KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P"

Transkript

1 Projekt KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME PŘÍRODĚ (k průřezovému tématu Enviromentální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu : Garant projektu: Přílohy: Schválil dne: Mgr.Věra Sosnovcová, Mgr. Monika Macháčková Mgr. Monika Macháčková Podpůrné materiály , Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Cíl projektu: Cílem projektu je nabídnout žákům prostřednictvím činnostního učení možnost pochopit komplexnost a složitost vztahů člověka a životního prostředí, pozitivně ovlivňovat proces a rozvíjení klíčových kompetencí žáků s uplatněním širšího spektra dovedností. Cílová skupina žáků celá škola Osnova, časový plán projektu Přípravné práce 1 týden Seznámení cílové skupiny žáků s projektem objasnění cíle, organizace a časového rozvržení dílčích projektů. Příprava pomůcek, materiálu a určení prostoru. Zahájení projektu dle časového a tematického plánu realizace průřezových témat. Vlastní průběh dle projektů využití projektových dní a jednotlivých hodin vyučovacích předmětů

2 Název dílčího projektu: Cílová skupina Časová dotace odpovídá Jak se do lesa volá, tak se 1.-5.ročník Říjen 5 hodin Třídní učitel z lesa ozývá Lesní ekosystém a my ročník Říjen 8 hodin Třídní učitel Výlov rybníka ročník Listopad 6 hodin Třídní učitel Samá voda ročník Listopad 6 hodin Třídní učitel Mrazík v lese, co 1.-9.ročník Prosinec 4 hodin Třídní učitel přinese? Ovoce do škol aneb jíme ročník Leden 5 hodin Třídní učitel zdravě Děti, pozor, červená ročník Únor 6 hodin Třídní učitel Nenič mě, nebo zničím já 6.-9.ročník Březen 9 hodin Třídní učitel tebe Běží myška po poli ročník Duben 7 hodin Třídní učitel Základní podmínky ročník Květen 6 hodin Třídní učitel života Země česká, domov můj ročník Červen 5 hodin Třídní učitel Hodnocení projektu: Po skončení projektu žáci shlédnou prezentaci výstupních prací svých spolužáků a shrnou poznatky, které během projektu získali. Při společném setkání všech tříd příslušného ročníku, mluvčí třídy krátce zhodnotí přínos průřezového tématu Enviromentální výchovy pro třídní kolektiv i jednotlivce. Dílčí projekt: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá Charakteristika: Cílová skupina Časová dotace: Velikost skupiny: Metody: Pomocí lesního pedagoga a na základě vlastního prožitku dětí, přispět k pochopení souvislosti mezi lidmi a přírodou, vést k hodnocení ekologických problémů a vytváření odpovědnosti k ochraně přírody, lesa ročník 5 hodin (M, Čj, Prv, Vv) celá třída prezentace, diskuze, pracovně- výtvarná činnost Cíl: Pochopit význam lesa, poznat les v našem okolí, zvířata v lese, důležitost lesa pro člověka a zvířata, vytvoření vlastního názoru na ochranu tohoto bohatství, podchycení a rozvíjení citlivého vztahu k okolí, úcty a obdivu ke kráse, pěstování návyků správného chování v přírodě.

3 Rozvíjené kompetence: učení řešení problémů, spolupráce komunikativní pracovní občanské Klíčová slova: Les jehličnatý, listnatý, smíšený, význam stromů a lesa, lesní školka, správné chování v přírodě, nebezpečí lesa, lesní plody, houby Pomůcky: knihy: Maňásek, loutka pro motivaci, pomůcky na výtvarnou práci, kůra stromů, jehličí, větvičky, šišky, listy- přírodniny, S Martinem a Petem širým světem, Průvodce přírodou, Stromy, Savci, Ptáci, Popis/postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Výtvarná výchova + pracovní činnosti Matematika Český jazyk Prvouka Aktivita Odpovídá třídní učitel -skupiny dětí či jednotlivci pracují na prezentaci do ekokoutku na téma LES Náměty pro tvořivou činnost dětí: -práce s přírodním materiálem (kůra, listy, větve, plodykaštany, žaludy, šišky) -techniky (frotáž, tisk, koláž), práce hmotou (sádra, modelína, hlína) Učitel motivuje žáky pomocníkem (zvíře, vymyšlená věc, osoba), který pochází z lesa. Žáci plní různé matematické úlohy, úkoly zaměřené na dané téma. Při práci využívají dostupné přírodniny. Za odměnu jsou děti pozváni na návštěvu do lesa. (využití pracovních listů dostupné u koordinátora EVVO) Učitel předloží dětem knihy s lesní tématikou, společně přečtou jeden příběh či pohádku, kterou si zkusí převyprávět či zahrát. Rozhovor, pokládání otázek, kterými zjišťujeme pochopení a porozumění čtenému textu. Vycházka do místních lesů za přítomnosti lesního pedagoga, který dětem předává informace o lese a hospodaření v něm. Program je založen na zážitkovém poznávání lesa, kdy se děti učí vnímat les všemi smysly, přičemž dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Téma: význam lesa, fauna a flora lesa, důležitost lesa pro člověka a zvířata, správné chování v přírodě, houby, nebezpečí lesa, stromy, lesy (jehličnaté, listnaté, smíšené) Závěr: Třídní učitel se svou třídou zhodnotí průběh celého týdne, vyzdvihnou klady, zápory, přínos pro další práci.

4 Dílčí projekt: Lesní ekosystém a my Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Metody: Velikost skupin: Cíl: Přímá spolupráce dětí s lesním pedagogem vedoucí k seznámení se s ekosystémem lesního společenstva ročník 6 hodin (Př, Čj, Vl,PRv, Vv,Pč, Inf) Kolektivní a individuální práce, pracovně-výtvarná činnost, prezentace vlastní činnosti celá třída, jednotlivci Cílem projektu je pochopit význam lesa v krajině. Seznámit se s faunou (chráněná zvěř, škodná), florou (dřeviny, využití, stáří), škůdci lesa a jejími strážci, obeznámit se s profesí spojenou s lesním hospodářstvím. Rozvíjení kompetence: sociální, občanské, pracovní, komunikativní Pomůcky: S Martinem a Petem širým světem, přírodniny, pomůcky pro pracovní činnosti, - lesnicko-dřevařský vzdělávací portál zaměřený na vše okolo lesa, lesnictví, dřeva jako suroviny i jako uměleckého předmětu. Obsahuje také informace o lesní pedagogice. Popis/postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Český jazyk Přírodopis, Prvouka, Vlastivěda Výtvarná výchova, Pracovní vyučování Aktivita Odpovídá třídní učitel V závěru projektu proběhne literární činnost. - Žáci píší reflexe z vycházky s lesním pedagogem. (Úvahy, popis, klady, zápory lesní exkurze) - Žáci pomocí rýmu napíší báseň na téma les Nejlepší práce budou zveřejněny v prostorách ekokoutku. Vycházka s lesním pedagogem, který žáky seznámí s lesním ekosystémem (zaměří se na lesní zvěř škodnou, chráněnou). Další téma: Hony, myslivci, pytláci - pařez, letokruhy, využití dřeva škůdci lesa profese spojené s lesním hospodářstvím. Následující část se bude týkat výtvarně pracovního prožitku. Žáci pracují na prezentaci do ekokoutku na téma EKOSYSTÉM LESA. Práce může být reakcí na lesní exkurzi, může být zaměřena na jedno z probíraných témat. Volné vyjádření myšlenek, zapojení fantazie. Techniky: (kresba, malba, tisk, koláž- práce s přírodninami)

5 Informatika Žáci pracují s internetem (stránky: google, seznam, wikipedie) - Zpracují prezentaci v programu word (text+ obrázek) - Zpracují obrazovou prezentaci v programu (word nebo PowerPoint) na jedno z témat vycházky Práce s portálem Dílčí projekt: Výlov rybníka Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Metody: Cíl: Poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí ročník 7 hodin (Čj, Př, D, OV, Vv, Pč,) Skupinová práce, výtvarně- pracovní činnost, prezentace Žáci se učí pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v životě. Rozvíjené kompetence: Komunikativní Občanské Sociální Pomůcky: S Martinem a Petem širým světem, odpadky, papír, vodové, suché barvy Popis,postup,organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Výtvarná výchova, Pracovní vyučování Přírodopis, Dějepis, Občanská výchova 3 hodiny Občanská výchova, český jazyk Aktivita Odpovídá třídní učitel Žáci si vytvoří některé pomůcky pro další činnost. Živočichy žijící u vody, ve vodě- z papíru, vytvoří koláž z odpadků formátu A1 (konzervy, plast, láhve, víčka, slupky,obaly od jídla, nápojů...) Koordinátor EVVO domluví exkurzi s porybným na výlov rybníka v nedaleké vesnici Bražec. Po cestě k rybníku žáci sledují přírodu. V úvodu výlovu vyslechnou porybného, který žákům vysvětlí význam výlovu rybníka a kam se ryby odvážejí. Žáci mohou s porybným diskutovat o věcech kolem výlovu. Žáci uspořádají prezentaci pro ročník. První hodinu se věnují třídě (modrá), další hodinu třídě (hnědá). V průběhu hodiny starší žáci předávají hravou formou získané informace mladším spolužákům. Tři stanoviště 1. rostliny ve vodě u vody +chráněné r. a živočichové žijící u

6 vody a ve vodě+ chránění * 2. ryby- výlov rybníka ** 3. Nebezpečí pro rybníky a řeky +odpady, znečištění*** U stanoviště je vždy jeden, dva starší žáci, kteří organizují činnost, třídní učitel pomáhá, dohlíží. *U prvního stanoviště děti pracují s pracovními listy z knihy S Martinem a Petem širým světem, povídají si a popisují obrázky, na kterých jsou živočichové a rostliny u vody a ve vodě, odpovídají na otázky ** Zde se mladší žáci dozví o výlovu rybníka,jeho správcích a zkusí si ryby vylovit (pomocí vyrobeného prutu s magnetem loví papírové ryby s kovovou kancelářskou sponkou) ***Zde se žáci seznámí s vodními plochami na našem území, pomocí metodických materiálů určují, jaká nebezpečí, v podobě znečištění, vodě hrozí. Starší žáci využijí vyrobenou koláž s odpadky. V závěru projektu poděkují učitelé starším žákům za jejich snahu a podílení se při projektu, zhodnotí průběh, organizaci (obtížnost vystupování před dětmi, koordinace práce, zda je více zaujal samotný výlov či práce s mladšími spolužáky). Průběh projektu bude zachycen na fotografiích, které budou vystaveny v ekokoutku. Dílčí projekt: Samá voda Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Pomocí tvořivé aktivity dětí a zážitkového poznávání přispět k pochopení souvislosti mezi lidmi a přírodou, vést k hodnocení ekologických problémů a vytváření odpovědnosti k ochraně přírody ročník 6 hodin (Čj, Prv, Vv, Pč) Velikost skupiny: celá třída, skupiny 2 žáků Cíl: Poznat rostliny a živočichy u vody a ve vodě, pochopit význam přírody a vody pro člověka, poznat některé lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, uvědomit si nutnost ochrany čistoty vody Rozvíjené kompetence: učení řešení problémů, spolupráce komunikativní pracovní Klíčová slova: Vodní živočichové, živočichové žijící blízko vody, rybář, porybný, výlov rybníka, rostliny u vody a ve vodě, nebezpečí našich vod

7 Pomůcky: knihy: S Martinem a Petem širým světem, Od energie k odpadům, atlas Ohrožení a chránění živočichové, obrázkové encyklopedie, Vodní rostliny a živočichové, pomůcky na výtvarnou práci a pracovní výchovu Popis/postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Český jazyk Prvouka Prvouka Pracovní vyučování, výtvarná výchova Aktivita Odpovídá vyučující daného předmětu Čtení z knihy o vodě, příběhy, pohádky, aktuální články, zpravodaj. Následuje rozbor textu, rozhovor. Učitel vyzdvihne důležitost vody pro člověka, pitná voda, odpadní (viz. Kniha od energie k odpadům) Vycházka k místní čističce odpadních vod. Učitel vyzdvihne její účel. Vycházka k rybníku, pozorování života v okolí vody, čistota vody. Vodní plochy u nás. Význam vody pro lidské aktivity. Žáci se zúčastní připraveného programu staršími žáky. Děti postupně vystřídají tři stanoviště. Seznamují se s ekosystémem vody, vším co žije a roste u vody a ve vodě. Dalšími tématy jsou výlov rybníka, znečištění vod. Libovolná práce s dětmi na téma voda (všechno co k ní patří) - Živočichové, rostliny - Práce s papírem, lepení, skládání, výroba akvária, rybníku Závěr: Třídní učitel zhodnotí se svou třídou přínos projektu (rozhovor, diskuze), prohlédnou si vystavené fotografie v ekokoutku. Dílčí projekt: Mrazík v lese, co přinese? Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Metody: Cíl: Za přítomnosti lesního pedagoga přispět k rozvoji vztahu mezi člověkem a přírodou v zimním období ročník 6 hodin (Prv, Př,Čj) kolektivní a skupinová práce Pochopit úlohu lesního hospodáře k lesu a možnosti pomoci lidí v zimním období. Rozvíjené kompetence: učení řešení problémů, spolupráce Klíčová slova: Péče o zvířata v zimě, potrava v zimě, zimní spánek, chování zvěře, úloha myslivců, možnosti pomoci

8 Pomůcky: Zimní a teplé oblečení Popis/postup, organizace: Prvouka třída Přírodověda třída Český jazyk (1. stupeň) Tělesná výchova (1. Stupeň) Vycházka s lesním pedagogem do místních lesů. Téma: péče o zvířata v zimě, potrava v zimě, chování v lese v zimě, zimní spánek, úloha myslivců Vycházka s lesním pedagogem do místních lesů. Téma: péče o zvířata v zimě, potrava v zimě, chování v lese v zimě, zimní spánek, úloha myslivců Pohádka Mrazík, čtení, poslech, krátká ukázka Mrazíka, který se v zimě věnoval péči o les, pracovní listy, vytvořené učitelem na bázi opakování látky s motivy Mrazíka Hra na Mrazíka- Klasická oblíbená hra na honěnou. Jeden žák je Mrazík, který svým dotekem mrazí. Jakmile se dotkne spolužáka, onen zmražený se musí zastavit, roztáhnout nohy rozkročmo a čekat, dokud ho někdo neosvobodí podlezením pod jeho tělem. Pokud tak nikdo neučiní, zůstává zmražen a je tedy poraženým. Vyhrává Mrazík, který pomrazí všechny děti, pokud se mu to nepodaří, prohrál. Závěr: Žáci se na konci týdne sejdou v jedné třídě a každá třída přednese, co se dozvěděla na vycházce s lesním pedagogem, pozorujeme individuální připomínky, kladné či záporné reakce. Dílčí projekt: Ovoce do škol Charakteristika: Časová dotace: Cílová skupina: Metody: Uvědomit si problematiku vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. V souvislosti s problémy současného světa vede k poznání důležitosti péče o přírodu. 5 hodin (Pč, Př, Ov,) ročník (mohou se zapojit i mladší žáci) práce s PC, anketa, individuální práce

9 Cíl: Uvědomit si hodnotu zdraví, přivést děti k zájmu o své zdraví a k péči o životní prostředí jako jedné z podmínek zdravého způsobu života. Rozvíjené kompetence: občanské sociální pracovní komunikativní Klíčová slova: Pomůcky: kniha: výživová pyramida, BMI, zdravá strava, anketa Od energie k odpadům*, pomůcky pro tvořivou činnost dětí, počítače, internet, pracovní listy, Popis, postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Přírodopis Pracovní vyučování 3 hodiny Občanská výchova Aktivita Odpovídá třídní učitel Vysvětlí význam výživové pyramidy a jednotlivých složek* (informace na následujících odkazech). Využije internetových stránek na kterých si žáci změří své BMI,vyplní testy, na si mohou zahrát s pyramidou zdravé výživy, další odkazy na užitečné stránky, pracovní listy viz. projekt ovoce do škol Náměty pro činnost se žáky: - žáci si vytvoří pyramidu zdravé výživy. Na formát A3 s předtištěnou pyramidou lepí různé druhy potravin (vystřižené z novin, časopisů) podle toho, kolikrát denně bychom je měli konzumovat. - vytvoření, výroba zdravého pokrmu- ochutnávka POSLEPU (žák má zavázané oči a snaží se ochutnávkami potravin přijít na to co to je, jakou má chuť) - práce s internetovými odkazy vytvoření didaktické pomůcky (viz. Projekt Ovoce do škol) Žáci vyjdou do ulic města a pořádají anketu. Témata: Jak často jíte zeleninu, ovoce? Máte vy nebo někdo z rodiny problémy s nadváhou? Držíte dietu? Sportujete? Jste vegetariáni? Apod. Ze získaných odpovědí vyvodí závěr. Závěr: V závěru projektu bude uspořádaná prezentace na tabulích ekokoutku, žáci vystaví průběh a výsledky ankety, výrobky, vyplněné pracovní listy.

10 Dílčí projekt: Děti, pozor, červená! Charakteristika: Žáci na základě získaných informací pochopí význam dopravy, její přínos pro člověka, ale i negativní vliv na životní prostředí. Cílová skupina: 2. 5.ročník Časová dotace: 6 hodin (Čj, M, Vv) Metody: Cíl: skupinová práce, řízený rozhovor, výtvarná činnost, vycházka Pochopit význam dopravy osobní i nákladní, vliv dopravy na životní prostředí, dodržování dopravních předpisů, chování v dopravních prostředcích. Rozvíjené kompetence: k učení k řešení problémů komunikativní pracovní sociální Klíčová slova: dopravní značení, dopravní prostředky, druhy dopravy, znečištění ovzduší, klady a zápory dopravy, životní prostředí Pomůcky:kniha: Co si pamatuje (nejen)babička, obrázky dopravních prostředků, dopravní značky, Popis/postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Prvouka Aktivita Odpovídá vyučující daného předmětu 1. hodina V první části hodiny se žáci seznamují s pojmem doprava, jaký druhy dopravy známe (žáci dostanou každý obálku s dopravními prostředky a mají za úkol přiřadit je ke správnému druhu dopravy), společně zapisují na tabuli + a dopravy pro naše zdraví a životní prostředí, žáci se snaží sami přijít na pravdivá fakta, učitel je směruje správným směrem. V druhé části hodiny žáci kreslí do sešitu, jak by se dala situace zlepšit, učitel pomáhá navrhovat opatření. (více jízdy na nemotorových vozidlech, vynalezení ekoauta, ) Využití knihy Co si pamatuje (nejen)babička Vycházka (2. hodina)- téma: Dopravní značky- žáci vyjdou do ulic a zakreslují si na papír, jaké druhy značek

11 Český jazyk Výtvarná výchova Matematika viděli, zároveň si vysvětlí jejich význam, všímají si dodržování předpisů chodci, řidiči Druhy dopravy-žáci se dopraví k větší pozemní komunikaci, jedna skupina žáků si všímá nákladní dopravy (zaznamenává body na papír)druhá skupina dětí sleduje osobní dopravu (též zaznamenávají na papír). Všímají si rozdílné rychlosti vozidel. V závěru hodiny porovnají výsledky. Vliv dopravy na životní prostředí- žáci vyjdou do ulic města a tážou se občanů, jestli si myslí, že doprava ovlivňuje životní prostředí a jestli ano, jakým způsobem. Žáci za pomoci učitele výsledky zhodnotí a udělají závěr, zdali mají lidé přehled o ekologické situaci. Výsledky mohou využít jako prezentaci v ekokoutku. Četba pohádky, příběhu s námětem aut, dopravy, cyklistiky, obrázkové čtení, ukázky knih s dopravními prostředky. Hra závodyžáci soupeří ve dvojicích. Stojí v dané části třídy, učitel ukazuje slova (v rámci dopravy), kde chybí př. písmenko, y nebo i a žáci jej musí po odkrytí co nejrychleji vyslovit. Se správnou odpovědí postupují o krok vpřed. Vítězem je ten, který dorazí co nejdříve do cíle. - Multimediální interaktivní populárně naučný portál, který je věnován bezpečnosti silniční dopravy a životnímu prostředí. Téma: Druhy dopravy- žáci pracují ve skupině, zvolí si libovolnou techniku (př. vytvoření koláže rozdělení dopravy-používají noviny, výstřižky, které lepí na arch papíru) Zápory a klady dopravy- dětí pracují individuálně nebo ve skupině, zvolí si libovolnou výtvarnou techniku a snaží se vystihnout + a dopravy na životní prostředí, obyvatelstvo (můžou se zaměřit na jeden klad, zápor či vice) Matematické úlohy s tématikou dopravy, sčítání a odčítání (opět hra na závody- místo slov příklady) Závěr: Učitel zhodnotí práci s dětmi vždy na konci hodiny, co je bavilo, co méně, co je zaujalo, zdařilé práce zveřejní v ekokoutku.

12 Dílčí projekt: Nenič mě, nebo já zničím tebe Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Metody: Jak jednotlivé aktivity lidské činnosti ovlivňují životní prostředí. Vztah člověka a prostředí péče o životní prostředí, odpovědný přístup k prostředí v každodenním životě, rozlišování závažnosti ekologických problémů ročník 9 hodin (Z, Př, M, OV, Pč, Vv,Inf) skupinová práce, samostatná práce, prezentace, diskuse Velikost skupiny: Cíl: Žáci by si měli uvědomit vážnost stavu životního prostředí, a jak by každý mohl přispět k jeho zlepšení. Pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy, získat a zpracovat aktuálních informace o stavu prostředí, vytvořit vlastní návrhy na ochranu životního prostředí. Rozvíjené kompetence: k učení k řešení problému komunikativní sociální a personální občanské Klíčová slova: Pomůcky:kniha: Postup, organizace: ekologie, životní prostředí, globální problémy, ochrana přírody, Od energie k odpadům*, Co si pamatuje (nejen) babička**, S Martinem a Petem širým světem, noviny, časopisy, odborná literatura, internet, sběrný materiál aj. potřeby pro pracovní činnosti Učitel si před začátkem projektu důkladně prostuduje dostupné materiály, které jsou důležitým zdrojem informací pro práci. Vyučovací předmět Aktivita Časová dotace Odpovídá vyučující daného předmětu Zeměpis Nedostatek vody (viz. kniha Co si pamatuje 1. hodina (nejen) babička, str ), žáci pracují s knihou, ve zkratce se od učitele dozví obsah článku, něco si přečtou a dále se věnují úkolům na straně 19/1,2,3 v souvislosti s vodou a jejím nedostatkem se učitel zmíní i o možnosti ohrožení, kdyby se zvedly hladiny oceánů (str. 22),žáci pracují s atlasem. 2. hodina Žáci se snaží v souvislosti se zadaným tématem (doprava, zemědělství, průmysl) společně sepsat na tabuli, čím tato odvětví hospodářství negativně působí na životní

13 prostředí. Učitel žáky rozdělí do třech skupin. Přírodopis Matematika Občanská výchova Informatika Pracovní činnosti, výtvarná výchova Doprava výfukové plyny (emise, imise), ropné havárie Zemědělství chybné zemědělské postupy (eroze půdy), kácení lesů, vysoká chemizace Průmysl znečištění vod průmyslovými odpady, skleníkový efekt, používání freonů (narušení ozonové vrstvy). Ve skupinách se žáci zabývají svým tématem a snaží se přijít na klady těchto odvětví. Vytvoří tak jakýsi přehled doplněný kresbami, obrázky, ze kterého budou zřejmá pozitiva a negativa odvětví. V této hodině žáci přednesou to, na čem pracovali, každá skupina prezentuje své myšlenky. Poté se všichni společně snaží vymyslet a předkládat návrhy, jak by mohl každý z nás přispět ke zlepšení životního prostředí. (Skupiny zasahují do všech témat) Hra Na dobrého hospodáře (viz. kniha Co si pamatuje (nejen) babička, str. 27 Znečištění a odpady (viz kniha Co si pamatuje (nejen) babička, str. 31/2 Lidská populace (viz kniha Co si pamatuje (nejen) babička, str. 23/2 Snižování druhové rozmanitosti (viz. Kniha Co si pamatuje (nejen) babička, str. 20/1) + jiné další příklady Zabýváme se ekologickými problémy světa.** (str ) - Nedostatek vody - Snižování druhové rozmanitosti - Ztenčování ozonové vrstvy - Změny klimatu - Lidská populace Učitel si zorganizuje hodinu podle své představy, na výběr má z těchto témat, záleží na něm, jestli žáci budou pracovat skupinově nebo celá třída. Hodina může být postavena na práci s knihou (téma po tématu, plnění úkolů a her), jelikož činnosti v ní vedou k plnění zadaného cíle. Žáci pracují s internetem, úkoly naleznou v následující knize, za pomoci učitele je plní. Kniha:Co si pamatuje (nejen) babičkastr.21/1 str. 23/1 str. 24/1,2 str. 31/4,5 V úvodu hodiny se učitel věnuje odpadům a jejich způsobu řešení.*

14 Práce s odpadovým materiálem. Žáci se pokouší vyrobit co možná nejnápaditější výrobek z odpadového material- EKOHRANÍ- mohu vymyslet stroj na zpracování surovin, či vynález, který bude řešit ekologické katastrofy, problemy. Závěr: Učitelé z jednotlivých hodin opět vyberou zdařilé práce, které umístí do ekokoutku, na závěr hodiny se od žáků (řízeným rozhovorem) dozví, proč si myslí, že jim jsou předkládány tyto informace, proč se věnujeme těmto tématům, apod. Dílčí projekt: Běží myška po poli Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Metody: Cíl: Pomocí vycházky a tvořivé aktivity dětí přispět k pochopení souvislosti mezi lidmi a přírodou a vytvářet odpovědnosti k ochraně přírody ročník 7 hodin (Čj, Prv, Pv)) skupinová práce, prezentace, dramatizace, pracovní činnost Poznat zemědělské plodiny, plevele, a škůdce polí, pochopit význam změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích. Rozvíjené kompetence: učení řešení problémů, spolupráce komunikativní pracovní Klíčová slova: Pomůcky: knihy : zemědělská plodina, plevel, škůdce, hnojení, zemědělské stroje, setí, sklizeň Co Anička a Martin dovedou, obrazový materiál zemědělské plodiny, atlas rostlin, atlas živočichů, zemědělské stroje, balicí papír, lepidlo, obrázky Popis/postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Prvouka 3 hodiny Aktivita Odpovídá vyučující daného předmětu hodina Motivujeme děti básní naučenou v hodině českého jazyka. Následuje otázka, proč se věnujeme právě myšce a ne jinému zvířeti,

15 můžeme s dětmi navázat na škůdce, proč a kde žijí svůj život. Následuje vycházka- žáci pozorují život na poli a v jeho okolí, určují zemědělské plodiny, hledají škůdce (housenky, myši, mšice, mandelinky, slimáky a jiné plže) a plevele. Učitel s dětmi komunikuje, odpovídá na otázky, sám také nějaké pokládá (kdy se orá, seje, sklízí). Na níže uvedeném odkazu učitelé najdou informace a obrazový materiál: plevele, škůdci Čtení, český jazyk Pracovní vyučování 3. hodina V hodině prvouky si děti zkusí zasadit, vypěstovat vlastní plodinu, která roste i na poli (brambora, obilí, kukuřice) Průběh zdokumentují fotografiemi, které budou vystaveny v ekokoutku. Čtení a dramatizace pohádky O veliké řepě, Bouda budka- můžeme navázat na myšku a s ní spojenou báseň, kterou se žáci naučí. (Báseň Běží myška po poli k dispozici u koordinátora EVVO).Využití pracovních listů a prezentace s následujícími náměty (u koordinátora EVVO): 1. Obilniny a jejich význam. 2. Škůdci na poli. 3. Plevele na poli. 4. Práce na poli dříve a dnes. - prezentace obsahuje obrázky, které se postupně odkrývají, děti se formou hry snaží o to, kdo dřív obrázek uhodne. na tomto serveru naleznete obrázky a informace ohledně škůdců, plevele Každý žák obdrží obálku s obrázky (škůdci, obilniny, zemědělské stroje, plevele) a snaží se je přiřadit k danému nadřazenému slovu. Žáci pracují (ve skupinách, individuálně) na téma: Obilniny- vytvoří knihu, sešit, přehled známých obilnin- obrázky (z novin)mohou být doplněny: 1. vlastní kresbou obilniny, či dokreslení, 2. obilniny + zvířata, pro které jsou pokrmem, 3. Obilniny+ potraviny, které se z nich vyrábí, kukuřice- žmolkování Škůdci na poli- žáci mohou opět vytvořit přehled škůdců (které například viděli na vycházce, v knize), výroba jednoho ze škůdců

16 Zemědělské stroje- kresba-koláž (stroje obdělávají půdu) Dílčí projekt: Základní podmínky života Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Aktivita zaměřená na propojenost základních složek prostředí, jejich ohrožení a ochranu u nás i ve světě ročník 6 hodin (Vv., Z., Př.) Metody: výtvarná práce, skupinová práce, samostatná práce, pokusy, pozorování Velikost skupiny: 4 žáci Cíl: Pomocí vlastních zkušeností si žáci ověří podmínky života na Zemi (vzduch, voda, půda, živiny, světlo, teplo). Rozvíjené kompetence: k učení k řešení problému komunikativní sociální a personální občanské Klíčová slova: Pomůcky: kniha: půda, rekultivace, klimatické změny, ovzduší, koloběh vody, pitná voda Od energie k odpadům, Co si pamatuje (nejen) babička, noviny, časopisy, odborná literatura, internet, čtvrtky, fixy, pastelky, Postup organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Pracovní činnosti Aktivita Zodpovídá vyučující daného předmětu - žáci pracují s internetem. Multimediální ročenka obsahuje tři sekce: Krajina - Voda - Vzduch. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně členěné, obsahují přehledné texty, obrázky, animace. Stránky obsahují množství výukových her, testů i užitečný slovníček pojmů. l

17 - pokud není k dispozici počítačová učebna, žáci vyrobí maketu jedné ze složek (prostorová práce, využít mohou barvy, papír, přírodniny, odpadové materiály, aj.) Mohou pracovat ve skupinách, každá na jedné složce -výrobky budou vystaveny v ekokoutku Zeměpis 1. hodina Organizace hodiny spočívá na učiteli. Může s dětmi pracovat ve skupinách, či mohou hromadně pracovat téma po tématu. Pokud nestihnou vše v této hodině, pokračují v další, až splní svůj úkol, přesunou se do počítačové učebny, kde budou pracovat s následujícím odkazem Energie- práce s knihou Od energie k odpadům ovzduší složení vzduchu, jeho význam pro život, ohrožení a čistota ovzduší, klimatické změny (Kniha Od energie k odpadům str. 29, Co si pamatuje (nejen)babička str a str , Klimatické změny- program v PDF) voda- význam vody, koloběh vody ochrana a čistota vody, pitná voda- žáci shlédnou prezentaci (prezentace u koordinátora EVVO), mohou nakreslit koloběh vody (plakát) půda složení, vznik, ohrožení půdy, zdroj obživy, těžba, rekultivace žáci pracují podle pracovních listů, postupně si vysvětlují podstatné body (pracovní listy Půda a zemědělství, Závislost člověka na půdě, aj. u koordinátora EVVO), nakreslí složení, vrstvy půdy (plakát) 2. hodina práce s internetovým serverem server, který je určen pro děti, informuje o:vdzuch, voda, energie, odpady, krajina, klima, rekultivace, obsahuje:kvízy, hry, komiksy, ekorady Přírodopis Úkol: Na papír napište, co si myslíte, že potřebují rostliny a živočichové pro svůj život. Společně vyhodnotíme. Závěr: rostliny a živočichové potřebují světlo, teplo, vzduch, živiny, vodu. Pokusy: Připravíme pokusy, při kterých si

18 ověříme, zda jsme nalezli všechny podmínky pro život rostlin. Pozorování rostlin Každý žák zasadí do kelímku naklíčený hrách a na kelímek napíše jeho umístění ve škole. Po dobu 3-4 týdnů se o svůj kelímek stará, pozoruje a zapisuje, o kolik centimetrů rostlina vyrostla, jakou má barvu, zda je silná nebo slabá, jaké má listy. Umístění kelímků (záleží na počtu žáků, můžeme některá místa vyloučit) 1. kelímek dáme do lednice a nebudeme ho zalévat 2. kelímek dáme do lednice a budeme ho zalévat 3. kelímek dáme do skříně a nebudeme ho zalévat 4. kelímek dáme do skříně a budeme ho zalévat 5. kelímek dáme na okno a nebudeme ho zalévat 6. kelímek dáme na okno a budeme ho zalévat 7. kelímek dáme do kamínků a budeme ho zalévat 8. kelímek dáme do kamínků a nebudeme ho zalévat 9. kelímek dáme do vody 10. kelímek dáme do země na okno, zalijeme ho, přikryjeme ho igelitovým sáčkem Závěr: žáci zhodnotí, kterému kelímku se dařilo nejlépe (měl by to být kelímek č. 6) Dýchání rostlin a živočichů Žáci dají do sáčku větvičku, upevní ho provázkem. Pozorují kapičky vody, které se objeví uvnitř sáčku. Závěr pokusu: rostlina dýchá. Žáci zkouší zadržet dech (ucpou si nos). Závěr: Nevydržíme dlouho bez vzduchu Teplo a energie Učitelé nachytají několik much nebo jiných bezobratlých živočichů. Společně s žáky je vloží do nádoby. Ve škole je umístí na několik minut do chladničky. Pak je přemístí do tepla.

19 Pozorují, co se děje, když se podchlazení živočichové zahřívají. Závěr: Živočichové zklidní své životní funkce na minimum, šetří energii a chovají se jako při přezimování. Po ohřátí se všechny funkce postupně obnovují (zdroj: V závěru hodiny shrneme výsledky všech pokusů, v průběhu dění je můžeme zapisovat, dělat poznámky. Žáci se pokouší přijít na to, co by se stalo, kdybychom neměli tyto podmínky (pracuje jedna skupina a sepisuje připomínky na arch papíru), druhá skupina přemýšlí, jak se chovat co nejšetrněji k těmto podmínkám (vymýšlí způsoby šetření, ochrany- půda,voda, ovzduší, energie). Závěr: Každý vyučující s danou třídou zhodnotí na konci hodiny cíl jejich práce, a jestli ho bylo dosaženo. V ekokoutku budou zveřejněny: výsledky a průběhy pokusů, výrobky, vyplněné pracovní listy. Dílčí projekt: Země česká, domov můj Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Metody: Velikost skupiny: Cíl: Žáci se zabývají činnostmi vedoucí k odpovědnosti za život v budoucnosti, citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví, poznávají místní přírodu a kulturu obce/města ročník 8 hodin (Čj, Pč, Vv, Prv,Vl) skupinová práce, výtvarná činnost návaznost na pracovní činnost, vycházka celá třída Poznat místní přírodní a kulturní prostředí/dědictví, porovnat město vesnici, pochopit vliv lidských aktivit, které mají za následek změny v krajině, ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace, pochopit význam ochrany přírody a kulturních památek

20 Rozvíjené kompetence: komunikativní pracovní sociální a personální občanská Klíčová slova: Pomůcky: Knihy: lidské sídlo, město, vesnice, kulturní a přírodní dědictví, lidské aktivity, chráněná území, chránění živočichové Co si pamatuje (nejen) babička*, Od energie k odpadům**, kronika města Bochov, výtvarné pomůcky dle potřeb, slepé mapky náměstí a jeho okolí, letáky, prospekty, stránky o historii české republiky Popis/postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Výtvarná výchova + Pracovní vyučování Prvouka Aktivita Odpovídá vyučující daného předmětu Skládka Činov- koláž z odpadového materiálu** Město X vesnice- práce s papírovými krabicemi, kartonem Stroj času- výběr libovolné výtvarné techniky Žáci si vyberou jedno z témat, na které budou pracovat, individuálně či ve skupině. Dvě skupiny dětí pracují na těchto tématech. - Chránění živočichové a rostliny v našem kraji ( Bražecko, Bochovsko, Svatošské skály, Slavkovský les) Učitel poskytne žákům dostatečné materiály, ze kterých žáci tvoří informační tabule texty prokládané obrázky. Učitel prochází mezi skupinami a řeší s nimi aktuální problémy. - Jak se naše příroda mění- lidské zásahy, výstavba domů, věžáků, silnic, dálnic, továrny, elektrárny (práce na téma Stroj času- též tvoří informační tabuli, která je sestavena od minulosti po současnost)* Nebo mohou vyzdvihnout podobu civilizace dříve a dnes (práce na velký arch papíru). Práce může být pojata civilizace- od dob, kdy si lidé vyráběli sami nástroje, nebo jako civilizacenaše město, jak se vyvíjelo, či civilizace- obecně. V závěru hodiny, či na začátku příští žáci

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková.

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková. 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P7 Já a svět kolem mě (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Kateřina Jonáková Přílohy: Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová

Více

Děti, pozor, silnice!

Děti, pozor, silnice! 1 Příloha č. 6 ke ŠVP Škola hrou Projekt P6 Děti, pozor, silnice! Autor projektu: Kateřina Jonáková (k průřezovém tématu Enviromentální vzdělávání - Dopravní výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Přílohy:

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Školní prostředí Žák: udržuje pořádek ve třídě podílí se na úklidu školního areálu - pořádek na svém pracovním místě, ve třídě, v šatně, ve škole - pořádek v celém

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ Název metodického

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

5.1.7.1. Pracovní činnosti

5.1.7.1. Pracovní činnosti 5.1.7. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5.1.7.1. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce realizujeme prostřednictvím vzdělávacího oboru

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET PŘÍRODOPISU Název

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Plán EVVO pro ZŠ Opatovice nad Labem na školní rok 2014/2015

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Plán EVVO pro ZŠ Opatovice nad Labem na školní rok 2014/2015 ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Plán EVVO pro ZŠ Opatovice nad Labem na školní rok 2014/2015 Základní škola Opatovice nad Labem Školní 247 Opatovice nad Labem 533 45 Zpracovala: Mgr. Irena 30. 9. 2014 Koordinátorka

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Pestrý svět. k průřezovému tématu Multikulturní výchova. Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Charlotta Kurcová

Pestrý svět. k průřezovému tématu Multikulturní výchova. Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Charlotta Kurcová 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P4 Pestrý svět Autor projektu: Charlotta Kurcová k průřezovému tématu Multikulturní výchova Příloha ŠVP ZV Škola hrou Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová ředitelka

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova neexistuje jako samostatný předmět, ale je obsažena téměř v každé vyučovací hodině. 1. Výchova žáků k ochraně zdraví, prostředí,

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek nabádá ostatní k udržování pořádku v okolí školy podílí se na úklidu okolí školy - udržování pořádku

Více

More ˇ není jen modré 21

More ˇ není jen modré 21 M e t o d i c k ý l i s t L í s k y p r o u č i t e l e n a p o d p o r u E V V O v e š k o l á c h More ˇ není jen modré 21 Cíl: Motivace: Cílová skupina: Doba trvání: Místo: Pomůcky: Metody a formy práce:

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

Škola? V pohodě! 2. část. T. Koten Metodický portál RVP.CZ

Škola? V pohodě! 2. část. T. Koten Metodický portál RVP.CZ Škola? V pohodě! 2. část T. Koten Metodický portál RVP.CZ Skrývačky Zaměřeno na: orientace v textu, přeladění po přestávce na Čj, projekty, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů Ročník:

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE Vedoucí projektu: Olga Herdová Datum: Pátek:2.5.2014 Zahájení : 7,50 hod. Ukončení: cca 12,30 hod. Vybavení: připravené

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

5.1.4.2. Přírodověda. Vyučovacími oblastmi jsou: rozmanitost přírody člověk a jeho zdraví člověk a technika

5.1.4.2. Přírodověda. Vyučovacími oblastmi jsou: rozmanitost přírody člověk a jeho zdraví člověk a technika 5.1.4.2. Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Přírodověda je vyučován ve 4. a 5. ročníku a navazuje na elementární znalosti, které žáci získali v předmětu Prvouky

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 platnost 3 5 let 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání žáků Na konci školní docházky žák: - rozumí vztahům

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika pomůcky: papír, tužka, metodiky pro výuku praktik (názvy cvičení) popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013)

Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013) Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013) ZŠ a MŠ Dolní Olešnice, okres Trutnov, příspěvková organizace Cílem EVVO je vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí,

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa 5.1.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Zná bezpečnou cestu do školy a zpět Zná název školy Zná jméno třídní učitelky a

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ PLÁN EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2016 2017 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází na základě metodického pokynu MŠMT č.

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Příloha 1 Dotazník lesní pedagogika žáci (vyplněno lesním pedagogem)

Příloha 1 Dotazník lesní pedagogika žáci (vyplněno lesním pedagogem) Příloha 1 Dotazník lesní pedagogika žáci (vyplněno lesním pedagogem) Správné odpovědi označte v tabulce O, špatné odpovědi označte v tabulce X. Zapište každou odpověď žáka na všechny otázky. 1. Jaké práce

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Lišejníky Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební jednotky (téma) Lišejníky Stručná anotace učební jednotky V této hodině se žáci seznámí s lišejníky, s jejich stavbou a jejich

Více

Slyším tě, ale neumím ti naslouchat

Slyším tě, ale neumím ti naslouchat 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P1 Slyším tě, ale neumím ti naslouchat Autor projektu: Charlotta Kurcová Přílohy: Dotazník (k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

obrázky zdravých a nezdravých potravin, ovoce, zelenina, pastelky, fixy, lepidlo, nůžky Výchozí učebna: č. 12

obrázky zdravých a nezdravých potravin, ovoce, zelenina, pastelky, fixy, lepidlo, nůžky Výchozí učebna: č. 12 Jílková Zdravý životní styl Myšlenková mapa, zdravá výživa, zdravé a nezdravé potraviny, ovoce a zelenina - ochutnávka, pohybem ke zdraví, co nás může potkat, redklama na zdraví. Prvouka, český jazyk,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více