MEDTRONIC CARELINK 2090

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEDTRONIC CARELINK 2090"

Transkript

1 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka

2

3 MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090

4 Následující seznam uvádí ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. CareLink, Jewel, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareLink, Paceart, RemoteView, Reveal, SessionSync, Vitatron

5 Obsah 1 Úvod k programátoru Vysvětlení symbolů na obalu a na výrobku Informace o příručce Popis a zamýšlené použití Varování Zvláštní upozornění Prohlášení o shodě Shoda s předpisy Funkce programátoru Bezpečnostní funkce programátoru Požadavky na software Získání technických příruček Nastavení programátoru Součásti systému Základní nastavení Připojení periferních zařízení Použití externích tiskáren Vložení papíru do tiskárny Tlačítka tiskárny Odtržení výtisku Docházející papír Konfigurace programátoru Vlastnosti displeje Informace o panelu nástrojů mezi kontrolami pacienta Změna nastavení jazyka Zobrazení a aktualizace informací o místě používání programátoru a o hardwaru Úpravy času a data programátoru Výběr zvukových tónů Kontrola verze softwaru Referenční příručka 5

6 3.8 Výběr dalšího softwaru Odstranění jiných softwarových aplikací Zlepšení detekce stimulačních artefaktů Možnost spuštění ukázek Aktualizace softwaru programátoru pomocí sítě Software Distribution Network Síť Software Distribution Network Připojení k síti SDN pomocí vytáčeného připojení Připojení k síti SDN pomocí kabelového síťového připojení Kontrola pacienta Příprava na kontrolu pacienta Zahájení kontroly pacienta Nouzové tlačítko pro funkci v režimu VVI Ukončení kontroly pacienta Uložení součástí Správa údajů o kontrole a zpráv Údaje o kontrole Zprávy Ukládání do souboru PDF Ukládání na disketu Ukládání na jednotku USB Zobrazení zpráv uložených na paměťová média Nastavení intervalu pro odstranění zpráv Řízení ochrany údajů o pacientovi Ručně řízený reset přístrojů Vitatron Princip funkce programátoru RemoteView Informace o funkci RemoteView Stavová ikona funkce RemoteView Použití funkce RemoteView Ochrana dat Funkce SessionSync (volitelná) Informace o funkci SessionSync Referenční příručka

7 8.2 Konfigurace SessionSync Aktivace a deaktivace funkce SessionSync Stavová ikona funkce SessionSync Použití automatické funkce SessionSync Použití ruční funkce SessionSync u podporovaných přístrojů Popis chybových hlášení funkce SessionSync Zobrazení stavové obrazovky funkce SessionSync Aktualizace stavu funkce SessionSync Test síťového připojení pro funkci SessionSync Údržba programátoru Čištění součástí systému Sterilizace programovací hlavice, kabelu EKG a svodů Výměna karty PC Specifikace programátoru Zvláštní upozornění Omezená záruka společnosti Medtronic A Pracovní plocha NayaMed A.1 Úvod k pracovní ploše NayaMed Rejstřík Referenční příručka 7

8 1 Úvod k programátoru 1.1 Vysvětlení symbolů na obalu a na výrobku Symboly týkající se tohoto výrobku naleznete na štítku obalu a na výrobku. Conformité Européenne (Evropská shoda). Tento symbol znamená, že zařízení zcela splňuje požadavky evropských směrnic Notifikovaný orgán Platí pro veškerý hardware a software Medtronic (včetně 2090 a 9986); prokazuje shodu s evropskou směrnicí AIMD 90/385/EHS Notifikovaný orgán Platí pro veškerý hardware a software Vitatron (včetně softwaru pracovní plochy VSH02); prokazuje shodu s evropskou směrnicí AIMD 90/385/EHS Notifikovaný orgán Platí pouze pro R&TTE. Prokazuje shodu s evropskou směrnicí R&TTE 1999/5/ES. Použití tohoto zařízení může podléhat licenčním režimům jednotlivých zemí v Evropě. Upozornění Viz návod k použití Systém splňuje příslušné požadavky bezpečnostních norem IEC platných v Kanadě a USA. Aplikovaná část typu BF Aplikovaná část typu CF Sériové číslo Mezní hodnoty teploty 8 Referenční příručka

9 Pouze pro uživatele z USA Vypnuto Zapnuto Podpora bezdrátové komunikace Tento výrobek nelikvidujte jako netříděný komunální odpad. Výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Pokyny ke správnému způsobu likvidace tohoto výrobku naleznete na adrese RF vysílač Upozornění: Silný magnet Výrobek plně vyhovuje normám pro řízení radiového spektra pro radiokomunikační produkty úřadu ACMA (Australian Communications and Media Authority) a ministerstva pro ekonomický rozvoj na Novém Zélandu. Monitor VGA Baterie Disketa Port síťového připojení Port USB Referenční příručka 9

10 Slot pro kartu PCMCIA Port pro mikrofon Port pro sluchátka Autorizovaný zástupce v Evropském společenství Střídavý proud Datum výroby Výrobce Číslo pro novou objednávku Číslo šarže Mezní hodnota vlhkosti Obsah balení Programátor, nainstalovaný software Průvodní dokumentace Příslušenství 10 Referenční příručka

11 Nebezpečné při vyšetření magnetickou rezonancí (MR) Sériové číslo softwaru Komponenta certifikována podle UL Čínská směrnice RoHS Upozornění: Podle federálních zákonů USA je výdej tohoto zařízení vázán na lékařský předpis Tento výrobek splňuje požadavky Kanady a USA týkající se bezpečnostních norem UL 1.2 Informace o příručce V této příručce jsou popsány vlastnosti a funkce programátoru Medtronic CareLink 2090 (dále označovaný jako programátor ). Poznámka: Ukázky obrazovek v této příručce slouží pouze jako reference. Obsah a prezentace se mohou lišit v závislosti na výběrech provedených uživatelem, na pracovní ploše a na typu načítaného přístroje. 1.3 Popis a zamýšlené použití Programátor Medtronic CareLink 2090 je přenosný, síťově napájený (AC) mikroprocesorový systém se softwarem pro načítání a programování implantabilních přístrojů Medtronic a Vitatron. Mezi jeho další funkce patří: automatické aktualizace softwaru pomocí vytáčeného připojení nebo připojení k síti LAN (Local Area Network) v závislosti na konfiguraci hardwaru; toto připojení umožňuje programovat pomocí programátoru nové přístroje a poskytovat nové funkce, jakmile jsou k dispozici; velká a jasná obrazovka, kterou lze nastavit pro práci vsedě nebo ve stoje; klávesnice pro snadnější zadávání informací; Referenční příručka 11

12 vysoká rychlost tisku (50 mm/s) na papír registračního záznamníku; záznam elektrokardiogramu (EKG) a vytváření zpráv s diagnostickými údaji; podrobnosti naleznete v technických příručkách dodávaných se softwarovým a hardwarovým příslušenstvím. Poznámka: Je-li aktivní pracovní plocha NayaMed, lze pracovní plochu NayaMed použít k interakci s implantabilními přístroji NayaMed. Další informace viz Oddíl A Varování Tato varování se obecně týkají použití programátoru k programování nastavení parametrů implantabilních přístrojů. Další informace související s jednotlivými modely implantabilních přístrojů naleznete v referenčních příručkách k implantabilnímu přístroji a softwaru programátoru. Poškození z důvodu nárazu Nepoužívejte programátor, jestliže byl poškozen z důvodu nárazu. Mohlo dojít k poškození nebo odkrytí vnitřních součástí. Použití poškozeného přístroje může mít vliv na bezpečnost uživatele nebo pacienta. Vadné zařízení Pokud je při technické a bezpečnostní kontrole zjištěna závada, která by mohla vystavit pacienta, lékaře nebo třetí strany nebezpečí, nelze programátor používat, dokud nebude závada řádně odstraněna. Provozovatel musí o těchto závadách okamžitě informovat společnost Medtronic nebo Vitatron. Diagnostický EKG Zobrazení EKG na programátoru nepoužívejte k záznamu nebo ke stanovení diagnózy. Je-li nutné pořídit EKG za účelem záznamu nebo stanovení diagnózy, použijte samostatné zařízení EKG. Kompatibilita zařízení Programátor musí být používán pouze k načítání a programování kompatibilních implantabilních přístrojů společnosti Medtronic, Vitatron nebo NayaMed. Použijete-li programátor s jinými implantabilními přístroji, může dojít z důvodu energetické vazby k přímé stimulaci. Programátor není kompatibilní s programovatelnými přístroji jiných výrobců. Hořlavá směs anestetik Programátor není vhodný pro použití v přítomnosti hořlavé směsi anestetik. Důležitost referenční dokumentace Programování implantabilního přístroje je nutné provádět teprve po pečlivém prostudování referenční příručky k danému implantabilnímu přístroji a důkladném stanovení hodnot parametrů podle stavu pacienta a použitého stimulačního systému. Referenční příručka k implantabilnímu přístroji obsahuje úplný popis činnosti implantabilního přístroje a důležité informace, jako jsou například indikace k použití, kontraindikace, varování a zvláštní upozornění. Pokyny obsažené v této referenční příručce a v referenční příručce dodávané se softwarem programátoru se omezují na postupy týkající 12 Referenční příručka

13 se nastavení programátoru a výběru správných možností pro naprogramování požadované funkce. Nesprávné použití programátoru může vést k chybnému nebo neúmyslnému naprogramování a nesprávné činnosti telemetrické funkce a funkce měření. Vnitřní elektrody Nepřipojujte programátor k interním vodičům či elektrodám v těle. Použití programátoru je z lékařského hlediska bezpečné pouze při připojení k povrchovým elektrodám. Nebezpečné při vyšetření magnetickou rezonancí (MR) Programátor je nebezpečný při vyšetření magnetickou rezonancí. Nepřinášejte programátor do zóny 4 (místnost s magnetem), jak je definováno Americkou radiologickou fakultou (American College of Radiology). Funkce měření Programátor je rovněž určen k detekci a měření srdeční frekvence, AV intervalu, šířky impulzu a artefaktů implantabilního přístroje. Přístroj provádí tato digitální měření pomocí doplňkových kožních elektrod. Společnosti Medtronic a Vitatron neposkytují žádné záruky týkající se účinnosti programátoru použitého lékařem jako diagnostický nástroj. Úpravy zařízení Neprovádějte žádné úpravy tohoto zařízení. Úpravy mohou snížit účinnost systému a negativně ovlivnit bezpečnost uživatele nebo pacienta. Omezení telekomunikačního napětí Při použití modemu nebo kombinované karty se ujistěte, že telekomunikační napětí nepřekročí 125 V. Nadměrné napětí může programátor poškodit. 1.5 Zvláštní upozornění Používání monitoru VGA Z důvodu zajištění ochrany před rušením nebo nárazovým/svodovým proudem musí použití sekundárního monitoru VGA splňovat platnou bezpečnostní normu, například UL nebo IEC Za bezpečnost konečného zdravotnického elektrického systému je zodpovědný uživatel. Integrita kabelu EKG Pokud se kabel EKG zdá být při otevření balení poškozen, nepoužívejte jej. Kontaktujte místního zástupce společnosti Medtronic nebo Vitatron. Opatrnost při manipulaci s drátem kabelu EKG Při odpojování kabelu netahejte za izolovaný drát kabelu. Při vystavení izolovaného drátu kabelu pnutí může dojít k poškození kabelu. Elektrokauterizace / externí defibrilace Neumisťujte programovací hlavici nad implantovaný přístroj během elektrokauterizačních či externích defibrilačních výkonů. Neponořujte Dávejte pozor, aby nedošlo k vniknutí tekutiny do programátoru a programovací hlavice. Neponořujte programátor ani jakékoli příslušenství do tekutiny a k jejich čištění nepoužívejte aromatické nebo chlorované uhlovodíky. Referenční příručka 13

14 Sterilizace v autoklávu Nesterilizujte programovací hlavici, kabel EKG ani svody v autoklávu. Elektromagnetická interference (EMI) U programovací hlavice byla testována shoda s průmyslovými a zdravotnickými předpisy pro elektromagnetickou interferenci (EMI). Jakékoli použití mimo prostředí pacienta může vést k nesprávné funkci programovací hlavice. Radiofrekvenční (RF) interference Činnost programátoru mohou rušit přenosná a mobilní radiofrekvenční (RF) komunikační zařízení. Ačkoli byl tento systém schválen, není možné zaručit, že nebude přijímat interference nebo že určité přenosy z tohoto systému nezpůsobí interferenci. Poškozené zařízení Pokud je kryt programátoru prasklý nebo je poškozen některý z konektorů, kontaktujte zástupce společnosti Medtronic nebo Vitatron. V případě poškození izolace síťové šňůry nebo kabelů příslušenství či poškození zásuvky ve zdi nebo na přístroji poškozenou část vyměňte a zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy nebo ji vraťte společnosti Medtronic. Kvalita elektrod Použitím vysoce kvalitních elektrod stříbro/chlorid stříbrný (Ag/AgCl) lze minimalizovat výskyt malého stejnosměrného napětí, které může blokovat signál EKG. Elektrody musí být nové a ze stejného balení. Kůži pacienta je nutné připravit podle pokynů dodaných s elektrodami. Zabraňte škodám způsobeným programovací hlavicí Programovací hlavice nesmí být umístěna v blízkosti přístrojů nebo materiálů, které by mohlo magnetické pole poškodit (včetně magnetických médií, hodinek a jiných elektrických přístrojů). Štítky a informace na výrobku a na obalu Pokud je patrné, že na výrobku nebo na obalu chybí štítky či informace, kontaktujte místního zástupce společnosti Medtronic na adrese a telefonním čísle, které jsou uvedeny na zadní straně obalu tohoto dokumentu Zvláštní upozornění související s prostředím Pokud chcete zajistit efektivní a bezpečné fungování přístroje, dávejte při jeho použití pozor, aby nedošlo k poškození programátoru v důsledku vlivů okolního prostředí, které by mohly poškodit jeho funkci. Díky péči, která je přístroji věnována během konstrukce a výroby, je minimalizována možnost poškození při jeho normálním používání. Elektronické přístroje jsou však citlivé na mnoho nepříznivých vlivů okolního prostředí včetně, ale neomezeno na následující příklady. Přístroj je určen k použití ve vnitřním prostředí nemocnice či zdravotnického zařízení. 14 Referenční příručka

15 Přístroj by neměl upadnout a neměli byste s ním zacházet způsobem vedoucím k jeho mechanickému poškození. Mohlo by dojít k narušení funkčnosti přístroje. I v případě, že bezprostředně po pádu přístroj pracuje, mohlo dojít k jeho funkčnímu poškození, které se může projevit až po určitém čase. Přístroj by neměl přijít do styku s tekutinami. Přestože byl přístroj zkonstruován a vyroben tak, aby byla minimalizována možnost propouštění tekutiny, může dojít k vniknutí tekutiny do přístroje a následnému narušení jeho funkčnosti. Na programátor může mít vliv elektrostatický výboj (ESD). V prostředí s možností vzniku elektrostatického výboje, například v místnosti s podlahou opatřenou kobercem, je nutné před manipulací s přístrojem vybít náboj shromážděný na vašem těle. Tiskárny a jiné připojené kancelářské přístroje musí být umístěny nejméně 1,5 m (5 stop) od prostředí pacienta. Instalace elektrických lékařských přístrojů, jako je například programátor, vyžaduje z hlediska elektromagnetické kompatibility zvláštní péči. Informace naleznete v přiloženém letáku: Prohlášení o elektromagnetické kompatibilitě. Přístroj neotevírejte. Programátor je vyroben tak, aby minimalizoval rizika vlivu okolního prostředí. Po otevření přístroje by se mohla zvýšit jeho citlivost na vlivy okolního prostředí a pacient nebo uživatel by mohl být vystaven působení nebezpečného napětí nebo proudu. Na správnou činnost přístroje mohou mít vliv prudké změny teploty. Před použitím přístroje vždy nechejte ustálit teplotu v prostředí, ve kterém bude přístroj používán. Na správnou činnost přístroje může mít vliv delší skladování nebo používání přístroje v prostředí s vysokou vlhkostí. V případě podezření, že došlo k poškození přístroje, vraťte přístroj společnosti Medtronic nebo Vitatron, která provede jeho kontrolu a potřebnou opravu. Kromě uvedených příkladů může být správná činnost přístroje v nemocničním prostředí ovlivněna dalšími faktory okolního prostředí. Poškození přístroje vlivem okolního prostředí lze předejít důsledným dodržováním správných zdravotnických postupů. 1.6 Prohlášení o shodě Společnost Medtronic prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/ES o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a směrnice 90/385/EHS o aktivních implantabilních zdravotnických prostředcích (AIMD). Chcete-li získat další informace, kontaktujte společnost Medtronic nebo Vitatron na telefonních číslech a adresách, které jsou uvedeny na zadní straně obalu. Referenční příručka 15

16 1.7 Shoda s předpisy Kanadská norma ID:3408D-MICS Provoz podléhá dvěma následujícím podmínkám: (1) toto zařízení nesmí vyvolávat interferenci a (2) musí přijímat jakoukoli interferenci, včetně interference, která může způsobit nežádoucí činnost zařízení. Toto zařízení nesmí způsobovat interferenci se stanicemi využívajícími pásmo 400, ,000 MHz v oblasti meteorologických přístrojů, meteorologických satelitů nebo satelitů pro dálkový průzkum Země a musí přijímat jakoukoli interferenci, včetně interference, která může způsobit jeho nežádoucí fungování Austrálie / Nový Zéland Zařízení plně odpovídá normám řízení radiového spektra úřadu ACMA (Australian Communications and Media Authority) a ministerstva pro ekonomický rozvoj na Novém Zélandu. Symbol zaškrtnutého C znamená, že výrobek odpovídá příslušné normě pro elektromagnetickou kompatibilitu/radiová zařízení pro radiokomunikační produkty Federální komunikační komise USA (FCC) FCC ID:LF5MICS (pro programátor) FCC ID:LF59767 (pro programovací hlavici) Následující ustanovení platí pro nízkofrekvenční komunikační systém v přístroji: Toto zařízení splňuje předpisy FCC, část 15. Provoz podléhá dvěma následujícím podmínkám: (1) toto zařízení nesmí vyvolávat škodlivou interferenci a (2) musí přijímat jakoukoli obdrženou interferenci, včetně interference, která může způsobit nežádoucí činnost. Upozorňujeme uživatele, že jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení používat. 16 Referenční příručka

17 1.7.5 Následující ustanovení platí pro UHF komunikační systém v přístroji: Vysílač je schválen v souladu s předpisy pro radiokomunikační funkce se zdravotnickými prostředky (část 95 předpisů CFR 47) a nezpůsobuje škodlivé rušení stanic vysílajících v pásmu 400,150 až 406,000 MHz v oblasti meteorologických přístrojů (tj. vysílače a přijímače používané pro přenos meteorologických údajů), meteorologických satelitů nebo satelitů pro dálkový průzkum Země a musí přijímat interferenci, která může být těmito přístroji způsobena a která může způsobit jeho nežádoucí fungování. Tento vysílač smí být používán pouze v souladu s předpisy FCC, které řídí radiovou komunikaci se zdravotnickými prostředky. Použití analogové a digitální hlasové komunikace je zakázáno. Ačkoli byl tento vysílač schválen komisí FCC (Federal Communications Commission), není možné zaručit, že nebude přijímat interference nebo že určité vysílání z tohoto vysílače nezpůsobí interferenci. 1.8 Funkce programátoru V následujícím seznamu jsou shrnuty některé funkce programátoru. Konkrétní funkce závisí na programovaném nebo monitorovaném modelu implantabilního přístroje a nainstalovaném softwaru Funkce programování: trvalé a dočasné úpravy hodnot parametrů, výběr nominálních hodnot parametrů stanovených společností Medtronic, Vitatron nebo uživatelem, nouzová tlačítka pro stimulaci v režimu VVI Telemetrické funkce: automatická detekce modelu přístroje a automatické spuštění aplikace v případě, že je programovací hlavice při zapnutí programátoru ve správné poloze; automatické potvrzení naprogramované změny; záznam aktuálně používaných naprogramovaných hodnot parametrů a stavu baterie implantovaného přístroje; záznam měření operačních parametrů implantabilního přístroje v reálném čase, například napětí baterie, výstupní energie atd.; zobrazení a tisk telemetrie Marker Channel (Kanál značek) pro zjednodušení analýzy elektrogramu; Referenční příručka 17

18 zobrazení a tisk síňového a/nebo komorového intrakardiálního elektrogramu pořízeného pomocí elektrod elektrodového systému implantabilního přístroje EKG a další diagnostické funkce: okno EKG zobrazené během programování a obrazovky s telemetrickými údaji poskytují možnost nepřetržitého sledování EKG pacienta; maximalizované zobrazení EKG zahrnující možnost zmrazení a funkci úpravy amplitudy; zobrazení EKG zahrnuje telemetrii Marker Channel (Kanál značek), křivky elektrogramu (EGM) nebo obojí (je-li k dispozici); nepřetržitý záznam více kanálů (například EKG a telemetrie Marker Channel nebo EKG a EGM); funkce testu stimulačního prahu; přímé měření srdeční frekvence, AV intervalu a šířky impulzu; dočasná inhibice implantabilního přístroje; výtisk naprogramovaných a změřených údajů pro trvalý záznam Funkce aktualizace softwaru: automatické aktualizace softwaru pomocí vytáčeného připojení nebo připojení k síti LAN (Local Area Network) v závislosti na konfiguraci hardwaru; toto připojení umožňuje programovat pomocí programátoru nové přístroje a poskytovat nové funkce, jakmile jsou k dispozici; aktualizace lze získat od pracovníků společnosti Medtronic; klinické softwarové aplikace s možností odinstalování softwaru mohou být odebrány pomocí pracovní plochy programátoru. 1.9 Bezpečnostní funkce programátoru V zájmu ochrany dat pacienta a zachování integrity výrobků se síťovým připojením je nutné dodržovat správné zabezpečovací postupy. Programátor má integrované funkce, které usnadňují správu zabezpečení. Tyto funkce se společně se zabezpečovacími postupy nemocnic a zdravotnických zařízení používají k zajištění bezpečného a zabezpečeného provozu programátoru a chrání připojenou síť. 18 Referenční příručka

19 1.9.1 Jakým způsobem programátor podporuje zabezpečení Veškerý software nainstalovaný v programátoru je schválený společností Medtronic. Do programátoru není možné nainstalovat žádný všeobecně používaný software. Prostřednictvím správy nainstalovaného softwaru se minimalizuje možnost zranitelnosti systému. Interní software, který ovládá programátor, je uzamčený, takže jej nelze měnit. Při každém spuštění programátoru se použije čistá verze nainstalovaného softwaru. Doba, po kterou mohou být v programátoru uloženy údaje o pacientovi, je omezena. Když se údaje o pacientovi z programátoru odstraní, jsou zcela vymazány a nelze je již znovu obnovit. Programátor omezuje způsob komunikace v síti. Programátor při komunikaci v síti používá průmyslově autorizované protokoly pro ověření serverů a šifrování přenášených dat. Otevírají se pouze požadovaná síťová připojení, a ta jsou otevřená pouze v době, kdy se používají. Síťovou komunikaci zahajuje programátor. Neautorizovaný software nemá oprávnění k zahájení komunikace s programátorem. Nepodporovaný hardware, včetně nepodporovaných USB zařízení, programátor ignoruje a přístup na něj není povolen. Společnost Medtronic pokračuje ve spolupráci se svými partnery v analýze vznikajících hrozeb a vyhodnocení jejich možného vlivu na programátor Jak mohou nemocnice a zdravotnická zařízení podpořit zabezpečení programátorů Provádějte řádnou fyzickou kontrolu programátoru. Zachování bezpečného fyzického prostředí brání přístupu k vnitřnímu zařízení programátoru. Programátor připojujte výhradně ke spravovaným a zabezpečeným sítím. Jsou-li k dispozici aktualizace společnosti Medtronic, aktualizujte software programátoru Jak postupovat v případě podezření na narušení zabezpečení programátoru Pokud se domníváte, že bezpečnost programátoru byla narušena hrozbou, vypněte programátor, odpojte jej od sítě a potom restartujte systém. Pokud programátor nefunguje podle očekávání, přestaňte jej používat. Kontaktujte zástupce společnosti Medtronic nebo Vitatron, který vám sdělí další informace. Referenční příručka 19

20 1.10 Požadavky na software Programátor vyžaduje k činnosti software od společností Medtronic a Vitatron. Po instalaci zůstává software na pevném disku programátoru. Společnosti Medtronic a Vitatron přidávají prostřednictvím pravidelných aktualizací softwaru další funkce programátoru. Bez instalace příslušného softwaru nebude programátor fungovat správně. Pokud programátor nefunguje správně, zkontrolujte verzi softwaru zavedenou do programátoru a v případě potřeby ji aktualizujte Získání technických příruček Technické příručky společnosti Medtronic, včetně té, kterou právě čtete, jsou k dispozici na webovém serveru emanuals společnosti Medtronic, jehož adresa je uvedena na zadním obalu této příručky. Tento webový server nabízí přístup v reálném čase k nejnovějším verzím technických příruček společnosti Medtronic. Technické příručky lze zobrazit online, stáhnout pro pozdější zobrazení či tisk, nebo je lze na tomto webovém serveru objednat. Všechny technické příručky jsou k dispozici online v angličtině. Většina technických příruček je k dispozici také v dalších jazycích. Na tento server jsou pravidelně přidávány nové technické příručky. Pokud nenajdete požadovanou technickou příručku, kontaktujte zástupce společnosti Medtronic nebo Vitatron. Tištěné verze technických příruček je možné objednat. Více informací naleznete na webovém serveru emanuals. Informace o možnosti získání technických příruček společnosti NayaMed viz Oddíl A Přístup k webovému serveru emanuals Chcete-li získat přístup k webovému serveru emanuals a vyhledat technické příručky, použijte následující postup: 1. Do prohlížeče zadejte adresu, která je uvedena na zadním obalu této příručky. 2. Vyberte příslušné místo používání a jazyk (pokud je to potřeba). 3. Postupujte podle pokynů pro vyhledání, zobrazení, tisk nebo objednání technických příruček uvedených na webovém serveru emanuals. 20 Referenční příručka

21 2 Nastavení programátoru 2.1 Součásti systému Obrázek 1. Součásti programátoru - pohled zepředu 1 Telefonní šňůra (není dodávána) 2 Nouzové tlačítko pro funkci v režimu VVI 3 Konektor pro mikrofon 4 Zobrazovací displej 5 Konektor pro sluchátka 6 Napájecí šňůra 7 Papír do tiskárny 8 Ovládací prvky tiskárny 9 Kryt klávesnice 10 Klávesnice 11 Kryt disketové jednotky a karty PC 12 Referenční příručka 13 Programovací hlavice (objednává se zvlášť) 14 Dotykové pero 15 Elektrodové svody 16 Kabel EKG se zástrčkou 17 Kabel pro síť Ethernet (není dodáván) Poznámka: Lze použít pouze příslušenství schválené výrobcem. Referenční příručka 21

22 Zobrazovací displej Polohu displeje lze plynule měnit z uzavřené polohy až do téměř horizontální polohy. Možnosti programování lze na obrazovce vybírat pomocí dotykového pera. Nouzové tlačítko pro funkci v režimu VVI Slouží k zajištění bradykardické činnosti v režimu VVI. Konektor pro mikrofon Určen pro budoucí použití. Konektor pro sluchátka Určen pro budoucí použití. Kryt klávesnice Posouvá se dopředu za účelem ochrany klávesnice. Klávesnice Slouží k zadávání informací. Ovládací prvky tiskárny Vyberte rychlost papíru 12,5; 25 nebo 50 mm/s. Pro výběr rychlosti tisku stiskněte tlačítko jedenkrát. Pro zastavení tisku stiskněte tlačítko znovu. Tlačítko Paper Advance (Posun papíru) umožňuje uživateli správně zarovnat papír. Telefonní šňůra Slouží k připojení modemu programátoru ke konektoru pro telefon. Telefonní šňůra musí mít průřez minimálně 26 AWG. (Není dodávána společností Medtronic.) Kabel pro síť Ethernet Používá se k připojení programátoru k síti zdravotnického zařízení. Kabel pro síť Ethernet musí být kategorie 5 nebo vyšší. (Není dodáván společností Medtronic.) Papír do tiskárny Papír pro interní tiskárnu. Programovací hlavice Zajišťuje komunikační propojení mezi programátorem a implantabilním přístrojem pacienta. Součástí programovací hlavice je silný permanentní magnet, radiofrekvenční (RF) vysílač a přijímač a světelné pole. Během programování nebo načítání je nutné držet hlavici nad implantabilním přístrojem. (Objednává se samostatně; není dodávána s programátorem.) Dotykové pero Slouží k výběru možností na zobrazovacím displeji. Předem stanovené možnosti se vybírají přiložením pera na obrazovku. Elektrodové svody / kabel EKG Slouží k připojení programátoru ke kožním elektrodám na pacientovi za účelem záznamu EKG a pro funkce měření vyžadující povrchovou detekci srdečních signálů a signálů implantabilního přístroje. Pět barevně označených svodů slouží k připojení kabelu ke standardním kožním elektrodám na jedno použití, které jsou připevněny na těle pacienta. (Nejsou dodávány společností Medtronic.) Poznámka: Pokud používáte pětisvodový kabel se zástrčkou, můžete zástrčku pro aplikace pětisvodového EKG odstranit. Referenční příručka Referenční příručka k programátoru obsahuje informace o nastavení programátoru a funkcích mezi kontrolami. 22 Referenční příručka

23 Kryt disketové jednotky a karty PC Umožňuje přístup k disketové jednotce a kartě PC. Pokud je v programátoru odpovídající hardware, umožňuje také přístup k portu (portům) USB a k integrovanému konektoru sítě Ethernet nebo paralelnímu konektoru. Napájecí šňůra Slouží k připojení programátoru k zásuvce se střídavým napětím. Obrázek 2. Konektory na čelní straně (převrácená klávesnice) 1 Programovací hlavice (označena žlutě) 2 Analogový vstup/výstup (označen zeleně) 3 Kabel elektrokardiogramu (označen černě nebo modře) Programovací hlavice Konektor programovací hlavice je označen žlutě. Analogový vstup/výstup Umožňuje připojit k programátoru externí monitor nebo záznamník. Tento konektor je označen zeleně. Kabel EKG Slouží k připojení kabelu EKG k programátoru. Tento konektor je označen černě nebo modře. Obrázek 3. Pohled zleva 1 Přepínač pro zapnutí/vypnutí 2 Chladicí ventilátor 3 Rozšiřovací slot (zobrazen s nainstalovaným analyzátorem) 4 Tiskárna Referenční příručka 23

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor pro přístroje Medtronic a Vitatron

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor pro přístroje Medtronic a Vitatron MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor pro přístroje Medtronic a Vitatron 2090/9986/SW007: 0123 2001 VSC01: 0344 2002 Obsah 1 Úvod k programátoru 7 Vysvětlení symbolů na obalu a na výrobku 8 Informace o

Více

PROGRAMÁTOR MEDTRONIC CARELINK Programátor model 2090/analyzátor model 2290 pro přístroje společností Medtronic a Vitatron

PROGRAMÁTOR MEDTRONIC CARELINK Programátor model 2090/analyzátor model 2290 pro přístroje společností Medtronic a Vitatron PROGRAMÁTOR MEDTRONIC CARELINK Programátor model 2090/analyzátor model 2290 pro přístroje společností Medtronic a Vitatron 2005 0123 Programátor 2090 0 Referenční příručka 0 Příručka pro nastavení a použití

Více

PROGRAMÁTOR MEDTRONIC CARELINK Programátor model 2090 pro přístroje Medtronic a Vitatron

PROGRAMÁTOR MEDTRONIC CARELINK Programátor model 2090 pro přístroje Medtronic a Vitatron PROGRAMÁTOR MEDTRONIC CARELINK Programátor model 2090 pro přístroje Medtronic a Vitatron 0123 2001 Programátor 2090 0 Referenční příručka 0 Příručka pro nastavení a používání programátoru 2090 Následující

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Příručka k programování kardiostimulátoru

Příručka k programování kardiostimulátoru ADAPTA /VERSA /SENSIA / RELIA Adapta ADDR01/03/06 Adapta S ADDRS1 Adapta L ADDRL1 Adapta ADD01 Adapta ADVDD01 Adapta ADSR01/03/06 Versa VEDR01 Sensia SEDR01 Sensia L SEDRL1 Sensia SED01 Sensia SESR01 Sensia

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích Informace o výstraze VÝSTRAHA: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích 1 2 3 4 24 25 26 27 5 6 23 7 8 9 22 21 20 19

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

O varováních. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích. Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified Memory Architecture)

O varováních. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích. Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified Memory Architecture) O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informace o výrobku E F G H

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informace o výrobku E F G H Informace o výrobku E A C F G H A: Vypínač : Napájení střídavým proudem: svítí zeleně Napájení z : bliká zeleně C: Napájení střídavým proudem: indikace příkonu Napájení z : indikace kapacity D: Indikátor

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4.

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4. Funkce Funkce Vlastnosti Držením tlačítko tablet zapnete nebo vypnete. 1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí) Stisknutím tlačítka vypnete nebo zapnete displej. 2. Tlačítko nastavení hlasitosti Stisknutím

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím následující pokyny: Komunikační router se musí používat v souladu s veškerými

Více

Uživatelská příručka ES-105/ES-108 ES-105/ES-108. Ethernetový přepínač

Uživatelská příručka ES-105/ES-108 ES-105/ES-108. Ethernetový přepínač ES-105/ES-108 Ethernetový přepínač Uživatelská příručka Verze 1.0 Prosinec 2002 Copyright Copyright 2004 ZyXEL Communications Corporation Obsah této publikace nesmí být reprodukován po částech nebo jako

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200 Stručný přehled Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Informace o výrobku Myš Nabíjecka F A B D G I E C H J A: Pravé tlačítko myši B: Kolečko Intelli/indikátor stavu baterie vyprázdnění a nabíjení C: Levé tlačítko myši

Více

Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350)

Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350) Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350) 2011 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro vyhledávání informací

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Úvod. Kontrast a jas. Sériové porty

Úvod. Kontrast a jas. Sériové porty 1 Aktualizace grafického uživatelského rozhraní a komunikace Úvod Kontrast a jas Sériové porty Tento dodatek doplňuje Uživatelskou a technickou referenční příručku k plicnímu ventilátoru 840 a poskytuje

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Philips SPE3000 series UM CZ.ind :54:56

Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Philips SPE3000 series UM CZ.ind :54:56 Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Obsah CZ 4 Obsah balení 4 Připojení 5 Odpojení 5 Instalace pro Mac, Windows 98 a Windows ME 6 Důležité informace 7 Potřebujete pomoc? 8 Soulad s FCC

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Dell OptiPlex 780 Ultra Small Form Factor Informace o instalaci a funkcích technické údaje

Dell OptiPlex 780 Ultra Small Form Factor Informace o instalaci a funkcích technické údaje O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell OptiPlex 780 Ultra Small Form Factor Informace o instalaci a funkcích technické údaje Čelní pohled

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD logo je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504

Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504 Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504 Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis

Více

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

PlayStation 4 / PlayStation 3.

PlayStation 4 / PlayStation 3. 1903-41EU RACING WHEEL APEX pro PlayStation 4 / PlayStation 3 NÁVOD K POUŽITÍ Platforma PlayStation 4 / PlayStation 3. * Kompatibilita s PC nebyla schválena ani ověřena společností Sony Interactive Entertainment

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Chraňte síťovou kameru před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě ji vypněte. V takovém

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Kamera. Síťová kamera Box. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Box. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Box Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4026FWD-(A)(P)(W),

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

AUDIO/VIDEO SYSTEM VYSÍLAČ & PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY

AUDIO/VIDEO SYSTEM VYSÍLAČ & PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VID-TRANS12KN 2.4GHz AUDIO/VIDEO SYSTEM VYSÍLAČ & PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY Důležitá bezpečnostní opatření CZE Toto zařízení generuje a používá radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka TL-SF1016/TL-SF1024/TL-SF1048 Stojanový fast ethernet přepínač 10/100M Rev: 1.0.0 7106500586 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozornění měnit. je

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník SB485 PWR USB K1 TXD RXD K2 RS485 nebo RS422 přepínače POPIS Modul SB485 je určen pro převod rozhraní USB na linku RS485

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Stručný přehled. Powerline Model PL1000v2

Stručný přehled. Powerline Model PL1000v2 Stručný přehled Powerline 1000 Model PL1000v2 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Upozornění před instalací Když

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více