Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací"

Transkript

1 Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bc. Michael Trombik Ostrava 2012 Učební text byl vytvořen v rámci projektu: Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií Rč: CZ.1.07/2.4.00/ Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Úvod Významným faktorem úspěšného podnikání je trvalé uplatňování inovací v technologiích, výrobě a výrobních službách, jakož i v celém systému řízení. Učební texty jsou zaměřeny na transfer technologií a s tím související management inovací. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na problematiku analýzy podmínek pro transfer technologií, inovační procesy, transferová centra, technologická centra a parky, inovační pracoviště, technologický trh, přípravné fáze transferu technologií, poradenství, transfer technologů v České republice a mezinárodní spolupráci v oblasti transferu technologií. 1 Transfer technologií a management inovací 1.1 Definice základních pojmů Transfer technologií je proces převádění technických řešení, vědeckovýzkumných poznatků a zkušeností z oblasti tvorby do oblasti praktického užití, případně jako další článek inovačního procesu. Jde tedy o převádění nových technologií z jedné aplikační oblasti do jiné aplikační oblasti. Technologiemi se rozumí vědeckotechnické poznatky o produktech, návody na konstrukci, technologické postupy výroby a používání, poznatky o metodách práce, o výrobních zařízeních, apod. Tyto poznatky mohou mít nejrůznější formy, např. vědecké práce a výzkumné zprávy, patentové spisy, výkresy, projekty, receptury, apod. Např. transferový projekt obsahuje přesný popis předmětu transferu technologie, etapy jeho realizace, povinnosti a práva zúčastněných stran, předpokládaný výsledek, přínos transferu a další údaje potřebné pro uzavření smlouvy. Transfer se realizuje zpravidla mezi dvěma subjekty poskytovatelem technologií a jejich příjemcem a podle jejich pozice na vývojové ose od vzniku nápadu, přes výzkum, vývoj, přípravu a užití výroby. Rozlišuje se: Transfer vertikální, tzn. převod technologií z fáze výzkumné do fáze vývojové, nebo z fáze vývojové do fáze ověření výroby, atd. Transfer horizontální, tzn. kompletace technologií z různých oborů (např. v rámci vývoje se kompletuje mechanická část stroje s elektronickou). Z hlediska ekonomického může jít o transfer bezúplatný nebo za úplatu (formou smlouvy prodejní, licenční, kooperační). Z právního hlediska transferem technologií dochází k převodu patentových, známkových a vzorových práv. Bezprostřednímu převodu technologií zpravidla předchází transfer informační. Jedná se o poskytování informací o možnostech získání a využití nových technologií. Informační transfer iniciuje buď poskytovatel technologie ve formě nabídky, anebo zájemce o využití nové technologie ve formě poptávky. Tito zájemci o transfer technologií, zejména poptávající se partner, se často obracejí na odborná pracoviště, poskytující potřebné informace. Jsou to např.:

3 Střediska transferu technologií, která jsou zřizována u větších producentů nových technologií (při vysokých školách, při vědeckovýzkumných institucí), jejich posláním je propagace výsledků vědeckovýzkumné činnosti a možností využití odborných kapacit. Zprostředkovatelská centra transferu technologií, jejichž posláním je kontaktování poskytovatelů a příjemců nových technologií, zprostředkování převodů nových technologií, transferových smluv a uzavírání smluv o převodu. Tato centra pracují buď na bázi komerční anebo jako veřejně prospěšné, nevýdělečné organizace. Dále jsou to organizační jednotky pro technologické poradenství, které doprovázejí zprostředkovatelskou činnost při transferu technologií, zejména v oblasti doporučení při možnosti výběru nové technologie. Posláním interfaceových organizací je transformování technologických znalostí z teoretické podoby do podoby aplikovatelné v praxi. Důležitý je tzv. personální transfer, který je založen na osobních kontaktech potencionálních partnerů technologického transferu (např. dohodnuté prohlídky pracovišť se zavedenou technologií, stáže budoucích realizátorů u poskytovatelů technologií, zaškolování, apod.). Inovační podniky jsou firmy především malého a středního rozsahu podnikání, jejichž posláním je transfer nových technologií do komerční zralosti. Inovační firmy high-tech se specializují na špičkové technologie s vysokým podílem vědeckovýzkumné práce. Souhrn nabídek nových technologií a souhrn poptávek po těchto technologiích představuje technologický inovační trh, který se realizuje v různých formách. Jsou to např.: Technologické burzy, výstavy a trhy nových technologií, služby předtím uvedených subjektů, atd. Transferové sítě vznikají dohodami mezi několika regiony, městy, apod. s cílem pěstování intenzivních informačních a personálních styků a trvalého oživování vzájemného technologického trhu. 2 Evropský model transferu technologií Evropský model transferu technologií lze nejlépe charakterizovat těmito fakty: mezi nejrozšířenější formy transferu patří transfer vědeckých a technologických poznatků z vysokých škol a vědecko-výzkumných institucí do průmyslové praxe, s rostoucí soutěživostí (konkurence na trzích) se kladou stále větší nároky na inovace, prostředky na rozvoj vědy a technologie se zvyšují, ale efekty z vědeckého a technologického výzkumu nestoupají úměrně s těmito vynakládanými prostředky,

4 transformace vědeckých a technologických poznatků do průmyslové praxe se ukázala jako úzký profil inovačního podnikání. Významnou úlohu zde sehrávají malé a stření podniky (MSP), jejichž předností je pružnost. Některé z těchto firem se staly interfaceovou firmou, která se stala dodavatelem dovršených řešení převzatých z výzkumu (uplatnění nové technologie až po ověřovací sérii nového výrobku). Úspěšně si v této oblasti počínají kooperační sítě MSP. V polovině 70. let začal proces institucionalizace transferu technologií: zakládání středisek transferu technologií u větších producentů nových technologií, při vysokých školách, vznik agentur pro zprostředkování transferu technologií v regionech, včetně poradenství zejména pro MSP, rozvoj forem technologického inovačního trhu. Pro úspěšnost transferu technologií, jeho přínos pro hospodářský rozvoj regionů a státu je nutná souhra pro inovačních činitelů dosahování synergických efektů: technologické poradenství, technologická inovační inkubační centra, vzdělávání odborníků v oblasti transferu technologií, rozvoj technologického inovačního trhu, účinný technologický marketing, účinné podpory transferu technologií a inovačního podnikání, využívání rozvojového (rizikového) kapitálu, všestranná zainteresovanost inovačních podniků, zejména MSP, ze strany regionů a státu. 2.1 Regionální centra K podpoře transferu technologií se na regionálních úrovních i na úrovni státní sdružují zainteresované instituce i fyzické osoby do společností pro rozvoj inovací a technologií. 2.2 Klastry Jedním z problémů českého podnikatelského prostředí je přetrvávající izolace firem. Podpora z evropských fondů se proto zaměřuje i na zakládání a rozvoj klastrů. Úspěšné klastry ve světě dokazují, že i malé regiony si mohou vytvořit a udržet světové prvenství v klíčových sektorech navzdory rostoucí globální konkurenci. Pro stávající programovací období, tedy , je v rámci této problematiky připraven program Spolupráce, jako součást Operačního programu Průmysl a inovace. V rámci tohoto programu budou podporovány klastry jako póly excelence a technologické platformy.

5 2.3 Funkce transferu technologií Transfer technologií má tři základní funkce. Je tedy výzvou k: producentům vědeckých a technologických poznatků, aby výsledky svých výzkumů účinně prezentovali k praktickému využití a aby se napojili na soustavy transferu technologií ke všem podnikatelům, aby se věnovali technologickému rozvoji, hlavně dávali náležitou pozornost inovacím, zejména z aspektu konkurenceschopnosti k představitelům veřejných institucí (vládních, správních, společenských), aby vytvářeli optimální pro inovační klima ve státě a v jednotlivých regionech. Transfer technologií je součástí inovační infrastruktury, která přispívá k formulování a realizaci programů regionálního rozvoje, zejména v oblastech zakládání nových firem a vytváření nových pracovních míst. Transfer technologií je důležitým faktorem na podporu inovačního podnikání (zejména MSP inovačně zaměřených) a zakládání inovačních center. Centra pro transfer technologií jsou technologickým servisem pro producenty nových technologií i pro potenciální uživatele a jsou také místem pro expertní posudky technologické politiky. Transfer technologií také plní funkci tvůrce technologického (inovačního) trhu a je nástrojem mezinárodních technologických kontaktů a vytváření spolupráce v oblasti technologií (aktivizuje transferové technologicko-inovační projekty mezi subjekty různých zemí). V ČR: Pro úspěšný transfer technologií působí řada institucí a asociací: SVPT (společnost vědecko-technologických parků), Asociace inovačního podnikání, SPPT (společnost pro podporu trans. technolog.), Asociace pro poradenství v podnikání ČR, Asociace výzkum. organizací, Česká asociace rozvojovích agentur, Svaz průmyslu a dopravy, Útvar rozvoje hl. města Prahy, Technolog. agentura ČR. Dále zde působí: Hosp. komora,

6 Obch. Komora, Klub podnikatelů. Samozřejmě trans.technol.podporuje: stát, MŠMT, ostatní zainteresované ministerstva. 3 Analýza podmínek pro transfer technologií 3.1 Předpoklady úspěšného transferu technologií U poskytovatele nové technologie mezi předpoklady pro úspěšný transfer technologií řadíme zejména: připravenost a ochota novou technologii předat, poskytnutí kompletní informace o ekonomické a společenské hodnotě dodávané technologie, poskytnutí porovnání vlastní nové technologie s technologiemi konkurenčními (přednosti, přínosy, nevýhody, apod.), převod materiálních i nehmotných stránek nové technologie, ochota prozkoumat, zda u příjemce jsou takové kvalifikační a ostatní podmínky, aby mohl novou technologii efektivně využít, je připraven a ochoten podpořit příjemce nové technologie i po ukončení transferu a přistoupit s ním na trvalejší obchodní spolupráci. U příjemce nové technologie je to především: schopnost získanou technologii dovést úspěšně do podoby nového výrobku a uvést ho na trh, ochota transferu informovat poskytovatele nové technologie o dalším průběhu realizace a udržovat s ním obchodní spojení. 3.2 Formy transferu technologií Konkrétní formy transferu technologií jsou různé, mohou to být: vědeckovýzkumné instituce, které nabízejí podnikům nové technologie, resp. podniky si objednávají u těchto institucí nové technologie,

7 svobodní vynálezci, kteří prodávají podnikům patent nebo poskytují licenci, vědeckovýzkumné instituce, které se dohodnou s menším podnikem na společném vývoji i výrobě nového výrobku formou kooperačních smluv, velké firmy, které se smluvně dohodnou s malými inovačními firmami na dělbě práce při převodu technologií ze sféry vědeckovýzkumné do sféry realizační, resp. na dělbě práce při rozšíření nové, již odzkoušené technologie v malé inovační firmě, v prostředí větší sériové výroby, a další. Transfer technologií v nehmotné formě se uskutečňuje prostřednictvím publikací do odborných časopisů, novinových zpráv, prostřednictvím patentů, patentových licencí a licencí na know-how. Další formou může být osobní kontakt, zejména na odborných mezinárodních konferencích, seminářích a schůzek v rámci odborných společností, služební cesty, návštěvy odborných veletrhů, atd. Transfer technologií se může projevovat i nelegálními formami, napodobováním či imitací. Transfer technologií je možné z jiného hlediska také dělit na komerční (smluvní) a nekomerční. Komercializace transferu znamená, že pro předávající stranu technologie představuje určitý druh zboží., které má hodnotu, na jejíž využití přináší příjem různého druhu. Pro přijímací stranu znamená získání technologie sice náklady, ale současně její využití znamená přínos. V tomto členění jsou jako nekomerční transfer považovány přenosy znalostí prostřednictvím odborných časopisů, konferencí, mezinárodní migrací, studiem v zahraničních technických institucích, atd. Z uvedeného je zřejmé, že transfer technologií je podstatně širší kategorií než licence, za které bývá někdy nesprávně označován. Proces transferu technologií v mezinárodním měřítku se člení do tří stupňů: transfer existující technologie k výrobě výrobků, transfer k poskytování služeb, přizpůsobení technologie podmínkám v přijímací zemi a její další vývoj. Uvedené stupně neplatí jednoznačně pro všechny případy transferu technologií. Všechny tři stupně se uplatňují mezi podniky průmyslově vyspělých zemí. Transfer zůstává omezen na první, resp. druhý stupeň, jde-li o transakci mezi podnikem v průmyslově vyspělé zemi a podnikem v rozvojové zemi (ve většině případů, i v případě ČR). Nejúčinnějšími a zároveň nejnákladnějšími formami transferu technologií jsou licence, analýza za účelem přípustného výrobku, výzkum na zakázku, napodobení a vlastní výzkum. Ostatní formy transferu (jako např. patentové spisy, odborné publikace, konference, semináře, neoficiální rozhovory s odborníky konkurence) jsou méně nákladné. Existuje určitá souvislost mezi časovým zvládnutím a možností využít vědeckotechnických poznatků podle jednotlivých forem. Přitom nejrychlejší je forma licence, relativně rychlé jsou i ty formy, při nichž dochází k transferu prostřednictvím osob. Napodobování je náročné na čas zvláště tehdy, pokud je nutné vyhnout se, resp. obejít patenty použité na původním výrobku. Nelegální

8 formy jsou stále více středem pozornosti a stávají se jednou z podmínek mezinárodního obchodu s vědou, a proto se řadí mezi nejdražší. 4 Soustava transferu technologií 4.1 Profesionální a institucionální zajištění transferu technologií V zájmu úspěšné profesionalizace a institucionalizace transferu technologií je velice účelné zřizovat transferová centra. Aby bylo transferové centrum efektivní, musí být založeno v blízkosti potencionálních uživatelů a odběratelů a při zdrojích technologických poznatků. Transfer technologií je třeba profesionalizovat a institucionalizovat. Za tím účelem se postupně zřídí dva typy transferových center: Transferová centra při zdrojích technologických poznatků Transferová centra v blízkosti potencionálních uživatelů a odběratelů. 4.2 Předpoklady uplatnění technologických inovací Uživatelé nových technologií by měli včas vytvořit předpoklady pro uplatnění technologických inovací. Mezi dané předpoklady patří zejména: osvojení si technologických novinek na příslušném pracovišti, zabezpečení kvalifikační přípravy, stimulace pracovníků k dalšímu vylepšování získané nové technologie. Provozování Clearing house pro transfer technologií by mělo být jednou z hlavních aktivit technologické nadace. 5 Transferová centra 5.1 Poslání transferového centra při VŠ Standardním posláním transferového centra je poskytování informací o výsledcích výzkumu v daném oboru ve světě na základě udržované komplexní databáze a také poskytnutí pomoci, jako např. zprostředkování osobních kontaktů zájemcům o novou technologii s kompetentními specialisty z kateder a ústavu VŠ. Z těchto kontaktů pak vzniká přímý transferový projekt nebo výzkumná, vývojová zakázka. Zde působí pracovní transferová centra jako organizační, právní i finanční poradce. Za úkol mají také prezentovat výsledky VŠ v transferu technologií, jako např. pořádání workshopů, vydávání katalogů, účast na výstavách a veletrzích nových technologií, atd. Transferová centra při VŠ také organizují personální transfer formou stáží, vysíláním inovačních asistentů do podniků, exkurzemi n demonstrační pracoviště, atd.

9 V neposlední řadě informují zainteresované katedry a ústavy VŠ o odezvě a potřebách podnikatelských subjektů o nových technologiích a zájemcům poskytují informace a rady o zdrojích financování inovačních a transferových projektů. Mezi nadstandardní aktivity transferových center patří: zabezpečování projektového managementu u rozsáhlejších transferových projektů, organizování spolupráce řešitelů výzkumu a vývojových projektů a budoucích uživatelů a spolupráce s regionálními institucemi, zprostředkování inovačního poradenství při zakládání nových inovačních firem (zejména MSP), zabezpečení analýzy vlastností výrobků, pronájmu laboratoří, zprostředkování zakázek na laboratorní zkoušky, znalecké posudky, expertízy, atd., iniciování dalšího vzdělávání, rekvalifikace jako jedné z forem šíření znalostí o nových technologiích, rozvíjení spolupráce se zahraničními transferovými centry, hlavně rozvoj vazeb s centry v EU. 5.2 Principy budování transferových center na vysokých školách Vztah vysoké školy k transferu technologií vyplývá ze zodpovědnosti VŠ za technologickou úroveň hospodářských odvětví a oborů, pro které připravuje absolventy, kterým předává výsledky svého výzkumu. Do čela transferového centra VŠ je třeba jmenovat osobnost manažerského typu, nebo je také účelné uplatnit projektový management. Vysoké školy by měly cestou transferových center ovlivňovat programy hospodářského rozvoje regionů, zakládání technologických center a inovačních podniků MSP. Důležité je zapojovat do činnosti transferových center mladé pracovníky VŠ (doktorandy i studenty vyšších ročníků) a to zejména z hlediska průpravy do jejich praxe. V rámci zvýšení účinnosti a aktuálnosti na základě propojení transferových aktivit, zde důležitou roli také sehrávají tuzemská a zahraniční transferová centra.

10 6 Informační transfer technologií, personální transfer technologií připravované fáze transferu technologií Transfer technologií zpravidla probíhá v těchto etapách: 1. Transfer informační: výměna informací mezi poskytovatelem a zájemcem o novou technologii, 2. Transfer personální: osobní kontakt mezi zainteresovanými stranami, 3. Transfer technologií: na základě odsouhlasených transferových projektů dochází k přímému zavádění nových technologií do praxe, tzv. tvrdý transfer, nebo se řeší a realizuje zakázkový výzkum na míru, tzv. pružný transfer. 6.1 Informační transfer technologií Informační transfer technologií zahrnuje informace o poznatcích vědeckotechnických (dodavatelé nových technologií) a informace obchodní (zákazníci podnikatelské subjekty). 6.2 Personální transfer technologií Osobní kontakty ze sféry vědeckovýzkumné (nabízející nové technologie) a ze sféry podnikatelské praxe (přejímající nové technologie) jsou nejúčinnější součásti transferu. V případě transferu složitějších technologií je účelné, aby se: zástupce předávající instituce seznámil s podmínkami přejímajícího pracoviště a upozornil na nutná adaptační opatření, zástupce organizace přejímajícího novou technologii se podrobněji seznámil s podrobnostmi nové technologie u předávající instituce. Bývá zvykem, že zde dochází k vytvoření společného realizačního týmu. Také se osvědčilo zavedení funkce inovačních asistentů (z řad mladých absolventů VŠ, resp. i studentů vyšších ročníků, důsledně zaškolených). Účinný je i transferový poradenský servis, probíhající po dobu záběhu nové technologie a zaškolování personálu.

11 Národní informační centrum pro evropský výzkum Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) je projekt Technologického centra poskytující komplexní podporu pracovištím v ČR při jejich zapojování do Evropského výzkumného prostoru (ERA). Tento projekt je finančně podporován MŠMT. 7 Inovační centra inkubátory pro výchovu podnikatelů V současnosti stále stoupá význam rychlé realizace inovačních záměrů mimo byrokratické struktury velkých firem. Zrodil se nový typ ekonomického působení: různé formy inovačních pracovišť (vědecké parky, technologická centra a parky, inovační centra s inkubátory pro výchovu podnikatelů atd.). Tato inovační pracoviště jsou považována za spojovací síť, nevyhnutelnou pro účinné fungování inovačního procesu v celém hospodářství. Potřebu této sítě oceňují i velké firmy, které cestou inovačních pracovišť mají možnost přístupu k inovacím i k vyškoleným inovačním odborníkům. Většina inovačních pracovišť je určena pro rozvoj malých a středních inovačních firem. Teda hlavním posláním inovačních center je zejména podpora technologického transferu a rozvoje high-tech (špičkové technologie, především v oblastech mikroelektroniky, komunikační techniky, biotechnologie, ekotechnologie, nových materiálů atd.) Tato forma inovačních pracovišť představuje společenství mladých firem, které vyvíjejí a uvádějí na trh nové technologie a výrobky a tak přispívají k rozvoji hospodářství v daném regionu. Aktivity těchto mladých firem jsou často spojeny s vysokým rizikem na trhu a kapitálovou náročností. Proto jejich prosperita a rozvoj je závislý nejen na poskytování poradenských a provozních služeb v rámci technologického centra, resp. parku, ale i na dobrých vztazích s vědeckovýzkumnými a vývojovými institucemi, podnikatelskou sférou, bankami, obchodní a hospodářskou komorou atd., které jim může zprostředkovat technologické centrum, plnící funkci inkubátoru pro výchovu podnikatelů. 8 Technologický trh Transfer technologií se stává významnými stimuly inovačních procesů v MSP, pokud se stane součástí poradenské a informační činnosti Regionálních poradenských a informačních center (RPIC). Významné je: začlenit do regionálního programu hospodářského rozvoje opatření na podporu transferu technologií v daném regionu, působí-li v regionu vysoká škola, výzkumný ústav, s orientací na technologický knowhow, jsou významné jejich aktivity o transferu technologií,

12 je důležité jednotit hospodářské komory, průmyslové svazy, sdružení podnikatelů i do sféry transferu technologií, dále sdružovat odborníky různých technologických oborů (vybudovat databázi odborníků v dané oblasti, do procesu transferu technologií je účelné začlenit střední průmyslové školy a odborná učiliště. 8.1 Trh vynálezů (licenční trh) Takovýto trh je ovlivňován počtem a kvalitou vynálezů přihlašovaných každoročně k patentové ochraně a záznamech o tyto vynálezy licence. Nabídky licencí tvoří licenční fond Jednou z největších světových licenčních nabídek je databáze RLF, kterou zpracovává Německý patentový úřad. 8.2 Technologicky orientované veletrhy Mezi významné veletrhy v dané oblasti patří např. Průmyslový veletrh Hannover. Prezentují se zde vysoké školy, technologické parky a centra, výzkumné instituce, regionální instituce pro hospodářský rozvoj, poradenské instituce, informační agentury, zprostředkovatelské firmy, inovační firmy a další. Souběžně se zde organizují sympozia a work-shopy. Dále je to mezinárodní veletrh pro nové technologie a inovace s názvem Nové technologie Turín (Itálie. Řada jednorázových výstav a trhů v oblasti inovací nových technologií se organizuje pod záštitou programu SPRINT po celé Evropě. 8.3 Technologické burzy Tyto burzy jsou zaměřené na soustřeďování nabídek a poptávek o technologických novinkách. Např. v bývalém ČSSR se konala technologická burza v r.1968 v Jablonci nad Nisou (v atmosféře přechodu na tržní hospodářství). Obdobné burzy se konaly i v dalších městech zejména zásluhou poboček VTS. V Praze organizovaly burzy Inženýrské služby Výzkumného ústavu strojírenské technologie a ekonomiky ve Slovanském domě. 9 Poradenství v oblasti transferu technologií Poradenství v oblasti inovací a transferu nových technologií mají za cíl podnítit inovační procedury zejména u MSP a tím dosahovat jejich větší konkurenceschopnosti. Průzkum ukázal, že v různých státech světa existují různé typy poradenských středisek.

13 Kontaktní střediska Kontaktní střediska většinou působí při obchodních a průmyslových komorách, průmyslových a podnikatelských svazech, atd. Poskytují orientační informace, např. jak začít, na koho se obrátit, jakou pomoc je možné získat, apod. Informační střediska Informační střediska jsou součástí veřejnoprávních institucí a poskytují řešení pro popsaný technologický problém. Střediska provádí on-line rešerši v příslušných databázích a dále informace interpretují. Inovačně poradenská střediska Vykonávají diagnostiku problému a navrhují varianty technologického řešení vlastními kapacitami nebo zprostředkují kapacity z příslušných technologických oborů, případně zprostředkují přímý transfer technologií. Výzkumně vývojové technologické instituce Zabývají se vývojem nových technologií a poskytují konzultace od první diagnostiky až po hloubkovou expertízu. Technickému a technologickému poradenství se dnes věnuje řada soukromých firem, které využívají jednak patentovou literaturu, jednak speciální software pro vyhledávání požadovaných patentových informací ze světové databáze vynálezů a užitných vzorů na bázi klíčových slov. Pro rychlejší rozšíření nových vědeckotechnických poznatků byly schváleny programy podpory rozvoje techniky a technologií PARK, TRANSFER a TECHNOS. Tyto programy přináší prostředky pro přenos nových technologických poznatků a technologií, umožňujících inovovat výrobky, výrobní, pracovní a zkušební postupy a metody. Podpora se poskytuje k úhradě poplatků na nákup licencí a patentových práv a na financování potřebných řešení, informací, poradenských služeb, finančních expertíz, stáží, atd. Žadatel může získat bezúročnou půjčku nebo úvěr podle druhu programu v souladu s podmínkami vyhlášené soutěže.

14 10 Projektová fáze transferu nových technologií Projektová fáze zahrnuje činnosti týkající se zpracování a odsouhlasení transferového projektu dokumentu pro realizaci dané technologické inovace v příslušné firmě. Tato fáze nastává po úspěšném ukončení jednání mezi transferovými partnery. Smluvní vztahy mezi partnery, tedy dodavateli a příjemci nové technologie, obsahují i důležité právní aspekty, jsou to tzv. licenční smlouvy. V některých případech se uplatňují smlouvy prodejní, kooperační, o provedení práce, atd. Například smlouva mezi vysokou školou jako dodavatelem nové technologie a firmou, která zde zastupuje odběratele, by měla obsahovat zejména: Úkolové zadání, postup a provedení úkolu, zodpovědnost za projekt, trvání smlouvy, termíny plnění (mezietapy), cenová kalkulace, způsob placení, práva k využití výsledků, práva k uveřejnění/míra utajení (řešení patentoprávních otázek), záruky a právo na vypovězení smlouvy, další specifika Licenční smlouvy Upravují vztahy mezi poskytovatelem nové technologie, majitelem patentu této technologie a uživatelem nové technologie. Výhodou licenčních smluvních vztahů je: že se předem vyjasní, zda se uživatel nové technologie stane jediným a výlučným uživatelem technologie nebo zda bude uplatněn určitý teritoriální princip (licence pro určitou oblast), že se za využívání předmětu licence zpravidla neplatí předem určená kupní cena, ale platí se každoročně licenční poplatky za skutečný objem využité technologie (např. počet vyrobených kusů, dosažený obrat, atd.), že se smluvní strany dohodnou na vzájemném poskytování vylepšování předmětné technologie, že se licenční smlouva uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou s možností výpovědi kteroukoliv ze smluvních stran.

15 11 Transfer technologií v ČR Pro současnou situaci v transferu technologií jsou však charakteristické některé pozitivní skutečnosti jako: vysoká podnikatelská aktivita zakladatelů nových firem, mezi nimiž se objevují firmy inovačně orientované, vzrůstající počet podniků se zahraničními partnery, díky nimž k nám přicházejí nové progresivní technologie, začíná se zintenzivňovat podpora malých a středních podniků ze státních i zahraničních prostředků (např. program PHARE), značně intenzivně si počínají naše počítačové naše počítačové firmy (zejména firmy softwarové), pozitivně se zpravidla v brzké době projeví široce založená vlna zakládání technologických, inovačních a podnikatelských center a parků a stimulační aktivita Společnosti vědeckotechnologických parků ČR Společnost pro podporu transferu technologií (SPTT) Tato společnost byla zřízena v roce 1991 a jejím cílem je přispět k hospodářskému rozvoji státu a jeho jednotlivých regionů pomocí dobře fungujícího tuzemského transferu technologií a na podporu článku 75 Evropské dohody ze dne se podílet, rovněž na fungování mezinárodního transferu technologií. Mezi hlavní úkoly SPTT patří: a) Iniciovat ofenzivní technologickou a hospodářskou politiku na podporu technologického rozvoje v celém státě a v jednotlivých regionech na podporu transferu technologií v jednotlivých regionech a napomáhat těmto orgánům při naplňování příslušných programů. b) Iniciovat legislativní a organizační předpoklady pro zakládání středisek transferu technologií při vysokých školách a dalších vědeckovýzkumných zařízeních, zakládání regionálních center transferu technologií v těch městech, kde k tomu vytvoří předpoklady a založení meziregionální agentury pro transfer technologií a vytvoření sítě transferových a poradenských středisek. c) Získávat pro podporu transferu technologií osobnosti a instituce včetně členů vlád a poslanců, vysokých škol a dalších vědeckovýzkumných zařízení, obchodní komory, banky, atd.; propagovat tuto problematiku ve sdělovacích prostředcích.

16 d) Iniciovat programy finanční a úvěrové pomoci při zakládání nových technologicky orientovaných firem a při realizaci inovačních projektů. e) Iniciovat založení nadace pro podporu technologického rozvoje. f) Podílet se na vydávání časopisu Transfer technologií. g) Poskytovat poradenské služby státním, regionálním a hospodářským institucím a podnikům v oblasti technologické a inovační infrastruktury, jejíž součástí jsou rovněž vědeckotechnické parky. h) Organizovat vzdělávací, ediční a vydavatelskou činnost na podporu transferu technologií. i) Spolupodílet se na utváření a rozvoji inovačního a výzkumného trhu ve státě a v jednotlivých regionech. Navázat oficiální kontakty se zahraničními asociacemi a zprostředkovat napojení tuzemských center transferu technologií na zahraniční centra a sítě a na programy podporující transfer technologií a technologické poradenství. Dále v oblasti transferu technologií působí technologické centrum Akademie věd ČR. Technologické centrum je sdružením právnických osob pracoviště Akademie věd Fyzikální ústav, Mikrobiologický ústav, Ústav chemických procesů, Ústav fyziky plazmatu, Ústav molekulární genetiky a společnosti Technology management s.r.o. Sdružení je otevřeno i právnickým osobám působících mimo Akademii věd ČR. Hlavní aktivity technologického centra: Národní informační centrum pro evropský výzkum Informace a poradenství k rámcovým programům EU, Monitorování účasti ČR v programech mezinárodní výzkumné spolupráce, Koordinace a metodické řízení národní informační sítě NINET Transfer technologií Přímá spolupráce s průmyslovými podniky a podnikateli při inovaci produktů a technologických procesů, Inovační audity, Mezinárodní transfer technologií a komercializace výsledků výzkumu a vývoje Strategické studie a projekty Studie pro výzkumnou a inovační politiku, Priority výzkumu a vývoje, Foresight, Strategie pro znalostní ekonomiku

17 Regionální rozvoj Regionální inovační strategie, Projekty pro strukturální fondy se zaměřením na inovace 11.2 Transfer nových technologií z aspektu ochrany a tvorby životního prostředí v ČR V současnosti, v důsledku rozmachu výrobních procesů, není příroda schopna sama ekologické problémy řešit (znečišťování ovzduší, vod, ohrožení života lidí, zvířat, devastace půdy, lesů, atd.). V zájmu ochrany a tvorby životního prostředí byla přijata řada deklarací, nejvýznamnější z nich je Johannesburská deklarace o udržitelném rozvoji, přijatá na světovém summitu v Johannesburku WSSD v r V ČR byly uplatněny systémy ochrany životního prostředí: ISO Systémy environmentálního managementu (1997), EMAS Eco Management and audit schneme (1998, aktualizováno 2002). Značný význam pro ochranu životního prostředí má uplatnění Čistší produkce stálé aplikace integrální preventivní strategie na procesy, výrobky a služby s cílem zvýšit jejich efektivnost a omezit rizika jak vůči člověku, tak i vůči životnímu prostředí. Uplatnění technologií čistší produkce znamená produkovat ekologicky šetrné výrobky. V ČR vzniklo centrum čistší produkce v roce Podpory transferu technologií a inovačního podnikání Chce-li být podnik trvale solventní a konkurenceschopný, musí mít úspěch na trhu. Musí tedy umět konkurovat jiným podnikům a uspokojovat zákazníka, potom musí trvale inovovat: strategii podnikání, systém řízení, uplatňovat nové technologie, výrobu nových výrobků. K tomu ale podmínky, zejména MSP inov. zaměřené potřebují podporu.

18 Existující podpory: V ČR: AIP ČR, integruje zainteresované subjekty v této oblasti, inovační centra, státní podpory ČR, Zahraniční podpory z EU. 13 Mezinárodní spolupráce ČR v oblasti transferu technologií Navázání mezinárodních kontaktů s partnery v oblasti transferu výsledků vědy a výzkumu do hospodářské praxe, transferu technologií a s tím spojeného rozvoje inovačního podnikání je jedním z důležitých předpokladů rozvoje ekonomiky ČR a jejího vstupu na zahraniční trhy. Asociace inovačního podnikání ČR přijala rozhodnutí vytvořit spojení s významnými evropskými organizacemi, jejichž předmětem činnosti je podpora inovačního podnikání, mezinárodní informatiky a transferu technologií. Evropská unie a její jednotlivé členské země věnují každoročně rostoucí finanční prostředky na výzkum a na proces transferu technologií. Uplatňují se různé modely podpory transferu, ale mnohé z nich jsou málo efektivní. V našich podmínkách je proto důležité ověřit si tyto zkušenosti a aplikovat jen ty nejvýhodnější pro nás. Žádost o pomoc je možné uplatnit i v dalších zemích v rámci programu SPRINT. Jedná se o strategický program na podporu inovací a transferu technologií, jehož cílem je zejména: Propojit jednotlivé instituce působící v Evropském společenství na úseku inovací a transferu technologií do sítí přesahujících hranice jednotlivých států, Koordinovat a obohacovat inovační politiku států EU (pomoc expertů, mezinárodní semináře, soutěže, kurzy, apod.), Podporovat specifické projekty k rychlejšímu šíření nových technologií v mezinárodním měřítku, Budovat evropský systém sledování inovačního procesu s cílem trvalého zlepšování národní i mezinárodní inovační politiky. Pro obory, které si zasluhují, intenzivnější mezinárodní transfer technologií se vyhlašují speciální programy, např. je to Network for environmental technology (NETT), který vytváří Evropskou síť pro transfer technologií v životním prostředí.

19 Sítě transferu technologií Základem úspěšně fungujícího transferu technologií v zemích Evropského společenství je především: Síť stovek transferových center při vysokých školách a výzkumných institucích, jež rozproudily nabídky progresivních technologií, zakládání nových databází, obsahujících nabídky technologických řešení z různých oborů a umožňujících provádění rešerší na počítačích, četné výstavy a veletrhy, zaměřené na trhy s technologickými novinkami, rozvoj technologicko-inovačního podnikání zejména pro malé a střední firmy, zvyšování péče státu a regionů o optimálním fungování transferu technologií, vyrovnávání znevýhodnění, jež mají malé a střední podniky v přístupu k novým technologiím ve srovnání s podniky velkými. Klíčový význam transferu technologií pro hospodářský rozvoj ocenily i příslušné orgány Evropské unie zřízením speciálního direktoriátu pro využití výzkumu, technologického vývoje, technologického transferu inovací (GD XII-C se sídlem v Luxemburgu) a vyhlášením dobře dotovaných programů podpory transferu technologií pro členské země EU. Literatura B1 BENEŠ, J., KONEČNÝ, M. a kol.: Ucelená soustava transferu technologií, 1. a 2. část, UTAR technologické centrum, Díl. výzk. projekt č. 2.4, Bratislava B2 BUDACH, W.: Die zusammenarbeit von Hochschule und Wirtschaff, Mezinárodní konference. Saratov, B3 BUDACH, W HEINEMANN, G.: Technologietransfereinrichtungen: Bundesrepublik Deutschland mit Auslandsanhang. Unikontakt, Ruhr Universität Bochum, D1 DUPAĽ, A., BARÁNEK, I., FÜZYOVÁ Ľ.: Manažment inovácií v podniku, Bratislava: Ekonóm, ISBN K1 KONEČNÝ, M., Wagnerová, E.: Inovační podnikání. Karviná, ISBN M1 MPO ČR: Průvodce podnikatele programy podpory OPPP, Praha M2 MPO ČR: Expertní strategie pro období let , EURO-FIRMA, IV/03, 2006.

20 S1 SKOKAN, K.: Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava: Repronis, s. ISBN Š1 ŠVEJDA, P. a kol.: Základy inovačního podnikání. Praha, AIP ČR, ISBN T1 Technologie dialog, Magazin der Technologiestiftung Schleswig-Holstein, Kiel, Elektronická citace: O1 OECD Environmentální výhled [online]. OECD, Praha, [cit ]. URL:

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Aplikace Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, průmyslových

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou Inovační fórum Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou 10. 1. 2008 Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích Roztříštěnost financování snižuje

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Síť pro podporu nových a inovačních firem Ing. Daniela Váchová Seminář Podniková inkubace 8. prosince 2008 Evropská síť podnikatelských služeb Celoevropská síť služeb pro podporu

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně

Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně 2 role podnikatelské univerzity (Entrepreneurial University) roli klasické

Více

Systém inovačního podnikání v ČR

Systém inovačního podnikání v ČR ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR Systém inovačního podnikání v ČR Pavel Švejda Konference Přístup k financím - české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem v rámci projektu sítě Enterprise Europe

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Univerzita s kladným nábojem Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Partnerství mezi firmami a TUL Společné řešení v oblasti vědy a výzkumu Partnerství v pedagogické oblasti

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Večer s českou chemií 2013

Večer s českou chemií 2013 Večer s českou chemií 2013 Možnosti využití podpory české chemie v oblasti energetické účinnosti ze Strukturálních fondů EU Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel Sekce fondů EU, MPO ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část. Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část. Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017 Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017 Obsah semináře 11:30 11:45 Registrace účastníků 11:45 12:35 Programy: Aplikace Partnerství znalostního transferu Inovační

Více

STANOVY. Společnost vědeckotechnických parků ČR. Hlava I Název, sídlo a cíl činnosti. Článek 1 Název a sídlo společnosti. Článek 2 Právní forma

STANOVY. Společnost vědeckotechnických parků ČR. Hlava I Název, sídlo a cíl činnosti. Článek 1 Název a sídlo společnosti. Článek 2 Právní forma STANOVY Společnost vědeckotechnických parků ČR Hlava I Název, sídlo a cíl činnosti Článek 1 Název a sídlo společnosti 1. Společnost vyvíjí činnost pod názvem: Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

XXVI. valná hromada SVTP ČR, z.s.

XXVI. valná hromada SVTP ČR, z.s. Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. XXVI. valná hromada SVTP ČR, z.s. Pavel Švejda Praha, 10. 2. 2016 1 Dopolední část Národní síť VTP v ČR 13. etapa akreditace VTP v ČR Projekty SPINNET a OKO

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY Evropská unie se snaží podporovat převážně malé a střední podniky. Ve strukturálních fondech je ale dostatek peněz i pro podporu podnikání velkých podniků. Velké podniky

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci Téma: Regionální rozvoj Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar CSc. Autor diplomové práce: Bc. Lenka Antošová

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Programy SLUŽBY INFRASTRUKTURY a INOVAČNÍ VOUCHERY stav realizace. Ing. Petr Porák. Podpora VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ v rámci PO1 OPPIK 1

Programy SLUŽBY INFRASTRUKTURY a INOVAČNÍ VOUCHERY stav realizace. Ing. Petr Porák. Podpora VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ v rámci PO1 OPPIK 1 Programy SLUŽBY INFRASTRUKTURY a INOVAČNÍ VOUCHERY stav realizace Ing. Petr Porák v rámci PO1 OPPIK 1 Služby infrastruktury Výzvy na aktivity b (provoz), c (rozšíření a upgrade ) a d (nová výstavba) vyhlášeny.

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

Spolupráce s firmami jak na to

Spolupráce s firmami jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Spolupráce

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více