MEDTRONIC CARELINK 2090

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEDTRONIC CARELINK 2090"

Transkript

1 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka

2

3 MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090

4 Následující seznam uvádí ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. CareLink, Jewel, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareLink, Paceart, RemoteView, Reveal, SessionSync, Vitatron

5 Obsah 1 Úvod k programátoru Vysvětlení symbolů na obalu a na výrobku Informace o příručce Popis a zamýšlené použití Varování Zvláštní upozornění Prohlášení o shodě Shoda s předpisy Funkce programátoru Bezpečnostní funkce programátoru Požadavky na software Získání technických příruček Nastavení programátoru Součásti systému Základní nastavení Připojení periferních zařízení Použití externích tiskáren Vložení papíru do tiskárny Tlačítka tiskárny Odtržení výtisku Docházející papír Konfigurace programátoru Vlastnosti displeje Informace o panelu nástrojů mezi kontrolami pacienta Změna nastavení jazyka Zobrazení a aktualizace informací o místě používání programátoru a o hardwaru Úpravy času a data programátoru Výběr zvukových tónů Kontrola verze softwaru Referenční příručka 5

6 3.8 Výběr dalšího softwaru Odstranění jiných softwarových aplikací Zlepšení detekce stimulačních artefaktů Možnost spuštění ukázek Aktualizace softwaru programátoru pomocí sítě Software Distribution Network Síť Software Distribution Network Připojení k síti SDN pomocí vytáčeného připojení Připojení k síti SDN pomocí kabelového síťového připojení Kontrola pacienta Příprava na kontrolu pacienta Zahájení kontroly pacienta Nouzové tlačítko pro funkci v režimu VVI Ukončení kontroly pacienta Uložení součástí Správa údajů o kontrole a zpráv Údaje o kontrole Zprávy Ukládání do souboru PDF Ukládání na disketu Ukládání na jednotku USB Zobrazení zpráv uložených na paměťová média Nastavení intervalu pro odstranění zpráv Řízení ochrany údajů o pacientovi Ručně řízený reset přístrojů Vitatron Princip funkce programátoru RemoteView Informace o funkci RemoteView Stavová ikona funkce RemoteView Použití funkce RemoteView Ochrana dat Funkce SessionSync (volitelná) Informace o funkci SessionSync Referenční příručka

7 8.2 Konfigurace SessionSync Aktivace a deaktivace funkce SessionSync Stavová ikona funkce SessionSync Použití automatické funkce SessionSync Použití ruční funkce SessionSync u podporovaných přístrojů Popis chybových hlášení funkce SessionSync Zobrazení stavové obrazovky funkce SessionSync Aktualizace stavu funkce SessionSync Test síťového připojení pro funkci SessionSync Údržba programátoru Čištění součástí systému Sterilizace programovací hlavice, kabelu EKG a svodů Výměna karty PC Specifikace programátoru Zvláštní upozornění Omezená záruka společnosti Medtronic A Pracovní plocha NayaMed A.1 Úvod k pracovní ploše NayaMed Rejstřík Referenční příručka 7

8 1 Úvod k programátoru 1.1 Vysvětlení symbolů na obalu a na výrobku Symboly týkající se tohoto výrobku naleznete na štítku obalu a na výrobku. Conformité Européenne (Evropská shoda). Tento symbol znamená, že zařízení zcela splňuje požadavky evropských směrnic Notifikovaný orgán Platí pro veškerý hardware a software Medtronic (včetně 2090 a 9986); prokazuje shodu s evropskou směrnicí AIMD 90/385/EHS Notifikovaný orgán Platí pro veškerý hardware a software Vitatron (včetně softwaru pracovní plochy VSH02); prokazuje shodu s evropskou směrnicí AIMD 90/385/EHS Notifikovaný orgán Platí pouze pro R&TTE. Prokazuje shodu s evropskou směrnicí R&TTE 1999/5/ES. Použití tohoto zařízení může podléhat licenčním režimům jednotlivých zemí v Evropě. Upozornění Viz návod k použití Systém splňuje příslušné požadavky bezpečnostních norem IEC platných v Kanadě a USA. Aplikovaná část typu BF Aplikovaná část typu CF Sériové číslo Mezní hodnoty teploty 8 Referenční příručka

9 Pouze pro uživatele z USA Vypnuto Zapnuto Podpora bezdrátové komunikace Tento výrobek nelikvidujte jako netříděný komunální odpad. Výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Pokyny ke správnému způsobu likvidace tohoto výrobku naleznete na adrese RF vysílač Upozornění: Silný magnet Výrobek plně vyhovuje normám pro řízení radiového spektra pro radiokomunikační produkty úřadu ACMA (Australian Communications and Media Authority) a ministerstva pro ekonomický rozvoj na Novém Zélandu. Monitor VGA Baterie Disketa Port síťového připojení Port USB Referenční příručka 9

10 Slot pro kartu PCMCIA Port pro mikrofon Port pro sluchátka Autorizovaný zástupce v Evropském společenství Střídavý proud Datum výroby Výrobce Číslo pro novou objednávku Číslo šarže Mezní hodnota vlhkosti Obsah balení Programátor, nainstalovaný software Průvodní dokumentace Příslušenství 10 Referenční příručka

11 Nebezpečné při vyšetření magnetickou rezonancí (MR) Sériové číslo softwaru Komponenta certifikována podle UL Čínská směrnice RoHS Upozornění: Podle federálních zákonů USA je výdej tohoto zařízení vázán na lékařský předpis Tento výrobek splňuje požadavky Kanady a USA týkající se bezpečnostních norem UL 1.2 Informace o příručce V této příručce jsou popsány vlastnosti a funkce programátoru Medtronic CareLink 2090 (dále označovaný jako programátor ). Poznámka: Ukázky obrazovek v této příručce slouží pouze jako reference. Obsah a prezentace se mohou lišit v závislosti na výběrech provedených uživatelem, na pracovní ploše a na typu načítaného přístroje. 1.3 Popis a zamýšlené použití Programátor Medtronic CareLink 2090 je přenosný, síťově napájený (AC) mikroprocesorový systém se softwarem pro načítání a programování implantabilních přístrojů Medtronic a Vitatron. Mezi jeho další funkce patří: automatické aktualizace softwaru pomocí vytáčeného připojení nebo připojení k síti LAN (Local Area Network) v závislosti na konfiguraci hardwaru; toto připojení umožňuje programovat pomocí programátoru nové přístroje a poskytovat nové funkce, jakmile jsou k dispozici; velká a jasná obrazovka, kterou lze nastavit pro práci vsedě nebo ve stoje; klávesnice pro snadnější zadávání informací; Referenční příručka 11

12 vysoká rychlost tisku (50 mm/s) na papír registračního záznamníku; záznam elektrokardiogramu (EKG) a vytváření zpráv s diagnostickými údaji; podrobnosti naleznete v technických příručkách dodávaných se softwarovým a hardwarovým příslušenstvím. Poznámka: Je-li aktivní pracovní plocha NayaMed, lze pracovní plochu NayaMed použít k interakci s implantabilními přístroji NayaMed. Další informace viz Oddíl A Varování Tato varování se obecně týkají použití programátoru k programování nastavení parametrů implantabilních přístrojů. Další informace související s jednotlivými modely implantabilních přístrojů naleznete v referenčních příručkách k implantabilnímu přístroji a softwaru programátoru. Poškození z důvodu nárazu Nepoužívejte programátor, jestliže byl poškozen z důvodu nárazu. Mohlo dojít k poškození nebo odkrytí vnitřních součástí. Použití poškozeného přístroje může mít vliv na bezpečnost uživatele nebo pacienta. Vadné zařízení Pokud je při technické a bezpečnostní kontrole zjištěna závada, která by mohla vystavit pacienta, lékaře nebo třetí strany nebezpečí, nelze programátor používat, dokud nebude závada řádně odstraněna. Provozovatel musí o těchto závadách okamžitě informovat společnost Medtronic nebo Vitatron. Diagnostický EKG Zobrazení EKG na programátoru nepoužívejte k záznamu nebo ke stanovení diagnózy. Je-li nutné pořídit EKG za účelem záznamu nebo stanovení diagnózy, použijte samostatné zařízení EKG. Kompatibilita zařízení Programátor musí být používán pouze k načítání a programování kompatibilních implantabilních přístrojů společnosti Medtronic, Vitatron nebo NayaMed. Použijete-li programátor s jinými implantabilními přístroji, může dojít z důvodu energetické vazby k přímé stimulaci. Programátor není kompatibilní s programovatelnými přístroji jiných výrobců. Hořlavá směs anestetik Programátor není vhodný pro použití v přítomnosti hořlavé směsi anestetik. Důležitost referenční dokumentace Programování implantabilního přístroje je nutné provádět teprve po pečlivém prostudování referenční příručky k danému implantabilnímu přístroji a důkladném stanovení hodnot parametrů podle stavu pacienta a použitého stimulačního systému. Referenční příručka k implantabilnímu přístroji obsahuje úplný popis činnosti implantabilního přístroje a důležité informace, jako jsou například indikace k použití, kontraindikace, varování a zvláštní upozornění. Pokyny obsažené v této referenční příručce a v referenční příručce dodávané se softwarem programátoru se omezují na postupy týkající 12 Referenční příručka

13 se nastavení programátoru a výběru správných možností pro naprogramování požadované funkce. Nesprávné použití programátoru může vést k chybnému nebo neúmyslnému naprogramování a nesprávné činnosti telemetrické funkce a funkce měření. Vnitřní elektrody Nepřipojujte programátor k interním vodičům či elektrodám v těle. Použití programátoru je z lékařského hlediska bezpečné pouze při připojení k povrchovým elektrodám. Nebezpečné při vyšetření magnetickou rezonancí (MR) Programátor je nebezpečný při vyšetření magnetickou rezonancí. Nepřinášejte programátor do zóny 4 (místnost s magnetem), jak je definováno Americkou radiologickou fakultou (American College of Radiology). Funkce měření Programátor je rovněž určen k detekci a měření srdeční frekvence, AV intervalu, šířky impulzu a artefaktů implantabilního přístroje. Přístroj provádí tato digitální měření pomocí doplňkových kožních elektrod. Společnosti Medtronic a Vitatron neposkytují žádné záruky týkající se účinnosti programátoru použitého lékařem jako diagnostický nástroj. Úpravy zařízení Neprovádějte žádné úpravy tohoto zařízení. Úpravy mohou snížit účinnost systému a negativně ovlivnit bezpečnost uživatele nebo pacienta. Omezení telekomunikačního napětí Při použití modemu nebo kombinované karty se ujistěte, že telekomunikační napětí nepřekročí 125 V. Nadměrné napětí může programátor poškodit. 1.5 Zvláštní upozornění Používání monitoru VGA Z důvodu zajištění ochrany před rušením nebo nárazovým/svodovým proudem musí použití sekundárního monitoru VGA splňovat platnou bezpečnostní normu, například UL nebo IEC Za bezpečnost konečného zdravotnického elektrického systému je zodpovědný uživatel. Integrita kabelu EKG Pokud se kabel EKG zdá být při otevření balení poškozen, nepoužívejte jej. Kontaktujte místního zástupce společnosti Medtronic nebo Vitatron. Opatrnost při manipulaci s drátem kabelu EKG Při odpojování kabelu netahejte za izolovaný drát kabelu. Při vystavení izolovaného drátu kabelu pnutí může dojít k poškození kabelu. Elektrokauterizace / externí defibrilace Neumisťujte programovací hlavici nad implantovaný přístroj během elektrokauterizačních či externích defibrilačních výkonů. Neponořujte Dávejte pozor, aby nedošlo k vniknutí tekutiny do programátoru a programovací hlavice. Neponořujte programátor ani jakékoli příslušenství do tekutiny a k jejich čištění nepoužívejte aromatické nebo chlorované uhlovodíky. Referenční příručka 13

14 Sterilizace v autoklávu Nesterilizujte programovací hlavici, kabel EKG ani svody v autoklávu. Elektromagnetická interference (EMI) U programovací hlavice byla testována shoda s průmyslovými a zdravotnickými předpisy pro elektromagnetickou interferenci (EMI). Jakékoli použití mimo prostředí pacienta může vést k nesprávné funkci programovací hlavice. Radiofrekvenční (RF) interference Činnost programátoru mohou rušit přenosná a mobilní radiofrekvenční (RF) komunikační zařízení. Ačkoli byl tento systém schválen, není možné zaručit, že nebude přijímat interference nebo že určité přenosy z tohoto systému nezpůsobí interferenci. Poškozené zařízení Pokud je kryt programátoru prasklý nebo je poškozen některý z konektorů, kontaktujte zástupce společnosti Medtronic nebo Vitatron. V případě poškození izolace síťové šňůry nebo kabelů příslušenství či poškození zásuvky ve zdi nebo na přístroji poškozenou část vyměňte a zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy nebo ji vraťte společnosti Medtronic. Kvalita elektrod Použitím vysoce kvalitních elektrod stříbro/chlorid stříbrný (Ag/AgCl) lze minimalizovat výskyt malého stejnosměrného napětí, které může blokovat signál EKG. Elektrody musí být nové a ze stejného balení. Kůži pacienta je nutné připravit podle pokynů dodaných s elektrodami. Zabraňte škodám způsobeným programovací hlavicí Programovací hlavice nesmí být umístěna v blízkosti přístrojů nebo materiálů, které by mohlo magnetické pole poškodit (včetně magnetických médií, hodinek a jiných elektrických přístrojů). Štítky a informace na výrobku a na obalu Pokud je patrné, že na výrobku nebo na obalu chybí štítky či informace, kontaktujte místního zástupce společnosti Medtronic na adrese a telefonním čísle, které jsou uvedeny na zadní straně obalu tohoto dokumentu Zvláštní upozornění související s prostředím Pokud chcete zajistit efektivní a bezpečné fungování přístroje, dávejte při jeho použití pozor, aby nedošlo k poškození programátoru v důsledku vlivů okolního prostředí, které by mohly poškodit jeho funkci. Díky péči, která je přístroji věnována během konstrukce a výroby, je minimalizována možnost poškození při jeho normálním používání. Elektronické přístroje jsou však citlivé na mnoho nepříznivých vlivů okolního prostředí včetně, ale neomezeno na následující příklady. Přístroj je určen k použití ve vnitřním prostředí nemocnice či zdravotnického zařízení. 14 Referenční příručka

15 Přístroj by neměl upadnout a neměli byste s ním zacházet způsobem vedoucím k jeho mechanickému poškození. Mohlo by dojít k narušení funkčnosti přístroje. I v případě, že bezprostředně po pádu přístroj pracuje, mohlo dojít k jeho funkčnímu poškození, které se může projevit až po určitém čase. Přístroj by neměl přijít do styku s tekutinami. Přestože byl přístroj zkonstruován a vyroben tak, aby byla minimalizována možnost propouštění tekutiny, může dojít k vniknutí tekutiny do přístroje a následnému narušení jeho funkčnosti. Na programátor může mít vliv elektrostatický výboj (ESD). V prostředí s možností vzniku elektrostatického výboje, například v místnosti s podlahou opatřenou kobercem, je nutné před manipulací s přístrojem vybít náboj shromážděný na vašem těle. Tiskárny a jiné připojené kancelářské přístroje musí být umístěny nejméně 1,5 m (5 stop) od prostředí pacienta. Instalace elektrických lékařských přístrojů, jako je například programátor, vyžaduje z hlediska elektromagnetické kompatibility zvláštní péči. Informace naleznete v přiloženém letáku: Prohlášení o elektromagnetické kompatibilitě. Přístroj neotevírejte. Programátor je vyroben tak, aby minimalizoval rizika vlivu okolního prostředí. Po otevření přístroje by se mohla zvýšit jeho citlivost na vlivy okolního prostředí a pacient nebo uživatel by mohl být vystaven působení nebezpečného napětí nebo proudu. Na správnou činnost přístroje mohou mít vliv prudké změny teploty. Před použitím přístroje vždy nechejte ustálit teplotu v prostředí, ve kterém bude přístroj používán. Na správnou činnost přístroje může mít vliv delší skladování nebo používání přístroje v prostředí s vysokou vlhkostí. V případě podezření, že došlo k poškození přístroje, vraťte přístroj společnosti Medtronic nebo Vitatron, která provede jeho kontrolu a potřebnou opravu. Kromě uvedených příkladů může být správná činnost přístroje v nemocničním prostředí ovlivněna dalšími faktory okolního prostředí. Poškození přístroje vlivem okolního prostředí lze předejít důsledným dodržováním správných zdravotnických postupů. 1.6 Prohlášení o shodě Společnost Medtronic prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/ES o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a směrnice 90/385/EHS o aktivních implantabilních zdravotnických prostředcích (AIMD). Chcete-li získat další informace, kontaktujte společnost Medtronic nebo Vitatron na telefonních číslech a adresách, které jsou uvedeny na zadní straně obalu. Referenční příručka 15

16 1.7 Shoda s předpisy Kanadská norma ID:3408D-MICS Provoz podléhá dvěma následujícím podmínkám: (1) toto zařízení nesmí vyvolávat interferenci a (2) musí přijímat jakoukoli interferenci, včetně interference, která může způsobit nežádoucí činnost zařízení. Toto zařízení nesmí způsobovat interferenci se stanicemi využívajícími pásmo 400, ,000 MHz v oblasti meteorologických přístrojů, meteorologických satelitů nebo satelitů pro dálkový průzkum Země a musí přijímat jakoukoli interferenci, včetně interference, která může způsobit jeho nežádoucí fungování Austrálie / Nový Zéland Zařízení plně odpovídá normám řízení radiového spektra úřadu ACMA (Australian Communications and Media Authority) a ministerstva pro ekonomický rozvoj na Novém Zélandu. Symbol zaškrtnutého C znamená, že výrobek odpovídá příslušné normě pro elektromagnetickou kompatibilitu/radiová zařízení pro radiokomunikační produkty Federální komunikační komise USA (FCC) FCC ID:LF5MICS (pro programátor) FCC ID:LF59767 (pro programovací hlavici) Následující ustanovení platí pro nízkofrekvenční komunikační systém v přístroji: Toto zařízení splňuje předpisy FCC, část 15. Provoz podléhá dvěma následujícím podmínkám: (1) toto zařízení nesmí vyvolávat škodlivou interferenci a (2) musí přijímat jakoukoli obdrženou interferenci, včetně interference, která může způsobit nežádoucí činnost. Upozorňujeme uživatele, že jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení používat. 16 Referenční příručka

17 1.7.5 Následující ustanovení platí pro UHF komunikační systém v přístroji: Vysílač je schválen v souladu s předpisy pro radiokomunikační funkce se zdravotnickými prostředky (část 95 předpisů CFR 47) a nezpůsobuje škodlivé rušení stanic vysílajících v pásmu 400,150 až 406,000 MHz v oblasti meteorologických přístrojů (tj. vysílače a přijímače používané pro přenos meteorologických údajů), meteorologických satelitů nebo satelitů pro dálkový průzkum Země a musí přijímat interferenci, která může být těmito přístroji způsobena a která může způsobit jeho nežádoucí fungování. Tento vysílač smí být používán pouze v souladu s předpisy FCC, které řídí radiovou komunikaci se zdravotnickými prostředky. Použití analogové a digitální hlasové komunikace je zakázáno. Ačkoli byl tento vysílač schválen komisí FCC (Federal Communications Commission), není možné zaručit, že nebude přijímat interference nebo že určité vysílání z tohoto vysílače nezpůsobí interferenci. 1.8 Funkce programátoru V následujícím seznamu jsou shrnuty některé funkce programátoru. Konkrétní funkce závisí na programovaném nebo monitorovaném modelu implantabilního přístroje a nainstalovaném softwaru Funkce programování: trvalé a dočasné úpravy hodnot parametrů, výběr nominálních hodnot parametrů stanovených společností Medtronic, Vitatron nebo uživatelem, nouzová tlačítka pro stimulaci v režimu VVI Telemetrické funkce: automatická detekce modelu přístroje a automatické spuštění aplikace v případě, že je programovací hlavice při zapnutí programátoru ve správné poloze; automatické potvrzení naprogramované změny; záznam aktuálně používaných naprogramovaných hodnot parametrů a stavu baterie implantovaného přístroje; záznam měření operačních parametrů implantabilního přístroje v reálném čase, například napětí baterie, výstupní energie atd.; zobrazení a tisk telemetrie Marker Channel (Kanál značek) pro zjednodušení analýzy elektrogramu; Referenční příručka 17

18 zobrazení a tisk síňového a/nebo komorového intrakardiálního elektrogramu pořízeného pomocí elektrod elektrodového systému implantabilního přístroje EKG a další diagnostické funkce: okno EKG zobrazené během programování a obrazovky s telemetrickými údaji poskytují možnost nepřetržitého sledování EKG pacienta; maximalizované zobrazení EKG zahrnující možnost zmrazení a funkci úpravy amplitudy; zobrazení EKG zahrnuje telemetrii Marker Channel (Kanál značek), křivky elektrogramu (EGM) nebo obojí (je-li k dispozici); nepřetržitý záznam více kanálů (například EKG a telemetrie Marker Channel nebo EKG a EGM); funkce testu stimulačního prahu; přímé měření srdeční frekvence, AV intervalu a šířky impulzu; dočasná inhibice implantabilního přístroje; výtisk naprogramovaných a změřených údajů pro trvalý záznam Funkce aktualizace softwaru: automatické aktualizace softwaru pomocí vytáčeného připojení nebo připojení k síti LAN (Local Area Network) v závislosti na konfiguraci hardwaru; toto připojení umožňuje programovat pomocí programátoru nové přístroje a poskytovat nové funkce, jakmile jsou k dispozici; aktualizace lze získat od pracovníků společnosti Medtronic; klinické softwarové aplikace s možností odinstalování softwaru mohou být odebrány pomocí pracovní plochy programátoru. 1.9 Bezpečnostní funkce programátoru V zájmu ochrany dat pacienta a zachování integrity výrobků se síťovým připojením je nutné dodržovat správné zabezpečovací postupy. Programátor má integrované funkce, které usnadňují správu zabezpečení. Tyto funkce se společně se zabezpečovacími postupy nemocnic a zdravotnických zařízení používají k zajištění bezpečného a zabezpečeného provozu programátoru a chrání připojenou síť. 18 Referenční příručka

19 1.9.1 Jakým způsobem programátor podporuje zabezpečení Veškerý software nainstalovaný v programátoru je schválený společností Medtronic. Do programátoru není možné nainstalovat žádný všeobecně používaný software. Prostřednictvím správy nainstalovaného softwaru se minimalizuje možnost zranitelnosti systému. Interní software, který ovládá programátor, je uzamčený, takže jej nelze měnit. Při každém spuštění programátoru se použije čistá verze nainstalovaného softwaru. Doba, po kterou mohou být v programátoru uloženy údaje o pacientovi, je omezena. Když se údaje o pacientovi z programátoru odstraní, jsou zcela vymazány a nelze je již znovu obnovit. Programátor omezuje způsob komunikace v síti. Programátor při komunikaci v síti používá průmyslově autorizované protokoly pro ověření serverů a šifrování přenášených dat. Otevírají se pouze požadovaná síťová připojení, a ta jsou otevřená pouze v době, kdy se používají. Síťovou komunikaci zahajuje programátor. Neautorizovaný software nemá oprávnění k zahájení komunikace s programátorem. Nepodporovaný hardware, včetně nepodporovaných USB zařízení, programátor ignoruje a přístup na něj není povolen. Společnost Medtronic pokračuje ve spolupráci se svými partnery v analýze vznikajících hrozeb a vyhodnocení jejich možného vlivu na programátor Jak mohou nemocnice a zdravotnická zařízení podpořit zabezpečení programátorů Provádějte řádnou fyzickou kontrolu programátoru. Zachování bezpečného fyzického prostředí brání přístupu k vnitřnímu zařízení programátoru. Programátor připojujte výhradně ke spravovaným a zabezpečeným sítím. Jsou-li k dispozici aktualizace společnosti Medtronic, aktualizujte software programátoru Jak postupovat v případě podezření na narušení zabezpečení programátoru Pokud se domníváte, že bezpečnost programátoru byla narušena hrozbou, vypněte programátor, odpojte jej od sítě a potom restartujte systém. Pokud programátor nefunguje podle očekávání, přestaňte jej používat. Kontaktujte zástupce společnosti Medtronic nebo Vitatron, který vám sdělí další informace. Referenční příručka 19

20 1.10 Požadavky na software Programátor vyžaduje k činnosti software od společností Medtronic a Vitatron. Po instalaci zůstává software na pevném disku programátoru. Společnosti Medtronic a Vitatron přidávají prostřednictvím pravidelných aktualizací softwaru další funkce programátoru. Bez instalace příslušného softwaru nebude programátor fungovat správně. Pokud programátor nefunguje správně, zkontrolujte verzi softwaru zavedenou do programátoru a v případě potřeby ji aktualizujte Získání technických příruček Technické příručky společnosti Medtronic, včetně té, kterou právě čtete, jsou k dispozici na webovém serveru emanuals společnosti Medtronic, jehož adresa je uvedena na zadním obalu této příručky. Tento webový server nabízí přístup v reálném čase k nejnovějším verzím technických příruček společnosti Medtronic. Technické příručky lze zobrazit online, stáhnout pro pozdější zobrazení či tisk, nebo je lze na tomto webovém serveru objednat. Všechny technické příručky jsou k dispozici online v angličtině. Většina technických příruček je k dispozici také v dalších jazycích. Na tento server jsou pravidelně přidávány nové technické příručky. Pokud nenajdete požadovanou technickou příručku, kontaktujte zástupce společnosti Medtronic nebo Vitatron. Tištěné verze technických příruček je možné objednat. Více informací naleznete na webovém serveru emanuals. Informace o možnosti získání technických příruček společnosti NayaMed viz Oddíl A Přístup k webovému serveru emanuals Chcete-li získat přístup k webovému serveru emanuals a vyhledat technické příručky, použijte následující postup: 1. Do prohlížeče zadejte adresu, která je uvedena na zadním obalu této příručky. 2. Vyberte příslušné místo používání a jazyk (pokud je to potřeba). 3. Postupujte podle pokynů pro vyhledání, zobrazení, tisk nebo objednání technických příruček uvedených na webovém serveru emanuals. 20 Referenční příručka

21 2 Nastavení programátoru 2.1 Součásti systému Obrázek 1. Součásti programátoru - pohled zepředu 1 Telefonní šňůra (není dodávána) 2 Nouzové tlačítko pro funkci v režimu VVI 3 Konektor pro mikrofon 4 Zobrazovací displej 5 Konektor pro sluchátka 6 Napájecí šňůra 7 Papír do tiskárny 8 Ovládací prvky tiskárny 9 Kryt klávesnice 10 Klávesnice 11 Kryt disketové jednotky a karty PC 12 Referenční příručka 13 Programovací hlavice (objednává se zvlášť) 14 Dotykové pero 15 Elektrodové svody 16 Kabel EKG se zástrčkou 17 Kabel pro síť Ethernet (není dodáván) Poznámka: Lze použít pouze příslušenství schválené výrobcem. Referenční příručka 21

22 Zobrazovací displej Polohu displeje lze plynule měnit z uzavřené polohy až do téměř horizontální polohy. Možnosti programování lze na obrazovce vybírat pomocí dotykového pera. Nouzové tlačítko pro funkci v režimu VVI Slouží k zajištění bradykardické činnosti v režimu VVI. Konektor pro mikrofon Určen pro budoucí použití. Konektor pro sluchátka Určen pro budoucí použití. Kryt klávesnice Posouvá se dopředu za účelem ochrany klávesnice. Klávesnice Slouží k zadávání informací. Ovládací prvky tiskárny Vyberte rychlost papíru 12,5; 25 nebo 50 mm/s. Pro výběr rychlosti tisku stiskněte tlačítko jedenkrát. Pro zastavení tisku stiskněte tlačítko znovu. Tlačítko Paper Advance (Posun papíru) umožňuje uživateli správně zarovnat papír. Telefonní šňůra Slouží k připojení modemu programátoru ke konektoru pro telefon. Telefonní šňůra musí mít průřez minimálně 26 AWG. (Není dodávána společností Medtronic.) Kabel pro síť Ethernet Používá se k připojení programátoru k síti zdravotnického zařízení. Kabel pro síť Ethernet musí být kategorie 5 nebo vyšší. (Není dodáván společností Medtronic.) Papír do tiskárny Papír pro interní tiskárnu. Programovací hlavice Zajišťuje komunikační propojení mezi programátorem a implantabilním přístrojem pacienta. Součástí programovací hlavice je silný permanentní magnet, radiofrekvenční (RF) vysílač a přijímač a světelné pole. Během programování nebo načítání je nutné držet hlavici nad implantabilním přístrojem. (Objednává se samostatně; není dodávána s programátorem.) Dotykové pero Slouží k výběru možností na zobrazovacím displeji. Předem stanovené možnosti se vybírají přiložením pera na obrazovku. Elektrodové svody / kabel EKG Slouží k připojení programátoru ke kožním elektrodám na pacientovi za účelem záznamu EKG a pro funkce měření vyžadující povrchovou detekci srdečních signálů a signálů implantabilního přístroje. Pět barevně označených svodů slouží k připojení kabelu ke standardním kožním elektrodám na jedno použití, které jsou připevněny na těle pacienta. (Nejsou dodávány společností Medtronic.) Poznámka: Pokud používáte pětisvodový kabel se zástrčkou, můžete zástrčku pro aplikace pětisvodového EKG odstranit. Referenční příručka Referenční příručka k programátoru obsahuje informace o nastavení programátoru a funkcích mezi kontrolami. 22 Referenční příručka

23 Kryt disketové jednotky a karty PC Umožňuje přístup k disketové jednotce a kartě PC. Pokud je v programátoru odpovídající hardware, umožňuje také přístup k portu (portům) USB a k integrovanému konektoru sítě Ethernet nebo paralelnímu konektoru. Napájecí šňůra Slouží k připojení programátoru k zásuvce se střídavým napětím. Obrázek 2. Konektory na čelní straně (převrácená klávesnice) 1 Programovací hlavice (označena žlutě) 2 Analogový vstup/výstup (označen zeleně) 3 Kabel elektrokardiogramu (označen černě nebo modře) Programovací hlavice Konektor programovací hlavice je označen žlutě. Analogový vstup/výstup Umožňuje připojit k programátoru externí monitor nebo záznamník. Tento konektor je označen zeleně. Kabel EKG Slouží k připojení kabelu EKG k programátoru. Tento konektor je označen černě nebo modře. Obrázek 3. Pohled zleva 1 Přepínač pro zapnutí/vypnutí 2 Chladicí ventilátor 3 Rozšiřovací slot (zobrazen s nainstalovaným analyzátorem) 4 Tiskárna Referenční příručka 23

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

G-series/E-series/A-series. Referenční příručka

G-series/E-series/A-series. Referenční příručka G-series/E-series/A-series G70 DR G20 SR E60 DR E50 D E10 S A60 DR A30 VDD A20 SR A10 S G70A1 G20A1 E60A1 E50A1 E10A1 A60A1 A30A1 A20A1 A10A1 Referenční příručka Obsah 1 Úvod... 6 1.1 Informace o příručce...

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 cs Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Bezpečnostní poznámky 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Rozšíření jednotek DiBos 5 4.1 Příprava

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

MONITOR MEDTRONIC CARELINK. MODEL 2490G/2490H/2490J Příručka pro pacienta

MONITOR MEDTRONIC CARELINK. MODEL 2490G/2490H/2490J Příručka pro pacienta MONITOR MEDTRONIC CARELINK MODEL 2490G/2490H/2490J Příručka pro pacienta Následující seznam obsahuje ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích.

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Děkujeme Vám za zakoupení akumulátorového blesku Fomei Digitalis Pro S400 DC. Před použitím blesku si pečlivě přečtěte návod k použití. Akumulátorový blesk

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

105SLPlus Stručná referenční příručka

105SLPlus Stručná referenční příručka 05SLPlus Stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Komponenty tiskárny Obrázek zobrazuje komponenty

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více