ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha"

Transkript

1 ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010

2

3 Školní rok na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto školního roku považuji příjemné pracovní klima, nastartovaná dobrá spolupráce mezi učiteli nadále pokračovala a rozvíjela se, učitelé si stále více uvědomují nutnost dalšího vzdělávání, což se odrazilo v mnoha aktivitách v průběhu školního roku. V letošním roce byla na škole otevřena přípravná třída, která se v průběhu roku rozrostla na 12 dětí. Vyučující Dagmar Luxová odvedla opravdu kus práce a děti jsou připraveny na vstup do 1. třídy. Díky dobré práci třídních učitelů se zlepšila spolupráce s rodiči, zlepšila se docházka některých problémových žáků do školy, ubyly neomluvené hodiny. Rodiče si zvykli, že při prohřešku dítěte jsou zváni do školy, ve větší míře pozvání respektují a doporučení školy se snaží většinou splnit. Naše školní družina pracovala nadstandardně - veřejné akce typu školní divadlo, jarmark před školou byly vždy hojně navštíveny veřejností, jednalo se o výbornou prezentaci školy a práce dětí. Výchovně vzdělávací práce pokračovala v plnění školního vzdělávacího programu. Každým rokem dochází k hodnocení naší práce dle školního vzdělávacího programu a k částečné inovaci programu. Od letošního školního roku jsme se vrátili k výuce ve školní dílně. Zejména chlapci si práci v dílně oblíbili. Vyučování probíhá v duchu nových metod a forem vyučování, v současné době není důležité učit se encyklopedické znalosti, ale děti se učí, kde informace najdou, klademe důraz na práci s textem, na práci s internetem, na samostatnou práci dle výukových programů a na práci s informacemi. Do vyučování jsou zařazovány projektové hodiny a dny - např. rituály třídy, dny zdraví, akce zaměřené na zdravou a bezpečnou školu, dny tradic, vítání jara apod. Pro žáky 2. stupně byl organizován týdenní pobyt v přírodě se zaměřením na chování a výchovu v mimořádných situacích. Žáci 1. stupně odjeli na školu v přírodě, kde také plnili v praxi to, co se teoreticky naučili ve škole. Rozvíjeli své dovednosti zejména týkající se prvouky, přírodovědy, tělesné výchovy. Všichni vycházející žáci se přihlásili k dalšímu studiu, všichni byli přijati na vybranou školu. Většina si vybrala dle svých skutečných možností, aby školu opravdu dokončili. V průběhu roku žáci reprezentovali školu na mnoha sportovních turnajích, zejména chlapci dosahovali dobrých výsledků v malé kopané. 3

4 Každoročně se účastní žáci debatní ligy - v letošním roce naše družstvo zvítězilo. Uvědomujeme si důležitost vychovávat děti ke kázni a bezpečnosti v silničním provozu, a proto se každoročně účastníme i okresního kola dopravní soutěže, kde jsme se umístili na 3. místě. V soutěži žáků tzv. finanční gramotnosti se umístili žáci v okresním kole na 3. místě. Výborných výsledků dosáhli naši žáci i ve výtvarných soutěžích, které organizoval MěDDM. V průběhu školního roku jsme se zapojovali do různých projektů, které přinášely peníze do školy navíc, ať už na výuku nebo na platy učitelů. V současné době podáváme projekt na podporu Zdravých škol, čekáme na schválení projektu k rozšíření volnočasových aktivit pro žáky, podáváme projekt tzv. VIP kariéra, kde můžeme získat 1 pracovní místo speciálního pedagoga a psychologa. A samozřejmě chceme co nejúčelněji využít evropské peníze, které může čerpat každá škola, pro naši školu bychom mohli získat takřka 1 milion Kč na vybavení školy, samotnou výuku, výukové materiály, další vzdělávání a odměny vyučujícím. Počtem žáků jsme menší školou ve městě, žákům se vyučující mnohdy věnují nad rámec svých běžných pracovních povinností, důležitý je i prvek výchovy, získaní základních zásad slušného chování, sebeúcty, úcty k dospělým. Zahřeje u srdce, když se to u některého problémového žáka podaří, není to vždy, ale přece. Když přijde žák poděkovat, je to pro každého vyučujícího nejlepší odměna za práci. A občas se to stává a máme z toho radost. Ráda bych poděkovala zaměstnancům naší školy za obětavou a náročnou práci, všem partnerům, kteří s námi spolupracovali za pomoc a spolupráci, rodičům žáků za důvěru, že nám svěřili ke vzdělání své děti. Pevně věříme, že nám bude dětí ve škole přibývat. Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy 4

5 Zaměstnanci školy Ročenka 2009/2010 Ředitelka: Olga Odehnalová Zástupkyně ředitelky: Miluše Štefanová Výchovný poradce: Pavel Navrátil Pedagogický sbor: Eva Pěchová -1. ročník Marcela Šírková - 2. ročník Gabriela Bendáková - 3. ročník Vladimíra Rumplová - 4. ročník Vlastislava Jurajdová - 5. ročník Marcel Hrabal - 6. ročník Vladimíra Vránová - 7. ročník Pavel Navrátil - 8. ročník Marie Němečková - 9. ročník Dagmar Luxová - přípravný ročník Yveta Gorčíková - vyuč. hudební výchovy Miroslav Kovařík - učitel matematiky - fyziky Jitka Šajerová - učitelka anglického jazyka Iva Laskiová - učitelka výpočetní techniky Alice Stonová - vychovatelka ve školní družině Marian Gabor - asistent Renata Vysloužilová - asistentka Provozní zaměstnanci: Anna Horáková - hospodářka Petr Mikuláček - údržbář Marie Otáhalová - uklízečka Marcela Skorkovská - uklízečka 5

6 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Základní údaje Název školy: Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov Sídlo: Kojetín Zřizovatel: město Kojetín Ředitelka školy: Mgr. Olga Odehnalová Zástupkyně ředitelky: Mgr. Miluše Štefanová Kontakt: , Školská rada: předseda Jana Křepelková členové Jana Nakládalová, Miluše Štefanová Základní škola Kojetín je úplnou základní školou s pěti ročníky 1. stupně, čtyřmi ročníky 2. stupně, 1 oddělením školní družiny a přípravným ročníkem, který se postupně naplnil do počtu 12 dětí. K navštěvovalo školu 163 dětí. Škola pracuje dle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny, je součástí sítě škol podporující zdravý životní styl - Zdravá škola. Pravidelně se zapojujeme do různých projektů, abychom výuku zabezpečovali co nejlépe jednak patřičným vybavením školy a jednak kvalitou výuky. Škola je zapojena do inkluzívního vzdělávání a úzce spolupracuje s Centrem podpory inkluzívního vzdělávání v Olomouci. Školní družina byla naplněna na začátku roku do počtu 37, v průběhu roku se počet zvýšil, družinu navštěvovaly děti i ze ZŠ nám. Míru. Družina sloužila jako školní klub i pro různou spontánní činnost nejen žáků 1. stupně ale i 2. stupně. Pro přespolní žáky tak bylo vyřešeno veškeré čekání na dopravní spoje, družinu využívali žáci v době volných hodin, nemuseli tak trávit volné hodiny na ulici a byla lépe zajištěna jejich bezpečnost. Žáci mohli využívat internet, stolní tenis, případně školní hřiště. Tato forma využití školní družiny se velmi osvědčila a byla příznivě hodnocena nejen samotnými žáky ale i jejich rodiči. Součástí školní družiny byl výtvarný kroužek, družina veřejně vystoupila s divadelním představením a na jaře byl organizován jarmark s výrobky, které děti v průběhu roku pod vedením vychovatelky Alice Stonové vyrobily. Spolupráce se zřizovatelem a školskou radou je velmi dobrá, jsou dobrými partnery školy. 6

7 Přehled oborů, které škola vyučuje Ročenka 2009/2010 Ve školním roce škola vyučovala dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Škola pro všechny v 1., 2., 3., 6., 7., 8. ročníku. Na školním vzdělávacím programu pracovali všichni vyučující. 4., 5., 9. ročník se vzdělával podle vzdělávacího programu Základní škola. Škola je spádovou školou pro přespolní žáky z Polkovic, Uhřičic, Křenovic, Kovalovic, Měrovic. Dojíždí k nám žáci i z Chropyně, Němčic a Kroměříže. Personální zabezpečení činnosti školy Výchovně vzdělávací proces zajišťovalo 19 pedagogických pracovníků a 4 správní zaměstnanci. Z 19 pedagogických pracovníků je 16 učitelů, 2 asistenti pedagoga (1 k dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, 1 pro dítě s vývojovou poruchou učení a chování), 1 vychovatelka školní družiny. 15 učitelů má vysokoškolské vzdělání, 1 si studium doplňuje. Asistent má bakalářské studium, obor sociální pedagogika. V pedagogickém sboru je 5 mužů, což příznivě ovlivňuje práci školy. V průběhu roku onemocněla dlouhodobě jedna vyučující, byla přijata nová učitelka na zástup. U většiny předmětů je zajištěna i aprobace předmětu nebo příbuzná aprobace předmětu. Někteří pedagogičtí pracovníci pracovali na snížený úvazek. O vedení účetnictví ve škole se stará hospodářka školy, o úklid pečují 2 uklízečky a údržbu školy zajišťuje údržbář. Zápis povinné školní docházky, údaje o přijímacím řízení Do 1. třídy se zapsalo 18 dětí, 2 žáci opakují, 1 přešel na nám. Míru, 1 se odstěhoval, 1 odklad školní docházky, nastoupilo 17 dětí. Z 9. ročníku vyšel 21 žák, 2 žáci ze 7. ročníku. Vycházející žáci si podali přihlášku na střední školu. Všichni byli přijati k dalšímu studiu. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Školu navštěvovalo 163 žáků. V průběhu šk. roku se 15 žáků odstěhovalo (k ). Zvýšil se počet dětí v přípravné třídě ze 7 na 12 Počet udělených důtek třídních učitelů za šk. rok: 48 Počet udělených důtek ředitelky školy za šk. rok: stupeň z chování: 4 žáků 3. stupeň z chování: 1 žák Počet pochval třídních učitelů za školní rok: 75 7

8 Pochvaly ředitelky školy za školní rok: 93 (pochvaly udělovány hlavně za reprezentaci školy zejména při účasti na různých soutěžích) Neomluvená absence za školní rok: 47 Prospěli s vyznamenáním 1. pololetí 43 žáků, 2. pololetí 41 Neprospěli: 1. pololetí 2, 2. pololetí 5, po opravných zkouškách 5 Průměr školy: 1. pololetí 1,88, 2. pololetí 1,88 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Na prevenci sociálně patologických jevů škola velmi dbá hlavně z důvodu, že školu navštěvuje početná skupina dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Školní preventistka vypracovala plán prevence sociálně patologických jevů, který schválila ředitelka školy a pedagogický sbor s ním byl seznámen. Vyučující měli možnost připojit k plánu své náměty a připomínky. Vzhledem k tomu, že škola plní projekt Zdravá škola, jehož cílem je naučit děti žít zdravým životním stylem, je zcela zřejmé i naplnění plánu prevence sociálně patologických jevů, který by měl vést k ochraně dětí před šikanou, kouřením, násilím, rasistickými projevy, drogami, záškoláctvím, xenofobií a jinými nebezpečnými projevy. Plán byl zpracován dle stávajících platných předpisů. Preventistka a výchovný poradce se v této problematice vzdělávali. Součástí plánu je i krizový plán prevence šikany, některé části z programu jsou zapracovány přímo ve školním řádu. Pro žáky byly v průběhu roku organizovány a realizovány tyto aktivity: projekt Vím, co smím - výsledkem specifická primární prevence společensky nežádoucích jevů a specifická primární prevence užívání návykových látek, výsledky byly umístěny na nástěnce školy a prezentovány v tisku, účast žáků na soudním líčení, výstupem projektu bylo vytvoření vlastních učebních materiálů, které budou využívány v dalších školních letech. V rámci prevence byly organizovány besedy a přednášky s odborníky - spolupráce s Městskou policií, požárníky, beseda o dospívání, beseda zaměřená na boj proti AIDS. Příznivý ohlas mezi žáky měla beseda s velitelem Městské policie - témata - pedofilie, šikana, okrádání, gamblerství apod. Na škole byl organizován běh proti kouření a na konci roku se účastnili žáci běhu proti drogám. Po celý rok se aktualizovala nástěnka v přízemí s tématy AIDS, kouření a jeho vliv na zdraví. Nejvíce akcí proběhlo v rámci týdne zdraví a v projektovém dni chování za mimořádných situací, formou soutěží, nenásilnou formou vstřebávali žáci různé aktivity a poznatky z této problematiky. K utužení kolektivních vztahů přispěl turistický kurz organizovaný pro žáky 2. stupně a škola v přírodě pro žáky 1. stupně. V rámci prevence byl vypracován dotazník, který měl za cíl zjistit klima 8

9 třídy, vztahy mezi žáky, možné šikany ve třídě a mimo školu, v podstatě bylo zjištěno, že je nutné dbát na vztahy ve třídě a na možnosti vzájemného si ubližování mezi sebou, občas se projevují i vzájemné projevy rasismu a opovrhování některé skupiny dětí. Škola spolupracuje s rodiči, jsou organizovány konzultační dny, třídnické schůzky, dny otevřených dveří, kulturní akce, výstavy, na které jsou rodiče zváni. Metodička prevence se účastnila školení k doplnění znalostí v této problematice, je členkou komise veřejného pořádku při MěÚ. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vyučující se po celý školní rok vzdělávali. Celkem navštívili 38 různých vzdělávacích seminářů, 1 pedagog studuje rekreologii na UP v Olomouci a 1 pedagog dokončil v průběhu roku speciální pedagogiku. Vzdělání si doplnil i výchovný poradce. Jednotlivé akce: - Aplikace zákona o finanční kontrole - Školení preventistů k dotačnímu řízení - Zdravé děti, zdravý kraj - Etická výchova - Výuka čtení genetickou metodou léta - Pomůcky a metodické materiály ve výchově řeči - Výuka anglické gramatiky skrze hru a prožitek - Tvořivá škola (několik částí) - Poruchy učení a chování (několik částí) - Malování na dřevo - Patchwork - Drátkování - Účetnictví v PO - Ubrousková metoda - Natrop. Psych. Aspekty zdravého životního stylu - Metody a tresty - Jak učit žáky učit se - Hravé činnosti v prvouce a přírodovědě - Romové a my - Zákoník práce pro zaměstnance škol - Zábavné vyučování v 1. roč. - Setkání ředitelů spolupracujících s Centrem inkluzivního vzdělávání - Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování - Geometrie z provázku - AJ 9

10 - Řešení negativních a problémových projevů žáků - VV - Praktická výuka češtiny na 1. stupni - Jak motivovat nemotivovaného žáka - Aktuální stav legislativy - Proč to dítě zlobí - Aby děti chodily do školy rády Většina seminářů proběhla v Přerově, Kroměříži, některá v Olomouci a v Brně. Volili jsme semináře, které by nám mohly pomoci zvládnout mnohdy náročné situace ve vzdělávacím procesu, semináře zaměřené na práci se školním vzdělávacím programem, semináře zaměřené na legislativní změny (ŘŠ). Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V rámci prezentace školy je každoročně vydávána ročenka školy, na www stránkách školy jsou umisťovány aktuální informace, na začátku školního roku dostává každý žák informační leták s nejdůležitějšími informacemi pro žáka i rodiče. Na každou akci jsou žáci i rodiče zváni buď samostatnou pozvánkou nebo přes žákovskou knížku. Téměř každý měsíc se prezentuje škola v Kojetínském zpravodaji. Škola organizuje kulturní vystoupení, výstavy, exkurze, naučné výlety, školu v přírodě, turisticko-přírodovědný kurz. V letošním školním roce se neuskutečnil lyžařský výcvik z důvodu finanční náročnosti pro žáky. Z organizačních důvodů se neuskutečnil plavecký kurz, děti budou plavat ve školním roce (organizace ŠVP). Ve školním roce nacvičili žáci školní družiny divadelní představení, vystupovali nejenom ve škole, ale i v okolních vesnicích. Spolupracujeme při různých aktivitách s MěDDM, MěKS, PČR, Městskou policií, Městskou knihovnou, se školami z okolí, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Přerově a v Kroměříži, Charitou, Centrem inkluzívního vzdělávání, kurátory a sociálními pracovníky, OHS, romským muzeem v Brně a dalšími organizacemi. Organizujeme návštěvu kulturních akcí v rámci výuky - návštěva divadelní přehlídky v Kojetíně, divadlo Prostějov. Velký zájem byl o historickou exkurzi do Prahy, ZOO v Lešné, kdy se žáci rozhodli, že budou adoptovat zebru. Pořádáme vánoční besídku (betlém), prezentujeme své projekty (Vím, co smím, Vítání jara), pořádáme výstavky prací žáků. V rámci výtvarné výchovy a občanské výchovy byly organizovány tyto akce: Jak jsme potkali Sluňákov, výroba ekovozidel, Den stromů - malba na dřevo, recyklohraní - mapka kontejnerů, projekt ZOO, 17. listopad 89, sběr starého papíru, vánoční jarmark, vítání jara, T. G. M., projekt vandalismus, Místo 10

11 v přírodě, které mám rád-a, velikonoční jarmark, Za barevný Kojetín, týden zdraví, projekt Baldovec, výtvarná soutěž ke sběru papíru. Naši žáci se účastnili různých soutěží, některé jsme organizovali přímo ve škole - Běh Terryho Foxe, turnaj ve vybíjené o pohár starosty (1. místo), turnaj v malé kopané o dort ředitelky školy, turnaj v malé kopané v Tovačově (3. místo), kopaná v Tovačově (3. místo), minikopaná Přerov (3. místo), debatní liga (1. místo), školní kolo chemické olympiády a postup do okresního kola (10. místo), zeměpisná olympiáda okresní kolo, matematický klokan, dopravní soutěž okresní kolo (3. a 4. místo), Zelená stezka - Zlatý list (4. a 8. místo), školní soutěž - projektový den - chování člověka za mimořádných situací, okresní kolo Pythagoriáda, Bezpečné město (3. místo). Na škole pracovaly pod vedením pedagogů kroužky: angličtina v 1. a 2. ročníku, kroužky pro děti s vývojovými poruchami učení a chování, výtvarný kroužek při ŠD, kroužek debatní ligy, kroužek taneční, kroužek pro děti s vadami řeči ve spolupráci s klinickým logopedem, dramatický kroužek. Spousta akcí je konána v rámci správné volby povolání - burza škol, besedy s náboráři ve škole, návštěva středních škol, testy Scio. Výuka předmětu volba povolání směřuje ke správné volbě. Seznam akcí pořádaných v rámci výuky Slavnostní zahájení školního roku Den otevřených dveří MěDDM Kojetín tř. (tř. uč.) Fotografování žáků I. třídy Duhová pohádka - kult. představení tř. (tř. uč.) Evropský týden mobility Monitoring provozu - 5., 9. tř. (Vysloužilová) Kojetínské náměstí bez aut - akce MěDDM tř. (vyučující) Beseda se členy sdružení Kappa tř. (vyučující) Turnaj v malé kopané - žáci 8., 9. tř. (Hrabal) Den zvířat - exkurze do ZOO Lešná - žáci 6., 8., 9. tř. (tř. uč.) Den zvířat - exkurze do ZOO Lešná - žáci , 7. tř. (tř. uč.) Projekt Už vím - prevence úrazů tř. - akce SZŠ Hranice n. M Turnaj ve vybíjené 8. a 9. tř. (Jurajdová) Beseda žáků 9. tř. na ÚP Přerov k volbě povolání (Štefanová) Projekt Už vím - pokračování - beseda s příslušníky Městské policie v Kojetíně Program prevence soc. patol. jevů tř. (vyučující) Projekt Už vím - pokračování - záchranáři se psy Knihovnická lekce - 5. tř. (Jurajdová) 11

12 Praha - poznávací zájezd pro žáky 2. stupně (Němečková, Navrátil) Dopravní výchova Přerov - 6. tř. (Hrabal) Knihovnická lekce - 6. tř. (Odehnalová) Přehlídka středních škol regionu - 9. tř. (Štefanová) Sběr starého papíru Putování za zdravým jídlem - 4. a 5. tř. (vyučující) Třídní schůzky k volbě povolání - rodiče a žáci 9. tř. (Štefanová, Němečková, Navrátil) Indonézie - zeměpisná přednáška Pohodáři tř. (vyučující) Knihovnická lekce - 7. tř. (Navrátil) Knihovnická lekce - 8. tř. (Navrátil) Beseda s velitelem Městské policie Kojetín - J. Hübnerem tř. (org. Vránová) Divadelní představení ŠD Čokoláda nad zlato pro žáky tř. (org. Stonová) Divadelní představení ŠD Čokoláda nad zlato pro veřejnost (org. Stonová) Den vánočních tradic - žáci tř. (Němečková) Debatní liga - žáci 2. stupně (Gábor) Den otevřených dveří, konzultační den, vánoční jarmark, vánoční besídka s divadelním představením pro spolužáky i veřejnost (org. Němečková, Navrátil) Divadelní představení ŠD Čokoláda nad zlato pro MŠ Uhřičice (org. Stonová) Exkurze do romského muzea - žáci 2. stupně (Gábor, Hrabal) Exkurze žáků 2. stupně - Vánoční Přerov, Kroměříž (tř. uč.) Vánoční besídky ve třídách tř. (tř. uč.) Představení ZUŠ Hranice tř. (vyučující) Školní kolo olympiády - chemie - žáci 9. tř. (Vránová) Ekologický program Potravní vztahy v lidských sídlech - Přerov - žáci 7. tř. (Vránová) Okresní kolo olympiády - chemie - Zedníčková Barbora, Ďurtová Michaela - 9. tř. (Vránová) Turnaj ve fotbale - Tovačov - žáci 4., 5. tř. (Jurajdová) Knihovnická lekce - 1. tř. (Pěchová) Den pro MŠ (org. Stonová) a Zápis dětí do 1. třídy (org. Pěchová) Divadelní představení Prostějov - žáci tř. (Rumplová, Jurajdová) 12

13 Knihovnická lekce - 3. tř. (Bendáková) Pythagoriáda - školní kolo matematické soutěže - žáci 6., 7. tř. (org. Štefanová) Knihovnická lekce - 4. tř. (Rumplová) Halová kopaná Tovačov - žáci 8., 9. tř. (Hrabal) Ekologický program Přerov - 3., 4. tř. (Bendáková, Rumplová) Divadelní představení Divadelní cestopis tř. Divadelní Kojetín MěKS (vyučující) Okresní kolo zeměpisné olympiády - žáci 2. stupně (Vránová) Divadelní představení Ať žijí duchové tř. Divadelní Kojetín - MěKS (vyučující) Dopravní výchova Přerov - 4. tř. (Rumplová) Matematický klokan - soutěž žáků tř. (org. Štefanová) Vítání jara tř. (Němečková, vyučující) Výstava T. G. Masaryk - VIC Kojetín - žáci tř. (Němečková, Vránová, Navrátil) Ekologický program Přerov - 5. tř. (Jurajdová) Sběr starého papíru Dopravní výchova - sokolovna - akce MěDDM tř. (vyučující) Dopravní výchova Přerov - 3. tř. (Bendáková) Dopravní výchova Přerov - 4. tř. (Rumplová) Den velikonočních tradic - žáci 2. stupně (Němečková) Dopravní výchova Přerov - 5. tř. (Jurajdová) Exkurze Přerov, Kroměříž - velikonoční výstavy a jarmarky (tř. uč.) Dopravní výchova Přerov - 5. tř. (Jurajdová) Kulturní vystoupení - Afričani tř. (vyučující) Beseda se spisovatelem - MěKS - 2., 3. tř. (Šírková, Bendáková) Za barevný Kojetín - výukový program MěDDM ke Dni Země tř. (vyučující) Chropyňský luh - výukový program MěDDM k soutěži Zelená stezka, zlatý list - žáci tř. (Hrabal) Monitorování dopravy - MěDDM - žáci 8. tř. (Vysloužilová) Zelená stezka, zlatý list - přírodovědná soutěž MěDDM - žáci tř. (Hrabal) Dopravní soutěž Přerov - žáci 5. tř. (Jurajdová) Týden zdraví 13

14 Výukový program MěDDM První pomoc pro žáky 9. tř. (vyučující) Příbytky a úkryty v krajině - akce MěDDM tř. (tř. uč.) Praha - poznávací zájezd - žáci tř. (Odehnalová, Němečková, Vysloužilová, Navrátil) Jarmark ŠD (org. Stonová) Winton Train - film. představení - žáci tř. (vyučující) Výukový program se členy HZS Kojetín v rámci protipožární ochrany 1., 2., 4. tř. (org. Štefanová) Beseda s Policií ČR - Trestní odpovědnost - 7. tř. (org. Vránová) Projektový den - chování člověka za mimořádných událostí tř. (tř. uč.) Okresní kolo Pythagoriády Přerov - žáci 6. tř. (Kovařík) Dopravní soutěž Přerov - starší kategorie (Jurajdová) Bezpečné město tř. (tř. uč.) Turnaj žáků školy v malé kopané - žáci tř. (Hrabal) Tvoje správná volba - výukový program Policie ČR Přerov - žáci 4. tř. (Rumplová) Knihovnická lekce - 1. tř. (Pěchová) Minikopaná Přerov - žáci 8., 9. tř. (Hrabal) Fotografování tříd Turistický kurz - Baldovec - žáci tř. (Němečková, Hrabal) Škola v přírodě - Hraběšice - žáci tř. (Rumplová, Pěchová, Gábor) Fotografování skupin žáků Cestujeme s Alfonzem - akce MěDDM pro přípravnou třídu Školní výlet - Kroměříž - Květná zahrada - 6. tř. (Hrabal) Školní výlet - Brno - Kapucínská hrobka - 7. tř. (Vránová, Němečková) Školní výlet - Vizovice - 8. tř. (Navrátil, Vysloužilová) Výstava prací - Střední škola řezbářská Tovačov - žáci 9. tř. (Němečková) Školní výlet - Olomouc - 9. tř. (Němečková) Muzeum Přerov - Řemesla - 1. a 2. tř. (Pěchová, Šírková) Běh proti drogám - akce Městské policie - žáci 2. stupně, vyučující (org. Hrabal) Školní výlet - Vyškov - Dinopark - 5. tř. (Jurajdová, Vránová) Dopravní výchova Přerov - 3. tř. (Bendáková, Gábor) Slavnostní ukončení školního roku, Špalír - pro žáky 9. třídy (Odehnalová, Němečková) 14

15 Nejdůležitější akce organizované školní družinou Divadelní představení Čokoláda nad zlato, Velký jarní jarmark, Kadeřnická a vizážistická soutěž, Turnaj ve stolním tenise, Turnaj ve stolním fotbale, Čertovská párty, Čajový dýchánek, Vánoční nadílka, Výtvarná soutěž pro mikroregion Střední Haná. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Česká školní inspekce ve školním roce na škole nebyla. Pracovnicemi z kontrolního oddělení KÚ Olomouckého kraje byla provedena kontrola účetnictví čerpání financí ze státního rozpočtu - nebyly nalezeny žádné závady. Základní údaje o hospodaření školy Základní škola hospodařila s těmito finančními prostředky: Dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje (MŠMT): Celková dotace 7, Kč Materiál Kč Cestovné Kč Služby Kč Pojištění Kč Platy 4, Kč OON Kč Zákoné pojištění 1, Kč Zákonné soc. náklady Kč Asistent Kč Nenárok. služba navýšení pedag Kč Nenárok. složka navýšení nepedagog Kč Projekt Hustota Kč Inkluze Kč Příspěvek od zřizovatele - Město Kojetín: Celkový příspěvek včetně tržeb Fondy Invest. majetku Oběžných aktiv Odměn Sociální Rezervní Rozvoje majetku 1, Kč 1, Kč 500 Kč Kč Kč 734 Kč Kč 15

16 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola není zapojena do žádného takového programu. Je součástí sítě škol podporujících zdraví - projekt Zdravá škola. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 1 pedagog - pedagogika volného času (rekreologie) 1 pedagog - studijní program pro výchovného poradce Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Nebyly žádné realizovány. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Odborová organizace na škole nepracuje. Dobrou spolupráci škola má se zřizovatelem, s pověřenou obcí OŠMT, pracovníky KÚ Olomouckého kraje OŠMT a dalšími organizacemi ve městě a v okolí. Mgr. Olga Odehnalová ředitelka školy Prázdniny a organizace šk. roku Začátek školního roku pololetí končí pololetí končí Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Hlavní prázdniny

17 Učební plán - školní rok 2009/2010 Ročenka 2009/2010 Učební plán - 1., 2., 3., 6., 7., 8. ročník - Škola pro všechny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Předmět/ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Celkem hodin

18 Pracovní činnosti 6. ročník - Pěstitelské práce, Provoz a údržba domácnosti 7. ročník - Příprava pokrmů, Práce s technickými materiály 8. ročník - Svět práce Volitelné předměty - v rámci disponibilních hodin 6. a 7. ročník - Německý jazyk, Ruský jazyk, Sportovní hry, 8. ročník - Společenskovědní seminář, Sportovní hry Nepovinné předměty Náboženství Zájmové útvary Kroužek pro žáky s SPU, Anglický jazyk, Logopedický kroužek, Výtvarný kroužek, Debatní liga Učební plán - 4., 5., 9. ročník - Základní škola Předmět/ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Volitelný předmět Celkem hodin

19 Pracovní činnosti 9. ročník - Svět práce Volitelné předměty v rámci disponibilních hodin 9. ročník - Společenskovědní seminář, Sportovní hry Nepovinné předměty Náboženství Zájmové útvary Kroužek pro žáky s SPU, Výtvarný kroužek, Debatní liga Seznam žáků v žákovském parlamentu ve školním roce 2009/ třída - Jurozsková Radka 4. třída - Tobolák Jiří 5. třída - Kargerová Zdeňka 6. třída - Černá Marie 7. třída - Kyselý Stanislav 8. třída - Hruška Michal 9. třída - Zedníčková Barbora Minimální program prevence rizikového chování žáků Základní předpisy, vymezující v současné době primární prevenci sociálně patologických jevů na úrovni školství: a) Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č.563 /2004 sbírky (Školský zákon) b) Vyhláška o poskytování poradenských služeb č. 72/2005 sbírky, dle Školského zákona 561 /2004 sb. c) Metodický pokyn ministra školství a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 2006/ Jak postupovat s intoxikovaným žákem. d) Strategie prevence v působnosti MŠMT , letos bude nová. I. Cíle a principy Rozvoj kompetencí žáků: sociálních dovedností, pozitivní vnímání sebe sama, podpora zdravého rozvoje osobnosti (výchova ke zdravému životnímu stylu ), Demokratické řízení, efektivní pravidla vzájemného soužití: učení se respektování lidských práv, individuálních odlišností, vedení žáka k přijetí osobní zodpovědnosti k daným právům a povinnostem 19

20 Vytváření atmosféry vzájemnosti, důvěry, respektu a bezpečí ve škole Spolupráce celé školy, všech žáků, učitelů, otevřená komunikace mezi školou a rodiči, spolupráce v rámci pedagogického týmu, pomoc žákovského parlamentu Cílem primárně preventivního programu na naší škole je: předcházení rizikovým jevům v chování žáků jako je šikana, záškoláctví, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita a delikvence, předcházení užívání návykových látek, dále onemocnění HIV/AIDS v souvislosti s návykovými látkami, předcházení neotolismu (virtuální drogy) a patologickému hráčství /gamblingu/ rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména domácího násilí II. Strategie a metody Vztah učitel - žák Snažíme se o dobré vztahy mezi učitelem a žákem. Ty jsou založeny na vzájemném respektování. Žák si váží učitele a uvědomuje si, že autorita učitele je nezbytná. Učitel oceňuje hlavně žákovy osobnostní rysy a projevuje zájem o názory a pocity žáků. Na základě dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka. Jak úspěšně pracovat s problémovými žáky Přístup učitelů k problémovým žákům-úspěšná strategie přijetí - důležitý je způsob, jakým vejdu do třídy, naslouchám jim, pozoruji je, přijímám je. tělesný postoj - pohled, úsměv, přiblížení se, práce tělem respekt vůči žákovi - respektovat je i s jejich nedostatky, být k nim vnímaví, neurazit je potřeba být k dispozici - sledovat, naslouchat uvolnění - dynamika vyučování, chvilky soustředění a uvolnění osobní vztah nutnost zachovat klid - napětí opadne, když učitel zůstane klidný a ví, jak na to překonání odstupu - když mi řekne, že nechce pracovat, nebrat to osobně, ale s nadhledem Všechno se odehrává na úrovni vztahů! Řád a pravidla řád, pravidla, hranice, pro všechny stejná pravidla x individualita (být jasně čitelný), důslednost, citlivost při udělování příkazů, chovat se k žákům dospěle. 20

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková Třídnické hodiny VI.A Třídní učitelka: Iva Ondrůšková září: říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: duben: květen: červen: volba třídní samosprávy, školní řád, adaptační soustředění vztahy ve třídě

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více