VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK

2 2

3 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Sídlo: Dělnická 1132/24, Havířov IČ: Spisová značka: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 899 Právní forma: příspěvková organizace Předmět podnikání: hlavní činnost: - poskytování a organizace ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících, - lékárenská péče v lékárně s odbornými pracovišti výdejní činnost pro veřejnost, výdej na žádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení a pro lůžková zdravotnická zařízení organizace, lékárenská pohotovostní služba a pracoviště výdeje PZT. datum zápisu do obchod. rejstříku: 4.listopadu 2003 doplňková činnost: - praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, - hostinská činnost, - poskytování technických služeb, sterilizace prostředků zdravotnické techniky a materiálu, - výroba elektrických strojů a přístrojů, - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických i právnických osob, - poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, - specializovaný maloobchod, - masérské, rekondiční a regenerační služby, - vodoinstalatérství, topenářství, - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, - technické činnosti v dopravě. zřizovatel: Moravskoslezský kraj 28.října 117, Ostrava IČ:

4 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZACE Organizace byla zřízena rozhodnutím přednosty Okresního úřadu Karviná č.36/91 ze dne Na základě zákona č. 290/2002 Sb. se Nemocnice s poliklinikou Havířov stala dnem příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Moravskoslezského kraje. 3. HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Organizace vykázala za období roku 2010 hospodářský výsledek ztrátu - ve výši Kč. Hlavní činnost hospodařila se ztrátou Kč, hospodářská činnost vykázala zisk ve výši Kč (předpis daně z příjmu za rok 2010 byl 0). Hospodářský výsledek v roce 2010 se oproti roku 2009 zhoršil o Kč, tehdy nemocnice vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 6 Kč. Výsledek hospodaření je ovlivněn především následujícími faktory: - meziročním poklesem tržeb za prodané zboží (po odečtu nákladů na toto zboží) o Kč, - meziročním nárůstem nákladů na spotřebovaný materiál o Kč, - meziročním nárůstem osobních nákladů o Kč, - proúčtováním nenaplněného fondu reprodukce majetku (dle vyhlášky Ministerstva financí č. 549 ze dne ) ve výši Kč. Úkoly stanovené organizaci zřizovatelem byly splněny následovně: - dodržení vyrovnaného salda mezi celkovými pohledávkami a závazky z obchodního styku nesplněno došlo k poklesu pohledávek z důvodu předčasné platby od zdravotní pojišťovny RBP, která v posledních dnech v roce 2010 uhradila splátku zálohové platby ve výši Kč a finanční prostředky nemohly být použity na úhradu závazků, - úroveň závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti nad 91 dnů se meziročně zvýšila z Kč na Kč, tj. o 4,5 %, - koeficienty zadluženosti organizace se zvýšil z hodnoty 0,1635 na výslednou 0,1656, koeficient běžné likvidity se zlepšil z 0,7872 na hodnotu 0,7583, - limit zásob ve výši Kč byl splněn na 92,89 %, což absolutně představuje objem zásob ve výši Kč, - přípustný objem mzdových prostředků (bez OON) byl splněn na 78,20 %. Detailní rozbory vypovídající o hospodaření organizace v roce 2010 jsou obsaženy v následujících kapitolách, přiložených tabulkách a zprávách. 4

5 4. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, ZÁSADÁCH, ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ 4.1. Účetní metody a zásady Účetní jednotka používala účetní metody a zásady vymezené zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, prováděcí vyhláškou č. 505/2002 Sb. k tomuto zákonu a Českými účetními standardy. Konkrétně to znamená: - pořízení dlouhodobého majetku prostřednictvím účtů pořízení 041, 042, - postup účtování drobného dlouhodobého hmotného majetku tj. movité věci nebo soubory movitých věcí, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky je v rozmezí od 500,- Kč do ,- Kč: přes sklad (112) ihned do spotřeby (501) a současně na vrub účtu 028 a ve prospěch účtu 088. Dále je veden v operativní evidenci až do jeho vyřazení, - postup účtování drobného dlouhodobého nehmotného majetku tj. složky majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky v rozmezí od 7.000,- Kč do ,- Kč: pořízení vždy jako provozní výdaj na vrub účtu 518, zároveň na vrub účtu 018 a ve prospěch účtu 078. Dále veden v operativní evidenci až do jeho vyřazení, - drobný hmotný majetek (od 200,-Kč do 499,- Kč) a drobný nehmotný majetek (od 200,- Kč do 6.999,- Kč) se účtuje přímo do spotřeby (501, popř. 518) a je veden v operativní evidenci), - pořízení a úbytek zásob převážně je uplatňován způsob A, což znamená, že se v průběhu účetního období pořizovací ceny nakupovaných zásob zaúčtují na vrub účtu 111 pořízení materiálu (případně vnitropodnikové služby související s přepravou dodávek zásob se aktivují zaúčtováním na vrub účtu 111 a souvztažně ve prospěch účtu aktivace materiálu účtová skupina 62). Převzetí materiálu u nákupů se zaúčtuje v pořizovacích cenách (ve vlastních nákladech u zásob vlastní výroby) na vrub účtu v analytické evidenci určené ke sledování materiálu na skladě (SÚ 112) a ve prospěch účtu 111 pořízení materiálu. Spotřeba materiálu se účtuje běžně na vrub příslušných účtů spotřebovaných nákupů (SÚ 501) a u prodaného materiálu na vrub účtu 554 určeného ke sledování prodaného materiálu. Stejný princip je dodržován u pořízení zboží v lékárně a nemocničním bufetu. Výjimkou je nárokování DPH na vstupu, a proto se při pořízení zboží souběžně se zaúčtováním na vrub SÚ účtu 131 proúčtuje DPH na vrub účtu 343. Převzetí na sklad se zaúčtuje na vrub účtu v analytické evidenci SÚ 132 a ve prospěch SÚ 131. Prodej zboží se účtuje na vrub příslušných analytických účtů prodaného zboží (SÚ 504). Způsobem B se účtuje pořízení kardiostimulátorů, medicinálních plynů, materiálu pořizovaného prostřednictvím konsignačních skladů a drobného materiálu zakoupeného v hotovosti do 499,- Kč, - účtování přijatých (poskytnutých záloh) v průběhu roku na základě vydaných (přijatých) zálohových faktur na vrub účtu 324 pohledávek (ve prospěch účtu 314 závazků), - časové rozlišení nákladů a výnosů (konkrétní činnost, známá částka), dohadné položky aktivní a pasivní využívají se účty skupiny 38 v souvislosti s dodržením zásady o zaúčtování nákladů a výnosů do období, s nímž časově a věcně souvisí: 5

6 náklady příštích období účtuje se o daňových dokladech vystavených v běžném období, ale nákladem jsou v období příštím: v roce 2010 hodnota 892 Kč, výdaje příštích období vyúčtují se náklady, které souvisí s běžným obdobím, ale výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn: v roce 2010 hodnota 40 Kč, výnosy příštích období výnosy související s běžným obdobím, ale příjem se uskuteční až v příštím období: v roce 2010 hodnota 0 Kč, příjmy příštích období výnosy související s běžným obdobím, ale příjem se uskuteční až v příštím období: v roce 2010 hodnota 16 Kč, dohadné účty aktivní účtují se zde položky, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního období: v roce hodnota Kč, dohadné účty pasivní účtují se zde položky, které nelze vyúčtovat jako obvyklý závazek, ale nákladově přísluší do daného účetního období: v roce 2010 hodnota Kč, krytí fondu reprodukce majetku finančními prostředky k byla povinnost dle vyhlášky Ministerstva financí č. 549/2004 dodržena: Nižší zůstatek na finančním účtu fondu reprodukce majetku oproti zůstatku fondu reprodukce majetku o částku 236 Kč byl zapříčiněn převodem finančních prostředků z účtu darů až v lednu Způsoby oceňování Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - nakoupený pořizovacími cenami, přičemž pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením, jako jsou zejména náklady na přípravu a zabezpečení do doby uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání, tzn. dopravné, montáž, clo, průzkumné a projektové práce, investiční dozor, poplatky související s pořízením majetku, - nabytý darováním, nově zjištěný a v účetnictví dosud neevidovaný (inventarizační přebytky) bezúplatně pořízený z finančního leasingu, vklad majetku s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zřizovací listiny, jinak reprodukčními pořizovacími cenami (v roce 2010 nebyla použita), - vytvořený vlastní činností vlastními náklady (aktivace). V roce 2010 nebyl takto získaný majetek vytvořen Zásoby Zásoby se oceňují v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví, a to: - zásoby pořizované dodavatelsky skutečnými pořizovacími cenami, tj. cenami, za které jsou zásoby skutečně pořízeny vč. nákladů s jejich pořízením souvisejících (např. přeprava, pojistné, clo, poštovné atd.). Při výdeji do spotřeby se používají ceny skladové, tzn. průměrné, podle pohybu na skladové kartě (k zásoby činily Kč), 6

7 - zásoby vytvořené vlastní činností - vlastními náklady, tj. cenami stanovenými na základě interních kalkulací (v roce 2010 nebyla tato metoda uplatněna), Opravné položky k - materiálu účetní představují v roce % odpis přísně evidovaných tiskopisů ve výši 11 Kč. Jejich evidence v účetnictví je do doby oficiální skartace. - majetku byly v roce 2010 vytvořeny k pohledávkám, u kterých od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo více než 6 měsíců ve smyslu ustanovení 33, ods. 2 vyhlášky č. 505/2002 a zákona 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (z celkové částky 43 Kč převažují opravné položky k pohledávkám z regulačních poplatků) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na Kč V roce 2010 nebyl evidován žádný účetní případ oceněný v cizí měně. Organizace při přepočtu na cizí měnu používá zavedený postup stanovený dle aktuálního kurzu ČNB, tj kurz dle devizového trhu vyhlášený ČNB k 1. dni daného kalendářního měsíce v kalendářním roce, kdy dojde k uskutečnění konkrétního případu platby v cizí měně Odpisový plán Daňové odpisy Organizace vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím Kč zařazený do první až šesté odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pro daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku je zvolena metoda rovnoměrného odpisování. Organizace má převážnou část dlouhodobého hmotného majetku pouze svěřenou ve správě (nevlastní ho), daňově uznatelné odpisy z vlastního majetku tvoří zanedbatelnou část Účetní odpisy Účetní odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním účetním odpisem, ve výši podle zařazení do odpisové skupiny po celou dobu jeho používání, a to počínaje následujícím měsícem po uvedení tohoto majetku do používání. Majetek se odepisuje jen do výše pořizovací ceny. Odpisový plán dle Zásad Moravskoslezského kraje Druh majetku dlouhodobý hmotný majetek nově pořízený zařazený podle zákona č. 586/1992 Sb. - do 1. odpisové skupiny - do 2. odpisové skupiny - do 3. odpisové skupiny - do 4. odpisové skupiny - do 5. a 6. odpisové skupiny Doba životnosti 6 let 8 let 15 let 40 let 80 let 7

8 4.4. Změny postupů účtování, způsobů oceňování, odpisování V roce 2010 pokračovala organizace v odpisování dle individuálního odpisového plánu, o jehož schválení požádala Radu Moravskoslezského kraje v roce Druh majetku dlouhodobý hmotný majetek nově pořízený zařazený podle zákona č. 586/1992 Sb. - do 1. odpisové skupiny - do 2. odpisové skupiny - do 3. odpisové skupiny - do 4. odpisové skupiny - do 5.a 6. odpisové skupiny Doba životnosti 10 let 15 let 20 let 50 let 100 let 5. INFORMACE O ODCHYLKÁCH OD POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METOD Účetní jednotka neuplatnila v roce 2010 odchylky od účetních metod uvedených v bodě DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 6.1. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období, dlouhodobé bankovní úvěry a přijaté dotace - v roce 2010 nedošlo k doměrkům splatné daně z příjmů za minulá účetní období, - organizace v roce 2010 obdržela dotace od zřizovatele v následujícím členění Účel dotace Částka v Kč provozní účely investice celkem Výše splatných závazků pojistného a evidovaných daňových nedoplatků Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - organizace neměla k splatné závazky z titulu neuhrazeného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Veřejné zdravotní pojištění - organizace neměla k splatné závazky z titulu neuhrazeného veřejného zdravotního pojištění. 8

9 Daňové nedoplatky - organizace k neevidovala žádný daňový nedoplatek po lhůtě splatnosti Pohledávky Celková výše pohledávek z obchodního styku k činí Kč, po lhůtě splatnosti organizace eviduje pohledávky ve výši Kč, z toho ve výši Kč jsou déle než 91 dnů po lhůtě splatnosti. Organizace nemá pohledávky jištěné směnkami, kryté podle zástavního práva nebo jištěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem Závazky Z celkové výše závazků z obchodního styku Kč činí závazky po lhůtě splatnosti částku Kč, z toho závazky ve výši Kč jsou déle než 91 dnů po lhůtě splatnosti. Organizace nemá závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem. Organizace nemá závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný subjekt z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva apod. Organizace neočekává žádné potencionální ztráty, na které by měla být vytvořena v účetnictví rezerva, jejichž realizace závisí na uskutečnění jedné či více nejistých budoucích událostí, např. nejistý výsledek soudních sporů. Organizace nemá žádné penzijní závazky Pronájem majetku Leasing V roce 2010 organizace splácela závazky plynoucí z uzavřených leasingových smluv, a to - se společností PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. předmětem je automobil Peugeot Boxer, - se společností ČSOB Leasing, a.s. předmětem je osobní automobil Škoda Octavia Operativní pronájem Organizace neměla v roce 2010 uzavřenou žádnou smlouvu na operativní pronájem majetku Pronájem majetku od zřizovatele (Moravskoslezského kraje) Organizace neměla v roce 2010 pronajatý movitý majetek od zřizovatele Zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem Organizace neměla k žádný majetek zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem 9

10 Přílohy: Tabulková část ke zprávě o činnosti příspěvkové organizace Komentáře Okamžik sestavení: 21. března 2011 V Havířově dne 21. března 2011 Osoba odpovědná za sestavení účetní závěrky (jméno) Iva Domesová, hlavní účetní Statutární orgán (jméno a podpisový záznam) ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Ing. Jan Ferenc Zpracovala: Ing. Vlasta Fandelová Ekonomicko-personální náměstek KOMENTÁŘ ke Zprávě o činnosti za rok 2010 Rok 2010 byl pro nemocnici z hlediska hospodaření velmi nepříznivý, a to především z důvodu nulového nárůstu úhrad za poskytnutou zdravotní péči ze strany zdravotních pojišťoven. Dalším kritickým místem ve vývoji poskytování zdravotní péče je postupující pokles pojištěnců VZP. Nemocnice v této souvislosti a ze zásady opatrnosti vytvořila v roce 2009 pasivní dohadnou položku ve výši 11 mil. Kč. Skutečné vyúčtování v roce 2010 představovalo nakonec vratku 7,9 mil. Kč. Dále za nedodržení DRG vrátila nemocnice ZP MVČR v roce 2010 částku 2,7 mil.kč. Dalším mimořádným jevem, který svým dopadem výrazně ovlivnil hospodářský výsledek roku 2010, je navýšení mezd státem v roce Meziroční nárůst osobních nákladů včetně odvodů dosáhl v roce 2010 výše 30,6 mil.kč. Příspěvek na stabilizaci poskytnutý zdravotními pojišťovnami činil 9,9 mil.kč, z čehož vyplývá, že nemocnice ze svých omezených zdrojů musela dokrýt 20,7 mil.kč (přičemž celkový růst výnosů nemocnice dosáhl výše 18,2 mil.kč). Na zhoršení hospodaření nemocnice mělo vliv i zrušení proplácení regulačních poplatků MSK, což zapříčinilo pokles zisku v nemocniční lékárně o 3 mil.kč. Nemocnice uzavřela hospodaření za rok 2010 se záporným účtem Kč. Oproti stanovenému ročnímu rozpočtu, který musí akceptovat závazný ukazatel stanovený zřizovatelem hospodářský výsledek 0 nemocnice tento nesplnila o výše uvedenou částku. Tady je třeba uvést, že reálný propočet hospodářského výsledku, který byl zřizovateli předložen v březnu 2010 (termín předkládání finančních plánů) předpokládal záporný výsledek ve výši - 10

11 Kč, a to i přes to, že v té době existovala ještě řada neznámých, které mohly finanční plán ovlivnit (srážky, doplatky vyúčtování od zdravotních pojišťoven, skladby pacientů, tzn.mimořádně nákladné péče, nasmlouvání dodatků se ZP na rok 2010 LDN, výskyt havarijních stavů v provoze, navýšení cen léků a materiálu v průběhu roku atd.). Hlavní ukazatele hospodaření Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Absolutní rozdíl Procentní nárůst (3-2) (3/2) Výnosy / v mil.kč / 624,18 721,47 739, ,25 1,03 Náklady / v mil.kč / 641,23 721,47 748, ,11 1,04 HV -17,05 0-8,86-8,86 x Celkové náklady v roce 2010 činily Kč a ve srovnání s předchozím rokem byly absolutně vyšší o Kč, tj. o 3,76 %. V meziročním srovnání se podařilo snížit náklady na spotřebu SZM (o 242 Kč, oproti plánu o Kč), a to především zásluhou vyhodnocování výsledků prováděných kontrol vývoje cenových relací nabízeného a nakupovaného materiálu, jednáním s konkrétními dodavateli o možných množstevních slevách (popř. finančních bonusech) po dosažení určitého ročního objemu odběru, prováděním poptávkových řízení na dosažení výhodnějších cen ze strany oddělení centrálního nákupu. Těmito kroky se podařilo v závěru roku dosáhnout cenových relací u soutěžených komodit pro rok 2011, které v případě, že nebude provedena změna DPH u léků a SZM přinese očekávanou úsporu ve výši 1,2 mil. Kč. Z důvodu zrušení úhrady regulačních poplatků ze strany zřizovatele v lékárně došlo k poklesu obratu zboží, tzn. došlo ke snížení nákladů na nákup zboží (o Kč). Tato skutečnost se ale zároveň projevila ve snížení tržeb za jeho prodej navýšený o příslušnou marži (absolutně o Kč). Důsledným využitím nástroje sledování cen na farmaceutickém trhu, opakovaným prováděním poptávkových řízení se podařilo udržet meziroční nárůst ve spotřebě léků pouze na hranici 942 Kč. V roce 2009 tento nárůst činil Kč. Další výrazné snížení se projevilo v nákladech na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, ať už zdravotnického nebo nezdravotnického. Z celkového ročního objemu vynaloženého na tuto komoditu ve výši Kč, což je o 967 Kč méně než v roce předcházejícím, připadlo Kč na pořízení nových postelí vč. příslušenství, z toho největší podíl připadl na vybavení nových stanicí LDN (1.198 Kč). Současně nemocnice obdržela na pořízení tohoto majetku příspěvek od Magistrátu Města Havířov ve výši 1,1 mil.kč. V oblasti nákupu služeb došlo meziročně k úsporám v nákladech na opravy (cca 500 Kč). Za přispění zřizovatele byla provedena I.etapa odstranění havarijního stavu ležatých rozvodů vodovodního potrubí v hodnotě Kč. Úsporu v nákladech na léčení (cca 550 Kč) představují především změny smluv externím lékařům sloužícím na LSPP z typu mandátní smlouvy na pracovní dohody. Náklady z těchto smluv jsou zahrnuty v osobních nákladech. Jednáním s dodavatelem a reorganizací provádění úklidových prací v nemocnici došlo k roční úspoře o 820 Kč. Největší úspora oproti roku 2009 v oblasti služeb (1.193 Kč) je v nákladech na servisy a revize z důvodu odstavení starého CT zařízení. 11

12 Největší meziroční nárůst je v nákladech osobních, a to absolutně o Kč, tj. 8,65 %. Osobní náklady představují 51,4 % z celkového objemu nákladů. Rozbor navýšení nákladů podstatný vliv Ukazatele v /mil.kč/ Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Absolutní rozdíl Procentní nárůst (3-2) (3/2) Léky 52,27 73,17 74,11 0,94 1,28 SZM 67,27 69,63 69,39-0,24 x Osobní náklady 323,30 354,17 384,79 30,62 8,65 Náklady na prodané zboží Drobný zdravotnický a nezdrav.majetek 79,23 97,11 81,86-15,25 x 2,08 8,50 7,53-0,97 x Spotřeba energii 28,51 30,30 31,78 1,48 4,88 Opravy 5,01 7,13 6,66-0,47 x Odpisy 25,35 26,49 28,60 2,11 7,96 Celkové výnosy v roce 2010 činily Kč a ve srovnání s předchozím rokem byly absolutně vyšší o Kč, tj. o 2,53 %. Největší meziroční nárůst je v tržbách od zdravotních pojišťoven a za ostatní zdravotnické úkoly nehrazené zdravotními pojišťovnami (cizinci, samoplátci a především regulační poplatky). Absolutně tento nárůst činí Kč, tj.6,03 %. Konkrétně intenzivním jednáním s RBP se podařilo získat oproti smlouvě navíc Kč Rozbor navýšení výnosů podstatný vliv Ukazatele Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Absolutní rozdíl Procentní nárůst (3-2) (3/2) Tržby od ZP /mil.kč/ 494,05 555,05 589,82 34,77 6,26 Regulační poplatky/mil.kč/ Tržby z prodeje zboží /mil.kč/ Finanční bonusy /mil.kč/ 14,36 15,17 14,17-1,00 x 92,62 113,49 95,06-18,43 x 7,07 10,84 11,15 0,31 2,86 12

13 Nemocnice v roce 2010 realizovala pořízení nových investic ve výši Kč. Neuhrazených investic z let dřívějších evidovala k nemocnice ve výši Kč. K bylo uhrazeno z vlastních zdrojů Kč. Z dotace zřizovatele byla uhrazena investiční akce Rekonstrukce stávajícího heliportu ve výši Kč a částečně plicní ventilátor, na jehož pořízení zřizovatel přispěl částkou 830 Kč. Nenaplněný a nečerpaný fond reprodukce majetku ve výši Kč snížil nákladové zatížení nemocnice. Velkým problémem nemocnice je nepříznivé saldo (rozdíl) pohledávek a závazků, kdy se toto pohybovalo k po zohlednění závazků investičních na úrovni 18 mil. Kč v neprospěch pohledávek. Závazky po lhůtě splatnosti nad 90 dnů se činily rovněž 18 mil. Kč. Jednou z příčin nepříznivého cash flow nemocnice je splátková povinnost úhrady závazku z roku 2007 za provedenou rekonstrukci pavilónu dialýzy z vlastních zdrojů. Splátky za tuto akci v roce 2010 ve výši Kč jsou zahrnuty v uvedené částce uhrazených investic z vlastních zdrojů ( Kč). Z celkové částky Kč zbývá ještě uhradit Kč. Tato akce nebyla v minulosti schválena zřizovatelem, aby byla prováděna z vlastních zdrojů. Běžná likvidita organizace se meziročně zhoršila z koeficientu 0,7872 v roce 2009 na 0,7583 v roce Přehled výkonnostních ukazatelů nemocnice Ukazatele Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Absolutní rozdíl Procentní nárůst (3-2) (3/2) Počet hospitalizovaných x - z toho na JIP x Počet ošetřovacích dnů ,40 Počet ambulantních pacientů /URČ/ Počet ambulantních vyšetření x ,99 Počet DRG případů ,19 Index CMI 0,9392 0,9713 0,9512-0,0201 x Využití standardních lůžek 75,82 78,26 75,22-3,04 x Využití intenzivních lůžek 90,06 90,08 81,82-8,26 x Průměrná ošetřovací doba standard lůžka 6,40 6,20 6,24 0,04 x Průměrná ošetřovací doba na JIP 3,15 3,04 3,18 0,14 x 13

14 Detailní rozbor výnosů od zdravotních pojišťoven Vlivy roku 2009 VZP (111) V závěru roku 2009 byla vytvořena do účetnictví pasivní dohadná položka na očekávanou srážku za poskytnutou péči ve výši ,- Kč. Skutečná srážka po vyúčtování roku 2009 byla ve výši ,- Kč. Vyúčtování proběhlo ve 3.verzích a byla zohledněna námitka naší nemocnice týkající se přepočtu bodů ošetřovacích dnů na sazebník platný k Ze strany VZP došlo k výhodnějšímu přepočtu ambulantního segmentu. Z tohoto důvodu došlo v roce 2010 ke zlepšení výnosů ve výši ,- Kč. ČPZP (205) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna vznikala postupně sloučením ZP AGEL s Hutnickou zdravotní pojišťovnou (od 2.pololetí 2009) a následně do konce roku 2009 ještě s Českou národní zdravotní pojišťovnou. Stanovení dohadné položky ve výši ,- Kč do účetnictví byla složité a odvíjelo se podle vyhodnocení 1. pololetí 2009, jelikož v době jejího stanovení neměla nemocnice ze strany ČPZP k dispozici seznam kmenových pojištěnců HZP. Skutečné vyúčtování roku 2009 z I.verze představovalo doplatek ve výši ,- Kč. Dále na základě osobních jednání bylo dosaženo nad rámec smluvního ujednání navýšení hodnoty bodu z 0,72 na 0,79 Kč, což v celkovém propočtu znamenalo navýšení doplatku ze strany pojišťovny o mimořádný výnos ve výši ,- Kč. Výsledný efekt znamenal zlepšení výnosů v roce 2010 ve výši ,- Kč. RBP (213) Na vyúčtování péče s touto zdravotní pojišťovnou za rok 2009 nebyla do účetnictví v roce 2009 zavedena žádná dohadná položka.v době stanovení dohadné položky nemocnice neměla v evidenci pacienta, který by splňoval podmínky mimořádně nákladné péče (dále jen MNP). Z I.verze vyúčtování roku 2009 vyplynul doplatek ve výši ,- Kč, vyúčtování poskytnuté péče za rok 2009 ve II. verzi naopak představoval srážku ve výši ,- Kč. Vyúčtování roku 2009 přineslo doplatek celkem ve výši ,- Kč. Na základě osobních jednání za poskytnutou akutní péči pro pojištěnce RBP tato doplatila, nad rámec smluvního ujednání částku ve výši ,- Kč, v důsledku přehodnocení revizní činnosti RBP přiznala částku ve výši ,- Kč (jednalo se o 2 MNP pojištěnce, které revizní činností nejdříve ZP vyřadila z kategorie MNP. Následně po odvolání a osobním jednání RBP znovu přehodnotila své závěry, zahrnula tyto dva pojištěnce do kategorie MNP a výše uvedenou částku přiznala naší nemocnici). Dále na základě osobního jednání RBP zohlednila pacienta, jehož celkový účet dosahoval pouze částky ,- Kč a zahrnula tohoto pacienta do objemu MNP a rovněž také byla zohledněna preskripce léčiv a zdravotnických prostředků ve výši ,- Kč. Celkem tyto částky nad rámec smluvního ujednání představují sumu ,- Kč, která ovlivnila pozitivně úroveň výnosů. ZP MV ČR (211) V závěru roku 2009 byla stanovena dohadná položka do účetnictví ve výši ,- Kč, která byla vyčíslena na základě příslibu vedení pobočky ZP MV ČR v Ostravě, že nebude uplatňovat srážku za nedodržení DRG Indexu. Vyúčtování za rok 2009 je ukončeno. Výnosy roku 2010 ovlivnila nová pasivní dohadná položka ve výši ,- Kč. 14

15 Vlivy roku 2010 RBP (213) RBP poskytla a vyplatila na základě naší korespondence nad rámec smluvního ujednání mimořádný doplatek za nárůst poskytnuté zdravotní péče za rok 2010 ve výši ,- Kč. Dále poskytla zálohu na změnu objemu MNP ve výši ,- Kč. MNP v referenčním období, kterým byl rok 2008, byla ve výši ,- Kč. Průběžným vyhodnocováním MNP byl zjištěn ve III. čtvrtletí 2010 nárůst MNP o cca 5 mil. Kč. Na základě jednání se ZP nám byla od RBP ještě v roce 2010 zaslána záloha na MNP ve výši ,- Kč. Konečné vyúčtování MNP bude řešeno v rámci vyúčtování roku 2010, kdy je očekáván ze strany RBP ještě doplatek za MNP ve výši cca 1,6 mil. Kč. Tento odhad se částečně projevil v dohadné položce zavedené do účetnictví za rok Dále nad rámec smluvního ujednání, na základě osobních jednání ohledně žádosti nemocnice o navýšení hodnoty bodu, RBP poskytla v roce 2010 částku ,- Kč. Celkem nad rámec smluvního ujednání před vyúčtováním zdravotní péče za rok 2010 se jedná o částku ,- Kč. V Havířově dne Zpracovala: Ing. Fandelová Ing. Škavraňoková VYHODNOCENÍ PERSONÁLNÍ SITUACE ZA ROK 2010 V roce 2010 pokračovalo vedení nemocnice ve snaze o maximální efektivitu jak zdravotnických, tak převážně obslužných provozů. V maximální možné míře se využívalo pro obsazování uvolněných pozic zaměstnávání uchazečů, na které byla poskytnuta dotace z Úřadu práce, celkově se takto podařilo získat finanční prostředky a pokrýt náklady ve výši ,- Kč. Důležitou změnou bylo rozšíření poskytování zdravotnických služeb o následnou péči otevřením 2 stanic LDN. Z rozhodnutí zřizovatele byl zahájen optimalizační proces nemocnice a rovněž byly nastaveny změny v organizačním řádu organizace od roku Na tento proces se nemocnice připravovala průběžně během celého roku 2010, proběhl personální audit u nižšího ošetřovatelského personálu a ve stravovacím provoze. Výsledkem byla dohoda o redukci lůžek na některých stanicích a pracovních míst ve výše uvedených kategorií zaměstnanců. Důležitou osou roku 2010 byly předakreditační přípravy. V rámci těchto příprav došlo i k revizi procesů také v personalistice, k přípravě vnitřních norem týkajících se řízení lidských zdrojů a jejich postupné implementaci tak, aby byly tyto procesy co nejefektivnější. Zdravotnický personál V roce 2010 se v nemocnici personální situace stabilizovala. Chod jednotlivých oddělení byl zabezpečen. Výrazně se podařilo stabilizovat počty lékařů na dětském oddělení. Přes počáteční 15

16 obtíže byl zajištěn i ošetřovatelský personál na nově otevřené stanici LDN a na chirurgickém oddělení. Díky aktivní personální politice v roce 2010 nemocnice získala 5 lékařů (z toho 2 lékaři na základě náborového příspěvku). V roce 2011 pak nastoupí další 4 absolveni díky programu stipendijních podpor. Ke stabilizaci sesterského personálu přispěla již v roce 2009 opatření Ministerstva zdravotnictví. Došlo k plošnému navýšení zdravotnických platových tabulek, ale také ke změnám zařazení sester podle katalogu práce, které pokračovaly i v roce Toto vedlo k posunu v kategorii všeobecná sestra, porodní asistentka (zařazovány až od 9. platové třídy), fyzioterapeut, zdravotní laborant a radiologický asistent. U nižšího ošetřovatelského personálu je situace dobrá, na uvolněná místa sanitářů, sanitářek i ošetřovatelek se hlásí velké množství uchazečů a uchazeček, jimiž se daří kvalitně místa doplňovat. Pohyb zaměstnanců v jednotlivých kategoriích v roce 2010 Kategorie příchody odchody lékaři nelékařský zdravot. personál s odb. a spec. způsobilostí nelékařský zdravotnický personál pod dohledem THP 8 10 dělníci Meziroční srovnání zaměstnanců dle jednotlivých kategoriích Kategorie fyzické osoby přepočtené počty fyzické osoby přepočtené počty lékaři , ,87 farmaceuti 6 6,00 6 6,00 nelékařský zdravot. personál s odb. a , ,76 spec. způsobilostí nelékařský zdravotnický personál pod , ,76 dohledem JOP 12 11, ,15 THP 61 60, ,71 dělníci , ,59 NsP celkem , ,84 V kategorii lékařů došlo mírně k negativní změně k nárůstu odchodů oproti příchodům jak je patrné na meziročním srovnání v absolutních číslech ve výše uvedené tabulce. Počet sester se snížil, ale do kategorie lékařského personálu pod dohledem jsou také zařazeny zdravotnické asistentky, které zastávají-přestože pod dohledem-práci všeobecných sester, a to zejména na lůžkových odděleních. U THP se redukce, která byla provedena opatřeními v závěru roku 2010, projeví až v roce následujícím. Počet dělníků sice narostl, ale všechna místa, která byla dělníky dodatečně obsazena, jsou pracovní místa pomocných obslužných pracovníků a na pokrytí nákladů s tím spojených byla čerpána dotace úřadu práce. 16

17 Porovnání počtu zaměstnanců oproti systemizaci k Kategorie stav dle systemizace počet zaměstnanců rozdíl k lékaři 112,25 107,87-4,38 farmaceuti 6,00 6,00 0 nelékařský zdravot. personál 445,16 432,76-12,4* s odb. a spec. způsobilostí nelékařský zdravotnický 140,85 155, ,91* personál pod dohledem JOP 10,60 11,15 + 0,55 THP 58 57,71-0,29 dělníci 102,2 108,59 +6,39 NsP celkem 854,03 879,84 +4,78 * do kategorie zdravotníků pod dohledem patří i zdravotničtí a laboratorní asistenti, kteří doplňují systemizaci všeobecných sester a zdravotnických laborantů. Počty pracovníků nad plánovaný stav jsou dány zástupy za dlouhodobé pracovní neschopnosti. U dělníků je nad systemizovaný počet zaměstnána nádvorní četa, která je financována z dotace z úřadu práce. Vzdělávání V roce 2010 byla zahájena příprava ke specializaci 24 lékařů, převážně z interního, dětského a neurologického oddělení. Specializační studium navštěvovalo 14 sester, v průběhu roku 2011 se očekává zařazení dalších 4 sester do pomaturitního specializačního studia, převážně do oboru Intenzivní péče. V přípravě ke specializaci byli 2 jiní odborní pracovníci VŠ. V roce 2010 se podařilo realizovat celoústavní vzdělávací akce, především zaměřené na témata výživy, kooperace v rámci operačních sálů a centrální sterilizace. Sérii seminářů organizovali také lékaři dětského oddělení, a to jak pro naše zaměstnance, tak pro externí zájemce. Náklady vynaložené na vzdělávání našich zaměstnanců v roce 2010 činily ,- Kč. V porovnání s rokem 2009, kdy činily náklady na vzdělávání ,- Kč, byl zaznamenán jejich pokles o ,- Kč. V rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Rezidenční místa 2010 získala nemocnice 5 rezidenčních míst pro lékaře (obsazeno pak bylo pouze 1 v oboru vnitřní lékařství) a 6 rezidenčních míst pro nelékaře (obsazena byla 2 místa na ARIP, 1 místo v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech, 1 místo Aplikovaná fyzioterapie a 1 místo v oboru Perioperační péče). Nemocnice se zapojila i do projektů financovaných ze strukturálních fondů EU, jako například projekt: - Zvýšení adaptability zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních působících v odvětví zdravotnictví realizovaný Unií zaměstnavatelských svazů ČR, - Nemocnice s úsměvem realizovaný firmou Häuser - Silma Gradient, s.r.o., - Prevence násilí na pracovišti realizovaný ČMKOS a KZPS ČR, - HOPE ČR ochrana pacientů před poškozením, kde naši zaměstnanci působí zároveň jako lektoři. FKSP Pro rok 2010 bylo možno využít prostředky z FKSP ve výši ,- Kč. Nejvíce bylo zaměstnanci využito prostřednictvím individuálních účtů, a to zejména ve formě příspěvku na rekreaci, kulturu a tělovýchovu a dále na penzijní připojištění (celkem Kč). Na 17

18 příspěvek na stravování zaměstnanců bylo z fondu využito Kč. Pro zlepšení pracovních podmínek jsme použili 202 Kč a ve formě darů a jubilejních odměn 110 Kč. Ostatní čerpané finanční prostředky ve výši 372 Kč byly využity především na pořádání nemocničních akcí pro zaměstnance, jako sportovního odpoledne, zájezdu, benefičního koncertu a plesu. MZDOVÁ POLITIKA Mzdová politika v roce 2010 měla za cíl usměrnit prudký nárůst platů, který byl důsledkem legislativních platových úprav v roce V kategorii lékařů byly stanoveny limity objemu čerpání prostředků na služby a pracovní pohotovost při maximální možné míře čerpání náhradního volna. Redukce přesčasové práce postihla i ostatní zdravotnické pracovníky. V kategorii THP došlo ke snížení objemu prostředků na platy v souvislosti se snížením počtu zaměstnanců, část mzdových nákladů u kategorie dělníků byla pokryta dotacemi z úřadu práce. V roce 2010 bylo uvedeno do provozu oddělení LDN, což bylo hlavní příčinou nárůstu počtu zaměstnanců a následně i celkových mzdových prostředků v roce Změny v katalogu prací s účinností od a následné přeřazení středních zdravotnických pracovníků do vyšších tříd rovněž přispěly ke zvýšení objemu prostředků vynaložených na platy. V konečném výsledku narostl objem prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost o ,- Kč ve srovnání s rokem Průměrný plat Průměrný plat v roce 2010 nedosáhl dramatických změn, celková procentuální změna oproti předešlému roku zaznamenala nárůst o 4,87 %, což v absolutním čísle v průměru na jednoho zaměstnance činí 1.217,- Kč. Největší nárůst nastal v kategorii lékařů, a to o 8,31 %, což je dáno převažující strukturou lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru a jejich větší platovou náročností na výkon ústavních pohotovostních služeb. Farmaceuti na rozdíl od roku 2009 dosáhli nižších průměrných platů, stejně jako dělníci z důvodu zefektivňování produktivity práce. Přeřazování do vyšších platových tříd u zdravotnických pracovníků a následné promítnutí do ostatních složek platu se projevilo absolutním nárůstem o 657,- Kč u této kategorie. Nárůst okolo 2 % v kategorií JOP a THP je dán věkovou strukturou a časovými postupy v tarifním odměňování. Průměrné mzdy podle kategorií v roce * ppep * ppep Abs.zm. % zm. Lékaři , , ,31% Farmaceuti , , ,37% Zdravotničtí pracovníci , , ,83% JOP , , ,02% THP , , ,33% Dělníci , , ,22% Celkem za NsP , , ,87% Pozn: * včetně OON za služby u kmenových lékařů ppep - průměrný přepočtený evidenční počet 18

19 V Havířově Zpracovaly: Ing. Helena Marková Ing. Lenka Feniková VÝSLEDKY KONTROL USKUTEČNĚNÝCH V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, p.o. v roce 2010 Kontroly provedené na oddělení PPaM V roce 2010 byly provedeny kontroly plateb na veřejné zdravotní pojištění, veřejnoprávní kontroly úřadem práce a kontrola plnění povinností vůči OSSZ s následujícími výsledky: Zdravotní pojišťovna Předmět kontroly Výsledek kontrol ZP MV ČR VZP Kontrola plateb zdravotního pojištění, dodržování ostatních povinností plátce pojistného Kontrola plateb zdravotního pojištění, dodržování ostatních povinností plátce pojistného Penále ve výši Kč ,-- - prominuto, nebylo vymáháno Neshledány nedostatky, bez finančního dopadu Úřad práce Předmět kontroly Výsledek kontrol Karviná Karviná Karviná Hospodaření s veřejnými prostředky dotovaná pracovní místa Kontrola dodržování zákona o státní sociální podpoře Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů Neshledány nedostatky, bez finančního dopadu Neshledány nedostatky, bez finančního dopadu Finanční postih Kč 3 000,-- za pozdní hlášení cizích státních příslušníků OSSZ Předmět kontroly Výsledek kontrol Karviná Plnění povinností v nemocenském pojištění, hospodaření s prostředky nemocenského pojištění, kontrola vyplacených dávek, plnění povinností v důchodovém pojištění Neshledány nedostatky, bez finančního dopadu Kontroly provedené na oddělení zdravotních pojišťoven V roce 2010 byly provedeny kontroly ve vztahu k vykázané zdravotní péče v rozsahu: 19

20 Pojišťovna Počet revizních zpráv Výsledky kontrol VZP 33 4 revizní zprávy s nálezem v celkové výši ,45 Kč *) ZP MV ČR 3 bez finančního postihu ČPZP 5 bez finančního postihu RBP 1 bez finančního postihu *) Z celkové vyčíslené částky ze strany VZP ,45 Kč připadá na finanční postih z revizní zprávy č.13668/87, jejímž výsledkem bylo zjištění neoprávněné indikace převozů vozy RZS na protialkoholní záchytnou stanici, ve výši ,55 Kč. Proti tomuto zjištění byla podaná námitka a zároveň podnět k zřizovateli na vyřešení v rámci organizacemi jimi zřízenými. Kontroly Krajské hygienické stanice MSK- pracoviště Karviná Pravidelné kontroly byly v roce 2010 provedeny v následujícím rozsahu a výsledky: Období Kontrolované oddělení Výsledek kontroly únor OKH techn. nedostatky neuložena pokuta březen Centrální sklad Neurologie lůžková stanice techn. nedostatky neuložena pokuta techn. nedostatky neuložena pokuta duben Chirurgie -Neurochirurgická ambulance Chirurgie - stanice 2 (na vlastní žádost) Urologie ambulance I, II bez nálezu bez nálezu techn. nedostatky neuložena pokuta Rehabilitace ambulantní část techn. nedostatky neuložena pokuta Centrální sterilizace techn. nedostatky neuložena pokuta květen Lékárna - oddělení přípravy cytostatik Onkologický stacionář ARO-ambulance pro infúzní terapii ambulance pro léčbu chron.bolestí anesteziologická ambulance 20 techn. nedostatky neuložena pokuta bez nálezu bez nálezu červen Psychiatrie odborné ambulance LDN bez nálezu bez nálezu červenec Interna lůžkové stanice 1,2,3 Dětské oddělení stanice JIP bez nálezu techn. nedostatky neuložena pokuta srpen Rehabilitace rehabilitační bazén Urologie - ambulance techn. nedostatky neuložena pokuta techn. nedostatky neuložena pokuta září Ambulance praktického lékaře RDG oddělení Interna všechny ambulance Psychiatrie lůžková stanice bez nálezu bez nálezu bez nálezu techn. nedostatky neuložena pokuta říjen Centrální endoskopie, gastroenterologická amb. COS techn. nedostatky neuložena pokuta techn. nedostatky neuložena pokuta listopad Dětské oddělení mléčná kuchyňka techn. nedostatky neuložena pokuta

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, 1 ÚVOD... 3 1.1 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK NÁVRH PŘEDKLÁDÁ Schváleno správní radou OZP dne 18. dubna 2013 ING. LADISLAV FRIEDRICH, CSC. PRAHA, DUBEN 2013 1. Vstupní údaje... 3 2. Charakteristika vývoje a hospodaření OZP v

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Věstník NKÚ, kontrolní závěry 197 13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více