VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily Tyršova 485, tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 srpen 2014, kolegium školy

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Velikost a úplnost školy 4 Vybavení školy 4 Funkční podmínky 4 Profilace školy 5 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 7 Pedagogičtí pracovníci 7 Nepedagogičtí pracovníci 8 Odborná způsobilost učitelů pro výuku na waldorfské škole 8 Odborná způsobilost učitelů pro přímou pedagogickou činnost dle NV MŠMT 9 Odborná způsobilost učitelů cizích jazyků 9 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9 4. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Vyučovací dokumenty 12 Počty tříd, počty žáků 12 Speciální výchova a vzdělávání 13 Vzdělávání nadaných žáků 14 Výsledky vzdělávání PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY, OBLASTI SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ Realizované akce 20 Sdružení přátel waldorfské školy v Semilech 22 Školní orchestr 22 Spolupráce s jinými školami 22 Spolupráce s partnery 22 Mezinárodní spolupráce GRANTY A DOTACE ZPRÁVA O PROVEDENÝCH KONTROLÁCH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZA ROK Výsledky hospodaření školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PŘÍLOHY Zprávy z tříd 27.2

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Sídlo školy: IČO: Zařazení do rejstříku škol: Přehled součástí školy: Zřizovatel: Právní forma: Ředitelka školy: Zástupce ředitele pro ZŠ: Zástupce ředitele pro SŠ: Výchovný poradce: Metodik prevence: Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily Tyršova 485, Semily IZO Kapacita základní škola žáků střední škola žáků školní družina žáků školní jídelna jídel Město Semily, Husova 82, Semily Příspěvková organizace Ing. P. Musilová Ing. J. Kocvárová Mgr. L. Břenková Mgr. L. Břenková Mgr. M. Peukerová, Mgr. L. Břenková Školská rada pro funkční období : Ing. Jana Dvořáková za zřizovatele Lena Mlejnková za zřizovatele Mgr. Olga Kousalová za pedagogické pracovníky Mgr. Ivana Zejdová za pedagogické pracovníky Ing. Jitka Sokolářová za zákonné zástupce Ing. Jan Myslivec za zákonné zástupce, předseda Školské rady.3

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Velikost a úplnost školy Waldorfská škola v Semilech je v Libereckém kraji jedinou školou svého druhu a je výraznou alternativou v rámci regionálního školství. Od školního roku 2009/10, kdy školu opustili první maturanti, může nabídnout rodičům a jejich dětem ucelený systém waldorfského vzdělávání od 1. až po 13. třídu. Školu navštěvují žáci ze Semil a jejich blízkého i vzdálenějšího okolí. Zájem rodičů o tento směr vzdělávání, který není zaměřen pouze na výkon a memorování znalostí, ale především na všestranný rozvoj osobnosti, na rozvoj sociálního cítění, má vzrůstající tendenci. Škola tedy netrpí všeobecným úbytkem žáků (demografický pokles) průměrně má 200 žáků v devíti třídách ZŠ a 80 studentů ve čtyřech ročnících SŠ. Základní škola (1. 8. tř. ZŠ, jídelna, 3 oddělení družiny) sídlí ve vzájemně propojených budovách Tyršova 485 a Špidlenova 483; ve vnitřním traktu mezi oběma budovami se nachází školní dvůr. Střední škola (9. tř. ZŠ 13. tř. SŠ) užívá dvě nově zrekonstruovaná patra budovy J. Žižky 375 a částečně zrekonstruované přízemí budovy J. Žižky 220. Školní areál tvoří rozsáhlé venkovní prostranství s malou zděnou budovou (sklad), z větší části oplocené. Škola obhospodařuje i pozemek č. p. 979, který je využíván k výuce pěstitelských prací. Školní družina funguje ve dnech školního vyučování vždy od 7.00 do hodin. Koncepčně je tvořena třemi odděleními. Každá třída (1. 3., popř. i dojíždějící žáci ze 4. a 5.) má tedy po skončení vyučování oddělenou činnost se svou paní vychovatelkou a to do 14.30, popř hodin. Poté se děti scházejí do společné družiny, kde mohou pobývat pod pedagogickým vedením do hodin. V rámci provozu družin je nabízen systém zájmových kroužků v počtu tří. Vybavení školy Škola prozatím nemá základní odborné učebny (např. přírodovědnou, hudební, jazykovou), nemá ani vlastní tělocvičnu. Škola není bezbariérová. Nemá instalovány elektronické bezpečnostní prvky zajištění proti krádežím. Školní jídelna (výdejna) s kapacitou cca 90 míst a s možností vydat 250 jídel, nesplňuje beze zbytku zejména kapacitní požadavky kladené na obdobné provozy. Zařízení jídelny by zasluhovalo generální výměnu, jeho životnost je už dlouho uměle udržována na úkor pohodlného a vkusného stolování. Školní kuchyň při ZŠ dr. F. L. Riegra nám poskytuje možnost výběru ze dvou jídel, jedno bezmasé. Na základě iniciativy rodičů a vstřícnosti vedoucí jídelny při ZŠ dr. F. L. Riegra, pokračujeme v odběrech varianty bezmasé stravy inspirované makrobiotickou kuchyní. Funkční podmínky Budovy školy jsou v běžném školním provozu využity na maximální možnou míru. Poměrně hodně jsou využívány i v čase mimo vyučování, o víkendech a o prázdninách (kurzy, semináře, vzdělávací akce apod.)..4

5 V červnu 2014 byla zahájena rekonstrukce obou budov, která zahrnuje výměnu oken a zateplení plášťů budov, sklepů a půd, výměnu a opravu vstupních dveří. Jedná se o akci Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a SŠ waldorfské. Ve stejném termínu byla zahájena i sanace sklepních prostorů dílen na ZŠ a dílen SŠ, spojená s nákupem nového vybavení v rámci projektu Waldorfské dílny, financovaného z grantu ROP NUTS II Severovýchod. Zastaralý a nehospodárný systém vytápění se díky tomuto stavebnímu zásahu výrazně zlepší, přínosem bude i vlídnější prostředí pro žáky, učitele a tím i pro výuku. Vybavení tříd se daří postupně, v malých krocích obnovovat. I v tomto školním roce patří velký dík Sdružení rodičů, které i nadále vyvíjí aktivity ve smyslu úprav interiérů tříd i společných prostor školy. Děkujeme za pomoc rodičům, žákům i učitelům při zajištění stěhování a úklidu učeben a chodeb před i v průběhu rekonstrukce budov. Zázemí učitelů je na dobré úrovni. Technické zázemí obou kanceláří školy je funkční a vyhovující. Oceňujeme přístup a podporu zřizovatele. Profilace školy Waldorfská škola je celosvětově rozšířenou výraznou pedagogickou alternativou k tradičním školám. Je součástí pedagogického konceptu waldorfské pedagogiky sahajícího od mateřské školy, přes základní až ke střední škole. Také základní waldorfská škola v Semilech navazuje na waldorfskou mateřskou školu a umožňuje svým absolventům i pokračování ve studiu na střední waldorfské škole. Naše škola je školou: pro celého člověka jeho hlavu, srdce i ruce. Celostní pedagogika znamená oslovovat v dítěti vyváženě jeho intelektuální, citovou i volní stránku. Prakticky se tak děje provázaností poznávacích, múzických a řemeslně uměleckých činností. podporující zdraví tělesné, duševní i duchovní. Děje se tak na mnoha rovinách počínaje uspořádáním vyučování, rytmem dne i roku a konče specifickými předměty a výukovými činnostmi, které působí na zdravý rozvoj tělesnosti dítěte. Pestrost naučných, uměleckých a prakticko řemeslných činností a důraz na hloubku prožitku se odráží na bohatém citovém životě dětí. Pravidelné slavení ročních svátků, setkání se spiritualitou jiných kultur a nakonec i tradiční ranní verše podněcující vztah úcty ke světu ve všech jeho úrovních představují důležité impulsy k rozvoji zdravého individualizovaného vztahu ke spiritualitě. doprovázející vývoj dítěte s jeho měnícími se potřebami, ale touhou po stabilitě. Vzdělávací program školy se důsledně odvíjí z poznání dětského vývoje. Učební látka a výukové činnosti nejsou cílem, ale nástrojem k podpoře tohoto vývoje. V období základní školy provází dítě zpravidla po dobu sedmi až.5

6 osmi let jedna třídní učitelka nebo učitel. Ti mohou s tímto nástrojem lépe zacházet, protože své děti dobře znají. podporující celoživotní učení bez stresu, strachu ze selhání a nezdravé ctižádostivosti. Vycházíme z předpokladu, že jedinou opravdu spolehlivou a trvalou cestou k celoživotnímu učení je probuzení zájmu o poznání. Proto nepoužíváme jako motivaci známky, což vytváří jedinečné klima ve třídě a podněcuje i učitele k tvořivé pedagogické práci. Díky úzké spolupráci rodičů se školou jsou tyto výchovné prvky přenášeny i do rodinné výchovy, což přispívá k celkové harmonizaci dítěte. Škola se navíc stává živým organismem, který může zprostředkovat mnohé hodnoty a prožitky nejen svým členům, ale i lidem z okolí. Škola spolupracuje úzce s waldorfskými mateřskými školkami v Semilech, Rovensku pod Troskami a Turnově. V rámci AWŠ je v kontaktu s ostatními waldorfskými školami v ČR i v zahraničí..6

7 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Ve školním roce 2013/14 pracovalo ve škole celkem 46 kmenových zaměstnanců, 37 pedagogů a 9 technických pracovníků. Pedagogičtí pracovníci 13 třídních učitelů 3 vychovatelky v družině 21 odborný učitel, z toho: 2 odborné učitelky eurytmie 1 speciální pedagog 1 externí odborný učitel pro výuku malby 1 externí učitel tělesné výchovy 1 externí učitel zeměpisu Pedagogové ve funkcích: 1 výchovný poradce 1 asistent pedagoga 2 odborní mentoři 1 metodik primární prevence 1 koordinátor IT Složení kolegia školy ve školním roce 2013/14: Bc. Ondřej Slavík třídní učitel 1. třídy, hudební výchova Bc. Jitka Kievegová třídní učitelka 2. třídy Mgr. Ivana Zejdová třídní učitelka 3. třídy, německý jazyk Mgr. Olga Kousalová třídní učitelka 4. třídy, anglický jazyk, hudební výchova Mgr. Pavla Grajová třídní učitelka 5. třídy, český jazyk Mgr. Olga Pleštilová třídní učitelka 6. třídy, anglický jazyk Mgr. Sandra Redlichová třídní učitelka 7. třídy Mgr. Miroslava Kůželová třídní učitelka 8. třídy, český jazyk Mgr. Petr Šír třídní učitel 9. třídy do prosince 2013, zeměpis, tělesná výchova a matematika Mgr. Petr Stříbrný třídní učitel 10. třídy, český jazyk, dějepis, základy společenských věd Anthony Tun třídní učitel 11. třídy, anglický jazyk Mgr. Dušan Pleštil, Ph.D. třídní učitel 12. třídy, biologie a chemie Mgr. Jiří Šimek třídní učitel 13. třídy, matematika, fyzika Mgr. Pavel Nečaský - český jazyk, psychologie Mgr. Zuzana Studničková - matematika, fyzika Ing. Petra Hoffmannová pracovní vyučování, dílny, pěstitelské práce Iveta Sadecká umělecké předměty, výtvarná výchova.7

8 Mgr. Blanka Myšková - externí učitelka umělecké malby MgA. Mojmír Dlabola kovářství, truhlářství, kroužek malby Mgr. Lenka Vránková německý jazyk, tělesná výchova Mgr. Jana Vodvárková - německý jazyk Zdeněk Dlouhý německý jazyk, informatika Bc. Žaneta Fleknová základy ekonomiky Dagmar Skalská německý jazyk, eurytmie Ing. Jitka Friedlová eurytmie Michal Ďurech informatika, IT koordinátor Iva Válková vedoucí vychovatelka Eva Kaplanová vychovatelka v družině Zdeňka Nesvadbová vychovatelka v družině Mgr. Zuzana Jebavá od února 2014, český jazyk, tělocvik, výtvarná výchova PaedDr. Vlasta Tomešová od května 2014 speciální pedagog Mgr. Martina Peukerová speciální pedagog Ing. Libuše Lhotová mentorka pro ZŠ Mgr. Alena Zdražilová mentorka pro ZŠ Ing. Petra Musilová ředitelka školy, pracovní vyučování Ing. Jindřiška Kocvárová zástupkyně ředitele pro ZŠ, anglický jazyk Mgr. Lenka Břenková zástupkyně ředitele pro SŠ, výchovná poradkyně, dramatická výchova, pedagogika Bc. Tomáš Jech - externí učitel zeměpisu Jan Ackermann - Gyuris - externí učitel tělesné výchovy Nepedagogičtí pracovníci Bc. Žaneta Fleknová hospodářka školy Ivana Vrablíková organizační pracovnice Bc. Marta Šedivá organizační pracovnice Bohuslav Kadleček školník Marcela Picková pracovnice výdejny jídel Anita Kostelecká pracovnice výdejny jídel Vlasta Lacinová uklízečka Monika Drbohlavová uklízečka Zofia Vachtová uklízečka Odborná způsobilost učitelů pro výuku na waldorfské škole Pro potřeby školy se jedná především o ukončené vzdělání v semináři pro waldorfskou pedagogiku akreditované tříleté studium v ČR nebo roční stáž a studium při vzdělávacím vysokoškolském semináři v zahraničí. Ze 37 učitelů na škole je v tomto ohledu kvalifikovaných 15 (tj. 41%), 8 pedagogů si toto vzdělání doplňuje (tj. 22%)..8

9 Odborná způsobilost učitelů pro přímou pedagogickou činnost dle NV MŠMT Kvalifikaci dle MŠMT splňuje 24 učitelů (tj. 65%). Ze 12 nekvalifikovaných pedagogických pracovníků je: 5 vysokoškolsky odborně vzdělaných: 1 s titulem Ing. technického oboru 1 s titulem MgA., doplňující si pedagogickou odbornost 3 s titulem Bc. v oboru práva, humanitních věd a eurytmie 1 učitel výtvarných a uměleckých předmětů s odborným vzděláním v zahraničí a s uměleckou praxí. počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu kvalifikovaných 24 65% nekvalifikovaných 13 35% Kvalifikaci si pedagogickým studiem dokončuje 5 učitelů. Odborná způsobilost učitelů cizích jazyků Učitelé s odbornou kvalifikací Učitelé bez odb. kvalifikace Anglický jazyk 3 0 Německý jazyk 3 1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Na základě plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/14 byl organizován průběh a podmínky následujících forem DVPP: - institucionální formy studium, školení, semináře poskytované vysokými školami a akreditovanými vzdělávacími institucemi - další vzdělávání formou samostudia - semináře waldorfské pedagogiky v ČR i v zahraničí - interní vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci pedagogických konferencí - interní vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci předmětových studijních skupin.9

10 Dlouhodobé cíle školy: dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru (kvalifikace ve waldorfské pedagogice + kvalifikace pedagogická) dobrá příprava pro práci s informačními technologiemi (pedagogická i uživatelská akceschopnost) rozvoj v oblasti školského managementu zajištění stálého kontaktu učitelů s nejmodernějšími poznatky pedagogiky, psychologie a dalších speciálních věd zajištění seznámení se s moderními didaktickými a metodickými postupy Krátkodobé cíle školy: podpora vzdělávacích aktivit vedoucích k získání plné kvalifikace, rozšiřování a dále též zvyšování kvalifikace a kompetencí v oblasti waldorfské pedagogiky u všech pedagogických pracovníků školy zvyšování úrovně IT gramotnosti podpora vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů podpora vzdělávání učitelů cizích jazyků Principy a podmínky dalšího vzdělávání - rovnost příležitostí - dle skutečných potřeb školy - dle možností rozpočtu školy (možnost čerpání ONIV, dále možnost žádat Sdružení rodičů o podporu) - konkrétní studijní plán pedagogického pracovníka - změna a doplnění tohoto plánu projednávány v pedagogické konferenci školy Zhodnocení plánu DVPP ve školním roce 2013/14 Ve školním roce 2013/2014 pokračovali ve studiu waldorfské pedagogiky v semináři Dr. Ing. T. Zuzáka v Praze, který se zabývá tématy třídnictví pro ZŠ, 4 učitelé, kteří vzdělávání započali v předešlém roce. Ve spolupráci s pobočkou AS Kozákov proběhlo ve školním roce několik vzdělávacích seminářů se zahraničními lektory M. Osteriederem, W. Schaadem. Během školního roku se učitelé II. a III. stupně zúčastnili vybraných tematických víkendů na pedagogickém semináři pořádaném Střední školou Waldorfským lyceem Opatov Praha..10

11 O pololetních prázdninách se uskutečnilo v Semilech Interní setkání waldorfských učitelů, zároveň s tímto setkáním proběhla i Valná hromada členů Asociace waldorfských škol. V létě se konal v Semilech již 25. ročník tradičního Pardubického týdenního kurzu waldorfské pedagogiky, ve kterém se učitelé připravují na další školní rok pod vedením zahraničních i českých lektorů. Souběžně s tím se uskutečnila i 14 denní letní Akademie tříletého semináře waldorfské pedagogiky pořádaného AWŠ v ČR. V obou seminářích lektorovali a studovali učitelé naší školy. Aktuální pedagogické pohledy a jejich studium probíhalo v průběhu školního rokui na pravidelných čtvrtečních konferencích učitelů. Učitelé se dle aprobace a zájmu pravidelně účastní vzdělávacích a poradenských seminářů pořádaných KÚ Liberec, NIDV Liberec, Centrem vzdělanosti Libereckého kraje..11

12 4. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Vyučovací dokumenty Proces výuky ve školním roce 2013/14 probíhal podle schválených učebních dokumentů pro ZŠ a SŠ. V těchto učebních dokumentech je podrobně charakterizována pedagogická koncepce školy. Případným zájemcům jsou dokumenty veřejně přístupné na webu školy a na vyžádání i v kancelářích. Učební dokumenty ZŠ: Školní vzdělávací program Waldorfská škola (č. j. ZŠW 2007 ŠVP) realizován ve všech ročnících ZŠ, je průběžně vyhodnocován během pedagogických konferencí. Učební dokumenty SŠ: Waldorfské lyceum ( obor M/ 004), MŠMT č.j / , s platností od a Kombinované lyceum Semily (č. j. SŠW 2011 ŠVP) podle schváleného RVP (obor M/ 06), s platností od V tomto školním roce pokračovala nabídka kroužků pro děti: jazykový, pohybových her, výtvarný a řezbářský pod záštitou SPWŠ. Počty tříd, počty žáků Přehled počtu žáků školy k (chlapci/dívky) 1. třída třídní učitel: Bc. Ondřej Slavík počet žáků: 25 (14/11) 2. třída třídní učitelka: Mgr. Jitka Kievegová počet žáků: 22 (16/6) 3. třída třídní učitelka: Mgr. Ivana Zejdová počet žáků: 26 (17/9) 4. třída třídní učitelka: Mgr. Olga Kousalová počet žáků: 27 (14/13) 5. třída třídní učitelka: Mgr. Pavla Grajová počet žáků: 24 (13/11) 6. třída třídní učitelka: Mgr. Olga Pleštilová počet žáků: 28 (13/15) 7. třída třídní učitelka: Mgr. Sandra Redlichová počet žáků: 29 (14/15) 8. třída třídní učitelka: Mgr. Miroslava Kůželová počet žáků: 19 (8/11) 9. třída třídní učitel: Mgr. Petr Šír, Mgr. J. Šimek počet žáků: 24 (11/13) 10. třída třídní učitel: Mgr. Petr Stříbrný počet žáků: 22 (11/11) 11. třída třídní učitel: MaEd. Anthony Tun počet žáků: 26 (8/18) 12. třída třídní učitel: Mgr. Dušan Pleštil, Ph.D. počet žáků: 19 (9/10) 13. třída třídní učitel: Mgr. Jiří Šimek počet žáků: 19 (6/13) Školu navštěvovalo 310 žáků, z toho základní školu 224 a střední školu 86 žáků..12

13 Speciální výchova a vzdělávání Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním zabezpečují a vzájemně koordinují na naší škole, vedle každodenní péče třídních učitelů, tito pracovníci: 2 speciální pedagogové, jeden na plný úvazek, druhý s dotací 6 hodin ze svého úvazku; výchovný poradce; asistent pedagoga. Pracují s dětmi na základě souhlasu jejich rodičů a vedou příslušnou dokumentaci. Výstupy, závěry a doporučení poskytují výhradně zákonným zástupcům žáka. Díky jejich práci může škola nabídnout rodičům, žákům i učitelům: - péči o integrované žáky se speciálními potřebami na úrovni školy - poradenství při volbě školy resp. povolání - práce s třídními kolektivy (prevence patologických jevů, řešení šikany atd.) Ve školním roce 2013/14 bylo statisticky vykazováno 22 (20 ZŠ a 2 SŠ) integrovaných žáků, tj. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří měli vypracován individuální vzdělávací plán. Žáci byli vyučováni podle individuálních vzdělávacích plánů vypracovaných speciálním pedagogem dle doporučení PPP a SPC. Speciální pedagog se věnuje i dalším žákům na doporučení učitelů a i ostatním, které mají různorodé výukové problémy. Svou pomoc konzultuje pravidelně s učiteli, rodiči i s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech. Žáci s vadami řeči dochází ve škole na logopedii ke speciálnímu pedagogovi po vyučování. Snahou všech pedagogů školy je vytvářet příznivé klima pro postupnou kompenzaci jednotlivých specifických poruch učení a chování. Druh postižení / poruchy počet žáků S mentálním postižením 7 S vadami řeči 3 S tělesným postižením 4 Se sníženou psychosociální adaptací (SPUCH*) Celkem 22 Poznámka: * SPUCH = specifické poruchy učení a chování 8.13

14 Vzdělávání nadaných žáků Při vzdělávání nadaných žáků vycházejí učitelé z principů individualizace a vnitřní diferenciace ve třídě: - zadáváním specifických úkolů - rozšířením vzdělávacích obsahů - zapojením nadaných žáků do samostatných náročnějších prací a projektů - tvorbou individuálních vzdělávacích plánů. Při celostním pohledu na dítě je třeba i u nadaných žáků vnímat jejich případné deficity např. v oblasti sociální a zapojovat je vhodným způsobem do skupinových prací. Výsledky vzdělávání Výsledky vzdělávání ověřují učitelé ve svých předmětech podle předem stanovených kritérií, probírány jsou na pravidelných pedagogických konferencích. Na základní škole jsou s průběhem vzdělávání žáka seznamováni rodiče formou zápisu do žákovských knížek, každý měsíc na třídních schůzkách nebo při příležitosti návštěv v rodinách. Na střední škole se zavádí systém hodnocení a podpory rozvoje klíčových kompetencí formou pravidelných trojstranných pohovorů (třídní učitel, žák, rodiče). Tyto rozhovory by měly plnit výraznou diagnostickou a sociálně-preventivní roli. Systém bude dále uplatňován, rozvíjen a ověřován. Vývoj počtu tříd a žáků k počet tříd celkový počet žáků počet žáků na jednu třídu šk. rok 2012/ / / / / /14 celkem ,3 23,9 ZŠ ,4 24,8 SŠ ,

15 Změny v počtech žáků během školního roku ZŠ SŠ přestoupili z jiné školy 5 6 přestoupili do jiné školy 8 5 sami ukončili studium 0 0 studium ukončeno školou 0 4 nepostoupili do vyššího ročníku 0 1 z toho nebylo povoleno opakování 0 0 Školní družina Oddělení počet žáků s pravidelnou docházkou počet vychovatelek a Celkem 76 3 Výsledky přijímacího řízení na SŠ a zápisu do ZŠ Údaje o přijímacím řízení na SŠ 2012/ /14 přihlášky do 1. kola přihlášky do 2. kola a dalších kol 4 3 rozhodnutí o přijetí po 1. kole rozhodnutí o přijetí po 2. a dalším kole 0 2 rozhodnutí o nepřijetí 4 2 nastoupilo do 1. ročníku SŠ nastoupilo do 1. ročníku SŠ z jiných škol

16 Zápis do 1. třídy ZŠ 2012/ /14 žádosti o zápis žádosti o odklad 9 6 nezapsáno 1 8 rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání nastoupilo do 1. třídy ZŠ Celkové hodnocení žáků prospěl/neprospěl ve školním roce (hodnocení doplněné do ) ročník počet žáků k prospěl/neprospěl/nehodnocen 1. 25/0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/0 ZŠ celkem /0/ /0/ /0/ /0/0 SŠ celkem 86 ZŠ a SŠ celkem

17 Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách a učebních oborech celkový počet žáků 9. třídy % přijato na střední školy z toho: gymnázia 2 13 waldorfské lyceum průmyslové školy a SOŠ 0 0 umělecké školy 0 0 zdravotnické školy 0 0 ekonomické a obchodní školy 0 0 přijato na učební obory 8 33 Všichni žáci 9. třídy pokračují v dalším vzdělávání na středoškolské úrovni, více než dvě třetiny z nich ve studiu na školách s maturitní závěrečnou zkouškou. Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu počet žáků, kteří zkoušku konali počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli počet žáků, kteří zkoušku konali počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli Počet žáků přijatých na vysoké školy a vyšší odborné školy Celkový počet žáků 13. třídy % přijato na VŠ z toho: 13 69% humanitní obory 4 31% přírodovědné obory 2 15% technické obory 4 31% umělecké obory 1 8% obchodní a ekonom. obory 0 0% jiné 2 15% přijato na VOŠ 0 0% jazyková škola 0 0%.17

18 Většina absolventů pokračuje ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách. Výchovná opatření - napomenutí, důtky ZŠ SŠ pochvala 0 0 jiná ocenění 0 0 napomenutí 0 0 důtka třídního učitele 0 0 důtka ředitele školy 3 9 snížená zn. z chování

19 5. PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Ve školním roce 2013/2014 se nám dařilo, díky otevřené komunikaci mezi učiteli a žáky, řešit výchovné problémy a aktuální sociální otázky přímo ve vyučování. Ve všech vyučovacích předmětech jsme uplatňovali tzv. prožitkové učení, pomocí nejrůznějších sociálních her jsme u dětí rozvíjeli komunikační dovednosti a posilovali vědomí mravních a morálních hodnot. Kromě hlavních předmětů se nám jevily pro prevenci velmi vhodné třídnické hodiny, hodiny eurytmie a tělesné výchovy, u vyšších tříd pak bloky praxí a společné třídní výjezdy, kdy se žáci cítí více uvolněni a kdy jsou přístupní hovořit o svých problémech a nejrůznějších tématech. V případě, kdy žáci porušili školní řád (neomluvené hodiny, šikana, neplnění základních povinností atd.), jsme s nimi vždy vedli osobní pohovory, kontaktovali jsme rodiče a domluvili se na společném řešení. Následně jsme pak dítě pozorovali a průběžně konzultovali jeho chování s rodiči, popř. i s dalšími odborníky. V některých případech jsme doporučili konkrétní opatření (psychologa, rodinnou terapii, léčebnou terapii, asistenci ve vyučování apod.). Rovněž jsme během roku spolupracovali s OSPOD, SPC, PPP a s dalšími organizacemi. Během celého školního roku jsme se průběžně na kolegiích učitelů věnovali tzv. pohovorům o dítěti, které nám umožnily nahlédnout hlouběji do duše a mysli konkrétního dítěte a lépe tak porozumět jednotlivým projevům jeho chování. Z hlediska léčebné pedagogiky bylo pak možné navrhnout některé speciální postupy a opatření pro zlepšení sociálního postavení žáka ve třídě. K preventivním opatřením také patří pravidelné třídní schůzky, které se konaly ve všech třídách jednou měsíčně, dále pak individuální pohovory s rodiči a průběžná slovní hodnocení v sešitech. V rámci doprovodných preventivních programů se nám osvědčily návštěvy divadelních představení, koncertů, vernisáží a pořádání pravidelných školních slavností. Pro žáky 6. tříd Skupina prevence ve spolupráci s Policií města Semily uspořádala Den prevence, každoroční preventivní program, věnující se otázce šikany. Z dalších akcí nutno zmínit také program Stop drogám, zaměřený na prevenci rizik spojených s užíváním drog, kterého se zúčastnili žáci 2. stupně ZŠ a studenti našeho lycea. Mimořádně zdařilé bylo letos divadelní představení 8. třídy Někdo to rád horké, při jehož nacvičování se žáci zdokonalovali ve vzájemné komunikaci, naslouchání druhému a v přijímání odlišností. Téměř všechny třídy se i letošní rok účastnily tzv. stmelovacích pobytů se svými třídními učiteli a za velké podpory rodičů. Tyto mimoškolní akce se mimořádným způsobem podílely na zlepšení sociálního klimatu jednotlivých tříd a napomohly tak k upevnění zdravých sociálních vztahů mezi dětmi. Díky iniciativě některých rodičů se v letošním roce povedlo více rozvinout vzájemnou spolupráci a otevřenou komunikaci mezi dětmi, rodiči a učiteli. Děkujeme. V Semilech dne Mgr. Martina Peukerová, školní metodik prevence.19

20 6. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY, OBLASTI SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ Realizované akce datum akce popis kdo kde Slavnostní zahájení školního roku Představení prvňáčků, žáků 10. třídy, kolegia učitelů a pracovníků školy. celá škola KC Golf Semily Dopravní hřiště Košťálov Výuka malých cyklistů na dopravním hřišti 4. třída DH Košťálov Michaelská slavnost Vyprávění o michaelské době, poděkování Zemi za dary léta a podzimu. jednotlivé třídy ZWŠ ZŠ Drak Železňák v rámci WOW DAY- sběr železa, stavba draka, odvoz do sběru - výtěžek 1700 Kč 9. a 11. tř tř. odvoz lyceumdvůr Den stromu Úklid lokalit města a naučné stezky Brána do Českého ráje pod Hlavaticí třídy lycea a ZWŠ Semily Osvětim Společná návštěva 9. a 10. třídy Památníku holokaustu a koncentračního tábora v Osvětimi, akce proběhla ve spolupráci s o.s. Baševi 9. a 10. třída Ostrava, Osvětim Burza škol Pečení chleba Burza škol v Turnově - prezentace lycea Slavnostní zakončení epochy "Ze zrna chléb" Turnov 4. třída Smrčí Martinská slavnost Vyprávění o sv.martinovi, hledání pokladu ZWŠ Semily Dárek pro seniory Vystoupení žáků prvního stupně ZWŠ pro obyvatele domu seniorů v Semilech první stupeň Semily Člověk v tísni Dokumentární film - Ztráta soudnosti. Beseda s bývalou politickou vězenkyní paní Truncovou. studenti lyceaprůřez ročníky lyceum Den otevřených dveří DOD pro MŠ, ZŠ a SŠ celá škola ZŠ a SŠ Adventní spirála Adventní slavnosti tříd 1. stupně ZWŠ ZWŠ sál na ZWŠ Filmové představení Hořící keř Vánoční dárek studentům lycea žáci ZŠ a SŠ Kino Jitřenka Semily.20

21 Vánoční trh Vánoční trh školy se společným setkáním dětí, rodičů a přátel školy celá škola ZWŠ Měsíc otevřených dveří Maturitní ples Zápis do první třídy Určeno pro zájemce o studium na SŠ VI. maturitní ples školy, společenské setkání studentů, rodičů, učitelů a absolventů školy Zápis prvňáčků do první třídy celá škola Masopust Masopustní veselí žáků školy celá škola Prezentace ročníkových prací 9. třídy Prezentace prací žáků před spolužáky, rodiči a komisí učitelů 9. třída lyceum lyceum KC Golf Semily ZWŠ průvod ulicemi města k lyceu Velikonoční jarmark Velikonoční slavnost pořádaná Sdružením rodičů WŠ celá škola ZWŠ říjen, listopad, březen, duben Měsíční slavnosti Prezentace dovedností jednotlivých tříd školy ZWŠ KC Golf Semily Beseda o Novém Zélandu Vyprávění žákyně 12. ročníku o studijním pobytu na Novém Zélandu 2. stupeň a SŠ Kino Jitřenka Semily 15. a Výsadba stromů Výsadba jilmů a dubů v oblasti semilské čističky odpadních vod ve spolupráci s občanským sdružením Žlábek 5. třída Riegrova stezka Semily Přijímací zkoušky do 10. ročníku lycea 1. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium na lyceu lyceum Premiéra divadelní hry - Vraždy vousatých žen Prezentace divadelního projektu 12. třídy 12. ročník sál radnice Semily Rytířská slavnost 6. třídy V dobových kostýmech byli žáci 6. třídy pasováni na rytíře. Zahráli, zatančili středověké skladby a tance. Slavnost je součástí obsahu dějepisné látky 6. třídy 6. třída Hrad Kumburk Koncert členů Pardubické filharmonie Výchovný koncert pardubické Komorní filharmonie celá škola sál radnice Semily.21

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

1. Přesný název školy. Zřizovatel. 2. Charakteristika školy

1. Přesný název školy. Zřizovatel. 2. Charakteristika školy 1. Přesný název školy Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 Datum vydání posledního rozhodnutí: 15.5.2006 Zřizovatel Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5 Smíchov, náměstí 14. října

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Roztokách 26. 9. 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Výroční zpráva je zpracována

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva - byla předána ke schválení školské radě dne 15. 9. 2014. -

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více