Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje ( ) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů"

Transkript

1 Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje ( ) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů

2 Obsah 1 PRŮMĚRNÝ PLAT ABSOLUTNÍ HODNOTY DYNAMIKA VÝVOJE 4 2 NÁROKOVÁ SLOŽKA PLATU ABSOLUTNÍ HODNOTY DYNAMIKA VÝVOJE JEDNOTLIVÉ SLOŽKY PLATU PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI 8 3 NENÁROKOVÁ SLOŽKA PLATU ABSOLUTNÍ HODNOTY DYNAMIKA VÝVOJE PODÍL NENÁROKOVÉ SLOŽKY NA CELKOVÉM PRŮMĚRNÉM PLATU V MSK PODÍL ODMĚN NA CELKOVÉ NENÁROKOVÉ SLOŽCE PLATU V MSK 13 4 ZÁVĚR 15 POUŽITÉ ZDROJE 18 PŘÍLOHY 19 2

3 1 Průměrný plat 1.1 Absolutní hodnoty Tab. č. 1.1 Průměrný plat dětských domovů (v Kč) Průměrný plat MSK ČR Rozdíl MSK ČR Rozdíl MSK ČR Rozdíl MSK ČR Rozdíl MSK ČR Rozdíl Celkem zam Pedagogové Ostatní zam Celkový průměrný plat zaměstnanců dětských domovů byl v MSK v období vždy nižší než republikový průměr, zlom nastal v roce 2005, kdy průměrný plat zaměstnanců dětských domovů v MSK převýšil průměr ČR o 228 Kč, v roce 2006 rovněž převyšoval republikový průměr, ale již v menší výši. Ostatní zaměstnanci tento trend kopírují v plné míře, u pedagogických pracovníků je situace poněkud odlišná, pouze v roce 2004 zaostával průměrný plat v MSK za průměrem ČR, jinak v celém sledovaném období průměrný plat pedagogických zaměstnanců v MSK převyšuje republikový průměr, nejvíce v roce 2006, a to o 940 Kč. Situaci vývoje celkového průměrného platu zaměstnanců dětských domovů sledovaného období v MSK a ČR znázorňuje graf č

4 Graf č. 1.1: Průměrný plat v Kč v letech v MSK a ČR MSK ČR 1.2 Dynamika vývoje Průměrný plat Tab. č. 1.2 Dynamika průměrného platu dětských domovů 2002/ / / /2006 růstu Absolutní nárůst růstu Absolutní nárůst růstu Absolutní nárůst růstu Absolutní nárůst MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR Celkem zam. 9,48 11, ,9 5, ,06 5, ,18 6, Pedagogové 10,41 11, ,33 3, ,8-0, ,16 4, Ostatní zam. 9,43 11, ,33 5, ,52 3, ,22 6, Průměrný plat dětských domovů vzrostl v období v MSK o Kč (tj. 34,21 ), zatímco v ČR o Kč (tj. 32,30 ). 4

5 Na růst průměrného platu zaměstnanců dětských domovů v MSK a ČR měl vliv zejména růst průměrného platu ostatních zaměstnanců, který rostl ve sledovaném období v MSK rychleji než růst platu pedagogických zaměstnanců viz též příloha č.2. Meziroční růst průměrného platu v MSK byl nejvyšší mezi léty 2005 a 2004 a naopak nejnižší mezi léty 2006 a Zatímco v ČR byl nejvyšší meziroční nárůst mezi léty 2003 a 2002 a nejnižší mezi léty 2004 a V celém sledovaném období vyjma mezidobí 2002/2003 průměrný plat ostatních zaměstnanců rostl rychleji než průměrný plat pedagogických zaměstnanců, a to jak v ČR, tak také v MSK (zde ještě vyjma 2005/2006). Což nekoresponduje s vývojem průměrného platu celého krajského školství v ČR i MSK, kde se mnohem více rozevírají nůžky mezi pedagogy a ostatními zaměstnanci, a růst platu ostatních zaměstnanců má výrazně nižší tendenci. Vývoj tempa růstu průměrných platů pedagogických a ostatních zaměstnanců je znázorněn v grafu č Graf č. 1.2: Průměrný plat pedagogů a ostatních zaměstnanců v Kč v letech v MSK a ČR MSK - ped. ČR - ped. MSK - ost. ČR - ost. 5

6 2 Nároková složka platu 2.1 Absolutní hodnoty Tab. č. 2.1 Nároková složka platu dětských domovů celkem (v Kč) Nároková složka celkem MSK ČR rozdíl MSK ČR rozdíl MSK ČR rozdíl MSK ČR rozdíl MSK ČR rozdíl Pedagogové Ostatní zaměstnanci Průměrná nároková složka platu zaměstnanců dětských domovů v MSK vzrostla v rozmezí let o Kč, tj. o 32,9. *) Pedagogům v MSK vzrostla průměrná nároková složka platu v tomto období o Kč, tj. o 22,1, což bylo o 202 Kč více než průměr v ČR (nárůst o 21,4 ). U ostatních zaměstnanců došlo ke zvýšení průměrné nárokové složky o Kč v MSK, tj. o 30,7, což bylo o 107 Kč více než byl růst průměrné nárokové složky v ČR, zde průměrná nároková složka platu vzrostla o 29,4 viz příloha č.2. Průměrná nároková složka platu v MSK je nad republikovým průměrem, a to zejména u pedagogických zaměstnanců, u ostatních zaměstnanců se jedná o nepatrný rozdíl. Příčiny je možné spatřovat ve vyšším věkovém průměru zaměstnanců nebo ve vyšším zařazení zaměstnanců dětských domovů do platových tříd. *) Přestože nároková složka jak pedagogů tak i ostatních zaměstnanců dětských domovů MSK v roce 2006 převyšuje průměrnou hodnotu nárokové složky platu dětských domovů za celou ČR, tak nároková složka platu všech zaměstnanců dětských domovů MSK v tomtéž roce je pod republikovou úrovní. Po hlubším prozkoumání se zjistilo, že poměr pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců na dětských domovech je odlišný od poměru skladby zaměstnanců dětských domovů za celou ČR viz příloha č. 3, kdy v MSK je menší podíl pedagogických zaměstnanců než u dětských domovů za celou ČR. 6

7 2.2 Dynamika vývoje Tab. č. 2.2 Dynamika nárokové složky platu dětských domovů celkem Nároková složka celkem 2002/ / / /2006 růstu Absolutní nárůst růstu Absolutní nárůst růstu Absolutní nárůst růstu Absolutní nárůst MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR Pedagogové 10,41 10, ,45 3, ,15 0, ,73 5, Ostatní zaměstnanci 10,40 11, ,21 5, ,39 3, ,79 7, Meziroční růst nárokové složky platu byl nejvyšší mezi léty 2002 a 2003, a to jak u pedagogických, tak i u ostatních zaměstnanců (jak v ČR, tak v MSK). Pozoruhodné je opět porovnání růstu nárokové složky platů pedagogů a ostatních zaměstnanců, kdy tempo růstu nárokové složky platu ostatních zaměstnanců bylo vyšší než meziroční tempo růstu nárokové složky platu pedagogů, a to za celé sledované období jak v Moravskoslezském kraji tak v České republice. 2.3 Jednotlivé složky platu Pedagogičtí zaměstnanci Tab. č. 2.3 Nárokové složky platu dětských domovů za Moravskoslezský kraj (v Kč) Absolutní nárůst 2002/2003 Absolutní nárůst 2003/2004 Absolutní nárůst 2004/2005 Absolutní nárůst 2005/2006 Tarifní platy, včetně náhrad Příplatek za vedení Zvláštní příplatky Další plat Platy za přesčasy Ostatní Celkem nároková složka

8 Nároková složka platu u pedagogických zaměstnanců vzrostla v MSK v období o 22,1. Absolutní nárůst nárokové složky platu vzrostl nejvíce ve sledovaném období 2002/2003 a 2005/2006. Na růst nárokové složky platu měly vliv zejména tarifní platy včetně náhrad, které vzrostly za sledované období o 41,4. Kromě plošného navýšení tarifních tabulek, nárůst nárokové složky byl způsoben rovněž vyplacenými prostředky na přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, v souvislosti s přijetím zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů s účinností od Právě z tohoto důvodu se průměrné ostatní příplatky v MSK ve sledovaném období zvýšily o 354 Kč. Průměrná výše platů za přesčasy se v MSK snížila v období o 290 Kč z důvodu odlišného vykazování, kdy prostředky na přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah byly zahrnuty do složky ostatní. Průměrná výše příplatku za vedení a zvláštního příplatku mezi rokem 2002 a rokem 2006 nepatrně kolísala, a měla tudíž minimální vliv na růst nárokové složky platu. Od roku 2005 nebyly vyplaceny další platy z důvodu změny právních předpisů týkajících se odměňování a výplaty 13. a 14. platů a jejich přesunutí do tarifních složek platů, totéž se vztahovalo na ostatní zaměstnance Ostatní zaměstnanci Tab. č. 2.4 Nárokové složky platu dětských domovů za Moravskoslezský kraj (v Kč) Absolutní nárůst 2002/2003 Absolutní nárůst 2003/2004 Absolutní nárůst 2004/2005 Absolutní nárůst 2005/2006 Tarifní platy, včetně náhrad Příplatek za vedení Zvláštní příplatky Další plat Platy za přesčasy Ostatní Celkem nároková složka Nároková složka platu u ostatních zaměstnanců vzrostla v MSK v období o 30,7, což je mnohem více než nárůst průměrné 8

9 nárokové složky platu pedagogických pracovníků, absolutní nárůst nárokové složky platu vzrostl nejvíce ve sledovaném období 2002/2003 a 2005/2006, taktéž jak u pedagogů. Na růst měly vliv zejména tarifní platy včetně náhrad, které vzrostly za sledované období o 45,5. Ostatní složky nárokové složky platu se mezi rokem 2002 a 2006 měnily jen mírně, a neměly tak zásadní vliv na růst nárokové složky platu. 3 Nenároková složka platu 3.1 Absolutní hodnoty Tab. č. 3.1 Nenároková složka platu dětských domovů celkem (v Kč) Nenároková složka platu celkem MSK ČR rozdíl MSK ČR rozdíl MSK ČR rozdíl MSK ČR rozdíl MSK ČR rozdíl Celkem zaměstnanci Pedagogové Ostatní zaměstnanci Absolutní úroveň nenárokové složky platu se v MSK od roku 2002 postupně zvyšovala. V roce 2006 došlo k narušení tohoto trendu a nastává změna, kdy celková nenároková složka platu se v absolutní výši snížila o 148 Kč u pedagogů a o 298 Kč u nepedagogů. Což mohlo být způsobeno nižším přidělením finančních prostředků dětským domovům krajským úřadem oproti roku 2005 (kdy byla mimořádně posílena nenároková složka platu dětských domovů mimonormativně). Ve sledovaném období se postavení MSK oproti průměru ČR zlepšuje. Z tabulky je zřejmé, že do roku 2004 byla průměrná výše nenárokové složky platu v MSK nižší než průměr v ČR, v roce 2005 došlo v oblasti nenárokových složek ke zlomu ve vývoji, podrobněji v kap Již od roku 2005 převyšuje MSK průměrné hodnoty ČR, a to jak u pedagogů tak u ostatních zaměstnanců. 9

10 3.2 Dynamika vývoje Tab. č. 3.2 Dynamika nenárokové složky platu dětských domovů celkem Nenároková složka celkem 2002/ / / /2006 růstu Absolutní nárůst růstu Absolutní nárůst růstu Absolutní nárůst růstu Absolutní nárůst MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR Celkem zaměstnanci 6,00 12, ,49 6, ,06-1, ,46 1, Pedagogové 10,43 13, ,28 2, ,46-10, ,10-0, Ostatní zaměstnanci 2,65 10, ,35 10, ,93 5, ,76 2, Pro MSK byl v oblasti nenárokových složek platu nejpříznivější rok 2005, kdy meziroční tempo růstu bylo ve výši 28,06. Oproti tomu pro celou ČR bylo nejvyšší tempo růstu mezi léty 2002 a 2003, a to 12,14, totéž platí pro pedagogické pracovníky i ostatní zaměstnance. V roce 2005 dosáhl MSK (celé regionální školství) v oblasti nenárokových složek mimořádného výsledku. Průměrná nenároková složka v ČR poklesla v roce 2005 oproti roku 2004, a to z důvodu nedosažení meziročního snížení počtu zaměstnanců v RgŠ u řady krajů, a došlo tak k přesunu prostředků z nenárokových složek platu do nárokových. Míra přesunu byla patrná ve všech krajích vyjma MSK viz grafy č. 3.1 a 3.2. Z tohoto důvodu nenároková složka platu v MSK vzrostla navzdory celkovému poklesu nenárokové složky v ČR. Tato situace se promítla též u dětských domovů ( rozpočty dětských domovů posíleny mimořádně v průběhu roku 2005). Situace se obrátila a naproti tomu rok 2006 byl nejméně příznivý, jelikož nenároková složka dětských domovů v MSK dokonce poklesla a to jak u kategorie pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců. A to zřejmě vlivem žádného mimonormativního přídělu jako tomu bylo v minulém roce. S růstem průměrných platů na dětských domovech MSK rostla i nenároková složka, vyjma roku 2006, což znamená, že růst tarifní složky platu nebyl na úkor nenárokové složky. 10

11 Graf č. 3.1: Průměrná nenároková složka v Kč v letech v MSK a ČR MSK ČR Graf č. 3.2: Průměrná nenároková složka v Kč u pedagogických a ostatních zaměstnanců v letech v MSK a ČR MSK - ped. ČR - ped. MSK - ost. ČR - os t. 11

12 3.3 Podíl nenárokové složky na celkovém průměrném platu v MSK Podíl nenárokové složky platu pedagogických pracovníků na jejich celkovém průměrném platu v průběhu sledovaných let výrazněji nekolísá a pohybuje se stále kolem 10, vyjma roku 2005 (12,20) z důvodu mimořádného posílení nenárokové složky platu ke konci roku viz graf č Graf č. 3.3: Podíl nenárokové složky na celkovém průměrném platu u pedagogických pracovníků v letech ,00 10,01 10,79 12,20 10, , , , , ,11 U ostatních zaměstnanců je situace odlišná. V průběhu sledovaného období podíl nenárokové složky platu na jejich celkovém průměrném platu kolísá, a to od 11,68 až po 16, 72. Tento rozdíl mezi podíly nárokové a nenárokové složky platu pedagogických a ostatních zaměstnanců je zřejmě způsoben snahou ředitelů kompenzovat nízký plat ostatních zaměstnanců v důsledku jejich zařazení do nižších platových tříd, viz graf č Graf č. 3.4: Podíl nenárokové složky na celkovém průměrném platu u ostatních zaměstnanců v letech ,45 11,68 13,43 16,72 13, , , , , ,13 12

13 3.4 Podíl odměn na celkové nenárokové složce platu v MSK Z grafů č. 3.5 a č. 3.6 je patrný trend vývoje jednotlivých složek nenárokové složky platu, kdy dochází k pravidelnému nárůstu podílu odměn na celkových nenárokových složkách v MSK (vyjma roku 2006, a to z důvodu, kdy celková nenároková složka poklesla), zaostávají ale stále za průměrem v ČR. Z tabulky v příloze č.1 je zřejmé, že absolutní výše odměn je vždy nižší v MSK než v ČR (vyjma již dříve definovaných změn, které nastaly v roce 2005), a to jak u ostatních zaměstnanců, tak zejména u pedagogů. Částečně je to také způsobeno jiným poměrem mezi odměnami a osobními příplatky v MSK a ČR, kdy oproti odměnám jsou osobní příplatky mírně vyšší v MSK než v ČR, ale to až od roku Tyto vyšší osobní příplatky však plně nekompenzují nižší odměny, jelikož celková výše nenárokové složky v MSK do roku 2004 byla nižší než průměr v ČR, a to jak u pedagogů, tak i u ostatních zaměstnanců. Trend postupného zvyšování podílu odměn na celkových nenárokových složkách je částečně zapříčiněn skutečností, že školy již nedodržují doporučení stanovené na začátku námi sledovaného období, které se týkalo poměru odměn a osobních příplatků ve výši 20 : 80. Graf č. 3.5: Podíl odměn na celkové nenárokové složce u pedagogických pracovníků v letech ,52 28,28 39,89 41,55 33, , , , , ,68 13

14 Graf č. 3.6: Podíl odměn na celkové nenárokové složce u ostatních zaměstnanců v letech ,93 27,90 37,31 40,84 35, , , , , ,49 odměny osobní příplatek 14

15 4 Závěr Situace dětských domovů v Moravskoslezském kraji se začala zlepšovat od roku 2005, kdy nastává změna a jejich průměrný plat se nejen u pedagogických zaměstnanců (kde vyjma roku 2004, je vždy nad průměrem republikovým), ale především u ostatních zaměstnanců začíná převyšovat průměr dětských domovů za celou Českou republiku. Rok 2004 je v oblasti celkového průměrného pedagogů platu v MSK zvláštností, jelikož v celém sledovaném období je jediným, kdy se nachází pod republikovou průměrnou úrovní. Na růst celkového průměrného platu dětských domovů v MSK měl vliv zejména růst průměrného platu ostatních zaměstnanců, který rostl ve sledovaném období rychleji než růst platu pedagogických zaměstnanců. Což nekoresponduje s vývojem průměrného platu v celém krajském školství MSK, ale i v celé ČR, kde tomu je právě naopak a kde se v mnohem větší míře rozevírají nůžky mezi pedagogickými a ostatními zaměstnanci a růst platu ostatních zaměstnanců má výrazně nižší tendenci. Průměrná nároková složka dětských domovů převyšuje republikový průměr a to zejména u pedagogických zaměstnanců a u ostatních zaměstnanců se příliš neliší. Pokud bychom opět porovnali tato čísla s daty za celé krajské školství, pak průměrná nároková složka platu je pod republikovou úrovní, a to zejména u ostatních zaměstnanců. Jedná se opět o zcela odlišnou situaci v rámci celého krajského školství MSK. Příčiny patrně lze spatřovat buďto ve vyšším věkovém průměru zaměstnanců dětských domovů MSK nebo ve vyšším zařazení do platových tříd, než-li v dětských domovech v průměru za celou ČR. Pozoruhodné je opět porovnání růstu nárokové složky platů pedagogů a ostatních zaměstnanců, kdy meziroční tempo růstu nárokové složky platu pedagogů bylo vždy nižší než u ostatních zaměstnanců, v celém krajském je to přesně naopak. Absolutní úroveň nenárokové složky platu se v MSK od roku 2002 stále zvyšovala. V roce 2006 nastal náhlý propad u dětských domovů v MSK, poprvé tak za celé období nenároková složka platu poklesla (a to jak u pedagogů, tak u ostatních zaměstnanců). Tato situace ale nenastala v celém krajském školství MSK. Tudíž příčinou by mohlo být nižší přidělení finančních prostředků mimonormativním způsobem oproti roku 2005, kdy

16 v roce 2005 jsme posilovali účelově nenárokovou složku platu dětských domovů a v roce 2006 jsme již mimonormativně nepřidělili z rezervy na tyto organizace. Podíváme-li se zpětně na rok 2005, tak obdobná situace nastala u dětských domovů republikového průmětu ČR, ale tato situace pro rok 2005 není ničím výjimečným, jelikož za celé krajské školství ČR poklesla nenároková složka platu oproti roku 2004, a to z důvodu nedosažení meziročního snížení počtu zaměstnanců v RgŠ u řady krajů, a došlo tak k přesunu prostředků z nenárokových složek platu do nárokových. Míra přesunu byla patrná ve všech krajích vyjma MSK. Z tohoto důvodu nenároková složka platu v MSK vzrostla navzdory celkovému poklesu nenárokové složky v ČR a v roce 2005 tak dosáhl MSK v této oblasti mimořádného výsledku včetně dětských domovů. S růstem průměrných platů dětských domovů v MSK rostla i nenároková složka, což znamená, že růst tarifní složky platu nebyl na úkor nenárokové složky.výjimkou je pouze rok 2006 viz již zmíněné příčiny výše. Tedy dalo by se říci, že na růst celkového průměrného platu měl největší vliv růst nenárokové složky platu viz příloha č. 2, která ukazuje, že růst nenárokové složky platu byl dynamičtější než růst nárokové složky platu ve sledovaném pětiletém období, a to jak u pedagogických tak ostatních zaměstnanců. Zatímco podíl nenárokové složky platu pedagogických pracovníků (rovněž výše procentuálního podílu nenárokové složky na celkovém průměrném platu u pedagogů je nižší než u ostatních zaměstnanců) na jejich celkovém průměrném platu v průběhu sledovaných let výrazněji nekolísá tak u ostatních zaměstnanců je situace odlišná, kdy v průběhu sledovaného období se podíl nenárokové složky platu na jejich celkovém průměrném platu postupně zvyšuje a tento rozdíl mezi podíly nárokové a nenárokové složky platu pedagogických a ostatních zaměstnanců je zřejmě způsoben snahou ředitelů kompenzovat nízký plat ostatních zaměstnanců v důsledku jejich zařazení do nižších platových tříd. Pro MSK byl v oblasti nenárokových složek platu nejpříznivější rok 2005, kdežto pro průměr ČR to byl nejméně příznivý. Nejhorší situace za dané sledované období vznikla pro dětské domovy MSK v roce 2006 v oblasti nenárokových složek. Oproti tomu pro celou ČR bylo největší tempo růstu mezi léty 2002 a

17 Obecně by se dalo poznamenat, že situace u dětských domovů Moravskoslezského kraje je zejména u pedagogických pracovníků velmi příznivá a u ostatních zaměstnanců taktéž, kde je významná tendence růstu platu ve srovnání s průměrem dětských domovů v ČR či dokonce s celým krajským školstvím MSK. U dětských domovů Moravskoslezského kraje lze následně spatřovat tato pozitiva a negativa platového vývoje. Pozitiva: celkový průměrný plat dětských domovů v MSK převyšuje průměrný republikový plat dětských domovů, na rozdíl od celkového krajského školství MSK, kdy celkový průměrný plat zaměstnanců je stále pod republikovou úrovní průměrná nenároková složka platu dětských domovů v MSK je vyšší než průměrná nenároková složka v ČR, a to jak u pedagogů tak u ostatních zaměstnanců, přestože došlo v roce 2006 k jejímu absolutnímu poklesu Negativa: pokles v nenárokové složce platu dětských domovů v roce 2006 oproti roku

18 Použité zdroje [1.] MŠMT, sekce ekonomická odbor 45; Plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti RgŠ územních samosprávných celků za rok 2002, 2003, 2004, 2005, [2.] Výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství /P1-04/ za Moravskoslezský kraj; [3.] Analýza platové úrovně krajského školství Moravskoslezského kraje v letech (1. část). Ostrava, dne

19 Přílohy Příloha č. 1: Vývoj nenárokové složky platu dětských domovů (v Kč) Nenároková složka platu MSK ČR MSK ČR MSK ČR celkem pedagog ostatní celkem pedagog ostatní celkem pedagog ostatní celkem pedagog ostatní celkem pedagog ostatní celkem pedagog ostatní Osobní příplatek Odměny Celkem MSK ČR MSK ČR celkem pedagog ostatní celkem pedagog ostatní celkem pedagog ostatní celkem pedagog ostatní Osobní příplatek Odměny Celkem

20 Příloha č. 2: Dynamika platu dětských domovů v ČR a v MSK /2006 Dětské domovy Průměrný plat pedagogů Nároková složka pedagogů Nenároková složka pedagogů Rozdíl nárůst 2002/2006 Rozdíl nárůst 2002/2006 Rozdíl nárůst 2002/2006 Moravskoslezský kraj , , ,2 Česká republika , ,4 82 4,2 Dětské domovy Průměrný plat nepedagogů Nároková složka nepedagogů Nenároková složka nepedagogů Rozdíl nárůst 2002/2006 Rozdíl nárůst 2002/2006 Rozdíl nárůst 2002/2006 Moravskoslezský kraj , , ,9 Česká republika , , ,4 Příloha č. 3: Přepočtené úvazky pracovníků dětských domovů za období Přepočtené úvazky MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK v ČR v Celkem zaměstnanci 354, ,56 377, ,06 429, ,32 530, ,17 463, , Pedagogové 142, ,01 148, ,72 184, ,54 269, ,26 239,279 51, ,14 58,27 Ostatní zaměstnanci 212, ,55 228, ,33 245, ,78 261, ,91 223,981 48, ,27 41,73 20

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 043 Zřizovatel: Obec

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizace odešle výkaz elektronicky do 15. kalendářního dne

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola nám. Curierových, Praha 1, náměstí Curierových 2 náměstí Curierových 2/886, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 035 247

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012 září 2013 Stránka 1 z 73 Obsah Úvod 1. Manažerské shrnutí 2. Obecné ukazatele o trhu elektronických komunikací 2.1 Tržby ze služeb

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu

Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Od začátku roku do 30.6., 31.12. 1) 2009 IČO PČZ Zpravodajská

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Příloha č. 9

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Příloha č. 9 Č.j.: MSMT-1449/215 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Vzdělávací programy: *) 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent *) Uveden

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Příloha č. 9

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Příloha č. 9 Č.j.: MSMT-26181/214 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Příloha č. 9 Vzdělávací programy: *) 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.)

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.1.2006 1 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till

Více

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000-2003 (analýza statistik rodinných účtů) Robert Jahoda, Pavel Kofroň

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000-2003 (analýza statistik rodinných účtů) Robert Jahoda, Pavel Kofroň Domácnosti a sociální dávky v letech 2000-2003 (analýza statistik rodinných účtů) Robert Jahoda, Pavel Kofroň VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2005 Obsah 1. Přístup k analýze 3 1.1 Cíle studie 3 1.2 Data

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2014 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu se doplní

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem na rok 2008

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem na rok 2008 Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor školství, mládeže a sportu ČJ.: MSK 23597/2008 zpracovala: Ing. Hana Havránková vedoucí oddělení přímých nákladů Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 13 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

O monitoringu tržních cen půdy. V roce 2014: 13,96 Kč/m2 byly průměrné tržní ceny zemědělské půdy. Vývoj tržních cen půdy v období 2004-2014

O monitoringu tržních cen půdy. V roce 2014: 13,96 Kč/m2 byly průměrné tržní ceny zemědělské půdy. Vývoj tržních cen půdy v období 2004-2014 O monitoringu tržních cen půdy Společnost FARMY.CZ se dlouhodobě zaměřuje na prodej zemědělské půdy za tržní ceny. Tržní cenou půdy rozumíme cenu, které lze dosáhnout na dobře fungujícím otevřeném trhu,

Více

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2006 Univerzita Karlova v Praze 2007 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 Vypracoval

Více

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Czech Přehled v českém jazyce HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Shrnutí V posledních desetiletích dosáhly evropské země významného

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Fakulta informačních technologií

Fakulta informačních technologií ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Výroční zpráva o hospodaření 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty informačních technologií

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 7 2. Struktura zaměstnanosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1078/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 998 ze dne 17.12.2014 Změna limitu mzdových prostředků na rok 2014 a limitu počtu zaměstnanců na rok 2014 Rada městské části I.

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13 19. 10. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Informace pro budoucnost Tomáš Ervín Dombrovský, LMC 1 milion registrovaných uživatelů Jobs.cz a Prace.cz 10.000 zaměstnavatelů V roce 2011: 133 tisíc pozic na plný pracovní úvazek z toho 27 tisíc míst

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 5 2. Ostatní organizační složky státu... 9 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum...

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více