5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň"

Transkript

1 5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazovými znakovými systémy a má velký význam pro formování estetického vnímání žáků. V průběhu výuky se žáci seznamují se základními výtvarnými technikami a formují si tvořivý přístup k práci s nimi Vzdělávání v předmětu Výtvarná výchova: rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity přistupuje k uměleckému projevu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků, včetně nejnovějších informačních a komunikačních technologií seznamuje s uměleckými památkami regionu, jejich historií, stavebními slohy rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy (týká se společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična) a Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech (prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře) Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět: v 6. a 7. ročníku - 2 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku - 1 hodina týdně Výuka předmětu probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v učebnách výpočetní techniky a nebo mimo budovu školy (práce v plenéru). Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové vyučování, samostatná práce a kolektivní práce. Průřezová témata: V předmětu Výtvarná výchova se prolínají průřezová témata a jejich okruhy: Osobnostní a sociální výchova - poznávání lidí, kreativita, sebepoznávání a sebepojetí, komunikace, hodnoty, postoje a praktická etika, rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výchova demokratického občana - principy demokracie Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova - lidské vztahy, multikulturalita Environmentální výchova - lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k přírodě, ekosystémy Mediální výchova - práce v realizačním týmu, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení: - zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost

2 - vede žáky k vytváření učebních materiálů vhodných pro jejich vlastní učení - vede žáky k poznávání jejich pokroků v učení - využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost Kompetence k řešení problémů: - zadává žákům úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů - předkládá žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek - vede žáky k rozpoznávání výtvarných problémů a hledání nejvhodnějších způsobů řešení Kompetence komunikativní: - klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami (písemně, pomocí technických prostředků, výtvarnými prostředky,...) - dohlíží na dodržování etiky komunikace (naslouchání, respektování originálních, nezdařených názorů,..) - při práci ve skupině vede žáka k vyjádření svého názoru, jeho obhájení a toleranci názoru druhých Kompetence sociální a personální: - dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků - učí žáky respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce Kompetence občanské: - podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů - vede žáky k prezentaci výsledků své práce a k účasti ve výtvarných soutěžích - učí žáky respektovat názory druhých Kompetence pracovní: - vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení - požaduje od žáků dodržování dohodnuté kvality a postupů práce - vede žáky ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržování vymezených pravidel - vytváří u žáků pozitivní vztah k manuálním činnostem a k dodržování hygienických pravidel při práci s výtvarným materiálem

3 Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků - uplatňuje osobitý přístup k realitě - variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků Kreseb. studie-linie, tvar, objem-rozvržení v ploše. Kontrast, rytmus. Plošné kompozice geometr. tvarů-spirály, elipsy, řazení, rytmus, prolínání, vyvažování, přímka, křivka. Hv - rytmus, melodie OSV-kreativita (pocity, vyjádření linií) vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie - užívá vizuálně obrazná vyjádření k zachycení zkušeností získaných pohybem, hmatem a sluchem - zobrazuje vlastní fantazijní představy Rozvoj smyslové citlivosti. Zrakové vnímání. Vyjádření fantast. představ různými mat. a technikami. OSV-rozvoj schopností poznávání VDO-principy demokracie - správně užívá techniku malby, míchá a vrství barvy - vytváří společné kompozice v prostoru, své představy dokáže převést do objemových rozměrů - dokáže využít perspektivu ve vlastním výtvarném vyjádření Malba. Teorie barev-teplé a studené barvy. Plastická a prostorová tvorba. Perspektiva-umístění postav na plochu, velikost objektů. Čj - 6.roč. (ilustrace řeckých bájí) VMEGS-jsme Evropané - užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace - k tvorbě využívá některé metody současného výtvarného umění - počítačová grafika - seznamuje se s některými netradičními výtvarnými postupy - využívá znalosti o základních a doplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření - osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá kompozici dokáže vhodně rozvrhnout hlavní motivy na ploše Třetí prostor budovaný liniemi. Přírod. motivy, člověk, náš svět, vesmír, bytosti. Zvětšování, zmenšovánídetail, celek. Lidská figura-tvarová stylizace. EV-ekosystémy (rostliny)

4 - vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření - využívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické cítění - výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a svátkům - užívá vizuálně obrazná vyjádření k zachycení vztahu ke konkrétní osobě Dekorační práce-využití tvaru, linie, kombinace barev a střídání lin. symbolů Písmo a užitá grafika (obal, plakát, reklama). Tématické práce-vánoce, Velikonoce, dekorativní předměty,výzdoba interiéru. Subjekt. vyjádření reality. Vnímání okolních jevů. MV-fungování a vliv médií ve společnosti (obal) Čj - 6.roč. (poezie a próza s tématem Vánoc) OSV-poznávání lidí (můj kamarád)

5 Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 7. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie - vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání - uplatňuje osobitý přístup k realitě - uvědomuje si možnost kompozičních postupů - užívá vizuálně obrazná vyjádření k zachycení zkušeností získaných pohybem, hmatem a sluchem podnětů z představ a fantazie - správně užívá techniku malby, míchá a vrství barvy - hodnotí a využívá výrazové možnosti barev a jejich kombinací Prvky viz. obr. vyjádření - kresebné etudy-objem, tvar, linie - šrafování. Experim. řazení, seskupování, zmenšování, zvětšování, vrstvení tvarů a linií - horizontála, vertikála, kolmost, střed, symetrie,asymetrie,dominanta Smyslová citlivost - přenášení prostoru na plochu Záznam smyslových zážitků, emocí, myšlenek. Uplatnění subjektivity Barevné vyjádření. Odstín-sytost, tón, harmonie, kontrast - užití v tvorbě (oděv, vzhled interiéru). EV-vztah člověka k prostředí (bouře, mlha, vichřice, mraky..) OSV-kreativita (písmo a fantazie) - rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu - rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině symbolického obsahu Kategorizace představ, prožitků, poznatků. MKV-multikulturalita (masky z Afriky) - využívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické cítění Užitá grafika. Písmo - styly a druhy. MV-tvorba mediálního sdělení (druhy písma) - vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření - vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své osobitosti a originality - užívá prostředky k zachycení jevů a procesů v proměnách, vývoji a vztazích Vlastní prožívání. Interakce s realitou. Událost - originální dokončení situace. OSV-sebepoznání a sebepojetí (vyjádření pocitů) Čj - 7.roč. (lit. texty)

6 - uvědomuje si na konkrétních příkladech různorodost zdrojů interpretace vizuálně obrazných vyjádření. Práce s uměleckým dílem. Experimenty s reprodukcemi - hledání detailu, základních geometr. tvarů, skládání, deformování. VMEGS-Evropa a svět nás zajímá (dotváření reprodukcí uměleckých děl) - ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci - užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace - vytváří společné kompozice v prostoru - ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvářených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci - k tvorbě užívá některé metody soudobého výtvarného umění - počítačovou grafiku, fotografie Architektura. Kategorizace poznatků a uplatnění při vlastní tvorbě. Barevné kompozice geometrických tvarů.

7 Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků - interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie - užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace - vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání - uplatňuje osobitý přístup k realitě vizuálních zkušeností - orientuje se v grafických technikách - interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti a minulosti - při práci vychází ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností i prožitků - rozvíjí se v estetickém cítění - využívá dekorativních postupů - správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor - zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje interpretační kontext vlastního vyjádření - kombinuje výtvarné prostředky a experimentuje s nimi - správně užívá techniku malby, využívá texturu, míchá a vrství barvy - užívá perspektivních postupů - využívá některé metody současného výtvarného umění a digitálních médií počítačovou grafiku, fotografii. - užívá znalosti o základních, druhotných a doplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření Kresebné etudy. Etuda s linií. Různé typy zobrazení Ověřování a využívání kompozičních principů (dominanta, vertikála, horizontála, diagonála). Linoryt. Tisk z koláže. Práce s dílem - porovnává způsoby uměl. vyjadřování. Zařazování zákl. stavebních prvků (římsa, okno, sloup ) Tématické práce - Vánoce, Velikonoce. Písmo, užitá grafika, reklama Zdokonalování technik kresby (stínování, kontrast). Práce s netradičními materiály. Objemové vyjádření námětu barvami. Barevná škála. Lineární perspektiva - sbíhavá, úběžníková. Výběr kombinace a variace ve vlastní tvorbě. Technika malby zvládnutí větší plochy. Technika akvarelu, pastel. Čj - 8.roč. (ex libris) OSV-řešení problémů a rozhodovací dovednosti Čj - 8.roč. VMEGS-Evropa a svět nás zajímá (mapa Evropy) Z - 8.roč. (mapa Evropy) OSV-rozvoj schopností poznávání (zátiší) EV-lidské aktivity a problémy životního prostředí (práce z PET lahví) MKV-lidské vztahy (princip slušného chování) D - 8.roč.(renesance) MV-fungování a vliv médií ve společnosti

8 Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků - porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů - užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace - vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání - uplatňuje osobitý přístup k realitě - užívá vizuálně obrazná vyjádření k zachycení jevů v proměnách, vývoji a ve vztazích - dovede zachytit zkušenosti získané pohybem, hmatem, sluchem - převádí pocity na obrazové znaky - využívá znalosti o základních, druhotných a doplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření - orientuje se v graf. technikách - zvládá tisk z výšky - - rozlišuje obsah vizuálně obrazných vyjádření uměleckých pojmů současnosti a minulosti - orientuje se v oblastech moderního umění - uvádí různé interpretace vizuálně obraz. vyjádření - vysvětluje své postoje, s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti - vyhledává základní obrazotvorné prvky a kompoziční přístupy - porovnává rozdíly výtvarných vyjádření - při vlastní tvorbě používá moderní metody současného výtvarného umění - seznamuje se s používáním poč. grafiky a fotografie - zaznamenává podněty z představ a fantazie - zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí, vytváří nové a neobvyklé souvislosti - zvládá zachycení pomíjivého okamžiku - skicování Technika kresby tužka, pero, uhel. Dynamická kresba zátiší, kresba hlavy. Uspořádání objektů do celků v ploše, prostoru a čase Společná práce komunikace Zrakové vnímání Barvy míchání, působení, vztahy mezi barvami. Kontrast (barevný, světelný). Tisk z výšky, z plochy, z hloubky (PF, ex libris) Práce s uměleckým dílem. Současné trendy výtvarného umění. Reklama a propagační prostředky (obaly, plakáty, propagační materiály) Tvorba obrazových znaků na základě fantazie, kombinace představ a znalostí. Prostor. tvorba-modelování Práce v plenéru(krajinomalba) OSV komunikace, kooperace, kompetice OSV hodnoty, postoje, praktická etika (pozorování a porovnávání výtvar. děl) Čj 9.roč. MV práce v realizačním týmu EV vztah člověka k prostředí.

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24.

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24. 5.24. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7. 5.7.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Výtvarná výchova

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

5. 12 Výtvarná výchova

5. 12 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 12 Výtvarná výchova Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa poznávání

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Škola

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka Výtvarné výchovy probíhá od 6. ročníku do 9. ročníku II. stupně ZŠ, časová dotace je 2 hodiny týdně v

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 33 33 33 66 66 Učební texty: 1 1. období A) Cíle vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Výtvarná výchova 1.ročník

Výtvarná výchova 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Výtvarná výchova 1.ročník Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně Uvědomělé pozorování prvků vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, barvy, obrazného vyjádření, jejich

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova.

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova. 4.7 Umění a kultura Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova. 4.7.1 Výtvarná výchova Vzdělávání formou výtvarné výchovy ţáků zahrnuje především

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Volitelný vyučovací předmět Domácnost je zařazen v 9. ročníku. Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků. Cílem je poskytnout žákům prostor pro získání praktických pracovních dovedností

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více