ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Kontrola zápisu z prezídia č. 87. ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Kontrola zápisu z prezídia č. 87. (21.12.2010)"

Transkript

1 Zápis z 88. zasedání prezídia FKHV ČR dne Datum, hodina,místo konání: :00 hod. Klubovna VCC Praha Praha 10 Záběhlice Prezídium s právem hlasovacím Přítomni: Ing. Pavel Národa prezident FKHV ČR, Ing. Jan Zápotocký (UKUVHT), Jiří Zítek, (ČKHV, ) Jiří Černý (RaR), Václav Kafka (VCC ČR), MUDr. Jaroslav Větvička (MBK ČR) Omluveni: Ing. Miloslav Plašil (AKAV), Dr. Rudolf Žalud, Mgr. Karel Kadlec, Kontrolní a pomocné orgány bez práva hlasování Kontrol. a reviz.komise: omluven Technická komise: Ing. Jan Täubel sen. Zahraniční sekretář: Jan Zvelebil Sekretariát: Jitka Křečková Sportovní komise: Jiří Zítek Komise KTK: ing. Pavel Fiala Právní komise: JUDr. Jan Täubel jun. Zástupce člena, Hosté: Tomáš Strnad (RaR), Miloň Kafka (UKHVUT) PROGRAM: Kontrola zápisu z prezídia č. 87 z Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů z Organizační struktura - aktualizace 3 Příručka ID aktualizace 4 Komise KTK 5 Různé ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Kontrola zápisu z prezídia č. 87. ( ) Pan Kadlec požádal o upřesnění zápisu č. 87 k bodu II/C.: Nový Prezídium schválilo vyplacení 6.000,- Kč pro autora formuláře FIVA. Příjmový doklad podepsal a částku 6.000,- převzal p. Kadlec. Prezídium schválilo vyplacení 6.000,- Kč schválených shromážděním delegátů 2010 pro zpracovatele formuláře FIVA. Příjmový doklad podepsal a částku 6.000,- převzal p. Kadlec. (Autorem je p. Kadlec) P. Kadlec dodá k příjmovému dokladu potřebné daňové doklady podepsané příjemcem pro řádné zaúčtování v účetnictví FKHV ČR: Termín přístí prezídiu Nový V případě, že budou potřeba další doklady k příjmovému dokladu předanému p. Kadlecem, potřebné pro řádné zaúčtování v účetnictví FKHV ČR, zajistí je p, Kadlec. Termín bude stanoven. Pan Kadlec požádal o upřesnění zápisu č. 87 k bodu III/G.: Nový Nový Pan Kadlec se omluvil, že se z rodinných důvodů nemohl věnovat řešení uloženého úkolu. Pan Kadlec sdělil, že se zajištění provozu a vývoji stránek, včetně alternativ a možnosti zlepšení začne věnovat od začátku roku Což považuje za naprosto relevantní, vzhledem k tomu, že se tato problematika během posledních let řešila několikrát a nikdy nebyla dotažena do zdárného konce. Dále dodal, že během ledna 2011 celou koncepci stránek důkladně nastuduje a poté přednese svůj názor na další jejich funkci a návrh na jejich vylepšení či případnou modernizaci. Úkol III/G1: Aktuálnost internetových stránek FKHV ČR budou zajišťovat JUDr. Jan Täubel, Jitka Křečková a Ing. Národa. Úkol III/G1: Nový Aktuálnost internetových stránek FKHV ČR bude do konce roku 2010 zajišťovat p. Národa Zpracoval: Národa str. 1 z

2 Pan Zítek požádal o upřesnění zápisu č. 87 bod III/I: Nový Současný stav: 1. Účetnictví vede externí účetní ing. Petr Lammel, který je pojištěn proti chybám. Zároveň je daňovým poradcem č Sběr účetních dokumentů a jejich evidenci zajišťuje Jitka Křečková, která setříděné dokumenty předá ing. Lammelovi k zaúčtování. Změněny stav: Podle usnesení SD z číslo III / I bude pan J. Zítek spolupracovat s ing. Lammelem v rozsahu činností, kterou vykonávala Jitka Křečková. Současný stav: 1. Účetnictví vede externí účetní ing. Petr Lammel, který je pojištěn proti chybám. Zároveň je daňovým poradcem č Sběr účetních dokumentů a jejich evidenci zajišťuje Jitka Křečková, která setříděné dokumenty předá ing. Lammelovi k zaúčtování. Změněny stav: Forma spolupráce p. Zítka s p. Lammelem bude stanovena na jejich pracovní poradě. 1. Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů z Úkol II/C1: Nový V případě, že budou potřeba další doklady k příjmovému dokladu předanému p. Kadlecem, potřebné pro řádné zaúčtování v účetnictví FKHV ČR, zajistí je p, Kadlec. Termín bude stanoven. Stanoven nový termín v důsledku úpravy textu zápisu p. Kadlecem. Pan Lammel bude požádán o stanovení požadavku. Lammel Úkol II/D1: Převést dotace na konta členských subjektů FKHV ČR do P. Národa/ Odesláno Dne potvrzeno přítommnými viceprezedenty. Úkol II/E1: p. Zvelebil připraví návrh plánu činnosti "Trade and Skills"pro rok Navrhne rozdělení odpovědností mezi FKHV ČR + AVCC AČR + AKHV v ÚAMK. Prezídium projedná návrh plánu pro rok 2011 na příštím prezídiu FKHV ČR včetně potřebných nákladů. Po odsouihlasení prezídiem bude plán předán k připomínkování AVCC AČR + AKHV v ÚAMK ČR. Jednání přesunuto na příští prezídium FKHV ČR. J. Zvelebil/ Úkol II/F1: Prezídium ukládá 1.p. Kadlecovi ( ÚKUVHT), p. Plašilovi (AKAV) odevzdat podklady pro propagační materiál do. 2. Nově přijatý člen Mercedes Bemz klub - MUDr.J. Větvička, byl požádán, aby připravil podklady pro propagační publikaci a termíny dohodl s p. Zvelebilem. Úkol částečně splněn: neodevzdal p. Plašil. Je omluven. Nemoc. Bude stanoven náhradní termín. M.Plašil do Zpracoval: Národa str. 2 z

3 Úkol II/G1: Připravit a odeslat jmenování komisařů : 1.Pořadatelům akcí 2. Komisařům 3. Umístit na www. FKHV Dokumenty jsou připraveny k odeslání. Je předpoklad že úkol bude splněn. J.Zítek / Úkol II/H1: 1. Zpracovat harmonogram postupu prací na změně stanov v roce Harmonogram je podle zápisu ze SD. členové předloží prezidiu návrhy změny stanov a organizačního řádu do Prezidium zapracuje připomínky popř. odmítne s odůvodněním a upravený org.řád a stanovy zašle členům federace do Kluby provedou revizi zpracovaného návrhu prezidiu do Prezidium připraví podklady pro schválení na SD FKHV do termínu stanovení termín SD SD Úkol II/H2 Úkol : 2. členové prezídia si připraví připomínky k Aktualizovanému organizačnímu řádu. Spojené s úkolem prezídia č Náměty nebyly předem zaslány. Bly projednány přímo na prezídiu. Byly podány dva návrhy na změnu. 1. Pan.Zítek požadoval vysvětlení proč je v návrhu Komise užitkových vozidel. Ostatní členové souhlasí. Důvodem pro vznik komise je - četnost užitkových a vojenských vozidel a jejich specifická legislativa ČR. 2. Pan Zítek a pan Kadlec navrhují zrušit v návrhu funkci zahraniční sekretář. Ostatními členové prezídia souhlasí. Byla vysvětleno, že tato funkce je již plně zajišťována zejména ve vztahu k prezídiu FIVA a k jejím členům. Účinnost funkce se 100% prokázala při obhajobě národní autority FKHV ČR. V současné době zajišťuje účast FKHV ČR v projektu Trade and Skills. Tato funkce je také uvedena na stránkách FKHV ČR od roku Prezident p. Národa upozornil, že viceprezidenti mají předávat informace také na představitele komisí či funkcí ( pomocné orgány prezídia). Řízení FKHV ČR nezajišťuje již jen soubor viceprezidentů, ale také jeho pomocné orgány. Viceprezidenti/ Pan Zítek sdělil, že nechce v budoucnu vykonávat funkci předsedy Sportovní komise. Závěr: Závěr: Prezídium schválilo předložený návrh organizačního řadu verze , včetně komise pro užitková vozidla a funkce zahraniční sekretář. Úkol II/H3 Úkol II/H4 Úkol. Opravit chyby v textu, sjednotit názvy funkcí v textu kapitol s organizačním schématem, sjednotit texty s texty ve stanovách FKHV ČR resp. na stanovy uvést odkaz. Vydat do Do komisí, které nejsou obsazeny jmenovat konkrétní osoby. Jmenovat náhradu za pana Zítka. P.Národa / Viceprezidenti/ Úkol III/A1: Úkol III/B1: Předat návrh dodatku AKHV (J. Francovi ) k vyjádření a schválení. Prezident ing. Pavel Národa smlouvu za FKHV ČR může podepsat. Smlouva podepsána. 1. K.Kadlec zpracované návrhy a výpočty odešle em Ing. Národovi do Prezídium projedná návrhy. Výpočty pro trafu mýtného předány. P.Národa / K. Kadlec / Zpracoval: Národa str. 3 z

4 Úkol III/B2: 1. P. Národa předá dokumenty ke schválení AVCC AČR a AKHV v ÚAMK Úkol III/B3: 2. Po schválení zajistí Ing. Národa na Ministerstvu dopravy jednání všech tří sdružení. po dohodě Úkol III/G1: Pan Kadlec během ledna 2011 celou koncepci stránek důkladně nastuduje a poté přednese svůj názor na další jejich funkci a návrh na jejich vylepšení či případnou modernizaci. Úkol upraven podle požadavku p. Kadlece a termín stanoven. K.Kadlec Úkol III/I1: Zajistit pracovní jednání ing. Lammela, J. Zítka a P. Národy k plnění usnesení č. III / I. Pan Lammel byl na dovolené. Termín posunut. do Úkol III/K1 Úkol : Závěr: Všichni členové prezídia připraví a předají J. Taubelovi sen. připomínky k "Příručce ID". Spojené s úkolem prezídia č Náměty nebyly předem zaslány. Byly projednány na přímo na prezídiu. p. Taübel : definoval odlišnosti od minulého ID systému. 1. Formulář ID totožný s formulářem testování pro Registr HV. 2. Formulář vyplňuje předseda KTK. Nově místo 5 komisařů pro ID CARD bude 14 komisařů. Důvodem pro orozšíření počtu komisařů je územní dostupnost žadatelům. Kvalitu testování předsedou KTK garantuje FKHV jako národní autorita (ANF). Je nutno monitorovat kvalitu testací a před vydáním průkazu ověřovat testace. 3. Pro testování vozidel, které nejsou v registru HV se vystaví nový formulář ID. Testaci provede předseda KTK. Formuláře s testací se předávají předsedovi Technické komise p.taubelovi. Provádí ověření správnosti protokolu, eviduje protokol a odesílá na FIVA. Seznámil s kalkulací za vystavení ID Card. V diskuzi bylo doporučeno nový systém vydávání ID Card byl po roce provozu vyhodnocen a pka se rozhodlo, zda bude pokračovat. Závěr: Prezídium návrh Příručky ID Card schválilo a stanovilo p. p. Taübel dopracovat ve smyslu diskuze. Viz Ukoly řady III/K.. Úkol III/K2: Úkol III/K3: Úkol III/K4: Uzavřít cenovou kalkulaci pro ID CARD až po provedeném vyhodnocení cen testací v zahraničí. K návrhu kakulace za vydání ID Card doplní p. Taübel. Do Příručky ID zpracovat postup pro monitorování a hodnocení komisařů pro ID Card. Také zpracovat postup pro jejich odvolání. Možno využít odvolávky na stávající Přiručky testování podle vyhů 355/2006. Do Příručky ID zpracovat jednoznačně odpovědnosti za zajištění kontroly testace před vydáním ID CARD. p. Taübel / p. Taübel / p. Taübel / Úkol III/L1: Připravit návrh postupu jak realizovat a udržovat evidenci replik v ČR. J. Täubel sen. / Byl stanoven obsah informace pro veřejnost: 1. jaké informace vyžaduje FIVA 2, jaký je účel pro veřejnost a pro FIVA 3. hrozí-li potenciální riziko žalob majitelů replik, kopií proti zveřejnění údajů. 4. Vytvořit centrální databázi a odpovědnost za příjem informací a jejich zpracování. 5. Dostupnost databáze replik veřejnosti a KTK, KLTK. 6.Členit výrobce replik podle počtu vyrobených kusů. 7. Zapojit do systému taaké AVCC AČR + AKHV v ÚAMK. Zpracoval: Národa str. 4 z

5 Úkol III/L2: Úkol III/L3: Zpracovat pracovní návrh "Systému evidence replik" do. Projednat a vydat do J. Zvelebil + J. Täubel sen. / Zajistit účast AVCC AČR, AKHV v ÚAMK při vytvoření systému evidence a jeho udržování. Úkol se posune až po zpracování "Systému evidence replik". 2. Organizační struktura - aktualizace ( Viz Bod usnesení II/H) Úkol: Sloučen s bodem II/H2 3. Příručka ID aktualizace Úkol: Sloučen s bodem III/K 4. Komise KTK Úkol: Připravit návrh pozvánky pro první jednání "Komise KTK" dne P. Fiala / Prezídum: Pozvánka + Dopis prezidenta +Organizační nstrukce předal p. Fila. Prezídium dokummenty schvaluje. Pan Národa je rozešle předsedům KTK. Úkol: Zajistit místo konání jednání "Komise KTK" v okolí Plzně. Účastní se cca 14 předsedů KTK. Metodiku testování podle Technického kodexu FIVA zajistí Ing. Taubel předseda Technické komise a p. Zvelebil předstvaitel FKHV ČR ve FIVA.. Prezídium schvaluje že FKHV ČR uhradí stravu účastníkům. Ostatní náklady si hradí účastníci. P. Fiala / Úkol: Úkol: Prezídium projedná a schválí přípravu na první zasedání "Komise KTK" dne od hod v hotelu Pramen. Po burze ve Zloníně. Zařadit do "Komise KTK" zástupce AVCC AČR a AKHV v ÚAMK. Informační dopis zpracuje a odešle ing. Národa. Za AKHV v ÚAMK je jmenován pan Janda. Je již člen Technické komise FKHV ČR. Představitel za AVCC AČR bude nahlášen až po jednání prezídia AVCC AČR. P. Fiala / ke komisi KTK Úkol: Prezídium projednalo osnovu porady KTK. Doporučuje postupovat podle bodů formuláře testace. Doporučuje využít již řešených nebo stále otevřených neshod testování. Předat p. Fialovi podklady z řešených nebo stále otevřených neshod testování. Vzory testací, atp. P. Fiala zpracuje náměty do osnovy pro poradu komise KTK. Prezídium / Úkol: Připravit pro pracovní poradu "Komise KTK" přístupová hesla pro jednotlivé předsedy do informačního systému umístěného na www. strankách Úkol: Předsedové KTK zajistí volby předsedů v KTK. P. Fiala / Úkol: Provést aktualizaci adresáře specialistů vydaného v r P. Fiala / Úkol: Pan Národa zpracuje požadavky informaci pro předsedy KTK k zajištění úkolů č až 8 do pozvánky na poradu KTK Pak rozešle Zpracoval: Národa str. 5 z

6 5. Různé p. Zvelebil. Sdělil že z dodaných podkladů pro "Propagační materiál o FKHV ČR" připravil Úkol: návrh. Zatím bez AKAV. Návrh předá prezídiu k doplnění, k ověření. Propagační materiál o FKHV ČR bude předán prezidentům v elektronické formě k doplnění, k ověření. J. Zvelebil J. Zvelebil / p. Kafka Návrhl znovu otevřít jednání s Kanceláří pojistitelů a připravit pro pojišťovny jednotný a garantovaný systém testování pro poskytnutí slev "Povinného ručení". Pan Větvička připoměl možný problém v nárůstu četnosti slev na pojištění. Jde o vozy Mercedes, které splní letos věkový limit pro historické vozidlo. Úkol: p. Větvička byl požádán, aby připravil podklady pro jednání s Kanceláří pojistitelů. Zajistil termín schůzky. Podklady projedná s p. Národou. J. Větvička/ p. Národa Informoval o stížnosti p. Piska na postup Registračního místo (RM) Jihlava. RM odmítlo přihlásit do registru historických vozidel (HV) vozidlo, které bylo odhlášené z registru silničních vozidel. RM stížnost předalo ministerstvu dopravy. Pan Národa projednal stížnost s p. Musilem pracovníkem ministerstva z odboru 150. Výsledek jednání- RM jednalo neoprávněně. V současné legislativě není jednoznačně stanoveno zamítnutí registrace vozidla do registru HV pro vozidlo vyžazené z registru silničních vozidel. Toto stanovisko ministerstva bude platit pro všechna RM. p. Strnad Pan Strnad navrhl, aby se shromáždily i další negativní požadavky ze všech 14 RM, které nemají oporu v současné legislativě. Pak sjednotit postup všech RM formou sppolečného jednání s předsedů KTK, FKHV ČR a ministarstva dopravy. Obdoba společného jednání v roce Úkol: Aktualizovat seznam nestandardních požadavků RM. Projednat na FKHV a také na poradě Komise KTK. Připravit postup pro jednání s RM nebo přímo pro společné jednání ministerstva, FKHV s RM. P. Národa + předsedové KTK/ Zpracoval: Národa str. 6 z

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR.

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR. Úvodní ustanovení Pro r. 2010 platí pro automobilový sport v České republice Mezinárodní sportovní řády FIA (Ročenka FIA 2010) vč. změn a doplňků publikovaných v Bulletinech FIA a Národní sportovní řády

Více

Metodické pokyny. Asociace Veteran Car Clubů Autoklubu České republiky

Metodické pokyny. Asociace Veteran Car Clubů Autoklubu České republiky Metodické pokyny Asociace Veteran Car Clubů Autoklubu České republiky pro ustavení klubových testovacích komisí a provádění testování historických vozidel na historickou původnost vozidla a testování historických

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA POSTUP PRO TESTOVÁNÍ A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ TESTOVÁNÍ HISTORICKÉHO VOZIDLA K ZAPSÁNÍ DO REGISTRU HISTORICKÝCH A SPORTOVNÍCH

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Z Á P I S. 19. září 2008; 9:00 hod.; MV ČR, náměstí Hrdinů 3, Praha 4; zasedací místnost 1.04, 1. patro

Z Á P I S. 19. září 2008; 9:00 hod.; MV ČR, náměstí Hrdinů 3, Praha 4; zasedací místnost 1.04, 1. patro MINISTERSTVO VNITRA ČR sekce veřejné správy odbor územní veřejné správy Č. j. MV-69775-4/UVS-2008 V Praze dne 3. října 2008 Počet listů: 7 Z Á P I S z porady meziresortní koordinační skupiny pro boj s

Více

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY 1/2009 Organizační řád... 1 Stanovy... 1 Stavovský řád... 11 Řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařů... 17 Finanční řád... 25 Licenční řád... 30 Revizní řád... 34

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi. OBĚŽNÍK č. 3/2014 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.cz Den vydání: 18. 8. 2014 Určeno: Všem organizačním složkám Českého

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA POSTUP PRO TESTOVÁNÍ A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ TESTOVÁNÍ HISTORICKÉHO VOZIDLA K ZAPSÁNÍ DO REGISTRU HISTORICKÝCH A SPORTOVNÍCH

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s.

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. 1 Název, sídlo a působnost Asociace 1) Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, o.s. (dále jen AČCKA nebo Asociace) je dobrovolným

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007

Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007 Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007 Přítomni: p.machníková, Boušová, Anýž, Vondráčková, Korejsová za kontrolní komisi p. Uglaj (viz presenční listina v příloze zápisu) Schůzi výboru zahájila

Více