Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace )"

Transkript

1 Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato Pravidla registrace stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé úrovně v síti Internet pod národní cctld.cz a ostatních TLD (Top Level domain) v rámci služby GTS Domain prostřednictvím společnosti GTS Czech s.r.o., která je prostřednictvím Určeného registrátora (společnost IGNUM, s.r.o.) oprávněna přistupovat definovaným způsobem k databázi o Doménových jménech, jejich držitelích a dalších osobách, vedené sdružením CZ.NIC, popř. jiným zahraničním sdružením, které provádí registraci doménových jmen v zahraničí, resp. vedou databázi držitelů ( Centrální registr ), a zadávat zde požadavky změn záznamů vedených v Centrálním registru. U každého Doménového jména je evidován v jednom okamžiku právě jeden registrátor. Jakoukoliv změnu v Centrálním registru může Držitel provést pouze prostřednictvím registrátora Účastník (dále označovaný také jako Držitel ) se zavazuje, že po dobu poskytování služeb GTS Domain poskytne společnosti GTS Czech s.r.o. bez zbytečného prodlení potřebnou součinnost, spočívající zejména v odevzdání potřebných údajů a podkladů a v jejich případných doplnění a upřesnění, pokud taková potřeba v průběhu poskytování služeb vznikne Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet se vztahuji ke službě GTS Domain a mají přednost před ustanoveními ostatních smluvních dokumentů, které jsou součástí smlouvy, uzavřené mezi účastníkem a společností GTS Czech s.r.o., s výjimkou Specifikace služby a Pravidly registrace doménových jmen v doméně.cz, které mají vždy přednost před těmito Pravidly registrace. 2. DEFINICE POJMŮ 2.1. Pojmy užívané s velkým počátečním písmenem mají pro účely těchto Pravidel registrace následující význam: Centrální registr databáze o Doménových jménech, jejich držitelích a dalších osobách vedená sdružením CZ.NIC, popř. jiným zahraničním sdružením, kteří provádí registraci doménových jmen v zahraničí, resp. vedou databázi držitelů. Centrální registr je zdrojem pro delegaci Doménových jmen do zóny CZ vedené primárním jmenným serverem CZ.NIC zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC se sídlem Lužná 591, Praha 6, identifikační číslo Sdružení CZ.NIC vede Centrální registr pro účely doménových jmen.cz Delegované Doménové jméno registrované Doménové jméno o němž CZ.NIC vede záznam na primárním jmenném serveru (tzv. zóna CZ) Den registrace den, ve kterém dojde k zaregistrování Doménového jména v Centrálním registru. 1/9

2 Den expirace den následující po dni, ve kterém dojde k uplynutí doby, na kterou bylo Doménové jméno zaregistrováno cctld.cz country code Top Level Domain (doména nejvyššího stupně, tzv. národní doména) České republiky Doména TLD ostatní doménová jména (doména nejvyššího stupně) mimo.cz, tzv. TLD Top Level Domain (např..com,.eu,.sk, apod) Doménové jméno doména druhého stupně tvořená povolenou kombinací povolených znaků. Doménové jména pro účely tohoto dokumentu zahrnuje cctld.cz a/nebo Domény TLD Držitel účastník dle smlouvy s GTS Czech s.r.o. na službu GTS Domain. Účastníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má pro sebe registrováno Doménové jméno, popř. která žádá o registraci Doménového jména nebo která učiní jakýkoli jiný úkon ve věci Doménových jmen vůči Určenému registrátorovi nebo GTS Czech s.r.o Kontakt - záznam o konkrétní fyzické nebo právnické osobě vedený v Centrálním registru a vztažený k Držiteli. Kontakt může být administrativní, technický a nebo v roli Držitel Pravidla registrace Dokument Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz vydaný sdružením CZ.NIC Registrátor - subjekt oprávněný přistupovat definovaným způsobem k Centrálnímu registru a zadávat požadavky změn záznamů vedených v Centrálním registru. Jakoukoliv změnu v Centrálním registru lze provést pouze prostřednictvím Registrátora Sada nameserverů soubor záznamů obsahující nejméně 2 jmenné servery a nejméně jeden technický Kontakt Určený registrátor registrátor pro konkrétní Doménové jméno, kterým je u služby GTS Domain společnost IGNUM s.r.o. 3. REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA 3.1. GTS Czech s.r.o. provede za podmínek uvedených v těchto Pravidlech registrace jako zprostředkovatel registraci pro konkrétní Doménové jméno. Samotnou registraci Doménového jména provede Určený registrátor. Podáním žádosti o registraci Doménového jména, zaplacením ceny za registraci doménového jména, popřípadě ceny jiné služby, se kterou společnost GTS Czech s.r.o. zprostředkování registrace spojila, zahájením užívání Doménového jména Držitelem, jakýmkoliv dalším úkonem Držitele vůči Určenému registrátorovi (popř. GTS Czech s.r.o.) nebo sdružení CZ.NIC, pokud se takový úkon týkal změny záznamů o předmětném Doménovém jménu vedených v centrálním registru, Držitel projevuje svůj souhlas s těmito Pravidly registrace, Pravidly registrace doménových jmen v cctld.cz, vydanými sdružením CZ.NIC a s příslušnými podmínkami správců Domén TLD. Žádné ustanovení, týkající se cctld.cz, těchto Pravidel registrace nelze vykládat v rozporu s obchodními podmínkami pro registrátory vydanými CZ.NIC, které upravují podmínky výkonu činnosti registrátora v Decentralizovaném systému správy domény nejvyšší úrovně.cz. Práva a povinnosti neupravené těmito Pravidly registrace se řídí Pravidly registrace doménových jmen v doméně.cz vydanými sdružením CZ.NIC. 2/9

3 3.2. GTS Czech s.r.o. zprostředkovává registraci Doménového jména podle pořadí, ve kterém byly doručeny jednotlivé žádosti o registraci Doménové jméno se registruje vždy na celé násobky roku počínaje Dnem registrace Doménového jména, nejvýše však na 10 let Registrací Doménového jména je dané Doménové jméno na stanovenou dobu vyhrazeno Držiteli GTS Czech s.r.o. zprostředkuje registraci Doménového jména, pokud jsou současně splněny všechny níže uvedené podmínky: žádost o registraci neobsahuje nedostatky zabraňující dalšímu zpracování; byl k Doménovému jménu přiřazen existující Kontakt v roli Držitele; byly řádně vyplněny požadované údaje; požadované Doménové jméno není již registrováno jinou osobou; požadované Doménové jméno odpovídá pravidlům tvorby Doménových jmen (viz článek 10); Držitel vyslovil souhlas s aktuálním zněním Pravidel registrace a Pravidel alternativního řešení sporů, vydaným sdružením CZ.NIC; požadavek registrace nebyl zprostředkovaným registrátorem nebo Centrálním registrem odmítnut GTS Czech s.r.o. zprostředkuje registraci Doménového jména při splnění výše uvedených podmínek v nejbližším možném termínu Jestliže Držitel splnil všechny podmínky uvedené v čl a GTS Czech s.r.o. nezprostředkuje registraci Doménového jména do 30 dnů od splnění těchto podmínek, je Držitel oprávněn žádost o registraci písemně zrušit. GTS Czech s.r.o. v takovém případě vrátí Držiteli cenu za registraci v plné výši. 4. PRODLOUŽENÍ REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA 4.1. Registraci Doménového jména je možné prodloužit o celé násobky roku, nejvýše však na 10 let, a to i opakovaně. GTS Czech s.r.o. provede prodloužení registrace Doménového jména, pokud jsou současně splněny všechny níže uvedené podmínky: pokyn k prodloužení registrace Doménového jména obdrží GTS Czech s.r.o. nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím doby, na kterou bylo Doménové jméno registrováno; Držitel vyslovil souhlas s aktuální verzí Pravidel registrace k datu prodloužení registrace; požadavek prodloužení registrace nebyl zprostředkovaným registrátorem nebo Centrálním registrem odmítnut. 5. PŘEVOD DOMÉNOVÉHO JMÉNA 5.1. GTS Czech s.r.o. zprostředkuje zaregistrování změny Držitele Doménového jména (převod Doménového jména) na základě společné žádosti podané stávajícím Držitelem Doménového jména a budoucím držitelem Doménového jména. Žádost musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem 3/9

4 Držitele, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny Budoucí držitel svým podpisem na žádosti projevuje svůj souhlas s těmito Pravidly registrace a dále s Pravidly registrace a Pravidly alternativního řešení sporů, vydanými sdružením CZ.NIC Převodem Doménového jména nevzniká Držiteli právo na vrácení zaplacené ceny nebo jakékoliv její části Převodem Doménového jména není dotčen Den expirace převáděného Doménového jména. Uvedené v předchozí větě se tyká pouze Domén.CZ. Pro Domény TLD (zejména některé národní Domény TLD) je možné, že s převodem Doménového jména musí budoucí Držitel prodloužit Doménové jméno o další období, a to dle příslušných podmínek daného správce Domén TLD. 6. ZÁNIK REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA 6.1. GTS Czech s.r.o. zprostředkuje zrušení registrace Doménového jména před Dnem expirace na základě žádosti Držitele Doménového jména. Žádost musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem Držitele, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Zrušením registrace Doménového jména nevzniká právo na vrácení zaplacené ceny nebo jakékoliv její části V případě, že registrace Doménového jména nebude přede Dnem expirace prodloužena (článek 4), vstupuje Doménové jméno v Den exspirace do tzv. ochranné lhůty. Ochranná lhůta je pro jednotlivá Doménová jména různá, a to dle příslušných podmínek daného správce Doménového jména, přičemž pro cctld.cz činí ochranná lhůta 45 dnů V průběhu ochranné lhůty nelze provádět žádné změny týkající se Doménového jména s výjimkou prodloužení jeho registrace. Prodloužit registraci Doménového jména lze v souladu s článkem 4 těchto Pravidel registrace, a to zpětně ode Dne expirace Jestliže v průběhu prvních 30 dnů trvání ochranné lhůty nedojde k prodloužení registrace Doménového jména, je sdružení CZ.NIC oprávněno zrušit Delegaci Doménového jména. U Domén TLD může dojít ke zrušení Delegace v jiné lhůtě, a to dle příslušných podmínek daného správce Domén TLD Registrace Doménového jména zaniká uplynutím ochranné lhůty v případě, že v jejím průběhu nedojde k prodloužení registrace Doménového jména GTS Czech s.r.o. prostřednictvím Určeného registrátora i CZ.NIC jsou oprávněni dle svého uvážení zrušit registraci Doménového jména, pokud údaje vedené v souvislosti s Doménovým jménem v Centrálním registru jsou nepravdivé nebo zavádějící; nejsou poskytnutu dodatečné údaje dle článku 11.4 Pravidel registrace, vydaných sdružením CZ.NIC, ve lhůtě 15 ode dne odeslání výzvy k jejich poskytnutí; dojde ke změně skutečností, na jejichž základě bylo Doménové jméno zaregistrováno, například Držitel zanikl bez právního nástupce nebo zemřel bez dědiců; 4/9

5 takové právo vyplývá z ostatních ustanovení Pravidel registrace nebo z obchodních podmínek pro registrátory vydaných Určeným registrátorem nebo CZ.NIC GTS Czech s.r.o. prostřednictvím Určeného registrátora nebo CZ.NIC zruší Delegaci Doménového jména a nebo registraci Doménového jména, pokud tak stanoví vykonatelné soudní rozhodnutí nebo výrok rozhodčího soudu GTS Czech s.r.o. prostřednictvím Určeného registrátora i CZ.NIC jsou oprávněni provést veškerá opatření, která budou nařízena předběžným opatřením, včetně omezení práva převést Doménové jméno. 7. REGISTRACE DRŽITELŮ A KONTAKTŮ 7.1. Registraci Kontaktu je podmínkou registrace Držitele. Registrace Držitele je podmínkou registrace Doménového jména. Jeden Kontakt může být použit u více než jednoho Doménového jména a nebo Sady nameserverů. Jeden Držitel může být použit u více než jednoho Doménového jména. 8. ZMĚNY A AUTORIZACE ZMĚN 8.1. Úprava znění Doménového jména není možná Za autentizaci, autorizaci a validitu pokynu k provedení změny odpovídá vůči GTS Czech s.r.o. nebo Určenému registrátorovi Držitel, který o změny požádal Změny údajů v Centrálním registru provede sdružení CZ.NIC, popř. jiné zahraniční sdružení, na základě pokynu osob, které jsou vedeny u jednotlivých Doménových jmen, Kontaktů a Sad nameserverů jako osoby oprávněné k provedení takové změny, a to za předpokladu, že pokyn je uskutečněn prostřednictvím příslušného Registrátora U Kontaktu, který je právnickou osobou, může mimo osoby uvedené v záznamu o Kontaktu činit úkony též osoba (či osoby) oprávněná jednat za právnickou osobu. V takovém případě lze použít pro autentizaci pouze úředně ověřený podpis. K úředně ověřenému podpisu musí být dále přiložen originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 2 měsíců) nebo výpis z jiné obdobné evidence. Název právnické osoby na úředním výpisu musí přesně odpovídat názvu právnické osoby uvedené v Kontaktu v položce určené k označení společnosti nebo organizace; potvrzující osoba (osoby) musí splňovat pravidlo jednání za právnickou osobu dle úředního výpisu. Je-li oprávněná osoba zastoupena, musí být k potvrzení doložena i plná moc s úředně ověřeným podpisem Úpravu záznamů týkajících se Doménového jména provede GTS Czech s.r.o. na žádost Držitele doménového jména Držitel je oprávněn bezplatně převést Doménové jméno k novému Určenému registrátorovi prostřednictvím tohoto nového Určeného registrátora, přičemž převedení Doménového jména je účinné v okamžiku, kdy je převedení provedeno v Centrálním registru. Tento článek se tyká pouze Domén.CZ. Pro ostatní Domény TLD mohou být podmínky převedení odlišné (převedení Domény TLD může být zpoplatněno nebo u Domény TLD je nezbytné prodloužit dobu registrace apod.), a to dle příslušných podmínek daného správce Domén TLD. 5/9

6 9. CENA 9.1. Cena jednotlivých služeb poskytovaných dle těchto Pravidel registrace je stanovena v ceníku služby GTS Domain. 10. PRAVIDLA PRO TVORBU DOMÉNOVÉHO JMÉNA Doménová jména cctld.cz musí vyhovovat normám RFC 1034, 1035, 1122, 1123 a jakýmkoliv je nahrazujícím nebo doplňujícím normám. (RFC = Request For Comments, rozumí se označení řady dokumentů obsahujících výzkumy, měření a pozorování, stejně jako navrhované a přijaté standardy pro TCP/IP protokol). Jedná se zejména o tyto podmínky: doménové jméno může obsahovat pouze znaky [a-z,0-9,-]; délka doménového jména je nejvýše 63 znaků; doménové jméno nesmí začínat, ani končit znakem - ; doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky - za sebou Každé Doménové jméno musí být unikátní; není možné registrovat Doménové jméno shodné s již registrovaným Doménovým jménem. 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost GTS Czech s.r.o. se zavazuje zachovávat mlčenlivost o údajích, které jsou Držitelem sděleny pro uskutečnění registrace doménového jména. S osobními údaji Držitelem je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Držitel tímto uděluje souhlas s přístupem sdružení CZ.NIC, případně dodavatele sdružení CZ.NIC, popř. jiného zahraničního sdružení, které provádí registraci doménových jmen v zahraničí, resp. vede databázi držitelů, k datům o Držiteli. Účastníci tímto výslovně potvrzují, že mají udělen souhlas kontaktních osob s poskytnutím a zpracováváním jejich osobních údajů za účelem plnění této služby GTS Domain společností GTS Czech s.r.o., určeným registrátorem a sdružením CZ.NIC, popř. jiným zahraničním sdružením, které provádí registraci doménových jmen v zahraničí, resp. vedou databázi držitelů Osoba podávající žádost o registraci Doménového jména, Držitele nebo Kontaktu uděluje podáním žádosti souhlas se zpracováním osobních údajů a s jejich vedením v Centrálním registru a se zpřístupněním těchto údajů prostřednictvím sítě Internet počínaje okamžikem registrace nese odpovědnost za správnost všech údajů uváděných v žádosti o registraci, které se týkají osob uvedených v žádosti a prohlašuje, že získala souhlas všech osob, jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o registraci vedeny v Centrálním registru a zavazuje se takový souhlas získat i v případě změn takových osob nebo údajů o takových osobách je povinna oznámit bez zbytečného odkladu jakékoli změny v údajích, které poskytla pro registraci doménového jména Držitel souhlasí s tím, že GTS Czech s.r.o., Určený registrátor nebo sdružení CZ.NIC jsou oprávněni poskytnout údaje z Centrálního registru, i když jsou označeny jako skryté, orgánům státní správy a soudů, včetně rozhodčího soudu, 6/9

7 a to v souladu se zákonem a v rámci jejich úřední činnosti nebo v rámci rozhodování sporů. Takto lze poskytnout pouze údaje vztahující se ke konkrétním Kontaktům či konkrétním Doménovým jménům. Za stejných podmínek jsou GTS Czech s.r.o., Určený registrátor nebo sdružení CZ.NIC oprávněni poskytnout i údaje o historických údajích, jestliže jsou k dispozici. 12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Společnost GTS Czech s.r.o. a Určený registrátor neodpovídají Držiteli za škodu, která mu vznikne v důsledku skutečnosti, že bylo ve stejném nebo podobném časovém okamžiku učiněno více žádostí na registraci stejné nebo podobně znějící domény u různých registrátorů a některý z registrátorů provedl registraci pro jinou osobu dříve než registrátor podle příslušného požadavku Držitele. Stejně tak společnost GTS Czech s.r.o. a Určený registrátor neodpovídá za škodu, která vznikne Držiteli v době dočasné registrace jeho domény u jiného oprávněného registrátora, ani za škodu, která vznikne v době registrace domény Držiteli u registrátora podle těchto obchodních podmínek ovšem v souvislosti se skutečností, že byla doména předtím dočasně registrována u jiného oprávněného registrátora Držitel bere na vědomí, že Doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným Doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Držitel podáním žádosti o registraci Doménového jména potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované Doménové jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat Držitel odpovídá za škodu způsobenou společnosti GTS Czech s.r.o. tím, že poskytl nepravdivé nebo zavádějící údaje, nebo že užíval Doménové jméno způsobem, který porušuje Pravidla registrace nebo práva třetích osob GTS Czech s.r.o. nezjišťuje oprávněnost žádosti o registraci Doménového jména z hlediska práv nebo oprávněných zájmů třetích osob Držitel bere na vědomí, že registrace Doménového jména neznamená ochranu proti námitkám třetích osob proti registraci nebo užívání daného Doménového jména GTS Czech s.r.o. nenese odpovědnost za užívání nebo neužívání registrovaného Doménového jména ani za způsob, jakým je Doménové jméno užíváno. GTS Czech s.r.o. tak zejména nenese odpovědnost za porušení práv k ochranným známkám, obchodním značkám, jménům nebo obchodním firmám třetích osob vzniklé registrací nebo užíváním Doménového jména GTS Czech s.r.o. nenese odpovědnost za funkčnost jmenných serverů s výjimkou jmenných serverů GTS Czech s.r.o., pokud je na nich Doménové jméno vedeno Veškerá odpovědnost za škodu, která vznikne činností nebo nečinností GTS Czech s.r.o. Držiteli doménového jména v souvislosti s jedním Doménovým jménem, je omezena do výše částky registrační ceny uhrazené Držitelem V případě, že GTS Czech s.r.o. poruší podstatným způsobem své povinnosti v souvislosti se službou GTS Domain, Držitel je oprávněn ukončit s GTS Czech s.r.o. službu GTS Domain písemným odstoupením. Odstoupení je účinné datem 7/9

8 jeho doručení společnosti GTS Czech s.r.o. 13. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Pro účely vzájemné komunikace ohledně shora definovaných úkonů je Držitel povinen předložit společnosti GTS Czech s.r.o. a Určenému registrátorovi úplné, přesné a pravdivé informace a za úplnost, přesnost a pravdivost veškerých informací uvedených při komunikaci s GTS Czech s.r.o. nebo s Určeným registrátorem stejně jako za úplnost, přesnost a pravdivost dokladů předkládaných spolu s žádostí o registraci Držitel odpovídá. Držitel je povinen nahradit společnosti GTS Czech s.r.o. škodu, která jí vznikne v důsledku porušení uvedených povinností Držitele, včetně náhrady škody, kterou budou požadovat po GTS Czech s.r.o. Určený registrátor nebo sdružení CZ.NIC, popř. příslušní správci TLD, v důsledku neuvedení pravdivých, úplných či přesných údajů v rámci registrace domény ze strany Držitele Komunikace mezi GTS Czech s.r.o. a Držitelem Doménového jména probíhá prostřednictvím určených komunikačních kanálů, především pak prostřednictvím webového rozhraní s využitím adres elektronické pošty definovaných Držitelem doménového jména. Oznámení provede Držitel telefonicky na infolinku, přičemž aktuální telefonní a faxová čísla budou k dispozici na adrese 14. ŘEŠENÍ SPORŮ Držitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, ke smírnému řešení sporů týkajících se Doménových jmen a nebo jejich registrací, které mohou vzniknout mezi Držitelem a jinými osobami Pokud se sporné strany nedohodnou na smírném řešení sporu, mají plnou volnost vyřešit svůj spor v rámci platných právních předpisů, tedy prostřednictvím rozhodčího řízení dle rozhodčí doložky uvedené ve Všeobecných podmínkách. 15. ZMĚNA DOKUMENTŮ GTS Czech s.r.o. je oprávněna kdykoliv změnit tyto Pravidla registrace a ceník služby GTS Domain. Aktuální znění těchto dokumentů je vždy k dispozici na adrese Změnu GTS Czech s.r.o. oznámí účastníkovi způsobem a ve lhůtách stanovených Všeobecnými podmínkami. Nedílnou součástí těchto Pravidel registrace je příloha číslo 1 Povinné a skrývatelné údaje v záznamech o Doménových jménech cctld.cz, Kontaktech a Sadách nameserverů 8/9

9 Příloha 1: Povinné a skrývatelné údaje v záznamech o Doménových jménech cctld.cz, Kontaktech a Sadách nameserverů Doménové jméno Kontakt Sada nameserverů Název údaje Popis údaje Povinný Skrývatelný Name Název domény A Registrant ID držitele A NSSet Sada jmenných serverů Admin Administrativní kontakt ID (libovolně velký seznam) Název údaje Popis údaje Povinný Skrývatelný Org Název společnosti nebo organizace Name Jméno A A A Notify Oznámení na A Voice Telefon A Fax Fax A Vat VAT (daňový identifikátor) A Addr Adresa - ulice (seznam o maximálně 3 položkách), město, PSČ, kód země A Ident Identifikace - dvojice typ a číslo identifikátoru (dat.narození/obč. průkaz nebo pas/ičo/mpsv) A Název údaje Popis údaje Seznam DNS (minimum jsou 2 položky, seznam o DNS maximálně 9 položkách.) A TechAdmin Technický kontakt (libovolně velký seznam) A Povinný Skrývatelný Pozn. A = povinný / skrývatelný údaj prázdné pole = nepovinný / neskrývatelný údaj 9/9

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Účinnost od 1.1.2014 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvodní ustanovení... 1 3. Uzavření smlouvy a souhlas s Pravidly registrace a Pravidly alternativního řešení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ I. Úvod Služba a webový portál na internetové adrese http://subreg.cz (dále též jen "subreg.cz") je provozována společností, se sídlem, Praha 3, 13000,, IČO 28087755,

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují a blíže rozvádějí podmínky, za nichž poskytuje Poskytovatel

Více