Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje ( ) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů"

Transkript

1 Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje ( ) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů

2 Obsah 1 PRŮMĚRNÝ PLAT ABSOLUTNÍ HODNOTY DYNAMIKA VÝVOJE 4 2 NÁROKOVÁ SLOŽKA PLATU ABSOLUTNÍ HODNOTY DYNAMIKA VÝVOJE JEDNOTLIVÉ SLOŽKY PLATU PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI 8 3 NENÁROKOVÁ SLOŽKA PLATU ABSOLUTNÍ HODNOTY DYNAMIKA VÝVOJE PODÍL NENÁROKOVÉ SLOŽKY NA CELKOVÉM PRŮMĚRNÉM PLATU V MSK PODÍL ODMĚN NA CELKOVÉ NENÁROKOVÉ SLOŽCE PLATU V MSK 13 4 ZÁVĚR 15 POUŽITÉ ZDROJE 18 PŘÍLOHY 19 2

3 1 Průměrný plat 1.1 Absolutní hodnoty Tab. č. 1.1 Průměrný plat dětských domovů (v Kč) Průměrný plat MSK ČR Rozdíl MSK ČR Rozdíl MSK ČR Rozdíl MSK ČR Rozdíl MSK ČR Rozdíl Celkem zam Pedagogové Ostatní zam Celkový průměrný plat zaměstnanců dětských domovů byl v MSK v období vždy nižší než republikový průměr, zlom nastal v roce 2005, kdy průměrný plat zaměstnanců dětských domovů v MSK převýšil průměr ČR o 228 Kč, v roce 2006 rovněž převyšoval republikový průměr, ale již v menší výši. Ostatní zaměstnanci tento trend kopírují v plné míře, u pedagogických pracovníků je situace poněkud odlišná, pouze v roce 2004 zaostával průměrný plat v MSK za průměrem ČR, jinak v celém sledovaném období průměrný plat pedagogických zaměstnanců v MSK převyšuje republikový průměr, nejvíce v roce 2006, a to o 940 Kč. Situaci vývoje celkového průměrného platu zaměstnanců dětských domovů sledovaného období v MSK a ČR znázorňuje graf č

4 Graf č. 1.1: Průměrný plat v Kč v letech v MSK a ČR MSK ČR 1.2 Dynamika vývoje Průměrný plat Tab. č. 1.2 Dynamika průměrného platu dětských domovů 2002/ / / /2006 růstu Absolutní nárůst růstu Absolutní nárůst růstu Absolutní nárůst růstu Absolutní nárůst MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR Celkem zam. 9,48 11, ,9 5, ,06 5, ,18 6, Pedagogové 10,41 11, ,33 3, ,8-0, ,16 4, Ostatní zam. 9,43 11, ,33 5, ,52 3, ,22 6, Průměrný plat dětských domovů vzrostl v období v MSK o Kč (tj. 34,21 ), zatímco v ČR o Kč (tj. 32,30 ). 4

5 Na růst průměrného platu zaměstnanců dětských domovů v MSK a ČR měl vliv zejména růst průměrného platu ostatních zaměstnanců, který rostl ve sledovaném období v MSK rychleji než růst platu pedagogických zaměstnanců viz též příloha č.2. Meziroční růst průměrného platu v MSK byl nejvyšší mezi léty 2005 a 2004 a naopak nejnižší mezi léty 2006 a Zatímco v ČR byl nejvyšší meziroční nárůst mezi léty 2003 a 2002 a nejnižší mezi léty 2004 a V celém sledovaném období vyjma mezidobí 2002/2003 průměrný plat ostatních zaměstnanců rostl rychleji než průměrný plat pedagogických zaměstnanců, a to jak v ČR, tak také v MSK (zde ještě vyjma 2005/2006). Což nekoresponduje s vývojem průměrného platu celého krajského školství v ČR i MSK, kde se mnohem více rozevírají nůžky mezi pedagogy a ostatními zaměstnanci, a růst platu ostatních zaměstnanců má výrazně nižší tendenci. Vývoj tempa růstu průměrných platů pedagogických a ostatních zaměstnanců je znázorněn v grafu č Graf č. 1.2: Průměrný plat pedagogů a ostatních zaměstnanců v Kč v letech v MSK a ČR MSK - ped. ČR - ped. MSK - ost. ČR - ost. 5

6 2 Nároková složka platu 2.1 Absolutní hodnoty Tab. č. 2.1 Nároková složka platu dětských domovů celkem (v Kč) Nároková složka celkem MSK ČR rozdíl MSK ČR rozdíl MSK ČR rozdíl MSK ČR rozdíl MSK ČR rozdíl Pedagogové Ostatní zaměstnanci Průměrná nároková složka platu zaměstnanců dětských domovů v MSK vzrostla v rozmezí let o Kč, tj. o 32,9. *) Pedagogům v MSK vzrostla průměrná nároková složka platu v tomto období o Kč, tj. o 22,1, což bylo o 202 Kč více než průměr v ČR (nárůst o 21,4 ). U ostatních zaměstnanců došlo ke zvýšení průměrné nárokové složky o Kč v MSK, tj. o 30,7, což bylo o 107 Kč více než byl růst průměrné nárokové složky v ČR, zde průměrná nároková složka platu vzrostla o 29,4 viz příloha č.2. Průměrná nároková složka platu v MSK je nad republikovým průměrem, a to zejména u pedagogických zaměstnanců, u ostatních zaměstnanců se jedná o nepatrný rozdíl. Příčiny je možné spatřovat ve vyšším věkovém průměru zaměstnanců nebo ve vyšším zařazení zaměstnanců dětských domovů do platových tříd. *) Přestože nároková složka jak pedagogů tak i ostatních zaměstnanců dětských domovů MSK v roce 2006 převyšuje průměrnou hodnotu nárokové složky platu dětských domovů za celou ČR, tak nároková složka platu všech zaměstnanců dětských domovů MSK v tomtéž roce je pod republikovou úrovní. Po hlubším prozkoumání se zjistilo, že poměr pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců na dětských domovech je odlišný od poměru skladby zaměstnanců dětských domovů za celou ČR viz příloha č. 3, kdy v MSK je menší podíl pedagogických zaměstnanců než u dětských domovů za celou ČR. 6

7 2.2 Dynamika vývoje Tab. č. 2.2 Dynamika nárokové složky platu dětských domovů celkem Nároková složka celkem 2002/ / / /2006 růstu Absolutní nárůst růstu Absolutní nárůst růstu Absolutní nárůst růstu Absolutní nárůst MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR Pedagogové 10,41 10, ,45 3, ,15 0, ,73 5, Ostatní zaměstnanci 10,40 11, ,21 5, ,39 3, ,79 7, Meziroční růst nárokové složky platu byl nejvyšší mezi léty 2002 a 2003, a to jak u pedagogických, tak i u ostatních zaměstnanců (jak v ČR, tak v MSK). Pozoruhodné je opět porovnání růstu nárokové složky platů pedagogů a ostatních zaměstnanců, kdy tempo růstu nárokové složky platu ostatních zaměstnanců bylo vyšší než meziroční tempo růstu nárokové složky platu pedagogů, a to za celé sledované období jak v Moravskoslezském kraji tak v České republice. 2.3 Jednotlivé složky platu Pedagogičtí zaměstnanci Tab. č. 2.3 Nárokové složky platu dětských domovů za Moravskoslezský kraj (v Kč) Absolutní nárůst 2002/2003 Absolutní nárůst 2003/2004 Absolutní nárůst 2004/2005 Absolutní nárůst 2005/2006 Tarifní platy, včetně náhrad Příplatek za vedení Zvláštní příplatky Další plat Platy za přesčasy Ostatní Celkem nároková složka

8 Nároková složka platu u pedagogických zaměstnanců vzrostla v MSK v období o 22,1. Absolutní nárůst nárokové složky platu vzrostl nejvíce ve sledovaném období 2002/2003 a 2005/2006. Na růst nárokové složky platu měly vliv zejména tarifní platy včetně náhrad, které vzrostly za sledované období o 41,4. Kromě plošného navýšení tarifních tabulek, nárůst nárokové složky byl způsoben rovněž vyplacenými prostředky na přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, v souvislosti s přijetím zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů s účinností od Právě z tohoto důvodu se průměrné ostatní příplatky v MSK ve sledovaném období zvýšily o 354 Kč. Průměrná výše platů za přesčasy se v MSK snížila v období o 290 Kč z důvodu odlišného vykazování, kdy prostředky na přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah byly zahrnuty do složky ostatní. Průměrná výše příplatku za vedení a zvláštního příplatku mezi rokem 2002 a rokem 2006 nepatrně kolísala, a měla tudíž minimální vliv na růst nárokové složky platu. Od roku 2005 nebyly vyplaceny další platy z důvodu změny právních předpisů týkajících se odměňování a výplaty 13. a 14. platů a jejich přesunutí do tarifních složek platů, totéž se vztahovalo na ostatní zaměstnance Ostatní zaměstnanci Tab. č. 2.4 Nárokové složky platu dětských domovů za Moravskoslezský kraj (v Kč) Absolutní nárůst 2002/2003 Absolutní nárůst 2003/2004 Absolutní nárůst 2004/2005 Absolutní nárůst 2005/2006 Tarifní platy, včetně náhrad Příplatek za vedení Zvláštní příplatky Další plat Platy za přesčasy Ostatní Celkem nároková složka Nároková složka platu u ostatních zaměstnanců vzrostla v MSK v období o 30,7, což je mnohem více než nárůst průměrné 8

9 nárokové složky platu pedagogických pracovníků, absolutní nárůst nárokové složky platu vzrostl nejvíce ve sledovaném období 2002/2003 a 2005/2006, taktéž jak u pedagogů. Na růst měly vliv zejména tarifní platy včetně náhrad, které vzrostly za sledované období o 45,5. Ostatní složky nárokové složky platu se mezi rokem 2002 a 2006 měnily jen mírně, a neměly tak zásadní vliv na růst nárokové složky platu. 3 Nenároková složka platu 3.1 Absolutní hodnoty Tab. č. 3.1 Nenároková složka platu dětských domovů celkem (v Kč) Nenároková složka platu celkem MSK ČR rozdíl MSK ČR rozdíl MSK ČR rozdíl MSK ČR rozdíl MSK ČR rozdíl Celkem zaměstnanci Pedagogové Ostatní zaměstnanci Absolutní úroveň nenárokové složky platu se v MSK od roku 2002 postupně zvyšovala. V roce 2006 došlo k narušení tohoto trendu a nastává změna, kdy celková nenároková složka platu se v absolutní výši snížila o 148 Kč u pedagogů a o 298 Kč u nepedagogů. Což mohlo být způsobeno nižším přidělením finančních prostředků dětským domovům krajským úřadem oproti roku 2005 (kdy byla mimořádně posílena nenároková složka platu dětských domovů mimonormativně). Ve sledovaném období se postavení MSK oproti průměru ČR zlepšuje. Z tabulky je zřejmé, že do roku 2004 byla průměrná výše nenárokové složky platu v MSK nižší než průměr v ČR, v roce 2005 došlo v oblasti nenárokových složek ke zlomu ve vývoji, podrobněji v kap Již od roku 2005 převyšuje MSK průměrné hodnoty ČR, a to jak u pedagogů tak u ostatních zaměstnanců. 9

10 3.2 Dynamika vývoje Tab. č. 3.2 Dynamika nenárokové složky platu dětských domovů celkem Nenároková složka celkem 2002/ / / /2006 růstu Absolutní nárůst růstu Absolutní nárůst růstu Absolutní nárůst růstu Absolutní nárůst MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR Celkem zaměstnanci 6,00 12, ,49 6, ,06-1, ,46 1, Pedagogové 10,43 13, ,28 2, ,46-10, ,10-0, Ostatní zaměstnanci 2,65 10, ,35 10, ,93 5, ,76 2, Pro MSK byl v oblasti nenárokových složek platu nejpříznivější rok 2005, kdy meziroční tempo růstu bylo ve výši 28,06. Oproti tomu pro celou ČR bylo nejvyšší tempo růstu mezi léty 2002 a 2003, a to 12,14, totéž platí pro pedagogické pracovníky i ostatní zaměstnance. V roce 2005 dosáhl MSK (celé regionální školství) v oblasti nenárokových složek mimořádného výsledku. Průměrná nenároková složka v ČR poklesla v roce 2005 oproti roku 2004, a to z důvodu nedosažení meziročního snížení počtu zaměstnanců v RgŠ u řady krajů, a došlo tak k přesunu prostředků z nenárokových složek platu do nárokových. Míra přesunu byla patrná ve všech krajích vyjma MSK viz grafy č. 3.1 a 3.2. Z tohoto důvodu nenároková složka platu v MSK vzrostla navzdory celkovému poklesu nenárokové složky v ČR. Tato situace se promítla též u dětských domovů ( rozpočty dětských domovů posíleny mimořádně v průběhu roku 2005). Situace se obrátila a naproti tomu rok 2006 byl nejméně příznivý, jelikož nenároková složka dětských domovů v MSK dokonce poklesla a to jak u kategorie pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců. A to zřejmě vlivem žádného mimonormativního přídělu jako tomu bylo v minulém roce. S růstem průměrných platů na dětských domovech MSK rostla i nenároková složka, vyjma roku 2006, což znamená, že růst tarifní složky platu nebyl na úkor nenárokové složky. 10

11 Graf č. 3.1: Průměrná nenároková složka v Kč v letech v MSK a ČR MSK ČR Graf č. 3.2: Průměrná nenároková složka v Kč u pedagogických a ostatních zaměstnanců v letech v MSK a ČR MSK - ped. ČR - ped. MSK - ost. ČR - os t. 11

12 3.3 Podíl nenárokové složky na celkovém průměrném platu v MSK Podíl nenárokové složky platu pedagogických pracovníků na jejich celkovém průměrném platu v průběhu sledovaných let výrazněji nekolísá a pohybuje se stále kolem 10, vyjma roku 2005 (12,20) z důvodu mimořádného posílení nenárokové složky platu ke konci roku viz graf č Graf č. 3.3: Podíl nenárokové složky na celkovém průměrném platu u pedagogických pracovníků v letech ,00 10,01 10,79 12,20 10, , , , , ,11 U ostatních zaměstnanců je situace odlišná. V průběhu sledovaného období podíl nenárokové složky platu na jejich celkovém průměrném platu kolísá, a to od 11,68 až po 16, 72. Tento rozdíl mezi podíly nárokové a nenárokové složky platu pedagogických a ostatních zaměstnanců je zřejmě způsoben snahou ředitelů kompenzovat nízký plat ostatních zaměstnanců v důsledku jejich zařazení do nižších platových tříd, viz graf č Graf č. 3.4: Podíl nenárokové složky na celkovém průměrném platu u ostatních zaměstnanců v letech ,45 11,68 13,43 16,72 13, , , , , ,13 12

13 3.4 Podíl odměn na celkové nenárokové složce platu v MSK Z grafů č. 3.5 a č. 3.6 je patrný trend vývoje jednotlivých složek nenárokové složky platu, kdy dochází k pravidelnému nárůstu podílu odměn na celkových nenárokových složkách v MSK (vyjma roku 2006, a to z důvodu, kdy celková nenároková složka poklesla), zaostávají ale stále za průměrem v ČR. Z tabulky v příloze č.1 je zřejmé, že absolutní výše odměn je vždy nižší v MSK než v ČR (vyjma již dříve definovaných změn, které nastaly v roce 2005), a to jak u ostatních zaměstnanců, tak zejména u pedagogů. Částečně je to také způsobeno jiným poměrem mezi odměnami a osobními příplatky v MSK a ČR, kdy oproti odměnám jsou osobní příplatky mírně vyšší v MSK než v ČR, ale to až od roku Tyto vyšší osobní příplatky však plně nekompenzují nižší odměny, jelikož celková výše nenárokové složky v MSK do roku 2004 byla nižší než průměr v ČR, a to jak u pedagogů, tak i u ostatních zaměstnanců. Trend postupného zvyšování podílu odměn na celkových nenárokových složkách je částečně zapříčiněn skutečností, že školy již nedodržují doporučení stanovené na začátku námi sledovaného období, které se týkalo poměru odměn a osobních příplatků ve výši 20 : 80. Graf č. 3.5: Podíl odměn na celkové nenárokové složce u pedagogických pracovníků v letech ,52 28,28 39,89 41,55 33, , , , , ,68 13

14 Graf č. 3.6: Podíl odměn na celkové nenárokové složce u ostatních zaměstnanců v letech ,93 27,90 37,31 40,84 35, , , , , ,49 odměny osobní příplatek 14

15 4 Závěr Situace dětských domovů v Moravskoslezském kraji se začala zlepšovat od roku 2005, kdy nastává změna a jejich průměrný plat se nejen u pedagogických zaměstnanců (kde vyjma roku 2004, je vždy nad průměrem republikovým), ale především u ostatních zaměstnanců začíná převyšovat průměr dětských domovů za celou Českou republiku. Rok 2004 je v oblasti celkového průměrného pedagogů platu v MSK zvláštností, jelikož v celém sledovaném období je jediným, kdy se nachází pod republikovou průměrnou úrovní. Na růst celkového průměrného platu dětských domovů v MSK měl vliv zejména růst průměrného platu ostatních zaměstnanců, který rostl ve sledovaném období rychleji než růst platu pedagogických zaměstnanců. Což nekoresponduje s vývojem průměrného platu v celém krajském školství MSK, ale i v celé ČR, kde tomu je právě naopak a kde se v mnohem větší míře rozevírají nůžky mezi pedagogickými a ostatními zaměstnanci a růst platu ostatních zaměstnanců má výrazně nižší tendenci. Průměrná nároková složka dětských domovů převyšuje republikový průměr a to zejména u pedagogických zaměstnanců a u ostatních zaměstnanců se příliš neliší. Pokud bychom opět porovnali tato čísla s daty za celé krajské školství, pak průměrná nároková složka platu je pod republikovou úrovní, a to zejména u ostatních zaměstnanců. Jedná se opět o zcela odlišnou situaci v rámci celého krajského školství MSK. Příčiny patrně lze spatřovat buďto ve vyšším věkovém průměru zaměstnanců dětských domovů MSK nebo ve vyšším zařazení do platových tříd, než-li v dětských domovech v průměru za celou ČR. Pozoruhodné je opět porovnání růstu nárokové složky platů pedagogů a ostatních zaměstnanců, kdy meziroční tempo růstu nárokové složky platu pedagogů bylo vždy nižší než u ostatních zaměstnanců, v celém krajském je to přesně naopak. Absolutní úroveň nenárokové složky platu se v MSK od roku 2002 stále zvyšovala. V roce 2006 nastal náhlý propad u dětských domovů v MSK, poprvé tak za celé období nenároková složka platu poklesla (a to jak u pedagogů, tak u ostatních zaměstnanců). Tato situace ale nenastala v celém krajském školství MSK. Tudíž příčinou by mohlo být nižší přidělení finančních prostředků mimonormativním způsobem oproti roku 2005, kdy

16 v roce 2005 jsme posilovali účelově nenárokovou složku platu dětských domovů a v roce 2006 jsme již mimonormativně nepřidělili z rezervy na tyto organizace. Podíváme-li se zpětně na rok 2005, tak obdobná situace nastala u dětských domovů republikového průmětu ČR, ale tato situace pro rok 2005 není ničím výjimečným, jelikož za celé krajské školství ČR poklesla nenároková složka platu oproti roku 2004, a to z důvodu nedosažení meziročního snížení počtu zaměstnanců v RgŠ u řady krajů, a došlo tak k přesunu prostředků z nenárokových složek platu do nárokových. Míra přesunu byla patrná ve všech krajích vyjma MSK. Z tohoto důvodu nenároková složka platu v MSK vzrostla navzdory celkovému poklesu nenárokové složky v ČR a v roce 2005 tak dosáhl MSK v této oblasti mimořádného výsledku včetně dětských domovů. S růstem průměrných platů dětských domovů v MSK rostla i nenároková složka, což znamená, že růst tarifní složky platu nebyl na úkor nenárokové složky.výjimkou je pouze rok 2006 viz již zmíněné příčiny výše. Tedy dalo by se říci, že na růst celkového průměrného platu měl největší vliv růst nenárokové složky platu viz příloha č. 2, která ukazuje, že růst nenárokové složky platu byl dynamičtější než růst nárokové složky platu ve sledovaném pětiletém období, a to jak u pedagogických tak ostatních zaměstnanců. Zatímco podíl nenárokové složky platu pedagogických pracovníků (rovněž výše procentuálního podílu nenárokové složky na celkovém průměrném platu u pedagogů je nižší než u ostatních zaměstnanců) na jejich celkovém průměrném platu v průběhu sledovaných let výrazněji nekolísá tak u ostatních zaměstnanců je situace odlišná, kdy v průběhu sledovaného období se podíl nenárokové složky platu na jejich celkovém průměrném platu postupně zvyšuje a tento rozdíl mezi podíly nárokové a nenárokové složky platu pedagogických a ostatních zaměstnanců je zřejmě způsoben snahou ředitelů kompenzovat nízký plat ostatních zaměstnanců v důsledku jejich zařazení do nižších platových tříd. Pro MSK byl v oblasti nenárokových složek platu nejpříznivější rok 2005, kdežto pro průměr ČR to byl nejméně příznivý. Nejhorší situace za dané sledované období vznikla pro dětské domovy MSK v roce 2006 v oblasti nenárokových složek. Oproti tomu pro celou ČR bylo největší tempo růstu mezi léty 2002 a

17 Obecně by se dalo poznamenat, že situace u dětských domovů Moravskoslezského kraje je zejména u pedagogických pracovníků velmi příznivá a u ostatních zaměstnanců taktéž, kde je významná tendence růstu platu ve srovnání s průměrem dětských domovů v ČR či dokonce s celým krajským školstvím MSK. U dětských domovů Moravskoslezského kraje lze následně spatřovat tato pozitiva a negativa platového vývoje. Pozitiva: celkový průměrný plat dětských domovů v MSK převyšuje průměrný republikový plat dětských domovů, na rozdíl od celkového krajského školství MSK, kdy celkový průměrný plat zaměstnanců je stále pod republikovou úrovní průměrná nenároková složka platu dětských domovů v MSK je vyšší než průměrná nenároková složka v ČR, a to jak u pedagogů tak u ostatních zaměstnanců, přestože došlo v roce 2006 k jejímu absolutnímu poklesu Negativa: pokles v nenárokové složce platu dětských domovů v roce 2006 oproti roku

18 Použité zdroje [1.] MŠMT, sekce ekonomická odbor 45; Plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti RgŠ územních samosprávných celků za rok 2002, 2003, 2004, 2005, [2.] Výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství /P1-04/ za Moravskoslezský kraj; [3.] Analýza platové úrovně krajského školství Moravskoslezského kraje v letech (1. část). Ostrava, dne

19 Přílohy Příloha č. 1: Vývoj nenárokové složky platu dětských domovů (v Kč) Nenároková složka platu MSK ČR MSK ČR MSK ČR celkem pedagog ostatní celkem pedagog ostatní celkem pedagog ostatní celkem pedagog ostatní celkem pedagog ostatní celkem pedagog ostatní Osobní příplatek Odměny Celkem MSK ČR MSK ČR celkem pedagog ostatní celkem pedagog ostatní celkem pedagog ostatní celkem pedagog ostatní Osobní příplatek Odměny Celkem

20 Příloha č. 2: Dynamika platu dětských domovů v ČR a v MSK /2006 Dětské domovy Průměrný plat pedagogů Nároková složka pedagogů Nenároková složka pedagogů Rozdíl nárůst 2002/2006 Rozdíl nárůst 2002/2006 Rozdíl nárůst 2002/2006 Moravskoslezský kraj , , ,2 Česká republika , ,4 82 4,2 Dětské domovy Průměrný plat nepedagogů Nároková složka nepedagogů Nenároková složka nepedagogů Rozdíl nárůst 2002/2006 Rozdíl nárůst 2002/2006 Rozdíl nárůst 2002/2006 Moravskoslezský kraj , , ,9 Česká republika , , ,4 Příloha č. 3: Přepočtené úvazky pracovníků dětských domovů za období Přepočtené úvazky MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK v ČR v Celkem zaměstnanci 354, ,56 377, ,06 429, ,32 530, ,17 463, , Pedagogové 142, ,01 148, ,72 184, ,54 269, ,26 239,279 51, ,14 58,27 Ostatní zaměstnanci 212, ,55 228, ,33 245, ,78 261, ,91 223,981 48, ,27 41,73 20

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za rok 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za rok 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za rok 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosaţené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v roce 2010 3 1. Hodnocení

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. čtvrtletí 2011

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. čtvrtletí 2011 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. čtvrtletí 2011 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosaţené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. čtvrtletí

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za rok 2011

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za rok 2011 Č. j. MSMT- 9944/2012-26 Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za rok 2011 OBSAH Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC

Více

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Nezaměstnanost se jedním z negativních důsledků společenských, ekonomických a sociálních změn, ke kterým došlo v České republice po roce 1989. Postupem

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

1.3. Mzdová konvergence

1.3. Mzdová konvergence 1.3. Mzdová konvergence Průměrné hodinové náklady práce, definované jako celkové pracovní náklady v eurech dělené počtem odpracovaných hodin, mohou být srovnatelnou bází, pomocí níž je možné zhruba porovnat,

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti RgŠ územních samosprávných celků za rok 2007

Plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti RgŠ územních samosprávných celků za rok 2007 OBSAH Plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti RgŠ územních samosprávných celků za rok 2007 Strana 1. Úvod 2 2. Regionální školství územních samosprávných celků 3 2.1 Rozpis závazných ukazatelů RgŠ

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové Kozelkova 123/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou Identifikátor školy: 600

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední odborná škola, Kladno, Cyrila Boudy Cyrila Boudy 2954, Kladno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední odborná škola, Kladno, Cyrila Boudy Cyrila Boudy 2954, Kladno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední odborná škola, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Cyrila Boudy 2954, 272 01 Kladno Identifikátor školy:

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec Rozpočet přímých NIV na rok 2014 Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec Obsah Rozpočet 2014 Srovnání r. 2013-2014 Návrh normativního rozpisu rozpočtu na rok 2014 a jeho

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště JIHLAVA Inspekční zpráva Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov Na Pražské 1543, 393 55 Pelhřimov Identifikátor školy: 600 061 485 Zřizovatel: Město Pelhřimov,

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Inspekční zpráva Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101 Pražská 101, 440 59 Louny Identifikátor školy: 600 082 881 Termín konání tematické

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000 1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od u 2000 1.1. Celkový vývoj Charakteristika celkového vývoje ekonomických subjektů v ČR vychází z údajů registru ekonomických subjektů (RES), kde se evidují všechny

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v kraji Vysočina

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v kraji Vysočina 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v kraji Vysočina 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Podrobné údaje o stávajícím bytovém fondu, jeho velikosti a struktuře,

Více

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012. Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012. Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012 Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012 Témata 1. Rozpis rozpočtu přímých výdajů z úrovně MŠMT na krajské úřady 2. Porovnání závazných ukazatelů

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Zdrojem dat o důchodech a důchodcích je Česká správa sociálního zabezpečení. Vzhledem k legislativní změně, ke které došlo v roce 21 (mezi starobní důchodce se začali převádět

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

Plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti RgŠ územních samosprávných celků za rok 2008

Plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti RgŠ územních samosprávných celků za rok 2008 OBSAH Plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti RgŠ územních samosprávných celků za rok 2008 Strana 1. Úvod 2 2. Závazné limity regulace zaměstnanosti 4 2.1 Rozpis upravených závazných ukazatelů za

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor Čs. armády 210, 391 81 Veselí nad Lužnicí Identifikátor školy:

Více

Úvod obecný popis škol

Úvod obecný popis škol OBECNÁ PROBLEMATIKA MŠ Úvod obecný popis škol Předškolní výchova, která je v České republice zajišťována především mateřskými školami, má dlouholetou tradici spojenou s vývojem zaměstnanosti žen. Pro předškolní

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

z toho v rodinných domu v letech domech (%)

z toho v rodinných domu v letech domech (%) 6. Domy a byty Domovní fond Zlínského kraje podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů představuje 6,8 % domovního fondu České republiky a Zlínský kraj se tak řadí na páté místo v rámci krajů České republiky.

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště LIBEREC Inspekční zpráva Základní škola Liberec Vrchlického 17 Vrchlického 17, 460 14 Liberec 14 Identifikátor školy: 600 080 005 Zřizovatel: Město Liberec, nám.

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická škola, Kolín, Karoliny Světlé 135. Karoliny Světlé 135, Kolín

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická škola, Kolín, Karoliny Světlé 135. Karoliny Světlé 135, Kolín ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická škola, Kolín, Karoliny Světlé 135 Karoliny Světlé 135, 280 50 Kolín Identifikátor

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2013 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2013 je definován zákonem č. 561/2004

Více

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizace odešle výkaz elektronicky do 15. kalendářního dne

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, okres Břeclav Hraničářů 617 E, 692 01 Mikulov Identifikátor školy: 600 112 667 Zřizovatel: Město

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42. Havlíčkova 42, Kolín IV

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42. Havlíčkova 42, Kolín IV ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42 Havlíčkova 42, 280 00 Kolín IV Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště PLZEŇ Inspekční zpráva Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101 Pražská 101, 440 59 Louny Identifikátor školy: 600 082 881 Zřizovatel: Město Louny, Mírové

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 10 České Budějovice 25.6.2004 Mzdy ve zdravotnictví v Jihočeském kraji v roce 2003 Salaries in

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola Bosonožská 9, Brno Bosonožská 9/381, 625 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 546 Zřizovatel: Městská část Brno - Starý Lískovec,

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře Výdělky ve mzdové a platové sféře Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2011 vzrostla hrubá

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Informace o vývoji členské základny a dospělých mládeže v letech na základě podkladů statistiky ČUS/ČSTV

Informace o vývoji členské základny a dospělých mládeže v letech na základě podkladů statistiky ČUS/ČSTV Český volejbalový svaz V Praze dne 31. srpna 2016 Registračně matriční komise Informace o vývoji členské základny a dospělých mládeže v letech 2000-2015 na základě podkladů statistiky ČUS/ČSTV Obsah: Úvod

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

Jihomoravský kraj v roce 2013 z pohledu regionálních účtů

Jihomoravský kraj v roce 2013 z pohledu regionálních účtů kraj v roce 213 z pohledu regionálních účtů Úvod V návaznosti na mimořádnou revizi národních účtů publikovanou v říjnu 214 a na předběžnou sestavu ročních národních účtů za rok 213 publikoval ČSÚ k 15.

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku A) Výstupy pro odbor 65 - odbor analýz a statistik Výsledková část ISPV-ČR za 1. pololetí a rok 2014 a 1. pololetí a rok 2015 Hrubý měsíční mzda/plat

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.)

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.1.2006 1 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till

Více

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů kraj z pohledu regionálních účtů Úvod V návaznosti na předběžnou sestavu ročních národních účtů zveřejněnou 3. června 216 publikoval ČSÚ k 15. prosinci 216 také předběžné údaje regionálních účtů za rok

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec Rozpočet přímých NIV na rok 2014 Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec Obsah Rozpočet 2014 Srovnání r. 2013-2014 Návrh normativního rozpisu rozpočtu na rok 2014 a jeho

Více

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných.

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. Podle výsledků Výběrového šetření pracovní sil (VŠPS) představovala v Kraji Vysočina v roce 21 pracovní síla téměř 254 tis. osob, z tohoto

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín IV. Identifikátor školy: 600 045 358 Zřizovatel:

Více

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Tento příspěvek se zabývá cenami bytů a jejich dostupností, tedy dostupností vlastnictví bytů (vlastnického bydlení). Dostupnost bydlení je primárně závislá na

Více

Analýza bytové výstavby v roce 2014

Analýza bytové výstavby v roce 2014 6. 11. 2015 Analýza bytové výstavby v roce 2014 V roce 2014 byla zahájena výstavba 24 351 bytů. Oproti roku 2013 došlo k nárůstu zahájené výstavby o 10,1 % a největší podíl na tomto růstu měly zahájené

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Statistika zpracovaná na základě údajů obdržených od Ministerstva spravedlnosti ČR udává 26,1 tisíce rozvedených manželství v roce 2015, nejméně od roku 2000. Téměř třetina rozvodů byla iniciována

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Trutnov Komenského 399, 541 01 Trutnov Identifikátor školy: 600 101 916 Zřizovatel: Město Trutnov, Slovanské náměstí

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola a mateřská škola Hranice - Drahotuše, Hranická 100, okres Přerov Hranická 100, 753 61 Hranice IV - Drahotuše Identifikátor

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 2010 32 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009 Wages in health services in 2009 Souhrn Průměrný měsíční plat

Více

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 4 1.3 Místní komunikace... 10 1.4 Síť

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013. Wages and salaries in health services in 2013

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013. Wages and salaries in health services in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2014 15 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013 Wages and salaries in health services in 2013 Průměrný

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2014 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328. Balbínova 328, Příbram II,

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328. Balbínova 328, Příbram II, ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát oblastní pracoviště Inspekční zpráva Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328 Balbínova 328, Příbram II, 261 81 Identifikátor

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Nejčerstvější údaje o zdravotní péči o seniory jsou k dispozici za rok 213. V zásadě jde o data přebíraná od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zdravotní stav Jak u obyvatelstva

Více

5. Cestovní ruch. Kartogram 1

5. Cestovní ruch. Kartogram 1 5. Cestovní ruch Ekonomický vývoj v posledních třech letech (2008 až 2010) měl zajímavý průběh, který se promítl do řady lidských činností. Jednou z prvních oblastí lidského života, která velmi citlivě

Více

VYHODNOCENÍ PODROBNÝCH ROZPOČTŮ NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ STÁTNÍHO

VYHODNOCENÍ PODROBNÝCH ROZPOČTŮ NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ STÁTNÍHO VYHODNOCENÍ PODROBNÝCH ROZPOČTŮ NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2008, ZPRACOVANÝCH KRAJSKÝMI ÚŘADY Materiál MŠMT č.j.: 4 511/2009-26 Odbor 26 Ministerstva školství,

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011. Wages and salaries in health services in 2011

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011. Wages and salaries in health services in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2012 30 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011 Wages and salaries in health services in 2011 Průměrný

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K 31. 10. 2010 Míra registrované nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v říjnu 2010 poklesla a k 31. 10. 2010 činila 7,13%. Oproti září 2010 došlo ke snížení o 0,17

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 043 Zřizovatel: Obec

Více

Úrazovost a nemocnost v odvětvích OS za rok 2015 pro ASKP

Úrazovost a nemocnost v odvětvích OS za rok 2015 pro ASKP Úrazovost a nemocnost v odvětvích OS za rok pro ASKP Předkládaná zpráva o vývoji úrazovosti a nemocnosti v odvětvích Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (dále jen OS ) sleduje a zpracovává přehled

Více

Vývoj přidané hodnoty v mld Kč b.c.

Vývoj přidané hodnoty v mld Kč b.c. 2. Efektivnost využívání zdrojů - výsledky podnikání 2.1 Vývoj a strukturální změny účetní přidané hodnoty Ve sledovaném období vzrostla účetní přidaná hodnota (dále jen přidaná hodnota) ve sféře nefinančních

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Barometr 3. čtvrtletí 2014

Barometr 3. čtvrtletí 2014 Barometr 3. čtvrtletí 214 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem 3. čtvrtletí letošního roku celkový dluh ve výši 1,71 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky a

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

Analýza platové úrovně obecního školství Moravskoslezského kraje v letech 2003 2005

Analýza platové úrovně obecního školství Moravskoslezského kraje v letech 2003 2005 Analýza platové úrovně obecního školství Moravskoslezského kraje v letech 2003 2005 Zpracoval: Alexandra Knapková, DiS. Pavla Rundtová Rejstřík: 1. Průměrné platy 1.1 absolutní hodnoty 1.2 dynamika vývoje

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 11 2.1.23 Mzdy ve zdravotnictví ve Zlínském kraji v roce 22 Informace o mzdách jsou rozděleny

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy:

Více