POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE"

Transkript

1 POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných zásilek každodenně vystavováni. Ochrana zájmů prostřednictvím sjednání pojištění pro případ poškození, zničení, pohřešování zásilek, odpovědnosti za škodu na přepravovaných věcech, odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám nebo pro případ nezaplacení celního dluhu či spotřební daně, je nejvhodnější cestou k minimalizaci nákladů na krytí škod v dopravě. 1. pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce 2. pojištění odpovědnosti za škodu zasílatele 3. pojištění odpovědnosti za škodu v oblasti drážní dopravy 4. pojištění přepravy zásilek 5. pojištění záruky 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE Pojištění uzavírá silniční dopravce pro případ, že na přepravovaném nákladu vznikne škoda. Pojištění je určeno všem provozovatelům veřejné silniční nákladní dopravy (tedy dopravy pro cizí potřeby), kteří svou činnost provozují na základě platné koncesní listiny nebo povolení dopravního úřadu. Způsoby pojištění pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce dle počtu vozidel, pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce dle výše příjmů vynaložených v souvislosti s provozováním silniční nákladní dopravy (bez ohledu na počet vozidel). Výhody pojištění Pojištění pokrývá odpovědnost silničního dopravce za škody na věci v rozsahu daném zákony a mezinárodními úmluvami. Kromě standardních případů se vztahuje na odpovědnost za škodu: při nakládce a vykládce zboží určeného k přepravě, při přepravě rychle se kazícího zboží (ovoce, potraviny, mražené výrobky), při přepravě nebezpečného zboží s výjimkou výbušnin a třaskavin (lze je připojistit). Územní platnost V základním rozsahu je zahrnuto pojištění odpovědnosti za škody nastalé: při vnitrostátní dopravě na území České republiky, při mezinárodní dopravě na území Evropy včetně Slovinska, Litvy, Lotyšska a Estonska (ostatní státy bývalé Jugoslávie a bývalého Sovětského svazu lze připojistit). 1

2 Náklady na soudní spor V případě soudního sporu pojišťovna rovněž uhradí náklady řízení o náhradě škody, náklady právního zastoupení pojištěného a případně náklady na mimosoudní vyrovnání (pokud je pojištěný povinen škodu nahradit). Pojišťovna rovněž poskytne náhradu přiměřených a účelných nákladů vynaložených na omezení a zamezení bezprostředně hrozících škod. Volitelná připojištění Z výluk uvedených v pojistných podmínkách lze připojistit škody: na přepravovaných motorových vozidlech v rámci odtahové služby, na přepravovaných použitých nebo porouchaných strojích a zařízeních, na výbušninách a třaskavinách, na přepravovaných živých zvířatech, vzniklé odcizením přepravovaného zboží (včetně loupežného přepadení), způsobené smluvním dopravcem (následným dopravcem, poddopravcem), nastalé při vnitrostátní dopravě prováděné na území jiného státu (kabotáž). Příklad Situace Dopravce dovezl zboží, pracovníci přepravce jej odmítli přijmout s tím, že už mají po pracovní době. V noci kamión odstavený na obvyklém stanovišti vyhořel. Dopravce přepravuje rychlokazitelné zboží ve vozidle s chladící nástavbou. Vinou chybného nastavení teploty termostatu se zboží zkazí. Komentář Dopravce (resp. pojišťovna) má právo požadovat náhradu své finanční újmy po příjemci, neboť škoda vznikla jeho prodlením. Způsobená škoda je kryta pojištěním odpovědnosti za škodu silničního dopravce. 100% dceřinná akciová společnost s V případě obrácených vlastnických vztahů platnou licencí na silniční nákladní dopravu (dopravní společnost jako 100% vlastník zajišťuje přepravu zboží pro mateřskou akcií potravinářské společnosti) by potravinářskou firmu. pojištění nebylo možné uzavřít. 2. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZASÍLATELE Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu, kterou zasílatel způsobí příkazci (za předpokladu, že mezi nimi existuje právní vztah). Pokrývá škody na věci i na zdraví. Pojištění je určeno podnikatelům, kteří provozují zasílatelskou činnost na základě platného živnostenského oprávnění. Pojištění se též vztahuje na odpovědnost mezinárodního zasílatele při vystavování tzv. FIATA konosamentu (odpovědnost operátora multimodální přepravy). Výhody pojištění V základním rozsahu je zahrnuto pojištění odpovědnosti za škodu: na zdraví (úraz a jiné poškození zdraví), na věci (poškození, zničení nebo pohřešování věci). Územní platnost Pojištění odpovědnosti za škodu zasílatele lze sjednat s územním rozsahem: (ČR, EVROPA, Celý svět bez USA a Kanada, Celý svět). 2

3 Druhy zasílatelů Pojištění je určeno pro tzn. pravé i nepravé zasílatele. Pravý" zasílatel "Nepravý" zasílatel vystupuje ve smlouvě jako odesílatel, od příkazce inkasuje jen zasílatelskou provizi bez dopravného, dokladem o zasílatelské smlouvě pro pojišťovnu je zasílatelský příkaz. vystupuje ve smlouvě jako dopravce a přebírá jeho odpovědnost, od příkazce inkasuje zasílatelskou provizi a dopravné, dokladem o zasílatelské smlouvě pro pojišťovnu je přepravní příkaz. V případě "nepravých" zasílatelů má pojišťovna právo následně uplatnit regres vůči dopravci, který reálně provedl přepravu zásilky. Náklady na soudní spor V případě soudního sporu pojišťovna rovněž uhradí náklady řízení o náhradě škody, náklady právního zastoupení pojištěného a případně náklady na mimosoudní vyrovnání (pokud je pojištěný povinen škodu nahradit). Pojišťovna rovněž poskytne náhradu přiměřených a účelných nákladů vynaložených na omezení a zamezení bezprostředně hrozících škod. Volitelná připojištění Z výluk uvedených v pojistných podmínkách lze připojistit škody: finanční (nezahrnuje smluvní pokuty, penále a odpovědnost za prodlení), na věcech užívaných pojištěným, na věcech převzatých pojištěným, náhradu nákladů na léčení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vynaložených zdravotní pojišťovnou. 3. POJIŠTĚNÍ ODPOVÉDNOSTI ZA ŠKODU V OBLASTI DRÁŽNÍ DOPRAVY a) pojištění za škodu drážního dopravce - pojištění je určeno všem provozovatelům drážní dopravy, kteří mají ze zákona povinnost mít sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu drážní dopravy a kteří svoji činnost provozují na základě platné licence nebo jiného osvědčení. Výhody pojištění Pojištěním odpovědnosti provozovatele drážní dopravy jsou kryty škody způsobené v souvislosti s provozováním drážní dopravy: škody způsobené při přepravě osob, věcí (nákladu) a zvířat, škody způsobené z provozu drážního vozidla. 3

4 Územní platnost V základním rozsahu je zahrnuto pojištění odpovědnosti za škody nastalé: při vnitrostátní dopravě na území České republiky, při mezinárodní dopravě na území Evropy. Volitelná připojištění Z výluk uvedených v pojistných podmínkách lze připojistit škody: finanční (nezahrnuje smluvní pokuty, penále a odpovědnost za prodlení), na věcech užívaných pojištěným, na věcech převzatých pojištěným, náhradu nákladů na léčení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vynaložených zdravotní pojišťovnou. b) pojištění odpovědnosti za škodu držitele železničních nákladních vozů - Pojištění je určeno všem držitelům železničních nákladních vozů, kteří své vozy pronajímají / zařazují jako přepravní prostředky do vozových parků jiných drážních dopravců. Pojištění pokrývá odpovědnost držitele vozu za škody způsobené jeho vozem, pokud mu bylo prokázáno zavinění. Pojištění se vztahuje na nákladní vozy všech typů podniků v oblasti železniční nákladní přepravy. Výhody pojištění V základním rozsahu je zahrnuto pojištění odpovědnosti za škodu: na zdraví (úraz a jiné poškození zdraví), na věci (poškození, zničení nebo pohřešování věci). Územní platnost V základním rozsahu je zahrnuto pojištění odpovědnosti za škody nastalé: při vnitrostátní dopravě na území České republiky, při mezinárodní dopravě na území Evropy. Příklad Situace Drážní dopravce se bude po držiteli vozu dovolávat náhrady škody v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena vadou vozu, za kterou odpovídá držitel vozu Komentář Způsobená škoda je kryta pojištěním odpovědnosti za škodu držitele železničních nákladních vozů. 4. POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY ZÁSILEK Chcete mít jistotu, že Vaše zásilky jsou na cestě v bezpečí? Pak je potřebujete pojistit. Pojištění přepravy zásilek eliminuje celou řadu nebezpečí hrozících přepravovanému zboží. Je určeno pro každého, kdo kupuje, prodává nebo přepravuje zboží a komu na osudu přepravovaných zásilek opravdu záleží. Ochrání nejen Vaši zásilku či zboží, které do Vašich rukou svěřili zákazníci, ale především Vaši prestiž dodavatele či přepravce. 4

5 Výhody pojištění Zásilky můžete pojistit proti všem rizikům, tj. pro případ poškození, zničení nebo pohřešování, která jsou způsobena nahodilými událostmi, jako je požár, záplava, vichřice, havárie dopravního prostředku či zřícení letadla. Pojištění je možné sjednat i proti škodám způsobeným přirozenou povahou zásilky jako je např. vnitřní zkáza (zlomení, rozbití, pokřivení, působení povětrnostních vlivů, plíseň, hniloba, rez, únik tekutin), úbytek hmotnosti či objemu, následky působení živočichů apod. Připojistit je možné také válečná rizika, rizika stávek a další zvláštní pojistná nebezpečí. Předmět pojištění Pojištění přepravy zásilek můžete uzavřít pro běžné zásilky i pro méně obvyklé zásilky jako jsou živá zvířata nebo umělecká díla atd. Platnost pojištění Pojištění obvykle platí po celou dobu přepravy z domu do domu nebo ze skladu do skladu včetně případných překladů, skladování a neplánovaných zdržení. Pojištění lze uzavřít: pro každou jednotlivou zásilku, pro všechny zásilky, které firma přepravuje (rámcová smlouva). V případě rámcové smlouvy jsou jednotlivé zásilky do pojištění přihlašovány podle předem dohodnutého způsobu, který nejlépe vyhovuje Vašim potřebám a charakteru expedic Vašich zásilek. 5. POJIŠTÉNÍ ZÁRUKY Pojištění záruky je speciálním pojištěním finančního rizika, které slouží k nahrazení bankovní záruky a k lepšímu využití finančních prostředků Vaší společnosti. U pojištění záruky se pojišťovna zavazuje zaplatit věřiteli pojištěného vzniklou majetkovou újmu do výše stanovené v záruční listině, pokud pojištěný nesplní své závazky dané konkrétní smlouvou či právním předpisem. Nabídka pojištění záruky a) pojištění záruky za celní dluh Pojištění záruky za celní dluh se sjednává pro případ nezaplacení vzniklého celního dluhu, sankce pokuty, skladného a nákladů řízení příslušnému celnímu úřadu, za které pojišťovna poskytla ručení. Pojištění záruky za celní dluh je pojištěním závazků uložených pojištěnému orgány celní správy z titulu: jeho postavení nepřímého zástupce v řízení před orgány celní správy, pokud pojištěnému nebo celnímu úřadu nebyly zastoupenou osobou závazky uhrazeny, jeho postavení deklaranta nebo držitele zboží v řízení před orgány celní správy. 5

6 Ručení za případný vzniklý celní dluh je písemné prohlášení pojišťovny v příslušné záruční listině vystavené dle uvedených vzorů záručních listin (pro zajištění spotřební daně ručením, jiné operace než režim tranzitu). Odpovědnost pojišťovny je solidární k odpovědnosti pojištěného a je v souladu s povinnostmi ručitele. Charakteristika pojištění Délka pojištění Pojištění se sjednává zpravidla na dobu 12 měsíců s možností obnovy při splnění daných kritérií. Záruční listina je vystavena na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelná. Spoluúčast Spoluúčast je stanovena buď procentuální výší nebo fixní částkou pro jednu a každou pojistnou událost. Může být také složena na účtu pojistitele ve formě peněžního depozita. b) pojištění záruky za spotřební daň Pojištění záruky za spotřební daň se sjednává pro případ nezaplacení vyměřené spotřební daně včetně jejího příslušenství celnímu úřadu, za které pojišťovna poskytla ručení. Pojištění záruky za spotřební daň je pojištěním závazků uložených pojištěnému orgány celní správy jako důsledek: porušení podmínek provozování daňového skladu vybraných výrobků, porušení podmínek jednorázové nebo opakované přepravy vybraných výrobků na daňovém území České republiky. Ručení za zajištění spotřební daně je písemné prohlášení pojišťovny v příslušné záruční listině. Odpovědnost pojišťovny je solidární k odpovědnosti pojištěného a je v souladu s povinnostmi ručitele. Charakteristika pojištění Komu je pojištění určeno? osobě (právnické i fyzické) poskytující zajištění spotřební daně při provozování daňového skladu, při přepravě vybraných výrobků osobě provozující daňový sklad odeslání nebo daňový sklad určení, dopravcům vybraných výrobků, vlastníkům vybraných výrobků, daňovým zástupcům. 6

7 Délka pojištění Pojištění se sjednává zpravidla na dobu 12 měsíců s možností obnovy při splnění daných kritérií. Záruční listina je vystavena na dobu platnosti pojistné smlouvy. Limit pojistného plnění Limit pojistného plnění stanovuje pojištěný v rozsahu daném zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních v jeho platném znění. Spoluúčast Spoluúčast je stanovena buď procentuální výší nebo fixní částkou pro jednu a každou pojistnou událost. Může být také složena na účtu pojistitele ve formě peněžního depozita. c) pojištění smluvní záruky Pojištění smluvní záruky je pojištěním finančního rizika, které je definováno jako neplnění smluvních povinností pojistníka (např. dodavatele, prodávajícího), který je zároveň osobou pojištěného. Tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi pojištěným a oprávněnou osobou = věřitelem (např. investor, odběratel, kupující). Zárukou se rozumí písemný závazek pojišťovny poskytnout pojistné plnění věřiteli, jestliže pojištěný nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi věřitelem a pojištěným. Komu je určeno? Pojištění smluvní záruky je určeno zejména stavebním společnostem, strojírenským společnostem a dodavatelským společnostem z dalších oborů podnikání. Jedná se o poskytnutí ručení za povinnosti pojistníka vyplývající ze smluv o dílo a dalších typů obchodních smluv týkajících se realizace prací, poskytnutí služeb nebo dodávky zboží. Typy smluvních záruk záruka za řádné provedení smlouvy (performance bond) záruka za zádržné za provedení práce (retention bond) záruka za zádržné v průběhu záruční doby (za údržbu - maintenance bond) záruka za akontaci (advanced payment bond) záruka za nabídku (bid bond) Charakteristika pojištění Délka pojištění Pojištění se sjednává na dobu určitou uvedenou v pojistné smlouvě nebo na dobu neurčitou v případě sjednání rámcové pojistné smlouvy, kde jsou jednotlivé záruční listiny vystavovány na základě přihlášek do pojištění. 7

8 Limit pojistného plnění Limit pojistného plnění si stanovuje zájemce o pojištění v žádosti o pojištění smluvní záruky a vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi pojištěným a věřitelem. Limit tvoří horní hranici plnění pojišťovny v případě pojistné události. Typy smluvních záruk Záruka za řádné provedení smlouvy - Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že uhradí majetkovou újmu vzniklou věřiteli, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající ze smlouvy týkající se realizace prací, poskytnutí služeb nebo dodání zboží. Záruka za zádržné za provedení práce - Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že uhradí věřiteli zádržné dohodnuté ve smlouvě, které věřitel nezadržel, nýbrž vyplatil pojištěnému před datem splatnosti zádržného, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající ze smlouvy. Záruka za zádržné v průběhu záruční doby (za údržbu) - Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že zaplatí náklady údržby objektů či zařízení po jejich fyzickém dokončení nebo dodání, v souladu se smlouvou, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající ze smlouvy. Záruka za akontaci - Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že uhradí zálohy vyplacené věřitelem pojištěnému před realizací smlouvy, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající z této smlouvy. Záruka za nabídku - Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že uhradí majetkovou újmu vzniklou věřiteli následkem toho, že pojištěný smlouvu nesjednal. Hodnocení zájemce o pojištění záruky U pojištění záruky hodnotíme každého zájemce o pojištění individuálně a snažíme se přizpůsobit nabídku pojištění jeho konkrétním požadavkům vyplývajícím ze smlouvy či odpovídajícího právního předpisu. Provádíme hodnocení mnoha kriterií, z nichž nejdůležitější je schopnost dostát svým závazkům ve vztahu k věřiteli. Základní požadavky Zájemce o pojištění záruky musí splňovat tyto základní požadavky: nejméně dva ukončené roky podnikání společnosti, audit bez výhrad (pokud je audit prováděn), doložení potvrzení o neexistenci závazků po lhůtě splatnosti vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, na zájemce o pojištění nebyl prohlášen nebo podán návrh na prohlášení konkurzu, zájemce o pojištění není v úpadku nebo nemá záporné vlastní jmění. Vstupní analýza Dalším krokem hodnocení je analýza finančního hospodaření zájemce o pojištění záruky. K posouzení slouží vyplněná žádost o pojištění záruky a další ekonomické podklady (seznam obdržíte na vyžádání). Na základě provedené analýzy pro Vás vypracujeme nabídku pojištění. 8

9 Vždy před výročím pojistné smlouvy zpracováváme aktuální analýzu každého pojistníka. Na základě výsledků aktuální analýzy jsou stanoveny podmínky pojištění záruky pro další pojistné období. 9

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777 MOBILITY pojistné podmínky www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2006 (str. 2) Všeobecné pojistné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Auto, s.r.o., (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a Smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy způsobené jinému

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

PRŮVODNÍ DOKUMENT PRO KLIENTY PD/141201

PRŮVODNÍ DOKUMENT PRO KLIENTY PD/141201 D.A.S. Rechtsschutz AG se sídlem ve Vídni, obchodní adresa Hernalser Gürtel 17, A-1170 Vídeň, Rakousko, číslo zápisu v obchodním rejstříku u Obchodního soudu ve Vídni: FN 53574 k, provozující pojišťovací

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU A OSTATNÍ SLUŢBY (dále jen Podmínky)

PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU A OSTATNÍ SLUŢBY (dále jen Podmínky) PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU A OSTATNÍ SLUŢBY (dále jen Podmínky) 1. VYMEZENÍ POJMŮ Následující definice vymezují pojmy v těchto Podmínkách, kterými se řídí Smlouva o přepravě věci (dále jen přepravní smlouva)

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou str. 4 provozem

Více

Domácnost s asistencí

Domácnost s asistencí Domácnost s asistencí Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFLGPCKGNHK AGHMGIMODKKFGK AHJOAHDBEFOMOK DDLLLDDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění klidné dovolené

Všeobecné pojistné podmínky pojištění klidné dovolené Všeobecné pojistné podmínky pojištění klidné dovolené VPP-PKD-CZ 2011 ze dne 1. června 2011 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pojištění klidné dovolené je pojištění soukromé a

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Informace o pojištění ŠkoFIN Asistent

Informace o pojištění ŠkoFIN Asistent Informace o pojištění ŠkoFIN Asistent Rozsah pojištění ŠkoFIN Asistent ŠkoFIN Asistent zajišťuje podporu klientům ŠkoFINu v oblasti pojištění právní ochrany, administrativně-právní asistence a oblasti

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a vymezují vztahy mezi společností

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 2 10) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus II (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014 Článek 1 1. Pojistitelem se rozumí Česká pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika, IČ: 45272956,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění zásilek během přepravy

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění zásilek během přepravy Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění zásilek během přepravy P-690/14 OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení... 1 Článek 2 Vznik a trvání pojištění... 1 Článek 3 Změna pojištění... 1 Článek 4 Zánik pojištění...

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 07/07)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 07/07) Niederösterreichische Versicherung AG se sídlem Neue Herrengasse 10, 3100 St. Pölten, Rakouská republika zapsaná v OR u Zemského soudu v St. Pöltenu pod číslem FN 100888 s Niederösterreichische Versicherung

Více

Allianz autopojištění

Allianz autopojištění Allianz autopojištění Pojistné podmínky S vámi od A do Z VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03) 99.60.10.00 10.2010 verze

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více