Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009"

Transkript

1 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

2 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové České Budějovice IČ: Číslo účtu: /8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice Statutární zástupce: Mgr Antonín Klimeš, ředitel Registrace: , Ministerstvo kultury, Praha, č 8/105715/1998 Zřizovatel: Biskupství českobudějovické, Biskupská 132/4, České Budějovice Předmět činnosti a účel vzniku: pastorační a duchovní služby, zřizování a provozování nestátní zdravotnické a sociální služby, humanitární pomoc, vzdělávací činnost, zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce, poskytování služeb pro hospodaření v lesích a myslivost, výroba keramických a textilních výrobků, nákup a prodej Počáteční vklad do vlastního jmění k : 0, Kč Systém zpracování účetnictví: Městská charita České Budějovice se řídí při účtování příslušnými ustanoveními zákona č 563/1991 Sb, o účetnictví, vyhláškou č 504/2002 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky) č 504/2002 Sb, ve znění pozdějších předpisů (u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání) 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle Městské charity České Budějovice 5 Úvodní slovo a poděkování 6 Oblast Komplexní domácí péče 7 Charitní ošetřovatelská služba 9 Charitní pečovatelská služba 12 Osobní asistence 15 Kompenzační pomůcky 16 Oblast práce se sociálně znevýhodněnými osobami Centrum sociálních služeb Dům sv Pavla 17 Terénní program Nízkoprahové denní centrum Noclehárna Azylový dům Dům na půli cesty 20 Domino služba pro lidi s duševním onemocněním 24 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko Jiloro 28 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež VIP 32 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež RUDA 33 Sociální rehabilitace Tolerance České Budějovice 36 Tranzitní program 38 Charitní amatérské divadlo CHAD 40 Městská charita České Budějovice ředitelství Vzdělávání pracovníků Městské charity České Budějovice 41 Praxe studentů Dobrovolnictví 42 Tříkrálová sbírka 43 Sbírkový projekt Městské charity České Budějovice PODPOŘTE SVOU CHARITU 44 Souhrnné ekonomické informace Dárci a podporovatelé 46 Výsledky auditu za rok Kontakty (platné k ) 2 3

3 POSLÁNÍ A CÍLE MĚSTSKÉ CHARITY ČESKÉ BUDĚJOVICE Poslání: Pomoc bližním v nouzi bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti či náboženství Hlavní činnost: Poskytování sociálních a zdravotních služeb na území města České Budějovice a v jeho okolí a pomoc všem lidem, kteří ji potřebují Zejména se jedná o pomoc: seniorům a nemocným občanům v domácím prostředí mužům bez domova a lidem v nepříznivé sociální situaci dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí lidem s duševním onemocněním lidem dlouhodobě nezaměstnaným a znevýhodněným na trhu práce Hlavní cíl: Poskytování kvalitních a komplexních služeb našim uživatelům na základě principů křesťanské lásky k bližnímu a na základě standardů kvality sociálních služeb Městská charita České Budějovice zahájila svoji činnost na základě zřizovacího dekretu Biskupství českobudějovického jako účelové zařízení církve nestátní, nezisková, humanitární organizace s vlastní právní subjektivitou Městská charita České Budějovice je evidovaná právnická osoba, registrovaná u Ministerstva kultury ČR pod č 8/105715/1998 ÚVODNÍ SLOVO A PODĚKOVÁNÍ CHARITA výraz, který jsme převzali z latiny (caritas), má svůj původ v řeckém slově charis, což znamená totéž, co latinské slovo gratis, tedy něco, co dostávám zadarmo, bez vlastních zásluh Společnost, která klade důraz na úspěch a výkon, zapomíná na podstatu lásky, která spočívá právě v tom, že pomůžu druhému člověku, a přitom nečekám hned odměnu nebo vděčnost Charita je tedy milosrdná láska, o níž píše papež Benedikt XVI ve svém listě Deus caritas est Milosrdné lásky byla, je a stále bude nikdy nekončící potřeba Děkuji všem spolupracovníkům za jejich dobrou práci na dobrém díle Děkuji všem, kteří nám svojí podporou umožňují myšlenku milosrdné lásky každý den uskutečňovat V současné době tvoří jednu z organizačních složek Diecézní charity České Budějovice a spadá pod Charitu Česká republika v Praze Financování našich služeb je zajišťováno díky: grantům, dotacím a příspěvkům ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Statutárního města České Budějovice, Jihočeského kraje, Úřadu práce České Budějovice příspěvkům z nadací a nadačních fondů darům a příspěvkům od fyzických a právnických osob Tříkrálové sbírce úhradám zdravotních pojišťoven za provedené úkony podpoře Biskupství českobudějovického a Diecézní charity České Budějovice Všem výše zmíněným děkujeme za podporu Mgr Antonín Klimeš ředitel Městské charity České Budějovice 4 5

4 >> CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA (CHOS) Vrchní sestra: Martina Johanusová (do května 2009) Bc Jana Bartošová (od června 2009) Odborný garant: Zorka Šílená, DiS Poslání: Poskytovat lidem s onemocněním, zdravotním postižením či lidem v terminálním stavu takovou péči, která jim umožní pobyt ve vlastním sociálním prostředí Velký důraz je kladen na lidskou důstojnost, kvalitní a profesionální práci a pozitivní přístup Cílová skupina: Uživatelé všech věkových kategorií, jejichž onemocnění nevyžaduje akutní lékařskou péči, a proto mohou žít ve vlastních domácnostech Hlavní cíl: Udržení zdraví klientů a naplnění jejich potřeby vzniklé či pozměněné onemocněním nebo postižením Dílčí cíle: Podpora soběstačnosti člověka v péči o sebe sama Snížení negativního vlivu onemocnění a předcházení možným komplikacím s onemocněním spojených OBLAST KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ PÉČE Výkonná manažerka: Olga Špačková Projektová manažerka: Iva Černá, DiS (do srpna 2009), Bc Petra Podzimková (od září 2009) Oblast Komplexní domácí péče zahrnuje terénní zdravotněsociální služby poskytované lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, nemoci nebo zdravotního postižení v jejich domácím a přirozeném prostředí Uživatelé mohou využít služeb zdravotních sester, osobních asistentek či pečovatelek, součástí služeb je poskytování sociálního poradenství a možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek Základní poskytované činnosti: Ošetřovatelská rehabilitační péče Prevence a ošetřování dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran Aplikace injekcí Aplikace infuzní terapie a enterální výživy Péče o klienty se stomiemi, cévkování, aplikace klysma Monitoring fyziologických funkcí (krevní tlak, pulz), kontrola glykémie Odběry biologického materiálu Péče o lidi v terminálním stadiu domácí hospicová péče Služba je poskytována registrovanými zdravotními sestrami dle indikace ošetřujícího praktického lékaře a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění Územní rozsah: České Budějovice a okolí, včetně Hluboké nad Vltavou, Lišova, Křemže, Trhových Svinů a Borovan Časový rozsah: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu Maximální počet návštěv u jednoho klienta je 3x denně na 1 hodinu (zvýšený rozsah péče musí schválit revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny) 6 7

5 Principy: Vysoká profesionální úroveň Individuální přístup Dodržování práv klienta Respektování svobodné vůle a přání klienta Láskyplné jednání a úcta ke klientovi Zachování mlčenlivosti Přehled za rok 2009: Celkový počet klientů 143 Celkový počet návštěv u klientů Rozdělení klientů podle věku: Děti a mládež 0 18 let 0 Dospělí let 1 Dospělí let 24 Senioři let 54 Senioři nad 80 let 64 Aktuálně v roce 2009: Rozšíření týmu o jednu zdravotní sestru, čímž došlo k rozšíření poskytování služeb Podařilo se zajistit sklad na kompenzační pomůcky a došlo k rozšíření jejich sortimentu Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,28 Náklady celkem ,10 Kč Výnosy celkem ,18 Kč Zdroje: Tržby za vlastní činnost 97,88% Příspěvky a dary 2,03% Ostatní výnosy 0,09% Celkem 100,00% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa Vize do roku 2010: Navýšení počtu zdravotních sester Rozšiřování specializovaného vzdělání zdravotních sester Věnování se v rozšířené formě ošetřování klientů v terminálním stadiu, převážně onkologických pacientů v tzv domácí mobilní hospicové péči CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (CHPS) CHPS I: Sociální pracovnice: Bc Martina Špuláková Koordinátorka: Irma Zemková CHPS II: Sociální pracovnice: Pavla Floriánová, DiS Koordinátorka: Jana Tardonová CHPS III: Sociální pracovnice: Bc Tereza Nosková, DiS Koordinátorka: Šárka Janáková Poslání: Poskytování pomoci a podpory v každodenních záležitostech života v přirozeném domácím prostředí lidem, kteří v důsledku věku nebo zdravotního postižení či omezení o tuto pomoc požádají Cílová skupina: Senioři, kteří dosáhli důchodového věku Lidé v invalidním důchodu Lidé s chronickým onemocněním Lidé se všemi typy zdravotního postižení, včetně kombinovaného postižení Rodiny s novorozenými trojčaty, čtyřčaty a paterčaty Hlavní cíl: Udržení, případně zlepšení dosavadního způsobu života uživatelů a jejich podpora v zachování přirozené soběstačnosti Dílčí cíle: Umožnění důstojného dožití uživatelům v přirozeném domácím prostředí Podpora uživatele v udržení sociálních vazeb např zůstat v kontaktu s rodinou a blízkými Spolupráce s institucemi a organizacemi vedoucí k zajištění či zlepšení života uživatele Podpora individuálního přístupu ke každému uživateli Poskytování odborné a kvalitní služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb Zajišťování a zprostředkování kvalitního základního sociálního poradenství Základní poskytované činnosti: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Pomoc při zajištění chodu domácnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociální poradenství 8 9

6 Charitní pečovatelská služba byla financována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem, obcemi Rudolfov, Adamov, Dobrá Voda, Hluboká nad Vltavou, Hlincova hora, částí výtěžku Tříkrálové sbírky 2009 a drobnými dary od firem i jednotlivců Územní dosah: CHPS I: určeno pro zájemce o službu, kteří bydlí na jižní straně města České Budějovice Lidická ulice, Rožnov a přilehlé okolí (Včelná, Litvínovice, Nové Hodějovice, Staré Hodějovice, Mladé, Mokré, Hrdějovice) v dosahu MHD CHPS II: určeno pro zájemce o službu, kteří bydlí v centru města České Budějovice a na sídlištích Šumava, Máj, Vltava v dosahu MHD CHPS III: určeno pro zájemce o službu, kteří bydlí v Suchém Vrbném, na Dobré Vodě, Rudolfově, V Adamově, Hlincově hoře, Jivnu, Hůrách či v Hluboké nad Vltavou v dosahu MHD Časový rozsah: Pondělí pátek: 8,00 20,00 hodin Sobota, neděle, svátky: 8,00 18,00 hodin (služby jsou poskytovány pouze osamělým uživatelům) Principy: Láskyplné jednání a úcta k uživateli Respektování lidské důstojnosti a soukromí Pohlížení na uživatele v širších souvislostech (biopsychosociální pohled) Respektování individuálních potřeb, svobodné vůle, práva volby a přání uživatele Přizpůsobení se zvyklostem uživatele Ochrana osobních údajů, dat a informací ze služby Komplexnost služeb (spolupráce s charitní ošetřovatelskou službou a osobní asistencí) Vzájemná loajalita mezi pracovníky Podpora vzdělávání pracovníků v dané problematice Dodržování Listiny základních práv a svobod, Etického kodexu pracovníků Charity Česká republika a Etického kodexu sociálních pracovníků Přehled za rok 2009: Celkový počet uživatelů 488 Celkový počet návštěv u uživatelů (CHPS I) Celkový počet návštěv u uživatelů (CHPS II) Celkový počet návštěv u uživatelů (CHPS III) Rozdělení uživatelů podle věku: Děti a mládež 0 19 let 6 Dospělí let 47 Senioři nad 65 let 435 Aktuálně v roce 2009: Začátkem roku bylo vytvořeno další, v pořadí již třetí středisko CHPS Toto středisko nově pokrylo Rudolfov, Suché Vrbné, Dobrou Vodu, Adamov, Hlubokou nad Vltavou, Hlincovu horu, Jivno a Hůry Na pozici výkonné manažerky Komplexní domácí péče nastoupila Olga Špačková V průběhu roku došlo k celkovému zlepšení spolupráce charitní pečovatelské služby s Dobrovolnickým centrem Diecézní charity České Budějovice Byla nově zahájena spolupráce s Dobrovolnickým centrem ADRA České Budějovice Vzhledem k nárůstu počtu uživatelů byly přijaty dvě sociální pracovnice Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,36 Náklady celkem ,04 Kč Výnosy celkem ,67 Kč Zdroje: Dotace MPSV z kapitoly 313 státního rozpočtu 55,64% Příspěvky Statutárního města České Budějovice 20,16% Tržby za vlastní činnost 19,06% Dotace Jihočeského kraje 2,71% Příspěvky a dary 1,68% Ostatní tržby 0,72% Ostatní výnosy 0,03% Celkem 100% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa Vize do roku 2010: Pokračování ve zkvalitňování služeb a prohlubování naplňování standardů kvality sociálních služeb Podpora dalšího profesního rozvoje pracovníků a rozšiřování spolupráce s dalšími službami Komplexní domácí péče Obnova vozového parku Vydávání občasníku pro uživatele služeb charitní pečovatelské služby Na základě zájmu uživatelů realizace zájezdu či výletu pro uživatele Tento projekt je spolufinancován státním rozpočtem ČR, Jihočeským krajem a Statutárním městem České Budějovice 10 11

7 Dílčí cíle: Podpora v samostatnosti a nezávislosti uživatele Přispění k udržení sociálních vazeb s rodinou a blízkými osobami Podpora rodinných příslušníků uživatelů, zejména pak jejich setrvání nebo návrat do pracovního procesu Základní poskytované činnosti: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při zajištění chodu domácnosti Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Sociální poradenství Další poskytované služby: Zprostředkování spirituální podpory bez ohledu na náboženské vyznání Služba Osobní asistence byla financována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem, obcí Borovany a drobnými dary od firem i jednotlivců Územní dosah: České Budějovice a přilehlé obce v dosahu MHD Po individuální dohodě možnost zajištění služby i na území bývalého okresu České Budějovice Časový rozsah: Pondělí pátek: 8,00 20,00 hodin Sobota neděle 8,00 18,00 hodin O svátcích je služba poskytována individuálně, dle možnosti a kapacity služby OSOBNÍ ASISTENCE Vedoucí: Mgr Karolína Toušková, DiS (do června 2009), Mgr Lenka Turková (od července 2009) Poslání: Pomoci člověku s omezením žít ve svém domácím prostředí a žít životem, který si jedinec dle svých možností a schopností sám zvolí Cílová skupina: Děti od 3 let věku, dospělí a senioři s omezenou soběstačností z důvodu zdravotního postižení či nemoci Lidé s chronickým onemocněním Lidé se všemi typy zdravotního postižení, vč kombinovaného postižení >> Hlavní cíl: Umožnění uživateli setrvávat v domácím prostředí a přispívat k zachování jeho životního stylu a kvality 12 Principy: Odborná úroveň péče Individuální přístup k uživateli Dodržování práv uživatele Respektování svobodné vůle a důstojnosti uživatele Láskyplné jednání a úcta k uživateli Přizpůsobení se zvyklostem uživatele Komplexnost služeb (spolupráce s charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službou) Vzájemná loajalita mezi pracovníky Mlčenlivost > 13

8 Přehled za rok 2009: Celkový počet uživatelů 41 Poskytování služby ve školských zařízeních 1 Poskytování služby v domácím prostředí 40 Rozdělení uživatelů podle věku: Děti a mládež 0 19 let 8 Dospělí let 9 Senioři nad 65 let 24 Aktuálně v roce 2009: Na pozici výkonné manažerky Komplexní domácí péče nastoupila Olga Špačková Došlo k navýšení počtu zaměstnanců služby na 11 osobních asistentů Osobní asistence dostala k dispozici 1 automobil Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,27 Náklady celkem ,37 Kč Výnosy celkem ,50 Kč Zdroje: dotace MPSV z kapitoly 313 státního rozpočtu 67,56% tržby za vlastní činnost 18,51% příspěvky Statutárního města České Budějovice 7,06% dotace Jihočeského kraje 6,64% příspěvky a dary 0,23% celkem 100% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa Vize do roku 2010: Pokračování ve zkvalitňování služeb a prohlubování naplňování standardů kvality sociálních služeb Podpora dalšího profesního rozvoje pracovníků Zkvalitnění a rozšíření spolupráce s dalšími službami Komplexní domácí péče Rozšíření časového rozsahu poskytování služby na 24 hodin denně KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Součástí služeb Komplexní domácí péče je půjčování kompenzačních pomůcek (polohovací postele, antidekubitní podložky, mechanické vozíky, chodítka, WC nástavce, francouzské hole, berle, apod) Kompenzační pomůcky jsou půjčovány za úhradu, půjčovné se platí předem (dle dohody hotově či převodem z účtu) Koordinátorka: Vladislava Richterová Časový rozsah: Pondělí: 9,00 11,00 hodin a 13,00 15,00 hodin Čtvrtek: 9,00 11,00 hodin a 13,00 15,00 hodin Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce Náklady celkem ,22 Kč Výnosy celkem ,00 Kč Zdroje: tržby za vlastní činnost 100% celkem 100% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa Vize do roku 2010: Obnova a rozšíření kompenzačních pomůcek Tento projekt je spolufinancován státním rozpočtem ČR, 14 Jihočeským krajem a Statutárním městem České Budějovice 15 >

9 OBLAST PRÁCE SE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI OSOBAMI Výkonný manažer: Václav Kučera Projektová manažerka: Iva Černá, DiS (do srpna 2009), Mgr Michaela Andrlíková (od září 2009) Městská charita České Budějovice poskytuje služby také lidem se sociálním znevýhodněním Dům sv Pavla nabízí komplex služeb zejména lidem bez domova, nízkoprahová zařízení Srdíčko Jiloro a VIP podávají pomocnou ruku dětem a mládeži v obtížné životní i sociální situaci Domino, služba následné péče pomáhá lidem s duševním onemocněním a společně s Domem sv Pavla úzce spolupracuje se sociální rehabilitací Tolerance České Budějovice, která napomáhá sociálně vyloučeným lidem zařadit se do běžné společnosti a na trh práce CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DŮM SV PAVLA Dům sv Pavla poskytuje komplex služeb lidem ohrožených sociálním vyloučením a pomáhá jim k nalezení vlastního bydlení, k návratu na trh práce a v integraci do běžného života společnosti Vedoucí Domu sv Pavla: Bc František Kaiseršot Poslání: Podpora lidí převážně bez přístřeší k aktivnímu řešení jejich situace Cílová skupina: Muži starší 18 let bez přístřeší Muži a ženy v akutní krizi Lidé, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi Mladí lidé do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče Hlavní cíl: Aktivizace každého uživatele natolik, aby byl schopen se vlastními silami začlenit do běžného života Základní poskytované služby: Terénní program Terénní sociální pracovníci Domu sv Pavla vyhledávají a pomáhají lidem, kteří ztratili bydlení či jsou jeho ztrátou ohroženi Poskytují krizovou pomoc a podporují tyto lidi k aktivnímu řešení jejich obtížné situace Služba je poskytována v místech, kde tito lidé aktuálně pobývají Služba je poskytována v pracovní dny od 7,00 do 16,00 hodin V roce 2009 tuto službu využilo 154 uživatelů, sociální pracovníci uživatele kontaktovali 1 884x Služba je poskytována bezplatně Nízkoprahové denní centrum Nabízí mužům a ženám od 18 let převážně bez přístřeší možnost vysprchování, získání čistého oblečení, uvaření jídla, využití internetu, sledování TV a prodej časopisu Nový Prostor Důležitou součástí služby je sociální poradenství a psychoterapeutická podpora Služba je poskytována denně od 8,00 do 16,00 hodin a v roce 2009 službu využilo 480 uživatelů Služba je poskytována bezplatně Noclehárna Nabízí mužům starším 18 let bez přístřeší možnost přenocování v čistém a vytopeném prostředí s hygienickým zázemím Součástí služby je sociální poradenství Noclehárna je nová sociální služba Domu sv Pavla, její poskytování začalo Služba je poskytována denně od 19,30 do 8,00 hodin, kapacita služby je 15 lůžek Úhrada za službu činí 40 Kč za noc V roce 2009 službu využilo 123 uživatelů Azylový dům Nabízí mužům od 18 let převážně bez bydlení a bez zaměstnání pomoc a podporu při jejich opětovném získávání Uživatelé této služby postupně směřují ke svému cíli ve spolupráci se sociální pracovnicí a psychoterapeutem Součástí služby je ubytování na 2 až 5 lůžkových pokojích Služba je poskytována nepřetržitě, kapacita služby je 25 lůžek Úhrada za službu činí 60 Kč a 80 Kč za noc V roce 2009 službu azylový dům využilo 72 uživatelů Dům na půli cesty Nabízí mužům ve věku let, kteří přicházejí z dětských domovů a výchovných ústavů, pomoc a podporu při vstupu do samostatného života Uživatelé jsou doprovázeni sociálním pracovníkem Součástí služby je ubytování v prostorách Domu sv Pavla, posléze v pronajatých startovacích bytech na území města České Budějovice Služba je poskytována nepřetržitě, kapacita služby byla v roce 2009 snížena z 8 na 4 lůžka Úhrada za službu činí 50 Kč za noc (v prostorách Domu sv Pavla), v pronajatém bytě platí uživatelé běžný nájem V roce 2009 službu využilo 6 uživatelů Poskytování služby Dům na půli cesty bylo k ukončeno 16 17

10 Další poskytované služby: Individuální a skupinová psychoterapie Skupina anonymních alkoholiků Sociální poradenství a zprostředkovávání návazných či dalších sociálních služeb Potravinová výpomoc Snižování zdravotních rizik Uživatelům služeb Domu sv Pavla je k dispozici koupelna, prádelna a charitní šatník Do Domu sv Pavla pravidelně 1x týdně v pondělí od 15,00 do 16,00 hodin dochází zdravotnice, která uživatelům ošetřuje drobné rány a zranění, konzultuje s nimi jejich zdravotní problémy a informuje je o rizicích života na ulici Zdravotnice úzce spolupracuje s ordinací praktické lékařky v Českých Budějovicích Tato lékařka je k dispozici také uživatelům terénního programu Pracovní terapie formou prodeje časopisu Nový prostor Výuka práce s internetem a PC Pastorační asistence Služby Domu sv Pavla byly financovány Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Statutárním městem České Budějovice, částí výtěžku Tříkrálové sbírky 2009 a drobnými dary od firem i jednotlivců Od je služba Nízkoprahové denní centrum financována v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji podpořeného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Územní dosah: České Budějovice a okolí Principy: Podpora k aktivnímu řešení vlastní krizové situace uživatele Respektování jeho aktuální potřeby volby a lidské důstojnosti Individuální přístup ke každému uživateli Vytváření prostředí důvěry, bezpečí a přijetí Týmový přístup Aktuálně v roce 2009: Dům sv Pavla pokračoval v poskytování komplexu sociálních služeb lidem bez domova, bez přístřeší a lidem v akutní sociální krizi Počátkem roku 2009 byla zaregistrována nová sociální služba Noclehárna K došlo z důvodu špatných podmínek pro poskytování služby a její nedostatečné finanční podpory k ukončení poskytování sociální služby Dům na půli cesty Připravovalo se oddělení služby Terénní program (v roce 2010 bude Terénní program realizován jako samostatná sociální služba) Dům sv Pavla se soustředil na snižování zdravotních rizik uživatelů Již v roce 2008 byla zahájena pilotní fáze projektu Ošetřovna pro lidi bez domova, projekt pokračoval i během roku 2009 S Domem sv Pavla spolupracovala zdravotní sestra, která prováděla základní ošetření uživatelů a praktická lékařka, která doporučovala další odborná lékařská ošetření Proběhly dvě debaty s uživateli na téma zdravotních dopadů rizikového způsobu života na ulici V období 28 června 2008 až 28 června 2009 byl vyhlášen rok sv Pavla, u této příležitosti uspořádal Dům sv Pavla dvě akce: Svěcení bezdomoveckého kříže uživatelé sociálních služeb Domu sv Pavla vyrobili v rámci skupinové psychoterapie bezdomovecký kříž, který byl během Velikonoc slavnostně vysvěcen světícím biskupem českobudějovickým Pavlem Posádem Kříž je umístěn v prostorách nízkoprahového denního centra Když na dveře fary zaklepe bezdomovec na jaře 2009 Dům sv Pavla uspořádal setkání s duchovními na téma pomoci lidem v sociální krizi, lidem bez domova a bez přístřeší Započala celková revitalizace budovy Domu sv Pavla, která směřuje ke zlepšení podmínek pro poskytování sociálních služeb a k efektivnějšímu a ekologičtějšímu provozu Tým pracovníků Domu sv Pavla pokračoval v profesionalizaci poskytovaných služeb, a to zejména prací na vytváření, aktualizaci a zavádění standardů kvality sociálních služeb Dva pracovníci Domu sv Pavla se zapojili do Komunitního plánování ve městě České Budějovice a do tvorby Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice, jeden pracovník se zapojil do tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na úrovni Jihočeského kraje Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,93 Náklady celkem ,16 Kč Výnosy celkem ,41 Kč Zdroje: Dotace MPSV z kapitoly 313 státního rozpočtu 69,23% Ostatní výnosy (individuální projekt) 20,05% Tržby za vlastní činnost 9,63% Příspěvky Statutárního města České Budějovice 0,68% Příspěvky a dary 0,41% Celkem 100% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa Vize do roku 2010: Komplexní zkvalitňování praxe v souvislosti s aktualizací a zaváděním standardů kvality sociálních služeb Hledání a nacházení co nejvhodnější řešení životní situace lidí dlouhodobě sociálně vyloučených Zapojením se do komunitního plánování přispívat k tvorbě kvalitní sítě sociálních služeb pro lidi v akutní sociální krizi (např vznik systému vícestupňového bydlení s doprovodným sociálním programem) Pokračování v celkové revitalizaci a restrukturalizaci objektu Domu sv Pavla Zavedení vydávání jídla lidem bez domova ve spolupráci a s podporou Statutárního města České Budějovice Prohloubení informovanosti běžné veřejnosti ohledně problematiky bezdomovectví Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Tento projekt je spolufinancován státním rozpočtem ČR a Statutárním městem České Budějovice

11 >> Základní poskytované činnosti: Socioterapeutický klub Vzdělávací a aktivizační činnosti směřující k upevňování a prohlubování schopností a dovedností uživatelů a vedoucích ke stabilizaci psychického zdraví, které je díky onemocnění podlomeno V rámci socioterapeutického klubu probíhají tyto činnosti: pravidelné ozdravné pobyty, společné výlety do přírody, okolních i vzdálených měst, canisterapie, mozkový jogging, relaxační cvičení, výuka práce na PC, motivace k návratu na volný trh práce, kulinářské umění, sportovní aktivity, dílna tvořivé inspirace, odborná filmová projekce, odborné přednášky, výuka cizího jazyka a skupinová a individuální psychoterapie DOMINO SLUŽBA PRO LIDI S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Ambulantní služba Domino poskytuje podporu lidem s chronickým duševním onemocněním, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, rozvíjet své schopnosti a dovednosti, uplatnit se na trhu práce a integrovat se do běžné společnosti Ambulantní služba Domino poskytuje také pomoc rodinným příslušníkům lidí s duševním onemocněním Vedoucí služby: Mgr Pavla Šťastná, DiS Poslání: Podpora, rozvíjení a udržování soběstačnosti a samostatnosti lidí s duševním onemocněním Cílová skupina: Lidé starší 18 let s chronickým duševním onemocněním (afektivní poruchy, schizofrenie, úzkostné poruchy, neurotické poruchy, posttraumatické poruchy, poruchy osobnosti a chování) Hlavní cíl: Zvyšování samostatnosti a soběstačnosti lidí s duševním onemocněním Dílčí cíle: Podpora aktivního trávení volného času lidí s duševním onemocněním Zvyšování sociálního začlenění lidí s duševním onemocněním Doprovázení a pomoc při vyřizování úředních a osobních záležitostí Pomoc při stabilizaci psychického zdraví Spolupráce s rodinou a rodinnými příslušníky lidí s duševním onemocněním Při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím poskytujeme pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou, pomoc a podporu při dalších aktivitách, podporujících sociální začlenění lidí s duševním onemocněním, realizujeme tzv integrační setkání V roce 2009 jsme pořádali tato integrační setkání: Masopustní karneval tradice (únor 2009) Pálení čarodějnic tradice (duben 2009) Stanový pobyt v Černé v Pošumaví zážitková terapie (červen 2009) Sjezd řeky Vltavy zážitková terapie (srpen 2009) Týdny duševního zdraví divadelní představení, odborné přednášky, koncert, sportovní aktivity (září, říjen 2009) Pobyt na Kvildě zážitková terapie pro rodinné příslušníky (říjen 2009) Vánoční posezení tradice (prosinec 2009) Socioterapeutický klub v roce pravidelně navštěvovalo 45 uživatelů, proběhlo kontaktů s uživateli Sociální poradenství V rámci této činnosti probíhá pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů, sociálně právní poradenství, podpora při vyřizování osobních záležitostí, oslovování návazných zařízení, kontaktování nových uživatelů služby, telefonické poradenství a poradenství pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním Sociální poradenství bylo v roce 2009 poskytnuto 168x Terénní práce V rámci terénní práce probíhá podpora uživatelů při zvládání každodenních běžných situací a podpora uživatelů v jejich přirozeném prostředí V rámci Terénní práce proběhlo v roce kontaktů s uživateli Práce s rodinnými příslušníky Pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním pořádáme zážitkové terapie za účasti psychologa, poskytujeme jim také sociální poradenství V roce 2009 proběhla 1 zážitková terapie pro rodinné příslušníky Akce byla 2denní a účastnilo se jí 7 rodinných příslušníků 20 21

12 Činnosti ambulantní služby Domino jsou poskytovány zdarma, při jejich poskytování jsou uplatňovány standardy kvality sociálních služeb Ambulantní služba Domino služba pro lidi s duševním onemocněním byla financována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem a drobnými dary od firem i jednotlivců Vize do roku 2010: Zvýšení nabídky různorodých volnočasových aktivit lidem s duševním onemocněním Osamostatnění terénní práce s lidmi s duševním onemocněním Navázání spolupráce s psychiatrickými léčebnami v Praze, Jihočeském a Plzeňském kraji Soustavné vzdělávání zaměstnanců ambulantní služby Domino Územní dosah: České Budějovice a okolí Časový rozsah: Pondělí: 8,30 17,00 hodin Úterý středa: 9,00 14,00 hodin Čtvrtek: 9,00 15,00 hodin Pátek: 8,00 14,00 hodin Tento projekt je spolufinancován státním rozpočtem ČR a Statutárním městem České Budějovice Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem Principy: Podpora směřující k nezávislosti uživatele Respektování práv, přání a potřeb uživatele Individuální přístup k uživateli Partnerství mezi uživatelem a poskytovatelem služby, Mlčenlivost, bezplatnost služby Odbornost Loajálnost mezi pracovníky služby Domino Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce Náklady celkem ,09 Kč Výnosy celkem ,00 Kč Zdroje: Dotace MPSV z kapitoly 313 státního rozpočtu92,78% Příspěvky Statutárního města České Budějovice 6,45% Tržby za vlastní činnost 0,43% Ostatní výnosy 0,19% Příspěvky a dary 0,15% Celkem 100% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa 22 23

13 >> Dílčí cíle: Aktivní zapojování uživatelů služby do nabízených volnočasových aktivit Zlepšení kvality života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života cílové skupiny Podpora dětí a mládeže při vzdělávání s ohledem na věkovou kategorii Umožnění lepší orientace v sociálním prostředí Omezování rizika sociálního vyloučení Vytváření podmínek k řešení nepříznivých situací Rozvoj spolupráce s dalšími institucemi poskytujícími obdobné a návazné služby na území města České Budějovice a v rámci Jihočeského kraje Základní poskytované činnosti: Klub Možnost aktivního trávení volného času a motivace dětí a mládeže k využívání nabídky volnočasových aktivit Využití herního vybavení klubu (společenské hry, stolní fotbal, počítače, hračky, ) Pořádání akcí (výlety, turnaje, exkurze, ) Možnost účasti na besedách, diskuzích nad různými tématy (drogy, kriminalita, ) Do Klubu v roce 2009 pravidelně docházelo 86 uživatelů ve věkové skupině 6 26 let, proběhlo kontaktů s uživateli NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ SRDÍČKO JILORO Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Srdíčko Jiloro pomáhá dětem a mládeži žijícím v sociálně vyloučené lokalitě Okružní a jejím okolí rozvíjet své dovednosti, získávat správné návyky, pozitivní modely chování a prostřednictvím sociální práce a nabídky volnočasových a vzdělávacích aktivit přispívat k jejich začlenění do většinové společnosti Vedoucí služby: Zuzana Svobodová, DiS Poslání: Motivace a podpora dětí a mládeže ve snaze o pozitivní změnu v ohrožujícím způsobu života Cílová skupina: Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let Služba je poskytována dětem a mládeži, kteří se zdržují v sociálně vyloučené lokalitě Okružní 1/a Rodinní příslušníci uživatelů sociální služby nepatří do okruhu osob, ale může s nimi být navázána spolupráce v rámci případové práce, při jednorázových akcích, nebo krizové situaci uživatele >> Hlavní cíl: Zlepšení kvality života dětí a mládeže a snížení působení sociálně negativních vlivů Základní sociální poradenství v oblasti sociálně patologických jevů V rámci této činnosti pomáháme při řešení problémů ve vztazích s rodiči, sourozenci, příbuznými, jinými dospělými, při střetech se zákonem, apod Školní příprava Dětem a mládeži docházejícím do školy pomáháme s přípravou do školy i s vyhotovením domácích úkolů Probíhá také doučování, jednání se školami a pedagogickopsychologickou poradnou Školní přípravu v roce 2009 využívalo 17 uživatelů, celkem proběhlo kontaktů Dílny V roce 2009 byly realizovány 4 dílny: divadelní, taneční, fotbalová a filmový klub Do dílen v roce 2009 docházelo 52 uživatelů, proběhlo 851 kontaktů Předškolní příprava V rámci předškolní přípravy probíhají aktivity směřující ke zvládnutí dovedností nezbytných pro vstup do základní školy Tuto službu v roce 2009 využívalo 18 uživatelů ve věku 3 6 let, celkem proběhlo 241 kontaktů Další poskytované služby: Programy primární a sekundární prevence se zaměřením na drogovou problematiku Spolupráce s rodinou uživatele Pomoc při komunikaci mezi rodinou a školou Zapojení členů komunity do chodu Klubu pravidelné schůzky s obyvateli sociálně vyloučené lokality Okružní Provozování dětského hřiště a spolupráce s rodinami uživatelů na jeho pravidelném úklidu Činnosti NZDM Srdíčko Jiloro jsou poskytovány bezplatně a anonymně

14 Služby NZDM Srdíčko Jiloro byly financovány Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR Významným sponzorem této služby je firma Bitservis Hřiště snů bylo financováno Nadací ČEZ Od je služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež financována v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Územní dosah: České Budějovice, ubytovna pro sociálně slabé občany Trival a její okolí Časový rozsah: Klub: Pondělí čtvrtek: 12,30 17,30 hodin Pátek: 12,30 16,00 hodin Předškolní příprava: Pondělí až čtvrtek: 9,00 12,00 hodin Principy: Individuální přístup Respektování práv, přání a potřeb uživatelů služby Mlčenlivost Důvěra Odbornost Bezplatnost Nízkoprahovost Anonymita Aktuálně v roce 2009: V březnu 2009 byla dokončena výstavba dětského Hřiště snů a byla nastavena spolupráce s rodinami uživatelů o společném užívání těchto prostor Na konci roku 2009 proběhlo první setkání poskytovatelů sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež z Jihočeského kraje Pracovníci NZDM Srdíčko Jiloro se aktivně zapojili do Komunitního plánování ve městě České Budějovice a do zpracovávání Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice Dvě malé skupiny uživatelů se pod vedením pracovníků účastnily Malé energetické akademie EON Na základě jednání s Magistrátem města České Budějovice nám byla od ledna 2010 přislíbena nová místnost, kterou budeme moci používat pro předškolní a školní přípravu a tím ji oddělit od ostatních činností v Klubu Přehled akcí v roce 2009: Tříkrálová sbírka, Intercup 2009, velikonoční výprask, návštěva pouti na Dobré Vodě u Českých Budějovic, pálení čarodějnic, předvádění poslušnosti služebních psů Městské Policie, výlet na koně do Petráškova Dvora, výlet do ZOO Dvorec u Borovan, vernisáž výstavy dětských prací v Galerii Na Dvorku, různé fotbalové turnaje, výlet na Dívčí kámen, třídenní tábor v kempu Křivonoska, pasování školáků do dalšího ročníku, PŘESPRÁHFEST, návštěvy kina a divadla s uživateli, canisterapie, drakiáda, mikulášská nadílka, basketbalový turnaj, vánoční večírek Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,5 Náklady celkem ,50 Kč Výnosy celkem ,53 Kč Zdroje: dotace MPSV z kapitoly 313 státního rozpočtu 58,66% ostatní výnosy (individuální projekt) 32,45% příspěvky a dary 8,89% celkem 100% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa Vize do roku 2010: Zkvalitňování poskytovaných služeb a naplňování standardů kvality sociálních služeb Oddělení předškolní a školní přípravy od ostatních činností v Klubu a s tím související rozšíření prostor pro poskytování služby Zachování setkávání nízkoprahových zařízení pro děti v mládež z Jihočeského kraje a zintenzivňování spolupráce s nimi Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt podporuje nadace ČEZ Projekt podporuje BitServis

15 NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ VIP Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) VIP pomáhá dětem a mládeži, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženi, a kteří nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče Vedoucí služby: Bc Petra Podzimková, DiS (do září 2009), Jitka Oupicová, DiS (od října 2009) Poslání: Nabídka zázemí, odborné pomoci a podpory dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, sociálním vyloučením, nebo se nacházejí v obtížné životní situaci Smyslem práce je předcházení vzniku sociálně nežádoucích jevů a zmírňování jejich následků Cílová skupina: Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let Služba je poskytována dětem a mládeži, kteří se zdržují v lokalitě Palackého náměstí v Českých Budějovicích Rodinní příslušníci uživatelů sociální služby nepatří do okruhu osob, ale v rámci spolupráce s celou rodinou a komunitou bývají zapojováni do programu či jednorázových akcí, nebo s nimi může být navázána spolupráce v rámci případové práce nebo krizové situace uživatele >> Hlavní cíl: Zlepšení kvality života dětí a mládeže a snížení působení sociálně negativních vlivů Dílčí cíle: Opakovaná návštěvnost NZDM uživatelem služby Nabídka volnočasových aktivit na základě potřeb uživatele Koncept a realizace primárně preventivních akcí a interních aktivit Podpora a motivace uživatele k řešení obtížných životních situací Vědomé a cílené vyhledávání obdobných a návazných služeb na území města České Budějovice a v rámci Jihočeského kraje a spolupráce s nimi Základní poskytované činnosti: Činnosti jsou realizovány v Klubu (ambulantní služby) a v Terénu (terénní služby) Klub: Volný pobyt a aktivní trávení volného času v NZDM VIP, možnost využití herního vybavení Klubu (společenské hry, stolní fotbal, kulečník, počítače, hračky,) Zajištění volnočasových aktivit, zájmových činností, sportovních činností, programy primární prevence apod Doučování a školní příprava Motivace k dokončení školy a pracovnímu začlenění Přednášky, kurzy, besedy s odborníky na různá témata (drogy, kriminalita,) Jednorázové akce (pořádání turnajů, koncertů, návštěvy kulturních akcí) Výjezdové akce, výlety, exkurze apod Krizová intervence, skupinová práce, případová práce, poradenství Sociální poradenství a informační servis Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele, doprovod, zprostředkování dalších služeb Práce s blízkými osobami Do Klubu v roce 2009 pravidelně docházelo 251 uživatelů ve věkové skupině 1126 let, proběhlo kontaktů s uživateli Mezi nejčastěji řešenými problémy byly drogy a alkohol, problémy se školou, problémy se zákonem a trávení volného času Terén: Volnočasové aktivity Výjezdové akce, výlety Programy primární prevence Jednorázové akce kino, divadlo, zoo, sportovní akce V roce 2009 využilo služeb Terénu 83 uživatelů ve věku 6 11 let, proběhlo kontaktů Další poskytované služby: Podpora zaměstnanosti Programy primární a sekundární prevence se zaměřením na drogovou problematiku

16 Přehled programů primární prevence 2009: Klub: Beseda o drogách ve spolupráci s os Prevent Jihočeský streetwork Beseda na téma Problémy se zákonem ve spolupráci s Probační a mediační službou Beseda s Městskou policií České Budějovice a Policií ČR Spolupráce s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež v rámci Jihočeského kraje Terén: Besip zábavněsportovní odpoledne s Městskou policií České Budějovice Canisterapie ve spolupráci s os Hafík Třídenní zážitkový pobyt zaměřený na primární prevenci Činnosti NZDM VIP jsou poskytovány bezplatně a anonymně Služby NZDM VIP byly financovány Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Statutárním městem České Budějovice Významným sponzorem této služby je firma Bitservis Od je služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež financována v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji podpořeného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Územní dosah: České Budějovice, lokalita Palackého náměstí a okolí Časový rozsah: Klub: Pondělí a pátek: 13,00 19,00 hodin Úterý a čtvrtek: 13,00 16,00 hodin a 17,00 19,00 hodin Středa: 13,00 17,00 hodin Terén: Úterý: 16,00 17,00 hodin Čtvrtek: 16,00 17,00 hodin Principy: individuální přístup, respektování práv, přání a potřeb uživatelů služby, mlčenlivost, důvěra, odbornost bezplatnost, nízkoprahovost, anonymita Aktuálně v roce 2009: Od února je služba poskytována v nových větších prostorech na adrese Skuherského 70, tyto prostory umožnily navýšení počtu uživatelů V září jsme se zapojili do celorepublikové akce Týden nízkoprahových zařízení a uspořádali Den otevřených dveří pro veřejnost a školy Zájem škol byl veliký a podařilo se nám navázat užší spolupráci Na konci roku jsme se zapojili do koordinačně pracovní skupiny poskytovatelů sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež z Jihočeského kraje Každého setkání se zúčastňují zástupci jednotlivých NZDM a tématy těchto setkání je seznámení se s činností jednotlivých subjektů Během roku 2009 se tým NZDM VIP rozrostl o 3 nové kolegy Přehled akcí v roce 2009: Tříkrálová sbírka, VIP hledá superstar, Mezinárodní den Romů, velikonoční výtvarná dílna, pálení čarodějnic, oslava 1 narozenin VIP a slavnostní otevření nových prostor, dámské nocování v klubu, výstup na vrchol Černé věže, turnaj VIP v kulečníku, výlet za dobrodružstvím, výlet na poníky, Den otevřených dveří v rámci týdne nízkoprahových klubů, paintball, haloweenská zábava, mikulášská besídka, vánoční nadílka, bruslení na náměstí v Českých Budějovicích Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,4 Náklady celkem ,47 Kč Výnosy celkem ,81 Kč Zdroje: dotace MPSV z kapitoly 313 státního rozpočtu 48,12% ostatní výnosy (individuální projekt) 42,56% příspěvky Statutárního města České Budějovice 8,77% ostatní tržby 0,30% příspěvky a dary 0,25% celkem 100% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa Vize do roku 2010: Zkvalitňování poskytovaných služeb a naplňování standardů kvality sociálních služeb Podpora profesního rozvoje a vzdělávání pracovníků NZDM VIP Rozšiřování spolupráce s dalšími organizacemi v Českých Budějovicích i na území Jihočeského kraje Realizace výstavby a provozu tzv chráněného hřiště s terénním pracovníkem v lokalitě Palackého náměstí (ve spolupráci s Magistrátem města České Budějovice) Nalezení a využití dalších prostor mimo Klub pro nové volnočasové aktivity tělocvična, hudebna) Vyrovnání poměru uživatelů (muži x ženy) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Tento projekt je spolufinancován státním rozpočtem ČR a Statutárním městem České Budějovice Projekt podporuje BitServis

17 NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ RUDA Aktuálně v roce 2009: byl na základě iniciativy města Rudolfov slavnostně otevřen volnočasový klub pro děti a mládež RUDA Do konce roku 2009 bylo nakontaktováno 50 uživatelů Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,34 Náklady celkem ,23 Kč Výnosy celkem ,26 Kč Zdroje: ostatní výnosy 100% celkem 100% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa Vize do roku 2010: Zaregistrování volnočasového klubu RUDA jako služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež RUDA Poskytování kvalitní sociální služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb Navázání spolupráce s Nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež Srdíčko Jiloro a VIP Rozšíření týmu pracovníků SOCIÁLNÍ REHABILITACE TOLERANCE ČESKÉ BUDĚJOVICE Služba sociální rehabilitace je zaměřena na podporu návratu lidí sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením do běžné společnosti a na trh práce, formou získání zvýšení potřebných znalostí, schopností a dovedností >> Vedoucí služby: Šárka Fojtlová, DiS (roz Ertlová) Poslání: Podpora uživatelů ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených v jejich samostatnosti formou posilování sociálních a pracovních dovedností Cílová skupina: Lidé sociálně vyloučení či ohrožení sociálním vyloučením ve věku 18 až 64 let Mladí lidé do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče Lidé se zdravotním postižením či chronickým duševním onemocněním Lidé bez přístřeší Lidé žijící v sociálně vyloučených komunitách Lidé dlouhodobě nezaměstnaní bez vzdělání či s nízkým vzděláním a nad 50 let věku Pachatelé trestné činnosti (vč lidí, kteří jsou odsouzeni k alternativním trestům či se vracejí z výkonu trestu odnětí svobody) Etnické menšiny Hlavní cíl: Podpora návratu lidí sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením do běžné společnosti a na trh práce Projekt podporuje město Rudolfov 32 33

18 Dílčí cíle: Začlenění uživatele a upevnění jeho postavení ve většinové společnosti Obnova či získání schopností a dovedností a pracovních návyků vedoucích k nalezení a udržení pracovního uplatnění Získání povědomí o vlastních právech a povinnostech vedoucích k pozitivnímu hodnocení vlastní osoby uživatele a jeho snazšímu prosazování ve společnosti Nalezení a udržení vhodného zaměstnání a snaha o minimalizaci závislosti na sociálních dávkách Základní poskytované činnosti: Motivační střediska Motivační střediska podporují uživatele v získávání nových znalostí a zkušeností a pomáhají jim ve zdokonalení stávajících dovedností Podpora je zaměřena na snížení sociálního vyloučení uživatelů z cílových skupin a je směřována k jejich začlenění do běžné společnosti a na trh práce Službou sociální rehabilitace prošlo celkem 56 uživatelů Během roku 2009 proběhlo 209 schůzek s uživateli, z toho 100 schůzek bylo delších než 30 minut Poradenství bylo poskytnuto 38x a case management 13x Cvičná pracoviště Cvičná pracoviště jsou určena uživatelům, kteří mají zájem najít uplatnění na trhu práce a jejich dovednosti jsou z nejrůznějších důvodů sníženy Mají možnost s asistentem docházet na cvičná pracoviště, kde si zkouší různé druhy činností a prací a vytvářejí si tak potřebné pracovní návyky Na cvičná pracoviště během roku 2009 docházelo 9 uživatelů Motivační dílny (textilní a keramická) Aktivity v textilní a keramické dílně jsou orientovány na vytváření pracovních návyků a získávání sociálních dovedností Jsou určeny především pro uživatele se zdravotním postižením a s duševním onemocněním Do motivačních dílen v 2009 pravidelně docházelo 613 uživatelů, pracovnice motivačních dílen s uživateli strávily hodin Služby sociální rehabilitace Tolerance České Budějovice byly poskytovány bezplatně Služba Sociální rehabilitace Tolerance České Budějovice byla financována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Nadací Auxilia, drobnými dary od firem i jednotlivců a prodejem výrobků vyrobených v textilní a keramické dílně Územní dosah: České Budějovice a blízké okolí Časový rozsah: Pondělí pátek: 8,00 17,00 hodin Principy: Respektování individuálních potřeb uživatelů Podpora a rozvoj silné stránky osobnosti a podpora zájmu a práva uživatelů na spolupráci Důvěra Nediskriminující přístup Jasná pravidla Spolehlivost Profesionalita Empatie > Aktuálně v roce 2009: Služba sociální rehabilitace Tolerance České Budějovice během roku 2009 omezila svou činnost i počet pracovníků K byla služba ukončena Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,79 Náklady celkem ,89 Kč Výnosy celkem ,84 Kč Zdroje: Dotace MPSV z kapitoly 313 státního rozpočtu 93,65% Příspěvky a dary 3,51% Tržba za vlastní činnost 2,84% Celkem 100% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace,ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa Rok 2010: Sociální rehabilitace Tolerance České Budějovice omezila během roku 2009 svou činnost a k bylo poskytování služby ukončeno Otázce zaměstnávání uživatelů z ostatních cílových skupin se budou věnovat další sociální služby Městské charity České Budějovice: lidé bez přístřeší Dům sv Pavla lidé s chronickým duševním onemocněním Domino služba pro lidi s duševním onemocněním lidé se zdravotním postižením Tranzitní program lidé žijící v sociálně vyloučených komunitách NZDM Srdíčko Jiloro, NZDM VIP, Dům sv Pavla, Terénní program lidé, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi Dům sv Pavla, Terénní program mladí lidé do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče Terénní program pachatelé trestné činnosti Terénní program etnické menšiny NZDM Srdíčko Jiloro, NZDM VIP Motivační dílny (textilní a keramická) budou pokračovat ve své činnosti v rámci sociální služby Domino služba pro lidi s duševním onemocněním Tento projekt je spolufinancován státním rozpočtem ČR Projekt podpořila nadace Auxilia 34 35

19 TRANZITNÍ PROGRAM (součást služby Sociální rehabilitace Tolerance České Budějovice) Tranzitní program nabízí žákům speciálních škol možnost v rámci jejich školní docházky vykonávat praxi u individuálně vytipovaných zaměstnavatelů Jedná se o praxe, které probíhají 2x týdně 4 hodiny Realizace Tranzitního programu probíhá ve spolupráci se Základní a Praktickou školou Trhové Sviny elokované pracoviště Dlouhá 35, České Budějovice Koordinátorka programu: Bc Nikola Machová, (roz Séglová) (do května 2009), Bc Monika Kunčarová (od června 2009) Poslání: Poskytování uceleného systému přípravy žáků speciálních škol, který jim pomůže v přechodu ze školy do pracovního uplatnění Cílová skupina: >> Žáci praktických škol, s mentálním nebo kombinovaným postižením, u kterých je předpoklad, že po ukončení studia budou chtít pracovat na otevřeném trhu práce a budou potřebovat podporu při hledání a udržení zaměstnání Hlavní cíl: Vytvoření pracovních návyků a získání představy o možnostech pracovat po ukončení školní docházky na běžném pracovišti Dílčí cíle: Propojení výuky s praktickými aktivitami zaměřenými na přípravu žáků na integrovaný život po ukončení školní docházky Usnadnění pozice případným zaměstnavatelům při procesu vytváření pracovního místa pro člověka se zdravotním postižením Prevence ztráty dovedností získaných při školní docházce Překonání sociálního znevýhodnění a usnadnění přechodu ze školy do dalšího života v oblastech práce, trávení volného času a mezilidských vztahů Základní poskytované činnosti: Vytipování potenciálních účastníků programu ve spolupráci se školou Vyhledávání vhodných pracovišť pro výkon praxe a konzultace s rodiči dětí Realizace praxí Tranzit/Job kluby Následná spolupráce s účastníky Tranzitního programu Tranzitním programem prošlo 8 uživatelů Uživatelé strávili na praxích hodin a pravidelně je doprovázelo 5 pracovních asistentek Tranzit/Job klub proběhl 10x Místa výkonu praxí uživatelů Tranzitního programu v roce 2009: Domov pro seniory Máj, České Budějovice (pomocné práce v kuchyni) Kolej K4, České Budějovice (pomocné úklidové práce) Městská charita České Budějovice (šička v textilní dílně a pomocné zahradnické a údržbářské práce) Domov pro seniory Kaplice (úklidové práce a pomocné práce v kuchyni) Tranzitní program je uživatelům poskytován bezplatně Tranzitní program byl financován z Jihočeského kraje a částí výtěžku z Tříkrálové sbírky Uzemní dosah: České Budějovice a blízké okolí Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,76 Náklady celkem ,00 Kč Výnosy celkem ,00 Kč Zdroje: Ostatní výnosy 80,49% Dotace Jihočeského kraje 19,51% Celkem 100% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa 36 37

20 Vize do roku 2010: Zapojení dalších cílových skupin do Tranzitního programu (dlouhodobě nezaměstnaní lidé se zdravotním postižením, mladiství ze sociálně vyloučených lokalit, apod) a využití intenzivní spolupráce s dalšími službami Městské charity České Budějovice Oslovení dalších praktických škol v Českých Budějovicích a zahájení spolupráce Navázání spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi a firmami z Českých Budějovic, které mají zájem zaměstnávat lidi s mentálním a kombinovaným postižením Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem CHARITNÍ AMATÉRSKÉ DIVADLO CHAD Charitní amatérské divadlo CHAD vzniklo při Městské charitě České Budějovice již v roce 2003 V současné době je do činnosti divadla zapojeno 15 herců uživatelů sociálních služeb, dobrovolníků, studentů i zaměstnanců Městské charity České Budějovice Charitní amatérské divadlo CHAD je divadlo napříč sociálními vrstvami Principálka divadla: Anna Salvová >> v Bazilice ops v Českých Budějovicích Hlavní cíl: Přirozená integrace a reintegrace lidí se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním do většinové společnosti Dílčí cíle: Rozvoj verbálních i neverbálních komunikačních dovedností lidí se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním Nabídka kvalitního trávení volného času, Motivace uživatelů do zapojení do veřejného života Historie vzniku: Charitní amatérské divadlo vzniklo z podnětů uživatelů s duševním onemocněním, kteří využívali služeb CDS Domino Nedostávala se jim zájmová a volnočasová aktivita, ve které by mohli zhodnotit a kvalitně trávit svůj volný čas, chyběla jim možnost slovního a pohybového vyjádření i možnost odreagování Chtěli všem ukázat, co umějí a že dovedou zahrát pěkné představení V neposlední řadě je lákala možnost stát se hercem V počátcích se jednalo o malou skupinku zaměstnanců, dobrovolníků a uživatelů CDS Domino S názvem Vltavský divadelní spolek členové spolku secvičili dosti náročnou hru na motivy Poslední mohykánky od AP Čechova První premiéra divadla proběhla v roce 2004 v CK Solnice v rámci Dnů duševního zdraví, které v Českých Budějovicích organizovala Městské charita Po tomto debutu se spolek pozvolna rozrůstal, skupina se rozšířila o studenty, dobrovolníky, uživatele jiných služeb a zaměstnance Městské charity Takto rozrostlý spolek originálně zpracoval Baletní seminář a Labutí jezero, jednalo se o 40 minutové představení komediálního žánru Spolek s ním vystoupil v roce 2006 na oslavě výročí 15 let Městské charity České Budějovice a také v rámci festivalu s tématem hendikepovaných divadelních spolků, který probíhal Další představení vzniklo v roce 2007 na objednání Jihočeské rozvojové ops k jejich putovní výstavě REVERS, na jejichž vernisážích po jižních Čechách jsme účinkovali Herci vymysleli krátké představení s názvem Holobeat V této době se spolek přejmenoval na Charitní amatérské divadlo CHAD a byla vytvořena první prezentace divadla, se kterou se nám podařilo dostat mezi účinkující na festivalu Mezi ploty v Dobřanech a v Praze Další hra vznikla v roce 2008 a to na motivy povídky Moje první taneční od Jiřího Šimka a Jiřího Grossmana K této hře si herci vyrobili loutky tanečníků a tanečnic v životní velikosti Jedná se 40 minutové představení plné humoru a hudby a i s touto hrou jsme opakovaně vystoupili v Českých Budějovicích a na dalších místech po celé České republice Aktuálně v roce 2009: Věnujeme se zkoušení nové hry Tři sestry a prsten na motivy pohádky Jana Wericha Zkvalitňujeme propagaci a informování o činnosti Vize do roku 2010: Premiéra nové hry Tři sestry a prsten na motivy pohádky Jana Wericha ( ) Expanze na nová místa a oslovení široké veřejnosti novou prezentací a nabídkou naší činnosti Zřízení nové webové stránky o Charitním amatérském divadle CHAD Nabídka zpracování jednoaktovek na různá témata a v krátkém časovém horizontu 38 39

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

1. Dům na půl cesty. Popis sociální služby. Personální zajištění sociální služby. Finanční rozvaha 1.Zajištění sociální služby

1. Dům na půl cesty. Popis sociální služby. Personální zajištění sociální služby. Finanční rozvaha 1.Zajištění sociální služby 1. Dům na půl cesty Popis sociální služby Základním principem Domu na půl cesty je : - ubytování v prostředí podobném bydlení v domácnosti - zajištění úklidu,praní a žehlení,výměna ložního prádla - pomoc

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Gen. Svobody 68, Šumperk 787 01 Tel.: 583 550 237, 778 087 717 E-mail: rachot@pontis.cz Zaměstnanci Vedoucí sociální pracovník: Rýznarová Marie, DiS. Pracovníci

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 2012 1 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 1 2011 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU I. Úvod 1) Směrnice je určena pro sociální službu terénní program, kterou

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení (výtah z Vnitřních pravidel poskytované sociální služby Chráněné bydlení, DaMPi dům chráněného bydlení Oblastního spolku

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více