Semestrální práce CC3 TCP/IP transport a aplikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Semestrální práce CC3 TCP/IP transport a aplikace"

Transkript

1 Semestrální práce CC3 TCP/IP transport a aplikace Datum: Vypracoval: Aleš Skopal, Radek Žilka

2 Obsah TCP/IP... 2 Historie a vývoj of TCP/IP... 3 Filosofie TCP/IP... 3 Aplikační vrstva...3 Transportní vrstva...4 Internetová vrstva... 4 Vrstva síťového rozhraní... 5 IP adresy... 5 TCP/IP Transportní vrstva...6 Úvod do TCP/IP transportní vrstvy... 6 Řízení toku dat (flow control)...6 Navázání relace (session), udržování a ukončení... 6 Three-way handshake... 8 Windowing...8 Acknowledgment...9 TCP... 9 UDP Čísla TCP a UDP portů...10 Aplikační vrstva...11 Úvod do TCP/IP aplikační vrstvy...11 DNS FTP a TFTP HTTP SMTP...11 SNMP...12 Telnet

3 TCP/IP Internet byl vyvinut jako komunikační síť, která by mohla sloužit ve válce. Tzn. necentralizovaná síť, která bude fungovat i při výpadku některého komunikačního uzlu. Je založen na TCP/IP protokolu, který je ideální pro necentralizované a rozlehlé sítě. Spousta další běžně používaných protokolů byla vyvinuta právě pro 4-vrstvou TCP-IP modelu. Každé zařízení v Internetu, které chce komunikovat s dalším musí mít unikátní identifikátor, kterým je IP adresa. Směrovače ji využívají, aby našli nejlepší cestu k danému zařízení. V současné době existuje IP verze IPv4 a IPv6. IPv4 bylo navrženo pro velký počet adres. Díky obrovskému rozmachu internetu se počet vyčerpal a bylo nutné začít využívat subneting, překlad NAT a privátní adresy. IPv6 vylepšuje předchozí verzi a poskytuje mnohem větší adresový prostor. TCP/IP je rodina protokolů, které spolu úzce souvisí. Není to tedy jeden protokol, ale v současné době až stovka. IP pracuje na 3-tí vrstvě OSI modelu a jde o nespojovaný protokol poskytující nejlepší schopnost doručení po internetu. TCP pracuje na vrstvě transportní a jde o službu spojovanou, poskytující kontrolu toku dat a spolehlivost. Kombinace těchto protokolů poskytuje široké pole použití. Internet je právě vystavěn na TCP/IP protokolu. Historie a vývoj of TCP/IP Historie TCP/IP dosti úzce souvisí s historií Internetu - ten vznikl jako experiment amerického ministerstva obrany, který měl ověřit možnost vybudování počítačové sítě propojující místa velení a schopnou přežít i jaderný úder nepřítele. Ministerstvo obrany USA si za tímto účelem nechalo vypracovat studii (od firmy Rand Corporation), aby vědělo kterým směrem se vůbec vydat. Zmíněná studie dospěla k závěru, že jedinou možností je nevytvářet v síti žádný centrální prvek - který by jistě byl prvním cílem nepřítele - a pak také nutnost předem počítat s nespolehlivostí přenosových cest. A tak americké ministrersvo zahraničí začalo budovat rozlehlou počítačovou síť, schopnou propojit výzkumná střediska, které totéž ministerstvo financovalo ze svých prostředků na rozvoj vědy. Světlo světa tak spatřila síť ARPANET, pojmenovaná po grantové agentuře ARPA (Advanced Research Projects Agency) - což byla účelová organizace ministerstva obrany USA (DoD, Department of Defense). Skutečný výzkum zajišťovala akademická sféra. Roli amerického ministerstva obrany při vzniku protokolů TCP/IP (i Internetu jako takového) je možné přirovnat k rodičovské péči o vlastního potomka, který se v jistém stádiu života postaví na vlastní nohy a žije dále svým vlastním životem. Stejně tak jako Internet, který po určité počáteční době svého života přešel pod civilní vědeckovýzkumnou správu, začaly i protokoly TCP/IP být veřejnými v tom smyslu, že pro svůj další rozvoj již nejsou vázány na příděl peněz od nějaké centrální autority, která by také mohla o mnoha věcech rozhodovat. Dnes je vývoj protokolů TCP/IP v podstatě věcí veřejnou, na které se podílí jak zainteresovaní jednotlivci tak i mnohé čistě komerční firmy a další instituce. Filosofie TCP/IP Síťový model TCP/IP je vystavěn na jiných předpokladech, než z jakých vychází referenční model ISO/OSI. Především z tohoto faktu pak vyplývají základní vlastnosti modelu TCP/IP a jeho odlišnosti od referenčního modelu. Podobně jako referenční model, vychází i síťový model TCP/IP ze stejné výchozí představy o tom, že by síťové funkce měly být rozděleny do hierarchicky 3

4 uspořádaných vrstev. I síťový model TCP/IP je tedy modelem vrstvovým, stejně jako ISO/OSI. Autoři TCP/IP však při svém počátečním rozhodování o počtu vrstev a jejich úloze vyšli z jiných předpokladů než autoři ISO/OSI, a proto také dospěli k odlišným závěrům, a mj. i k odlišnému počtu vrstev - ke čtyřem, zatímco referenční model ISO/OSI jich předpokládá sedm. Aplikační vrstva Nejvyšší vrstva je aplikační. Obsluhuje reprezentaci dat a kódování. Data jsou zde řádně zapouzdřena před předáním protokolům z nižší vrstvy, jakými jsou TCP, UDP. Aplikační vrstva obsahuje protokoly pro přenos souborů, , vzdálené přihlášení a další. File Transfer Protocol (FTP) FTP je spolehlivá spojovaná služba, která využívá TCP protokol pro přenos souborů mezi dvěma systémy podporující FTP. Trivial File Transfer Protocol (TFTP) TFTP je nespojovaná služba. Využívá UDP protokol. TFTP se používá pro přenos konfiguračních souborů a Cisco IOS souborů a k přenosům mezi systémy podporujícími TFTP. Ve stabilním prostředí je výhodnější, protože je rychlejší než FTP. Network File System (NFS) NFS je protokol pro distribuovaný souborový systém vyvinutý firmou Sun Microsystems. Protokol dovoluje přistupovat skrz síť k souborů na vzdálených počítačích. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) SMTP protokol pro přenos ových zpráv přes počítačovou síť. Neumí přenášet jiná než textová data (plain text). Telnet Pomocí Telnetu lze přistupovat ke vzdálenému počítači. Simple Network Management Protocol (SNMP) SNMP protokol pro sledování a řízení síťových zařízení. Používá se k nastavení výkonnosti, bezpečnosti či zjištění statistik o provozu v síti. Domain Name System (DNS) DNS je systém používaný v Internetu k překladu doménových jmen na IP adresy. Transportní vrstva Transportní vrstva poskytuje logické spojení mezi zdrojovým a cílovým počítačem. Protokoly této vrstvy rozdělují nebo sestavují data, která přichází z vyšší vrstvy, tak aby mohla být předána nižší vrstvě a přenesena. Jedním z hlavních úkolů je zajistit, že data spolehlivě dorazila skrz síť k na místo určení. Napomáhá k tomu technika sliding windows (posuvná okna), číslování 4

5 sekvencí a potvrzovací zprávy (acknowledgments). Transportní vrstva vymezuje spojení mezi aplikacemi hostů. Transportní vrstva zahrnuje protokoly TPC a UDP: TCP Transmisson Control Protocol (spojovaný) UDP User Datagram Protocol (nespojovaný) Funkce TCP a UDP jsou následující: Rozdělení dat přicházejících z aplikační vrstvy Poslání segmentů z jednoho zařízení na druhé Hlavním úkolem TCP je zajistit spojení mezi koncovými uživateli, poskytnutí řízení toku dat pomocí sliding windows a zajištění spolehlivosti číslováním sekvencí a potvrzovacími zprávami. Internetová vrstva Účelem internetové vrstvy je vybrat pro posílané pakety nejvhodnější cestu skrz síť. Hlavním protokolem této vrstvy je protokol IP. Protokoly internetové vrstvy: IP poskytuje směrování paketů. Nezajímá ho obsah paketů, ale jen jejich cesta k cíli. Internet Control Message Protocol (ICMP) má schoponosti pro řízení a zasílání zpráv. Address Resolution Protocol (ARP) na základě IP adresy určí MAC adresu. Reverse Address Resolution Protocol (RARP) na základě MAC adresy určí IP adresu. IP vykonává operace popisu struktury paketu a adres, přenáší data do síťové vrstvy, směruje pakety ke vzdáleným hostům. IP je někdy označený za nespolehlivý protokol, protože nedetekuje chyby a neopravuje je. To zajišťují vyšší vrstvy. Vrstva síťového rozhraní Tato vrstva obsahuje LAN a WAN technologie a všechny detaily, které zajišťují fyzická a linková vrstva modelu OSI. Vrstva síťového rozhraní ví, jak zacházet se síťovým hardwarem a jak přistupovat na přenosové médium. Dále také vytváří vazbu IP adresy na fyzické rozhraní a zapozdřuje IP pakety do rámců. Protokoly vrstvy síťového rozhraní: Ethernet, Fast Ethernet, SLIP, PPP, FDDI, ATM, Frame Relay, SMDS, ARP, RARP 5

6 IP adresy V současné době se stále nejvíce používají adresy verze 4. Jedná se o 4 bajtové adresy. Počet adres je tedy Zapisují se obvykle jako 4 desítkové číslice oddělené tečkami. Např Adresa určuje podle podle masky síť a pak konkrétního hosta v dané síti. Zápis masky je stejný jako zápis IP adresy nebo se za IP adresu píše lomítko a počet bitů zleva, na kterých obsahuje maska jedničku. Např / 24 je adresa s maskou v binární podobě je to pak adresa: maska: Adresa sítě je dána bitovým logický součinem, tzn. Adresa sítě = adresa & maska Adresa počítače v síti = adresa & (!maska) kde! chápeme jako bitovou negaci IPv4 adresy se dělí do různých tříd podle jejich použití, odpovídají jim různé počty podsítí a hostů v závislosti na masce viz. následující tabulka. Třída Podsítě Počet Hostů Poč. bity Rozsah adres Maska A 126* /8 B /16 C /24 D /28 *127 je rezervovaná E třída pro vlastní výzkum IETF (Internet Engineering Task Force) Nová verze adres IPv6 využívá 16 bajtů a zapisuje se v hexadecimální podobě po 2 bajtech oddělených dvojtečkami. Počet adres je 3,4 * Např. A524:72D3:2C80:DD02:0029:EC76:002B:EA73 Význam jednotlivých bajtů popisuje následující obrázek. 6

7 TCP/IP Transportní vrstva Transportní vrstva přenáší data mezi aplikacemi zdrojového a cílového zařízení. Mnoho těchto aplikací je uživatelům důvěrně známo. HTTP, FTP a SMTP lidé vidí jako internetové prohlížeče a ové klienty. Úvod do TCP/IP transportní vrstvy Tato vrstva zajistí logické spojení mezi dvěma koncovými body v síti, rozdělí a znovu sestaví data posílaná aplikační vrstvou. Funkce vrstvy: Zajistí, že odesílatel dostane potvrzení o odeslaném segmentu Umožní přeposlat nepotvrzené segmenty. U příjemce vloží segment na správné místo podle pořadí. Dokáže se vyrovnat a řídit zahlcení. Řízení toku dat (flow control) Při vysílání segmentů do sítě se pokouší síťová vrstva zajistit, aby nedošlo ke ztrátě dat. K ní můžu dojít, pokud cílový počítač nestíhá přijímat příchozí data. Ten je pak donucen data zahodit. Řízení toku dat umožní obou účastněným stranám spolu komunikovat, jestli je vše v pořádku. Navázání relace (session), udržování a ukončení Před přenosem dat mezi jednotlivými aplikacemi se nejprve oba počítače informují o tom, že mezi nimi začne transport začne. Jeden počítač oznámí spojení druhému a ten to musí potvrdit, pak jsou obě strany připraveny. Obrázek ukazuje typické spojení dvou systémů. Komunikace začíná žádostí o navázání spojení, následuje prvotní synchronizace a její potvrzení, že obě strany souhlasí s navázáním spojení a může začít přenos dat. 7

8 Zahlcení může nastat ze dvou důvodů: 1. Rychlost vysílání z počítače je větší než propustnost sítě. 2. Při vysílání dat z více počítačů jednomu cíli. Když přicházejí datagramy k cíli nebo k bráně příliš rychle, jsou dočasně uloženy do paměti. Pokud je paměť naplněna, jsou datagramy zahozeny. Místo toho, aby byla data ztracena, příjemce upozorní zdroj, že není připraven. Tento signál zastaví přenos až do okamžiku, kdy zdrojový počítač dostane zprávu, že cíl je opět připraven. Ukončení celého přenosu signalizuje zdroj svému cíli zprávou, kterou cíl musí potvrdit. Tím je přenos ukončen. Three-way handshake TCP je spojovaný protokol. Vyžaduje ustálení spojení před samotným přenosem dat. Nejprve se oba počítače musí sesynchronizovat pomocí sequence numbers, tím se vytvoří spojení. Synchronizace probíhá výměnnou segmentů, které nesou kontrolní bit (SYN) a sequence numbers. Toto řešení vyžaduje mechanismus, který vybere počáteční sequence numbers a vymění je. Na začátku synchronizace je potřeba poslat vlastní počáteční sequence number (INS) a potvrdit jeho přijetí (ACK) na druhé straně. Toto provedou obě strany. Three-way handshake je nezbytný, protože sequence numbers nejsou vytvořena z globálních hodin a TCP protokoly mohou používat různých mechanismů na jejich vytvoření. Pořadí zpráv je zobrazen na obrázku. 8

9 Windowing Pakety musí být doručeny k příjemci ve stejném pořadí jako byly odeslány. To lze zajistit potvrzováním poslaných paketů (ACK). Pokud bude vysílač čekat na signál ACK, sníží se tím propustnost. Proto mnoho spojovaných spolehlivých protokolů poskytuje posílání ACK po více přijatých paketech. Počet přijatých paketů dostane zdrojový počítač před přijetím potvrzení ACK. Pokud zdroj nedostane potvrzení o přijetí, může změnit velikost okna a pošle vyslané pakety znovu. Acknowledgment Bezpečné doručení garantuje, že proud dat posílaný z jednoho zařízení je doručeno jinému zařízení bez duplikací a ztrát. Pozitivní acknowledgment s opětovným přenosem je jednou z technik, která garantuje spolehlivé doručování dat. Takovýto acknowledgment vyžaduje, aby příjemce komunikoval se zdrojem a posílal mu zpět ACK, když přijme data. Vysílač si zaznamenává všechny datové packety nebo segmenty, které poslal a očekává ACK. Zdrojový počítač spustí časovač, když vyšle data. Pokud vyprší čas před přijetím ACK, pošle data znovu. 9

10 TCP TCP je spojovaným protokolem transportní vrstvy, který poskytuje spolehlivý plně-duplexní datový přenos. Před samotný přenosem je ustáleno spojení. TCP rozděluje zprávy do segmentů a znovu je sestavuje v cílových počítačích, popř. znovu posílá vše, co nebylo přijato. Mezi aplikace, které používají TCP patří FTP, HTTP, SMTP, Telnet. TCP posílá data zapouzdřená v segmentech jejichž struktura je následující: Význam jednotlivých položek je následující. Source port označuje číslo portu, ze kterého jsou data poslána. Destination port je číslo cílového portu. Sequence number značí číslo sekvence pro zajištění správného pořadí. Acknowledgment number je číslo označující další očekávaný TCP bajt. HLEN je opět číslo označující počet 32-bitových čísel v hlavičce. Code bits označuje kontrolní bit pro nastavení a ukončení relace. Window je velikost okna v bajtech. Checksum značí kontrolní součet hlavičky a datových polí. Urgent pointer značí konec povinných dat. Data jsou data protokolu vyšší vrstvy. UDP UDP je jednoduchý protokol, který přenáší datagramy bez záruky jejich doručení. To ponechává na protokolech vyšší vrstvy, stejně jako indikaci chyb a opětovné poslání nedoručených dat. UDP nepoužívá windowing nebo ACK. UDP je navrženo pro aplikace, které nepotřebují dodržovat přesné pořadí segmentů. UDP používá např. TFTP, SNMP, DHCP, DNS. 10

11 Význam jednotlivých položek je následující. Source port je zdrojový port, naproti tomu Destination port je cílový port. Length značí velikost hlavicky v bajtech. Checksum je kontrolní součet hlavičky a dat. Data jsou data protokolu vyšší vrstvy. Čísla TCP a UDP portů TCP i UDP používají čísla portů, aby rozpoznali komunikaci různých aplikací. Některé porty jsou přidělené autoritou Internet Assigned Numbers Authority (IANA) jednotlivým aplikacím. Čísla portů nad 1023 mohou být používána různě, ale mnoho z nich je již registrováno pro konkrétní aplikace. Porty pro UDP a TCP jsou oddělené. Rozmezí portů Vyhrazené Registrované

12 Aplikační vrstva Úvod do TCP/IP aplikační vrstvy Relační, prezentační a aplikační vrstva OSI modelu jsem spojeny do jedné aplikační vrstvy modelu TCP/IP. Tento návrh poskytuje maximální flexibilitu pro výrobce software. TCP/IP protokoly, které podporují přenos souborů, a vzdálené přihlašování jsou nepochybně veřejnosti známy. DNS Internet je postaven na hierarchickém adresování. Toto schéma dovoluje, aby bylo směrování klasifikováno, aby se nemuselo používat individuální směrování. Pro lidi je velmi nepraktická a těžko zapamatovatelná IP adresa, proto se zavedla tzv. doménová jména. Systém doménových jmen Domain Name System (DNS) dokáže převést jméno na IP adresu. Doména je skupina počítačů, které spolu souvisí, ať už geograficky nebo svým záměrem. Doménové jméno se může skládat z písmen angl. abecedy a čísel a dalších znamének jako např. pomlčky, tečky. Existuje přes více než 200 domén prvního řádu. Některé z nich jsou např..us United States,.cz Česká republika,.edu vzdělání,.com komerční,.gov vláda,.org nevýdělečné organizace atd. FTP a TFTP FTP (file transfer protocol) je spolehlivá spojovaná služba, která slouží k přenosu souborů mezi systémy podporujícími FTP. Hlavním účelem je přenášet soubory ze serverů na klienty a naopak. Při přenosu vystupuje vždy jeden jako server (ten přenos řídí) a druhý jako klient. TFTP je nesepojovaná služba, která se používá pro přenos konfiguračních souborů mezi směrovači nebo k přenosu souborů mezi systémy podporujícími TFTP. Je navržen tak, aby byl malý a snadno implementovatelný. Postrádá mnoho vlastností FTP. TFTP dokáže číst a zapisovat soubory vzdáleného serveru, ale nedokáže získat adresářovou strukturu nebo obstarat autentizaci. Je užitečný ve stabilních spolehlivých sítích, kde je rychlejší než FTP. HTTP Hypertext Transfer Protocol (HTTP) pracuje s World Wide Web, což je nejrychleji rostoucí a nejpoužívanější část Internetu. Jeden z hlavních důvodů takového zájmu o web je jednoduchý přístup k informacím pomocí internetového prohlížeče. Ten reprezentuje různá (i multimediální) data na internetových stránkách, které jsou ve formátu (X)HTML (extended Hypertext Markup Language). Provázané linky těchto dokumentů umožňují jednoduchou navigaci. Cesta ke stránkám je dána identifikátorem Uniform Resource Locator (URL). Klient si vyžádá požadovanou stránku a pokud ta na serveru existuje, dostane ji. SMTP ové servery mezi sebou komunikují pomocí Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), aby si mohli posílat a přijímat elektronickou poštu. SMTP protokol přenáší zprávy v ASCII formátu. Existuje několik cest, jak mohou mail klienti pracovat. Mohou použít program pro přístup na mail server přímo k souborům, nebo je mohou ukládat pomocí mnoha síťových protokolů. Nejpopulárnější protokoly jsou POP3 a IMAP4 a oba používají TCP pro přenos dat. Ačkoliv tito klienti používají speciální protokoly pro ukládání mailů, téměř vždy používají SMTP pro posílání. 12

13 Při kontrole konfigurace mail klientů se kontroluje korektnost nastavení protokolů SMTP a POP nebo IMAP. Jednou z možností jak testovat, zda je mail server dostupný je Telnet na SMTP (port 25) nebo na POP3 (port 110). Následující příkaz testuje, zda je služba SMTP dostupna na mail serveru s IP adresou : SNMP C:\>telnet Simple Network Management Protocol (SNMP) je protokol běžící na aplikační vrstvě sloužící pro usnadnění výměny řídících informací mezi síťovými zařízeními. SNMP umožňuje síťovým správcům řídit výkon sítě, hledat a řešit síťové problémy a usnadňuje také naplánování růstu sítě. SNMP užívá UDP který je na transportní vrstvě. SNMP obsahuje tři hlavní prostředky pro usnadnění správy sítě: Telnet Network Managament System (NMS) NMS spouští aplikace, které monitorují a kontrolují zařízení. Množství procesů a množství paměti vyžadované pro správu sítě jsou poskytované NMS. Jeden nebo více NMS musí v síti existovat. Managed devices jde o síťové uzly obsahující SNMP agenty, kteří jsou jakoby místními správci. Manage devices tedy shromažďuje a ukládá informace o síti a umožňuje přístup k nim pro NMS užitím SNMP. Managed devices, občas zvané jako sítové elementy, mohou být směrovače, servery, přepínače, mosty, rozbočovače, tiskárny, nebo počítače ve formě hostů. Agenti Agent je program pro správu a řízení sítě a nachází se právě v managed devices. Agent má lokální znalosti o síti a překládá tyto informace tak, aby měli formu kompatibilní se SNMP K vytvoření spojení z telnet klienta musí být vybrány volby pro spojení. Typicky se volí jméno hosta a typ terminálu. Jméno hosta je IP adresa nebo DNS jméno vzdáleného počítače. Typ terminálu popisuje typ emulace, kterou by měl telnet klient vykonávat. Telnet operace se provádí tak, že se na telnet server přenáší stisky kláves a zpět se vrací screen výstupu. Telnet pracuje na aplikační vrstve TCP/IP modelu a tedy na horních třech vrstvách OSI modelu. Aplikační vrstva pracuje s příkazovou řádkou. Prezentační vrstva formátuje za použití ASCII. Relační vrstva provádí samotný přenos. V TCP/IP modelu jsou funkce všech těchto vrstev obsaženy jako části vrstvy aplikační. Kontrolní otázky Vrstvy TCP/IP modelu Co zajišťuje transportní vrstva? Co zajišťuje aplikační vrstva? Protokoly transportní vrstvy Protokoly aplikační vrstvy 13

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.6 Transportní vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.6 Transportní vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.6 Transportní vrstva Osnova = Základní vlastnosti transportní vrstvy = Zodpovědnosti transportní vrstvy = Vlastnosti transportní vrstvy = Protokoly transportní vrstvy = TCP

Více

Počítačové sítě II. 14. Transportní vrstva: TCP a UDP. Miroslav Spousta, 2005

Počítačové sítě II. 14. Transportní vrstva: TCP a UDP. Miroslav Spousta, 2005 Počítačové sítě II 14. Transportní vrstva: TCP a UDP Miroslav Spousta, 2005 1 Transportní vrstva přítomná v ISO/OSI i TCP/IP zodpovědná za rozšíření vlastností, které požadují vyšší vrstvy (aplikační)

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy Číslo otázky : 08. Otázka : Protokolová rodina TCP/IP. Vztah k referenčnímu modelu ISO-OSI. Obsah : 1 Úvod 2 TCP/IP vs ISO-OSI 3 IP - Internet Protocol

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.01 Název Teorie internetu- úvod Téma hodiny Teorie internetu Předmět

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Úvod do počítačových sítí Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc. Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Adresování v Internetu Jmenné služby Protokoly

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

OSI TCP/IP Aplikace a protokoly 7. aplikační 6. presentační 5. relační

OSI TCP/IP Aplikace a protokoly 7. aplikační 6. presentační 5. relační 3. TCP/IP Z ISO/OSI vychází i množina protokolů TCP/IP. Protokol TCP/IP vznikl původně jako komunikační protokol ministerstva obrany USA pro sjednocení počítačové komunikace v rámci ARPANET. Slouží ke

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Analýza aplikačních protokolů

Analýza aplikačních protokolů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 4 Analýza aplikačních protokolů Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Komunikace v datových sítích (X32KDS) Měřeno: 28. 4. 2008

Více

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments Architektura TCP/IP v současnosti nejpoužívanější síťová architektura architektura sítě Internet Uplatnění user-end systémy (implementace všech funkčních vrstev) mezilehlé systémy (implementace spodních

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) 4. Technologie sítí TCP/IP, adresace, protokoly ARP, RARP, IP, ICMP, UDP, TCP a protokoly aplikační vrstvy. IP adresa verze 4. Komplexní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ÚVOD Analýza sítě je jedním z prostředků potřebných ke sledování výkonu, údržbě a odstraňování závad v počítačových sítích. Většina dnešních sítí je založena na rodině protokolů

Více

Úvod do analýzy. Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz. Poslední aktualizace: 8. prosince 2013

Úvod do analýzy. Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz. Poslední aktualizace: 8. prosince 2013 počítačových sítí Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 8. prosince 2013 Základní pojmy z počítačových sítí Základní pojmy Protokol popisuje

Více

Vlastnosti podporované transportním protokolem TCP:

Vlastnosti podporované transportním protokolem TCP: Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v podstatě transportní vrstvě OSI, protože poskytuje mechanismus pro koncový přenos dat mezi dvěma stanicemi. Původně se proto tato vrstva označovala jako

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Jan Kubr - Y36PSI 1 11/2008 Program protokol síťové vrstvy IP podpůrné protokoly ICMP RARP, BOOTP, DHCP protokoly transportní vrstvy UDP TCP Jan Kubr - Y36PSI 2 11/2008

Více

Historie, současnost a vývoj do budoucnosti. 1.5.2009 Anna Biernátová, Jan Faltys, Petr Kotek, Pavel Pokorný, Jan Šára

Historie, současnost a vývoj do budoucnosti. 1.5.2009 Anna Biernátová, Jan Faltys, Petr Kotek, Pavel Pokorný, Jan Šára Historie, současnost a vývoj do budoucnosti 1.5.2009 Anna Biernátová, Jan Faltys, Petr Kotek, Pavel Pokorný, Jan Šára První počítačová síť Návrh v roce 1966-1969 Defense Advanced Research Projects Agency

Více

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly Architektura Počítačová síť, jako je např. založená na IP, představuje složitý systém Lze ji rozložit do několika vrstev o Zjednodušení implementace o Jednodušší k pochopení i-tá vrstva o využívá služeb

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

Obsah PODĚKOVÁNÍ...11

Obsah PODĚKOVÁNÍ...11 PODĚKOVÁNÍ..........................................11 ÚVOD.................................................13 Cíle knihy............................................. 13 Koncepce a přístup.....................................

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování:

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Přednáška č.1 Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Úvod Strukturovaná kabeláž LAN, WAN propojování počítačových sítí Ethernet úvod

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Historie a současnost Internetu a jeho základní služby Historie

Více

Protokoly a Internet. Miloš Hrdý. 19. listopadu 2007

Protokoly a Internet. Miloš Hrdý. 19. listopadu 2007 Protokoly a Internet Miloš Hrdý 19. listopadu 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Protokoly 2 2.1 Odeslání zprávy............................ 2 2.2 Protokol IP.............................. 4 2.3 Protokoly vyšších

Více

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Co je to počítačová síť?

Co je to počítačová síť? Co je to počítačová síť? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak, aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové.

Více

Standardizace Internetu (1)

Standardizace Internetu (1) Internet Standardizace Internetu (1) RFC Request for Comments, základní dokumenty identifikovány čísly, po vydání se nemění místo změny se nahradí jiným RFC přidělen stav proposed standard: návrh (ustálené,

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

LAN - lokální síť (Local Area Network).

LAN - lokální síť (Local Area Network). Vzájemné propojení počítačů mezi sebou lze realizovat různými způsoby. Nejjednodušší způsob představuje přímé propojení dvojic počítačů samostatným datovým okruhem. Společnosti si instalují počítačové

Více

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková Internet a jeho služby Ing. Kateřina Ježková Osnova předmětu (1) 1. Princip, funkce a vznik historie Internetu. 2. Důležité protokoly - komunikační, transportní, aplikační. 3. Adresy na Internetu -číselná

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

Routování směrovač. směrovač

Routování směrovač. směrovač Routování směrovač směrovač 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: _ Počítačové sítě a systémy Routování směrovač 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

REFERENČNÍ MODEL ISO/OSI

REFERENČNÍ MODEL ISO/OSI REFERENČNÍ MODEL ISO/OSI Autoři referenčního modelu ISO/IOSI dospěli k závěru, že hierarchických vrstev, které zajistí fungování sítě, by mělo být sedm. Rozdělili je přitom do dvou velkých bloků po třech

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy:

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy: POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout

Více

Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace DNS

Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace DNS Aplikační vrstva Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace RIP DNS TELNET HTTP SNMP RTP SMTP FTP port UDP TCP IP 1 Aplikační

Více

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V

Více

Technologie počítačových komunikací

Technologie počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 9 Technologie počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Sí tová vrstvá [v1.1]

Sí tová vrstvá [v1.1] Sí tová vrstvá [v1.1] O co jde? Popis IP protokolu, záhlaví IP datagramu, principy hierarchického adresování, adresování podsítí a maska sítě, funkce směrovačů, next hop adresy v činnosti směrovače, struktura

Více

Základní pojmy technických sítí

Základní pojmy technických sítí Základní pojmy technických sítí Historicky můžeme hovořit o dvou typech koexistujících sítí telekomunikačních a počítačových. Každý z těchto sítí pracuje na jiném principu, avšak s jejich vývojem dochází

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Stručný úvod do počítačových sítí (se zřetelem na internet) Rozšiřující studijní materiál k modulu č. 5 Autor textu: Michal Černý Počítačové sítě představují jednoznačně jeden

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Adresování v internetu

Adresování v internetu IP adresa Domény Program ping Adresování v internetu Následující text popisuje adresování v internetu, kterému jsou věnovány obě části. První část věnovanou internetovému protokolu lze však aplikovat na

Více

X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006

X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006 X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006 X36PKO přednášející: Jan Kubr kubr@fel.cvut.cz,místnost G2,(22435) 7628 cvičící: Jan Kubr Jiří Smítka smitka@fel.cvut.cz, G2, 7629 Pavel Kubalík xkubalik@fel.cvut.cz,

Více

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure QoS na L2/L3/ Brno, 12.03.2015 Ing. Martin Ťupa Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Central Office Hlas Video House Black Box Infrastructure Small

Více

Komunikace v sítích TCP/IP (1)

Komunikace v sítích TCP/IP (1) České vysoké učení technické v Praze FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ katedra počítačových systémů Komunikace v sítích TCP/IP (1) Jiří Smítka jiri.smitka@fit.cvut.cz 14.2.2011 1/30 Úvod do předmětu Jiří

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

Ing. Jitka Dařbujanová. TCP/IP, telnet, SSH, FTP

Ing. Jitka Dařbujanová. TCP/IP, telnet, SSH, FTP Ing. Jitka Dařbujanová TCP/IP, telnet, SSH, FTP Globální systém pro propojení počítačových sítí, který k tomuto využívá sadu protokolů TCP/IP Síť mnoha různých sítí propojených metalickými, optickými kabely,

Více

3.8 Elektronická pošta

3.8 Elektronická pošta Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Správa webserveru Přednáška 1. Počítačové sítě Internet

Správa webserveru Přednáška 1. Počítačové sítě Internet Správa webserveru Přednáška 1 Počítačové sítě Internet Základní pojmy Datový přenos Datové okruhy Počítačové sítě Rozdělení počítačových sítí Topologie počítačových sítí Referenční model ISO/OSI Internet

Více

Typy samostatných úloh PSI 2005/2006

Typy samostatných úloh PSI 2005/2006 Typy samostatných úloh PSI 2005/2006 Každá úloha má dvě části. Část analytickou, která slouží k zachycování komunikace na síti a k zobrazování zachycených dat pomocí grafického rozhraní. K zachycování

Více

Rozdělení (typy) sítí

Rozdělení (typy) sítí 10. Počítačové sítě - rozdělení (typologie, topologie, síťové prvky) Společně s nárůstem počtu osobních počítačů ve firmách narůstala potřeba sdílení dat. Bylo třeba zabránit duplikaci dat, zajistit efektivní

Více

Osnova přednášky. Informační a řídicí systémy I. Úvod do počítačových sítí. Doporučená literatura. Motivace

Osnova přednášky. Informační a řídicí systémy I. Úvod do počítačových sítí. Doporučená literatura. Motivace Osnova přednášky Informační a řídicí systémy I. Úvod do počítačových sítí Pavel Balda ZČU v Plzni, FAV, KKY Motivace a historie Vrstvení protokolů referenční model ISO-OSI Rodina protokolů TCP/IP Formáty

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference Ing. Jitka Dařbujanová E-mail, SSL, News, elektronické konference Elementární služba s dlouhou historií Původně určena pro přenášení pouze textových ASCII zpráv poté rozšíření MIME Pro příjem pošty potřebujete

Více

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8 Konfigurace sítě Strana: 1 / 8 Úvod Podle 50 zákona č.202/1990 Sb. musí být VTZ připojeno k systému dálkového stahování dat. V případě VTZ SuperHot je toto řešeno připojením zařízení ke vzdálenému databázovému

Více

Adresování a subnetting

Adresování a subnetting CCNA 1, moduly 9.2,3 a 10.3 Adresování a subnetting 26. března 2007 Autoři: Michal Vrtílek, xvrtil00@stud.fit.vutbr.cz Marek Čevela, xcevel04@stud.fit.vutbr.cz 3. ročník, letní semestr Fakulta Informačních

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.4 Síťová vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.4 Síťová vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.4 Síťová vrstva Osnova = Síťová vrstva = Funkce síťové vrstvy = Protokoly síťové vrstvy = Protokol IPv4 = Servisní protokol ICMP ISO/OSI 7.Aplikační 6.Prezentační 5.Relační

Více

Jak se měří síťové toky? A k čemu to je? Martin Žádník

Jak se měří síťové toky? A k čemu to je? Martin Žádník Jak se měří síťové toky? A k čemu to je? Martin Žádník Představení CESNET je poskytovatelem konektivity pro akademickou sféru v ČR Zakládající organizace jsou univerzity a akademi věd Obsah Motivace Popis

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl 3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva

Více

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 NETSPEC e-learningové vzdělávání síťových specialistů registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Důvody

Více

Další nástroje pro testování

Další nástroje pro testování Další nástroje pro testování PingPlotter grafická varianta programu ping umožňuje soustavné monitorování, archivování apod. www.pingplotter.com VisualRoute grafický traceroute visualroute.visualware.com

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Zabezpečení dat při přenosu

Zabezpečení dat při přenosu Zabezpečení dat při přenosu Petr Grygárek rek 1 Komunikace bez spojení a se spojením Bez spojení vysílač může datové jednotky (=rámce/pakety) zasílat střídavě různým příjemcům identifikace příjemce součástí

Více

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 ICMP Internet Control Message Protocol doslova protokol řídicích hlášení

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka WWW a HTML Základní pojmy WWW World Wide Web systém navzájem propojených stránek Stránky se mohou skládat z částí nacházejících se v různých částech světa. HTML HyperText Markup Language Slouží k psaní

Více

Zjednodusene zaklady ARP,TCP/IP Jiri Kubina jiri.kubina@osu.cz Ver. 1.0 leden 2006

Zjednodusene zaklady ARP,TCP/IP Jiri Kubina jiri.kubina@osu.cz Ver. 1.0 leden 2006 Zjednodusene zaklady ARP,TCP/IP Jiri Kubina Ver. 1.0 leden 2006 Obsah 1.ARP - zjednoduseny popis metody prekladu IP na MAC 2.Strucny prehled IP protokolu 3.Hlavicka TCP 4.Navazani spojeni - TCP 5.Datova

Více