Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )"

Transkript

1 Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále jen "Pravidla") mají povahu všeobecných smluvních podmínek pro poskytování služeb. Smluvní strany souhlasí s níže uvedenými Pravidly umístěnými na serveru provozovaném firmou Web4U s.r.o. Objednáním služeb vyslovuje a potvrzuje zákazník, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Pravidly stejně, jako by byla tato Pravidla vytištěná a podepsaná ve formě smlouvy. Tato Pravidla jsou platná v aktuálním znění, které je níže uvedeno a jsou trvale k dispozici na internetových stránkách Pravidla upravují smluvní vztah mezi: Web4U s.r.o. Tyršova Jindřichův Hradec II IČO: DIČ: CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Bankovní spojení: /0300 ČSOB /2400 ebanka (dále jen Web4U ) a zákazníkem (dále jen zákazník ) poskytovatel a zákazník mohou být pro účely Pravidel dále také nazýváni společně jako smluvní strany nebo jednotlivě smluvní strana, přičemž smluvní strany se dohodly na tomto znění Pravidel: OBSAH 1.Úvodní ustanovení Registrace Doménového jména Prodloužení registrace Doménového jména Provádění změn Převod doménového jména Změna Určeného registrátora (TRANSFER) Ceny za služby, jejich účtování a úhrady Ochrana osobních údajů Odpovědnost za škodu Vzájemná komunikace Řešení sporů Změna dokumentů Závěrečná ustanovení ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pojmy užívané v těchto Pravidlech mají následující význam: Zákazníkem se rozumí jakákoliv soukromá, fyzická nebo právnická osoba, způsobilá k právním úkonům, která přistoupí na všechna ustanovení těchto Pravidel CZ.NIC zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC, identifikační číslo Centrální registr databáze o Doménových jménech, jejich držitelích a dalších osobách vedená příslušným správcem domény prvního řádu (např. CZ.NIC) nebo jím pověřenou 1

2 osobou/osobami. Centrální registr je zdrojem pro delegaci Doménových jmen do DNS zóny vedené primárním jmenným serverem příslušné domény prvního řádu Den expirace den následující po dni, ve kterém dojde k uplynutí doby, na kterou bylo Doménové jméno zaregistrováno Doménové jméno doména zpravidla druhého stupně tvořená povolenou kombinací povolených znaků Držitel fyzická nebo právnická osoba, která má pro sebe registrováno Doménové jméno; pokud není v záznamu o Držiteli vyplněn název společnosti nebo organizace, považuje se za Držitele osoba, která podala žádost o registraci Doménového jména; pokud je vyplněn název společnosti nebo organizace, pak se za Držitele považuje tato společnost nebo organizace Určený registrátor - registrátor pro konkrétní Doménové jméno určený Držitelem Pravidla registrace doménových jmen podmínky registrace doménových jmen stanovené jednotlivými správci příslušné domény prvního řádu. V případě ENUM a.cz doménových jmen se jedná o Pravidla registrace doménových jmen v ENUM resp. Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz vydanými zájmovým sdružením právnických osob CZ.NIC Pravidla alternativního řešení sporů dokument vydaný sdružením CZ.NIC, obsahující rozhodčí veřejnou nabídku Držitele, který tvoří nedílnou součást Pravidel registrace doménových jmen Pravidla stanoví podmínky a způsob registrace Doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o., se sídlem Tyršova 551, Jindřichův Hradec II (dále jen Web4U ) Pravidla se vztahují na veškerá Doménová jména, u kterých je Určeným registrátorem Web4U Podmínky registrace Doménového jména a práva a povinnosti zákazníka (resp. Držitele) a Web4U neupravená těmito Pravidly se řídí Pravidly registrace doménových jmen Web4U se stává Určeným registrátorem na základě potvrzení žádosti oprávněné osoby při registraci Doménového jména na základě potvrzení žádosti oprávněné osoby o změnu Určeného registrátora Doménového jména 1.6. Web4U přestává být Určeným registrátorem na základě potvrzené žádosti oprávněné osoby o změnu Určeného registrátora Doménového jména (při dodržení Pravidel registrace doménových jmen) nebo v případě, že u Doménového jména, které je vedené u Určeného registrátora Web4U, nebyla přede Dnem expirace (resp. termínem zrušení) registrace prodloužena. 2. REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA 2.1. Na základě žádosti o registraci Doménového jména informuje Web4U zákazníka, zda požadované Doménové jméno je v době podání žádosti registrováno. Není-li registrováno, vyzve zákazníka k úhradě zálohy příslušné ceny. Platba může být na přání zákazníka provedena ze zálohy u Web4U již dříve složené k tomuto účelu Zákazník je povinen zálohu uhradit způsobem a s identifikačními znaky stanovenými ve výzvě k zaplacení V případě, že nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí žádosti o registraci nezaplatí zákazník zálohu stanoveným způsobem a se stanovenými identifikačními znaky, zruší Web4U následující den žádost o registraci Doménového jména a informuje o tom zákazníka. Web4U má právo uvedenou lhůtu prodloužit Pokud bude v průběhu lhůty stanovené v článku 2.3 zjištěna řádně uhrazená záloha žádosti a pokud Doménové jméno nebude v daný okamžik registrováno, provede Web4U jeho registraci a v zákonné lhůtě vystaví daňový doklad. V případě existence více žádostí o registraci téhož Doménového jména podaných prostřednictvím Web4U, nerozhoduje časové pořadí těchto žádostí, ale pořadí uhrazených záloh žádostí (dle článku 7.4). Web4U neinformuje, zda k Doménovému jménu již byla přijata dosud 2

3 nevyřízená žádost V případě, že bude při provádění kontroly dle článku 2.4 zjištěno, že Doménové jméno již je registrováno, informuje Web4U o této skutečnosti zákazníka a vrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo umožní registraci jiného Doménového jména (ve stejné nebo nižší hodnotě) Web4U nezaručuje, že v době mezi podáním žádosti o registraci a uplynutím lhůty dle článku 2.3 nebude požadované Doménové jméno zaregistrováno na základě dříve zaplacené zálohy žádosti podané prostřednictvím Web4U nebo prostřednictvím jiného registrátora než Web4U Registrací Doménového jména je dané Doménové jméno na stanovenou dobu vyhrazeno Držiteli Web4U provede registraci Doménového jména, pokud žádost o registraci neobsahuje nedostatky zabraňující dalšímu zpracování; byly řádně vyplněny požadované údaje; zákazník vyslovil souhlas s aktuálním zněním Pravidel, Pravidel registrace doménových jmen a pokud je vyžadováno i Pravidel alternativního řešení sporů; požadované Doménové jméno není v době zpracování žádosti (po uhrazení) registrováno; požadované Doménové jméno odpovídá pravidlům tvorby Doménových jmen. 3. PRODLOUŽENÍ REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA 3.1. Ve lhůtě minimálně 30 dnů před Dnem expirace (není-li u konkrétního Doménového jména stanoveno jinak) vyzve Web4U zákazníka (resp. Držitele) k zaplacení ceny prodloužení registrace Doménového jména (Web4U může nejprve požadovat potvrzení prodloužení platnosti Doménového jména oprávněnou osobou a/nebo potvrzení aktuálního znění Pravidel, Pravidel registrace doménových jmen a případně i Pravidel alternativního řešení sporů) Pokud zákazník požaduje prodloužení registrace Doménového jména, je povinen cenu prodloužení uhradit způsobem a s identifikačními znaky stanovenými ve výzvě k zaplacení. Platba může být na přání zákazníka provedena ze zálohy u Web4U již dříve složené k tomuto účelu Platnost domény je prodloužena až po připsání částky se správnými identifikačními údaji na účet Web4U. Datum splatnosti (uvedený na faktuře) není určující pro kladné vyřízení žádosti, jedná se čistě o orientační údaj pro zákazníka, rozhodující je Den expirace. 4. PROVÁDĚNÍ ZMĚN 4.1. Úprava znění Doménového jména není možná Změny údajů týkajících se Doménového jména lze prostřednictvím Web4U provést pouze v případě, že Web4U je Určeným registrátorem daného Doménového jména či údaje vztaženého k Doménovému jménu Web4U provede změny pouze po řádné žádosti a potvrzení Držitelem nebo jinou oprávněnou osobou pro provedení změn dle Pravidel registrace doménových jmen Mimo osob oprávněných provádět změny podle Pravidel registrace doménových jmen má u právnických osob právo provádět a potvrzovat změny též osoba (či osoby) oprávněná jednat za právnickou osobu. V takovém případě lze použít pro autentizaci pouze úředně ověřený podpis. K úředně ověřenému podpisu musí být dále přiložen originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců) nebo výpis z jiné obdobné evidence. Název právnické osoby na úředním výpisu musí přesně odpovídat názvu právnické osoby uvedené v Centrálním registru v příslušné položce; potvrzující osoba (osoby) musí splňovat pravidlo jednání za právnickou osobu dle úředního výpisu. Je-li oprávněná osoba zastoupena, musí být k potvrzení doložena i plná moc s úředně ověřeným podpisem Je-li v Centrálním registru vedeno více osob oprávněných provést tutéž změnu, postačí k provedení změny potvrzení kterékoliv z těchto osob. 3

4 5. PŘEVOD DOMÉNOVÉHO JMÉNA 5.1. Změnu Držitele (převod Doménového jména) lze prostřednictvím Web4U provést pouze u Doménových jmen, u kterých je Web4U Určeným registrátorem K provedení převodu Doménového jména musí dát Web4U pokyn Držitel i budoucí Držitel Budoucí Držitel musí vyslovit souhlas s aktuálním zněním Pravidel, Pravidel registrace doménových jmen a pokud je vyžadováno i Pravidel alternativního řešení sporů Převodem Doménového jména nevzniká zákazníkovi (resp. Držiteli) právo na vrácení zaplacené ceny nebo jakékoliv její části. 6. ZMĚNA URČENÉHO REGISTRÁTORA (TRANSFER) 6.1. Držitel je kdykoliv oprávněn změnit Určeného registrátora pokud toto není v rozporu s Pravidly registrace doménových jmen. Web4U neklade na možnost změny Určeného registrátora žádná omezení, změna Určeného registrátora z nebo na Web4U není ze strany Web4U zpoplatněna (výjimkou je pouze poplatek za případné prodloužení registrace Doménového jména prodloužení registrace může být vyžadováno Pravidly registrace doménových jmen nebo vyžádáno zákazníkem). Postup při změně Určeného registrátora musí odpovídat Pravidlům registrace doménových jmen Pokud je Pravidly registrace doménových jmen změna Určeného registrátora (transfer) vázána na povinnost prodloužit platnost Doménového jména, je změna provedena až po zaplacení příslušného poplatku ze strany zákazníka (platba může být na přání zákazníka provedena ze zálohy u Web4U již dříve složené k tomuto účelu). Zákazník nesmí žádat o transfer Doménového jména, pokud to odporuje Pravidlům registrace doménových jmen (např. existují závazky vůči stávajícímu registrátorovi). Zákazník je povinen předat Web4U veškeré údaje, které jsou k uskutečnění transferu požadovány (např. secret key apod.) a zajistit potřebnou součinnost (Doménové jméno nesmí být u stávajícího registrátora uzamčeno - případně musí k odemčení Doménového jména dojít v součinnosti s procesem transferu, zákazník musí řádně potvrdit případné žádosti zaslané stávajícím nebo budoucím registrátorem nebo příslušným správcem domény prvního řádu a řídit se jejich pokyny). 7. CENY ZA SLUŽBY, JEJICH ÚČTOVÁNÍ A ÚHRADY 7.1. Za poskytované služby náleží Web4U úplata. Výše úplaty je stanovena smluvně Podkladem pro stanovení výše úplaty, platebního období a případných slev či přirážek je aktuální ceník služeb. Ceník služeb je zákazníkovi veřejně přístupný na internetových stránkách V případě změny ceníku se zákazníkovi cena za již předplacené období nemění. Nový ceník vstupuje v platnost pro nejbližší platební období, za které dosud nebyla po zákazníkovi požadována platba dle dříve platného ceníku Zákazník uhradí cenu převodem na účet Web4U - oproti doručeným účetním dokladům, které vystaví Web4U (není-li předem stanoveno jinak). Zákazník souhlasí se zasíláním těchto účetních dokladů v elektronické podobě. Zákazník je povinen úplatu uhradit nejpozději do data její splatnosti, které je uvedeno na účetním dokladu. Zákazník je povinen uvést platný, na účetním dokladu uvedený variabilní symbol. Uvedením chybného variabilního symbolu může být platba považována za neprovedenou. V případě platby složenkou je zákazník povinen vyplnit složenku čitelně tak, aby mohla být Českou poštou řádně zpracována. Za škody způsobené uvedením chybného (nebo nečitelného) variabilního symbolu odpovídá v plném rozsahu zákazník Uhrazením úplaty se rozumí připsání platby ve správné výši a jednoznačně identifikovatelné správným variabilním symbolem (nebo jiným prostředkem identifikace, který je Web4U k dispozici) na účet Web4U. Neidentifikovatelná platba nebo platba v nesprávné výši může být zákazníkovi vrácena jako nerozpoznaná v případě, že je znám zákazníkův účet Zákazník je k úhradě částky vyzván em (pokud není předem domluveno jinak) přiloženou zálohovou fakturou. Zákazník souhlasí s tímto způsobem výzvy k platbě. Po uhrazení této zálohové platby je vystaven (v termínu dle zákona) a zaslán řádný daňový doklad. Daňové doklady jsou 4

5 vystavovány v elektronické podobě v souladu s 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění, přičemž zákazník souhlasí s tímto způsobem vystavení daňového dokladu a zasláním v elektronické podobě. Pouze v opodstatněných případech (zejména vyžadují-li to vnitřní směrnice zákazníka, na žádost auditora atd.) může zákazník požádat o převedení elektronického daňového dokladu do tištěné podoby a o zaslání prostřednictvím České pošty. Elektronicky vystavený daňový doklad je opatřen elektronickým podpisem, který je nedílnou součástí tohoto dokladu. Zákazník je povinen archivovat tyto doklady dle platných zákonů Zákazník nemá právo na vrácení odpovídající části úplaty za nevyužité služby pokud smlouvu sám vypoví před uplynutím platebního období a pokud k této výpovědi nedošlo z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany Web4U Pokud se chybou zákazníka (zejména pak porušením bodu 6.2 Pravidel) nepodařilo Doménové jméno transferovat, nemá zákazník právo na vrácení úplaty a podle rozhodnutí registrátora poplatek propadá nebo má zákazník právo jako náhradu zažádat znovu o transfer téhož Doménového jména nebo transfer či registraci jiného Doménového jména (cena náhradního Doménového jména musí být stejná nebo nižší než vzniklý přeplatek) Pokud nebyla úplata uhrazena po dobu delší než 20 kalendářních dní od data splatnosti, je tato skutečnost považována za vážné porušení smluvních podmínek Pro případ prodlení zákazníka s úhradou částek dle předchozích odstavců je zákazník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je den odepsání částky z účtu plátce ve prospěch Web4U při placení prostřednictvím banky nebo den, kdy byla částka odpovídající ceně Web4U předána v případě plnění v hotovosti V případě prodlení zákazníka v úhradě platby je Web4U oprávněno tuto skutečnost zveřejnit Pokud platba připsaná na účet Web4U není ve správné výši, je případný přeplatek považován za platbu na další období registrace a/nebo zaokrouhlovací rozdíl a/nebo za smluvní pokutu za chybné uhrazení úplaty v rozporu s čl Vyšší zaokrouhlovací rozdíl či smluvní pokuta bude fakturována jako ostatní provozní výnosy V případě nesprávně vyúčtované ceny za poskytované služby je zákazník oprávněn reklamovat vyúčtování ceny 30 kalendářních dní ode dne doručení příslušného účetního dokladu, případně ode dne vzniku rozhodné skutečnosti (např. závady v poskytování služby), jinak toto právo zaniká. 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 8.1. Centrální registr vede příslušný správce domény prvního řádu (např. CZ.NIC) nebo jím pověřená osoba. Správcem osobních údajů v Centrálním registru je příslušný správce domény prvního řádu (např. CZ.NIC). Registrátor je zpracovatelem těchto údajů. Web4U je správcem osobních údajů vložených do Ovládacího panelu Web4U Osoba podávající žádost o registraci Doménového jména či registraci nebo změnu údajů vztažených k Doménovému jménu uděluje podáním žádosti souhlas se zpřístupněním informací o zákazníkovi příslušnému správci domény prvního řádu (resp. správci Centrálního registru např. CZ.NIC) uděluje podáním žádosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou v žádosti uvedeny, pro účely vedení a správy Centrálního registru, jakož i se zpřístupněním těchto údajů prostřednictvím sítě Internet v rámci informačních služeb, které poskytuje příslušný správce domény prvního řádu (např. CZ.NIC) nebo registrátor nese odpovědnost za správnost všech údajů uváděných v žádosti o registraci, které se týkají osob uvedených v žádosti a prohlašuje, že se nejedná o pseudonymy, že získala souhlas všech osob, jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o registraci vedeny v Centrálním registru a zavazuje se takový souhlas získat i v případě změn takových osob nebo údajů o takových osobách. 5

6 je povinna prostřednictvím registrátora oznámit bez zbytečného odkladu jakékoli změny v těchto údajích Osoba podávající žádost o registraci do Ovládacího panelu Web4U uděluje podáním žádosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou v žádosti uvedeny, pro účely technické, administrativní (např. fakturace Web4U, kontakt zákazníka v případě problémů, technických změn apod.) a marketingové zákazník souhlasí se zasíláním novinek a marketingových informací Web4U (zejména obchodních nabídek a sdělení) a to jak prostředky elektronické komunikace (např. , telefon, fax), tak např. prostřednictvím České pošty. Web4U může zasíláním marketingových informací pověřit třetí osobu nese odpovědnost za správnost všech údajů uváděných v žádosti o registraci, které se týkají osob uvedených v žádosti a prohlašuje, že se nejedná o pseudonymy, že získala souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl všech osob, jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o registraci vedeny v Ovládacím panelu Web4U a zavazuje se takový souhlas získat i v případě změn takových osob nebo údajů o takových osobách je povinna v Ovládacím panelu aktualizovat bez zbytečného odkladu jakékoli změny v těchto údajích Web4U nebo správce Centrálního registru je oprávněn vyzvat Držitele, případně osobu, jíž se údaj týká, k dodatečnému poskytnutí údajů nezbytných pro identifikaci těchto osob, zejména data narození a identifikačního čísla (IČ), a to v případě, že je poskytnutí takového údaje nezbytné k jednoznačné identifikaci v rámci probíhajícího soudního, rozhodčího, správního, trestního nebo jiného obdobného řízení; Web4U a správce Centrálního registru je takto dodatečně poskytnuté údaje oprávněn poskytnout pro účely takového řízení Pokud správce Centrálního registru umožňuje označit některé údaje jako skryté, znamená to, že není zveřejňován prostřednictvím veřejných informačních služeb (WHOIS); tím však není dotčeno právo správce Centrálního registru vést takové údaje v Centrálním registru a z technických důvodů nutných pro provoz Centrálního registru je poskytovat registrátorům Web4U a správce Centrálního registru je oprávněn poskytnout údaje z Centrálního registru a Ovládacího panelu, i když jsou označeny jako skryté, orgánům státní správy a soudů, včetně rozhodčího soudu, a to v souladu se zákonem a v rámci jejich úřední činnosti nebo v rámci rozhodování sporů. Takto lze poskytnout pouze údaje vztahující se ke konkrétním Doménovým jménům. Za stejných podmínek je Web4U a správce Centrálního registru oprávněn poskytnout i údaje o historických údajích, jestliže jsou k dispozici. 9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 9.1. Zákazník (resp. Držitel) bere na vědomí, že Doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným Doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Držitel podáním žádosti o registraci Doménového jména potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované Doménové jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat Zákazník (resp. Držitel) odpovídá za škodu způsobenou Web4U nebo správci příslušné domény prvního řádu tím, že uvedl nepravdivé, neúplné nebo zavádějící údaje, nebo že užíval Doménové jméno způsobem, který porušuje Pravidla, Pravidla registrace doménových jmen nebo práva třetích osob Web4U nezjišťuje oprávněnost žádosti o registraci Doménového jména z hlediska práv nebo oprávněných zájmů třetích osob Držitel bere na vědomí, že registrace Doménového jména neznamená ochranu proti námitkám třetích osob proti registraci nebo užívání daného Doménového jména. 6

7 9.5. Web4U nenese odpovědnost za užívání nebo neužívání registrovaného Doménového jména ani za způsob, jakým je Doménové jméno užíváno. Web4U tak zejména nenese odpovědnost za porušení práv k ochranným známkám, obchodním značkám, jménům nebo obchodním firmám třetích osob vzniklé registrací nebo užíváním Doménového jména Web4U nenese odpovědnost za funkčnost jmenných serverů přiřazených k Doménovému jménu Veškerá odpovědnost za veškerou škodu, která vznikne činností nebo nečinností Web4U zákazníkovi (resp. Držiteli) v souvislosti s jedním Doménovým jménem, se omezuje dvojnásobkem výše ročního registračního poplatku Doménového jména. 10. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE Komunikace mezi Web4U a Držitelem probíhá primárně elektronicky s využitím adres elektronické pošty definovaných Držitelem a vedených v Centrálním registru. Pokud to Pravidla a Pravidla registrace doménových jmen připouští, může se využít elektronická adresa nebo jiný kontakt definovaný zákazníkem v Ovládacím Web4U Web4U přijímá žádosti o registraci nebo o provedení změn pouze elektronicky Ověřování autenticity probíhá elektronickou komunikací způsobem stanoveným na adrese a nebo písemnou formou s úředním ověřením podpisu jednajících osob. Listiny s úředním ověřením podpisu jednající osoby musí být Web4U doručeny v originále nebo v úředně ověřené kopii. Je-li Držitel právnickou osobou, musí být předložen originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního nebo jiného obdobného rejstříku. Je-li Držitel zastoupen, musí být předložen originál nebo ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem V případě, že je Web4U předkládána listina v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí být k listině předložený úředně ověřený překlad této listiny do českého jazyka včetně případných ověřovacích doložek. 11. ŘEŠENÍ SPORŮ Nedohodnou-li se Držitel a Web4U na vyřešení vzájemného sporu týkající se Doménového jména, má každá ze stran právo předložit spor k rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR Rozhodčí řízení bude konáno třemi rozhodci v Praze v českém jazyce podle řádu uvedeného rozhodčího soudu Rozhodčí nález je pro smluvní strany konečný a závazný. 12. ZMĚNA DOKUMENTŮ Web4U je oprávněno kdykoliv změnit Pravidla a ceník. Aktuální znění těchto dokumentů je vždy k dispozici na adrese Vztahy k Doménovým jménům registrovaným před provedením změny dokumentů uvedených v článku 12.1, jakož i práva a povinnosti Web4U a zákazníka (resp. Držitele), se řídí novým zněním Pravidel Web4U ode dne prodloužení registrace těchto Doménových jmen. Web4U však může rozhodnout o tom, že provedené změny platí i pro již registrovaná Doménová jména, jestliže jsou proto závažné důvody technického charakteru. 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy (Pravidel) formou výpovědi v případě závažného porušení Pravidel ze strany Web4U. 7

8 13.2. Zákazník souhlasí s tím, že bude respektovat Pravidla registrace doménových jmen. Registrací, prodloužením či jakoukoli změnou sovisející s Doménovým jménem (provedenou prostřednictvím Web4U jako Určeného registrátora) vyjadřuje zákazník souhlas s aktuálním zněním Pravidel a Pravidel registrace doménových jmen jakož i s dalšími dokumenty vydanými Web4U či příslušným správcem domény prvního řádu, které se vztahují k příslušnému Doménovému jménu Osoba, která podává v souvislosti se žádostí o registraci či změnu údajů Doménového jména souhlas zákazníka s aktuální verzí Pravidel registrace doménových jmen, současně prohlašuje, že je oprávněna v této věci jménem zákazníka jednat Web4U je oprávněno zrušit registraci Doménového jména pokud znění Doménového jména je v rozporu s Pravidly, Pravidly registrace doménových jmen či pravidly pro tvorbu doménového jména; údaje vedené v souvislosti s Doménovým jménem jsou nepravdivé, neúplné nebo zavádějící; nejsou poskytnuty dodatečné údaje dle článku 8.4 ve lhůtě 14 dnů od odeslání výzvy k jejich poskytnutí, dojde ke změně skutečností, na jejichž základě bylo Doménové jméno zaregistrováno, například Držitel zanikl bez právního nástupce nebo zemřel bez dědiců; souhlas se zněním Pravidel, Pravidel registrace doménových jmen nebo Pravidel alternativního řešení sporů nebyl udělen v souladu s těmito Pravidly, takové právo vyplývá z ostatních ustanovení Pravidel nebo Pravidel registrace doménových jmen Zrušení registrace Doménového jména provedené dle Pravidel či Pravidel registrace doménových jmen nezakládá nárok na vrácení jakéhokoliv plnění přijatého Web4U od Držitele nebo jiné osoby v souvislosti s Doménovým jménem, jehož registrace se zrušuje Web4U je oprávněno přijmout technická opatření směřující zejména k omezení síťového provozu, který ohrožuje stabilitu systémů Web4U, a to i tehdy, pokud taková opatření vedou nebo mohou vést k omezení dostupnosti služeb Web4U, funkčnosti registrovaných Doménových jmen, jmenných serverů apod. Web4U nenese v takovém případě odpovědnost za způsobenou škodu, je však povinno vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby ukončení přijatých opatření bylo provedeno v nejbližší možné době Web4U je oprávněno pozastavit přijímání nových registrací doménových jmen, prodlužování registrací doménových jmen a nebo požadavků na transfer doménových jmen, jestliže zákazník generuje v komunikaci s Web4U požadavky v rozporu s Pravidly nebo s Pravidly registrace doménových jmen. V případě, že v průběhu 1 měsíce dojde k pozastavení více než jednou, je Web4U oprávněno vypovědět smlouvu. Web4U nenese odpovědnost za škody způsobené pozastavením dle tohoto ustanovení V případě opakovaného neúspěšného doručení písemností, které vyžadují formu doporučeného dopisu, bude zásilka považována za doručenou třetím dnem po jejím prvním prokazatelném odeslání. Zásilky se doručují na adresu uvedenou v objednávce nebo ve smlouvě, případně na adresu, o níž bude druhá strana informována na základě ustanovení čl Smluvní strany se zavazují, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu o změnách svých kontaktních údajů (tel., fax, , korespondenční adresa apod.) Otázky smluvně neupravené se řídí zákonem č.513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v jeho platném znění Tato Pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a na základě dohody a svobodné vůle Web4U a zákazníka Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne a v plném rozsahu nahrazují jakákoli dříve vydaná Pravidla vztahující se k poskytování služeb Web4U. 8

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Účinnost od 1.1.2014 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvodní ustanovení... 1 3. Uzavření smlouvy a souhlas s Pravidly registrace a Pravidly alternativního řešení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ I. Úvod Služba a webový portál na internetové adrese http://subreg.cz (dále též jen "subreg.cz") je provozována společností, se sídlem, Praha 3, 13000,, IČO 28087755,

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí firma Ing. Jiří Havel se

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více