VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily Tyršova 485, tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 srpen 2014, kolegium školy

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Velikost a úplnost školy 4 Vybavení školy 4 Funkční podmínky 4 Profilace školy 5 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 7 Pedagogičtí pracovníci 7 Nepedagogičtí pracovníci 8 Odborná způsobilost učitelů pro výuku na waldorfské škole 8 Odborná způsobilost učitelů pro přímou pedagogickou činnost dle NV MŠMT 9 Odborná způsobilost učitelů cizích jazyků 9 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9 4. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Vyučovací dokumenty 12 Počty tříd, počty žáků 12 Speciální výchova a vzdělávání 13 Vzdělávání nadaných žáků 14 Výsledky vzdělávání PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY, OBLASTI SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ Realizované akce 20 Sdružení přátel waldorfské školy v Semilech 22 Školní orchestr 22 Spolupráce s jinými školami 22 Spolupráce s partnery 22 Mezinárodní spolupráce GRANTY A DOTACE ZPRÁVA O PROVEDENÝCH KONTROLÁCH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZA ROK Výsledky hospodaření školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PŘÍLOHY Zprávy z tříd 27.2

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Sídlo školy: IČO: Zařazení do rejstříku škol: Přehled součástí školy: Zřizovatel: Právní forma: Ředitelka školy: Zástupce ředitele pro ZŠ: Zástupce ředitele pro SŠ: Výchovný poradce: Metodik prevence: Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily Tyršova 485, Semily IZO Kapacita základní škola žáků střední škola žáků školní družina žáků školní jídelna jídel Město Semily, Husova 82, Semily Příspěvková organizace Ing. P. Musilová Ing. J. Kocvárová Mgr. L. Břenková Mgr. L. Břenková Mgr. M. Peukerová, Mgr. L. Břenková Školská rada pro funkční období : Ing. Jana Dvořáková za zřizovatele Lena Mlejnková za zřizovatele Mgr. Olga Kousalová za pedagogické pracovníky Mgr. Ivana Zejdová za pedagogické pracovníky Ing. Jitka Sokolářová za zákonné zástupce Ing. Jan Myslivec za zákonné zástupce, předseda Školské rady.3

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Velikost a úplnost školy Waldorfská škola v Semilech je v Libereckém kraji jedinou školou svého druhu a je výraznou alternativou v rámci regionálního školství. Od školního roku 2009/10, kdy školu opustili první maturanti, může nabídnout rodičům a jejich dětem ucelený systém waldorfského vzdělávání od 1. až po 13. třídu. Školu navštěvují žáci ze Semil a jejich blízkého i vzdálenějšího okolí. Zájem rodičů o tento směr vzdělávání, který není zaměřen pouze na výkon a memorování znalostí, ale především na všestranný rozvoj osobnosti, na rozvoj sociálního cítění, má vzrůstající tendenci. Škola tedy netrpí všeobecným úbytkem žáků (demografický pokles) průměrně má 200 žáků v devíti třídách ZŠ a 80 studentů ve čtyřech ročnících SŠ. Základní škola (1. 8. tř. ZŠ, jídelna, 3 oddělení družiny) sídlí ve vzájemně propojených budovách Tyršova 485 a Špidlenova 483; ve vnitřním traktu mezi oběma budovami se nachází školní dvůr. Střední škola (9. tř. ZŠ 13. tř. SŠ) užívá dvě nově zrekonstruovaná patra budovy J. Žižky 375 a částečně zrekonstruované přízemí budovy J. Žižky 220. Školní areál tvoří rozsáhlé venkovní prostranství s malou zděnou budovou (sklad), z větší části oplocené. Škola obhospodařuje i pozemek č. p. 979, který je využíván k výuce pěstitelských prací. Školní družina funguje ve dnech školního vyučování vždy od 7.00 do hodin. Koncepčně je tvořena třemi odděleními. Každá třída (1. 3., popř. i dojíždějící žáci ze 4. a 5.) má tedy po skončení vyučování oddělenou činnost se svou paní vychovatelkou a to do 14.30, popř hodin. Poté se děti scházejí do společné družiny, kde mohou pobývat pod pedagogickým vedením do hodin. V rámci provozu družin je nabízen systém zájmových kroužků v počtu tří. Vybavení školy Škola prozatím nemá základní odborné učebny (např. přírodovědnou, hudební, jazykovou), nemá ani vlastní tělocvičnu. Škola není bezbariérová. Nemá instalovány elektronické bezpečnostní prvky zajištění proti krádežím. Školní jídelna (výdejna) s kapacitou cca 90 míst a s možností vydat 250 jídel, nesplňuje beze zbytku zejména kapacitní požadavky kladené na obdobné provozy. Zařízení jídelny by zasluhovalo generální výměnu, jeho životnost je už dlouho uměle udržována na úkor pohodlného a vkusného stolování. Školní kuchyň při ZŠ dr. F. L. Riegra nám poskytuje možnost výběru ze dvou jídel, jedno bezmasé. Na základě iniciativy rodičů a vstřícnosti vedoucí jídelny při ZŠ dr. F. L. Riegra, pokračujeme v odběrech varianty bezmasé stravy inspirované makrobiotickou kuchyní. Funkční podmínky Budovy školy jsou v běžném školním provozu využity na maximální možnou míru. Poměrně hodně jsou využívány i v čase mimo vyučování, o víkendech a o prázdninách (kurzy, semináře, vzdělávací akce apod.)..4

5 V červnu 2014 byla zahájena rekonstrukce obou budov, která zahrnuje výměnu oken a zateplení plášťů budov, sklepů a půd, výměnu a opravu vstupních dveří. Jedná se o akci Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a SŠ waldorfské. Ve stejném termínu byla zahájena i sanace sklepních prostorů dílen na ZŠ a dílen SŠ, spojená s nákupem nového vybavení v rámci projektu Waldorfské dílny, financovaného z grantu ROP NUTS II Severovýchod. Zastaralý a nehospodárný systém vytápění se díky tomuto stavebnímu zásahu výrazně zlepší, přínosem bude i vlídnější prostředí pro žáky, učitele a tím i pro výuku. Vybavení tříd se daří postupně, v malých krocích obnovovat. I v tomto školním roce patří velký dík Sdružení rodičů, které i nadále vyvíjí aktivity ve smyslu úprav interiérů tříd i společných prostor školy. Děkujeme za pomoc rodičům, žákům i učitelům při zajištění stěhování a úklidu učeben a chodeb před i v průběhu rekonstrukce budov. Zázemí učitelů je na dobré úrovni. Technické zázemí obou kanceláří školy je funkční a vyhovující. Oceňujeme přístup a podporu zřizovatele. Profilace školy Waldorfská škola je celosvětově rozšířenou výraznou pedagogickou alternativou k tradičním školám. Je součástí pedagogického konceptu waldorfské pedagogiky sahajícího od mateřské školy, přes základní až ke střední škole. Také základní waldorfská škola v Semilech navazuje na waldorfskou mateřskou školu a umožňuje svým absolventům i pokračování ve studiu na střední waldorfské škole. Naše škola je školou: pro celého člověka jeho hlavu, srdce i ruce. Celostní pedagogika znamená oslovovat v dítěti vyváženě jeho intelektuální, citovou i volní stránku. Prakticky se tak děje provázaností poznávacích, múzických a řemeslně uměleckých činností. podporující zdraví tělesné, duševní i duchovní. Děje se tak na mnoha rovinách počínaje uspořádáním vyučování, rytmem dne i roku a konče specifickými předměty a výukovými činnostmi, které působí na zdravý rozvoj tělesnosti dítěte. Pestrost naučných, uměleckých a prakticko řemeslných činností a důraz na hloubku prožitku se odráží na bohatém citovém životě dětí. Pravidelné slavení ročních svátků, setkání se spiritualitou jiných kultur a nakonec i tradiční ranní verše podněcující vztah úcty ke světu ve všech jeho úrovních představují důležité impulsy k rozvoji zdravého individualizovaného vztahu ke spiritualitě. doprovázející vývoj dítěte s jeho měnícími se potřebami, ale touhou po stabilitě. Vzdělávací program školy se důsledně odvíjí z poznání dětského vývoje. Učební látka a výukové činnosti nejsou cílem, ale nástrojem k podpoře tohoto vývoje. V období základní školy provází dítě zpravidla po dobu sedmi až.5

6 osmi let jedna třídní učitelka nebo učitel. Ti mohou s tímto nástrojem lépe zacházet, protože své děti dobře znají. podporující celoživotní učení bez stresu, strachu ze selhání a nezdravé ctižádostivosti. Vycházíme z předpokladu, že jedinou opravdu spolehlivou a trvalou cestou k celoživotnímu učení je probuzení zájmu o poznání. Proto nepoužíváme jako motivaci známky, což vytváří jedinečné klima ve třídě a podněcuje i učitele k tvořivé pedagogické práci. Díky úzké spolupráci rodičů se školou jsou tyto výchovné prvky přenášeny i do rodinné výchovy, což přispívá k celkové harmonizaci dítěte. Škola se navíc stává živým organismem, který může zprostředkovat mnohé hodnoty a prožitky nejen svým členům, ale i lidem z okolí. Škola spolupracuje úzce s waldorfskými mateřskými školkami v Semilech, Rovensku pod Troskami a Turnově. V rámci AWŠ je v kontaktu s ostatními waldorfskými školami v ČR i v zahraničí..6

7 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Ve školním roce 2013/14 pracovalo ve škole celkem 46 kmenových zaměstnanců, 37 pedagogů a 9 technických pracovníků. Pedagogičtí pracovníci 13 třídních učitelů 3 vychovatelky v družině 21 odborný učitel, z toho: 2 odborné učitelky eurytmie 1 speciální pedagog 1 externí odborný učitel pro výuku malby 1 externí učitel tělesné výchovy 1 externí učitel zeměpisu Pedagogové ve funkcích: 1 výchovný poradce 1 asistent pedagoga 2 odborní mentoři 1 metodik primární prevence 1 koordinátor IT Složení kolegia školy ve školním roce 2013/14: Bc. Ondřej Slavík třídní učitel 1. třídy, hudební výchova Bc. Jitka Kievegová třídní učitelka 2. třídy Mgr. Ivana Zejdová třídní učitelka 3. třídy, německý jazyk Mgr. Olga Kousalová třídní učitelka 4. třídy, anglický jazyk, hudební výchova Mgr. Pavla Grajová třídní učitelka 5. třídy, český jazyk Mgr. Olga Pleštilová třídní učitelka 6. třídy, anglický jazyk Mgr. Sandra Redlichová třídní učitelka 7. třídy Mgr. Miroslava Kůželová třídní učitelka 8. třídy, český jazyk Mgr. Petr Šír třídní učitel 9. třídy do prosince 2013, zeměpis, tělesná výchova a matematika Mgr. Petr Stříbrný třídní učitel 10. třídy, český jazyk, dějepis, základy společenských věd Anthony Tun třídní učitel 11. třídy, anglický jazyk Mgr. Dušan Pleštil, Ph.D. třídní učitel 12. třídy, biologie a chemie Mgr. Jiří Šimek třídní učitel 13. třídy, matematika, fyzika Mgr. Pavel Nečaský - český jazyk, psychologie Mgr. Zuzana Studničková - matematika, fyzika Ing. Petra Hoffmannová pracovní vyučování, dílny, pěstitelské práce Iveta Sadecká umělecké předměty, výtvarná výchova.7

8 Mgr. Blanka Myšková - externí učitelka umělecké malby MgA. Mojmír Dlabola kovářství, truhlářství, kroužek malby Mgr. Lenka Vránková německý jazyk, tělesná výchova Mgr. Jana Vodvárková - německý jazyk Zdeněk Dlouhý německý jazyk, informatika Bc. Žaneta Fleknová základy ekonomiky Dagmar Skalská německý jazyk, eurytmie Ing. Jitka Friedlová eurytmie Michal Ďurech informatika, IT koordinátor Iva Válková vedoucí vychovatelka Eva Kaplanová vychovatelka v družině Zdeňka Nesvadbová vychovatelka v družině Mgr. Zuzana Jebavá od února 2014, český jazyk, tělocvik, výtvarná výchova PaedDr. Vlasta Tomešová od května 2014 speciální pedagog Mgr. Martina Peukerová speciální pedagog Ing. Libuše Lhotová mentorka pro ZŠ Mgr. Alena Zdražilová mentorka pro ZŠ Ing. Petra Musilová ředitelka školy, pracovní vyučování Ing. Jindřiška Kocvárová zástupkyně ředitele pro ZŠ, anglický jazyk Mgr. Lenka Břenková zástupkyně ředitele pro SŠ, výchovná poradkyně, dramatická výchova, pedagogika Bc. Tomáš Jech - externí učitel zeměpisu Jan Ackermann - Gyuris - externí učitel tělesné výchovy Nepedagogičtí pracovníci Bc. Žaneta Fleknová hospodářka školy Ivana Vrablíková organizační pracovnice Bc. Marta Šedivá organizační pracovnice Bohuslav Kadleček školník Marcela Picková pracovnice výdejny jídel Anita Kostelecká pracovnice výdejny jídel Vlasta Lacinová uklízečka Monika Drbohlavová uklízečka Zofia Vachtová uklízečka Odborná způsobilost učitelů pro výuku na waldorfské škole Pro potřeby školy se jedná především o ukončené vzdělání v semináři pro waldorfskou pedagogiku akreditované tříleté studium v ČR nebo roční stáž a studium při vzdělávacím vysokoškolském semináři v zahraničí. Ze 37 učitelů na škole je v tomto ohledu kvalifikovaných 15 (tj. 41%), 8 pedagogů si toto vzdělání doplňuje (tj. 22%)..8

9 Odborná způsobilost učitelů pro přímou pedagogickou činnost dle NV MŠMT Kvalifikaci dle MŠMT splňuje 24 učitelů (tj. 65%). Ze 12 nekvalifikovaných pedagogických pracovníků je: 5 vysokoškolsky odborně vzdělaných: 1 s titulem Ing. technického oboru 1 s titulem MgA., doplňující si pedagogickou odbornost 3 s titulem Bc. v oboru práva, humanitních věd a eurytmie 1 učitel výtvarných a uměleckých předmětů s odborným vzděláním v zahraničí a s uměleckou praxí. počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu kvalifikovaných 24 65% nekvalifikovaných 13 35% Kvalifikaci si pedagogickým studiem dokončuje 5 učitelů. Odborná způsobilost učitelů cizích jazyků Učitelé s odbornou kvalifikací Učitelé bez odb. kvalifikace Anglický jazyk 3 0 Německý jazyk 3 1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Na základě plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/14 byl organizován průběh a podmínky následujících forem DVPP: - institucionální formy studium, školení, semináře poskytované vysokými školami a akreditovanými vzdělávacími institucemi - další vzdělávání formou samostudia - semináře waldorfské pedagogiky v ČR i v zahraničí - interní vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci pedagogických konferencí - interní vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci předmětových studijních skupin.9

10 Dlouhodobé cíle školy: dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru (kvalifikace ve waldorfské pedagogice + kvalifikace pedagogická) dobrá příprava pro práci s informačními technologiemi (pedagogická i uživatelská akceschopnost) rozvoj v oblasti školského managementu zajištění stálého kontaktu učitelů s nejmodernějšími poznatky pedagogiky, psychologie a dalších speciálních věd zajištění seznámení se s moderními didaktickými a metodickými postupy Krátkodobé cíle školy: podpora vzdělávacích aktivit vedoucích k získání plné kvalifikace, rozšiřování a dále též zvyšování kvalifikace a kompetencí v oblasti waldorfské pedagogiky u všech pedagogických pracovníků školy zvyšování úrovně IT gramotnosti podpora vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů podpora vzdělávání učitelů cizích jazyků Principy a podmínky dalšího vzdělávání - rovnost příležitostí - dle skutečných potřeb školy - dle možností rozpočtu školy (možnost čerpání ONIV, dále možnost žádat Sdružení rodičů o podporu) - konkrétní studijní plán pedagogického pracovníka - změna a doplnění tohoto plánu projednávány v pedagogické konferenci školy Zhodnocení plánu DVPP ve školním roce 2013/14 Ve školním roce 2013/2014 pokračovali ve studiu waldorfské pedagogiky v semináři Dr. Ing. T. Zuzáka v Praze, který se zabývá tématy třídnictví pro ZŠ, 4 učitelé, kteří vzdělávání započali v předešlém roce. Ve spolupráci s pobočkou AS Kozákov proběhlo ve školním roce několik vzdělávacích seminářů se zahraničními lektory M. Osteriederem, W. Schaadem. Během školního roku se učitelé II. a III. stupně zúčastnili vybraných tematických víkendů na pedagogickém semináři pořádaném Střední školou Waldorfským lyceem Opatov Praha..10

11 O pololetních prázdninách se uskutečnilo v Semilech Interní setkání waldorfských učitelů, zároveň s tímto setkáním proběhla i Valná hromada členů Asociace waldorfských škol. V létě se konal v Semilech již 25. ročník tradičního Pardubického týdenního kurzu waldorfské pedagogiky, ve kterém se učitelé připravují na další školní rok pod vedením zahraničních i českých lektorů. Souběžně s tím se uskutečnila i 14 denní letní Akademie tříletého semináře waldorfské pedagogiky pořádaného AWŠ v ČR. V obou seminářích lektorovali a studovali učitelé naší školy. Aktuální pedagogické pohledy a jejich studium probíhalo v průběhu školního rokui na pravidelných čtvrtečních konferencích učitelů. Učitelé se dle aprobace a zájmu pravidelně účastní vzdělávacích a poradenských seminářů pořádaných KÚ Liberec, NIDV Liberec, Centrem vzdělanosti Libereckého kraje..11

12 4. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Vyučovací dokumenty Proces výuky ve školním roce 2013/14 probíhal podle schválených učebních dokumentů pro ZŠ a SŠ. V těchto učebních dokumentech je podrobně charakterizována pedagogická koncepce školy. Případným zájemcům jsou dokumenty veřejně přístupné na webu školy a na vyžádání i v kancelářích. Učební dokumenty ZŠ: Školní vzdělávací program Waldorfská škola (č. j. ZŠW 2007 ŠVP) realizován ve všech ročnících ZŠ, je průběžně vyhodnocován během pedagogických konferencí. Učební dokumenty SŠ: Waldorfské lyceum ( obor M/ 004), MŠMT č.j / , s platností od a Kombinované lyceum Semily (č. j. SŠW 2011 ŠVP) podle schváleného RVP (obor M/ 06), s platností od V tomto školním roce pokračovala nabídka kroužků pro děti: jazykový, pohybových her, výtvarný a řezbářský pod záštitou SPWŠ. Počty tříd, počty žáků Přehled počtu žáků školy k (chlapci/dívky) 1. třída třídní učitel: Bc. Ondřej Slavík počet žáků: 25 (14/11) 2. třída třídní učitelka: Mgr. Jitka Kievegová počet žáků: 22 (16/6) 3. třída třídní učitelka: Mgr. Ivana Zejdová počet žáků: 26 (17/9) 4. třída třídní učitelka: Mgr. Olga Kousalová počet žáků: 27 (14/13) 5. třída třídní učitelka: Mgr. Pavla Grajová počet žáků: 24 (13/11) 6. třída třídní učitelka: Mgr. Olga Pleštilová počet žáků: 28 (13/15) 7. třída třídní učitelka: Mgr. Sandra Redlichová počet žáků: 29 (14/15) 8. třída třídní učitelka: Mgr. Miroslava Kůželová počet žáků: 19 (8/11) 9. třída třídní učitel: Mgr. Petr Šír, Mgr. J. Šimek počet žáků: 24 (11/13) 10. třída třídní učitel: Mgr. Petr Stříbrný počet žáků: 22 (11/11) 11. třída třídní učitel: MaEd. Anthony Tun počet žáků: 26 (8/18) 12. třída třídní učitel: Mgr. Dušan Pleštil, Ph.D. počet žáků: 19 (9/10) 13. třída třídní učitel: Mgr. Jiří Šimek počet žáků: 19 (6/13) Školu navštěvovalo 310 žáků, z toho základní školu 224 a střední školu 86 žáků..12

13 Speciální výchova a vzdělávání Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním zabezpečují a vzájemně koordinují na naší škole, vedle každodenní péče třídních učitelů, tito pracovníci: 2 speciální pedagogové, jeden na plný úvazek, druhý s dotací 6 hodin ze svého úvazku; výchovný poradce; asistent pedagoga. Pracují s dětmi na základě souhlasu jejich rodičů a vedou příslušnou dokumentaci. Výstupy, závěry a doporučení poskytují výhradně zákonným zástupcům žáka. Díky jejich práci může škola nabídnout rodičům, žákům i učitelům: - péči o integrované žáky se speciálními potřebami na úrovni školy - poradenství při volbě školy resp. povolání - práce s třídními kolektivy (prevence patologických jevů, řešení šikany atd.) Ve školním roce 2013/14 bylo statisticky vykazováno 22 (20 ZŠ a 2 SŠ) integrovaných žáků, tj. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří měli vypracován individuální vzdělávací plán. Žáci byli vyučováni podle individuálních vzdělávacích plánů vypracovaných speciálním pedagogem dle doporučení PPP a SPC. Speciální pedagog se věnuje i dalším žákům na doporučení učitelů a i ostatním, které mají různorodé výukové problémy. Svou pomoc konzultuje pravidelně s učiteli, rodiči i s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech. Žáci s vadami řeči dochází ve škole na logopedii ke speciálnímu pedagogovi po vyučování. Snahou všech pedagogů školy je vytvářet příznivé klima pro postupnou kompenzaci jednotlivých specifických poruch učení a chování. Druh postižení / poruchy počet žáků S mentálním postižením 7 S vadami řeči 3 S tělesným postižením 4 Se sníženou psychosociální adaptací (SPUCH*) Celkem 22 Poznámka: * SPUCH = specifické poruchy učení a chování 8.13

14 Vzdělávání nadaných žáků Při vzdělávání nadaných žáků vycházejí učitelé z principů individualizace a vnitřní diferenciace ve třídě: - zadáváním specifických úkolů - rozšířením vzdělávacích obsahů - zapojením nadaných žáků do samostatných náročnějších prací a projektů - tvorbou individuálních vzdělávacích plánů. Při celostním pohledu na dítě je třeba i u nadaných žáků vnímat jejich případné deficity např. v oblasti sociální a zapojovat je vhodným způsobem do skupinových prací. Výsledky vzdělávání Výsledky vzdělávání ověřují učitelé ve svých předmětech podle předem stanovených kritérií, probírány jsou na pravidelných pedagogických konferencích. Na základní škole jsou s průběhem vzdělávání žáka seznamováni rodiče formou zápisu do žákovských knížek, každý měsíc na třídních schůzkách nebo při příležitosti návštěv v rodinách. Na střední škole se zavádí systém hodnocení a podpory rozvoje klíčových kompetencí formou pravidelných trojstranných pohovorů (třídní učitel, žák, rodiče). Tyto rozhovory by měly plnit výraznou diagnostickou a sociálně-preventivní roli. Systém bude dále uplatňován, rozvíjen a ověřován. Vývoj počtu tříd a žáků k počet tříd celkový počet žáků počet žáků na jednu třídu šk. rok 2012/ / / / / /14 celkem ,3 23,9 ZŠ ,4 24,8 SŠ ,

15 Změny v počtech žáků během školního roku ZŠ SŠ přestoupili z jiné školy 5 6 přestoupili do jiné školy 8 5 sami ukončili studium 0 0 studium ukončeno školou 0 4 nepostoupili do vyššího ročníku 0 1 z toho nebylo povoleno opakování 0 0 Školní družina Oddělení počet žáků s pravidelnou docházkou počet vychovatelek a Celkem 76 3 Výsledky přijímacího řízení na SŠ a zápisu do ZŠ Údaje o přijímacím řízení na SŠ 2012/ /14 přihlášky do 1. kola přihlášky do 2. kola a dalších kol 4 3 rozhodnutí o přijetí po 1. kole rozhodnutí o přijetí po 2. a dalším kole 0 2 rozhodnutí o nepřijetí 4 2 nastoupilo do 1. ročníku SŠ nastoupilo do 1. ročníku SŠ z jiných škol

16 Zápis do 1. třídy ZŠ 2012/ /14 žádosti o zápis žádosti o odklad 9 6 nezapsáno 1 8 rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání nastoupilo do 1. třídy ZŠ Celkové hodnocení žáků prospěl/neprospěl ve školním roce (hodnocení doplněné do ) ročník počet žáků k prospěl/neprospěl/nehodnocen 1. 25/0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/0 ZŠ celkem /0/ /0/ /0/ /0/0 SŠ celkem 86 ZŠ a SŠ celkem

17 Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách a učebních oborech celkový počet žáků 9. třídy % přijato na střední školy z toho: gymnázia 2 13 waldorfské lyceum průmyslové školy a SOŠ 0 0 umělecké školy 0 0 zdravotnické školy 0 0 ekonomické a obchodní školy 0 0 přijato na učební obory 8 33 Všichni žáci 9. třídy pokračují v dalším vzdělávání na středoškolské úrovni, více než dvě třetiny z nich ve studiu na školách s maturitní závěrečnou zkouškou. Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu počet žáků, kteří zkoušku konali počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli počet žáků, kteří zkoušku konali počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli Počet žáků přijatých na vysoké školy a vyšší odborné školy Celkový počet žáků 13. třídy % přijato na VŠ z toho: 13 69% humanitní obory 4 31% přírodovědné obory 2 15% technické obory 4 31% umělecké obory 1 8% obchodní a ekonom. obory 0 0% jiné 2 15% přijato na VOŠ 0 0% jazyková škola 0 0%.17

18 Většina absolventů pokračuje ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách. Výchovná opatření - napomenutí, důtky ZŠ SŠ pochvala 0 0 jiná ocenění 0 0 napomenutí 0 0 důtka třídního učitele 0 0 důtka ředitele školy 3 9 snížená zn. z chování

19 5. PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Ve školním roce 2013/2014 se nám dařilo, díky otevřené komunikaci mezi učiteli a žáky, řešit výchovné problémy a aktuální sociální otázky přímo ve vyučování. Ve všech vyučovacích předmětech jsme uplatňovali tzv. prožitkové učení, pomocí nejrůznějších sociálních her jsme u dětí rozvíjeli komunikační dovednosti a posilovali vědomí mravních a morálních hodnot. Kromě hlavních předmětů se nám jevily pro prevenci velmi vhodné třídnické hodiny, hodiny eurytmie a tělesné výchovy, u vyšších tříd pak bloky praxí a společné třídní výjezdy, kdy se žáci cítí více uvolněni a kdy jsou přístupní hovořit o svých problémech a nejrůznějších tématech. V případě, kdy žáci porušili školní řád (neomluvené hodiny, šikana, neplnění základních povinností atd.), jsme s nimi vždy vedli osobní pohovory, kontaktovali jsme rodiče a domluvili se na společném řešení. Následně jsme pak dítě pozorovali a průběžně konzultovali jeho chování s rodiči, popř. i s dalšími odborníky. V některých případech jsme doporučili konkrétní opatření (psychologa, rodinnou terapii, léčebnou terapii, asistenci ve vyučování apod.). Rovněž jsme během roku spolupracovali s OSPOD, SPC, PPP a s dalšími organizacemi. Během celého školního roku jsme se průběžně na kolegiích učitelů věnovali tzv. pohovorům o dítěti, které nám umožnily nahlédnout hlouběji do duše a mysli konkrétního dítěte a lépe tak porozumět jednotlivým projevům jeho chování. Z hlediska léčebné pedagogiky bylo pak možné navrhnout některé speciální postupy a opatření pro zlepšení sociálního postavení žáka ve třídě. K preventivním opatřením také patří pravidelné třídní schůzky, které se konaly ve všech třídách jednou měsíčně, dále pak individuální pohovory s rodiči a průběžná slovní hodnocení v sešitech. V rámci doprovodných preventivních programů se nám osvědčily návštěvy divadelních představení, koncertů, vernisáží a pořádání pravidelných školních slavností. Pro žáky 6. tříd Skupina prevence ve spolupráci s Policií města Semily uspořádala Den prevence, každoroční preventivní program, věnující se otázce šikany. Z dalších akcí nutno zmínit také program Stop drogám, zaměřený na prevenci rizik spojených s užíváním drog, kterého se zúčastnili žáci 2. stupně ZŠ a studenti našeho lycea. Mimořádně zdařilé bylo letos divadelní představení 8. třídy Někdo to rád horké, při jehož nacvičování se žáci zdokonalovali ve vzájemné komunikaci, naslouchání druhému a v přijímání odlišností. Téměř všechny třídy se i letošní rok účastnily tzv. stmelovacích pobytů se svými třídními učiteli a za velké podpory rodičů. Tyto mimoškolní akce se mimořádným způsobem podílely na zlepšení sociálního klimatu jednotlivých tříd a napomohly tak k upevnění zdravých sociálních vztahů mezi dětmi. Díky iniciativě některých rodičů se v letošním roce povedlo více rozvinout vzájemnou spolupráci a otevřenou komunikaci mezi dětmi, rodiči a učiteli. Děkujeme. V Semilech dne Mgr. Martina Peukerová, školní metodik prevence.19

20 6. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY, OBLASTI SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ Realizované akce datum akce popis kdo kde Slavnostní zahájení školního roku Představení prvňáčků, žáků 10. třídy, kolegia učitelů a pracovníků školy. celá škola KC Golf Semily Dopravní hřiště Košťálov Výuka malých cyklistů na dopravním hřišti 4. třída DH Košťálov Michaelská slavnost Vyprávění o michaelské době, poděkování Zemi za dary léta a podzimu. jednotlivé třídy ZWŠ ZŠ Drak Železňák v rámci WOW DAY- sběr železa, stavba draka, odvoz do sběru - výtěžek 1700 Kč 9. a 11. tř tř. odvoz lyceumdvůr Den stromu Úklid lokalit města a naučné stezky Brána do Českého ráje pod Hlavaticí třídy lycea a ZWŠ Semily Osvětim Společná návštěva 9. a 10. třídy Památníku holokaustu a koncentračního tábora v Osvětimi, akce proběhla ve spolupráci s o.s. Baševi 9. a 10. třída Ostrava, Osvětim Burza škol Pečení chleba Burza škol v Turnově - prezentace lycea Slavnostní zakončení epochy "Ze zrna chléb" Turnov 4. třída Smrčí Martinská slavnost Vyprávění o sv.martinovi, hledání pokladu ZWŠ Semily Dárek pro seniory Vystoupení žáků prvního stupně ZWŠ pro obyvatele domu seniorů v Semilech první stupeň Semily Člověk v tísni Dokumentární film - Ztráta soudnosti. Beseda s bývalou politickou vězenkyní paní Truncovou. studenti lyceaprůřez ročníky lyceum Den otevřených dveří DOD pro MŠ, ZŠ a SŠ celá škola ZŠ a SŠ Adventní spirála Adventní slavnosti tříd 1. stupně ZWŠ ZWŠ sál na ZWŠ Filmové představení Hořící keř Vánoční dárek studentům lycea žáci ZŠ a SŠ Kino Jitřenka Semily.20

21 Vánoční trh Vánoční trh školy se společným setkáním dětí, rodičů a přátel školy celá škola ZWŠ Měsíc otevřených dveří Maturitní ples Zápis do první třídy Určeno pro zájemce o studium na SŠ VI. maturitní ples školy, společenské setkání studentů, rodičů, učitelů a absolventů školy Zápis prvňáčků do první třídy celá škola Masopust Masopustní veselí žáků školy celá škola Prezentace ročníkových prací 9. třídy Prezentace prací žáků před spolužáky, rodiči a komisí učitelů 9. třída lyceum lyceum KC Golf Semily ZWŠ průvod ulicemi města k lyceu Velikonoční jarmark Velikonoční slavnost pořádaná Sdružením rodičů WŠ celá škola ZWŠ říjen, listopad, březen, duben Měsíční slavnosti Prezentace dovedností jednotlivých tříd školy ZWŠ KC Golf Semily Beseda o Novém Zélandu Vyprávění žákyně 12. ročníku o studijním pobytu na Novém Zélandu 2. stupeň a SŠ Kino Jitřenka Semily 15. a Výsadba stromů Výsadba jilmů a dubů v oblasti semilské čističky odpadních vod ve spolupráci s občanským sdružením Žlábek 5. třída Riegrova stezka Semily Přijímací zkoušky do 10. ročníku lycea 1. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium na lyceu lyceum Premiéra divadelní hry - Vraždy vousatých žen Prezentace divadelního projektu 12. třídy 12. ročník sál radnice Semily Rytířská slavnost 6. třídy V dobových kostýmech byli žáci 6. třídy pasováni na rytíře. Zahráli, zatančili středověké skladby a tance. Slavnost je součástí obsahu dějepisné látky 6. třídy 6. třída Hrad Kumburk Koncert členů Pardubické filharmonie Výchovný koncert pardubické Komorní filharmonie celá škola sál radnice Semily.21

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více