Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1"

Transkript

1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap životní prostředí xxx xxx pitná voda xxx xxx opravy a udržování izolace ve VDJ v Chrástě opravy a udržování úpravna vody v Peceradech budovy, haly, stavby rozšíření vod. řadu v Chrástě Na Potočině odvádění a čištění odp. vod xxx xxx budovy, haly, stavby úroky SFŽP budovy, haly, stavby rekonstrukce ČOV Chrást - cca 8 mil.kč řešeno úvěrem budovy, haly, stavby dostavba kanalizace v Brodcích půjčka ze SFŽP ČOV a kanalizace Týnec sběr a svoz kom. odpadů xxx xxx DHIM, NIM 0 nákup kontejnerů na tříděný odpad nákup služeb platba TS za odv. a ulož. odpadu nákup služeb plán odpadového hospodářství ost.ochrana půdy a spodní vody xxx xxx nákup služeb likvidace černých skládek ochrana přírody xxx xxx pronájem pozemků lom v Peceradech celkem kap životní prostředí kap lesy xxx xxx celospolečenská funkce lesů xxx xxx příjmy z poskytování služeb zisk ze Sdružení lesů Benešovska celkem kap lesy kap.10 - doprava xxx xxx silnice xxx xxx investiční převody z Národního fondu komunikace Phare ost. převody z vlastních fondů komunikace Phare nákup služeb opravy, čištění, zimní údržba dle obstar. smlouvy s TS nákup služeb bezpečnost dopravy - projekty opravy a udržování opravy místních komunikací budovy, haly, stavby komunikace Pražská-dodav. úvěr budovy, haly, stavby Phare avizované vícepráce budovy, haly, stavby komunikace Phare ( z toho ,- odvodnění) ost. zálež. pozemních komunikací xxx xxx chodníky nákup materiálu opravy a udržování provoz veř. siln. dopravy xxx xxx neinv. trans. veř. rozpoč příspěvek na dopravní obslužnost sdružení Benebus celkem kap doprava kap.14 - školství xxx xxx neinv. přij. dotace ze SR dotace na školství transfery obcím příspěvek na školu obci Krhanice ORG Mateřská škola xxx xxx nájemné za prostory MŠ v PDA v Chrástě n.s provozní příspěvek ORG ZŠ Komenského xxx xxx neinvestič. přijaté dotace od obcí neinvestič. přijaté dotace od krajů provozní příspěvek škol.stravování ORG Komenského ul. xxx xxx provozní příspěvek základní umělecká škola xxx xxx konzult., porad.služby, revize, opravy a udržování celkem kap školství kap kultura, sport, zájmová činnost xxx xxx 3314 činnosti knihovnické xxx xxx příjmy z poskytování služeb platy zaměstnanců v prac. poměru ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, uč.pomůcky, tisk DHIM,NIM nákup materiálu voda plyn elektr.energie služby pošt služby telekom. a radiokom revize 2 000

2 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka nákup služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné muzeum xxx xxx příjmy z poskyt. služeb knihy, učební pomůcky, tisk DHIM, NIM nákup materiálu elektr. energie služby telekom. a radiokom nájemné poradenské a konzultační služby služby školení a vzdělávání nákup služeb včetně mandátní smlouvy správce muzea opravy a udržování zachování a obnova kult. památek xxx xxx záležitosti sdělovacích prostředků xxx xxx příjmy z poskytování služeb nákup služeb zájmová činnost v kultuře xxx xxx příjmy ze služeb vstupné neinvest. přijaté dotace od krajů knihy, učební pomůcky, tisk nákup zboží za účelem prodeje nákup materiálu mapy a další propagační materiál nákup služeb divadla MŠ, Pohádkové léto, odpolední divadla nákup služeb kniha o Týnci pohoštění neinv. dotace podnik. fyz.osobám podpora provozu Inform. střediska ost.neinv.dotace nezisk. org Podblanický podzim ostatní zál. kult., církví a sděl. prostř. xxx xxx nákup materiálu j.n Týn. střep - propagace, mater. pro přednášky a vernisáže nákup služeb koncerty, Týnecký střep dary obyvatelstvu fond porodnosti sportovní hala xxx xxx invest. převody z Národní fondu dotace na projekt sport. haly tělovýchovná činnost xxx xxx příjmy z pronájmu ost. nemovit sokolovna ve Zbořeném Kostelci nákup materiálu plyn elektrická energie nájemné město platí státu zatím nájem za sokolovnu revize nákup služeb neinv. dotace občanským sdruž dotace sport. klubům zájmová činnost a rekreace (Živohošť,... ) xxx xxx příjmy z pronájmu ost. nemovit nákup materiálu elektrická energie nájemné revize nákup služeb neinv. dotace obč. sdružením dotace obč. sdružením, klubům, kroužkům celkem kap kultura, sport, zájm. činnost kap vlastní správa xxx xxx bezpečnost a veřejný pořádek (MP) xxx xxx platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění prádlo, oděv a obuv knihy, učební pomůcky, tisk nákup materiálu j.n drobný materiál, dětská dopr. soutěž pohonné hmoty a maziva služby telekom. a radiokom služby peněžních ústavů povinné ručení - auto revize služby školení a vzdělávání nákup služeb j.n opravy a udržování cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000

3 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka požární ochrana - dobrovolná část xxx xxx prádlo, oděv a obuv DHIM, NIM nákup materiálu j.n plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací služby peněžních ústavů povinné ručení - auto revize Technické prohlídky služby školení a vzdělávání nákup služeb j.n neinvestiční dotace obč. sdružením haly, budovy, stavby 0 vestavba zbrojnice v Peceradech (dle přiznání dotace) místní zastupitelské orgány xxx xxx odměny členů zastupitelstva sociální pojištění zdravotní pojištění pohoštění činnost místní správy (vč.bud.měú) xxx xxx příjmy z poskyt. služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží především propagace města příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronáj. ost. nemovitostí přijaté pojistné náhrady neinv. dotace na volby neinv.přij. dotace ze SR dotace na státní správu platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění ost. pov. pojistné hraz. zaměstnav knihy, učební pomůcky a tisk DHIM, NIM vybavení MěÚ včetně nákupu PC nákup materiálu j.n spotř. materiál, kanc.potřeby, autopotřeby, mycí prostředky voda elektrická energie pohonné hmoty a maziva osobní auta teplo služby pošt služby telekom. a radiokom služby peněžních ústavů vedení účtu, pojištění, povinné ručení nájemné konzult., porad., práv.služby, revize z toho cca ,- arch. studie služby školení a vzdělávání služby zpracování dat nákup služeb j.n servis SW, audit, stravenky, www stránky opravy a udržování údržba budovy MěÚ cestovné (tuzemské i zahraniční) neinvestiční transfery K-centrum nákup kolků programové vybavení výpočetní technika zhodnocení počít. sítě celkem kap vlastní správa kap sociální věci xxx xxx dávky sociální pomoci j.n dotace ze SR sociální dávky dávky zdravotně postiženým občanům dotace ze SR sociální dávky ost. přijaté vratky transferů pečovatelská služba neinv. přísp. ost. přísp. organiz % mezd pečovatelek celkem kap sociální věci

4 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 4 kap.39- místní hospodářství xxx xxx 3612 bytové hospodářství jako celek xxx xxx příjmy ze služeb opravy a udržování navýšení pro celé bytové hopodářství 3612 bytové hospodářství - ORG 13 xxx xxx čp. 13, 67, příjmy z pronájmu ost. nemovit nájemné za celý par nákup materiálu voda plyn elektrická energie nákup služeb opravy a udržování bytové hospodářství - ORG 21 (Kolotoč) xxx xxx voda elektrická energie bytové hospodářství - ORG 25 (Brodce) xxx xxx voda nákup materiálu elektrická energie poradenské a právní služby, revize nákup služeb opravy a udržování bytové hospodářství - ORG 131-Sadová xxx xxx nákup materiálu poradenské a právní služby, revize nákup služeb opravy a udržování bytové hospodářství - ORG 224 (Chrást) xxx xxx voda plyn elektrická energie poradenské a právní služby, revize bytové hospodářství - ORG 268 xxx xxx nákup materiálu voda elektrická energie teplo opravy a udržování bytové hospodářství - ORG 275 (panelák) xxx xxx nákup materiálu voda teplo elektrická energie poradenské a právní služby, revize opravy a udržování rekonstrukce bytových jader 3612 bytové hospodářství - ORG 277 xxx xxx příjmy ze služeb z provozu kabelové televize elektrická energie nájemné bytové hospodářství - ORG 303 (Kněžina) xxx xxx budovy, haly, stavby inž, činnost splátka dlouhodobého úvěru splátka úvěru na inž. sítě Kněžina 3612 bytové hospodářství - ORG 404 (MěÚ) xxx xxx příjmy z pronájmu viz nájemné za celý paragraf bytové hospodářství - ORG 520 (DPS I) xxx xxx nákup materiálu voda elektrická energie teplo služby telekomunikací poradenské a právní služby, revize nákup služeb odměna správci opravy a udržování

5 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka bytové hospodářství - ORG 525 (DPS II) xxx xxx DHIM, NIM voda teplo elektrická energie služby telekomunikací poradenské a právní služby, revize nákup služeb odměna správci opravy a udržování bytové hospodářství - ORG 1000 xxx xxx příjmy z prodeje ost. nemovistostí splátky z prodeje bytů DHIM, NIM nákup materiálu pohonné hmoty služby pošt služby peněžních ústavů služby zpracování dat nákup služeb opravy a udržování opravy auta 3613 nebytové hospodářství - ORG 008 xxx xxx příjmy z poskytování služeb příjmy za služby za celý par příjmy z pronájmu ost. nemovitostí příjmy za pronájmy za celý paragraf opravy a udržování nebytové hospodářství - ORG 510 xxx xxx voda elektrická energie teplo revize nákup služeb nebytové hospodářství - ORG 520 xxx xxx voda dtto 3613 nebytové hospodářství - ORG 525 xxx xxx voda veřejné osvětlení xxx xxx příjmy z pronájmu majetku nákup služeb smlouva se spol. Osvětlení Týnec k.s budovy, haly, stavby nové body V.O pohřebnictví xxx xxx příjmy z poskytování služeb příjmy z pronájmu ost. nemovitostí voda nákup materiálu nákup služeb opravy a udržování územní plán xxx xxx budovy, haly, stavby komunální služby a územní rozvoj xxx xxx prodej pozemků Brodce, zahrádky Kozlovice, Chrást lesík příjmy z prod. ost. hm. dlouh. maj prodej plynovodních řadů + čp neinvest. transfery veř. rozpočtům svazek obcí Týnecko nákup pozemků péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň xxx xxx nákup služeb Tech. služby celkem kap místní hospodářství kap stavebnictví xxx xxx 3633 výstavba a udrž. místních inž. sítí - plyn xxx xxx invest. přijaté dotace ze stát. fondů pozastávka přijaté příspěvky na investice příspěvky občanů na plynofikaci budovy, haly, stavby úroky - plynofikace Pecerady, Zb.Kostelec uhraz. splátky úvěrů plynofikace Pecerady, Zb. Kostelec celkem kap stavebnictví

6 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 6 kap všeobecná pokladní správa xxx xxx daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti daň z př. fyz. osob sdílená daň z př. fyz. osob dle zvl. sazby daň z příjmů právnických osob daň z příjmů práv. osob za obce daň z přidané hodnoty poplatek za odpad poplatky za znečišťování ovzduší odvod za odnětí zemědělské půdy poplatek za odnětí pozemků poplatek ze psů pobytové poplatky poplatek za užívání veř. prostr poplatek ze vstupného poplatek z ubytovacích kapacit místní poplatek za výh. automaty odvod výtěžku za loterie správní poplatky daň z nemovitostí příjmy z úroků platby daní a poplatků dań za obce + z převodu pozemků 6330-převody vlastním fondům xxx xxx převody sociálnímu fondu ostatní převody fondům Převod do Fondu rozvoje bydlení obecné příjmy a výdaje xxx xxx služby peněžních ústavů celkem kap všeobecná pokladní správa finanční vypořádání minulých let xxx xxx příjmy z fin. vypořád. min. let vratky transferů, poskyt. v min. obdobích ost.výdaje z fin. vypoř.minulých let 0 celkem za paragraf celkový součet kapitol zapojení přebytku z minulých le nespecifikovaná rezerva spoluúčast k získaným dotacím součet celkem Rozpočet fondu rozvoje bydlení xxx xxx program rozvoje bydlení xxx xxx spl. půjček od spol. vlastníků příjmy z úroků splátky půjček od obyvatelstva převody z rozpočtových účtů služby peněžních ústavů provize z půjček převody vlast. rozp. účtům půjčka na spoluúčast k akci "Komunikace Phare" neinvestiční půjčky obyvatelstvu přebytek z minulých let mezisoučet rezerva na výdaje celkem Dluh rozpočtu města vůči FRB k inž. sítě Kněžina komunikace Phare (bude vráceno po přijetí dotace) Rozpočet sociálního fondu xxx xxx úroky převody z vlastních fondů poplatky za vedení účtu přísp. na stravování zaměstnanců přísp. zaměstnancům na rekreaci přebytek z minulých let mezisoučet rezerva na výdaje celkem Celkem všechny 3 rozpočty

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 510,00 560,00 600 392,61 107,21 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30,00 80,00 37 064,56 46,33 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více