Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008"

Transkript

1 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

2 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové České Budějovice IČ: Číslo účtu: /5500 u Raiffeisenbank České Budějovice Statutární zástupce: Mgr. Alois Ambrož, ředitel Registrace: , Ministerstvo kultury, Praha, č. 8/ /1998 Zřizovatel: Biskupství českobudějovické, Biskupská 132/4, České Budějovice Předmět činnosti a účel vzniku: pastorační a duchovní služby, zřizování a provozování nestátní zdravotnické a sociální služby, humanitární pomoc, vzdělávací činnost, zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce, poskytování služeb pro hospodaření v lesích a myslivost, výroba keramických a textilních výrobků, nákup a prodej. Počáteční vklad do vlastního jmění k : 0,- Kč Systém zpracování účetnictví: Městská charita České Budějovice se řídí při účtování příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky) č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání). 6 Oblast Komplexní domácí péče Charitní ošetřovatelská služba 7 Charitní pečovatelská služba 10 Osobní asistence 11 Sociální poradenství 12 Oblast péče o sociálně znevýhodněné osoby Centrum sociálních služeb Dům sv. Pavla Terénní program 13 Nízkoprahové denní centrum Azylový dům Dům na půli cesty 17 DC Domino denní centrum pro lidi s psychickým onemocněním 20 Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Srdíčko Jiloro 23 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P. 27 Projekt Tolerance České Budějovice 2007 / Sociální rehabilitace Tolerance České Budějovice 30 Tranzitní program 31 Pracovní rehabilitace 33 Městská charita ředitelství 34 Tříkrálová sbírka Praxe studentů Dobrovolníci Vzdělávání 35 MCHČB v roce 2008 / Organizační schéma 36 Souhrnné ekonomické informace 37 Dárci a podporovatelé 40 Výsledky auditu za rok Kontakty (platné k ) Vydala Městská charita České Budějovice v roce Layout: Jan Flaška / To jsou. Foto: Pavel Černý a archiv MCHČB. Neprodejné.

3 POSLÁNÍ A CÍLE MCHČB PODĚKOVÁNÍ Poslání: pomoc bližním v nouzi bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Hlavní činnost: poskytování zdravotnických a sociálních služeb na území města České Budějovice a v jeho okolí, pomoc všem lidem, kteří ji potřebují. Zejména se jedná o pomoc: seniorům a nemocným občanům v domácím prostředí mužům bez domova a lidem v nepříznivé sociální situaci dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí lidem s psychickým handicapem lidem dlouhodobě nezaměstnaným a znevýhodněným na trhu práce Cíl: poskytování kvalitních a komplexních služeb našim klientům na základě principů křesťanské lásky k bližnímu a na základě standardů kvality sociálních služeb. Městská charita České Budějovice zahájila svoji činnost 17. října 1991 na základě zřizovacího dekretu Biskupství českobudějovického jako účelové zařízení církve nestátní, nezisková, humanitární organizace s vlastní právní subjektivitou evidovaná právnická osoba, registrovaná u Ministerstva kultury ČR pod č. 8/ /1998. V současné době tvoří jednu z organizačních složek Diecézní charity České Budějovice a spadá pod Charitu Česká republika v Praze. Financování našich služeb je zajišťováno díky: darům a příspěvkům od fyzických osob, právnických osob a nadací Tříkrálové sbírce grantům, dotacím, příspěvkům Statutárního města České Budějovice, ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, od Krajského úřadu - Jihočeského kraje, Úřadu práce České Budějovice a díky podpoře Biskupství českobudějovického a Diecézní charity České Budějovice úhradám zdravotních pojišťoven za provedené úkony (VZP, OZP, ZPMVČR, VoZP, ČNZP) Všem výše zmíněným děkujeme za podporu. Již osmnáctým rokem poskytuje MCHČB sociální a zdravotní služby lidem v Českých Budějovicích a jejich blízkém okolí. Nabízí pomoc lidem v jejich domácím prostředí, lidem v tíživé sociální situaci a v posledních letech i podporu lidem bez zaměstnání. Je dobré, že i po takové době aktivní existence zůstávají v organizaci lidé láskyplní, radostní, pokojní, trpěliví, laskaví, dobří, věrní, tiší, zdrženliví V průběhu let jsme se naučili sladit svou práci se Zákonem o sociálních službách, vytvářet a dodržovat standardy kvality sociálních služeb, dbát na odbornou úroveň pracovníků v přímé péči, vést výkaznictví a účetnictví v souladu s platnou legislativou, aktivně se účastnit Komunitních plánů, vést dialog se zadavateli, uživateli a ostatními poskytovateli sociálních služeb a reagovat tak na potřeby spoluobčanů ve městě a okolí. Při tom všem jsme však nikdy nezapomněli na slova sv. Pavla, stará téměř dva tisíce let: Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj... Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon. (Gal 5, 22 23) Léta v charitě pro mne byla důkazem, že práce s lidmi získává smysl teprve tehdy, když ji člověk vykonává poctivě, s pokorou a láskou. Jsem proto rád, že jsem mohl v charitě pracovat s vámi a pro vás. Chtěl bych vám všem, svým kolegům a spolupracovníkům, poděkovat za ochotu a trpělivost při práci na společném díle a vám všem, kteří využíváte služeb MCHČB, popřát mnoho dobrého. Nezapomínám ani na vás, kteří jste po celou tu dobu umožňovali naší organizaci pomáhat potřebným ať už jste nás podpořili modlitbou, dobrým slovem, finančním darem, dotací či jinak. Ze srdce vám děkuji. Mgr. Alois Ambrož ředitel Městské charity České Budějovice v letech

4 Projektový manažer: Zuzana Földesiová (do července 2008) Výkonný manažer: Miloslav Bílek (od srpna 2008) Komplexní domácí péče jsou terénní zdravotně-sociální služby, poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, nemoci nebo zdravotního handicapu v domácím a přirozeném prostředí. Uživatelé mohou využít služeb zdravotních sester, osobních asistentek či pečovatelek, jejich součástí je poskytování sociálního poradenství a možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek. CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA (CHOS) Vrchní sestra: Zorka Šílená, Dis. > Poslání: poskytovat klientům odbornou ošetřovatelskou péči v domácím prostředí. Cílová skupina: Klienti bez rozdílu věku, jejichž onemocnění nevyžaduje akutní lékařskou péči, a proto mohou co nejdéle setrvat doma. Cíl: Umožnit ošetřování klientů v domácím prostředí i přes zdravotní či sociální omezení. Služba, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je poskytována registrovanými sestrami dle indikace ošetřujícího praktického lékaře. Základní činnosti: Tým registrovaných zdravotních sester provádí nejčastěji tyto výkony: Aplikace injekcí Odběry krve a biologického materiálu Monitorování tlaku krve a glykemie Aplikace infuzí a enterální výživy Převazy a speciální výkony (klyzma, cévkování, péče o stomie) Ošetřovatelská rehabilitační péče Hospicová domácí péče Územní dosah: České Budějovice a okolí, Lišovsko, Hlubocko a Křemežsko. Časový rozsah: Pondělí neděle, 24 hodin denně. Maximální počet návštěv u klienta je 3 denně na 1 hodinu. Zvýšený rozsah péče musí schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny. KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ PÉČE (KDP) Principy: vysoká profesionální úroveň, individuální přístup, dodržování práv klienta, respektování svobodné vůle a přání, láskyplné jednání a úcta ke klientovi, zachování mlčenlivosti. Přehled za rok 2008: Počet klientů celkem 125 Rozdělení podle věku Děti a mládež 0 19 let 0 Dospělí let 19 Senioři nad 65 let 106 Počet návštěv Počet zdravotních sester 9 Ekonomické informace: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,03 Celkové náklady Výnosy celkem ,84 Kč ,00 Kč Zdroje: tržby za vlastní činnost 93,62 % ostatní tržby 3,23 % ostatní výnosy 2,02 % příspěvky a dary 1,13 % celkem 100,00 % Aktuálně v roce 2008: Sestrám byla zakoupena nová vozidla s nízkou spotřebou TOYOTA Aygo, která zabezpečují snazší dostupnost ke klientům v centru města i ze vzdálenějších částí regionu. Vize do roku 2009: Nadále rozšiřovat specializované vzdělání sester, věnovat se v rozšířené formě ošetřování klientů v terminálním stadiu, převážně onkologických pacientů v tzv. domácí mobilní hospicové péči. CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (CHPS) Vedoucí CHPS I: Irma Zemková > Vedoucí CHPS II: Radka Pohanková Olga Špačková (od října 2008) >> Poslání: poskytování sociálních služeb seniorům a nemocným občanům v jejich každodenních záležitostech běžného života v jejich domácím prostředí. Cílová skupina: senioři se sníženou schopností sebeobsluhy z důvodu věku, lidé s chronickým nebo zdravotním onemocněním, rodiny s dětmi se zdravotním postižením, rodiny s novorozenými trojčaty, čtyřčaty, paterčaty. Cíl: usnadnit lidem důstojný podzim života v jejich přirozeném domácím prostředí, zlepšit a udržet kvalitu života - podporovat je v zachování přiměřené soběstačnosti, zapojit je do aktivního života a motivovat k úsilí o samostatnost, podporovat udržení sociálních vazeb s jejich rodinami a blízkými osobami.

5 Základní činnosti: pomoc při zvládání úkonu péče o vlastní osobu péče při koupeli, osobní hygieně donáška obědů zajištění chodu domácnosti úklid, nákup doprovod do společnosti Územní dosah: České Budějovice a okolí. Časový rozsah: Pondělí pátek Sobota neděle O svátcích individuálně dle možností a kapacity služby. Principy: individuální přístup, vysoká odborná úroveň, přizpůsobení se zvyklostem uživatele, respektování svobodné vůle a přání klienta, komplexnost služeb, láskyplné jednání, vzájemná loajalita mezi pracovníky Přehled za rok 2008: Počet klientů celkem 374 Rozdělení podle věku Děti a mládež 0 19 let 0 Dospělí let 39 Senioři nad 65 let 335 Počet návštěv uživatelů (středisko CHPS I) Počet návštěv uživatelů (středisko CHPS II) Počet pečovatelů/pečovatelek 25 Ekonomické informace: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,17 Celkové náklady Výnosy celkem ,36 Kč ,50 Kč Zdroje: dotace MPSV z kap. 313 stát. rozpočtu 60,69 % dotace statutární město Č. Budějovice 19,03 % dotace Jihočeský kraj 2,78 % tržby za vlastní činnost 16,97 % ostatní tržby 0,07 % ostatní výnosy 0,26 % příspěvky a dary 0,20 % celkem 100,00 % Aktuálně v roce 2008: Začátkem roku byly pečovatelské služby CHPS I a CHPS II přestěhovány s ohledem na lepší dostupnost pro klienty do Resslovy ul. 27 v Českých Budějovicích, kde společně s Charitní ošetřovatelskou službou (CHOS) a Osobní asistencí (OA) tvoří jednot- ný celek Komplexní domácí péče (KDP). Mezi jednotlivými středisky tak vzniklo vzájemné propojení a dobrá koordinace. Také zapůjčování kompenzačních pomůcek je v této budově. Vize do roku 2009: Rozšířit pečovatelskou službu o další středisko a rozšířit služby v okolí Českých Budějovic. Zakoupit další automobil. Pokračovat ve zkvalitňování služeb, prohlubovat naplňování standardů kvality sociálních služeb, podporovat další profesní rozvoj svých pracovníků, rozšiřovat spolupráci s dalšími složkami Komplexní domácí péče. Tento projekt byl realizován v rámci Grantového programu Jihočeského kraje Podpora terénních sociálních služeb. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

6 OSOBNÍ ASISTENCE (OA) Vedoucí: Diana Aubrechtová, DiS > Poslání: Pomoc osobám v domácím prostředí se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílová skupina: Děti od 3 let věku se všemi typy zdravotního postižení či nemoci, dospělí a senioři s omezenou soběstačností z důvodu zdravotního postižení či nemoci, lidé v terminálním stádiu nemoci. Cíl: Terénní služba, která umožňuje uživateli setrvání v domácím prostředí, přispívá k zachování jeho životního stylu a kvality, podporuje v samostatnosti a nezávislosti, napomáhá udržení sociálních vazeb s rodinami a blízkými osobami. Podporuje i rodinné příslušníky, zejména pak jejich setrvání nebo návrat do pracovního procesu. Základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc při osobní hygieně výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí fakultativní služby (zprostředkování spirituální podpory bez ohledu na náboženské vyznání) Územní dosah: České Budějovice a přilehlé obce v dosahu MHD Časový rozsah: Pondělí pátek Sobota neděle O svátcích individuálně dle možnosti a kapacity služby Principy: Odborná úroveň péče, individuální přístup, dodržování práv uživatele, respektování svobodné vůle a důstojnosti uživatele, láskyplné jednání a úcta k uživateli, přizpůsobení se zvyklostem uživatele, komplexnost služeb, vzájemná loajalita mezi pracovníky, mlčenlivost. Přehled za rok 2008: Počet klientů celkem 36 Rozdělení podle věku Děti a mládež 0 19 let 4 Dospělí let 4 Senioři nad 65 let 28 Poskytování služby ve školských zařízeních 1 Poskytování služby v domácím prostředí 35 Počet osobních asistentů 8 Ekonomické informace: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,91 Celkové náklady ,66 Kč Výnosy celkem ,00 Kč Zdroje: dotace MPSV z kap. 313 stát, rozpočtu 69,29 % dotace statutární město Č. Budějovice 14,37 % tržby za vlastní činnosti 16,33 % ostatní tržby 0,01 % celkem 100,00 % Aktuálně v roce 2008: V roce 2008 se Osobní asistence přestěhovala do společného střediska Komplexní domácí péče v Resslově ulici 27. Snazší spolupráce Osobní asistence s dalšími středisky KDP se odrazila na kvalitě poskytované služby, zejména ve smyslu uspokojování individuálních potřeb uživatelů. Vzhledem k ros- toucímu zájmu o službu se počet zaměstnanců zvýšil na 8 kvalifikovaných pracovníků v přímé péči. Vize do roku 2009: Rozšiřovat a zkvalitňovat služby, prohlubovat spolupráci s dalšími složkami KDP, realizovat změny v souladu s vyhláškami k provedení Zákona o sociálních službách, vyhovět co největšímu počtu zájemců, podporovat další vzdělávání pracovníků služby. SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Sociální pracovnice KDP: Mgr. Jana Marková > Poskytuje uživatelům Charitní pečovatelské služby, Charitní ošetřovatelské služby a Osobní asistence sociální poradenství, zprostředkovává jim doplňující či návazné sociální služby, pomáhá jim při vyřizování osobních záležitostí a v komunikaci s úřady. Spolupracuje také s rodinnými příslušníky a blízkými osobami uživatelů. Zodpovídá za zavádění metodiky CHPS do praxe podle standardů kvality sociálních služeb a zajišťuje supervize pro pracovníky KDP. Tento projekt je spolufinancován 10 Statutárním městem České Budějovice. 11

7 OBLAST PÉČE O SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ OSOBY Výkonný manažer: Václav Kučera > (od září 2008) Městská charita České Budějovice poskytuje řadu služeb sociálně znevýhodněným lidem. Dům sv. Pavla nabízí komplex služeb zejména lidem bez domova, nízkoprahová zařízení Srdíčko Jiloro a V.I.P. podávají pomocnou ruku dětem a mládeži v obtížné životní i sociální situaci. Nedílnou součástí obou služeb je terénní program. Denní centrum Domino pomáhá lidem s psychickým onemocněním a společně s Domem sv. Pavla úzce spolupracuje s projektem Tolerance České Budějovice, který již řadu let napomáhá lidem sociálně vyloučeným zařadit se do běžné společnosti a na trh práce. CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DŮM SV. PAVLA (DsP) Dům sv. Pavla poskytuje komplex služeb lidem ohrožených sociálním vyloučením a pomáhá jim k návratu na trh práce, při nalezení vlastního bydlení a v integraci do běžného života společnosti. Vedoucí programu práce s lidmi bez domova: Václav Kučera Bc. František Kaiseršot (od září 2008) > Poslání: podpora osob převážně bez přístřeší k aktivnímu řešení jejich situace. Důležitým prvkem je snaha o vytvoření pocitu přijetí bezpečí a opory. Cílová skupina: muži nad 18 let bez střechy nad hlavou Cíl: poskytnout přechodné ubytování včetně dalšího zázemí (hygiena, stravovací sebeobsluha) a intenzivní sociální podporu. Aktivizovat každého uživatele natolik, aby byl schopen se vlastními silami začlenit do běžného života. Základní poskytované služby: > Terénní program terénní sociální pracovníci Domu sv. Pavla vyhledávají a pomáhají osobám, které ztratily bydlení či jsou jeho ztrátou ohroženi. Poskytují krizovou pomoc a podporují tyto osoby k aktivnímu řešení jejich obtížné situace. Služba je poskytována v místech, kde aktuálně pobývají v Českých Budějovicích a blízkém okolí. Kapacita služby není vymezena, je poskytována v pracovní dny. V roce 2008 tuto službu využilo 56 uživatelů, sociální pracovníci uživatele kontaktovali 528. Služba je poskytována zdarma > Nízkoprahové denní centrum nabízí mužům a ženám od 18 let převážně bez přístřeší možnost vysprchování, získání čistého oblečení, uvaření jídla, využití internetu, sledování TV, prodej časopisu NOVÝ PROSTOR. Důležitou součástí služby je sociální poradenství a psychoterapeutická podpora. Kapacita služby je 15 uživatelů. Služba je poskytována denně od 8.00 do hod. V roce 2008 službu využilo 456 uživatelů. Služba je poskytována zdarma > Azylový dům nabízí mužům od 18 let převážně bez bydlení a bez práce pomoc a podporu při jejich opětovném získávání. Uživatelé této služby postupně směřují ke svému cíli ve spolupráci se sociální pracovnicí a psychoterapeutem. Součástí služby je ubytování. Kapacita služby je 40 lůžek (součástí služby byla i tzv. krizová noclehárenská lůžka, která zajišťovala svým uživatelům možnost přespání na jednu noc v čistém a teplém prostředí s možností využít hygienické zázemí 15 lůžek). Služba je poskytována denně 24 hodin (krizová noclehárenská lůžka denně od do 8.00 hod.). V roce 2008 využilo službu azylový dům 113 uživatelů, krizová noclehárenská lůžka 178 uživatelů. Úhrada za službu činila v případě krizových noclehárenských lůžek 30,- Kč za noc, dále 40,- a 60,- Kč za noc. > Dům na půli cesty nabízí mužům ve věku let, kteří přicházejí z dětských domovů a výchovných ústavů, pomoc a podporu při vstupu do samostatného života. Uživatelé jsou provázeni sociálním pracovníkem, mohou využít psychoterapeutickou podporu. Součástí služby je ubytování v prostorách Domu sv. Pavla, posléze v pronajatých startovacích bytech na území Českých Budějovic. Kapacita služby je 8 lůžek, služba je poskytována denně 24 hodin, v roce 2008 službu využilo 5 uživatelů. Úhrada za službu činní 50,- Kč za noc (v prostorách Domu sv. Pavla). V pronajatém bytě platí uživatel běžný nájem. Další poskytované služby: > Individuální a skupinová psychoterapie cílem je podpora stabilizace a motivace uživatelů sociálních služeb Domu sv. Pavla při jejich nelehké cestě k osobnímu cíli > Sociální poradenství a zprostředkovávání návazných či dalších sociálních služeb 12 13

8 Služba terénní program byla rozdělena na dvě části: > Základní terénní program terénní sociální pracovník vyhledává na území města České Budějovice sociálně vyloučené osoby, monitoruje jejich pohyb, nabízí podporu ke zlepšení jejich aktuální situace, nabízí další služby Domu sv. Pavla. Během roku 2008 byla prohloubena spolupráce s Městskou policii České Budějovice, Magistrátem města České Budějovice odborem sociálních věcí, Jihočeským streetworkem > Potravinová výpomoc a poskytnutí podmínek pro přípravu stravy > Snižování hygienických a zdravotních rizik uživatelům služeb Domu sv. Pavla je k dispozici koupelna, prádelna, charitní šatník. Do Domu sv. Pavla dochází zdravotnice (tato je pravidelně k dispozici i uživatelům terénního programu) > Pracovní terapie prodej časopisu Nový prostor v ulicích Českých Budějovic > Výuka práce s internetem a PC > Pastorační asistence možnost rozhovorů o duchovních tématech a návštěvy kněze Územní dosah: České Budějovice a okolí Časový rozsah: Nepřetržitě. Krizová lůžka od hod. do 8.00 hod. následujícího dne. Principy: podpora k aktivnímu řešení vlastní krizové situace uživatele, respektování jeho aktuální potřeby, volby a lidské důstojnosti, individuální přístup ke každému, vytváření prostředí důvěry, bezpečí a přijetí, týmový přístup. Ekonomické informace DsP 2008: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,85 Celkové náklady ,10 Kč Výnosy celkem ,50 Kč Zdroje: dotace MPSV z kap. 313 stát. rozpočtu 86,20 % dotace OPRLZ 6,34 % tržby za vlastní činnost 4,96 % ostatní tržby 2,12 % ostatní výnosy 0,01 % příspěvky a dary 0,37 % celkem 100,00 % Aktuálně v roce 2008 V roce 2008 pokračoval Dům sv. Pavla v poskytování sociálních služeb v rozsahu, jaký byl nastaven v minulých letech, zejména díky dvouletému projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Tento rok byl financován převážně z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, nezanedbatelnou podporu obdržel Dům sv. Pavla od Magistrátu města České Budějovice. > Vysoký terénní program terénní sociální pracovník vyhledává na území města České Budějovice osoby ohrožené sociálním vyloučením (osoby ohrožené ztrátou zaměstnání, bydlení atd.), svojí prací se snaží předcházet sociálnímu vyloučení těchto osob, působí preventivně. Sociální pracovníci se zaměřili zejména na dluhovou problematiku. V roce 2008 byla prohloubena spolupráce s Poradnou Eva (poradna pro ženy Diecézní charita České Budějovice), Magistrátem města České Budějovice odbor sociálních věcí, s poskytovateli služeb občanům města České Budějovice Pokračovala spolupráce s ostatními projekty Městské charity, zejména s Tolerancí České Budějovice, Dominem služby pro lidi s duševním onemocněním. Dům sv. Pavla se v roce 2008 soustředil na snižování zdravotních rizik uživatelů, od podzimu 2008 byla jednou týdně uživatelům k dispozici zdravotnice, která prováděla monitoring jejich zdravotního stavu, v případě vážnějších zdravotních problémů vysvětlovala rizika, doporučovala návštěvu lékaře. Spolupráce se zdravotnicí je plánovaná i na rok Dům sv. Pavla ve spolupráci s ostatními pracovníky Městské charity České Budějovice uspořádal v říjnu na půdě Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konferenci o bezdomovectví. Byla to první akce svého druhu v Českých Budějovicích a setkala se s velkým ohlasem. Výstupy z konference jsou vyvěšeny na webových stránkách Městské charity České Budějovice. Koncem roku 2008 probíhaly intenzivní přípravy na registraci nové sociální služby noclehárna. Tuto službu již fakticky Dům sv. Pavla poskytoval pod názvem krizová noclehárenská lůžka. Během roku 2008 pokračoval tým pracovníků Domu sv. Pavla v profesionalizaci poskytovaných služeb, a to zejména prací na vytváření, aktualizaci a zavádění standardů kvality sociálních služeb. Pokračoval také profesní rozvoj jednotlivých pracovníků týmu a to soustavným školením a supervidováním

9 Vize do roku 2009: Dům sv. Pavla by v tomto roce vedle své běžné každodenní služby svým potřebným rád zdůraznil a ve zvýšené míře realizoval tato témata: 1) komplexně zkvalitňovat praxi v souvislosti se zaváděním Standardů kvality sociálních služeb 2) hledat a nacházet co nejvhodnější řešení životní situace lidí dlouhodobě sociálně vyloučených 3) vyjednat a koordinovat spolupráci všech, kteří na Českobudějovicku slouží lidem na okraji společnosti 4) restrukturalizovat a revitalizovat Dům sv. Pavla - přispět k ekologičtějšímu provozu, úspoře energií, novým vybavením zkvalitnit poskytované služby Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem Tento projekt je spolufinancován DC DOMINO DENNÍ CENTRUM PRO LIDI S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM DC Domino poskytuje podporu lidem s psychickým onemocněním, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, rozvíjet své schopnosti a dovednosti, uplatnit se na trhu práce a integrovat se do běžné společnosti, dále pak pomoc jejich rodinným příslušníkům. Vedoucí programu práce s lidmi s duševním onemocněním: Mgr. Pavla Šťastná > Poslání: podporovat, rozvíjet a udržovat soběstačnost a samostatnost lidí s psychickým onemocněním. Cílová skupina: osoby starší 18 let s chronickým psychickým onemocněním (afektivní poruchy, schizofrenie, úzkostné poruchy, neurotické poruchy, posttraumatické poruchy, poruchy osobnosti a chování). Cíl: Zvyšovat sociální začlenění uživatelů, udržovat a rozvíjet samostatnost a soběstačnost v pracovních a sebeobslužných dovednostech, poskytnout osobní asistencí při vybraných činnostech, podporovat aktivní způsob zapojování do volnočasových aktivit, zajistit doprovázení a pomoc při vyřizování úředních osobních záležitostí na úřadech, pomoci stabilizovat psychické zdraví, spolupracovat s rodinou. Základní činnosti: Koncepce projektu vychází z Komunitního plánu Magistrátu města České Budějovice, Akčního plánu národní rady zdravotně postižených, Strategického plánu Městské charity a potřeb uživatelů služeb. Při realizaci projektu jsou uplatňovány Standardy kvality sociální práce. > Socioterapeutický klub: Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti směřující k upevňování a prohlubování schopností a dovedností uživatelů a vedoucí ke stabilizaci psychického zdraví, které je díky onemocnění podlomeno: pravidelné ozdravné pobyty, společné výlety do přírody, okolních i vzdálených měst, canisterapie, relaxační cvičení, práce na PC, motivace k návratu na volný trh práce, kulinářské umění, společný plavecký výcvik, dílna tvořivé inspirace, hudební klub, odborná filmová projekce, odborné přednášky, výuka cizího jazyka, skupinová a individuální psychoterapie Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začlenění osob integrační setkání Terénní práce a státním rozpočtem České republiky. Statutárním městem České Budějovice

10 > Zájmové dílny Umělecké sociálně terapeutické aktivity: výtvarný ateliér - Ateliér 08, divadelní dílna - Charitní amatérské divadlo (CHAD). > Sociální poradenství Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, sociálně právní poradenství, podpora při vyřizování osobních záležitostí, oslovování návazných zařízení, kontaktování nových uživatelů služeb, telefonické poradenství, poradenství pro rodinné příslušníky lidí s psychickým onemocněním. Územní dosah: České Budějovice a okolí Časový rozsah: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Principy: Podpora k nezávislosti uživatele, respektování práv, přání a potřeb uživatele, individuální přístup k uživateli, partnerství mezi uživatelem a poskytovatelem služby, loajálnost mezi pracovníky CDS Domino, mlčenlivost. Přehled za rok 2008: Socioterapeutický klub Atelier 08 Divadelní dílna Sociální poradenství 45 uživatelů 10 uživatelů 15 uživatelů cca 70 kontaktů Integrační setkání Integrační setkání jsou kulturní aktivity zaměřené na začlenění lidí s psychickým onemocněním do běžné společnosti. V roce 2008 jsme pořádali: květen Májování III. jarní setkání, výstava fotografií z kurzu fotografie účast na festivalu Mezi ploty s divadelním představením Holobeat červen ozdravný rehabilitační pobyt v Černé v Pošumaví kurz tvorby propagačního materiálu výstava Cesta z města, divadelní představení Moje první taneční červenec divadelní představení Moje první taneční v rámci Rudolfovského léta srpen kurz malby vzdělávací kurz zážitková terapie splutí Vltavy září, říjen Týdny duševního zdraví a Dny zdraví (filmová a divadelní představení, odborné přednášky, sportovní aktivity) Ekonomické informace: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,00 Celkové náklady Výnosy celkem ,99 Kč ,68 Kč Zdroje: dotace MPSV z kap. 313 stát. rozpočtu 86,26 % dotace ministerstva kultury 4,67 % dotace statutární město České Budějovice 4,64 % dotace Jihočeský kraj 2,08 % tržby za vlastní činnost 1,42 % ostatní tržby 0,40 % ostatní výnosy 0,10 % příspěvky a dary 0,43 % celkem 100,00 % Vize do roku 2009: Zvýšená nabídka koordinovaných volnočasových aktivit lidem s psychickým onemocněním, terénní práce s lidmi s psychickým onemocněním, soustavné vzdělávání zaměstnanců. Tento projekt je spolufinancován Tento projekt byl realizován v rámci Grantového 18 Statutárním městem České Budějovice. programu Jihočeského kraje Podpora živé kultury. 19

11 NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ SRDÍČKO JILORO Pomoc dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením rozvíjet své dovednosti, získávat správné návyky a pozitivní modely chování. Vedoucí programu práce s dětmi a mládeží: Bc. Petra Podzimková, DiS. (do srpna 2008) Zuzana Svobodová, DiS. > (od září 2008) Poslání: motivovat a podporovat děti a mládež žijící v sociálně vyloučené lokalitě Okružní a prostřednictvím sociální práce a nabídky volnočasových a vzdělávacích aktivit přispívat k jejich začlenění do většinové společnosti. Cílová skupina: děti a mládež od 6 let do 26 let věku z vyloučené lokality Okružní a jejich rodinní příslušníci. Cíl: podpora při vzdělávání s ohledem na věkovou kategorii a individuální potřeby, pomoc při získávání sebeobslužných a hygienických návyků, prohloubení dovedností pro začleňování, navazování zdravých vztahů mimo rodinu a orientace ve svých právech a povinnostech, aktivní spolupráce s rodinou a její motivace k využívání veřejných zdrojů, zapojování do volnočasových aktivit. Základní činnosti: > Předškolní příprava aktivity směřující ke zvládnutí dovedností nezbytných pro vstup do ZŠ. > Školní příprava doučování dle individuálních potřeb dítěte > Klub možnost aktivního trávení volného času a motivace dětí a mládeže k využívání nabídky volnočasových aktivit využití herního vybavení klubu (společenské hry, fotbálek, počítač, hračky, ) účast na pořádaných akcích (výlety, turnaje, exkurze, ) možnost účasti na besedách, diskuzích nad různými tématy (drogy, kriminalita, ) > Dílny pravidelné či nepravidelné akce, na nichž je zajištěn lektor (BC Didi box, fotbal, výtvarná, keramická, divadelní, hudební a rytmicko pohybová dílna) > Základní sociální poradenství pomoc při řešení s problémy ve vztazích s rodiči, sourozenci, příbuznými, jinými dospělými, střety se zákonem > Fakultativní služby: Podpora zaměstnanosti Programy primární a sekundární prevence se zaměřením na drogovou problematiku Spolupráce s rodinou uživatele Pomoc při komunikaci mezi rodinou a školou Komunikace se školami > Podpora zapojení členů komunity do jednotlivých aktivit členové komunity připravují a vedou ve spolupráci s pracovníky NZDM některé z dílen, využívají prostor NZDM Srdíčko - Jiloro ke svým aktivitám ve vyhrazených hodinách (fotbalový tým dospělých, zkušebna kapely TRIOBAND, boxerský tým BC Didi box, taneční skupina Čhave le Jilestar); organizační a finanční podpora aktivit členů komunity (nákup dresů, vybavení apod.) Územní dosah: místní Časový rozsah: Pondělí čtvrtek: (předškolní příprava) / Pátek: (předškolní příprava) / Principy: nízkoprahovost, anonymita, dobrovolnost, důvěrnost, cílenost, otevřenost, komplexnost, bezplatnost, odbornost a spolupráce, nediskriminační přístup, respektování práv, přání a potřeb uživatelů služby, individuální přístup Přehled činností za rok 2008: V roce 2007 jsme poskytli služby 56 uživatelům v rámci programů Školní a Předškolní příprava, Klub a Dílny. Průměrný počet uživatelů v jednotlivých činnostech Klub 20 Školní příprava 17 Předškolní příprava 6 Práce s rodinou 5 Dílny 10 Fotbal

12 Ve spolupráci s romskou mentorkou zajišťování činností pro pracovníky na výkon obecně prospěšných prací a společensky prospěšných činností mladistvých pachatelů. Výběr z akcí: Tříkrálová sbírka, Intercup 2008 České Budějovice, Velikonoční výprask, Pálení čarodějnic, Canisterapie na Jiloru, výlet do ZOO, dvoudenní zážitkový tábor s dětmi ve Štěkni, divadelní představení v prostorech klubu, Drakiáda, Mikulášská nadílka, Vánoční večírek. Vize do roku 2009: realizovat výstavbu dětského hřiště v lokalitě Okružní pokračovat ve zkvalitňování poskytovaných služeb a naplňování standardů kvality sociálních služeb připravovat se na Hodnocení kvality České asociace streetwork a Inspekce kvality sociálních služeb rozšiřovat spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi především s ostatními NZDM v Jihočeském kraji. Ekonomické informace: Účetnictví za Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Srdíčko Jiloro bylo v roce 2008 vedeno společně s účetnictvím pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P. Společné ekonomické informace jsou uvedeny na konci kapitoly o NZDM V.I.P. NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V.I.P. Služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P. je určena dětem a mládeži, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy, a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče. 22 Tento projekt je realizován v rámci Grantového programu Jihočeského kraje Podpora sociálního začleňování národnostních menšin, cizinců a azylantů na území Jihočeského kraje. Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice. Podpora zapojení členů komunity do jednotlivých aktivit je financována z daru firmy Bit Servis spol. s r.o. lem práce je předcházení vzniku sociálně nežádoucích jevů a zmírňování jejich následků. Cílová skupina: Děti a mládež, které zažívají nepříznivé sociální situace (konfliktní společenské situace, obtížné životní události, omezující životní podmínky), jsou ve věkových skupinách: Vedoucí služby: Bc. Petra Podzimková, DiS. > od 6 do 11 let (Terén) od 11 do 18 let (Klub) od 19 do 26 let (Klub pouze sociální práce), Poslání: NZDM V.I.P. nabízí zázemí, odbornou pomoc a podporu dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, sociálním vyloučením nebo se nacházejí v obtížné životní situaci. Služba je poskytována v lokalitě Palackého náměstí v Českých Budějovicích. Smys- žijí v lokalitě Palackého náměstí, vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče, dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času, dávají přednost trávení času mimo rodinu či jinou sociální skupinu, mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí, nepřicházejí s jasnou zakáz- 23

13 kou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují jiné typy služeb. Cíl: zlepšení kvality života uživatelů služby předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Základní činnosti: Činnosti jsou realizovány v Klubu (ambulantní služby), případně v Terénu (terénní služby). Jde o navázání a udržování kontaktu, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života. Služba je poskytována bezplatně a anonymně. > Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: volný pobyt v NZDM otevřeném klubu s vrstevníky doučování a školní příprava zajištění volnočasových aktivit, zájmových činností, sportovních činností, programy primární prevence apod. kontaktní práce situační intervence motivace k dokončení školní docházky a k pracovnímu začlenění. > Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (výběr konkrétních aktivit probíhá ve spolupráci s uživateli služby): přednášky, kurzy, semináře, besedy s odborníky jednorázové akce (pořádání koncertů, turnajů, návštěvy kulturních akcí...) výjezdové akce, výlety, exkurze apod. tematicky zaměřené akce se zapojením veřejnosti > Sociálně terapeutické činnosti: krizová intervence, skupinová práce, případová práce, poradenství > Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: sociální poradenství, informační servis, kontakt s institucemi ve prospěch uživatele, doprovod, zprostředkování dalších služeb, práce s blízkými osobami > Fakultativní služby: podpora zaměstnanosti programy primární a sekundární prevence se zaměřením na drogovou problematiku Rodinní příslušníci uživatelů služby nepatří do našeho okruhu osob, ale v rámci spolupráce s celou rodinou a komunitou bývají zapojování do služeb v Terénu či jednorázových akcí. Do Klubu NZDM V.I.P. mají přístup pouze ve Dnech otevřených dveří. Spolupracujeme také s Poradnou Eva pro ženy a dívky v nouzi Diecézní charity České Budějovice, která realizuje terénní služby v rodinách uživatelů služby. Územní dosah: České Budějovice, lokalita Palackého náměstí Časový rozsah: Po 13:00 19:00 Út 13:00 19:00 (16:00 17:00 Terén) St 13:00 17:00 Čt 13:00 19:00 (16:00 17:00 Terén) Pá 13:00 19:00 Principy: nízkoprahovost, anonymita, dobrovolnost, důvěrnost, cílenost, otevřenost, komplexnost, bezplatnost, odbornost a spolupráce, nediskriminační přístup, respektování práv, přání a potřeb uživatelů služby, individuální přístup. Přehled činností za rok 2008: V roce 2008 jsme poskytli služby 131 uživatelům, v Klubu ambulantních služeb využilo 91 uživatelů, v Terénu 40 uživatelů. Mezi nejčastěji řešenými problémy byly na prvních místech výchovné problémy, problémy se zákonem a trávení volného času. Přehled akcí v roce 2008: Velikonoční dílna v Terénu, pálení čarodějnic, slavnostní otevření NZDM V.I.P , návštěva planetária, Den dětí, výlet do ZOO, návštěva divadelního představení na radničním nádvoří, výstava na Magistrátu města Intervenční programy a propagace NZDM MCH, výstava prací dětí z NZDM MCH v Galerii Na dvorku, VIPNICUP fotbalový turnaj v malé kopané ve Vrábči, Halloweenská zábava, Čertovská párty, Vánoční večírek. Přehled programů primární prevence v roce 2008: Dvoudenní zážitkový pobyt zaměřený na primární prevenci (spolu s NCDM Srdíčko - Jiloro) Beseda o drogách (o.s. Prevent, Jihočeský streetwork) Beseda o bezpečném sexu (Rozkoš bez rizika) 24 25

14 Canisterapie (o.s. Hafík) Spolupráce s Jihočeským streetworkem o.s. Prevent o.s. Hafík (canisterapie) Střediskem výchovné péče a Pedagogicko psychologickou poradnou NCDM Srdíčko Jiloro Městské charity NZDM Bongo (Farní charita Týn nad Vltavou) NZDM Depo (Charita Kaplice) Salesiánským střediskem mládeže (klub Oráč a Romská oratoř) českokrumlovským sdružením KoCeRo, o.p.s. se základními školami (účastnili jsme se výjezdního zasedání ředitelů ZŠ a MŠ z Českých Budějovic) Probační a mediační službou a Městskou policií. Aktuálně v roce 2008: Rok 2008 byl pro službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P. prvním rokem existence, a tedy zásadním mezníkem ve formování služeb. V prosinci 2007 a v lednu 2008 probíhala depistáž lokality Palackého náměstí a od února 2008 jsme začali poskytovat terénní služby, které byly jednak zaměřené v úvodu na práci s rodinou a komunitou a dále především na volný čas dětí a mládeže od 6 let. 15. května bylo slavnostně otevřeno Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P. se sídlem v Jírovcově ulici. Vznik zařízení byl podpořen Statutárním městem České Budějovice a vycházel z priority č. 1 Komunitního plánu sociálních služeb města České Budějovice Od poloviny roku 2008 jsme se zaměřili pouze na poskytování ambulantních a terénních služeb pro děti a mládež a práce s rodinami byla realizována ve spolupráci s Poradnou Eva pro ženy a dívky Diecézní charity České Budějovice. Zařízení se od svého počátku zaměřilo na kvalitu poskytovaných služeb především v souvislosti se zaváděním Standardů kvality sociálních služeb a také Standardů NZDM České asociace streetwork. Sociální služba NZDM V.I.P. byla zaregistrována v září Pracovníci V.I.P. se v roce 2008 aktivně zapojili do komunitního plánování a zpracovávání Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice. Konec roku byl pro nás ve znamení změny místa poskytování služby (od roku 2009 je služba poskytována v nových prostorech v ulici Skuherského 70). Vize do roku 2009: Pokračovat ve zkvalitňování poskytovaných služeb a naplňování Standardů kvality sociálních služeb, připravovat se na Hodnocení kvality České asociace streetwork a Inspekce kvality sociálních služeb, podporovat profesní rozvoj a vzdělávání pracovníků, zakotvení služby v systému sociálních služeb města České Budějovice a v systému nízkoprahových služeb na území Jihočeského kraje, rozšiřování spolupráce s dalšími organizacemi. Ekonomické informace za nízkoprahová zařízení Srdíčko-Jiloro a V.I.P.: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,07 Celkové náklady Výnosy celkem ,20 Kč ,90 Kč Zdroje: dotace MPSV z kap. 313 stát. rozpočtu 61,86 % dotace statutární město Č. Budějovice 27,20 % dotace Jihočeský kraj 3,15 % příspěvky a dary 7,79 % celkem 100,00 % PROJEKT TOLERANCE ČESKÉ BUDĚJOVICE 2007 SOCIÁLNÍ REHABILITACE TOLERANCE ČESKÉ BUDĚJOVICE Podpora integrace a pomoc při pracovním uplatnění osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociální exkluzí. V roce 2008 byl ukončen projekt Tolerance ČB 2007, jehož realizace začala již Projekt byl zaměřen na integraci sociálně vyloučených skupin do běžné společnosti a zejména na trh práce. Cílem byla podpora osob při hledání vhodného zaměstnání. Z důvodu potřebnosti existence podobné služby, souvisle navázala na projekt Tolerance CB 2007 služba sociální rehabilitace nazvaná Tolerance České Budějovice. TOLERANCE ČESKÉ BUDĚJOVICE 2007 (projekt ukončen k ) Vedoucí projektu: Mgr. Michaela Andrlíková > Poslání: podpora uživatelů ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených v jejich samostatnosti formou posilování sociálních a pracovních dovedností. Cílová skupina: dlouhodobě nezaměstnaní bez vzdělání či s nízkým vzděláním, dlouhodobě nezaměstnaní nad 50 let věku, lidé se zdravotním postižením, zejména s duševním onemocněním, lidé, kteří se vracejí po výkonu trestu odnětí svobody či odsouzení k alternativním trestům, lidé bez přístřeší a mladiství po opuštění ústavních zařízení. Cíl: začlenění uživatele a upevnění jeho postavení ve většinové společnosti, příprava pro vstup na trh práce, nalezení vhodného zaměstnání, snaha o minimalizaci závislosti na sociálních dávkách. TOLERANCE ČESKÉ BUDĚJOVICE SOCIÁLNÍ REHABILITACE (od ) Vedoucí programu práce s lidmi znevýhodněnými na trhu práce: Šárka Ertlová, DiS. > Cílová skupina: osoby bez přístřeší; osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče; osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby se zdravotním postižením; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy; pachatelé trestné činnosti (sociální práce s osobami, které jsou odsouzeny k alternativním trestům a dále s osobami, které se vracejí z výkonu trestu odnětí svobody); etnické menšiny Věková kategorie: mladí dospělí (18 26 let); dospělí (27 64 let) Cíl: začlenění uživatele a upevnění jeho postavení ve většinové společnosti, obnova či získání schopností a dovedností, získání povědomí o vlastních právech a povinnostech (příprava na vstup na trh práce), Tento projekt je spolufinancován 26 Statutárním městem České Budějovice. 27

15 získání či posilování pracovních návyků vedoucích k pozitivnímu hodnocení vlastní osoby a snazšímu prosazování se ve společnosti, nalezení vhodného zaměstnání (snaha o minimalizaci závislosti na sociálních dávkách). Základní činnosti (společné Toleranci České Budějovice 2007 i službě sociální rehabilitace Tolerance České Budějovice): Motivační střediska podporují uživatele v získávání nových znalostí a zkušeností a pomáhají jim ve zdokonalení stávajících dovedností. Podpora je zaměřena na snížení sociálního vyloučení cílových skupin a je směřována k jejich začlenění do běžné společnosti a na trh práce. Součástí této aktivity jsou: > Individuální schůzky se sociální pracovnicí, vytvoření plánu uplatnění na trhu práce, společné stanovení cílů služby a kroků k dosažení cíle > Podporované zaměstnávání intenzivní, časově omezená služba, podpora nalezení a udržení pracovního místa za rovných pracovních podmínek > Poradenství v sociální a pracovně právní oblasti, např. evidence na úřadech práce, informace o dávkách sociální podpory, ohledně uzavření pracovního poměru apod. > Case management poskytování doprovodu při jednání s institucemi, doprovod k lékaři, pomoc při evidenci na úřadu práce apod. JOB KLUBY program zaměřený na získání a rozvoj sociálních dovedností, důležitých při hledání, získání a udržení zaměstnání, zvýšení úrovně samostatnosti. CVIČNÁ PRACOVIŠTĚ pro uživatele, kteří mají zájem najít uplatnění na trhu práce a jejich dovednosti jsou z nejrůznějších důvodů sníženy. Mají možnost s asistentem docházet na tato cvičná pracoviště, kde si vyzkouší různé druhy činností a prací. Patří sem také pracoviště Les, orientované na vytváření zejména pracovních návyků, určené pro lidi se sociálním znevýhodněním, tj. po výkonu trestu, bez přístřeší, po zkušenostech s drogami apod. MOTIVAČNÍ DÍLNY aktivity v textilní a keramické dílně jsou orientovány na vytváření pracovních návyků a získávání sociálních dovedností. Jsou určeny především pro uživatele se zdravotním postižením, zejména duševním onemocněním. Územní dosah: České Budějovice a blízké okolí Časový rozsah: Podělí pátek V případě, že uživatelům tato doba nevyhovuje, je možná individuální domluva. Principy: respektování individuálních potřeb uživatelů, podpora a rozvoj silné stránky osobnosti a podpora zájmu a jejich práva na spolupráci. Základními hodnotami jsou důvěra, nediskriminující přístup, jasná pravidla, spolehlivost, profesionalita, empatie. Přehled činností za období , (Tolerance České Budějovice 2007): Na cvičné pracoviště trhání lístků v kině Kotva pravidelně docházel 1 uživatel. Na pracoviště Les dojíždělo 7 uživatelů. Do motivačních dílen pravidelně docházelo 18 uživatelů, 9 uživatelů do textilní dílny a 9 do dílny keramické. Uživatelé strávili v motivačních dílnách celkem 930 hodin, z toho 581,5 hodin v textilní dílně a 348,5 hodin v keramické dílně. Poradenství bylo poskytnuto 18 a case management 11. Celkem proběhlo 235 schůzek s uživateli, z toho 170 schůzek bylo delších než 30 minut. Sociální pracovnice měla za sledované období 498 kontaktů s uživateli (vč. schůzek). Přehled činností za období od (Tolerance České Budějovice): Službou prošlo celkem 43 uživatelů. Z toho 62 % uživatelů jsme pomohli s nalezením zaměstnání. Na cvičné pracoviště trhání lístků v kině Kotva pravidelně docházel 1 uživatel. Na pracoviště Les dojížděli 4 uživatelé. Do motivačních dílen pravidelně docházelo 15 uživatelů, 9 uživatelů do textilní dílny a 6 do dílny keramické. Uživatelé strávili v motivačních dílnách celkem 863 hodin, z toho 575 hodin v textilní dílně a 288 hodin v keramické dílně. Poradenství bylo poskytnuto 10 a case management 20. Celkem proběhlo 123 schůzek s uživateli, z toho 58 schůzek bylo delších než 30 minut. Sociální pracovnice měla s uživateli 285 kontaktů (vč. schůzek). Vize do roku 2009 Vytváření komplexních programů zaměstnanosti s využitím běžných pracovišť Městské charity a zaměření se na podporu firem a neziskových organizací, které chtějí zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce. Poskytování kvalitních služeb v širším rozsahu, intenzivnější spolupráce s dalšími charitními projekty

16 TRANZITNÍ PROGRAM (TP) (součást služby sociální rehabilitace Tolerance České Budějovice) Městská charita pružně zareagovala na ukončení činnosti o.s. Mesada a na základě dohody převzala k Tranzitní program, aniž došlo k přerušení jeho poskytování. Městská charita byla v minulém roce jediným poskytovatelem Tranzitního programu v Českých Budějovicích. Tento program nabízí žákům speciálních škol možnost v rámci jejich školní docházky vykonávat 2 týdně 4 hodiny praxi u individuálně vytipovaných zaměstnavatelů. Jedná se o praxe u běžných zaměstnavatelů na otevřeném trhu práce. Koordinátorka: Bc. Nikola Séglová > Poslání: Nabídnout a poskytnout ucelený systém přípravy žáků speciálních škol, který jim pomůže v přechodu ze školní docházky do pracovního uplatnění. Cílová skupina: Žáci praktických škol, u kterých je předpoklad, že po ukončení studia budou chtít pracovat na otevřeném trhu práce a budou potřebovat podporu při hledání a udržení zaměstnání. Uživatelé jsou s mentálním nebo kombinovaným postižením. Realizace Tranzitního programu probíhá ve spolupráci se Základní a Praktickou školou Trhové Sviny alokované pracoviště Dlouhá 35, České Budějovice. Cíl: Vytvoření pracovních návyků a získání představy o možnostech pracovat po ukončení školní docházky na běžném pracovišti. Základní činnosti: Uživatel programu chodí spolu se svým pracovním asistentem v průběhu školního roku 2 týdně na 4 hodinové individuální praxe. Praxe je volena na základě dovedností a schopností konkrétního uživatele. Úspěšný průběh závisí na vzájemné spolupráci žáka, rodiny, školy, pracoviště, pracovního asistenta a Městské charity České Budějovice. Tranzit Job klub V rámci Tranzitního programu se jeho účastníci jednou za měsíc setkávají v Tranzit Job klubu, kde se společně věnují problematice a oblastem, které v zaměstnání poznali nebo se s nimi do budoucna mohou setkat. Vzájemně si vyměňují své pracovní zkušenosti a mají možnost dozvědět se mnoho o různých pracovních profesích a dovednostech. Přehled činností za období : 5 uživatelů TP Praxe: 2 uživatelé pomocné práce v kuchyni, DD Máj, Větrná ul., České Budějovice 1 uživatelka pomocné úklidové práce, Kolej K4, Studentská ul., České Budějovice 1 uživatelka šička v textilní dílně, Dílna Tolerance, MCHČB 1 uživatel pomocné zahradnické a údržbářské práce, MCHČB praxe 2 týdně úterý a pátek celkem poskytnutých praxí: 27 (období květen červen, září prosinec), tj hodiny = 108 hodin x 5 uživatelů = 540 hodin strávených na individuálních praxích 5 asistentek na DPP 1 měsíčně Tranzit Job klub tj. 6 setkání (květen prosinec) 6 1,5 hod. = 9 hodin skupinového poradenství PRACOVNÍ REHABILITACE (PR) Koordinátorka: Bc. Nikola Séglová V roce 2008 se MCHČB podílela na poskytování Pracovní rehabilitace 2 absolventům Praktické školy v Dlouhé ul. Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené (podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Dle zákona má účastník možnost být zařazen do PR po dobu 24 měsíců. Přehled činností za období : 2 účastníci PR Pracoviště: 1 účastník pracoval ve VTP Agrien práce při úpravě veřejné zeleně 1 účastník pracoval v Jihočeské vědecké knihovně, Lidická ul. pomocné práce v šatně a v odděleních knihovny 1 měsíčně Job klub Ekonomické informace: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,00 Vize do roku 2009 Zapojení dalších cílových skupin do programu. Poskytování kvalitních služeb v širším rozsahu, intenzivnější spolupráce s dalšími projekty Městské charity. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

17 MĚSTSKÁ CHARITA ŘEDITELSTVÍ Ekonomické informace projektů Tolerance České Budějovice 2007, Tolerance České Budějovice, Tranzitní program a Pracovní rehabilitace Pro projekt Tolerance České Budějovice 2007 měla Městská charita České Budějovice s Jihočeským krajem, odborem regionálního rozvoje a evropské integrace uzavřenou smlouvu č. SON/OGEI/066/2007. Na krytí projektu (předfinancování) se významně podílelo Biskupství českobudějovické a Diecézní charita České Budějovice poskytnutím finančních zdrojů (půjčka, záruka) nejdéle však po dobu 6 měsíců od konečného vyúčtování a proplacení projektu ze strany administrátora projektu. Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,62 Celkové náklady Výnosy celkem ,37 Kč ,68 Kč Zdroje: dotace MPSV z kap. 313 stát. rozpočtu 40,35 % dotace statutární město České Budějovice 6,97 % dotace SROP 45,89 % tržby za vlastní činnost 2,74 % ostatní tržby 3,74 % ostatní výnosy 0,31 % celkem 100,00 % Ekonomické informace střediska Les 2008: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,36 Celkové náklady Výnosy celkem ,44 Kč ,00 Kč Zdroje: tržby za vlastní činnost 100,00 % celkem 100,00 % Ředitel organizace: Mgr. Alois Ambrož > Rada Městské charity České Budějovice Poradním orgánem Městské charity je šestičlenná Rada Městské charity České Budějovice. Členy jsou: Mons. Josef Kavale Ing. Karel Faber Ing. Hana Hartmannová Irma Zemková Zorka Šílená, DiS. Mgr. Alois Ambrož Členové jsou jmenováni prezidentem Diecézní charity České Budějovice a funkci vykonávají dobrovolně bez nároku na finanční odměnu. Sladění profesního a rodinného života: Městská charita České Budějovice se snaží vyjít vstříc svým zaměstnancům tak, aby mohli efektivně sladit svou práci s rodinným životem, například umožněním práce z domova nebo zaváděním flexibilních forem práce (např. možnost posunu začátku a konce Vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, účetnictví, koordinace projektů a administrativa jsou nedílnou součástí kvalitního poskytování služeb všem potřebným. pracovní doby, zkomprimovaný pracovní týden apod.). Zároveň umožňujeme svým zaměstnancům mít v případě potřeby dítě na pracovišti. Ekonomické informace: (vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, koordinace projektů, administrativa) Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,85 Celkové náklady Výnosy celkem ,49 Kč ,80 Kč Zdroje: tržby za vlastní činnost 0,30 % ostatní tržby 7,03 % ostatní výnosy 36,21 % příspěvky a dary 44,88 % příspěvek - Úřad práce České Budějovice 11,58 % celkem 100,00 % Celkové náklady na toto středisko jsou evidovány zvlášť a v průběhu roku rozúčtovávány dle stanoveného klíče na jednotlivé služby. Tato akce je spolufinancována Jihočeským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu 32 grantové schéma na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji. 33

18 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Charitní práce je nemyslitelná bez finanční i jiné pomoci a podpory dárců a lidí nakloněných naší činnosti. I ten nejmenší dar má svou obrovskou cenu. Koordinátorka: Iveta Holá Cíl: rozvíjet solidaritu, umožnit lidem podílet se na charitní práci. Vychovávat děti k sociálnímu cítění a získávat finanční prostředky pro charitativní činnost. PRAXE STUDENTŮ Městská charita České Budějovice je klinickým pracovištěm Jihočeské univerzity, zajišťuje odborné praxe studentů. Spolupracuje se Zdravotněsociální fakultou a Teologickou fakultou. V průběhu roku 2008 v projektech Městské charity praktikovali také studenti z Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích a ze Střední odborné školy zdravotnické Český Krumlov (obor sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny). DOBROVOLNÍCI MĚSTSKÁ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE V ROCE 2008 Na počátku roku 2008 proběhly rozsáhlé organizační změny. Městská charita České Budějovice byla rozdělena na tři úseky: Ředitelství (ředitel, administrativa, manažeři projektu, fundraisingu, práce s veřejností, ekonomický úsek), Komplexní domácí péči (Charitní ošetřovatelská služba, Charitní pečovatelská služba I a II, Osobní asistence) a Oblast sociálně znevýhodněných (Centrum sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Dům sv. Pavla, Denní centrum pro lidi s psychickým onemocněním Domino, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Srdíčko-Jiloro a V.I.P., Projekt Tolerance pro osoby znevýhodněné na trhu práce a Tranzitní program příprava žáků praktických škol na budoucí zaměstnání). Tolerance Kaplice vytvořila samostatnou organizační jednotku pod názvem Charita Kaplice. Ředitel MCHČB Od roku 2005 přešel program dobrovolníků, kteří pracují a pomáhají v charitě, pod Diecézní charitu České Budějovice Dobrovolnické centrum na adrese Kanovnická 16, České Budějovice. telefon: Další aktivity našich projektů pomáhají zajišťovat také dobrovolníci z DC ADRA Hlavní účetní Ekonom PaM Výkonný manažer SZ Vedoucí programu práce s lidmi bez domova Výkonný manažer KDP Vedoucí CHPS1 Manažer FR/PR Údržbář Projektový manažer Sbírka má duchovní rozměr, koledníci do domácností přinášejí nejen tradici, ale též poselství lásky, pokoje a radosti. Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2008 ve výši , Kč bude použit na charitní činnost v roce 2009 na nákup automobilu na rozvážku obědů pro Charitní pečovatelskou službu, na dovybavení půjčovny kompenzačních pomůcek a na zajištění zdravotnických služeb a zdravotnického materiálu pro Dům sv. Pavla. VZDĚLÁVÁNÍ Zaměstnanci Městské charity si stále průběžně zvyšují svou odbornou kvalifikaci a účastní se studia na vysokých školách, vzdělávacích programů, kurzů a seminářů a své znalosti a nabyté poznatky následně implementují do praxe. Ve všech projektech Městské charity probíhají pravidelné supervize. Pracovníci se také aktivně zapojují do komunitního plánování a zpracování Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice. Administrativní pracovník Účetní Účetní Vedoucí programu práce s lidmi s duševním onemocněním Vedoucí programu práce s lidmi znevýhodněnými na trhu práce Vedoucí programu práce s dětmi a mládeží z vyloučených lokalit Vedoucí CHPS2 Vedoucí OA Vrchní sestra ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MĚSTSKÉ CHARITY ČESKÉ BUDĚJOVICE 34 35

19 SOUHRNNÉ EKONOMICKÉ INFORMACE Městská charita České Budějovice (MCHČB) získává finanční prostředky prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu (dotace rezortních ministerstev), územně samosprávných celků (kraj, města, obce), strukturálních fondů EU, nadačních fondů velkých firem, nadačních příspěvků, úhrad zdravotních pojišťoven za ošetřovatelskou péči, úhrad za poskytnuté sociální služby, z veřejných sbírek (Tříkrálová sbírka), dále získává finanční prostředky oslovením dárců poskytnutí daru a na základě živnostenských oprávnění. V roce 2008 bylo dosaženo výsledku hospodaření ,23 Kč. Podrobné členění finančních prostředků je uvedeno v následující tabulce. text Kč Náklady celkem ,45 Materiál, energie ,59 Služby ,31 Osobní náklady ,00 Ostatní náklady ,55 Odpisy ,00 Zůstatková cena prodaného DHM ,00 Výnosy celkem ,68 100,00 % Tržby za vlastní činnost ,40 21,26 % Ostatní tržby ,00 0,39 % Ostatní výnosy ,36 1,38 % Příspěvky a dary ,21 1,78 % Dotace MPSV ,00 57,30 % Dotace Statutární město České Budějovice ,68 10,78 % Dotace MPSV OPRLZ ,53 4,19 % Dotace Jihočeský kraj ,00 1,24 % Dotace Ministerstvo kultury ,00 0,30 % Příspěvek Úřad práce České Budějovice ,00 0,21 % Dotace MPSV OPRLZ dodatečné přiznání ,50 1,17 % DÁRCI A PODPOROVATELÉ Právnické osoby: 1.JVS a.s. Aeroklub České Budějovice, letiště Hosín Atelier zahradní architektury paní Jiřina Milnerová Afford CB s.r.o. Ahold Czech republic a.s. AUTO - M, s.r.o. Autoservis Nový - Tomášek Bazilika o.p.s. B. Braun Medical s.r.o. Bit Servis, spol. s r.o. BOBO BLOK s.r.o. CC Systém a.s. Centrum sociálních služeb Staroměstská Cukrárna U Broučků Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů Český rozhlas ČSAD JIHOTRANS a.s. Daňhel Agro a.s. Domeček Trhové Sviny Duropack Bupak Obaly a.s. Farka & Farka Galerie Na Dvorku Galerie Procházka G e P CB spol. s r.o. GLOBUS ČR, k.s. divize 009 G-PROJECT, s.r.o. Hotel U Solné brány IMEGO s.r.o. Jednota, spotřební družstvo České Budějovice Jihočeská rozvojová o.p.s. Jihočeská Růže Kavárna Na půl cesty Kino Kotva Koberce - Strnad - Lišov Koberce BRENO K plus malby, nátěry Jaromír Kožešník LAPROD AK s.r.o. Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. ML Střecha Medipont s.r.o. Město Borovany Möbelix Nadace Auxilia Nadace ČEZ Nazareth Borovany Nová Hospoda Ing. František Maruška No Surrender Občanská poradna, Plachého ul. Občanské sdružení tělesně a zdravotně postižených Ocelové konstrukce s.r.o. Office Depot, s.r.o. PCV Computers, s. r. o. Pekařství Kovářov PNEU Dvořák s.r.o. POHODA-SERVIS spol. s r.o. PP Catering Pavel Žák Rataj s.r.o. R-Servis Lošek Rybářství Hluboká a.s. Řeznictví a uzenářství Václav Jakš SAIKO-servis SETRANS Josef Selichar Spojené kartáčovny a.s. Správa domů s.r.o. STARKA v.o.s. STARNET s.r.o. Tesco Stores ČR, a.s. Tiskárna Protisk s.r.o

20 TOYOTA Dolák s.r.o. TV GIMI Unilever ČR, spol. s r.o. Unipex CZ, s.r.o. Untraco v.o.s. (zástupce fy ABENA v ČR) Velko-maloobchod Vítovec Další instituce: Krajský úřad - Jihočeský kraj Kongregace sester Nejsvětější svátosti, Č. Budějovice Kongregace bratří Nejsvětější svátosti, Č. Budějovice Městská Policie, Č. Budějovice Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Praha Statutární město České Budějovice Probační a mediační služba, Č. Budějovice Úřad práce, Č. Budějovice Ministerstvo kultury, Praha Diecézní charita České Budějovice Biskupství českobudějovické Oblastní a farní charity v rámci diecéze Děkanství sv. Mikuláše, Č. Budějovice Jihočeská univerzita TF, ZSF, PF Fyzické osoby paní Applová M. paní Barčiová L. manželé Bártovi pan Bartoň Tomáš pan Bavor Jan pan Beránek pan Bicek pan Bláha Jiří paní Bodláková J. paní Bohoňková K. pan Borovka Jan paní Brožková Hana pan Burnoň Bedřich pan Czyž M. paní Čečáková Kateřina pan Černý Karel pan Dejmal Ondřej Ing. Dobiáš Vladimír paní Dohnalová paní Dolénková M. pan Douda Jaroslav pan Dvořák Vladimír paní Eliášová Jana paní Erychlebová Marie JUDr. Fichtner Milan pan Fišer František pan Fleischhacker Zdeněk pan Fousek Čestmír pan Friedl J. Ing. Froulík Jaroslav pan Grdyž Martin paní Haščynová Adriena paní Hlávková M. paní Hosnedlová J. pan Hrabec Pavel paní Hrabincová Mgr. Hradecký Ilja paní Chmátalová Růžena manželé Chocholovi Pavel a Zdeňka paní Chumová Dagmar paní Janečková Květa paní Jirmannová M. paní Kalinicsová Michaela pan Kavale Josef pan Klabouch Josef pan Kocourek Miroslav paní Kopečková Otýlie paní Korbelová Martina paní Koulová R. pan Kovář Zdeněk pan Krajča Karel paní Králová H. Ing. Krause Josef paní Krejsová Věra pan Křížek Augustin pan Kubín Tomáš paní Kubovcová Marie paní Kubská pan Kučera T. pan Kučera Vladimír pan Kukla R. paní Kunzlová paní Kuncová Agnesa paní Lenertová pan Lesný paní Linhartová manželé Lichtenbergovi pan Linhart P. pan Jiří Liška pan Macák paní Machartová Michaela RNDr. Majzlíková H. pan Maršík M. pan Maruška František, Ing. paní Matoušková Lucie paní Michlová Karolína paní Míková Helena paní Mikulíková pan Mlynář Ivo paní Mlynářová Eva Ing. Mlynářová Ludmila paní Montagová Z. paní Motlíková Z. pan Nechuta Pavel paní Neubergová Eleonora Mgr. Opatrný Michal paní Pálková K. Mgr. Pátek Pavel pan Pavčík Peter, MVDr. paní Pechová J. paní Pešková pan Petr Vladimír pan Petržilka V. paní Pipková Jitka pan Placer Rudolf paní Plaščjaková A. paní Plosová Hana paní Podlešáková Marie Podzimková Petra pan Policar Jaroslav paní Prajerová Věra Ing. Procházková S. paní Procházková Věnceslava paní Prokopová Klára paní Průšová Hana pan Pscheidl Pavel pan Pumpr Zdeněk pan Rampulka Jindřich paní Ratajová Miroslava pan Rychlý Pavel paní Salvová pan Schiller Christian paní Schönbeková Růžena pan Slípka R. pan Smejkal Miloš Ing. Starka Jiří manželé Stojanovi Z. a E. paní Strejcová pan Strejček David pan Süč Petr paní Suchanová Libuše pan Suchopár V. paní Svobodová Z. pan Šádek Jaroslav pan Šimák Petr paní Šindelářová M. paní Šinknerová MUDr. Šípová Iva paní Štibitzová Olina paní Štojsová Martina pan Švamberk Václav paní Stojanová Eva paní Tajrychová Jitka paní Teislerová Dana pan Tekel Ivan pan Tichý Raduš manželé Trnkovi paní Troupová Wilke Ing. Trubačová Olga paní Urbánková Vlasta pan Vačkář paní Váchová Marie pan Vaněček pan Vazač Jiří pan Veselka Jiří paní Vicanová V. pan Vicena pan Vodička Miroslav rodina Vokurkova pan Vurbal Ladislav paní Vurbalová Ludmila paní Zemjanková M. pan Zimmermann Jan paní Zubová Ivana 38 39

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více