ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha"

Transkript

1 ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010

2

3 Školní rok na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto školního roku považuji příjemné pracovní klima, nastartovaná dobrá spolupráce mezi učiteli nadále pokračovala a rozvíjela se, učitelé si stále více uvědomují nutnost dalšího vzdělávání, což se odrazilo v mnoha aktivitách v průběhu školního roku. V letošním roce byla na škole otevřena přípravná třída, která se v průběhu roku rozrostla na 12 dětí. Vyučující Dagmar Luxová odvedla opravdu kus práce a děti jsou připraveny na vstup do 1. třídy. Díky dobré práci třídních učitelů se zlepšila spolupráce s rodiči, zlepšila se docházka některých problémových žáků do školy, ubyly neomluvené hodiny. Rodiče si zvykli, že při prohřešku dítěte jsou zváni do školy, ve větší míře pozvání respektují a doporučení školy se snaží většinou splnit. Naše školní družina pracovala nadstandardně - veřejné akce typu školní divadlo, jarmark před školou byly vždy hojně navštíveny veřejností, jednalo se o výbornou prezentaci školy a práce dětí. Výchovně vzdělávací práce pokračovala v plnění školního vzdělávacího programu. Každým rokem dochází k hodnocení naší práce dle školního vzdělávacího programu a k částečné inovaci programu. Od letošního školního roku jsme se vrátili k výuce ve školní dílně. Zejména chlapci si práci v dílně oblíbili. Vyučování probíhá v duchu nových metod a forem vyučování, v současné době není důležité učit se encyklopedické znalosti, ale děti se učí, kde informace najdou, klademe důraz na práci s textem, na práci s internetem, na samostatnou práci dle výukových programů a na práci s informacemi. Do vyučování jsou zařazovány projektové hodiny a dny - např. rituály třídy, dny zdraví, akce zaměřené na zdravou a bezpečnou školu, dny tradic, vítání jara apod. Pro žáky 2. stupně byl organizován týdenní pobyt v přírodě se zaměřením na chování a výchovu v mimořádných situacích. Žáci 1. stupně odjeli na školu v přírodě, kde také plnili v praxi to, co se teoreticky naučili ve škole. Rozvíjeli své dovednosti zejména týkající se prvouky, přírodovědy, tělesné výchovy. Všichni vycházející žáci se přihlásili k dalšímu studiu, všichni byli přijati na vybranou školu. Většina si vybrala dle svých skutečných možností, aby školu opravdu dokončili. V průběhu roku žáci reprezentovali školu na mnoha sportovních turnajích, zejména chlapci dosahovali dobrých výsledků v malé kopané. 3

4 Každoročně se účastní žáci debatní ligy - v letošním roce naše družstvo zvítězilo. Uvědomujeme si důležitost vychovávat děti ke kázni a bezpečnosti v silničním provozu, a proto se každoročně účastníme i okresního kola dopravní soutěže, kde jsme se umístili na 3. místě. V soutěži žáků tzv. finanční gramotnosti se umístili žáci v okresním kole na 3. místě. Výborných výsledků dosáhli naši žáci i ve výtvarných soutěžích, které organizoval MěDDM. V průběhu školního roku jsme se zapojovali do různých projektů, které přinášely peníze do školy navíc, ať už na výuku nebo na platy učitelů. V současné době podáváme projekt na podporu Zdravých škol, čekáme na schválení projektu k rozšíření volnočasových aktivit pro žáky, podáváme projekt tzv. VIP kariéra, kde můžeme získat 1 pracovní místo speciálního pedagoga a psychologa. A samozřejmě chceme co nejúčelněji využít evropské peníze, které může čerpat každá škola, pro naši školu bychom mohli získat takřka 1 milion Kč na vybavení školy, samotnou výuku, výukové materiály, další vzdělávání a odměny vyučujícím. Počtem žáků jsme menší školou ve městě, žákům se vyučující mnohdy věnují nad rámec svých běžných pracovních povinností, důležitý je i prvek výchovy, získaní základních zásad slušného chování, sebeúcty, úcty k dospělým. Zahřeje u srdce, když se to u některého problémového žáka podaří, není to vždy, ale přece. Když přijde žák poděkovat, je to pro každého vyučujícího nejlepší odměna za práci. A občas se to stává a máme z toho radost. Ráda bych poděkovala zaměstnancům naší školy za obětavou a náročnou práci, všem partnerům, kteří s námi spolupracovali za pomoc a spolupráci, rodičům žáků za důvěru, že nám svěřili ke vzdělání své děti. Pevně věříme, že nám bude dětí ve škole přibývat. Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy 4

5 Zaměstnanci školy Ročenka 2009/2010 Ředitelka: Olga Odehnalová Zástupkyně ředitelky: Miluše Štefanová Výchovný poradce: Pavel Navrátil Pedagogický sbor: Eva Pěchová -1. ročník Marcela Šírková - 2. ročník Gabriela Bendáková - 3. ročník Vladimíra Rumplová - 4. ročník Vlastislava Jurajdová - 5. ročník Marcel Hrabal - 6. ročník Vladimíra Vránová - 7. ročník Pavel Navrátil - 8. ročník Marie Němečková - 9. ročník Dagmar Luxová - přípravný ročník Yveta Gorčíková - vyuč. hudební výchovy Miroslav Kovařík - učitel matematiky - fyziky Jitka Šajerová - učitelka anglického jazyka Iva Laskiová - učitelka výpočetní techniky Alice Stonová - vychovatelka ve školní družině Marian Gabor - asistent Renata Vysloužilová - asistentka Provozní zaměstnanci: Anna Horáková - hospodářka Petr Mikuláček - údržbář Marie Otáhalová - uklízečka Marcela Skorkovská - uklízečka 5

6 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Základní údaje Název školy: Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov Sídlo: Kojetín Zřizovatel: město Kojetín Ředitelka školy: Mgr. Olga Odehnalová Zástupkyně ředitelky: Mgr. Miluše Štefanová Kontakt: , Školská rada: předseda Jana Křepelková členové Jana Nakládalová, Miluše Štefanová Základní škola Kojetín je úplnou základní školou s pěti ročníky 1. stupně, čtyřmi ročníky 2. stupně, 1 oddělením školní družiny a přípravným ročníkem, který se postupně naplnil do počtu 12 dětí. K navštěvovalo školu 163 dětí. Škola pracuje dle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny, je součástí sítě škol podporující zdravý životní styl - Zdravá škola. Pravidelně se zapojujeme do různých projektů, abychom výuku zabezpečovali co nejlépe jednak patřičným vybavením školy a jednak kvalitou výuky. Škola je zapojena do inkluzívního vzdělávání a úzce spolupracuje s Centrem podpory inkluzívního vzdělávání v Olomouci. Školní družina byla naplněna na začátku roku do počtu 37, v průběhu roku se počet zvýšil, družinu navštěvovaly děti i ze ZŠ nám. Míru. Družina sloužila jako školní klub i pro různou spontánní činnost nejen žáků 1. stupně ale i 2. stupně. Pro přespolní žáky tak bylo vyřešeno veškeré čekání na dopravní spoje, družinu využívali žáci v době volných hodin, nemuseli tak trávit volné hodiny na ulici a byla lépe zajištěna jejich bezpečnost. Žáci mohli využívat internet, stolní tenis, případně školní hřiště. Tato forma využití školní družiny se velmi osvědčila a byla příznivě hodnocena nejen samotnými žáky ale i jejich rodiči. Součástí školní družiny byl výtvarný kroužek, družina veřejně vystoupila s divadelním představením a na jaře byl organizován jarmark s výrobky, které děti v průběhu roku pod vedením vychovatelky Alice Stonové vyrobily. Spolupráce se zřizovatelem a školskou radou je velmi dobrá, jsou dobrými partnery školy. 6

7 Přehled oborů, které škola vyučuje Ročenka 2009/2010 Ve školním roce škola vyučovala dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Škola pro všechny v 1., 2., 3., 6., 7., 8. ročníku. Na školním vzdělávacím programu pracovali všichni vyučující. 4., 5., 9. ročník se vzdělával podle vzdělávacího programu Základní škola. Škola je spádovou školou pro přespolní žáky z Polkovic, Uhřičic, Křenovic, Kovalovic, Měrovic. Dojíždí k nám žáci i z Chropyně, Němčic a Kroměříže. Personální zabezpečení činnosti školy Výchovně vzdělávací proces zajišťovalo 19 pedagogických pracovníků a 4 správní zaměstnanci. Z 19 pedagogických pracovníků je 16 učitelů, 2 asistenti pedagoga (1 k dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, 1 pro dítě s vývojovou poruchou učení a chování), 1 vychovatelka školní družiny. 15 učitelů má vysokoškolské vzdělání, 1 si studium doplňuje. Asistent má bakalářské studium, obor sociální pedagogika. V pedagogickém sboru je 5 mužů, což příznivě ovlivňuje práci školy. V průběhu roku onemocněla dlouhodobě jedna vyučující, byla přijata nová učitelka na zástup. U většiny předmětů je zajištěna i aprobace předmětu nebo příbuzná aprobace předmětu. Někteří pedagogičtí pracovníci pracovali na snížený úvazek. O vedení účetnictví ve škole se stará hospodářka školy, o úklid pečují 2 uklízečky a údržbu školy zajišťuje údržbář. Zápis povinné školní docházky, údaje o přijímacím řízení Do 1. třídy se zapsalo 18 dětí, 2 žáci opakují, 1 přešel na nám. Míru, 1 se odstěhoval, 1 odklad školní docházky, nastoupilo 17 dětí. Z 9. ročníku vyšel 21 žák, 2 žáci ze 7. ročníku. Vycházející žáci si podali přihlášku na střední školu. Všichni byli přijati k dalšímu studiu. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Školu navštěvovalo 163 žáků. V průběhu šk. roku se 15 žáků odstěhovalo (k ). Zvýšil se počet dětí v přípravné třídě ze 7 na 12 Počet udělených důtek třídních učitelů za šk. rok: 48 Počet udělených důtek ředitelky školy za šk. rok: stupeň z chování: 4 žáků 3. stupeň z chování: 1 žák Počet pochval třídních učitelů za školní rok: 75 7

8 Pochvaly ředitelky školy za školní rok: 93 (pochvaly udělovány hlavně za reprezentaci školy zejména při účasti na různých soutěžích) Neomluvená absence za školní rok: 47 Prospěli s vyznamenáním 1. pololetí 43 žáků, 2. pololetí 41 Neprospěli: 1. pololetí 2, 2. pololetí 5, po opravných zkouškách 5 Průměr školy: 1. pololetí 1,88, 2. pololetí 1,88 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Na prevenci sociálně patologických jevů škola velmi dbá hlavně z důvodu, že školu navštěvuje početná skupina dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Školní preventistka vypracovala plán prevence sociálně patologických jevů, který schválila ředitelka školy a pedagogický sbor s ním byl seznámen. Vyučující měli možnost připojit k plánu své náměty a připomínky. Vzhledem k tomu, že škola plní projekt Zdravá škola, jehož cílem je naučit děti žít zdravým životním stylem, je zcela zřejmé i naplnění plánu prevence sociálně patologických jevů, který by měl vést k ochraně dětí před šikanou, kouřením, násilím, rasistickými projevy, drogami, záškoláctvím, xenofobií a jinými nebezpečnými projevy. Plán byl zpracován dle stávajících platných předpisů. Preventistka a výchovný poradce se v této problematice vzdělávali. Součástí plánu je i krizový plán prevence šikany, některé části z programu jsou zapracovány přímo ve školním řádu. Pro žáky byly v průběhu roku organizovány a realizovány tyto aktivity: projekt Vím, co smím - výsledkem specifická primární prevence společensky nežádoucích jevů a specifická primární prevence užívání návykových látek, výsledky byly umístěny na nástěnce školy a prezentovány v tisku, účast žáků na soudním líčení, výstupem projektu bylo vytvoření vlastních učebních materiálů, které budou využívány v dalších školních letech. V rámci prevence byly organizovány besedy a přednášky s odborníky - spolupráce s Městskou policií, požárníky, beseda o dospívání, beseda zaměřená na boj proti AIDS. Příznivý ohlas mezi žáky měla beseda s velitelem Městské policie - témata - pedofilie, šikana, okrádání, gamblerství apod. Na škole byl organizován běh proti kouření a na konci roku se účastnili žáci běhu proti drogám. Po celý rok se aktualizovala nástěnka v přízemí s tématy AIDS, kouření a jeho vliv na zdraví. Nejvíce akcí proběhlo v rámci týdne zdraví a v projektovém dni chování za mimořádných situací, formou soutěží, nenásilnou formou vstřebávali žáci různé aktivity a poznatky z této problematiky. K utužení kolektivních vztahů přispěl turistický kurz organizovaný pro žáky 2. stupně a škola v přírodě pro žáky 1. stupně. V rámci prevence byl vypracován dotazník, který měl za cíl zjistit klima 8

9 třídy, vztahy mezi žáky, možné šikany ve třídě a mimo školu, v podstatě bylo zjištěno, že je nutné dbát na vztahy ve třídě a na možnosti vzájemného si ubližování mezi sebou, občas se projevují i vzájemné projevy rasismu a opovrhování některé skupiny dětí. Škola spolupracuje s rodiči, jsou organizovány konzultační dny, třídnické schůzky, dny otevřených dveří, kulturní akce, výstavy, na které jsou rodiče zváni. Metodička prevence se účastnila školení k doplnění znalostí v této problematice, je členkou komise veřejného pořádku při MěÚ. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vyučující se po celý školní rok vzdělávali. Celkem navštívili 38 různých vzdělávacích seminářů, 1 pedagog studuje rekreologii na UP v Olomouci a 1 pedagog dokončil v průběhu roku speciální pedagogiku. Vzdělání si doplnil i výchovný poradce. Jednotlivé akce: - Aplikace zákona o finanční kontrole - Školení preventistů k dotačnímu řízení - Zdravé děti, zdravý kraj - Etická výchova - Výuka čtení genetickou metodou léta - Pomůcky a metodické materiály ve výchově řeči - Výuka anglické gramatiky skrze hru a prožitek - Tvořivá škola (několik částí) - Poruchy učení a chování (několik částí) - Malování na dřevo - Patchwork - Drátkování - Účetnictví v PO - Ubrousková metoda - Natrop. Psych. Aspekty zdravého životního stylu - Metody a tresty - Jak učit žáky učit se - Hravé činnosti v prvouce a přírodovědě - Romové a my - Zákoník práce pro zaměstnance škol - Zábavné vyučování v 1. roč. - Setkání ředitelů spolupracujících s Centrem inkluzivního vzdělávání - Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování - Geometrie z provázku - AJ 9

10 - Řešení negativních a problémových projevů žáků - VV - Praktická výuka češtiny na 1. stupni - Jak motivovat nemotivovaného žáka - Aktuální stav legislativy - Proč to dítě zlobí - Aby děti chodily do školy rády Většina seminářů proběhla v Přerově, Kroměříži, některá v Olomouci a v Brně. Volili jsme semináře, které by nám mohly pomoci zvládnout mnohdy náročné situace ve vzdělávacím procesu, semináře zaměřené na práci se školním vzdělávacím programem, semináře zaměřené na legislativní změny (ŘŠ). Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V rámci prezentace školy je každoročně vydávána ročenka školy, na www stránkách školy jsou umisťovány aktuální informace, na začátku školního roku dostává každý žák informační leták s nejdůležitějšími informacemi pro žáka i rodiče. Na každou akci jsou žáci i rodiče zváni buď samostatnou pozvánkou nebo přes žákovskou knížku. Téměř každý měsíc se prezentuje škola v Kojetínském zpravodaji. Škola organizuje kulturní vystoupení, výstavy, exkurze, naučné výlety, školu v přírodě, turisticko-přírodovědný kurz. V letošním školním roce se neuskutečnil lyžařský výcvik z důvodu finanční náročnosti pro žáky. Z organizačních důvodů se neuskutečnil plavecký kurz, děti budou plavat ve školním roce (organizace ŠVP). Ve školním roce nacvičili žáci školní družiny divadelní představení, vystupovali nejenom ve škole, ale i v okolních vesnicích. Spolupracujeme při různých aktivitách s MěDDM, MěKS, PČR, Městskou policií, Městskou knihovnou, se školami z okolí, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Přerově a v Kroměříži, Charitou, Centrem inkluzívního vzdělávání, kurátory a sociálními pracovníky, OHS, romským muzeem v Brně a dalšími organizacemi. Organizujeme návštěvu kulturních akcí v rámci výuky - návštěva divadelní přehlídky v Kojetíně, divadlo Prostějov. Velký zájem byl o historickou exkurzi do Prahy, ZOO v Lešné, kdy se žáci rozhodli, že budou adoptovat zebru. Pořádáme vánoční besídku (betlém), prezentujeme své projekty (Vím, co smím, Vítání jara), pořádáme výstavky prací žáků. V rámci výtvarné výchovy a občanské výchovy byly organizovány tyto akce: Jak jsme potkali Sluňákov, výroba ekovozidel, Den stromů - malba na dřevo, recyklohraní - mapka kontejnerů, projekt ZOO, 17. listopad 89, sběr starého papíru, vánoční jarmark, vítání jara, T. G. M., projekt vandalismus, Místo 10

11 v přírodě, které mám rád-a, velikonoční jarmark, Za barevný Kojetín, týden zdraví, projekt Baldovec, výtvarná soutěž ke sběru papíru. Naši žáci se účastnili různých soutěží, některé jsme organizovali přímo ve škole - Běh Terryho Foxe, turnaj ve vybíjené o pohár starosty (1. místo), turnaj v malé kopané o dort ředitelky školy, turnaj v malé kopané v Tovačově (3. místo), kopaná v Tovačově (3. místo), minikopaná Přerov (3. místo), debatní liga (1. místo), školní kolo chemické olympiády a postup do okresního kola (10. místo), zeměpisná olympiáda okresní kolo, matematický klokan, dopravní soutěž okresní kolo (3. a 4. místo), Zelená stezka - Zlatý list (4. a 8. místo), školní soutěž - projektový den - chování člověka za mimořádných situací, okresní kolo Pythagoriáda, Bezpečné město (3. místo). Na škole pracovaly pod vedením pedagogů kroužky: angličtina v 1. a 2. ročníku, kroužky pro děti s vývojovými poruchami učení a chování, výtvarný kroužek při ŠD, kroužek debatní ligy, kroužek taneční, kroužek pro děti s vadami řeči ve spolupráci s klinickým logopedem, dramatický kroužek. Spousta akcí je konána v rámci správné volby povolání - burza škol, besedy s náboráři ve škole, návštěva středních škol, testy Scio. Výuka předmětu volba povolání směřuje ke správné volbě. Seznam akcí pořádaných v rámci výuky Slavnostní zahájení školního roku Den otevřených dveří MěDDM Kojetín tř. (tř. uč.) Fotografování žáků I. třídy Duhová pohádka - kult. představení tř. (tř. uč.) Evropský týden mobility Monitoring provozu - 5., 9. tř. (Vysloužilová) Kojetínské náměstí bez aut - akce MěDDM tř. (vyučující) Beseda se členy sdružení Kappa tř. (vyučující) Turnaj v malé kopané - žáci 8., 9. tř. (Hrabal) Den zvířat - exkurze do ZOO Lešná - žáci 6., 8., 9. tř. (tř. uč.) Den zvířat - exkurze do ZOO Lešná - žáci , 7. tř. (tř. uč.) Projekt Už vím - prevence úrazů tř. - akce SZŠ Hranice n. M Turnaj ve vybíjené 8. a 9. tř. (Jurajdová) Beseda žáků 9. tř. na ÚP Přerov k volbě povolání (Štefanová) Projekt Už vím - pokračování - beseda s příslušníky Městské policie v Kojetíně Program prevence soc. patol. jevů tř. (vyučující) Projekt Už vím - pokračování - záchranáři se psy Knihovnická lekce - 5. tř. (Jurajdová) 11

12 Praha - poznávací zájezd pro žáky 2. stupně (Němečková, Navrátil) Dopravní výchova Přerov - 6. tř. (Hrabal) Knihovnická lekce - 6. tř. (Odehnalová) Přehlídka středních škol regionu - 9. tř. (Štefanová) Sběr starého papíru Putování za zdravým jídlem - 4. a 5. tř. (vyučující) Třídní schůzky k volbě povolání - rodiče a žáci 9. tř. (Štefanová, Němečková, Navrátil) Indonézie - zeměpisná přednáška Pohodáři tř. (vyučující) Knihovnická lekce - 7. tř. (Navrátil) Knihovnická lekce - 8. tř. (Navrátil) Beseda s velitelem Městské policie Kojetín - J. Hübnerem tř. (org. Vránová) Divadelní představení ŠD Čokoláda nad zlato pro žáky tř. (org. Stonová) Divadelní představení ŠD Čokoláda nad zlato pro veřejnost (org. Stonová) Den vánočních tradic - žáci tř. (Němečková) Debatní liga - žáci 2. stupně (Gábor) Den otevřených dveří, konzultační den, vánoční jarmark, vánoční besídka s divadelním představením pro spolužáky i veřejnost (org. Němečková, Navrátil) Divadelní představení ŠD Čokoláda nad zlato pro MŠ Uhřičice (org. Stonová) Exkurze do romského muzea - žáci 2. stupně (Gábor, Hrabal) Exkurze žáků 2. stupně - Vánoční Přerov, Kroměříž (tř. uč.) Vánoční besídky ve třídách tř. (tř. uč.) Představení ZUŠ Hranice tř. (vyučující) Školní kolo olympiády - chemie - žáci 9. tř. (Vránová) Ekologický program Potravní vztahy v lidských sídlech - Přerov - žáci 7. tř. (Vránová) Okresní kolo olympiády - chemie - Zedníčková Barbora, Ďurtová Michaela - 9. tř. (Vránová) Turnaj ve fotbale - Tovačov - žáci 4., 5. tř. (Jurajdová) Knihovnická lekce - 1. tř. (Pěchová) Den pro MŠ (org. Stonová) a Zápis dětí do 1. třídy (org. Pěchová) Divadelní představení Prostějov - žáci tř. (Rumplová, Jurajdová) 12

13 Knihovnická lekce - 3. tř. (Bendáková) Pythagoriáda - školní kolo matematické soutěže - žáci 6., 7. tř. (org. Štefanová) Knihovnická lekce - 4. tř. (Rumplová) Halová kopaná Tovačov - žáci 8., 9. tř. (Hrabal) Ekologický program Přerov - 3., 4. tř. (Bendáková, Rumplová) Divadelní představení Divadelní cestopis tř. Divadelní Kojetín MěKS (vyučující) Okresní kolo zeměpisné olympiády - žáci 2. stupně (Vránová) Divadelní představení Ať žijí duchové tř. Divadelní Kojetín - MěKS (vyučující) Dopravní výchova Přerov - 4. tř. (Rumplová) Matematický klokan - soutěž žáků tř. (org. Štefanová) Vítání jara tř. (Němečková, vyučující) Výstava T. G. Masaryk - VIC Kojetín - žáci tř. (Němečková, Vránová, Navrátil) Ekologický program Přerov - 5. tř. (Jurajdová) Sběr starého papíru Dopravní výchova - sokolovna - akce MěDDM tř. (vyučující) Dopravní výchova Přerov - 3. tř. (Bendáková) Dopravní výchova Přerov - 4. tř. (Rumplová) Den velikonočních tradic - žáci 2. stupně (Němečková) Dopravní výchova Přerov - 5. tř. (Jurajdová) Exkurze Přerov, Kroměříž - velikonoční výstavy a jarmarky (tř. uč.) Dopravní výchova Přerov - 5. tř. (Jurajdová) Kulturní vystoupení - Afričani tř. (vyučující) Beseda se spisovatelem - MěKS - 2., 3. tř. (Šírková, Bendáková) Za barevný Kojetín - výukový program MěDDM ke Dni Země tř. (vyučující) Chropyňský luh - výukový program MěDDM k soutěži Zelená stezka, zlatý list - žáci tř. (Hrabal) Monitorování dopravy - MěDDM - žáci 8. tř. (Vysloužilová) Zelená stezka, zlatý list - přírodovědná soutěž MěDDM - žáci tř. (Hrabal) Dopravní soutěž Přerov - žáci 5. tř. (Jurajdová) Týden zdraví 13

14 Výukový program MěDDM První pomoc pro žáky 9. tř. (vyučující) Příbytky a úkryty v krajině - akce MěDDM tř. (tř. uč.) Praha - poznávací zájezd - žáci tř. (Odehnalová, Němečková, Vysloužilová, Navrátil) Jarmark ŠD (org. Stonová) Winton Train - film. představení - žáci tř. (vyučující) Výukový program se členy HZS Kojetín v rámci protipožární ochrany 1., 2., 4. tř. (org. Štefanová) Beseda s Policií ČR - Trestní odpovědnost - 7. tř. (org. Vránová) Projektový den - chování člověka za mimořádných událostí tř. (tř. uč.) Okresní kolo Pythagoriády Přerov - žáci 6. tř. (Kovařík) Dopravní soutěž Přerov - starší kategorie (Jurajdová) Bezpečné město tř. (tř. uč.) Turnaj žáků školy v malé kopané - žáci tř. (Hrabal) Tvoje správná volba - výukový program Policie ČR Přerov - žáci 4. tř. (Rumplová) Knihovnická lekce - 1. tř. (Pěchová) Minikopaná Přerov - žáci 8., 9. tř. (Hrabal) Fotografování tříd Turistický kurz - Baldovec - žáci tř. (Němečková, Hrabal) Škola v přírodě - Hraběšice - žáci tř. (Rumplová, Pěchová, Gábor) Fotografování skupin žáků Cestujeme s Alfonzem - akce MěDDM pro přípravnou třídu Školní výlet - Kroměříž - Květná zahrada - 6. tř. (Hrabal) Školní výlet - Brno - Kapucínská hrobka - 7. tř. (Vránová, Němečková) Školní výlet - Vizovice - 8. tř. (Navrátil, Vysloužilová) Výstava prací - Střední škola řezbářská Tovačov - žáci 9. tř. (Němečková) Školní výlet - Olomouc - 9. tř. (Němečková) Muzeum Přerov - Řemesla - 1. a 2. tř. (Pěchová, Šírková) Běh proti drogám - akce Městské policie - žáci 2. stupně, vyučující (org. Hrabal) Školní výlet - Vyškov - Dinopark - 5. tř. (Jurajdová, Vránová) Dopravní výchova Přerov - 3. tř. (Bendáková, Gábor) Slavnostní ukončení školního roku, Špalír - pro žáky 9. třídy (Odehnalová, Němečková) 14

15 Nejdůležitější akce organizované školní družinou Divadelní představení Čokoláda nad zlato, Velký jarní jarmark, Kadeřnická a vizážistická soutěž, Turnaj ve stolním tenise, Turnaj ve stolním fotbale, Čertovská párty, Čajový dýchánek, Vánoční nadílka, Výtvarná soutěž pro mikroregion Střední Haná. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Česká školní inspekce ve školním roce na škole nebyla. Pracovnicemi z kontrolního oddělení KÚ Olomouckého kraje byla provedena kontrola účetnictví čerpání financí ze státního rozpočtu - nebyly nalezeny žádné závady. Základní údaje o hospodaření školy Základní škola hospodařila s těmito finančními prostředky: Dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje (MŠMT): Celková dotace 7, Kč Materiál Kč Cestovné Kč Služby Kč Pojištění Kč Platy 4, Kč OON Kč Zákoné pojištění 1, Kč Zákonné soc. náklady Kč Asistent Kč Nenárok. služba navýšení pedag Kč Nenárok. složka navýšení nepedagog Kč Projekt Hustota Kč Inkluze Kč Příspěvek od zřizovatele - Město Kojetín: Celkový příspěvek včetně tržeb Fondy Invest. majetku Oběžných aktiv Odměn Sociální Rezervní Rozvoje majetku 1, Kč 1, Kč 500 Kč Kč Kč 734 Kč Kč 15

16 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola není zapojena do žádného takového programu. Je součástí sítě škol podporujících zdraví - projekt Zdravá škola. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 1 pedagog - pedagogika volného času (rekreologie) 1 pedagog - studijní program pro výchovného poradce Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Nebyly žádné realizovány. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Odborová organizace na škole nepracuje. Dobrou spolupráci škola má se zřizovatelem, s pověřenou obcí OŠMT, pracovníky KÚ Olomouckého kraje OŠMT a dalšími organizacemi ve městě a v okolí. Mgr. Olga Odehnalová ředitelka školy Prázdniny a organizace šk. roku Začátek školního roku pololetí končí pololetí končí Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Hlavní prázdniny

17 Učební plán - školní rok 2009/2010 Ročenka 2009/2010 Učební plán - 1., 2., 3., 6., 7., 8. ročník - Škola pro všechny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Předmět/ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Celkem hodin

18 Pracovní činnosti 6. ročník - Pěstitelské práce, Provoz a údržba domácnosti 7. ročník - Příprava pokrmů, Práce s technickými materiály 8. ročník - Svět práce Volitelné předměty - v rámci disponibilních hodin 6. a 7. ročník - Německý jazyk, Ruský jazyk, Sportovní hry, 8. ročník - Společenskovědní seminář, Sportovní hry Nepovinné předměty Náboženství Zájmové útvary Kroužek pro žáky s SPU, Anglický jazyk, Logopedický kroužek, Výtvarný kroužek, Debatní liga Učební plán - 4., 5., 9. ročník - Základní škola Předmět/ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Volitelný předmět Celkem hodin

19 Pracovní činnosti 9. ročník - Svět práce Volitelné předměty v rámci disponibilních hodin 9. ročník - Společenskovědní seminář, Sportovní hry Nepovinné předměty Náboženství Zájmové útvary Kroužek pro žáky s SPU, Výtvarný kroužek, Debatní liga Seznam žáků v žákovském parlamentu ve školním roce 2009/ třída - Jurozsková Radka 4. třída - Tobolák Jiří 5. třída - Kargerová Zdeňka 6. třída - Černá Marie 7. třída - Kyselý Stanislav 8. třída - Hruška Michal 9. třída - Zedníčková Barbora Minimální program prevence rizikového chování žáků Základní předpisy, vymezující v současné době primární prevenci sociálně patologických jevů na úrovni školství: a) Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č.563 /2004 sbírky (Školský zákon) b) Vyhláška o poskytování poradenských služeb č. 72/2005 sbírky, dle Školského zákona 561 /2004 sb. c) Metodický pokyn ministra školství a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 2006/ Jak postupovat s intoxikovaným žákem. d) Strategie prevence v působnosti MŠMT , letos bude nová. I. Cíle a principy Rozvoj kompetencí žáků: sociálních dovedností, pozitivní vnímání sebe sama, podpora zdravého rozvoje osobnosti (výchova ke zdravému životnímu stylu ), Demokratické řízení, efektivní pravidla vzájemného soužití: učení se respektování lidských práv, individuálních odlišností, vedení žáka k přijetí osobní zodpovědnosti k daným právům a povinnostem 19

20 Vytváření atmosféry vzájemnosti, důvěry, respektu a bezpečí ve škole Spolupráce celé školy, všech žáků, učitelů, otevřená komunikace mezi školou a rodiči, spolupráce v rámci pedagogického týmu, pomoc žákovského parlamentu Cílem primárně preventivního programu na naší škole je: předcházení rizikovým jevům v chování žáků jako je šikana, záškoláctví, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita a delikvence, předcházení užívání návykových látek, dále onemocnění HIV/AIDS v souvislosti s návykovými látkami, předcházení neotolismu (virtuální drogy) a patologickému hráčství /gamblingu/ rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména domácího násilí II. Strategie a metody Vztah učitel - žák Snažíme se o dobré vztahy mezi učitelem a žákem. Ty jsou založeny na vzájemném respektování. Žák si váží učitele a uvědomuje si, že autorita učitele je nezbytná. Učitel oceňuje hlavně žákovy osobnostní rysy a projevuje zájem o názory a pocity žáků. Na základě dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka. Jak úspěšně pracovat s problémovými žáky Přístup učitelů k problémovým žákům-úspěšná strategie přijetí - důležitý je způsob, jakým vejdu do třídy, naslouchám jim, pozoruji je, přijímám je. tělesný postoj - pohled, úsměv, přiblížení se, práce tělem respekt vůči žákovi - respektovat je i s jejich nedostatky, být k nim vnímaví, neurazit je potřeba být k dispozici - sledovat, naslouchat uvolnění - dynamika vyučování, chvilky soustředění a uvolnění osobní vztah nutnost zachovat klid - napětí opadne, když učitel zůstane klidný a ví, jak na to překonání odstupu - když mi řekne, že nechce pracovat, nebrat to osobně, ale s nadhledem Všechno se odehrává na úrovni vztahů! Řád a pravidla řád, pravidla, hranice, pro všechny stejná pravidla x individualita (být jasně čitelný), důslednost, citlivost při udělování příkazů, chovat se k žákům dospěle. 20

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více