Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache"

Transkript

1 Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache Tyto konfigurační direktivy jsou zde popsány v posloupnosti tak, jak se nalézají v konfiguračním souboru serveru Apache verze ServerRoot "C:/Program Files/Apache Group/Apache2" - adresář, kam byl www server nainstalován - uloženy konfigurace, logy a potřebné rozšiřující funkce ScoreBoardFile logs/apache_runtime_status - definuje umístění stavového souboru serveru. Tento soubor využívá Apache ke komunikaci se synovskými procesy PidFile logs/httpd.pid - označení souboru, v kterém je uloženo PID procesu spuštěného serveru Apache Timeout jaký časový posun, v sekundách, je povolen mezi přijetím požadavku a jeho odesláním KeepAlive On - jestliže má webový démon udržovat spojeni s klientem MaxKeepAliveRequests jestliže je KeepAlive ON, tak značí kolik má spojení zachovávat KeepAliveTimeout 15 - kolik sekund se má čekat na další požadavek na aktuálním spojení od stejného klienta ThreadsPerChild říká serveru, kolik povelů může podřízený proces využívat. - to je maximální počet spojení, které může server udržet v jednom MaxRequestsPerChild 0 - kolik dotazů od uživatelů může server vyřídit pro řízení procesu - pokud se dosáhne určené hodnoty, pak se musí další požadavek předat dalšímu pořízenému procesu vzhledem k hlavním procesu serveru Listen 80 - na jakém portu webový démon naslouchá P 1

2 Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache LoadModule - umožňuje nahrát jakoukoliv funkci (modul), který není ve standardní konfiguraci - různé autorizace uživatelů - povolení vkládání částí skriptů - nějaké konfigurační data lze vytáhnout mimo hlavní skripty - přehlednost # ExtendedStatus On - pokud se potřebuje ladit samotný server rozšířený výpis informací ServerAdmin - ová adresa na admina severu ServerName jmeno:80 - jméno webového serveru - nepovinný parametr za dvojtečkou označuje číslo portu UseCanonicalName On - určuje, zda server při konstrukci odkazů směřujících na sama sebe použije při nastavení on obsah direktiv ServerName a Port pro tvorbu "kanonického" jména, nebo se při nastavení off použije jméno serveru a portu, který získá z hlavičky dotazu od klienta. - kanonické jméno - veřejná jedna IP adresa má svůj alias v rámci DNS DocumentRoot "C:\html" - umístění zdrojových dokumentů <Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride None </Directory> - <Directory> - umožňuje aplikovat určité direktivy na daný adresář. - Options - nastavuje v daném adresáři varianty chování serveru.- jednotlivé volby se mohou kombinovat: o All povoluje vše (MultiViews) o None - vše je zakázáno o ExecCGI - povoluje provádění CGI skriptů o Includes - lze používat serverem vkládané vsuvky o IncludesNOEXEC - totéž co předchozí, ale je zakázáno používat #include v CGI skriptech a #exec kdekoliv o FollowSymLinks povoluje používat symbolické odkazy o SymLinksIfOwnerMatch totéž co předchozí volba, avšak vlastník odkazu i vlastník cílového souboru či adresáře musí být tentýž uživatel (mírně zpřehledňuje předchozí volbu) P 2

3 Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache o Indexes web server zde smí vytvářet stránky s obsahem (indexy), nenachází-li se v daném adresáři hlavní soubor, který je definován v DirectoryIndex - AllowOverride - specifikuje typy přístupových direktiv, které mohou být změněny v souboru.htaccess o All - lokální konfigurace překryje globální (pouze tag <Location>) o None - lokální konfigurace jsou ignorovány o AuthConfig - lze nastavit individuální přístupová práva uživatelů o FileInfo - lze definovat charakteristiky souborů (kódování, jazyk, MIME typ) o Indexes - vytvoření obsahu adresářů - Order allow,deny - určuje v jakém pořadí se zpracovávají allow,deny. - Allow from all - adresář je zpřístupněn všem. UserDir "My Documents/My Website" - pokud uživatelé mají mít možnost publikovat www z adresy DirectoryIndex index.html index.html.var index.php index.htm - jaký typ souborů se má hledat při otevření adresáře - pokud v jednom adresáři je nalezeno více souborů ale s různými příponami, je zde nastaveno pořadí zpracování AccessFileName.htaccess - jestliže adresář obsahuje zadaný soubor, tak řízení přístupu k tomuto adresáři se řídí podle tohoto souboru. <Files ~ "^\.ht"> Order allow,deny Deny from all </Files> - pro deklaraci autorizace přístupu je zvykem deklarovat soubory se seznamem uživatelů a přístupů přímo do konkrétního adresáře do souborů.htpasswd a.htgroups. Je vhodné omezit jejich zobrazování při dotazu klienta pomocí regulárního výrazu. TypesConfig conf/mime.types - poloha souboru mime.types, který definuje MIME typy jednotlivých souborů - podle MIME typu souboru, pak server pozná, zda-li se jedná např.: o textový či jiný soubor. DefaultType text/plain - výchozí typ, který se vloží do hlavičky odesílaného dokumentu, pokud není server schopen jinak určit jeho obsah P 3

4 Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache <IfModule mod_mime_magic.c> MIMEMagicFile conf/magic </IfModule> - jestliže není modul zaveden, provede se zavedení, které umožní serveru určit typ souboru pomocí prvních několika bajtů HostnameLookups Off - direktiva řídí, zda se bude pro každého klienta zjišťovat z IP adresy i jeho jméno EnableMMAP off - tato direktiva ovládá zda httpd smí používat mapu paměti jestliže potřebuje číst obsah souboru během doručení ErrorLog logs/error.log - kam se logují případné chyby běhu démona LogLevel warn - nastavení úrovně logování (debug, info, notice, warn, error, crit, alert, emerg) LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User- Agent}i\"" combined LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer LogFormat "%{User-agent}i" agent - typ zápisu do logového souboru, můžeme ovlivnit tímto příkazem, kde se definuje (viz třetí parametr u příkazu CustomLog) schéma. CustomLog logs/access.log common - logový soubor pro několik druhů akcí - logování druhu www prohlížečů (agent.log) - přístupů na server (access.log) - referenci přístupů (referer.log) ServerTokens Full - identifikaci serveru v HTTP hlavičce - možnosti OS Minor Minimal Major Prod - při parametru Prod se vloží do hlavičky pouze Apache ServerSignature On - při výskytu problému běhu démona, má-li se vypsat info o serveru P 4

5 Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache Alias /icons/ "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/icons/" <Directory "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/icons"> Options Indexes MultiViews AllowOverride None Order allow,deny Allow from all </Directory> - lze nastavit libovolný adresář na disku jako přímý odkaz a nastavit mu vlastnosti - např. cesta k adresáři icons v podadresáři Apache2 se jeví později jako ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/cgi-bin/" <Directory "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/cgi-bin"> AllowOverride None Options None Order allow,deny Allow from all </Directory> - obdoba předchozí direktivě, pouze rozšíření o skript Redirect permanent /foo - umožňuje stálé připojení v případě otevření složky /foo IndexOptions VersionSort - nastavuje vlastnosti výpisu vygenerovaného adresářového seznamu AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/* AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/* AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/* AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/* AddIcon /icons/binary.gif.bin.exe - definuje, jaké ikony se přiřazují jednotlivým zobrazovaným souborům při listování adresáře DefaultIcon /icons/unknown.gif - jestliže se neurčí typ souboru, použije se implicitní ikona ReadmeName README.html - zobrazení souboru při výpisu adresáře - dole HeaderName HEADER.html - zobrazení souboru při výpisu adresáře - nahoře Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache P 5

6 IndexIgnore.??* *~ HEADER* README* - seznam souborů, které se mají ignorovat při výpisu adresáře. Ignoruje všechny soubory začínající tečkou nebo tildou(~) a dále soubory HEADER* a README* AddEncoding x-compress Z AddEncoding x-gzip gz tgz - definuje příponu použitou pro různé druhy kódování (šifrovací software, kompresní programy ap) DefaultLanguage nl - pokud nelze určit jazyk dokumentu, implicitně se nastaví nl AddLanguage da.dk AddLanguage nl.nl AddLanguage en.en AddLanguage et.et AddLanguage fr.fr AddLanguage de.de AddLanguage he.he - definuje příponu použitou k rozlišení jazyka (přípona dle MIME klasifikace - např. en, fr, de, cz) LanguagePriority en da nl et fr de el it ja ko no pl pt pt-br ltz ca es sv tw - jaké dokumenty se mají nejdříve zobrazovat - pokud by existoval odkaz na file.html, tak by Apache nejdříve zobrazil soubor file.html.en pak file.html.da ltd. AddDefaultCharset Windows implicitní nastavení znakové sady AddCharset ISO iso latin1 AddCharset UTF-8.utf8 - rozšiřuje znakové sady AddType application/x-tar.tgz AddType image/x-icon.ico -definuje explicitně typ souboru (dle MIME) podle přípony AddHandler - přidává ovladač interní reprezentace akce, prováděné, když je spouštěn soubor, které jsou ovládány odděleně Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache P 6

7 AddHandler cgi-script.cgi - možnost spouštění cgi scriptu AddHandler send-as-is asis - pošle soubor s HTTP hlavičkou tak jak je Alias /error/ <Directory AllowOverride None Options IncludesNoExec AddOutputFilter Includes html AddHandler type-map var Order allow,deny Allow from all LanguagePriority en de es fr it nl sv ForceLanguagePriority Prefer Fallback </Directory> ErrorDocument 400 /error/http_bad_request.html.var ErrorDocument 401 /error/http_unauthorized.html.var ErrorDocument 403 /error/http_forbidden.html.var ErrorDocument 404 /error/http_not_found.html.var ErrorDocument 500 "The server made a boo boo." ErrorDocument 404 /missing.html ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl" ErrorDocument definuje soubor s chybovým textem pro chybový kód BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 forceresponse-1.0 BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0 BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0 BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0 BrowserMatch "Microsoft Data Access Internet Publishing Provider" redirect-carefully BrowserMatch "^WebDrive" redirect-carefully BrowserMatch "^WebDAVFS/1.[012]" redirect-carefully - modifikace chování odezvy serveru na základě identifikace klientů P 7

8 Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache <Location /server-info> SetHandler server-info Order deny,allow Deny from all Allow from.intr.cz </Location> - umožňuje aplikaci direktiv uvedených v bloku na uvedené URL. <IfModule mod_ssl.c> Include conf/ssl.conf </IfModule> - je-li definován modul tak se aplikují direktivy uvedené v bloku, jinak se direktivy ignorují. NameVirtualHost *:80 - jakékoliv jméno dotazované na port 80, je pokus o spuštěni virtuálního serveru <VirtualHost *> ServerAdmin DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com ServerName dummy-host.example.com ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common </VirtualHost> - administrátorský mail admina, zdrojové dokumenty pro virtuální server, jméno serveru, logování chyb P 8

9 Příloha 2 - Konfigurační direktivy PHP Tyto konfigurační direktivy jsou zde popsány v posloupnosti tak, jak se nalézají v konfiguračním souboru PHP verze engine = On - zakazuje spouštění PHP short_open_tag = On - místo <?php stačí značka <? asp_tags = Off - pro uvození kódu PHP stačí značka <% precision = 12 - zaokrouhlení desetinného čísla y2k_compliance = Off - podpora přechodu na rok 200 output_buffering = Off - nastavení výstupního PHP buffer output_handler = - možnost přesměrovat veškerý výstup na zvláštní výstupní ovladač zlib.output_compression = Off - nastaví komprimaci na výstupu implicit_flush = Off - jestli se má o vyprázdnění bufferu starat php engine allow_call_time_pass_reference = On - zda se mají argumenty funkce být předávány referencí safe_mode = Off - bezpečný běh při Off jsou k dispozici všechny funkce PHP safe_mode_gid = Off P 9

10 - při nastaveném bezpečném režimu, kontrola přístupu podle skupin uživatelů safe_mode_include_dir = - cesta k adresáři, kde jsou uloženy soubory k vkládání, pokud je zapnut bezpečný režim safe_mode_exec_dir = - cesta k adresáři, kde jsou uloženy skripty, pokud je zapnut bezpečný režim open_basedir = - určuje adresář ze kterého je možné spouštět skripty PHP - pokud je tato direktiva použita nelze spouštět soubory v jiných adresářích safe_mode_allowed_env_vars = PHP_ - při bezpečném režimu mohou uživatelé měnit proměnné z prostředí PHP začínající předponou PHP_ safe_mode_protected_env_vars = LD_LIBRARY_PATH - proměnné, které jsou chráněny proti přepsání v bezpečném režimu disable_functions = - možnost zákazu ještě dalších libovolných funkcí highlight.string = #CC0000 highlight.comment = #FF9900 highlight.keyword = # highlight.bg = #FFFFFF highlight.default = #0000CC highlight.html = # zvýraznění syntaxe řetězce expose_php = On - přidává do hlavičky informaci, zda PHP je na serveru nainstalováno max_execution_time = 30 - maximální doba provádění skriptu memory_limit = 16M - maximální přidělená paměť P 10

11 Příloha 2 - Konfigurační direktivy PHP error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE - všechny chyby kromě poznámek - přehled označení pro různé druhy chyb uvedeny v php.ini - určuje, které chybové hlášky budou zobrazovány display_errors = On - nastavení zobrazování chyb display_startup_errors = On - jestliže je display_errors povolený, chyby během spouštění PHP jsou zobrazena log_errors = Off - logování jednotlivých chyb track_errors = Off - uložení poslední chyby v proměnné $php_errormsg html_errors = Off - zabraňuje vkládání HTM značek do zobrazovaných hlášek o chybách error_prepend_string = "<font color=ff0000>" - určuje řetězec, který bude vložen před vypsanou chybovou hlášku error_append_string = "</font>" - určuje řetězec, který bude vložen za vypsanou chybovou hlášku error_log = filename - zaznamenávání chyb do speciálního souboru error_log = syslog - logování do centrální logovacího souboru (systémy NT a LINUX) arg_separator.output = "&" - oddělovač pro argumenty generované URL odkazem arg_separator.input = ";&" - seznam oddělovačů argumentů vkládaných do URL odkazu P 11

12 Příloha 2 - Konfigurační direktivy PHP variables_order = "EGPCS" - při použití proměnné $_REQUEST, je dobré vědět, v jakém pořadí jsou v ní proměnné uloženy - také určuje, které superglobální proměnné jsou k dispozici - GET, POST, Cookie, Environment a Built-in register_globals = Off - nastavení globálních proměnných register_argc_argv = On - nastavení parametrů argc a argv jako globální proměnné post_max_size = 8M - maximální velikost dat příjmána metodou POST magic_quotes_gpc = On - obrana před MySQL Injection implicitně vkládá \ před escape znaky ( zpětné lomítko, uvozovky apod.) magic_quotes_runtime = Off - předchozí vlastnost pro generovaná data na straně serveru například načítání souboru auto_prepend_file = auto_append_file = - automatické přidání skriptu před a za samotný dokument default_mimetype = "text/html" - nastavuje implicitní typ souborů obsahující PHP skripty podle MIME typů default_charset = "iso " - nastavení kódování always_populate_raw_post_data = On - proměnná $HTTP_RAW_POST_DATA bude vždy vyplněna include_path = ".;c:\php\includes" - určuje, kde budou hledány soubory pro vkládání - pokud je direktiva vypnutá platí vždy aktuální adresář P 12

13 Příloha 2 - Konfigurační direktivy PHP doc_root = - určuje odkud jsou čteny skripty, pokud je PHP spuštěno v bezpečném režimu user_dir = - specifikuje uživatelský adresář pro PHP skripty extension_dir =./ - adresář, kde jsou umístěny dynamické knihovny enable_dl = On - povoluje používání dynamických knihoven cgi.force_redirect = 1 - nutno zapnout jestliže běží PHP jako CGI skript pod webovým serverem. cgi.redirect_status_env = - jestliže je cgi.force_redirect zapnutý a webový démon jej jiný než Apache nebo Netscape. je nutné nastavit tuto proměnnou, která bude PHP hledat file_uploads = On - povoluje pomoci http upload souborů na server upload_tmp_dir = - určuje, kam se dočasně budou ukládat soubory získané uploadem upload_max_filesize = 2M - určuje maximální velikost uploadovaného souboru allow_url_fopen = On - povolení zacházení s URL odkazy jako se soubory from= - definuje anonymní přihlašovací heslo k ftp serveru ;extension=php_gd.dll extension=php_gd2.dll - určuje modul, který se bude načítat při každém spouštění PHP P 13

14 Příloha 2 - Konfigurační direktivy PHP [modules] - možnosti konfigurace jednotlivých nahraných modulů [mail function] SMTP = nastavení SMTP serveru pro MS Windows sendmail_from = - nastavení odesilatele (Win) sendmail_path = - nastavení odesilatele (Unix) [MySQL] mysql.allow_persistent = On - povolení trvalých spojení s MySQL mysql.max_persistent = -1 - počet trvalých spojení bez limitu mysql.max_links = -1 - trvalých a dočasných spojení - -1 bez limitu mysql.default_port = mysql.default_socket = - nastavení portu a socket pokud není nastaven používá se implicitní mysql.default_host = mysql.default_user = mysql.default_password = - nastavení implicitního cílového serveru, uživatele a heslo pro přístup MySQL P 14

BI-AWD. Administrace Webového a Databázového serveru Konfigurace webového serveru Apache httpd

BI-AWD. Administrace Webového a Databázového serveru Konfigurace webového serveru Apache httpd BI-AWD Administrace Webového a Databázového serveru Konfigurace webového serveru Apache httpd Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu

Více

Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes

Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes Metoda PUT protokolu HTTP slouží k dotazu na možnou komunikaci se serverem na konkrétní URL analýze způsobu připojení zjištění typu

Více

http.conf (hlavní konfigurační soubor) Mime.type (svázání typu přípon s mime typem) Magic (odhadnutí MIME typu pomocí pár úvodních bytů souboru)

http.conf (hlavní konfigurační soubor) Mime.type (svázání typu přípon s mime typem) Magic (odhadnutí MIME typu pomocí pár úvodních bytů souboru) Blok 5 Konfigurace Apache Studijní cíl Pátý blok kurzu je věnován konfiguraci webového serveru Apache. V bloku budou rozebrány základní konfigurační direktivy a struktura konfiguračních souborů. Dále budou

Více

Správa Web serveru Cvičení 3

Správa Web serveru Cvičení 3 Správa Web serveru Cvičení 3 Instalace webového serveru Apache Na adrese http://httpd.apache.org/ naleznete domovskou stránku Apache. Hlavní zdroj informací naleznete především na této stránce ve složce

Více

A p a c h e h t t p d 2. 2. Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz

A p a c h e h t t p d 2. 2. Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz A p a c h e h t t p d 2. 2 Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz C o j e t o A p a c h e h t t p d? Apache httpd (nebo někdy jen httpd) je kvalitní, robustní, modulární webový server dostupný zdarma

Více

Webový server lapache

Webový server lapache Webový server lapache Abstrakt lapache (lukas light apache) je jednoduchý UNIXový webový server podporující: podmnožinu HTTP 1.0/1 protokolu virtuální servery (s vlastními chybovými stránkami a kořenem

Více

Webový server Apache 2

Webový server Apache 2 Webový server Apache 2 Seminární práce 4IZ110 (cvičení 007, PhDr. Otakar Pinkas) karel@kohout.se, 1. ročník 7.4.2008 Obsah 1 Úvod 2 2 Instalace 2 2.1 Linux.......................................... 2 2.2

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

HTTP protokol. HTTP protokol - úvod. Zpracoval : Petr Novotný novotny0@students.zcu.cz

HTTP protokol. HTTP protokol - úvod. Zpracoval : Petr Novotný novotny0@students.zcu.cz HTTP protokol Zpracoval : Petr Novotný novotny0@students.zcu.cz HTTP protokol - úvod zkratka z Hyper-Text Transfer Protocol možnost přenášet jakákoliv data (soubor, obrázek, výsledek dotazu) obvykle provozován

Více

Protokol HTTP 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Protokol HTTP 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2006/11/23 15:11:51 $ Obsah Úvod... 3 Co je to HTTP... 4 Základní model protokolu... 5 Struktura požadavku v HTTP 1.0 a

Více

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.07 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 07- Síťové služby servery a klienty a úvod do souborového serveru DUM naučí žáky spouštět, diagnostikovat a konfigurovat

Více

Příprava prostředí pro výuku PHP a MySQL

Příprava prostředí pro výuku PHP a MySQL Příprava prostředí pro výuku PHP a MySQL Pro předmět PGA 2013/2014 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Obsah 1 Úvod... 2 2.1 Potřebné soubory... 2 2 Instalace... 2 2.1 Webový server Apache... 2

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování Principy fungování WWW serverů a browserů Internetové publikování Historie WWW 50. léta Douglas Engelbert provázané dokumenty 1980 Ted Nelson projekt Xanadu 1989 CERN Ženeva - Tim Berners-Lee Program pro

Více

Popište rozdíly HTTP/1.0 a 1.1 "Host" hlavicka pro name-based vhosty keepalive chunked encoding. (chce to malinko rozvést).

Popište rozdíly HTTP/1.0 a 1.1 Host hlavicka pro name-based vhosty keepalive chunked encoding. (chce to malinko rozvést). Popište rozdíly HTTP/1.0 a 1.1 "Host" hlavicka pro name-based vhosty keepalive chunked encoding. (chce to malinko rozvést). Struktura HTTP pozadavku a odpovedi Požadavek: Method RequestUri HTTPVersion

Více

1 Uživatelská dokumentace

1 Uživatelská dokumentace 1 Uživatelská dokumentace Systém pro závodění aut řízených umělou inteligencí je zaměřen na závodění aut v prostředí internetu. Kromě toho umožňuje testovat jednotlivé řidiče bez nutnosti vytvářet závod

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.04 Název materiálu: 04 WAMP, LAMP - základní nastavení serverů HTTPD a služeb modulů PHP, MySQL Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup DUM naučí žáky nastavit některé parametry

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace Komunikace s automaty MICROPEL správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace MICROPEL 02/2014 Základní správu automatu tvoří činnosti: Nastavení základních

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Nginx v roli web serveru

Nginx v roli web serveru Nginx v roli web serveru Petr Krčmář 8. března 2015 Uvedené dílo (s výjimkou obrázků) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko. Petr Krčmář (Root.cz) Nginx v roli web serveru 8. března

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.15 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 15 PHP- funkce mail() v PHP odesílání e-mailu pomocí dynamické stránky DUM je námětem k řešení jednoduché mailové

Více

BI-AWD. Administrace Webového a Databázového serveru Instalace webového serveru Apache httpd

BI-AWD. Administrace Webového a Databázového serveru Instalace webového serveru Apache httpd BI-AWD Administrace Webového a Databázového serveru Instalace webového serveru Apache httpd Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.02 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 02 WAMP - prostředí pro běh dynamických stránek ve Windows DUM je pro žáky průvodcem instalací běhového prostředí

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Hlavička dokumentu obsahuje metadata, která se vztahují k celému dokumentu. Definují např. název

Hlavička dokumentu obsahuje metadata, která se vztahují k celému dokumentu. Definují např. název 01 - HTML, HTTP, webový server, Apache httpd Základní pojmy X/HTML Hypertext Hypertext je informační systém, který zobrazuje informace v textu, který obsahuje návěstí odkazující na upřesnění nebo zdroje

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Instalace... 5 3.1. Instalace PHP... 5 3.2. Instalace HelpDesk... 5 3.3. Instalace Deamon... 5 4. Prvotní

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

ISA seminární práce. Zadání č. 4 Konfigurace www serveru ISP

ISA seminární práce. Zadání č. 4 Konfigurace www serveru ISP ISA seminární práce Zadání č. 4 Konfigurace www serveru ISP Martin Pražák xpraza03 11.11.2004 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 2 3. Konfigurace DNS program BIND... 2 3.1. Konfigurační soubory... 2 3.2.

Více

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com M4 PDF rozšíření Modul pro PrestaShop http://www.presta-addons.com Obsah Úvod... 2 Vlastnosti... 2 Jak modul funguje... 2 Zdroje dat... 3 Šablony... 4 A. Označení šablon... 4 B. Funkce Smarty... 5 C. Definice

Více

ABC Linux běží z CD české prostředí tištěná příručka obsah portálu www.abclinuxu.cz. Mutt Jak začít? Jan Fuchs

ABC Linux běží z CD české prostředí tištěná příručka obsah portálu www.abclinuxu.cz. Mutt Jak začít? Jan Fuchs Mutt Jak začít? Jan Fuchs Ještě než začnu vás chci upozornit, že to, co píši, je můj názor a nikomu nebráním v tom, aby ho měl odlišný. A proto vás žádám, abyste nezačali zbytečnou slovní válku o tom,

Více

Testování webových aplikací Seznam.cz

Testování webových aplikací Seznam.cz Testování webových aplikací Seznam.cz Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Úvod strana 2 Vyučující Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Ing. Oldřich Faldík https://akela.mendelu.cz/~lysek/ https://akela.mendelu.cz/~xfaldik/wa/

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

Služba World Wide Web

Služba World Wide Web Služba World Wide Web Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře se základní službou Internetu službou www a technologiemi, na kterých je tato služba založena. Po prostudování kapitoly by měl čtenář rozumět

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

Třídy a objekty. Třídy a objekty. Vytvoření instance třídy. Přístup k atributům a metodám objektu. $z = new Zlomek(3, 5);

Třídy a objekty. Třídy a objekty. Vytvoření instance třídy. Přístup k atributům a metodám objektu. $z = new Zlomek(3, 5); Programovací jazyk PHP doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Třídy a objekty Výjimky Webové aplikace

Více

Software pro vzdálenou laboratoř

Software pro vzdálenou laboratoř Software pro vzdálenou laboratoř Autor: Vladimír Hamada, Petr Sadovský Typ: Software Rok: 2012 Samostatnou část vzdálených laboratoří tvoří programové vybavené, které je oživuje HW část vzdáleného experimentu

Více

Počítačové sítě II. 18. World Wide Web, HTTP Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 18. World Wide Web, HTTP Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 18. World Wide Web, HTTP Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Historie WWW World Wide Web v současnosti nejrozšířenější a nejpoužívanější služba Internetu

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

Šablonovací systém htmltmpl vypracoval: Michal Vajbar, 2007. Šablonovací systém htmltmpl

Šablonovací systém htmltmpl vypracoval: Michal Vajbar, 2007. Šablonovací systém htmltmpl Šablonovací systém htmltmpl 1 Představení šablonovacích systémů Každý, kdo se zabývá tvorbou webových aplikací dříve nebo později zjistí, že je vhodné oddělovat obsah aplikace od jejího vzhledu. Pokud

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Reliance. Komunikační driver Johnson Controls verze 1.5.4

Reliance. Komunikační driver Johnson Controls verze 1.5.4 Reliance Komunikační driver Johnson Controls verze 1.5.4 OBSAH 1.1. Základní pojmy... 3 2. Komunikační driver Johnson Controls... 4 2.1 Základní Vlastnosti... 4 Start driveru... 4 Připojení stanice N2

Více

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN VComNet Uživatelská příručka Úvod Aplikace VComNet je určena pro realizaci komunikace aplikací běžících na operačním systému Windows se zařízeními, které jsou připojeny pomocí datové sběrnice RS485 (RS422/RS232)

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou správy systémů typu UNIX a základním nastavením počítačových sítí. Zaměření kurzu je především na získání celkového přehledu a

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny Technologie Symetrické vs. asymetrické šifry (dnes kombinace) HTTPS Funguje nad HTTP Šifrování s pomocí SSL nebo TLS Šifrování

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Platforma.NET 11.NET Framework 11 Visual Basic.NET Základní principy a syntaxe 13

Platforma.NET 11.NET Framework 11 Visual Basic.NET Základní principy a syntaxe 13 Obsah Úvod 11 Platforma.NET 11.NET Framework 11 Visual Basic.NET 12 1 Základní principy a syntaxe 13 Typový systém 13 Hodnotové typy 13 Struktury 15 Výčtové typy 15 Referenční typy 15 Konstanty 16 Deklarace

Více

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP Elektronická pošta Schéma e-pošty odesilatel UA disk SMTP fronta dopisů disk MTA SMTP MTA adresát UA disk POP IMAP poštovní schránka disk MTA SMTP UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer

Více

SMTPServer - Příručka

SMTPServer - Příručka Obsah Požadavky na systém... 2 Použití... 2 Proč vlastní SMTPServer... 2 Koncepce tohoto SMTPServeru... 2 Instalace SMTPServeru... 2 Odinstalování SMTPServeru... 6 Jak tento SMTPServer pracuje... 7 Stavy

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.18 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 18 PHP- Základy práce s databází PHP - MySQL DUM naučí žáky postupu při vytvoření, připojení databáze a vytvoření

Více

Systém souborů (file system, FS)

Systém souborů (file system, FS) UNIX systém souborů (file system) 1 Systém souborů (file system, FS)! slouží k uchování dat na vnějším paměťovém médiu a zajišťuje přístup ke struktuře dat! pro uživatele možnost ukládat data a opět je

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.15 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 15_ Síťové služby- www server Apache DUM seznámí žáky s webserverem a naučí jej instalovat, spustit diagnostikovat

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

Content Security Policy

Content Security Policy Content Security Policy Nový přístup v boji proti XSS 2011.cCuMiNn. Cross Site Scripting (XSS) XSS je všudypřítomné výskyt cca v 80% webových aplikací Webový browser nevidí rozdíl mezi legitimním skriptem

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Sada 1 - PHP. 09. Formuláře

Sada 1 - PHP. 09. Formuláře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - PHP 09. Formuláře Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Počítačové sítě II 17. WWW, HTTP. Miroslav Spousta, 2005

Počítačové sítě II 17. WWW, HTTP. Miroslav Spousta, 2005 Počítačové sítě II 17. WWW, HTTP Miroslav Spousta, 2005 1 Historie WWW World Wide Web v současnosti nejrozšířenější a nejpoužívanější služba Internetu nebylo tomu tak vždy (Gopher,...) vyvinut v roce 1989

Více

1 z 7 22.3.2010 13:17

1 z 7 22.3.2010 13:17 Statistika pro fvsm.info (-12) file:///o:/dokumenty/martin/fvsm/export//awstats.fvsm.info.html 1 z 7 22.3.2010 13:17 Statistika pro: fvsm.info Poslední aktualizace: 31 Pro - 23:52 Zobrazený časový úsek:

Více

PoskytovanéslužbyvsítiTUO-Net. PetrOlivka

PoskytovanéslužbyvsítiTUO-Net. PetrOlivka PoskytovanéslužbyvsítiTUO-Net PetrOlivka katedra informatiky, CIT email: petr.olivka@vsb.cz kancelář: A1035 Informace pro uživatele a o uživatelích: http://uzivatel.vsb.cz Na těchto stránkách lze nalézt:

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

Manuál pro používání aplikace IDMonitor

Manuál pro používání aplikace IDMonitor IDMonitor Manuál pro používání aplikace IDMonitor Aplikace IDMonitor umožňuje okamžité monitorování osob procházejících přes snímače zobrazením jejich fotografií, osobního čísla, jména, poznámky (povolených

Více

BI-VWS. Vybrané partie z administrace Webového Serveru Přesměrování (redirect/rewrite) uvnitř Apache httpd

BI-VWS. Vybrané partie z administrace Webového Serveru Přesměrování (redirect/rewrite) uvnitř Apache httpd BI-VWS Vybrané partie z administrace Webového Serveru Přesměrování (redirect/rewrite) uvnitř Apache httpd Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Šifrování (2), FTP. Petr Koloros p.koloros [at] sh.cvut.cz. http://sut.sh.cvut.cz

Šifrování (2), FTP. Petr Koloros p.koloros [at] sh.cvut.cz. http://sut.sh.cvut.cz Šifrování (2), FTP Petr Koloros p.koloros [at] sh.cvut.cz http://sut.sh.cvut.cz Obsah Úvod do šifrování FTP FTP server ProFTPd Šifrovaný přístup Virtuální servery Síť FTPek na klíč FTP File Transfer Protokol

Více

Elektronická evidence tržeb v programu TRIFID

Elektronická evidence tržeb v programu TRIFID Elektronická evidence tržeb v programu TRIFID Aktuální informace k EET lze získat na webu www.etrzby.cz K vykazování tržeb prostřednictvím EET je nutné mít: - Program TRIFID 2017 (verze 6.50, nebo novější)

Více

Modul msender message Sender. Nápověda

Modul msender message Sender. Nápověda Modul msender message Sender Nápověda msender je rozšiřujícím doplňkem systému Money S5 a vytváří pro informační systémy Money bránu do světa SMS zpráv a E-mailové obchodní komunikace. Modul je plně integrován

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více