ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha"

Transkript

1 ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010

2

3 Školní rok na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto školního roku považuji příjemné pracovní klima, nastartovaná dobrá spolupráce mezi učiteli nadále pokračovala a rozvíjela se, učitelé si stále více uvědomují nutnost dalšího vzdělávání, což se odrazilo v mnoha aktivitách v průběhu školního roku. V letošním roce byla na škole otevřena přípravná třída, která se v průběhu roku rozrostla na 12 dětí. Vyučující Dagmar Luxová odvedla opravdu kus práce a děti jsou připraveny na vstup do 1. třídy. Díky dobré práci třídních učitelů se zlepšila spolupráce s rodiči, zlepšila se docházka některých problémových žáků do školy, ubyly neomluvené hodiny. Rodiče si zvykli, že při prohřešku dítěte jsou zváni do školy, ve větší míře pozvání respektují a doporučení školy se snaží většinou splnit. Naše školní družina pracovala nadstandardně - veřejné akce typu školní divadlo, jarmark před školou byly vždy hojně navštíveny veřejností, jednalo se o výbornou prezentaci školy a práce dětí. Výchovně vzdělávací práce pokračovala v plnění školního vzdělávacího programu. Každým rokem dochází k hodnocení naší práce dle školního vzdělávacího programu a k částečné inovaci programu. Od letošního školního roku jsme se vrátili k výuce ve školní dílně. Zejména chlapci si práci v dílně oblíbili. Vyučování probíhá v duchu nových metod a forem vyučování, v současné době není důležité učit se encyklopedické znalosti, ale děti se učí, kde informace najdou, klademe důraz na práci s textem, na práci s internetem, na samostatnou práci dle výukových programů a na práci s informacemi. Do vyučování jsou zařazovány projektové hodiny a dny - např. rituály třídy, dny zdraví, akce zaměřené na zdravou a bezpečnou školu, dny tradic, vítání jara apod. Pro žáky 2. stupně byl organizován týdenní pobyt v přírodě se zaměřením na chování a výchovu v mimořádných situacích. Žáci 1. stupně odjeli na školu v přírodě, kde také plnili v praxi to, co se teoreticky naučili ve škole. Rozvíjeli své dovednosti zejména týkající se prvouky, přírodovědy, tělesné výchovy. Všichni vycházející žáci se přihlásili k dalšímu studiu, všichni byli přijati na vybranou školu. Většina si vybrala dle svých skutečných možností, aby školu opravdu dokončili. V průběhu roku žáci reprezentovali školu na mnoha sportovních turnajích, zejména chlapci dosahovali dobrých výsledků v malé kopané. 3

4 Každoročně se účastní žáci debatní ligy - v letošním roce naše družstvo zvítězilo. Uvědomujeme si důležitost vychovávat děti ke kázni a bezpečnosti v silničním provozu, a proto se každoročně účastníme i okresního kola dopravní soutěže, kde jsme se umístili na 3. místě. V soutěži žáků tzv. finanční gramotnosti se umístili žáci v okresním kole na 3. místě. Výborných výsledků dosáhli naši žáci i ve výtvarných soutěžích, které organizoval MěDDM. V průběhu školního roku jsme se zapojovali do různých projektů, které přinášely peníze do školy navíc, ať už na výuku nebo na platy učitelů. V současné době podáváme projekt na podporu Zdravých škol, čekáme na schválení projektu k rozšíření volnočasových aktivit pro žáky, podáváme projekt tzv. VIP kariéra, kde můžeme získat 1 pracovní místo speciálního pedagoga a psychologa. A samozřejmě chceme co nejúčelněji využít evropské peníze, které může čerpat každá škola, pro naši školu bychom mohli získat takřka 1 milion Kč na vybavení školy, samotnou výuku, výukové materiály, další vzdělávání a odměny vyučujícím. Počtem žáků jsme menší školou ve městě, žákům se vyučující mnohdy věnují nad rámec svých běžných pracovních povinností, důležitý je i prvek výchovy, získaní základních zásad slušného chování, sebeúcty, úcty k dospělým. Zahřeje u srdce, když se to u některého problémového žáka podaří, není to vždy, ale přece. Když přijde žák poděkovat, je to pro každého vyučujícího nejlepší odměna za práci. A občas se to stává a máme z toho radost. Ráda bych poděkovala zaměstnancům naší školy za obětavou a náročnou práci, všem partnerům, kteří s námi spolupracovali za pomoc a spolupráci, rodičům žáků za důvěru, že nám svěřili ke vzdělání své děti. Pevně věříme, že nám bude dětí ve škole přibývat. Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy 4

5 Zaměstnanci školy Ročenka 2009/2010 Ředitelka: Olga Odehnalová Zástupkyně ředitelky: Miluše Štefanová Výchovný poradce: Pavel Navrátil Pedagogický sbor: Eva Pěchová -1. ročník Marcela Šírková - 2. ročník Gabriela Bendáková - 3. ročník Vladimíra Rumplová - 4. ročník Vlastislava Jurajdová - 5. ročník Marcel Hrabal - 6. ročník Vladimíra Vránová - 7. ročník Pavel Navrátil - 8. ročník Marie Němečková - 9. ročník Dagmar Luxová - přípravný ročník Yveta Gorčíková - vyuč. hudební výchovy Miroslav Kovařík - učitel matematiky - fyziky Jitka Šajerová - učitelka anglického jazyka Iva Laskiová - učitelka výpočetní techniky Alice Stonová - vychovatelka ve školní družině Marian Gabor - asistent Renata Vysloužilová - asistentka Provozní zaměstnanci: Anna Horáková - hospodářka Petr Mikuláček - údržbář Marie Otáhalová - uklízečka Marcela Skorkovská - uklízečka 5

6 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Základní údaje Název školy: Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov Sídlo: Kojetín Zřizovatel: město Kojetín Ředitelka školy: Mgr. Olga Odehnalová Zástupkyně ředitelky: Mgr. Miluše Štefanová Kontakt: , Školská rada: předseda Jana Křepelková členové Jana Nakládalová, Miluše Štefanová Základní škola Kojetín je úplnou základní školou s pěti ročníky 1. stupně, čtyřmi ročníky 2. stupně, 1 oddělením školní družiny a přípravným ročníkem, který se postupně naplnil do počtu 12 dětí. K navštěvovalo školu 163 dětí. Škola pracuje dle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny, je součástí sítě škol podporující zdravý životní styl - Zdravá škola. Pravidelně se zapojujeme do různých projektů, abychom výuku zabezpečovali co nejlépe jednak patřičným vybavením školy a jednak kvalitou výuky. Škola je zapojena do inkluzívního vzdělávání a úzce spolupracuje s Centrem podpory inkluzívního vzdělávání v Olomouci. Školní družina byla naplněna na začátku roku do počtu 37, v průběhu roku se počet zvýšil, družinu navštěvovaly děti i ze ZŠ nám. Míru. Družina sloužila jako školní klub i pro různou spontánní činnost nejen žáků 1. stupně ale i 2. stupně. Pro přespolní žáky tak bylo vyřešeno veškeré čekání na dopravní spoje, družinu využívali žáci v době volných hodin, nemuseli tak trávit volné hodiny na ulici a byla lépe zajištěna jejich bezpečnost. Žáci mohli využívat internet, stolní tenis, případně školní hřiště. Tato forma využití školní družiny se velmi osvědčila a byla příznivě hodnocena nejen samotnými žáky ale i jejich rodiči. Součástí školní družiny byl výtvarný kroužek, družina veřejně vystoupila s divadelním představením a na jaře byl organizován jarmark s výrobky, které děti v průběhu roku pod vedením vychovatelky Alice Stonové vyrobily. Spolupráce se zřizovatelem a školskou radou je velmi dobrá, jsou dobrými partnery školy. 6

7 Přehled oborů, které škola vyučuje Ročenka 2009/2010 Ve školním roce škola vyučovala dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Škola pro všechny v 1., 2., 3., 6., 7., 8. ročníku. Na školním vzdělávacím programu pracovali všichni vyučující. 4., 5., 9. ročník se vzdělával podle vzdělávacího programu Základní škola. Škola je spádovou školou pro přespolní žáky z Polkovic, Uhřičic, Křenovic, Kovalovic, Měrovic. Dojíždí k nám žáci i z Chropyně, Němčic a Kroměříže. Personální zabezpečení činnosti školy Výchovně vzdělávací proces zajišťovalo 19 pedagogických pracovníků a 4 správní zaměstnanci. Z 19 pedagogických pracovníků je 16 učitelů, 2 asistenti pedagoga (1 k dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, 1 pro dítě s vývojovou poruchou učení a chování), 1 vychovatelka školní družiny. 15 učitelů má vysokoškolské vzdělání, 1 si studium doplňuje. Asistent má bakalářské studium, obor sociální pedagogika. V pedagogickém sboru je 5 mužů, což příznivě ovlivňuje práci školy. V průběhu roku onemocněla dlouhodobě jedna vyučující, byla přijata nová učitelka na zástup. U většiny předmětů je zajištěna i aprobace předmětu nebo příbuzná aprobace předmětu. Někteří pedagogičtí pracovníci pracovali na snížený úvazek. O vedení účetnictví ve škole se stará hospodářka školy, o úklid pečují 2 uklízečky a údržbu školy zajišťuje údržbář. Zápis povinné školní docházky, údaje o přijímacím řízení Do 1. třídy se zapsalo 18 dětí, 2 žáci opakují, 1 přešel na nám. Míru, 1 se odstěhoval, 1 odklad školní docházky, nastoupilo 17 dětí. Z 9. ročníku vyšel 21 žák, 2 žáci ze 7. ročníku. Vycházející žáci si podali přihlášku na střední školu. Všichni byli přijati k dalšímu studiu. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Školu navštěvovalo 163 žáků. V průběhu šk. roku se 15 žáků odstěhovalo (k ). Zvýšil se počet dětí v přípravné třídě ze 7 na 12 Počet udělených důtek třídních učitelů za šk. rok: 48 Počet udělených důtek ředitelky školy za šk. rok: stupeň z chování: 4 žáků 3. stupeň z chování: 1 žák Počet pochval třídních učitelů za školní rok: 75 7

8 Pochvaly ředitelky školy za školní rok: 93 (pochvaly udělovány hlavně za reprezentaci školy zejména při účasti na různých soutěžích) Neomluvená absence za školní rok: 47 Prospěli s vyznamenáním 1. pololetí 43 žáků, 2. pololetí 41 Neprospěli: 1. pololetí 2, 2. pololetí 5, po opravných zkouškách 5 Průměr školy: 1. pololetí 1,88, 2. pololetí 1,88 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Na prevenci sociálně patologických jevů škola velmi dbá hlavně z důvodu, že školu navštěvuje početná skupina dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Školní preventistka vypracovala plán prevence sociálně patologických jevů, který schválila ředitelka školy a pedagogický sbor s ním byl seznámen. Vyučující měli možnost připojit k plánu své náměty a připomínky. Vzhledem k tomu, že škola plní projekt Zdravá škola, jehož cílem je naučit děti žít zdravým životním stylem, je zcela zřejmé i naplnění plánu prevence sociálně patologických jevů, který by měl vést k ochraně dětí před šikanou, kouřením, násilím, rasistickými projevy, drogami, záškoláctvím, xenofobií a jinými nebezpečnými projevy. Plán byl zpracován dle stávajících platných předpisů. Preventistka a výchovný poradce se v této problematice vzdělávali. Součástí plánu je i krizový plán prevence šikany, některé části z programu jsou zapracovány přímo ve školním řádu. Pro žáky byly v průběhu roku organizovány a realizovány tyto aktivity: projekt Vím, co smím - výsledkem specifická primární prevence společensky nežádoucích jevů a specifická primární prevence užívání návykových látek, výsledky byly umístěny na nástěnce školy a prezentovány v tisku, účast žáků na soudním líčení, výstupem projektu bylo vytvoření vlastních učebních materiálů, které budou využívány v dalších školních letech. V rámci prevence byly organizovány besedy a přednášky s odborníky - spolupráce s Městskou policií, požárníky, beseda o dospívání, beseda zaměřená na boj proti AIDS. Příznivý ohlas mezi žáky měla beseda s velitelem Městské policie - témata - pedofilie, šikana, okrádání, gamblerství apod. Na škole byl organizován běh proti kouření a na konci roku se účastnili žáci běhu proti drogám. Po celý rok se aktualizovala nástěnka v přízemí s tématy AIDS, kouření a jeho vliv na zdraví. Nejvíce akcí proběhlo v rámci týdne zdraví a v projektovém dni chování za mimořádných situací, formou soutěží, nenásilnou formou vstřebávali žáci různé aktivity a poznatky z této problematiky. K utužení kolektivních vztahů přispěl turistický kurz organizovaný pro žáky 2. stupně a škola v přírodě pro žáky 1. stupně. V rámci prevence byl vypracován dotazník, který měl za cíl zjistit klima 8

9 třídy, vztahy mezi žáky, možné šikany ve třídě a mimo školu, v podstatě bylo zjištěno, že je nutné dbát na vztahy ve třídě a na možnosti vzájemného si ubližování mezi sebou, občas se projevují i vzájemné projevy rasismu a opovrhování některé skupiny dětí. Škola spolupracuje s rodiči, jsou organizovány konzultační dny, třídnické schůzky, dny otevřených dveří, kulturní akce, výstavy, na které jsou rodiče zváni. Metodička prevence se účastnila školení k doplnění znalostí v této problematice, je členkou komise veřejného pořádku při MěÚ. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vyučující se po celý školní rok vzdělávali. Celkem navštívili 38 různých vzdělávacích seminářů, 1 pedagog studuje rekreologii na UP v Olomouci a 1 pedagog dokončil v průběhu roku speciální pedagogiku. Vzdělání si doplnil i výchovný poradce. Jednotlivé akce: - Aplikace zákona o finanční kontrole - Školení preventistů k dotačnímu řízení - Zdravé děti, zdravý kraj - Etická výchova - Výuka čtení genetickou metodou léta - Pomůcky a metodické materiály ve výchově řeči - Výuka anglické gramatiky skrze hru a prožitek - Tvořivá škola (několik částí) - Poruchy učení a chování (několik částí) - Malování na dřevo - Patchwork - Drátkování - Účetnictví v PO - Ubrousková metoda - Natrop. Psych. Aspekty zdravého životního stylu - Metody a tresty - Jak učit žáky učit se - Hravé činnosti v prvouce a přírodovědě - Romové a my - Zákoník práce pro zaměstnance škol - Zábavné vyučování v 1. roč. - Setkání ředitelů spolupracujících s Centrem inkluzivního vzdělávání - Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování - Geometrie z provázku - AJ 9

10 - Řešení negativních a problémových projevů žáků - VV - Praktická výuka češtiny na 1. stupni - Jak motivovat nemotivovaného žáka - Aktuální stav legislativy - Proč to dítě zlobí - Aby děti chodily do školy rády Většina seminářů proběhla v Přerově, Kroměříži, některá v Olomouci a v Brně. Volili jsme semináře, které by nám mohly pomoci zvládnout mnohdy náročné situace ve vzdělávacím procesu, semináře zaměřené na práci se školním vzdělávacím programem, semináře zaměřené na legislativní změny (ŘŠ). Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V rámci prezentace školy je každoročně vydávána ročenka školy, na www stránkách školy jsou umisťovány aktuální informace, na začátku školního roku dostává každý žák informační leták s nejdůležitějšími informacemi pro žáka i rodiče. Na každou akci jsou žáci i rodiče zváni buď samostatnou pozvánkou nebo přes žákovskou knížku. Téměř každý měsíc se prezentuje škola v Kojetínském zpravodaji. Škola organizuje kulturní vystoupení, výstavy, exkurze, naučné výlety, školu v přírodě, turisticko-přírodovědný kurz. V letošním školním roce se neuskutečnil lyžařský výcvik z důvodu finanční náročnosti pro žáky. Z organizačních důvodů se neuskutečnil plavecký kurz, děti budou plavat ve školním roce (organizace ŠVP). Ve školním roce nacvičili žáci školní družiny divadelní představení, vystupovali nejenom ve škole, ale i v okolních vesnicích. Spolupracujeme při různých aktivitách s MěDDM, MěKS, PČR, Městskou policií, Městskou knihovnou, se školami z okolí, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Přerově a v Kroměříži, Charitou, Centrem inkluzívního vzdělávání, kurátory a sociálními pracovníky, OHS, romským muzeem v Brně a dalšími organizacemi. Organizujeme návštěvu kulturních akcí v rámci výuky - návštěva divadelní přehlídky v Kojetíně, divadlo Prostějov. Velký zájem byl o historickou exkurzi do Prahy, ZOO v Lešné, kdy se žáci rozhodli, že budou adoptovat zebru. Pořádáme vánoční besídku (betlém), prezentujeme své projekty (Vím, co smím, Vítání jara), pořádáme výstavky prací žáků. V rámci výtvarné výchovy a občanské výchovy byly organizovány tyto akce: Jak jsme potkali Sluňákov, výroba ekovozidel, Den stromů - malba na dřevo, recyklohraní - mapka kontejnerů, projekt ZOO, 17. listopad 89, sběr starého papíru, vánoční jarmark, vítání jara, T. G. M., projekt vandalismus, Místo 10

11 v přírodě, které mám rád-a, velikonoční jarmark, Za barevný Kojetín, týden zdraví, projekt Baldovec, výtvarná soutěž ke sběru papíru. Naši žáci se účastnili různých soutěží, některé jsme organizovali přímo ve škole - Běh Terryho Foxe, turnaj ve vybíjené o pohár starosty (1. místo), turnaj v malé kopané o dort ředitelky školy, turnaj v malé kopané v Tovačově (3. místo), kopaná v Tovačově (3. místo), minikopaná Přerov (3. místo), debatní liga (1. místo), školní kolo chemické olympiády a postup do okresního kola (10. místo), zeměpisná olympiáda okresní kolo, matematický klokan, dopravní soutěž okresní kolo (3. a 4. místo), Zelená stezka - Zlatý list (4. a 8. místo), školní soutěž - projektový den - chování člověka za mimořádných situací, okresní kolo Pythagoriáda, Bezpečné město (3. místo). Na škole pracovaly pod vedením pedagogů kroužky: angličtina v 1. a 2. ročníku, kroužky pro děti s vývojovými poruchami učení a chování, výtvarný kroužek při ŠD, kroužek debatní ligy, kroužek taneční, kroužek pro děti s vadami řeči ve spolupráci s klinickým logopedem, dramatický kroužek. Spousta akcí je konána v rámci správné volby povolání - burza škol, besedy s náboráři ve škole, návštěva středních škol, testy Scio. Výuka předmětu volba povolání směřuje ke správné volbě. Seznam akcí pořádaných v rámci výuky Slavnostní zahájení školního roku Den otevřených dveří MěDDM Kojetín tř. (tř. uč.) Fotografování žáků I. třídy Duhová pohádka - kult. představení tř. (tř. uč.) Evropský týden mobility Monitoring provozu - 5., 9. tř. (Vysloužilová) Kojetínské náměstí bez aut - akce MěDDM tř. (vyučující) Beseda se členy sdružení Kappa tř. (vyučující) Turnaj v malé kopané - žáci 8., 9. tř. (Hrabal) Den zvířat - exkurze do ZOO Lešná - žáci 6., 8., 9. tř. (tř. uč.) Den zvířat - exkurze do ZOO Lešná - žáci , 7. tř. (tř. uč.) Projekt Už vím - prevence úrazů tř. - akce SZŠ Hranice n. M Turnaj ve vybíjené 8. a 9. tř. (Jurajdová) Beseda žáků 9. tř. na ÚP Přerov k volbě povolání (Štefanová) Projekt Už vím - pokračování - beseda s příslušníky Městské policie v Kojetíně Program prevence soc. patol. jevů tř. (vyučující) Projekt Už vím - pokračování - záchranáři se psy Knihovnická lekce - 5. tř. (Jurajdová) 11

12 Praha - poznávací zájezd pro žáky 2. stupně (Němečková, Navrátil) Dopravní výchova Přerov - 6. tř. (Hrabal) Knihovnická lekce - 6. tř. (Odehnalová) Přehlídka středních škol regionu - 9. tř. (Štefanová) Sběr starého papíru Putování za zdravým jídlem - 4. a 5. tř. (vyučující) Třídní schůzky k volbě povolání - rodiče a žáci 9. tř. (Štefanová, Němečková, Navrátil) Indonézie - zeměpisná přednáška Pohodáři tř. (vyučující) Knihovnická lekce - 7. tř. (Navrátil) Knihovnická lekce - 8. tř. (Navrátil) Beseda s velitelem Městské policie Kojetín - J. Hübnerem tř. (org. Vránová) Divadelní představení ŠD Čokoláda nad zlato pro žáky tř. (org. Stonová) Divadelní představení ŠD Čokoláda nad zlato pro veřejnost (org. Stonová) Den vánočních tradic - žáci tř. (Němečková) Debatní liga - žáci 2. stupně (Gábor) Den otevřených dveří, konzultační den, vánoční jarmark, vánoční besídka s divadelním představením pro spolužáky i veřejnost (org. Němečková, Navrátil) Divadelní představení ŠD Čokoláda nad zlato pro MŠ Uhřičice (org. Stonová) Exkurze do romského muzea - žáci 2. stupně (Gábor, Hrabal) Exkurze žáků 2. stupně - Vánoční Přerov, Kroměříž (tř. uč.) Vánoční besídky ve třídách tř. (tř. uč.) Představení ZUŠ Hranice tř. (vyučující) Školní kolo olympiády - chemie - žáci 9. tř. (Vránová) Ekologický program Potravní vztahy v lidských sídlech - Přerov - žáci 7. tř. (Vránová) Okresní kolo olympiády - chemie - Zedníčková Barbora, Ďurtová Michaela - 9. tř. (Vránová) Turnaj ve fotbale - Tovačov - žáci 4., 5. tř. (Jurajdová) Knihovnická lekce - 1. tř. (Pěchová) Den pro MŠ (org. Stonová) a Zápis dětí do 1. třídy (org. Pěchová) Divadelní představení Prostějov - žáci tř. (Rumplová, Jurajdová) 12

13 Knihovnická lekce - 3. tř. (Bendáková) Pythagoriáda - školní kolo matematické soutěže - žáci 6., 7. tř. (org. Štefanová) Knihovnická lekce - 4. tř. (Rumplová) Halová kopaná Tovačov - žáci 8., 9. tř. (Hrabal) Ekologický program Přerov - 3., 4. tř. (Bendáková, Rumplová) Divadelní představení Divadelní cestopis tř. Divadelní Kojetín MěKS (vyučující) Okresní kolo zeměpisné olympiády - žáci 2. stupně (Vránová) Divadelní představení Ať žijí duchové tř. Divadelní Kojetín - MěKS (vyučující) Dopravní výchova Přerov - 4. tř. (Rumplová) Matematický klokan - soutěž žáků tř. (org. Štefanová) Vítání jara tř. (Němečková, vyučující) Výstava T. G. Masaryk - VIC Kojetín - žáci tř. (Němečková, Vránová, Navrátil) Ekologický program Přerov - 5. tř. (Jurajdová) Sběr starého papíru Dopravní výchova - sokolovna - akce MěDDM tř. (vyučující) Dopravní výchova Přerov - 3. tř. (Bendáková) Dopravní výchova Přerov - 4. tř. (Rumplová) Den velikonočních tradic - žáci 2. stupně (Němečková) Dopravní výchova Přerov - 5. tř. (Jurajdová) Exkurze Přerov, Kroměříž - velikonoční výstavy a jarmarky (tř. uč.) Dopravní výchova Přerov - 5. tř. (Jurajdová) Kulturní vystoupení - Afričani tř. (vyučující) Beseda se spisovatelem - MěKS - 2., 3. tř. (Šírková, Bendáková) Za barevný Kojetín - výukový program MěDDM ke Dni Země tř. (vyučující) Chropyňský luh - výukový program MěDDM k soutěži Zelená stezka, zlatý list - žáci tř. (Hrabal) Monitorování dopravy - MěDDM - žáci 8. tř. (Vysloužilová) Zelená stezka, zlatý list - přírodovědná soutěž MěDDM - žáci tř. (Hrabal) Dopravní soutěž Přerov - žáci 5. tř. (Jurajdová) Týden zdraví 13

14 Výukový program MěDDM První pomoc pro žáky 9. tř. (vyučující) Příbytky a úkryty v krajině - akce MěDDM tř. (tř. uč.) Praha - poznávací zájezd - žáci tř. (Odehnalová, Němečková, Vysloužilová, Navrátil) Jarmark ŠD (org. Stonová) Winton Train - film. představení - žáci tř. (vyučující) Výukový program se členy HZS Kojetín v rámci protipožární ochrany 1., 2., 4. tř. (org. Štefanová) Beseda s Policií ČR - Trestní odpovědnost - 7. tř. (org. Vránová) Projektový den - chování člověka za mimořádných událostí tř. (tř. uč.) Okresní kolo Pythagoriády Přerov - žáci 6. tř. (Kovařík) Dopravní soutěž Přerov - starší kategorie (Jurajdová) Bezpečné město tř. (tř. uč.) Turnaj žáků školy v malé kopané - žáci tř. (Hrabal) Tvoje správná volba - výukový program Policie ČR Přerov - žáci 4. tř. (Rumplová) Knihovnická lekce - 1. tř. (Pěchová) Minikopaná Přerov - žáci 8., 9. tř. (Hrabal) Fotografování tříd Turistický kurz - Baldovec - žáci tř. (Němečková, Hrabal) Škola v přírodě - Hraběšice - žáci tř. (Rumplová, Pěchová, Gábor) Fotografování skupin žáků Cestujeme s Alfonzem - akce MěDDM pro přípravnou třídu Školní výlet - Kroměříž - Květná zahrada - 6. tř. (Hrabal) Školní výlet - Brno - Kapucínská hrobka - 7. tř. (Vránová, Němečková) Školní výlet - Vizovice - 8. tř. (Navrátil, Vysloužilová) Výstava prací - Střední škola řezbářská Tovačov - žáci 9. tř. (Němečková) Školní výlet - Olomouc - 9. tř. (Němečková) Muzeum Přerov - Řemesla - 1. a 2. tř. (Pěchová, Šírková) Běh proti drogám - akce Městské policie - žáci 2. stupně, vyučující (org. Hrabal) Školní výlet - Vyškov - Dinopark - 5. tř. (Jurajdová, Vránová) Dopravní výchova Přerov - 3. tř. (Bendáková, Gábor) Slavnostní ukončení školního roku, Špalír - pro žáky 9. třídy (Odehnalová, Němečková) 14

15 Nejdůležitější akce organizované školní družinou Divadelní představení Čokoláda nad zlato, Velký jarní jarmark, Kadeřnická a vizážistická soutěž, Turnaj ve stolním tenise, Turnaj ve stolním fotbale, Čertovská párty, Čajový dýchánek, Vánoční nadílka, Výtvarná soutěž pro mikroregion Střední Haná. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Česká školní inspekce ve školním roce na škole nebyla. Pracovnicemi z kontrolního oddělení KÚ Olomouckého kraje byla provedena kontrola účetnictví čerpání financí ze státního rozpočtu - nebyly nalezeny žádné závady. Základní údaje o hospodaření školy Základní škola hospodařila s těmito finančními prostředky: Dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje (MŠMT): Celková dotace 7, Kč Materiál Kč Cestovné Kč Služby Kč Pojištění Kč Platy 4, Kč OON Kč Zákoné pojištění 1, Kč Zákonné soc. náklady Kč Asistent Kč Nenárok. služba navýšení pedag Kč Nenárok. složka navýšení nepedagog Kč Projekt Hustota Kč Inkluze Kč Příspěvek od zřizovatele - Město Kojetín: Celkový příspěvek včetně tržeb Fondy Invest. majetku Oběžných aktiv Odměn Sociální Rezervní Rozvoje majetku 1, Kč 1, Kč 500 Kč Kč Kč 734 Kč Kč 15

16 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola není zapojena do žádného takového programu. Je součástí sítě škol podporujících zdraví - projekt Zdravá škola. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 1 pedagog - pedagogika volného času (rekreologie) 1 pedagog - studijní program pro výchovného poradce Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Nebyly žádné realizovány. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Odborová organizace na škole nepracuje. Dobrou spolupráci škola má se zřizovatelem, s pověřenou obcí OŠMT, pracovníky KÚ Olomouckého kraje OŠMT a dalšími organizacemi ve městě a v okolí. Mgr. Olga Odehnalová ředitelka školy Prázdniny a organizace šk. roku Začátek školního roku pololetí končí pololetí končí Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Hlavní prázdniny

17 Učební plán - školní rok 2009/2010 Ročenka 2009/2010 Učební plán - 1., 2., 3., 6., 7., 8. ročník - Škola pro všechny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Předmět/ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Celkem hodin

18 Pracovní činnosti 6. ročník - Pěstitelské práce, Provoz a údržba domácnosti 7. ročník - Příprava pokrmů, Práce s technickými materiály 8. ročník - Svět práce Volitelné předměty - v rámci disponibilních hodin 6. a 7. ročník - Německý jazyk, Ruský jazyk, Sportovní hry, 8. ročník - Společenskovědní seminář, Sportovní hry Nepovinné předměty Náboženství Zájmové útvary Kroužek pro žáky s SPU, Anglický jazyk, Logopedický kroužek, Výtvarný kroužek, Debatní liga Učební plán - 4., 5., 9. ročník - Základní škola Předmět/ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Volitelný předmět Celkem hodin

19 Pracovní činnosti 9. ročník - Svět práce Volitelné předměty v rámci disponibilních hodin 9. ročník - Společenskovědní seminář, Sportovní hry Nepovinné předměty Náboženství Zájmové útvary Kroužek pro žáky s SPU, Výtvarný kroužek, Debatní liga Seznam žáků v žákovském parlamentu ve školním roce 2009/ třída - Jurozsková Radka 4. třída - Tobolák Jiří 5. třída - Kargerová Zdeňka 6. třída - Černá Marie 7. třída - Kyselý Stanislav 8. třída - Hruška Michal 9. třída - Zedníčková Barbora Minimální program prevence rizikového chování žáků Základní předpisy, vymezující v současné době primární prevenci sociálně patologických jevů na úrovni školství: a) Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č.563 /2004 sbírky (Školský zákon) b) Vyhláška o poskytování poradenských služeb č. 72/2005 sbírky, dle Školského zákona 561 /2004 sb. c) Metodický pokyn ministra školství a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 2006/ Jak postupovat s intoxikovaným žákem. d) Strategie prevence v působnosti MŠMT , letos bude nová. I. Cíle a principy Rozvoj kompetencí žáků: sociálních dovedností, pozitivní vnímání sebe sama, podpora zdravého rozvoje osobnosti (výchova ke zdravému životnímu stylu ), Demokratické řízení, efektivní pravidla vzájemného soužití: učení se respektování lidských práv, individuálních odlišností, vedení žáka k přijetí osobní zodpovědnosti k daným právům a povinnostem 19

20 Vytváření atmosféry vzájemnosti, důvěry, respektu a bezpečí ve škole Spolupráce celé školy, všech žáků, učitelů, otevřená komunikace mezi školou a rodiči, spolupráce v rámci pedagogického týmu, pomoc žákovského parlamentu Cílem primárně preventivního programu na naší škole je: předcházení rizikovým jevům v chování žáků jako je šikana, záškoláctví, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita a delikvence, předcházení užívání návykových látek, dále onemocnění HIV/AIDS v souvislosti s návykovými látkami, předcházení neotolismu (virtuální drogy) a patologickému hráčství /gamblingu/ rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména domácího násilí II. Strategie a metody Vztah učitel - žák Snažíme se o dobré vztahy mezi učitelem a žákem. Ty jsou založeny na vzájemném respektování. Žák si váží učitele a uvědomuje si, že autorita učitele je nezbytná. Učitel oceňuje hlavně žákovy osobnostní rysy a projevuje zájem o názory a pocity žáků. Na základě dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka. Jak úspěšně pracovat s problémovými žáky Přístup učitelů k problémovým žákům-úspěšná strategie přijetí - důležitý je způsob, jakým vejdu do třídy, naslouchám jim, pozoruji je, přijímám je. tělesný postoj - pohled, úsměv, přiblížení se, práce tělem respekt vůči žákovi - respektovat je i s jejich nedostatky, být k nim vnímaví, neurazit je potřeba být k dispozici - sledovat, naslouchat uvolnění - dynamika vyučování, chvilky soustředění a uvolnění osobní vztah nutnost zachovat klid - napětí opadne, když učitel zůstane klidný a ví, jak na to překonání odstupu - když mi řekne, že nechce pracovat, nebrat to osobně, ale s nadhledem Všechno se odehrává na úrovni vztahů! Řád a pravidla řád, pravidla, hranice, pro všechny stejná pravidla x individualita (být jasně čitelný), důslednost, citlivost při udělování příkazů, chovat se k žákům dospěle. 20

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz.

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz. Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 1 ŠVP ZV NEUBUZ 1 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 2, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání ( ŠVP ZV ) Od

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více