CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznání směřuje jednak k tomu, aby se žáci učili rozumět výtvarnému umění, chápat výtvarnou kulturu jako nedílnou součást života a bohatství společnosti. Tím, že žákům umožňuje, aby si v činnostech prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjí jejich potřebu vlastního výtvarného vyjádření, fantazii, prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz, čímž významně napomáhá utváření kreativní stránky jejich osobnosti. Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku následovně: 1. ročník - 1 hodina týdně 2. ročník - 2 hodiny týdně 3. ročník - 2 hodiny týdně 4. ročník - 2 hodiny týdně 5. ročník - 2 hodiny týdně Výuku či aplikaci, lze provádět ve třídách, odborných učebnách, dílnách,na veřejných prostranstvích, či v přírodě. Pro výtvarné činnosti dětí v ročníku jsou charakteristickými rysy odvaha, spontánnost, bezprostřednost a emocionální přístup k světu, nedostatek zkušeností a malá kritičnost vlastní výtvarné činnosti. Metody a formy práce jsou proto s využitím hravosti a experimentu. Ve ročníku začíná být dětská fantazie a představivost ovlivňována rozvíjejícím se intelektem. Práce mohou být hravé, ale i náročnější s výpovědí o okolním světě i o sobě samém. Jde především o vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání, a proto vhodné žáky v jejich činnosti podporovat. Méně nadaným žákům je třeba posilovat sebevědomí, motivovat a volit vhodné techniky práce. Nadanější žáky a jejich zájem podněcovat volbou náročnějších úkolů a technik, vyžadující určité znalosti a zručnosti. Vyučovací předmět výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty všech vzdělávacích oblastí. Ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata: OSV, VDO, EGS, MKV, EV, MV. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti. Kompetence komunikativní - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na

2 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce. Kompetence pracovní - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá. Kompetence občanské - respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit. Výchovně vzdělávací strategie: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,16,17,18

3 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Mgr. Monika Šebestová Seznámí se, jak zahájit a ukončit svoji činnost přípravou a úklidem svého pracovního prostoru. Učí se rozpoznat a pojmenovat výtvarný materiál, prvky vizuálně obrazného vyjádření a učí se je třídit dle svých zkušeností. Umět udržovat pracovní pomůcky v pořádku a dokázat po skončení práce uvést své pracovní místo do původního stavu. Poznávání výtvarného materiálu, pomůcek a výtvarných technik. Rozvoj smyslové citlivosti (linie, tvary, kontrast) Barvy základní a podvojné. OSV-psychohygiena Např.:umyje a uklidí použité pomůcky OSV-rozvoj schopností a poznávání Např.:vytvoří škálu barevných odstínů Učí se uvědomit si okolní prostředí jako zdroj inspirace. Učí se ve vlastní tvorbě projevit své životní zkušenosti s uplatněním plošného i prostorového uspořádání linie, tvary, barvy, objekty a další prvky a kombinace. Výtvarné vnímání a analyzování tvarů. Volné výtvarné zobrazování na základě pozorování. Svět člověka, emocionální prožitek, tematické práce. Typy vizuálně obrazných vyjádření. VDO-způsob rozhodování. Např.:obkreslí spolužákovu postavu na papír EV ekosystémy. Např.: zachytí čtvero ročních období Uspořádání objektů do celků. Výběr a rozmístění prvků v popředí a v pozadí (statické a dynamické vyjádření)

4 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Mgr. Monika Šebestová Rozezná barvy základní, seznamuje se s barvami podvojnými, učí se správně namíchat a nanášet barvy na plochu. Dekorativní práce, rytmizace prvků. Pravidelné střídání barev. Barvy základní, podvojné, míchání barev. OSV-rozvoj schopností, poznávání, kreativita. Např.: vytvoří pás ornamentů Seznámí se s rozlišením lidových zvyků a tradic. Seznámí se, jak se správně chovat při návštěvě kulturní společenské akce. Seznámí se, jak nalézt a do komunikace zapojit obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil. Prostředky po vyjádření emocí, pocitů, fantazie, nálad, představ. Dekorativní práce. Prvky vizuálně obrazného vyjádření. Lidové zvyky a tradice. Návštěva kulturní akce. Vyjádření emocí. Experimentální práce s barvou. MKV-lidské vztahy, multikulturalita. Např.: vytvoří vánoční přání MKV-lidské vztahy, multikultura. Např.: po návštěvě divadelního představení výtvarně ztvární svůj zážitek. OSV-rozvoj schopností, poznávání, kreativita. Např.: vytvoří návrh vzoru na látku

5 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Mgr. Monika Šebestová Seznámí se, jak volit vhodné prostředky pro vyjádření událostí vnímané různými smysly. Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření. Ilustrace a literární dílo. OSV-kreativita Např.: vytvoří návrh obalu na knihu

6 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. Mgr. Monika Šebestová Umí zahájit a ukončit svoji činnost přípravou a úklidem svého pracovního prostoru. Orientovat se ve svých výtvarných pomůckách. Umět udržovat pracovní pomůcky v pořádku. OSV-psychohygiena Např.:umyje a uklidí použité pomůcky Rozpoznává a pojmenovává výtvarný materiál, prvky vizuálně obrazného vyjádření a třídí je dle svých zkušeností. Poznávání výtvarného materiálu, pomůcek a výtvarných technik. Rozvoj smyslové citlivosti (linie, tvary, kontrast) Kontrast světlých a tmavých ploch. OSV-rozvoj schopností a poznávání Např.:navrhne balicí papír

7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. Mgr. Monika Šebestová Uvědomuje si okolní prostředí jako zdroj inspirace. Prvky vizuálně obrazného vyjádření. Výtvarné vnímání a analyzování tvarů. Volné výtvarné zobrazování na základě pozorování a představ, tematické práce. Předměty a věci kolem nás. VDO-způsob rozhodování. Např.: nakreslí školní pomůcky Projevuje své životní zkušenosti a v tvorbě uplatňuje plošné i prostorové uspořádání linie, tvarů, barev, objektů a dalších prvků a jejich kombinace. Uspořádání objektů do celků. Výběr a rozmístění prvků v popředí a v pozadí (statické a dynamické vyjádření) OSV-rozvoj schopností, poznávání a kreativita. Např.: zachytí postavu v pohybu Rozezná barvy základní, podvojné, učí se správně namíchat a nanášet barvy na plochu. Změny v přírodě. Barvy základní, podvojné, míchání barev. Experimentální práce s barvou. EV ekosystémy Např.: vytvoří kalendář přírody

8 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. Mgr. Monika Šebestová Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil. Rozlišit lidové zvyky a tradice. Využití smyslového vnímání, představa, fantazie. Zachycení děje, situace, znaků. Pohádky, pověsti, příběhy, vztah ilustrace a lit.díla. Prostředky po vyjádření emocí, pocitů, fantazie, nálad, představ. Prvky vizuálně obrazného vyjádření. Lidové zvyky a tradice. Návštěvě kulturní společenské akce. OSV- kreativita Např.:zachytí vývoj děje MKV-lidské vztahy, multikulturalita. Např.:vytvoří vánoční přání Vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky. Ověřování komunikačních účinků práce ve skupině, tematická práce, vnímání a motivace. MKV lidské vztahy. Např.: pracovní skupina vytvoří společně plán ZOO

9 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 3. Mgr. Monika Šebestová Umí zahájit a ukončit svoji činnost přípravou a úklidem svého pracovního prostoru. Orientovat se ve svých výtvarných pomůckách. Umět udržovat pracovní pomůcky v pořádku. OSV-psychohygiena Např.:umyje a uklidí použité pomůcky Rozpoznává a pojmenovává výtvarný materiál, prvky vizuálně obrazného vyjádření a třídí je dle svých zkušeností Poznávání výtvarného materiálu, pomůcek a výtvarných technik. Rozvoj smyslové citlivosti (linie, tvary, kontrast) OSV-rozvoj schopností a poznávání Např.:vytvoří negativ

10 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 3. Mgr. Monika Šebestová Uvědomuje si okolní prostředí jako zdroj inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot. Projevuje své životní zkušenosti a v tvorbě uplatňuje plošné i prostorové uspořádání linie, tvarů, barev, objektů a dalších prvků a jejich kombinace. Správně namíchá a nanáší barvy na plochu. Získání důvěry ve vlastní vyjadřovací schopnosti. Volný výtvarný projev na základě přímého dojmu. Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření. Uspořádání objektů do celků. Výběr a rozmístění prvků v popředí a v pozadí (statické a dynamické vyjádření) Lidské postavy a zvířecí figury. Výtvarné osvojení přírody. Organizace prostoru. Dekorativní práce. VDO-způsob rozhodování. Např.:vytvoří plán města OSV- kreativita. Např.:vytvoří kreslený komiks EV ekosystémy. Např.:vytvoří návrh zábavného parku

11 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 3. Mgr. Monika Šebestová Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil. Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly. Využití smyslového vnímání, představa, fantazie. Zachycení děje, situace, znaků. MKV lidské vztahy. Např.:výtvarně zpracuje podklad pro rodinné album Interpretuje dle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření, odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností. Vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky. Ověřování komunikačních účinků. Osobní postoj v komunikaci (porovnávání s vlastní interpretací) Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly. Ověřování komunikačních účinků práce ve skupině, tematická práce, vnímání a motivace. MKV-lidské vztahy, multikulturalita Např.:návštěva výstavy OSV-kreativita Např.:vyjádří hudbu

12 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 4. Mgr. Monika Šebestová Umí zahájit, realizovat i ukončit svou pracovní činnost, dodržuje vymezená pravidla, bezpečně a účinně používá materiály, nástroje a vybavení. Organizace a plánování výtvarné činnosti. OSV-psychohygiena. Např.: rozvrhne si pracovní postup Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává a porovnává některé prvky vizuálně obrazného vyjádření. Prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) Typy vizuálně obrazných vyjádření (fotografie, reklama) OSV-rozvoj schopností poznávání, sebepojetí, kreativita. Např.: vytvoří stín profilu spolužáka EGS Evropa a svět nás zajímá. Např.:vytvoří plakát na ochranu Země Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku, vyjádření linie a barevné plochy, v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup, v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model. Typy vizuálně obrazných vyjádření (volná malba, skulptura, plastika) Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením (statické, dynamické, fantazijní motivace) Proměny komunikačního obsahu (tvorba a proměny obsahu vlastních vyjádření) OSV-kreativita,rozvoj schopností Např.: vytvoří plastiku účesu

13 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 4. Mgr. Monika Šebestová Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy. Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě. Osobní postoj v komunikaci (odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření v rámci skupin, jejich porovnávání s vlastní interpretací) Návštěva kulturní akce. Reflexe a vztahy zrakového vnímání ostatními smysly(hmatové podněty, sluchové, pohybové, čichové, chuťové) EV - Ekosystémy; např. výtvarně ztvární okolí našeho města. MKV - Lidské vztahy; např. výtvarně zpracuje podklad pro rodinné album. MV vliv médií. Např.:vytvoří reklamu Výtvarné zachycení zvyků a tradic.

14 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5. Mgr. Monika Šebestová Umí zahájit, realizovat i ukončit svou pracovní činnost a účinně používá materiály, nástroje a vybavení. Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává a porovnává prvky vizuálně obrazného vyjádření. Organizace a plánování výtvarné činnosti. Výtvarné osvojování skutečnosti. Prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) Seznamuje se s principy perspektivy. OSV-psychohygiena. Např.: rozvrhne si pracovní postup EGS Evropa a svět nás zajímá. Např.: vytvoří 7 divů světa Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku, vyjádření linie a barevné plochy, v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup, v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model. Typy vizuálně obrazných vyjádření (volná malba, skulptura, plastika) Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením (statické, dynamické, fantazijní motivace) Proměny komunikačního obsahu (tvorba a proměny obsahu vlastních vyjádření). OSV-rozvoj schopností poznávání, sebepojetí, kreativita. Např.: vytvoří sportovce různých disciplin

15 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5. Mgr. Monika Šebestová Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě. Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace. Reflexe a vztahy zrakového vnímání ostatními smysly(hmatové podněty, sluchové, pohybové, čichové, chuťové. (Výtvarné osvojování přírody, posuzování vlastností povrchů) Výtvarné experimenty. Rozvíjení spolupráce a komunikace. Kultura různých národů. Umělecké památky. Výtvarné zachycení zvyků a tradic. OSV-kreativita,rozvoj schopností. např. vytvoří barvě chuťovoce, dortu,.. MKV kulturní diference. např. navštíví kulturní památky v regionu a srovnává různá umělecká díla.

16 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5. Mgr. Monika Šebestová Osobnost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření, pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků, svobodně volí a kombinuje prostředky včetně moderního výtvarného umění. Prvky vizuálně obrazného vyjádření. Uspořádání objektů do celků. Smyslové účinky. Vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností. OSV - Kreativita, sebepoznání, sebepojetí; např. srovnává ilustrace knih, napodobuje různé výtvarné styly. Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil Práce v rámci skupiny. Odlišné interpretace, porovnávání. Proměny komunikačního obsahu(díla výtvarného umění)

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY... 1 Údaje o škole... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody, okres Litoměřice... 1 adresa školy: Straškov Vodochody 167, 411 84

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba,

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Základní škola Lukov, 2012 strana 1 Obsah : 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy 2.2 Historie

Více