Vznik občanského sdružení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vznik občanského sdružení"

Transkript

1 Občanská sdružení Díl 2 Občanská sdružení Obsah kapitola 1 Obecné principy kapitola 2 Vznik občanského sdružení Návrh na registraci Stanovy Proces registrace Vzorové dokumenty KAPITOLA 3 Činnost občanského sdružení Změny sdružení bez nutnosti úprav stanov Změny sdružení s nutností úprav stanov Právní jednání při činnosti Vzorové dokumenty kapitola 4 Zánik občanského sdružení Likvidace Insolvence Vzorové dokumenty kapitola 1 Obecné principy Občanské sdružení je samostatnou právnickou osobou. Tato forma neziskového subjektu je hojně využívána při činnosti sportovních klubů, zájmových sdružení, ekologických hnutí a dalších, a to zejména s ohledem na flexibilitu právní úpravy vzniku a fungování tohoto subjektu. Výhodou je též nízká ekonomická náročnost vzhledem ke skutečnosti, že při vzniku sdružení nejsou zákonem vyžadovány žádné majetkové vklady a registrační řízení není zpoplatněno ZSO Právní úprava Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSO ) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSSS ) kapitola 2 Vznik občanského sdružení 1003 Sdružení jsou samostatnými právnickými osobami, mají způsobilost k právům a povinnostem, neboli právní subjektivitu. Do jejich postavení a činnosti mohou 5

2 Právo státní orgány zasahovat jen v mezích zákona. Práva a povinnosti člena sdružení upravují stanovy sdružení. K výkonu sdružovacího práva není třeba povolení státního orgánu. Sdružení tedy nevzniká na základě povolovacího systému, ale na základě registrace. Registraci provádí MV. MV může registraci odmítnout jen z důvodů přesně uvedených v zákonu, jinak musí registraci provést. Na registraci (při splnění zákonných požadavků) je tedy právní nárok. 2.1 Návrh na registraci Návrh na registraci mohou MV podávat nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let. Tyto osoby tvoří přípravný výbor občanského sdružení. V návrhu na registraci musí být uvedena: 1) jména a příjmení členů přípravného výboru, 2) data narození členů přípravného výboru, 3) bydliště členů přípravného výboru, 4) údaje, kdo z členů přípravného výboru starších 18 let je zmocněncem oprávněným jednat jménem přípravného výboru. Návrh musí podepsat všichni členové přípravného výboru, přičemž podpisy členů nemusí být úředně ověřeny. 2.2 Stanovy b odst. 1 OZ Základním dokumentem občanského sdružení jsou stanovy. K návrhu na registraci se připojují stanovy ve dvojím vyhotovení. Ve stanovách musí být uvedeno: 1. Název sdružení Právnické osoby mají svůj název, který musí být určen při jejich zřízení. Toto ustanovení se vztahuje na všechny právnické osoby, tedy i na občanská sdružení. ZSO dále stanovuje, že název sdružení se musí výrazně lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky, od názvu orgánu veřejné moci České republiky, od názvu mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a od názvu Evropské unie a jejích orgánů. Na právní úpravu názvu občanského sdružení se však vztahují i jiné právní předpisy. V názvu občanského sdružení tak nesmí být použity výrazy vyhrazené pro určité typy subjektů (např. banka, advokát, investiční společnost, zoologická zahrada) ani nesmí být název klamavý a vzbuzovat například dojem, že jde o obchodní společnost (zkratka s. r. o. či a. s.). ZSO ve znění účinném do stanovil pouze, že název sdružení se musí lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky. Teprve novelou ZSO č. 342/2006 Sb. byla vložena výše uvedená povinnost stanovit název tak, aby se výrazně lišil od názvu právnické osoby, která již vyvíjí 6

3 Občanská sdružení činnost na území České republiky, od názvu orgánu veřejné moci České republiky, od názvu mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a od názvu Evropské unie a jejích orgánů; a dále aby obsahoval označení občanské sdružení nebo zkratku o. s.. Uvedená úprava platila nejenom pro nově zakládaná sdružení, ale i retroaktivně pro sdružení již existující (těmto sdružením byla uložena povinnost uvést svůj název do souladu s novou úpravou do 3 let od nabytí účinnosti novely). Zákon č. 33/2008 Sb. však opět s účinností od novelizoval ZSO a uvedená povinnost uvádět v názvu sdružení dodatek občanské sdružení nebo zkratku o. s. je nyní zrušena. 2. Sídlo sdružení ZSO nestanovuje k sídlu žádné další podrobnosti. Použije se tedy plně úprava OZ. Sídlo se určí při zřízení sdružení. Sídlo nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze sdružení nebo rozsahu jeho činnosti. Pokud sdružení uvádí jako své sídlo jiné místo než své sídlo skutečné, může se každý dovolat skutečného sídla. Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě. Sdružení by mělo mít k nemovitosti, kde se nachází jeho sídlo, užívací titul, tedy právní důvod, na základě kterého nemovitost užívá. Tímto titulem může být vlastnictví předmětné nemovitosti, nájemní vztah (vztah vzniklý na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi sdružením a vlastníkem nemovitosti) či podnájem (vztah vzniklý na základě podnájemní smlouvy uzavřené mezi sdružením a nájemcem nemovitosti). Sdružení však není pro účely registrace MV povinno prokázat právní důvod užívání místností, do nichž umístilo sídlo. Doklady potvrzující užívací titul (tedy např. výpis z katastru nemovitostí či nájemní smlouva) se nepřikládají k návrhu na registraci. U právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku postačí, pokud její zakladatelský dokument uvede namísto adresy sídla jen obec, kde je její sídlo (plnou adresu sídla navrhne právnická osoba zapsat do veřejného rejstříku). Dle této úpravy by tedy mělo být dostačující (vzhledem k tomu, že MV vede evidenci sdružení a jejich organizačních jednotek, které jsou oprávněny jednat svým jménem), aby ve stanovách byla uvedena namísto celé adresy jen obec, kde sdružení sídlí. Tento výklad však není MV sdílen (viz např. pokyny MV uvedené na internetových stránkách či Nezbývá tedy než s ohledem na bezproblémový průběh registrace doporučit ve stanovách plnou adresu sídla. 3. Cíl činnosti sdružení Cíl činnosti může být různorodý a v mezích obecně závazných právních předpisů prakticky libovolný. Sdružení se tedy v praxi angažují v širokém spektru činností, typicky např. ve sportu, kultuře, ekologii, rozličných zájmech a hobby svých členů apod. Ve stanovách musí být tato činnost a cíl, ke kterým směřuje, alespoň stručně popsány c OZ 19c odst. 5 OZ

4 Právo odst. 1 OZ Orgány sdružení Úprava orgánů sdružení je velice volná a je téměř plně ponechána na vůli sdružení. Mnohá sdružení prakticky kopírují úpravu orgánů obchodních společností (typicky s. r. o.) a ustanovují valnou hromadu členů, dozorčí rady a jednatele sdružení. Časté jsou též členské schůze sdružení. Sdružení může tedy prakticky neomezeně, opět při zachování mezí daných obecně závaznými právními předpisy, určit své orgány a vytvářet rady, výbory, sněmy, sjezdy, jednatele, předsedy, prezidenty, vedoucí apod. Ve stanovách musí být určen způsob ustavování těchto orgánů (volba, jmenování, los, pravidelné střídání) a délka funkčního období, pokud je omezena časem. Musí být určeny orgány a funkcionáři oprávnění jednat jménem sdružení, tedy statutární orgány. Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem. Zde platí obdobně to, co bylo uvedeno o ostatních orgánech. Je opět na sdružení, zda bude mít statutární orgán kolektivní či tvořený jednotlivcem, jak bude ustavován, na jak dlouhou dobu, jak bude ukončena funkce. Pokud stanovy neurčují něco jiného, jedná jménem sdružení až do vytvoření orgánů uvedených ve stanovách přípravný výbor. S ohledem na minimální zákonnou úpravu lze doporučit podrobnou úpravu orgánů ve stanovách, včetně jejich vzniku, zániku a stanovení způsobu jednání a rozhodování. 5. Ustanovení o organizačních jednotkách V rámci občanského sdružení mohou působit organizační jednotky, kluby, oddíly. Existují tři základní koncepce těchto organizačních složek. Ve stanovách musí být uvedena ustanovení pouze o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem [ 1035]. S ohledem na praxi je vhodné uvádět ve stanovách ustanovení i o jiných typech organizačních jednotek [ 1055], [ 1065]: a) Organizační jednotka občanského sdružení, která má vlastní právní subjektivitu a může v určitých záležitostech (vymezených ve stanovách) jednat vlastním jménem. Tato koncepce je nejsložitější s ohledem na nedostatečnou zákonnou úpravu a na požadavek právní jistoty účastníků, kteří vstupují do právních vztahů s organizační jednotkou. Podle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne , sp. zn. 7 Cmo 18/92, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 15/1995 Sb. rozh., z ustanovení 6 odst. 2 ZSO vyplývá, že stanovy občanského sdružení mohou určit, které organizační jednotky občanského sdružení mají způsobilost jednat vlastním jménem, tedy i nabývat vlastním jménem práv a povinností, a jsou tedy právnickými osobami. Takové organizační jednotky musí být ve stanovách výslovně uvedeny, anebo musí být ve stanovách alespoň určeno, jakým způsobem se takové jednotky ustanovují, aby bylo možné jednoznačně zjistit, zda jde v konkrétním případě o organizační jednotku vzniklou v souladu se stanovami jako organizační jednotka s právní subjektivitou. Stanovy pak musí také jednoznačně určit, kdo je oprávněn jménem takové organizační jednotky ve všech věcech jednat, tj. kdo je jejím statutárním orgánem. S ohledem na právní jistotu vztahů sdružení a třetích osob je nutné doporučit, aby ve stanovách byla označena organizační jednotka názvem, sídlem, cílem a předmětem své činnosti. Dále je nutné určit orgány jednotky (včetně způsobu jejich ustavování), zejména pak orgány statutární (ty, jenž jednají jménem jednotky). Pokud budou organizační jednotky s právní subjektivitou vytvářeny nikoliv při vzniku sdružení, ale až později, je vhodné, aby byly organizační 8

5 Občanská sdružení jednotky (včetně výše uvedených náležitostí) uvedeny ve změnách stanov, které se předkládají MV. Organizační složka jako samostatný subjekt má i své identifikační číslo osoby. Identifikační číslo přiděluje ostatním ekonomickým subjektům (tj. právnickým osobám, které vznikají jiným způsobem než zápisem do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku nebo rejstříku obecně prospěšných společností vedených obchodními soudy, které nejsou v evidenci občanských sdružení a v evidenci politických stran a hnutí MV nebo v evidenci církví a náboženských společností MK, organizačním složkám státu nebo fyzickým osobám s oprávněním k podnikatelské činnosti vydaným jiným orgánem než živnostenským úřadem), tedy i organizačním složkám občanských sdružení, Český statistický úřad. U organizační jednotky s datem vzniku do je nutné požádat o přidělení IČ osobně na příslušném pracovišti či zasláním písemné žádosti o přidělení IČ (formulář Oznámení ekonomického subjektu je k dispozici na internetových stránkách ČSÚ na webové adrese podrobnější informace viz O IČ je možné požádat Český statistický úřad na adrese Na padesátém 81, Praha 10, ale také na všech krajských reprezentacích ČSÚ (seznam adres viz např. internetové stránky ČSÚ K žádosti se přiloží stanovy občanského sdružení s vyznačenou registrací MV a registrační list organizační jednotky potvrzený občanským sdružením. Za přidělení IČ se neplatí žádné poplatky. Příslušné identifikační číslo bude písemně oznámeno žadateli do deseti dnů po obdržení jeho žádosti. Oznámení ekonomického subjektu žádost o přidělení IČ je nutné podat do 10 dnů ode dne vzniku organizační jednotky. Nepodání žádosti o přidělení identifikačního čísla však nezpůsobuje odklad vzniku právnické osoby. 11 odst. 1 ZSO a násl. ZSSS Po novele ZSO provedené v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech (zákon č. 111/2009 Sb.) a účinné od platí, že organizační jednotky oprávněné jednat svým jménem oznamují MV název, sídlo, datum jejich vzniku a zániku. Tyto údaje jsou povinny oznámit MV do 15 dnů ode dne, kdy k jejich vzniku nebo zániku došlo. Změnu názvu a sídla jsou povinny oznámit MV do 15 dnů ode dne, kdy bylo jejich příslušnými orgány ve věci rozhodnuto. Název sdružení, datum jeho vzniku a zániku, jakož i údaje uvedené v předchozí větě MV zapíše do základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci. MV zapíše do základního registru osob rovněž změnu uvedených skutečností. b) Organizační jednotka jako jednotka bez vlastní právní subjektivity, která nemůže, ani omezeně, jednat svým jménem. Úprava tohoto druhu jednotek nemusí být uvedena ve stanovách. Pokud však sdružení hodlá zřizovat tento druh jednotek ve větším množství či pravidelně, je možné postup zřizování, činnost i zánik jednotek samozřejmě upravit [ 1112]. I když to ze ZSO nevyplývá, lze s ohledem na bezproblémovou registraci MV doporučit ve stanovách výslovně uvést, že sdružení nebude zřizovat jednotky s právní subjektivitou. c) Oddíl/klub je samostatnou právnickou osobou občanským sdružením, jeho status je dán vlastními stanovami registrovanými u MV. Toto občanské sdružení se tak stane členem mateřského sdružení. Stanovy dceřiného sdružení nesmí být v rozporu se stanovami mateřského sdružení. V případě zvolení tohoto postupu je potřeba ve stanovách upravit zejména vznik členství dceřiného sdružení v mateřském. Dále je vhodné

6 Právo upravit postavení členů dceřiného sdružení vůči mateřskému, například uvést, že členové dceřiného sdružení se stávají/nestávají členy sdružení mateřského [ 1115]. V praxi je tento model využíván např. občanským sdružením Český svaz tělesné výchovy, který sdružuje další občanská sdružení např. Českou boxerskou asociaci, Český svaz ledního hokeje atd Zásady hospodaření sdružení Ve stanovách musí být uvedeny základní zásady hospodaření sdružení, tedy zejména jakým způsobem bude sdružení získávat vlastní prostředky (darem, sponzorskými příspěvky, příspěvky z veřejných rozpočtů, vlastní činností, z členských příspěvků), na jaké účely smí sdružení prostředky vynakládat. Mohou být i podrobněji upraveny pravomoci jednotlivých orgánů při hospodaření (např. nakládání s částkou vyšší než Kč, nakládání s nemovitostmi apod.). V praxi vznikla otázka, zda je MV povinno vydat třetí osobě na její žádost kopii stanov jakéhokoliv registrovaného občanského sdružení. MV tuto svoji povinnost odmítalo. Věc autoritativně vyřešil Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí č. j. 6 As 52/ ze dne Pokud třetí osoba požádá MV o informace (tj. o kopii stanov registrovaného občanského sdružení) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je MV povinno tuto kopii stanov občanského sdružení žadateli poskytnout. I přes uvedené rozhodnutí však MV vytrvale odmítalo uvedenou povinnost plnit, a tak v případě zájmu o poskytnutí kopie stanov sdružení mnohdy žadateli nezbude než se svých práv domáhat podáním rozkladu či následně i správní žaloby proti MV. 2.3 Proces registrace Návrh na registraci se podává MV, a to v současné době na adresu: Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy, oddělení volební a sdružování, úsek sdružování, náměstí Hrdinů č. 3, Praha 4 (telefon: , adresa elektronické pošty: Návrh není zpoplatněn, není tedy třeba platit žádný správní poplatek. Návrh musí mít požadované náležitosti. Nemá-li návrh či přiložené stanovy náležitosti [ 1009], jsou-li údaje neúplné nebo nepřesné, MV na to přípravný výbor bezodkladně, nejpozději do pěti dnů od doručení návrhu, upozorní s tím, že dokud tyto vady nebudou odstraněny, řízení o registraci nebude zahájeno (lhůta 5 dnů je lhůta propadná, a MV tak nemá po uplynutí této lhůty možnost vyzývat k odstranění uvedených vad návrhu). Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy MV došel návrh, který nemá žádné vady. O dni zahájení by MV mělo bezodkladně vyrozumět zmocněnce přípravného výboru. MV registraci odmítne, jestliže z předložených stanov sdružení vyplývá, že jde o politickou stranu či hnutí, o osobu založenou k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání, o církev či náboženskou společnost. Dále MV registraci odmítne, pokud nejsou stanovy v souladu s požadavkem: a) nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti, b) ze sdružení může každý svobodně vystoupit a c) nikomu nesmí být občansky na újmu, že se sdružuje, že je členem sdružení, že se účastní jeho činnosti nebo jej podporuje, anebo že stojí mimo ně. 10

7 občanská sdružení Registrace bude odmítnuta i v případě, že jde o sdružení nedovolené, tedy takové: 1) jehož cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí anebo jinak porušovat ústavu a zákony; 2) které sleduje dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony; 3) ozbrojené nebo s ozbrojenými složkami; za taková se nepovažují sdružení, jejichž členové drží nebo užívají střelné zbraně pro sportovní účely nebo k výkonu práva myslivosti. Bude odmítnuta také registrace, pokud cíle sdružení jsou v rozporu s požadavky, že sdružení nesmějí vykonávat funkci státních orgánů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, a že nesmějí řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich členy. MV je oprávněno (a zároveň musí) v těchto případech registraci odmítnout. V ostatních případech musí registraci provést. O odmítnutí registrace rozhodne MV do 10 dnů ode dne zahájení řízení. Rozhodnutí doručí zmocněnci přípravného výboru. Proti tomuto rozhodnutí o odmítnutí registrace mohou členové přípravného výboru podat do šedesáti dnů ode dne, kdy rozhodnutí bylo jejich zmocněnci doručeno, opravný prostředek k soudu. Soud rozhodnutí MV zruší, jestliže nebyly dány důvody k odmítnutí registrace. Dle ustanovení 8 odst. 3 ZSO se opravný prostředek podává k Nejvyššímu soudu republiky. Toto ustanovení však bylo nepřímo novelizováno ustanovením 129 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, podle něhož ve věcech správního soudnictví, v nichž zvláštní zákon svěřuje soudu rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů podle části páté hlavy třetí občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. prosinci 2002, lze ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podat ve lhůtě třiceti dnů od doručení rozhodnutí, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinak, žalobu podle části třetí hlavy druhé dílu prvního tohoto zákona, jsou-li splněny podmínky tam stanovené. Z toho vyplývá, že proti rozhodnutí o odmítnutí registrace je přípustná žaloba ve správním soudnictví, k jejímuž podání je stanovena lhůta 60 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno zmocněnci přípravného výboru. K řízení je věcně příslušný krajský soud a místně příslušný je soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí tedy MV. Příslušným soudem je tak Městský soud v Praze. Nezjistí-li MV důvod k odmítnutí registrace, provede do deseti dnů od zahájení řízení registraci a v této lhůtě zašle zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace, kterým je den odeslání. O registraci se nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud nebylo zmocněnci přípravného výboru do čtyřiceti dnů od zahájení řízení doručeno rozhodnutí MV o odmítnutí registrace, sdružení vznikne dnem následujícím po uplynutí této lhůty; tento den je dnem registrace. Na žádost zmocněnce přípravného výboru mu MV zašle jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace. Odlišný režim vzniku je dán u odborových organizací a organizace zaměstnavatelů. Tyto se stávají právnickou osobou dnem následujícím poté, kdy MV byl doručen návrh na její evidenci

8 1110 právo Vzorové dokumenty Návrh na registraci Ministerstvo vnitra odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování náměstí Hrdinů č Praha 4 V souladu s ustanovením 6 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, podává přípravný výbor ve složení: 1. Václav Kuklík, nar , bytem Atletická 236/12, Praha 5 Košíře 2. Miroslav Marinčič, nar , bytem Bruslařská 36/2, Praha Edita Exnerová, nar , bytem Plavců 789/1, Praha 6 jménem přípravného výboru je oprávněn jednat zmocněnec: Václav Kuklík, nar , bytem Atletická 236/12, Praha 5 Košíře tento návrh na registraci občanského sdružení Přílohy: stanovy sdružení ve dvojím vyhotovení zápis z jednání přípravného výboru I. Občanské sdružení Tenis Čimice, o. s. bylo založeno dne s cílem podpory a propagace sportu, a to zejména se zaměřením na rozvoj výkonnostního a rekreačního tenisu, včetně mládežnických kategorií. II. Členové přípravného výboru navrhují registraci občanského sdružení: Název sdružení: Tenis Čimice, o. s. Sídlo sdružení: Sportovní 526/9, Praha 8 Čimice V Praze, dne 1. ledna 2011 Podpisy členů přípravného výboru: Václav Kuklík Miroslav Marinčič Edita Exnerová 12

9 Občanská sdružení 1112 Stanovy občanského sdružení (příklad č. 1) 1112 Tenis Čimice, o. s. stanovy občanského sdružení Tenis Čimice, o. s. (dále jen sdružení ) dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název sdružení je Tenis Čimice, o.s Sídlo sdružení je na adrese Sportovní 526/9, Praha 8 Čimice Sdružení je zakládáno na dobu neurčitou. 2. ČINNOST SDRUŽENÍ, POSLÁNÍ A CÍL ČINNOSTI 2.1. Sdružení je založeno k podpoře a propagaci sportu, a to zejména se zaměřením na rozvoj výkonnostního a rekreačního tenisu, včetně mládežnických kategorií Posláním sdružení je organizovat sportovní činnost pro jednotlivce i skupiny, vytvářet pro ni podmínky, vytvářet možnosti pro využívání sportovišť, zabezpečovat provoz tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, napomáhat další činností rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, zejména formou veřejně prospěšných akcí, organizační a osvětovou činností. 3. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SDRUŽENÍ 3.1. Vznik členství Novým členem sdružení se může stát fyzická nebo právnická osoba se souhlasem valné hromady členů sdružení nebo prezidenta sdružení Členové sdružení mají právo účastnit se činnosti sdružení a být členy jeho orgánů Členové sdružení mají právo využívat sportovní zařízení, která jsou v užívání sdružení, a to v souladu s hracím řádem Členové sdružení jsou povinni řídit se stanovami sdružení a dle svých možností jsou povinni napomáhat činnosti a plnění cílů sdružení. Dále jsou povinni platit členské příspěvky ve výši určené prezidentem sdružení Zánik členství Členství člena sdružení ve sdružení zaniká Vystoupením Členství člena ve sdružení zaniká okamžikem, kdy je sdružení doručeno oznámení člena o tom, že ze sdružení vystupuje Vyloučením člena sdružení Valná hromada členů sdružení může rozhodnout o vyloučení člena sdružení, porušuje-li tento závažně povinnosti dané mu stanovami. Členství člena ve sdružení zaniká okamžikem, který je určen v rozhodnutí valné hromady členů sdružení. Není-li tento okamžik uveden, zaniká členství okamžikem rozhodnutí. 13

10 1112 právo 4. ORGÁNY SDRUŽENÍ 4.1. Valná hromada členů sdružení (dále jen valná hromada ) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Je složená ze všech členů sdružení Do působnosti valné hromady patří schvalování změn stanov sdružení, jmenování, odvolání a odměňování prezidenta sdružení, rozpuštění sdružení nebo sloučení s jiným sdružením, rozhodování o vyloučení člena sdružení, schvalování programu činnosti sdružení Valná hromada si může vyhradit rozhodování ve věcech, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů sdružení Člen sdružení se zúčastňuje jednání valné hromady osobně, anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Zmocněncem může být jiný člen sdružení, prezident sdružení či jiná osoba Valná hromada je schopná usnášení při účasti nejméně nadpoloviční většiny všech členů s hlasovacím právem. Je-li to v po zvánce výslovně uvedeno, je valná hromada schopná usnášení v jakémkoli počtu přítomných členů sdružení. Každý člen právnická osoba a fyzická osoba starší 15 let má hlasovací právo. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů sdružení Prezident sdružení svolává valnou hromadu nejméně jednou za dva roky. Termín a program valné hromady se oznámí členům sdružení ve lhůtě 15 dnů přede dnem jejího konání, a to pozvánkou umístěnou na informační desce sdružení Člen sdružení se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady prohlášením, které musí být obsaženo v zápisu z valné hromady Požádat o svolání valné hromady může alespoň polovina členů s hlasovacím právem. Nesvolá-li prezident sdružení valnou hromadu do jednoho měsíce od doručení jejich žádosti, jsou členové sdružení oprávněni svolat ji sami. Nemá-li sdružení prezidenta sdružení, je oprávněn svolat valnou hromadu kterýkoli člen sdružení starší 15 let Valná hromada zvolí svého předsedajícího. Do zvolení předsedajícího řídí valnou hromadu prezident sdružení, popřípadě pověřený člen sdružení. Sčítání hlasů provádí předsedající valné hromady. Prezident sdružení je povinen zajistit vyhotovení zápisu z jednání valné hromady Prezident sdružení (dále jen prezident ) Statutárním orgánem sdružení je jeden nebo více prezidentů. Je-li prezidentů více, je oprávněn jednat jménem sdružení každý z nich samostatně Prezidenta jmenuje valná hromada z řad členů sdružení nebo jiných fyzických osob. Prezidentem může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná. Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň jednoho roku, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen. 14

11 Občanská sdružení Prezident rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady. Prezident ustavuje a rozpouští oddíly Prezident je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam členů sdružení a informovat členy sdružení o záležitostech sdružení Osoba, která je prezidentem, může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je povinna oznámit valné hromadě sdružení. Výkon f unkce prezidenta končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděla. Nejpozději však končí výkon funkce prezidenta jeden měsíc poté, kdy bylo na adresu sídla sdružení doručeno oznámení o odstoupení z funkce Prvního prezidenta jmenuje valná hromada po vzniku sdružení Považuje-li člen sdružení rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuž již nelze podle stanov podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí požádat příslušný soud o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami. 5. ODDÍLY 5.1. Sdružení může zřizovat oddíly. Oddíl je základním článkem sdružení a nemá právní subjektivitu O zřizování a rušení oddílů bez právní subjektivity rozhoduje prezident Sdružení nezřizuje organizační jednotky s právní subjektivitou. 6. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 6.1. Prostředky sdružení tvoří zejména členské příspěvky a příjmy z vlastní činnosti. Dále jsou prostředky sdružení tvořeny příspěvky a dary. Při svém hospodaření je sdružení povinno se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. 7. ZÁNIK SDRUŽENÍ 7.1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady členů sdružení či dohody členů sdružení, pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1. Tyto stanovy byly schváleny schůzí přípravného výboru dne v Praze. 15

12 1115 právo 1115 Stanovy občanského sdružení (příklad č. 2) Stanovy občanského sdružení Bohnické kulturní centrum, občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Název občanského sdružení je Bohnické kulturní centrum, občanské sdružení (dále jen sdružení ). Sídlo sdružení je na adrese Umělecká 123/4, Praha 8 Bohnice. 2. ČINNOST A CÍL SDRUŽENÍ Sdružení je zakládáno za účelem podpory kulturního života, zejména v regionu Městské části Praha 8. K naplňování cíle má přispět zejména následující činnost sdružení: 2.1. organizování aktivit ve volném čase, zejména se zaměřením na mimoškolní aktivity dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin, které by si jinak z finančních důvodů nemohly dovolit pravidelné hrazení těchto aktivit, 2.2. podpora mladých začínajících umělců vytvářením podmínek pro jejich činnost, 2.3. organizování kulturních podniků, akcí a besed, 2.4. vytváření a zajišťování podmínek pro uskutečňování protidrogové prevence, 2.5. organizování dalších veřejně prospěšných akcí a osvětové činnosti. 3. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SDRUŽENÍ 3.1. Vznik členství Novým členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, a to na základě písemné přihlášky. O přijetí rozhoduje výkonný výbor sdružení. Dále se členem sdružení může stát právnická osoba klub, dle článku 5. těchto stanov Členové sdružení mají právo účastnit se činnosti sdružení a být členy jeho orgánů Členové sdružení mají právo využívat zařízení, které sdružení užívá, jakož i další prostředky, a to v souladu s vnitřním řádem využívání prostředků sdružení Členové sdružení jsou povinni řídit se stanovami sdružení a dle svých možností jsou povinni napomáhat činnosti a plnění cílů sdružení Členské příspěvky jsou nepovinné, jejich výše je dobrovolná a jejich placení nemůže být podmínkou členství Zánik členství Členství člena sdružení ve sdružení zaniká vystoupením člena, a to okamžikem, kdy je sdružení doručeno oznámení člena o tom, že ze sdružení vystupuje Členství člena sdružení ve sdružení zaniká vyloučením člena sdružení. Členská schůze sdružení či výkonný výbor sdružení může rozhodnout o vyloučení člena sdružení, porušuje-li tento závažně povinnosti dané mu stanovami. Členství člena ve sdružení zaniká okamžikem, který je určen v rozhodnutí členské schůze sdružení. Není-li tento okamžik uveden, zaniká členství okamžikem rozhodnutí. 16

13 Občanská sdružení ORGÁNY SDRUŽENÍ 4.1. Členská schůze sdružení (dále jen členská schůze ) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení a je složená ze všech členů sdružení. Do její působnosti patří: schvalování změn stanov sdružení, jmenování a odvolání výkonného výboru sdružení, rozpuštění sdružení nebo sloučení s jiným sdružením, schvalování vnitřního řádu využívání prostředků sdružení, vytváření a schvalování programu činnosti sdružení, vytváření rámce protidrogové prevence, schvalování výdajů sdružení přesahujících částku Kč, nabývání a zcizování nemovitého majetku, pronájem nemovitého majetku, rozhodování o členství klubů dle čl. 5. stanov, rozhodování ve věcech, které si členská schůze vyhradí k rozhodování Člen sdružení se zúčastňuje jednání členské schůze osobně, anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci Členská schůze je schopná usnášení při účasti nejméně 2/3 (dvoutřetinové) většiny všech členů s hlasovacím právem. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 2/3 (dvoutřetinová) většina členů sdružení s hlasovacím právem, koná se do čtrnácti dnů náhradní členská schůze, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných. Každý člen právnická osoba či fyzická osoba starší 18 let má hlasovací právo. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas Členská schůze rozhoduje 2/3 (dvoutřetinovou) většinou hlasů přítomných členů sdružení Výkonný výbor sdružení svolává členskou schůzi čtyřikrát ročně. Termín a program členské schůze se oznámí členům sdružení ve lhůtě 10 dnů přede dnem jejího konání, a to pozvánkou umístěnou na informační desce sdružení. Nemá-li sdružení výkonný výbor sdru žení, je oprávněn svolat členskou schůzi kterýkoli člen sdružení Výkonný výbor sdružení (dále jen výbor ) Statutárním orgánem sdružení je výbor. Výbor je tříčlenný. Za výbor jedná navenek jménem sdružení každý člen výboru Výbor jmenuje členská schůze z řad členů sdružení. Členem výboru může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně způsobilá k právním úkonům. První členy výkonného výboru jmenuje členská schůze po vzniku sdružení Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti členské schůze Rozhodnutí výboru jsou přijímána prostou většinou všech jeho členů. O vyloučení člena sdružení ze sdružení a o výdajích sdružení, přesahujících částku Kč, rozhoduje výbor jedno hlasně Výbor je povinen vést seznam členů sdružení a informovat členy sdružení o záležitostech sdružení. Výbor je dále povinen zajistit řádné hospodaření sdružení s poskytnutými dary a příspěvky Osoba, která je členem výboru, může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce člena výboru končí jeden měsíc poté, kdy bylo na adresu sídla sdružení doručeno oznámení o odstoupení z funkce Výbor volí ze svých členů předsedu výboru (předsedu sdružení). Předseda výboru řídí jednání výboru a reprezentuje sdružení navenek. 17

14 1120 právo 5. KLUBY 5.1. Členem sdružení se mohou stát i samostatné právnické osoby občanská sdružení, s právní subjektivitou (dále jen kluby ) Vnitřní organizaci klubů upravují jejich vlastní stanovy registrované u Ministerstva vnitra ČR. Tyto stanovy však nesmí být v rozporu s těmito stanovami Členství klubu vzniká rozhodnutím členské schůze na základě písemné přihlášky Sdružení nezřizuje žádné další vnitřní organizační jednotky, a to ani s právní subjektivitou ani bez právní subjektivity. 6. HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ 6.1. Prostředky sdružení tvoří zejména granty, příspěvky, dotace, dary a dobrovolné členské příspěvky. Při svém hospodaření je sdružení povinno se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. 7. ZÁNIK SDRUŽENÍ 7.1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze, na základě dohody členů sdružení či pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání a likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, o likvidaci obchodních společností. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1. Tyto stanovy byly schváleny schůzí přípravného výboru dne v Praze Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Zápis přípravného výboru Zápis ze schůze přípravného výboru občanského sdružení Tenis Čimice, o. s., se sídlem Sportovní 526/9, Praha 8 Čimice konané dne 1. ledna 2011 Dne se konala schůze přípravného výboru občanského sdružení Tenis Čimice, o.s., se sídlem Sportovní 526/9, Praha 8 Čimice, a to na adrese sídla. Dostavili se všichni členové přípravného výboru občanského sdružení, a to: 1. Václav Kuklík, nar , bytem Atletická 236/12, Praha 5 Košíře 2. Miroslav Marinčič, , bytem Bruslařská 36/2, , Praha Edita Exnerová, nar , bytem Plavců 789/1, , Praha 6 18

15 Občanská sdružení I. Členové navrhli, aby předsedajícím schůze přípravného výboru byl zvolen Václav Kuklík. Jiný návrh či protinávrh nebyl vznesen. O návrhu se hlasovalo, 100 % hlasů členů bylo pro přijetí návrhu, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat. II. Členové prohlásili, že jménem přípravného výboru je oprávněn jednat zmocněnec Václav Kuklík. III. Člen Václav Kuklík navrhl, aby byly přijaty stanovy sdružení v předloženém znění. Jiný návrh či protinávrh nebyl vznesen. O návrhu se hlasovalo, 100 % hlasů členů bylo pro přijetí návrhu, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat. O průběhu schůze přípravného výboru byl sepsán tento zápis. Podpisy členů přípravného výboru: Václav Kuklík Miroslav Marinčič Edita Exnerová kapitola 3 Činnost občanského sdružení Při činnosti občanského sdružení dochází velmi často a z nejrůznějších důvodů k potřebě provést určité změny v rámci sdružení. Jedná se zejména o změny v obsazení statutárních a jiných orgánů, změny sídla, změny názvu sdružení či změny stanov. Provedení některých změn je nutné oznámit MV. Považuje-li člen sdružení rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuž již nelze podle stanov podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující stanovám, může do třiceti dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců od rozhodnutí, požádat okresní soud (v Praze příslušný obvodní soud, v Brně Městský soud) o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami

16 Právo Změny sdružení bez nutnosti úprav stanov Často bude docházet ke změně statutárního orgánu společnosti, tedy toho, kdo činí právní úkony jménem sdružení. Bližší určení statutárního orgánu je nutnou náležitostí stanov. Ty určují: kdo je statutární orgán (jednatel, předseda, vedoucí, prezident, výkonná rada atd.), zda je statutárním orgánem vždy jen jedna osoba, či osob více (je-li osob více, měly by stanovy určovat i způsob jednání, tedy to, zda musí osoby jednat společně, či zda je oprávněna jednat každá zvlášť), funkční období (určitá doba např. jeden rok či neurčité období např. do odvolání) a způsob ustanovení (volba všemi členy, jmenovaní dozorčím výborem). Údaje (jméno, rodné číslo, bydliště) o konkrétních osobách vykonávajících funkci statutárního orgánu nebývají ve stanovách uváděny, proto není změna statutárního orgánu změnou stanov. V případě, že by sdružení ve stanovách uvádělo údaje o každé osobě vykonávající funkci statutárního orgánu, byla by to změna orgánu i změna stanov [ 1145]. Veřejná evidence statutárních orgánů není vedena (na rozdíl např. od evidence statutárních orgánů obchodních společností, které jsou uváděny v obchodním rejstříku). Při změně statutárního orgánu občanského sdružení není tedy třeba provádět změnu stanov a není to nutné oznamovat MV. Je nutné dodržet postup ustavování statutárního orgánu, který je dán stanovami. Nový statutární orgán začíná vykonávat svoji funkci okamžikem rozhodnutí příslušného orgánu sdružení, není-li v tomto rozhodnutí uveden jiný okamžik. Jako příklad je ve vzorových dokumentech použito ustanovení statutárního orgánu prezidenta sdružení, kterého volí valná hromada sdružení. Obdobně bude postupováno i při změně obsazení jiných orgánů sdružení. Je plně v kompetenci stanov určení způsobu provádění dalších změn a přijímání rozhodnutí v rámci sdružení. Tato rozhodnutí mohou být rozmanitá, např. schvalování výročních zpráv, vytváření programů činnosti pro určitá časová období, odměňování orgánů, udílení cen či dotací svým členům atd. Stanovy určují orgány oprávněné provádět změny a přijímat rozhodnutí, způsob jejich svolávání, počet hlasů nutných pro přijetí rozhodnutí, způsob vyhlášení rozhodnutí apod. Vhodné je, pokud stanovy tzv. sběrnou klauzulí určí orgán, který rozhoduje ve všech případech, kdy není dána výslovná pravomoc jiného orgánu. 3.2 Změny sdružení s nutností úprav stanov 1145 Dochází-li ke změnám údajů uváděných ve stanovách, jde o změnu stanov. Bude tomu tak vždy při změně: názvu sdružení, sídla, cíle jeho činnosti, struktury orgánů sdružení a způsobu jejich ustavování, ustanovení o organizačních 20

17 Občanská sdružení 1155 jednotkách s právní subjektivitou a při změně zásad hospodaření. Dále o změnu stanov půjde, budou-li se měnit údaje, které sdružení uvádí ve stanovách dobrovolně nad rámec zákonných náležitostí (např. pokud se sdružení rozhodlo ve stanovách uvádět všechny své oddíly bez právní subjektivity, pak při rušení oddílů půjde o změnu stanov). Kdo rozhoduje o změně stanov, určují stanovy. Změnu stanov oznámí sdružení písemně MV do patnácti dnů od jejího schválení a připojí ve dvojím vyhotovení text změny. Pokud by stanovy po provedených změnách nesplňovaly požadavky pro jejich registraci [ 1080] nebo jsou-li uvedené údaje neúplné nebo nepřesné, MV na to sdružení bezodkladně upozorní. Sdružení je povinno tyto závady odstranit do šedesáti dnů ode dne doručení tohoto upozornění a ve lhůtě dalších deseti dnů o tom MV vyrozumět. Neučiní-li tak, MV sdružení rozpustí. Proti rozhodnutí MV je možné podat opravný prostředek u soudu. Splňují-li stanovy zákonné požadavky, zašle MV sdružení do deseti dnů od doručení oznámení o změnách jedno vyhotovení změny stanov, na němž vyznačí, že bere změnu na vědomí. Změnu je možné MV oznámit tak, že se uvede konkrétní změna (např. znění článku II. stanov se vypouští a nahrazuje se novým zněním: Sídlo sdružení je na adrese Kolbenova 456/23, Praha 5) nebo se připojí (a to lze doporučit) nové úplné platné znění stanov, obsahující aktuální ustanovení po provedených změnách. Oba postupy je samozřejmě možné kombinovat (tedy uvést výslovnou změnu a připojit i platné znění stanov). Při změně názvu sdružení, sídla, cíle jeho činnosti, struktury orgánů sdružení a způsobu jejich ustavování, ustanovení o organizačních jednotkách s právní subjektivitou a při změně zásad hospodaření musí být zachovány požadavky kladené na uvádění údajů zákonem jako při vzniku sdružení (tedy např. i nový název sdružení se musí lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území ČR apod.). Pokud by MV přijalo výklad, že i v případě občanských sdružení postačí, pokud jeho zakladatelský dokument (tedy stanovy) uvede namísto adresy sídla jen obec, kde je jeho sídlo, pak při změně sídla v rámci jedné obce by nedocházelo ke změně stanov. S ohledem na citované ustanovení OZ by však bylo nutné změnu sídla oznámit MV. 19c odst. 5 OZ 3.3 Právní jednání při činnosti sdružení Při činnosti občanského sdružení je nutné rozlišovat mezi rozhodováním (tedy vytvářením vůle uvnitř sdružení) a právním jednáním (tedy projevováním vůle navenek vůči třetím osobám). Úprava rozhodování je záležitostí stanov, na nich záleží, kterému orgánu sdružení svěří určité záležitosti k rozhodování. Právní úkony právnické osoby (tedy projevování vůle navenek jménem občanského sdružení) ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem (statutární orgány). Stanovy určí, kdo je oprávněn činit jménem sdružení právní úkony, kdo je statutární orgán. Právní úkony statutárních orgánů jsou právními úkony přímo samotného sdružení (nejde tedy o zastupování). Správné označení sdružení při právním úkonu je tedy např. občanské sdružení Tenis Čimice, o. s., se sídlem Sportovní 526/9, Praha 8-Čimice, IČ , registrované MV pod

18 právo a násl. OZ 29 OZ II/S-OS/ /99-R, jednající předsedou Václavem Kuklíkem (nikoliv tedy zastoupené předsedou Václavem Kuklíkem). Rozsah jednatelského oprávnění je určen přímo zákonem. Statutární orgány činí úkony ve všech věcech, jednání statutárních orgánů je tedy neomezitelné. Pokud je oprávnění omezeno ve stanovách (např. tím, že ke zcizování a nabývání majetku v hodnotě vyšší než Kč potřebuje statutární orgán předseda sdružení předchozí souhlas valné hromady sdružení), je toto omezení neúčinné vůči třetím osobám. Pokud tedy zmíněný předseda uzavře kupní smlouvu na prodej majetku v hodnotě Kč, bude kupní smlouva platná. Sdružení se nemůže vůči třetí osobě, se kterou byla kupní smlouva uzavřena, dovolat neplatnosti. Sdružení však může (jako právnická osoba) nárokovat náhradu způsobené škody po předsedovi sdružení (fyzické osobě), pokud ji způsobil zaviněným porušením stanov. Vedle statutárních orgánů činí za sdružení (s ohledem na praktické potřeby občanskoprávních vztahů) právní úkony i jiní pracovníci nebo členové, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby (nejen ve stanovách, ale např. i ve vnitřním řádu, hracích pravidlech, interním předpisu apod.) nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Ve stanovách [ 1112] tedy může být např. stanoveno, že trenéři sdružení Tenis Čimice, o. s., jsou oprávněni přijímat od členů sdružení měsíční členské příspěvky. U funkce pokladníka je zřejmé, že je oprávněn přijímat hotovost (neboť to odpovídá pracovnímu zařazení), i když to není ve vnitřním předpisu výslovně uvedeno. V tomto případě jednání jde o zákonné zastoupení, které je v praxi nejčastějším způsobem jednání za právnické osoby. Práva a povinnosti sdružení vzniknou, jen pokud se právní úkon týká předmětu činnosti sdružení a jen tehdy, jde-li o překročení, o kterém druhý účastník nemohl vědět. Pokud tedy např. pracovník občanského sdružení Tenis Čimice, o. s. správce tenisových dvorců převezme od třetí osoby finanční částku a umožní jí užívání dvorce, i když dle výslovného zákazu uvedeného v hracím řádu může toto učinit pouze člen sportovní rady sdružení, bude sdružení z jednání správce zavázáno, neboť právní úkon se týká předmětu činnosti sdružení a třetí osoba nemohla vědět, že správce překračuje své oprávnění. Kromě jednání statutárním orgánem a zákonného zastoupení přichází v úvahu dále i zastoupení na základě plné moci. Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, musí v ní být uveden rozsah zmocněncova oprávnění. Ve specifických případech může sdružení zastupovat opatrovník. Soud může ustanovit opatrovníka také tomu, jehož pobyt není znám, jestliže je to třeba k ochraně jeho zájmů nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Za týchž podmínek může soud ustanovit opatrovníka i tehdy, jestliže je to třeba z jiného vážného důvodu. Sdružení mohou mezi sebou uzavírat smlouvy o součinnosti k dosažení určitého cíle, popř. uplatňování jiného společného zájmu. K platnosti smlouvy je třeba písemné formy. Smlouvou o součinnosti se vymezí účel součinnosti, způsob jejího provádění, práva a povinnosti zúčastněných sdružení a prostředky, kterými k součinnosti přispívají. Smlouvou o součinnosti může být vytvořen svaz zúčastněných sdružení, který je právnickou osobou. Pro svaz platí obdobně ustanovení ZSO. 22

19 Občanská sdružení Vzorové dokumenty Zápis z jednání orgánu občanského sdružení 1170 Zápis z valné hromady členů sdružení Tenis Čimice, o. s., se sídlem Sportovní 526/9, Praha 8 Čimice, IČ , registrované Ministerstvem vnitra pod II/S-OS/ /99-R, konané dne Dne se konala valná hromada členů sdružení (dále jen valná hromada ). Valná hromada byla svolána způsobem určeným ve stanovách sdružení. Z celkového počtu 120 členů bylo přítomno 80 členů, tedy nadpoloviční většina a valná hromada byla usnášeníschopná. I. Členové navrhli, aby předsedajícím valné hromady byl zvolen Miroslav Marinčič, r. č /1234, bytem Bruslařská 36/2, Praha 10. O návrhu se hlasovalo, 100 % hlasů přítomných členů bylo pro přijetí návrhu, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat. II. Členská schůze zhodnotila činnost sdružení v roce 2010, dále proběhlo zhodnocení výsledků jednotlivců v celorepublikových soutěžích dorostu, mužů a žen. III. Prezident sdružení Václav Kuklík, r. č /1234, bytem Atletická 236/12, Praha 5 Košíře, navrhl, aby byla přijata změna stanov: znění čl stanov Sídlo sdružení je na adrese Sportovní 526/9, Praha 8 Čimice se nahrazuje novým zněním Sídlo sdružení je na adrese Skálova 655/31, Praha 8 Čimice. Prezident sdružení Václav Kuklík předložil valné hromadě nové platné znění stanov, které je přílohou tohoto zápisu. Jiný návrh či protinávrh nebyl vznesen. O návrhu se hlasovalo, 100 % hlasů přítomných členů bylo pro přijetí návrhu, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat. IV. Členka Edita Exnerová, r. č /1234, bytem Plavců 789/1, Praha 6 navrhla, aby byl odvolán z funkce dosavadní prezident sdružení a jmenován nový prezident sdružení, a to Josef Winter, r. č /1234, bytem Zadní 3789/23, Příbram. Jiný návrh či protinávrh nebyl vznesen. O odvolání současného prezidenta sdružení a jmenování nového se hlasovalo společně, 48 přítomných členů bylo pro přijetí návrhu, 24 přítomných členů bylo proti přijetí návrhu, 8 přítomných členů se zdrželo hlasování. Návrh byl přijat. 23

20 1175 právo V. Následovala diskuze o dalším rozvoji sdružení, rozprava o plánovaných aktivitách pro rok 2011 a poté volná rozprava. Nikdo ze členů nepožádal o zapsání připomínek do zápisu. O průběhu valné hromady byl sepsán tento zápis. Podpisy: předsedající členské schůze Miroslav Marinčič prezident klubu Josef Winter 1175 Oznámení změny stanov Ministerstvu vnitra Ministerstvo vnitra odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování náměstí Hrdinů Praha 4 V souladu s ustanovením 11 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Tenis Čimice, o. s., občanské sdružení, se sídlem Skálova 655/31, Praha 8 Čimice původní sídlo Sportovní 526/9, Praha 8 Čimice IČ: MV ČR registrováno pod II/S-OS/ /99-R jednající prezidentem sdružení Josefem Winterem, r. č /1234, bytem Zadní 3789/23, Příbram tuto změnu stanov Přílohy: 2 stanovy sdružení v platném znění zápis z valné hromady sdružení I. Valná hromada členů sdružení konaná dne 7. ledna 2011 přijala následující změny ve stanovách: 24

83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů

83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů 83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů Změna: 300/1990 Sb. Změna: 513/1991 Sb. Změna: 68/1993 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

Schváleno (Vydáno): Účinnost od: 1. května 1990 Uveřejněno v č. 19/1990 Sbírky zákonů na straně 369

Schváleno (Vydáno): Účinnost od: 1. května 1990 Uveřejněno v č. 19/1990 Sbírky zákonů na straně 369 OBSAH: Schváleno (Vydáno): 27.03.1990 Účinnost od: 1. května 1990 Uveřejněno v č. 19/1990 Sbírky zákonů na straně 369 1-5 Úvodní ustanovení 6-11 Registrace a vznik sdružení 12-16 Zánik sdružení 15 Soudní

Více

(1) Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit.

(1) Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit. Zákon č. 83/1990 Sb., ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 230/2006 Sb. a zákona

Více

ZÁKON. č. 83/1990 Sb.

ZÁKON. č. 83/1990 Sb. ZÁKON č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění novel č. 300/1990 Sb., 513/1991 Sb., 68/1993 Sb., 151/2002 Sb., 230/2006 Sb., 342/2006 Sb., 33/2008 Sb. a 227/2009 Sb. Federální shromáždění Československé

Více

83/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů

83/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů 83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů Změna: 300/1990 Sb. Změna: 513/1991 Sb. Změna: 68/1993 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 33/2008 Sb. Změna:

Více

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno S t a n o v y Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno I. Obecná ustanovení 1. Zakládá se občanské sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření a naplňování výchovné a vzdělávací koncepce

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

Stanovy sdružení Lesná o.s. str. 1 z 5. Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Název sdružení. Čl. III. Sídlo sdružení. Čl. V.

Stanovy sdružení Lesná o.s. str. 1 z 5. Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Název sdružení. Čl. III. Sídlo sdružení. Čl. V. str. 1 z 5 Stanovy občanského sdružení s názvem: Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení Sdružení Lesná o.s. (dále jen sdružení ) zakládají jeho členové podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě.

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě. 1. Název spolku Název spolku zní: Spolek šťastných dětí (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2. Sídlo spolku Maixnerova

Více

Žehuňský okrašlovací spolek

Žehuňský okrašlovací spolek Žehuňský okrašlovací spolek Stanovy Článek I Název spolku, sídlo spolku Žehuňský okrašlovací spolek (dále jen Spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RADHARAMAN O.S. dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RADHARAMAN O.S. dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. čl. I Úvodní ustanovení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RADHARAMAN O.S. dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 1) Název sdružení je: RadhaRaman o.s. čl. I Úvodní ustanovení 2) Sídlo sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015)

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) strana 1. STANOVY spolku (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) I. Název spolku Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Uničov. Tam, kde je to vhodné nebo žádoucí, lze použít akronym SRP ZUŠ Uničov.

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU

SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU Čl. 1 Název spolku Název spolku zní Spolek rodičů Jablíčko. Čl. 2 Sídlo spolku Sídlem spolku je Ostrava-Hrabová, Příborská 28. Čl. 3 Účel spolku Účelem spolku je spolupráce

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku STANOVY České origami společnosti I. Název spolku Česká origami společnost, z. s. II. Sídlo spolku Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, 141 00 III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku Česká origami

Více

Založení obecně prospěšné společnosti a občanského sdružení Případové studie. Národní vzdělávací fond

Založení obecně prospěšné společnosti a občanského sdružení Případové studie. Národní vzdělávací fond Založení obecně prospěšné společnosti a občanského sdružení Případové studie Ing. Vojík Obecně prospěšná společnost Obecně prospěšné společnosti (OPS) jsou typem neziskové právnické osoby s posláním poskytovat

Více

S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou

S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou, z.s. (dále jen TJ). 2. Sídlo spolku:

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy Singulární společnosti Nedašov, o.s. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název občanského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

STANOVY. Atletika Jižní Město z.s.

STANOVY. Atletika Jižní Město z.s. STANOVY zapsaného Spolku Atletika Jižní Město z.s. I. Základní ustanovení 1. Název zapsaného spolku: Atletika Jižní Město z.s. (dále jen Spolek). 2. Sídlo Spolku: Praha. II. Hlavní poslání a cíle činnosti

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení Občanské sdružení SAKUMPIKUM o.s., IČ: 22879374 registrované Ministerstvem vnitra dne 4. 8. 2011 pod č.j.: VS/11/85347/11-R ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Stanovy občanského sdružení Svata.net

Stanovy občanského sdružení Svata.net Stanovy sdružení Svata.net verze: 20050715 Stanovy občanského sdružení Svata.net Čl. 1. Základní ustanovení 1. Svata.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

S T A N O V Y: Hlava první. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y: Hlava první. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku Občanské sdružení při Základní škole Oldřichovice je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace provedené Ministerstvem

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace Stanovy APEK 1 Název a sídlo Asociace 1.1 Název Asociace je "Asociace pro elektronickou komerci", zkráceně APEK. 1.2 Sídlem Asociace je Praha, Sokolská 23, 120 00 Praha 2. 2 Právní postavení Asociace 2.1

Více

STANOVY KOKONÍN z. s.

STANOVY KOKONÍN z. s. STANOVY KOKONÍN z. s. Čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. Název spolku: Kokonín z. s. (dále jen spolek); 2. Sídlem spolku je Jablonec nad Nisou Kokonín, Dělnická 4315, PSČ 468 01; 3. Spolek

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

STANOVY HOKEJOVÉHO KLUBU HC Dvůr Králové nad Labem

STANOVY HOKEJOVÉHO KLUBU HC Dvůr Králové nad Labem Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, POSTAVENÍ 1. Hokejový klub (dále jen HC) je občanským sdružením dle zákona 83/90 Sb., vytvořeném na demokratických spolkových zásadách, nezávislým na politických stranách a hnutích.

Více

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s.

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. N Á V R H Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. I. Základní ustanovení 1. Fotbalový klub je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovnou a sportovní činnost, zejména kopanou a

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY SPOLKU. Článek 2. Účel a hlavní činnost spolku

STANOVY SPOLKU. Článek 2. Účel a hlavní činnost spolku STANOVY SPOLKU Název: Spolek přátel Gymnázia Arabská z. s. IČ: 452 47 099 (zkrácený název: SPGA) Sídlo: Praha 6, Arabská 14, PSČ 160 00 Statutární orgán: Výbor spolku Článek 1. Základní ustanovení 1. Spolek

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení: Spolek Tábornický klub Písek 2. Sídlo občanského sdružení: Smrkovická 2218, Písek 39701

Více

Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s.

Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s. Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s. Podkrkonošský trabi klub z.s. (dále jen spolek nebo klub) je samostatným suverénním a dobrovolným spolkem s vlastní právní osobností. Byl založen v souladu se zákonem

Více

Stanovy spolku Klub důchodců v Sadové z.s.

Stanovy spolku Klub důchodců v Sadové z.s. Stanovy spolku Klub důchodců v Sadové z.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku: Klub důchodců v Sadové z.s. (dále též spolek ) 2. Sídlo spolku: 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Sadová čp. 2755 3.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

Stanovy Unie rodičů při 5. ZŠ Mladá Boleslav, z. s.

Stanovy Unie rodičů při 5. ZŠ Mladá Boleslav, z. s. Stanovy Unie rodičů při 5. ZŠ Mladá Boleslav, z. s. I. Občanské sdružení Unie rodičů při 5. ZŠ založené dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MDA RIDE z. s. 2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5 3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č.

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Název a sídlo: Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s., se sídlem Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (IČO: 28553837). Místem

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Česká asociace doktorandů a doktorandek z. s.

Česká asociace doktorandů a doktorandek z. s. Česká asociace doktorandů a doktorandek z. s. STANOVY Úplné znění ke dni 25. srpna 2016 I. NÁZEV, STATUS A SÍDLO Název: Česká asociace doktorandů a doktorandek z. s. Sídlo: Strážní 1344/20, Žižkov, 130

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

S T A N O V Y. Centra aktivního odpočinku - Jezdecké společnosti na Špičáku změna č. 2. Centrum aktivního odpočinku- Jezdecká společnost na Špičáku

S T A N O V Y. Centra aktivního odpočinku - Jezdecké společnosti na Špičáku změna č. 2. Centrum aktivního odpočinku- Jezdecká společnost na Špičáku S T A N O V Y Centra aktivního odpočinku - Jezdecké společnosti na Špičáku změna č. 2 Článek I. - Název a sídlo Název: Centrum aktivního odpočinku- Jezdecká společnost na Špičáku Centrum aktivního odpočinku

Více

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ:

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ: STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV 1. Název organizace je CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pardubického kraje, (dále jen Centrum) Zkratka CZP PK SÍDLO 2. Sídlo: Bělehradská

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

STANOVY SPOLKU SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s.

STANOVY SPOLKU SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s. STANOVY SPOLKU SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo 1.1 Název spolku je SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s.. 1.2 Sídlo spolku je umístěno na adrese Náměstí Republiky 116, 531 14 Pardubice.

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více