KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P"

Transkript

1 Projekt KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME PŘÍRODĚ (k průřezovému tématu Enviromentální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu : Garant projektu: Přílohy: Schválil dne: Mgr.Věra Sosnovcová, Mgr. Monika Macháčková Mgr. Monika Macháčková Podpůrné materiály , Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Cíl projektu: Cílem projektu je nabídnout žákům prostřednictvím činnostního učení možnost pochopit komplexnost a složitost vztahů člověka a životního prostředí, pozitivně ovlivňovat proces a rozvíjení klíčových kompetencí žáků s uplatněním širšího spektra dovedností. Cílová skupina žáků celá škola Osnova, časový plán projektu Přípravné práce 1 týden Seznámení cílové skupiny žáků s projektem objasnění cíle, organizace a časového rozvržení dílčích projektů. Příprava pomůcek, materiálu a určení prostoru. Zahájení projektu dle časového a tematického plánu realizace průřezových témat. Vlastní průběh dle projektů využití projektových dní a jednotlivých hodin vyučovacích předmětů

2 Název dílčího projektu: Cílová skupina Časová dotace odpovídá Jak se do lesa volá, tak se 1.-5.ročník Říjen 5 hodin Třídní učitel z lesa ozývá Lesní ekosystém a my ročník Říjen 8 hodin Třídní učitel Výlov rybníka ročník Listopad 6 hodin Třídní učitel Samá voda ročník Listopad 6 hodin Třídní učitel Mrazík v lese, co 1.-9.ročník Prosinec 4 hodin Třídní učitel přinese? Ovoce do škol aneb jíme ročník Leden 5 hodin Třídní učitel zdravě Děti, pozor, červená ročník Únor 6 hodin Třídní učitel Nenič mě, nebo zničím já 6.-9.ročník Březen 9 hodin Třídní učitel tebe Běží myška po poli ročník Duben 7 hodin Třídní učitel Základní podmínky ročník Květen 6 hodin Třídní učitel života Země česká, domov můj ročník Červen 5 hodin Třídní učitel Hodnocení projektu: Po skončení projektu žáci shlédnou prezentaci výstupních prací svých spolužáků a shrnou poznatky, které během projektu získali. Při společném setkání všech tříd příslušného ročníku, mluvčí třídy krátce zhodnotí přínos průřezového tématu Enviromentální výchovy pro třídní kolektiv i jednotlivce. Dílčí projekt: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá Charakteristika: Cílová skupina Časová dotace: Velikost skupiny: Metody: Pomocí lesního pedagoga a na základě vlastního prožitku dětí, přispět k pochopení souvislosti mezi lidmi a přírodou, vést k hodnocení ekologických problémů a vytváření odpovědnosti k ochraně přírody, lesa ročník 5 hodin (M, Čj, Prv, Vv) celá třída prezentace, diskuze, pracovně- výtvarná činnost Cíl: Pochopit význam lesa, poznat les v našem okolí, zvířata v lese, důležitost lesa pro člověka a zvířata, vytvoření vlastního názoru na ochranu tohoto bohatství, podchycení a rozvíjení citlivého vztahu k okolí, úcty a obdivu ke kráse, pěstování návyků správného chování v přírodě.

3 Rozvíjené kompetence: učení řešení problémů, spolupráce komunikativní pracovní občanské Klíčová slova: Les jehličnatý, listnatý, smíšený, význam stromů a lesa, lesní školka, správné chování v přírodě, nebezpečí lesa, lesní plody, houby Pomůcky: knihy: Maňásek, loutka pro motivaci, pomůcky na výtvarnou práci, kůra stromů, jehličí, větvičky, šišky, listy- přírodniny, S Martinem a Petem širým světem, Průvodce přírodou, Stromy, Savci, Ptáci, Popis/postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Výtvarná výchova + pracovní činnosti Matematika Český jazyk Prvouka Aktivita Odpovídá třídní učitel -skupiny dětí či jednotlivci pracují na prezentaci do ekokoutku na téma LES Náměty pro tvořivou činnost dětí: -práce s přírodním materiálem (kůra, listy, větve, plodykaštany, žaludy, šišky) -techniky (frotáž, tisk, koláž), práce hmotou (sádra, modelína, hlína) Učitel motivuje žáky pomocníkem (zvíře, vymyšlená věc, osoba), který pochází z lesa. Žáci plní různé matematické úlohy, úkoly zaměřené na dané téma. Při práci využívají dostupné přírodniny. Za odměnu jsou děti pozváni na návštěvu do lesa. (využití pracovních listů dostupné u koordinátora EVVO) Učitel předloží dětem knihy s lesní tématikou, společně přečtou jeden příběh či pohádku, kterou si zkusí převyprávět či zahrát. Rozhovor, pokládání otázek, kterými zjišťujeme pochopení a porozumění čtenému textu. Vycházka do místních lesů za přítomnosti lesního pedagoga, který dětem předává informace o lese a hospodaření v něm. Program je založen na zážitkovém poznávání lesa, kdy se děti učí vnímat les všemi smysly, přičemž dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Téma: význam lesa, fauna a flora lesa, důležitost lesa pro člověka a zvířata, správné chování v přírodě, houby, nebezpečí lesa, stromy, lesy (jehličnaté, listnaté, smíšené) Závěr: Třídní učitel se svou třídou zhodnotí průběh celého týdne, vyzdvihnou klady, zápory, přínos pro další práci.

4 Dílčí projekt: Lesní ekosystém a my Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Metody: Velikost skupin: Cíl: Přímá spolupráce dětí s lesním pedagogem vedoucí k seznámení se s ekosystémem lesního společenstva ročník 6 hodin (Př, Čj, Vl,PRv, Vv,Pč, Inf) Kolektivní a individuální práce, pracovně-výtvarná činnost, prezentace vlastní činnosti celá třída, jednotlivci Cílem projektu je pochopit význam lesa v krajině. Seznámit se s faunou (chráněná zvěř, škodná), florou (dřeviny, využití, stáří), škůdci lesa a jejími strážci, obeznámit se s profesí spojenou s lesním hospodářstvím. Rozvíjení kompetence: sociální, občanské, pracovní, komunikativní Pomůcky: S Martinem a Petem širým světem, přírodniny, pomůcky pro pracovní činnosti, - lesnicko-dřevařský vzdělávací portál zaměřený na vše okolo lesa, lesnictví, dřeva jako suroviny i jako uměleckého předmětu. Obsahuje také informace o lesní pedagogice. Popis/postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Český jazyk Přírodopis, Prvouka, Vlastivěda Výtvarná výchova, Pracovní vyučování Aktivita Odpovídá třídní učitel V závěru projektu proběhne literární činnost. - Žáci píší reflexe z vycházky s lesním pedagogem. (Úvahy, popis, klady, zápory lesní exkurze) - Žáci pomocí rýmu napíší báseň na téma les Nejlepší práce budou zveřejněny v prostorách ekokoutku. Vycházka s lesním pedagogem, který žáky seznámí s lesním ekosystémem (zaměří se na lesní zvěř škodnou, chráněnou). Další téma: Hony, myslivci, pytláci - pařez, letokruhy, využití dřeva škůdci lesa profese spojené s lesním hospodářstvím. Následující část se bude týkat výtvarně pracovního prožitku. Žáci pracují na prezentaci do ekokoutku na téma EKOSYSTÉM LESA. Práce může být reakcí na lesní exkurzi, může být zaměřena na jedno z probíraných témat. Volné vyjádření myšlenek, zapojení fantazie. Techniky: (kresba, malba, tisk, koláž- práce s přírodninami)

5 Informatika Žáci pracují s internetem (stránky: google, seznam, wikipedie) - Zpracují prezentaci v programu word (text+ obrázek) - Zpracují obrazovou prezentaci v programu (word nebo PowerPoint) na jedno z témat vycházky Práce s portálem Dílčí projekt: Výlov rybníka Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Metody: Cíl: Poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí ročník 7 hodin (Čj, Př, D, OV, Vv, Pč,) Skupinová práce, výtvarně- pracovní činnost, prezentace Žáci se učí pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v životě. Rozvíjené kompetence: Komunikativní Občanské Sociální Pomůcky: S Martinem a Petem širým světem, odpadky, papír, vodové, suché barvy Popis,postup,organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Výtvarná výchova, Pracovní vyučování Přírodopis, Dějepis, Občanská výchova 3 hodiny Občanská výchova, český jazyk Aktivita Odpovídá třídní učitel Žáci si vytvoří některé pomůcky pro další činnost. Živočichy žijící u vody, ve vodě- z papíru, vytvoří koláž z odpadků formátu A1 (konzervy, plast, láhve, víčka, slupky,obaly od jídla, nápojů...) Koordinátor EVVO domluví exkurzi s porybným na výlov rybníka v nedaleké vesnici Bražec. Po cestě k rybníku žáci sledují přírodu. V úvodu výlovu vyslechnou porybného, který žákům vysvětlí význam výlovu rybníka a kam se ryby odvážejí. Žáci mohou s porybným diskutovat o věcech kolem výlovu. Žáci uspořádají prezentaci pro ročník. První hodinu se věnují třídě (modrá), další hodinu třídě (hnědá). V průběhu hodiny starší žáci předávají hravou formou získané informace mladším spolužákům. Tři stanoviště 1. rostliny ve vodě u vody +chráněné r. a živočichové žijící u

6 vody a ve vodě+ chránění * 2. ryby- výlov rybníka ** 3. Nebezpečí pro rybníky a řeky +odpady, znečištění*** U stanoviště je vždy jeden, dva starší žáci, kteří organizují činnost, třídní učitel pomáhá, dohlíží. *U prvního stanoviště děti pracují s pracovními listy z knihy S Martinem a Petem širým světem, povídají si a popisují obrázky, na kterých jsou živočichové a rostliny u vody a ve vodě, odpovídají na otázky ** Zde se mladší žáci dozví o výlovu rybníka,jeho správcích a zkusí si ryby vylovit (pomocí vyrobeného prutu s magnetem loví papírové ryby s kovovou kancelářskou sponkou) ***Zde se žáci seznámí s vodními plochami na našem území, pomocí metodických materiálů určují, jaká nebezpečí, v podobě znečištění, vodě hrozí. Starší žáci využijí vyrobenou koláž s odpadky. V závěru projektu poděkují učitelé starším žákům za jejich snahu a podílení se při projektu, zhodnotí průběh, organizaci (obtížnost vystupování před dětmi, koordinace práce, zda je více zaujal samotný výlov či práce s mladšími spolužáky). Průběh projektu bude zachycen na fotografiích, které budou vystaveny v ekokoutku. Dílčí projekt: Samá voda Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Pomocí tvořivé aktivity dětí a zážitkového poznávání přispět k pochopení souvislosti mezi lidmi a přírodou, vést k hodnocení ekologických problémů a vytváření odpovědnosti k ochraně přírody ročník 6 hodin (Čj, Prv, Vv, Pč) Velikost skupiny: celá třída, skupiny 2 žáků Cíl: Poznat rostliny a živočichy u vody a ve vodě, pochopit význam přírody a vody pro člověka, poznat některé lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, uvědomit si nutnost ochrany čistoty vody Rozvíjené kompetence: učení řešení problémů, spolupráce komunikativní pracovní Klíčová slova: Vodní živočichové, živočichové žijící blízko vody, rybář, porybný, výlov rybníka, rostliny u vody a ve vodě, nebezpečí našich vod

7 Pomůcky: knihy: S Martinem a Petem širým světem, Od energie k odpadům, atlas Ohrožení a chránění živočichové, obrázkové encyklopedie, Vodní rostliny a živočichové, pomůcky na výtvarnou práci a pracovní výchovu Popis/postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Český jazyk Prvouka Prvouka Pracovní vyučování, výtvarná výchova Aktivita Odpovídá vyučující daného předmětu Čtení z knihy o vodě, příběhy, pohádky, aktuální články, zpravodaj. Následuje rozbor textu, rozhovor. Učitel vyzdvihne důležitost vody pro člověka, pitná voda, odpadní (viz. Kniha od energie k odpadům) Vycházka k místní čističce odpadních vod. Učitel vyzdvihne její účel. Vycházka k rybníku, pozorování života v okolí vody, čistota vody. Vodní plochy u nás. Význam vody pro lidské aktivity. Žáci se zúčastní připraveného programu staršími žáky. Děti postupně vystřídají tři stanoviště. Seznamují se s ekosystémem vody, vším co žije a roste u vody a ve vodě. Dalšími tématy jsou výlov rybníka, znečištění vod. Libovolná práce s dětmi na téma voda (všechno co k ní patří) - Živočichové, rostliny - Práce s papírem, lepení, skládání, výroba akvária, rybníku Závěr: Třídní učitel zhodnotí se svou třídou přínos projektu (rozhovor, diskuze), prohlédnou si vystavené fotografie v ekokoutku. Dílčí projekt: Mrazík v lese, co přinese? Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Metody: Cíl: Za přítomnosti lesního pedagoga přispět k rozvoji vztahu mezi člověkem a přírodou v zimním období ročník 6 hodin (Prv, Př,Čj) kolektivní a skupinová práce Pochopit úlohu lesního hospodáře k lesu a možnosti pomoci lidí v zimním období. Rozvíjené kompetence: učení řešení problémů, spolupráce Klíčová slova: Péče o zvířata v zimě, potrava v zimě, zimní spánek, chování zvěře, úloha myslivců, možnosti pomoci

8 Pomůcky: Zimní a teplé oblečení Popis/postup, organizace: Prvouka třída Přírodověda třída Český jazyk (1. stupeň) Tělesná výchova (1. Stupeň) Vycházka s lesním pedagogem do místních lesů. Téma: péče o zvířata v zimě, potrava v zimě, chování v lese v zimě, zimní spánek, úloha myslivců Vycházka s lesním pedagogem do místních lesů. Téma: péče o zvířata v zimě, potrava v zimě, chování v lese v zimě, zimní spánek, úloha myslivců Pohádka Mrazík, čtení, poslech, krátká ukázka Mrazíka, který se v zimě věnoval péči o les, pracovní listy, vytvořené učitelem na bázi opakování látky s motivy Mrazíka Hra na Mrazíka- Klasická oblíbená hra na honěnou. Jeden žák je Mrazík, který svým dotekem mrazí. Jakmile se dotkne spolužáka, onen zmražený se musí zastavit, roztáhnout nohy rozkročmo a čekat, dokud ho někdo neosvobodí podlezením pod jeho tělem. Pokud tak nikdo neučiní, zůstává zmražen a je tedy poraženým. Vyhrává Mrazík, který pomrazí všechny děti, pokud se mu to nepodaří, prohrál. Závěr: Žáci se na konci týdne sejdou v jedné třídě a každá třída přednese, co se dozvěděla na vycházce s lesním pedagogem, pozorujeme individuální připomínky, kladné či záporné reakce. Dílčí projekt: Ovoce do škol Charakteristika: Časová dotace: Cílová skupina: Metody: Uvědomit si problematiku vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. V souvislosti s problémy současného světa vede k poznání důležitosti péče o přírodu. 5 hodin (Pč, Př, Ov,) ročník (mohou se zapojit i mladší žáci) práce s PC, anketa, individuální práce

9 Cíl: Uvědomit si hodnotu zdraví, přivést děti k zájmu o své zdraví a k péči o životní prostředí jako jedné z podmínek zdravého způsobu života. Rozvíjené kompetence: občanské sociální pracovní komunikativní Klíčová slova: Pomůcky: kniha: výživová pyramida, BMI, zdravá strava, anketa Od energie k odpadům*, pomůcky pro tvořivou činnost dětí, počítače, internet, pracovní listy, Popis, postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Přírodopis Pracovní vyučování 3 hodiny Občanská výchova Aktivita Odpovídá třídní učitel Vysvětlí význam výživové pyramidy a jednotlivých složek* (informace na následujících odkazech). Využije internetových stránek na kterých si žáci změří své BMI,vyplní testy, na si mohou zahrát s pyramidou zdravé výživy, další odkazy na užitečné stránky, pracovní listy viz. projekt ovoce do škol Náměty pro činnost se žáky: - žáci si vytvoří pyramidu zdravé výživy. Na formát A3 s předtištěnou pyramidou lepí různé druhy potravin (vystřižené z novin, časopisů) podle toho, kolikrát denně bychom je měli konzumovat. - vytvoření, výroba zdravého pokrmu- ochutnávka POSLEPU (žák má zavázané oči a snaží se ochutnávkami potravin přijít na to co to je, jakou má chuť) - práce s internetovými odkazy vytvoření didaktické pomůcky (viz. Projekt Ovoce do škol) Žáci vyjdou do ulic města a pořádají anketu. Témata: Jak často jíte zeleninu, ovoce? Máte vy nebo někdo z rodiny problémy s nadváhou? Držíte dietu? Sportujete? Jste vegetariáni? Apod. Ze získaných odpovědí vyvodí závěr. Závěr: V závěru projektu bude uspořádaná prezentace na tabulích ekokoutku, žáci vystaví průběh a výsledky ankety, výrobky, vyplněné pracovní listy.

10 Dílčí projekt: Děti, pozor, červená! Charakteristika: Žáci na základě získaných informací pochopí význam dopravy, její přínos pro člověka, ale i negativní vliv na životní prostředí. Cílová skupina: 2. 5.ročník Časová dotace: 6 hodin (Čj, M, Vv) Metody: Cíl: skupinová práce, řízený rozhovor, výtvarná činnost, vycházka Pochopit význam dopravy osobní i nákladní, vliv dopravy na životní prostředí, dodržování dopravních předpisů, chování v dopravních prostředcích. Rozvíjené kompetence: k učení k řešení problémů komunikativní pracovní sociální Klíčová slova: dopravní značení, dopravní prostředky, druhy dopravy, znečištění ovzduší, klady a zápory dopravy, životní prostředí Pomůcky:kniha: Co si pamatuje (nejen)babička, obrázky dopravních prostředků, dopravní značky, Popis/postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Prvouka Aktivita Odpovídá vyučující daného předmětu 1. hodina V první části hodiny se žáci seznamují s pojmem doprava, jaký druhy dopravy známe (žáci dostanou každý obálku s dopravními prostředky a mají za úkol přiřadit je ke správnému druhu dopravy), společně zapisují na tabuli + a dopravy pro naše zdraví a životní prostředí, žáci se snaží sami přijít na pravdivá fakta, učitel je směruje správným směrem. V druhé části hodiny žáci kreslí do sešitu, jak by se dala situace zlepšit, učitel pomáhá navrhovat opatření. (více jízdy na nemotorových vozidlech, vynalezení ekoauta, ) Využití knihy Co si pamatuje (nejen)babička Vycházka (2. hodina)- téma: Dopravní značky- žáci vyjdou do ulic a zakreslují si na papír, jaké druhy značek

11 Český jazyk Výtvarná výchova Matematika viděli, zároveň si vysvětlí jejich význam, všímají si dodržování předpisů chodci, řidiči Druhy dopravy-žáci se dopraví k větší pozemní komunikaci, jedna skupina žáků si všímá nákladní dopravy (zaznamenává body na papír)druhá skupina dětí sleduje osobní dopravu (též zaznamenávají na papír). Všímají si rozdílné rychlosti vozidel. V závěru hodiny porovnají výsledky. Vliv dopravy na životní prostředí- žáci vyjdou do ulic města a tážou se občanů, jestli si myslí, že doprava ovlivňuje životní prostředí a jestli ano, jakým způsobem. Žáci za pomoci učitele výsledky zhodnotí a udělají závěr, zdali mají lidé přehled o ekologické situaci. Výsledky mohou využít jako prezentaci v ekokoutku. Četba pohádky, příběhu s námětem aut, dopravy, cyklistiky, obrázkové čtení, ukázky knih s dopravními prostředky. Hra závodyžáci soupeří ve dvojicích. Stojí v dané části třídy, učitel ukazuje slova (v rámci dopravy), kde chybí př. písmenko, y nebo i a žáci jej musí po odkrytí co nejrychleji vyslovit. Se správnou odpovědí postupují o krok vpřed. Vítězem je ten, který dorazí co nejdříve do cíle. - Multimediální interaktivní populárně naučný portál, který je věnován bezpečnosti silniční dopravy a životnímu prostředí. Téma: Druhy dopravy- žáci pracují ve skupině, zvolí si libovolnou techniku (př. vytvoření koláže rozdělení dopravy-používají noviny, výstřižky, které lepí na arch papíru) Zápory a klady dopravy- dětí pracují individuálně nebo ve skupině, zvolí si libovolnou výtvarnou techniku a snaží se vystihnout + a dopravy na životní prostředí, obyvatelstvo (můžou se zaměřit na jeden klad, zápor či vice) Matematické úlohy s tématikou dopravy, sčítání a odčítání (opět hra na závody- místo slov příklady) Závěr: Učitel zhodnotí práci s dětmi vždy na konci hodiny, co je bavilo, co méně, co je zaujalo, zdařilé práce zveřejní v ekokoutku.

12 Dílčí projekt: Nenič mě, nebo já zničím tebe Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Metody: Jak jednotlivé aktivity lidské činnosti ovlivňují životní prostředí. Vztah člověka a prostředí péče o životní prostředí, odpovědný přístup k prostředí v každodenním životě, rozlišování závažnosti ekologických problémů ročník 9 hodin (Z, Př, M, OV, Pč, Vv,Inf) skupinová práce, samostatná práce, prezentace, diskuse Velikost skupiny: Cíl: Žáci by si měli uvědomit vážnost stavu životního prostředí, a jak by každý mohl přispět k jeho zlepšení. Pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy, získat a zpracovat aktuálních informace o stavu prostředí, vytvořit vlastní návrhy na ochranu životního prostředí. Rozvíjené kompetence: k učení k řešení problému komunikativní sociální a personální občanské Klíčová slova: Pomůcky:kniha: Postup, organizace: ekologie, životní prostředí, globální problémy, ochrana přírody, Od energie k odpadům*, Co si pamatuje (nejen) babička**, S Martinem a Petem širým světem, noviny, časopisy, odborná literatura, internet, sběrný materiál aj. potřeby pro pracovní činnosti Učitel si před začátkem projektu důkladně prostuduje dostupné materiály, které jsou důležitým zdrojem informací pro práci. Vyučovací předmět Aktivita Časová dotace Odpovídá vyučující daného předmětu Zeměpis Nedostatek vody (viz. kniha Co si pamatuje 1. hodina (nejen) babička, str ), žáci pracují s knihou, ve zkratce se od učitele dozví obsah článku, něco si přečtou a dále se věnují úkolům na straně 19/1,2,3 v souvislosti s vodou a jejím nedostatkem se učitel zmíní i o možnosti ohrožení, kdyby se zvedly hladiny oceánů (str. 22),žáci pracují s atlasem. 2. hodina Žáci se snaží v souvislosti se zadaným tématem (doprava, zemědělství, průmysl) společně sepsat na tabuli, čím tato odvětví hospodářství negativně působí na životní

13 prostředí. Učitel žáky rozdělí do třech skupin. Přírodopis Matematika Občanská výchova Informatika Pracovní činnosti, výtvarná výchova Doprava výfukové plyny (emise, imise), ropné havárie Zemědělství chybné zemědělské postupy (eroze půdy), kácení lesů, vysoká chemizace Průmysl znečištění vod průmyslovými odpady, skleníkový efekt, používání freonů (narušení ozonové vrstvy). Ve skupinách se žáci zabývají svým tématem a snaží se přijít na klady těchto odvětví. Vytvoří tak jakýsi přehled doplněný kresbami, obrázky, ze kterého budou zřejmá pozitiva a negativa odvětví. V této hodině žáci přednesou to, na čem pracovali, každá skupina prezentuje své myšlenky. Poté se všichni společně snaží vymyslet a předkládat návrhy, jak by mohl každý z nás přispět ke zlepšení životního prostředí. (Skupiny zasahují do všech témat) Hra Na dobrého hospodáře (viz. kniha Co si pamatuje (nejen) babička, str. 27 Znečištění a odpady (viz kniha Co si pamatuje (nejen) babička, str. 31/2 Lidská populace (viz kniha Co si pamatuje (nejen) babička, str. 23/2 Snižování druhové rozmanitosti (viz. Kniha Co si pamatuje (nejen) babička, str. 20/1) + jiné další příklady Zabýváme se ekologickými problémy světa.** (str ) - Nedostatek vody - Snižování druhové rozmanitosti - Ztenčování ozonové vrstvy - Změny klimatu - Lidská populace Učitel si zorganizuje hodinu podle své představy, na výběr má z těchto témat, záleží na něm, jestli žáci budou pracovat skupinově nebo celá třída. Hodina může být postavena na práci s knihou (téma po tématu, plnění úkolů a her), jelikož činnosti v ní vedou k plnění zadaného cíle. Žáci pracují s internetem, úkoly naleznou v následující knize, za pomoci učitele je plní. Kniha:Co si pamatuje (nejen) babičkastr.21/1 str. 23/1 str. 24/1,2 str. 31/4,5 V úvodu hodiny se učitel věnuje odpadům a jejich způsobu řešení.*

14 Práce s odpadovým materiálem. Žáci se pokouší vyrobit co možná nejnápaditější výrobek z odpadového material- EKOHRANÍ- mohu vymyslet stroj na zpracování surovin, či vynález, který bude řešit ekologické katastrofy, problemy. Závěr: Učitelé z jednotlivých hodin opět vyberou zdařilé práce, které umístí do ekokoutku, na závěr hodiny se od žáků (řízeným rozhovorem) dozví, proč si myslí, že jim jsou předkládány tyto informace, proč se věnujeme těmto tématům, apod. Dílčí projekt: Běží myška po poli Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Metody: Cíl: Pomocí vycházky a tvořivé aktivity dětí přispět k pochopení souvislosti mezi lidmi a přírodou a vytvářet odpovědnosti k ochraně přírody ročník 7 hodin (Čj, Prv, Pv)) skupinová práce, prezentace, dramatizace, pracovní činnost Poznat zemědělské plodiny, plevele, a škůdce polí, pochopit význam změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích. Rozvíjené kompetence: učení řešení problémů, spolupráce komunikativní pracovní Klíčová slova: Pomůcky: knihy : zemědělská plodina, plevel, škůdce, hnojení, zemědělské stroje, setí, sklizeň Co Anička a Martin dovedou, obrazový materiál zemědělské plodiny, atlas rostlin, atlas živočichů, zemědělské stroje, balicí papír, lepidlo, obrázky Popis/postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Prvouka 3 hodiny Aktivita Odpovídá vyučující daného předmětu hodina Motivujeme děti básní naučenou v hodině českého jazyka. Následuje otázka, proč se věnujeme právě myšce a ne jinému zvířeti,

15 můžeme s dětmi navázat na škůdce, proč a kde žijí svůj život. Následuje vycházka- žáci pozorují život na poli a v jeho okolí, určují zemědělské plodiny, hledají škůdce (housenky, myši, mšice, mandelinky, slimáky a jiné plže) a plevele. Učitel s dětmi komunikuje, odpovídá na otázky, sám také nějaké pokládá (kdy se orá, seje, sklízí). Na níže uvedeném odkazu učitelé najdou informace a obrazový materiál: plevele, škůdci Čtení, český jazyk Pracovní vyučování 3. hodina V hodině prvouky si děti zkusí zasadit, vypěstovat vlastní plodinu, která roste i na poli (brambora, obilí, kukuřice) Průběh zdokumentují fotografiemi, které budou vystaveny v ekokoutku. Čtení a dramatizace pohádky O veliké řepě, Bouda budka- můžeme navázat na myšku a s ní spojenou báseň, kterou se žáci naučí. (Báseň Běží myška po poli k dispozici u koordinátora EVVO).Využití pracovních listů a prezentace s následujícími náměty (u koordinátora EVVO): 1. Obilniny a jejich význam. 2. Škůdci na poli. 3. Plevele na poli. 4. Práce na poli dříve a dnes. - prezentace obsahuje obrázky, které se postupně odkrývají, děti se formou hry snaží o to, kdo dřív obrázek uhodne. na tomto serveru naleznete obrázky a informace ohledně škůdců, plevele Každý žák obdrží obálku s obrázky (škůdci, obilniny, zemědělské stroje, plevele) a snaží se je přiřadit k danému nadřazenému slovu. Žáci pracují (ve skupinách, individuálně) na téma: Obilniny- vytvoří knihu, sešit, přehled známých obilnin- obrázky (z novin)mohou být doplněny: 1. vlastní kresbou obilniny, či dokreslení, 2. obilniny + zvířata, pro které jsou pokrmem, 3. Obilniny+ potraviny, které se z nich vyrábí, kukuřice- žmolkování Škůdci na poli- žáci mohou opět vytvořit přehled škůdců (které například viděli na vycházce, v knize), výroba jednoho ze škůdců

16 Zemědělské stroje- kresba-koláž (stroje obdělávají půdu) Dílčí projekt: Základní podmínky života Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Aktivita zaměřená na propojenost základních složek prostředí, jejich ohrožení a ochranu u nás i ve světě ročník 6 hodin (Vv., Z., Př.) Metody: výtvarná práce, skupinová práce, samostatná práce, pokusy, pozorování Velikost skupiny: 4 žáci Cíl: Pomocí vlastních zkušeností si žáci ověří podmínky života na Zemi (vzduch, voda, půda, živiny, světlo, teplo). Rozvíjené kompetence: k učení k řešení problému komunikativní sociální a personální občanské Klíčová slova: Pomůcky: kniha: půda, rekultivace, klimatické změny, ovzduší, koloběh vody, pitná voda Od energie k odpadům, Co si pamatuje (nejen) babička, noviny, časopisy, odborná literatura, internet, čtvrtky, fixy, pastelky, Postup organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Pracovní činnosti Aktivita Zodpovídá vyučující daného předmětu - žáci pracují s internetem. Multimediální ročenka obsahuje tři sekce: Krajina - Voda - Vzduch. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně členěné, obsahují přehledné texty, obrázky, animace. Stránky obsahují množství výukových her, testů i užitečný slovníček pojmů. l

17 - pokud není k dispozici počítačová učebna, žáci vyrobí maketu jedné ze složek (prostorová práce, využít mohou barvy, papír, přírodniny, odpadové materiály, aj.) Mohou pracovat ve skupinách, každá na jedné složce -výrobky budou vystaveny v ekokoutku Zeměpis 1. hodina Organizace hodiny spočívá na učiteli. Může s dětmi pracovat ve skupinách, či mohou hromadně pracovat téma po tématu. Pokud nestihnou vše v této hodině, pokračují v další, až splní svůj úkol, přesunou se do počítačové učebny, kde budou pracovat s následujícím odkazem Energie- práce s knihou Od energie k odpadům ovzduší složení vzduchu, jeho význam pro život, ohrožení a čistota ovzduší, klimatické změny (Kniha Od energie k odpadům str. 29, Co si pamatuje (nejen)babička str a str , Klimatické změny- program v PDF) voda- význam vody, koloběh vody ochrana a čistota vody, pitná voda- žáci shlédnou prezentaci (prezentace u koordinátora EVVO), mohou nakreslit koloběh vody (plakát) půda složení, vznik, ohrožení půdy, zdroj obživy, těžba, rekultivace žáci pracují podle pracovních listů, postupně si vysvětlují podstatné body (pracovní listy Půda a zemědělství, Závislost člověka na půdě, aj. u koordinátora EVVO), nakreslí složení, vrstvy půdy (plakát) 2. hodina práce s internetovým serverem server, který je určen pro děti, informuje o:vdzuch, voda, energie, odpady, krajina, klima, rekultivace, obsahuje:kvízy, hry, komiksy, ekorady Přírodopis Úkol: Na papír napište, co si myslíte, že potřebují rostliny a živočichové pro svůj život. Společně vyhodnotíme. Závěr: rostliny a živočichové potřebují světlo, teplo, vzduch, živiny, vodu. Pokusy: Připravíme pokusy, při kterých si

18 ověříme, zda jsme nalezli všechny podmínky pro život rostlin. Pozorování rostlin Každý žák zasadí do kelímku naklíčený hrách a na kelímek napíše jeho umístění ve škole. Po dobu 3-4 týdnů se o svůj kelímek stará, pozoruje a zapisuje, o kolik centimetrů rostlina vyrostla, jakou má barvu, zda je silná nebo slabá, jaké má listy. Umístění kelímků (záleží na počtu žáků, můžeme některá místa vyloučit) 1. kelímek dáme do lednice a nebudeme ho zalévat 2. kelímek dáme do lednice a budeme ho zalévat 3. kelímek dáme do skříně a nebudeme ho zalévat 4. kelímek dáme do skříně a budeme ho zalévat 5. kelímek dáme na okno a nebudeme ho zalévat 6. kelímek dáme na okno a budeme ho zalévat 7. kelímek dáme do kamínků a budeme ho zalévat 8. kelímek dáme do kamínků a nebudeme ho zalévat 9. kelímek dáme do vody 10. kelímek dáme do země na okno, zalijeme ho, přikryjeme ho igelitovým sáčkem Závěr: žáci zhodnotí, kterému kelímku se dařilo nejlépe (měl by to být kelímek č. 6) Dýchání rostlin a živočichů Žáci dají do sáčku větvičku, upevní ho provázkem. Pozorují kapičky vody, které se objeví uvnitř sáčku. Závěr pokusu: rostlina dýchá. Žáci zkouší zadržet dech (ucpou si nos). Závěr: Nevydržíme dlouho bez vzduchu Teplo a energie Učitelé nachytají několik much nebo jiných bezobratlých živočichů. Společně s žáky je vloží do nádoby. Ve škole je umístí na několik minut do chladničky. Pak je přemístí do tepla.

19 Pozorují, co se děje, když se podchlazení živočichové zahřívají. Závěr: Živočichové zklidní své životní funkce na minimum, šetří energii a chovají se jako při přezimování. Po ohřátí se všechny funkce postupně obnovují (zdroj: V závěru hodiny shrneme výsledky všech pokusů, v průběhu dění je můžeme zapisovat, dělat poznámky. Žáci se pokouší přijít na to, co by se stalo, kdybychom neměli tyto podmínky (pracuje jedna skupina a sepisuje připomínky na arch papíru), druhá skupina přemýšlí, jak se chovat co nejšetrněji k těmto podmínkám (vymýšlí způsoby šetření, ochrany- půda,voda, ovzduší, energie). Závěr: Každý vyučující s danou třídou zhodnotí na konci hodiny cíl jejich práce, a jestli ho bylo dosaženo. V ekokoutku budou zveřejněny: výsledky a průběhy pokusů, výrobky, vyplněné pracovní listy. Dílčí projekt: Země česká, domov můj Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Metody: Velikost skupiny: Cíl: Žáci se zabývají činnostmi vedoucí k odpovědnosti za život v budoucnosti, citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví, poznávají místní přírodu a kulturu obce/města ročník 8 hodin (Čj, Pč, Vv, Prv,Vl) skupinová práce, výtvarná činnost návaznost na pracovní činnost, vycházka celá třída Poznat místní přírodní a kulturní prostředí/dědictví, porovnat město vesnici, pochopit vliv lidských aktivit, které mají za následek změny v krajině, ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace, pochopit význam ochrany přírody a kulturních památek

20 Rozvíjené kompetence: komunikativní pracovní sociální a personální občanská Klíčová slova: Pomůcky: Knihy: lidské sídlo, město, vesnice, kulturní a přírodní dědictví, lidské aktivity, chráněná území, chránění živočichové Co si pamatuje (nejen) babička*, Od energie k odpadům**, kronika města Bochov, výtvarné pomůcky dle potřeb, slepé mapky náměstí a jeho okolí, letáky, prospekty, stránky o historii české republiky Popis/postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Výtvarná výchova + Pracovní vyučování Prvouka Aktivita Odpovídá vyučující daného předmětu Skládka Činov- koláž z odpadového materiálu** Město X vesnice- práce s papírovými krabicemi, kartonem Stroj času- výběr libovolné výtvarné techniky Žáci si vyberou jedno z témat, na které budou pracovat, individuálně či ve skupině. Dvě skupiny dětí pracují na těchto tématech. - Chránění živočichové a rostliny v našem kraji ( Bražecko, Bochovsko, Svatošské skály, Slavkovský les) Učitel poskytne žákům dostatečné materiály, ze kterých žáci tvoří informační tabule texty prokládané obrázky. Učitel prochází mezi skupinami a řeší s nimi aktuální problémy. - Jak se naše příroda mění- lidské zásahy, výstavba domů, věžáků, silnic, dálnic, továrny, elektrárny (práce na téma Stroj času- též tvoří informační tabuli, která je sestavena od minulosti po současnost)* Nebo mohou vyzdvihnout podobu civilizace dříve a dnes (práce na velký arch papíru). Práce může být pojata civilizace- od dob, kdy si lidé vyráběli sami nástroje, nebo jako civilizacenaše město, jak se vyvíjelo, či civilizace- obecně. V závěru hodiny, či na začátku příští žáci

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

01 Báječné místo pro život Metodický list

01 Báječné místo pro život Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 01 Báječné místo pro

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012

Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012 Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012 1. EVVO jako součást ŠVP je náplní předmětů Př, Ch, Ov, Rv, Z, Vv, Pč, Čj. 2. Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti

Více

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Mgr.Jiřina Kalousková, koordinátor EVVO OBECNÝ DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO STRATEGICKÝ SMĚR: 1. Zodpovědně a důsledně naučit ţáky, učitele a ostatní personál školy třídit odpad,

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA 5.4. 5.4.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA: Vyučovací předmět Přírodověda vychází

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

Struktura vyučovací hodiny ve třídě se začleněným žákem se speciálními potřebami. Radmila Bémová, Klára Tejmarová

Struktura vyučovací hodiny ve třídě se začleněným žákem se speciálními potřebami. Radmila Bémová, Klára Tejmarová Struktura vyučovací hodiny ve třídě se začleněným žákem se speciálními potřebami Radmila Bémová, Klára Tejmarová struktura vyučovací hodiny začleněného žáka by měla odpovídat struktuře hodiny všech ostatních

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá, rozliší a použije barvy míchá barvy, vytváří odstíny - míchání barev, rozlévání barev - hra s barvou - podzimní krajina, duha Angličtina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT Šk.rok: 2013/2014 Zpracoval(a): Mgr.Věra Purnochová Základní údaje Rozsah projektu: celoškolní Termín (datum): září 2013, prezentace práce 5.10.2013 na Jablečném dni Časová

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Téma: Živá příroda houby Kňavová Michaela Cíl: Seznámení s živou přírodou houby (jejich stavba, výživa, dělení, význam pro člověka).naučit

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 17. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy. Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat

Více