Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache"

Transkript

1 Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache Tyto konfigurační direktivy jsou zde popsány v posloupnosti tak, jak se nalézají v konfiguračním souboru serveru Apache verze ServerRoot "C:/Program Files/Apache Group/Apache2" - adresář, kam byl www server nainstalován - uloženy konfigurace, logy a potřebné rozšiřující funkce ScoreBoardFile logs/apache_runtime_status - definuje umístění stavového souboru serveru. Tento soubor využívá Apache ke komunikaci se synovskými procesy PidFile logs/httpd.pid - označení souboru, v kterém je uloženo PID procesu spuštěného serveru Apache Timeout jaký časový posun, v sekundách, je povolen mezi přijetím požadavku a jeho odesláním KeepAlive On - jestliže má webový démon udržovat spojeni s klientem MaxKeepAliveRequests jestliže je KeepAlive ON, tak značí kolik má spojení zachovávat KeepAliveTimeout 15 - kolik sekund se má čekat na další požadavek na aktuálním spojení od stejného klienta ThreadsPerChild říká serveru, kolik povelů může podřízený proces využívat. - to je maximální počet spojení, které může server udržet v jednom MaxRequestsPerChild 0 - kolik dotazů od uživatelů může server vyřídit pro řízení procesu - pokud se dosáhne určené hodnoty, pak se musí další požadavek předat dalšímu pořízenému procesu vzhledem k hlavním procesu serveru Listen 80 - na jakém portu webový démon naslouchá P 1

2 Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache LoadModule - umožňuje nahrát jakoukoliv funkci (modul), který není ve standardní konfiguraci - různé autorizace uživatelů - povolení vkládání částí skriptů - nějaké konfigurační data lze vytáhnout mimo hlavní skripty - přehlednost # ExtendedStatus On - pokud se potřebuje ladit samotný server rozšířený výpis informací ServerAdmin - ová adresa na admina severu ServerName jmeno:80 - jméno webového serveru - nepovinný parametr za dvojtečkou označuje číslo portu UseCanonicalName On - určuje, zda server při konstrukci odkazů směřujících na sama sebe použije při nastavení on obsah direktiv ServerName a Port pro tvorbu "kanonického" jména, nebo se při nastavení off použije jméno serveru a portu, který získá z hlavičky dotazu od klienta. - kanonické jméno - veřejná jedna IP adresa má svůj alias v rámci DNS DocumentRoot "C:\html" - umístění zdrojových dokumentů <Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride None </Directory> - <Directory> - umožňuje aplikovat určité direktivy na daný adresář. - Options - nastavuje v daném adresáři varianty chování serveru.- jednotlivé volby se mohou kombinovat: o All povoluje vše (MultiViews) o None - vše je zakázáno o ExecCGI - povoluje provádění CGI skriptů o Includes - lze používat serverem vkládané vsuvky o IncludesNOEXEC - totéž co předchozí, ale je zakázáno používat #include v CGI skriptech a #exec kdekoliv o FollowSymLinks povoluje používat symbolické odkazy o SymLinksIfOwnerMatch totéž co předchozí volba, avšak vlastník odkazu i vlastník cílového souboru či adresáře musí být tentýž uživatel (mírně zpřehledňuje předchozí volbu) P 2

3 Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache o Indexes web server zde smí vytvářet stránky s obsahem (indexy), nenachází-li se v daném adresáři hlavní soubor, který je definován v DirectoryIndex - AllowOverride - specifikuje typy přístupových direktiv, které mohou být změněny v souboru.htaccess o All - lokální konfigurace překryje globální (pouze tag <Location>) o None - lokální konfigurace jsou ignorovány o AuthConfig - lze nastavit individuální přístupová práva uživatelů o FileInfo - lze definovat charakteristiky souborů (kódování, jazyk, MIME typ) o Indexes - vytvoření obsahu adresářů - Order allow,deny - určuje v jakém pořadí se zpracovávají allow,deny. - Allow from all - adresář je zpřístupněn všem. UserDir "My Documents/My Website" - pokud uživatelé mají mít možnost publikovat www z adresy DirectoryIndex index.html index.html.var index.php index.htm - jaký typ souborů se má hledat při otevření adresáře - pokud v jednom adresáři je nalezeno více souborů ale s různými příponami, je zde nastaveno pořadí zpracování AccessFileName.htaccess - jestliže adresář obsahuje zadaný soubor, tak řízení přístupu k tomuto adresáři se řídí podle tohoto souboru. <Files ~ "^\.ht"> Order allow,deny Deny from all </Files> - pro deklaraci autorizace přístupu je zvykem deklarovat soubory se seznamem uživatelů a přístupů přímo do konkrétního adresáře do souborů.htpasswd a.htgroups. Je vhodné omezit jejich zobrazování při dotazu klienta pomocí regulárního výrazu. TypesConfig conf/mime.types - poloha souboru mime.types, který definuje MIME typy jednotlivých souborů - podle MIME typu souboru, pak server pozná, zda-li se jedná např.: o textový či jiný soubor. DefaultType text/plain - výchozí typ, který se vloží do hlavičky odesílaného dokumentu, pokud není server schopen jinak určit jeho obsah P 3

4 Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache <IfModule mod_mime_magic.c> MIMEMagicFile conf/magic </IfModule> - jestliže není modul zaveden, provede se zavedení, které umožní serveru určit typ souboru pomocí prvních několika bajtů HostnameLookups Off - direktiva řídí, zda se bude pro každého klienta zjišťovat z IP adresy i jeho jméno EnableMMAP off - tato direktiva ovládá zda httpd smí používat mapu paměti jestliže potřebuje číst obsah souboru během doručení ErrorLog logs/error.log - kam se logují případné chyby běhu démona LogLevel warn - nastavení úrovně logování (debug, info, notice, warn, error, crit, alert, emerg) LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User- Agent}i\"" combined LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer LogFormat "%{User-agent}i" agent - typ zápisu do logového souboru, můžeme ovlivnit tímto příkazem, kde se definuje (viz třetí parametr u příkazu CustomLog) schéma. CustomLog logs/access.log common - logový soubor pro několik druhů akcí - logování druhu www prohlížečů (agent.log) - přístupů na server (access.log) - referenci přístupů (referer.log) ServerTokens Full - identifikaci serveru v HTTP hlavičce - možnosti OS Minor Minimal Major Prod - při parametru Prod se vloží do hlavičky pouze Apache ServerSignature On - při výskytu problému běhu démona, má-li se vypsat info o serveru P 4

5 Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache Alias /icons/ "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/icons/" <Directory "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/icons"> Options Indexes MultiViews AllowOverride None Order allow,deny Allow from all </Directory> - lze nastavit libovolný adresář na disku jako přímý odkaz a nastavit mu vlastnosti - např. cesta k adresáři icons v podadresáři Apache2 se jeví později jako ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/cgi-bin/" <Directory "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/cgi-bin"> AllowOverride None Options None Order allow,deny Allow from all </Directory> - obdoba předchozí direktivě, pouze rozšíření o skript Redirect permanent /foo - umožňuje stálé připojení v případě otevření složky /foo IndexOptions VersionSort - nastavuje vlastnosti výpisu vygenerovaného adresářového seznamu AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/* AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/* AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/* AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/* AddIcon /icons/binary.gif.bin.exe - definuje, jaké ikony se přiřazují jednotlivým zobrazovaným souborům při listování adresáře DefaultIcon /icons/unknown.gif - jestliže se neurčí typ souboru, použije se implicitní ikona ReadmeName README.html - zobrazení souboru při výpisu adresáře - dole HeaderName HEADER.html - zobrazení souboru při výpisu adresáře - nahoře Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache P 5

6 IndexIgnore.??* *~ HEADER* README* - seznam souborů, které se mají ignorovat při výpisu adresáře. Ignoruje všechny soubory začínající tečkou nebo tildou(~) a dále soubory HEADER* a README* AddEncoding x-compress Z AddEncoding x-gzip gz tgz - definuje příponu použitou pro různé druhy kódování (šifrovací software, kompresní programy ap) DefaultLanguage nl - pokud nelze určit jazyk dokumentu, implicitně se nastaví nl AddLanguage da.dk AddLanguage nl.nl AddLanguage en.en AddLanguage et.et AddLanguage fr.fr AddLanguage de.de AddLanguage he.he - definuje příponu použitou k rozlišení jazyka (přípona dle MIME klasifikace - např. en, fr, de, cz) LanguagePriority en da nl et fr de el it ja ko no pl pt pt-br ltz ca es sv tw - jaké dokumenty se mají nejdříve zobrazovat - pokud by existoval odkaz na file.html, tak by Apache nejdříve zobrazil soubor file.html.en pak file.html.da ltd. AddDefaultCharset Windows implicitní nastavení znakové sady AddCharset ISO iso latin1 AddCharset UTF-8.utf8 - rozšiřuje znakové sady AddType application/x-tar.tgz AddType image/x-icon.ico -definuje explicitně typ souboru (dle MIME) podle přípony AddHandler - přidává ovladač interní reprezentace akce, prováděné, když je spouštěn soubor, které jsou ovládány odděleně Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache P 6

7 AddHandler cgi-script.cgi - možnost spouštění cgi scriptu AddHandler send-as-is asis - pošle soubor s HTTP hlavičkou tak jak je Alias /error/ <Directory AllowOverride None Options IncludesNoExec AddOutputFilter Includes html AddHandler type-map var Order allow,deny Allow from all LanguagePriority en de es fr it nl sv ForceLanguagePriority Prefer Fallback </Directory> ErrorDocument 400 /error/http_bad_request.html.var ErrorDocument 401 /error/http_unauthorized.html.var ErrorDocument 403 /error/http_forbidden.html.var ErrorDocument 404 /error/http_not_found.html.var ErrorDocument 500 "The server made a boo boo." ErrorDocument 404 /missing.html ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl" ErrorDocument definuje soubor s chybovým textem pro chybový kód BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 forceresponse-1.0 BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0 BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0 BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0 BrowserMatch "Microsoft Data Access Internet Publishing Provider" redirect-carefully BrowserMatch "^WebDrive" redirect-carefully BrowserMatch "^WebDAVFS/1.[012]" redirect-carefully - modifikace chování odezvy serveru na základě identifikace klientů P 7

8 Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache <Location /server-info> SetHandler server-info Order deny,allow Deny from all Allow from.intr.cz </Location> - umožňuje aplikaci direktiv uvedených v bloku na uvedené URL. <IfModule mod_ssl.c> Include conf/ssl.conf </IfModule> - je-li definován modul tak se aplikují direktivy uvedené v bloku, jinak se direktivy ignorují. NameVirtualHost *:80 - jakékoliv jméno dotazované na port 80, je pokus o spuštěni virtuálního serveru <VirtualHost *> ServerAdmin DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com ServerName dummy-host.example.com ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common </VirtualHost> - administrátorský mail admina, zdrojové dokumenty pro virtuální server, jméno serveru, logování chyb P 8

9 Příloha 2 - Konfigurační direktivy PHP Tyto konfigurační direktivy jsou zde popsány v posloupnosti tak, jak se nalézají v konfiguračním souboru PHP verze engine = On - zakazuje spouštění PHP short_open_tag = On - místo <?php stačí značka <? asp_tags = Off - pro uvození kódu PHP stačí značka <% precision = 12 - zaokrouhlení desetinného čísla y2k_compliance = Off - podpora přechodu na rok 200 output_buffering = Off - nastavení výstupního PHP buffer output_handler = - možnost přesměrovat veškerý výstup na zvláštní výstupní ovladač zlib.output_compression = Off - nastaví komprimaci na výstupu implicit_flush = Off - jestli se má o vyprázdnění bufferu starat php engine allow_call_time_pass_reference = On - zda se mají argumenty funkce být předávány referencí safe_mode = Off - bezpečný běh při Off jsou k dispozici všechny funkce PHP safe_mode_gid = Off P 9

10 - při nastaveném bezpečném režimu, kontrola přístupu podle skupin uživatelů safe_mode_include_dir = - cesta k adresáři, kde jsou uloženy soubory k vkládání, pokud je zapnut bezpečný režim safe_mode_exec_dir = - cesta k adresáři, kde jsou uloženy skripty, pokud je zapnut bezpečný režim open_basedir = - určuje adresář ze kterého je možné spouštět skripty PHP - pokud je tato direktiva použita nelze spouštět soubory v jiných adresářích safe_mode_allowed_env_vars = PHP_ - při bezpečném režimu mohou uživatelé měnit proměnné z prostředí PHP začínající předponou PHP_ safe_mode_protected_env_vars = LD_LIBRARY_PATH - proměnné, které jsou chráněny proti přepsání v bezpečném režimu disable_functions = - možnost zákazu ještě dalších libovolných funkcí highlight.string = #CC0000 highlight.comment = #FF9900 highlight.keyword = # highlight.bg = #FFFFFF highlight.default = #0000CC highlight.html = # zvýraznění syntaxe řetězce expose_php = On - přidává do hlavičky informaci, zda PHP je na serveru nainstalováno max_execution_time = 30 - maximální doba provádění skriptu memory_limit = 16M - maximální přidělená paměť P 10

11 Příloha 2 - Konfigurační direktivy PHP error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE - všechny chyby kromě poznámek - přehled označení pro různé druhy chyb uvedeny v php.ini - určuje, které chybové hlášky budou zobrazovány display_errors = On - nastavení zobrazování chyb display_startup_errors = On - jestliže je display_errors povolený, chyby během spouštění PHP jsou zobrazena log_errors = Off - logování jednotlivých chyb track_errors = Off - uložení poslední chyby v proměnné $php_errormsg html_errors = Off - zabraňuje vkládání HTM značek do zobrazovaných hlášek o chybách error_prepend_string = "<font color=ff0000>" - určuje řetězec, který bude vložen před vypsanou chybovou hlášku error_append_string = "</font>" - určuje řetězec, který bude vložen za vypsanou chybovou hlášku error_log = filename - zaznamenávání chyb do speciálního souboru error_log = syslog - logování do centrální logovacího souboru (systémy NT a LINUX) arg_separator.output = "&" - oddělovač pro argumenty generované URL odkazem arg_separator.input = ";&" - seznam oddělovačů argumentů vkládaných do URL odkazu P 11

12 Příloha 2 - Konfigurační direktivy PHP variables_order = "EGPCS" - při použití proměnné $_REQUEST, je dobré vědět, v jakém pořadí jsou v ní proměnné uloženy - také určuje, které superglobální proměnné jsou k dispozici - GET, POST, Cookie, Environment a Built-in register_globals = Off - nastavení globálních proměnných register_argc_argv = On - nastavení parametrů argc a argv jako globální proměnné post_max_size = 8M - maximální velikost dat příjmána metodou POST magic_quotes_gpc = On - obrana před MySQL Injection implicitně vkládá \ před escape znaky ( zpětné lomítko, uvozovky apod.) magic_quotes_runtime = Off - předchozí vlastnost pro generovaná data na straně serveru například načítání souboru auto_prepend_file = auto_append_file = - automatické přidání skriptu před a za samotný dokument default_mimetype = "text/html" - nastavuje implicitní typ souborů obsahující PHP skripty podle MIME typů default_charset = "iso " - nastavení kódování always_populate_raw_post_data = On - proměnná $HTTP_RAW_POST_DATA bude vždy vyplněna include_path = ".;c:\php\includes" - určuje, kde budou hledány soubory pro vkládání - pokud je direktiva vypnutá platí vždy aktuální adresář P 12

13 Příloha 2 - Konfigurační direktivy PHP doc_root = - určuje odkud jsou čteny skripty, pokud je PHP spuštěno v bezpečném režimu user_dir = - specifikuje uživatelský adresář pro PHP skripty extension_dir =./ - adresář, kde jsou umístěny dynamické knihovny enable_dl = On - povoluje používání dynamických knihoven cgi.force_redirect = 1 - nutno zapnout jestliže běží PHP jako CGI skript pod webovým serverem. cgi.redirect_status_env = - jestliže je cgi.force_redirect zapnutý a webový démon jej jiný než Apache nebo Netscape. je nutné nastavit tuto proměnnou, která bude PHP hledat file_uploads = On - povoluje pomoci http upload souborů na server upload_tmp_dir = - určuje, kam se dočasně budou ukládat soubory získané uploadem upload_max_filesize = 2M - určuje maximální velikost uploadovaného souboru allow_url_fopen = On - povolení zacházení s URL odkazy jako se soubory from= - definuje anonymní přihlašovací heslo k ftp serveru ;extension=php_gd.dll extension=php_gd2.dll - určuje modul, který se bude načítat při každém spouštění PHP P 13

14 Příloha 2 - Konfigurační direktivy PHP [modules] - možnosti konfigurace jednotlivých nahraných modulů [mail function] SMTP = nastavení SMTP serveru pro MS Windows sendmail_from = - nastavení odesilatele (Win) sendmail_path = - nastavení odesilatele (Unix) [MySQL] mysql.allow_persistent = On - povolení trvalých spojení s MySQL mysql.max_persistent = -1 - počet trvalých spojení bez limitu mysql.max_links = -1 - trvalých a dočasných spojení - -1 bez limitu mysql.default_port = mysql.default_socket = - nastavení portu a socket pokud není nastaven používá se implicitní mysql.default_host = mysql.default_user = mysql.default_password = - nastavení implicitního cílového serveru, uživatele a heslo pro přístup MySQL P 14

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Secure hosting system for student projects server Bc. Tomáš Zimáček Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Webhostingový trh je již velmi nasycen,

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner

INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner Instalace V současné době dodáváme tři varianty systému ipartner: pro webový server IIS, pro webový server Apache a verzi ipartnera, která již v sobě obsahuje vlastní

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Rožnov pod Radhoštěm Dokumentace k maturitní práci Praktický průvodce programátora 3D grafických aplikací Konzultant: Ing. Zdeněk Biolek, Ph. D. http://nehe.opengl.cz/

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

WebWorks WebCreator CMS - changelog

WebWorks WebCreator CMS - changelog Jan VOLEJNÍK, DiS. e-mail: jan.volejnik@web-works.cz www: http://www.web-works.cz tel: +420 731 574 999 ICQ: 89-280-876 Informace o změnách mezi jednotlivými verzemi Obsah Obsah... 1 Verze 1.0 beta...

Více

SPRÁVA SÍTÍ NOVELL NETWARE. příručka k semináři

SPRÁVA SÍTÍ NOVELL NETWARE. příručka k semináři SPRÁVA SÍTÍ NOVELL NETWARE příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání

Více

# % &% % () (+,,,.% %# / 0.12,& %. ROK : 2008

# % &% % () (+,,,.% %# / 0.12,& %. ROK : 2008 !! # % &% % () (+,,,.% %# / 0.12,& %. ROK : 2008 ! # %&# (#(&&) ######################################################### Abstrakt Bakalářská práce se zabývá postupem vytvoření webového serveru realizovaného

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Web klient příručka uživatele

Web klient příručka uživatele IceWarp Server Web klient příručka uživatele Verze 10 Začátek práce s rozhraním IceWarp Web klient Pro přístup do rozhraní je nutné přistoupit na adresu nastavenou správcem systému s použitím internetového

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Computer Press Brno 2013 Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Martin Domes

Více

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Monitorování stavu rozsáhlých sítí

Monitorování stavu rozsáhlých sítí Monitorování stavu rozsáhlých sítí Status monitoring of Wide Networks Bc. Jindřich Matúšů Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací kompletního monitoringu pro

Více

Instalace. Poznámka. Aktuální verzi programu SMILE najdete na stránkách. http://www.vrk.cz

Instalace. Poznámka. Aktuální verzi programu SMILE najdete na stránkách. http://www.vrk.cz Dokumentace správce Dokumentace správce Instalace... 1 Požadavky na konfiguraci... 2 Instalace na Windows... 3 Instalace aplikace SMILE... 3 Instalace serveru MySQL... 3 Instalace MySQL Administrator...

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Pavelek Un ico rn Co lle ge 20 11 Un ico rn Co lle ge, V K ap slo vn ě 27 67 /2, P ra h a 3, 1 30 00 Ná ze v p rá ce v ČJ: Ná ze v p rá ce v AJ: Be zp e čno st AS P. NET ap lika

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více