6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova"

Transkript

1 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím tvůrčích činností žáka, ve kterých uplatňuje vlastní vnímání, myšlení, cítění, prožitky, představivost a fantazii. Snahou je vždy dosažení pocitu radosti z úspěchu a dosaženého výsledku výtvarné práce. Žáci získávají poznatky o malbě, kresbě, grafice, užitém umění. Pracují s různými materiály a modelují i prostorové objekty na základě pozorování věcí a dějů kolem sebe.učivo je propojeno s ostatními předměty a tématy, motivační prvky se objevují jako široké mezipředmětové vztahy. Vychází se ze zkušeností a poznatků žáků, jejich výtvarné vyjadřování je emotivní a na počátku nesvazované určitými výtvarnými normami tak, jako na 2. stupni. Využívá se jednoduchých technik. Postupně se tyto výtvarné techniky kombinují a vzrůstá jejich náročnost. Jednotlivé techniky a jejich správné zvládnutí napomáhá žákům v relaxaci, kompenzuje napětí a mají další pozitivní výchovné, či emoční prvky. Výtvarná kultura se stává nedílnou součástí jejich života a chápání společnosti.svou výtvarnou prací žáci vyjadřují svůj postoj k životním situacím, ke společnosti a dění v ní. Uplatňuje se zde ve velké míře tolerance a otevřenost k jiným kulturám a regionům. Seznamují se také s historií a vývojem výtvarné kultury, s lidovou architekturou a lidovou výtvarnou tvorbou u nás,v Evropě a ve světě. Přes své výtvory se děti snaží poznávat okolní svět kolem sebe. O svých pracích žáci společně mluví, říkají svůj názor na práce ostatních spolužáků i na různá výtvarná díla. Jednoduchou formou se seznamují s ilustrátory knížek, s našimi malíři i s některými světovými umělci. V nižších třídách pomáhá výtvarná výchova rozvíjet a upevňovat grafomotorické schopnosti žáků, může mít kladný vliv na zdokonalování psaní. 2.stupeň Na druhém stupni je výtvarná výchova vyučována ve všech ročnících 2 hodiny týdně. V ročníku šestém a sedmém je výuka zaměřena na rozvíjení činností, se kterými se žáci setkali či podrobněji seznámili v rámci výuky výtvarné výchovy na prvním stupni. V následujících ročnících jsou činnosti zaměřeny zejména na práci s netradičními technikami a materiály, žáci uplatňují při vlastní tvorbě i mimovizuální podněty. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím tvůrčích činností žáka, ve kterých uplatňuje vlastní vnímání, myšlení, cítění, prožitky, představivost a fantazii. Umožňuje mu vyjadřovat se k různým tématům a situacím. Svůj výtvarný projev mají žáci možnost prezentovat, obhájit, vysvětlit spolužákům, vyslechnout jejich názory a zároveň říci svůj názor na práci ostatních.ve všech formách výtvarného projevu se prezentuje osobnost žáka a dává mu možnost individuálně se vyjádřit. Žák se postupně učí vytvářet si vztah k výtvarnému umění, výtvarným hodnotám, učí se zaujímat k nim svůj postoj, vnímat pozitivní i negativní, je veden k všímání si okolního světa. 215

2 Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání Učitel: klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost společně s žáky formuluje cíl činnosti (úkolu) vede žáky k plánování úkolů a postupů Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učitel: zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Učitel: se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce umožňuje žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle žáky vybízí, aby kladli otázky (k věci) umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Učitel: vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují umožňuje žákům spoluutvářet kritéria hodnocení umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Učitel: umožňuje žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle důsledně vyžaduje dodržování pravidel ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učitel: vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků 216

3 sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok studijní materiály a zdroje jsou ve výuce žákům dostupné 217

4 Výtvarná výchova 1.období = ročník ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI Prvky vizuálně obrazného Uspořádání objektů do celků Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly Smyslové účinky vizuálně obrazných Linie a tvary (kresba tužkou, redisperem a tuší) Objemy (kresba tužkou a pastelkami) Barevné kvality (kresba pastelkami, voskovkami, vodovými barvami a temperami) Uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém (kresba tužkou a pastelkami, malba vodovými barvami a temperami, koláž z barevných papírů) Vizuálně obrazná podnětů hmatových, sluchových pohybových, čichových, chuťových a vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly (frotáže a otisk přírodnin, práce s plastelinou, koláž, comics) Umělecká výtvarná tvorba, tiskoviny, televize, reklama (koláž z barevných papírů, domalovaná koláž, comics) - rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného, porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ - v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace - vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné volí vhodné prostředky - na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných, která samostatně vytvořil, vybral či upravil Enviromentální výchova Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme svět a Evropu Jsme Evropané Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Multikulturalita Hudební výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce 218

5 UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY Prostředky pro emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností Typy vizuálně obrazných Přístupy k vizuálně obrazným m Manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby (kresba voskovými pastely, malba vodovými barvami a temperami) Jejich rozlišení, výběr a uplatnění hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba (kresba tuší a redisperem, špejlí, kresba voskovkami, malba vodovými barvami a temperami) Motivace fantazijní, založená na smyslovém vnímání (malba temperovými barvami, malířská experimentace, koláž, frotáž - interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná, odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností - na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných, která samostatně vytvořil, vybral či upravil - rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného, porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ Environmentální výchova Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Multikulturalita Hudební výchova 219

6 OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKU Osobní postoj v komunikaci Komunikační obsah vizuálně obrazných Proměny komunikačního obsahu Jeho utváření a zdůvodňování se spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje vysvětlování výsledků tvorby podle vlastních schopností a zaměření Záměry tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných i děl výtvarného umění - na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných, která samostatně vytvořil, vybral či upravil - pokouší se interpretovat vizuálně obrazná - vysvětluje a obhajuje výsledky své tvorby - vyslovuje se k pracím svým i ostatních žáků - vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné volí vhodné prostředky Poznávání lidí Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme svět a Evropu Jsme Evropané 220

7 Výtvarná výchova 2.období = ročník ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI Prvky vizuálně obrazného Uspořádání objektů do celků Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly Smyslové účinky vizuálně obrazných Linie a tvary (kresba tužkou, redisperem a tuší) Objemy (kresba tužkou a pastelkami) Barevné kvality (kresba pastelkami, voskovkami, kresba uhlem, vodovými barvami a temperami) Textury jejich vztahy, kombinace a uspořádání (kresba tužkou, tuší, pastelkami, malba temperou, lepení papíru, popř. přírodnin) Práce s trojrozměrnýn prostorem v objemovém modelování a skulpturální postup, v prostorovém uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model Uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém (kresba tužkou a pastelkami, malba vodovými barvami a temperami, různé typy koláží ) Vizuálně obrazná podnětů hmatových, sluchových pohybových, čichových, chuťových a vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly (frotáže a otisk přírodnin, práce s plastelinou, koláž, jednoduchý akvarel a vzájemné zapouštění barev, comics) Umělecká výtvarná tvorba, tiskoviny, televize, reklama (koláž z barevných papírů, domalovaná koláž, comics) - při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného, porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) - užíná a kombinuje prvky vizuálně obrazného ve vztahu k celku, v plošném linie a barevné plochy, - modeluje a poznává skulpturální postup prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model - nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v plošné, prostorové i objemové tvorbě - porovnává různé interpretace vizuálně obrazného a přistupuje k nim jako zdroj inspirace - osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného Environmentální výchova Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme svět a Evropu Jsme Evropané Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Multikulturalita Hudební výchova Člověk a svět práce Matematika Matematika Hudební výchova 221

8 UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY Prostředky k emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností Typy vizuálně obrazných Přístupy k vizuálně obrazným m Manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby (kresba voskovými pastely, malba vodovými barvami a temperami) Jejich rozlišení, výběr a uplatnění hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba (kresba tuší a redisperem, kresba voskovkami, malba vodovými barvami a temperami, objekt z různých materiálů, koláž) Motivace fantazijní, založená na smyslovém vnímání (malba temperovými barvami, malířská experimentace, koláž, frotáž, práce přírodními materiály) - při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného, porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) - užíná a kombinuje prvky vizuálně obrazného ve vztahu k celku, v plošném linie a barevné plochy - učí se vybírat, kombinovat a vytvářet prostředky pro vlastní osobité vyjádřen - nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v plošné, prostorové i objemové tvorbě - využívá různé interpretace vizuálně obrazného a inspiruje se nimi Environmentální výchova Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Multikulturalita Hudební výchova Hudební výchova 222

9 OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKU Osobní postoj v komunikaci Komunikační obsah vizuálně obrazných Jeho utváření a zdůvodňování,odlišné interpretace vizuálně obrazných (samostatně vytvářených nebo přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje, jejich porovnávání s vlastní interpretací V komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo školu), vysvětlování výsledků tvorby podle vlastních schopností a zaměření - při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného, porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) - porovnává na příkladech různé interpretace vizuálně obrazného, pokouší se vysvětlovat své postoje k nim - při tvorbě vizuálně obrazných se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy Poznávání lidí Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Proměny komunikačního obsahu Záměry tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných i děl výtvarného umění - využívá různých inspirací kolem sebe a výtvarně je vhodnou formu ztvárňuje Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme svět a Evropu Jsme Evropané 223

10 Výtvarná výchova ročník ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI Prvky vizuálně obrazného Linie a tvary (kresba tužkou, redisperem a tuší) Objemy (kresba tužkou, pastelkami) Barevné kvality (kresba pastelkami, malba temperovými barvami) Uspořádání a vztahy prvků v ploše, objemu a prostoru (kresba tužkou, pastelkami, malba temperovými barvami) - vybírá, vytváří a pojmenovává škálu prvků vizuálně obrazného a jejich vztahů Matematika Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu a prostoru Vyjádření vztahů mezi objekty lineární, světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky ve statickém (kresba tužkou, malba temperovými barvami, koláž z barevných papírů) - při tvorbě porovnává tyto prvky a třídí je na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností a vjemů Matematika Smyslové účinky vizuálně obrazných Reklama, tiskoviny (koláž, domalovávaná koláž užitá grafika) - osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě a interpretaci vizuálně obrazného UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY Prostředky pro emocí, pocitů, nálad, fantazie Akční tvar kresby a malby (kreslířská experimentace, malba temperovými barvami) - užívá vizuálně obrazná k zaznamenání vizuálních zkušeností a podnětů z představ a fantazie Sebepoznání a sebepojetí 224

11 Typy vizuálně obrazných Ilustrace textů, comics (kresba pastelkami, kolorovaná perokresba) Volná malba (malba temperovými barvami) Hračky, objekty (papírmaš, kašírovnání, objekt z různých materiálů) Reklama (koláž) - učí se vybírat, kombinovat a vytvářet prostředky pro vlastní osobité Sebepoznání a sebepojetí Mediální výchova Tvorba mediálního sdělení Přístupy k vizuálně obrazným m Hledisko motivace fantazijní a xpresivní (malba temperovými barvami, malířská experimentace s přírodními materiály) Hledisko vnímání vizuální, haptické, statické a dynamické (tisk z koláže, roláž, frotáž, konstruování) - nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání a vnímání dalšími smysly v plošné i prostorové tvorbě Přírodopis OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKU Osobní postoj v komunikaci Utváření a zdůvodňování osobního postoje v komunikaci - pokouší se interpretovat vizuálně obrazná - porovnává na příkladech různé interpretace vizuálně obrazného, pokouší se vysvětlovat své postoje k nim Komunikační obsah vizuálně obrazných Utváření komunikačního obsahu vizuálně obrazných děl Vysvětlování a obhajoba výsledků vlastní tvorby - obhajuje a vysvětluje výsledky své tvorby - vyslovuje se k pracím svým i ostatních žáků Proměny komunikačního obsahu Proměny obsahu vizuálně obrazných vlastních děl - nalézá vhodnou formu pro prezentaci vizuálně obrazných 225

12 Výtvarná výchova ročník ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI Prvky vizuálně obrazného Linie a tvary (linoryt) Objemy a barevné kvality (malba temperovými a vodovými barvami) Světlostní kvality (kresba tužkou, malba temperovými a vodovými barvami) Textury (kresba tužkou, redisperem a tuší, enkaustika) Vztahy a uspořádání prvků v časovém průběhu statického i dynamického vizuálně obrazného podobnost, kontrast, dynamické proměny, struktura (malba temperovými a vodovými barvami, techniky tisku z výšky) - vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazného a jejich vztahů Matematika Přírodopis Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu a prostoru Vyjádření pohybu mezi objekty a proměn uvnitř nich ve statickém i dynamickém (malba temperovými barvami, různé typy koláží, konstruování, práce v prostoru) - při tvorbě porovnává tyto prvky a třídí je na základě odlišností vycházejících z jeho představ a poznatků Fyzika Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly Vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě (automatická kresba, automatická malba, kreslířský a malířský experiment) Reflexe ostatních uměleckých druhů (malba temperovými barvami) - užívá prostředky pro vizuálně obrazná vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání a vnímání dalšími smysly Hudební výchova Smyslové účinky vizuálně obrazných Umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, televize, elektronická média (výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě) - osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě a interpretaci vizuálně obrazného - v tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění počítačová grafika, fotografie, video, animace Informatika Fyzika 226

13 UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY Prostředky pro představ a osobních zkušeností Akční tvar kresby a malby (kombinovaná technika) Manipulace s objekty, uspořádání prostoru a celku vizuálně obrazných, proměn (koláž, tisk z koláže, frotáž, technický materiál) Pohyb těla a jeho umístění v prostoru (kašírování, prostorové dílo dle aktuálních možností použití materiálů) Výběr, uplatnění a interpretace prostředků pro představ a osobních zkušeností - osobitost svého vnímání žák uplatňuje v přístupu k realitě, pro nových i neobvyklých prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky - volí materiál podle své představy a na základě vlastního výtvarného návrhu a cíle Sebepoznání a sebepojetí Člověk, podpora a ochrana zdraví Informatika Fyzika Typy vizuálně obrazných Skulptura (keramická hlína) Plastika (prostorové dílo dle aktuálních možností použití materiálů) Rozlišení, výběr a uplatnění typů vizuálně obrazných pro vlastní tvůrčí záměry fotografie, elektronický obraz, vizualizované dramatické akce, komunikační grafika (žák volí materiál podle své představy, možností, vlastního výtvarného zaměření a na základě svého výtvarného návrhu a cíle) - variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitého výsledku - porovnává a hodnotí účinky vlastního osobitého s účinky existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných Sebepoznání a sebepojetí Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Přístupy k vizuálně obrazným m Hledisko motivace symbolické, hledisko založené na smyslovém vnímání a racionálně konstruktivní (malba temperovými barvami) Reflexe a vědomé uplatnění zmíněných hledisek při vlastních tvůrčích činnostech (žák volí materiál podle své představy a na základě vlastního výtvarného návrhu a cíle) - rozlišuje působení vizuálně obrazných v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Tvorba mediálního sdělení 227

14 OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKU Osobní postoj v komunikaci Důvody vzniku odlišné interpretace vizuálně obrazných Kritéria jejich porovnávání jejich zdůvodňování - interpretuje umělecká vizuálně obrazná současnosti i minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků Multikulturní výchova Kulturní diference Multikulturalita Dějepis Komunikační obsah vizuálně obrazných Uplatnění komunikačního obsahu Vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora Prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace - nalézá vhodnou formu pro prezentaci vizuálně obrazných Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Proměny komunikačního obsahu Záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných děl vlastních i děl výtvarného umění Historické, sociální a kulturní souvislosti proměn komunikačního obsahu - vysvětluje své postoje k vizuálně obrazným m s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti - vysvětluje své postoje k různým interpretacím vizuálně obrazných s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů Multikulturní výchova Kulturní diference Multikulturalita Dějepis Zeměpis 228

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY... 1 Údaje o škole... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody, okres Litoměřice... 1 adresa školy: Straškov Vodochody 167, 411 84

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk 6.19 Další cizí jazyk Další cizí jazyk je vyučován od 7.do 9.ročníku v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně.v současné době si žáci naší školy mohou zvolit jazyk francouzský nebo ruský. 6.19 A) Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více