VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)"

Transkript

1 VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení závazků dle IAS/IFRS. Podstata zúčtovacích vztahů Mezi zúčtovací vztahy lze zahrnout obecně pohledávky a závazky z obchodních vztahů, pohledávky a závazky k zaměstnancům, zúčtovací vztahy k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, ke společníkům, akcionářům, členům družstva, k ovládaným a řízeným osobám, osobám s podstatným vlivem, k finančním orgánům z titulu daní, poplatků, případně dotací, k celnicím, pojišťovnám, finančním institucím či fyzickým osobám. Mezi zúčtovací vztahy patří také závazky z přijatých půjček a úvěrů či odložená daňová pohledávka resp. závazek. Pro zúčtovací vztahy je vymezena účtová třída 3 a část účtové třídy 4 (dlouhodobé cizí zdroje). Oceňování závazků Závazky se oceňují v okamžiku jejich vzniku jmenovitou hodnotou. Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky plynoucí z obchodních vztahů se zachycují v účtové skupině 32 Závazky. 321 Dodavatelé

2 324 Přijaté zálohy přijaté zálohy od odběratele jsou pro účetní jednotku závazkem. 325 Ostatní závazky např. uplatněná reklamace odběratelem. Kursové rozdíly Pohledávky a závazky, které vznikly v cizí měně, musí být přepočítány na českou měnu a uváděny jak v cizí, tak i v české měně. Při přepočtu pohledávek a závazků v rozvahový den je nezbytné vždy použít aktuální kurs ČNB. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Účtová skupina 33 je ve směrné účtové osnově vymezena pro zúčtování se zaměstnanci a institucemi, jimiž jsou míněny zejména ČSSZ a zdravotní pojišťovny poskytující veřejné zdravotní pojištění. Účet 331 Zaměstnanci - slouží k zachycení všech vztahů souvisejících se mzdovými záležitostmi zaměstnanců. Mezi nároky zaměstnanců patří především jejich hrubá mzda a další plnění (nepeněžitá i peněžitá). Debetní strana účtu 331 slouží k proúčtování všech položek, které snižují nároky zaměstnanců: - srážka zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance - srážka na důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nemocenské pojištění - srážka na zdravotní pojištění - srážky ve prospěch fyzických nebo právnických osob (výživné, spoření, pojištění, úhrada půjček)

3 - srážky ve prospěch zaměstnavatele (schodek, škoda, platba za poskytnuté ubytování, stravování aj.) Účet 333 jiné závazky vůči zaměstnancům např. zálohy poskytnuté zaměstnavatelem Účet 336 zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění souvztažně s účty 524 zákonné sociální a zdravotní pojištění; 525 ostatní sociální a zdravotní pojištění Zúčtovací vztahy ke společníkům ze závislé činnosti Účty skupiny 36; princip stejný jako v případě zaměstnanců Zúčtování daní a dotací Účtová skupina 34 Zúčtování daní a dotací je ve směrné účtové osnově vymezena pro zachycení vztahů zejména k: - finančnímu orgánu - státnímu rozpočtu - správním orgánům - jiným osobám Účet 341 daň z příjmů účet vymezen především pro zachycení splatné daně z příjmů, kdy je poplatníkem účetní jednotka. Na vrub účtu se účtují zálohy na tuto daň, ve prospěch účtu závazek účetní jednotky za zdaňovací období stanovený na základě daňového přiznání. Souvztažné účty => účtová skupina 59.

4 Účet 342 ostatní přímé daně zde se zachycují daně z příjmů v případě, kdy je účetní jednotka plátcem, přičemž poplatníkem je jiný subjekt (např. placení daně z příjmů za zaměstnance). Účet 343 daň z přidané hodnoty strana MD udává vazbu na vstupu, nárok na odpočet daně, strana D, pak vztah na výstupu, závazek vůči finančnímu úřadu. Účet 345 ostatní daně a poplatky - zde se účtují všechny ostatní daně a poplatky (např. silniční daň) Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva Účtová skupina 36. Jiné závazky Účtová skupina 37 mezi blíže specifikované patří zúčtovací vztahy související s prodejem podniku nebo s jeho pronájmem; kupujícímu podniku vzniká v důsledku této rozsáhlé obchodní operace závazek zaplatit, který lze zaúčtovat ve prospěch účtu 372 závazky z koupě podniku. Dlouhodobé závazky Závazky, jejichž splatnost je delší než jeden rok, zachycují se v účtových skupinách 47 dlouhodobé závazky, 48 odložený daňový závazek a pohledávka. Bankovní úvěry Úvěr vzniká na základě smlouvy o úvěru, kterou se jedna strana (věřitel) zavazuje na požádání druhé strany

5 (dlužník) poskytnout v její prospěch peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje poskytnuté prostředky věřiteli vrátit a zaplatit úroky. Členění bankovních úvěrů a) peněžní návratný peněžní vztah dlužníka a věřitele; v zásadě bankovní úvěr, kde v roli věřitele vystupuje banka b) obchodní vztah mezi dodavatelem a odběratelem zboží, kdy dodavatel poskytuje odklad placení odběrateli (úvěr je poskytnut ve zboží, ale splácen je v penězích může být zajištěn směnkou, bankovní zárukou, dokumentárními akreditivy s odloženým placením) c) krátkodobý poskytován na dobu kratší než jeden rok (účtová skupina 23) d) střednědobý lhůta splatnosti se obvykle pohybuje mezi 1 rokem až 5 lety (účtová skupina 46) e) dlouhodobý lhůta splatnosti nad 5 let (účtová skupina 46) f) kontokorentní většinou bez konkrétní lhůty splatnosti, je stanovena maximální výše zadlužení na zřízeném kontokorentním účtu. Vymezení závazků dle IAS/IFRS Obecná definice závazků dle Koncepčního rámce Závazek je: - současná povinnost podniku (závazek vykázaný v rozvaze představuje povinnost podniku uhradit dlužnou částku)

6 - která vznikla na základě minulých skutečností (vykázání závazku předchází například dodání zboží nebo služeb) - a od jehož vypořádání se očekává, že způsobí odtok zdrojů jako ekonomického prospěchu (úhrada závazku odčerpá peněžní prostředky podniku). Podmíněné závazky Dle IAS 37 rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva V případě, že nejsou splněny všechny tři kritéria pro tvorbu rezervy, musí účetní jednotka prověřit, zda není povinna vytvořit podmíněný závazek (který se zveřejňuje v příloze k závěrce). Podmíněný závazek vzniká - z důvodu potenciálního závazku na základě minulé skutečnosti (např. záruka podniku za závazky třetích stran). - v případě, kdy odtok prostředků je méně než pravděpodobný.

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ.

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Daňové právo České republiky

Daňové právo České republiky Daňové právo České republiky Součástí právního rámce podnikání je bezesporu i daňové právo, reprezentované příslušnými daňovými zákony, upravujícími jednotlivé druhy státem vybíraných daní. Tyto zákony,

Více

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek,

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY - JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY - JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY - JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ.

Více