SPECIFIKA NÁJMU KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIFIKA NÁJMU KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFIKA NÁJMU KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Marie Jiroutová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Žalio Znojmo, duben 2009

2 7

3 8

4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce Specifika nájmu komerčních nemovitostí je zaměřena na pronájem nebytových prostor. Tuto problematiku sleduje z pohledu vlastníka. Teoretická část se orientuje zejména na přehled právních a daňových norem týkajících se této oblasti. Dále pak na teoretické úrovni nastiňuje problémy, které mohou s touto oblastí z pohledu účetnictví nastat. Cílem praktické části je aplikace získaných teoretických poznatků na konkrétní firmu, která se zabývá nájmem komerčních nemovitostí. Tato část se snaží popsat a zdokumentovat činnosti a postupy při účtování v takovéto firmě. Diese Arbeit "Spezifizierung der Mietung der Komerzimmobilien "ist an die Vermietung der Geschäftsräumlichkeiten orientiert. Diese Problematik ist nach der Ansicht des Besitzers. Theoretischer Teil orientiert sich vor Rechts - und Steuernormen, die dieses Bereichs betreffend. Weiter dann zeigt in dem theoretischen Niveau Probleme, die in diesem Bereich von der Ansicht der Buchhaltung entstehen können. Der Ziel des praktischen Teiles ist die Aplikation der gewonnenen theoretischen Kenntnisse an die gezielte Firma, die sich mit der Vermietung der Komerzimmobilien beschäftigt. Dieser Teil bemüht sich die Tätigkeiten und Verfahren bei der Buchhaltung in dieser Firma zu beschreiben und zu dokumentieren. 9

5 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Specifika nájmu komerčních nemovitostí vypracovala samostatně pod vedením Ing. Ladislava Žalia a v seznamu literatury jsem uvedla všechny použité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě, 27.dubna vlastnoruční podpis autora 10

6 Na tomto místě bych ráda poděkovala panu Ing. Ladislavu Žaliovi za odborné rady a připomínky, které mi pomohly k vypracování této bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat panu Dietrovi Fischerovi a Ing. Haraldovi Hofmannovi za poskytnuté informace. Ve Znojmě, 27. dubna

7 OBSAH ÚVOD...14 CÍL A METODIKA...15 TEORETICKÁ ČÁST Základní pojmy Právní rámec a smluvní vztahy Vlastnictví nemovitosti Současná právní úprava nájmu nemovitostí Smluvní vztahy Nájemní vztahy Zajištění služeb spojených s užíváním nemovitostí Daňové předpisy vztahující se k nemovitostem Daň z příjmů Daň z nemovitostí Daň z pozemků Daň ze staveb Daň z převodu nemovitostí Daň z přidané hodnoty Účetní specifika Evidence pohledávek Zúčtovací vztahy Opravy a udržování, revize Změny na nemovitosti provedené nájemcem Daňové dopady účetních specifik Daňové opravné položky k pohledávkám Daňové dopady technického zhodnocení a oprav Reparace z pohledu daně z příjmů Reparace za opravy Reparace za technické zhodnocení Rezervy na opravy hmotného majetku Podmínky pro tvorbu rezervy na opravy Způsob stanovení výše rezervy ve zdaňovacím období...31 PRAKTICKÁ ČÁST Charakteristika zpracovávané firmy Charakteristika pronajímané nemovitosti Popis jednotlivých budov Smluvní vztahy Nájemní smlouvy Zajištění služeb spojených s užíváním nemovitostí Daňové povinnosti Daň z přidané hodnoty Daň z převodu nemovitostí Daň z nemovitostí Účetní specifika Evidence pohledávek

8 Opravné položky Zúčtovací vztahy Zálohy Dodávky energií Tržby Běžné opravy a udržování, revize Generální opravy a technické zhodnocení Rezervy...47 ZÁVĚR...49 POUŽITÉ ZDROJE...51 SEZNAM TABULEK A PŘÍLOH

9 ÚVOD Problematika nemovitostí je velice obsáhlá oblast. Nemovitosti nelze chápat pouze jedním způsobem. Lze se na ně dívat hned z několika pohledů, které se od sebe diametrálně liší. Jiný náhled na nemovitosti mají stavební předpisy a daňové zákony. Jinak se musíme dívat na prostory bytové, jinak na prostory nebytové. Jinak vidí nemovitost vlastník a jinak ten, kdo nemovitost užívá. Otázka nemovitostí je v České republice již dlouhou dobu velice intenzivně řešena. Zejména poté, co došlo k navrácení nemovitostí původním vlastníkům z titulu restitucí majetku na počátku devadesátých let minulého století. Vzhledem k tomu, že otázka bydlení patří k jedné ze základních a nejdůležitějších otázek v lidském životě, je literatura týkající se tohoto problému zaměřena spíše na oblast soukromého bydlení. Vlastník, nebo ten, kdo uvažuje o koupi či pronájmu bytu, je informován o všech právních, finančních i daňových aspektech týkajících se této oblasti. Tato otázka je ovšem velice důležitá i v životě firmy. Nejenom na počátku ekonomické činnosti, ale i v průběhu podnikání se majitelé a manažeři rozhodují, jakou formu bydlení zvolí pro svou firmu. Ve svém rozhodování zohledňují oblast, ve které se nemovitost nachází, berou ohled na infrastrukturu dané lokality, sledují vývoj cen nemovitostí, daňové povinnosti související s nemovitostmi a vše promítají do finančních důsledků s tímto rozhodováním spojených. Pokud firma hledá prostory, kde by mohla uskutečňovat svou ekonomickou činnost, orientuje se právě na ty vlastníky, jejichž podnikatelská činnost je založena právě na pronájmu těchto prostor. I vlastník se při své činnosti potýká s otázkami, které jsou pro jeho činnost životně důležité. Nejdůležitější je rozhodnutí, zda vůbec bude nemovitost pronajímat, nebo ji bude využívat pro svoje vlastní potřeby. Pokud se rozhodne nemovitost pronajímat nebo jí už pronajímá, je zcela zásadní otázkou komu a za jakých podmínek nemovitost do užívání svěří. Výběr vhodného nájemce je samozřejmě základním pilířem podnikání s nebytovými prostory, ale je scestné domnívat se, že je to jediný problém s touto oblastí spojený. Vlastník se musí orientovat nejen v právních předpisech, na základě kterých může nemovitost pronajímat. Nutná je i znalost různých technických a stavebních předpisů, které musí být dodržovány. V neposlední řadě se pronájmu nemovitostí týkají i různé daňové předpisy. 14

10 CÍL A METODIKA Cílem této bakalářské práce je přinést potencionálnímu čtenáři ucelený pohled na oblast pronájmu komerčních nemovitostí a seznámit ho s případnými problémy, které se mohou při této činnosti vyskytnout. Teoretická část si klade za cíl zevrubný přehled právních norem týkajících se pronájmu komerčních nemovitostí. Je rozdělena na normy týkající se nájmu a smluvních vztahů, dále na normy z účetní oblasti a těžištěm této části je rozbor daňových předpisů, které se mohou vlastníka nebytových prostor dotknout. Jedná se o tyto daně: - daň z příjmů - daň z nemovitostí - daň z převodu nemovitostí - daň z přidané hodnoty Tohoto cíle bylo dosaženo studiem odborné literatury z oblasti nájmu nemovitostí a s tím souvisejících zákonů a předpisů. Studiem odborné literatury bylo také docíleno kompilace teoretických informací o specifických případech, které mohou při nájmu nemovitostí nastat. Dalším cílem bakalářské práce je získání praktických poznatků z oblastí účtování odběratelsko-dodavatelských vztahů při nájmu nemovitostí, účtování nákladů a výnosů, nákladů na technická zhodnocení apod. Pro dosažení tohoto cíle bylo nutné vybrat konkrétní firmu zabývající se touto činností a seznámit se s jejím chodem. Dotazování a konzultace s vedením firmy a s osobami zodpovědnými za vedení účetnictví umožnily nejen poznání účetních souvislostí a činností spojených s nájem komerčních nemovitostí, ale také komparaci teoretických poznatků s reálným provozem firmy. V praktické části je blíže charakterizována firma, jež je předmětem této práce. Jsou zde popsány konkrétní smluvní vztahy a účetní specifika, se kterými se firma v průběhu své činnosti již setkala. Dochází zde ke zhodnocení těchto zvláštností, upozornění na možná rizika a popřípadě jsou zde uvedena doporučení pro jejich snížení. Vzhledem k tomu, že s bakalářskou prácí bylo započato v roce 2008, vychází zpracování problematiky ze znění zákonů platných v roce

11 TEORETICKÁ ČÁST 1 Základní pojmy S oblastí pronájmu komerčních nemovitostí jsou úzce spjaty následující termíny: Nemovitost Za nemovitost jsou považovány pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem, což mohou být i různá technická zařízení, studna, plot, pokud splňují výše uvedenou podmínku. Za nemovitost se též považují byty a nebytové prostory k nim patřící. Nebytový prostor Nebytové prostory jsou zákonem definovány jako místnosti nebo soubory místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jinému účelu než je bydlení a byty, které se užívají k nebytovým účelům. Nájem Nájem lze charakterizovat jako užívání cizí nemovitosti za úplatu na stanovenou dobu (ať již určitou nebo neurčitou). Podnájem Přesto, že zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor tento pojem používá, nevymezuje ho. V praxi je podnájem chápán jako zvláštní případ nájmu. 2 Právní rámec a smluvní vztahy 2.1 Vlastnictví nemovitosti Vlastnické právo je zakotveno v Listině základních práv a svobod a patří k základním lidským právům. V dnešní době již není vlastnictví rozděleno na osobní, soukromé či společenské. Nyní má vlastnictví jedinou formu a každý vlastník má v zákoně stejnou oporu. Vlastníkem může být každá fyzická či právnická osoba, včetně státu. Vlastnické právo může být omezeno jen se souhlasem vlastníka. Omezení tohoto práva je možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. V praxi se může jednat například o vyvlastnění ve veřejném zájmu, exekuci 16

12 nemovitosti v daňovém řízení nebo o zástavu. Vlastnické právo zahrnuje zejména tato oprávnění: Právo věc užívat a požívat její plody a užitky (užívání vlastní nemovitosti, popř. inkasování nájemného) Právo s věcí disponovat (rozhodování o nájmu, převodu na jinou osobu či o likvidaci nemovitosti) Právo věc držet (možnost mít nemovitost ve své moci) Protipólem vlastnických práv jsou povinnosti vlastníka vycházející z toho, že vlastnictví zavazuje. Vlastník má za povinnost nezneužívat vlastnická práva ve vztahu k jiným osobám, nepoškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí a plnit širokou škálu povinností plynoucích zejména z občanského zákoníku a stavebních předpisů. (SKÁLA,1999) 2.2 Současná právní úprava nájmu nemovitostí Nájemní vztah právně upravuje Občanský zákoník ve znění změn provedených zákonem č. 509/1991 Sb. Tento zákon se vztahuje na nájem nemovitostí nebo jejich části. Nájem bytu, nájem jiných obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení a nájem nebytových prostor je řešen zvláštní zákonnou úpravou. Tato právní úprava je speciální a vůči obecné má tedy přednost. Nájem nebytových prostor je řešen zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. 2.3 Smluvní vztahy S pronájmem nemovitostí je spojeno mnoho práv ale i povinností jak na straně vlastníka, tak i případného nájemce. Proto je vhodné tato práva a povinnosti přesně vymezit a písemně zakotvit ve smlouvě, na jejímž základě bude nájemní vztah fungovat. 17

13 2.3.1 Nájemní vztahy S nebytovými prostory mohou nakládat jejich vlastníci, popřípadě ti, kteří vykonávají právo hospodaření. Právě tyto osoby mohou uzavírat nájemní vztah. Nájemní vztah vzniká na základě smlouvy o nájmu. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat tyto náležitosti: - předmět a účel nájmu - výše a splatnost nájemného - způsob platby nájemného - nejde-li o nájem na dobu neurčitou, dobu, na kterou se nájem uzavírá. Pokud smlouva neobsahuje výše uvedené náležitosti, je neplatná. Dále jsou ve smlouvě o nájmu zakotvena práva a povinnosti obou stran. Povinností nájemce je hradit náklady na obvyklé udržování a bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebnou opravu a umožnit mu tuto opravu provést. Nájemce může nebytové prostory přenechat do podnájmu na dobu určitou. Tak může učinit pouze se souhlasem pronajímatele. Pokud tak nájemce učiní, přecházejí výše uvedené povinnosti na podnájemce. Základní povinností pronajímatele je předat nájemci prostory ve stavu způsobilém k užívání. Dále je povinností pronajímatele na své náklady nebytový prostor v tomto stavu udržovat a zajišťovat řádné plnění služeb, které jsou s užíváním prostoru spojeny. Protože zákon blíže nespecifikuje, co jsou náklady na obvyklé udržování, je vhodné tyto náklady upřesnit již v nájemní smlouvě. Toto vymezení nákladů poté slouží i k posouzení daňové uznatelnosti nákladů na opravy a udržování. Může-li nájemce nebytový prostor užívat jen omezeně a to z důvodu, že pronajímatel neplní povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo povinnosti uvedené v zákoně o nájmu a podnájmu nebytových prostor, má nájemce nárok na poměrnou slevu z nájemného. Z hlediska skončení nájmu je nutné upozornit na to, že pokud je nájem uzavřen na dobu neurčitou, jsou pronajímatel i nájemce oprávněni vypovědět smlouvu písemně bez udání důvodu. Je však nutné respektovat tříměsíční výpovědní lhůtu. V nájemní smlouvě však mohou být stanovena odlišná pravidla, která by více chránila některou stranu nájemního vztahu. (RONOVSKÁ,2005) 18

14 2.3.2 Zajištění služeb spojených s užíváním nemovitostí V drtivé většině nájmů komerčních nemovitostí se nejedná pouze o nájem nemovitosti jako takové, ale s nájmem jsou spojené další služby. Minimálně v rozsahu dodávek energií, u některých nájmů se jedná ještě o další služby typu ostrahy prostor, úklidu apod. U dodávek elektřiny, plynu a vody, popř. tepla uzavírá pronajímatel s dodavatelskými firmami smlouvy o sdružených službách dodávky energií. Tím je zajištěn bezproblémový chod pronajímané nemovitosti. Ostatní služby jsou většinou zakotveny v nájemní smlouvě. 3 Daňové předpisy vztahující se k nemovitostem Tato kapitola se soustředí na přehled daňových zákonů, které se týkají nemovitostí a každý vlastník nebytových prostor na ně musí s větší či menší vahou brát zřetel. Nemovitostí se týká: - daň z příjmů - daň z nemovitostí - daň z převodu nemovitostí - daň z přidané hodnoty 3.1 Daň z příjmů Pro určení základu daně z příjmu a zjištění výše daňové povinnosti je hlavním právním podkladem zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Je-li pronajímatelem fyzická osoba podnikatel - probíhá zdaňování podle 7 bez ohledu na to, zda jsou k pronájmu poskytovány i další služby nad rámec služeb zajištujících řádný provoz pronajímané nemovitosti, např. ostraha apod. Pokud fyzická osoba podnikatel pronajímá svůj osobní majetek, který není zařazen do podnikání, zdaňují příjmy z tohoto pronájmu podle 9. Podle stejného paragrafu se zdaňují příjmy fyzické osoby, která není podnikatel a pronajímá nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb. 19

15 Pro zjištění základu daně u právnické osoby se postupuje podle 23 až 33 téhož zákona. S tímto zákonem úzce souvisí zákon České národní rady č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Zejména 7 Rezerva na opravy hmotného majetku. 3.2 Daň z nemovitostí Každého vlastníka nemovitosti se dotýká také daň z nemovitostí, která je upravena v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Této univerzální majetkové dani podléhají zákonem vymezené nemovitosti na území České republiky. Zákon určuje, které nemovitosti nejsou předmětem daně a které nemovitosti jsou od daně osvobozeny. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daň z nemovitostí se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována. Daňové přiznání podává poplatník příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období pouze tehdy, došlo-li ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Má-li k nemovitosti vlastnické právo, právo nájmu nebo právo trvalého užívání více subjektů, jsou tyto povinny platit daň společně a nerozdílně. Daň z nemovitostí se rozděluje na daň z pozemků a na daň ze staveb Daň z pozemků Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku, bez ohledu na jeho sídlo nebo bydliště. U pronajatých pozemků je nájemce poplatníkem v případě, že pozemek je v katastru nemovitostí evidován zjednodušeným způsobem nebo je spravován Pozemkovým fondem ČR apod. Základ daně z pozemků se stanoví podle druhu pozemku. Podle druhu pozemku je též odvislá sazba daně. 20

16 3.2.2 Daň ze staveb Předmětem daně ze staveb jsou stavby na území České republiky, pro které byl vydán kolaudační souhlas nebo které kolaudačnímu souhlasu podléhají. Poplatníkem daně ze staveb je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru. V některých případech může být poplatníkem i nájemce či osoba s právem trvalého užívání. Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2. Základem daně z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je výměra podlahové plochy v m2 vynásobená koeficientem 1,20. Sazby daně jsou odlišné podle typu a využití stavby. 3.3 Daň z převodu nemovitostí Předmětem daně z převodu nemovitostí jsou úplatné převody nebo přechody vlastnictví k určitým nemovitostem z jedné osoby na druhou (tzn. že dosavadní vlastník nemovitosti k ní pozbývá vlastnictví a nový vlastník tak získává vlastnictví ke konkrétní nemovitosti). Úplata však nemusí být vždy v penězích, může se jednat např. i o formu úplaty uskutečněné prostřednictvím peněžitých pohledávek nebo jiných plnění. Výjimku úplatnosti však tvoří případ bezúplatného zřízení věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni při nabytí nemovitosti darováním. Předmětem daně z převodu nemovitostí jsou také i výměny nemovitostí. (MÁCHA, 1999) Při určení poplatníka této daně je rozhodující, zda se jedná o převod nemovitosti nebo o přechod vlastnictví. Pokud jde o převod vlastnictví na základě uzavřeného smluvního vztahu, je poplatníkem daně z převodu nemovitostí vždy převodce, tedy prodávající. Kupující je v tomto případě ručitelem, který je povinen daň zaplatit v případě, že ji nezaplatí prodávající. Zde je nutné upozornit na to, že samotné uzavření většinou kupní smlouvy není nabytím nemovitosti. Jedná se pouze o právní akt. Samotná změna vlastnictví nastává až vlastním zápisem tohoto práva do katastru nemovitostí. Je-li nemovitost převedena na základě směnné smlouvy, jedná se o výměnu nemovitostí a v tomto případě je poplatníkem daně jak převodce, tak i nabyvatel, kteří jsou povinni platit 21

17 daně společně a nerozdílně. Dochází-li k výměně mezi více účastníky, rozdělí se do dvou skupin (dochází k výměně nemovitosti za nemovitost) a účastníci si zvolí společného zástupce, který také podá daňové přiznání. Při výměně nemovitostí se tyto vzájemné převody považují za jeden a daň se vybere z převodu té nemovitostí, kde je daň z převodu vyšší. Sám nabyvatel je poplatníkem daně z převodu nemovitostí v případě, že dojde k přechodu vlastnictví při výkonu rozhodnutí nebo exekuce, vyvlastnění, konkurzu, vyrovnání, vydržení nebo ve veřejné dražbě. Obdobně je tomu tak při zrušení právnické osoby bez likvidace nebo při rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací. Základem daně z převodu nemovitostí je cena zjištění dle odborného odhadu v den nabytí nemovitosti. V případě, že cena dohodnutá v kupní smlouvě je vyšší než cena uvedená v odhadu, je základem daně částka smluvená. 10 zákona č. 357/1998 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí stanovuje základ daně pro další způsoby nabytí nemovitosti. Daň z převodu nemovitostí má jednotnou sazbu daně ve výši 3% základu daně, bez rozdílu, zda se jedná o osoby příbuzné v přímé nebo pobočné řadě či o osoby bez příbuzenského vztahu, i když se tato skutečnost do daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti uvádí. 3.4 Daň z přidané hodnoty I nemovitosti podléhají dani z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dle 2 tohoto zákona je předmětem daně převod nemovitostí anebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku. Pronájem nemovitostí je z pohledu daně z přidané hodnoty považován za osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně jak říká 56 zákona o dani z přidané hodnoty. Z toho vyplývá, že v tomto případě nemá pronajímatel nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění souvisejících s pronájmem. Pokud je nájemcem nemovitosti plátce daně, který najatou nemovitost používá pro účely uskutečňování své ekonomické činnosti (to se týká především podnikatelů), může se podle 56 zákona o dani z přidané hodnoty pronajímatel, který je také 22

18 plátcem daně, rozhodnout, že u tohoto nájmu nemovitosti uplatní daň na výstupu. V tomto případě uplatní pronajímatel u nájmu na výstupu základní sazbu daně. Nájemce si pak může uplatnit nárok na odpočet této daně na vstupu. Skutečnost, že při pronájmu nemovitosti bude uplatňována u nájemného DPH, musí být jednoznačně uvedena v nájemní smlouvě.(vychopeň,2008) Jak již bylo zmíněno, s pronájmem nemovitostí souvisí i další služby, které jsou přeúčtovávány nájemcům. Pokud pronajímatel u těchto služeb, zejména u zajištění tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu, podléhá dani z přidané hodnoty i jejich následné přeúčtování na nájemce. Pokud při přeúčtování výše uvedených služeb pronajímatel neuplatní nárok na odpočet daně, přijatá úhrada nebude převyšovat částku výdajů na tyto služby a bude o tomto účtováno v souladu se zákonem o účetnictví, nepovažuje se toto za dodání zboží, které podléhá dani z přidané hodnoty. 4 Účetní specifika Jako každá jiná oblast ekonomické činnosti, má i účtování o pronájmu nemovitostí své zcela specifické případy. I zde je základním právním rámcem pro vedení účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dále vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a v neposlední řadě se účetnictví řídí Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. V účetnictví zabývajícím se pronájmem komerčních nemovitostí bude pravděpodobně zahrnuta problematika evidence pohledávek, bude se věnovat i problematice zúčtovacích vztahů a zcela určitě bude obsahovat problematiku oprav a udržování. 4.1 Evidence pohledávek Při pronájmu nemovitostí dochází často k tomu, že pronajímatel fakturuje nájem a rozúčtování ostatních služeb na více nájemců. Fakturace a splatnost těchto pohledávek vychází z ujednání, která jsou zakotvena v nájemní smlouvě a mohou být pro každého nájemce odlišná. To sebou nese potřebu dobré evidence pohledávek. 23

19 V tomto případě se evidence pohledávek neobejde bez analytické evidence. Z pohledu pronajímatele je hlavní pozornost zaměřena samozřejmě na splatnost pohledávek a případný proces jejich vymáhání. Pokud se však pronajímatel dostane do situace, že pohledávka je po lhůtě splatnosti a existuje možnost, že pohledávka nebude uhrazena, měla by se tato skutečnost, jak vyplývá z účetní zásady věrného poctivého zobrazení skutečnosti, v účetnictví také zobrazit prostřednictvím opravné položky k pohledávkám. 4.2 Zúčtovací vztahy V oblasti zúčtovacích vztahů bude zcela jistě účtováno o zálohách. Jednak o poskytnutých zálohách, které bude pronajímatel platit dodavatelským firmám na základě sdružených smluv o dodávkách energií, ale možná také o přijatých zálohách. Je velice pravděpodobné, že když sám pronajímatel platí dodavatelským firmám zálohy na odběr energií, bude stejný způsob zálohových plateb vyžadovat i od svých nájemců. Tyto zálohové platby by měly být zakotveny již v nájemní smlouvě spolu se způsobem a datem jejich vyúčtování. Pokud vlastník komerční nemovitosti přijaté faktury na dodávky energií přefakturovává na nájemce bez navýšení ceny, může se rozhodnout, zda bude tyto přijaté faktury účtovat na vrub nákladových účtů a příjmy za tyto dodávky účtovat do výnosů, nebo zda bude tyto faktury účtovat v rámci zúčtovací vztahů na účty v účtové třídě 3. Při tomto rozhodování se zohledňuje fakt, zda vlastník část nemovitosti nevyužívá pro vlastní potřebu nebo účely nesouvisející s ekonomickou činností. 4.3 Opravy a udržování, revize Další oblastí, která je specifická pro nájem komerčních nemovitostí a kde mohou nastat problémy, je oblast oprav a udržování. Jak je již v kapitole uvedeno, pronajímatel je povinen vlastním nákladem udržovat nemovitost ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání. V běžné praxi se opravou chápe jakýkoliv zásah do nemovitosti, ale pro potřeby účetnictví, poté i daní je velmi důležité přesně definovat a objasnit následující pojmy: 24

20 Oprava Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. se opravou odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení předchozího nebo provozuschopného stavu. Údržba Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se poruchám a odstraňují se drobnější závady. Z výše uvedených definic vyplývá, že odstranění úplného opotřebení nebo poškození nelze chápat jako opravu. V tomto případě se jedná o nahrazení původního majetku novým. Pozornost je nutno věnovat obratu uvedení do provozuschopného stavu. Uvedení do provozuschopného stavu lze chápat opravou pouze tehdy, nesplní-li současně požadavky na technické zhodnocení. Technickým zhodnocením se podrobněji zabývá kapitola 5.2. Pokud by byly provedeny takové zásahy na majetku, které by bylo možno zahrnout jak do definice oprav, tak i do definice technického zhodnocení, pak jde o technické zhodnocení. To vyplývá z konstrukce vztahu účetnictví a daní z příjmů. (SKÁLA, 1999) S provozem komerční nemovitosti souvisí i různá technická zařízení. Jedná se například o výtahy, kotelny, elektroinstalace, hromosvody, vzduchotechniku atd. Každému vlastníkovi dle právní úpravy vyplývá povinnost zajišťovat prohlídky, kontroly a revize těchto zařízení. Účelem těchto revizí je zjištění a zajištění bezpečnosti zařízení a omezení provozních rizik. Tyto výkony majitel nemovitosti zajišťuje v drtivé většině případů smluvně s externími dodavateli, proto je na tuto problematiku účetně nahlíženo jako na službu. Vzhledem k tomu, že se jedná o výkony pravidelně se opakující, i když v různém časovém horizontu (technické normy ČSN určují konkrétním zařízením časové intervaly jednotlivých kontrol a revizí), není nutné časové rozlišení těchto nákladů, i když se jedná o revizi opakující se pravidelně po dvou letech. 4.4 Změny na nemovitosti provedené nájemcem V ideálním případě nájemní smlouva obsahuje popis konkrétních nákladů na běžnou opravu, které hradí nájemce sám. V praxi však často dochází k případům, kdy 25

21 nájemce provede takové stavební zásahy do nemovitostí, které nelze charakterizovat jako běžnou údržbu, ať už z důvodu zanedbaného stavu nemovitosti nebo z jiných technických důvodů. Pro správné posouzení uvedených zásahů je nezbytné znát a rozumět těmto pojmům: Rekonstrukce Rekonstrukcí jsou zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů Modernizace Modernizace je podle zákona o daních z příjmů rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku Nástavba Podle stavebního zákona je nástavbou změna dokončených staveb, jimiž se stavby zvyšují. Jako nástavbu lze chápat i zvýšení části stavby, která nepřevýší nevyšší bod původní stavby. Přístavba Pokud se stavba půdorysně rozšíří a nově přistavěná část je provozně propojena s původní částí, lze hovořit o přístavbě. Stavební úpravy Stavební úpravy jsou takové stavební zásahy, které nezmění půdorys stavby ani výšku stavby. Kvalifikace stavebních úpravy je v praxi problematická. Rozhodnutí, zda jsou stavební práce stavební úpravou či ne, je v kompetenci místně příslušného stavebního úřadu. Ať už nájemce provede jakýkoliv zásah do nemovitostí nad rámec smluvených povinností, zvýhodňuje tím vlastníka a oprávněně po něm žádá úhradu vynaložených nákladů. Často se pro všechny tyto alternativy majetkového vyrovnání vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem vlastníkem užívá svodný pojem majetková reparace. Majetkovou reparaci pak můžeme rozdělit do čtyř hlavních alternativ podle způsobu vzájemného vypořádání majetkových vztahů. Jde o vypořádání - peněžní úhradou, - nepeněžním plněním nájemného - ponecháním stavu a - uvedením předmětu nájmu do původního stavu. (SKÁLA, 1999) 26

22 5 Daňové dopady účetních specifik 5.1 Daňové opravné položky k pohledávkám Jak již bylo v kapitole 4.1 uvedeno, v praxi často nastává situace, že se pohledávka stane nedobytnou. V účetnictví by se tato informace měla objevit ihned po zjištění ve formě účetní opravné položky k pohledávkám. Tvorba ani účtování účetních opravných položek k pohledávkám nemá vliv na daňový základ není daňově účinná. Cílem je snížit ocenění pohledávky v účetnictví, kdy snížení nemá trvalý charakter. Účetní opravné položky se tvoří podle interní podnikové směrnice na základě skutečnosti, že se pohledávka stala rizikovou. Výše opravné položky odráží riziko vyplývající z možného neuhrazení pohledávky (nebo skupiny pohledávek). Tvorbou daňových opravných položek chce účetní jednotka dosáhnout vrácení v minulosti zdaněných výnosů. Zákon o daních z příjmů zařazuje opravné položky a rezervy mezi daňově uznatelné náklady, pokud splňují požadavky zákona o rezervách. Pohledávek se týká zejména 8 zákona o rezervách. (ZACKO,2009) Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v 8a stanovuje procentní výši neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, do jaké může poplatník daně tvořit opravnou položky co by daňový náklad. Výše této procentní sazby je odvislá od počtu měsíců, které uplynuly od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky a je uvedena v následující tabulce. Tab.č.1: Tvorba daňové opravné položky k pohledávkám Pohledávka po Výše opravné položky z splatnosti více jak neuhrazené rozvahové hodnoty 6 měsíců 20% 12 měsíců 33% 18 měsíců 50% 24 měsíců 66% 30 měsíců 80% 36 měsíců 100% Zdroj: Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 27

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zprostředkovatel - obchodní korporace e-finance, a.s., IČ: 262 72 504 se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3663, tímto

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím.

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím. 30 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady 1.3.2 Nemovitá věc z účetního pohledu Nemovitá věc může být z pohledu účetních předpisů: 1. dlouhodobým hmotným majetkem 2. zbožím Zbožím může být

Více