KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P"

Transkript

1 Projekt KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME PŘÍRODĚ (k průřezovému tématu Enviromentální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu : Garant projektu: Přílohy: Schválil dne: Mgr.Věra Sosnovcová, Mgr. Monika Macháčková Mgr. Monika Macháčková Podpůrné materiály , Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Cíl projektu: Cílem projektu je nabídnout žákům prostřednictvím činnostního učení možnost pochopit komplexnost a složitost vztahů člověka a životního prostředí, pozitivně ovlivňovat proces a rozvíjení klíčových kompetencí žáků s uplatněním širšího spektra dovedností. Cílová skupina žáků celá škola Osnova, časový plán projektu Přípravné práce 1 týden Seznámení cílové skupiny žáků s projektem objasnění cíle, organizace a časového rozvržení dílčích projektů. Příprava pomůcek, materiálu a určení prostoru. Zahájení projektu dle časového a tematického plánu realizace průřezových témat. Vlastní průběh dle projektů využití projektových dní a jednotlivých hodin vyučovacích předmětů

2 Název dílčího projektu: Cílová skupina Časová dotace odpovídá Jak se do lesa volá, tak se 1.-5.ročník Říjen 5 hodin Třídní učitel z lesa ozývá Lesní ekosystém a my ročník Říjen 8 hodin Třídní učitel Výlov rybníka ročník Listopad 6 hodin Třídní učitel Samá voda ročník Listopad 6 hodin Třídní učitel Mrazík v lese, co 1.-9.ročník Prosinec 4 hodin Třídní učitel přinese? Ovoce do škol aneb jíme ročník Leden 5 hodin Třídní učitel zdravě Děti, pozor, červená ročník Únor 6 hodin Třídní učitel Nenič mě, nebo zničím já 6.-9.ročník Březen 9 hodin Třídní učitel tebe Běží myška po poli ročník Duben 7 hodin Třídní učitel Základní podmínky ročník Květen 6 hodin Třídní učitel života Země česká, domov můj ročník Červen 5 hodin Třídní učitel Hodnocení projektu: Po skončení projektu žáci shlédnou prezentaci výstupních prací svých spolužáků a shrnou poznatky, které během projektu získali. Při společném setkání všech tříd příslušného ročníku, mluvčí třídy krátce zhodnotí přínos průřezového tématu Enviromentální výchovy pro třídní kolektiv i jednotlivce. Dílčí projekt: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá Charakteristika: Cílová skupina Časová dotace: Velikost skupiny: Metody: Pomocí lesního pedagoga a na základě vlastního prožitku dětí, přispět k pochopení souvislosti mezi lidmi a přírodou, vést k hodnocení ekologických problémů a vytváření odpovědnosti k ochraně přírody, lesa ročník 5 hodin (M, Čj, Prv, Vv) celá třída prezentace, diskuze, pracovně- výtvarná činnost Cíl: Pochopit význam lesa, poznat les v našem okolí, zvířata v lese, důležitost lesa pro člověka a zvířata, vytvoření vlastního názoru na ochranu tohoto bohatství, podchycení a rozvíjení citlivého vztahu k okolí, úcty a obdivu ke kráse, pěstování návyků správného chování v přírodě.

3 Rozvíjené kompetence: učení řešení problémů, spolupráce komunikativní pracovní občanské Klíčová slova: Les jehličnatý, listnatý, smíšený, význam stromů a lesa, lesní školka, správné chování v přírodě, nebezpečí lesa, lesní plody, houby Pomůcky: knihy: Maňásek, loutka pro motivaci, pomůcky na výtvarnou práci, kůra stromů, jehličí, větvičky, šišky, listy- přírodniny, S Martinem a Petem širým světem, Průvodce přírodou, Stromy, Savci, Ptáci, Popis/postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Výtvarná výchova + pracovní činnosti Matematika Český jazyk Prvouka Aktivita Odpovídá třídní učitel -skupiny dětí či jednotlivci pracují na prezentaci do ekokoutku na téma LES Náměty pro tvořivou činnost dětí: -práce s přírodním materiálem (kůra, listy, větve, plodykaštany, žaludy, šišky) -techniky (frotáž, tisk, koláž), práce hmotou (sádra, modelína, hlína) Učitel motivuje žáky pomocníkem (zvíře, vymyšlená věc, osoba), který pochází z lesa. Žáci plní různé matematické úlohy, úkoly zaměřené na dané téma. Při práci využívají dostupné přírodniny. Za odměnu jsou děti pozváni na návštěvu do lesa. (využití pracovních listů dostupné u koordinátora EVVO) Učitel předloží dětem knihy s lesní tématikou, společně přečtou jeden příběh či pohádku, kterou si zkusí převyprávět či zahrát. Rozhovor, pokládání otázek, kterými zjišťujeme pochopení a porozumění čtenému textu. Vycházka do místních lesů za přítomnosti lesního pedagoga, který dětem předává informace o lese a hospodaření v něm. Program je založen na zážitkovém poznávání lesa, kdy se děti učí vnímat les všemi smysly, přičemž dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Téma: význam lesa, fauna a flora lesa, důležitost lesa pro člověka a zvířata, správné chování v přírodě, houby, nebezpečí lesa, stromy, lesy (jehličnaté, listnaté, smíšené) Závěr: Třídní učitel se svou třídou zhodnotí průběh celého týdne, vyzdvihnou klady, zápory, přínos pro další práci.

4 Dílčí projekt: Lesní ekosystém a my Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Metody: Velikost skupin: Cíl: Přímá spolupráce dětí s lesním pedagogem vedoucí k seznámení se s ekosystémem lesního společenstva ročník 6 hodin (Př, Čj, Vl,PRv, Vv,Pč, Inf) Kolektivní a individuální práce, pracovně-výtvarná činnost, prezentace vlastní činnosti celá třída, jednotlivci Cílem projektu je pochopit význam lesa v krajině. Seznámit se s faunou (chráněná zvěř, škodná), florou (dřeviny, využití, stáří), škůdci lesa a jejími strážci, obeznámit se s profesí spojenou s lesním hospodářstvím. Rozvíjení kompetence: sociální, občanské, pracovní, komunikativní Pomůcky: S Martinem a Petem širým světem, přírodniny, pomůcky pro pracovní činnosti, - lesnicko-dřevařský vzdělávací portál zaměřený na vše okolo lesa, lesnictví, dřeva jako suroviny i jako uměleckého předmětu. Obsahuje také informace o lesní pedagogice. Popis/postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Český jazyk Přírodopis, Prvouka, Vlastivěda Výtvarná výchova, Pracovní vyučování Aktivita Odpovídá třídní učitel V závěru projektu proběhne literární činnost. - Žáci píší reflexe z vycházky s lesním pedagogem. (Úvahy, popis, klady, zápory lesní exkurze) - Žáci pomocí rýmu napíší báseň na téma les Nejlepší práce budou zveřejněny v prostorách ekokoutku. Vycházka s lesním pedagogem, který žáky seznámí s lesním ekosystémem (zaměří se na lesní zvěř škodnou, chráněnou). Další téma: Hony, myslivci, pytláci - pařez, letokruhy, využití dřeva škůdci lesa profese spojené s lesním hospodářstvím. Následující část se bude týkat výtvarně pracovního prožitku. Žáci pracují na prezentaci do ekokoutku na téma EKOSYSTÉM LESA. Práce může být reakcí na lesní exkurzi, může být zaměřena na jedno z probíraných témat. Volné vyjádření myšlenek, zapojení fantazie. Techniky: (kresba, malba, tisk, koláž- práce s přírodninami)

5 Informatika Žáci pracují s internetem (stránky: google, seznam, wikipedie) - Zpracují prezentaci v programu word (text+ obrázek) - Zpracují obrazovou prezentaci v programu (word nebo PowerPoint) na jedno z témat vycházky Práce s portálem Dílčí projekt: Výlov rybníka Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Metody: Cíl: Poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí ročník 7 hodin (Čj, Př, D, OV, Vv, Pč,) Skupinová práce, výtvarně- pracovní činnost, prezentace Žáci se učí pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v životě. Rozvíjené kompetence: Komunikativní Občanské Sociální Pomůcky: S Martinem a Petem širým světem, odpadky, papír, vodové, suché barvy Popis,postup,organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Výtvarná výchova, Pracovní vyučování Přírodopis, Dějepis, Občanská výchova 3 hodiny Občanská výchova, český jazyk Aktivita Odpovídá třídní učitel Žáci si vytvoří některé pomůcky pro další činnost. Živočichy žijící u vody, ve vodě- z papíru, vytvoří koláž z odpadků formátu A1 (konzervy, plast, láhve, víčka, slupky,obaly od jídla, nápojů...) Koordinátor EVVO domluví exkurzi s porybným na výlov rybníka v nedaleké vesnici Bražec. Po cestě k rybníku žáci sledují přírodu. V úvodu výlovu vyslechnou porybného, který žákům vysvětlí význam výlovu rybníka a kam se ryby odvážejí. Žáci mohou s porybným diskutovat o věcech kolem výlovu. Žáci uspořádají prezentaci pro ročník. První hodinu se věnují třídě (modrá), další hodinu třídě (hnědá). V průběhu hodiny starší žáci předávají hravou formou získané informace mladším spolužákům. Tři stanoviště 1. rostliny ve vodě u vody +chráněné r. a živočichové žijící u

6 vody a ve vodě+ chránění * 2. ryby- výlov rybníka ** 3. Nebezpečí pro rybníky a řeky +odpady, znečištění*** U stanoviště je vždy jeden, dva starší žáci, kteří organizují činnost, třídní učitel pomáhá, dohlíží. *U prvního stanoviště děti pracují s pracovními listy z knihy S Martinem a Petem širým světem, povídají si a popisují obrázky, na kterých jsou živočichové a rostliny u vody a ve vodě, odpovídají na otázky ** Zde se mladší žáci dozví o výlovu rybníka,jeho správcích a zkusí si ryby vylovit (pomocí vyrobeného prutu s magnetem loví papírové ryby s kovovou kancelářskou sponkou) ***Zde se žáci seznámí s vodními plochami na našem území, pomocí metodických materiálů určují, jaká nebezpečí, v podobě znečištění, vodě hrozí. Starší žáci využijí vyrobenou koláž s odpadky. V závěru projektu poděkují učitelé starším žákům za jejich snahu a podílení se při projektu, zhodnotí průběh, organizaci (obtížnost vystupování před dětmi, koordinace práce, zda je více zaujal samotný výlov či práce s mladšími spolužáky). Průběh projektu bude zachycen na fotografiích, které budou vystaveny v ekokoutku. Dílčí projekt: Samá voda Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Pomocí tvořivé aktivity dětí a zážitkového poznávání přispět k pochopení souvislosti mezi lidmi a přírodou, vést k hodnocení ekologických problémů a vytváření odpovědnosti k ochraně přírody ročník 6 hodin (Čj, Prv, Vv, Pč) Velikost skupiny: celá třída, skupiny 2 žáků Cíl: Poznat rostliny a živočichy u vody a ve vodě, pochopit význam přírody a vody pro člověka, poznat některé lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, uvědomit si nutnost ochrany čistoty vody Rozvíjené kompetence: učení řešení problémů, spolupráce komunikativní pracovní Klíčová slova: Vodní živočichové, živočichové žijící blízko vody, rybář, porybný, výlov rybníka, rostliny u vody a ve vodě, nebezpečí našich vod

7 Pomůcky: knihy: S Martinem a Petem širým světem, Od energie k odpadům, atlas Ohrožení a chránění živočichové, obrázkové encyklopedie, Vodní rostliny a živočichové, pomůcky na výtvarnou práci a pracovní výchovu Popis/postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Český jazyk Prvouka Prvouka Pracovní vyučování, výtvarná výchova Aktivita Odpovídá vyučující daného předmětu Čtení z knihy o vodě, příběhy, pohádky, aktuální články, zpravodaj. Následuje rozbor textu, rozhovor. Učitel vyzdvihne důležitost vody pro člověka, pitná voda, odpadní (viz. Kniha od energie k odpadům) Vycházka k místní čističce odpadních vod. Učitel vyzdvihne její účel. Vycházka k rybníku, pozorování života v okolí vody, čistota vody. Vodní plochy u nás. Význam vody pro lidské aktivity. Žáci se zúčastní připraveného programu staršími žáky. Děti postupně vystřídají tři stanoviště. Seznamují se s ekosystémem vody, vším co žije a roste u vody a ve vodě. Dalšími tématy jsou výlov rybníka, znečištění vod. Libovolná práce s dětmi na téma voda (všechno co k ní patří) - Živočichové, rostliny - Práce s papírem, lepení, skládání, výroba akvária, rybníku Závěr: Třídní učitel zhodnotí se svou třídou přínos projektu (rozhovor, diskuze), prohlédnou si vystavené fotografie v ekokoutku. Dílčí projekt: Mrazík v lese, co přinese? Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Metody: Cíl: Za přítomnosti lesního pedagoga přispět k rozvoji vztahu mezi člověkem a přírodou v zimním období ročník 6 hodin (Prv, Př,Čj) kolektivní a skupinová práce Pochopit úlohu lesního hospodáře k lesu a možnosti pomoci lidí v zimním období. Rozvíjené kompetence: učení řešení problémů, spolupráce Klíčová slova: Péče o zvířata v zimě, potrava v zimě, zimní spánek, chování zvěře, úloha myslivců, možnosti pomoci

8 Pomůcky: Zimní a teplé oblečení Popis/postup, organizace: Prvouka třída Přírodověda třída Český jazyk (1. stupeň) Tělesná výchova (1. Stupeň) Vycházka s lesním pedagogem do místních lesů. Téma: péče o zvířata v zimě, potrava v zimě, chování v lese v zimě, zimní spánek, úloha myslivců Vycházka s lesním pedagogem do místních lesů. Téma: péče o zvířata v zimě, potrava v zimě, chování v lese v zimě, zimní spánek, úloha myslivců Pohádka Mrazík, čtení, poslech, krátká ukázka Mrazíka, který se v zimě věnoval péči o les, pracovní listy, vytvořené učitelem na bázi opakování látky s motivy Mrazíka Hra na Mrazíka- Klasická oblíbená hra na honěnou. Jeden žák je Mrazík, který svým dotekem mrazí. Jakmile se dotkne spolužáka, onen zmražený se musí zastavit, roztáhnout nohy rozkročmo a čekat, dokud ho někdo neosvobodí podlezením pod jeho tělem. Pokud tak nikdo neučiní, zůstává zmražen a je tedy poraženým. Vyhrává Mrazík, který pomrazí všechny děti, pokud se mu to nepodaří, prohrál. Závěr: Žáci se na konci týdne sejdou v jedné třídě a každá třída přednese, co se dozvěděla na vycházce s lesním pedagogem, pozorujeme individuální připomínky, kladné či záporné reakce. Dílčí projekt: Ovoce do škol Charakteristika: Časová dotace: Cílová skupina: Metody: Uvědomit si problematiku vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. V souvislosti s problémy současného světa vede k poznání důležitosti péče o přírodu. 5 hodin (Pč, Př, Ov,) ročník (mohou se zapojit i mladší žáci) práce s PC, anketa, individuální práce

9 Cíl: Uvědomit si hodnotu zdraví, přivést děti k zájmu o své zdraví a k péči o životní prostředí jako jedné z podmínek zdravého způsobu života. Rozvíjené kompetence: občanské sociální pracovní komunikativní Klíčová slova: Pomůcky: kniha: výživová pyramida, BMI, zdravá strava, anketa Od energie k odpadům*, pomůcky pro tvořivou činnost dětí, počítače, internet, pracovní listy, Popis, postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Přírodopis Pracovní vyučování 3 hodiny Občanská výchova Aktivita Odpovídá třídní učitel Vysvětlí význam výživové pyramidy a jednotlivých složek* (informace na následujících odkazech). Využije internetových stránek na kterých si žáci změří své BMI,vyplní testy, na si mohou zahrát s pyramidou zdravé výživy, další odkazy na užitečné stránky, pracovní listy viz. projekt ovoce do škol Náměty pro činnost se žáky: - žáci si vytvoří pyramidu zdravé výživy. Na formát A3 s předtištěnou pyramidou lepí různé druhy potravin (vystřižené z novin, časopisů) podle toho, kolikrát denně bychom je měli konzumovat. - vytvoření, výroba zdravého pokrmu- ochutnávka POSLEPU (žák má zavázané oči a snaží se ochutnávkami potravin přijít na to co to je, jakou má chuť) - práce s internetovými odkazy vytvoření didaktické pomůcky (viz. Projekt Ovoce do škol) Žáci vyjdou do ulic města a pořádají anketu. Témata: Jak často jíte zeleninu, ovoce? Máte vy nebo někdo z rodiny problémy s nadváhou? Držíte dietu? Sportujete? Jste vegetariáni? Apod. Ze získaných odpovědí vyvodí závěr. Závěr: V závěru projektu bude uspořádaná prezentace na tabulích ekokoutku, žáci vystaví průběh a výsledky ankety, výrobky, vyplněné pracovní listy.

10 Dílčí projekt: Děti, pozor, červená! Charakteristika: Žáci na základě získaných informací pochopí význam dopravy, její přínos pro člověka, ale i negativní vliv na životní prostředí. Cílová skupina: 2. 5.ročník Časová dotace: 6 hodin (Čj, M, Vv) Metody: Cíl: skupinová práce, řízený rozhovor, výtvarná činnost, vycházka Pochopit význam dopravy osobní i nákladní, vliv dopravy na životní prostředí, dodržování dopravních předpisů, chování v dopravních prostředcích. Rozvíjené kompetence: k učení k řešení problémů komunikativní pracovní sociální Klíčová slova: dopravní značení, dopravní prostředky, druhy dopravy, znečištění ovzduší, klady a zápory dopravy, životní prostředí Pomůcky:kniha: Co si pamatuje (nejen)babička, obrázky dopravních prostředků, dopravní značky, Popis/postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Prvouka Aktivita Odpovídá vyučující daného předmětu 1. hodina V první části hodiny se žáci seznamují s pojmem doprava, jaký druhy dopravy známe (žáci dostanou každý obálku s dopravními prostředky a mají za úkol přiřadit je ke správnému druhu dopravy), společně zapisují na tabuli + a dopravy pro naše zdraví a životní prostředí, žáci se snaží sami přijít na pravdivá fakta, učitel je směruje správným směrem. V druhé části hodiny žáci kreslí do sešitu, jak by se dala situace zlepšit, učitel pomáhá navrhovat opatření. (více jízdy na nemotorových vozidlech, vynalezení ekoauta, ) Využití knihy Co si pamatuje (nejen)babička Vycházka (2. hodina)- téma: Dopravní značky- žáci vyjdou do ulic a zakreslují si na papír, jaké druhy značek

11 Český jazyk Výtvarná výchova Matematika viděli, zároveň si vysvětlí jejich význam, všímají si dodržování předpisů chodci, řidiči Druhy dopravy-žáci se dopraví k větší pozemní komunikaci, jedna skupina žáků si všímá nákladní dopravy (zaznamenává body na papír)druhá skupina dětí sleduje osobní dopravu (též zaznamenávají na papír). Všímají si rozdílné rychlosti vozidel. V závěru hodiny porovnají výsledky. Vliv dopravy na životní prostředí- žáci vyjdou do ulic města a tážou se občanů, jestli si myslí, že doprava ovlivňuje životní prostředí a jestli ano, jakým způsobem. Žáci za pomoci učitele výsledky zhodnotí a udělají závěr, zdali mají lidé přehled o ekologické situaci. Výsledky mohou využít jako prezentaci v ekokoutku. Četba pohádky, příběhu s námětem aut, dopravy, cyklistiky, obrázkové čtení, ukázky knih s dopravními prostředky. Hra závodyžáci soupeří ve dvojicích. Stojí v dané části třídy, učitel ukazuje slova (v rámci dopravy), kde chybí př. písmenko, y nebo i a žáci jej musí po odkrytí co nejrychleji vyslovit. Se správnou odpovědí postupují o krok vpřed. Vítězem je ten, který dorazí co nejdříve do cíle. - Multimediální interaktivní populárně naučný portál, který je věnován bezpečnosti silniční dopravy a životnímu prostředí. Téma: Druhy dopravy- žáci pracují ve skupině, zvolí si libovolnou techniku (př. vytvoření koláže rozdělení dopravy-používají noviny, výstřižky, které lepí na arch papíru) Zápory a klady dopravy- dětí pracují individuálně nebo ve skupině, zvolí si libovolnou výtvarnou techniku a snaží se vystihnout + a dopravy na životní prostředí, obyvatelstvo (můžou se zaměřit na jeden klad, zápor či vice) Matematické úlohy s tématikou dopravy, sčítání a odčítání (opět hra na závody- místo slov příklady) Závěr: Učitel zhodnotí práci s dětmi vždy na konci hodiny, co je bavilo, co méně, co je zaujalo, zdařilé práce zveřejní v ekokoutku.

12 Dílčí projekt: Nenič mě, nebo já zničím tebe Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Metody: Jak jednotlivé aktivity lidské činnosti ovlivňují životní prostředí. Vztah člověka a prostředí péče o životní prostředí, odpovědný přístup k prostředí v každodenním životě, rozlišování závažnosti ekologických problémů ročník 9 hodin (Z, Př, M, OV, Pč, Vv,Inf) skupinová práce, samostatná práce, prezentace, diskuse Velikost skupiny: Cíl: Žáci by si měli uvědomit vážnost stavu životního prostředí, a jak by každý mohl přispět k jeho zlepšení. Pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy, získat a zpracovat aktuálních informace o stavu prostředí, vytvořit vlastní návrhy na ochranu životního prostředí. Rozvíjené kompetence: k učení k řešení problému komunikativní sociální a personální občanské Klíčová slova: Pomůcky:kniha: Postup, organizace: ekologie, životní prostředí, globální problémy, ochrana přírody, Od energie k odpadům*, Co si pamatuje (nejen) babička**, S Martinem a Petem širým světem, noviny, časopisy, odborná literatura, internet, sběrný materiál aj. potřeby pro pracovní činnosti Učitel si před začátkem projektu důkladně prostuduje dostupné materiály, které jsou důležitým zdrojem informací pro práci. Vyučovací předmět Aktivita Časová dotace Odpovídá vyučující daného předmětu Zeměpis Nedostatek vody (viz. kniha Co si pamatuje 1. hodina (nejen) babička, str ), žáci pracují s knihou, ve zkratce se od učitele dozví obsah článku, něco si přečtou a dále se věnují úkolům na straně 19/1,2,3 v souvislosti s vodou a jejím nedostatkem se učitel zmíní i o možnosti ohrožení, kdyby se zvedly hladiny oceánů (str. 22),žáci pracují s atlasem. 2. hodina Žáci se snaží v souvislosti se zadaným tématem (doprava, zemědělství, průmysl) společně sepsat na tabuli, čím tato odvětví hospodářství negativně působí na životní

13 prostředí. Učitel žáky rozdělí do třech skupin. Přírodopis Matematika Občanská výchova Informatika Pracovní činnosti, výtvarná výchova Doprava výfukové plyny (emise, imise), ropné havárie Zemědělství chybné zemědělské postupy (eroze půdy), kácení lesů, vysoká chemizace Průmysl znečištění vod průmyslovými odpady, skleníkový efekt, používání freonů (narušení ozonové vrstvy). Ve skupinách se žáci zabývají svým tématem a snaží se přijít na klady těchto odvětví. Vytvoří tak jakýsi přehled doplněný kresbami, obrázky, ze kterého budou zřejmá pozitiva a negativa odvětví. V této hodině žáci přednesou to, na čem pracovali, každá skupina prezentuje své myšlenky. Poté se všichni společně snaží vymyslet a předkládat návrhy, jak by mohl každý z nás přispět ke zlepšení životního prostředí. (Skupiny zasahují do všech témat) Hra Na dobrého hospodáře (viz. kniha Co si pamatuje (nejen) babička, str. 27 Znečištění a odpady (viz kniha Co si pamatuje (nejen) babička, str. 31/2 Lidská populace (viz kniha Co si pamatuje (nejen) babička, str. 23/2 Snižování druhové rozmanitosti (viz. Kniha Co si pamatuje (nejen) babička, str. 20/1) + jiné další příklady Zabýváme se ekologickými problémy světa.** (str ) - Nedostatek vody - Snižování druhové rozmanitosti - Ztenčování ozonové vrstvy - Změny klimatu - Lidská populace Učitel si zorganizuje hodinu podle své představy, na výběr má z těchto témat, záleží na něm, jestli žáci budou pracovat skupinově nebo celá třída. Hodina může být postavena na práci s knihou (téma po tématu, plnění úkolů a her), jelikož činnosti v ní vedou k plnění zadaného cíle. Žáci pracují s internetem, úkoly naleznou v následující knize, za pomoci učitele je plní. Kniha:Co si pamatuje (nejen) babičkastr.21/1 str. 23/1 str. 24/1,2 str. 31/4,5 V úvodu hodiny se učitel věnuje odpadům a jejich způsobu řešení.*

14 Práce s odpadovým materiálem. Žáci se pokouší vyrobit co možná nejnápaditější výrobek z odpadového material- EKOHRANÍ- mohu vymyslet stroj na zpracování surovin, či vynález, který bude řešit ekologické katastrofy, problemy. Závěr: Učitelé z jednotlivých hodin opět vyberou zdařilé práce, které umístí do ekokoutku, na závěr hodiny se od žáků (řízeným rozhovorem) dozví, proč si myslí, že jim jsou předkládány tyto informace, proč se věnujeme těmto tématům, apod. Dílčí projekt: Běží myška po poli Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Metody: Cíl: Pomocí vycházky a tvořivé aktivity dětí přispět k pochopení souvislosti mezi lidmi a přírodou a vytvářet odpovědnosti k ochraně přírody ročník 7 hodin (Čj, Prv, Pv)) skupinová práce, prezentace, dramatizace, pracovní činnost Poznat zemědělské plodiny, plevele, a škůdce polí, pochopit význam změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích. Rozvíjené kompetence: učení řešení problémů, spolupráce komunikativní pracovní Klíčová slova: Pomůcky: knihy : zemědělská plodina, plevel, škůdce, hnojení, zemědělské stroje, setí, sklizeň Co Anička a Martin dovedou, obrazový materiál zemědělské plodiny, atlas rostlin, atlas živočichů, zemědělské stroje, balicí papír, lepidlo, obrázky Popis/postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Prvouka 3 hodiny Aktivita Odpovídá vyučující daného předmětu hodina Motivujeme děti básní naučenou v hodině českého jazyka. Následuje otázka, proč se věnujeme právě myšce a ne jinému zvířeti,

15 můžeme s dětmi navázat na škůdce, proč a kde žijí svůj život. Následuje vycházka- žáci pozorují život na poli a v jeho okolí, určují zemědělské plodiny, hledají škůdce (housenky, myši, mšice, mandelinky, slimáky a jiné plže) a plevele. Učitel s dětmi komunikuje, odpovídá na otázky, sám také nějaké pokládá (kdy se orá, seje, sklízí). Na níže uvedeném odkazu učitelé najdou informace a obrazový materiál: plevele, škůdci Čtení, český jazyk Pracovní vyučování 3. hodina V hodině prvouky si děti zkusí zasadit, vypěstovat vlastní plodinu, která roste i na poli (brambora, obilí, kukuřice) Průběh zdokumentují fotografiemi, které budou vystaveny v ekokoutku. Čtení a dramatizace pohádky O veliké řepě, Bouda budka- můžeme navázat na myšku a s ní spojenou báseň, kterou se žáci naučí. (Báseň Běží myška po poli k dispozici u koordinátora EVVO).Využití pracovních listů a prezentace s následujícími náměty (u koordinátora EVVO): 1. Obilniny a jejich význam. 2. Škůdci na poli. 3. Plevele na poli. 4. Práce na poli dříve a dnes. - prezentace obsahuje obrázky, které se postupně odkrývají, děti se formou hry snaží o to, kdo dřív obrázek uhodne. na tomto serveru naleznete obrázky a informace ohledně škůdců, plevele Každý žák obdrží obálku s obrázky (škůdci, obilniny, zemědělské stroje, plevele) a snaží se je přiřadit k danému nadřazenému slovu. Žáci pracují (ve skupinách, individuálně) na téma: Obilniny- vytvoří knihu, sešit, přehled známých obilnin- obrázky (z novin)mohou být doplněny: 1. vlastní kresbou obilniny, či dokreslení, 2. obilniny + zvířata, pro které jsou pokrmem, 3. Obilniny+ potraviny, které se z nich vyrábí, kukuřice- žmolkování Škůdci na poli- žáci mohou opět vytvořit přehled škůdců (které například viděli na vycházce, v knize), výroba jednoho ze škůdců

16 Zemědělské stroje- kresba-koláž (stroje obdělávají půdu) Dílčí projekt: Základní podmínky života Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Aktivita zaměřená na propojenost základních složek prostředí, jejich ohrožení a ochranu u nás i ve světě ročník 6 hodin (Vv., Z., Př.) Metody: výtvarná práce, skupinová práce, samostatná práce, pokusy, pozorování Velikost skupiny: 4 žáci Cíl: Pomocí vlastních zkušeností si žáci ověří podmínky života na Zemi (vzduch, voda, půda, živiny, světlo, teplo). Rozvíjené kompetence: k učení k řešení problému komunikativní sociální a personální občanské Klíčová slova: Pomůcky: kniha: půda, rekultivace, klimatické změny, ovzduší, koloběh vody, pitná voda Od energie k odpadům, Co si pamatuje (nejen) babička, noviny, časopisy, odborná literatura, internet, čtvrtky, fixy, pastelky, Postup organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Pracovní činnosti Aktivita Zodpovídá vyučující daného předmětu - žáci pracují s internetem. Multimediální ročenka obsahuje tři sekce: Krajina - Voda - Vzduch. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně členěné, obsahují přehledné texty, obrázky, animace. Stránky obsahují množství výukových her, testů i užitečný slovníček pojmů. l

17 - pokud není k dispozici počítačová učebna, žáci vyrobí maketu jedné ze složek (prostorová práce, využít mohou barvy, papír, přírodniny, odpadové materiály, aj.) Mohou pracovat ve skupinách, každá na jedné složce -výrobky budou vystaveny v ekokoutku Zeměpis 1. hodina Organizace hodiny spočívá na učiteli. Může s dětmi pracovat ve skupinách, či mohou hromadně pracovat téma po tématu. Pokud nestihnou vše v této hodině, pokračují v další, až splní svůj úkol, přesunou se do počítačové učebny, kde budou pracovat s následujícím odkazem Energie- práce s knihou Od energie k odpadům ovzduší složení vzduchu, jeho význam pro život, ohrožení a čistota ovzduší, klimatické změny (Kniha Od energie k odpadům str. 29, Co si pamatuje (nejen)babička str a str , Klimatické změny- program v PDF) voda- význam vody, koloběh vody ochrana a čistota vody, pitná voda- žáci shlédnou prezentaci (prezentace u koordinátora EVVO), mohou nakreslit koloběh vody (plakát) půda složení, vznik, ohrožení půdy, zdroj obživy, těžba, rekultivace žáci pracují podle pracovních listů, postupně si vysvětlují podstatné body (pracovní listy Půda a zemědělství, Závislost člověka na půdě, aj. u koordinátora EVVO), nakreslí složení, vrstvy půdy (plakát) 2. hodina práce s internetovým serverem server, který je určen pro děti, informuje o:vdzuch, voda, energie, odpady, krajina, klima, rekultivace, obsahuje:kvízy, hry, komiksy, ekorady Přírodopis Úkol: Na papír napište, co si myslíte, že potřebují rostliny a živočichové pro svůj život. Společně vyhodnotíme. Závěr: rostliny a živočichové potřebují světlo, teplo, vzduch, živiny, vodu. Pokusy: Připravíme pokusy, při kterých si

18 ověříme, zda jsme nalezli všechny podmínky pro život rostlin. Pozorování rostlin Každý žák zasadí do kelímku naklíčený hrách a na kelímek napíše jeho umístění ve škole. Po dobu 3-4 týdnů se o svůj kelímek stará, pozoruje a zapisuje, o kolik centimetrů rostlina vyrostla, jakou má barvu, zda je silná nebo slabá, jaké má listy. Umístění kelímků (záleží na počtu žáků, můžeme některá místa vyloučit) 1. kelímek dáme do lednice a nebudeme ho zalévat 2. kelímek dáme do lednice a budeme ho zalévat 3. kelímek dáme do skříně a nebudeme ho zalévat 4. kelímek dáme do skříně a budeme ho zalévat 5. kelímek dáme na okno a nebudeme ho zalévat 6. kelímek dáme na okno a budeme ho zalévat 7. kelímek dáme do kamínků a budeme ho zalévat 8. kelímek dáme do kamínků a nebudeme ho zalévat 9. kelímek dáme do vody 10. kelímek dáme do země na okno, zalijeme ho, přikryjeme ho igelitovým sáčkem Závěr: žáci zhodnotí, kterému kelímku se dařilo nejlépe (měl by to být kelímek č. 6) Dýchání rostlin a živočichů Žáci dají do sáčku větvičku, upevní ho provázkem. Pozorují kapičky vody, které se objeví uvnitř sáčku. Závěr pokusu: rostlina dýchá. Žáci zkouší zadržet dech (ucpou si nos). Závěr: Nevydržíme dlouho bez vzduchu Teplo a energie Učitelé nachytají několik much nebo jiných bezobratlých živočichů. Společně s žáky je vloží do nádoby. Ve škole je umístí na několik minut do chladničky. Pak je přemístí do tepla.

19 Pozorují, co se děje, když se podchlazení živočichové zahřívají. Závěr: Živočichové zklidní své životní funkce na minimum, šetří energii a chovají se jako při přezimování. Po ohřátí se všechny funkce postupně obnovují (zdroj: V závěru hodiny shrneme výsledky všech pokusů, v průběhu dění je můžeme zapisovat, dělat poznámky. Žáci se pokouší přijít na to, co by se stalo, kdybychom neměli tyto podmínky (pracuje jedna skupina a sepisuje připomínky na arch papíru), druhá skupina přemýšlí, jak se chovat co nejšetrněji k těmto podmínkám (vymýšlí způsoby šetření, ochrany- půda,voda, ovzduší, energie). Závěr: Každý vyučující s danou třídou zhodnotí na konci hodiny cíl jejich práce, a jestli ho bylo dosaženo. V ekokoutku budou zveřejněny: výsledky a průběhy pokusů, výrobky, vyplněné pracovní listy. Dílčí projekt: Země česká, domov můj Charakteristika: Cílová skupina: Časová dotace: Metody: Velikost skupiny: Cíl: Žáci se zabývají činnostmi vedoucí k odpovědnosti za život v budoucnosti, citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví, poznávají místní přírodu a kulturu obce/města ročník 8 hodin (Čj, Pč, Vv, Prv,Vl) skupinová práce, výtvarná činnost návaznost na pracovní činnost, vycházka celá třída Poznat místní přírodní a kulturní prostředí/dědictví, porovnat město vesnici, pochopit vliv lidských aktivit, které mají za následek změny v krajině, ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace, pochopit význam ochrany přírody a kulturních památek

20 Rozvíjené kompetence: komunikativní pracovní sociální a personální občanská Klíčová slova: Pomůcky: Knihy: lidské sídlo, město, vesnice, kulturní a přírodní dědictví, lidské aktivity, chráněná území, chránění živočichové Co si pamatuje (nejen) babička*, Od energie k odpadům**, kronika města Bochov, výtvarné pomůcky dle potřeb, slepé mapky náměstí a jeho okolí, letáky, prospekty, stránky o historii české republiky Popis/postup, organizace: Vyučovací předmět Časová dotace Výtvarná výchova + Pracovní vyučování Prvouka Aktivita Odpovídá vyučující daného předmětu Skládka Činov- koláž z odpadového materiálu** Město X vesnice- práce s papírovými krabicemi, kartonem Stroj času- výběr libovolné výtvarné techniky Žáci si vyberou jedno z témat, na které budou pracovat, individuálně či ve skupině. Dvě skupiny dětí pracují na těchto tématech. - Chránění živočichové a rostliny v našem kraji ( Bražecko, Bochovsko, Svatošské skály, Slavkovský les) Učitel poskytne žákům dostatečné materiály, ze kterých žáci tvoří informační tabule texty prokládané obrázky. Učitel prochází mezi skupinami a řeší s nimi aktuální problémy. - Jak se naše příroda mění- lidské zásahy, výstavba domů, věžáků, silnic, dálnic, továrny, elektrárny (práce na téma Stroj času- též tvoří informační tabuli, která je sestavena od minulosti po současnost)* Nebo mohou vyzdvihnout podobu civilizace dříve a dnes (práce na velký arch papíru). Práce může být pojata civilizace- od dob, kdy si lidé vyráběli sami nástroje, nebo jako civilizacenaše město, jak se vyvíjelo, či civilizace- obecně. V závěru hodiny, či na začátku příští žáci

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra chemie Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Irena Plucková, Ph.D. Autor

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim IV. úprava k 1.9.2013 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F Plán EVVO 1. Úvod 1.1. Autor Zpracovala : Ing. Iveta Javůrková javurkova.iveta@seznam.cz tel.605 925 066 1.2. Prohlášení autora Základní škola Jana Wericha

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více