VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

4

5 OBSAH CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Úvodní slovo předsedy představenstva 6 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 1. Management společnosti 8 2. Základní údaje 9 I. FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Foreword by the chairman of the board of directors 6 II. CORPORATE DATA 1. Company s management 8 2. Key data 9 III. INFORMACE O AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI Informace o akcionáři společnosti 12 III. INFORMATION ON THE COMPANY S SHAREHOLDER Information on the company s shareholder 12 IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 1. Obchodní činnost Likvidace pojistných událostí Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zajištění a zahraniční vztahy Personální oblast Solventnost Záměry pro rok Následné události 19 IV. REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY 1. Business activities Settlement of claims Motor third party liability insurance Reinsurance and international relations Human resources Solvency Objectives for Subsequent events 19 V. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VE SMYSLU 66 a OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu 66 a Obchodního zákoníku 20 V. REPORT ON RELATIONS BETWEEN RELATED PARTIES PURSUANT TO 66 A OF THE COMMERCIAL CODE Report on relations between related parties pursuant to 66 a of the commercial code 20 VI. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Zpráva dozorčí rady 22 VI. REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD Report of the supervisory board 22 VII. ZPRÁVA AUDITORA Zpráva auditora 24 VII. AUDITOR S REPORT Auditor s report 24 VIII. ÚČETNÍ VÝKAZY VČETNĚ PŘÍLOHY 1. Rozvaha (v tis. Kč) Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2010 (nekonsolidovaná) Balance sheet (in thousands of Czech crowns TCZK) Profit and loss account (in thousands of Czech crowns TCZK) Statement of changes in equity Notes to the financial statements 40 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 5

6 I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA I. FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Vážení obchodní přátelé, Dear business partners, rok 2010 byl pro Triglav pojišťovnu, a.s. náročným rokem. Jak v Evropě, tak i v České republice vrcholila finanční recese. I přes nelehkou ekonomickou situaci však naše společnost dostála svých cílů a pokračovala v dříve naplánovaných změnách, které jsou součástí dlouhodobé firemní strategie. K našim hlavním cílům patří dosažení profitability již ze základního předmětu podnikání, tedy z pojišťování. Dalším úkolem, který si dlouhodobě klademe, je zajištění růstu podílu na trhu. A v neposlední řadě si uvědomujeme, že musíme kontinuálně zvyšovat kvalitu služeb pro naše klienty a makléře. The year 2010 was for Triglav pojišťovna, a.s. a demanding year. In Europe as well as in the Czech Republic, the financial recession culminated. In spite of that uneasy economic situation our Company reached its goals and went ahead with its originally planned changes which are the part of the long-term strategy of the Company. Achievement of profitability from our main business (i.e. from insurance) is one of our main goals. Another long-term goal of our company is to increase our market share. And last but not least, we are well aware of our obligation to keep increasing the quality of services for both, our clients as well as brokers. V roce 2010 došlo k celkovému meziročnímu poklesu na neživotním pojistném trhu v rámci České republiky. Pojišťovnictví však i nadále zůstalo významným odvětvím české ekonomiky, vykázalo uspokojivé výsledky a projevilo celkovou stabilitu. K příznivým výsledkům přispěla také Triglav pojišťovna, a.s. díky dosažení předepsaného pojistného v hodnotě téměř 680 milionů korun. Bohužel ani tento uspokojivý výsledek nestačil na zvýšení podílu naší společnosti na českém pojistném trhu. Úspěchy jsme však zaznamenali na nadnárodní úrovni. Triglav pojišťovně se v náročném roce 2010 podařilo dosáhnout zvýšení profitability v mezinárodním účetním standardu o 50 % oproti roku Tohoto výsledku jsme dosáhli především díky úpisu kvalitnějších a méně rizikových obchodů a zároveň díky zásadnímu zlepšení práce s neplatiči. In 2010, the non-life insurance market as a whole dropped within the Czech Republic. Insurance business, however, remained an important industry sector of the Czech economy and reported satisfactory results and overall stability. Also our insurance company contributed to these results, namely by subscribing nearly CZK 680 million of gross premiums. Unfortunately, that satisfactory result was not good enough to increase our market share. But we experienced a success on the international level. In the difficult year of 2010, Triglav pojišťovna, a.s. achieved a 50-percent- -increase of its profitability under international accounting standards (compared to 2009). This result was reached mainly thanks to underwriting of superior and less risky sales as well as significant improvements in dealing with bad payers. 6 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

7 I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA I. FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS V obchodní oblasti jsme úspěšně zahájili nová důležitá partnerství s významnými makléři českého i evropského pojistného trhu. V první polovině roku 2010 jsme navíc spustili nové webové stránky, které díky nové intuitivní struktuře získaly ocenění od Hospodářských novin. Závěrem loňského roku jsme rovněž s významnými pojistnými makléři započali nový způsob spolupráce. Vysoký růst pojistného kmene mezi roky 2007 a 2008 a širší skladba našeho portfolia byly i loni provázeny zvýšeným počtem hlášených škodných událostí. Tento trend přinesl nárůst objemu vyplacených pojistných plnění spolu s potřebou tvorby škodných rezerv. Na základě těchto skutečností proto bylo nezbytné dosáhnout zkvalitnění a personálního posílení likvidační služby na oblastních agenturách i na ústředí Triglav pojišťovny. Navíc se nám v některých lokalitách podařilo spustit nový a pro klienty jednodušší způsob hlášení pojistných událostí. Kompletní pokrytí České republiky plánujeme dokončit v prvním čtvrtletí roku Všechna tato opatření povedou k ještě rychlejšímu a kvalitnějšímu vyřízení pojistných událostí. In the sales area, we successfully started new important partnerships with major brokers of the Czech as well as the European insurance market. In the first half of 2010, we introduced new websites which were highly appreciated by Hospodářské noviny for their new intuitive structure. At the end of the year, we also started a new way of cooperation with major insurance brokers. A high growth of insurance portfolio achieved in 2007 and 2008 and the broader structure of our portfolio resulted in the increased number of incurred losses reported in This trend brought an increase of claims paid that had to be accompanied by the creation of the necessary claims provisions. These facts made us improve the quality of the claim settlement service and increase the personnel, not only in our regional agencies but also in our headquarters. Moreover, we introduced a new and for our clients easier way of claims reporting in some locations. We are going to finish the implementation of the new way of claims reporting on the whole territory of the Czech Republic by the end of the first quarter All these measures will lead to even faster and better claim settlement process. Očekávám, že letošní rok bude stejně náročný jako rok Čeká nás především zlepšování produktů a služeb pro klienty, zkvalitňování servisu pro obchodní partnery a zároveň plnění očekávání našeho akcionáře. Tento rok tak bude náročný především pro naše zaměstnance. Jsem ale optimista a věřím, že se naše úsilí vyplatí a rok 2011 přinese pro naši společnost růst podílu na pojistném trhu a zároveň růst profitu. Samotným závěrem bych chtěl poděkovat všem našim obchodním partnerům za spolupráci, našim zaměstnancům za vynaloženou snahu a díky samozřejmě patří i našim klientům za jejich věrnost. I expect that the present year will be as demanding as the year In the first place, we would like to improve our products and services for clients. Then we want to keep improving services for our business partners. At the same time we are going to fulfill expectations of our shareholder. The present year will be challenging especially for our employees. But I am an optimist, I believe our efforts will pay off and the year 2011 will bring the growth of our company s market share that will be followed by the increase of profit. In the very conclusion, I would like to express my thanks for good cooperation to all our business partners as well as to our employees for their efforts. My thanks, of course, belong also to our clients for their loyality.... Ing. Petr Baný předseda představenstva generální ředitel... Ing. Petr Baný Chairman of the Board of Directors CEO Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 7

8 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI II. CORPORATE DATA 1. MANAGEMENT SPOLEČNOSTI 1. COMPANY S MANAGEMENT Organizační strukturu společnosti tvoří generální ředitelství členěné na jednotlivé úseky a samostatné odbory a dále podřízené oblastní agentury. Management společnosti reprezentují : The organisational structure of the Company consists of the headquarters divided into individual departments and independent units as well as subordinated regional agencies. The Company s management is represented by: Ing. Petr Baný předseda představenstva Ing. Petr Baný Chairman of the Board a generální ředitel of Directors and CEO Petr Štaffa ředitel administrativní Petr Štaffa Director of the Administrative a provozní části společnosti and Operational Part of the Company Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA člen představenstva, Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA Member of the Board ředitel ekonomické a finanční of Directors and Director části společnosti of the Financial Part of the Company Ing. Martin Kokesz regionální obchodní ředitel Ing. Martin Kokesz Regional Sales Director Daniel Otta regionální obchodní ředitel Daniel Otta Regional Sales Director do till 30 April 2011 Ing. Jan Coufal ředitel alternativní distribuce Ing. Jan Coufal Director of Alternative Distribution RNDr. Rudolf Kučera odpovědný pojistný matematik RNDr. Rudolf Kučera Responsible Actuary 8 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

9 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI II. CORPORATE DATA 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. KEY DATA OBCHODNÍ FIRMA: Triglav pojišťovna, a.s. TRADE NAME: Triglav pojišťovna, a.s. SÍDLO: Brno, Město Brno, Novobranská 544/1, PSČ REGISTERED OFFICE: Brno, Město Brno, Novobranská 544/1, PSČ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: ID NUMBER: VZNIK SPOLEČNOSTI: Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 3. září 1996 u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365 INCORPORATION: Recorded in the Commercial Register on 3 September 1996 kept by the Brno Regional Court in, Section B, Entry 3365 ZÁKLADNÍ KAPITÁL: ,- Kč, splaceno 100 % REGISTERED CAPITAL: CZK 360,000,000; 100 % paid up AKCIE: ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč v zaknihované podobě. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady. SHARES: 3,600 registered shares with nominal value of CZK 100,000. Registered shares can only be transferred with prior consent of the Supervisory Board. AKCIONÁŘ: Jediným akcionářem společnosti je ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. se sídlem Lublaň, Miklošičeva 19, Slovinská republika. IČO , číslo Krajského soudu v Lublani. SHAREHOLDER: The sole shareholder of the Company is ZAVAROVALNICA Triglav, d.d. with registered office in Ljubljana, Miklošičeva 19, Slovenian Republic. Id. No , No at the Regional Court in Ljubljana. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI: Dle obchodního rejstříku společnost zastupuje vůči třetím stranám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva v plném rozsahu samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsané či natištěné obchodní firmě společnosti připojí příslušná osoba svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu. REPRESENTING THE COMPANY: The Board of Directors acts on behalf of the Company towards third parties, courts and other authorities. Each member of the Board of Directors acts independently towards third parties. The deeds on legal acts are signed by the chairman of the Board of Directors independently. The signature of the relevant representative and their position in the Board of Directors must be attached to the written or printed trade name of the Company. Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 9

10 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI II. CORPORATE DATA KONTAKTNÍ MÍSTA: Generální ředitelství Brno a oblastní agentura Brno Novobranská 544/1, Brno tel: (info linka), (sekretariát GŘ) fax: http: CONTACTS: Corporate headquarters and Regional agency Brno Novobranská 544/1, Brno tel.: (info line), (CEO s secretary) fax: http: Oblastní agentura Praha Sokolovská 86/366, Praha 8 tel: , fax: Regional agency Prague Sokolovská 86/366, Prague 8 tel.: , fax: Obchodní místo Praha 4 Na Strži 1837/9 (budova centrály ÚAMK ČR), Praha 4 tel.: Sales point Prague 4 Na Strži 1837/9 (ÚAMK ČR headquarters building), Praha 4 tel.: Oblastní agentura České Budějovice Pražská 2540, České Budějovice tel: , , (likvidace) fax: , (likvidace) Regional agency České Budějovice Pražská 2540, České Budějovice tel.: , , (settlement) fax: , (settlement) Oblastní agentura Plzeň Perlová 14, Plzeň tel: , , , (likvidace) fax: Regional agency Plzeň Perlová 14, Plzeň tel.: , , , (settlement) fax: Oblastní agentura Pardubice Masarykovo náměstí 1544, Pardubice tel: , , (likvidace) fax: Regional agency Pardubice Masarykovo náměstí 1544, Pardubice tel.: , , (settlement) fax: Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

11 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI II. CORPORATE DATA Oblastní agentura Ostrava Havlíčkovo nábřeží 21, Ostrava tel: , , , (likvidace) fax: Regional agency Ostrava Havlíčkovo nábřeží 21, Ostrava tel.: , , , (settlement) fax: Oblastní agentura Liberec Sokolovské nám. 310/3, Liberec tel: , , , (likvidace) fax: Regional agency Liberec Sokolovské nám. 310/3, Liberec tel.: , , , (settlement) fax: Oblastní agentura Olomouc Sokolská 586/7, Olomouc tel: , , (likvidace) Regional agency Olomouc Sokolská 586/7, Olomouc tel.: , , (settlement) Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 11

12 III. INFORMACE O AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI III. INFORMATION ON THE COMPANY S SHAREHOLDER Jediným akcionářem Triglav pojišťovny, a.s. je největší slovinská pojišťovna ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., která provozuje pojišťovací činnost již od roku 1900 a v současné době je vedoucí složkou Skupiny Triglav. Hodnota upsaného kapitálu se oproti minulému roku nezměnila a činí EUR. V souladu s udělenou licencí provozuje pojišťovna činnosti neživotního a životního pojištění, zdravotního pojištění, penzijního připojištění, dále zajišťovací činnost a vedlejší činnosti, zejména správu investičních fondů a finančního majetku a činnost bankovnictví. Pojišťovně se daří trvale udržovat vysoký tržní podíl na slovinském pojistném trhu, který za rok 2010 dosáhl úrovně 40,8 %. Z uvedeného tržního podílu představuje zdravotní pojištění 3,7 % a zbývajících 37,1 % připadá na všechny ostatní provozované činnosti. Mezinárodní ratingová agentura Standard and Poor potvrdila pojišťovně dne 25. listopadu 2010 opět ratingové ocenění A se střednědobou finanční stabilitou. The sole shareholder of Triglav pojišťovna, a.s. is the largest Slovenian insurance company ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., which has been performing insurance activities since 1900 and is at present the leading company of the Triglav group. The value of subscribed capital did not change compared with last year and it is EUR 23,701,392. In accordance with the granted licence, the Company provides non-life and life assurance, health insurance, pension funds, reinsurance and performs other supporting activities, mainly administration of investment funds and financial assets and banking activities. The Company successfully maintains a high share in the Slovenian insurance market, which reached 40.8 % in From the mentioned market share, the health insurance represents 3.7 % and the rest of 37.1 % relates to all other operated activities. The international rating agency Standard and Poor awarded the insurance company on 25 November 2010 the rating A with medium-term financial stability. V hodnoceném roce měla pojišťovna kapitálovou účast s podílem od 68,94 % do 100,00 % v devíti dceřiných společnostech s licencí pro provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, jejichž výsledky jsou zahrnovány do konsolidovaných účetních výkazů podle metody úplné konsolidace. Jedná se o společnosti, které spolu s mateřskou společností ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. tvoří Skupinu Triglav: In the assessed year, the insurance company had capital interest from % to % in nine subsidiaries with licences for insurance or reinsurance activities. The financial results of these subsidiaries are included in consolidated financial statements according to the full consolidation method. These subsidiaries together with the mother company (ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.) are forming Triglav Group: 12 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

13 III. INFORMACE O AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI III. INFORMATION ON THE COMPANY S SHAREHOLDER Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Lublaň, Slovinsko majetkový podíl 87,00 % Pozavarovalnica Triglav RE, d.d., Ljubljana, Slovenia share % Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper, Slovinsko majetkový podíl 99,51 % Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper, Slovenia share % Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb, Chorvatsko majetkový podíl 99,59 % Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb, Croatia share % Triglav BH Osiguranje, d.d., Sarajevo, Bosna a Hercegovina majetkový podíl 68,94 % Triglav BH Osiguranje, d.d., Sarajevo, Bosnia and Herzegovina share % Triglav pojišťovna, a.s., Brno, Česká republika majetkový podíl 100,00 % Triglav pojišťovna, a.s., Brno, Czech Republic share % Triglav Kopaonik, a.d.o., Bělehrad, Srbsko majetkový podíl 94,49 % Triglav Kopaonik, a.d.o., Beograd, Serbia share % Lovčen Osiguranje, a.d., Podgorica, Černá Hora majetkový podíl 91,84 % Lovčen Osiguranje, a.d., Podgorica, Montenegro share % Triglav Krajina Kopaonik, a.d., Banja Luka, Republika Srbská, Bosna a Hercegovina majetkový podíl 99,86 % Triglav Krajina Kopaonik, a.d., Banja Luka, Republic Srpska, Bosnia and Herzegovina share % Vardar Osiguruvanje, a.d., Skopje, Makedonie majetkový podíl 70,36 % Vardar Osiguruvanje, a.d., Skopje, Macedonia share % Kromě těchto společností má ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. kapitálovou účast s různým majetkovým podílem v řadě závislých firem s jinou než pojišťovací nebo zajišťovací činností, které nejsou zahrnovány do konsolidovaných účetních výkazů. Apart from these companies, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. has capital interest with varied share in other dependent firms performing other than insurance and reinsurance activities, which are not included in the consolidated financial statements. Mateřská společnost předepsala v roce 2010 hrubé pojistné ve výši 721,3 mil. EUR. Hrubé náklady na pojistná plnění dosáhly částky 418,7 mil. EUR. Celkový objem pojistně technických rezerv vzrostl o 24,2 mil. EUR, přičemž škodné rezervy poklesly o 16,8 mil. EUR. Za hodnocené účetní období společnost vykázala čistý zisk ve výši 32,1 mil. EUR. The mother company prescribed gross premiums of EUR million in Gross claim expenses reached the amount of EUR million. The total volume of technical provisions increased about EUR 24.2 million, while claims provision decreased about EUR 16.8 million. The Company reported net result after tax in amount of EUR 32.1 million. Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 13

14 IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI IV. REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY Triglav pojišťovna, a.s. vyprodukovala v roce 2010 hrubé předepsané pojistné v celkovém objemu téměř 680 mil. Kč. Na uvedeném výsledku v realizaci rozhodujícího výkonového ukazatele se 94,1 % podílelo pojištění motorových vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a ostatní druhy pojištění motorových vozidel) a zbývající část připadá na majetková, odpovědnostní a ostatní pojištění. In 2010, the gross premium written by Triglav pojišťovna, a.s. amounted to almost CZK 680 million. The motor vehicle insurance (motor third party liability insurance and other classes of motor vehicle insurance) contributed most to the here above result and represents 94.1 % of the total premium written. The remaining part relates to property insurance, liability insurance and other insurance classes. 1. OBCHODNÍ ČINNOST Obchodní činnost byla realizována zejména prostřednictvím smluvních pojišťovacích zprostředkovatelů a současně také přímým prodejem zabezpečovaným vlastními zaměstnanci a online prodejem. V prodeji pojistných produktů byly také zaváděny alternativní cesty formou spolupráce s vybranými společnostmi. 1. BUSINESS ACTIVITIES Business was realized mainly through contractual insurance brokers and simultaneously also by direct sale provided for by company s employees and by on-line sales. For sales of insurance products, also alternative sales channels (selling in cooperation with selected companies) were introduced. 14 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

15 IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI IV. REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY VÝVOJ STRUKTURY PŘEDEPSANÉHO HRUBÉHO POJISTNÉHO PODLE SKUPIN ODVĚTVÍ ZA UPLYNULÉ 3 ROKY UKAZUJE NÁ- SLEDUJÍCÍ GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ: 2010 THE DEVELOPMENT OF THE GROSS WRITTEN PREMIUM STRUCTURE BY INDUSTRY GROUPS FOR THE LAST 3 YEARS IS SHOWN IN THE CHART BELOW: ,7 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 75,7 % Motor third party liability insurance 514,998 TCZK 18,3 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 18,3 % Motor vehicle insurance - other classes 124,258 TCZK 3,6 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 3,6 % Property insurance against fire and other damage 24,366 TCZK 2,1 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 2,1 % Liability insurance 13,993 TCZK 0,3 % úrazové pojištění tis. Kč 0,3 % Accident insurance 1,771 TCZK 0,0 % cestovní pojištění 223 tis. Kč 0,0 % Travel insurance 223 TCZK Celkem tis. Kč Total 679,609 TCZK ,8 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 74,8 % Motor third party liability insurance 533,709 TCZK 19,2 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 19,2 % Motor vehicle insurance other classes 136,912 TCZK 4,4 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 4,4 % Property insurance against fire and other damage 31,274 TCZK 1,0 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 1,0 % Liability insurance 6,859 TCZK 0,6 % úrazové pojištění tis. Kč 0,6 % Accident insurance 4,069 TCZK 0,0 % cestovní pojištění 0,0 % Travel insurance Celkem tis. Kč Total 712,823 TCZK ,3 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 73,3 % Motor third party liability insurance 520,415 TCZK 21,6 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 21,6 % Motor vehicle insurance other classes 153,405 TCZK 4,1 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 4,1 % Property insurance against fire and other damage 28,857 TCZK 1,0 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 1,0 % Liability insurance 6,808 TCZK 0,0 % úrazové pojištění 0,0 % Accident insurance 0,0 % cestovní pojištění 0,0 % Travel insurance Celkem tis. Kč Total 709,485 TCZK Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 15

16 IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI IV. REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY 2. LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V roce 2010 došlo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku ke zvýšení vyřízených škodných případů o 15,5%. Pro zvládnutí zvýšené pracnosti likvidačního procesu byly postupně vytvářeny odpovídající personální a materiálně technické podmínky ve vnitřní likvidační službě a současně pokračovala na tomto úseku externí smluvní spolupráce. Šetření a vyřizování hlášených škod bylo realizováno především kmenovými zaměstnanci pojišťovny a v potřebné míře prostřednictvím makléřských a dalších specializovaných společností na smluvním základě. Objem nákladů v hrubé výši vynaložených na výplatu pojistných plnění po promítnutí realizovaných příjmů z regresních pohledávek se meziročně zvýšil o 11,8 %. Škodný podíl měřený podílem čisté výše nákladů na pojistná plnění k čisté výši zaslouženého pojistného dosáhl výše 73,5 % a proti loňskému roku vykázal zvýšení o 2,5 procentního bodu. 2. SETTLEMENT OF CLAIMS In 2010, the amount of settled claims increased about 15.5 % compared to the same period of last year. To handle the increased demand of the claim settlement process, the adequate personnel and material conditions within the internal claim settlement service were gradually created. At the same time, external contractual cooperation continued in this field. The reported claims were investigated and settled mainly by the Company s employees and where needed by brokers and other specialized companies on contractual basis. The gross amount of costs incurred for claims paid after deduction of revenues from recourse compensations increased on year-on-year basis by 11.8 %. The loss ratio expressed by proportion of net amount of outstanding claims expenses to net earned premium reached 73.5 %. Compared to the last year, it represents an increase by 2.5 percentage points. 16 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

17 IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI IV. REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY POROVNÁNÍ VÝVOJE NÁKLADŮ NA POJISTNÁ PLNĚNÍ V HRU- BÉ VÝŠI PODLE SKUPIN POJIŠTĚNÍ UKAZUJE NÁSLEDUJÍCÍ GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ: 2010 THE COMPARISON OF EXPENSES ON OUTSTANDING CLAIMS IN GROSS AMOUNTS BY INDIVIDUAL INSURANCE CLASSES IS SHOWN IN THE CHART BELOW: ,7 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 67,7 % Motor third party liability insurance 279,805 TCZK 25,3 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 25,3 % Motor vehicle insurance other classes 104,638 TCZK 6,1 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 6,1 % Property insurance against fire and other damage 25,200 TCZK 0,8 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 0,8 % Liability insurance 3,399 TCZK 0,1 % úrazové pojištění 251 tis. Kč 0,1 % Accident insurance 251 TCZK 0,0 % cestovní pojištění 0,0 % Travel insurance Celkem tis. Kč Total 413,293 TCZK ,8 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 68,8 % Motor third party liability insurance 254,566 TCZK 26,1 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 26,1 % Motor vehicle insurance other classes 96,342 TCZK 3,6 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 3,6 % Property insurance against fire and other damage 13,161 TCZK 1,4 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 1,4 % Liability insurance 5,336 TCZK 0,1 % úrazové pojištění 275 tis. Kč 0,1 % Accident insurance 275 TCZK 0,0 % cestovní pojištění 0,0 % Travel insurance Celkem tis. Kč Total 369,680 TCZK ,7 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 60,7 % Motor third party liability insurance 175,423 TCZK 33,9 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 33,9 % Motor vehicle insurance other classes 97,823 TCZK 3,7 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 3,7 % Property insurance against fire and other damage 10,694 TCZK 1,7 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 1,7 % Liability insurance 4,823 TCZK 0,0 % úrazové pojištění 0,0 % Accident insurance 0,0 % cestovní pojištění 0,0 % Travel insurance Celkem tis. Kč Total 288,763 TCZK Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 17

18 IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI IV. REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY 3. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Triglav pojišťovna, a.s. na základě udělené licence provozuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla od roku V hodnoceném roce byl zaznamenán meziroční pokles objemu předepsaného pojistného o 3,5 %. Tržní podíl pojišťovny vzrostl o 0,2 % na úroveň 3,1 % ke konci roku Na základě rozhodnutí shromáždění členů České kanceláře pojistitelů a v souladu se zákonem č. 168/1999 Sb., ve znění jeho doplňků vytvořila pojišťovna na vrub nákladů rezervu na závazky Kanceláře ve výši 25,1 mil. Kč, takže její stav ke konci roku dosáhl částky 159,5 mil. Kč. 3. MOTOR THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE Triglav pojišťovna, a.s. has been providing motor third party liability insurance on the basis of a granted license since In the year under consideration, the volume of premium written decreased on the year-on-year basis by 3.5 %. At the end of 2010, the company s market share increased by 0.2 % to 3.1 %. Based on the decision of the meeting of members of the Czech Insurers Bureau and in accordance with the Act No. 168/1999 Sb. (Coll.), as amended, the insurance company created a provision for the liabilities of the Czech Insurers Bureau of CZK 25.1 million. The total amount of the provision thus reached CZK million at the end of the year. 4. ZAJIŠTĚNÍ A ZAHRANIČNÍ VZTAHY Veškeré proporcionální zajištění bylo pro rok 2010 realizováno ve stanovených sekcích v rozsahu dvou kvótových a tří excedentních zajišťovacích smluv uzavřených se slovinskou zajišťovnou Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., která je obdobně jako Triglav pojišťovna, a.s. dceřinou společností společnosti ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. S uvedenou zajišťovnou byla také uzavřena neproporcionální zajišťovací smlouva ke krytí škodného nadměrku u katastrofických majetkových škod a neproporcionálního škodného nadměrku u pojištění odpovědnosti (obecná odpovědnost, odpovědnost za výrobek a profesní odpovědnost) ve formě fakultativní zajišťovací smlouvy. K zajištění škodného nadměrku v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla byla sjednána neproporcionální zajišťovací smlouva prostřednictvím zajišťovacího makléře Aon Benfield Praha a.s. Je možno konstatovat, že veškerá rizika vyplývající z pojistného kmene pojišťovny byla v roce 2010 chráněna zajistným programem poskytujícím dostatečnou ochranu před škodami jakéhokoliv rozsahu, včetně katastrofických škod. 5. PERSONÁLNÍ OBLAST Ke konci roku 2010 dosáhl průměrný počet zaměstnanců pojišťovny přepočteného stavu 125 osob a byl o 4 vyšší ve srovnání s koncovým stavem předchozího roku. Celkový fyzický stav k 31. prosinci hodnoceného období byl 122 osob, takže meziročně zaměstnanost zůstala na stejné úrovni. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, stanoví pro zaměstnavatele povinný 4 % podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců. Zákonná povinnost byla tedy naplněna zaměstnáváním více než 5 osob se změněnou pracovní schopností v trvalém pracovním poměru v pojišťovně. Z dosaženého průměrného ročního přepočteného stavu zaměstnanců Triglav pojišťovny, a.s. představuje skutečný počet zdravotně postižených osob REINSURANCE AND INTERNATIONAL RELATIONS In 2010, proportional reinsurance cover protecting the whole non-life portfolio within the range of two quota share and three surplus treaties was concluded directly with the Slovene reinsurance company Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., which is similarly to the Company a daughter company of ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. This reinsurance company also provided non-proportional reinsurance cover for property insurance (Catastrophic Excess of Loss) and for liability insurance (in the form of Facultative Excess of Loss treaty). The class of motor third party liability insurance was protected by the Excess of Loss reinsurance treaty concluded through the reinsurance broker Aon Benfield Praha a.s. It is possible to state the risks arising from the portfolio of the Company were sufficiently protected against losses of all scales (including catastrophic losses) by the reinsurance programme in HUMAN RESOURCES At the end of 2010 the average number of adjusted employees of the insurance company reached to 125, which is by 4 more than the year-end number of previous year. The total headcount at 31st December of the monitored period was 122 persons, so the year- -on-year employment stayed the same. The act number 435/2004 Sb. (Coll.) On Employment, as amended, determines that the number of disabled employees must equal 4 % of the total number of employees. The legal requirement was therefore met by employing more than 5 people with limited working ability on the basis of permanent working contracts. From the reached annual adjusted number of employees of Triglav pojišťovna, a.s., the actual number of disabled employees represents SOLVENCY Pursuant to the statutory regulations, the Company is obliged to have its own funds during the entire period of its operation, at least at the required solvency margin. These funds should be cove- 18 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

19 IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI IV. REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY 6. SOLVENTNOST Ve smyslu zákonných ustanovení je pojišťovna povinna po celou dobu své činnosti mít vlastní zdroje nejméně ve výši požadované míry solventnosti s tím, že tyto zdroje musí být kryty odpovídající hodnotou aktiv. Solventnost vyjadřuje schopnost pojišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji plnění závazků vyplývajících z uzavřených pojistných smluv. Při výpočtu solventnosti je určována disponibilní míra solventnosti, která vyjadřuje hodnotu vlastního kapitálu pojišťovny. Současně se stanoví požadovaná míra solventnosti prvním výsledkem vycházejícím z předepsaného hrubého pojistného a druhým výsledkem vyplývajícím z hrubých nákladů a rezervy na pojistná plnění. Jednu třetinu požadované míry solventnosti tvoří garanční fond, který v návaznosti na provozovaná odvětví Triglav pojišťovny, a.s. nesmí být nižší než částka 120 mil. Kč. Výsledek výpočtu solventnosti za rok 2010 a porovnání s hodnotami minulého roku je následující (tis. Kč): Ukazatel Disponibilní míra solventnosti Požadovaná míra solventnosti I Požadovaná míra solventnosti II Zákonná výše garančního fondu Index 10/ , , , ,33 Skutečná hodnota disponibilní míry solventnosti převyšuje o více jak 97,5 % zákonnou výši garančního fondu. 7. ZÁMĚRY PRO ROK 2011 V návaznosti na schválené záměry střednědobého výhledu do roku 2015 a s ohledem na vnější ekonomické podmínky stanoví finanční plán na rok 2011 vyšší dynamiku růstu předepsaného pojistného. Vývoj režijních nákladů a škodného podílu by měl umožnit v roce 2010 tvorbu zisku. Schválený zajistný program nepředpokládá výrazné změny kvótového zajištění v odvětví povinného ručení a havarijního pojištění motorových vozidel, což by mělo přispět k další stabilizaci výsledku ze zajištění. Pro zintenzivnění obchodní činnosti jsou zkvalitňovány pojistné podmínky u stávajících produktů pojištění spolu s přípravou nových pojistných produktů za účelem rozšíření rozsahu nabídky na konkurenčním pojistném trhu. 8. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI K datu sestavení výroční zprávy nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by si vyžádaly úpravu výroční zprávy společnosti. red by the corresponding value of assets. Solvency is the ability of the insurance company to permanently secure from its own resources the fulfillment of liabilities arising from the incepted insurance policies. When calculating solvency, the available solvency margin is determined. The solvency margin represents the value of the insurance company s equity. The first result of calculation of the gross premium written and the second result of calculation of the costs of outstanding claims including the provision for outstanding claims further determine the required solvency margin. One third of the required solvency margin consists of the guarantee fund, which cannot be lower than CZK 120 million for the insurance industries provided by Triglav pojišťovna, a.s. The result of solvency calculation for 2010 and comparison with the last year s figures is shown below (TCZK): Indicator Available solvency margin Available solvency margin I Available solvency margin II Mandatory level of guarantee fund Index 10/09 237, , ,087 93, ,273 59, ,000 90, The actual value of available solvency margin exceeds the legal requirement as to the guarantee fund by more than 97.5 %. 7. OBJECTIVES FOR 2011 Further to the approved objectives of the medium-term strategy until 2015 and with respect to the external economic conditions, the financial plan for 2011 determines a higher dynamics of growth of written premium. A growth of overhead expenses and the overall development of loss ratio should enable the achievement of profit in The approved reinsurance program does not assume any significant changes in quota share reinsurance as to motor third party liability insurance and casco insurance, which should contribute to further stabilization of the reinsurance result. For intensification of business activities, the insurance conditions of present insurance products are enhanced together with a preparation of new insurance products in order to enlarge a range of proposal on the competitive insurance market. 8. SUBSEQUENT EVENTS The Company s management is not aware of any material subsequent events that have occurred since the balance sheet date that would have a material impact on the financial statements of the Company. Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 19

20 V. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VE SMYSLU 66 A OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU V. REPORT ON RELATIONS BETWEEN RELATED PARTIES PURSUANT TO 66 A OF THE COMMERCIAL CODE OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d Lublaň, Miklošičeva 19, Slovinská republika IČO , zapsaná pod číslem u Krajského soudu v Lublani CONTROLLING ENTITY: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d Ljubljana, Miklošičeva 19, Slovenian Republic Id. No , No at the Regional Court in Ljubljana OVLÁDANÁ OSOBA: Triglav pojišťovna, a.s Brno, Město Brno, Novobranská 554/1, Česká republika IČO , zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3365 CONTROLLED ENTITY: Triglav pojišťovna, a.s Brno, Město Brno, Novobranská 554/1, Czech Republic Id.No , recorded in the Commercial Register kept by the Brno Regional Court, Section B, Entry 3365 Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyla v účetním období roku 2010 uzavřena ovládací smlouva. S ohledem na tuto skutečnost a ve smyslu 66a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění navazujících zákonů (dále jen obchodní zákoník), je povinností představenstva ovládané osoby ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen propojené osoby). Na základě této zákonné povinnosti představenstvo Triglav pojišťovny, a.s. jako ovládané osoby uvádí následující skutečnosti: No controlling agreement was concluded between the Controlling and Controlled entity in the accounting period of Taking into consideration that no such agreement exists and pursuant to Section 66a, Subsection 9 of the Commercial Code, the Board of Directors of the Controlled entity is obligated to prepare a written report on relations between the Controlled and Controlling entities and between the Controlled entity and other entities controlled by the same Controlling entity ( related parties ). As a result of this obligation, the Board of Directors of Triglav pojišťovna, a.s. hereby presents the following information: 1. Ovládající osoba je jediným akcionářem ovládané osoby a má 100 % podíl na jejím základním kapitálu, který činí částku tis. Kč a je v plné výši splacen. 2. V průběhu roku 2010 byly mezi propojenými osobami realizovány obchodní vztahy pouze na úseku zajištění rizik převzatých do pojištění. S dceřinou společností ovládající osoby Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. v souladu se zajistným programem pro rok 2010 byly uzavřeny ve stanovených sekcích proporcionální zajistné smlouvy formou dvou kvótových a tří excedentních smluv. Ve všech smlouvách jsou kromě jiného určeny limity zajištění v EUR, procentní výše postoupeného pojistného a procentní výše zajistné provize. Současně byly s uvedenou zajišťovnou uzavřeny dvě neproporcionální zajistné smlouvy, a to na krytí škodného nadměrku u katastrofických škod v majetkových pojištěních a na fakultativní zajištění škodného nadměrku v pojištění obecné a profesní odpovědnosti a odpovědnosti za výrobek. Ze vzájemných obchodních vztahů vyplynul pro ovládanou osobu k závazek ve výši tis. Kč 1. The Controlling entity is the sole shareholder of Triglav pojišťovna, a.s. and holds a 100 % share in registered capital, which is in the amount of 360,000 thousand CZK and is fully paid up. 2. During 2010, business relations between the related parties occurred only in the area of reinsurance of risks transferred in insurance. Reinsurance contracts for proportional reinsurance in stated segments (two quota share treaties and three surplus treaties) were concluded with the subsidiary of the Controlling entity Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. in accordance with reinsurance program for In all reinsurance contracts there are among others limits of coverage in EUR, percentage height of premium cession and percentage height of reinsurance commission determined. At the same time, two non-proportional excess of loss reinsurance contracts were concluded with this reinsurer to cover catastrophe claims in property insurance and facultative excess of loss in general and professional liability and product liability. As at 31 December 2010, the payable for Controlled 20 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

21 V. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VE SMYSLU 66 A OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU V. REPORT ON RELATIONS BETWEEN RELATED PARTIES PURSUANT TO 66 A OF THE COMMERCIAL CODE vůči zajišťovně Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. Stav pohledávek a závazků vůči ostatním podnikům ve skupině je uveden v části II.12, písm.(a) přílohy účetní závěrky k 31. prosinci Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že v posledním účetním období nebylo poskytnuto žádné plnění a ovládající osoba nevyužila svého vlivu k prosazení, či přijetí opatření nebo uzavření takové smlouvy, ze které by mohla společnosti Triglav pojišťovna, a.s. vzniknout majetková škoda. 4. Představenstvo dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami jsou pravdivé a úplné. entity in the amount of 1,014 thousand CZK resulted from mutual relations with Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. The balance of receivables from and payables to other companies in the group is specified in section II.12. letter (a) of the Notes to financial statements as at 31 December The Board of Directors of the Controlled entity declares there was no performance in prior accounting period and the Controlling entity did not use its influence to enforce adoption of measures or conclusion of an agreement that could cause property damage to Triglav pojišťovna, a.s. 4. The Board of Directors further declares that the information presented in the Report on relations is true and complete. V Brně dne 21. března 2011 In Brno on 21 March Ing. Petr Baný předseda představenstva generální ředitel... Ing. Petr Baný Chairman of the Board of Directors CEO Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 21

22 VI. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY VI. REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD Dozorčí rada společnosti Triglav pojišťovna, a.s., Brno, dohlížela v uplynulém hospodářském roce na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. S výsledky hospodaření společnosti byla čtvrtletně seznamována prostřednictvím písemných zpráv a účetních výkazů předkládaných představenstvem společnosti. Dozorčí rada v rámci své působnosti vyplývající z článku VII C, bod 1 stanov společnosti přezkoumala zprávu o hospodaření společnosti v roce 2010 zejména pak návaznost účetních výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát a přílohy k účetní závěrce. Současně se seznámila se zprávou nezávislého auditora KPMG Česká republika, s. r. o., pro akcionáře společnosti Triglav pojišťovna, a.s. a její závěry vzala na vědomí. Na základě vlastních poznatků, prověřením dosažených skutečností a na základě závěrů ze zprávy o auditu dozorčí rada konstatuje, že účetní závěrka byla vyhotovena v souladu s platnými zákony a příslušnými předpisy České republiky a na základě toho nemá k předloženým materiálům žádné připomínky. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku o hospodaření společnosti za rok 2010 v plném rozsahu. In prior financial year, the Supervisory Board of Triglav pojišťovna, a.s. supervised the performance of the Board of Directors and the Company s business activities. The Board of Directors informed the Supervisory Board on the results on a quarterly basis through reports and financial statements. Pursuant to Article VII C, point 1of the Articles of Association of the Company, the Supervisory Board reviewed the 2010 report on the financial performance of the Company, primarily the integrity of the Balance Sheet and Profit and Loss Statement as well as the Notes to Financial Statements. At the same time, the Supervisory Board reviewed the report of the independent auditor KPMG Česká republika, s.r.o. and took its conclusions into consideration. Based on its own experience, revision of the achieved results and conclusions of the auditor s report, the Supervisory Board hereby states that the financial statements have been prepared in accordance with valid legislation and relevant regulations of the Czech Republic and has no objections to the presented documents. The Supervisory Board therefore recommends that the complete version of financial statements of the Company for 2010 could be approved by the General Assembly. 22 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

23 VI. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY VI. REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD Dozorčí rada rovněž projednala a schválila návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok Konstatovala, že návrh představenstva je v souladu se zákonem, stanovami společnosti a závěry valné hromady akcionáře, a proto doporučuje valné hromadě jeho schválení v navrženém rozsahu. Lublaň, 22. března 2011 The Supervisory Board also discussed and approved the proposal for distribution of the financial result for The Supervisory Board concluded that the proposal of the Board of Directors is in accordance with the law, the Articles of Association and conclusions of the shareholders General Meeting and therefore recommends that it could be approved by the General Assembly as proposed. DOZORČÍ RADA: Ljubljana, 22 nd March 2011 SUPERVISORY BOARD:... předseda Andrej Slapar... Chairman Andrej Slapar... člen Jože Obersnel... Member Jože Obersnel... člen Ing. Šárka Vodičková... Member Ing. Šárka Vodičková Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 23

24 VII. ZPRÁVA AUDITORA VII. AUDITOR S REPORT 24 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

25 VII. ZPRÁVA AUDITORA VII. AUDITOR S REPORT Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 25

26 VII. ZPRÁVA AUDITORA VII. AUDITOR S REPORT 26 Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report

27 VII. ZPRÁVA AUDITORA VII. AUDITOR S REPORT Triglav pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 27

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 Obsah Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of directors

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2014

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2014 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2014 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES TATO DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK (dále jen Dohoda ) je uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku MEZI společností OHL ŽS, a.s., se sídlem

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení

Více

Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu ke

Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu ke Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu ke 30.6.2010 obchodní firma: právní forma: AXA životní pojišťovna a.s. akciová společnost adresa sídla: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 identifikační číslo: 61859524

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na 11. května 2012

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na  11. května 2012 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na www.axa.cz 11. května 212 31. březen 212 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 3. 212 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of

GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of Genesis Private Equity Fund II L.P 1 Royal Plaza, Royal Avenue,

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 10. 08. 2015 30. červen 2015 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2015 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 10. 08. 2015 30. červen 2015 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2015 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 30. 04. 2015 31. prosinec 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 12. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona (vyhláška)

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.6.2013 1 Údaje o Triglav pojišťovně,a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 30. 04. 2015 31. prosinec 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 12. 2014 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31.

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. ŘÁDNÉ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 IČ/Company identification number: 27 38 66 43 DIČ/Tax identification number: CZ27386643 Tel./Phone: +420 221 666 222 Fax/Fax: +420 221

Více

POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY

POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY Cestu k životnímu pojištění najdete snadno VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures > Pojišťovna České spořitelny IČ/ID 47452820

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE K 31. PROSINCI 2013 K 31. PROSINCI 2013

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE K 31. PROSINCI 2013 K 31. PROSINCI 2013 STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE SCHVÁLENÍ NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. PROSINCI 2013 SCHVÁLENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K

Více

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K K 31. PROSINCI 2014 K 31. PROSINCI 2014

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K K 31. PROSINCI 2014 K 31. PROSINCI 2014 STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K SCHVÁLENÍ NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. PROSINCI 2014 SCHVÁLENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31.

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 05. 2013 31. březen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2013 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s.

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 08. 2013 30. červen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2013 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů);

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů); OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. Sídlo: Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00 IČ: 24215171 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ:

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ: Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2012 30. září 2012 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2012 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2014 30. září 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16.05.2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16. 05. 2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

VZ/AR 03. Výroční zpráva / Annual Report Komerční pojišťovna, a.s. 2003

VZ/AR 03. Výroční zpráva / Annual Report Komerční pojišťovna, a.s. 2003 VZ/AR 03 Výroční zpráva / Annual Report Komerční pojišťovna, a.s. 2003 00 01 Výroční zpráva 2003 Komerční pojišťovna, a.s. banka2003 Jsme dceřinou společností Nejdůvěryhodnější a Nejdynamičtější banky

Více

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v 1. pololetí roku 2013

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v 1. pololetí roku 2013 Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v 1. pololetí roku 2013 Porovnání výsledků obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v 1. pololetí let 2013 a 2012 Vývoz Export

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s.

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s. Výroční zpráva za účetní období 2015 KOVOBEL a.s. O B S A H 1. Základní údaje o společnosti 1.1 Založení společnosti 1.2 Předmět podnikání 1.3 Základní kapitál 1.4 Údaje o majetkových účastech 2. Orgány

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s.

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2002 Komerční pojišťovna, a. s. 752 Jednou z nejvýznamějších událostí roku 2002 bylo navýšení základního kapitálu společnosti na 752 milionů Kč. 2,54 % Podle statistiky České

Více

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz External equity sources of finance Sources of finance p Equity contributions, shares (external) - self-financing (internal) p Debt provisions (internal) - loans (external) - other external (government

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2010 more than/standards Obsah Zpráva managementu...04 Výhled do roku 2011...06 Informace o společnosti...08 Orgány společnosti, akcionáři a auditor...12

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském ě EU 1/ prostřednictvím organizační složky podle 21 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Základní údaje MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, PSČ

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více