Vyroční zpráva Annual report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyroční zpráva Annual report"

Transkript

1 2012 Vyroční zpráva Annual report

2

3 Vyroční zpráva Annual report 3

4

5 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the board of directors Foreword by the chairman of the board of directors 6 2. Údaje o společnosti 2.1 Základní údaje Management společnosti Corporate data 2.1 Key data Company s management Informace o akcionáři společnosti Informace o akcionáři společnosti Information on the company s shareholder Information on the company s shareholder Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 4.1 Obchodní činnost Likvidace pojistných událostí Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zajištění a zahraniční vztahy Personální oblast Solventnost Záměry pro rok Následné události Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu 66 a Obchodního zákoníku Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu 66 a Obchodního zákoníku Zpráva dozorčí rady Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora Zpráva auditora Účetní výkazy včetně přílohy 8.1 Rozvaha (v tis. Kč) Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) Příloha účetní závěrky Report on business activities of the company 4.1 Business activities Settlement of claims Motor third party liability insurance Reinsurance and international relations Human resources Solvency Objectives for Subsequent events Report on relations between related parties pursuant to 66 a of the commercial code Report on relations between related parties pursuant to 66 a of the Commercial Code Report of the supervisory board Report of the supervisory board Auditor s report Auditor s report Financial statements including notes 8.1 Balance sheet (in thousands of Czech crowns TCZK) Profit and loss account (in thousands of Czech crowns TCZK) Statement of changes in equity (in thousands of Czech crowns TCZK) Notes to the financial statements 46 5

6 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 1. Foreword by the chairman of the board of directors Vážení obchodní přátelé, Dear business partners, Ing. Petr Baný předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors and CEO rok 2012 byl pro naši společnost velmi náročným. Důvodem bylo jednak zahájení procesu implementace nového informačního systému a jednak několik významných majetkových škod. Právě díky těmto škodám však byly prověřeny procesy oddělení likvidace pojistných událostí a také kvalita zajištění rizik v naší společnosti. V obou případech Triglav pojišťovna, a.s., obstála. Nyní ji čeká dokončení implementace nového informačního systému, jehož spuštění plánujeme na 1. ledna Rok 2012 zakončila naše společnost s hrubým předepsaným pojistným ve výši 687 mil. Kč, což znamená 1,9 % meziroční nárůst. I nadále se nám dařilo v oblasti podnikatelských rizik, kde se náš meziroční nárůst vyšplhal na 13 %. Pro letošní rok připravujeme hned několik novinek, od nichž očekáváme, že naší společnosti zajistí ještě vyšší meziroční nárůst právě v tomto sektoru. Pokud se jedná o hospodářské výsledky naší společnosti za rok 2012, byl celkový auditovaný výsledek kvůli výše zmiňovaným škodám záporný. I přes pokles ratingu z A- na BBB+ prokázala v roce 2012 Skupina Triglav, jejíž je Triglav pojišťovna součástí, svoje finanční zdraví. Podle auditovaných výsledků totiž vygenerovala zisk bezmála 90 mil. EUR před zdaněním. Skupina Triglav dosáhla hrubého předepsaného pojistného ve výši 936 mil. EUR, což představuje 5 % meziroční pokles. The year 2012 was for Triglav pojišťovna, a.s. a demanding year marked by implementation of the new information system on one side, and by several cases of significant property damage incurred on the other side. This put the processes applied by the Claims Settlement Department as well as the quality of our company re-insurance under test. In both cases, Triglav pojišťovna, a.s. stood the test very well. The ne t challenging task is to complete the implementation of the new information system that we would like to launch on 1st January At the end of 2012 our company s gross premium written amounted to 687 Million CZK, which represents the interim increase of 1.9 per cent. We continued to do well in the area of corporate risks, where our interim increase reached up to 13 per cent. We are going to introduce several innovations into the market this year and we e pect that they will contribute to an even higher interim increase in this area. As far as the total audited results of Triglav pojišťovna, a.s. in 2012 are concerned, our company s activities resulted in the loss due to the property damage mentioned here above. Despite the fact that the company s rating decreased from A- to BBB+, the Triglav Group (whose member Triglav pojišťovna, a.s. is) proved its financial health in The audited results of the whole Triglav Group showed profit before ta of almost 90 Million EUR. The gross premium written of Triglav Group amounted to 936 Million EUR, which represents an interim decrease of 5 per cent. In 2013, the whole Triglav Group (including Triglav pojišťovna, a.s.) would like to concentrate on profitable business deals. Our company located in the Czech Republic is therefore going to 6 Vyroční zpráva 2012 Annual Report 2012

7 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 1. Foreword by the chairman of the board of directorsa Rok 2012 zakončila naše společnost s hrubým předepsaným pojistným ve výši 687 mil. Kč, což znamená 1,9 % meziroční nárůst. At the end of 2012 our company s gross premium written amounted to 687 Million CZK, which represents the interim increase of 1.9 per cent. Celá skupina, a tedy i Triglav pojišťovna, a.s., se chce v roce 2013 ještě více zaměřit na profitabilní obchody. V případě naší společnosti v ČR se budeme ještě více soustředit na podnikatelská rizika, kde stále vidíme tržní potenciál. Abychom dosáhli vytýčených cílů, chystáme nové produkty pro sektor SME (malé a střední podniky). K našim hlavním metám patří dosažení profitability již ze základního předmětu podnikání, tedy z pojišťování. Dalším úkolem, který si dlouhodobě klademe, je zajištění růstu podílu na pojistném trhu. V neposlední řadě si uvědomujeme nutnost kontinuálně zvyšovat kvalitu služeb pro naše klienty i makléře. Očekávám, že letošní rok bude stejně náročný jako rok Musíme dokončit implementaci nového informačního systému a plnit cíle našich akcionářů. Čeká nás opětovné zlepšování produktů a služeb pro klienty i zkvalitňování servisu pro obchodní partnery. Tento rok tak bude náročný především pro naše zaměstnance. Přesto jako životní optimista očekávám zlepšení ziskovosti, zkvalitnění našich služeb a růst podílu na neživotním pojistném trhu. Závěrem bych velmi rád poděkoval všem našim obchodním partnerům za spolupráci a našim zaměstnancům za vynaloženou snahu. Velké díky samozřejmě patří i našim klientům za jejich věrnost. focus more on the corporate risks where we anticipate a great market potential. To achieve the planned goals, we are preparing new products for SME (Small and Middle Enterprises) sector. One of our main objectives is to reach profitability already from the core of business, i.e. insurance. Another of our long term objectives is to provide for the increase of our company s market share. Last but not least we are well aware of the necessity to continually increase the quality of our services for both, our clients as well as our brokers. I anticipate that this year will be as demanding as We have to complete the implementation of the new information system and achieve the goals set by our shareholders. It is generally e pected that we will manage to keep improving our products and services for our clients and increasing the quality of the services we provide to our business partners. This year will be a challenging one, especially for our employees. For myself I am an optimist and therefore I e pect higher profitability, increase in the quality of services we provide as well as increase of our non-life insurance market share. In the very conclusion, I would like to e press my thanks for good cooperation to all our business partners as well as to our employees for their efforts. My thanks, of course, belong also to our clients for their loyalty.... Ing. Petr Baný předseda představenstva generální ředitel... Ing. Petr Baný Chairman of the Board of Directors CEO 7

8 2. Údaje o společnosti 2. Corporate data 2.1 Základní údaje 2. 1 Key data Obchodní firma: Triglav pojišťovna, a.s. Trade name: Triglav pojišťovna, a.s. Sídlo: Brno, Brno-město, Novobranská 544/1, PSČ Registered office: Brno, Brno-město, Novobranská 544/1, PSČ Identifikační číslo: ID number: Vznik společnosti: Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 3. září 1996 u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365 Incorporation: Recorded in the Commercial Register on 3 September 1996 kept by the Brno Regional Court in, Section B, Entry 3365 Základní kapitál: ,- Kč, splaceno 100 % Registered capital: CZK 360,000,000; 100 % paid up Akcie: ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč v zaknihované podobě. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady. Shares: 3,600 registered shares with nominal value of CZK 100,000. Registered shares can only be transferred with prior consent of the Supervisory Board. Akcionář: Jediným akcionářem společnosti je TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d. se sídlem Lublaň, Miklošičeva cesta 19, Slovinská republika, IČO , číslo 2010/42371 Krajského soudu v Lublani. Shareholder: The sole shareholder of the Company is TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d. with registered office in Ljubljana, Miklošičeva cesta 19, Slovenian Republic, Id. No , No. 2010/42371 at the Regional Court in Ljubljana. Zastupování společnosti: Dle obchodního rejstříku jménem společnosti navenek jednají a společnost zavazují společně předseda představenstva a jiný člen představenstva. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva a jiný člen představenstva společně tím způsobem, že k vypsané nebo jakkoliv předtištěné obchodní firmě společnosti nebo otisku razítka připojí každý svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu. Representing the Company: According to the Commercial Register, the Chairman together with one other member of the Board of Directors represent the Company in front of the third parties. Legal documents are signed on behalf of the Company by the Chairman and one other member of the Board of Directors in such a way they sign their signatures alongside their position within the Board and the written or printed name of the Company. 8 Vyroční zpráva 2012 Annual Report 2012

9 2. Údaje o společnosti 2. Corporate data Kontaktní místa: Generální ředitelství a Oblastní agentura Brno Novobranská 544/ Brno tel: (info linka), (generální ředitelství) fa : , (generální ředitelství) http: Contacts: Corporate headquarters and Regional agency Brno Novobranská 544/ Brno tel.: (info line), (corporate headquarters) fa : , (corporate headquarters) http: Oblastní agentura Praha Sokolovská 86/ Praha 8 tel: fa : Regional agency Prague Sokolovská 86/ Prague 8 tel.: fa : Obchodní místo Praha 4 Na Strži 1837/9 (budova centrály ÚAMK ČR) Praha 4 tel.: Sales point Prague 4 Na Strži 1837/9 (ÚAMK ČR headquarters building) Praha 4 tel.: Obchodní místo Praha 9 Kurta Konráda 500/6 (budova BP Autoservis) Praha 9 tel.: mobil: Sales point Prague 9 Kurta Konráda 500/6 (BP Autoservis building) Praha 9 tel.: mobil: Oblastní agentura České Budějovice Pražská České Budějovice tel: fa : Regional agency České Budějovice Pražská České Budějovice tel.: fa : Oblastní agentura Plzeň Perlová Plzeň tel: fa : Regional agency Plzeň Perlová Plzeň tel.: fa :

10 2. Údaje o společnosti 2. Corporate data Oblastní agentura Pardubice Masarykovo náměstí Pardubice tel: fa : Regional agency Pardubice Masarykovo náměstí Pardubice tel.: fa : Oblastní agentura Ostrava Havlíčkovo nábřeží Ostrava tel: fa : Regional agency Ostrava Havlíčkovo nábřeží Ostrava tel.: fa : Oblastní agentura Liberec Sokolovské nám. 310/ Liberec tel: fa : Regional agency Liberec Sokolovské nám. 310/ Liberec tel.: fa : Oblastní agentura Olomouc Sokolská 586/ Olomouc tel: Regional agency Olomouc Sokolská 586/ Olomouc tel.: Vyroční zpráva 2012 Annual Report 2012

11 2. Údaje o společnosti 2. Corporate data 2.2 Management společnosti 2.2 Company s management Organizační strukturu společnosti tvoří generální ředitelství členěné na jednotlivé úseky a samostatné odbory a dále podřízené oblastní agentury. Management společnosti reprezentují: The organisational structure of the Company consists of the headquarters divided into individual departments and independent units as well as subordinated regional agencies. The Company s management is represented by: Ing. Petr Baný předseda představenstva a generální ředitel Ing. Petr Baný Chairman of the Board of Directors and CEO Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA člen představenstva, ředitel ekonomické a finanční části společnosti Dr. Ing. Petr Mikulenka MBA Member of the Board of Directors and CFO Petr Štaffa ředitel administrativní a provozní části společnosti do Petr Štaffa COO till 31 May 2013 Bc. Milena Moravcová obchodní ředitelka od Bc. Milena Moravcová Sales Director from 18 February 2013 Ing. Jan Coufal ředitel alternativní distribuce Ing. Jan Coufal Director of Alternative Distribution 11

12 3. Informace o akcionáři společnosti 3. Information on the company s shareholder Jediným akcionářem Triglav pojišťovny, a.s. je společnost TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d., která je součástí skupiny Triglav, v níž je vedoucí složkou největší slovinská pojišťovna ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. provozující pojišťovací činnost již od roku Hodnota upsaného kapitálu této pojišťovny činí EUR. V souladu s udělenou licencí provozuje ZAVAROVALNICA TRIGLAV ve spolupráci se svými ovládanými slovinskými dceřinými společnostmi činnosti neživotního a životního pojištění, zdravotního pojištění, penzijního připojištění, dále zajišťovací činnost a vedlejší činnosti, zejména správu investičních fondů a finančního majetku a činnost bankovnictví. Pojišťovnám skupiny Triglav se daří trvale udržovat vysoký tržní podíl na slovinském pojistném trhu, který za rok 2012 dosáhl úrovně 36,2 %. Z uvedeného tržního podílu představuje zdravotní pojištění 4,5 % a zbývajících 31,7 % připadá na všechny ostatní provozované činnosti. Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor s Ratings Services udělila skupině Triglav dne 15. února 2013 rating BBB+. V hodnoceném roce měla skupina Triglav kapitálovou účast s podílem od 68,94 % do 100,00 % v deseti společnostech s licencí pro provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, jejichž výsledky jsou zahrnovány do konsolidovaných účetních výkazů podle metody úplné konsolidace. Jedná se o společnosti, které spolu s konečným akcionářem, společností ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., tvoří skupinu Triglav: The sole shareholder of Triglav pojišťovna, a.s. is the company TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d. which is a part of Triglav Group. The largest Slovenian insurance company ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. which has been performing insurance activities since 1900 is the leading company of the group. The value of subscribed capital of the insurance company is EUR 73,701,392. In accordance with the granted licence, the company provides in cooperation with its controlled Slovenian companies non-life and life insurance, health insurance, pension funds, reinsurance and performs other supporting activities, mainly administration of investment funds and financial assets and banking activities. Insurance companies of Triglav Group are successful in permanent keeping of a high share in the Slovenian insurance market, which reached 36.2 % in From the mentioned market share, the health insurance represents 4.5 % and the rest of 31.7 % relates to all other operated activities. The international rating agency Standard & Poor s Ratings Services awarded Triglav Group the rating BBB+ on 15 February In the assessed year, the Triglav Group had capital interest from % to % in ten subsidiaries with licences for insurance or reinsurance activities. The financial results of these subsidiaries are included in consolidated financial statements according to the full consolidation method. These subsidiaries together with the ultimate shareholder (ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.) are forming Triglav Group: 12 Vyroční zpráva 2012 Annual Report 2012

13 3. Informace o akcionáři společnosti 3. Information on the company s shareholder Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Lublaň, Slovinsko majetkový podíl 100,00 % Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Ljubljana, Slovenia share % Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper, Slovinsko majetkový podíl 100,00 % Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper, Slovenia share % Triglav pojišťovna, a.s., Brno, Česká republika majetkový podíl 100,00 % Triglav pojišťovna, a.s., Brno, Czech Republic share % Triglav Osiguranje, a.d.o., Banja Luka, Bosna a Hercegovina majetkový podíl 100,00 % Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka, Bosnia and Herzegovina share % Triglav Osiguranje, d.d., Záhřeb, Chorvatsko majetkový podíl 99,76 % Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb, Croatia share % Triglav Osiguranje, a.d., Bělehrad, Srbsko majetkový podíl 97,10 % Triglav Osiguranje, a.d., Beograd, Serbia share % Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica, Černá Hora majetkový podíl 94,95 % Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica, Montenegro share % Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica, Černá Hora majetkový podíl 94,95 % Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica, Montenegro share % Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje, Makedonie majetkový podíl 73,38 % Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje, Macedonia share % Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo, Bosna a Hercegovina majetkový podíl 68,94 % Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo, Bosnia and Herzegovina share % Kromě těchto společností má ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. kapitálovou účast s různým majetkovým podílem v řadě závislých firem s jinou než pojišťovací nebo zajišťovací činností. Skupina Triglav předepsala v roce 2012 hrubé pojistné ve výši 936,3 mil. EUR. Hrubé náklady na pojistná plnění dosáhly částky 613,8 mil. EUR. Čistá výše rezervy na nezasloužené pojistné poklesla o 23,1 mil. EUR a čistá výše rezervy na pojistná plnění klesla o 19,7 mil. EUR. Za hodnocené účetní období skupina vykázala čistý zisk ve výši 73,2 mil. EUR (2011: 47,5 mil. EUR). Apart from these companies, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. has capital interest with varied share in other dependent firms performing other than insurance and reinsurance activities. Triglav Group prescribed gross premiums of EUR million in Gross claim e penses reached the amount of EUR million. Net amount of provision for unearned premiums decreased about EUR 23.1 million and net amount of provision for outstanding claims decreased about EUR 19.7 million. In the considered period, the group reported net result in amount of EUR 73.2 million (2011: EUR 47.5 million). 13

14 Vyroční zpráva Annual report 2012 Integrita je patrná v morálním jednání, etickych hodnotách, uprednostnování čestného jednání jak společnosti, tak i jejich zamestnancu Identita naší obchodní značky

15 Integrity demonstrated by strong ethical and moral conduct, a strong commitment to honesty and fairness in all aspects of the conduct of the company and its employees 15

16 4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 4. Report on business activities of the company Triglav pojišťovna, a.s. vyprodukovala v roce 2012 hrubé předepsané pojistné v celkovém objemu téměř 687 mil. Kč. Na uvedeném výsledku v realizaci tohoto výkonového ukazatele se 85,8 % podílelo pojištění motorových vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a ostatní druhy pojištění motorových vozidel) a zbývající část připadá na majetková, odpovědnostní a ostatní pojištění. In 2012, the gross premium written by Triglav pojišťovna, a.s. amounted to almost CZK 687 million. The motor vehicle insurance (motor third party liability insurance and other classes of motor vehicle insurance) contributed most to the here above result and represents 85.8 % of the total premium written. The remaining part relates to property insurance against fire and other damage, liability insurance and other insurance classes. 4.1 Obchodní činnost Obchodní činnost byla realizována zejména prostřednictvím smluvních pojišťovacích zprostředkovatelů (90,2 %) a současně také přímým prodejem zabezpečovaným vlastními zaměstnanci (6,1 %) a online prodejem (3,0 %). V prodeji pojistných produktů byly také využívány alternativní cesty formou spolupráce s vybranými společnostmi (0,7 %). 4.1 Business activities Business was realized mainly through contractual insurance brokers (90.2 %) and simultaneously also by direct sale provided for by company s employees (6.1 %) and by on-line sales (3.0 %). For sales of insurance products, also alternative sales channels (selling in cooperation with selected companies) were used (0.7 %). 16 Vyroční zpráva 2012 Annual Report 2012

17 Vývoj struktury předepsaného hrubého pojistného podle skupin odvětví za uplynulé 3 roky ukazuje následující grafické znázornění: The development of the gross written premium structure by industry groups for the last 3 years is shown in the chart below: 66,5 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 19,3 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 8,8 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 4,7 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 0,5 % úrazové pojištění tis. Kč ,5 % Motor third party liability insurance 457,592 TCZK 19,3 % Motor vehicle insurance other classes 132,608 TCZK 8,8 % Property insurance against fire and other damage 60,309 TCZK 4,7 % Liability insurance 32,150 TCZK 0,5 % Accident insurance 3,462 TCZK 0,2 % cestovní pojištění tis. Kč Celkem tis. Kč 0,2 % Travel insurance 1,066 TCZK Celkem 687,187 TCZK 69,1 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 18,3 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 7,0 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 5,1 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 0,4 % úrazové pojištění tis. Kč ,1 % Motor third party liability insurance 465,369 TCZK 18,3 % Motor vehicle insurance other classes 123,564 TCZK 7,0 % Property insurance against fire and other damage 47,511 TCZK 5,1 % Liability insurance 34,573 TCZK 0,4 % Accident insurance 2,956 TCZK 0,1 % cestovní pojištění 573 tis. Kč Celkem tis. Kč 0,1 % Travel insurance 573 TCZK Total 674,546 TCZK 75,7 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 18,3 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 3,6 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 2,1 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 0,3 % úrazové pojištění tis. Kč ,7 % Motor third party liability insurance 514,998 TCZK 18,3 % Motor vehicle insurance other classes 124,258 TCZK 3,6 % Property insurance against fire and other damage 24,366 TCZK 2,1 % Liability insurance 13,993 TCZK 0,3 % Accident insurance 1,771 TCZK 0,0 % cestovní pojištění 223 tis. Kč Celkem tis. Kč 0,0 % Travel insurance 223 TCZK Total 679,609 TCZK 17

18 4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 4. Report on business activities of the company 4.2 Likvidace pojistných událostí V roce 2012 došlo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku ke zvýšení vyřízených škodných případů o 6,0 %. Pro zvládnutí zvýšené pracnosti likvidačního procesu byly vytvořeny odpovídající personální a materiálně technické podmínky ve vnitřní likvidační službě a současně pokračovala na tomto úseku e terní smluvní spolupráce. Šetření a vyřizování hlášených škod bylo realizováno především kmenovými zaměstnanci pojišťovny a v potřebné míře prostřednictvím makléřských a dalších specializovaných společností na smluvním základě. Objem nákladů v hrubé výši vynaložených na výplatu pojistných plnění po promítnutí realizovaných příjmů z regresních pohledávek se meziročně zvýšil o 18,5 %. Škodný podíl měřený podílem čisté výše nákladů na pojistná plnění k čisté výši zaslouženého pojistného dosáhl hodnoty 80,1 % a proti loňskému roku vykázal zvýšení o 11,5 %. 4.2 Settlement of claims In 2012, the amount of settled claims increased about 6.0 % compared to the same period of last year. To handle the increased demand of the claim settlement process, the adequate personnel and material conditions within the internal claim settlement service were created. At the same time, e ternal contractual cooperation continued in this field. The reported claims were investigated and settled mainly by the Company s employees and where needed by brokers and other specialized companies on contractual basis. The gross amount of costs incurred for claims paid after deduction of revenues from recourse compensations increased on year-on-year basis by 18.5 %. The loss ratio e pressed by proportion of net amount of outstanding claims e penses to net earned premium reached 80.1 %. Compared to the last year, it represents an increase by 11.5 %. 18 Vyroční zpráva 2012 Annual Report 2012

19 Porovnání vývoje nákladů na pojistná plnění v hrubé výši podle skupin pojištění ukazuje následující grafické znázornění: The comparison of e penses on outstanding claims in gross amounts without influence of change in the provision for outstanding claims by individual insurance classes is shown in the chart below: 59,4 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 24,4 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 13,9 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 2,2 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 0,1 % úrazové pojištění 622 tis. Kč ,4 % Motor third party liability insurance 286,609TCZK 24,4 % Motor vehicle insurance other classes 115,985 TCZK 13,9 % Property insurance against fire and other damage 66,306 TCZK 2,2 % Liability insurance 10,557 TCZK 0,1 % Accident insurance 622 TCZK 0,0 % cestovní pojištění Celkem tis. Kč 0,0 % Travel insurance Total 476,079 TCZK 68,5 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 27,7 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 3,0 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 0,7 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 0,1 % úrazové pojištění 431 tis. Kč ,5 % Motor third party liability insurance 274,976 TCZK 27,7 % Motor vehicle insurance other classes 111,313 TCZK 3,0 % Property insurance against fire and other damage 12,157 TCZK 0,7 % Liability insurance 2,900 TCZK 0,1 % Accident insurance 431 TCZK 0,0 % cestovní pojištění Celkem tis. Kč 0,0 % Travel insurance Total 401,777 TCZK 67,7 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 25,3 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 6,1 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 0,8 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 0,1 % úrazové pojištění 251 tis. Kč ,7 % Motor third party liability insurance 279,805 TCZK 25,3 % Motor vehicle insurance other classes 104,638 TCZK 6,1 % Property insurance against fire and other damage 25,200 TCZK 0,8 % Liability insurance 3,399 TCZK 0,1 % Accident insurance 251 TCZK 0,0 % cestovní pojištění Celkem tis. Kč 0,0 % Travel insurance Total 413,293 TCZK 19

20 4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 4. Report on business activities of the company 4.3 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Triglav pojišťovna, a.s. na základě udělené licence provozuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla od roku V hodnoceném roce byl zaznamenán meziroční pokles objemu předepsaného pojistného o 1,7 %. Tržní podíl pojišťovny dosáhl na konci roku 2012 úrovně 2,3 % (zdroj: ČAP). Na základě rozhodnutí shromáždění členů České kanceláře pojistitelů a v souladu se zákonem č. 168/1999 Sb., ve znění jeho doplňků snížila pojišťovna rezervu na závazky Kanceláře o 2,3 mil. Kč, takže její stav ke konci roku dosáhl částky 156,8 mil. Kč. 4.4 Zajištění a zahraniční vztahy Veškeré proporcionální zajištění bylo pro rok 2012 realizováno ve stanovených sekcích v rozsahu tří kvótových a tří e cedentních zajišťovacích smluv uzavřených se slovinskou zajišťovnou Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., která je sesterskou společností společnosti TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d. S uvedenou zajišťovnou byla také uzavřena neproporcionální zajišťovací smlouva ke krytí škodného nadměrku u katastrofických majetkových škod a neproporcionálního škodného nadměrku u pojištění odpovědnosti (obecná odpovědnost, odpovědnost za výrobek a profesní odpovědnost) ve formě fakultativní zajišťovací smlouvy. K zajištění škodného nadměrku v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla byla sjednána neproporcionální zajišťovací smlouva prostřednictvím zajišťovacího makléře Aon Benfield Praha a.s. Je možno konstatovat, že veškerá rizika vyplývající z pojistného kmene společnosti byla v roce 2012 chráněna zajistným programem poskytujícím dostatečnou ochranu před škodami jakéhokoliv rozsahu, včetně katastrofických škod. 4.3 Motor third party liability insurance Triglav pojišťovna, a.s. has been providing motor third party liability insurance on the basis of a granted license since In the year under consideration, the volume of premium written decreased on the year-on-year basis by 1.7 %. At the end of 2012, the company s market share reached 2.3 % (source: the Czech Insurance Association). Based on the decision of the meeting of members of the Czech Bureau of Insurers and in accordance with the Act No. 168/1999 Sb. (Coll.), as amended, the insurance company decreased a provision for the liabilities of the Czech Bureau of Insurers about CZK 2.3 million. The total amount of the provision thus reached CZK million at the end of the year. 4.4 Reinsurance and international relations In 2012, proportional reinsurance cover protecting the whole non-life portfolio within the range of 3 quota share and 3 surplus treaties was concluded directly with the Slovene reinsurance company Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., which is the sister company of Triglav INT, holdingová společnost, d.d. This reinsurance company also provided non-proportional reinsurance cover for property insurance (Catastrophic E cess of Loss) and for liability insurance (in the form of Facultative E cess of Loss treaty). The class of MTPL insurance was protected by the E cess of Loss reinsurance treaty concluded through the reinsurance broker Aon Benfield Praha a.s. It is possible to state the risks arising from the portfolio of the Company were sufficiently protected against losses of all scales (including catastrophic losses) by the reinsurance programme in Vyroční zpráva 2012 Annual Report 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka 1 Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Obchodní jméno/ Business

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

V roënì zpr va Annual Report

V roënì zpr va Annual Report V roënì zpr va Annual Report Content Základní údaje o společnosti..............................3 Zpráva představenstva o činnosti Software602 a. s. v roce...4 Prognóza pro roky 2002-2003..............................5

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Výroční zpráva Annual Report. Generali Pojišťovna a.s.

Výroční zpráva Annual Report. Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s. ční zpráva Annual Report í zpráva Annual Report Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více