Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 -"

Transkript

1 Zápis z jednání ZO č. 6/2010 ze dne

2 P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne , v hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení (místostarosta) 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky (místostarosta) 3. Kontrola usnesení (předseda KV) 4. Zpráva o činnosti Rady (starosta) 5. Výsledky hospodaření za 1-8/2010 (starosta) 6. Rozpočtové opatření č. 3/2010 (předseda FV) 7. Vyhodnocení čtyřletého volebního období (starosta) 8. Pozemky věcná břemena, prodej (JUDr. Mach) Pozemky na vinné sklepy Doliny 9. Směrnice obce (starosta) Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek Dodatek č. 1 ke Směrnici ošetření pohledávek obce Opravné položky k pohledávkám 10. Inventarizace majetku (starosta) 11. Projednání změny č. 6 Územního plánu (starosta) 12. Příspěvek na IDS JMK pro rok 2011 (starosta) 13. Diskuse 14. Rekapitulace usnesení 15. Závěr Ve Vranovicích dne Ing. Jan Helikar starosta obce - 2 -

3 1. Zahájení Schůzi zahájil a řídil místostarosta obce. Přivítal přítomné, konstatoval, že schůze byla svolána řádně a včas a je přítomno 10 členů. ZO je tedy usnášeníschopné. Přednesl program dnešního jednání a požádal o schválení programu. Program byl jednohlasně přijat 10 členů pro. 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky (místostarosta) Návrhová komise: předseda: JUDr. Mach členové: Jana Hladká, Jaromír Řehoř Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 Ověřovatelé: Ing. Hladík, Drahomír Dofek Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 Zapisovatelka: Lenka Jančová 3. Kontrola usnesení ( předseda KV) Na posledním ZO nebyly přijaty žádné úkoly: Informace o splnění úkolu ze ZO č ZO ukládá radě projednat s vinaři používání plynových děl na plašení špačků ve vinicích. Je porušován zákon č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví. T: O: rada Splněno. Měření proběhlo dne Výsledky měření: ul. Přibická podlimitní, U Hlinku překročení limitu o 1,4 db. Návrh usnesení: ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí. Hlasování: 10 pro: proti: 0 zdržel se: 0-3 -

4 4. Zpráva o činnosti Rady (starosta) Rada obce se od minulého jednání ZO na svých pravidelných jednáních sešla celkem třikrát. Jednání Rady obce se zabývalo zejména těmito body: a) Hodnocení provozu ČOV ( starosta) a) Příjmy za 1-7/2010: ,-Kč Roční plán: ,-Kč příjmy odpovídají ročnímu plánu. b) Výdaje za 1-7/2010 Roční plán: ,-Kč, Z toho investice: ,-Kč provoz: ,-Kč skutečnost za 1-7/2010: ,-Kč (74,18%), Z toho investice: ,-Kč (81,33%) Z toho provoz: ,-Kč (59,9%) c) Provoz V současné době není významný problém. Místostarosta podal informaci o získání dotace z Mze na intenzifikaci ČOV ve výši 45% z uznatelných nákladů + 10% z uznatelných nákladů z JMK. Uznatelné náklady cca 6 mil Kč bez DPH, zbývající část nákladů cca 3,7 mil Kč nutno hradit z rozpočtu obce. Z důvodu získání dotace musela Rada obce řešit dofinancování intenzifikace z vlastního rozpočtu. ( viz Rozpočtové opatření č. 3/2010) V důsledku zajištění financování intenzifikace ČOV došlo ke zrušení výběrových řízení na dodavatele chodníků ul. Přibická a opravu ul. Květná. Uvedené akce nebudou řešeny dodavatelsky, ale vlastními silami. b) Obecní směrnice V návaznosti na změny v metodice účtování pro r byly předloženy návrhy směrnic: - Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek - Dodatek č. 1 ke Směrnici Ošetření pohledávek obce. Předmětem dnešního jednání ZO. c) Inventarizace majetku Bude projednáno na dnešním ZO. d) Příprava voleb do ZO Volby do ZO proběhnou ve dnech zastupitelstvo + výbory končí svoji činnost dnem voleb starosta, místostarosta, rada + komise si i nadále plní své povinnosti. Ustavující zasedání ZO svolává dosavadní starosta. Termín: aby se konalo nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Svolat je možno až po uplynutí lhůty. Pravděpodobný termín konání ustavujícího ZO: (možná se stihne na den ). e) Hodnocení volebního období Předmětem dnešního jednání ZO. f) Budova jídelny ZŠ Obec obdržela písemný Rozsudek KS ze dne ve stanovené lhůtě bylo podáno odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci proběhlo jednání s JUDr. Burešovou o možnostech mimosoudního vyrovnání g) Přípravou dnešního jednání ZO Návrh na usnesení: ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí. Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0-4 -

5 5. Výsledky hospodaření za 1-8/ 2010 ( starosta) 1. Příjmy a) Rozpočet: Rok 2010: ,-Kč Ideální podíl k : 66,7 %, tj ,- Kč b) Skutečnost: ,-Kč, tj.: 65,20% (očištěno o účet 4134) daňové příjmy 11xx: rozpočet: ,-Kč skutečnost: ,-Kč, tj. 57,56% z rozpočtu. Největší propad je u položky 1112 daň z příjmu OSVČ plnění pouze na 13,46% (101 tis. Kč) DPH 1211: ,-Kč, tj. 77,46 % daň z nemovitosti 1511: ,-Kč, tj. 67,38 %, c) Komentář k příjmům: dle skutečného vývoje v příjmech se jeví, že celkové daňové příjmy budou o cca 0,5 1 mil. Kč nižší. Ostatní příjmy jsou v souladu s rozpočtem. 2. Výdaje a) Rozpočet Rok 2010: ,-Kč Ideální podíl: k : 66,7% tj.: 28, ,-Kč b) Skutečnosti: ,-Kč, tj. 67,16% (očištěno o účet 6330) c) Komentář k výdajům: - výdaje k jsou v souladu se schváleným rozpočtem a Plánem investic a oprav. - běžné výdaje jsou v souladu s rozpočtem Stav na účtech a) k : ,-Kč b) k : ,-Kč Návrh na usnesení : ZO bere přeloženou zprávu o vývoji hospodaření k na vědomí. Hlasování: Pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 6. Rozpočtové opatření č. 3/2010 (předseda FV) Viz příloha Návrh na usnesení: ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 3/2010 s celkovými příjmy ve výši ,-Kč, a celkovými výdaji ve výši ,-Kč. ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 3/2010 do jednotlivých účtů. T: ihned O: starosta ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0-5 -

6 7. Vyhodnocení čtyřletého volebního období (starosta) Vyhodnocení Plánu rozvoje na r Počátek celého volebního období byl pozitivně ovlivněn oslavami 750 let obce Vranovice od první první písemné zmínky. Oslavy proběhly v měsíci srpnu 2007 a vyvrcholením bylo slavnostní odhalení pamětní desky pana Dominika Strouhala a slavnostní shromáždění v místní Sokolovně, kterého se mimo jiné zúčastnil hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, poslanec parlamentu ČR pan Ladislav Šustr, starostové okolních obcí a další významné osobnosti. Výročí 750 let - posloužilo nejen ke vzpomínkám ( DVD, kniha), ale rovněž inspirovalo k dalšímu rozvoji. I. oblast komunikace s veřejností Počátek celého volebního období byl pozitivně ovlivněn oslavami 750 let obce Vranovice od první první písemné zmínky. Oslavy proběhly v měsíci srpnu 2007 a vyvrcholením bylo slavnostní odhalení pamětní desky pana Dominika Strouhala a slavnostní shromáždění v místní Sokolovně, kterého se mimo jiné zúčastnil hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, poslanec parlamentu ČR pan Ladislav Šustr, starostové okolních obcí a další významné osobnosti. Výročí 750 let - posloužilo nejen ke vzpomínkám ( DVD, kniha), ale rovněž inspirovalo k dalšímu rozvoji. a) Veřejná zasedání OZ byly zavedeny pravidelné termíny zasedání OZ každé 2 měsíce ( stále stejné termíny třetí čtvrtek v každém sudém měsíci). program veřejného zasedání byl připravován vždy pololetně a doplňován o aktuální body b) Obecní úřad pro veřejnost byl zvýšen počet hodin otevřených pro veřejnost každé pondělí je otevřen OÚ do 19 hod., čímž bylo umožněno i občanům dojíždějícím do zaměstnání vyřídit potřebné doklady na OÚ. Velký pokrok byl proveden na internetových stránkách obce. Na webových stránkách jsou aktuálně a pravidelně prezentovány veškeré informace o obci. Zápisy z OZ usnesení Rady obce, hlášení rozhlasem, program kulturních a společenských akcí, fotodokumentace obce atd.. Vranovický zpravodaj vychází pravidelně každé 2 měsíce a bezplatná roznáška je zajištěna do všech domácností. Ohlasy na Vranovický zpravodaj jsou pouze pozitivní a ta se stal jistě nečtenějším periodikem v naší obci. c) Rada obce - definovala odpovědnosti a povinnosti jednotlivých členů Rady. - naprostou prioritou pro Radu byla zajištění pořádku v obci a řízení a kontrola investičních akcí, - Plánu rozvoje, zajišťování přípravy investic. - Rada obce se scházela pravidelně na svých jednáních 1x za čtrnáct dnů. II. oblast řízení Rada obce věnovala maximální pozornost zavedení dlouhodobého řízení obce a realizovala jej prostřednictvím následujících prvků řízení: - Plán rozvoje obce Definoval základní cíle obce v oblasti investic, oprav, rozvoje služeb, rodinné výstavby atd. - Plán investic a oprav Plán investic a oprav byl zpracováván na každý kalendářní rok a důsledně vycházel ze schváleného Plánu rozvoje - 6 -

7 - Rozpočtové řízení obce Rozpočtové řízení obce bylo striktně provázáno s Plánem rozvoje obce a jednotlivými plány investic. Základním prvkem rozpočtového řízení obce byl Rozpočtová výhled, který určoval nezbytnou potřebu pro možné hledání doplňkových finančních zdrojů: - krajské dotace - parlamentní dotace ( dotace ze státního rozpočtu) - dotace dle podpůrných programů jednotlivých ministerstvech - dotace z regionálních fondů - dotace z EU - půjčky se sníženou úrokovou sazbou - půjčky s odloženou dobou splácení Tyto všechny doplňkové formy financování naše obce jsme také v uplynulých čtyřech letech využili a díky tomu se nám podařilo navýšit příjmy rozpočtu o cca 40%, tj. navýšení o téměř 39 mil. Kč. Důsledné a kvalitní dlouhodobé řízení obce přineslo pro naší obce následující významné přínosy: - připravenost a koordinaci jednotlivých investičních akcí a výrazné snížení nákladů - včasné připravení veškeré dokumentace potřebné pro získání dotací - důsledné kontrolování efektivity jednotlivých investic. III. úklidový řád Jako jedno z prvních opatření právě končící Rady obce bylo schválení Úklidového řádu obce, který stanovil přesné povinnosti, pravidla a kontrolu za udržování pořádku veřejného prostranství v obci. IV. Plán oprav a investic Rok 2007: - Komunikace a vodovod U hřiště: vybudování nové komunikace a vodovodu k nové bytové zástavbě Celkové náklady: ,-Kč - Komunikace U Hájku: kompletní oprava místní komunikace Celkové náklady: ,-Kč, z toho ,-Kč dotace z JmKu - Komunikace Nosislavská: kompletní oprava místní komunikace (mezi ul. Nová a Dlouhá) Celkové náklady: ,- Kč Rok 2008: - Komunikace + odvodnění bytovky Přibická: komplexní řešení odkanalizování, komunikace, chodníků a parkoviště mezi bytovkami na ul. Přibická. Celkové náklady: ,-Kč, z toho dotace z parlamentu ČR: ,-Kč - úprava obecního dvora: vybudování parkovacích míst a místa na stánkový prodej ve dvoře OÚ Celkové náklady: ,-Kč - zateplení a výměna oken ZŠ: kompletní zateplení, nová fasáda a výměna oken budovy ZŠ Masarykova 178. Celkové náklady: ,-Kč, z toho dotace z Operačního programu z EU: ,-Kč - IS a nová komunikace ul. U Hlinku: kompletní vybudování inženýrských sítí (vodovod, plyn, elektrika, kanalizace, veřejné osvětlení a místní rozhlas) a komunikace pro výstavbu 24 rodinných domů. Náklady na vykoupení pozemků: ,-Kč - 7 -

8 Rok 2009: Rok 2010: Investiční náklady: ,-Kč Celý projekt byl financován prostřednictvím úvěru ve výši ,-Kč z Volksbank CZ, a.s. - Oprava ul Mrštíkova: komplexní stavební řešení nové chodníky, parkovací místa a komunikace na ul. Mrštíkova. Celkové náklady: ,-Kč - hřbitovní zeď: kompletní oprava celé hřbitovní zdi Celkové náklady: ,-Kč - Oprava ul. Obchodní: oprava komunikace a částečná oprava chodníků (svépomocí občanů). Celkové náklady: ,-Kč - Developerský projekt Nad Dolinami: kompletní vybudování inženýrských sítí (vodovod, plyn, elektrika, kanalizace, veřejné osvětlení a místní rozhlas) a komunikace pro výstavbu 23 rodinných domů. Náklady na vykoupení pozemků: ,-Kč Investiční náklady: ,-Kč Celý projekt byl financován prostřednictvím úvěru ve výši ,-Kč z Volksbank CZ, a.s. - Regenerace veřejných ploch: byla realizována část projektu - parkovací místa na ul. Nádražní, parkovací místa u knihovny a rekonstrukce komunikace na Návsi. Celkové náklady: ,-Kč - ul. Nová parkovací místa: vybudování nových parkovacích míst a chodníku. Celkové náklady: ,-Kč - ul. Sokolská : oprava komunikace. Celkové náklady: ,-Kč - zateplení budovy OÚ: kompletní zateplení, nová fasáda a výměna oken budovy OÚ. Celkové náklady: ,-Kč Z toho dotace: z EU: ,-Kč, ze st. rozpočtu: ,-Kč - Oprava ul. Květná: oprava komunikace (proběhne v září říjen 2010) Předpokládané náklady: ,-Kč - Oprava ul. Stará Pouzdřanská: oprava komunikace a prostranství před garážemi. Celkové náklady: ,-Kč, z toho spoluúčast Lesů ČR ,-Kč. - Chodník na ul. Přibická: oprava starého chodníku a prodloužení nového chodníku na ul. Přibická. Předpokládané náklady: ,-Kč oprava statiky stropů v budově ZŠ: oprava statiky stropů 2 tříd, nevhodné sloupy byly ve třídách umístěny několik desetiletí. Celkové náklady: ,-Kč Z toho dotace z JmKu: ,-Kč - Intenzifikace ČOV V závěru roku dojde k modernizaci a intenzifikaci ČOV. Předpokládané náklady: ,-Kč - auto pro hasiče Pro místní jednotku hasičů bylo zajištěno repasované hasičské auto cisterna CAS K25 L 101) Předpokládané náklady: bezúplatný převod z JmKú Mimo realizované investice byly projekčně připraveny (jsou vydána stavební - 8 -

9 povolení) další dvě významné investice: - Dům pro seniory: rekonstrukce bývalého JZD Náklady na projektovou dokumentaci: ,-Kč Předpokládané náklady na realizaci: cca 80 mil Kč - Přestupní terminál: vybudování nových stání pro autobuse před budovou ČD, vybudování nových parkovacích míst a informačních tabulí. Náklady na projektovou dokumentaci: ,-Kč, z toho dotace od JmKu: ,-Kč V. oblast zájmových organizací Rada obce vytvořila podmínky pro podporu zájmových organizací a spolků s cílem podpořit činnost obce v následujících směrech: sportovní činnost kulturní činnost mimoškolské aktivity ochrana přírody Cílem obce není tyto organizace řídit, ale vytvořit podmínky pro jejich činnost a podporovat je v jejich aktivitách, případně koordinovat jejich aktivity. Za tímto účelem byly sestaveny pravidla pro finanční podporu zájmových organizací a byla zřízena nová organizační složka obce Centrum volného času. Návrh na usnesení: Rada obce bere přednesenou zprávu o plnění Plánu rozvoje na roky na vědomí. Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 8. Pozemky - věcná břemena, prodej (místostarosta) vyhodnocení nabídek na prodej pozemků na vinné sklepy v lokalitě Doliny. Záměr prodat část pozemku (cca 265 m2) p.č. 2564/1 garáž Josef Gloc Stavební úřad v Pohořelicích požaduje vyjádření ZO k projektu výstavby garáže jedná se o plochou střechu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej 22 pozemků za účelem vybudování vinných sklepů zájemcům a za cenu uvedené v příloze. Hlasování: pro: 10 proti:0 zdržel se: 0 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 2564/1 Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 ZO souhlasí s realizací výstavby garáže manž. Glocových dle předloženého projektu Hlasování: pro 10 proti: 0 zdržel se: 0 9. Směrnice obce (starosta) V návaznosti na změny v metodice účtování pro r byly předloženy návrhy směrnic: - Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek Dodatek č. 1 ke Směrnici Ošetření pohledávek obce. Oba návrhy směrnic jsou přiloženy v příloze. Návrh na usnesení: ZO schvaluje Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek a Dodatek č. 1 ke Směrnici Ošetření pohledávek obce

10 Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 10.Inventarizace majetku (starosta) Rada obce předkládá následující harmonogram inventur: inventura hmotného majetku proběhne k dokladová inventura a inventura pozemků proběhne k přílohy ke směrnici o inventarizaci jsou přiloženy v příloze projednáno bude v ZO Návrh na usnesení: ZO schvaluje přílohy č. 1/10 a 2/10 ke Směrnici o provedení inventarizace. Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 11.Projednání změny č. 6 Územního plánu (starosta) Již bylo jednou v ZO projednáno a schváleno v podobě zadání. Nyní budeme schvalovat již definitivní podobu k žádným změnám oproti schválenému zadání nedošlo. Zapracovány byly připomínky p. Vacka k lokalitě Doliny. Změna č. 6 ÚP byla veřejně projednána dne Na úředně desce vyvěšeno. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Vranovice bere na vědomí informace o výsledku projednání návrhu změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice uvedených ve zprávě o projednání návrhu změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice. Hlasování: pro: 10 proti: zdržel se: 0 Zastupitelstvo obce Vranovice schvaluje: a) dle 54 odst. 2 stavebního zákona zprávu o projednání návrhu změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice b) návrh změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice v předloženém znění a vydává Změnu č. 6 ÚPN SÚ Vranovice v souladu s 43 odst.. 4, 54 odst. 2 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením 185 odst. 4 stavebního zákona c) doplňuje předchozí územně plánovací dokumentace platné pro obec Vranovice a to: Územní plán sídelního útvaru Vranovice vypracován projektovou organizací ARPOS spol. s r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : OÚ Břeclav, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, číslo autorizace: ČKA Územní plán obce byl schválen zastupitelstvem obce Vranovice dne pod č.j. 235/96. Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od Dílčí změnu č.1 územní plánu sídelního útvaru Vranovice vypracovanou projektovou organizací AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : OÚ Břeclav, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, číslo autorizace: ČKA Změna č.1 územního plánu obce byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od Změnu č.2 územní plánu sídelního útvaru Vranovice vypracovanou projektovou organizací AR

11 projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : OÚ Břeclav, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, číslo autorizace: ČKA Změna č. 2 územního plánu obce byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od Změnu č.3 územní plánu sídelního útvaru Vranovice vypracovanou projektovou organizací AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : MěÚ Pohořelice, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, číslo autorizace: ČKA Změna č.3 územního plánu obce byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od Změnu č.4 územní plánu sídelního útvaru Vranovice vypracovanou projektovou organizací AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : MěÚ Pohořelice, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, Číslo autorizace: ČKA Změna č.4 územního plánu obce byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od Změnu č.5 územní plánu sídelního útvaru Vranovice vypracovanou projektovou organizací AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : MěÚ Pohořelice, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, Číslo autorizace: ČKA Změna č.5 územního plánu obce byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od Hlasování: pro: 10 proti: zdržel se: 0 12.Příspěvek na IDS JMK pro rok 2011 (starosta) JmKu předložil ke schválení příspěvek na r Hodnota příspěvku : 50,-Kč/1 obyvatele (tak jako v minulých letech). Celkem: 2050 x 50 = ,-Kč. Návrh na usnesení: ZO schvaluje finanční příspěvek do fondu IDS pro rok 2011 ve výši ,-Kč. DISKUSE: O. Vybíral Kordis opět nevyhověl žádné naší připomínce, protože nemá zájem udělat změny dle našich připomínek. Řešením je nezaplatit, dokud nám nevyhoví. Některé obce už toto udělaly. Starosta jedná se stále o ty Heršpice, už třetím rokem máme tyto připomínky D. Humpolíková o kolik se jedná spojů? O. Vybíral každou hodinu zde zastavuje 1 vlak Starosta ví se, kolik občanů asi využívá tuto stanici? O. Vybíral přibližně 10 lidí z Vranovic Ing. Hladík co se stane, když nezaplatíme? O. Vybíral budou s námi jednat Starosta zkomplikuje nám to situaci kolem terminálu kraj bude rozhodovat o dotaci na tuto stavbu a budeme potřebovat podporu D. Humpolíková nezaplacení by asi zhoršilo podmínky pro vyjednávání Ing. Hladík uvažovaná spádovost Mikulovska by naši obec zatížila provozem autobusů Místostarosta pověříme radu úkolem napsat dopis a připomínkovat JŘ pro r. 2011, že nejsme spokojeni a pro tentokrát ještě příspěvek schvalme Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se:

12 13.Diskuse O. Vybíral realit. kancelář chce prodat pozemek v ulici U Hlinku JUDr. Mach už jsme je upozornili na podmínku v kupní smlouvě V. Hampejs bydlím v obci už 10 let na Kopečkách a nelíbí se mi ten nepořádek v této lokalitě, proč zmizel přístřešek na kontejnery? Dostáváme ty slibované peníze od Sušárny? Proč tak dlouho trvá problém s odkoupením pozemků? Nedá se tam jezdit, jaké tam jsou jámy v cestě. Je to už 20 let od revoluce, kdy to budete řešit? Taky k zimní údržbě mám připomínky traktor to shrne k mé garáži, to nejde dělat jinak? Dělal jsem 30 let dispečera, proč nedáte Kordisu návrh, aby tady zastavovaly rychlíky? To zrušení lokálky nebylo dobré teď tam v zimě stojí několik autobusů a všichni topí, nedá se tam dýchat. O. Vybíral u těch pozemků se jedná o chybu v katastru nemovitostí, jde o přibližně 7 m, ale nemůžou to vyřešit, snad teď v rámci pozemkových úprav už to půjde Starosta není to tak, že by se o tom nejednalo, některé věci nejsou řešitelné obcí - Co se týče kontejnerů, máte pravdu o nepořádku na Kopečkách a taky je problém s Pouzdřanskou, dělají to cizí, projíždějící lidi. Když tam dáme 20 ks kontejnerů, pomůže to? Když tam nedáme žádný, budeme mít všude černé skládky. - K tomu odhrnování sněhu určitě mi dáte za pravdu, že loňská zima byla extrémní, oproti ostatním obcím jsme to zvládli obstojně. Uvědomte si, že ten traktor projede obec za 8 hodin, mezitím silně sněží, tak vše zamrzá. - K vlakům máme připomínky každý rok. - Zrušení lokálky nebyl výmysl obce, bylo to rozhodnutí kraje. - Sušárna zavázaly se každoročně poskytovat peníze, poskytly jen jednou v r tis. Kč. Ostatní roky neposkytly dotaci žádnou, psal jsem jim dopis, ale ani odpověď jsme nedostali. V. Hampejs jak je to se zaoráním mrvy, měli by ho hned zaorat? Ing. Hladík hnůj si odváží jiná firma a ta by ho měla urychleně zaorat D. Humpolíková firmu hlídáme, bývalo to horší. Když se jim zavolá a upozorní na zápach, tak to firma řeší. K. Vybíralová většina studentů jezdí do Brna vlakem v 6,46 hodin a ten je plný, nedalo by se zařídit, aby dráhy přidaly více vagónů? A další dotaz mám k osvětlení na hřbitově proč se tam zřizovalo? Kdo tam chodí za tmy? Místostarosta napíšeme dopis se žádostí o přidání vagónů - Osvětlení se zřídilo, aby se i pozdě dojíždějící občané mohli dostavit k návštěvě hřbitova, protože v zimě se brzy stmívá. Přes noc se bude světlo vypínat. O. Vybíral musí se změnit hřbitovní řád, protože se v něm mluví o zákazu vstupu po setmění. V. Hampejs - kdy dodáte na Kopečky chybějící kontejnery? Starosta jeden se opravuje a jeden se převezl na Pouzdřanskou, dodáme na Kopečky 2 ks. Jana Hladká stojící autobusy u nádraží stojí nevhodně na chodníku, nejde tudy projít a chodník se ničí Místostarosta napíšeme dopis dopravci BORS Pí Köhlerová budou se dělat chodníky na Přísnotické? Místostarosta zdržely nás problémy s majiteli domů ohledně parkovacích míst, do konce tohoto

13 roku snad bude stavební povolení Místostarosta uzavřel diskusi a dále poděkoval starostovi za cílevědomou a zodpovědnou práci po celé 4 roky a konstatoval, že o tom svědčí výsledky Starosta poděkoval za tyto slova s tím,že si jich váží. I přes kritiku pana Hampejse je přesvědčen, že se udělal kus práce, kdo to chce vidět, tak to vidí. Dále poděkoval členům ZO a zaměstnancům OÚ a společenským organizacím za spolupráci a také veřejnosti, které není lhostejný vývoj v obci. Poděkoval za práci i JUDr. Machovi, který již nekandiduje právní podvědomí bude při jednáních chybět. Místostarosta požádal JUDr. Macha o rekapitulaci usnesení: 14.Rekapitulace usnesení (předseda návrhové komise) ZO schválilo program dnešního jednání. ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí. ZO bere přeloženou zprávu o vývoji hospodaření k na vědomí. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 3/2010 s celkovými příjmy ve výši ,-Kč, a celkovými výdaji ve výši ,-Kč. ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 3/2010 do jednotlivých účtů. T: ihned O: starosta ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k ZO obce bere přednesenou zprávu o plnění Plánu rozvoje na roky na vědomí. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků 22 pozemků za účelem vybudování vinných sklepů zájemcům a za cenu uvedené v příloze. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 2564/1 ZO schvaluje souhlas se záměrem realizovat výstavbu garáže Glocových dle předloženého projektu ZO schvaluje Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek a Dodatek č. 1 ke Směrnici Ošetření pohledávek obce. ZO schvaluje přílohy č. 1/10 a 2/10 ke Směrnici o provedení inventarizace. Zastupitelstvo obce Vranovice bere na vědomí informace o výsledku projednání návrhu změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice uvedených ve zprávě o projednání návrhu změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice Zastupitelstvo obce Vranovice schvaluje: a) dle 54 odst. 2 stavebního zákona zprávu o projednání návrhu změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice b) návrh změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice v předloženém znění a vydává vyhlášku Změnu č. 6 ÚPN SÚ Vranovice v souladu s 43 odst.. 4, 54 odst. 2 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením 185 odst. 4 stavebního zákona c) doplňuje předchozí územně plánovací dokumentace platné pro obec Vranovice a to: Územní plán sídelního útvaru Vranovice vypracován projektovou organizací ARPOS spol. s r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : OÚ Břeclav, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, číslo autorizace: ČKA Územní plán obce byl schválen zastupitelstvem obce Vranovice dne pod č.j. 235/96. Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od

14 Dílčí změnu č.1 územní plánu sídelního útvaru Vranovice vypracovanou projektovou organizací AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : OÚ Břeclav, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, číslo autorizace: ČKA Změna č.1 územního plánu obce byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od Změnu č.2 územní plánu sídelního útvaru Vranovice vypracovanou projektovou organizací AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : OÚ Břeclav, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, číslo autorizace: ČKA Změna č. 2 územního plánu obce byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od Změnu č.3 územní plánu sídelního útvaru Vranovice vypracovanou projektovou organizací AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : MěÚ Pohořelice, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, číslo autorizace: ČKA Změna č.3 územního plánu obce byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od Změnu č.4 územní plánu sídelního útvaru Vranovice vypracovanou projektovou organizací AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : MěÚ Pohořelice, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, Číslo autorizace: ČKA Změna č.4 územního plánu obce byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od Změnu č.5 územní plánu sídelního útvaru Vranovice vypracovanou projektovou organizací AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno, pořizovatel : MěÚ Pohořelice, zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík, Číslo autorizace: ČKA Změna č.5 územního plánu obce byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od ZO schvaluje finanční příspěvek do fondu IDS pro rok 2011 ve výši ,-Kč. - ukládá radě připravit připomínky k nevyhovujícímu jízdnímu řádu na rok 2011 včetně žádosti posílení vlaku, který odjíždí na Brno v 6,46 hodin. 15.Závěr Místostarosta ukončil jednání a poděkoval přítomným za účast na posledním jednání tohoto ZO... Ing. Jan Helikar starosta.. Ing. Jaroslav Pezlar místostarosta Ověřovatelé: Ing. Jaroslav Hladík Drahomír Dofek Příloha ke směrnici o provedení inventarizace č. 1/

15 Příkaz ke stanovení členů Ústřední inventarizační komise (ÚIK) a dílčích inventarizačních komisí (DIK) obce Vranovice Čl. 1 Jmenování Ústřední inventarizační komise V souladu s ustanovením zákona o účetnictví, účtovou osnovou a postupy účtování v souladu s ustanovením vnitřní směrnice je stanovena ÚIK v obsazení: Předseda: Ing. Bc. Neveselý Emil Členové: Ing. Hladík Jiří Halámková Renata Tato ústřední inventarizační komise odpovídá : - za provedení inventarizace veškerého hmotného i nehmotného majetku vlastního obecního úřadu - včetně proúčtování inventarizačních rozdílů v souladu se zákonem o účetnictví a vnitřními směrnicemi Termín : k do Pro své procesní postupy, kompetence a odpovědnosti může podpůrně použít příslušná ustanovení vyhlášky /není obecně závazná/ č.155/1971 Sb., o inventarizaci hospodářských prostředků. Čl. 2 Dílčí inventarizační komise 2.1. Jmenované dílčí inventarizační komise odpovídají za provedení inventur podle přiděleného místa a charakteru majetku Při své práci se mohou podpůrně řídit příslušnými ustanoveními vyhlášky, aniž by postupovaly proti duchu této směrnice Dílčí inventarizační komise musí být prokazatelně seznámeny s procesními postupy, kompetencemi a odpovědnostmi za nařízenou práci v souladu se zákoníkem práce Místo umístění majetku je uvedeno na příloze č.2/10 ke směrnici o provedení inventarizace. Čl

16 Závěrečná ustanovení 3.1. Tento příkaz o jmenování komisí je nutné aktualizovat dle potřeby, zvláště při každé změně i v průběhu provedení inventarizace tak, aby deklarovaný stav vždy odpovídal dané skutečnosti. Termín : ihned při změně průběžně Odpovídá : předseda ÚIK 3.2. Pracovníci dílčích inventarizačních komisí budou prokazatelně seznámeni se směrnicemi o inventarizaci majetku a obsahem jejich příloh a budou proškoleni. Termín : , při změně průběžně Odpovídá : předseda ÚIK 3.3. Pracovníci dílčích inventarizačních komisí jsou odpovědní za správné provedení inventarizací v souladu s uvedenými ustanoveními směrnice. Termín : do DIK č. 1, 3, 4 do DIK č. 2, 5 Odpovídá : předseda DIK 3.4. Vypořádání inventarizačních rozdílů musí být provedeno k hodnoceného roku. Odlišné postupy musí být uvedeny v příloze účetní závěrky a zahrnuty v závěrečném účtu obce. Termín : k hodnoceného roku Odpovídá : předseda ÚIK 3.5. ÚIK spolupracuje s ostatními dílčími inventarizačními komisemi ve smyslu čl. 9 ustanovení Směrnice o inventarizaci. Termín : průběžně Odpovídá : předseda ÚIK předseda DIK Ve Vranovicích Ing. Helikar Jan starosta obce Příloha ke směrnici o provedení inventarizace č

17 INVENTARIZACE 2010 Jmenování dílčích inventarizačních komisí a stanovení jednotlivých úseků ÚIK : Ing. Bc. Neveselý Emil Ing. Hladík Jiří Halámková Renata DIK : 1.) Obecní úřad Předseda: Dofek Drahomír Členové : Krejčiříková Hana, Jančová Lenka ZO : Ing. Helikar Jan 2.) Dokladová inventura Předseda : Ing. Pezlar Jaroslav Členové : Ing. Dráb Drahomír, JUDr. Mach Radek ZO : Halámková Renata 3.) Dům služeb, knihovna, ZUŠ Předseda : Hladká Jana Členové : Řehoř Jaromír, Pospíšilová Ivana ZO : jednotliví nájemci DS (Rohrer, Trojanová, Flodr) Knihovna Humpolíková Dagmar ZUŠ Komosný 4.) Hasička, CO, ČSČK Předseda : Goliáš Petr Členové : Karpíšková Renata, Jančová Lenka ZO : Rohrer Jan 5.) Pozemky Předseda : Vybíral Oldřich Členové : Trojan Rostislav, Pospíšilová Ivana ZO : Ing. Helikar Jan Ve Vranovicích Ing. Helikar Jan starosta obce

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 OTNICKÝ ZPRAVODAJ 33 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 13. ročník 13. října 2008 Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 a současný pohled na nově budovaný rybník v této lokalitě. 2 Z obsahu: Do

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více