Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 -"

Transkript

1 Zápis z jednání ZO č. 6/2010 ze dne

2 P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne , v hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení (místostarosta) 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky (místostarosta) 3. Kontrola usnesení (předseda KV) 4. Zpráva o činnosti Rady (starosta) 5. Výsledky hospodaření za 1-8/2010 (starosta) 6. Rozpočtové opatření č. 3/2010 (předseda FV) 7. Vyhodnocení čtyřletého volebního období (starosta) 8. Pozemky věcná břemena, prodej (JUDr. Mach) Pozemky na vinné sklepy Doliny 9. Směrnice obce (starosta) Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek Dodatek č. 1 ke Směrnici ošetření pohledávek obce Opravné položky k pohledávkám 10. Inventarizace majetku (starosta) 11. Projednání změny č. 6 Územního plánu (starosta) 12. Příspěvek na IDS JMK pro rok 2011 (starosta) 13. Diskuse 14. Rekapitulace usnesení 15. Závěr Ve Vranovicích dne Ing. Jan Helikar starosta obce - 2 -

3 1. Zahájení Schůzi zahájil a řídil místostarosta obce. Přivítal přítomné, konstatoval, že schůze byla svolána řádně a včas a je přítomno 10 členů. ZO je tedy usnášeníschopné. Přednesl program dnešního jednání a požádal o schválení programu. Program byl jednohlasně přijat 10 členů pro. 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky (místostarosta) Návrhová komise: předseda: JUDr. Mach členové: Jana Hladká, Jaromír Řehoř Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 Ověřovatelé: Ing. Hladík, Drahomír Dofek Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 Zapisovatelka: Lenka Jančová 3. Kontrola usnesení ( předseda KV) Na posledním ZO nebyly přijaty žádné úkoly: Informace o splnění úkolu ze ZO č ZO ukládá radě projednat s vinaři používání plynových děl na plašení špačků ve vinicích. Je porušován zákon č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví. T: O: rada Splněno. Měření proběhlo dne Výsledky měření: ul. Přibická podlimitní, U Hlinku překročení limitu o 1,4 db. Návrh usnesení: ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí. Hlasování: 10 pro: proti: 0 zdržel se: 0-3 -

4 4. Zpráva o činnosti Rady (starosta) Rada obce se od minulého jednání ZO na svých pravidelných jednáních sešla celkem třikrát. Jednání Rady obce se zabývalo zejména těmito body: a) Hodnocení provozu ČOV ( starosta) a) Příjmy za 1-7/2010: ,-Kč Roční plán: ,-Kč příjmy odpovídají ročnímu plánu. b) Výdaje za 1-7/2010 Roční plán: ,-Kč, Z toho investice: ,-Kč provoz: ,-Kč skutečnost za 1-7/2010: ,-Kč (74,18%), Z toho investice: ,-Kč (81,33%) Z toho provoz: ,-Kč (59,9%) c) Provoz V současné době není významný problém. Místostarosta podal informaci o získání dotace z Mze na intenzifikaci ČOV ve výši 45% z uznatelných nákladů + 10% z uznatelných nákladů z JMK. Uznatelné náklady cca 6 mil Kč bez DPH, zbývající část nákladů cca 3,7 mil Kč nutno hradit z rozpočtu obce. Z důvodu získání dotace musela Rada obce řešit dofinancování intenzifikace z vlastního rozpočtu. ( viz Rozpočtové opatření č. 3/2010) V důsledku zajištění financování intenzifikace ČOV došlo ke zrušení výběrových řízení na dodavatele chodníků ul. Přibická a opravu ul. Květná. Uvedené akce nebudou řešeny dodavatelsky, ale vlastními silami. b) Obecní směrnice V návaznosti na změny v metodice účtování pro r byly předloženy návrhy směrnic: - Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek - Dodatek č. 1 ke Směrnici Ošetření pohledávek obce. Předmětem dnešního jednání ZO. c) Inventarizace majetku Bude projednáno na dnešním ZO. d) Příprava voleb do ZO Volby do ZO proběhnou ve dnech zastupitelstvo + výbory končí svoji činnost dnem voleb starosta, místostarosta, rada + komise si i nadále plní své povinnosti. Ustavující zasedání ZO svolává dosavadní starosta. Termín: aby se konalo nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Svolat je možno až po uplynutí lhůty. Pravděpodobný termín konání ustavujícího ZO: (možná se stihne na den ). e) Hodnocení volebního období Předmětem dnešního jednání ZO. f) Budova jídelny ZŠ Obec obdržela písemný Rozsudek KS ze dne ve stanovené lhůtě bylo podáno odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci proběhlo jednání s JUDr. Burešovou o možnostech mimosoudního vyrovnání g) Přípravou dnešního jednání ZO Návrh na usnesení: ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí. Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0-4 -

5 5. Výsledky hospodaření za 1-8/ 2010 ( starosta) 1. Příjmy a) Rozpočet: Rok 2010: ,-Kč Ideální podíl k : 66,7 %, tj ,- Kč b) Skutečnost: ,-Kč, tj.: 65,20% (očištěno o účet 4134) daňové příjmy 11xx: rozpočet: ,-Kč skutečnost: ,-Kč, tj. 57,56% z rozpočtu. Největší propad je u položky 1112 daň z příjmu OSVČ plnění pouze na 13,46% (101 tis. Kč) DPH 1211: ,-Kč, tj. 77,46 % daň z nemovitosti 1511: ,-Kč, tj. 67,38 %, c) Komentář k příjmům: dle skutečného vývoje v příjmech se jeví, že celkové daňové příjmy budou o cca 0,5 1 mil. Kč nižší. Ostatní příjmy jsou v souladu s rozpočtem. 2. Výdaje a) Rozpočet Rok 2010: ,-Kč Ideální podíl: k : 66,7% tj.: 28, ,-Kč b) Skutečnosti: ,-Kč, tj. 67,16% (očištěno o účet 6330) c) Komentář k výdajům: - výdaje k jsou v souladu se schváleným rozpočtem a Plánem investic a oprav. - běžné výdaje jsou v souladu s rozpočtem Stav na účtech a) k : ,-Kč b) k : ,-Kč Návrh na usnesení : ZO bere přeloženou zprávu o vývoji hospodaření k na vědomí. Hlasování: Pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 6. Rozpočtové opatření č. 3/2010 (předseda FV) Viz příloha Návrh na usnesení: ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 3/2010 s celkovými příjmy ve výši ,-Kč, a celkovými výdaji ve výši ,-Kč. ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 3/2010 do jednotlivých účtů. T: ihned O: starosta ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0-5 -

6 7. Vyhodnocení čtyřletého volebního období (starosta) Vyhodnocení Plánu rozvoje na r Počátek celého volebního období byl pozitivně ovlivněn oslavami 750 let obce Vranovice od první první písemné zmínky. Oslavy proběhly v měsíci srpnu 2007 a vyvrcholením bylo slavnostní odhalení pamětní desky pana Dominika Strouhala a slavnostní shromáždění v místní Sokolovně, kterého se mimo jiné zúčastnil hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, poslanec parlamentu ČR pan Ladislav Šustr, starostové okolních obcí a další významné osobnosti. Výročí 750 let - posloužilo nejen ke vzpomínkám ( DVD, kniha), ale rovněž inspirovalo k dalšímu rozvoji. I. oblast komunikace s veřejností Počátek celého volebního období byl pozitivně ovlivněn oslavami 750 let obce Vranovice od první první písemné zmínky. Oslavy proběhly v měsíci srpnu 2007 a vyvrcholením bylo slavnostní odhalení pamětní desky pana Dominika Strouhala a slavnostní shromáždění v místní Sokolovně, kterého se mimo jiné zúčastnil hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, poslanec parlamentu ČR pan Ladislav Šustr, starostové okolních obcí a další významné osobnosti. Výročí 750 let - posloužilo nejen ke vzpomínkám ( DVD, kniha), ale rovněž inspirovalo k dalšímu rozvoji. a) Veřejná zasedání OZ byly zavedeny pravidelné termíny zasedání OZ každé 2 měsíce ( stále stejné termíny třetí čtvrtek v každém sudém měsíci). program veřejného zasedání byl připravován vždy pololetně a doplňován o aktuální body b) Obecní úřad pro veřejnost byl zvýšen počet hodin otevřených pro veřejnost každé pondělí je otevřen OÚ do 19 hod., čímž bylo umožněno i občanům dojíždějícím do zaměstnání vyřídit potřebné doklady na OÚ. Velký pokrok byl proveden na internetových stránkách obce. Na webových stránkách jsou aktuálně a pravidelně prezentovány veškeré informace o obci. Zápisy z OZ usnesení Rady obce, hlášení rozhlasem, program kulturních a společenských akcí, fotodokumentace obce atd.. Vranovický zpravodaj vychází pravidelně každé 2 měsíce a bezplatná roznáška je zajištěna do všech domácností. Ohlasy na Vranovický zpravodaj jsou pouze pozitivní a ta se stal jistě nečtenějším periodikem v naší obci. c) Rada obce - definovala odpovědnosti a povinnosti jednotlivých členů Rady. - naprostou prioritou pro Radu byla zajištění pořádku v obci a řízení a kontrola investičních akcí, - Plánu rozvoje, zajišťování přípravy investic. - Rada obce se scházela pravidelně na svých jednáních 1x za čtrnáct dnů. II. oblast řízení Rada obce věnovala maximální pozornost zavedení dlouhodobého řízení obce a realizovala jej prostřednictvím následujících prvků řízení: - Plán rozvoje obce Definoval základní cíle obce v oblasti investic, oprav, rozvoje služeb, rodinné výstavby atd. - Plán investic a oprav Plán investic a oprav byl zpracováván na každý kalendářní rok a důsledně vycházel ze schváleného Plánu rozvoje - 6 -

7 - Rozpočtové řízení obce Rozpočtové řízení obce bylo striktně provázáno s Plánem rozvoje obce a jednotlivými plány investic. Základním prvkem rozpočtového řízení obce byl Rozpočtová výhled, který určoval nezbytnou potřebu pro možné hledání doplňkových finančních zdrojů: - krajské dotace - parlamentní dotace ( dotace ze státního rozpočtu) - dotace dle podpůrných programů jednotlivých ministerstvech - dotace z regionálních fondů - dotace z EU - půjčky se sníženou úrokovou sazbou - půjčky s odloženou dobou splácení Tyto všechny doplňkové formy financování naše obce jsme také v uplynulých čtyřech letech využili a díky tomu se nám podařilo navýšit příjmy rozpočtu o cca 40%, tj. navýšení o téměř 39 mil. Kč. Důsledné a kvalitní dlouhodobé řízení obce přineslo pro naší obce následující významné přínosy: - připravenost a koordinaci jednotlivých investičních akcí a výrazné snížení nákladů - včasné připravení veškeré dokumentace potřebné pro získání dotací - důsledné kontrolování efektivity jednotlivých investic. III. úklidový řád Jako jedno z prvních opatření právě končící Rady obce bylo schválení Úklidového řádu obce, který stanovil přesné povinnosti, pravidla a kontrolu za udržování pořádku veřejného prostranství v obci. IV. Plán oprav a investic Rok 2007: - Komunikace a vodovod U hřiště: vybudování nové komunikace a vodovodu k nové bytové zástavbě Celkové náklady: ,-Kč - Komunikace U Hájku: kompletní oprava místní komunikace Celkové náklady: ,-Kč, z toho ,-Kč dotace z JmKu - Komunikace Nosislavská: kompletní oprava místní komunikace (mezi ul. Nová a Dlouhá) Celkové náklady: ,- Kč Rok 2008: - Komunikace + odvodnění bytovky Přibická: komplexní řešení odkanalizování, komunikace, chodníků a parkoviště mezi bytovkami na ul. Přibická. Celkové náklady: ,-Kč, z toho dotace z parlamentu ČR: ,-Kč - úprava obecního dvora: vybudování parkovacích míst a místa na stánkový prodej ve dvoře OÚ Celkové náklady: ,-Kč - zateplení a výměna oken ZŠ: kompletní zateplení, nová fasáda a výměna oken budovy ZŠ Masarykova 178. Celkové náklady: ,-Kč, z toho dotace z Operačního programu z EU: ,-Kč - IS a nová komunikace ul. U Hlinku: kompletní vybudování inženýrských sítí (vodovod, plyn, elektrika, kanalizace, veřejné osvětlení a místní rozhlas) a komunikace pro výstavbu 24 rodinných domů. Náklady na vykoupení pozemků: ,-Kč - 7 -

8 Rok 2009: Rok 2010: Investiční náklady: ,-Kč Celý projekt byl financován prostřednictvím úvěru ve výši ,-Kč z Volksbank CZ, a.s. - Oprava ul Mrštíkova: komplexní stavební řešení nové chodníky, parkovací místa a komunikace na ul. Mrštíkova. Celkové náklady: ,-Kč - hřbitovní zeď: kompletní oprava celé hřbitovní zdi Celkové náklady: ,-Kč - Oprava ul. Obchodní: oprava komunikace a částečná oprava chodníků (svépomocí občanů). Celkové náklady: ,-Kč - Developerský projekt Nad Dolinami: kompletní vybudování inženýrských sítí (vodovod, plyn, elektrika, kanalizace, veřejné osvětlení a místní rozhlas) a komunikace pro výstavbu 23 rodinných domů. Náklady na vykoupení pozemků: ,-Kč Investiční náklady: ,-Kč Celý projekt byl financován prostřednictvím úvěru ve výši ,-Kč z Volksbank CZ, a.s. - Regenerace veřejných ploch: byla realizována část projektu - parkovací místa na ul. Nádražní, parkovací místa u knihovny a rekonstrukce komunikace na Návsi. Celkové náklady: ,-Kč - ul. Nová parkovací místa: vybudování nových parkovacích míst a chodníku. Celkové náklady: ,-Kč - ul. Sokolská : oprava komunikace. Celkové náklady: ,-Kč - zateplení budovy OÚ: kompletní zateplení, nová fasáda a výměna oken budovy OÚ. Celkové náklady: ,-Kč Z toho dotace: z EU: ,-Kč, ze st. rozpočtu: ,-Kč - Oprava ul. Květná: oprava komunikace (proběhne v září říjen 2010) Předpokládané náklady: ,-Kč - Oprava ul. Stará Pouzdřanská: oprava komunikace a prostranství před garážemi. Celkové náklady: ,-Kč, z toho spoluúčast Lesů ČR ,-Kč. - Chodník na ul. Přibická: oprava starého chodníku a prodloužení nového chodníku na ul. Přibická. Předpokládané náklady: ,-Kč oprava statiky stropů v budově ZŠ: oprava statiky stropů 2 tříd, nevhodné sloupy byly ve třídách umístěny několik desetiletí. Celkové náklady: ,-Kč Z toho dotace z JmKu: ,-Kč - Intenzifikace ČOV V závěru roku dojde k modernizaci a intenzifikaci ČOV. Předpokládané náklady: ,-Kč - auto pro hasiče Pro místní jednotku hasičů bylo zajištěno repasované hasičské auto cisterna CAS K25 L 101) Předpokládané náklady: bezúplatný převod z JmKú Mimo realizované investice byly projekčně připraveny (jsou vydána stavební - 8 -

9 povolení) další dvě významné investice: - Dům pro seniory: rekonstrukce bývalého JZD Náklady na projektovou dokumentaci: ,-Kč Předpokládané náklady na realizaci: cca 80 mil Kč - Přestupní terminál: vybudování nových stání pro autobuse před budovou ČD, vybudování nových parkovacích míst a informačních tabulí. Náklady na projektovou dokumentaci: ,-Kč, z toho dotace od JmKu: ,-Kč V. oblast zájmových organizací Rada obce vytvořila podmínky pro podporu zájmových organizací a spolků s cílem podpořit činnost obce v následujících směrech: sportovní činnost kulturní činnost mimoškolské aktivity ochrana přírody Cílem obce není tyto organizace řídit, ale vytvořit podmínky pro jejich činnost a podporovat je v jejich aktivitách, případně koordinovat jejich aktivity. Za tímto účelem byly sestaveny pravidla pro finanční podporu zájmových organizací a byla zřízena nová organizační složka obce Centrum volného času. Návrh na usnesení: Rada obce bere přednesenou zprávu o plnění Plánu rozvoje na roky na vědomí. Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 8. Pozemky - věcná břemena, prodej (místostarosta) vyhodnocení nabídek na prodej pozemků na vinné sklepy v lokalitě Doliny. Záměr prodat část pozemku (cca 265 m2) p.č. 2564/1 garáž Josef Gloc Stavební úřad v Pohořelicích požaduje vyjádření ZO k projektu výstavby garáže jedná se o plochou střechu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej 22 pozemků za účelem vybudování vinných sklepů zájemcům a za cenu uvedené v příloze. Hlasování: pro: 10 proti:0 zdržel se: 0 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 2564/1 Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 ZO souhlasí s realizací výstavby garáže manž. Glocových dle předloženého projektu Hlasování: pro 10 proti: 0 zdržel se: 0 9. Směrnice obce (starosta) V návaznosti na změny v metodice účtování pro r byly předloženy návrhy směrnic: - Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek Dodatek č. 1 ke Směrnici Ošetření pohledávek obce. Oba návrhy směrnic jsou přiloženy v příloze. Návrh na usnesení: ZO schvaluje Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek a Dodatek č. 1 ke Směrnici Ošetření pohledávek obce

10 Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 10.Inventarizace majetku (starosta) Rada obce předkládá následující harmonogram inventur: inventura hmotného majetku proběhne k dokladová inventura a inventura pozemků proběhne k přílohy ke směrnici o inventarizaci jsou přiloženy v příloze projednáno bude v ZO Návrh na usnesení: ZO schvaluje přílohy č. 1/10 a 2/10 ke Směrnici o provedení inventarizace. Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 11.Projednání změny č. 6 Územního plánu (starosta) Již bylo jednou v ZO projednáno a schváleno v podobě zadání. Nyní budeme schvalovat již definitivní podobu k žádným změnám oproti schválenému zadání nedošlo. Zapracovány byly připomínky p. Vacka k lokalitě Doliny. Změna č. 6 ÚP byla veřejně projednána dne Na úředně desce vyvěšeno. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Vranovice bere na vědomí informace o výsledku projednání návrhu změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice uvedených ve zprávě o projednání návrhu změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice. Hlasování: pro: 10 proti: zdržel se: 0 Zastupitelstvo obce Vranovice schvaluje: a) dle 54 odst. 2 stavebního zákona zprávu o projednání návrhu změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice b) návrh změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice v předloženém znění a vydává Změnu č. 6 ÚPN SÚ Vranovice v souladu s 43 odst.. 4, 54 odst. 2 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením 185 odst. 4 stavebního zákona c) doplňuje předchozí územně plánovací dokumentace platné pro obec Vranovice a to: Územní plán sídelního útvaru Vranovice vypracován projektovou organizací ARPOS spol. s r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : OÚ Břeclav, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, číslo autorizace: ČKA Územní plán obce byl schválen zastupitelstvem obce Vranovice dne pod č.j. 235/96. Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od Dílčí změnu č.1 územní plánu sídelního útvaru Vranovice vypracovanou projektovou organizací AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : OÚ Břeclav, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, číslo autorizace: ČKA Změna č.1 územního plánu obce byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od Změnu č.2 územní plánu sídelního útvaru Vranovice vypracovanou projektovou organizací AR

11 projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : OÚ Břeclav, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, číslo autorizace: ČKA Změna č. 2 územního plánu obce byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od Změnu č.3 územní plánu sídelního útvaru Vranovice vypracovanou projektovou organizací AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : MěÚ Pohořelice, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, číslo autorizace: ČKA Změna č.3 územního plánu obce byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od Změnu č.4 územní plánu sídelního útvaru Vranovice vypracovanou projektovou organizací AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : MěÚ Pohořelice, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, Číslo autorizace: ČKA Změna č.4 územního plánu obce byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od Změnu č.5 územní plánu sídelního útvaru Vranovice vypracovanou projektovou organizací AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : MěÚ Pohořelice, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, Číslo autorizace: ČKA Změna č.5 územního plánu obce byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od Hlasování: pro: 10 proti: zdržel se: 0 12.Příspěvek na IDS JMK pro rok 2011 (starosta) JmKu předložil ke schválení příspěvek na r Hodnota příspěvku : 50,-Kč/1 obyvatele (tak jako v minulých letech). Celkem: 2050 x 50 = ,-Kč. Návrh na usnesení: ZO schvaluje finanční příspěvek do fondu IDS pro rok 2011 ve výši ,-Kč. DISKUSE: O. Vybíral Kordis opět nevyhověl žádné naší připomínce, protože nemá zájem udělat změny dle našich připomínek. Řešením je nezaplatit, dokud nám nevyhoví. Některé obce už toto udělaly. Starosta jedná se stále o ty Heršpice, už třetím rokem máme tyto připomínky D. Humpolíková o kolik se jedná spojů? O. Vybíral každou hodinu zde zastavuje 1 vlak Starosta ví se, kolik občanů asi využívá tuto stanici? O. Vybíral přibližně 10 lidí z Vranovic Ing. Hladík co se stane, když nezaplatíme? O. Vybíral budou s námi jednat Starosta zkomplikuje nám to situaci kolem terminálu kraj bude rozhodovat o dotaci na tuto stavbu a budeme potřebovat podporu D. Humpolíková nezaplacení by asi zhoršilo podmínky pro vyjednávání Ing. Hladík uvažovaná spádovost Mikulovska by naši obec zatížila provozem autobusů Místostarosta pověříme radu úkolem napsat dopis a připomínkovat JŘ pro r. 2011, že nejsme spokojeni a pro tentokrát ještě příspěvek schvalme Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se:

12 13.Diskuse O. Vybíral realit. kancelář chce prodat pozemek v ulici U Hlinku JUDr. Mach už jsme je upozornili na podmínku v kupní smlouvě V. Hampejs bydlím v obci už 10 let na Kopečkách a nelíbí se mi ten nepořádek v této lokalitě, proč zmizel přístřešek na kontejnery? Dostáváme ty slibované peníze od Sušárny? Proč tak dlouho trvá problém s odkoupením pozemků? Nedá se tam jezdit, jaké tam jsou jámy v cestě. Je to už 20 let od revoluce, kdy to budete řešit? Taky k zimní údržbě mám připomínky traktor to shrne k mé garáži, to nejde dělat jinak? Dělal jsem 30 let dispečera, proč nedáte Kordisu návrh, aby tady zastavovaly rychlíky? To zrušení lokálky nebylo dobré teď tam v zimě stojí několik autobusů a všichni topí, nedá se tam dýchat. O. Vybíral u těch pozemků se jedná o chybu v katastru nemovitostí, jde o přibližně 7 m, ale nemůžou to vyřešit, snad teď v rámci pozemkových úprav už to půjde Starosta není to tak, že by se o tom nejednalo, některé věci nejsou řešitelné obcí - Co se týče kontejnerů, máte pravdu o nepořádku na Kopečkách a taky je problém s Pouzdřanskou, dělají to cizí, projíždějící lidi. Když tam dáme 20 ks kontejnerů, pomůže to? Když tam nedáme žádný, budeme mít všude černé skládky. - K tomu odhrnování sněhu určitě mi dáte za pravdu, že loňská zima byla extrémní, oproti ostatním obcím jsme to zvládli obstojně. Uvědomte si, že ten traktor projede obec za 8 hodin, mezitím silně sněží, tak vše zamrzá. - K vlakům máme připomínky každý rok. - Zrušení lokálky nebyl výmysl obce, bylo to rozhodnutí kraje. - Sušárna zavázaly se každoročně poskytovat peníze, poskytly jen jednou v r tis. Kč. Ostatní roky neposkytly dotaci žádnou, psal jsem jim dopis, ale ani odpověď jsme nedostali. V. Hampejs jak je to se zaoráním mrvy, měli by ho hned zaorat? Ing. Hladík hnůj si odváží jiná firma a ta by ho měla urychleně zaorat D. Humpolíková firmu hlídáme, bývalo to horší. Když se jim zavolá a upozorní na zápach, tak to firma řeší. K. Vybíralová většina studentů jezdí do Brna vlakem v 6,46 hodin a ten je plný, nedalo by se zařídit, aby dráhy přidaly více vagónů? A další dotaz mám k osvětlení na hřbitově proč se tam zřizovalo? Kdo tam chodí za tmy? Místostarosta napíšeme dopis se žádostí o přidání vagónů - Osvětlení se zřídilo, aby se i pozdě dojíždějící občané mohli dostavit k návštěvě hřbitova, protože v zimě se brzy stmívá. Přes noc se bude světlo vypínat. O. Vybíral musí se změnit hřbitovní řád, protože se v něm mluví o zákazu vstupu po setmění. V. Hampejs - kdy dodáte na Kopečky chybějící kontejnery? Starosta jeden se opravuje a jeden se převezl na Pouzdřanskou, dodáme na Kopečky 2 ks. Jana Hladká stojící autobusy u nádraží stojí nevhodně na chodníku, nejde tudy projít a chodník se ničí Místostarosta napíšeme dopis dopravci BORS Pí Köhlerová budou se dělat chodníky na Přísnotické? Místostarosta zdržely nás problémy s majiteli domů ohledně parkovacích míst, do konce tohoto

13 roku snad bude stavební povolení Místostarosta uzavřel diskusi a dále poděkoval starostovi za cílevědomou a zodpovědnou práci po celé 4 roky a konstatoval, že o tom svědčí výsledky Starosta poděkoval za tyto slova s tím,že si jich váží. I přes kritiku pana Hampejse je přesvědčen, že se udělal kus práce, kdo to chce vidět, tak to vidí. Dále poděkoval členům ZO a zaměstnancům OÚ a společenským organizacím za spolupráci a také veřejnosti, které není lhostejný vývoj v obci. Poděkoval za práci i JUDr. Machovi, který již nekandiduje právní podvědomí bude při jednáních chybět. Místostarosta požádal JUDr. Macha o rekapitulaci usnesení: 14.Rekapitulace usnesení (předseda návrhové komise) ZO schválilo program dnešního jednání. ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí. ZO bere přeloženou zprávu o vývoji hospodaření k na vědomí. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 3/2010 s celkovými příjmy ve výši ,-Kč, a celkovými výdaji ve výši ,-Kč. ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 3/2010 do jednotlivých účtů. T: ihned O: starosta ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k ZO obce bere přednesenou zprávu o plnění Plánu rozvoje na roky na vědomí. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků 22 pozemků za účelem vybudování vinných sklepů zájemcům a za cenu uvedené v příloze. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 2564/1 ZO schvaluje souhlas se záměrem realizovat výstavbu garáže Glocových dle předloženého projektu ZO schvaluje Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek a Dodatek č. 1 ke Směrnici Ošetření pohledávek obce. ZO schvaluje přílohy č. 1/10 a 2/10 ke Směrnici o provedení inventarizace. Zastupitelstvo obce Vranovice bere na vědomí informace o výsledku projednání návrhu změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice uvedených ve zprávě o projednání návrhu změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice Zastupitelstvo obce Vranovice schvaluje: a) dle 54 odst. 2 stavebního zákona zprávu o projednání návrhu změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice b) návrh změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice v předloženém znění a vydává vyhlášku Změnu č. 6 ÚPN SÚ Vranovice v souladu s 43 odst.. 4, 54 odst. 2 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením 185 odst. 4 stavebního zákona c) doplňuje předchozí územně plánovací dokumentace platné pro obec Vranovice a to: Územní plán sídelního útvaru Vranovice vypracován projektovou organizací ARPOS spol. s r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : OÚ Břeclav, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, číslo autorizace: ČKA Územní plán obce byl schválen zastupitelstvem obce Vranovice dne pod č.j. 235/96. Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od

14 Dílčí změnu č.1 územní plánu sídelního útvaru Vranovice vypracovanou projektovou organizací AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : OÚ Břeclav, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, číslo autorizace: ČKA Změna č.1 územního plánu obce byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od Změnu č.2 územní plánu sídelního útvaru Vranovice vypracovanou projektovou organizací AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : OÚ Břeclav, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, číslo autorizace: ČKA Změna č. 2 územního plánu obce byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od Změnu č.3 územní plánu sídelního útvaru Vranovice vypracovanou projektovou organizací AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : MěÚ Pohořelice, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, číslo autorizace: ČKA Změna č.3 územního plánu obce byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od Změnu č.4 územní plánu sídelního útvaru Vranovice vypracovanou projektovou organizací AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : MěÚ Pohořelice, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, Číslo autorizace: ČKA Změna č.4 územního plánu obce byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od Změnu č.5 územní plánu sídelního útvaru Vranovice vypracovanou projektovou organizací AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : MěÚ Pohořelice, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, Číslo autorizace: ČKA Změna č.5 územního plánu obce byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od ZO schvaluje finanční příspěvek do fondu IDS pro rok 2011 ve výši ,-Kč. - ukládá radě připravit připomínky k nevyhovujícímu jízdnímu řádu na rok 2011 včetně žádosti posílení vlaku, který odjíždí na Brno v 6,46 hodin. 15.Závěr Místostarosta ukončil jednání a poděkoval přítomným za účast na posledním jednání tohoto ZO... Ing. Jan Helikar starosta.. Ing. Jaroslav Pezlar místostarosta Ověřovatelé: Ing. Jaroslav Hladík Drahomír Dofek Příloha ke směrnici o provedení inventarizace č. 1/

15 Příkaz ke stanovení členů Ústřední inventarizační komise (ÚIK) a dílčích inventarizačních komisí (DIK) obce Vranovice Čl. 1 Jmenování Ústřední inventarizační komise V souladu s ustanovením zákona o účetnictví, účtovou osnovou a postupy účtování v souladu s ustanovením vnitřní směrnice je stanovena ÚIK v obsazení: Předseda: Ing. Bc. Neveselý Emil Členové: Ing. Hladík Jiří Halámková Renata Tato ústřední inventarizační komise odpovídá : - za provedení inventarizace veškerého hmotného i nehmotného majetku vlastního obecního úřadu - včetně proúčtování inventarizačních rozdílů v souladu se zákonem o účetnictví a vnitřními směrnicemi Termín : k do Pro své procesní postupy, kompetence a odpovědnosti může podpůrně použít příslušná ustanovení vyhlášky /není obecně závazná/ č.155/1971 Sb., o inventarizaci hospodářských prostředků. Čl. 2 Dílčí inventarizační komise 2.1. Jmenované dílčí inventarizační komise odpovídají za provedení inventur podle přiděleného místa a charakteru majetku Při své práci se mohou podpůrně řídit příslušnými ustanoveními vyhlášky, aniž by postupovaly proti duchu této směrnice Dílčí inventarizační komise musí být prokazatelně seznámeny s procesními postupy, kompetencemi a odpovědnostmi za nařízenou práci v souladu se zákoníkem práce Místo umístění majetku je uvedeno na příloze č.2/10 ke směrnici o provedení inventarizace. Čl

16 Závěrečná ustanovení 3.1. Tento příkaz o jmenování komisí je nutné aktualizovat dle potřeby, zvláště při každé změně i v průběhu provedení inventarizace tak, aby deklarovaný stav vždy odpovídal dané skutečnosti. Termín : ihned při změně průběžně Odpovídá : předseda ÚIK 3.2. Pracovníci dílčích inventarizačních komisí budou prokazatelně seznámeni se směrnicemi o inventarizaci majetku a obsahem jejich příloh a budou proškoleni. Termín : , při změně průběžně Odpovídá : předseda ÚIK 3.3. Pracovníci dílčích inventarizačních komisí jsou odpovědní za správné provedení inventarizací v souladu s uvedenými ustanoveními směrnice. Termín : do DIK č. 1, 3, 4 do DIK č. 2, 5 Odpovídá : předseda DIK 3.4. Vypořádání inventarizačních rozdílů musí být provedeno k hodnoceného roku. Odlišné postupy musí být uvedeny v příloze účetní závěrky a zahrnuty v závěrečném účtu obce. Termín : k hodnoceného roku Odpovídá : předseda ÚIK 3.5. ÚIK spolupracuje s ostatními dílčími inventarizačními komisemi ve smyslu čl. 9 ustanovení Směrnice o inventarizaci. Termín : průběžně Odpovídá : předseda ÚIK předseda DIK Ve Vranovicích Ing. Helikar Jan starosta obce Příloha ke směrnici o provedení inventarizace č

17 INVENTARIZACE 2010 Jmenování dílčích inventarizačních komisí a stanovení jednotlivých úseků ÚIK : Ing. Bc. Neveselý Emil Ing. Hladík Jiří Halámková Renata DIK : 1.) Obecní úřad Předseda: Dofek Drahomír Členové : Krejčiříková Hana, Jančová Lenka ZO : Ing. Helikar Jan 2.) Dokladová inventura Předseda : Ing. Pezlar Jaroslav Členové : Ing. Dráb Drahomír, JUDr. Mach Radek ZO : Halámková Renata 3.) Dům služeb, knihovna, ZUŠ Předseda : Hladká Jana Členové : Řehoř Jaromír, Pospíšilová Ivana ZO : jednotliví nájemci DS (Rohrer, Trojanová, Flodr) Knihovna Humpolíková Dagmar ZUŠ Komosný 4.) Hasička, CO, ČSČK Předseda : Goliáš Petr Členové : Karpíšková Renata, Jančová Lenka ZO : Rohrer Jan 5.) Pozemky Předseda : Vybíral Oldřich Členové : Trojan Rostislav, Pospíšilová Ivana ZO : Ing. Helikar Jan Ve Vranovicích Ing. Helikar Jan starosta obce

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z jednání ZO. č. 5/2013

Zápis z jednání ZO. č. 5/2013 Zápis z jednání ZO č. 5/2013 ze dne 24.10.2013 P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 24.10.2013, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení (místostarosta)

Více

P o z v á n k a n a j e d n á n í r a d y č. 5. dne 2.3.2009

P o z v á n k a n a j e d n á n í r a d y č. 5. dne 2.3.2009 P o z v á n k a n a j e d n á n í r a d y č. 5. dne 2.3.2009 Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Vyhodnocení jednání ZO ( starosta ) 4. Zajištění jarního úklidu ( starosta, Ing. Hladík ) 5. Různé

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

P o z v á n k a. Program: Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 23.10.2008, v 19.00 hod. na obecním úřadě. 1.

P o z v á n k a. Program: Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 23.10.2008, v 19.00 hod. na obecním úřadě. 1. P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 23.10.2008, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod.

Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: P. Frýda, p. Havlina,

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

P o z v á n k a. Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 23.4.2009, v 19.00 hod. na obecním úřadě.

P o z v á n k a. Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 23.4.2009, v 19.00 hod. na obecním úřadě. P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 23.4.2009, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení 2. Slib nového člena ZO 3. Volba návrhové komise a ověřovatelů,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Zápis z jednání ZO. ze dne 24.06.2010

Zápis z jednání ZO. ze dne 24.06.2010 Zápis z jednání ZO č. 4/2010 ze dne 24.06.2010-1 - P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 24.6.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení 2. Volba

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Místo konání: Budova obecního úřadu Zahájení zasedání dne 15. 11. 2013 v 19 hod. Počet přítomných členů : Bc. Josef Náhlík, Josef Náhlík,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

OBEC NESOVICE. 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE. 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 63. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 17. 3. 2014 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání ZO. č. 5/2010. ze dne 26.08.2010

Zápis z jednání ZO. č. 5/2010. ze dne 26.08.2010 Zápis z jednání ZO č. 5/2010 ze dne 26.08.2010-1 - P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 26.8.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení 2. Volba

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 61. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 2.12. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 18,15 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 Valná hromada na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu DSO za rok 2013. Přílohy: - Zpráva o výsledku

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod.

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod. Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef Adámek (příchod v 18.20 hod), Jiří Beran, František Illek, Josef

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011

Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011 Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011 Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva. Paní Jana Mališová a paní Eva Karpíšková se dostavily později. Zasedání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 7 Datum: 19. října 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ivana Hlavinková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 6 zastupitelé

Více