Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009"

Transkript

1 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

2 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové České Budějovice IČ: Číslo účtu: /8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice Statutární zástupce: Mgr Antonín Klimeš, ředitel Registrace: , Ministerstvo kultury, Praha, č 8/105715/1998 Zřizovatel: Biskupství českobudějovické, Biskupská 132/4, České Budějovice Předmět činnosti a účel vzniku: pastorační a duchovní služby, zřizování a provozování nestátní zdravotnické a sociální služby, humanitární pomoc, vzdělávací činnost, zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce, poskytování služeb pro hospodaření v lesích a myslivost, výroba keramických a textilních výrobků, nákup a prodej Počáteční vklad do vlastního jmění k : 0, Kč Systém zpracování účetnictví: Městská charita České Budějovice se řídí při účtování příslušnými ustanoveními zákona č 563/1991 Sb, o účetnictví, vyhláškou č 504/2002 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky) č 504/2002 Sb, ve znění pozdějších předpisů (u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání) 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle Městské charity České Budějovice 5 Úvodní slovo a poděkování 6 Oblast Komplexní domácí péče 7 Charitní ošetřovatelská služba 9 Charitní pečovatelská služba 12 Osobní asistence 15 Kompenzační pomůcky 16 Oblast práce se sociálně znevýhodněnými osobami Centrum sociálních služeb Dům sv Pavla 17 Terénní program Nízkoprahové denní centrum Noclehárna Azylový dům Dům na půli cesty 20 Domino služba pro lidi s duševním onemocněním 24 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko Jiloro 28 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež VIP 32 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež RUDA 33 Sociální rehabilitace Tolerance České Budějovice 36 Tranzitní program 38 Charitní amatérské divadlo CHAD 40 Městská charita České Budějovice ředitelství Vzdělávání pracovníků Městské charity České Budějovice 41 Praxe studentů Dobrovolnictví 42 Tříkrálová sbírka 43 Sbírkový projekt Městské charity České Budějovice PODPOŘTE SVOU CHARITU 44 Souhrnné ekonomické informace Dárci a podporovatelé 46 Výsledky auditu za rok Kontakty (platné k ) 2 3

3 POSLÁNÍ A CÍLE MĚSTSKÉ CHARITY ČESKÉ BUDĚJOVICE Poslání: Pomoc bližním v nouzi bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti či náboženství Hlavní činnost: Poskytování sociálních a zdravotních služeb na území města České Budějovice a v jeho okolí a pomoc všem lidem, kteří ji potřebují Zejména se jedná o pomoc: seniorům a nemocným občanům v domácím prostředí mužům bez domova a lidem v nepříznivé sociální situaci dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí lidem s duševním onemocněním lidem dlouhodobě nezaměstnaným a znevýhodněným na trhu práce Hlavní cíl: Poskytování kvalitních a komplexních služeb našim uživatelům na základě principů křesťanské lásky k bližnímu a na základě standardů kvality sociálních služeb Městská charita České Budějovice zahájila svoji činnost na základě zřizovacího dekretu Biskupství českobudějovického jako účelové zařízení církve nestátní, nezisková, humanitární organizace s vlastní právní subjektivitou Městská charita České Budějovice je evidovaná právnická osoba, registrovaná u Ministerstva kultury ČR pod č 8/105715/1998 ÚVODNÍ SLOVO A PODĚKOVÁNÍ CHARITA výraz, který jsme převzali z latiny (caritas), má svůj původ v řeckém slově charis, což znamená totéž, co latinské slovo gratis, tedy něco, co dostávám zadarmo, bez vlastních zásluh Společnost, která klade důraz na úspěch a výkon, zapomíná na podstatu lásky, která spočívá právě v tom, že pomůžu druhému člověku, a přitom nečekám hned odměnu nebo vděčnost Charita je tedy milosrdná láska, o níž píše papež Benedikt XVI ve svém listě Deus caritas est Milosrdné lásky byla, je a stále bude nikdy nekončící potřeba Děkuji všem spolupracovníkům za jejich dobrou práci na dobrém díle Děkuji všem, kteří nám svojí podporou umožňují myšlenku milosrdné lásky každý den uskutečňovat V současné době tvoří jednu z organizačních složek Diecézní charity České Budějovice a spadá pod Charitu Česká republika v Praze Financování našich služeb je zajišťováno díky: grantům, dotacím a příspěvkům ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Statutárního města České Budějovice, Jihočeského kraje, Úřadu práce České Budějovice příspěvkům z nadací a nadačních fondů darům a příspěvkům od fyzických a právnických osob Tříkrálové sbírce úhradám zdravotních pojišťoven za provedené úkony podpoře Biskupství českobudějovického a Diecézní charity České Budějovice Všem výše zmíněným děkujeme za podporu Mgr Antonín Klimeš ředitel Městské charity České Budějovice 4 5

4 >> CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA (CHOS) Vrchní sestra: Martina Johanusová (do května 2009) Bc Jana Bartošová (od června 2009) Odborný garant: Zorka Šílená, DiS Poslání: Poskytovat lidem s onemocněním, zdravotním postižením či lidem v terminálním stavu takovou péči, která jim umožní pobyt ve vlastním sociálním prostředí Velký důraz je kladen na lidskou důstojnost, kvalitní a profesionální práci a pozitivní přístup Cílová skupina: Uživatelé všech věkových kategorií, jejichž onemocnění nevyžaduje akutní lékařskou péči, a proto mohou žít ve vlastních domácnostech Hlavní cíl: Udržení zdraví klientů a naplnění jejich potřeby vzniklé či pozměněné onemocněním nebo postižením Dílčí cíle: Podpora soběstačnosti člověka v péči o sebe sama Snížení negativního vlivu onemocnění a předcházení možným komplikacím s onemocněním spojených OBLAST KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ PÉČE Výkonná manažerka: Olga Špačková Projektová manažerka: Iva Černá, DiS (do srpna 2009), Bc Petra Podzimková (od září 2009) Oblast Komplexní domácí péče zahrnuje terénní zdravotněsociální služby poskytované lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, nemoci nebo zdravotního postižení v jejich domácím a přirozeném prostředí Uživatelé mohou využít služeb zdravotních sester, osobních asistentek či pečovatelek, součástí služeb je poskytování sociálního poradenství a možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek Základní poskytované činnosti: Ošetřovatelská rehabilitační péče Prevence a ošetřování dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran Aplikace injekcí Aplikace infuzní terapie a enterální výživy Péče o klienty se stomiemi, cévkování, aplikace klysma Monitoring fyziologických funkcí (krevní tlak, pulz), kontrola glykémie Odběry biologického materiálu Péče o lidi v terminálním stadiu domácí hospicová péče Služba je poskytována registrovanými zdravotními sestrami dle indikace ošetřujícího praktického lékaře a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění Územní rozsah: České Budějovice a okolí, včetně Hluboké nad Vltavou, Lišova, Křemže, Trhových Svinů a Borovan Časový rozsah: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu Maximální počet návštěv u jednoho klienta je 3x denně na 1 hodinu (zvýšený rozsah péče musí schválit revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny) 6 7

5 Principy: Vysoká profesionální úroveň Individuální přístup Dodržování práv klienta Respektování svobodné vůle a přání klienta Láskyplné jednání a úcta ke klientovi Zachování mlčenlivosti Přehled za rok 2009: Celkový počet klientů 143 Celkový počet návštěv u klientů Rozdělení klientů podle věku: Děti a mládež 0 18 let 0 Dospělí let 1 Dospělí let 24 Senioři let 54 Senioři nad 80 let 64 Aktuálně v roce 2009: Rozšíření týmu o jednu zdravotní sestru, čímž došlo k rozšíření poskytování služeb Podařilo se zajistit sklad na kompenzační pomůcky a došlo k rozšíření jejich sortimentu Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,28 Náklady celkem ,10 Kč Výnosy celkem ,18 Kč Zdroje: Tržby za vlastní činnost 97,88% Příspěvky a dary 2,03% Ostatní výnosy 0,09% Celkem 100,00% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa Vize do roku 2010: Navýšení počtu zdravotních sester Rozšiřování specializovaného vzdělání zdravotních sester Věnování se v rozšířené formě ošetřování klientů v terminálním stadiu, převážně onkologických pacientů v tzv domácí mobilní hospicové péči CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (CHPS) CHPS I: Sociální pracovnice: Bc Martina Špuláková Koordinátorka: Irma Zemková CHPS II: Sociální pracovnice: Pavla Floriánová, DiS Koordinátorka: Jana Tardonová CHPS III: Sociální pracovnice: Bc Tereza Nosková, DiS Koordinátorka: Šárka Janáková Poslání: Poskytování pomoci a podpory v každodenních záležitostech života v přirozeném domácím prostředí lidem, kteří v důsledku věku nebo zdravotního postižení či omezení o tuto pomoc požádají Cílová skupina: Senioři, kteří dosáhli důchodového věku Lidé v invalidním důchodu Lidé s chronickým onemocněním Lidé se všemi typy zdravotního postižení, včetně kombinovaného postižení Rodiny s novorozenými trojčaty, čtyřčaty a paterčaty Hlavní cíl: Udržení, případně zlepšení dosavadního způsobu života uživatelů a jejich podpora v zachování přirozené soběstačnosti Dílčí cíle: Umožnění důstojného dožití uživatelům v přirozeném domácím prostředí Podpora uživatele v udržení sociálních vazeb např zůstat v kontaktu s rodinou a blízkými Spolupráce s institucemi a organizacemi vedoucí k zajištění či zlepšení života uživatele Podpora individuálního přístupu ke každému uživateli Poskytování odborné a kvalitní služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb Zajišťování a zprostředkování kvalitního základního sociálního poradenství Základní poskytované činnosti: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Pomoc při zajištění chodu domácnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociální poradenství 8 9

6 Charitní pečovatelská služba byla financována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem, obcemi Rudolfov, Adamov, Dobrá Voda, Hluboká nad Vltavou, Hlincova hora, částí výtěžku Tříkrálové sbírky 2009 a drobnými dary od firem i jednotlivců Územní dosah: CHPS I: určeno pro zájemce o službu, kteří bydlí na jižní straně města České Budějovice Lidická ulice, Rožnov a přilehlé okolí (Včelná, Litvínovice, Nové Hodějovice, Staré Hodějovice, Mladé, Mokré, Hrdějovice) v dosahu MHD CHPS II: určeno pro zájemce o službu, kteří bydlí v centru města České Budějovice a na sídlištích Šumava, Máj, Vltava v dosahu MHD CHPS III: určeno pro zájemce o službu, kteří bydlí v Suchém Vrbném, na Dobré Vodě, Rudolfově, V Adamově, Hlincově hoře, Jivnu, Hůrách či v Hluboké nad Vltavou v dosahu MHD Časový rozsah: Pondělí pátek: 8,00 20,00 hodin Sobota, neděle, svátky: 8,00 18,00 hodin (služby jsou poskytovány pouze osamělým uživatelům) Principy: Láskyplné jednání a úcta k uživateli Respektování lidské důstojnosti a soukromí Pohlížení na uživatele v širších souvislostech (biopsychosociální pohled) Respektování individuálních potřeb, svobodné vůle, práva volby a přání uživatele Přizpůsobení se zvyklostem uživatele Ochrana osobních údajů, dat a informací ze služby Komplexnost služeb (spolupráce s charitní ošetřovatelskou službou a osobní asistencí) Vzájemná loajalita mezi pracovníky Podpora vzdělávání pracovníků v dané problematice Dodržování Listiny základních práv a svobod, Etického kodexu pracovníků Charity Česká republika a Etického kodexu sociálních pracovníků Přehled za rok 2009: Celkový počet uživatelů 488 Celkový počet návštěv u uživatelů (CHPS I) Celkový počet návštěv u uživatelů (CHPS II) Celkový počet návštěv u uživatelů (CHPS III) Rozdělení uživatelů podle věku: Děti a mládež 0 19 let 6 Dospělí let 47 Senioři nad 65 let 435 Aktuálně v roce 2009: Začátkem roku bylo vytvořeno další, v pořadí již třetí středisko CHPS Toto středisko nově pokrylo Rudolfov, Suché Vrbné, Dobrou Vodu, Adamov, Hlubokou nad Vltavou, Hlincovu horu, Jivno a Hůry Na pozici výkonné manažerky Komplexní domácí péče nastoupila Olga Špačková V průběhu roku došlo k celkovému zlepšení spolupráce charitní pečovatelské služby s Dobrovolnickým centrem Diecézní charity České Budějovice Byla nově zahájena spolupráce s Dobrovolnickým centrem ADRA České Budějovice Vzhledem k nárůstu počtu uživatelů byly přijaty dvě sociální pracovnice Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,36 Náklady celkem ,04 Kč Výnosy celkem ,67 Kč Zdroje: Dotace MPSV z kapitoly 313 státního rozpočtu 55,64% Příspěvky Statutárního města České Budějovice 20,16% Tržby za vlastní činnost 19,06% Dotace Jihočeského kraje 2,71% Příspěvky a dary 1,68% Ostatní tržby 0,72% Ostatní výnosy 0,03% Celkem 100% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa Vize do roku 2010: Pokračování ve zkvalitňování služeb a prohlubování naplňování standardů kvality sociálních služeb Podpora dalšího profesního rozvoje pracovníků a rozšiřování spolupráce s dalšími službami Komplexní domácí péče Obnova vozového parku Vydávání občasníku pro uživatele služeb charitní pečovatelské služby Na základě zájmu uživatelů realizace zájezdu či výletu pro uživatele Tento projekt je spolufinancován státním rozpočtem ČR, Jihočeským krajem a Statutárním městem České Budějovice 10 11

7 Dílčí cíle: Podpora v samostatnosti a nezávislosti uživatele Přispění k udržení sociálních vazeb s rodinou a blízkými osobami Podpora rodinných příslušníků uživatelů, zejména pak jejich setrvání nebo návrat do pracovního procesu Základní poskytované činnosti: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při zajištění chodu domácnosti Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Sociální poradenství Další poskytované služby: Zprostředkování spirituální podpory bez ohledu na náboženské vyznání Služba Osobní asistence byla financována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem, obcí Borovany a drobnými dary od firem i jednotlivců Územní dosah: České Budějovice a přilehlé obce v dosahu MHD Po individuální dohodě možnost zajištění služby i na území bývalého okresu České Budějovice Časový rozsah: Pondělí pátek: 8,00 20,00 hodin Sobota neděle 8,00 18,00 hodin O svátcích je služba poskytována individuálně, dle možnosti a kapacity služby OSOBNÍ ASISTENCE Vedoucí: Mgr Karolína Toušková, DiS (do června 2009), Mgr Lenka Turková (od července 2009) Poslání: Pomoci člověku s omezením žít ve svém domácím prostředí a žít životem, který si jedinec dle svých možností a schopností sám zvolí Cílová skupina: Děti od 3 let věku, dospělí a senioři s omezenou soběstačností z důvodu zdravotního postižení či nemoci Lidé s chronickým onemocněním Lidé se všemi typy zdravotního postižení, vč kombinovaného postižení >> Hlavní cíl: Umožnění uživateli setrvávat v domácím prostředí a přispívat k zachování jeho životního stylu a kvality 12 Principy: Odborná úroveň péče Individuální přístup k uživateli Dodržování práv uživatele Respektování svobodné vůle a důstojnosti uživatele Láskyplné jednání a úcta k uživateli Přizpůsobení se zvyklostem uživatele Komplexnost služeb (spolupráce s charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službou) Vzájemná loajalita mezi pracovníky Mlčenlivost > 13

8 Přehled za rok 2009: Celkový počet uživatelů 41 Poskytování služby ve školských zařízeních 1 Poskytování služby v domácím prostředí 40 Rozdělení uživatelů podle věku: Děti a mládež 0 19 let 8 Dospělí let 9 Senioři nad 65 let 24 Aktuálně v roce 2009: Na pozici výkonné manažerky Komplexní domácí péče nastoupila Olga Špačková Došlo k navýšení počtu zaměstnanců služby na 11 osobních asistentů Osobní asistence dostala k dispozici 1 automobil Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,27 Náklady celkem ,37 Kč Výnosy celkem ,50 Kč Zdroje: dotace MPSV z kapitoly 313 státního rozpočtu 67,56% tržby za vlastní činnost 18,51% příspěvky Statutárního města České Budějovice 7,06% dotace Jihočeského kraje 6,64% příspěvky a dary 0,23% celkem 100% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa Vize do roku 2010: Pokračování ve zkvalitňování služeb a prohlubování naplňování standardů kvality sociálních služeb Podpora dalšího profesního rozvoje pracovníků Zkvalitnění a rozšíření spolupráce s dalšími službami Komplexní domácí péče Rozšíření časového rozsahu poskytování služby na 24 hodin denně KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Součástí služeb Komplexní domácí péče je půjčování kompenzačních pomůcek (polohovací postele, antidekubitní podložky, mechanické vozíky, chodítka, WC nástavce, francouzské hole, berle, apod) Kompenzační pomůcky jsou půjčovány za úhradu, půjčovné se platí předem (dle dohody hotově či převodem z účtu) Koordinátorka: Vladislava Richterová Časový rozsah: Pondělí: 9,00 11,00 hodin a 13,00 15,00 hodin Čtvrtek: 9,00 11,00 hodin a 13,00 15,00 hodin Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce Náklady celkem ,22 Kč Výnosy celkem ,00 Kč Zdroje: tržby za vlastní činnost 100% celkem 100% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa Vize do roku 2010: Obnova a rozšíření kompenzačních pomůcek Tento projekt je spolufinancován státním rozpočtem ČR, 14 Jihočeským krajem a Statutárním městem České Budějovice 15 >

9 OBLAST PRÁCE SE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI OSOBAMI Výkonný manažer: Václav Kučera Projektová manažerka: Iva Černá, DiS (do srpna 2009), Mgr Michaela Andrlíková (od září 2009) Městská charita České Budějovice poskytuje služby také lidem se sociálním znevýhodněním Dům sv Pavla nabízí komplex služeb zejména lidem bez domova, nízkoprahová zařízení Srdíčko Jiloro a VIP podávají pomocnou ruku dětem a mládeži v obtížné životní i sociální situaci Domino, služba následné péče pomáhá lidem s duševním onemocněním a společně s Domem sv Pavla úzce spolupracuje se sociální rehabilitací Tolerance České Budějovice, která napomáhá sociálně vyloučeným lidem zařadit se do běžné společnosti a na trh práce CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DŮM SV PAVLA Dům sv Pavla poskytuje komplex služeb lidem ohrožených sociálním vyloučením a pomáhá jim k nalezení vlastního bydlení, k návratu na trh práce a v integraci do běžného života společnosti Vedoucí Domu sv Pavla: Bc František Kaiseršot Poslání: Podpora lidí převážně bez přístřeší k aktivnímu řešení jejich situace Cílová skupina: Muži starší 18 let bez přístřeší Muži a ženy v akutní krizi Lidé, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi Mladí lidé do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče Hlavní cíl: Aktivizace každého uživatele natolik, aby byl schopen se vlastními silami začlenit do běžného života Základní poskytované služby: Terénní program Terénní sociální pracovníci Domu sv Pavla vyhledávají a pomáhají lidem, kteří ztratili bydlení či jsou jeho ztrátou ohroženi Poskytují krizovou pomoc a podporují tyto lidi k aktivnímu řešení jejich obtížné situace Služba je poskytována v místech, kde tito lidé aktuálně pobývají Služba je poskytována v pracovní dny od 7,00 do 16,00 hodin V roce 2009 tuto službu využilo 154 uživatelů, sociální pracovníci uživatele kontaktovali 1 884x Služba je poskytována bezplatně Nízkoprahové denní centrum Nabízí mužům a ženám od 18 let převážně bez přístřeší možnost vysprchování, získání čistého oblečení, uvaření jídla, využití internetu, sledování TV a prodej časopisu Nový Prostor Důležitou součástí služby je sociální poradenství a psychoterapeutická podpora Služba je poskytována denně od 8,00 do 16,00 hodin a v roce 2009 službu využilo 480 uživatelů Služba je poskytována bezplatně Noclehárna Nabízí mužům starším 18 let bez přístřeší možnost přenocování v čistém a vytopeném prostředí s hygienickým zázemím Součástí služby je sociální poradenství Noclehárna je nová sociální služba Domu sv Pavla, její poskytování začalo Služba je poskytována denně od 19,30 do 8,00 hodin, kapacita služby je 15 lůžek Úhrada za službu činí 40 Kč za noc V roce 2009 službu využilo 123 uživatelů Azylový dům Nabízí mužům od 18 let převážně bez bydlení a bez zaměstnání pomoc a podporu při jejich opětovném získávání Uživatelé této služby postupně směřují ke svému cíli ve spolupráci se sociální pracovnicí a psychoterapeutem Součástí služby je ubytování na 2 až 5 lůžkových pokojích Služba je poskytována nepřetržitě, kapacita služby je 25 lůžek Úhrada za službu činí 60 Kč a 80 Kč za noc V roce 2009 službu azylový dům využilo 72 uživatelů Dům na půli cesty Nabízí mužům ve věku let, kteří přicházejí z dětských domovů a výchovných ústavů, pomoc a podporu při vstupu do samostatného života Uživatelé jsou doprovázeni sociálním pracovníkem Součástí služby je ubytování v prostorách Domu sv Pavla, posléze v pronajatých startovacích bytech na území města České Budějovice Služba je poskytována nepřetržitě, kapacita služby byla v roce 2009 snížena z 8 na 4 lůžka Úhrada za službu činí 50 Kč za noc (v prostorách Domu sv Pavla), v pronajatém bytě platí uživatelé běžný nájem V roce 2009 službu využilo 6 uživatelů Poskytování služby Dům na půli cesty bylo k ukončeno 16 17

10 Další poskytované služby: Individuální a skupinová psychoterapie Skupina anonymních alkoholiků Sociální poradenství a zprostředkovávání návazných či dalších sociálních služeb Potravinová výpomoc Snižování zdravotních rizik Uživatelům služeb Domu sv Pavla je k dispozici koupelna, prádelna a charitní šatník Do Domu sv Pavla pravidelně 1x týdně v pondělí od 15,00 do 16,00 hodin dochází zdravotnice, která uživatelům ošetřuje drobné rány a zranění, konzultuje s nimi jejich zdravotní problémy a informuje je o rizicích života na ulici Zdravotnice úzce spolupracuje s ordinací praktické lékařky v Českých Budějovicích Tato lékařka je k dispozici také uživatelům terénního programu Pracovní terapie formou prodeje časopisu Nový prostor Výuka práce s internetem a PC Pastorační asistence Služby Domu sv Pavla byly financovány Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Statutárním městem České Budějovice, částí výtěžku Tříkrálové sbírky 2009 a drobnými dary od firem i jednotlivců Od je služba Nízkoprahové denní centrum financována v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji podpořeného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Územní dosah: České Budějovice a okolí Principy: Podpora k aktivnímu řešení vlastní krizové situace uživatele Respektování jeho aktuální potřeby volby a lidské důstojnosti Individuální přístup ke každému uživateli Vytváření prostředí důvěry, bezpečí a přijetí Týmový přístup Aktuálně v roce 2009: Dům sv Pavla pokračoval v poskytování komplexu sociálních služeb lidem bez domova, bez přístřeší a lidem v akutní sociální krizi Počátkem roku 2009 byla zaregistrována nová sociální služba Noclehárna K došlo z důvodu špatných podmínek pro poskytování služby a její nedostatečné finanční podpory k ukončení poskytování sociální služby Dům na půli cesty Připravovalo se oddělení služby Terénní program (v roce 2010 bude Terénní program realizován jako samostatná sociální služba) Dům sv Pavla se soustředil na snižování zdravotních rizik uživatelů Již v roce 2008 byla zahájena pilotní fáze projektu Ošetřovna pro lidi bez domova, projekt pokračoval i během roku 2009 S Domem sv Pavla spolupracovala zdravotní sestra, která prováděla základní ošetření uživatelů a praktická lékařka, která doporučovala další odborná lékařská ošetření Proběhly dvě debaty s uživateli na téma zdravotních dopadů rizikového způsobu života na ulici V období 28 června 2008 až 28 června 2009 byl vyhlášen rok sv Pavla, u této příležitosti uspořádal Dům sv Pavla dvě akce: Svěcení bezdomoveckého kříže uživatelé sociálních služeb Domu sv Pavla vyrobili v rámci skupinové psychoterapie bezdomovecký kříž, který byl během Velikonoc slavnostně vysvěcen světícím biskupem českobudějovickým Pavlem Posádem Kříž je umístěn v prostorách nízkoprahového denního centra Když na dveře fary zaklepe bezdomovec na jaře 2009 Dům sv Pavla uspořádal setkání s duchovními na téma pomoci lidem v sociální krizi, lidem bez domova a bez přístřeší Započala celková revitalizace budovy Domu sv Pavla, která směřuje ke zlepšení podmínek pro poskytování sociálních služeb a k efektivnějšímu a ekologičtějšímu provozu Tým pracovníků Domu sv Pavla pokračoval v profesionalizaci poskytovaných služeb, a to zejména prací na vytváření, aktualizaci a zavádění standardů kvality sociálních služeb Dva pracovníci Domu sv Pavla se zapojili do Komunitního plánování ve městě České Budějovice a do tvorby Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice, jeden pracovník se zapojil do tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na úrovni Jihočeského kraje Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,93 Náklady celkem ,16 Kč Výnosy celkem ,41 Kč Zdroje: Dotace MPSV z kapitoly 313 státního rozpočtu 69,23% Ostatní výnosy (individuální projekt) 20,05% Tržby za vlastní činnost 9,63% Příspěvky Statutárního města České Budějovice 0,68% Příspěvky a dary 0,41% Celkem 100% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa Vize do roku 2010: Komplexní zkvalitňování praxe v souvislosti s aktualizací a zaváděním standardů kvality sociálních služeb Hledání a nacházení co nejvhodnější řešení životní situace lidí dlouhodobě sociálně vyloučených Zapojením se do komunitního plánování přispívat k tvorbě kvalitní sítě sociálních služeb pro lidi v akutní sociální krizi (např vznik systému vícestupňového bydlení s doprovodným sociálním programem) Pokračování v celkové revitalizaci a restrukturalizaci objektu Domu sv Pavla Zavedení vydávání jídla lidem bez domova ve spolupráci a s podporou Statutárního města České Budějovice Prohloubení informovanosti běžné veřejnosti ohledně problematiky bezdomovectví Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Tento projekt je spolufinancován státním rozpočtem ČR a Statutárním městem České Budějovice

11 >> Základní poskytované činnosti: Socioterapeutický klub Vzdělávací a aktivizační činnosti směřující k upevňování a prohlubování schopností a dovedností uživatelů a vedoucích ke stabilizaci psychického zdraví, které je díky onemocnění podlomeno V rámci socioterapeutického klubu probíhají tyto činnosti: pravidelné ozdravné pobyty, společné výlety do přírody, okolních i vzdálených měst, canisterapie, mozkový jogging, relaxační cvičení, výuka práce na PC, motivace k návratu na volný trh práce, kulinářské umění, sportovní aktivity, dílna tvořivé inspirace, odborná filmová projekce, odborné přednášky, výuka cizího jazyka a skupinová a individuální psychoterapie DOMINO SLUŽBA PRO LIDI S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Ambulantní služba Domino poskytuje podporu lidem s chronickým duševním onemocněním, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, rozvíjet své schopnosti a dovednosti, uplatnit se na trhu práce a integrovat se do běžné společnosti Ambulantní služba Domino poskytuje také pomoc rodinným příslušníkům lidí s duševním onemocněním Vedoucí služby: Mgr Pavla Šťastná, DiS Poslání: Podpora, rozvíjení a udržování soběstačnosti a samostatnosti lidí s duševním onemocněním Cílová skupina: Lidé starší 18 let s chronickým duševním onemocněním (afektivní poruchy, schizofrenie, úzkostné poruchy, neurotické poruchy, posttraumatické poruchy, poruchy osobnosti a chování) Hlavní cíl: Zvyšování samostatnosti a soběstačnosti lidí s duševním onemocněním Dílčí cíle: Podpora aktivního trávení volného času lidí s duševním onemocněním Zvyšování sociálního začlenění lidí s duševním onemocněním Doprovázení a pomoc při vyřizování úředních a osobních záležitostí Pomoc při stabilizaci psychického zdraví Spolupráce s rodinou a rodinnými příslušníky lidí s duševním onemocněním Při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím poskytujeme pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou, pomoc a podporu při dalších aktivitách, podporujících sociální začlenění lidí s duševním onemocněním, realizujeme tzv integrační setkání V roce 2009 jsme pořádali tato integrační setkání: Masopustní karneval tradice (únor 2009) Pálení čarodějnic tradice (duben 2009) Stanový pobyt v Černé v Pošumaví zážitková terapie (červen 2009) Sjezd řeky Vltavy zážitková terapie (srpen 2009) Týdny duševního zdraví divadelní představení, odborné přednášky, koncert, sportovní aktivity (září, říjen 2009) Pobyt na Kvildě zážitková terapie pro rodinné příslušníky (říjen 2009) Vánoční posezení tradice (prosinec 2009) Socioterapeutický klub v roce pravidelně navštěvovalo 45 uživatelů, proběhlo kontaktů s uživateli Sociální poradenství V rámci této činnosti probíhá pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů, sociálně právní poradenství, podpora při vyřizování osobních záležitostí, oslovování návazných zařízení, kontaktování nových uživatelů služby, telefonické poradenství a poradenství pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním Sociální poradenství bylo v roce 2009 poskytnuto 168x Terénní práce V rámci terénní práce probíhá podpora uživatelů při zvládání každodenních běžných situací a podpora uživatelů v jejich přirozeném prostředí V rámci Terénní práce proběhlo v roce kontaktů s uživateli Práce s rodinnými příslušníky Pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním pořádáme zážitkové terapie za účasti psychologa, poskytujeme jim také sociální poradenství V roce 2009 proběhla 1 zážitková terapie pro rodinné příslušníky Akce byla 2denní a účastnilo se jí 7 rodinných příslušníků 20 21

12 Činnosti ambulantní služby Domino jsou poskytovány zdarma, při jejich poskytování jsou uplatňovány standardy kvality sociálních služeb Ambulantní služba Domino služba pro lidi s duševním onemocněním byla financována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem a drobnými dary od firem i jednotlivců Vize do roku 2010: Zvýšení nabídky různorodých volnočasových aktivit lidem s duševním onemocněním Osamostatnění terénní práce s lidmi s duševním onemocněním Navázání spolupráce s psychiatrickými léčebnami v Praze, Jihočeském a Plzeňském kraji Soustavné vzdělávání zaměstnanců ambulantní služby Domino Územní dosah: České Budějovice a okolí Časový rozsah: Pondělí: 8,30 17,00 hodin Úterý středa: 9,00 14,00 hodin Čtvrtek: 9,00 15,00 hodin Pátek: 8,00 14,00 hodin Tento projekt je spolufinancován státním rozpočtem ČR a Statutárním městem České Budějovice Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem Principy: Podpora směřující k nezávislosti uživatele Respektování práv, přání a potřeb uživatele Individuální přístup k uživateli Partnerství mezi uživatelem a poskytovatelem služby, Mlčenlivost, bezplatnost služby Odbornost Loajálnost mezi pracovníky služby Domino Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce Náklady celkem ,09 Kč Výnosy celkem ,00 Kč Zdroje: Dotace MPSV z kapitoly 313 státního rozpočtu92,78% Příspěvky Statutárního města České Budějovice 6,45% Tržby za vlastní činnost 0,43% Ostatní výnosy 0,19% Příspěvky a dary 0,15% Celkem 100% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa 22 23

13 >> Dílčí cíle: Aktivní zapojování uživatelů služby do nabízených volnočasových aktivit Zlepšení kvality života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života cílové skupiny Podpora dětí a mládeže při vzdělávání s ohledem na věkovou kategorii Umožnění lepší orientace v sociálním prostředí Omezování rizika sociálního vyloučení Vytváření podmínek k řešení nepříznivých situací Rozvoj spolupráce s dalšími institucemi poskytujícími obdobné a návazné služby na území města České Budějovice a v rámci Jihočeského kraje Základní poskytované činnosti: Klub Možnost aktivního trávení volného času a motivace dětí a mládeže k využívání nabídky volnočasových aktivit Využití herního vybavení klubu (společenské hry, stolní fotbal, počítače, hračky, ) Pořádání akcí (výlety, turnaje, exkurze, ) Možnost účasti na besedách, diskuzích nad různými tématy (drogy, kriminalita, ) Do Klubu v roce 2009 pravidelně docházelo 86 uživatelů ve věkové skupině 6 26 let, proběhlo kontaktů s uživateli NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ SRDÍČKO JILORO Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Srdíčko Jiloro pomáhá dětem a mládeži žijícím v sociálně vyloučené lokalitě Okružní a jejím okolí rozvíjet své dovednosti, získávat správné návyky, pozitivní modely chování a prostřednictvím sociální práce a nabídky volnočasových a vzdělávacích aktivit přispívat k jejich začlenění do většinové společnosti Vedoucí služby: Zuzana Svobodová, DiS Poslání: Motivace a podpora dětí a mládeže ve snaze o pozitivní změnu v ohrožujícím způsobu života Cílová skupina: Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let Služba je poskytována dětem a mládeži, kteří se zdržují v sociálně vyloučené lokalitě Okružní 1/a Rodinní příslušníci uživatelů sociální služby nepatří do okruhu osob, ale může s nimi být navázána spolupráce v rámci případové práce, při jednorázových akcích, nebo krizové situaci uživatele >> Hlavní cíl: Zlepšení kvality života dětí a mládeže a snížení působení sociálně negativních vlivů Základní sociální poradenství v oblasti sociálně patologických jevů V rámci této činnosti pomáháme při řešení problémů ve vztazích s rodiči, sourozenci, příbuznými, jinými dospělými, při střetech se zákonem, apod Školní příprava Dětem a mládeži docházejícím do školy pomáháme s přípravou do školy i s vyhotovením domácích úkolů Probíhá také doučování, jednání se školami a pedagogickopsychologickou poradnou Školní přípravu v roce 2009 využívalo 17 uživatelů, celkem proběhlo kontaktů Dílny V roce 2009 byly realizovány 4 dílny: divadelní, taneční, fotbalová a filmový klub Do dílen v roce 2009 docházelo 52 uživatelů, proběhlo 851 kontaktů Předškolní příprava V rámci předškolní přípravy probíhají aktivity směřující ke zvládnutí dovedností nezbytných pro vstup do základní školy Tuto službu v roce 2009 využívalo 18 uživatelů ve věku 3 6 let, celkem proběhlo 241 kontaktů Další poskytované služby: Programy primární a sekundární prevence se zaměřením na drogovou problematiku Spolupráce s rodinou uživatele Pomoc při komunikaci mezi rodinou a školou Zapojení členů komunity do chodu Klubu pravidelné schůzky s obyvateli sociálně vyloučené lokality Okružní Provozování dětského hřiště a spolupráce s rodinami uživatelů na jeho pravidelném úklidu Činnosti NZDM Srdíčko Jiloro jsou poskytovány bezplatně a anonymně

14 Služby NZDM Srdíčko Jiloro byly financovány Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR Významným sponzorem této služby je firma Bitservis Hřiště snů bylo financováno Nadací ČEZ Od je služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež financována v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Územní dosah: České Budějovice, ubytovna pro sociálně slabé občany Trival a její okolí Časový rozsah: Klub: Pondělí čtvrtek: 12,30 17,30 hodin Pátek: 12,30 16,00 hodin Předškolní příprava: Pondělí až čtvrtek: 9,00 12,00 hodin Principy: Individuální přístup Respektování práv, přání a potřeb uživatelů služby Mlčenlivost Důvěra Odbornost Bezplatnost Nízkoprahovost Anonymita Aktuálně v roce 2009: V březnu 2009 byla dokončena výstavba dětského Hřiště snů a byla nastavena spolupráce s rodinami uživatelů o společném užívání těchto prostor Na konci roku 2009 proběhlo první setkání poskytovatelů sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež z Jihočeského kraje Pracovníci NZDM Srdíčko Jiloro se aktivně zapojili do Komunitního plánování ve městě České Budějovice a do zpracovávání Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice Dvě malé skupiny uživatelů se pod vedením pracovníků účastnily Malé energetické akademie EON Na základě jednání s Magistrátem města České Budějovice nám byla od ledna 2010 přislíbena nová místnost, kterou budeme moci používat pro předškolní a školní přípravu a tím ji oddělit od ostatních činností v Klubu Přehled akcí v roce 2009: Tříkrálová sbírka, Intercup 2009, velikonoční výprask, návštěva pouti na Dobré Vodě u Českých Budějovic, pálení čarodějnic, předvádění poslušnosti služebních psů Městské Policie, výlet na koně do Petráškova Dvora, výlet do ZOO Dvorec u Borovan, vernisáž výstavy dětských prací v Galerii Na Dvorku, různé fotbalové turnaje, výlet na Dívčí kámen, třídenní tábor v kempu Křivonoska, pasování školáků do dalšího ročníku, PŘESPRÁHFEST, návštěvy kina a divadla s uživateli, canisterapie, drakiáda, mikulášská nadílka, basketbalový turnaj, vánoční večírek Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,5 Náklady celkem ,50 Kč Výnosy celkem ,53 Kč Zdroje: dotace MPSV z kapitoly 313 státního rozpočtu 58,66% ostatní výnosy (individuální projekt) 32,45% příspěvky a dary 8,89% celkem 100% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa Vize do roku 2010: Zkvalitňování poskytovaných služeb a naplňování standardů kvality sociálních služeb Oddělení předškolní a školní přípravy od ostatních činností v Klubu a s tím související rozšíření prostor pro poskytování služby Zachování setkávání nízkoprahových zařízení pro děti v mládež z Jihočeského kraje a zintenzivňování spolupráce s nimi Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt podporuje nadace ČEZ Projekt podporuje BitServis

15 NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ VIP Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) VIP pomáhá dětem a mládeži, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženi, a kteří nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče Vedoucí služby: Bc Petra Podzimková, DiS (do září 2009), Jitka Oupicová, DiS (od října 2009) Poslání: Nabídka zázemí, odborné pomoci a podpory dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, sociálním vyloučením, nebo se nacházejí v obtížné životní situaci Smyslem práce je předcházení vzniku sociálně nežádoucích jevů a zmírňování jejich následků Cílová skupina: Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let Služba je poskytována dětem a mládeži, kteří se zdržují v lokalitě Palackého náměstí v Českých Budějovicích Rodinní příslušníci uživatelů sociální služby nepatří do okruhu osob, ale v rámci spolupráce s celou rodinou a komunitou bývají zapojováni do programu či jednorázových akcí, nebo s nimi může být navázána spolupráce v rámci případové práce nebo krizové situace uživatele >> Hlavní cíl: Zlepšení kvality života dětí a mládeže a snížení působení sociálně negativních vlivů Dílčí cíle: Opakovaná návštěvnost NZDM uživatelem služby Nabídka volnočasových aktivit na základě potřeb uživatele Koncept a realizace primárně preventivních akcí a interních aktivit Podpora a motivace uživatele k řešení obtížných životních situací Vědomé a cílené vyhledávání obdobných a návazných služeb na území města České Budějovice a v rámci Jihočeského kraje a spolupráce s nimi Základní poskytované činnosti: Činnosti jsou realizovány v Klubu (ambulantní služby) a v Terénu (terénní služby) Klub: Volný pobyt a aktivní trávení volného času v NZDM VIP, možnost využití herního vybavení Klubu (společenské hry, stolní fotbal, kulečník, počítače, hračky,) Zajištění volnočasových aktivit, zájmových činností, sportovních činností, programy primární prevence apod Doučování a školní příprava Motivace k dokončení školy a pracovnímu začlenění Přednášky, kurzy, besedy s odborníky na různá témata (drogy, kriminalita,) Jednorázové akce (pořádání turnajů, koncertů, návštěvy kulturních akcí) Výjezdové akce, výlety, exkurze apod Krizová intervence, skupinová práce, případová práce, poradenství Sociální poradenství a informační servis Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele, doprovod, zprostředkování dalších služeb Práce s blízkými osobami Do Klubu v roce 2009 pravidelně docházelo 251 uživatelů ve věkové skupině 1126 let, proběhlo kontaktů s uživateli Mezi nejčastěji řešenými problémy byly drogy a alkohol, problémy se školou, problémy se zákonem a trávení volného času Terén: Volnočasové aktivity Výjezdové akce, výlety Programy primární prevence Jednorázové akce kino, divadlo, zoo, sportovní akce V roce 2009 využilo služeb Terénu 83 uživatelů ve věku 6 11 let, proběhlo kontaktů Další poskytované služby: Podpora zaměstnanosti Programy primární a sekundární prevence se zaměřením na drogovou problematiku

16 Přehled programů primární prevence 2009: Klub: Beseda o drogách ve spolupráci s os Prevent Jihočeský streetwork Beseda na téma Problémy se zákonem ve spolupráci s Probační a mediační službou Beseda s Městskou policií České Budějovice a Policií ČR Spolupráce s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež v rámci Jihočeského kraje Terén: Besip zábavněsportovní odpoledne s Městskou policií České Budějovice Canisterapie ve spolupráci s os Hafík Třídenní zážitkový pobyt zaměřený na primární prevenci Činnosti NZDM VIP jsou poskytovány bezplatně a anonymně Služby NZDM VIP byly financovány Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Statutárním městem České Budějovice Významným sponzorem této služby je firma Bitservis Od je služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež financována v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji podpořeného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Územní dosah: České Budějovice, lokalita Palackého náměstí a okolí Časový rozsah: Klub: Pondělí a pátek: 13,00 19,00 hodin Úterý a čtvrtek: 13,00 16,00 hodin a 17,00 19,00 hodin Středa: 13,00 17,00 hodin Terén: Úterý: 16,00 17,00 hodin Čtvrtek: 16,00 17,00 hodin Principy: individuální přístup, respektování práv, přání a potřeb uživatelů služby, mlčenlivost, důvěra, odbornost bezplatnost, nízkoprahovost, anonymita Aktuálně v roce 2009: Od února je služba poskytována v nových větších prostorech na adrese Skuherského 70, tyto prostory umožnily navýšení počtu uživatelů V září jsme se zapojili do celorepublikové akce Týden nízkoprahových zařízení a uspořádali Den otevřených dveří pro veřejnost a školy Zájem škol byl veliký a podařilo se nám navázat užší spolupráci Na konci roku jsme se zapojili do koordinačně pracovní skupiny poskytovatelů sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež z Jihočeského kraje Každého setkání se zúčastňují zástupci jednotlivých NZDM a tématy těchto setkání je seznámení se s činností jednotlivých subjektů Během roku 2009 se tým NZDM VIP rozrostl o 3 nové kolegy Přehled akcí v roce 2009: Tříkrálová sbírka, VIP hledá superstar, Mezinárodní den Romů, velikonoční výtvarná dílna, pálení čarodějnic, oslava 1 narozenin VIP a slavnostní otevření nových prostor, dámské nocování v klubu, výstup na vrchol Černé věže, turnaj VIP v kulečníku, výlet za dobrodružstvím, výlet na poníky, Den otevřených dveří v rámci týdne nízkoprahových klubů, paintball, haloweenská zábava, mikulášská besídka, vánoční nadílka, bruslení na náměstí v Českých Budějovicích Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,4 Náklady celkem ,47 Kč Výnosy celkem ,81 Kč Zdroje: dotace MPSV z kapitoly 313 státního rozpočtu 48,12% ostatní výnosy (individuální projekt) 42,56% příspěvky Statutárního města České Budějovice 8,77% ostatní tržby 0,30% příspěvky a dary 0,25% celkem 100% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa Vize do roku 2010: Zkvalitňování poskytovaných služeb a naplňování standardů kvality sociálních služeb Podpora profesního rozvoje a vzdělávání pracovníků NZDM VIP Rozšiřování spolupráce s dalšími organizacemi v Českých Budějovicích i na území Jihočeského kraje Realizace výstavby a provozu tzv chráněného hřiště s terénním pracovníkem v lokalitě Palackého náměstí (ve spolupráci s Magistrátem města České Budějovice) Nalezení a využití dalších prostor mimo Klub pro nové volnočasové aktivity tělocvična, hudebna) Vyrovnání poměru uživatelů (muži x ženy) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Tento projekt je spolufinancován státním rozpočtem ČR a Statutárním městem České Budějovice Projekt podporuje BitServis

17 NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ RUDA Aktuálně v roce 2009: byl na základě iniciativy města Rudolfov slavnostně otevřen volnočasový klub pro děti a mládež RUDA Do konce roku 2009 bylo nakontaktováno 50 uživatelů Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,34 Náklady celkem ,23 Kč Výnosy celkem ,26 Kč Zdroje: ostatní výnosy 100% celkem 100% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa Vize do roku 2010: Zaregistrování volnočasového klubu RUDA jako služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež RUDA Poskytování kvalitní sociální služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb Navázání spolupráce s Nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež Srdíčko Jiloro a VIP Rozšíření týmu pracovníků SOCIÁLNÍ REHABILITACE TOLERANCE ČESKÉ BUDĚJOVICE Služba sociální rehabilitace je zaměřena na podporu návratu lidí sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením do běžné společnosti a na trh práce, formou získání zvýšení potřebných znalostí, schopností a dovedností >> Vedoucí služby: Šárka Fojtlová, DiS (roz Ertlová) Poslání: Podpora uživatelů ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených v jejich samostatnosti formou posilování sociálních a pracovních dovedností Cílová skupina: Lidé sociálně vyloučení či ohrožení sociálním vyloučením ve věku 18 až 64 let Mladí lidé do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče Lidé se zdravotním postižením či chronickým duševním onemocněním Lidé bez přístřeší Lidé žijící v sociálně vyloučených komunitách Lidé dlouhodobě nezaměstnaní bez vzdělání či s nízkým vzděláním a nad 50 let věku Pachatelé trestné činnosti (vč lidí, kteří jsou odsouzeni k alternativním trestům či se vracejí z výkonu trestu odnětí svobody) Etnické menšiny Hlavní cíl: Podpora návratu lidí sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením do běžné společnosti a na trh práce Projekt podporuje město Rudolfov 32 33

18 Dílčí cíle: Začlenění uživatele a upevnění jeho postavení ve většinové společnosti Obnova či získání schopností a dovedností a pracovních návyků vedoucích k nalezení a udržení pracovního uplatnění Získání povědomí o vlastních právech a povinnostech vedoucích k pozitivnímu hodnocení vlastní osoby uživatele a jeho snazšímu prosazování ve společnosti Nalezení a udržení vhodného zaměstnání a snaha o minimalizaci závislosti na sociálních dávkách Základní poskytované činnosti: Motivační střediska Motivační střediska podporují uživatele v získávání nových znalostí a zkušeností a pomáhají jim ve zdokonalení stávajících dovedností Podpora je zaměřena na snížení sociálního vyloučení uživatelů z cílových skupin a je směřována k jejich začlenění do běžné společnosti a na trh práce Službou sociální rehabilitace prošlo celkem 56 uživatelů Během roku 2009 proběhlo 209 schůzek s uživateli, z toho 100 schůzek bylo delších než 30 minut Poradenství bylo poskytnuto 38x a case management 13x Cvičná pracoviště Cvičná pracoviště jsou určena uživatelům, kteří mají zájem najít uplatnění na trhu práce a jejich dovednosti jsou z nejrůznějších důvodů sníženy Mají možnost s asistentem docházet na cvičná pracoviště, kde si zkouší různé druhy činností a prací a vytvářejí si tak potřebné pracovní návyky Na cvičná pracoviště během roku 2009 docházelo 9 uživatelů Motivační dílny (textilní a keramická) Aktivity v textilní a keramické dílně jsou orientovány na vytváření pracovních návyků a získávání sociálních dovedností Jsou určeny především pro uživatele se zdravotním postižením a s duševním onemocněním Do motivačních dílen v 2009 pravidelně docházelo 613 uživatelů, pracovnice motivačních dílen s uživateli strávily hodin Služby sociální rehabilitace Tolerance České Budějovice byly poskytovány bezplatně Služba Sociální rehabilitace Tolerance České Budějovice byla financována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Nadací Auxilia, drobnými dary od firem i jednotlivců a prodejem výrobků vyrobených v textilní a keramické dílně Územní dosah: České Budějovice a blízké okolí Časový rozsah: Pondělí pátek: 8,00 17,00 hodin Principy: Respektování individuálních potřeb uživatelů Podpora a rozvoj silné stránky osobnosti a podpora zájmu a práva uživatelů na spolupráci Důvěra Nediskriminující přístup Jasná pravidla Spolehlivost Profesionalita Empatie > Aktuálně v roce 2009: Služba sociální rehabilitace Tolerance České Budějovice během roku 2009 omezila svou činnost i počet pracovníků K byla služba ukončena Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,79 Náklady celkem ,89 Kč Výnosy celkem ,84 Kč Zdroje: Dotace MPSV z kapitoly 313 státního rozpočtu 93,65% Příspěvky a dary 3,51% Tržba za vlastní činnost 2,84% Celkem 100% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace,ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa Rok 2010: Sociální rehabilitace Tolerance České Budějovice omezila během roku 2009 svou činnost a k bylo poskytování služby ukončeno Otázce zaměstnávání uživatelů z ostatních cílových skupin se budou věnovat další sociální služby Městské charity České Budějovice: lidé bez přístřeší Dům sv Pavla lidé s chronickým duševním onemocněním Domino služba pro lidi s duševním onemocněním lidé se zdravotním postižením Tranzitní program lidé žijící v sociálně vyloučených komunitách NZDM Srdíčko Jiloro, NZDM VIP, Dům sv Pavla, Terénní program lidé, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi Dům sv Pavla, Terénní program mladí lidé do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče Terénní program pachatelé trestné činnosti Terénní program etnické menšiny NZDM Srdíčko Jiloro, NZDM VIP Motivační dílny (textilní a keramická) budou pokračovat ve své činnosti v rámci sociální služby Domino služba pro lidi s duševním onemocněním Tento projekt je spolufinancován státním rozpočtem ČR Projekt podpořila nadace Auxilia 34 35

19 TRANZITNÍ PROGRAM (součást služby Sociální rehabilitace Tolerance České Budějovice) Tranzitní program nabízí žákům speciálních škol možnost v rámci jejich školní docházky vykonávat praxi u individuálně vytipovaných zaměstnavatelů Jedná se o praxe, které probíhají 2x týdně 4 hodiny Realizace Tranzitního programu probíhá ve spolupráci se Základní a Praktickou školou Trhové Sviny elokované pracoviště Dlouhá 35, České Budějovice Koordinátorka programu: Bc Nikola Machová, (roz Séglová) (do května 2009), Bc Monika Kunčarová (od června 2009) Poslání: Poskytování uceleného systému přípravy žáků speciálních škol, který jim pomůže v přechodu ze školy do pracovního uplatnění Cílová skupina: >> Žáci praktických škol, s mentálním nebo kombinovaným postižením, u kterých je předpoklad, že po ukončení studia budou chtít pracovat na otevřeném trhu práce a budou potřebovat podporu při hledání a udržení zaměstnání Hlavní cíl: Vytvoření pracovních návyků a získání představy o možnostech pracovat po ukončení školní docházky na běžném pracovišti Dílčí cíle: Propojení výuky s praktickými aktivitami zaměřenými na přípravu žáků na integrovaný život po ukončení školní docházky Usnadnění pozice případným zaměstnavatelům při procesu vytváření pracovního místa pro člověka se zdravotním postižením Prevence ztráty dovedností získaných při školní docházce Překonání sociálního znevýhodnění a usnadnění přechodu ze školy do dalšího života v oblastech práce, trávení volného času a mezilidských vztahů Základní poskytované činnosti: Vytipování potenciálních účastníků programu ve spolupráci se školou Vyhledávání vhodných pracovišť pro výkon praxe a konzultace s rodiči dětí Realizace praxí Tranzit/Job kluby Následná spolupráce s účastníky Tranzitního programu Tranzitním programem prošlo 8 uživatelů Uživatelé strávili na praxích hodin a pravidelně je doprovázelo 5 pracovních asistentek Tranzit/Job klub proběhl 10x Místa výkonu praxí uživatelů Tranzitního programu v roce 2009: Domov pro seniory Máj, České Budějovice (pomocné práce v kuchyni) Kolej K4, České Budějovice (pomocné úklidové práce) Městská charita České Budějovice (šička v textilní dílně a pomocné zahradnické a údržbářské práce) Domov pro seniory Kaplice (úklidové práce a pomocné práce v kuchyni) Tranzitní program je uživatelům poskytován bezplatně Tranzitní program byl financován z Jihočeského kraje a částí výtěžku z Tříkrálové sbírky Uzemní dosah: České Budějovice a blízké okolí Ekonomické informace v roce 2009: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v roce ,76 Náklady celkem ,00 Kč Výnosy celkem ,00 Kč Zdroje: Ostatní výnosy 80,49% Dotace Jihočeského kraje 19,51% Celkem 100% Celkové náklady jsou vyčísleny včetně režijního střediska MCH 01 vedení organizace, ekonomika, práce a mzdy, vedení účetnictví, provoz a autoprovoz, administrativa 36 37

20 Vize do roku 2010: Zapojení dalších cílových skupin do Tranzitního programu (dlouhodobě nezaměstnaní lidé se zdravotním postižením, mladiství ze sociálně vyloučených lokalit, apod) a využití intenzivní spolupráce s dalšími službami Městské charity České Budějovice Oslovení dalších praktických škol v Českých Budějovicích a zahájení spolupráce Navázání spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi a firmami z Českých Budějovic, které mají zájem zaměstnávat lidi s mentálním a kombinovaným postižením Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem CHARITNÍ AMATÉRSKÉ DIVADLO CHAD Charitní amatérské divadlo CHAD vzniklo při Městské charitě České Budějovice již v roce 2003 V současné době je do činnosti divadla zapojeno 15 herců uživatelů sociálních služeb, dobrovolníků, studentů i zaměstnanců Městské charity České Budějovice Charitní amatérské divadlo CHAD je divadlo napříč sociálními vrstvami Principálka divadla: Anna Salvová >> v Bazilice ops v Českých Budějovicích Hlavní cíl: Přirozená integrace a reintegrace lidí se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním do většinové společnosti Dílčí cíle: Rozvoj verbálních i neverbálních komunikačních dovedností lidí se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním Nabídka kvalitního trávení volného času, Motivace uživatelů do zapojení do veřejného života Historie vzniku: Charitní amatérské divadlo vzniklo z podnětů uživatelů s duševním onemocněním, kteří využívali služeb CDS Domino Nedostávala se jim zájmová a volnočasová aktivita, ve které by mohli zhodnotit a kvalitně trávit svůj volný čas, chyběla jim možnost slovního a pohybového vyjádření i možnost odreagování Chtěli všem ukázat, co umějí a že dovedou zahrát pěkné představení V neposlední řadě je lákala možnost stát se hercem V počátcích se jednalo o malou skupinku zaměstnanců, dobrovolníků a uživatelů CDS Domino S názvem Vltavský divadelní spolek členové spolku secvičili dosti náročnou hru na motivy Poslední mohykánky od AP Čechova První premiéra divadla proběhla v roce 2004 v CK Solnice v rámci Dnů duševního zdraví, které v Českých Budějovicích organizovala Městské charita Po tomto debutu se spolek pozvolna rozrůstal, skupina se rozšířila o studenty, dobrovolníky, uživatele jiných služeb a zaměstnance Městské charity Takto rozrostlý spolek originálně zpracoval Baletní seminář a Labutí jezero, jednalo se o 40 minutové představení komediálního žánru Spolek s ním vystoupil v roce 2006 na oslavě výročí 15 let Městské charity České Budějovice a také v rámci festivalu s tématem hendikepovaných divadelních spolků, který probíhal Další představení vzniklo v roce 2007 na objednání Jihočeské rozvojové ops k jejich putovní výstavě REVERS, na jejichž vernisážích po jižních Čechách jsme účinkovali Herci vymysleli krátké představení s názvem Holobeat V této době se spolek přejmenoval na Charitní amatérské divadlo CHAD a byla vytvořena první prezentace divadla, se kterou se nám podařilo dostat mezi účinkující na festivalu Mezi ploty v Dobřanech a v Praze Další hra vznikla v roce 2008 a to na motivy povídky Moje první taneční od Jiřího Šimka a Jiřího Grossmana K této hře si herci vyrobili loutky tanečníků a tanečnic v životní velikosti Jedná se 40 minutové představení plné humoru a hudby a i s touto hrou jsme opakovaně vystoupili v Českých Budějovicích a na dalších místech po celé České republice Aktuálně v roce 2009: Věnujeme se zkoušení nové hry Tři sestry a prsten na motivy pohádky Jana Wericha Zkvalitňujeme propagaci a informování o činnosti Vize do roku 2010: Premiéra nové hry Tři sestry a prsten na motivy pohádky Jana Wericha ( ) Expanze na nová místa a oslovení široké veřejnosti novou prezentací a nabídkou naší činnosti Zřízení nové webové stránky o Charitním amatérském divadle CHAD Nabídka zpracování jednoaktovek na různá témata a v krátkém časovém horizontu 38 39

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Městská charita. České Budějovice. Výroční zpráva

Městská charita. České Budějovice. Výroční zpráva Městská charita České Budějovice 2012 Výroční zpráva Dětské centrum Beruška (DC) Charitní pečovatelská služba (CHPS) Terénní a Tranzitní program (TP a TrP) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM)

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více