VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK

2 2

3 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Sídlo: Dělnická 1132/24, Havířov IČ: Spisová značka: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 899 Právní forma: příspěvková organizace Předmět podnikání: hlavní činnost: - poskytování a organizace ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících, - lékárenská péče v lékárně s odbornými pracovišti výdejní činnost pro veřejnost, výdej na žádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení a pro lůžková zdravotnická zařízení organizace, lékárenská pohotovostní služba a pracoviště výdeje PZT. datum zápisu do obchod. rejstříku: 4.listopadu 2003 doplňková činnost: - praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, - hostinská činnost, - poskytování technických služeb, sterilizace prostředků zdravotnické techniky a materiálu, - výroba elektrických strojů a přístrojů, - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických i právnických osob, - poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, - specializovaný maloobchod, - masérské, rekondiční a regenerační služby, - vodoinstalatérství, topenářství, - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, - technické činnosti v dopravě. zřizovatel: Moravskoslezský kraj 28.října 117, Ostrava IČ:

4 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZACE Organizace byla zřízena rozhodnutím přednosty Okresního úřadu Karviná č.36/91 ze dne Na základě zákona č. 290/2002 Sb. se Nemocnice s poliklinikou Havířov stala dnem příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Moravskoslezského kraje. 3. HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Organizace vykázala za období roku 2010 hospodářský výsledek ztrátu - ve výši Kč. Hlavní činnost hospodařila se ztrátou Kč, hospodářská činnost vykázala zisk ve výši Kč (předpis daně z příjmu za rok 2010 byl 0). Hospodářský výsledek v roce 2010 se oproti roku 2009 zhoršil o Kč, tehdy nemocnice vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 6 Kč. Výsledek hospodaření je ovlivněn především následujícími faktory: - meziročním poklesem tržeb za prodané zboží (po odečtu nákladů na toto zboží) o Kč, - meziročním nárůstem nákladů na spotřebovaný materiál o Kč, - meziročním nárůstem osobních nákladů o Kč, - proúčtováním nenaplněného fondu reprodukce majetku (dle vyhlášky Ministerstva financí č. 549 ze dne ) ve výši Kč. Úkoly stanovené organizaci zřizovatelem byly splněny následovně: - dodržení vyrovnaného salda mezi celkovými pohledávkami a závazky z obchodního styku nesplněno došlo k poklesu pohledávek z důvodu předčasné platby od zdravotní pojišťovny RBP, která v posledních dnech v roce 2010 uhradila splátku zálohové platby ve výši Kč a finanční prostředky nemohly být použity na úhradu závazků, - úroveň závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti nad 91 dnů se meziročně zvýšila z Kč na Kč, tj. o 4,5 %, - koeficienty zadluženosti organizace se zvýšil z hodnoty 0,1635 na výslednou 0,1656, koeficient běžné likvidity se zlepšil z 0,7872 na hodnotu 0,7583, - limit zásob ve výši Kč byl splněn na 92,89 %, což absolutně představuje objem zásob ve výši Kč, - přípustný objem mzdových prostředků (bez OON) byl splněn na 78,20 %. Detailní rozbory vypovídající o hospodaření organizace v roce 2010 jsou obsaženy v následujících kapitolách, přiložených tabulkách a zprávách. 4

5 4. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, ZÁSADÁCH, ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ 4.1. Účetní metody a zásady Účetní jednotka používala účetní metody a zásady vymezené zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, prováděcí vyhláškou č. 505/2002 Sb. k tomuto zákonu a Českými účetními standardy. Konkrétně to znamená: - pořízení dlouhodobého majetku prostřednictvím účtů pořízení 041, 042, - postup účtování drobného dlouhodobého hmotného majetku tj. movité věci nebo soubory movitých věcí, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky je v rozmezí od 500,- Kč do ,- Kč: přes sklad (112) ihned do spotřeby (501) a současně na vrub účtu 028 a ve prospěch účtu 088. Dále je veden v operativní evidenci až do jeho vyřazení, - postup účtování drobného dlouhodobého nehmotného majetku tj. složky majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky v rozmezí od 7.000,- Kč do ,- Kč: pořízení vždy jako provozní výdaj na vrub účtu 518, zároveň na vrub účtu 018 a ve prospěch účtu 078. Dále veden v operativní evidenci až do jeho vyřazení, - drobný hmotný majetek (od 200,-Kč do 499,- Kč) a drobný nehmotný majetek (od 200,- Kč do 6.999,- Kč) se účtuje přímo do spotřeby (501, popř. 518) a je veden v operativní evidenci), - pořízení a úbytek zásob převážně je uplatňován způsob A, což znamená, že se v průběhu účetního období pořizovací ceny nakupovaných zásob zaúčtují na vrub účtu 111 pořízení materiálu (případně vnitropodnikové služby související s přepravou dodávek zásob se aktivují zaúčtováním na vrub účtu 111 a souvztažně ve prospěch účtu aktivace materiálu účtová skupina 62). Převzetí materiálu u nákupů se zaúčtuje v pořizovacích cenách (ve vlastních nákladech u zásob vlastní výroby) na vrub účtu v analytické evidenci určené ke sledování materiálu na skladě (SÚ 112) a ve prospěch účtu 111 pořízení materiálu. Spotřeba materiálu se účtuje běžně na vrub příslušných účtů spotřebovaných nákupů (SÚ 501) a u prodaného materiálu na vrub účtu 554 určeného ke sledování prodaného materiálu. Stejný princip je dodržován u pořízení zboží v lékárně a nemocničním bufetu. Výjimkou je nárokování DPH na vstupu, a proto se při pořízení zboží souběžně se zaúčtováním na vrub SÚ účtu 131 proúčtuje DPH na vrub účtu 343. Převzetí na sklad se zaúčtuje na vrub účtu v analytické evidenci SÚ 132 a ve prospěch SÚ 131. Prodej zboží se účtuje na vrub příslušných analytických účtů prodaného zboží (SÚ 504). Způsobem B se účtuje pořízení kardiostimulátorů, medicinálních plynů, materiálu pořizovaného prostřednictvím konsignačních skladů a drobného materiálu zakoupeného v hotovosti do 499,- Kč, - účtování přijatých (poskytnutých záloh) v průběhu roku na základě vydaných (přijatých) zálohových faktur na vrub účtu 324 pohledávek (ve prospěch účtu 314 závazků), - časové rozlišení nákladů a výnosů (konkrétní činnost, známá částka), dohadné položky aktivní a pasivní využívají se účty skupiny 38 v souvislosti s dodržením zásady o zaúčtování nákladů a výnosů do období, s nímž časově a věcně souvisí: 5

6 náklady příštích období účtuje se o daňových dokladech vystavených v běžném období, ale nákladem jsou v období příštím: v roce 2010 hodnota 892 Kč, výdaje příštích období vyúčtují se náklady, které souvisí s běžným obdobím, ale výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn: v roce 2010 hodnota 40 Kč, výnosy příštích období výnosy související s běžným obdobím, ale příjem se uskuteční až v příštím období: v roce 2010 hodnota 0 Kč, příjmy příštích období výnosy související s běžným obdobím, ale příjem se uskuteční až v příštím období: v roce 2010 hodnota 16 Kč, dohadné účty aktivní účtují se zde položky, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního období: v roce hodnota Kč, dohadné účty pasivní účtují se zde položky, které nelze vyúčtovat jako obvyklý závazek, ale nákladově přísluší do daného účetního období: v roce 2010 hodnota Kč, krytí fondu reprodukce majetku finančními prostředky k byla povinnost dle vyhlášky Ministerstva financí č. 549/2004 dodržena: Nižší zůstatek na finančním účtu fondu reprodukce majetku oproti zůstatku fondu reprodukce majetku o částku 236 Kč byl zapříčiněn převodem finančních prostředků z účtu darů až v lednu Způsoby oceňování Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - nakoupený pořizovacími cenami, přičemž pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením, jako jsou zejména náklady na přípravu a zabezpečení do doby uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání, tzn. dopravné, montáž, clo, průzkumné a projektové práce, investiční dozor, poplatky související s pořízením majetku, - nabytý darováním, nově zjištěný a v účetnictví dosud neevidovaný (inventarizační přebytky) bezúplatně pořízený z finančního leasingu, vklad majetku s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zřizovací listiny, jinak reprodukčními pořizovacími cenami (v roce 2010 nebyla použita), - vytvořený vlastní činností vlastními náklady (aktivace). V roce 2010 nebyl takto získaný majetek vytvořen Zásoby Zásoby se oceňují v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví, a to: - zásoby pořizované dodavatelsky skutečnými pořizovacími cenami, tj. cenami, za které jsou zásoby skutečně pořízeny vč. nákladů s jejich pořízením souvisejících (např. přeprava, pojistné, clo, poštovné atd.). Při výdeji do spotřeby se používají ceny skladové, tzn. průměrné, podle pohybu na skladové kartě (k zásoby činily Kč), 6

7 - zásoby vytvořené vlastní činností - vlastními náklady, tj. cenami stanovenými na základě interních kalkulací (v roce 2010 nebyla tato metoda uplatněna), Opravné položky k - materiálu účetní představují v roce % odpis přísně evidovaných tiskopisů ve výši 11 Kč. Jejich evidence v účetnictví je do doby oficiální skartace. - majetku byly v roce 2010 vytvořeny k pohledávkám, u kterých od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo více než 6 měsíců ve smyslu ustanovení 33, ods. 2 vyhlášky č. 505/2002 a zákona 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (z celkové částky 43 Kč převažují opravné položky k pohledávkám z regulačních poplatků) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na Kč V roce 2010 nebyl evidován žádný účetní případ oceněný v cizí měně. Organizace při přepočtu na cizí měnu používá zavedený postup stanovený dle aktuálního kurzu ČNB, tj kurz dle devizového trhu vyhlášený ČNB k 1. dni daného kalendářního měsíce v kalendářním roce, kdy dojde k uskutečnění konkrétního případu platby v cizí měně Odpisový plán Daňové odpisy Organizace vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím Kč zařazený do první až šesté odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pro daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku je zvolena metoda rovnoměrného odpisování. Organizace má převážnou část dlouhodobého hmotného majetku pouze svěřenou ve správě (nevlastní ho), daňově uznatelné odpisy z vlastního majetku tvoří zanedbatelnou část Účetní odpisy Účetní odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním účetním odpisem, ve výši podle zařazení do odpisové skupiny po celou dobu jeho používání, a to počínaje následujícím měsícem po uvedení tohoto majetku do používání. Majetek se odepisuje jen do výše pořizovací ceny. Odpisový plán dle Zásad Moravskoslezského kraje Druh majetku dlouhodobý hmotný majetek nově pořízený zařazený podle zákona č. 586/1992 Sb. - do 1. odpisové skupiny - do 2. odpisové skupiny - do 3. odpisové skupiny - do 4. odpisové skupiny - do 5. a 6. odpisové skupiny Doba životnosti 6 let 8 let 15 let 40 let 80 let 7

8 4.4. Změny postupů účtování, způsobů oceňování, odpisování V roce 2010 pokračovala organizace v odpisování dle individuálního odpisového plánu, o jehož schválení požádala Radu Moravskoslezského kraje v roce Druh majetku dlouhodobý hmotný majetek nově pořízený zařazený podle zákona č. 586/1992 Sb. - do 1. odpisové skupiny - do 2. odpisové skupiny - do 3. odpisové skupiny - do 4. odpisové skupiny - do 5.a 6. odpisové skupiny Doba životnosti 10 let 15 let 20 let 50 let 100 let 5. INFORMACE O ODCHYLKÁCH OD POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METOD Účetní jednotka neuplatnila v roce 2010 odchylky od účetních metod uvedených v bodě DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 6.1. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období, dlouhodobé bankovní úvěry a přijaté dotace - v roce 2010 nedošlo k doměrkům splatné daně z příjmů za minulá účetní období, - organizace v roce 2010 obdržela dotace od zřizovatele v následujícím členění Účel dotace Částka v Kč provozní účely investice celkem Výše splatných závazků pojistného a evidovaných daňových nedoplatků Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - organizace neměla k splatné závazky z titulu neuhrazeného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Veřejné zdravotní pojištění - organizace neměla k splatné závazky z titulu neuhrazeného veřejného zdravotního pojištění. 8

9 Daňové nedoplatky - organizace k neevidovala žádný daňový nedoplatek po lhůtě splatnosti Pohledávky Celková výše pohledávek z obchodního styku k činí Kč, po lhůtě splatnosti organizace eviduje pohledávky ve výši Kč, z toho ve výši Kč jsou déle než 91 dnů po lhůtě splatnosti. Organizace nemá pohledávky jištěné směnkami, kryté podle zástavního práva nebo jištěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem Závazky Z celkové výše závazků z obchodního styku Kč činí závazky po lhůtě splatnosti částku Kč, z toho závazky ve výši Kč jsou déle než 91 dnů po lhůtě splatnosti. Organizace nemá závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem. Organizace nemá závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný subjekt z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva apod. Organizace neočekává žádné potencionální ztráty, na které by měla být vytvořena v účetnictví rezerva, jejichž realizace závisí na uskutečnění jedné či více nejistých budoucích událostí, např. nejistý výsledek soudních sporů. Organizace nemá žádné penzijní závazky Pronájem majetku Leasing V roce 2010 organizace splácela závazky plynoucí z uzavřených leasingových smluv, a to - se společností PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. předmětem je automobil Peugeot Boxer, - se společností ČSOB Leasing, a.s. předmětem je osobní automobil Škoda Octavia Operativní pronájem Organizace neměla v roce 2010 uzavřenou žádnou smlouvu na operativní pronájem majetku Pronájem majetku od zřizovatele (Moravskoslezského kraje) Organizace neměla v roce 2010 pronajatý movitý majetek od zřizovatele Zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem Organizace neměla k žádný majetek zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem 9

10 Přílohy: Tabulková část ke zprávě o činnosti příspěvkové organizace Komentáře Okamžik sestavení: 21. března 2011 V Havířově dne 21. března 2011 Osoba odpovědná za sestavení účetní závěrky (jméno) Iva Domesová, hlavní účetní Statutární orgán (jméno a podpisový záznam) ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Ing. Jan Ferenc Zpracovala: Ing. Vlasta Fandelová Ekonomicko-personální náměstek KOMENTÁŘ ke Zprávě o činnosti za rok 2010 Rok 2010 byl pro nemocnici z hlediska hospodaření velmi nepříznivý, a to především z důvodu nulového nárůstu úhrad za poskytnutou zdravotní péči ze strany zdravotních pojišťoven. Dalším kritickým místem ve vývoji poskytování zdravotní péče je postupující pokles pojištěnců VZP. Nemocnice v této souvislosti a ze zásady opatrnosti vytvořila v roce 2009 pasivní dohadnou položku ve výši 11 mil. Kč. Skutečné vyúčtování v roce 2010 představovalo nakonec vratku 7,9 mil. Kč. Dále za nedodržení DRG vrátila nemocnice ZP MVČR v roce 2010 částku 2,7 mil.kč. Dalším mimořádným jevem, který svým dopadem výrazně ovlivnil hospodářský výsledek roku 2010, je navýšení mezd státem v roce Meziroční nárůst osobních nákladů včetně odvodů dosáhl v roce 2010 výše 30,6 mil.kč. Příspěvek na stabilizaci poskytnutý zdravotními pojišťovnami činil 9,9 mil.kč, z čehož vyplývá, že nemocnice ze svých omezených zdrojů musela dokrýt 20,7 mil.kč (přičemž celkový růst výnosů nemocnice dosáhl výše 18,2 mil.kč). Na zhoršení hospodaření nemocnice mělo vliv i zrušení proplácení regulačních poplatků MSK, což zapříčinilo pokles zisku v nemocniční lékárně o 3 mil.kč. Nemocnice uzavřela hospodaření za rok 2010 se záporným účtem Kč. Oproti stanovenému ročnímu rozpočtu, který musí akceptovat závazný ukazatel stanovený zřizovatelem hospodářský výsledek 0 nemocnice tento nesplnila o výše uvedenou částku. Tady je třeba uvést, že reálný propočet hospodářského výsledku, který byl zřizovateli předložen v březnu 2010 (termín předkládání finančních plánů) předpokládal záporný výsledek ve výši - 10

11 Kč, a to i přes to, že v té době existovala ještě řada neznámých, které mohly finanční plán ovlivnit (srážky, doplatky vyúčtování od zdravotních pojišťoven, skladby pacientů, tzn.mimořádně nákladné péče, nasmlouvání dodatků se ZP na rok 2010 LDN, výskyt havarijních stavů v provoze, navýšení cen léků a materiálu v průběhu roku atd.). Hlavní ukazatele hospodaření Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Absolutní rozdíl Procentní nárůst (3-2) (3/2) Výnosy / v mil.kč / 624,18 721,47 739, ,25 1,03 Náklady / v mil.kč / 641,23 721,47 748, ,11 1,04 HV -17,05 0-8,86-8,86 x Celkové náklady v roce 2010 činily Kč a ve srovnání s předchozím rokem byly absolutně vyšší o Kč, tj. o 3,76 %. V meziročním srovnání se podařilo snížit náklady na spotřebu SZM (o 242 Kč, oproti plánu o Kč), a to především zásluhou vyhodnocování výsledků prováděných kontrol vývoje cenových relací nabízeného a nakupovaného materiálu, jednáním s konkrétními dodavateli o možných množstevních slevách (popř. finančních bonusech) po dosažení určitého ročního objemu odběru, prováděním poptávkových řízení na dosažení výhodnějších cen ze strany oddělení centrálního nákupu. Těmito kroky se podařilo v závěru roku dosáhnout cenových relací u soutěžených komodit pro rok 2011, které v případě, že nebude provedena změna DPH u léků a SZM přinese očekávanou úsporu ve výši 1,2 mil. Kč. Z důvodu zrušení úhrady regulačních poplatků ze strany zřizovatele v lékárně došlo k poklesu obratu zboží, tzn. došlo ke snížení nákladů na nákup zboží (o Kč). Tato skutečnost se ale zároveň projevila ve snížení tržeb za jeho prodej navýšený o příslušnou marži (absolutně o Kč). Důsledným využitím nástroje sledování cen na farmaceutickém trhu, opakovaným prováděním poptávkových řízení se podařilo udržet meziroční nárůst ve spotřebě léků pouze na hranici 942 Kč. V roce 2009 tento nárůst činil Kč. Další výrazné snížení se projevilo v nákladech na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, ať už zdravotnického nebo nezdravotnického. Z celkového ročního objemu vynaloženého na tuto komoditu ve výši Kč, což je o 967 Kč méně než v roce předcházejícím, připadlo Kč na pořízení nových postelí vč. příslušenství, z toho největší podíl připadl na vybavení nových stanicí LDN (1.198 Kč). Současně nemocnice obdržela na pořízení tohoto majetku příspěvek od Magistrátu Města Havířov ve výši 1,1 mil.kč. V oblasti nákupu služeb došlo meziročně k úsporám v nákladech na opravy (cca 500 Kč). Za přispění zřizovatele byla provedena I.etapa odstranění havarijního stavu ležatých rozvodů vodovodního potrubí v hodnotě Kč. Úsporu v nákladech na léčení (cca 550 Kč) představují především změny smluv externím lékařům sloužícím na LSPP z typu mandátní smlouvy na pracovní dohody. Náklady z těchto smluv jsou zahrnuty v osobních nákladech. Jednáním s dodavatelem a reorganizací provádění úklidových prací v nemocnici došlo k roční úspoře o 820 Kč. Největší úspora oproti roku 2009 v oblasti služeb (1.193 Kč) je v nákladech na servisy a revize z důvodu odstavení starého CT zařízení. 11

12 Největší meziroční nárůst je v nákladech osobních, a to absolutně o Kč, tj. 8,65 %. Osobní náklady představují 51,4 % z celkového objemu nákladů. Rozbor navýšení nákladů podstatný vliv Ukazatele v /mil.kč/ Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Absolutní rozdíl Procentní nárůst (3-2) (3/2) Léky 52,27 73,17 74,11 0,94 1,28 SZM 67,27 69,63 69,39-0,24 x Osobní náklady 323,30 354,17 384,79 30,62 8,65 Náklady na prodané zboží Drobný zdravotnický a nezdrav.majetek 79,23 97,11 81,86-15,25 x 2,08 8,50 7,53-0,97 x Spotřeba energii 28,51 30,30 31,78 1,48 4,88 Opravy 5,01 7,13 6,66-0,47 x Odpisy 25,35 26,49 28,60 2,11 7,96 Celkové výnosy v roce 2010 činily Kč a ve srovnání s předchozím rokem byly absolutně vyšší o Kč, tj. o 2,53 %. Největší meziroční nárůst je v tržbách od zdravotních pojišťoven a za ostatní zdravotnické úkoly nehrazené zdravotními pojišťovnami (cizinci, samoplátci a především regulační poplatky). Absolutně tento nárůst činí Kč, tj.6,03 %. Konkrétně intenzivním jednáním s RBP se podařilo získat oproti smlouvě navíc Kč Rozbor navýšení výnosů podstatný vliv Ukazatele Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Absolutní rozdíl Procentní nárůst (3-2) (3/2) Tržby od ZP /mil.kč/ 494,05 555,05 589,82 34,77 6,26 Regulační poplatky/mil.kč/ Tržby z prodeje zboží /mil.kč/ Finanční bonusy /mil.kč/ 14,36 15,17 14,17-1,00 x 92,62 113,49 95,06-18,43 x 7,07 10,84 11,15 0,31 2,86 12

13 Nemocnice v roce 2010 realizovala pořízení nových investic ve výši Kč. Neuhrazených investic z let dřívějších evidovala k nemocnice ve výši Kč. K bylo uhrazeno z vlastních zdrojů Kč. Z dotace zřizovatele byla uhrazena investiční akce Rekonstrukce stávajícího heliportu ve výši Kč a částečně plicní ventilátor, na jehož pořízení zřizovatel přispěl částkou 830 Kč. Nenaplněný a nečerpaný fond reprodukce majetku ve výši Kč snížil nákladové zatížení nemocnice. Velkým problémem nemocnice je nepříznivé saldo (rozdíl) pohledávek a závazků, kdy se toto pohybovalo k po zohlednění závazků investičních na úrovni 18 mil. Kč v neprospěch pohledávek. Závazky po lhůtě splatnosti nad 90 dnů se činily rovněž 18 mil. Kč. Jednou z příčin nepříznivého cash flow nemocnice je splátková povinnost úhrady závazku z roku 2007 za provedenou rekonstrukci pavilónu dialýzy z vlastních zdrojů. Splátky za tuto akci v roce 2010 ve výši Kč jsou zahrnuty v uvedené částce uhrazených investic z vlastních zdrojů ( Kč). Z celkové částky Kč zbývá ještě uhradit Kč. Tato akce nebyla v minulosti schválena zřizovatelem, aby byla prováděna z vlastních zdrojů. Běžná likvidita organizace se meziročně zhoršila z koeficientu 0,7872 v roce 2009 na 0,7583 v roce Přehled výkonnostních ukazatelů nemocnice Ukazatele Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Absolutní rozdíl Procentní nárůst (3-2) (3/2) Počet hospitalizovaných x - z toho na JIP x Počet ošetřovacích dnů ,40 Počet ambulantních pacientů /URČ/ Počet ambulantních vyšetření x ,99 Počet DRG případů ,19 Index CMI 0,9392 0,9713 0,9512-0,0201 x Využití standardních lůžek 75,82 78,26 75,22-3,04 x Využití intenzivních lůžek 90,06 90,08 81,82-8,26 x Průměrná ošetřovací doba standard lůžka 6,40 6,20 6,24 0,04 x Průměrná ošetřovací doba na JIP 3,15 3,04 3,18 0,14 x 13

14 Detailní rozbor výnosů od zdravotních pojišťoven Vlivy roku 2009 VZP (111) V závěru roku 2009 byla vytvořena do účetnictví pasivní dohadná položka na očekávanou srážku za poskytnutou péči ve výši ,- Kč. Skutečná srážka po vyúčtování roku 2009 byla ve výši ,- Kč. Vyúčtování proběhlo ve 3.verzích a byla zohledněna námitka naší nemocnice týkající se přepočtu bodů ošetřovacích dnů na sazebník platný k Ze strany VZP došlo k výhodnějšímu přepočtu ambulantního segmentu. Z tohoto důvodu došlo v roce 2010 ke zlepšení výnosů ve výši ,- Kč. ČPZP (205) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna vznikala postupně sloučením ZP AGEL s Hutnickou zdravotní pojišťovnou (od 2.pololetí 2009) a následně do konce roku 2009 ještě s Českou národní zdravotní pojišťovnou. Stanovení dohadné položky ve výši ,- Kč do účetnictví byla složité a odvíjelo se podle vyhodnocení 1. pololetí 2009, jelikož v době jejího stanovení neměla nemocnice ze strany ČPZP k dispozici seznam kmenových pojištěnců HZP. Skutečné vyúčtování roku 2009 z I.verze představovalo doplatek ve výši ,- Kč. Dále na základě osobních jednání bylo dosaženo nad rámec smluvního ujednání navýšení hodnoty bodu z 0,72 na 0,79 Kč, což v celkovém propočtu znamenalo navýšení doplatku ze strany pojišťovny o mimořádný výnos ve výši ,- Kč. Výsledný efekt znamenal zlepšení výnosů v roce 2010 ve výši ,- Kč. RBP (213) Na vyúčtování péče s touto zdravotní pojišťovnou za rok 2009 nebyla do účetnictví v roce 2009 zavedena žádná dohadná položka.v době stanovení dohadné položky nemocnice neměla v evidenci pacienta, který by splňoval podmínky mimořádně nákladné péče (dále jen MNP). Z I.verze vyúčtování roku 2009 vyplynul doplatek ve výši ,- Kč, vyúčtování poskytnuté péče za rok 2009 ve II. verzi naopak představoval srážku ve výši ,- Kč. Vyúčtování roku 2009 přineslo doplatek celkem ve výši ,- Kč. Na základě osobních jednání za poskytnutou akutní péči pro pojištěnce RBP tato doplatila, nad rámec smluvního ujednání částku ve výši ,- Kč, v důsledku přehodnocení revizní činnosti RBP přiznala částku ve výši ,- Kč (jednalo se o 2 MNP pojištěnce, které revizní činností nejdříve ZP vyřadila z kategorie MNP. Následně po odvolání a osobním jednání RBP znovu přehodnotila své závěry, zahrnula tyto dva pojištěnce do kategorie MNP a výše uvedenou částku přiznala naší nemocnici). Dále na základě osobního jednání RBP zohlednila pacienta, jehož celkový účet dosahoval pouze částky ,- Kč a zahrnula tohoto pacienta do objemu MNP a rovněž také byla zohledněna preskripce léčiv a zdravotnických prostředků ve výši ,- Kč. Celkem tyto částky nad rámec smluvního ujednání představují sumu ,- Kč, která ovlivnila pozitivně úroveň výnosů. ZP MV ČR (211) V závěru roku 2009 byla stanovena dohadná položka do účetnictví ve výši ,- Kč, která byla vyčíslena na základě příslibu vedení pobočky ZP MV ČR v Ostravě, že nebude uplatňovat srážku za nedodržení DRG Indexu. Vyúčtování za rok 2009 je ukončeno. Výnosy roku 2010 ovlivnila nová pasivní dohadná položka ve výši ,- Kč. 14

15 Vlivy roku 2010 RBP (213) RBP poskytla a vyplatila na základě naší korespondence nad rámec smluvního ujednání mimořádný doplatek za nárůst poskytnuté zdravotní péče za rok 2010 ve výši ,- Kč. Dále poskytla zálohu na změnu objemu MNP ve výši ,- Kč. MNP v referenčním období, kterým byl rok 2008, byla ve výši ,- Kč. Průběžným vyhodnocováním MNP byl zjištěn ve III. čtvrtletí 2010 nárůst MNP o cca 5 mil. Kč. Na základě jednání se ZP nám byla od RBP ještě v roce 2010 zaslána záloha na MNP ve výši ,- Kč. Konečné vyúčtování MNP bude řešeno v rámci vyúčtování roku 2010, kdy je očekáván ze strany RBP ještě doplatek za MNP ve výši cca 1,6 mil. Kč. Tento odhad se částečně projevil v dohadné položce zavedené do účetnictví za rok Dále nad rámec smluvního ujednání, na základě osobních jednání ohledně žádosti nemocnice o navýšení hodnoty bodu, RBP poskytla v roce 2010 částku ,- Kč. Celkem nad rámec smluvního ujednání před vyúčtováním zdravotní péče za rok 2010 se jedná o částku ,- Kč. V Havířově dne Zpracovala: Ing. Fandelová Ing. Škavraňoková VYHODNOCENÍ PERSONÁLNÍ SITUACE ZA ROK 2010 V roce 2010 pokračovalo vedení nemocnice ve snaze o maximální efektivitu jak zdravotnických, tak převážně obslužných provozů. V maximální možné míře se využívalo pro obsazování uvolněných pozic zaměstnávání uchazečů, na které byla poskytnuta dotace z Úřadu práce, celkově se takto podařilo získat finanční prostředky a pokrýt náklady ve výši ,- Kč. Důležitou změnou bylo rozšíření poskytování zdravotnických služeb o následnou péči otevřením 2 stanic LDN. Z rozhodnutí zřizovatele byl zahájen optimalizační proces nemocnice a rovněž byly nastaveny změny v organizačním řádu organizace od roku Na tento proces se nemocnice připravovala průběžně během celého roku 2010, proběhl personální audit u nižšího ošetřovatelského personálu a ve stravovacím provoze. Výsledkem byla dohoda o redukci lůžek na některých stanicích a pracovních míst ve výše uvedených kategorií zaměstnanců. Důležitou osou roku 2010 byly předakreditační přípravy. V rámci těchto příprav došlo i k revizi procesů také v personalistice, k přípravě vnitřních norem týkajících se řízení lidských zdrojů a jejich postupné implementaci tak, aby byly tyto procesy co nejefektivnější. Zdravotnický personál V roce 2010 se v nemocnici personální situace stabilizovala. Chod jednotlivých oddělení byl zabezpečen. Výrazně se podařilo stabilizovat počty lékařů na dětském oddělení. Přes počáteční 15

16 obtíže byl zajištěn i ošetřovatelský personál na nově otevřené stanici LDN a na chirurgickém oddělení. Díky aktivní personální politice v roce 2010 nemocnice získala 5 lékařů (z toho 2 lékaři na základě náborového příspěvku). V roce 2011 pak nastoupí další 4 absolveni díky programu stipendijních podpor. Ke stabilizaci sesterského personálu přispěla již v roce 2009 opatření Ministerstva zdravotnictví. Došlo k plošnému navýšení zdravotnických platových tabulek, ale také ke změnám zařazení sester podle katalogu práce, které pokračovaly i v roce Toto vedlo k posunu v kategorii všeobecná sestra, porodní asistentka (zařazovány až od 9. platové třídy), fyzioterapeut, zdravotní laborant a radiologický asistent. U nižšího ošetřovatelského personálu je situace dobrá, na uvolněná místa sanitářů, sanitářek i ošetřovatelek se hlásí velké množství uchazečů a uchazeček, jimiž se daří kvalitně místa doplňovat. Pohyb zaměstnanců v jednotlivých kategoriích v roce 2010 Kategorie příchody odchody lékaři nelékařský zdravot. personál s odb. a spec. způsobilostí nelékařský zdravotnický personál pod dohledem THP 8 10 dělníci Meziroční srovnání zaměstnanců dle jednotlivých kategoriích Kategorie fyzické osoby přepočtené počty fyzické osoby přepočtené počty lékaři , ,87 farmaceuti 6 6,00 6 6,00 nelékařský zdravot. personál s odb. a , ,76 spec. způsobilostí nelékařský zdravotnický personál pod , ,76 dohledem JOP 12 11, ,15 THP 61 60, ,71 dělníci , ,59 NsP celkem , ,84 V kategorii lékařů došlo mírně k negativní změně k nárůstu odchodů oproti příchodům jak je patrné na meziročním srovnání v absolutních číslech ve výše uvedené tabulce. Počet sester se snížil, ale do kategorie lékařského personálu pod dohledem jsou také zařazeny zdravotnické asistentky, které zastávají-přestože pod dohledem-práci všeobecných sester, a to zejména na lůžkových odděleních. U THP se redukce, která byla provedena opatřeními v závěru roku 2010, projeví až v roce následujícím. Počet dělníků sice narostl, ale všechna místa, která byla dělníky dodatečně obsazena, jsou pracovní místa pomocných obslužných pracovníků a na pokrytí nákladů s tím spojených byla čerpána dotace úřadu práce. 16

17 Porovnání počtu zaměstnanců oproti systemizaci k Kategorie stav dle systemizace počet zaměstnanců rozdíl k lékaři 112,25 107,87-4,38 farmaceuti 6,00 6,00 0 nelékařský zdravot. personál 445,16 432,76-12,4* s odb. a spec. způsobilostí nelékařský zdravotnický 140,85 155, ,91* personál pod dohledem JOP 10,60 11,15 + 0,55 THP 58 57,71-0,29 dělníci 102,2 108,59 +6,39 NsP celkem 854,03 879,84 +4,78 * do kategorie zdravotníků pod dohledem patří i zdravotničtí a laboratorní asistenti, kteří doplňují systemizaci všeobecných sester a zdravotnických laborantů. Počty pracovníků nad plánovaný stav jsou dány zástupy za dlouhodobé pracovní neschopnosti. U dělníků je nad systemizovaný počet zaměstnána nádvorní četa, která je financována z dotace z úřadu práce. Vzdělávání V roce 2010 byla zahájena příprava ke specializaci 24 lékařů, převážně z interního, dětského a neurologického oddělení. Specializační studium navštěvovalo 14 sester, v průběhu roku 2011 se očekává zařazení dalších 4 sester do pomaturitního specializačního studia, převážně do oboru Intenzivní péče. V přípravě ke specializaci byli 2 jiní odborní pracovníci VŠ. V roce 2010 se podařilo realizovat celoústavní vzdělávací akce, především zaměřené na témata výživy, kooperace v rámci operačních sálů a centrální sterilizace. Sérii seminářů organizovali také lékaři dětského oddělení, a to jak pro naše zaměstnance, tak pro externí zájemce. Náklady vynaložené na vzdělávání našich zaměstnanců v roce 2010 činily ,- Kč. V porovnání s rokem 2009, kdy činily náklady na vzdělávání ,- Kč, byl zaznamenán jejich pokles o ,- Kč. V rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Rezidenční místa 2010 získala nemocnice 5 rezidenčních míst pro lékaře (obsazeno pak bylo pouze 1 v oboru vnitřní lékařství) a 6 rezidenčních míst pro nelékaře (obsazena byla 2 místa na ARIP, 1 místo v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech, 1 místo Aplikovaná fyzioterapie a 1 místo v oboru Perioperační péče). Nemocnice se zapojila i do projektů financovaných ze strukturálních fondů EU, jako například projekt: - Zvýšení adaptability zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních působících v odvětví zdravotnictví realizovaný Unií zaměstnavatelských svazů ČR, - Nemocnice s úsměvem realizovaný firmou Häuser - Silma Gradient, s.r.o., - Prevence násilí na pracovišti realizovaný ČMKOS a KZPS ČR, - HOPE ČR ochrana pacientů před poškozením, kde naši zaměstnanci působí zároveň jako lektoři. FKSP Pro rok 2010 bylo možno využít prostředky z FKSP ve výši ,- Kč. Nejvíce bylo zaměstnanci využito prostřednictvím individuálních účtů, a to zejména ve formě příspěvku na rekreaci, kulturu a tělovýchovu a dále na penzijní připojištění (celkem Kč). Na 17

18 příspěvek na stravování zaměstnanců bylo z fondu využito Kč. Pro zlepšení pracovních podmínek jsme použili 202 Kč a ve formě darů a jubilejních odměn 110 Kč. Ostatní čerpané finanční prostředky ve výši 372 Kč byly využity především na pořádání nemocničních akcí pro zaměstnance, jako sportovního odpoledne, zájezdu, benefičního koncertu a plesu. MZDOVÁ POLITIKA Mzdová politika v roce 2010 měla za cíl usměrnit prudký nárůst platů, který byl důsledkem legislativních platových úprav v roce V kategorii lékařů byly stanoveny limity objemu čerpání prostředků na služby a pracovní pohotovost při maximální možné míře čerpání náhradního volna. Redukce přesčasové práce postihla i ostatní zdravotnické pracovníky. V kategorii THP došlo ke snížení objemu prostředků na platy v souvislosti se snížením počtu zaměstnanců, část mzdových nákladů u kategorie dělníků byla pokryta dotacemi z úřadu práce. V roce 2010 bylo uvedeno do provozu oddělení LDN, což bylo hlavní příčinou nárůstu počtu zaměstnanců a následně i celkových mzdových prostředků v roce Změny v katalogu prací s účinností od a následné přeřazení středních zdravotnických pracovníků do vyšších tříd rovněž přispěly ke zvýšení objemu prostředků vynaložených na platy. V konečném výsledku narostl objem prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost o ,- Kč ve srovnání s rokem Průměrný plat Průměrný plat v roce 2010 nedosáhl dramatických změn, celková procentuální změna oproti předešlému roku zaznamenala nárůst o 4,87 %, což v absolutním čísle v průměru na jednoho zaměstnance činí 1.217,- Kč. Největší nárůst nastal v kategorii lékařů, a to o 8,31 %, což je dáno převažující strukturou lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru a jejich větší platovou náročností na výkon ústavních pohotovostních služeb. Farmaceuti na rozdíl od roku 2009 dosáhli nižších průměrných platů, stejně jako dělníci z důvodu zefektivňování produktivity práce. Přeřazování do vyšších platových tříd u zdravotnických pracovníků a následné promítnutí do ostatních složek platu se projevilo absolutním nárůstem o 657,- Kč u této kategorie. Nárůst okolo 2 % v kategorií JOP a THP je dán věkovou strukturou a časovými postupy v tarifním odměňování. Průměrné mzdy podle kategorií v roce * ppep * ppep Abs.zm. % zm. Lékaři , , ,31% Farmaceuti , , ,37% Zdravotničtí pracovníci , , ,83% JOP , , ,02% THP , , ,33% Dělníci , , ,22% Celkem za NsP , , ,87% Pozn: * včetně OON za služby u kmenových lékařů ppep - průměrný přepočtený evidenční počet 18

19 V Havířově Zpracovaly: Ing. Helena Marková Ing. Lenka Feniková VÝSLEDKY KONTROL USKUTEČNĚNÝCH V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, p.o. v roce 2010 Kontroly provedené na oddělení PPaM V roce 2010 byly provedeny kontroly plateb na veřejné zdravotní pojištění, veřejnoprávní kontroly úřadem práce a kontrola plnění povinností vůči OSSZ s následujícími výsledky: Zdravotní pojišťovna Předmět kontroly Výsledek kontrol ZP MV ČR VZP Kontrola plateb zdravotního pojištění, dodržování ostatních povinností plátce pojistného Kontrola plateb zdravotního pojištění, dodržování ostatních povinností plátce pojistného Penále ve výši Kč ,-- - prominuto, nebylo vymáháno Neshledány nedostatky, bez finančního dopadu Úřad práce Předmět kontroly Výsledek kontrol Karviná Karviná Karviná Hospodaření s veřejnými prostředky dotovaná pracovní místa Kontrola dodržování zákona o státní sociální podpoře Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů Neshledány nedostatky, bez finančního dopadu Neshledány nedostatky, bez finančního dopadu Finanční postih Kč 3 000,-- za pozdní hlášení cizích státních příslušníků OSSZ Předmět kontroly Výsledek kontrol Karviná Plnění povinností v nemocenském pojištění, hospodaření s prostředky nemocenského pojištění, kontrola vyplacených dávek, plnění povinností v důchodovém pojištění Neshledány nedostatky, bez finančního dopadu Kontroly provedené na oddělení zdravotních pojišťoven V roce 2010 byly provedeny kontroly ve vztahu k vykázané zdravotní péče v rozsahu: 19

20 Pojišťovna Počet revizních zpráv Výsledky kontrol VZP 33 4 revizní zprávy s nálezem v celkové výši ,45 Kč *) ZP MV ČR 3 bez finančního postihu ČPZP 5 bez finančního postihu RBP 1 bez finančního postihu *) Z celkové vyčíslené částky ze strany VZP ,45 Kč připadá na finanční postih z revizní zprávy č.13668/87, jejímž výsledkem bylo zjištění neoprávněné indikace převozů vozy RZS na protialkoholní záchytnou stanici, ve výši ,55 Kč. Proti tomuto zjištění byla podaná námitka a zároveň podnět k zřizovateli na vyřešení v rámci organizacemi jimi zřízenými. Kontroly Krajské hygienické stanice MSK- pracoviště Karviná Pravidelné kontroly byly v roce 2010 provedeny v následujícím rozsahu a výsledky: Období Kontrolované oddělení Výsledek kontroly únor OKH techn. nedostatky neuložena pokuta březen Centrální sklad Neurologie lůžková stanice techn. nedostatky neuložena pokuta techn. nedostatky neuložena pokuta duben Chirurgie -Neurochirurgická ambulance Chirurgie - stanice 2 (na vlastní žádost) Urologie ambulance I, II bez nálezu bez nálezu techn. nedostatky neuložena pokuta Rehabilitace ambulantní část techn. nedostatky neuložena pokuta Centrální sterilizace techn. nedostatky neuložena pokuta květen Lékárna - oddělení přípravy cytostatik Onkologický stacionář ARO-ambulance pro infúzní terapii ambulance pro léčbu chron.bolestí anesteziologická ambulance 20 techn. nedostatky neuložena pokuta bez nálezu bez nálezu červen Psychiatrie odborné ambulance LDN bez nálezu bez nálezu červenec Interna lůžkové stanice 1,2,3 Dětské oddělení stanice JIP bez nálezu techn. nedostatky neuložena pokuta srpen Rehabilitace rehabilitační bazén Urologie - ambulance techn. nedostatky neuložena pokuta techn. nedostatky neuložena pokuta září Ambulance praktického lékaře RDG oddělení Interna všechny ambulance Psychiatrie lůžková stanice bez nálezu bez nálezu bez nálezu techn. nedostatky neuložena pokuta říjen Centrální endoskopie, gastroenterologická amb. COS techn. nedostatky neuložena pokuta techn. nedostatky neuložena pokuta listopad Dětské oddělení mléčná kuchyňka techn. nedostatky neuložena pokuta

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP_Dopln_udaje 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Ministerstvo zdravotnictví ČR Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název:

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název: A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 75021501 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mateřská škola Hrubčice Účetní jednotka

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016

Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016 Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016 Základní údaje : Odstavec 1 Název společnosti: Technické služby Lanškroun, s.r.o. Identifikační číslo osoby: 25951459 Sídlo společnosti:

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více