Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007

2 OBSAH 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Učební plán Učební osnovy... 9 Charakteristika vyučovacího předmětu : Anglický jazyk 1. stupeň... 9 Charakteristika vyučovacího předmětu : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: Hudební výchova 1.stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu : Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu: Pracovní výchova Charakteristika vyučovacího předmětu : Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu : Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu : Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu : Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu : Český jazyk a literatura stupeň Vyučovací předmět: Anglický jazyk Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Vyučovací předmět: Občanská výchova Vyučovací předmět: Fyzika Vyučovací předmět: Chemie Vyučovací předmět: Přírodopis Vyučovací předmět: Zeměpis Vyučovací předmět: Hudební výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Člověk a svět práce Německý jazyk Přílohy:

3 1. Identifikační údaje předkladatel: Bavorovská 306, Netolice ředitel školy: Mgr. Karel Pižl IČO: IZO: REDIZO: kontakty telefon a fax: a WEB:www.zsnetolice.cz zřizovatel: Město Netolice Mírové náměstí 208, Netolice kontakty telefon: platnost dokumentu od: Mgr. Karel Pižl ředitel školy 2

4 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy. Základní škola Netolice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Zřizovatelem ZŠ Netolice je město Netolice zakládací listinou ze dne , kterou se škola zakládá na dobu neurčitou. Škola byla zařazena do sítě škol ČR s účinností od , č. j. 49/ Právní subjektivitu získala škola dne 1. ledna 1999, IZO Městské zastupitelstvo schválilo zřizovací listinu ZŠ dne s účinností od Na tomto zasedání byl schválen i statut základní školy Zakládací listinu ZŠ schválilo městské zastupitelstvo města Netolice svým usnesením dne a změnu usnesení 1/3/2001 pod č. j.1/3/2001. Vybavení školy. Škola je umístěna ve třech budovách: hlavní budova Bavorovská 306, 8 tříd ročníku školní pozemek 2496 m 2 odloučená pracoviště: Tržní 660, 4 třídy 1. a 2. ročníku, 2 oddělení ŠD, školní zahrada 2970 m 2. Staré město 191, 5 tříd ročníku, školní pozemek 432 m 2. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 450 strávníků. IZO školní jídelny Dále je součástí školy školní družina. IZO školní družiny Budovy jsou k provozování školy vhodné, ale vyžadují rekonstrukci a modernizaci sociálního zařízení. Budova Bavorovská učeben + pavilon s učebnou F Ch, školní dílnou, dvěma počítačovými učebnami a školní kuchyňkou - vytápěna dálkovým topením, provozovatel Technické služby města Netolice - v roce 2004 byla provedena rekonstrukce teplovodu z kotelny - v roce 2004 došlo k vybudování nového odkanalizování dešťových vod - v roce 2005 zadáno vypracování projektu na rekonstrukci školní kuchyně - v roce 2006 v prázdninových měsících provedena rekonstrukce školní kuchyně a jídelny Budova Staré město učeben, 1 odd. ŠD, v přízemí městská knihovna - vytápěna tepelným čerpadlem. Na tuto akci získalo město Netolice dotaci a bezúročnou půjčku od státu, výměna radiátorů a rozvodů byla hrazena z městského rozpočtu - budova je z roku 1863, největší problém je nevyhovující sociální zařízení pro žáky i zaměstnance. - provozním problémem této budovy je to, že žáci musí na obědy docházet do budovy v Bavorovské ulici a dále poměrně velká vzdálenost od tělocvičny a hřiště. V této budově chybí šatny a není možné je z konstrukčních důvodů zřídit. Charakteristika pedagogického sboru. Pracovníci: celkem 25 pedagogických pracovníků, z toho: 6 mužů, 19 žen; přepoč. 23,86; 9 dojíždějících, 1 důchodce na částečný úvazek, 2 vychovatelky ŠD. Dvě 3

5 vychovatelky vyučující na 1. stupni Hv, Vv a Pč nemají potřebné pedagogické vzdělání. Problémem je aprobační složení na 2. stupni nedostatek učitelů, aprobace Rv, Př,Tv, Pč, Inf a Dom. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce - Spolupráce mezi naší a hornorakouskou školou v Pregartenu trvá již od roku Každoročně konají vzájemné jedno-či vícedenní návštěvy dětí obou škol. Během uplynulých let se "k sousedům" podívalo již několik stovek žáků. Také učitelé obou škol se několikrát sešli na společných výletech v Čechách a Rakousku. Spolupráce s DDM: koordinace akcí školy a zájmové činnosti DDM využívání sálu DDM pro školní besedy a kulturní pořady využívání počítačové učebny pro kroužky výpočetní techniky propagace a nabídka zájmové činnosti DDM na nástěnkách v budovách školy Spolupráce s rodiči a jinými subjekty. Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně mimo jiné na třídních schůzkách nebo konzultacích jednotlivých vyučujících. Komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Zpravidla organizujeme v listopadu a dubnu dvě schůzky SRPDŠ a jedenkrát a to v lednu konzultace. Školská rada - Volby do Školské rady proběhly dne 14. a Předsedkyní byla zvolena Jana Borovková. Rada má 6 členů. Poskytování poradenských služeb na škole - Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, který je zároveň i metodikem prevence, spolu s vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Školní družina - Činnost školní družiny jako prvku zájmového vzdělávání je propojena ve velké míře s prací žáků při vyučování. Vychovatelé se seznámili s cíli školního vzdělávacího programu a aktivně se v rámci jednotlivých pracovních skupin zapojili do úprav tohoto programu. 3. Charakteristika ŠVP Všem žákům poskytnout solidní základy vzdělání s uplatněním přiměřených metod a forem práce. Respektovat individualitu dětí, talentované zapojit do soutěží a olympiád, zaostávajícím a žákům s vývojovými poruchami věnovat individuální péči. Vhodně motivovat žáky, učit je vyhledávat informace a pracovat s nimi, nepřetěžovat žáky encyklopedickými vědomostmi. Zajistit jim vhodné podmínky, získání zdravého sebevědomí, kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve spolupráci s PPP, rodiči a vyučujícími vytváříme pro tyto žáky individuální plány a zařazujeme je do běžných tříd. vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí podle RVP: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a interpersonální kompetence občanské 4

6 kompetence pracovní 5

7 4. Učební plán Vzdělávací oblast Vzdělávací obory 1.stupeň I. stupeň ŠVP ročník Předmět Min. ročník ročník ročník ročník dotace 5. ročník CELKEM DOTACE Jazyk a Český jazyk a 35 Český jazyk jazyková literatura komunikace Cizí jazyk 9 Anglický jazyk Matematika a její aplikace 20 Matematika Informační a komunikační technologie 1 IKT Prvouka Prvouka Člověk a jeho Vlastivěda 12 Vlastivěda svět Přírodověda Přírodověda Hudební Hudební výchova Umění a výchova kultura Výtvarná Výtvarná výchova výchova Člověk a zdraví Člověk a zdraví 0 Člověk a zdraví Tělesná výchova 10 Tělesná výchova Pracovní 5 Člověk a svět práce výchova Průřezová P Průřezová témata témata Disponibilní časová dotace 14 Celková povinná časová dotace

8 Vzdělávací oblast Vzdělávací obory 2. stupeň II. stupeň ŠVP ročník Předmět Min. ročník ročník ročník dotace 9. ročník CELKEM DOTACE Český jazyk a Jazyk a jazyková 15 Český jazyk literatura komunikace Cizí jazyk 12 Anglický jazyk Matematika a její aplikace 15 Matematika Informační a komunikační technologie 1 IKT Člověk a jeho svět Dějepis Dějepis Člověk a společnost 11 Občanská 1 Výchova k občanství výchova Fyzika Fyzika Chemie Chemie Člověk a příroda 21 Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce 3 Pracovní výchova Průřezová témata P Průřezová témata 0 Volitelné 24 Disponibilní časová dotace předměty Celková povinná časová dotace

9 Organizace výuky Pv 6. ročník střídají pěstitelství a práci s počítačem, práce v dílnách celá třída 8. ročník dělí na 2 skupiny hoši a dívky střídají pěstitelství a provoz a údržba domácnosti a svět práce 9. ročník dělí na 2 skupiny hoši a dívky střídají pěstitelství, provoz a údržba domácnosti a elektronika kolem nás Volitelné předměty jako první jazyk je zařazen od 3. ročníku anglický jazyk v rozsahu 3 vyučovací hodiny týdně v ročníku je žákům nabízen další cizí jazyk německý. Je součástí systému volitelných předmětů s časovou dotací 2 vyučovací hodiny týdně. Předmět poskytuje žákům osvojení německého jazyka na základní úrovni V systému volitelných předmětů ročníku, s časovou dotací 2 vyučovací hodiny týdně, je žákům nabízeno: Informatika ( základy práce a psaní na počítači ) - pro žáky s logickým myšlením a zájmem o techniku a základy programování Technické činnosti - zaměřené na práci v dílně se dřevem, kovy, plasty, modelářství Domácnost - zaměřeno na vedení domácnosti, výživu, kulturu bydlení a odívání, ruční práce a šití, dítě a jeho výživu a zdravotní výchovu Nepovinné předměty Náboženství se zařazuje jako nepovinný předmět v 1. až 9. ročníku s časovou dotací 1 vyučovací hodina týdně. Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského životního postoje a jednání. Umožňuje přístup k biblickému poselství, ke křesťanské tradici, seznamuje s křesťanským způsobem života a pomáhá při hledání základních lidských hodnot a orientaci v tomto světě. Římsko-katolické náboženství je vyučováno podle platných předpisů římskokatolické církve, za obsah a formu výuky odpovídá jmenovaný učitel náboženství na základě kanonické mise vydané příslušným biskupstvím. Sborový zpěv: zákům je nabízen: přípravný sbor Berušky pro žáky 2. a 3. ročníků hlavní sbor Netoličtí vrabčáci pro žáky ročníku Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV. Všechna průřezová témata však nemusí být zastoupena v každém ročníku. V průběhu základního vzdělávání je povinností školy nabídnout žákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat, jejich rozsah a způsob realizace stanovuje ŠVP. Průřezová témata je možné využít jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů apod. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: 8

10 Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Enviromentální výchova Mediální výchova 5. Učební osnovy Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk 1. stupeň Časová dotace v týdenním plánu: ročník 3 vyučovací hodiny probíhá v rozdělených skupinách v kmenové třídě a v jazykové učebně podle počtu žáků ve třídě. Vzdělávací obor Anglický jazyk: - pomáhá snižovat jazykové bariéry - poskytuje základ pro komunikaci v rámci integrované Evropy a světa - přispívá ke zvýšení mobility při dalším studiu a budoucím povolání - přispívá k získávání informací z různých zdrojů - důraz je kladen na komunikační schopnosti dorozumět se s cizincem v běžných situacích, porozumět slyšenému a čtenému textu dle své jazykové úrovně - výuka zahrnuje gramatiku, lexikologii a stavbu věty i seznámení se s reáliemi a kulturami anglicky mluvících zemí - při výuce jsou používány různé pomůcky jako kartičky, obrazový materiál, audio technika, kopírovaný materiál, počítače, - výuka je založena na modelu britské angličtiny a je spojena s dalšími předměty jako vlastivěda, hudební výchova, výtvarná výchova, informatika, český jazyk, přírodověda, prvouka. Ve vyučovacím předmětu jsou integrována následující průřezová témata: MKV - Lidské vztahy,vztahy mezi kulturami, Kulturní diference, Multikulturalita OSV - Sociální rozvoj vzájemné poznávání, komunikace EGS - Evropa a svět nás zajímá Výchovné a vzdělávací strategie pro naplňování klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - vedeme žáky k využívání vhodných učebních postupů pro efektivní učení - vedeme žáky k samostatnému a souvislému vyjadřování myšlenek v anglickém jazyce Kompetence k řešení problémů: 9

11 - vedeme žáky k využívání různých informační zdrojů - žáci jsou schopni pochopit problém Kompetence komunikativní: - vedeme žáky k výstižnému, jasnému, věcnému a jazykově správnému mluvenému i psanému projevu - vedeme žáky ke komunikaci na odpovídající úrovni Kompetence sociální a personální: - vedeme žáky ke spolupráci ve skupině - vedeme žáky k utváření příjemné pracovní atmosféry Kompetence občanské: - vedeme žáky k respektování názorů druhých - vedeme žáky ke vzájemnému naslouchání si Kompetence pracovní: - vedeme žáky k organizování si práce Charakteristika vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Časová dotace v týdenním plánu: 1. ročník... 9 vyučovacích hodin 2. ročník. 10 vyučovacích hodin 3. ročník 9 vyučovacích hodin ročník.. 8 vyučovacích hodin Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Rozvíjí u žáků osvojení a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Jazykový rozvoj žáků s lehkým mentálním postižením probíhá paralelně s rozumovým a emocionálním zráním. Vzdělávací oblast zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce s literárním textem, psaní a základy jednoduché konverzace v cizím jazyce. Obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura Předmět je rozdělen do tří specifických složek: Psaní, Český jazyk a sloh, Čtení a Literární výchova. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Psaní Tato složka vzdělávací oblasti Český jazyk rozvíjí u žáka základní hygienické a pracovní návyky spojené se psaním. Zabývá se kulturou písemného vyjadřování. Sleduje dodržování pravidel českého pravopisu. Učí žáky správné kontrole a hodnocení písemného projevu. 10

12 Český jazyk a sloh Složka vzdělávací oblasti vede žáky k rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností a komunikačních dovedností, k vnímání a chápání různých jazykových sdělení. Hlavním úkolem je naučit žáky správně a srozumitelně se vyjadřovat, osvojit si správnou techniku psaní, napsat krátká sdělení a číst s porozuměním. Zároveň se tato vzdělávací oblast zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě. Je nástrojem funkčního dorozumívání žáků Čtení a literární výchova Tato část vzdělávací oblasti se zaměřuje na postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků a na odpovídající reprodukci přečteného. Prostřednictvím četby se žáci seznamují se základními literárními formami a učí se rozlišovat představy od skutečnosti. Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty, kurzy: Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Multikulturní výchova Projekt: Kniha o mně ročník Charakteristika vyučovacího předmětu: Hudební výchova 1. stupeň Časová dotace v týdenním plánu: ročník. 1 vyučovací hodina Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obor Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít a poskytuje vhled do hudební kultury. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a pohybových. Hudební činnosti se vzájemně propojují a rozvíjejí osobnost žáka. Vzdělávací oblast má významný rehabilitační a relaxační charakter. Ve všech ročnících navazuje učivo plynule na sebe v příbuzných tématech, podle zásady od jednoduchého ke složitějšímu. Obsah vzdělávacího oboru Hudební výchova: Hudební výchova umožňuje žákům rozvoj hudebních schopností sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a pohybových. Podněcujeme žáky k sebevyjádření prostřednictvím hudby (zvuk, pohyb, malba). Seznamujeme žáky s vybranými uměleckými díly a jejich autory. 11

13 Vedeme žáky k chápání hudby jako součásti života a k tomu, že hudba může obohatit jejich život (v každodenním životě, jako způsob relaxace, v podobě zájmových činností a pod.). Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty, kurzy: Průřezová témata: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova Výchovné a vzdělávací strategie směřující k rozvoji těchto klíčových kompetencí: Názornou ukázkou, výkladem, prací ve skupině, individuální prací rozvíjíme: Kompetenci pracovní: Rozvíjíme hudební dovednosti a postupy. Vytváříme pozitivní vztah žáka k hudebním činnostem nabízením různých atraktivních forem práce. Učíme žáky dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce, a společenských hodnot. Učíme žáky jak správně pracovat s hlasem, rytmem, Orfeovými nástroji. Vedeme žáky ke koncentraci na poslech či práci s písní. Směrujeme žáky k tomu, aby uměli ohodnotit výsledky své práce i práce ostatních. Utváříme žákům představu o využití hudby v životě a o hudbě v různých profesích. Charakteristika vyučovacího předmětu: Informační a komunikační technologie Časová dotace v týdenním plánu: 5. ročník. 1 vyučovací hodina Charakteristika vzdělávací oblasti pro I. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie byla zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na I. i II. stupni. Získané dovednosti jsou nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zahrnuje základy práce s osobním počítačem a základním programovým vybavením, zejména textovým editorem, internetem a dostupnými výukovými a vzdělávacími programy. Žáci si prostřednictvím práce s výukovými počítačovými programy v ostatních vzdělávacích oborech osvojují obsluhu počítače na základní uživatelské úrovni. Vzdělávací oblast umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně počítačové gramotnosti, orientovat se ve světě informací, tvořivě s informacemi pracovat a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie 12

14 Tato vzdělávací oblast rozvíjí u žáka poznávání možností výpočetní techniky, osvojení znalostí a dovedností práce s počítačem, rozvíjení myšlení a logického uvažování, vyhledávání a využívání potřebných informací, sebevzdělávání a ke komunikaci, prostřednictvím výpočetní techniky, samostatnému rozhodování při hledání optimálních řešení, získávání odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu, využívání možností počítače k prezentaci výsledků své práce. Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty,kurzy: Průřezová témata: Mediální výchova Výchovné a vzdělávací strategie směřující k rozvoji těchto klíčových kompetencí: Názornou ukázkou, výkladem, individuální prací rozvíjíme Kompetenci pracovní: Využívá získané znalosti a zkušenosti v dalších vzdělávacích oblastech. Kompetenci k řešení problému: Vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky. Využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení. Kompetenci komunikativní: Žáci se učí rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat, využívat získané informace. Učí se využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Využíváme metody prezentace výsledků. Kompetenci k učení: Žák prostřednictvím vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie Poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení. Žáci se učí vybírat a třídit informace. Charakteristika vyučovacího předmětu: Matematika Časová dotace v týdenním plánu: 1. ročník 4 vyučovací hodiny ročník 5 vyučovacích hodin 4. ročník 5 vyučovací hodiny 5. ročník 4 vyučovací hodiny Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v běžném životě, posiluje schopnost logického myšlení a prostorové představivosti. Žáci si osvojují základní matematické pojmy a symboly, matematické postupy a způsoby jejich užití. Učí se přesnosti a uplatňování matematických pravidel, 13

15 používání kalkulátoru a matematických výukových programů. Matematika prolíná celým základním vzděláváním, postupně pomáhá žákům získávat matematickou gramotnost a učí je dovednostem využitelným v praktickém životě. Obsah vzdělávacího oboru Matematika Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy, spojené v jeden vyučovací předmět Matematika : Čísla a početní operace žáci se postupně seznamují s čísly, vytváří si konkrétní představu o číslech a číselné ose, osvojují si postupy matematických operací, jejich důležitost a užití. Jedná se především o sčítání, odčítání, násobení a dělení, měření, odhadování a zaokrouhlování. Závislosti, vztahy a práce s daty se žáci učí uvědomovat si jaký má význam třídění a seskupování dat podle určitých kritérií, vzájemné souvislosti a závislosti mezi nimi. Získávají číselné údaje různými způsoby, například měřením. Osvojují si převody jednotek délky, obsahu, objemu, hmotnosti a času. Sestavují jednoduché tabulky a grafy. Geometrie v rovině a prostoru žáci rozeznávají, pojmenovávají a znázorňují základní geometrické útvary. Hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás a popisují vzájemné polohy objektů v rovině a v prostoru. Učí se porovnávat, měřit a zdokonalovat svůj grafický projev. Aplikační úlohy žáci hledají řešení úloh, které může být nezávislé na matematických znalostech a dovednostech. Žáci si rozvíjejí logické myšlení a podle míry rozumové vyspělosti se snaží řešit problémové situace a úlohy z běžného života a hledat více možných řešení. Řeší různé zábavné úlohy, kvizy, rébusy, doplňovačky a učí se samostatně pracovat při využívání prostředků výpočetní techniky a používání některých dalších pomůcek. Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty, kurzy: Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Výchovné a vzdělávací strategie, které rozvíjejí tyto klíčové kompetence: Výkladem, řízeným rozhovorem, názornou ukázkou, modelovou situací rozvíjíme tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení: Rozvíjíme žákům paměť a logické myšlení prostřednictvím matematických operací. Učíme žáky uplatňovat získané znalosti a dovednosti v běžném životě (odhad, měření, vzdálenost atd.) Učíme žáky třídit informace a hodnotit výsledky své práce. Požadujeme od žáků prezentaci 14

16 Výsledků domácích úkolů. Kompetence k řešení problému: Vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit praktické problémy. Nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů. Zapojujeme žáky do matematických soutěží (cvrček, klokan) Charakteristika vyučovacího předmětu: Pracovní výchova Časová dotace v týdenním plánu: ročník. 1 vyučovací hodina Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast pracovní výchova zahrnuje široké spektrum nejen manuálních činností, ale i činností rozvíjejících klíčové kompetence, které vedou žáky k získání souboru vědomostí, základních pracovních dovedností a návyků v různých oblastech lidské činnosti. Cíleně se zaměřuje a systematicky ovlivňuje rozvíjení komunikačních, motorických a tvořivých schopností. Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků, k budoucímu pracovnímu zařazení a k uplatnění v dalším životě a integraci ve společnosti. Žáci se učí pracovat samostatně i v týmu a vážit si práce své i druhých. Seznamují se s různými materiály, s funkcí a užíváním vhodných pomůcek a nářadí. Vzdělávací oblast pracovní výchova se příležitostně propojuje v rámci různorodosti námětů se vzdělávací oblastí výtvarná výchova. Ve všech ročnících navazuje učivo plynule na sebe v příbuzných tématech, podle zásady od jednoduchého ke složitějšímu. Obsah vzdělávacího oboru Pracovní výchova Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na prvním stupni na čtyři tematické okruhy Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů. Práce s drobným materiálem vlastnosti materiálu a jeho užití přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj. pracovní pomůcky a nástroje funkce a využití jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce lidové zvyky, tradice, řemesla užití některých jednoduchých technik zpracování vybraných materiálů 15

17 Konstrukční činnosti stavebnice plošné, prostorové, konstrukční; sestavování jednoduchých modelů práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem montáž a demontáž jednoduchých předmětů Pěstitelské práce základní podmínky pro pěstování rostlin půda a její zpracování; výživa rostlin; osivo pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.) pěstování pokojových rostlin podmínky pro pěstování zásady bezpečné práce s rostlinami Příprava pokrmů základní vybavení kuchyně potraviny výběr, nákup a skladování potravin stolování jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování bezpečná obsluha spotřebičů základní technika v kuchyni Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty, kurzy: Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchovné a vzdělávací strategie směřující k rozvoji těchto klíčových kompetencí: Názornou ukázkou, výkladem, prací ve skupině, individuální prací rozvíjíme Kompetenci pracovní: Rozvíjíme pracovní dovednosti, postupy Vytváříme pozitivní vztah žáka k manuálním činnostem nabízením různých atraktivních forem práce. Učíme žáky dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňovat je při pracovních činnostech Učíme žáky jak pracovat podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu. Vedeme žáky ke koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení. Směrujeme žáky k tomu, aby uměli ohodnotit výsledky své práce i práce ostatních. Utváříme žákům představu o pracovních činnostech běžných profesí. Prací ve skupině a individuální prací rozvíjíme 16

18 Sociální a personální kompetenci: Na základě úspěšně provedené práce se žáci učí posilovat své sebevědomí. Učí se respektovat pravidla práce v týmu a uvědomovat si, že svými pracovními činnostmi ovlivňují kvalitu společné práce. Navazují a udržují vztahy s vrstevníky, učí se respektovat druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy. Učí se poskytnout pomoc nebo o ni požádat. Kompetenci k řešení problému: Učí se vnímat problémové situace, rozpoznávat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení. Kompetenci komunikativní: Žáci se učí rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat, využívat získané komunikativní dovednosti ke spolupráci s ostatními lidmi. Charakteristika vyučovacího předmětu: Prvouka Časová dotace v týdenním plánu: ročník. 2 vyučovací hodiny Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, o živé a neživé přírodě a jejich významu pro člověka. Vychází z prvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze specifik místa kde žije. Žák se učí nově nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v běžném životě. Obsah vzdělávacího oboru Prvouka Vzdělávací obor je členěn do pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme žáci se učí poznávat své nebližší okolí, orientovat se v něm a cítit se v něm bezpečně. Postupně poznávají nejbližší okolí místa bydliště a školy a dále své znalosti rozšiřují o důležitá místa v obci, regionu, zemi. Popisují domov jeho označení, členění; byt jednotlivé místnosti, jejich funkce a vybavení. Lidé kolem nás Žáci se učí rozlišovat základní i širší příbuzenské vztahy, charakterizují rozdělení rolí v rodině, pojmenovávají základní povinnosti a úkoly členů rodiny. Učí se vhodnému chování ve škole a při činnostech mimo budovu školy jako výraz "reprezentace" rodiny. Poznávají vztahy v místě bydliště kamarádské, sousedské, neosobní; host, hostitelské povinnosti, chování k hostům; důvěra a opatrnost v osobních vztazích. Sledují informace o životě lidí (noviny, časopisy, televize, rozhlas, dopisy, 17

19 počítače atd.) Poznávají jednotlivá povolání při vycházkách v obci, znázorňují představy o jednotlivých profesích (slovem, kresbou, pohybem, dramatizací. Rozmanitost přírody-žáci se seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku. Učí se při praktických činnostech sledovat, jak změny v přírodě ovlivňují činnost lidí a jejich život a jaký vliv má činnost lidí na přírodu. Vytvářejí si vztah k přírodě a poznávají, že pro další život lidí je velmi důležitá ochrana životního prostředí. Lidé a čas - Žáci se učí orientovat v čase, chápat rozdíl mezi dějem v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti, určovat čas podle hodin a kalendáře. Učí se pojmenovat názvy dnů, měsíců, ročních období a jejich sled (v týdnu, roce), umět charakterizovat měsíce a roční období, používat kalendář; sledovat data narození členů rodiny i data jiných významných dnů a vědět, co se s nimi pojí přání, dárek atd. Vedeme žáky k dodržování pravidelného denního režimu (čas k zahájení a ukončení učení, práce, hry, odpočinku, čas k návratu domů apod.) čas vhodně využívat (za pomoci učitelů a rodičů) Člověk a jeho zdraví- žáci poznávají sami sebe, seznamují se svým tělem, učí se poznávat jeho funkce. Učí se dodržovat správné hygienické návyky a uvědomovat si jejich důležitost pro ochranu zdraví. Poznávají, co jejich zdraví prospívá a co ho poškozuje, jak se dá předcházet škodlivým vlivům. Učí se za své zdraví zodpovídat a pečovat o ně. Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty, kurzy: Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Multikulturní výchova, Enviromentální výchova, Výchova v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana Projekt: Zdravý životní styl ročník Den Země ročník Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející tyto klíčové kompetence: Řízeným rozhovorem, diskuzí, praktickou hrou rozvíjíme tyto klíčové kompetence: Kompetence pracovní: Žáci si upevňují hygienické návyky, zásady zdravého životního stylu a vytvářejí si základní pracovní návyky. Kompetence sociální a personální: Žáci si osvojují pravidla slušného chování a jednání. Řízeným rozhovorem, diskuzí, praktickou hrou, vycházkou rozvíjíme tyto klíčové kompetence: 18

20 Kompetence občanské: Poznávají dění v místě bydliště a nejbližšího okolí. Vychováváme žáky k citovému vztahu k místu a k zemi, kde žijí. Poznávají propojení mezi člověkem a přírodou a jejich vzájemné ovlivňování, vytváří si pozitivní vztah k živé i neživé přírodě. Kompetence komunikativní: Rozvíjíme žákům myšlení a vyjadřování. Žáci si rozšiřují slovní zásobu při pojmenovávání věcí, jevů a dějů. Žáci se učí nebát se vyjádřit vlastní názor a osvojují si základní dovednosti a návyky při komunikaci s okolím. Kompetence k řešení problému: Žáci se učí hledat potřebné informace a učí se je užívat v běžném životě. Poznávají významu věcí, jevů a dějů, jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí. Žáci řeší přiměřeně náročné problémy a úkoly a poznávají radost a uspokojení z výsledku práce. Kompetence k učení: Žáci se učí udržet pozornost při výkladu učiva. Učí se na základě pozorování, kladením otázek, diskuzí, řízeným rozhovorem a hrou. Prezentují výsledky svého učení a učí se hodnotit výsledky své práce. Charakteristika vyučovacího předmětu: Přírodověda Časová dotace v týdenním plánu : 4. ročník.2 vyučovací hodiny 5. ročník.2 vyučovací hodiny Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, o živé a neživé přírodě a jejich významu pro člověka. Popisuje rozmanitost života na Zemi, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva. Obrací se k ochraně a tvorbě životního prostředí Vychází z prvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze specifik místa kde žije. Žák se učí nově nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v běžném životě. Obsah vzdělávacího oboru Přírodověda Vzdělávací obor Přírodověda plynule navazuje a rozšiřuje poznatky žáků, získané ve vzdělávacím oboru Prvouka. Žáci se seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku. Učí se při praktických činostech sledovat, jak změny v přírodě ovlivňují činnost lidí a jejich život a jaký vliv má činnost lidí na přírodu. Vytvářejí si vztah k přírodě a poznávají, že pro další život lidí je velmi důležitá ochrana životního prostředí. 19

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 Školní vzdělávací program Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 ŠVP pro nižší ročníky osmiletého studia - zpracovaný podle RVP ZV "Non scholae, sed vitae discimus" - "Neučíme se pro školu, ale

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více