UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013"

Transkript

1 UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á K O M O R A K A RV I N Á

2 Celní předpisy Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu

3 Celní předpisy Jednotná celní legislativa EU. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní zákoník Společenství (celní kodex Společenství) NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní zákoník Společenství NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o sazební a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1719/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla a další

4 Národní celní legislativa. Celní předpisy Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, v platném znění Vyhláška č. 171/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží Vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a o způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství a další

5 Základní pojmy celního práva zboží - přestože základní celní předpisy EU pojem zboží nedefinují (zboží je definováno judikátem evropského soudního dvora), rozumí se jím veškeré hmotné věci movité, které lze zatřídit do nomenklatury celního sazebníku, a elektrická energie osoba usazená ve Společenství: - v případě fyzické osoby osoba, která má obvyklé bydliště ve Společenství - v případě právnické osoby osoba, která má sídlo, řídící ústředí nebo stálou provozovnu ve Společenství dovozem dopravení zboží ze státu mimo EU na jednotné celní území EU vývozem dopravení zboží do státu mimo EU z jednotného celního území EU deklarant osoba, která je oprávněná podat celní prohlášení, tato osoba se může nechat zastupovat v zastoupení přímém i v zastoupení nepřímém, nepřímý zástupce však procesně jedná jako deklarant

6 Základní pojmy celního práva celní prohlášení projev vůle deklaranta, tzn. návrh, směřující k propuštění zboží do navrhovaného celního režimu. Celní předpisy stanoví, kdy je celní prohlášení podáváno v písemné podobě na předepsaném tiskopise (Jednotném správním dokladu JSD) a kdy jinou formou

7 Základní pojmy celního práva celně schválené určení možné způsoby nakládání se zbožím, kterými jsou: - propuštění zboží do navrhovaného celního režimu - umístění zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu - vzdání se zboží ve prospěch státu - zničení zboží pod dohledem celních orgánů - zpětný vývoz zboží z celního území Společenství celními režimy se rozumí: - propuštění zboží do volného oběhu - propuštění zboží do režimu uskladnění zboží v celním skladu - propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku - propuštění do režimu přepracování zboží pod celním dohledem - propuštění zboží do režimu dočasného použití - propuštění zboží do režimu vývozu - propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku - propuštění zboží do režimu tranzitu

8 Základní pojmy celního práva předložení zboží k celnímu řízení oznámení celním orgánům učiněné stanoveným způsobem, že zboží bylo přepraveno na celní úřad nebo jiné místo určené nebo schválené celními orgány propuštění zboží úkon, kterým celní orgány umožňují nakládat se zbožím za podmínek celního režimu, do nějž je propuštěno zboží v právním postavení dočasně uskladněného zboží zahraniční zboží, které je pod dohledem celních orgánů, nicméně mu ještě nebylo přiděleno žádné celně schválené určení zboží celním statusem Společenství zboží, které bylo zcela získáno nebo vyrobeno na celním území EU a nebylo dopraveno mimo EU a zboží, které bylo do EU dovezeno z třetích zemí a bylo propuštěno do volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navrácení na celním území EU zbožím celním statusem zahraničním se rozumí ostatní zboží

9 Zastupování Každá osoba se muže osoba nechat v jednání s celními orgány zastoupit pro provádění všech úkonu a formalit stanovených celními předpisy. Toto zastoupení muže být: - přímé, kdy zástupce jedná jménem a na účet jiné osoby nebo - nepřímé, kdy zástupce jedná vlastním jménem na účet jiné osoby Zástupce musí prohlásit, že jedná na účet zastoupené osoby, vymezit, zda se jedná o zastoupení přímé či nepřímé, a být zmocněn jednat jako zástupce. Osoba, která neprohlásí, že jedná jménem nebo na účet jiné osoby, nebo prohlásí, že jedná jménem nebo na účet jiné osoby, aniž je zmocněna, se považuje za osobu jednající vlastním jménem a na vlastní účet.

10 Celní hodnota Celní hodnota - základ pro výpočet cla Stanovení celní hodnoty vychází z principu tzv. hodnoty převodní, tedy ceny skutečně placené nebo ceny, která má být zaplacena za zboží dodané ze zahraničí do tuzemska. V komerční praxi bývá touto cenou obyčejně částka uvedená na obchodní faktuře dodavatele. Forma uskutečnění platby není přitom podstatná stejně jako skutečnost, zda platba je nebo bude uskutečněna přímo prodávajícímu nebo třetí osobě ve prospěch prodávajícího. Cenou, která byla nebo má být za zboží skutečně zaplacena, se rozumí celková platba, která byla nebo má být uskutečněna mezi prodávajícím a kupujícím ve prospěch prodávajícího za dovážené zboží; zahrnuje veškeré platby, které kupující uskutečnil nebo má uskutečnit jako podmínku prodeje dováženého zboží prodávajícímu nebo třetí osobě k uspokojení závazku prodávajícího.

11 Celní hodnota Při určení celní hodnoty se k ceně, která byla nebo má být za dovážené zboží skutečně zaplacena, připočtou, mimo další prvky uvedené v ustanovení čl. 32 celního kodexu, zejména: - provize a odměny za zprostředkování, s výjimkou nákupních provizí, které jsou hrazeny kupujícím a nejsou zahrnuty k ceně zboží, - náklady na balení zahrnující jak práci, tak materiál, které jsou hrazeny kupujícím a nejsou zahrnuty k ceně zboží, - licenční poplatky týkající se hodnoceného zboží, které musí přímo nebo nepřímo platit kupující jako podmínku prodeje hodnoceného zboží, pokud tyto poplatky nejsou zahrnuty v ceně zboží, - hodnota celé části výnosu z jakéhokoli pozdějšího dalšího prodeje, převodu nebo použití dovezeného zboží, která případně přímo nebo nepřímo prodávajícímu, - náklady na dopravu a pojištění dováženého zboží až na místo, kde zboží vstupuje na celní území Společenství, - náklady na nakládku, vykládku a manipulaci spojené s dopravou dováženého zboží až na místo, kde zboží vstupuje na celní území Společenství,

12 Celní hodnota Do celní hodnoty se, za předpokladu, že jsou odlišeny od ceny, která byla nebo má být za dovážené zboží skutečně zaplacena, nezapočítávají, mimo další prvky uvedené v ustanovení čl. 33 celního kodexu, zejména: - náklady na dopravu zboží po jeho příchodu na místo, kde vstoupilo na celní území Společenství - dovozní cla a jiné poplatky splatné ve Společenství při dovozu nebo prodeji zboží - náklady na stavbu, instalaci, montáž, údržbu nebo technickou pomoc vynaložené po dovozu na dovážené zboží - nákupní provize, - apod. Pro správnou kalkulaci celní hodnoty je nutné zkoumat dodací doložky INCOTERMS, které, mimo jiné upravují rozdělení nákladů spojených s přepravou mezi prodávajícího a kupujícího.

13 Celní hodnota Celní hodnota má vliv na kalkulaci základu DPH při dovozu zboží. Dle ust. 38 zákona o DPH je základem daně u dovozu zboží je součet: - základu pro vyměření cla - celní hodnota určená dle Kapitoly 3 celního kodexu uvedená v odst. 47 JSD - hodnoty cla - uvedené v odst. 47 JSD - vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, tzn. náklady na dopravu zboží, na pojištění zboží, na manipulaci se zbožím po cestě ze třetí země, včetně nakládky a vykládky, na služby celního deklaranta (tyto služby jsou osvobozeny od DPH) - příslušné spotřební daně

14 Celní hodnota/dph Náklady dovozce Faktura za zboží od prodávajícího Faktura za dopravu z CH do ČR od dopravce EXW DDU na faktuře za zboží jsou vedlejší náklady odděleny od ceny zboží 1000,- 1900,- ve faktuře odděleno: zboží ,- doprava 900,- 900,- DDU vedlejší náklady jsou započteny do ceny prodávaného zboží 1900,- CELNÍ HODNOTA 1300,- 1300,- 1900,- Výše vyměřeného cla (5%) Náklady za vnitrounijní úsek dopravy nezahrnuté v celní hodnotě 65,- 65,- 95,- 600,- 600,- 0 Faktura za vykládku 200,- 200,- 200,- Faktura za služby celního deklaranta ZÁKLAD VÝPOČET DPH PRO 100,- 100,- 100,- 2265,- 2265,- 2295,-

15 Kontrola Celní orgány mohou provádět veškeré kontroly, které považují za nezbytné pro zajištění rádného používání celních předpisů. Kontroly: - namátkové celní kontroly - kontroly vycházejí z analýzy rizik za použití pocítacového zpracování dat Pro účely používání celních předpisů (včetně kontrol) musí každá osoba, která se přímo nebo nepřímo podílí na dotyčných operacích za účelem obchodu se zbožím, poskytnout celním orgánům na jejich žádost všechny doklady a informace a veškerou potřebnou pomoc.

16 Následná kontrola Celní orgány jsou oprávněny po propuštění zboží do navrženého celního režimu provádět následnou kontrolu, jejímž účelem je přesvědčit se o správnosti a úplnosti údajů uvedených v celním prohlášení, pravosti dokladu k němu předložených nebo připojených a o správnosti vyměřeného cla, daní a poplatku. Následná kontrola muže být provedena u a) tuzemského vývozce nebo tuzemského dovozce, b) tuzemského příjemce nebo tuzemského odesilatele zboží c) deklaranta d) přímého zástupce e) dopravce zboží f) apod. Provádí se kontrolou obchodních dokladu a účetních záznamu a dalších písemností vztahujících se k údajům uvedeným v celním prohlášení nebo k údajům, souvisejícím s obchodními operacemi s tímto zbožím.

17 Následná kontrola Následnou kontrolu lze provést ve lhůtě tří let od konce roku, ve kterém vznikla povinnost zaplatit clo nebo daň. Kontrolovaná osoba je povinna: a) vytvořit podmínky pro provedení následné kontroly b) předložit celnímu orgánu veškeré vyžádané doklady a písemnosti, poskytnout mu informace k předmětu kontroly c) předložit celnímu orgánu zboží, pokud má takové zboží k dispozici d) předložit v průběhu kontroly důkazní prostředky prokazující její tvrzení, e) umožnit celním orgánům vstup do každé provozní budovy, místnosti, místa a dopravního prostředku, které užívá k podnikání nebo které souvisejí s předmětem kontroly, jakož i do obydlí, pokud je také užíváno k podnikání, a umožnit jednání s jakýmkoliv svým zaměstnancem f) zapůjčit celním orgánům potřebné obchodní doklady a účetní záznamy a jiné doklady a písemnosti včetně záznamu dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky

18 Vstup zboží na území Společenství Osoba, která zboží dopravila na celní území Společenství, je povinna je dopravit bez zbytečného odkladu k celnímu úřadu určenému celními orgány nebo na jiné určené místo. Zboží vstupující na celní území Společenství musí být předloženo k celnímu řízení. Předkládá ho osoba, která jej dopravila na toto území, nebo případně osoba, která přebírá odpovědnost za jeho přepravu po jeho vstupu. Zboží, které vstoupilo na celní území Společenství musí být přiděleno celně schválené určení. ČR nemá s výjimkou mezinárodních letišť vstupní celní úřady, tzn. že je zboží do tuzemska zpravidla od vstupního celního úřadů přepravováno pod celní dohledem v režimu tranzitu.

19 Vstupní souhrnné celní prohlášení Umožněné předkládat Vstupní celní prohlášení (Entry summary declaration) povinné od Kdo podává ESD? - osoba, která zboží přiváží nebo přebírá odpovědnost za přepravu zboží (většinou dopravce), - ESD může podat i dovozce, příjemce příp. kdokoli, kdo je schopen dotčené zboží předložitnebo zajistit jeho předložení příslušnému celnímu orgánu. Komu se podává ESD? - celnímu úřadu vstupu (tam, kde zboží vstupuje na území Společenství - podle čl. 184a prováděcího nařízení, čl. 36a celního kodexu) nebo případně jinému celnímu úřadu celnímu úřadu podání (v první fázi není umožněno). 19

20 Vstupní souhrnné celní prohlášení Kdy se podává ESD? Před příchodem zboží na území Společenství, ve lhůtách stanovených v čl.184a) až 184c) nařízení Komise 1875/2006 pro jednotlivé druhy dopravy: námořní přeprava - u nákladů v kontejnerech 24 hodin před nakládkou v přístavu odeslání, volně ložený, či kusový náklad 4 hodiny před vplutím do prvního přístavu na celním území Společenství letecká přeprava - u letů na krátkou vzdálenost (méně než 4 hodiny) nejpozději v okamžiku skutečného vzletu letadla, u letů na dlouhou vzdálenost nejméně čtyři hodiny před příletem na první letiště na celním území Společenství železniční a vnitrostátní lodní přeprava - nejméně dvě hodiny před příchodem na vstupní celní úřad silniční přeprava - nejméně hodinu před příchodem na vstupní celní úřad 20

21 Vstupní souhrnné celní prohlášení Kdy není nutné ESD předkládat? V případech dovozu: elektrické energie, zboží, které vstupuje potrubím, dopisy, pohlednice a tiskoviny a to i na elektronických nosičích, zboží přepravované podle pravidel Světové poštovní úmluvy, zboží, které se nachází v osobních zavazadlech cestujících, zboží, pro které je přípustné ústní celní prohlášení, zboží, pro které jsou vydány karnety ATA, Co bude musí ESD obsahovat? - údaje podle přílohy 30A nařízení Komise 1875/ údaje jsou různé pro každý způsob přepravy, tj. jiné pro leteckou, námořní, železniční a silniční, dále jsou odlišné pro držitele certifikátu AEO a zjednodušené postupy. 21

22 Vstupní souhrnné celní prohlášení Jak se ESD podává? - v elektronické podobě prostřednictvím zařízení na přenos a zpracování údajů (osoba musí mít povolení elektronické komunikace s parametry povolujícího celního úřadu daného členského státu ) - výjimku tvoří havarijní případy, kdy počítačový systém používaný celními orgány není funkční, nebo není funkční elektronická aplikace osoby podávající ESD v těchto případech lze podat ESD v písemné podobě K čemu ESD slouží? - obsah ESD bude primárně sloužit k vyhodnocení rizikovosti zásilky, tzn. bude vyhodnocováno, zda takové zboží může vůbec vstoupit na území Společenství. 22

23 Předložení zboží k celnímu řízení Jakmile je zboží, které není zbožím Společenství a nachází se v tranzitním režimu, dopraveno na místo určení na celním území Společenství a předloženo k celnímu řízení: - ke zboží musí být podáno souhrnné celní prohlášení nebylo-li podáno celní prohlášení - muže být zboží prohlíženo nebo z něj mohou být odebírány vzorky za účelem přidělení celně schváleného určení (na povolení CÚ). - se souhlasem celních orgánu lze zboží vykládat z dopravních prostředku, kterými je přepravováno, pouze a na místech, která k tomu tyto orgány určí nebo schválí - na zboží, na které bylo podáno souhrnné celní prohlášení, musí být podán návrh na přidělení celně schváleného určeni 20 dnu ode dne, kdy bylo podáno souhrnné prohlášení

24 Souhrnné celní prohlášení Souhrnné celní prohlášení není stanoven formulář podepisuje osoba, která je podává potvrdí celní orgány a uschovají je, aby mohlo být prověřeno, zda bylo danému zboží přiděleno celně schválené určení ve stanovených lhůtách Pokud bylo zboží před předložením celním orgánům přepravováno v tranzitním režimu, je souhrnným celním prohlášením doklad o tranzitu určený pro celní úřad určení.

25 Dočasné uskladnění Od předložení k celnímu řízení do doby, než mu bude přiděleno celně schválené určení, má předložené zboží postavení dočasně uskladněného zboží. Dočasně uskladněné zboží muže být skladováno pouze na místech schválených celními orgány. Celní orgány mohou od držitele zboží požadovat poskytnutí jistoty k zajištění celního dluhu. Dočasně uskladněné zboží podrobeno pouze úkonům potřebným k tomu, aby bylo uchováno v nezměněném stavu, aniž by se měnila jeho obchodní úprava nebo technická charakteristika.

26 Celně schválená určení propuštění zboží do navrhovaného celního režimu umístění zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu SCP a SCS jsou části celního území nebo provozovny umístěné na tomto území, oddělené od ostatního celního území, kde zboží ze třetích je z hlediska dovozních cel a obchodně politických dovozních opatření považováno jako by se nenacházelo na celním území Společenství a na zboží Společenství jsou v důsledku jeho umístění ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu uplatňovány výhody, které se obvykle vztahují na zboží při jeho vývozu. vzdání se zboží ve prospěch státu zničení zboží pod dohledem celních orgánů zpětný vývoz zboží z celního území Společenství

27 Celní prohlášení Celní prohlášení se podává: a) písemně JSD b) Elektronicky systém EDI c) Ústním prohlášením nebo jiným úkonem, jímž držitel zboží vyjádří svou vůli, aby bylo zboží propuštěno do určitého celního režimu. Celní prohlášení učinit každá osoba, která muže celnímu orgánu předložit zboží nebo zajistit jeho předložení se všemi povinnými doklady - liší se dle režimu. Avšak: vyplývají-li z přijetí celního prohlášení pro určitou osobu zvláštní povinnosti, muže být celní prohlášení učiněno pouze touto osobou nebo jejím jménem deklarant musí být usazen ve Společenství tato podmínka se nevyžaduje při propouštění do režimu tranzitu nebo dočasného použití

28 Celní prohlášení Celní prohlášení se podává: a) celnímu úřadu příslušnému pro místo, kde zboží bylo nebo má být předloženo k celnímu řízení v souladu s celními předpisy b) celnímu úřadu, který je příslušný ke kontrole místa, kde je vývozce usazen nebo kde se zboží balí nebo nakládá k vývozu Podáním celního prohlášení podepsaného deklarantem nebo jeho zástupcem vzniká odpovědnost za: správnost údajů uvedených v celním prohlášení pravost přiložených dokladu a dodržení všech povinností v souvislosti s propuštěním dotyčného zboží do daného celního režimu.

29 Doklady přikládané k CP Údaje uvedené v JSD musí být doloženy následujícími dokumentů: obchodní faktura, vystavená vývozcem a znějící na jméno dovozce, prokazující zejména měnu a částku, která je nebo bude hrazena do zahraničí Obchodní Konzulární Celní Pro forma deklarace celní hodnoty certifikát o původu zboží v předepsané formě přepravní doklad, osvědčující uzavření smlouvy o přepravě věci nebo zasílatelské smlouvy, zejména z důvodu uvedení výše přepravních výloh balicí list (pokud je to účelné) další předepsané nebo dohodnuté doklady (zdravotní, veterinární certifikáty apod.).

30 Celní řízení Do jednotlivých celních režimů se zboží propouští provedením celního řízení: jehož účelem je rozhodnout o propuštění zboží do celního režimu, vyměřit případné celní poplatky a uplatnit další obchodně-politická opatření. které se zahajuje se na základě celního prohlášení (JSD) přijatého celním úřadem jehož průběh je založen na kontrole totožnosti údajů v dokumentech ke zboží se skutečným stavem zboží (kontrola dokladů nebo fyzická kontrola zboží)

31 Rozhodnutí Náležitosti rozhodnutí v celním řízení: a) označení celního úřadu, který rozhodnutí vydal b) evidenční číslo rozhodnutí c) datum přijetí celního prohlášení d) datum vydání rozhodnutí e) přesné označení deklaranta f) popis a název zboží g) položka celního sazebníku h) vlastnoruční podpis pověřeného zaměstnance celního úřadu s uvedením jména, příjmení a funkce a otisk služebního razítka; v případech, kdy je rozhodnutí vydáno elektronicky, jsou vlastnoruční podpis a otisk služebního razítka nahrazeny kódem i) celní sazbu zboží podle celního sazebníku j) částku vyměřeného cla nebo daně k) číslo úctu banky, na nějž mají být vyměřené částky zaplaceny, a její označení

32 Chronologie úkonu v dovozu zboží CÚ vstupu CÚ dovozu režim tranzit 20 dnů dočasné uskladnění podání SCP ( nebo rovnou JSD) podání JSD (pokud bylo podáno SCP) propuštění do režimu možnost nakládat se zbožím podání CP (např. tranzit) předložení zboží k celnímu řízení + ukončení režimu tranzit Zahájení celního řízení vstup zboží na území EU + předložení zboží k celnímu řízení Podání ESD 32

33 Zjednodušené postupy Celní orgány mohu povolit, aby: a) prohlášení neobsahovalo některé údaje nebo k němu nebyly přiloženy některé doklady b) byl namísto prohlášení předloženo neúplné celní prohlášení, obchodní nebo úřední doklad spolu s žádostí propustit zboží do daného režimu c) celní prohlášení ke zboží pro daný režim bylo provedeno zápisem do protokolu V režimu tranzitu: a) povolení schváleného příjemce - umožňuje, aby zboží dopravované pod celním dohledem v celním režimu tranzitu do ČR nemuselo být dopravováno k celnímu úřadu, ale do prostor dovozce zboží b) povolení schváleného odesílatele - umožňuje, aby zboží, které má být dopraveno v režimu tranzitu od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení, nemuselo být dopravováno k celnímu úřadu, ale aby bylo přepravováno z prostor odesílatele

34 Celní režimy Vývoz celním režim jehož účelem je umožnit opuštění zboží území EU, tzn. aby zboží mohlo být dopraveno do třetích zemí celní režim, na který se vztahuje uplatnění obchodně-politických opatření souvisejících s vývozem zboží celní režim, jehož důsledkem je osvobození dodávky zboží od DPH výstupem zboží mimo celní území Společenství ztrácí zboží Společenství svůj celní status do režimu vývozu nelze propustit zboží, které není zbožím Společenství

35 Vývoz Definice vývozu Dle celních předpisů: - dopravení zboží do státu mimo EU z jednotného celního území EU Jako předmět daně dle zákona o DPH: 2 ZoDPH Předmětem daně je dodání zboží za úplatu s místem plnění v tuzemsku 13 odst. 1 ZoDPH Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. 66 ZoDPH Vývozem zboží se rozumí výstup zboží z území EU na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit, nebo bylo propuštěno do celně schváleného určení zpětný vývoz zboží z celního území Evropského společenství. Za vývoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje také umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.

36 Vývoz Daňový doklad při vývozu zboží 30 ZoDPH odst. 4 daňovým dokladem při vývozu zboží je: a) písemné rozhodnutí celního orgánu o vývozu zboží do třetí země, kterým je celním orgánem potvrzen výstup zboží z území Evropského společenství, b) písemné rozhodnutí celního orgánu o umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku. odst. 5 - pokud je celní prohlášení podáno plátcem se souhlasem celního orgánu elektronicky, musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou Od je elektronické celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu povinné.

37 Vývoz Definice vývozce Čl. 788 prováděcího nařízení k celnímu kodexu (NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2454/93) : - za vývozce považuje osoba, jejímž jménem a na jejíž účet je podáváno vývozní celní prohlášení a která má v době přijetí tohoto prohlášení k danému zboží vlastnické nebo obdobné právo umožňující s ním nakládat. - má-li na základe vývozní smlouvy k danému zboží vlastnické nebo obdobné právo umožňující s ním nakládat osoba usazená mimo Společenství, považuje se za vývozce ta smluvní strana, která je usazena ve Společenství.

38 e-vývoz Elektronický vývoz povinný od : umožňuje, aby celní úřad rozhodl o propuštění zboží na základě elektronicky podaného celního prohlášení po propuštění zboží je vystavován Vývozní doprovodný doklad (VDD), který namísto JSD doprovází zásilku EU e-celní prohlášení zboží zboží VDD komunikace mezi CÚ

39 Vývoz Osvobození vývozu od DPH ( 66) Podmínky pro osvobození: Zboží musí být celními orgány propuštěno do celního režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit, nebo bylo propuštěno do celně schváleného určení zpětný vývoz zboží z celního území EU, nebo musí být umístěno do svobodného pásma nebo svobodného skladu. Musí existovat daňový doklad!!! Zboží musí být je přepraveno nebo odesláno do třetí země (prokázání výstupu!!!) Zboží je přepraveno z tuzemska: a) prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, nebo b) kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani místo pobytu, ani provozovnu, s výjimkou zboží přepravovaného kupujícím za účelem vybavení nebo zásobení rekreačních lodí nebo letadel, popřípadě jiného prostředku pro dopravu pro soukromé použití.

40 Vývoz Osvobození vývozu od DPH ( 66) Prokazování výstupu zboží do třetích zemí: elektronické potvrzení celním úřadem jiné důkazy: - potvrzené VDD - TDD list karnetu TIR - Přepravní doklady (CMR, CIM, konosament, letecký nákladní list, poštovní průvodka apod. - doklad o přidělení celně schváleného určení v zemi mimo celní území EU V uvedených dokladech musí být vyvážené zboží ztotožnitelné.

41 Vývoz - POZOR!!! Prováděcí nařízení k celnímu kodexu - článek 796e odst. 2 a 3, definuje: Odst. 2) jestliže celní úřad vývozu neobdržel po uplynutí lhůty 150 dnů ode dne propuštění zboží do režimu vývozu sdělení výsledky kontroly při výstupu od celního úřadu výstupu ani uspokojivý důkaz, může to celní úřad vývozu považovat za informaci o tom, že zboží neopustilo celní území Společenství. Odst. 3) celní úřad vývozu informuje vývozce nebo deklaranta a celní úřad výstupu uvedený v celním prohlášení o zrušení platnosti vývozního celního prohlášení. Dle 66 odst. 4 zákona o DPH je jednou nutných z podmínek osvobození vývozu od DPH propuštění zboží do celního režimu vývoz tzn. existence rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu vývozu (daňový doklad)!!!!

42 Celní režimy Volný oběh nejznámější a nejpoužívanější dovozní celním režim celní režim jehož účelem je umožnit volné nakládání s dovezeným zbožím na území EU celní režim, na který se vztahuje zaplacení cla a uplatnění obchodněpolitických opatření (kvóty, licence, úřední povolení, zákazy dovozů apod.) součástí fiskálních povinností při propuštění zboží do tohoto celního režimu je také zaplacení daní, a to DPH a spotřební daně (při dovozu zboží podléhajícího spotřebním daním dle zvláštních předpisů) celní režim s povinným zajištěním celního dluhu zboží je možné propustit do volného oběhu s částečným nebo úplným osvobozením od dovozního cla v důsledku jeho zvláštního použití, které mohou stanovit zvláštní právní předpisy

43 Daňový doklad při dovozu 30 ZoDPH: Celní režimy odst. 1 Daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska je písemné rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová povinnost. odst. 2 Daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska je i jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním orgánem, pokud je daň zaplacena. Od byl o v ČR zprovozněno podávání celních prohlášení elektronicky v takovém případě je daňovým dokladem elektronické celní prohlášení.

44

45 Celní režimy S PODMÍNĚNÝM OSVOBOZENÍM OD CLA S EKONOMICKÝM ÚČINKEM 1. tranzit 1. uskladňování v cel. skladech 2. uskladňování v celních skladech 2. aktivní zušlechťovací styk 3. aktivní zušlechťovací styk v 3. přepracování pod celním dohledem podmíněném systému 4. přepracování pod celním dohledem 4. dočasné použití 5. dočasné použití 5. pasivní zušlechťovací styk - přijetím celního prohlášení nevzniká celní dluh - pouze na základě povolení celních orgánů - při splnění podmínek uvedených režimů, clo a daně nejsou vyměřeny a vybrány - u osob důvěryhodných možno kontrolovat celní úřady v prováděnípříslušného režimu

46 Uskladnění v celním skladu Celní režimy celním režim s podmíněným osvobozením od dovozního cla režim uskladňování v celním skladu podle článku 98 odst. 1 celního kodexu umožňuje skladovat v celním skladu: - zboží, které není zbožím Společenství, aniž toto zboží podléhá dovoznímu clu nebo obchodně-politickým opatřením (kód celního režimu 71), - zboží Společenství, pro které zvláštní předpisy Společenství stanoví, že se na ně v důsledku jeho uskladnění v celním skladu vztahují opatření obvykle uplatňovaná při vývozu zboží (kód celního režimu 76 a 77). Skutečnost, že režim uskladňování v celním skladu umožňuje skladovat zboží, aniž by podléhalo obchodně-politickým opatřením, žádným způsobem neovlivňuje možnost uplatnit zákazy a omezení uvedené v článku 58 odst. 2 celního kodexu (např. vojenský materiál, chemické látky, zboží podléhající CITES, apod.).

47 Uskladnění v celním skladu Celní režimy celním skladem je jakékoliv zajištěné místo (prostranství, objekt nebo prostor) schválené celními orgány a které je pod jejich dohledem. Na tomto místě může být zboží skladováno pouze za podmínek předepsaných v povolení. Povolením je povolení k provozování celního skladu ve smyslu článku 100 odst. 1 celního kodexu. celní sklady mohou být povoleny jako: - veřejné - soukromé v celních skladech mohou být na zboží prováděny jen operace spojené s jeho udržováním a základními manipulacemi, jako jsou balení, třídění, uzpůsobení další dopravě apod. z celního skladu lze zboží propustit do volného oběhu, vyvézt zpět mimo EU nebo propustit do jiného celního režimu

48 Aktivní zušlechťovací styk Celní režimy Režim aktivního zušlechťovacího styku umožňuje v souladu s článkem 114 celního kodexu, aby pro účely jedné nebo několika zušlechťovatelských operací na celním území Společenství bylo použito: zboží, které není zbožím Společenství a které má být vyvezeno zpět z celního území Společenství ve formě zušlechtěných výrobků, aniž by podléhalo dovoznímu clu a obchodně-politickým opatřením (podmíněný systém); zboží propuštěné do volného oběhu s vrácením nebo prominutím dovozního cla, kterému toto zboží podléhá, je-li vyvezeno z celního území Společenství ve formě zušlechtěných výrobků (systém navracení). Zpracovatelské operace - zpracování zboží včetně jeho montáže, sestavení nebo přizpůsobení jinému zboží, přepracování zboží nebo oprava zboží včetně jeho obnovy a seřízení.

49 Celní režimy Aktivní zušlechťovací styk PODMÍNĚNÝ SYSTÉM : zahraniční zboží, které má být vyvezeno zpět z tuzemska ve formě zušlechtěných výrobků, aniž by podléhalo clu, daním,.. zušlechtěné výrobky určeny k vývozu do zahraničí v rámci odbytu na zahraničních trzích. SYSTÉM NAVRÁCENÍ (DRAWBACK) zboží propuštěné do volného oběhu (získává statut českého zboží) s vrácením nebo prominutím dovozního cla, kterému toto zboží podléhá, jeli vyvezeno zpět z tuzemska /EU/ ve formě zušlechtěných výrobků. Drawback umožňuje podnikům vyhradit si právo na přiznání stejných výhod (neplacení, navrácení cla, daní) pokud zušlechtěné výrobky vyvezou do zahraničí.

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z Díl 1 MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro volnou ţivnost číslo oboru 53

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro volnou ţivnost číslo oboru 53 Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro volnou ţivnost číslo oboru 53 ZASILATELSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ aktualizovaná příručka se zabývá

Více

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) CELNÍ ÚMLUVA o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) Smluvní strany, přejíce si usnadnit mezinárodní přepravu zboží silničními vozidly, berouce v úvahu, že zlepšení přepravních

Více

PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (k článku 3) O B S A H HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA II Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek

Více

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON Úplné znění k 1. 4. 2006 Tento dokument je jen je jen pracovní pomůcka, za jejíž správnost celní správa neodpovídá B Zákon č. 13/1993 Sb., ze dne 12. prosince 1992, C E

Více

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. 1 477/2001 Sb. Zákon ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 100c Plátce daně z tabákových výrobků Plátce je také právnická nebo fyzická osoba, která poruší zákaz prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu

Více

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 337/1992 Sb Zákon o správě daní a poplatků Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

s Objednací obchodní podmínky

s Objednací obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm.

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. e PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 61/1996

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : 305. Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 20. května 2010 Cena Kč 58, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 20. května 2010 Cena Kč 58, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 20. května 2010 Cena Kč 58, O B S A H : 145. Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 146. Zákon o označování a sledovatelnosti

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obsah H I. Část první Všeobecná část 1. Základní ustanovení 2. Definice pojmů 3. Výkladová pravidla II. Část druhá Společná ustanovení 1. Jednání Klienta a prokazování totožnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více