UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013"

Transkript

1 UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á K O M O R A K A RV I N Á

2 Celní předpisy Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu

3 Celní předpisy Jednotná celní legislativa EU. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní zákoník Společenství (celní kodex Společenství) NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní zákoník Společenství NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o sazební a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1719/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla a další

4 Národní celní legislativa. Celní předpisy Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, v platném znění Vyhláška č. 171/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží Vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a o způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství a další

5 Základní pojmy celního práva zboží - přestože základní celní předpisy EU pojem zboží nedefinují (zboží je definováno judikátem evropského soudního dvora), rozumí se jím veškeré hmotné věci movité, které lze zatřídit do nomenklatury celního sazebníku, a elektrická energie osoba usazená ve Společenství: - v případě fyzické osoby osoba, která má obvyklé bydliště ve Společenství - v případě právnické osoby osoba, která má sídlo, řídící ústředí nebo stálou provozovnu ve Společenství dovozem dopravení zboží ze státu mimo EU na jednotné celní území EU vývozem dopravení zboží do státu mimo EU z jednotného celního území EU deklarant osoba, která je oprávněná podat celní prohlášení, tato osoba se může nechat zastupovat v zastoupení přímém i v zastoupení nepřímém, nepřímý zástupce však procesně jedná jako deklarant

6 Základní pojmy celního práva celní prohlášení projev vůle deklaranta, tzn. návrh, směřující k propuštění zboží do navrhovaného celního režimu. Celní předpisy stanoví, kdy je celní prohlášení podáváno v písemné podobě na předepsaném tiskopise (Jednotném správním dokladu JSD) a kdy jinou formou

7 Základní pojmy celního práva celně schválené určení možné způsoby nakládání se zbožím, kterými jsou: - propuštění zboží do navrhovaného celního režimu - umístění zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu - vzdání se zboží ve prospěch státu - zničení zboží pod dohledem celních orgánů - zpětný vývoz zboží z celního území Společenství celními režimy se rozumí: - propuštění zboží do volného oběhu - propuštění zboží do režimu uskladnění zboží v celním skladu - propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku - propuštění do režimu přepracování zboží pod celním dohledem - propuštění zboží do režimu dočasného použití - propuštění zboží do režimu vývozu - propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku - propuštění zboží do režimu tranzitu

8 Základní pojmy celního práva předložení zboží k celnímu řízení oznámení celním orgánům učiněné stanoveným způsobem, že zboží bylo přepraveno na celní úřad nebo jiné místo určené nebo schválené celními orgány propuštění zboží úkon, kterým celní orgány umožňují nakládat se zbožím za podmínek celního režimu, do nějž je propuštěno zboží v právním postavení dočasně uskladněného zboží zahraniční zboží, které je pod dohledem celních orgánů, nicméně mu ještě nebylo přiděleno žádné celně schválené určení zboží celním statusem Společenství zboží, které bylo zcela získáno nebo vyrobeno na celním území EU a nebylo dopraveno mimo EU a zboží, které bylo do EU dovezeno z třetích zemí a bylo propuštěno do volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navrácení na celním území EU zbožím celním statusem zahraničním se rozumí ostatní zboží

9 Zastupování Každá osoba se muže osoba nechat v jednání s celními orgány zastoupit pro provádění všech úkonu a formalit stanovených celními předpisy. Toto zastoupení muže být: - přímé, kdy zástupce jedná jménem a na účet jiné osoby nebo - nepřímé, kdy zástupce jedná vlastním jménem na účet jiné osoby Zástupce musí prohlásit, že jedná na účet zastoupené osoby, vymezit, zda se jedná o zastoupení přímé či nepřímé, a být zmocněn jednat jako zástupce. Osoba, která neprohlásí, že jedná jménem nebo na účet jiné osoby, nebo prohlásí, že jedná jménem nebo na účet jiné osoby, aniž je zmocněna, se považuje za osobu jednající vlastním jménem a na vlastní účet.

10 Celní hodnota Celní hodnota - základ pro výpočet cla Stanovení celní hodnoty vychází z principu tzv. hodnoty převodní, tedy ceny skutečně placené nebo ceny, která má být zaplacena za zboží dodané ze zahraničí do tuzemska. V komerční praxi bývá touto cenou obyčejně částka uvedená na obchodní faktuře dodavatele. Forma uskutečnění platby není přitom podstatná stejně jako skutečnost, zda platba je nebo bude uskutečněna přímo prodávajícímu nebo třetí osobě ve prospěch prodávajícího. Cenou, která byla nebo má být za zboží skutečně zaplacena, se rozumí celková platba, která byla nebo má být uskutečněna mezi prodávajícím a kupujícím ve prospěch prodávajícího za dovážené zboží; zahrnuje veškeré platby, které kupující uskutečnil nebo má uskutečnit jako podmínku prodeje dováženého zboží prodávajícímu nebo třetí osobě k uspokojení závazku prodávajícího.

11 Celní hodnota Při určení celní hodnoty se k ceně, která byla nebo má být za dovážené zboží skutečně zaplacena, připočtou, mimo další prvky uvedené v ustanovení čl. 32 celního kodexu, zejména: - provize a odměny za zprostředkování, s výjimkou nákupních provizí, které jsou hrazeny kupujícím a nejsou zahrnuty k ceně zboží, - náklady na balení zahrnující jak práci, tak materiál, které jsou hrazeny kupujícím a nejsou zahrnuty k ceně zboží, - licenční poplatky týkající se hodnoceného zboží, které musí přímo nebo nepřímo platit kupující jako podmínku prodeje hodnoceného zboží, pokud tyto poplatky nejsou zahrnuty v ceně zboží, - hodnota celé části výnosu z jakéhokoli pozdějšího dalšího prodeje, převodu nebo použití dovezeného zboží, která případně přímo nebo nepřímo prodávajícímu, - náklady na dopravu a pojištění dováženého zboží až na místo, kde zboží vstupuje na celní území Společenství, - náklady na nakládku, vykládku a manipulaci spojené s dopravou dováženého zboží až na místo, kde zboží vstupuje na celní území Společenství,

12 Celní hodnota Do celní hodnoty se, za předpokladu, že jsou odlišeny od ceny, která byla nebo má být za dovážené zboží skutečně zaplacena, nezapočítávají, mimo další prvky uvedené v ustanovení čl. 33 celního kodexu, zejména: - náklady na dopravu zboží po jeho příchodu na místo, kde vstoupilo na celní území Společenství - dovozní cla a jiné poplatky splatné ve Společenství při dovozu nebo prodeji zboží - náklady na stavbu, instalaci, montáž, údržbu nebo technickou pomoc vynaložené po dovozu na dovážené zboží - nákupní provize, - apod. Pro správnou kalkulaci celní hodnoty je nutné zkoumat dodací doložky INCOTERMS, které, mimo jiné upravují rozdělení nákladů spojených s přepravou mezi prodávajícího a kupujícího.

13 Celní hodnota Celní hodnota má vliv na kalkulaci základu DPH při dovozu zboží. Dle ust. 38 zákona o DPH je základem daně u dovozu zboží je součet: - základu pro vyměření cla - celní hodnota určená dle Kapitoly 3 celního kodexu uvedená v odst. 47 JSD - hodnoty cla - uvedené v odst. 47 JSD - vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, tzn. náklady na dopravu zboží, na pojištění zboží, na manipulaci se zbožím po cestě ze třetí země, včetně nakládky a vykládky, na služby celního deklaranta (tyto služby jsou osvobozeny od DPH) - příslušné spotřební daně

14 Celní hodnota/dph Náklady dovozce Faktura za zboží od prodávajícího Faktura za dopravu z CH do ČR od dopravce EXW DDU na faktuře za zboží jsou vedlejší náklady odděleny od ceny zboží 1000,- 1900,- ve faktuře odděleno: zboží ,- doprava 900,- 900,- DDU vedlejší náklady jsou započteny do ceny prodávaného zboží 1900,- CELNÍ HODNOTA 1300,- 1300,- 1900,- Výše vyměřeného cla (5%) Náklady za vnitrounijní úsek dopravy nezahrnuté v celní hodnotě 65,- 65,- 95,- 600,- 600,- 0 Faktura za vykládku 200,- 200,- 200,- Faktura za služby celního deklaranta ZÁKLAD VÝPOČET DPH PRO 100,- 100,- 100,- 2265,- 2265,- 2295,-

15 Kontrola Celní orgány mohou provádět veškeré kontroly, které považují za nezbytné pro zajištění rádného používání celních předpisů. Kontroly: - namátkové celní kontroly - kontroly vycházejí z analýzy rizik za použití pocítacového zpracování dat Pro účely používání celních předpisů (včetně kontrol) musí každá osoba, která se přímo nebo nepřímo podílí na dotyčných operacích za účelem obchodu se zbožím, poskytnout celním orgánům na jejich žádost všechny doklady a informace a veškerou potřebnou pomoc.

16 Následná kontrola Celní orgány jsou oprávněny po propuštění zboží do navrženého celního režimu provádět následnou kontrolu, jejímž účelem je přesvědčit se o správnosti a úplnosti údajů uvedených v celním prohlášení, pravosti dokladu k němu předložených nebo připojených a o správnosti vyměřeného cla, daní a poplatku. Následná kontrola muže být provedena u a) tuzemského vývozce nebo tuzemského dovozce, b) tuzemského příjemce nebo tuzemského odesilatele zboží c) deklaranta d) přímého zástupce e) dopravce zboží f) apod. Provádí se kontrolou obchodních dokladu a účetních záznamu a dalších písemností vztahujících se k údajům uvedeným v celním prohlášení nebo k údajům, souvisejícím s obchodními operacemi s tímto zbožím.

17 Následná kontrola Následnou kontrolu lze provést ve lhůtě tří let od konce roku, ve kterém vznikla povinnost zaplatit clo nebo daň. Kontrolovaná osoba je povinna: a) vytvořit podmínky pro provedení následné kontroly b) předložit celnímu orgánu veškeré vyžádané doklady a písemnosti, poskytnout mu informace k předmětu kontroly c) předložit celnímu orgánu zboží, pokud má takové zboží k dispozici d) předložit v průběhu kontroly důkazní prostředky prokazující její tvrzení, e) umožnit celním orgánům vstup do každé provozní budovy, místnosti, místa a dopravního prostředku, které užívá k podnikání nebo které souvisejí s předmětem kontroly, jakož i do obydlí, pokud je také užíváno k podnikání, a umožnit jednání s jakýmkoliv svým zaměstnancem f) zapůjčit celním orgánům potřebné obchodní doklady a účetní záznamy a jiné doklady a písemnosti včetně záznamu dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky

18 Vstup zboží na území Společenství Osoba, která zboží dopravila na celní území Společenství, je povinna je dopravit bez zbytečného odkladu k celnímu úřadu určenému celními orgány nebo na jiné určené místo. Zboží vstupující na celní území Společenství musí být předloženo k celnímu řízení. Předkládá ho osoba, která jej dopravila na toto území, nebo případně osoba, která přebírá odpovědnost za jeho přepravu po jeho vstupu. Zboží, které vstoupilo na celní území Společenství musí být přiděleno celně schválené určení. ČR nemá s výjimkou mezinárodních letišť vstupní celní úřady, tzn. že je zboží do tuzemska zpravidla od vstupního celního úřadů přepravováno pod celní dohledem v režimu tranzitu.

19 Vstupní souhrnné celní prohlášení Umožněné předkládat Vstupní celní prohlášení (Entry summary declaration) povinné od Kdo podává ESD? - osoba, která zboží přiváží nebo přebírá odpovědnost za přepravu zboží (většinou dopravce), - ESD může podat i dovozce, příjemce příp. kdokoli, kdo je schopen dotčené zboží předložitnebo zajistit jeho předložení příslušnému celnímu orgánu. Komu se podává ESD? - celnímu úřadu vstupu (tam, kde zboží vstupuje na území Společenství - podle čl. 184a prováděcího nařízení, čl. 36a celního kodexu) nebo případně jinému celnímu úřadu celnímu úřadu podání (v první fázi není umožněno). 19

20 Vstupní souhrnné celní prohlášení Kdy se podává ESD? Před příchodem zboží na území Společenství, ve lhůtách stanovených v čl.184a) až 184c) nařízení Komise 1875/2006 pro jednotlivé druhy dopravy: námořní přeprava - u nákladů v kontejnerech 24 hodin před nakládkou v přístavu odeslání, volně ložený, či kusový náklad 4 hodiny před vplutím do prvního přístavu na celním území Společenství letecká přeprava - u letů na krátkou vzdálenost (méně než 4 hodiny) nejpozději v okamžiku skutečného vzletu letadla, u letů na dlouhou vzdálenost nejméně čtyři hodiny před příletem na první letiště na celním území Společenství železniční a vnitrostátní lodní přeprava - nejméně dvě hodiny před příchodem na vstupní celní úřad silniční přeprava - nejméně hodinu před příchodem na vstupní celní úřad 20

21 Vstupní souhrnné celní prohlášení Kdy není nutné ESD předkládat? V případech dovozu: elektrické energie, zboží, které vstupuje potrubím, dopisy, pohlednice a tiskoviny a to i na elektronických nosičích, zboží přepravované podle pravidel Světové poštovní úmluvy, zboží, které se nachází v osobních zavazadlech cestujících, zboží, pro které je přípustné ústní celní prohlášení, zboží, pro které jsou vydány karnety ATA, Co bude musí ESD obsahovat? - údaje podle přílohy 30A nařízení Komise 1875/ údaje jsou různé pro každý způsob přepravy, tj. jiné pro leteckou, námořní, železniční a silniční, dále jsou odlišné pro držitele certifikátu AEO a zjednodušené postupy. 21

22 Vstupní souhrnné celní prohlášení Jak se ESD podává? - v elektronické podobě prostřednictvím zařízení na přenos a zpracování údajů (osoba musí mít povolení elektronické komunikace s parametry povolujícího celního úřadu daného členského státu ) - výjimku tvoří havarijní případy, kdy počítačový systém používaný celními orgány není funkční, nebo není funkční elektronická aplikace osoby podávající ESD v těchto případech lze podat ESD v písemné podobě K čemu ESD slouží? - obsah ESD bude primárně sloužit k vyhodnocení rizikovosti zásilky, tzn. bude vyhodnocováno, zda takové zboží může vůbec vstoupit na území Společenství. 22

23 Předložení zboží k celnímu řízení Jakmile je zboží, které není zbožím Společenství a nachází se v tranzitním režimu, dopraveno na místo určení na celním území Společenství a předloženo k celnímu řízení: - ke zboží musí být podáno souhrnné celní prohlášení nebylo-li podáno celní prohlášení - muže být zboží prohlíženo nebo z něj mohou být odebírány vzorky za účelem přidělení celně schváleného určení (na povolení CÚ). - se souhlasem celních orgánu lze zboží vykládat z dopravních prostředku, kterými je přepravováno, pouze a na místech, která k tomu tyto orgány určí nebo schválí - na zboží, na které bylo podáno souhrnné celní prohlášení, musí být podán návrh na přidělení celně schváleného určeni 20 dnu ode dne, kdy bylo podáno souhrnné prohlášení

24 Souhrnné celní prohlášení Souhrnné celní prohlášení není stanoven formulář podepisuje osoba, která je podává potvrdí celní orgány a uschovají je, aby mohlo být prověřeno, zda bylo danému zboží přiděleno celně schválené určení ve stanovených lhůtách Pokud bylo zboží před předložením celním orgánům přepravováno v tranzitním režimu, je souhrnným celním prohlášením doklad o tranzitu určený pro celní úřad určení.

25 Dočasné uskladnění Od předložení k celnímu řízení do doby, než mu bude přiděleno celně schválené určení, má předložené zboží postavení dočasně uskladněného zboží. Dočasně uskladněné zboží muže být skladováno pouze na místech schválených celními orgány. Celní orgány mohou od držitele zboží požadovat poskytnutí jistoty k zajištění celního dluhu. Dočasně uskladněné zboží podrobeno pouze úkonům potřebným k tomu, aby bylo uchováno v nezměněném stavu, aniž by se měnila jeho obchodní úprava nebo technická charakteristika.

26 Celně schválená určení propuštění zboží do navrhovaného celního režimu umístění zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu SCP a SCS jsou části celního území nebo provozovny umístěné na tomto území, oddělené od ostatního celního území, kde zboží ze třetích je z hlediska dovozních cel a obchodně politických dovozních opatření považováno jako by se nenacházelo na celním území Společenství a na zboží Společenství jsou v důsledku jeho umístění ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu uplatňovány výhody, které se obvykle vztahují na zboží při jeho vývozu. vzdání se zboží ve prospěch státu zničení zboží pod dohledem celních orgánů zpětný vývoz zboží z celního území Společenství

27 Celní prohlášení Celní prohlášení se podává: a) písemně JSD b) Elektronicky systém EDI c) Ústním prohlášením nebo jiným úkonem, jímž držitel zboží vyjádří svou vůli, aby bylo zboží propuštěno do určitého celního režimu. Celní prohlášení učinit každá osoba, která muže celnímu orgánu předložit zboží nebo zajistit jeho předložení se všemi povinnými doklady - liší se dle režimu. Avšak: vyplývají-li z přijetí celního prohlášení pro určitou osobu zvláštní povinnosti, muže být celní prohlášení učiněno pouze touto osobou nebo jejím jménem deklarant musí být usazen ve Společenství tato podmínka se nevyžaduje při propouštění do režimu tranzitu nebo dočasného použití

28 Celní prohlášení Celní prohlášení se podává: a) celnímu úřadu příslušnému pro místo, kde zboží bylo nebo má být předloženo k celnímu řízení v souladu s celními předpisy b) celnímu úřadu, který je příslušný ke kontrole místa, kde je vývozce usazen nebo kde se zboží balí nebo nakládá k vývozu Podáním celního prohlášení podepsaného deklarantem nebo jeho zástupcem vzniká odpovědnost za: správnost údajů uvedených v celním prohlášení pravost přiložených dokladu a dodržení všech povinností v souvislosti s propuštěním dotyčného zboží do daného celního režimu.

29 Doklady přikládané k CP Údaje uvedené v JSD musí být doloženy následujícími dokumentů: obchodní faktura, vystavená vývozcem a znějící na jméno dovozce, prokazující zejména měnu a částku, která je nebo bude hrazena do zahraničí Obchodní Konzulární Celní Pro forma deklarace celní hodnoty certifikát o původu zboží v předepsané formě přepravní doklad, osvědčující uzavření smlouvy o přepravě věci nebo zasílatelské smlouvy, zejména z důvodu uvedení výše přepravních výloh balicí list (pokud je to účelné) další předepsané nebo dohodnuté doklady (zdravotní, veterinární certifikáty apod.).

30 Celní řízení Do jednotlivých celních režimů se zboží propouští provedením celního řízení: jehož účelem je rozhodnout o propuštění zboží do celního režimu, vyměřit případné celní poplatky a uplatnit další obchodně-politická opatření. které se zahajuje se na základě celního prohlášení (JSD) přijatého celním úřadem jehož průběh je založen na kontrole totožnosti údajů v dokumentech ke zboží se skutečným stavem zboží (kontrola dokladů nebo fyzická kontrola zboží)

31 Rozhodnutí Náležitosti rozhodnutí v celním řízení: a) označení celního úřadu, který rozhodnutí vydal b) evidenční číslo rozhodnutí c) datum přijetí celního prohlášení d) datum vydání rozhodnutí e) přesné označení deklaranta f) popis a název zboží g) položka celního sazebníku h) vlastnoruční podpis pověřeného zaměstnance celního úřadu s uvedením jména, příjmení a funkce a otisk služebního razítka; v případech, kdy je rozhodnutí vydáno elektronicky, jsou vlastnoruční podpis a otisk služebního razítka nahrazeny kódem i) celní sazbu zboží podle celního sazebníku j) částku vyměřeného cla nebo daně k) číslo úctu banky, na nějž mají být vyměřené částky zaplaceny, a její označení

32 Chronologie úkonu v dovozu zboží CÚ vstupu CÚ dovozu režim tranzit 20 dnů dočasné uskladnění podání SCP ( nebo rovnou JSD) podání JSD (pokud bylo podáno SCP) propuštění do režimu možnost nakládat se zbožím podání CP (např. tranzit) předložení zboží k celnímu řízení + ukončení režimu tranzit Zahájení celního řízení vstup zboží na území EU + předložení zboží k celnímu řízení Podání ESD 32

33 Zjednodušené postupy Celní orgány mohu povolit, aby: a) prohlášení neobsahovalo některé údaje nebo k němu nebyly přiloženy některé doklady b) byl namísto prohlášení předloženo neúplné celní prohlášení, obchodní nebo úřední doklad spolu s žádostí propustit zboží do daného režimu c) celní prohlášení ke zboží pro daný režim bylo provedeno zápisem do protokolu V režimu tranzitu: a) povolení schváleného příjemce - umožňuje, aby zboží dopravované pod celním dohledem v celním režimu tranzitu do ČR nemuselo být dopravováno k celnímu úřadu, ale do prostor dovozce zboží b) povolení schváleného odesílatele - umožňuje, aby zboží, které má být dopraveno v režimu tranzitu od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení, nemuselo být dopravováno k celnímu úřadu, ale aby bylo přepravováno z prostor odesílatele

34 Celní režimy Vývoz celním režim jehož účelem je umožnit opuštění zboží území EU, tzn. aby zboží mohlo být dopraveno do třetích zemí celní režim, na který se vztahuje uplatnění obchodně-politických opatření souvisejících s vývozem zboží celní režim, jehož důsledkem je osvobození dodávky zboží od DPH výstupem zboží mimo celní území Společenství ztrácí zboží Společenství svůj celní status do režimu vývozu nelze propustit zboží, které není zbožím Společenství

35 Vývoz Definice vývozu Dle celních předpisů: - dopravení zboží do státu mimo EU z jednotného celního území EU Jako předmět daně dle zákona o DPH: 2 ZoDPH Předmětem daně je dodání zboží za úplatu s místem plnění v tuzemsku 13 odst. 1 ZoDPH Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. 66 ZoDPH Vývozem zboží se rozumí výstup zboží z území EU na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit, nebo bylo propuštěno do celně schváleného určení zpětný vývoz zboží z celního území Evropského společenství. Za vývoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje také umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.

36 Vývoz Daňový doklad při vývozu zboží 30 ZoDPH odst. 4 daňovým dokladem při vývozu zboží je: a) písemné rozhodnutí celního orgánu o vývozu zboží do třetí země, kterým je celním orgánem potvrzen výstup zboží z území Evropského společenství, b) písemné rozhodnutí celního orgánu o umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku. odst. 5 - pokud je celní prohlášení podáno plátcem se souhlasem celního orgánu elektronicky, musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou Od je elektronické celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu povinné.

37 Vývoz Definice vývozce Čl. 788 prováděcího nařízení k celnímu kodexu (NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2454/93) : - za vývozce považuje osoba, jejímž jménem a na jejíž účet je podáváno vývozní celní prohlášení a která má v době přijetí tohoto prohlášení k danému zboží vlastnické nebo obdobné právo umožňující s ním nakládat. - má-li na základe vývozní smlouvy k danému zboží vlastnické nebo obdobné právo umožňující s ním nakládat osoba usazená mimo Společenství, považuje se za vývozce ta smluvní strana, která je usazena ve Společenství.

38 e-vývoz Elektronický vývoz povinný od : umožňuje, aby celní úřad rozhodl o propuštění zboží na základě elektronicky podaného celního prohlášení po propuštění zboží je vystavován Vývozní doprovodný doklad (VDD), který namísto JSD doprovází zásilku EU e-celní prohlášení zboží zboží VDD komunikace mezi CÚ

39 Vývoz Osvobození vývozu od DPH ( 66) Podmínky pro osvobození: Zboží musí být celními orgány propuštěno do celního režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit, nebo bylo propuštěno do celně schváleného určení zpětný vývoz zboží z celního území EU, nebo musí být umístěno do svobodného pásma nebo svobodného skladu. Musí existovat daňový doklad!!! Zboží musí být je přepraveno nebo odesláno do třetí země (prokázání výstupu!!!) Zboží je přepraveno z tuzemska: a) prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, nebo b) kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani místo pobytu, ani provozovnu, s výjimkou zboží přepravovaného kupujícím za účelem vybavení nebo zásobení rekreačních lodí nebo letadel, popřípadě jiného prostředku pro dopravu pro soukromé použití.

40 Vývoz Osvobození vývozu od DPH ( 66) Prokazování výstupu zboží do třetích zemí: elektronické potvrzení celním úřadem jiné důkazy: - potvrzené VDD - TDD list karnetu TIR - Přepravní doklady (CMR, CIM, konosament, letecký nákladní list, poštovní průvodka apod. - doklad o přidělení celně schváleného určení v zemi mimo celní území EU V uvedených dokladech musí být vyvážené zboží ztotožnitelné.

41 Vývoz - POZOR!!! Prováděcí nařízení k celnímu kodexu - článek 796e odst. 2 a 3, definuje: Odst. 2) jestliže celní úřad vývozu neobdržel po uplynutí lhůty 150 dnů ode dne propuštění zboží do režimu vývozu sdělení výsledky kontroly při výstupu od celního úřadu výstupu ani uspokojivý důkaz, může to celní úřad vývozu považovat za informaci o tom, že zboží neopustilo celní území Společenství. Odst. 3) celní úřad vývozu informuje vývozce nebo deklaranta a celní úřad výstupu uvedený v celním prohlášení o zrušení platnosti vývozního celního prohlášení. Dle 66 odst. 4 zákona o DPH je jednou nutných z podmínek osvobození vývozu od DPH propuštění zboží do celního režimu vývoz tzn. existence rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu vývozu (daňový doklad)!!!!

42 Celní režimy Volný oběh nejznámější a nejpoužívanější dovozní celním režim celní režim jehož účelem je umožnit volné nakládání s dovezeným zbožím na území EU celní režim, na který se vztahuje zaplacení cla a uplatnění obchodněpolitických opatření (kvóty, licence, úřední povolení, zákazy dovozů apod.) součástí fiskálních povinností při propuštění zboží do tohoto celního režimu je také zaplacení daní, a to DPH a spotřební daně (při dovozu zboží podléhajícího spotřebním daním dle zvláštních předpisů) celní režim s povinným zajištěním celního dluhu zboží je možné propustit do volného oběhu s částečným nebo úplným osvobozením od dovozního cla v důsledku jeho zvláštního použití, které mohou stanovit zvláštní právní předpisy

43 Daňový doklad při dovozu 30 ZoDPH: Celní režimy odst. 1 Daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska je písemné rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová povinnost. odst. 2 Daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska je i jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním orgánem, pokud je daň zaplacena. Od byl o v ČR zprovozněno podávání celních prohlášení elektronicky v takovém případě je daňovým dokladem elektronické celní prohlášení.

44

45 Celní režimy S PODMÍNĚNÝM OSVOBOZENÍM OD CLA S EKONOMICKÝM ÚČINKEM 1. tranzit 1. uskladňování v cel. skladech 2. uskladňování v celních skladech 2. aktivní zušlechťovací styk 3. aktivní zušlechťovací styk v 3. přepracování pod celním dohledem podmíněném systému 4. přepracování pod celním dohledem 4. dočasné použití 5. dočasné použití 5. pasivní zušlechťovací styk - přijetím celního prohlášení nevzniká celní dluh - pouze na základě povolení celních orgánů - při splnění podmínek uvedených režimů, clo a daně nejsou vyměřeny a vybrány - u osob důvěryhodných možno kontrolovat celní úřady v prováděnípříslušného režimu

46 Uskladnění v celním skladu Celní režimy celním režim s podmíněným osvobozením od dovozního cla režim uskladňování v celním skladu podle článku 98 odst. 1 celního kodexu umožňuje skladovat v celním skladu: - zboží, které není zbožím Společenství, aniž toto zboží podléhá dovoznímu clu nebo obchodně-politickým opatřením (kód celního režimu 71), - zboží Společenství, pro které zvláštní předpisy Společenství stanoví, že se na ně v důsledku jeho uskladnění v celním skladu vztahují opatření obvykle uplatňovaná při vývozu zboží (kód celního režimu 76 a 77). Skutečnost, že režim uskladňování v celním skladu umožňuje skladovat zboží, aniž by podléhalo obchodně-politickým opatřením, žádným způsobem neovlivňuje možnost uplatnit zákazy a omezení uvedené v článku 58 odst. 2 celního kodexu (např. vojenský materiál, chemické látky, zboží podléhající CITES, apod.).

47 Uskladnění v celním skladu Celní režimy celním skladem je jakékoliv zajištěné místo (prostranství, objekt nebo prostor) schválené celními orgány a které je pod jejich dohledem. Na tomto místě může být zboží skladováno pouze za podmínek předepsaných v povolení. Povolením je povolení k provozování celního skladu ve smyslu článku 100 odst. 1 celního kodexu. celní sklady mohou být povoleny jako: - veřejné - soukromé v celních skladech mohou být na zboží prováděny jen operace spojené s jeho udržováním a základními manipulacemi, jako jsou balení, třídění, uzpůsobení další dopravě apod. z celního skladu lze zboží propustit do volného oběhu, vyvézt zpět mimo EU nebo propustit do jiného celního režimu

48 Aktivní zušlechťovací styk Celní režimy Režim aktivního zušlechťovacího styku umožňuje v souladu s článkem 114 celního kodexu, aby pro účely jedné nebo několika zušlechťovatelských operací na celním území Společenství bylo použito: zboží, které není zbožím Společenství a které má být vyvezeno zpět z celního území Společenství ve formě zušlechtěných výrobků, aniž by podléhalo dovoznímu clu a obchodně-politickým opatřením (podmíněný systém); zboží propuštěné do volného oběhu s vrácením nebo prominutím dovozního cla, kterému toto zboží podléhá, je-li vyvezeno z celního území Společenství ve formě zušlechtěných výrobků (systém navracení). Zpracovatelské operace - zpracování zboží včetně jeho montáže, sestavení nebo přizpůsobení jinému zboží, přepracování zboží nebo oprava zboží včetně jeho obnovy a seřízení.

49 Celní režimy Aktivní zušlechťovací styk PODMÍNĚNÝ SYSTÉM : zahraniční zboží, které má být vyvezeno zpět z tuzemska ve formě zušlechtěných výrobků, aniž by podléhalo clu, daním,.. zušlechtěné výrobky určeny k vývozu do zahraničí v rámci odbytu na zahraničních trzích. SYSTÉM NAVRÁCENÍ (DRAWBACK) zboží propuštěné do volného oběhu (získává statut českého zboží) s vrácením nebo prominutím dovozního cla, kterému toto zboží podléhá, jeli vyvezeno zpět z tuzemska /EU/ ve formě zušlechtěných výrobků. Drawback umožňuje podnikům vyhradit si právo na přiznání stejných výhod (neplacení, navrácení cla, daní) pokud zušlechtěné výrobky vyvezou do zahraničí.

Celní právo a celní správa Základy celního práva

Celní právo a celní správa Základy celního práva Celní právo a celní správa Základy celního práva Dana Šramková Pyramida norem celního práva Právo EU celní kodex prováděcí nařízení k celnímu kodexu nařízení o osvobození od cla = nařízení nařízení TIR

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH u vývozu zboží

Informace o uplatňování zákona o DPH u vývozu zboží Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 101444/17/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH u vývozu zboží 1. Cíl Informace Generální

Více

anglická verze goods presented to custome

anglická verze goods presented to custome Celní řízení a sankce v celním právu Alena Salinková 21. 10. 2011 Celní řízení znamená předložení zboží celním orgánům k nějaké proceduře, nikoliv pouhý proces rozhodování o přidělení celně schváleného

Více

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS 15 th International Scientific Conference Blanka Kalupová 1 ABSTRACT The contribution deals with customs issues in relation to logistics and logistics services through the

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky. Strana 4714 Sbírka zákonů č.343 / 2010 Částka 126 343 ZÁKON ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Vnitřní pokyn č. : 63 / 2004 Věc : Postup celních úřadů při aplikaci ustanovení 23 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY

NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY Ing. Jiří Štrupl, odbor 21 GŘC (j.strupl@cs.mfcr.cz) Předpisy/použité zkratky ZDPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

Více

Platné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu c

Platné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu c Platné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2016 13c Zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně z

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 15 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 15 days 079730/EU XXIV. GP Eingelangt am 25/04/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 April 2012 17112/11 Interinstitutional File: 2005/0246 (COD) JUR 565 UD 324 ENFOCUSTOM 141 MI 580 COMER 231 TRANS 320

Více

2001R1207 CS

2001R1207 CS 2001R1207 CS 18.02.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B M1 Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001

Více

PROBLEMATIKA PŮVODU ZBOŽÍ

PROBLEMATIKA PŮVODU ZBOŽÍ PROBLEMATIKA PŮVODU ZBOŽÍ s ohledem na celní kodex Unie (UCC), implementovaný (IA) a delegovaný (DA) akt od 1. 5. 2016 1 Prohlášení dodavatele a osvědčení údajů INF 4 Prokazování a ověřování preferenčního

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Renata Čuhlová Přednáška 10

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Renata Čuhlová Přednáška 10 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Renata Čuhlová Přednáška 10 Přednáška 9 Cla a celní řízení v EU a ČR Legislativa EU a národní EU Společná celní legislativa: společný Celní kodex (Celní kodex Společenství

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH.

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH. Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ pro výpočet DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH,

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Hodnoticí standard. Celní deklarant (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Celní deklarant (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Celní deklarant (kód: 63-019-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Celní deklarant Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Základ pro výpočet DPH a

Základ pro výpočet DPH a Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH

Více

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce )

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce ) SMLOUVA O PŘÍMÉM ZASTOUPENÍ v celním řízení uzavřená ve smyslu ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami firma: sídlem:

Více

VÝBOR PRO CELNÍ KODEX

VÝBOR PRO CELNÍ KODEX EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Celní politika, legislativa, celní sazebník Celní legislativa V Bruselu dne 28. března 2013 TAXUD/A2/SPE/MRe D (2013) 401270 TAXUD/A2/SPE/2013/058-EN

Více

Kontrola exportu zboží dvojího použití

Kontrola exportu zboží dvojího použití Kontrola exportu zboží dvojího použití Legislativa EU a ČR týkající se kontroly vývozu o povolení k vývozu 29. 11. 2016 Právní předpisy upravující kontrolu exportu zboží dvojího použití nařízení Rady (ES)

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1972/2002. ze dne 5. listopadu 2002,

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1972/2002. ze dne 5. listopadu 2002, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1972/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 384/96 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

CELNÍ REŽIMY EU - ZÁKLADNÍ

CELNÍ REŽIMY EU - ZÁKLADNÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Celní režimy EU - základní Autor Ing. Blanka Strachotová Datum 8. 10. 2013

Více

Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC

Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC Pravomoci Celní správy ČR při kontrolách na pozemních komunikacích Praha 2017 CELNÍ ÚŘADY KONTROLNÍ SLOŽKY CELNÍ SPRÁVY ČR, VYKONÁVAJÍCÍ KONTROLNÍ ČINNOST

Více

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný

Více

Informace k UCC IA a DA

Informace k UCC IA a DA Celní správa České republiky Informace k UCC IA a DA Ing. Michal Šedivý, Oddělení 211 GŘC m.sedivy@cs.mfcr.cz 14. 5. 2015 Obsah Celní kodex Unie (UCC) Obecné informace k UCC IA a DA Plánované změny v UCC

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA

KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA Smluvní strany: firma: SPED-EX Třinec s.r.o. se sídlem: Konská 744, 739 61 Třinec Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 524 IČ: 155 03 763

Více

P Ř Í R U Č K A D Í L A

P Ř Í R U Č K A D Í L A P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového (s úpravami vyplývajícími z předpisů ke dni 1.1.2013) D Í L A Společná ustanovení strana 1 I.

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 216 k provedení některých ustanovení celního zákona Ministerstvo financí stanoví podle 7 zákona č. /216 Sb., celní zákona: 1 Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní,

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 18/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA V NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 8/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: PROTOKOL, PŘÍLOHA V NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz konopí

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz konopí Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Příručka pro žadatele Vydávání licencí na dovoz konopí OBSAH 1. Běžný dovoz... 2 1.1. Dovoz pravého konopí... 2 1.2.

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro olivový olej a stolní olivy

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro olivový olej a stolní olivy Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro olivový olej a stolní olivy Obsah 1. Všeobecné podmínky licenčního systému... 2 2. Dovozní režimy... 5 2.1. Běžný dovoz (plné dovozní clo)... 5 2.2. Tarifní preference

Více

Dovozní licence pro ovoce a zeleninu

Dovozní licence pro ovoce a zeleninu Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz http://www.szif.cz Dovozní licence pro ovoce a zeleninu Při dovozu čerstvého ovoce a zeleniny ze třetích

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

clo a celní politika od A do Z

clo a celní politika od A do Z clo a celní politika od A do Z 1. vydání 1. aktualizace k 1. 2. 2014 Od vydání publikace Clo a celní politika od A do Z v listopadu 2012 došlo v celní legislativě k řadě změn, z nichž se publikace týkají

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 95 Sbírka zákonů č. 243 / 2016 Strana 3595 243 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 2002 final, ANNEXES 1 to 2.

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 2002 final, ANNEXES 1 to 2. Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) 7613/16 ADD 1 UD 72 DELACT 61 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. dubna 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka

Více

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu Obsah 1. Všeobecné podmínky licenčního systému... 2 2. Dovozní režimy... 5 2.1. Dovoz za plné dovozní clo... 5 2.2. Preferenční

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017 Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 4/2017 Směrnice k DPH 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice se vztahuje k DPH. 1.2. Směrnice je stanovena v souladu s ustanoveními zákona

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 13 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád..........................

Více

Celní správa České republiky

Celní správa České republiky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 Zboží podezřelé z porušení

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 717/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 717/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 717/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona Zástupce předkladatele: ministr financí

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se usneslo dne 21. prosince 2010 vydat podle 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

L 125/6 Úřední věstník Evropské unie

L 125/6 Úřední věstník Evropské unie CS L 125/6 Úřední věstník Evropské unie 21.5.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 414/2009 ze dne 30. dubna 2009, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady č. 2913/92, kterým se

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 352 9. funkční období 352 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004

Více

1.2 PŘEPRAVA ODPADŮ NEUVEDENÝCH NA ZELENÉM SEZNAMU Z ČESKÉ REPUBLIKY DO JINÉ ZEMĚ EU NEBO VÝVOZ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO TŘETÍCH ZEMÍ

1.2 PŘEPRAVA ODPADŮ NEUVEDENÝCH NA ZELENÉM SEZNAMU Z ČESKÉ REPUBLIKY DO JINÉ ZEMĚ EU NEBO VÝVOZ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO TŘETÍCH ZEMÍ TEZE PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Příslušná zmocňovací ustanovení

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Otázka: Zahraniční obchod a Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Peggy de La

Otázka: Zahraniční obchod a Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Peggy de La Otázka: Zahraniční obchod a Evropská unie Předmět: Ekonomie Přidal(a): Peggy de La - zahraniční obchod je důležitý z toho důvodu, že rozšiřuje možnosti národní spotřeby - dovoluje dané zemi spotřebovat

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro obiloviny

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro obiloviny Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro obiloviny Obsah 1 Vývoz obilovin... 2 1.1 Vývoz výživy pro psy a kočky kódu KN 23091090 do Švýcarska... 2 2 Dovoz obilovin... 3 2.1 Dovoz ječmene v rámci kvóty

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí pro ovoce a zeleninu (čerstvé i zpracované) OBSAH

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí pro ovoce a zeleninu (čerstvé i zpracované) OBSAH Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz, http://www.szif.cz Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro ovoce a zeleninu (čerstvé i zpracované) OBSAH

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI Účtování a placení PŘÍLOHA 6 Účtování a placení 1/6 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Obsah 1. Úvod... 3 2. Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, Praha 1

CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, Praha 1 CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, 110 00 Praha 1 V Praze dne 12. listopadu 2010 Č.j.: 33158-2/2010-176100-021 Vyřizuje: Hana Menšíková, Jiří Špaček Telefon: 261334656 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 Obsah 1 Úvod... 3 2 Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu cen... 3 3 Postup vyúčtování... 3 4 Placení... 4 5 Ručení... 5 2 / 5 1 Úvod Tato Příloha popisuje shromažďování

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více