VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr. et Bc. Jitka Šťastná Bílý Potok pod Smrkem dne

2 1. Základní údaje o škole: 1.1 Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace 1.2 Sídlo školy: Bílý Potok čp. 220, 43 2 Hejnice IČ Škola sdružuje: Mateřská škola IZO Základní škola IZO Školní jídelna IZO Školní družina IZO Identifikátor zařízení Zřizovatel školy: Obec Bílý Potok Bílý Potok čp. 337, 43 2 Hejnice IČ Údaje o vedení školy od : Mgr. et Bc. Jitka Šťastná Bílý Potok čp. 220, 43 2 Hejnice 1. Adresa pro dálkový přístup: telefon Datum zápisu školy do rejstříku: Kapacita zařízení: Základní škola 0 Mateřská škola 2 Školní družina 0 Školní jídelna 70

3 1.9 Údaje o školské radě: bez komentáře 2. Přehled oborů vzdělávání: Celkové počty Počet žáků 29 Počet ročníků Počet tříd 2 Poznámka: dle stavu k Komentář: Po ukončení. třídy předcházejí žáci převážně na druhý stupeň ZŠ Hejnice, jedna žákyně nastoupila na gymnázium. 2.1 Vzdělávací program školy: Škola vyučovala ve všech ročnících podle Školního vzdělávací program pro základní vzdělání Škola hrou schváleného školskou radou pod č. j. 99/ Učební plán ŠVP ZV Škola hrou Předmět ČJ AJ MA 4 PRV PŘ VL INF HV VV PČ TV Celkem

4 2.3 Zájmové kroužky: Zájmový útvar Keramický kroužek Dramatický kroužek Turistický kroužek Sportovní kroužek Personální obsazení Mgr. Radka Papasová Mgr. Květuše Vendégová Mgr. Květuše Vendégová p. Jitka Křelinová 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: Třídní Mgr. Martina Sedlářová Mgr. Květuše Vendégová Mgr. Radka Papasová Netřídní Mgr. Jitka Šťastná K K K K 3.,4. a. ročník do 3/1 od 3/1, stejné ročníky 1., 2. ročník ŠD Mgr. Květuše Vendégová K MŠ Provoz Anna Klbíková Jitka Křelinová Šárka Hloušková Jitka Gistrová Jiřina Beránková Jana Palasczuková K N VPJ + adm. prac. VPJ + adm. prac. kuchařka uklízečka odešla na MD 2/1 nástup 2/1 Ludmila Mašková asistent k žákům 3/1 3.1 Zaměstnanci školy Legenda: K kvalifikování N nekvalifikovaní

5 3.2 Úvazky pracovníků školy (stav k ) Fyzický počet Přepočtený počet Učitelé ZŠ 3 2,77 Učitelky MŠ 2 1, Vychovatelé 1 0,38 Provozní zaměstnanci 3 2,23 Školní jídelna 3 1,71 Celkem 12 8,4 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1 Údaje o zápisu: Počet dětí u zápisu Počet odkladů školní Očekávaný počet dětí do Počet tříd docházky 1. třídy Zápis do 1. třídy se konal od 13:00 do 1: Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele školy: Rozhodnutí Počet Počet odvolání Odklad školní docházky 0 0 Dodatečný odklad PŠD 0 0 Zařazení dětí do ZŠ 0 Zařazení dětí do MŠ 0

6 . údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programem.1 Výsledky vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2014/201 Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo s vyznamenáním I II. - - III IV V Chování V roce 2014/201 jsme řešili případy nekázně, vulgárních projevů i agresivního chování. Tyto prohřešky byly řešeny v souladu se školním řádem udělením kázeňských trestů, preventivních opatření a ve spolupráci s rodiči. Během roku jsme řešili vzájemnou toleranci, snášenlivost, ohleduplnost vůči ostatním spolužákům, slušné mluvení, fyzické útoky mezi sebou. Ukazovali jsme si jak řešit konflikty. Pochvaly na vysvědčení byly udělovány za významné skutky a příkladné chování. Během celého školního roku se pedagogický sbor snažil ve škole navozovat příjemnou pracovní atmosféru, udržovat kázeň V budově školy je žákům i rodičům přístupná schránka důvěry, kam se mohou obracet se svými problémy, připomínkami, stížnostmi i návrhy. Žáci využívají možnost problémy i připomínky sdělovat svým třídním učitelům a ředitelce školy osobně. Počty zameškaných a neomluvených hodin: omluvené neomluvené Počet Průměr Průměr na % na žáka žáka I. pololetí % II. pololetí % Školní rok % 0 0 0

7 . údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 1 Poradenské služby Ředitelka školy vede evidenci žáků s poruchami učení a chování, spolupracuje s pedagogickopsychologickou poradnou a má konzultační hodiny pro rodiče i žáky jednou týdně vždy po předchozí dohodě. K žákům se specifickými poruchami učení a chování je přistupováno individuálně, učitelé zpracovávají individuální vzdělávací plán. Zásady práce s talentovanými žáky a žáky se specifickými poruchami učení a chování jsou zpracovány ve školním vzdělávacím programu. Všichni učitelé nabízejí žákům i rodičům podporu v rámci pravidelných konzultačních hodin. Žáci je využívají zejména k doučování. 1. třída 02. třída Pozn.: počty jsou uvedeny k I. ročník 8 žáků 1 dívek 7 chlapec II. ročník žáků 4 dívky 1 chlapec III. ročník žáků 4 dívky 2 chlapec 2 IVP IV. ročník žáků 2 dívky 4 chlapci 2 IVP V. ročník žáci 4 dívky 1 chlapci 2 IVP.2. Oblast prevence sociálně patologických jevů Na škole působí metodik primární prevence, který každoročně zpracovává minimální preventivní program školy. Na základě MPP školy rozpracovávají třídní učitelé MPP pro své třídy. S nebezpečím sociálně-patologických jevů jsou žáci seznamováni v rámci prvouky a přírodovědy, ale i v tř. hodinách. 7. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Činnostní učení JČ ve 2. a 3. tř. Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí Zdravé stravování v teorii i praxi 8. údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Škola a veřejnost Žáci ze základní školy připravili vystoupení na rozsvícení vánočního stromečku dne Dne se konala pro rodiče, ale i ostatní občany Vánoční besídka. Dne se konalo vítání občánků. Školní rok byl zakončen Školní akademií dne

8 8.23 Údaje o dalších aktivitách školy Datum Název akce + anotace Celkem Dopravní hřiště Frýdlant Dětská show 4 9 Svět skutečný a fantazie, svět kouzel Ekocentrum Střevlík - Poznáváme přírodu 4 14 Posílit kladný vztah k přírodě prostřednictvím smyslového vnímání. Ekologie Dopravní hřiště Frýdlant Jizerskohorské technické muzeum Seznámení s historií průmyslu v Bílém Potoce Svč. Liberec - Na den motýlem 4 2 Vývojová stádia motýla a jejich ochrana Medové jaro, Nové Město p. Smrkem 4 9 Výroba velikonočních ozdob, seznámení se životem včel Medové jaro, Nové Město p. Smrkem 1 Tvořivé dílny, velikonoční aranžmá, povídání o životě včel Planetárium Liberec Rozšiřování vědomostí o planetách sluneční soustavy v rámci Člověk a jeho svět Ekocentrum Střevlík - Pekař peče housky 4 9 Povolání, seznámení s prací pekařů, příprava těsta, pečení Autorské čtení - Petr Holan 7 28 Čtenářská gramotnost, představení vlastních knih, čtení Třídní klima 4 1 Diskuse třídního kolektivu. Zhodnocení chování Dopravní hřiště Frýdlant Školní akademie 8 29 Pohádky, recitace, písně pro rodiče Dopravní hřiště Frýdlant IQ landia Liberec 2 Svět okolo nás seznámení s přírodními a fyzikálními zákony formou her a pokusů Dopravní hřiště Frýdlant - zkoušky cyklisty Školní výlet Kozí farma Pěnčín Prohlídka farmy (živočichové a péče o ně) a sklářské dílny (výroba korálků)

9 Spaní ve škole Řešení problémových úkolů, spolupráce, zjištění vlastních možností Rozloučení s žáky.ročníku 1 Žáci 4.ročníku připravili rozlučkovou party pohoštění, dárky, hry, soutěže, hudba, tanec Výlet do Hejnic 1 Turistika, prohlídka města Výlet k Bártlově boudě 8 1.ročník Datum Název akce + anotace žáků Dětská show Svět skutečný a fantazie, svět kouzel Jizerskohorské technické muzeum 4 Seznámení s historií průmyslu v Bílém Potoce Svč. Liberec - Na den motýlem 4 Vývojová stádia motýla a jejich ochrana Medové jaro, Nové Město p. Smrkem 4 Výroba velikonočních ozdob, seznámení se životem včel Ekocentrum Střevlík - Pekař peče housky Povolání, seznámení s prací pekařů, příprava těsta, pečení, Autorské čtení - Petr Holan 7 Čtenářská gramotnost, představení vlastních knih, čtení úryvků Školní akademie 8 Pohádky, recitace, písně pro rodiče IQ landia Liberec Svět okolo nás seznámení s přírodními a fyzikálními zákony formou her a pokusů Školní výlet Kozí farma Pěnčín 3 Prohlídka farmy (živočichové a péče o ně) a sklářské dílny (výroba korálků) Výlet k Bártlově boudě 2.ročník Datum Název akce + anotace žáků Dětská show 4 Svět skutečný a fantazie, svět kouzel Jizerskohorské technické muzeum 3 Seznámení s historií průmyslu v Bílém Potoce Svč. Liberec - Na den motýlem Vývojová stádia motýla a jejich ochrana Medové jaro, Nové Město p. Smrkem

10 Výroba velikonočních ozdob, seznámení se životem včel Ekocentrum Střevlík - Pekař peče housky Povolání, seznámení s prací pekařů, příprava těsta, pečení, Autorské čtení - Petr Holan Čtenářská gramotnost, představení vlastních knih, čtení úryvků Dopravní hřiště Frýdlant Školní akademie Pohádky, recitace, písně pro rodiče Dopravní hřiště Frýdlant IQ landia Liberec Svět okolo nás seznámení s přírodními a fyzikálními zákony formou her a pokusů Školní výlet Kozí farma Pěnčín Prohlídka farmy (živočichové a péče o ně) a sklářské dílny (výroba korálků) Spaní ve škole Řešení problémových úkolů, spolupráce, zjištění vlastních možností Výlet k Bártlově boudě ročník Datum Název akce + anotace žáků Dopravní hřiště Frýdlant Ekocentrum Střevlík - Poznáváme přírodu Posílit kladný vztah k přírodě prostřednictvím smyslového vnímání. Ekologie Dopravní hřiště Frýdlant Svč. Liberec - Na den motýlem Vývojová stádia motýla a jejich ochrana Medové jaro, Nové Město p. Smrkem Tvořivé dílny, velikonoční aranžmá, povídání o životě včel, výroba včely Autorské čtení - Petr Holan Čtenářská gramotnost, představení vlastních knih, čtení úryvků Třídní klima Diskuse třídního kolektivu. Zhodnocení chování Dopravní hřiště Frýdlant Školní akademie Pohádky, recitace, písně pro rodiče Dopravní hřiště Frýdlant IQ landia Liberec

11 Svět okolo nás seznámení s přírodními a fyzikálními zákony formou her a pokusů Dopravní hřiště Frýdlant - zkoušky cyklisty Školní výlet Kozí farma Pěnčín Prohlídka farmy (živočichové a péče o ně) a sklářské dílny (výroba korálků) Spaní ve škole Řešení problémových úkolů, spolupráce, zjištění vlastních možností Rozloučení s žáky.ročníku Žáci 4.ročníku připravili rozlučkovou party pohoštění, dárky, hry, soutěže, hudba, tanec Výlet do Hejnic Turistika, prohlídka města ročník Datum Název akce + anotace žáků Dopravní hřiště Frýdlant Ekocentrum Střevlík - Poznáváme přírodu Posílit kladný vztah k přírodě prostřednictvím smyslového vnímání. Ekologie Dopravní hřiště Frýdlant Svč. Liberec - Na den motýlem Vývojová stádia motýla a jejich ochrana Medové jaro, Nové Město p. Smrkem Tvořivé dílny, velikonoční aranžmá, povídání o životě včel, výroba včely Planetárium Liberec Rozšiřování vědomostí o planetách sluneční soustavy v rámci Člověk a jeho svět Autorské čtení - Petr Holan Čtenářská gramotnost, představení vlastních knih, čtení úryvků Třídní klima 4 Diskuse třídního kolektivu. Zhodnocení chování Dopravní hřiště Frýdlant Školní akademie Pohádky, recitace, písně pro rodiče Dopravní hřiště Frýdlant IQ landia Liberec Svět okolo nás seznámení s přírodními a fyzikálními zákony formou her a pokusů Dopravní hřiště Frýdlant - zkoušky cyklisty Školní výlet Kozí farma Pěnčín Prohlídka farmy (živočichové a péče o ně) a sklářské dílny (výroba korálků)

12 Spaní ve škole Řešení problémových úkolů, spolupráce, zjištění vlastních možností Rozloučení s žáky.ročníku Žáci 4.ročníku připravili rozlučkovou party pohoštění, dárky, hry, soutěže, hudba, tanec Výlet do Hejnic Turistika, prohlídka města.ročník Datum Název akce + anotace žáků Ekocentrum Střevlík - Poznáváme přírodu 4 Posílit kladný vztah k přírodě prostřednictvím smyslového vnímání. Ekologie Svč. Liberec - Na den motýlem Vývojová stádia motýla a jejich ochrana Medové jaro, Nové Město p. Smrkem Tvořivé dílny, velikonoční aranžmá, povídání o životě včel, výroba včely Autorské čtení - Petr Holan Čtenářská gramotnost, představení vlastních knih, čtení úryvků Třídní klima Diskuse třídního kolektivu. Zhodnocení chování Dopravní hřiště Frýdlant Školní akademie Pohádky, recitace, písně pro rodiče Dopravní hřiště Frýdlant IQ landia Liberec Svět okolo nás seznámení s přírodními a fyzikálními zákony formou her a pokusů Dopravní hřiště Frýdlant - zkoušky cyklisty Školní výlet Kozí farma Pěnčín Prohlídka farmy (živočichové a péče o ně) a sklářské dílny (výroba korálků) Spaní ve škole Řešení problémových úkolů, spolupráce, zjištění vlastních možností Rozloučení s žáky.ročníku Žáci 4.ročníku připravili rozlučkovou party pohoštění, dárky, hry, soutěže, hudba, tanec Výlet do Hejnic Turistika, prohlídka města

13 8.4 Aktivity školní družiny Žáci absolvovali 8 výletů, které byly realizovány dle přání dětí. Během školního roku se žáci blíže seznámili s krajským městem. Nechyběla ani zábava a nakupování vánočních dárků. V zimě děti bruslili na ledě, a když bylo hezky, zdokonalovali své umění na kolečkových bruslích. Odměnou byla zastávka v mníšecké cukrárně Cyklostezka Oldřichov Mníšek Oldřichov ( žáků) Výlet na kolečkových bruslích a koloběžkách Lunapark Babylon Liberec (11 žáků) Pobyt v zábavném parku v Liberci Vánoční Liberec (13 žáků) Návštěva vánočně oděného města a nákup dárků Liberecký zámek centrum (10 žáků) Prohlídka historického centra Liberce Zimní stadion Frýdlant bruslení (12 žáků) Sportovní vyžití na zimním stadionu Cyklostezka Oldřichov Mníšek Oldřichov (8 žáků) Výlet na kolečkových bruslích a koloběžkách Cyklostezka Oldřichov Mníšek Oldřichov (7 žáků) Výlet na kolečkových bruslích a koloběžkách Cyklostezka Oldřichov Mníšek Oldřichov (13 žáků) Výlet na kolečkových bruslích a koloběžkách 8. Soutěže 8. Kurzy Dopravní hřiště 8.7 Projekty Sociálně patologické jevy šikana Žáci byli seznámeni s pojmem šikana, s projevy šikany a její prevencí jak se bránit a jak jednat. Užitá forma teorie, diskuse, hry. Celkem 23 žáků (1.ročník 4 žáci, 2.ročník 3 žáci, 3.ročník žáků, 4.ročník žáků,.ročník žáků)

14 Zdravé zuby Žáci byli seznámeni se strukturou zubů, s péčí o ně, prevencí před zubními kazy. Celkem 23 žáků (1.ročník 4 žáci, 2.ročník 3 žáci, 3.ročník žáků, 4.ročník žáků,.ročník žáků) Proč mladí lidé mluví sprostě Brainstorming. Důvody proč mladí lidé mluví sprostě. Kontrola možná náprava. Prezentace žáků.ročníku. Celkem 2 žáků (1.ročník žáků, 2.ročník 4 žáci, 3.ročník žáků, 4.ročník žáků,.ročník žáků) Ovoce do škol Brainstorming. Ovoce a zelenina vitamíny. Zdravá výživa Celkem 28 žáků (1.ročník 7 žáků, 2.ročník žáků, 3.ročník žáků, 4.ročník žáků,.ročník žáků) 8.8 Hodnocení práce dvou tříd základní školy Základní škola Třída I. Tuto třídu navštěvovali žáci 1. ročníku a 2. ročníku. Do 1. ročníku nastoupilo 7 žáků. V listopadu 2014 nastoupil žák 1. ročníku, následně odešel v lednu 201. V únoru 201 nastoupil další žák. Tento ročník ukončilo úspěšně 8 žáků. Do 2. ročníku nastoupilo žáků.

15 Třída II. Ve třídě II. byla spojena 3., 4. a. ročník. Do 3. ročníku nastoupilo. žáků, v únoru se přistěhoval další žák. 3. ročník úspěšně ukončilo žáků. Do 4. ročníku nastoupilo. žáků, v květnu jedna žákyně přestoupila do ZŠ v Hejnicích. Do. ročníku nastoupilo. žáků, jedna žákyně se přistěhovala v listopadu a opět se v lednu odstěhovala. Ročník ukončilo žáků. S těmito žáky jsme se rozloučili, povinnou školní docházku plní dále v jiných školách.

16 9. údaje o výsledcích inspekční, kontrolní činnosti Krajská hygienická stanice Libereckého kraje Plnění povinností stanovených v zákoně č. 28/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve spojení s vyhláškou č. 410/200 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb. bez závad Česká školní inspekce stížnost nedůvodná Liberecký inspektorát Kontrolní audit č.9/2014/vsk Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 písm.a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole od do bez závad Kontrolní protokol č. 3/201/VSK Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4.písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole od do bez závad OSSZ Kontrolované období bez závad

17 10. základní údaje o hospodaření školy Hospodářský rok běží od do daného roku. Údaje za rok 2014: Výnosy Státní dotace Provozní příspěvek zřizovatele Vlastní výnosy Čerpání FKSP Čerpání RF Informační Motýlí centra S.O.S. digitálního vzdělávání Doplňková činnost Celkem , ,3 Náklady Investič ní výdaje Mzdy Odvody vč. přídělu do FKSP Učebnice a učební pomůcky DVPP Provozní náklady Doplňko vá činnost Celkem Hospodářský výsledek , , , údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11.1 školní dlouhodobé projekty Inkluzivní vzdělávání Dopravní výchova Ovoce do škol Laktea Obědy pro děti 11.2 grantové projekty NIDV Informační centra digitálního vzdělávání

18 12. údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Poskytovatel grantu Částka Název Přínosy pro školu NIDV Praha 14 90,- Informační centra digitálního vzdělávání Rozšíření výuky pomocí moderních technologií 13. Mateřská škola zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/ Charakteristika školy Prostory mateřské školy se nacházejí v prvním patře základní školy. V současné době jsou využity pro provoz MŠ dvě prostorné herny, ložnice, umývárna s toaletami a šatna. V přízemí se nachází školní kuchyně, jídelna, kde se děti stravují a tělocvična, která je všestranně využívána. V tomto školním roce byla v provozu jedna smíšená třída. K docházce bylo přihlášeno 22 dětí, 11 dívek a 11 chlapců. Do první třídy ZŠ odešlo 8 dětí. MŠ je v provozu denně od Výchovná práce V mateřské škole se snažíme vycházet z potřeb dětí a vytváříme takové podmínky, aby se zde děti cítily dobře. Děti se velmi často podílí na výzdobě školy. Respektujeme věkové zvláštnosti a dbáme na individuální přístup. Naší snahou je upevnit a posílit vztah k ostatním lidem, ke svému okolí a přírodě. Pracovali jsme podle školního vzdělávacího programu Žijeme v přírodě žijeme s přírodou. Vzdělávací program je rozdělen do týdenních plánů. Chceme co nejvíce rozvíjet osobnost dětí, jejich rozumové schopnosti i pracovní dovednosti. Připravujeme pro děti radostné oslavy svátků, navštěvujeme divadelní představení, zajišťujeme exkurze a pořádáme různé akce s rodiči, zapojujeme se do projektových dnů ZŠ a účastníme se regionálních výtvarných soutěží. Využíváme pěkného okolí k vycházkám i menším výletům. 3. Pracovnice mateřské školy Ředitelka: Vedoucí učitelka: Učitelka: Uklízečka: Kuchařka: Mgr. Jitka Šťastná Anna Klbíková Jitka Křelinová Jana Palasczuková Jiřina Beránková

19 Hospodářka: Jitka Gistrová 4. Přijímání dětí Zápis dětí do MŠ na školní rok 201/201 se uskutečnil v dle pravidel k přijímání k předškolnímu vzdělávání. Proběhl formou pohovoru se zákonnými zástupci a dětmi. Děti si prohlédly nové prostředí, dostaly drobné dárky. Přijatým dětem bylo vystaveno Rozhodnutí o přijetí.. Školní aktivity říjen: listopad: prosinec: leden: duben : květen: Kouzelnicá dětská show děti byly zapojeny do kouzlení společně s klaunem Halloweenská školka týdenní projektový den, plné her a tvoření Návštěva Jizerskohorského muzea seznámily se s parním strojem, strojem na výrobu krajky a tkaniček, prolétly se v leteckém trenažéru nad Bílým Potokem Mikulášská nadílka program s čerty, anděly a Mikulášem, který si pro nás připravili žáci ZŠ Vánoční besídka s rodiči pásmo písniček, básniček a koled, rozdávání dárků Prodloužená vycházka ke krmelci neseme zvířátkům tvrdý chléb, jablíčka, kaštany Nejkrásnější vajíčko účastnili jsme se soutěže v MCDO Hejnice Návštěva ekologického centra v Oldřichově v Hájích program Pekař peče housky děti si samy upekly housky, seznámily se s prací pekařů Čarodějnický den dopoledne plné her, zábavy a tvoření Mořský svět účast ve výtvarné soutěži MŠ Frýdlantska 3. místo Den Matek besídka pro maminky s překvapením Návštěva kina v Hejnicích- zde jsme shlédli pásmo pohádek pro předškoláky červen: Z pohádky do pohádky dobrodružná stezka plná úkolů spojena s hledáním pokladu Rozloučení s předškoláky slavnost plná her, úkolů a tanečků s překvapením V průběhu celého roku jsme navštěvovali místní knihovnu tím podporujeme rozvoj čtenářské gramotnosti.

20 Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou při ZŠ a MŠ Bílý Potok dne: Podpis předsedy ŠR: Výroční zpráva byla projednána a schválena na poradě pedagogických pracovníků školy dne: Výroční zprávu za školní rok 2014/201 vypracovala ředitelka školy dne : Mgr. Jitka Šťastná:

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Dolní Řasnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Václava Melicharová, ředitelka Místo zpracování: Dolní Řasnice

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Průběh školního roku 2010/2011. červenec a srpen 2010. září. říjen. listopad

Průběh školního roku 2010/2011. červenec a srpen 2010. září. říjen. listopad Výroční zpráva školy školní rok 21-211 Základní škola T. G. Masaryka L I T O L Adresa: Palackého 16 Zpracoval: 289 22 Lysá nad Labem ředitel školy tel.: 325 561 119 Mgr. Petr Eliška e-mail: zslitol@seznam.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (Obsahuje 11 stran textu)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (Obsahuje 11 stran textu) Základní škola Nelahozeves, okres Mělník www.zsnelahozeves.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (Obsahuje 11 stran textu) Podklady projednány pedagogickou radou školy dne 28.8. 2013

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014 Výrocní zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: 70998094 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň PROVOZNÍ ŘÁD Školní jídelna a Školní kuchyň Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1. 10. 2012 Závaznost: pro všechny zaměstnance Vypracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (Obsahuje 10 stran textu)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (Obsahuje 10 stran textu) Základní škola Nelahozeves, okres Mělník www.zsnelahozeves.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (Obsahuje 10 stran textu) Podklady projednány pedagogickou radou školy dne 25.6. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace 696 31 Bukovany 132 Kontakt: zs.bukovany@seznam.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2011/2012 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Návrh struktury vlastního hodnocení školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2010/2011 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd 1. Základní údaje Název školy: Mateřská škola U Bertíka Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace Sídlo: PSČ 460 01, Liberec 14, Purkyňova 458/19 Identifikační číslo: 72742747 Odloučené pracoviště:

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze 1 Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze Kurz DVPP sakreditací MŠMT vrámci projektu ESF Moderní učitel pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 a) základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Adresa pro dálkový

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota č.p. 275, 69662 Strážnice V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2012/2013 logo školy Úvod Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves Výroční zpráva Mateřská škola Nová Ves 204-205 Mateřská škola Nová Ves Údaje o mateřské škole za školní rok 204/205 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Základní škola a Mateřská škola Nová

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava,Vítkov 69

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava,Vítkov 69 Základní škola, Chrastava, Vítkov 69, okres Liberec příspěvková organizace, 463 31 Chrastava, IČ: 72741724, Tel. č. 485143076, Fax: 482322864, č.u. 181602165/0300 Základní škola a Mateřská škola, Chrastava,Vítkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Bukovany, červenec 2010-1 - Charakteristika školy Škola je malotřídní integrované zařízení. Její součástí je mateřská škola a školní družina.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více