VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

4

5 OBSAH CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Úvodní slovo předsedy představenstva 6 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 1. Management společnosti 8 2. Základní údaje 9 I. FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Foreword by the chairman of the board of directors 6 II. CORPORATE DATA 1. Company s management 8 2. Key data 9 III. INFORMACE O AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI Informace o akcionáři společnosti 12 III. INFORMATION ON THE COMPANY S SHAREHOLDER Information on the company s shareholder 12 IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 1. Obchodní činnost Likvidace pojistných událostí Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zajištění a zahraniční vztahy Personální oblast Solventnost Záměry pro rok Následné události 19 IV. REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY 1. Business activities Settlement of claims Motor third party liability insurance Reinsurance and international relations Human resources Solvency Objectives for Subsequent events 19 V. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VE SMYSLU 66 a OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu 66 a Obchodního zákoníku 20 V. REPORT ON RELATIONS BETWEEN RELATED PARTIES PURSUANT TO 66 A OF THE COMMERCIAL CODE Report on relations between related parties pursuant to 66 a of the commercial code 20 VI. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Zpráva dozorčí rady 22 VI. REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD Report of the supervisory board 22 VII. ZPRÁVA AUDITORA Zpráva auditora 24 VII. AUDITOR S REPORT Auditor s report 24 VIII. ÚČETNÍ VÝKAZY VČETNĚ PŘÍLOHY 1. Rozvaha (v tis. Kč) Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2010 (nekonsolidovaná) Balance sheet (in thousands of Czech crowns TCZK) Profit and loss account (in thousands of Czech crowns TCZK) Statement of changes in equity Notes to the financial statements 40 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 5

6 I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA I. FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Vážení obchodní přátelé, Dear business partners, rok 2010 byl pro Triglav pojišťovnu, a.s. náročným rokem. Jak v Evropě, tak i v České republice vrcholila finanční recese. I přes nelehkou ekonomickou situaci však naše společnost dostála svých cílů a pokračovala v dříve naplánovaných změnách, které jsou součástí dlouhodobé firemní strategie. K našim hlavním cílům patří dosažení profitability již ze základního předmětu podnikání, tedy z pojišťování. Dalším úkolem, který si dlouhodobě klademe, je zajištění růstu podílu na trhu. A v neposlední řadě si uvědomujeme, že musíme kontinuálně zvyšovat kvalitu služeb pro naše klienty a makléře. The year 2010 was for Triglav pojišťovna, a.s. a demanding year. In Europe as well as in the Czech Republic, the financial recession culminated. In spite of that uneasy economic situation our Company reached its goals and went ahead with its originally planned changes which are the part of the long-term strategy of the Company. Achievement of profitability from our main business (i.e. from insurance) is one of our main goals. Another long-term goal of our company is to increase our market share. And last but not least, we are well aware of our obligation to keep increasing the quality of services for both, our clients as well as brokers. V roce 2010 došlo k celkovému meziročnímu poklesu na neživotním pojistném trhu v rámci České republiky. Pojišťovnictví však i nadále zůstalo významným odvětvím české ekonomiky, vykázalo uspokojivé výsledky a projevilo celkovou stabilitu. K příznivým výsledkům přispěla také Triglav pojišťovna, a.s. díky dosažení předepsaného pojistného v hodnotě téměř 680 milionů korun. Bohužel ani tento uspokojivý výsledek nestačil na zvýšení podílu naší společnosti na českém pojistném trhu. Úspěchy jsme však zaznamenali na nadnárodní úrovni. Triglav pojišťovně se v náročném roce 2010 podařilo dosáhnout zvýšení profitability v mezinárodním účetním standardu o 50 % oproti roku Tohoto výsledku jsme dosáhli především díky úpisu kvalitnějších a méně rizikových obchodů a zároveň díky zásadnímu zlepšení práce s neplatiči. In 2010, the non-life insurance market as a whole dropped within the Czech Republic. Insurance business, however, remained an important industry sector of the Czech economy and reported satisfactory results and overall stability. Also our insurance company contributed to these results, namely by subscribing nearly CZK 680 million of gross premiums. Unfortunately, that satisfactory result was not good enough to increase our market share. But we experienced a success on the international level. In the difficult year of 2010, Triglav pojišťovna, a.s. achieved a 50-percent- -increase of its profitability under international accounting standards (compared to 2009). This result was reached mainly thanks to underwriting of superior and less risky sales as well as significant improvements in dealing with bad payers. 6 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

7 I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA I. FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS V obchodní oblasti jsme úspěšně zahájili nová důležitá partnerství s významnými makléři českého i evropského pojistného trhu. V první polovině roku 2010 jsme navíc spustili nové webové stránky, které díky nové intuitivní struktuře získaly ocenění od Hospodářských novin. Závěrem loňského roku jsme rovněž s významnými pojistnými makléři započali nový způsob spolupráce. Vysoký růst pojistného kmene mezi roky 2007 a 2008 a širší skladba našeho portfolia byly i loni provázeny zvýšeným počtem hlášených škodných událostí. Tento trend přinesl nárůst objemu vyplacených pojistných plnění spolu s potřebou tvorby škodných rezerv. Na základě těchto skutečností proto bylo nezbytné dosáhnout zkvalitnění a personálního posílení likvidační služby na oblastních agenturách i na ústředí Triglav pojišťovny. Navíc se nám v některých lokalitách podařilo spustit nový a pro klienty jednodušší způsob hlášení pojistných událostí. Kompletní pokrytí České republiky plánujeme dokončit v prvním čtvrtletí roku Všechna tato opatření povedou k ještě rychlejšímu a kvalitnějšímu vyřízení pojistných událostí. In the sales area, we successfully started new important partnerships with major brokers of the Czech as well as the European insurance market. In the first half of 2010, we introduced new websites which were highly appreciated by Hospodářské noviny for their new intuitive structure. At the end of the year, we also started a new way of cooperation with major insurance brokers. A high growth of insurance portfolio achieved in 2007 and 2008 and the broader structure of our portfolio resulted in the increased number of incurred losses reported in This trend brought an increase of claims paid that had to be accompanied by the creation of the necessary claims provisions. These facts made us improve the quality of the claim settlement service and increase the personnel, not only in our regional agencies but also in our headquarters. Moreover, we introduced a new and for our clients easier way of claims reporting in some locations. We are going to finish the implementation of the new way of claims reporting on the whole territory of the Czech Republic by the end of the first quarter All these measures will lead to even faster and better claim settlement process. Očekávám, že letošní rok bude stejně náročný jako rok Čeká nás především zlepšování produktů a služeb pro klienty, zkvalitňování servisu pro obchodní partnery a zároveň plnění očekávání našeho akcionáře. Tento rok tak bude náročný především pro naše zaměstnance. Jsem ale optimista a věřím, že se naše úsilí vyplatí a rok 2011 přinese pro naši společnost růst podílu na pojistném trhu a zároveň růst profitu. Samotným závěrem bych chtěl poděkovat všem našim obchodním partnerům za spolupráci, našim zaměstnancům za vynaloženou snahu a díky samozřejmě patří i našim klientům za jejich věrnost. I expect that the present year will be as demanding as the year In the first place, we would like to improve our products and services for clients. Then we want to keep improving services for our business partners. At the same time we are going to fulfill expectations of our shareholder. The present year will be challenging especially for our employees. But I am an optimist, I believe our efforts will pay off and the year 2011 will bring the growth of our company s market share that will be followed by the increase of profit. In the very conclusion, I would like to express my thanks for good cooperation to all our business partners as well as to our employees for their efforts. My thanks, of course, belong also to our clients for their loyality.... Ing. Petr Baný předseda představenstva generální ředitel... Ing. Petr Baný Chairman of the Board of Directors CEO Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 7

8 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI II. CORPORATE DATA 1. MANAGEMENT SPOLEČNOSTI 1. COMPANY S MANAGEMENT Organizační strukturu společnosti tvoří generální ředitelství členěné na jednotlivé úseky a samostatné odbory a dále podřízené oblastní agentury. Management společnosti reprezentují : The organisational structure of the Company consists of the headquarters divided into individual departments and independent units as well as subordinated regional agencies. The Company s management is represented by: Ing. Petr Baný předseda představenstva Ing. Petr Baný Chairman of the Board a generální ředitel of Directors and CEO Petr Štaffa ředitel administrativní Petr Štaffa Director of the Administrative a provozní části společnosti and Operational Part of the Company Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA člen představenstva, Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA Member of the Board ředitel ekonomické a finanční of Directors and Director části společnosti of the Financial Part of the Company Ing. Martin Kokesz regionální obchodní ředitel Ing. Martin Kokesz Regional Sales Director Daniel Otta regionální obchodní ředitel Daniel Otta Regional Sales Director do till 30 April 2011 Ing. Jan Coufal ředitel alternativní distribuce Ing. Jan Coufal Director of Alternative Distribution RNDr. Rudolf Kučera odpovědný pojistný matematik RNDr. Rudolf Kučera Responsible Actuary 8 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

9 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI II. CORPORATE DATA 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. KEY DATA OBCHODNÍ FIRMA: Triglav pojišťovna, a.s. TRADE NAME: Triglav pojišťovna, a.s. SÍDLO: Brno, Město Brno, Novobranská 544/1, PSČ REGISTERED OFFICE: Brno, Město Brno, Novobranská 544/1, PSČ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: ID NUMBER: VZNIK SPOLEČNOSTI: Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 3. září 1996 u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365 INCORPORATION: Recorded in the Commercial Register on 3 September 1996 kept by the Brno Regional Court in, Section B, Entry 3365 ZÁKLADNÍ KAPITÁL: ,- Kč, splaceno 100 % REGISTERED CAPITAL: CZK 360,000,000; 100 % paid up AKCIE: ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč v zaknihované podobě. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady. SHARES: 3,600 registered shares with nominal value of CZK 100,000. Registered shares can only be transferred with prior consent of the Supervisory Board. AKCIONÁŘ: Jediným akcionářem společnosti je ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. se sídlem Lublaň, Miklošičeva 19, Slovinská republika. IČO , číslo Krajského soudu v Lublani. SHAREHOLDER: The sole shareholder of the Company is ZAVAROVALNICA Triglav, d.d. with registered office in Ljubljana, Miklošičeva 19, Slovenian Republic. Id. No , No at the Regional Court in Ljubljana. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI: Dle obchodního rejstříku společnost zastupuje vůči třetím stranám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva v plném rozsahu samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsané či natištěné obchodní firmě společnosti připojí příslušná osoba svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu. REPRESENTING THE COMPANY: The Board of Directors acts on behalf of the Company towards third parties, courts and other authorities. Each member of the Board of Directors acts independently towards third parties. The deeds on legal acts are signed by the chairman of the Board of Directors independently. The signature of the relevant representative and their position in the Board of Directors must be attached to the written or printed trade name of the Company. Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 9

10 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI II. CORPORATE DATA KONTAKTNÍ MÍSTA: Generální ředitelství Brno a oblastní agentura Brno Novobranská 544/1, Brno tel: (info linka), (sekretariát GŘ) fax: http: CONTACTS: Corporate headquarters and Regional agency Brno Novobranská 544/1, Brno tel.: (info line), (CEO s secretary) fax: http: Oblastní agentura Praha Sokolovská 86/366, Praha 8 tel: , fax: Regional agency Prague Sokolovská 86/366, Prague 8 tel.: , fax: Obchodní místo Praha 4 Na Strži 1837/9 (budova centrály ÚAMK ČR), Praha 4 tel.: Sales point Prague 4 Na Strži 1837/9 (ÚAMK ČR headquarters building), Praha 4 tel.: Oblastní agentura České Budějovice Pražská 2540, České Budějovice tel: , , (likvidace) fax: , (likvidace) Regional agency České Budějovice Pražská 2540, České Budějovice tel.: , , (settlement) fax: , (settlement) Oblastní agentura Plzeň Perlová 14, Plzeň tel: , , , (likvidace) fax: Regional agency Plzeň Perlová 14, Plzeň tel.: , , , (settlement) fax: Oblastní agentura Pardubice Masarykovo náměstí 1544, Pardubice tel: , , (likvidace) fax: Regional agency Pardubice Masarykovo náměstí 1544, Pardubice tel.: , , (settlement) fax: Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

11 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI II. CORPORATE DATA Oblastní agentura Ostrava Havlíčkovo nábřeží 21, Ostrava tel: , , , (likvidace) fax: Regional agency Ostrava Havlíčkovo nábřeží 21, Ostrava tel.: , , , (settlement) fax: Oblastní agentura Liberec Sokolovské nám. 310/3, Liberec tel: , , , (likvidace) fax: Regional agency Liberec Sokolovské nám. 310/3, Liberec tel.: , , , (settlement) fax: Oblastní agentura Olomouc Sokolská 586/7, Olomouc tel: , , (likvidace) Regional agency Olomouc Sokolská 586/7, Olomouc tel.: , , (settlement) Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 11

12 III. INFORMACE O AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI III. INFORMATION ON THE COMPANY S SHAREHOLDER Jediným akcionářem Triglav pojišťovny, a.s. je největší slovinská pojišťovna ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., která provozuje pojišťovací činnost již od roku 1900 a v současné době je vedoucí složkou Skupiny Triglav. Hodnota upsaného kapitálu se oproti minulému roku nezměnila a činí EUR. V souladu s udělenou licencí provozuje pojišťovna činnosti neživotního a životního pojištění, zdravotního pojištění, penzijního připojištění, dále zajišťovací činnost a vedlejší činnosti, zejména správu investičních fondů a finančního majetku a činnost bankovnictví. Pojišťovně se daří trvale udržovat vysoký tržní podíl na slovinském pojistném trhu, který za rok 2010 dosáhl úrovně 40,8 %. Z uvedeného tržního podílu představuje zdravotní pojištění 3,7 % a zbývajících 37,1 % připadá na všechny ostatní provozované činnosti. Mezinárodní ratingová agentura Standard and Poor potvrdila pojišťovně dne 25. listopadu 2010 opět ratingové ocenění A se střednědobou finanční stabilitou. The sole shareholder of Triglav pojišťovna, a.s. is the largest Slovenian insurance company ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., which has been performing insurance activities since 1900 and is at present the leading company of the Triglav group. The value of subscribed capital did not change compared with last year and it is EUR 23,701,392. In accordance with the granted licence, the Company provides non-life and life assurance, health insurance, pension funds, reinsurance and performs other supporting activities, mainly administration of investment funds and financial assets and banking activities. The Company successfully maintains a high share in the Slovenian insurance market, which reached 40.8 % in From the mentioned market share, the health insurance represents 3.7 % and the rest of 37.1 % relates to all other operated activities. The international rating agency Standard and Poor awarded the insurance company on 25 November 2010 the rating A with medium-term financial stability. V hodnoceném roce měla pojišťovna kapitálovou účast s podílem od 68,94 % do 100,00 % v devíti dceřiných společnostech s licencí pro provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, jejichž výsledky jsou zahrnovány do konsolidovaných účetních výkazů podle metody úplné konsolidace. Jedná se o společnosti, které spolu s mateřskou společností ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. tvoří Skupinu Triglav: In the assessed year, the insurance company had capital interest from % to % in nine subsidiaries with licences for insurance or reinsurance activities. The financial results of these subsidiaries are included in consolidated financial statements according to the full consolidation method. These subsidiaries together with the mother company (ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.) are forming Triglav Group: 12 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

13 III. INFORMACE O AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI III. INFORMATION ON THE COMPANY S SHAREHOLDER Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Lublaň, Slovinsko majetkový podíl 87,00 % Pozavarovalnica Triglav RE, d.d., Ljubljana, Slovenia share % Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper, Slovinsko majetkový podíl 99,51 % Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper, Slovenia share % Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb, Chorvatsko majetkový podíl 99,59 % Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb, Croatia share % Triglav BH Osiguranje, d.d., Sarajevo, Bosna a Hercegovina majetkový podíl 68,94 % Triglav BH Osiguranje, d.d., Sarajevo, Bosnia and Herzegovina share % Triglav pojišťovna, a.s., Brno, Česká republika majetkový podíl 100,00 % Triglav pojišťovna, a.s., Brno, Czech Republic share % Triglav Kopaonik, a.d.o., Bělehrad, Srbsko majetkový podíl 94,49 % Triglav Kopaonik, a.d.o., Beograd, Serbia share % Lovčen Osiguranje, a.d., Podgorica, Černá Hora majetkový podíl 91,84 % Lovčen Osiguranje, a.d., Podgorica, Montenegro share % Triglav Krajina Kopaonik, a.d., Banja Luka, Republika Srbská, Bosna a Hercegovina majetkový podíl 99,86 % Triglav Krajina Kopaonik, a.d., Banja Luka, Republic Srpska, Bosnia and Herzegovina share % Vardar Osiguruvanje, a.d., Skopje, Makedonie majetkový podíl 70,36 % Vardar Osiguruvanje, a.d., Skopje, Macedonia share % Kromě těchto společností má ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. kapitálovou účast s různým majetkovým podílem v řadě závislých firem s jinou než pojišťovací nebo zajišťovací činností, které nejsou zahrnovány do konsolidovaných účetních výkazů. Apart from these companies, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. has capital interest with varied share in other dependent firms performing other than insurance and reinsurance activities, which are not included in the consolidated financial statements. Mateřská společnost předepsala v roce 2010 hrubé pojistné ve výši 721,3 mil. EUR. Hrubé náklady na pojistná plnění dosáhly částky 418,7 mil. EUR. Celkový objem pojistně technických rezerv vzrostl o 24,2 mil. EUR, přičemž škodné rezervy poklesly o 16,8 mil. EUR. Za hodnocené účetní období společnost vykázala čistý zisk ve výši 32,1 mil. EUR. The mother company prescribed gross premiums of EUR million in Gross claim expenses reached the amount of EUR million. The total volume of technical provisions increased about EUR 24.2 million, while claims provision decreased about EUR 16.8 million. The Company reported net result after tax in amount of EUR 32.1 million. Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 13

14 IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI IV. REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY Triglav pojišťovna, a.s. vyprodukovala v roce 2010 hrubé předepsané pojistné v celkovém objemu téměř 680 mil. Kč. Na uvedeném výsledku v realizaci rozhodujícího výkonového ukazatele se 94,1 % podílelo pojištění motorových vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a ostatní druhy pojištění motorových vozidel) a zbývající část připadá na majetková, odpovědnostní a ostatní pojištění. In 2010, the gross premium written by Triglav pojišťovna, a.s. amounted to almost CZK 680 million. The motor vehicle insurance (motor third party liability insurance and other classes of motor vehicle insurance) contributed most to the here above result and represents 94.1 % of the total premium written. The remaining part relates to property insurance, liability insurance and other insurance classes. 1. OBCHODNÍ ČINNOST Obchodní činnost byla realizována zejména prostřednictvím smluvních pojišťovacích zprostředkovatelů a současně také přímým prodejem zabezpečovaným vlastními zaměstnanci a online prodejem. V prodeji pojistných produktů byly také zaváděny alternativní cesty formou spolupráce s vybranými společnostmi. 1. BUSINESS ACTIVITIES Business was realized mainly through contractual insurance brokers and simultaneously also by direct sale provided for by company s employees and by on-line sales. For sales of insurance products, also alternative sales channels (selling in cooperation with selected companies) were introduced. 14 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

15 IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI IV. REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY VÝVOJ STRUKTURY PŘEDEPSANÉHO HRUBÉHO POJISTNÉHO PODLE SKUPIN ODVĚTVÍ ZA UPLYNULÉ 3 ROKY UKAZUJE NÁ- SLEDUJÍCÍ GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ: 2010 THE DEVELOPMENT OF THE GROSS WRITTEN PREMIUM STRUCTURE BY INDUSTRY GROUPS FOR THE LAST 3 YEARS IS SHOWN IN THE CHART BELOW: ,7 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 75,7 % Motor third party liability insurance 514,998 TCZK 18,3 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 18,3 % Motor vehicle insurance - other classes 124,258 TCZK 3,6 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 3,6 % Property insurance against fire and other damage 24,366 TCZK 2,1 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 2,1 % Liability insurance 13,993 TCZK 0,3 % úrazové pojištění tis. Kč 0,3 % Accident insurance 1,771 TCZK 0,0 % cestovní pojištění 223 tis. Kč 0,0 % Travel insurance 223 TCZK Celkem tis. Kč Total 679,609 TCZK ,8 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 74,8 % Motor third party liability insurance 533,709 TCZK 19,2 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 19,2 % Motor vehicle insurance other classes 136,912 TCZK 4,4 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 4,4 % Property insurance against fire and other damage 31,274 TCZK 1,0 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 1,0 % Liability insurance 6,859 TCZK 0,6 % úrazové pojištění tis. Kč 0,6 % Accident insurance 4,069 TCZK 0,0 % cestovní pojištění 0,0 % Travel insurance Celkem tis. Kč Total 712,823 TCZK ,3 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 73,3 % Motor third party liability insurance 520,415 TCZK 21,6 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 21,6 % Motor vehicle insurance other classes 153,405 TCZK 4,1 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 4,1 % Property insurance against fire and other damage 28,857 TCZK 1,0 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 1,0 % Liability insurance 6,808 TCZK 0,0 % úrazové pojištění 0,0 % Accident insurance 0,0 % cestovní pojištění 0,0 % Travel insurance Celkem tis. Kč Total 709,485 TCZK Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 15

16 IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI IV. REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY 2. LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V roce 2010 došlo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku ke zvýšení vyřízených škodných případů o 15,5%. Pro zvládnutí zvýšené pracnosti likvidačního procesu byly postupně vytvářeny odpovídající personální a materiálně technické podmínky ve vnitřní likvidační službě a současně pokračovala na tomto úseku externí smluvní spolupráce. Šetření a vyřizování hlášených škod bylo realizováno především kmenovými zaměstnanci pojišťovny a v potřebné míře prostřednictvím makléřských a dalších specializovaných společností na smluvním základě. Objem nákladů v hrubé výši vynaložených na výplatu pojistných plnění po promítnutí realizovaných příjmů z regresních pohledávek se meziročně zvýšil o 11,8 %. Škodný podíl měřený podílem čisté výše nákladů na pojistná plnění k čisté výši zaslouženého pojistného dosáhl výše 73,5 % a proti loňskému roku vykázal zvýšení o 2,5 procentního bodu. 2. SETTLEMENT OF CLAIMS In 2010, the amount of settled claims increased about 15.5 % compared to the same period of last year. To handle the increased demand of the claim settlement process, the adequate personnel and material conditions within the internal claim settlement service were gradually created. At the same time, external contractual cooperation continued in this field. The reported claims were investigated and settled mainly by the Company s employees and where needed by brokers and other specialized companies on contractual basis. The gross amount of costs incurred for claims paid after deduction of revenues from recourse compensations increased on year-on-year basis by 11.8 %. The loss ratio expressed by proportion of net amount of outstanding claims expenses to net earned premium reached 73.5 %. Compared to the last year, it represents an increase by 2.5 percentage points. 16 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

17 IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI IV. REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY POROVNÁNÍ VÝVOJE NÁKLADŮ NA POJISTNÁ PLNĚNÍ V HRU- BÉ VÝŠI PODLE SKUPIN POJIŠTĚNÍ UKAZUJE NÁSLEDUJÍCÍ GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ: 2010 THE COMPARISON OF EXPENSES ON OUTSTANDING CLAIMS IN GROSS AMOUNTS BY INDIVIDUAL INSURANCE CLASSES IS SHOWN IN THE CHART BELOW: ,7 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 67,7 % Motor third party liability insurance 279,805 TCZK 25,3 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 25,3 % Motor vehicle insurance other classes 104,638 TCZK 6,1 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 6,1 % Property insurance against fire and other damage 25,200 TCZK 0,8 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 0,8 % Liability insurance 3,399 TCZK 0,1 % úrazové pojištění 251 tis. Kč 0,1 % Accident insurance 251 TCZK 0,0 % cestovní pojištění 0,0 % Travel insurance Celkem tis. Kč Total 413,293 TCZK ,8 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 68,8 % Motor third party liability insurance 254,566 TCZK 26,1 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 26,1 % Motor vehicle insurance other classes 96,342 TCZK 3,6 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 3,6 % Property insurance against fire and other damage 13,161 TCZK 1,4 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 1,4 % Liability insurance 5,336 TCZK 0,1 % úrazové pojištění 275 tis. Kč 0,1 % Accident insurance 275 TCZK 0,0 % cestovní pojištění 0,0 % Travel insurance Celkem tis. Kč Total 369,680 TCZK ,7 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 60,7 % Motor third party liability insurance 175,423 TCZK 33,9 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 33,9 % Motor vehicle insurance other classes 97,823 TCZK 3,7 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 3,7 % Property insurance against fire and other damage 10,694 TCZK 1,7 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 1,7 % Liability insurance 4,823 TCZK 0,0 % úrazové pojištění 0,0 % Accident insurance 0,0 % cestovní pojištění 0,0 % Travel insurance Celkem tis. Kč Total 288,763 TCZK Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 17

18 IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI IV. REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY 3. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Triglav pojišťovna, a.s. na základě udělené licence provozuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla od roku V hodnoceném roce byl zaznamenán meziroční pokles objemu předepsaného pojistného o 3,5 %. Tržní podíl pojišťovny vzrostl o 0,2 % na úroveň 3,1 % ke konci roku Na základě rozhodnutí shromáždění členů České kanceláře pojistitelů a v souladu se zákonem č. 168/1999 Sb., ve znění jeho doplňků vytvořila pojišťovna na vrub nákladů rezervu na závazky Kanceláře ve výši 25,1 mil. Kč, takže její stav ke konci roku dosáhl částky 159,5 mil. Kč. 3. MOTOR THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE Triglav pojišťovna, a.s. has been providing motor third party liability insurance on the basis of a granted license since In the year under consideration, the volume of premium written decreased on the year-on-year basis by 3.5 %. At the end of 2010, the company s market share increased by 0.2 % to 3.1 %. Based on the decision of the meeting of members of the Czech Insurers Bureau and in accordance with the Act No. 168/1999 Sb. (Coll.), as amended, the insurance company created a provision for the liabilities of the Czech Insurers Bureau of CZK 25.1 million. The total amount of the provision thus reached CZK million at the end of the year. 4. ZAJIŠTĚNÍ A ZAHRANIČNÍ VZTAHY Veškeré proporcionální zajištění bylo pro rok 2010 realizováno ve stanovených sekcích v rozsahu dvou kvótových a tří excedentních zajišťovacích smluv uzavřených se slovinskou zajišťovnou Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., která je obdobně jako Triglav pojišťovna, a.s. dceřinou společností společnosti ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. S uvedenou zajišťovnou byla také uzavřena neproporcionální zajišťovací smlouva ke krytí škodného nadměrku u katastrofických majetkových škod a neproporcionálního škodného nadměrku u pojištění odpovědnosti (obecná odpovědnost, odpovědnost za výrobek a profesní odpovědnost) ve formě fakultativní zajišťovací smlouvy. K zajištění škodného nadměrku v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla byla sjednána neproporcionální zajišťovací smlouva prostřednictvím zajišťovacího makléře Aon Benfield Praha a.s. Je možno konstatovat, že veškerá rizika vyplývající z pojistného kmene pojišťovny byla v roce 2010 chráněna zajistným programem poskytujícím dostatečnou ochranu před škodami jakéhokoliv rozsahu, včetně katastrofických škod. 5. PERSONÁLNÍ OBLAST Ke konci roku 2010 dosáhl průměrný počet zaměstnanců pojišťovny přepočteného stavu 125 osob a byl o 4 vyšší ve srovnání s koncovým stavem předchozího roku. Celkový fyzický stav k 31. prosinci hodnoceného období byl 122 osob, takže meziročně zaměstnanost zůstala na stejné úrovni. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, stanoví pro zaměstnavatele povinný 4 % podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců. Zákonná povinnost byla tedy naplněna zaměstnáváním více než 5 osob se změněnou pracovní schopností v trvalém pracovním poměru v pojišťovně. Z dosaženého průměrného ročního přepočteného stavu zaměstnanců Triglav pojišťovny, a.s. představuje skutečný počet zdravotně postižených osob REINSURANCE AND INTERNATIONAL RELATIONS In 2010, proportional reinsurance cover protecting the whole non-life portfolio within the range of two quota share and three surplus treaties was concluded directly with the Slovene reinsurance company Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., which is similarly to the Company a daughter company of ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. This reinsurance company also provided non-proportional reinsurance cover for property insurance (Catastrophic Excess of Loss) and for liability insurance (in the form of Facultative Excess of Loss treaty). The class of motor third party liability insurance was protected by the Excess of Loss reinsurance treaty concluded through the reinsurance broker Aon Benfield Praha a.s. It is possible to state the risks arising from the portfolio of the Company were sufficiently protected against losses of all scales (including catastrophic losses) by the reinsurance programme in HUMAN RESOURCES At the end of 2010 the average number of adjusted employees of the insurance company reached to 125, which is by 4 more than the year-end number of previous year. The total headcount at 31st December of the monitored period was 122 persons, so the year- -on-year employment stayed the same. The act number 435/2004 Sb. (Coll.) On Employment, as amended, determines that the number of disabled employees must equal 4 % of the total number of employees. The legal requirement was therefore met by employing more than 5 people with limited working ability on the basis of permanent working contracts. From the reached annual adjusted number of employees of Triglav pojišťovna, a.s., the actual number of disabled employees represents SOLVENCY Pursuant to the statutory regulations, the Company is obliged to have its own funds during the entire period of its operation, at least at the required solvency margin. These funds should be cove- 18 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

19 IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI IV. REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY 6. SOLVENTNOST Ve smyslu zákonných ustanovení je pojišťovna povinna po celou dobu své činnosti mít vlastní zdroje nejméně ve výši požadované míry solventnosti s tím, že tyto zdroje musí být kryty odpovídající hodnotou aktiv. Solventnost vyjadřuje schopnost pojišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji plnění závazků vyplývajících z uzavřených pojistných smluv. Při výpočtu solventnosti je určována disponibilní míra solventnosti, která vyjadřuje hodnotu vlastního kapitálu pojišťovny. Současně se stanoví požadovaná míra solventnosti prvním výsledkem vycházejícím z předepsaného hrubého pojistného a druhým výsledkem vyplývajícím z hrubých nákladů a rezervy na pojistná plnění. Jednu třetinu požadované míry solventnosti tvoří garanční fond, který v návaznosti na provozovaná odvětví Triglav pojišťovny, a.s. nesmí být nižší než částka 120 mil. Kč. Výsledek výpočtu solventnosti za rok 2010 a porovnání s hodnotami minulého roku je následující (tis. Kč): Ukazatel Disponibilní míra solventnosti Požadovaná míra solventnosti I Požadovaná míra solventnosti II Zákonná výše garančního fondu Index 10/ , , , ,33 Skutečná hodnota disponibilní míry solventnosti převyšuje o více jak 97,5 % zákonnou výši garančního fondu. 7. ZÁMĚRY PRO ROK 2011 V návaznosti na schválené záměry střednědobého výhledu do roku 2015 a s ohledem na vnější ekonomické podmínky stanoví finanční plán na rok 2011 vyšší dynamiku růstu předepsaného pojistného. Vývoj režijních nákladů a škodného podílu by měl umožnit v roce 2010 tvorbu zisku. Schválený zajistný program nepředpokládá výrazné změny kvótového zajištění v odvětví povinného ručení a havarijního pojištění motorových vozidel, což by mělo přispět k další stabilizaci výsledku ze zajištění. Pro zintenzivnění obchodní činnosti jsou zkvalitňovány pojistné podmínky u stávajících produktů pojištění spolu s přípravou nových pojistných produktů za účelem rozšíření rozsahu nabídky na konkurenčním pojistném trhu. 8. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI K datu sestavení výroční zprávy nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by si vyžádaly úpravu výroční zprávy společnosti. red by the corresponding value of assets. Solvency is the ability of the insurance company to permanently secure from its own resources the fulfillment of liabilities arising from the incepted insurance policies. When calculating solvency, the available solvency margin is determined. The solvency margin represents the value of the insurance company s equity. The first result of calculation of the gross premium written and the second result of calculation of the costs of outstanding claims including the provision for outstanding claims further determine the required solvency margin. One third of the required solvency margin consists of the guarantee fund, which cannot be lower than CZK 120 million for the insurance industries provided by Triglav pojišťovna, a.s. The result of solvency calculation for 2010 and comparison with the last year s figures is shown below (TCZK): Indicator Available solvency margin Available solvency margin I Available solvency margin II Mandatory level of guarantee fund Index 10/09 237, , ,087 93, ,273 59, ,000 90, The actual value of available solvency margin exceeds the legal requirement as to the guarantee fund by more than 97.5 %. 7. OBJECTIVES FOR 2011 Further to the approved objectives of the medium-term strategy until 2015 and with respect to the external economic conditions, the financial plan for 2011 determines a higher dynamics of growth of written premium. A growth of overhead expenses and the overall development of loss ratio should enable the achievement of profit in The approved reinsurance program does not assume any significant changes in quota share reinsurance as to motor third party liability insurance and casco insurance, which should contribute to further stabilization of the reinsurance result. For intensification of business activities, the insurance conditions of present insurance products are enhanced together with a preparation of new insurance products in order to enlarge a range of proposal on the competitive insurance market. 8. SUBSEQUENT EVENTS The Company s management is not aware of any material subsequent events that have occurred since the balance sheet date that would have a material impact on the financial statements of the Company. Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 19

20 V. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VE SMYSLU 66 A OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU V. REPORT ON RELATIONS BETWEEN RELATED PARTIES PURSUANT TO 66 A OF THE COMMERCIAL CODE OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d Lublaň, Miklošičeva 19, Slovinská republika IČO , zapsaná pod číslem u Krajského soudu v Lublani CONTROLLING ENTITY: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d Ljubljana, Miklošičeva 19, Slovenian Republic Id. No , No at the Regional Court in Ljubljana OVLÁDANÁ OSOBA: Triglav pojišťovna, a.s Brno, Město Brno, Novobranská 554/1, Česká republika IČO , zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3365 CONTROLLED ENTITY: Triglav pojišťovna, a.s Brno, Město Brno, Novobranská 554/1, Czech Republic Id.No , recorded in the Commercial Register kept by the Brno Regional Court, Section B, Entry 3365 Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyla v účetním období roku 2010 uzavřena ovládací smlouva. S ohledem na tuto skutečnost a ve smyslu 66a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění navazujících zákonů (dále jen obchodní zákoník), je povinností představenstva ovládané osoby ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen propojené osoby). Na základě této zákonné povinnosti představenstvo Triglav pojišťovny, a.s. jako ovládané osoby uvádí následující skutečnosti: No controlling agreement was concluded between the Controlling and Controlled entity in the accounting period of Taking into consideration that no such agreement exists and pursuant to Section 66a, Subsection 9 of the Commercial Code, the Board of Directors of the Controlled entity is obligated to prepare a written report on relations between the Controlled and Controlling entities and between the Controlled entity and other entities controlled by the same Controlling entity ( related parties ). As a result of this obligation, the Board of Directors of Triglav pojišťovna, a.s. hereby presents the following information: 1. Ovládající osoba je jediným akcionářem ovládané osoby a má 100 % podíl na jejím základním kapitálu, který činí částku tis. Kč a je v plné výši splacen. 2. V průběhu roku 2010 byly mezi propojenými osobami realizovány obchodní vztahy pouze na úseku zajištění rizik převzatých do pojištění. S dceřinou společností ovládající osoby Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. v souladu se zajistným programem pro rok 2010 byly uzavřeny ve stanovených sekcích proporcionální zajistné smlouvy formou dvou kvótových a tří excedentních smluv. Ve všech smlouvách jsou kromě jiného určeny limity zajištění v EUR, procentní výše postoupeného pojistného a procentní výše zajistné provize. Současně byly s uvedenou zajišťovnou uzavřeny dvě neproporcionální zajistné smlouvy, a to na krytí škodného nadměrku u katastrofických škod v majetkových pojištěních a na fakultativní zajištění škodného nadměrku v pojištění obecné a profesní odpovědnosti a odpovědnosti za výrobek. Ze vzájemných obchodních vztahů vyplynul pro ovládanou osobu k závazek ve výši tis. Kč 1. The Controlling entity is the sole shareholder of Triglav pojišťovna, a.s. and holds a 100 % share in registered capital, which is in the amount of 360,000 thousand CZK and is fully paid up. 2. During 2010, business relations between the related parties occurred only in the area of reinsurance of risks transferred in insurance. Reinsurance contracts for proportional reinsurance in stated segments (two quota share treaties and three surplus treaties) were concluded with the subsidiary of the Controlling entity Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. in accordance with reinsurance program for In all reinsurance contracts there are among others limits of coverage in EUR, percentage height of premium cession and percentage height of reinsurance commission determined. At the same time, two non-proportional excess of loss reinsurance contracts were concluded with this reinsurer to cover catastrophe claims in property insurance and facultative excess of loss in general and professional liability and product liability. As at 31 December 2010, the payable for Controlled 20 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

21 V. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VE SMYSLU 66 A OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU V. REPORT ON RELATIONS BETWEEN RELATED PARTIES PURSUANT TO 66 A OF THE COMMERCIAL CODE vůči zajišťovně Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. Stav pohledávek a závazků vůči ostatním podnikům ve skupině je uveden v části II.12, písm.(a) přílohy účetní závěrky k 31. prosinci Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že v posledním účetním období nebylo poskytnuto žádné plnění a ovládající osoba nevyužila svého vlivu k prosazení, či přijetí opatření nebo uzavření takové smlouvy, ze které by mohla společnosti Triglav pojišťovna, a.s. vzniknout majetková škoda. 4. Představenstvo dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami jsou pravdivé a úplné. entity in the amount of 1,014 thousand CZK resulted from mutual relations with Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. The balance of receivables from and payables to other companies in the group is specified in section II.12. letter (a) of the Notes to financial statements as at 31 December The Board of Directors of the Controlled entity declares there was no performance in prior accounting period and the Controlling entity did not use its influence to enforce adoption of measures or conclusion of an agreement that could cause property damage to Triglav pojišťovna, a.s. 4. The Board of Directors further declares that the information presented in the Report on relations is true and complete. V Brně dne 21. března 2011 In Brno on 21 March Ing. Petr Baný předseda představenstva generální ředitel... Ing. Petr Baný Chairman of the Board of Directors CEO Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 21

22 VI. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY VI. REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD Dozorčí rada společnosti Triglav pojišťovna, a.s., Brno, dohlížela v uplynulém hospodářském roce na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. S výsledky hospodaření společnosti byla čtvrtletně seznamována prostřednictvím písemných zpráv a účetních výkazů předkládaných představenstvem společnosti. Dozorčí rada v rámci své působnosti vyplývající z článku VII C, bod 1 stanov společnosti přezkoumala zprávu o hospodaření společnosti v roce 2010 zejména pak návaznost účetních výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát a přílohy k účetní závěrce. Současně se seznámila se zprávou nezávislého auditora KPMG Česká republika, s. r. o., pro akcionáře společnosti Triglav pojišťovna, a.s. a její závěry vzala na vědomí. Na základě vlastních poznatků, prověřením dosažených skutečností a na základě závěrů ze zprávy o auditu dozorčí rada konstatuje, že účetní závěrka byla vyhotovena v souladu s platnými zákony a příslušnými předpisy České republiky a na základě toho nemá k předloženým materiálům žádné připomínky. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku o hospodaření společnosti za rok 2010 v plném rozsahu. In prior financial year, the Supervisory Board of Triglav pojišťovna, a.s. supervised the performance of the Board of Directors and the Company s business activities. The Board of Directors informed the Supervisory Board on the results on a quarterly basis through reports and financial statements. Pursuant to Article VII C, point 1of the Articles of Association of the Company, the Supervisory Board reviewed the 2010 report on the financial performance of the Company, primarily the integrity of the Balance Sheet and Profit and Loss Statement as well as the Notes to Financial Statements. At the same time, the Supervisory Board reviewed the report of the independent auditor KPMG Česká republika, s.r.o. and took its conclusions into consideration. Based on its own experience, revision of the achieved results and conclusions of the auditor s report, the Supervisory Board hereby states that the financial statements have been prepared in accordance with valid legislation and relevant regulations of the Czech Republic and has no objections to the presented documents. The Supervisory Board therefore recommends that the complete version of financial statements of the Company for 2010 could be approved by the General Assembly. 22 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

23 VI. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY VI. REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD Dozorčí rada rovněž projednala a schválila návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok Konstatovala, že návrh představenstva je v souladu se zákonem, stanovami společnosti a závěry valné hromady akcionáře, a proto doporučuje valné hromadě jeho schválení v navrženém rozsahu. Lublaň, 22. března 2011 The Supervisory Board also discussed and approved the proposal for distribution of the financial result for The Supervisory Board concluded that the proposal of the Board of Directors is in accordance with the law, the Articles of Association and conclusions of the shareholders General Meeting and therefore recommends that it could be approved by the General Assembly as proposed. DOZORČÍ RADA: Ljubljana, 22 nd March 2011 SUPERVISORY BOARD:... předseda Andrej Slapar... Chairman Andrej Slapar... člen Jože Obersnel... Member Jože Obersnel... člen Ing. Šárka Vodičková... Member Ing. Šárka Vodičková Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 23

24 VII. ZPRÁVA AUDITORA VII. AUDITOR S REPORT 24 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

25 VII. ZPRÁVA AUDITORA VII. AUDITOR S REPORT Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 25

26 VII. ZPRÁVA AUDITORA VII. AUDITOR S REPORT 26 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

27 VII. ZPRÁVA AUDITORA VII. AUDITOR S REPORT Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 27

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 IČ/Company identification number: 27 38 66 43 DIČ/Tax identification number: CZ27386643 Tel./Phone: +420 221 666 222 Fax/Fax: +420 221

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Základní údaje MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, PSČ

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s.

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2002 Komerční pojišťovna, a. s. 752 Jednou z nejvýznamějších událostí roku 2002 bylo navýšení základního kapitálu společnosti na 752 milionů Kč. 2,54 % Podle statistiky České

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 Část A / Part A Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. VZ Czech E189023 2013 www.domena.cz Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů / Financial Summary tis.

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Vyrocni zprava 2002 29.9.2003 11:19 Stránka 1. výroční zpráva annual report 2002

Vyrocni zprava 2002 29.9.2003 11:19 Stránka 1. výroční zpráva annual report 2002 Vyrocni zprava 22 29.9.23 11:19 Stránka 1 výroční zpráva annual report 22 Vyrocni zprava 22 29.9.23 11:19 Stránka 2 Vyrocni zprava 22 29.9.23 11:19 Stránka 3 OBSAH CONTENTS 4 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Blíž klientům Closer to Customers

Blíž klientům Closer to Customers Blíž klientům Closer to Customers Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2007 Pojistné produkty ČP ZDRAVÍ umožňují klientům kompenzovat nedostatek finančních prostředků v době nemoci.

Více

Quarterly Performance Report 31.3.2015

Quarterly Performance Report 31.3.2015 Quarterly Performance Report 31.3.2015 Česká pojišťovna a.s. Quarterly Performance Report 30.9.2013 Content Description of the Company... 3 Corporate Governance... 6 Company s shareholders structure...

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Publikováno duben 2010 Published April, 2010

Publikováno duben 2010 Published April, 2010 Publikováno duben 2010 Published April, 2010 2 0 0 9 OBSAH CONTENT 1 OBSAH 1 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o společnosti... 13 4. Finanční výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rozhodnutím jediného akcionáře z 12. 6. 2015 došlo ke změně obchodního jména společnosti z Triglav pojišťovna, a.s. na DIRECT pojišťovna, a.s. Tato výroční zpráva se vztahuje k období,

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Výroční zpráva annual report

Výroční zpráva annual report Výroční zpráva annual report Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory statement of the chairman of the board of directors Ing. Pavol Parízek předseda představenstva a generální ředitel Pavol Parízek

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Využití korelace v rezervování povinného ručení

Využití korelace v rezervování povinného ručení INSURANCE Využití korelace v rezervování povinného ručení Ondřej Bušta, Actuarial services 7. prosince 2007 ADVISORY 1 Agenda Nástin problému Majetkové škody Zdravotní škody Korelační analýza a riziko

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 30. 6. 2009 Datum uveřejnění: 10. 8. 2009 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 2011 Výroční zpráva / Annual Report 2011 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Název kapitoly Název další kapitoly Individuální účetní závěrka Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2011

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 13. června 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1 st Q 211 1. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti

Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Martina Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na popis podstaty a postupu použití metody míry solventnosti jako jedné z metod měření

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Certain Security Holders of KIT digital, Inc. represented by Lubomír Andrejsek

Certain Security Holders of KIT digital, Inc. represented by Lubomír Andrejsek Lubomir Andrejsek (la@btb.cz) Eberlova 1482 / 17 155 00 Praha Czech Republic Telephone: +420 603 449 134 Facsimile: +420 251 612 831 Hearing Date: August 5, 2013, at 9:30 a.m. Objection Deadline: July

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více