Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007

2 OBSAH 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Učební plán Učební osnovy... 9 Charakteristika vyučovacího předmětu : Anglický jazyk 1. stupeň... 9 Charakteristika vyučovacího předmětu : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: Hudební výchova 1.stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu : Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu: Pracovní výchova Charakteristika vyučovacího předmětu : Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu : Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu : Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu : Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu : Český jazyk a literatura stupeň Vyučovací předmět: Anglický jazyk Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Vyučovací předmět: Občanská výchova Vyučovací předmět: Fyzika Vyučovací předmět: Chemie Vyučovací předmět: Přírodopis Vyučovací předmět: Zeměpis Vyučovací předmět: Hudební výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Člověk a svět práce Německý jazyk Přílohy:

3 1. Identifikační údaje předkladatel: Bavorovská 306, Netolice ředitel školy: Mgr. Karel Pižl IČO: IZO: REDIZO: kontakty telefon a fax: a WEB:www.zsnetolice.cz zřizovatel: Město Netolice Mírové náměstí 208, Netolice kontakty telefon: platnost dokumentu od: Mgr. Karel Pižl ředitel školy 2

4 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy. Základní škola Netolice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Zřizovatelem ZŠ Netolice je město Netolice zakládací listinou ze dne , kterou se škola zakládá na dobu neurčitou. Škola byla zařazena do sítě škol ČR s účinností od , č. j. 49/ Právní subjektivitu získala škola dne 1. ledna 1999, IZO Městské zastupitelstvo schválilo zřizovací listinu ZŠ dne s účinností od Na tomto zasedání byl schválen i statut základní školy Zakládací listinu ZŠ schválilo městské zastupitelstvo města Netolice svým usnesením dne a změnu usnesení 1/3/2001 pod č. j.1/3/2001. Vybavení školy. Škola je umístěna ve třech budovách: hlavní budova Bavorovská 306, 8 tříd ročníku školní pozemek 2496 m 2 odloučená pracoviště: Tržní 660, 4 třídy 1. a 2. ročníku, 2 oddělení ŠD, školní zahrada 2970 m 2. Staré město 191, 5 tříd ročníku, školní pozemek 432 m 2. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 450 strávníků. IZO školní jídelny Dále je součástí školy školní družina. IZO školní družiny Budovy jsou k provozování školy vhodné, ale vyžadují rekonstrukci a modernizaci sociálního zařízení. Budova Bavorovská učeben + pavilon s učebnou F Ch, školní dílnou, dvěma počítačovými učebnami a školní kuchyňkou - vytápěna dálkovým topením, provozovatel Technické služby města Netolice - v roce 2004 byla provedena rekonstrukce teplovodu z kotelny - v roce 2004 došlo k vybudování nového odkanalizování dešťových vod - v roce 2005 zadáno vypracování projektu na rekonstrukci školní kuchyně - v roce 2006 v prázdninových měsících provedena rekonstrukce školní kuchyně a jídelny Budova Staré město učeben, 1 odd. ŠD, v přízemí městská knihovna - vytápěna tepelným čerpadlem. Na tuto akci získalo město Netolice dotaci a bezúročnou půjčku od státu, výměna radiátorů a rozvodů byla hrazena z městského rozpočtu - budova je z roku 1863, největší problém je nevyhovující sociální zařízení pro žáky i zaměstnance. - provozním problémem této budovy je to, že žáci musí na obědy docházet do budovy v Bavorovské ulici a dále poměrně velká vzdálenost od tělocvičny a hřiště. V této budově chybí šatny a není možné je z konstrukčních důvodů zřídit. Charakteristika pedagogického sboru. Pracovníci: celkem 25 pedagogických pracovníků, z toho: 6 mužů, 19 žen; přepoč. 23,86; 9 dojíždějících, 1 důchodce na částečný úvazek, 2 vychovatelky ŠD. Dvě 3

5 vychovatelky vyučující na 1. stupni Hv, Vv a Pč nemají potřebné pedagogické vzdělání. Problémem je aprobační složení na 2. stupni nedostatek učitelů, aprobace Rv, Př,Tv, Pč, Inf a Dom. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce - Spolupráce mezi naší a hornorakouskou školou v Pregartenu trvá již od roku Každoročně konají vzájemné jedno-či vícedenní návštěvy dětí obou škol. Během uplynulých let se "k sousedům" podívalo již několik stovek žáků. Také učitelé obou škol se několikrát sešli na společných výletech v Čechách a Rakousku. Spolupráce s DDM: koordinace akcí školy a zájmové činnosti DDM využívání sálu DDM pro školní besedy a kulturní pořady využívání počítačové učebny pro kroužky výpočetní techniky propagace a nabídka zájmové činnosti DDM na nástěnkách v budovách školy Spolupráce s rodiči a jinými subjekty. Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně mimo jiné na třídních schůzkách nebo konzultacích jednotlivých vyučujících. Komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Zpravidla organizujeme v listopadu a dubnu dvě schůzky SRPDŠ a jedenkrát a to v lednu konzultace. Školská rada - Volby do Školské rady proběhly dne 14. a Předsedkyní byla zvolena Jana Borovková. Rada má 6 členů. Poskytování poradenských služeb na škole - Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, který je zároveň i metodikem prevence, spolu s vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Školní družina - Činnost školní družiny jako prvku zájmového vzdělávání je propojena ve velké míře s prací žáků při vyučování. Vychovatelé se seznámili s cíli školního vzdělávacího programu a aktivně se v rámci jednotlivých pracovních skupin zapojili do úprav tohoto programu. 3. Charakteristika ŠVP Všem žákům poskytnout solidní základy vzdělání s uplatněním přiměřených metod a forem práce. Respektovat individualitu dětí, talentované zapojit do soutěží a olympiád, zaostávajícím a žákům s vývojovými poruchami věnovat individuální péči. Vhodně motivovat žáky, učit je vyhledávat informace a pracovat s nimi, nepřetěžovat žáky encyklopedickými vědomostmi. Zajistit jim vhodné podmínky, získání zdravého sebevědomí, kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve spolupráci s PPP, rodiči a vyučujícími vytváříme pro tyto žáky individuální plány a zařazujeme je do běžných tříd. vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí podle RVP: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a interpersonální kompetence občanské 4

6 kompetence pracovní 5

7 4. Učební plán Vzdělávací oblast Vzdělávací obory 1.stupeň I. stupeň ŠVP ročník Předmět Min. ročník ročník ročník ročník dotace 5. ročník CELKEM DOTACE Jazyk a Český jazyk a 35 Český jazyk jazyková literatura komunikace Cizí jazyk 9 Anglický jazyk Matematika a její aplikace 20 Matematika Informační a komunikační technologie 1 IKT Prvouka Prvouka Člověk a jeho Vlastivěda 12 Vlastivěda svět Přírodověda Přírodověda Hudební Hudební výchova Umění a výchova kultura Výtvarná Výtvarná výchova výchova Člověk a zdraví Člověk a zdraví 0 Člověk a zdraví Tělesná výchova 10 Tělesná výchova Pracovní 5 Člověk a svět práce výchova Průřezová P Průřezová témata témata Disponibilní časová dotace 14 Celková povinná časová dotace

8 Vzdělávací oblast Vzdělávací obory 2. stupeň II. stupeň ŠVP ročník Předmět Min. ročník ročník ročník dotace 9. ročník CELKEM DOTACE Český jazyk a Jazyk a jazyková 15 Český jazyk literatura komunikace Cizí jazyk 12 Anglický jazyk Matematika a její aplikace 15 Matematika Informační a komunikační technologie 1 IKT Člověk a jeho svět Dějepis Dějepis Člověk a společnost 11 Občanská 1 Výchova k občanství výchova Fyzika Fyzika Chemie Chemie Člověk a příroda 21 Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce 3 Pracovní výchova Průřezová témata P Průřezová témata 0 Volitelné 24 Disponibilní časová dotace předměty Celková povinná časová dotace

9 Organizace výuky Pv 6. ročník střídají pěstitelství a práci s počítačem, práce v dílnách celá třída 8. ročník dělí na 2 skupiny hoši a dívky střídají pěstitelství a provoz a údržba domácnosti a svět práce 9. ročník dělí na 2 skupiny hoši a dívky střídají pěstitelství, provoz a údržba domácnosti a elektronika kolem nás Volitelné předměty jako první jazyk je zařazen od 3. ročníku anglický jazyk v rozsahu 3 vyučovací hodiny týdně v ročníku je žákům nabízen další cizí jazyk německý. Je součástí systému volitelných předmětů s časovou dotací 2 vyučovací hodiny týdně. Předmět poskytuje žákům osvojení německého jazyka na základní úrovni V systému volitelných předmětů ročníku, s časovou dotací 2 vyučovací hodiny týdně, je žákům nabízeno: Informatika ( základy práce a psaní na počítači ) - pro žáky s logickým myšlením a zájmem o techniku a základy programování Technické činnosti - zaměřené na práci v dílně se dřevem, kovy, plasty, modelářství Domácnost - zaměřeno na vedení domácnosti, výživu, kulturu bydlení a odívání, ruční práce a šití, dítě a jeho výživu a zdravotní výchovu Nepovinné předměty Náboženství se zařazuje jako nepovinný předmět v 1. až 9. ročníku s časovou dotací 1 vyučovací hodina týdně. Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského životního postoje a jednání. Umožňuje přístup k biblickému poselství, ke křesťanské tradici, seznamuje s křesťanským způsobem života a pomáhá při hledání základních lidských hodnot a orientaci v tomto světě. Římsko-katolické náboženství je vyučováno podle platných předpisů římskokatolické církve, za obsah a formu výuky odpovídá jmenovaný učitel náboženství na základě kanonické mise vydané příslušným biskupstvím. Sborový zpěv: zákům je nabízen: přípravný sbor Berušky pro žáky 2. a 3. ročníků hlavní sbor Netoličtí vrabčáci pro žáky ročníku Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV. Všechna průřezová témata však nemusí být zastoupena v každém ročníku. V průběhu základního vzdělávání je povinností školy nabídnout žákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat, jejich rozsah a způsob realizace stanovuje ŠVP. Průřezová témata je možné využít jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů apod. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: 8

10 Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Enviromentální výchova Mediální výchova 5. Učební osnovy Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk 1. stupeň Časová dotace v týdenním plánu: ročník 3 vyučovací hodiny probíhá v rozdělených skupinách v kmenové třídě a v jazykové učebně podle počtu žáků ve třídě. Vzdělávací obor Anglický jazyk: - pomáhá snižovat jazykové bariéry - poskytuje základ pro komunikaci v rámci integrované Evropy a světa - přispívá ke zvýšení mobility při dalším studiu a budoucím povolání - přispívá k získávání informací z různých zdrojů - důraz je kladen na komunikační schopnosti dorozumět se s cizincem v běžných situacích, porozumět slyšenému a čtenému textu dle své jazykové úrovně - výuka zahrnuje gramatiku, lexikologii a stavbu věty i seznámení se s reáliemi a kulturami anglicky mluvících zemí - při výuce jsou používány různé pomůcky jako kartičky, obrazový materiál, audio technika, kopírovaný materiál, počítače, - výuka je založena na modelu britské angličtiny a je spojena s dalšími předměty jako vlastivěda, hudební výchova, výtvarná výchova, informatika, český jazyk, přírodověda, prvouka. Ve vyučovacím předmětu jsou integrována následující průřezová témata: MKV - Lidské vztahy,vztahy mezi kulturami, Kulturní diference, Multikulturalita OSV - Sociální rozvoj vzájemné poznávání, komunikace EGS - Evropa a svět nás zajímá Výchovné a vzdělávací strategie pro naplňování klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - vedeme žáky k využívání vhodných učebních postupů pro efektivní učení - vedeme žáky k samostatnému a souvislému vyjadřování myšlenek v anglickém jazyce Kompetence k řešení problémů: 9

11 - vedeme žáky k využívání různých informační zdrojů - žáci jsou schopni pochopit problém Kompetence komunikativní: - vedeme žáky k výstižnému, jasnému, věcnému a jazykově správnému mluvenému i psanému projevu - vedeme žáky ke komunikaci na odpovídající úrovni Kompetence sociální a personální: - vedeme žáky ke spolupráci ve skupině - vedeme žáky k utváření příjemné pracovní atmosféry Kompetence občanské: - vedeme žáky k respektování názorů druhých - vedeme žáky ke vzájemnému naslouchání si Kompetence pracovní: - vedeme žáky k organizování si práce Charakteristika vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Časová dotace v týdenním plánu: 1. ročník... 9 vyučovacích hodin 2. ročník. 10 vyučovacích hodin 3. ročník 9 vyučovacích hodin ročník.. 8 vyučovacích hodin Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Rozvíjí u žáků osvojení a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Jazykový rozvoj žáků s lehkým mentálním postižením probíhá paralelně s rozumovým a emocionálním zráním. Vzdělávací oblast zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce s literárním textem, psaní a základy jednoduché konverzace v cizím jazyce. Obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura Předmět je rozdělen do tří specifických složek: Psaní, Český jazyk a sloh, Čtení a Literární výchova. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Psaní Tato složka vzdělávací oblasti Český jazyk rozvíjí u žáka základní hygienické a pracovní návyky spojené se psaním. Zabývá se kulturou písemného vyjadřování. Sleduje dodržování pravidel českého pravopisu. Učí žáky správné kontrole a hodnocení písemného projevu. 10

12 Český jazyk a sloh Složka vzdělávací oblasti vede žáky k rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností a komunikačních dovedností, k vnímání a chápání různých jazykových sdělení. Hlavním úkolem je naučit žáky správně a srozumitelně se vyjadřovat, osvojit si správnou techniku psaní, napsat krátká sdělení a číst s porozuměním. Zároveň se tato vzdělávací oblast zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě. Je nástrojem funkčního dorozumívání žáků Čtení a literární výchova Tato část vzdělávací oblasti se zaměřuje na postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků a na odpovídající reprodukci přečteného. Prostřednictvím četby se žáci seznamují se základními literárními formami a učí se rozlišovat představy od skutečnosti. Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty, kurzy: Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Multikulturní výchova Projekt: Kniha o mně ročník Charakteristika vyučovacího předmětu: Hudební výchova 1. stupeň Časová dotace v týdenním plánu: ročník. 1 vyučovací hodina Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obor Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít a poskytuje vhled do hudební kultury. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a pohybových. Hudební činnosti se vzájemně propojují a rozvíjejí osobnost žáka. Vzdělávací oblast má významný rehabilitační a relaxační charakter. Ve všech ročnících navazuje učivo plynule na sebe v příbuzných tématech, podle zásady od jednoduchého ke složitějšímu. Obsah vzdělávacího oboru Hudební výchova: Hudební výchova umožňuje žákům rozvoj hudebních schopností sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a pohybových. Podněcujeme žáky k sebevyjádření prostřednictvím hudby (zvuk, pohyb, malba). Seznamujeme žáky s vybranými uměleckými díly a jejich autory. 11

13 Vedeme žáky k chápání hudby jako součásti života a k tomu, že hudba může obohatit jejich život (v každodenním životě, jako způsob relaxace, v podobě zájmových činností a pod.). Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty, kurzy: Průřezová témata: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova Výchovné a vzdělávací strategie směřující k rozvoji těchto klíčových kompetencí: Názornou ukázkou, výkladem, prací ve skupině, individuální prací rozvíjíme: Kompetenci pracovní: Rozvíjíme hudební dovednosti a postupy. Vytváříme pozitivní vztah žáka k hudebním činnostem nabízením různých atraktivních forem práce. Učíme žáky dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce, a společenských hodnot. Učíme žáky jak správně pracovat s hlasem, rytmem, Orfeovými nástroji. Vedeme žáky ke koncentraci na poslech či práci s písní. Směrujeme žáky k tomu, aby uměli ohodnotit výsledky své práce i práce ostatních. Utváříme žákům představu o využití hudby v životě a o hudbě v různých profesích. Charakteristika vyučovacího předmětu: Informační a komunikační technologie Časová dotace v týdenním plánu: 5. ročník. 1 vyučovací hodina Charakteristika vzdělávací oblasti pro I. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie byla zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na I. i II. stupni. Získané dovednosti jsou nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zahrnuje základy práce s osobním počítačem a základním programovým vybavením, zejména textovým editorem, internetem a dostupnými výukovými a vzdělávacími programy. Žáci si prostřednictvím práce s výukovými počítačovými programy v ostatních vzdělávacích oborech osvojují obsluhu počítače na základní uživatelské úrovni. Vzdělávací oblast umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně počítačové gramotnosti, orientovat se ve světě informací, tvořivě s informacemi pracovat a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie 12

14 Tato vzdělávací oblast rozvíjí u žáka poznávání možností výpočetní techniky, osvojení znalostí a dovedností práce s počítačem, rozvíjení myšlení a logického uvažování, vyhledávání a využívání potřebných informací, sebevzdělávání a ke komunikaci, prostřednictvím výpočetní techniky, samostatnému rozhodování při hledání optimálních řešení, získávání odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu, využívání možností počítače k prezentaci výsledků své práce. Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty,kurzy: Průřezová témata: Mediální výchova Výchovné a vzdělávací strategie směřující k rozvoji těchto klíčových kompetencí: Názornou ukázkou, výkladem, individuální prací rozvíjíme Kompetenci pracovní: Využívá získané znalosti a zkušenosti v dalších vzdělávacích oblastech. Kompetenci k řešení problému: Vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky. Využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení. Kompetenci komunikativní: Žáci se učí rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat, využívat získané informace. Učí se využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Využíváme metody prezentace výsledků. Kompetenci k učení: Žák prostřednictvím vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie Poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení. Žáci se učí vybírat a třídit informace. Charakteristika vyučovacího předmětu: Matematika Časová dotace v týdenním plánu: 1. ročník 4 vyučovací hodiny ročník 5 vyučovacích hodin 4. ročník 5 vyučovací hodiny 5. ročník 4 vyučovací hodiny Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v běžném životě, posiluje schopnost logického myšlení a prostorové představivosti. Žáci si osvojují základní matematické pojmy a symboly, matematické postupy a způsoby jejich užití. Učí se přesnosti a uplatňování matematických pravidel, 13

15 používání kalkulátoru a matematických výukových programů. Matematika prolíná celým základním vzděláváním, postupně pomáhá žákům získávat matematickou gramotnost a učí je dovednostem využitelným v praktickém životě. Obsah vzdělávacího oboru Matematika Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy, spojené v jeden vyučovací předmět Matematika : Čísla a početní operace žáci se postupně seznamují s čísly, vytváří si konkrétní představu o číslech a číselné ose, osvojují si postupy matematických operací, jejich důležitost a užití. Jedná se především o sčítání, odčítání, násobení a dělení, měření, odhadování a zaokrouhlování. Závislosti, vztahy a práce s daty se žáci učí uvědomovat si jaký má význam třídění a seskupování dat podle určitých kritérií, vzájemné souvislosti a závislosti mezi nimi. Získávají číselné údaje různými způsoby, například měřením. Osvojují si převody jednotek délky, obsahu, objemu, hmotnosti a času. Sestavují jednoduché tabulky a grafy. Geometrie v rovině a prostoru žáci rozeznávají, pojmenovávají a znázorňují základní geometrické útvary. Hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás a popisují vzájemné polohy objektů v rovině a v prostoru. Učí se porovnávat, měřit a zdokonalovat svůj grafický projev. Aplikační úlohy žáci hledají řešení úloh, které může být nezávislé na matematických znalostech a dovednostech. Žáci si rozvíjejí logické myšlení a podle míry rozumové vyspělosti se snaží řešit problémové situace a úlohy z běžného života a hledat více možných řešení. Řeší různé zábavné úlohy, kvizy, rébusy, doplňovačky a učí se samostatně pracovat při využívání prostředků výpočetní techniky a používání některých dalších pomůcek. Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty, kurzy: Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Výchovné a vzdělávací strategie, které rozvíjejí tyto klíčové kompetence: Výkladem, řízeným rozhovorem, názornou ukázkou, modelovou situací rozvíjíme tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení: Rozvíjíme žákům paměť a logické myšlení prostřednictvím matematických operací. Učíme žáky uplatňovat získané znalosti a dovednosti v běžném životě (odhad, měření, vzdálenost atd.) Učíme žáky třídit informace a hodnotit výsledky své práce. Požadujeme od žáků prezentaci 14

16 Výsledků domácích úkolů. Kompetence k řešení problému: Vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit praktické problémy. Nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů. Zapojujeme žáky do matematických soutěží (cvrček, klokan) Charakteristika vyučovacího předmětu: Pracovní výchova Časová dotace v týdenním plánu: ročník. 1 vyučovací hodina Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast pracovní výchova zahrnuje široké spektrum nejen manuálních činností, ale i činností rozvíjejících klíčové kompetence, které vedou žáky k získání souboru vědomostí, základních pracovních dovedností a návyků v různých oblastech lidské činnosti. Cíleně se zaměřuje a systematicky ovlivňuje rozvíjení komunikačních, motorických a tvořivých schopností. Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků, k budoucímu pracovnímu zařazení a k uplatnění v dalším životě a integraci ve společnosti. Žáci se učí pracovat samostatně i v týmu a vážit si práce své i druhých. Seznamují se s různými materiály, s funkcí a užíváním vhodných pomůcek a nářadí. Vzdělávací oblast pracovní výchova se příležitostně propojuje v rámci různorodosti námětů se vzdělávací oblastí výtvarná výchova. Ve všech ročnících navazuje učivo plynule na sebe v příbuzných tématech, podle zásady od jednoduchého ke složitějšímu. Obsah vzdělávacího oboru Pracovní výchova Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na prvním stupni na čtyři tematické okruhy Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů. Práce s drobným materiálem vlastnosti materiálu a jeho užití přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj. pracovní pomůcky a nástroje funkce a využití jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce lidové zvyky, tradice, řemesla užití některých jednoduchých technik zpracování vybraných materiálů 15

17 Konstrukční činnosti stavebnice plošné, prostorové, konstrukční; sestavování jednoduchých modelů práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem montáž a demontáž jednoduchých předmětů Pěstitelské práce základní podmínky pro pěstování rostlin půda a její zpracování; výživa rostlin; osivo pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.) pěstování pokojových rostlin podmínky pro pěstování zásady bezpečné práce s rostlinami Příprava pokrmů základní vybavení kuchyně potraviny výběr, nákup a skladování potravin stolování jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování bezpečná obsluha spotřebičů základní technika v kuchyni Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty, kurzy: Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchovné a vzdělávací strategie směřující k rozvoji těchto klíčových kompetencí: Názornou ukázkou, výkladem, prací ve skupině, individuální prací rozvíjíme Kompetenci pracovní: Rozvíjíme pracovní dovednosti, postupy Vytváříme pozitivní vztah žáka k manuálním činnostem nabízením různých atraktivních forem práce. Učíme žáky dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňovat je při pracovních činnostech Učíme žáky jak pracovat podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu. Vedeme žáky ke koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení. Směrujeme žáky k tomu, aby uměli ohodnotit výsledky své práce i práce ostatních. Utváříme žákům představu o pracovních činnostech běžných profesí. Prací ve skupině a individuální prací rozvíjíme 16

18 Sociální a personální kompetenci: Na základě úspěšně provedené práce se žáci učí posilovat své sebevědomí. Učí se respektovat pravidla práce v týmu a uvědomovat si, že svými pracovními činnostmi ovlivňují kvalitu společné práce. Navazují a udržují vztahy s vrstevníky, učí se respektovat druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy. Učí se poskytnout pomoc nebo o ni požádat. Kompetenci k řešení problému: Učí se vnímat problémové situace, rozpoznávat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení. Kompetenci komunikativní: Žáci se učí rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat, využívat získané komunikativní dovednosti ke spolupráci s ostatními lidmi. Charakteristika vyučovacího předmětu: Prvouka Časová dotace v týdenním plánu: ročník. 2 vyučovací hodiny Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, o živé a neživé přírodě a jejich významu pro člověka. Vychází z prvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze specifik místa kde žije. Žák se učí nově nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v běžném životě. Obsah vzdělávacího oboru Prvouka Vzdělávací obor je členěn do pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme žáci se učí poznávat své nebližší okolí, orientovat se v něm a cítit se v něm bezpečně. Postupně poznávají nejbližší okolí místa bydliště a školy a dále své znalosti rozšiřují o důležitá místa v obci, regionu, zemi. Popisují domov jeho označení, členění; byt jednotlivé místnosti, jejich funkce a vybavení. Lidé kolem nás Žáci se učí rozlišovat základní i širší příbuzenské vztahy, charakterizují rozdělení rolí v rodině, pojmenovávají základní povinnosti a úkoly členů rodiny. Učí se vhodnému chování ve škole a při činnostech mimo budovu školy jako výraz "reprezentace" rodiny. Poznávají vztahy v místě bydliště kamarádské, sousedské, neosobní; host, hostitelské povinnosti, chování k hostům; důvěra a opatrnost v osobních vztazích. Sledují informace o životě lidí (noviny, časopisy, televize, rozhlas, dopisy, 17

19 počítače atd.) Poznávají jednotlivá povolání při vycházkách v obci, znázorňují představy o jednotlivých profesích (slovem, kresbou, pohybem, dramatizací. Rozmanitost přírody-žáci se seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku. Učí se při praktických činnostech sledovat, jak změny v přírodě ovlivňují činnost lidí a jejich život a jaký vliv má činnost lidí na přírodu. Vytvářejí si vztah k přírodě a poznávají, že pro další život lidí je velmi důležitá ochrana životního prostředí. Lidé a čas - Žáci se učí orientovat v čase, chápat rozdíl mezi dějem v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti, určovat čas podle hodin a kalendáře. Učí se pojmenovat názvy dnů, měsíců, ročních období a jejich sled (v týdnu, roce), umět charakterizovat měsíce a roční období, používat kalendář; sledovat data narození členů rodiny i data jiných významných dnů a vědět, co se s nimi pojí přání, dárek atd. Vedeme žáky k dodržování pravidelného denního režimu (čas k zahájení a ukončení učení, práce, hry, odpočinku, čas k návratu domů apod.) čas vhodně využívat (za pomoci učitelů a rodičů) Člověk a jeho zdraví- žáci poznávají sami sebe, seznamují se svým tělem, učí se poznávat jeho funkce. Učí se dodržovat správné hygienické návyky a uvědomovat si jejich důležitost pro ochranu zdraví. Poznávají, co jejich zdraví prospívá a co ho poškozuje, jak se dá předcházet škodlivým vlivům. Učí se za své zdraví zodpovídat a pečovat o ně. Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty, kurzy: Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Multikulturní výchova, Enviromentální výchova, Výchova v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana Projekt: Zdravý životní styl ročník Den Země ročník Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející tyto klíčové kompetence: Řízeným rozhovorem, diskuzí, praktickou hrou rozvíjíme tyto klíčové kompetence: Kompetence pracovní: Žáci si upevňují hygienické návyky, zásady zdravého životního stylu a vytvářejí si základní pracovní návyky. Kompetence sociální a personální: Žáci si osvojují pravidla slušného chování a jednání. Řízeným rozhovorem, diskuzí, praktickou hrou, vycházkou rozvíjíme tyto klíčové kompetence: 18

20 Kompetence občanské: Poznávají dění v místě bydliště a nejbližšího okolí. Vychováváme žáky k citovému vztahu k místu a k zemi, kde žijí. Poznávají propojení mezi člověkem a přírodou a jejich vzájemné ovlivňování, vytváří si pozitivní vztah k živé i neživé přírodě. Kompetence komunikativní: Rozvíjíme žákům myšlení a vyjadřování. Žáci si rozšiřují slovní zásobu při pojmenovávání věcí, jevů a dějů. Žáci se učí nebát se vyjádřit vlastní názor a osvojují si základní dovednosti a návyky při komunikaci s okolím. Kompetence k řešení problému: Žáci se učí hledat potřebné informace a učí se je užívat v běžném životě. Poznávají významu věcí, jevů a dějů, jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí. Žáci řeší přiměřeně náročné problémy a úkoly a poznávají radost a uspokojení z výsledku práce. Kompetence k učení: Žáci se učí udržet pozornost při výkladu učiva. Učí se na základě pozorování, kladením otázek, diskuzí, řízeným rozhovorem a hrou. Prezentují výsledky svého učení a učí se hodnotit výsledky své práce. Charakteristika vyučovacího předmětu: Přírodověda Časová dotace v týdenním plánu : 4. ročník.2 vyučovací hodiny 5. ročník.2 vyučovací hodiny Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, o živé a neživé přírodě a jejich významu pro člověka. Popisuje rozmanitost života na Zemi, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva. Obrací se k ochraně a tvorbě životního prostředí Vychází z prvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze specifik místa kde žije. Žák se učí nově nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v běžném životě. Obsah vzdělávacího oboru Přírodověda Vzdělávací obor Přírodověda plynule navazuje a rozšiřuje poznatky žáků, získané ve vzdělávacím oboru Prvouka. Žáci se seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku. Učí se při praktických činostech sledovat, jak změny v přírodě ovlivňují činnost lidí a jejich život a jaký vliv má činnost lidí na přírodu. Vytvářejí si vztah k přírodě a poznávají, že pro další život lidí je velmi důležitá ochrana životního prostředí. 19

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více