VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr. et Bc. Jitka Šťastná Bílý Potok pod Smrkem dne

2 1. Základní údaje o škole: 1.1 Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace 1.2 Sídlo školy: Bílý Potok čp. 220, 43 2 Hejnice IČ Škola sdružuje: Mateřská škola IZO Základní škola IZO Školní jídelna IZO Školní družina IZO Identifikátor zařízení Zřizovatel školy: Obec Bílý Potok Bílý Potok čp. 337, 43 2 Hejnice IČ Údaje o vedení školy od : Mgr. et Bc. Jitka Šťastná Bílý Potok čp. 220, 43 2 Hejnice 1. Adresa pro dálkový přístup: telefon Datum zápisu školy do rejstříku: Kapacita zařízení: Základní škola 0 Mateřská škola 2 Školní družina 0 Školní jídelna 70

3 1.9 Údaje o školské radě: bez komentáře 2. Přehled oborů vzdělávání: Celkové počty Počet žáků 29 Počet ročníků Počet tříd 2 Poznámka: dle stavu k Komentář: Po ukončení. třídy předcházejí žáci převážně na druhý stupeň ZŠ Hejnice, jedna žákyně nastoupila na gymnázium. 2.1 Vzdělávací program školy: Škola vyučovala ve všech ročnících podle Školního vzdělávací program pro základní vzdělání Škola hrou schváleného školskou radou pod č. j. 99/ Učební plán ŠVP ZV Škola hrou Předmět ČJ AJ MA 4 PRV PŘ VL INF HV VV PČ TV Celkem

4 2.3 Zájmové kroužky: Zájmový útvar Keramický kroužek Dramatický kroužek Turistický kroužek Sportovní kroužek Personální obsazení Mgr. Radka Papasová Mgr. Květuše Vendégová Mgr. Květuše Vendégová p. Jitka Křelinová 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: Třídní Mgr. Martina Sedlářová Mgr. Květuše Vendégová Mgr. Radka Papasová Netřídní Mgr. Jitka Šťastná K K K K 3.,4. a. ročník do 3/1 od 3/1, stejné ročníky 1., 2. ročník ŠD Mgr. Květuše Vendégová K MŠ Provoz Anna Klbíková Jitka Křelinová Šárka Hloušková Jitka Gistrová Jiřina Beránková Jana Palasczuková K N VPJ + adm. prac. VPJ + adm. prac. kuchařka uklízečka odešla na MD 2/1 nástup 2/1 Ludmila Mašková asistent k žákům 3/1 3.1 Zaměstnanci školy Legenda: K kvalifikování N nekvalifikovaní

5 3.2 Úvazky pracovníků školy (stav k ) Fyzický počet Přepočtený počet Učitelé ZŠ 3 2,77 Učitelky MŠ 2 1, Vychovatelé 1 0,38 Provozní zaměstnanci 3 2,23 Školní jídelna 3 1,71 Celkem 12 8,4 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1 Údaje o zápisu: Počet dětí u zápisu Počet odkladů školní Očekávaný počet dětí do Počet tříd docházky 1. třídy Zápis do 1. třídy se konal od 13:00 do 1: Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele školy: Rozhodnutí Počet Počet odvolání Odklad školní docházky 0 0 Dodatečný odklad PŠD 0 0 Zařazení dětí do ZŠ 0 Zařazení dětí do MŠ 0

6 . údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programem.1 Výsledky vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2014/201 Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo s vyznamenáním I II. - - III IV V Chování V roce 2014/201 jsme řešili případy nekázně, vulgárních projevů i agresivního chování. Tyto prohřešky byly řešeny v souladu se školním řádem udělením kázeňských trestů, preventivních opatření a ve spolupráci s rodiči. Během roku jsme řešili vzájemnou toleranci, snášenlivost, ohleduplnost vůči ostatním spolužákům, slušné mluvení, fyzické útoky mezi sebou. Ukazovali jsme si jak řešit konflikty. Pochvaly na vysvědčení byly udělovány za významné skutky a příkladné chování. Během celého školního roku se pedagogický sbor snažil ve škole navozovat příjemnou pracovní atmosféru, udržovat kázeň V budově školy je žákům i rodičům přístupná schránka důvěry, kam se mohou obracet se svými problémy, připomínkami, stížnostmi i návrhy. Žáci využívají možnost problémy i připomínky sdělovat svým třídním učitelům a ředitelce školy osobně. Počty zameškaných a neomluvených hodin: omluvené neomluvené Počet Průměr Průměr na % na žáka žáka I. pololetí % II. pololetí % Školní rok % 0 0 0

7 . údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 1 Poradenské služby Ředitelka školy vede evidenci žáků s poruchami učení a chování, spolupracuje s pedagogickopsychologickou poradnou a má konzultační hodiny pro rodiče i žáky jednou týdně vždy po předchozí dohodě. K žákům se specifickými poruchami učení a chování je přistupováno individuálně, učitelé zpracovávají individuální vzdělávací plán. Zásady práce s talentovanými žáky a žáky se specifickými poruchami učení a chování jsou zpracovány ve školním vzdělávacím programu. Všichni učitelé nabízejí žákům i rodičům podporu v rámci pravidelných konzultačních hodin. Žáci je využívají zejména k doučování. 1. třída 02. třída Pozn.: počty jsou uvedeny k I. ročník 8 žáků 1 dívek 7 chlapec II. ročník žáků 4 dívky 1 chlapec III. ročník žáků 4 dívky 2 chlapec 2 IVP IV. ročník žáků 2 dívky 4 chlapci 2 IVP V. ročník žáci 4 dívky 1 chlapci 2 IVP.2. Oblast prevence sociálně patologických jevů Na škole působí metodik primární prevence, který každoročně zpracovává minimální preventivní program školy. Na základě MPP školy rozpracovávají třídní učitelé MPP pro své třídy. S nebezpečím sociálně-patologických jevů jsou žáci seznamováni v rámci prvouky a přírodovědy, ale i v tř. hodinách. 7. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Činnostní učení JČ ve 2. a 3. tř. Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí Zdravé stravování v teorii i praxi 8. údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Škola a veřejnost Žáci ze základní školy připravili vystoupení na rozsvícení vánočního stromečku dne Dne se konala pro rodiče, ale i ostatní občany Vánoční besídka. Dne se konalo vítání občánků. Školní rok byl zakončen Školní akademií dne

8 8.23 Údaje o dalších aktivitách školy Datum Název akce + anotace Celkem Dopravní hřiště Frýdlant Dětská show 4 9 Svět skutečný a fantazie, svět kouzel Ekocentrum Střevlík - Poznáváme přírodu 4 14 Posílit kladný vztah k přírodě prostřednictvím smyslového vnímání. Ekologie Dopravní hřiště Frýdlant Jizerskohorské technické muzeum Seznámení s historií průmyslu v Bílém Potoce Svč. Liberec - Na den motýlem 4 2 Vývojová stádia motýla a jejich ochrana Medové jaro, Nové Město p. Smrkem 4 9 Výroba velikonočních ozdob, seznámení se životem včel Medové jaro, Nové Město p. Smrkem 1 Tvořivé dílny, velikonoční aranžmá, povídání o životě včel Planetárium Liberec Rozšiřování vědomostí o planetách sluneční soustavy v rámci Člověk a jeho svět Ekocentrum Střevlík - Pekař peče housky 4 9 Povolání, seznámení s prací pekařů, příprava těsta, pečení Autorské čtení - Petr Holan 7 28 Čtenářská gramotnost, představení vlastních knih, čtení Třídní klima 4 1 Diskuse třídního kolektivu. Zhodnocení chování Dopravní hřiště Frýdlant Školní akademie 8 29 Pohádky, recitace, písně pro rodiče Dopravní hřiště Frýdlant IQ landia Liberec 2 Svět okolo nás seznámení s přírodními a fyzikálními zákony formou her a pokusů Dopravní hřiště Frýdlant - zkoušky cyklisty Školní výlet Kozí farma Pěnčín Prohlídka farmy (živočichové a péče o ně) a sklářské dílny (výroba korálků)

9 Spaní ve škole Řešení problémových úkolů, spolupráce, zjištění vlastních možností Rozloučení s žáky.ročníku 1 Žáci 4.ročníku připravili rozlučkovou party pohoštění, dárky, hry, soutěže, hudba, tanec Výlet do Hejnic 1 Turistika, prohlídka města Výlet k Bártlově boudě 8 1.ročník Datum Název akce + anotace žáků Dětská show Svět skutečný a fantazie, svět kouzel Jizerskohorské technické muzeum 4 Seznámení s historií průmyslu v Bílém Potoce Svč. Liberec - Na den motýlem 4 Vývojová stádia motýla a jejich ochrana Medové jaro, Nové Město p. Smrkem 4 Výroba velikonočních ozdob, seznámení se životem včel Ekocentrum Střevlík - Pekař peče housky Povolání, seznámení s prací pekařů, příprava těsta, pečení, Autorské čtení - Petr Holan 7 Čtenářská gramotnost, představení vlastních knih, čtení úryvků Školní akademie 8 Pohádky, recitace, písně pro rodiče IQ landia Liberec Svět okolo nás seznámení s přírodními a fyzikálními zákony formou her a pokusů Školní výlet Kozí farma Pěnčín 3 Prohlídka farmy (živočichové a péče o ně) a sklářské dílny (výroba korálků) Výlet k Bártlově boudě 2.ročník Datum Název akce + anotace žáků Dětská show 4 Svět skutečný a fantazie, svět kouzel Jizerskohorské technické muzeum 3 Seznámení s historií průmyslu v Bílém Potoce Svč. Liberec - Na den motýlem Vývojová stádia motýla a jejich ochrana Medové jaro, Nové Město p. Smrkem

10 Výroba velikonočních ozdob, seznámení se životem včel Ekocentrum Střevlík - Pekař peče housky Povolání, seznámení s prací pekařů, příprava těsta, pečení, Autorské čtení - Petr Holan Čtenářská gramotnost, představení vlastních knih, čtení úryvků Dopravní hřiště Frýdlant Školní akademie Pohádky, recitace, písně pro rodiče Dopravní hřiště Frýdlant IQ landia Liberec Svět okolo nás seznámení s přírodními a fyzikálními zákony formou her a pokusů Školní výlet Kozí farma Pěnčín Prohlídka farmy (živočichové a péče o ně) a sklářské dílny (výroba korálků) Spaní ve škole Řešení problémových úkolů, spolupráce, zjištění vlastních možností Výlet k Bártlově boudě ročník Datum Název akce + anotace žáků Dopravní hřiště Frýdlant Ekocentrum Střevlík - Poznáváme přírodu Posílit kladný vztah k přírodě prostřednictvím smyslového vnímání. Ekologie Dopravní hřiště Frýdlant Svč. Liberec - Na den motýlem Vývojová stádia motýla a jejich ochrana Medové jaro, Nové Město p. Smrkem Tvořivé dílny, velikonoční aranžmá, povídání o životě včel, výroba včely Autorské čtení - Petr Holan Čtenářská gramotnost, představení vlastních knih, čtení úryvků Třídní klima Diskuse třídního kolektivu. Zhodnocení chování Dopravní hřiště Frýdlant Školní akademie Pohádky, recitace, písně pro rodiče Dopravní hřiště Frýdlant IQ landia Liberec

11 Svět okolo nás seznámení s přírodními a fyzikálními zákony formou her a pokusů Dopravní hřiště Frýdlant - zkoušky cyklisty Školní výlet Kozí farma Pěnčín Prohlídka farmy (živočichové a péče o ně) a sklářské dílny (výroba korálků) Spaní ve škole Řešení problémových úkolů, spolupráce, zjištění vlastních možností Rozloučení s žáky.ročníku Žáci 4.ročníku připravili rozlučkovou party pohoštění, dárky, hry, soutěže, hudba, tanec Výlet do Hejnic Turistika, prohlídka města ročník Datum Název akce + anotace žáků Dopravní hřiště Frýdlant Ekocentrum Střevlík - Poznáváme přírodu Posílit kladný vztah k přírodě prostřednictvím smyslového vnímání. Ekologie Dopravní hřiště Frýdlant Svč. Liberec - Na den motýlem Vývojová stádia motýla a jejich ochrana Medové jaro, Nové Město p. Smrkem Tvořivé dílny, velikonoční aranžmá, povídání o životě včel, výroba včely Planetárium Liberec Rozšiřování vědomostí o planetách sluneční soustavy v rámci Člověk a jeho svět Autorské čtení - Petr Holan Čtenářská gramotnost, představení vlastních knih, čtení úryvků Třídní klima 4 Diskuse třídního kolektivu. Zhodnocení chování Dopravní hřiště Frýdlant Školní akademie Pohádky, recitace, písně pro rodiče Dopravní hřiště Frýdlant IQ landia Liberec Svět okolo nás seznámení s přírodními a fyzikálními zákony formou her a pokusů Dopravní hřiště Frýdlant - zkoušky cyklisty Školní výlet Kozí farma Pěnčín Prohlídka farmy (živočichové a péče o ně) a sklářské dílny (výroba korálků)

12 Spaní ve škole Řešení problémových úkolů, spolupráce, zjištění vlastních možností Rozloučení s žáky.ročníku Žáci 4.ročníku připravili rozlučkovou party pohoštění, dárky, hry, soutěže, hudba, tanec Výlet do Hejnic Turistika, prohlídka města.ročník Datum Název akce + anotace žáků Ekocentrum Střevlík - Poznáváme přírodu 4 Posílit kladný vztah k přírodě prostřednictvím smyslového vnímání. Ekologie Svč. Liberec - Na den motýlem Vývojová stádia motýla a jejich ochrana Medové jaro, Nové Město p. Smrkem Tvořivé dílny, velikonoční aranžmá, povídání o životě včel, výroba včely Autorské čtení - Petr Holan Čtenářská gramotnost, představení vlastních knih, čtení úryvků Třídní klima Diskuse třídního kolektivu. Zhodnocení chování Dopravní hřiště Frýdlant Školní akademie Pohádky, recitace, písně pro rodiče Dopravní hřiště Frýdlant IQ landia Liberec Svět okolo nás seznámení s přírodními a fyzikálními zákony formou her a pokusů Dopravní hřiště Frýdlant - zkoušky cyklisty Školní výlet Kozí farma Pěnčín Prohlídka farmy (živočichové a péče o ně) a sklářské dílny (výroba korálků) Spaní ve škole Řešení problémových úkolů, spolupráce, zjištění vlastních možností Rozloučení s žáky.ročníku Žáci 4.ročníku připravili rozlučkovou party pohoštění, dárky, hry, soutěže, hudba, tanec Výlet do Hejnic Turistika, prohlídka města

13 8.4 Aktivity školní družiny Žáci absolvovali 8 výletů, které byly realizovány dle přání dětí. Během školního roku se žáci blíže seznámili s krajským městem. Nechyběla ani zábava a nakupování vánočních dárků. V zimě děti bruslili na ledě, a když bylo hezky, zdokonalovali své umění na kolečkových bruslích. Odměnou byla zastávka v mníšecké cukrárně Cyklostezka Oldřichov Mníšek Oldřichov ( žáků) Výlet na kolečkových bruslích a koloběžkách Lunapark Babylon Liberec (11 žáků) Pobyt v zábavném parku v Liberci Vánoční Liberec (13 žáků) Návštěva vánočně oděného města a nákup dárků Liberecký zámek centrum (10 žáků) Prohlídka historického centra Liberce Zimní stadion Frýdlant bruslení (12 žáků) Sportovní vyžití na zimním stadionu Cyklostezka Oldřichov Mníšek Oldřichov (8 žáků) Výlet na kolečkových bruslích a koloběžkách Cyklostezka Oldřichov Mníšek Oldřichov (7 žáků) Výlet na kolečkových bruslích a koloběžkách Cyklostezka Oldřichov Mníšek Oldřichov (13 žáků) Výlet na kolečkových bruslích a koloběžkách 8. Soutěže 8. Kurzy Dopravní hřiště 8.7 Projekty Sociálně patologické jevy šikana Žáci byli seznámeni s pojmem šikana, s projevy šikany a její prevencí jak se bránit a jak jednat. Užitá forma teorie, diskuse, hry. Celkem 23 žáků (1.ročník 4 žáci, 2.ročník 3 žáci, 3.ročník žáků, 4.ročník žáků,.ročník žáků)

14 Zdravé zuby Žáci byli seznámeni se strukturou zubů, s péčí o ně, prevencí před zubními kazy. Celkem 23 žáků (1.ročník 4 žáci, 2.ročník 3 žáci, 3.ročník žáků, 4.ročník žáků,.ročník žáků) Proč mladí lidé mluví sprostě Brainstorming. Důvody proč mladí lidé mluví sprostě. Kontrola možná náprava. Prezentace žáků.ročníku. Celkem 2 žáků (1.ročník žáků, 2.ročník 4 žáci, 3.ročník žáků, 4.ročník žáků,.ročník žáků) Ovoce do škol Brainstorming. Ovoce a zelenina vitamíny. Zdravá výživa Celkem 28 žáků (1.ročník 7 žáků, 2.ročník žáků, 3.ročník žáků, 4.ročník žáků,.ročník žáků) 8.8 Hodnocení práce dvou tříd základní školy Základní škola Třída I. Tuto třídu navštěvovali žáci 1. ročníku a 2. ročníku. Do 1. ročníku nastoupilo 7 žáků. V listopadu 2014 nastoupil žák 1. ročníku, následně odešel v lednu 201. V únoru 201 nastoupil další žák. Tento ročník ukončilo úspěšně 8 žáků. Do 2. ročníku nastoupilo žáků.

15 Třída II. Ve třídě II. byla spojena 3., 4. a. ročník. Do 3. ročníku nastoupilo. žáků, v únoru se přistěhoval další žák. 3. ročník úspěšně ukončilo žáků. Do 4. ročníku nastoupilo. žáků, v květnu jedna žákyně přestoupila do ZŠ v Hejnicích. Do. ročníku nastoupilo. žáků, jedna žákyně se přistěhovala v listopadu a opět se v lednu odstěhovala. Ročník ukončilo žáků. S těmito žáky jsme se rozloučili, povinnou školní docházku plní dále v jiných školách.

16 9. údaje o výsledcích inspekční, kontrolní činnosti Krajská hygienická stanice Libereckého kraje Plnění povinností stanovených v zákoně č. 28/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve spojení s vyhláškou č. 410/200 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb. bez závad Česká školní inspekce stížnost nedůvodná Liberecký inspektorát Kontrolní audit č.9/2014/vsk Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 písm.a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole od do bez závad Kontrolní protokol č. 3/201/VSK Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4.písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole od do bez závad OSSZ Kontrolované období bez závad

17 10. základní údaje o hospodaření školy Hospodářský rok běží od do daného roku. Údaje za rok 2014: Výnosy Státní dotace Provozní příspěvek zřizovatele Vlastní výnosy Čerpání FKSP Čerpání RF Informační Motýlí centra S.O.S. digitálního vzdělávání Doplňková činnost Celkem , ,3 Náklady Investič ní výdaje Mzdy Odvody vč. přídělu do FKSP Učebnice a učební pomůcky DVPP Provozní náklady Doplňko vá činnost Celkem Hospodářský výsledek , , , údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11.1 školní dlouhodobé projekty Inkluzivní vzdělávání Dopravní výchova Ovoce do škol Laktea Obědy pro děti 11.2 grantové projekty NIDV Informační centra digitálního vzdělávání

18 12. údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Poskytovatel grantu Částka Název Přínosy pro školu NIDV Praha 14 90,- Informační centra digitálního vzdělávání Rozšíření výuky pomocí moderních technologií 13. Mateřská škola zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/ Charakteristika školy Prostory mateřské školy se nacházejí v prvním patře základní školy. V současné době jsou využity pro provoz MŠ dvě prostorné herny, ložnice, umývárna s toaletami a šatna. V přízemí se nachází školní kuchyně, jídelna, kde se děti stravují a tělocvična, která je všestranně využívána. V tomto školním roce byla v provozu jedna smíšená třída. K docházce bylo přihlášeno 22 dětí, 11 dívek a 11 chlapců. Do první třídy ZŠ odešlo 8 dětí. MŠ je v provozu denně od Výchovná práce V mateřské škole se snažíme vycházet z potřeb dětí a vytváříme takové podmínky, aby se zde děti cítily dobře. Děti se velmi často podílí na výzdobě školy. Respektujeme věkové zvláštnosti a dbáme na individuální přístup. Naší snahou je upevnit a posílit vztah k ostatním lidem, ke svému okolí a přírodě. Pracovali jsme podle školního vzdělávacího programu Žijeme v přírodě žijeme s přírodou. Vzdělávací program je rozdělen do týdenních plánů. Chceme co nejvíce rozvíjet osobnost dětí, jejich rozumové schopnosti i pracovní dovednosti. Připravujeme pro děti radostné oslavy svátků, navštěvujeme divadelní představení, zajišťujeme exkurze a pořádáme různé akce s rodiči, zapojujeme se do projektových dnů ZŠ a účastníme se regionálních výtvarných soutěží. Využíváme pěkného okolí k vycházkám i menším výletům. 3. Pracovnice mateřské školy Ředitelka: Vedoucí učitelka: Učitelka: Uklízečka: Kuchařka: Mgr. Jitka Šťastná Anna Klbíková Jitka Křelinová Jana Palasczuková Jiřina Beránková

19 Hospodářka: Jitka Gistrová 4. Přijímání dětí Zápis dětí do MŠ na školní rok 201/201 se uskutečnil v dle pravidel k přijímání k předškolnímu vzdělávání. Proběhl formou pohovoru se zákonnými zástupci a dětmi. Děti si prohlédly nové prostředí, dostaly drobné dárky. Přijatým dětem bylo vystaveno Rozhodnutí o přijetí.. Školní aktivity říjen: listopad: prosinec: leden: duben : květen: Kouzelnicá dětská show děti byly zapojeny do kouzlení společně s klaunem Halloweenská školka týdenní projektový den, plné her a tvoření Návštěva Jizerskohorského muzea seznámily se s parním strojem, strojem na výrobu krajky a tkaniček, prolétly se v leteckém trenažéru nad Bílým Potokem Mikulášská nadílka program s čerty, anděly a Mikulášem, který si pro nás připravili žáci ZŠ Vánoční besídka s rodiči pásmo písniček, básniček a koled, rozdávání dárků Prodloužená vycházka ke krmelci neseme zvířátkům tvrdý chléb, jablíčka, kaštany Nejkrásnější vajíčko účastnili jsme se soutěže v MCDO Hejnice Návštěva ekologického centra v Oldřichově v Hájích program Pekař peče housky děti si samy upekly housky, seznámily se s prací pekařů Čarodějnický den dopoledne plné her, zábavy a tvoření Mořský svět účast ve výtvarné soutěži MŠ Frýdlantska 3. místo Den Matek besídka pro maminky s překvapením Návštěva kina v Hejnicích- zde jsme shlédli pásmo pohádek pro předškoláky červen: Z pohádky do pohádky dobrodružná stezka plná úkolů spojena s hledáním pokladu Rozloučení s předškoláky slavnost plná her, úkolů a tanečků s překvapením V průběhu celého roku jsme navštěvovali místní knihovnu tím podporujeme rozvoj čtenářské gramotnosti.

20 Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou při ZŠ a MŠ Bílý Potok dne: Podpis předsedy ŠR: Výroční zpráva byla projednána a schválena na poradě pedagogických pracovníků školy dne: Výroční zprávu za školní rok 2014/201 vypracovala ředitelka školy dne : Mgr. Jitka Šťastná:

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2017/2018)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2017/2018) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 463 62 Hejnice Tel.: 482 322 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2017/2018) Zprávu předkládá:

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY čp. 148, 512 42 Poniklá IČO: 72743077 tel. 481585206 email: zs@ponikla.cz Charakteristika: Úplná základní škola- 9

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace. 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace. 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2014 / 2015 2 Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015 podle

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-134/09-08

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-134/09-08 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-134/09-08 Název školy Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o. p. s. Adresa: Ruprechtická 749/117, 460 14 Liberec 14 Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Výroční zpráva Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Přehled pracovníků školy 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5) Údaje o výsledcích vzdělávání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jana Palanská obec Kly Mělník

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jana Palanská obec Kly Mělník Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ Signatura: bc3cs101 Okresní pracoviště : Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-213/09-08 Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace Adresa: Fučíkova 430, 463

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Jiřina Janovská, řed.školy V Karlštejně, dne 15.9.2013 Obsah: Charakteristika školy..3 Plnění učebních plánů a učebních osnov.... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2015/2016)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2015/2016) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 6 62 Hejnice Tel.: 82 22 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 201/2016) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Název školy dle ZL: Základní škola Havířov Ţivotice Zelená2, okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROJEDNÁNA NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE 28.8.2014 ZPRÁVU PŘEDKLÁDÁ: PAEDDR. KAMILA PODRÁPSKÁ, PH.D.

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROJEDNÁNA NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE 28.8.2014 ZPRÁVU PŘEDKLÁDÁ: PAEDDR. KAMILA PODRÁPSKÁ, PH.D. VÝROČNÍ ZPRÁVA PROJEDNÁNA NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE 28.8.2014 ZPRÁVU PŘEDKLÁDÁ: PAEDDR. KAMILA PODRÁPSKÁ, PH.D. Název školy: Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2014 2015 1 Zprávu zpracoval: Miroslav Šimek Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2015 Zpráva byla předána : Městskému úřadu odb. školství Humpolec Obecnímu úřadu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Branky, okres Vsetín, příspěvková organizace Čj. ŘZŠMŠ 159 /2013 Účinnost : Spisový znak : 1.22 Skartační znak :

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Mateřská škola Beruška, Liberec, Na Pískovně 76/3, příspěvková organizace Na Pískovně 76/3, Liberec 4 46 4 tel. 485 3 e-mail: ms4.lbc@volny.cz Výroční zpráva za školní rok / zpracovala: Ladislava Sehnoutková

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY

OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace Skorošice 90, 790 66 Skorošice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.zs.skorosice.cz mailto:zs.skorosice@tiscali.cz

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2007 2008 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace Skorošice 90, 790 66 Skorošice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 www.zs.skorosice.cz mailto:zs.skorosice@tiscali.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy adresa školy: ředitelka školy: Součásti školy: ZŠ a MŠ Chodovice Chodovice 2 508 01 Hořice Mgr. Lenka Doležalová 724 985 324 základní škola mateřská škola školní jídelna

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Výroční zpráva o činnosti

Více

2011/2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN. (příloha č. 9)

2011/2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN. (příloha č. 9) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN (příloha č. 9) 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace 1. Charakteristika MŠ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-39/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-39/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-39/13-S Název právnické osoby Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Jiráskova 1519,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Výroční zpráva o činnosti školy Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Obsah * Základní údaje * Charakterístika školy a kopie zařazení školy do sítě *Přehled o žácích a výsledcích

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více