UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013"

Transkript

1 UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á K O M O R A K A RV I N Á

2 Celní předpisy Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu

3 Celní předpisy Jednotná celní legislativa EU. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní zákoník Společenství (celní kodex Společenství) NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní zákoník Společenství NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o sazební a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1719/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla a další

4 Národní celní legislativa. Celní předpisy Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, v platném znění Vyhláška č. 171/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží Vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a o způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství a další

5 Základní pojmy celního práva zboží - přestože základní celní předpisy EU pojem zboží nedefinují (zboží je definováno judikátem evropského soudního dvora), rozumí se jím veškeré hmotné věci movité, které lze zatřídit do nomenklatury celního sazebníku, a elektrická energie osoba usazená ve Společenství: - v případě fyzické osoby osoba, která má obvyklé bydliště ve Společenství - v případě právnické osoby osoba, která má sídlo, řídící ústředí nebo stálou provozovnu ve Společenství dovozem dopravení zboží ze státu mimo EU na jednotné celní území EU vývozem dopravení zboží do státu mimo EU z jednotného celního území EU deklarant osoba, která je oprávněná podat celní prohlášení, tato osoba se může nechat zastupovat v zastoupení přímém i v zastoupení nepřímém, nepřímý zástupce však procesně jedná jako deklarant

6 Základní pojmy celního práva celní prohlášení projev vůle deklaranta, tzn. návrh, směřující k propuštění zboží do navrhovaného celního režimu. Celní předpisy stanoví, kdy je celní prohlášení podáváno v písemné podobě na předepsaném tiskopise (Jednotném správním dokladu JSD) a kdy jinou formou

7 Základní pojmy celního práva celně schválené určení možné způsoby nakládání se zbožím, kterými jsou: - propuštění zboží do navrhovaného celního režimu - umístění zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu - vzdání se zboží ve prospěch státu - zničení zboží pod dohledem celních orgánů - zpětný vývoz zboží z celního území Společenství celními režimy se rozumí: - propuštění zboží do volného oběhu - propuštění zboží do režimu uskladnění zboží v celním skladu - propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku - propuštění do režimu přepracování zboží pod celním dohledem - propuštění zboží do režimu dočasného použití - propuštění zboží do režimu vývozu - propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku - propuštění zboží do režimu tranzitu

8 Základní pojmy celního práva předložení zboží k celnímu řízení oznámení celním orgánům učiněné stanoveným způsobem, že zboží bylo přepraveno na celní úřad nebo jiné místo určené nebo schválené celními orgány propuštění zboží úkon, kterým celní orgány umožňují nakládat se zbožím za podmínek celního režimu, do nějž je propuštěno zboží v právním postavení dočasně uskladněného zboží zahraniční zboží, které je pod dohledem celních orgánů, nicméně mu ještě nebylo přiděleno žádné celně schválené určení zboží celním statusem Společenství zboží, které bylo zcela získáno nebo vyrobeno na celním území EU a nebylo dopraveno mimo EU a zboží, které bylo do EU dovezeno z třetích zemí a bylo propuštěno do volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navrácení na celním území EU zbožím celním statusem zahraničním se rozumí ostatní zboží

9 Zastupování Každá osoba se muže osoba nechat v jednání s celními orgány zastoupit pro provádění všech úkonu a formalit stanovených celními předpisy. Toto zastoupení muže být: - přímé, kdy zástupce jedná jménem a na účet jiné osoby nebo - nepřímé, kdy zástupce jedná vlastním jménem na účet jiné osoby Zástupce musí prohlásit, že jedná na účet zastoupené osoby, vymezit, zda se jedná o zastoupení přímé či nepřímé, a být zmocněn jednat jako zástupce. Osoba, která neprohlásí, že jedná jménem nebo na účet jiné osoby, nebo prohlásí, že jedná jménem nebo na účet jiné osoby, aniž je zmocněna, se považuje za osobu jednající vlastním jménem a na vlastní účet.

10 Celní hodnota Celní hodnota - základ pro výpočet cla Stanovení celní hodnoty vychází z principu tzv. hodnoty převodní, tedy ceny skutečně placené nebo ceny, která má být zaplacena za zboží dodané ze zahraničí do tuzemska. V komerční praxi bývá touto cenou obyčejně částka uvedená na obchodní faktuře dodavatele. Forma uskutečnění platby není přitom podstatná stejně jako skutečnost, zda platba je nebo bude uskutečněna přímo prodávajícímu nebo třetí osobě ve prospěch prodávajícího. Cenou, která byla nebo má být za zboží skutečně zaplacena, se rozumí celková platba, která byla nebo má být uskutečněna mezi prodávajícím a kupujícím ve prospěch prodávajícího za dovážené zboží; zahrnuje veškeré platby, které kupující uskutečnil nebo má uskutečnit jako podmínku prodeje dováženého zboží prodávajícímu nebo třetí osobě k uspokojení závazku prodávajícího.

11 Celní hodnota Při určení celní hodnoty se k ceně, která byla nebo má být za dovážené zboží skutečně zaplacena, připočtou, mimo další prvky uvedené v ustanovení čl. 32 celního kodexu, zejména: - provize a odměny za zprostředkování, s výjimkou nákupních provizí, které jsou hrazeny kupujícím a nejsou zahrnuty k ceně zboží, - náklady na balení zahrnující jak práci, tak materiál, které jsou hrazeny kupujícím a nejsou zahrnuty k ceně zboží, - licenční poplatky týkající se hodnoceného zboží, které musí přímo nebo nepřímo platit kupující jako podmínku prodeje hodnoceného zboží, pokud tyto poplatky nejsou zahrnuty v ceně zboží, - hodnota celé části výnosu z jakéhokoli pozdějšího dalšího prodeje, převodu nebo použití dovezeného zboží, která případně přímo nebo nepřímo prodávajícímu, - náklady na dopravu a pojištění dováženého zboží až na místo, kde zboží vstupuje na celní území Společenství, - náklady na nakládku, vykládku a manipulaci spojené s dopravou dováženého zboží až na místo, kde zboží vstupuje na celní území Společenství,

12 Celní hodnota Do celní hodnoty se, za předpokladu, že jsou odlišeny od ceny, která byla nebo má být za dovážené zboží skutečně zaplacena, nezapočítávají, mimo další prvky uvedené v ustanovení čl. 33 celního kodexu, zejména: - náklady na dopravu zboží po jeho příchodu na místo, kde vstoupilo na celní území Společenství - dovozní cla a jiné poplatky splatné ve Společenství při dovozu nebo prodeji zboží - náklady na stavbu, instalaci, montáž, údržbu nebo technickou pomoc vynaložené po dovozu na dovážené zboží - nákupní provize, - apod. Pro správnou kalkulaci celní hodnoty je nutné zkoumat dodací doložky INCOTERMS, které, mimo jiné upravují rozdělení nákladů spojených s přepravou mezi prodávajícího a kupujícího.

13 Celní hodnota Celní hodnota má vliv na kalkulaci základu DPH při dovozu zboží. Dle ust. 38 zákona o DPH je základem daně u dovozu zboží je součet: - základu pro vyměření cla - celní hodnota určená dle Kapitoly 3 celního kodexu uvedená v odst. 47 JSD - hodnoty cla - uvedené v odst. 47 JSD - vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, tzn. náklady na dopravu zboží, na pojištění zboží, na manipulaci se zbožím po cestě ze třetí země, včetně nakládky a vykládky, na služby celního deklaranta (tyto služby jsou osvobozeny od DPH) - příslušné spotřební daně

14 Celní hodnota/dph Náklady dovozce Faktura za zboží od prodávajícího Faktura za dopravu z CH do ČR od dopravce EXW DDU na faktuře za zboží jsou vedlejší náklady odděleny od ceny zboží 1000,- 1900,- ve faktuře odděleno: zboží ,- doprava 900,- 900,- DDU vedlejší náklady jsou započteny do ceny prodávaného zboží 1900,- CELNÍ HODNOTA 1300,- 1300,- 1900,- Výše vyměřeného cla (5%) Náklady za vnitrounijní úsek dopravy nezahrnuté v celní hodnotě 65,- 65,- 95,- 600,- 600,- 0 Faktura za vykládku 200,- 200,- 200,- Faktura za služby celního deklaranta ZÁKLAD VÝPOČET DPH PRO 100,- 100,- 100,- 2265,- 2265,- 2295,-

15 Kontrola Celní orgány mohou provádět veškeré kontroly, které považují za nezbytné pro zajištění rádného používání celních předpisů. Kontroly: - namátkové celní kontroly - kontroly vycházejí z analýzy rizik za použití pocítacového zpracování dat Pro účely používání celních předpisů (včetně kontrol) musí každá osoba, která se přímo nebo nepřímo podílí na dotyčných operacích za účelem obchodu se zbožím, poskytnout celním orgánům na jejich žádost všechny doklady a informace a veškerou potřebnou pomoc.

16 Následná kontrola Celní orgány jsou oprávněny po propuštění zboží do navrženého celního režimu provádět následnou kontrolu, jejímž účelem je přesvědčit se o správnosti a úplnosti údajů uvedených v celním prohlášení, pravosti dokladu k němu předložených nebo připojených a o správnosti vyměřeného cla, daní a poplatku. Následná kontrola muže být provedena u a) tuzemského vývozce nebo tuzemského dovozce, b) tuzemského příjemce nebo tuzemského odesilatele zboží c) deklaranta d) přímého zástupce e) dopravce zboží f) apod. Provádí se kontrolou obchodních dokladu a účetních záznamu a dalších písemností vztahujících se k údajům uvedeným v celním prohlášení nebo k údajům, souvisejícím s obchodními operacemi s tímto zbožím.

17 Následná kontrola Následnou kontrolu lze provést ve lhůtě tří let od konce roku, ve kterém vznikla povinnost zaplatit clo nebo daň. Kontrolovaná osoba je povinna: a) vytvořit podmínky pro provedení následné kontroly b) předložit celnímu orgánu veškeré vyžádané doklady a písemnosti, poskytnout mu informace k předmětu kontroly c) předložit celnímu orgánu zboží, pokud má takové zboží k dispozici d) předložit v průběhu kontroly důkazní prostředky prokazující její tvrzení, e) umožnit celním orgánům vstup do každé provozní budovy, místnosti, místa a dopravního prostředku, které užívá k podnikání nebo které souvisejí s předmětem kontroly, jakož i do obydlí, pokud je také užíváno k podnikání, a umožnit jednání s jakýmkoliv svým zaměstnancem f) zapůjčit celním orgánům potřebné obchodní doklady a účetní záznamy a jiné doklady a písemnosti včetně záznamu dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky

18 Vstup zboží na území Společenství Osoba, která zboží dopravila na celní území Společenství, je povinna je dopravit bez zbytečného odkladu k celnímu úřadu určenému celními orgány nebo na jiné určené místo. Zboží vstupující na celní území Společenství musí být předloženo k celnímu řízení. Předkládá ho osoba, která jej dopravila na toto území, nebo případně osoba, která přebírá odpovědnost za jeho přepravu po jeho vstupu. Zboží, které vstoupilo na celní území Společenství musí být přiděleno celně schválené určení. ČR nemá s výjimkou mezinárodních letišť vstupní celní úřady, tzn. že je zboží do tuzemska zpravidla od vstupního celního úřadů přepravováno pod celní dohledem v režimu tranzitu.

19 Vstupní souhrnné celní prohlášení Umožněné předkládat Vstupní celní prohlášení (Entry summary declaration) povinné od Kdo podává ESD? - osoba, která zboží přiváží nebo přebírá odpovědnost za přepravu zboží (většinou dopravce), - ESD může podat i dovozce, příjemce příp. kdokoli, kdo je schopen dotčené zboží předložitnebo zajistit jeho předložení příslušnému celnímu orgánu. Komu se podává ESD? - celnímu úřadu vstupu (tam, kde zboží vstupuje na území Společenství - podle čl. 184a prováděcího nařízení, čl. 36a celního kodexu) nebo případně jinému celnímu úřadu celnímu úřadu podání (v první fázi není umožněno). 19

20 Vstupní souhrnné celní prohlášení Kdy se podává ESD? Před příchodem zboží na území Společenství, ve lhůtách stanovených v čl.184a) až 184c) nařízení Komise 1875/2006 pro jednotlivé druhy dopravy: námořní přeprava - u nákladů v kontejnerech 24 hodin před nakládkou v přístavu odeslání, volně ložený, či kusový náklad 4 hodiny před vplutím do prvního přístavu na celním území Společenství letecká přeprava - u letů na krátkou vzdálenost (méně než 4 hodiny) nejpozději v okamžiku skutečného vzletu letadla, u letů na dlouhou vzdálenost nejméně čtyři hodiny před příletem na první letiště na celním území Společenství železniční a vnitrostátní lodní přeprava - nejméně dvě hodiny před příchodem na vstupní celní úřad silniční přeprava - nejméně hodinu před příchodem na vstupní celní úřad 20

21 Vstupní souhrnné celní prohlášení Kdy není nutné ESD předkládat? V případech dovozu: elektrické energie, zboží, které vstupuje potrubím, dopisy, pohlednice a tiskoviny a to i na elektronických nosičích, zboží přepravované podle pravidel Světové poštovní úmluvy, zboží, které se nachází v osobních zavazadlech cestujících, zboží, pro které je přípustné ústní celní prohlášení, zboží, pro které jsou vydány karnety ATA, Co bude musí ESD obsahovat? - údaje podle přílohy 30A nařízení Komise 1875/ údaje jsou různé pro každý způsob přepravy, tj. jiné pro leteckou, námořní, železniční a silniční, dále jsou odlišné pro držitele certifikátu AEO a zjednodušené postupy. 21

22 Vstupní souhrnné celní prohlášení Jak se ESD podává? - v elektronické podobě prostřednictvím zařízení na přenos a zpracování údajů (osoba musí mít povolení elektronické komunikace s parametry povolujícího celního úřadu daného členského státu ) - výjimku tvoří havarijní případy, kdy počítačový systém používaný celními orgány není funkční, nebo není funkční elektronická aplikace osoby podávající ESD v těchto případech lze podat ESD v písemné podobě K čemu ESD slouží? - obsah ESD bude primárně sloužit k vyhodnocení rizikovosti zásilky, tzn. bude vyhodnocováno, zda takové zboží může vůbec vstoupit na území Společenství. 22

23 Předložení zboží k celnímu řízení Jakmile je zboží, které není zbožím Společenství a nachází se v tranzitním režimu, dopraveno na místo určení na celním území Společenství a předloženo k celnímu řízení: - ke zboží musí být podáno souhrnné celní prohlášení nebylo-li podáno celní prohlášení - muže být zboží prohlíženo nebo z něj mohou být odebírány vzorky za účelem přidělení celně schváleného určení (na povolení CÚ). - se souhlasem celních orgánu lze zboží vykládat z dopravních prostředku, kterými je přepravováno, pouze a na místech, která k tomu tyto orgány určí nebo schválí - na zboží, na které bylo podáno souhrnné celní prohlášení, musí být podán návrh na přidělení celně schváleného určeni 20 dnu ode dne, kdy bylo podáno souhrnné prohlášení

24 Souhrnné celní prohlášení Souhrnné celní prohlášení není stanoven formulář podepisuje osoba, která je podává potvrdí celní orgány a uschovají je, aby mohlo být prověřeno, zda bylo danému zboží přiděleno celně schválené určení ve stanovených lhůtách Pokud bylo zboží před předložením celním orgánům přepravováno v tranzitním režimu, je souhrnným celním prohlášením doklad o tranzitu určený pro celní úřad určení.

25 Dočasné uskladnění Od předložení k celnímu řízení do doby, než mu bude přiděleno celně schválené určení, má předložené zboží postavení dočasně uskladněného zboží. Dočasně uskladněné zboží muže být skladováno pouze na místech schválených celními orgány. Celní orgány mohou od držitele zboží požadovat poskytnutí jistoty k zajištění celního dluhu. Dočasně uskladněné zboží podrobeno pouze úkonům potřebným k tomu, aby bylo uchováno v nezměněném stavu, aniž by se měnila jeho obchodní úprava nebo technická charakteristika.

26 Celně schválená určení propuštění zboží do navrhovaného celního režimu umístění zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu SCP a SCS jsou části celního území nebo provozovny umístěné na tomto území, oddělené od ostatního celního území, kde zboží ze třetích je z hlediska dovozních cel a obchodně politických dovozních opatření považováno jako by se nenacházelo na celním území Společenství a na zboží Společenství jsou v důsledku jeho umístění ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu uplatňovány výhody, které se obvykle vztahují na zboží při jeho vývozu. vzdání se zboží ve prospěch státu zničení zboží pod dohledem celních orgánů zpětný vývoz zboží z celního území Společenství

27 Celní prohlášení Celní prohlášení se podává: a) písemně JSD b) Elektronicky systém EDI c) Ústním prohlášením nebo jiným úkonem, jímž držitel zboží vyjádří svou vůli, aby bylo zboží propuštěno do určitého celního režimu. Celní prohlášení učinit každá osoba, která muže celnímu orgánu předložit zboží nebo zajistit jeho předložení se všemi povinnými doklady - liší se dle režimu. Avšak: vyplývají-li z přijetí celního prohlášení pro určitou osobu zvláštní povinnosti, muže být celní prohlášení učiněno pouze touto osobou nebo jejím jménem deklarant musí být usazen ve Společenství tato podmínka se nevyžaduje při propouštění do režimu tranzitu nebo dočasného použití

28 Celní prohlášení Celní prohlášení se podává: a) celnímu úřadu příslušnému pro místo, kde zboží bylo nebo má být předloženo k celnímu řízení v souladu s celními předpisy b) celnímu úřadu, který je příslušný ke kontrole místa, kde je vývozce usazen nebo kde se zboží balí nebo nakládá k vývozu Podáním celního prohlášení podepsaného deklarantem nebo jeho zástupcem vzniká odpovědnost za: správnost údajů uvedených v celním prohlášení pravost přiložených dokladu a dodržení všech povinností v souvislosti s propuštěním dotyčného zboží do daného celního režimu.

29 Doklady přikládané k CP Údaje uvedené v JSD musí být doloženy následujícími dokumentů: obchodní faktura, vystavená vývozcem a znějící na jméno dovozce, prokazující zejména měnu a částku, která je nebo bude hrazena do zahraničí Obchodní Konzulární Celní Pro forma deklarace celní hodnoty certifikát o původu zboží v předepsané formě přepravní doklad, osvědčující uzavření smlouvy o přepravě věci nebo zasílatelské smlouvy, zejména z důvodu uvedení výše přepravních výloh balicí list (pokud je to účelné) další předepsané nebo dohodnuté doklady (zdravotní, veterinární certifikáty apod.).

30 Celní řízení Do jednotlivých celních režimů se zboží propouští provedením celního řízení: jehož účelem je rozhodnout o propuštění zboží do celního režimu, vyměřit případné celní poplatky a uplatnit další obchodně-politická opatření. které se zahajuje se na základě celního prohlášení (JSD) přijatého celním úřadem jehož průběh je založen na kontrole totožnosti údajů v dokumentech ke zboží se skutečným stavem zboží (kontrola dokladů nebo fyzická kontrola zboží)

31 Rozhodnutí Náležitosti rozhodnutí v celním řízení: a) označení celního úřadu, který rozhodnutí vydal b) evidenční číslo rozhodnutí c) datum přijetí celního prohlášení d) datum vydání rozhodnutí e) přesné označení deklaranta f) popis a název zboží g) položka celního sazebníku h) vlastnoruční podpis pověřeného zaměstnance celního úřadu s uvedením jména, příjmení a funkce a otisk služebního razítka; v případech, kdy je rozhodnutí vydáno elektronicky, jsou vlastnoruční podpis a otisk služebního razítka nahrazeny kódem i) celní sazbu zboží podle celního sazebníku j) částku vyměřeného cla nebo daně k) číslo úctu banky, na nějž mají být vyměřené částky zaplaceny, a její označení

32 Chronologie úkonu v dovozu zboží CÚ vstupu CÚ dovozu režim tranzit 20 dnů dočasné uskladnění podání SCP ( nebo rovnou JSD) podání JSD (pokud bylo podáno SCP) propuštění do režimu možnost nakládat se zbožím podání CP (např. tranzit) předložení zboží k celnímu řízení + ukončení režimu tranzit Zahájení celního řízení vstup zboží na území EU + předložení zboží k celnímu řízení Podání ESD 32

33 Zjednodušené postupy Celní orgány mohu povolit, aby: a) prohlášení neobsahovalo některé údaje nebo k němu nebyly přiloženy některé doklady b) byl namísto prohlášení předloženo neúplné celní prohlášení, obchodní nebo úřední doklad spolu s žádostí propustit zboží do daného režimu c) celní prohlášení ke zboží pro daný režim bylo provedeno zápisem do protokolu V režimu tranzitu: a) povolení schváleného příjemce - umožňuje, aby zboží dopravované pod celním dohledem v celním režimu tranzitu do ČR nemuselo být dopravováno k celnímu úřadu, ale do prostor dovozce zboží b) povolení schváleného odesílatele - umožňuje, aby zboží, které má být dopraveno v režimu tranzitu od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení, nemuselo být dopravováno k celnímu úřadu, ale aby bylo přepravováno z prostor odesílatele

34 Celní režimy Vývoz celním režim jehož účelem je umožnit opuštění zboží území EU, tzn. aby zboží mohlo být dopraveno do třetích zemí celní režim, na který se vztahuje uplatnění obchodně-politických opatření souvisejících s vývozem zboží celní režim, jehož důsledkem je osvobození dodávky zboží od DPH výstupem zboží mimo celní území Společenství ztrácí zboží Společenství svůj celní status do režimu vývozu nelze propustit zboží, které není zbožím Společenství

35 Vývoz Definice vývozu Dle celních předpisů: - dopravení zboží do státu mimo EU z jednotného celního území EU Jako předmět daně dle zákona o DPH: 2 ZoDPH Předmětem daně je dodání zboží za úplatu s místem plnění v tuzemsku 13 odst. 1 ZoDPH Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. 66 ZoDPH Vývozem zboží se rozumí výstup zboží z území EU na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit, nebo bylo propuštěno do celně schváleného určení zpětný vývoz zboží z celního území Evropského společenství. Za vývoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje také umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.

36 Vývoz Daňový doklad při vývozu zboží 30 ZoDPH odst. 4 daňovým dokladem při vývozu zboží je: a) písemné rozhodnutí celního orgánu o vývozu zboží do třetí země, kterým je celním orgánem potvrzen výstup zboží z území Evropského společenství, b) písemné rozhodnutí celního orgánu o umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku. odst. 5 - pokud je celní prohlášení podáno plátcem se souhlasem celního orgánu elektronicky, musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou Od je elektronické celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu povinné.

37 Vývoz Definice vývozce Čl. 788 prováděcího nařízení k celnímu kodexu (NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2454/93) : - za vývozce považuje osoba, jejímž jménem a na jejíž účet je podáváno vývozní celní prohlášení a která má v době přijetí tohoto prohlášení k danému zboží vlastnické nebo obdobné právo umožňující s ním nakládat. - má-li na základe vývozní smlouvy k danému zboží vlastnické nebo obdobné právo umožňující s ním nakládat osoba usazená mimo Společenství, považuje se za vývozce ta smluvní strana, která je usazena ve Společenství.

38 e-vývoz Elektronický vývoz povinný od : umožňuje, aby celní úřad rozhodl o propuštění zboží na základě elektronicky podaného celního prohlášení po propuštění zboží je vystavován Vývozní doprovodný doklad (VDD), který namísto JSD doprovází zásilku EU e-celní prohlášení zboží zboží VDD komunikace mezi CÚ

39 Vývoz Osvobození vývozu od DPH ( 66) Podmínky pro osvobození: Zboží musí být celními orgány propuštěno do celního režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit, nebo bylo propuštěno do celně schváleného určení zpětný vývoz zboží z celního území EU, nebo musí být umístěno do svobodného pásma nebo svobodného skladu. Musí existovat daňový doklad!!! Zboží musí být je přepraveno nebo odesláno do třetí země (prokázání výstupu!!!) Zboží je přepraveno z tuzemska: a) prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, nebo b) kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani místo pobytu, ani provozovnu, s výjimkou zboží přepravovaného kupujícím za účelem vybavení nebo zásobení rekreačních lodí nebo letadel, popřípadě jiného prostředku pro dopravu pro soukromé použití.

40 Vývoz Osvobození vývozu od DPH ( 66) Prokazování výstupu zboží do třetích zemí: elektronické potvrzení celním úřadem jiné důkazy: - potvrzené VDD - TDD list karnetu TIR - Přepravní doklady (CMR, CIM, konosament, letecký nákladní list, poštovní průvodka apod. - doklad o přidělení celně schváleného určení v zemi mimo celní území EU V uvedených dokladech musí být vyvážené zboží ztotožnitelné.

41 Vývoz - POZOR!!! Prováděcí nařízení k celnímu kodexu - článek 796e odst. 2 a 3, definuje: Odst. 2) jestliže celní úřad vývozu neobdržel po uplynutí lhůty 150 dnů ode dne propuštění zboží do režimu vývozu sdělení výsledky kontroly při výstupu od celního úřadu výstupu ani uspokojivý důkaz, může to celní úřad vývozu považovat za informaci o tom, že zboží neopustilo celní území Společenství. Odst. 3) celní úřad vývozu informuje vývozce nebo deklaranta a celní úřad výstupu uvedený v celním prohlášení o zrušení platnosti vývozního celního prohlášení. Dle 66 odst. 4 zákona o DPH je jednou nutných z podmínek osvobození vývozu od DPH propuštění zboží do celního režimu vývoz tzn. existence rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu vývozu (daňový doklad)!!!!

42 Celní režimy Volný oběh nejznámější a nejpoužívanější dovozní celním režim celní režim jehož účelem je umožnit volné nakládání s dovezeným zbožím na území EU celní režim, na který se vztahuje zaplacení cla a uplatnění obchodněpolitických opatření (kvóty, licence, úřední povolení, zákazy dovozů apod.) součástí fiskálních povinností při propuštění zboží do tohoto celního režimu je také zaplacení daní, a to DPH a spotřební daně (při dovozu zboží podléhajícího spotřebním daním dle zvláštních předpisů) celní režim s povinným zajištěním celního dluhu zboží je možné propustit do volného oběhu s částečným nebo úplným osvobozením od dovozního cla v důsledku jeho zvláštního použití, které mohou stanovit zvláštní právní předpisy

43 Daňový doklad při dovozu 30 ZoDPH: Celní režimy odst. 1 Daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska je písemné rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová povinnost. odst. 2 Daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska je i jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním orgánem, pokud je daň zaplacena. Od byl o v ČR zprovozněno podávání celních prohlášení elektronicky v takovém případě je daňovým dokladem elektronické celní prohlášení.

44

45 Celní režimy S PODMÍNĚNÝM OSVOBOZENÍM OD CLA S EKONOMICKÝM ÚČINKEM 1. tranzit 1. uskladňování v cel. skladech 2. uskladňování v celních skladech 2. aktivní zušlechťovací styk 3. aktivní zušlechťovací styk v 3. přepracování pod celním dohledem podmíněném systému 4. přepracování pod celním dohledem 4. dočasné použití 5. dočasné použití 5. pasivní zušlechťovací styk - přijetím celního prohlášení nevzniká celní dluh - pouze na základě povolení celních orgánů - při splnění podmínek uvedených režimů, clo a daně nejsou vyměřeny a vybrány - u osob důvěryhodných možno kontrolovat celní úřady v prováděnípříslušného režimu

46 Uskladnění v celním skladu Celní režimy celním režim s podmíněným osvobozením od dovozního cla režim uskladňování v celním skladu podle článku 98 odst. 1 celního kodexu umožňuje skladovat v celním skladu: - zboží, které není zbožím Společenství, aniž toto zboží podléhá dovoznímu clu nebo obchodně-politickým opatřením (kód celního režimu 71), - zboží Společenství, pro které zvláštní předpisy Společenství stanoví, že se na ně v důsledku jeho uskladnění v celním skladu vztahují opatření obvykle uplatňovaná při vývozu zboží (kód celního režimu 76 a 77). Skutečnost, že režim uskladňování v celním skladu umožňuje skladovat zboží, aniž by podléhalo obchodně-politickým opatřením, žádným způsobem neovlivňuje možnost uplatnit zákazy a omezení uvedené v článku 58 odst. 2 celního kodexu (např. vojenský materiál, chemické látky, zboží podléhající CITES, apod.).

47 Uskladnění v celním skladu Celní režimy celním skladem je jakékoliv zajištěné místo (prostranství, objekt nebo prostor) schválené celními orgány a které je pod jejich dohledem. Na tomto místě může být zboží skladováno pouze za podmínek předepsaných v povolení. Povolením je povolení k provozování celního skladu ve smyslu článku 100 odst. 1 celního kodexu. celní sklady mohou být povoleny jako: - veřejné - soukromé v celních skladech mohou být na zboží prováděny jen operace spojené s jeho udržováním a základními manipulacemi, jako jsou balení, třídění, uzpůsobení další dopravě apod. z celního skladu lze zboží propustit do volného oběhu, vyvézt zpět mimo EU nebo propustit do jiného celního režimu

48 Aktivní zušlechťovací styk Celní režimy Režim aktivního zušlechťovacího styku umožňuje v souladu s článkem 114 celního kodexu, aby pro účely jedné nebo několika zušlechťovatelských operací na celním území Společenství bylo použito: zboží, které není zbožím Společenství a které má být vyvezeno zpět z celního území Společenství ve formě zušlechtěných výrobků, aniž by podléhalo dovoznímu clu a obchodně-politickým opatřením (podmíněný systém); zboží propuštěné do volného oběhu s vrácením nebo prominutím dovozního cla, kterému toto zboží podléhá, je-li vyvezeno z celního území Společenství ve formě zušlechtěných výrobků (systém navracení). Zpracovatelské operace - zpracování zboží včetně jeho montáže, sestavení nebo přizpůsobení jinému zboží, přepracování zboží nebo oprava zboží včetně jeho obnovy a seřízení.

49 Celní režimy Aktivní zušlechťovací styk PODMÍNĚNÝ SYSTÉM : zahraniční zboží, které má být vyvezeno zpět z tuzemska ve formě zušlechtěných výrobků, aniž by podléhalo clu, daním,.. zušlechtěné výrobky určeny k vývozu do zahraničí v rámci odbytu na zahraničních trzích. SYSTÉM NAVRÁCENÍ (DRAWBACK) zboží propuštěné do volného oběhu (získává statut českého zboží) s vrácením nebo prominutím dovozního cla, kterému toto zboží podléhá, jeli vyvezeno zpět z tuzemska /EU/ ve formě zušlechtěných výrobků. Drawback umožňuje podnikům vyhradit si právo na přiznání stejných výhod (neplacení, navrácení cla, daní) pokud zušlechtěné výrobky vyvezou do zahraničí.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS 15 th International Scientific Conference Blanka Kalupová 1 ABSTRACT The contribution deals with customs issues in relation to logistics and logistics services through the

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Vnitřní pokyn č. : 63 / 2004 Věc : Postup celních úřadů při aplikaci ustanovení 23 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném

Více

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 15 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 15 days 079730/EU XXIV. GP Eingelangt am 25/04/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 April 2012 17112/11 Interinstitutional File: 2005/0246 (COD) JUR 565 UD 324 ENFOCUSTOM 141 MI 580 COMER 231 TRANS 320

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce )

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce ) SMLOUVA O PŘÍMÉM ZASTOUPENÍ v celním řízení uzavřená ve smyslu ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami firma: sídlem:

Více

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z Díl 1 MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2007

Více

17.4.2009 Úřední věstník Evropské unie L 98/3

17.4.2009 Úřední věstník Evropské unie L 98/3 17.4.2009 Úřední věstník Evropské unie L 98/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 312/2009 ze dne 16. dubna 2009, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 40 Rozeslána dne 22. dubna 2011 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 40 Rozeslána dne 22. dubna 2011 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 40 Rozeslána dne 22. dubna 2011 Cena Kč 46, O B S A H : 104. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon

Více

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY I. K ZÁVAZNÝM INFORMACÍM O SAZEBNÍM ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ (ZISZ) K jakým účelům lze ZISZ použít? ZISZ je určena k tomu, aby zejména obchodní veřejnost měla možnost získat správné sazební zařazení do společného

Více

Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby

Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo Nepřímá daň na dovážené zboží Je to též zákonem daná, povinná, nenávratná a neekvivalentní platba Je příjmem centrálního rozpočtu (vstupem do EU 75%

Více

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu INCOTERMS 2010 DODACÍ DOLOŽKA OBECNĚ doložky INCOTERMS nejsou

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému Dodání zboží: 1) Plátce pronajímá formou operativního pronájmu soustruh německému nájemci registrovanému k DPH v Německu a soustruh zůstává v tuzemsku: a) Jedná se o dodání zboží s osvobozením podle 64,

Více

Prohlášení dodavatele podle nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 Odpovědi na 15 nejčastěji kladených otázek

Prohlášení dodavatele podle nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 Odpovědi na 15 nejčastěji kladených otázek Prohlášení dodavatele podle nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 Odpovědi na 15 nejčastěji kladených otázek 1. Co jsou to preferenční dohody? Evropské společenství (ES) uzavřelo s celou řadou zemí, resp. skupin

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví. Celní politika

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví. Celní politika Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Celní politika 1VF518 Daňová politika Ing. Stanislav Klazar Ph.D. Vypracoval: Jakub Hovorka (xhovj08) OBSAH Úvod... 3 1 Clo - základní pojmy

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 30/2008-70 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK Obnovení přepravy zásilek podléhajících celnímu řízení do Moskvy. Služba dostupná pouze pro zásilky určené pro právnické osoby firmy v Rusku. Není určena pro zásilky určené

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 CELNÍ KODEX SPOLEČENSTVÍ

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 CELNÍ KODEX SPOLEČENSTVÍ Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 CELNÍ KODEX SPOLEČENSTVÍ Úplné znění k 1. 1. 2007 31992R2913 CS 01.01.2007 2 / 96 Tento dokument je jen pracovní pomůcka, za jejíž správnost orgány Společenství neodpovídají

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Úřední věstník Evropské unie OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) 2.2 Kdo je oprávněn žádat o vrácení cla?

Úřední věstník Evropské unie OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) 2.2 Kdo je oprávněn žádat o vrácení cla? C 99/4 23.4.2005 OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) Toto oznámení stanovuje obecné zásady týkající se uplatnění čl. 11 odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ( 1 ) ( základní nařízení

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ

PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL KE KURZU MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ OPERACE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2010-2013 a jeho význam v mezinárodním

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2970 Sbírka zákonů č. 277 / 2013 277 ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 51/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice Vážení zákazníci, právě jste obdrželi naši DAMCO příručku, ve které naleznete informace o naší společnosti, popis služeb a k nim vztahující se standardní operativní postupy. Věříme, že Vám daná brožura

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013 Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 59. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Harmonizace účetních, daňových a celních systémů Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více