PŘEDBĚŢNÉ PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDBĚŢNÉ PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU"

Transkript

1 Aktualizace k PŘEDBĚŢNÉ PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU STŘEDA 12. KVĚTNA 10:00 22:00 REGISTRACE Foyer recepce 08:00 19:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY Foyer recepce, foyer mezaninu, sál Conferenza 12:00 13:00 Společný oběd pro účastníky setkání Center biologické léčby Restaurant 13:00 14:30 Setkání Center biologické léčby Setkání se koná s partnerskou podporou firmy Bristol-Myers Squibb Sál Emporio 14:30 15:00 Občerstvení s kávou pro účastníky setkání Center biologické léčby Sál Emporio 15:00 16:30 Schůze výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP. Společné setkání výborů České revmatologické společnosti ČLS JEP a Slovenskej reumatologickej spoločnosti. Salonek Alto A 16:30 18:00 Postgraduální kurz České revmatologické společnosti ČLS JEP INFEKCE A REVMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ Předsedající: Vencovský J, Suchý D, Dejmková H 1. Koncept a klasifikace reaktivních artritid Pavelková A, Revmatologický ústav Praha 2. Diagnostika artritogenních agens I. Švecová M, Virologické oddělení Mikrobiologického ústavu FN v Plzni

2 3. Diagnostika artritogenních agens II. Valečková K, Oddělení serologie a parazitologie Mikrobiologického ústavu v Plzni 4. Terapie reaktivních artritid Suchý D, Oddělení farmakologie, FN Plzeň 5. Update lymeské artritidy Dejmková H, Revmatologický ústav Praha a Mediscan s.r.o. Praha 6. Význam stanovení procalcitoninu v diferenciální diagnóze mezi aktivním vzplanutím systémového onemocnění a infekcí Šléglová O, Dejmková H, Uhrová J 1/, Beláček J 2/, Revmatologický ústav Praha, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Praha 1/, Oddělení biostatistiky při 1. LF UK 2/ 18:00 19:00 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY BRISTOL-MYERS SQUIBB Předsedající: Pavelka K, Šedová L 7. Go upstream. Léčba časné revmatoidní artritidy Mann H, Revmatologický ústav Praha 8. Orencia (Abatacept ) v léčbě RA - dlouhodobá a setrvalá účinnost 20 min. Horák P, III. interní klinika FN a LF UP Olomouc 9. Orencia a léčba revmatoidní artritidy v ČR - analýza dat z registru ATTRA a kazuistika Šedová L, Revmatologický ústav Praha 19:30 23:00 Uvítací sjezdový večer Atrium a terasy Parkhotelu Plzeň Uvítací večer se koná s partnerskou podporou firmy Bristol-Myers Squibb ČTVRTEK 13. KVĚTNA 08:00 08:30 Slavnostní zahájení sjezdu 08:30 09:50 Odborný program sjezdu 1. programový blok OSTEOPORÓZA U REVMATICKÝCH PACIENTŮ Předsedající: Štěpán J, Payer J, Vyskočil V 10. Pathogenesis and management of Paget s disease of bone Poór G, ORFI Budapest 11. Kostná denzita u vybraných reumatických ochorení Masaryk P, Letkovská A, Lukáč J, Ţlnay D, Raffayová H, Rovenský J, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 12. Osteoporóza u spondylartitid

3 Růţičková O, Revmatologický ústav Praha 13. Benefit zajišťovací léčby u plicních pacientů léčených dlouhodobě glukokortikoidy Vyskočil V 1/2, Honnerová M 3/, Osteocentrum II. interní klinika FN Plzeň, 2/ Traumacentrum, Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN Plzeň, 3/ Plicní klinika FN Plzeň 14. Management glukokortikoidmi indukovanej osteoporózy v Slovenskej republike Payer J, Killinger Z, Brazdilová K, V. interná klinika FNsP a LFUK Bratislava 15. Stanovisko k léčbě osteoporózy indukované glukokortikoidy Štěpán J, Revmatologický ústav Praha 09:50 10:15 10:15-11:15 Odborný program sjezdu 2. programový blok SYNTETICKÉ DMARD V LÉČBĚ REVMATOIDNÍ ARTRITIDY Předsedající: Pavelka K, Rybár I 16. Miesto jednotlivých syntetických DMARDs v súčasných guidelines Rybár I, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 17. Kombinace syntetických DMARD - jsou opravdu účinné? Pavelka K, Revmatologický ústav Praha 18. Návrh klinických doporučení léčby metotrexátem u dětí s juvenilní artritidou Tuková J, Němcová D, Hoza J, Doleţalová P, Klinika dětí a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 19. Máme se bát intersticiálního plicního onemocnění při terapii DMARD? Svobodová R, Revmatologický ústav Praha 11:15 12:15 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY ROCHE Předsedající: Vencovský J, Mann H 20. Tocilizumab (RoActemra) - přínos a postavení nového preparátu v léčbě RA Vencovský J, Revmatologický ústav Praha 21. Studie LITHE - klinická a radiologická remise po 2 letech léčby tocilizumabem Pavelka K, Revmatologický ústav Praha 22. Zkušenosti z léčby RA rituximabem v evropském registru CERRERA Jarošová K, Revmatologický ústav Praha

4 12:15 13:15 Přestávka s obědem lunch box Partnerem oběda je firma Bristol-Myers Squibb 12:30 13:15 Diskuse u posterů (č. 1 12) v průběhu oběda za přítomnosti 1. autora Salonek Basso A-B 13:15 14:15 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY MERCK SHARP & DOHME IDEA SOUČASNOST A PERSPEKTIVY V BIOLOGICKÉ LÉČBĚ REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ Předsedající: Pavelka K, Němec P, Ţlnay M 23. Nová EULAR/ACR diagnostická kritéria RA Vencovský J, Revmatologický ústav Praha 24. Strategie léčby RA na základě vyhodnocení prognostických faktorů Pavelka K, Revmatologický ústav Praha 25. Golimumab v léčbě revmatoidní artritidy Němec P, Revmatologická ambulance, FN u sv. Anny Brno 26. Golimumab v léčbě ankylozující spondylitidy a psoriatické artritidy Ţlnay M, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 14:15 15:25 Odborný program sjezdu 3. programový blok REVMATICKÝ PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI Předsedající: Vencovský J, Lukáč J 27. Jaký je osud pacientů se systémovými revmatickými chorobami, kteří vyţadují intenzivní péči? Vencovský J, Revmatologický ústav Praha 28. Infekčné komplikácie pri zápalových reumatických chorobách Lukáč J, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 29. Náhlé stavy v dětské revmatologii Doleţalová P, Němcová D, Klinika dětí a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 30. Rychle se vyvíjející gangréna dolních končetin u pacientky s RA - vaskulitida či akcelerovaná ateroskleróza Šedová L, Chochola M 1/, Vítek P 2/, Štolfa J, Pavelka K, Revmatologický ústav Praha, 1/ VFN Praha, 2/ Revmatologická ambulance Zlín 31. Závaţné stavy u systémové sklerodermie a vaskulitid vyţadující intenzivní péči Bečvář R, Jansa P 1/, Revmatologický ústav Praha, 1/ II interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK Praha

5 15:25 16:00 16:00 17:00 1. blok sponzorovaných přednášek Předsedající: Šenolt L, Štolfa J 32. Patogenetické mechanismy glukokortikoidy indukované kostní ztráty Skácelová S, Revmatologický ústav Praha Přednáška podporovaná firmou Novartis 33. Zoledronát v léčbě GIOP Růţičková O, Revmatologický ústav Praha Přednáška podporovaná firmou Novartis 34. Ankylozující spondylitida v kontextu nových ASAS kritérií pro SpA Šenolt L, Revmatologický ústav Praha Přednáška podporovaná firmou Abbott Laboratories 35. I revmatolog léčí lupénku Štolfa J, Revmatologický ústav Praha Přednáška podporovaná firmou Abbott Laboratories 17:00 18:00 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY ELI LILLY Předsedající: Palička V, Payer J 36. Postmenopauzální osteoporóza a osteoporóza muţů aktuální výsledky osteoanabolické léčby Palička V, FN Hradec Králové 37. Forsteo (teriparatid) a glukokortikoidy indukovaná osteoporóza Payer J, V. interná klinika FNsP a LFUK Bratislava 38. Jaká je optimální délka léčby teriparatidem? Vyskočil V, Osteocentrum FN Plzeň 19:30 23:00 Divadelní večer Divadlo J.K.Tyla, Plzeň PÁTEK 14. KVĚTNA 08:15 09:15 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY PFIZER se snídaní CO PŘINÁŠEJÍ REGISTRY NOVÉHO O ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI ANTI TNF LÉČBY? Předsedající: Pavelka K, Jarošová K 39. EULAR doporučení pro léčbu RA Jarošová K, Revmatologický ústav Praha 40. Dlouhodobá účinnost a adherence k léčbě etanerceptem

6 v Evropských registrech Pavelka K, Revmatologický ústav Praha 41. Nová analýza bezpečnosti léčby etanerceptem v registrech a kohortových studiích Vencovský J, Revmatologický ústav Praha 09:15 09:55 Odborný program sjezdu 4. programový blok AKTUÁLNÍ TÉMATA V REVMATOLOGII Předsedající: Bradna P, Oetterová M 42. Doporučení EULAR pro hodnocení kardiovaskulárního rizika u revmatických onemocnění Závada J, Revmatologický ústav Praha 43. Plazmaferéza a její vyuţití v revmatologii Skácelová M, Horák P, Kosatíková Z, Zadraţil J, Tichý T, Olomouc 44. Je střední objem destičky indikátorem úspěšné léčby revmatoidní artritidy biologickou léčbou? Bradna P, Baštecká D, Soukup T, Tomš J, Pecka M, Malý J, Revmatologické odd., II. interní klinika FN a LF Hradec Králové 45. Biologická liečba reumatoidnej artritídy vo východoslovenskom regióne Oetterová M, Macejova Ţ, Tomková S, Spišáková D, Lazúrová I, Interná klinika UPJŠ LF, Ústav biológie UPJŠ LF Košice 09:55 10:30 10:30 11:20 Odborný program sjezdu 5. programový blok SYSTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ POJIVA Předsedající: Mičeková D, Tegzová D 46. Problémy v diagnostike a priebehu primárneho Sjögrenovho syndrómu Mičeková D, Rovenský J, Rybár I, Mlynáriková V, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 47. Těhotenství u pacientek se zánětlivým revmatickým onemocněním a systémovým onemocněním pojiva. Výsledky dvouletého sledování Tegzová D, Andělová K 1/, Kučerová I 1/, Revmatologický ústav v Praze a Revmatologická klinika 1. LF UK v Praze, 1/ Ústav péče o matku a dítě v Praze 48. Některé aspekty vaskulopatie u juvenilní dermatomyositidy Król P, Doleţalová P, Klinika dětí a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha

7 49. Lupusová nefritída liečebné moţnosti Kmečová E, Lacková E, Dlhopolček P, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica 50. Ukazatelé relapsu u SLE Zeman J, Interní odd. FN Plzeň 11:20 12:20 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY ABBOTT LABORATORIES Předsedající: Vencovský J, Šenolt L 51. T2T koncept v kontextu nových EULAR doporučení pro léčbu RA Pavelka K, Revmatologický ústav Praha 52. Účinnost adalimumabu v klinických studiích potvrzená klinickou praxí Vencovský J, Revmatologický ústav Praha 53. Dlouhodobá bezpečnost léčby adalimumabem, metaanalýza klinických studií a data z registru Pavelková A, Revmatologický ústav Praha 12:20 13:20 Přestávka s obědem lunch box Partnerem oběda je firma Abbott Laboratories 12:35 13:20 Diskuse u posterů (č ) v průběhu oběda za přítomnosti 1. autora. Salonek Basso A-B 13:20 14:40 Odborný program sjezdu 6. programový blok AUTOINFLAMATORNÍ ONEMOCNĚNÍ V CELÉM VĚKOVÉM SPEKTRU Předsedající: Doleţalová P, Košková E 54. Autoinflamatorní onemocnění - přehled Doleţalová P, Klinika dětí a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 55. Chronická rekurentná osteomyelitída Košková E, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 56. Autoinflamatorní onemocnění kostí Němcová D, Klinika dětí a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 57. Schnitzler syndrom Šedivá A, Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol Praha 58. Ambulance pro periodické horečky na Karlově: naše zkušenosti

8 Król P, Doleţalová P, Klinika dětí a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 14:40 15:10 15:10 16:10 Odborný program sjezdu 7. programový blok NOVÉ MOŢNOSTI LÉČBY OSTEOPORÓZY Předsedající: Štěpán J, Horák P 59. Osteoprotegerin a denosumab v patofyziologii a farmakoterapii postmenopauzální osteoporózy Štěpán J, Revmatologický ústav a 1. LF UK, Praha 60. Výsledky komparativních studií 3. fáze hodnotící uţití denosumabu v léčbě osteoporózy Horák P, III. interní klinika, FN a LF UP Olomouc 61. Sníţení rizika fraktur při léčbě denosumabem Kutílek Š, Dětské a novorozenecké oddělení, Pardubická krajská nemocnice, Univerzita Pardubice 16:10 17:10 2. blok sponzorovaných přednášek NOVINKY VE FARMAKOTERAPII Předsedající: Štolfa J, Rybár J 62. Leflunomid v léčbě psoriatické artritidy - OSPAL studie Štolfa J, Revmatologický ústav Praha Přednáška podporovaná firmou sanofi-aventis 63. Metoject v léčbě RA Jarošová K, Revmatologický ústav Přednáška podporovaná firmou Medac 64. Farmakologický mechanismus účinku kyseliny hyaluronové s menší molekulovou hmotností (Hyalgan) a evidence účinnosti v klinických studiích u osteoartrózy Pavelka K, Revmatologický ústav Praha Přednáška podporovaná firmou Glynn Brothers Chemicals 65. Výsledky studie RESPOND - nová data v léčbě PsA infliximabem Štolfa J, Revmatologický Ústav Praha Přednáška podporovaná firmou MSD/Schering- Plough Sjezdový galavečer Měšťanská beseda, Plzeň Galavečer se koná s partnerskou podporou firmy Abbott Laboratories PÁTEK 14. KVĚTNA PARALELNÍ PROGRAM SJEZDU

9 09:30 10:40 Odborný program sjezdu 8. programový blok Sál Emporio REVMATOCHIRURGIE Předsedající: Koudela K, Pravda Ľ, Popelka S 66. Aloplastiky kolenního kloubu totální endoprotézou u pacientů s revmatoidní artritidou Koudela K, Ortopedická klinika FN Plzeň a LF Plzeň 67. Súčasné moţnosti riešenia reumatoidnej prednej nohy Pravda Ľ, Ortopedické odd., Nemocnica A. Wintera, Piešťany 68. Artrodéza vs. náhrada hlezna. Výhody a nevýhody Popelka S, Vavřík P, I. ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK 69. Moderní moţnosti operačních řešení revmatických deformit nohy Bek J, I. ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK 70. Radionuklidová synovektomie z pohledu nukleární medicíny Kolín T, Oddělení nukleární medicíny, Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav 10:40 11:00 Sál Emporio 11:00 13:00 3. blok sponzorovaných přednášek NOVINKY VE FARMAKOTERAPII Předsedající: Růţičková O, Jenšovský J 71. Problematika reaktivace virových hepatitid po biologické léčbě Šperl J, IKEM Praha Přednáška podporovaná firmou Bristol-Myers Squibb 72. Certolizumab pegol - nové poznatky v léčbě RA Vencovský J, Revmatologický ústav Praha Přednáška podporovaná firmou UCB 73. Intravenózní reţim ibandronátu Růţičková O, Revmatologický ústav Praha Přednáška podporovaná firmou Roche 74. Význam stanovení biochemických kostních markerů v monitoraci léčby osteoporózy Skácelová S, Revmatologický ústav Praha Přednáška podporovaná firmou Roche 75. Stroncium ranelát - hotlines ECCEO/IOF 2010 Florencie Jenšovský J, Osteocentrum Ústřední vojenské nemocnice Praha Přednáška podporovaná firmou Servier 76. Sinovial vs synvisc: randomizovaná, komparativní studie u osteoartrózy kolenních kloubů

10 Pavelka K, Revmatologický ústav Praha Přednáška podporovaná firmou IBI 77. Efektivní léčba bolesti v kaţdodenní praxi revmatologa 30 min. Suchý D, odd. farmakologie FN Plzeň Přednáška podporovaná firmou Grünenthal 13:00 14:00 Přestávka s obědem lunch box Bar na galerii Kongresového sálu Partnerem oběda je firma Abbott Laboratories 14:00 14:40 Odborný program sjezdu 9. programový blok Sál Emporio SYNOVITIDA V HISTOLOGICKÉM OBRAZE A PŘI ZOBRAZOVACÍCH VYŠETŘOVACÍCH METODÁCH Předsedající: Rovenský J, Šenolt L 78. Vplyv flavonoidov na klinické, morfologické a biochemické ukazovatele adjuvantnej artritídy Rovenský J, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 79. Moţnosti detekce a monitorování synoviálního zánětu u RA Šenolt L, Revmatologický ústav Praha 14:40 15:00 Sál Emporio SOBOTA 15. KVĚTNA 08:30 09:20 Odborný program sjezdu 10. programový blok REVMATISMUS MĚKKÝCH TKÁNÍ Předsedající: Hrnčíř Zb, Ţlnay M 80. Přínos dvaceti let exaktního studia fibromyalgie pro revmatologickou praxi Hrnčíř Zb, II. Interní klinika FN a LF UK Hradec Králové 81. Diferenciálne diagnostické aspekty entezopatií Ţlnay M, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 82. Konkomitantní fibromyalgie Tomš J, II. interní klinika FN a LF UK Hradec Králové 09:20 10:20 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY ACTELION PHARMACEUTICALS Předsedající: Rovenský J, Bečvář R

11 83. Role endotelinu v patogeneze systémové sklerodermie a moţnosti jeho ovlivnění Rovenský J, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 84. Moderní diagnostika a terapie intersticiálního plicního onemocnění u systémové sklerodermie Vašáková M, Pneumologická klinika FTN Praha 85. Doporučení pro diagnostiku a léčbu vaskulárních manifestací systémové sklerodermie Soukup T, Bečvář R 1/, II. interní klinika FN Hradec Králové, 1/ Revmatologický ústav Praha a Klinika revmatologie 1.LF UK Praha 10:20 10:50 10:50 11:50 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY DACOM PHARMA KOLAGEN V LÉČBĚ REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ Předsedající: Stančík R, Stančíková M 86. Kolagen při léčbě osteoartrózy (klinická studie) 30 min. Stančík R, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 87. Kolagen a revmatické onemocnění 30 min. Stančíková M, Rovenský J, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 11:50 12:40 Odborný program sjezdu 11. programový blok VARIA Předsedající: Brabcová H, Vencovský J 88. Přínos ultrazvukového vyšetření při diagnostice revmatického onemocnění ruky Gatterová J, Revmatologický ústav Praha 89. A49G polymorfizmus CTLA4 génu v slovenskej populácii pacientov s reumatoidnou artritídou - vzťah k tyroidálnej autoimunite Benhatchi K, Lazúrová I, Jochmanová I, Habalová V, Tomková S, Oetterová M, V. interná klinika UPJŠ LF, Ústav biológie UPJŠ LF Košice 90. Výskyt autoimunního a onkologického onemocnění u jednovaječných dvojčat Brabcová H, Ulčová-Gallová Z, Kokeš V, Novotný Z, Interní odd. revmatologie, FN Plzeň 91. Pyoderma gangrenosum fenomén více tváří: Koţní projev revmatoidní artritidy léčený anti-tnf-α, ale i moţný

12 neţádoucí účinek této léčby Hviščová K, Pavelka K, Revmatologický ústav Praha 92. Chlamydiová infekce - zákeřný nepřítel Polcarová D, Sanatoria Klímkovice 12:40 13:00 Závěr sjezdu 13:00 14:00 Závěrečný oběd lunch box

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 29. 6. 2012, s výhradou dalších změn a úprav ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 18:00 23:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY I STŘEDA 19.

Více

Základní harmonogram programu. Symposium pořádají. Čestné předsednictvo. Vědecký program symposia sestavil. 9. prosince, hlavní program

Základní harmonogram programu. Symposium pořádají. Čestné předsednictvo. Vědecký program symposia sestavil. 9. prosince, hlavní program Program Aktualizace k 20.11.2009 (s výhradou další aktualizace a úpravy) Symposium pořádají Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Léčebnými lázněmi Jáchymov a.s. Čestné předsednictvo

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy

Více

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav Sekce lékařů 8. ledna 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I (Foyer recepce, foyer kongresového sálu) 9. ledna 07.30 11.00

Více

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Foyer recepce, ostatní foyer VZ Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba

Více

12.00 13.00 Restaurant Společný oběd pro účastníky Setkání center biologické léčby podporovaný firmou Abbott Laboratories

12.00 13.00 Restaurant Společný oběd pro účastníky Setkání center biologické léčby podporovaný firmou Abbott Laboratories PROGRAM SYMPOSIA Symposium pořádají Česká revmatologická společnost ČLS JEP VLRZ p.o. Praha Vojenský rehabilitační ústav, Slapy na Vltavou Revmatologický ústav Praha Revmatologická klinika 1. LF UK Praha

Více

PROGRAM SYMPOSIA. Vědecký program symposia sestavil prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

PROGRAM SYMPOSIA. Vědecký program symposia sestavil prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. PROGRAM SYMPOSIA Symposium pořádají Česká revmatologická společnost ČLS JEP VLRZ p.o. Praha Vojenský rehabilitační ústav, Slapy na Vltavou Revmatologický ústav Praha Revmatologická klinika 1. LF UK Praha

Více

Konferenční sál 16.45 18.00 hod. Odborný program symposia 1. část POKROKY FARMAKOTERAPIE I Předsedající: Horák P, Bečvář R

Konferenční sál 16.45 18.00 hod. Odborný program symposia 1. část POKROKY FARMAKOTERAPIE I Předsedající: Horák P, Bečvář R Středa 7. ledna Foyer recepce Lázní Aurora 10.00 20.00 hod. Registrace Sponzorem registrace je firma Servier. Dodavatelem kongresových tašek pro účastníky je firma Pfizer, hlavní partner Třeboňských revmatologických

Více

Odborný program Aktualizace 6.12.2010 (s výhradou dalších změn a úprav)

Odborný program Aktualizace 6.12.2010 (s výhradou dalších změn a úprav) Odborný program Aktualizace 6.12.2010 (s výhradou dalších změn a úprav) Sekce lékařů 4.1.2011 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I 5.1.2011 07.30 11.00 Stavba doprovodné výstavy II 10.00 20.00 Registrace

Více

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace s výhradou dalších změn a úprav) ISBN Středa 3. června

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace s výhradou dalších změn a úprav) ISBN Středa 3. června PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 22. 5. 2015 s výhradou dalších změn a úprav) ISBN 978-80-905454-6-5 Středa 3. června 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I Foyer recepce, ostatní foyer VZ Čtvrtek 4. června

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM SYMPOSIA (Aktualizace k 2.6.2011 s výhradou dalších úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM SYMPOSIA (Aktualizace k 2.6.2011 s výhradou dalších úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM SYMPOSIA (Aktualizace k 2.6.2011 s výhradou dalších úprav) Středa 15. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 16. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy II 11.00

Více

(rehabilitace, revmatologie, revmatochirurgie),

(rehabilitace, revmatologie, revmatochirurgie), (rehabilitace, revmatologie, revmatochirurgie), ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO SYMPOSIA prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. prim. MUDr. Miloslav Kubíček prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř,

Více

PROGRAM Pracovní verze - aktualizace 12. 12. 2014, s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM Pracovní verze - aktualizace 12. 12. 2014, s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM Pracovní verze - aktualizace 12. 12. 2014, s výhradou dalších změn a úprav Sekce lékařů 6. ledna 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I (Foyer recepce, foyer kongresového sálu) 7. ledna 07.30

Více

Odborný program pracovní verze Aktualizace k , s výhradou dalších změn a úprav

Odborný program pracovní verze Aktualizace k , s výhradou dalších změn a úprav Odborný program pracovní verze Aktualizace k 19.11.2013, s výhradou dalších změn a úprav Symposium pořádají Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Léčebnými lázněmi Jáchymov a.s. Čestné

Více

PROGRAM SYMPOSIA. Středa 12. prosince ODBORNÝ PROGRAM. 12.00 13.00 Společný oběd pro účastníky setkání CBL Restaurant Ak. Běhounek

PROGRAM SYMPOSIA. Středa 12. prosince ODBORNÝ PROGRAM. 12.00 13.00 Společný oběd pro účastníky setkání CBL Restaurant Ak. Běhounek PROGRAM SYMPOSIA Středa 12. prosince 12.00 13.00 Společný oběd pro účastníky setkání CBL Restaurant Ak. 13.00 16.00 Setkání Center biologické léčby Společný oběd a setkání CBL se koná s podporou firmy

Více

Přestávka s občerstvením (Kongresový sál podloubí, foyer recepce, foyer kongresového sálu)

Přestávka s občerstvením (Kongresový sál podloubí, foyer recepce, foyer kongresového sálu) PROGRAM Sekce lékařů 8. ledna 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I (Foyer recepce, foyer kongresového sálu) 9. ledna 07.30 11.00 Stavba doprovodné výstavy II (Foyer recepce, foyer kongresového sálu)

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

Oběd pro registrované účastníky TRD 2017 (KC Roháč, Zrcadlový sál a foyer, oběd pro účastníky, kteří si jej zakoupili v on-line prodeji)

Oběd pro registrované účastníky TRD 2017 (KC Roháč, Zrcadlový sál a foyer, oběd pro účastníky, kteří si jej zakoupili v on-line prodeji) PROGRAM Konečná verze Sekce lékařů (KC Roháč kongresový sál) 3. ledna 17.00 24.00 Stavba doprovodné výstavy I (Roháč foyer) 4. ledna 08.00 12.00 Stavba doprovodné výstavy II (Roháč foyer) 10.00 20.00 Registrace

Více

Jáchymovské revmatologické dny pořádají Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Léčebnými lázněmi Jáchymov a.s.

Jáchymovské revmatologické dny pořádají Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Léčebnými lázněmi Jáchymov a.s. ODBORNÝ PROGRAM Pracovní verze 19. 11. 2015, s výhradou dalších změn a úprav Jáchymovské revmatologické dny pořádají Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Léčebnými lázněmi Jáchymov a.s.

Více

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do H. Mann Revmatologický ústav, Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Když do mé ambulance přichází nemocný s artritidou, mám chuť utéct zadním vchodem. Sir William

Více

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr.

Více

58. sjezd českých a slovenských revmatologů 2014

58. sjezd českých a slovenských revmatologů 2014 PROGRAM SJEZDU KONEČNÁ VERZE 58. sjezd českých a slovenských revmatologů 2014 Aktualizace k 15. září 2014 Společenská záštita Záštitu nad 58. výročním sjezdem českých a slovenských revmatologů převzali:

Více

Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský

Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský Normální kloub Kost Chrupavka Revmatoidní artritida Proliferace synoviálních buněk Infiltrace T a B lymfocyty, PB, Mø, F, NK, DC, EC... Zvýšená propustnost

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 30. 7. 2012 Úterý 18. září 18:00 23:00 Instalace doprovodné výstavy I Kongresové foyer, NH Congress, 1. poschodí

Více

Biologická léčba revmatických onemocnění

Biologická léčba revmatických onemocnění Biologická léčba revmatických onemocnění Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha CERGE 2010 infliximab etanercept adalimumab rituximab abatacept Biologická léčba revmatických onemocnění

Více

58. sjezd českých a slovenských revmatologů 2014

58. sjezd českých a slovenských revmatologů 2014 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 58. sjezd českých a slovenských revmatologů 2014 Aktualizace k 9. 7. 2014 s výhradou dalších změn a úprav Úterý 16. září 18:00 23:00 Instalace doprovodné výstavy I. část Kongresové

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

PÁTEK ODBORNÝ PROGRAM lékařská sekce. Místo konání: Aula, budova A, Univerzita Hradec Králové hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

PÁTEK ODBORNÝ PROGRAM lékařská sekce. Místo konání: Aula, budova A, Univerzita Hradec Králové hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PÁTEK 19.4.2013 ODBORNÝ PROGRAM lékařská sekce Místo konání: Aula, budova A, Univerzita Hradec Králové 8.30 9.00 hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 9.00 10.00 hodin SPONZOROVANÉ PŘEDNÁŠKY Předsednictvo: Paráková

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 28. 8. 2012 Úterý 18. září 18:00 23:00 Instalace doprovodné výstavy I Kongresové foyer, NH Congress, 1. poschodí,

Více

PROGRAM SJEZDU PRACOVNÍ VERZE. Aktualizace k datu 7. července 2016, s výhradou dalších úprav

PROGRAM SJEZDU PRACOVNÍ VERZE. Aktualizace k datu 7. července 2016, s výhradou dalších úprav PROGRAM SJEZDU PRACOVNÍ VERZE Aktualizace k datu 7. července 2016, s výhradou dalších úprav Záštitu nad sjezdem převzali Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brno prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.,

Více

PROGRAM SJEZDU - KONEČNÁ VERZE. Aktualizováno ke dni 21. září 2016

PROGRAM SJEZDU - KONEČNÁ VERZE. Aktualizováno ke dni 21. září 2016 PROGRAM SJEZDU - KONEČNÁ VERZE Aktualizováno ke dni 21. září 2016 Záštita na sjezdem Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brno prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., děkan Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity

Více

Kolín. Humpolec. Jihlava

Kolín. Humpolec. Jihlava Kolín Humpolec Jihlava Finální informace Ortopedicko - traumatologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod pořádá ODBORNÉ SYMPOZIUM CHIRURGIE RUKY A NOHY u příležitosti 50.výročí založení Ortopedického oddělení

Více

PROGRAM SJEZDU PRACOVNÍ VERZE. Aktualizace k datu 19. srpna 2016, s výhradou dalších úprav

PROGRAM SJEZDU PRACOVNÍ VERZE. Aktualizace k datu 19. srpna 2016, s výhradou dalších úprav PROGRAM SJEZDU PRACOVNÍ VERZE Aktualizace k datu 19. srpna 2016, s výhradou dalších úprav Záštitu nad sjezdem převzali Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brno prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., děkan

Více

Zápis. ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 15. června 2011 od 15.00 v salonku hotelu Diplomat, Praha

Zápis. ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 15. června 2011 od 15.00 v salonku hotelu Diplomat, Praha Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 15. června 2011 od 15.00 v salonku hotelu Diplomat, Praha Přítomni: prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb. Hrnčíř,

Více

PROGRAM KONFERENCE. Instalace doprovodné výstavy konference I Kulturní dům Jáchymov. Instalace doprovodné výstavy konference II Kulturní dům Jáchymov

PROGRAM KONFERENCE. Instalace doprovodné výstavy konference I Kulturní dům Jáchymov. Instalace doprovodné výstavy konference II Kulturní dům Jáchymov Čtvrtek 4. prosince PROGRAM KONFERENCE 16.00 20.00 17.00 20.00 Registrace Kulturní dům Jáchymov foyer přízemí Instalace doprovodné výstavy konference I Kulturní dům Jáchymov Pátek 5. prosince 07.30 19.00

Více

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav Středa, 27. listopadu 18.00 20.00 Registrace foyer recepce, Hotel Zámek Vráž 18.00 20.00 Stavba doprovodné

Více

PROGRAMOVÝ 56. VÝROČNÍHO SJEZDU ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH. 19. 22. září 2012 Olomouc Kongresové centrum NH Congress ISBN 978-80-260-2901-1

PROGRAMOVÝ 56. VÝROČNÍHO SJEZDU ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH. 19. 22. září 2012 Olomouc Kongresové centrum NH Congress ISBN 978-80-260-2901-1 PROGRAMOVÝ S B O R N Í K 56. VÝROČNÍHO SJEZDU ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH R E V M A T O L O G Ů 19. 22. září 2012 Olomouc Kongresové centrum NH Congress Pořadatelé Česká revmatologická společnost ČLS JEP a Slovenská

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

V. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 16. 9. 2011 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

V. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 16. 9. 2011 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí FINÁLNÍ INFORMACE Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí pořádá V. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. - 16. 9. 2011 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Organizační

Více

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Průběh jednání: 1. běžného účtu rezervního účtu ČRS

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Průběh jednání: 1. běžného účtu rezervního účtu ČRS Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 16. května 2014 od 10.00 hod. v Revmatologickém ústavu, Praha Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr.

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

Program. 29.dubna 2010 13:00 17:00 pre-workshop

Program. 29.dubna 2010 13:00 17:00 pre-workshop ve spolupráci s ČHS a ČOS ČLS JEP pořádá 4. workshop CELL - projektu Oportunní infekce u imunokompromitovaných nemocných Empirická a preemptivní antimykotická léčba u nemocných s hematologickými malignitami

Více

Riziko zlomenin (FRAX) u vybraných revmatických ochorení Masaryk Pavol - Národný ústav reumatických chorôb Piešťany Letkovská A.

Riziko zlomenin (FRAX) u vybraných revmatických ochorení Masaryk Pavol - Národný ústav reumatických chorôb Piešťany Letkovská A. Čtvrtek 08. 09. 2011 13.00-13.45 Slavnostní zahájení prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Payer, CSc. 14.00-15.30 FRAX Informace o činnosti SMOS, informace o atestacích v oboru

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS. Clarion Congress Hotel BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE

PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS. Clarion Congress Hotel BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS Clarion Congress Hotel čtvrtek, 6. 4. 2017 10.15 Zahájení 10.20 11.35 BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., Klinika

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění Informační a komunikační technologie v podpoře e národnn rodních registrů vybraných onemocnění P. Hanzlíček, V. Faltus, J. Zvárov rová EuroMISE centrum, Oddělen lení medicínsk nské informatiky, Ústav informatiky

Více

KONGRES ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH OSTEOLOGŮ září 2011 Hradec Králové

KONGRES ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH OSTEOLOGŮ září 2011 Hradec Králové KONGRES ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH OSTEOLOGŮ září 0 Hradec Králové ČTVRTEK 8. 9. 0 3.00-3.45 Slavnostní zahájení Předsedající: prof. MUDr., CSc., dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Payer, CSc. Informace o činnosti SMOS,

Více

PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav Středa 1. října 18:00 22:00 Registrace 17:00 22:00 Instalace doprovodné výstavy konference 17:30 Schůze výboru Sekce gynekologické

Více

PROGRAMOVÝ SBORNÍK TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013. 9. 11. ledna Třeboň. www.revma.cz/crs2013

PROGRAMOVÝ SBORNÍK TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013. 9. 11. ledna Třeboň. www.revma.cz/crs2013 TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013 9. 11. ledna Třeboň www.revma.cz/crs2013 Pořádají: Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a Lázně Aurora Třeboň Organizace:

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

Přítomni: Program: Průběh jednání:

Přítomni: Program: Průběh jednání: Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 26. dubna 2012 od 16.00 hod. v salonku Hotelu Clarion, Praha Přítomni: prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb.

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav Význam včasné intervence prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav PROČ VČASNÁ INTERVENCE Nemoci pohybového systému (NPS) jsou druhou nejčastější příčinou dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ

BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ V REVMATOLOGII, GASTROENTEROLOGII A DERMATOLOGII Karel Pavelka, Petr Arenberger, Milan Lukáš, Tomáš Zima, Tomáš Doležal, Marta Olejárová, Petra Cetkovská

Více

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník Jáchymovské revmatologické dny 2011 Programový sborník 7. 9. prosince 2011 Lečebné sanatorium Akademik Běhounek Lázeňský hotel Radium Palace Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci

Více

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXVII. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou

Více

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT II. INFORMACE VÝBOR ČSOT pořádá XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 17. 5. 2013 TOP HOTEL, PRAHA Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

PROGRAMOVÝ SBORNÍK. 4. 6. června 2015 Konferenční centrum Vojenská zotavovna Měřín ISBN 978-80-905454-6-5. www.revmatologicka-spolecnost.

PROGRAMOVÝ SBORNÍK. 4. 6. června 2015 Konferenční centrum Vojenská zotavovna Měřín ISBN 978-80-905454-6-5. www.revmatologicka-spolecnost. PROGRAMOVÝ SBORNÍK 4. 6. června 2015 Konferenční centrum Vojenská zotavovna Měřín Pořádají Česká revmatologická společnost ČLS JEP a Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou Organizace Congress Prague

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Terapie Verze č 2016 13. Biologická léčba Nové perspektivy v léčbě se rozvinuly v posledních letech s nástupem tzv. biologických léků. Tento název je používán

Více

PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ , ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ , ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 6 Čtvrtek 6. 10. 2016 14:00 14:30 Káva na uvítanou 6. - 8. 10. 2016, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 14:30 16:00 Satelitní sympozium Pfizer PŘEDCHÁZEJTE (NE)ČEKANÉMU

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY MUDr. Kašpárek Richard, Ph.D. Ortopedické oddělení FN Ostrava Primář MUDr. Cichý Z., Ph.D.

Více

XVI. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM

XVI. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM POZVÁNKA XVI. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM Sympozium se koná pod záštitou generálního ředitele a předsedy představenstva Lázně Teplice v Čechách a.s. Radka Popoviče a přednosty Kliniky dětské a dospělé

Více

9.15 10.45 PREVENCE TEPENNÝCH ONEMOCNĚNÍ I í: Ambrózy E. (Bratislava), Blažek V. (Cáchy), Spáčil J. (Praha)

9.15 10.45 PREVENCE TEPENNÝCH ONEMOCNĚNÍ I í: Ambrózy E. (Bratislava), Blažek V. (Cáchy), Spáčil J. (Praha) ODBORNÝ PROGRAM ČTVRTEK 11. 6. PŘEDNÁŠ KOVÝ SÁL - ŠPANĚLSKÁ KONÍRNA 8.45 9.05 Slavnostní zahájen í 9.05 9.15 1. Současný stav angiologie v Olomouckém kraji Musil D., Kaletová M., Herman J. Interní a cévní

Více

REVMATOLOGICKÉ DNY 2015

REVMATOLOGICKÉ DNY 2015 TŘEB ŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2015 7. 9. ledna, Třeboň I Konferenční centrum Lázně Aurora Programový sborník (Vydán s partnerskou podporou firmy AbbVie) Pořádají: Česká revmatologická společnost ČLS JEP,

Více

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER České Budějovice 21. dubna 2017 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 21. 4. 2017 / 9.00 17.00 hodin Clarion Congress Hotel České Budějovice Konferenční

Více

X. Český a V. Česko - Slovenský sjezd spánkového lékařství

X. Český a V. Česko - Slovenský sjezd spánkového lékařství X. Český a V. Česko - Slovenský sjezd spánkového lékařství Termín: 6.11. - 8.11. 2008 Místo: Parkhotel Plzeň Organizační výbor sjezdu prim. MUDr. Jana Vyskočilová Doc. MUDr. Karel Šonka, DrSc. MUDr. Miroslav

Více

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015 FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ A KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE POŘÁDAJÍ V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ VE DNECH 19. -

Více

Programový sborník. Jáchymovské. 25. 27. listopadu 2015. revmatologické dny 2015 ISBN 978-80-905454-7-2

Programový sborník. Jáchymovské. 25. 27. listopadu 2015. revmatologické dny 2015 ISBN 978-80-905454-7-2 25. 27. listopadu 2015 Lečebné sanatorium Akademik Běhounek Lázeňský hotel Radium Palace Jáchymovské revmatologické dny 2015 Programový sborník Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 České kardiologické dny 14 Programový výbor: Organizační výbor: Pořadatel: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

XXIII. konference. Asociace klinických logopedů ČR 6. 7. 11. 2015. Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu.

XXIII. konference. Asociace klinických logopedů ČR 6. 7. 11. 2015. Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu. XXIII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hotel AMBASSADOR Národní Dům Karlovy Vary 6. 7. 11. 2015 Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu Varia Program konference: Místo

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Autoři: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav Praha MUDr. Heřman Mann Česká revmatologická společnost

Více

X. Celostátní konference sekundární osteoporóza SMOS ČLS JEP

X. Celostátní konference sekundární osteoporóza SMOS ČLS JEP X. Celostátní konference sekundární osteoporóza SMOS ČLS JEP Program konference 13.4.2012 9,00 Zahájení 9,00-9,30 Úvodní slovo Blahoš J. - prezident ČLS JEP Kunová J. - ředitelka FN Plzeň Dominik P.- náměstek

Více

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu

Více

BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ

BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ V REVMATOLOGII, GASTROENTEROLOGII A DERMATOLOGII Karel Pavelka, Petr Arenberger, Milan Lukáš, Tomáš Zima, Tomáš Doležal, Marta Olejárová, Petra Cetkovská

Více

XXXV. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM

XXXV. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM Radiofarmaceutická sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP a oddělení nukleární medicíny Slezské nemocnice Opava Vás srdečně vítají na akci XXXV. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

34. MEZIKRAJSKÉ DNY KLINICKÉ BIOCHEMIE JIHOČESKÉHO, KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO REGIONU

34. MEZIKRAJSKÉ DNY KLINICKÉ BIOCHEMIE JIHOČESKÉHO, KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO REGIONU 34. MEZIKRAJSKÉ DNY KLINICKÉ BIOCHEMIE JIHOČESKÉHO, KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO REGIONU 2. 6.-3. 6. 2016 CONGRESS HOTEL CLARION ČESKÉ BUDĚJOVICE PROGRAM Vážení účastníci pracovního semináře, jako

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

58. SBORNÍK VÝROČNÍHO PROGRAMOVÝ. A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 17. 20. 9. 2014 Hradec Králové Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS

58. SBORNÍK VÝROČNÍHO PROGRAMOVÝ. A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 17. 20. 9. 2014 Hradec Králové Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS PROGRAMOVÝ SBORNÍK 58. VÝROČNÍHO S J E Z D U Č E S K Ý C H A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 17. 20. 9. 2014 Hradec Králové Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS Pořadatelé: Organizátor: Česká revmatologická

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více