Postavení použitého softwaru v právním systému některých členských států Evropské unie a dle judikatury Soudního dvora Evropské unie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postavení použitého softwaru v právním systému některých členských států Evropské unie a dle judikatury Soudního dvora Evropské unie"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a podnikání Katedra mezinárodního a evropského práva Bakalářská práce Postavení použitého softwaru v právním systému některých členských států Evropské unie a dle judikatury Soudního dvora Evropské unie Daniel Hanslik 2013/2014

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Postavení použitého softwaru v právním systému některých členských států Evropské unie a dle judikatury Soudního dvora Evropské unie zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. V Opavě dne..... Daniel Hanslik 1

3 Rád bych poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce JUDr. Radimu Charvátovi, Ph.D., LL.M., za odborné vedení a cenné připomínky při jejím zpracování. 2

4 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi prodeje použitého softwaru, kterým se rozumí další prodej rozmnoženiny softwaru prvním oprávněným nabyvatelem. Práce se v této souvislosti zabývá otázkou vyčerpání práv autora na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu, přičemž rozlišuje mezi prodejem rozmnoženiny softwaru na hmotném nosiči a tzv. online distribucí. Práce vychází zejména z právní úpravy evropských směrnic a rovněž zmiňuje úpravu v českém a německém právním řádu. Práce dále čerpá z několika rozsudků německých soudů a podrobně se zabývá nedávným rozsudkem Soudního dvora EU ze dne , sp. zn C-128/11, který rozhodoval o předběžné otázce v dané problematice, položené německým soudem. Klíčová slova Použitý software, počítačový program, princip vyčerpání práv, hmotný datový nosič, online distribuce, softwarová licence, volume licence Abstract This thesis deals with the possibility of selling the used software, which means the "resale" of a copy of the software by the lawful acquirer. The thesis in this context is concerned with the issue of exhaustion of the author s rights to distribute the copy of a computer program, distinguishing between the sale of a copy of the software on a physical medium and so called online distribution. This thesis is based mainly on European directives and also mentions Czech and German legislation. The thesis also draws on several judgments of German courts and in detail deals with the recent judgment of the EU Court from 3rd of July 2012, case Number C128/11, which provided the preliminary ruling of the issued questions, referred by the German court. 3

5 Keywords Software, used software, computer program, the principle of exhaustion of rights, physical data carrier, online distribution, software license, volume license. 4

6 Obsah Úvod Pojmy k danému tématu Hardware Hmotný datový nosič Software Druhy software Softwarová licence Použitý software Nakládání s použitým softwarem Právní rámec Český právní řád Vyčerpání práv Soudní rozhodnutí Německé soudy Rozhodnutí ohledně tzv. OEM verzí softwaru usedsoft vs. Microsoft usedsoft vs. Oracle Rozhodnutí českých soudů Rozhodnutí SDEU C-128/ Skutkový stav Průběh řízení před vnitrostátními soudy Právní rámec Předběžné otázky

7 3.3.5 Závěry soudu Německé soudy po SDEU usedsoft vs. Adobe OLG Frankfurt Susensoftware vs. SAP-Software Hamburk E-books Závěr Seznam použitých zdrojů Knižní publikace Elektronické zdroje Judikatura Právní předpisy Odborné články Akademické práce

8 Úvod Pokrok je neodmyslitelnou součástí lidské společnosti a žene ji kupředu mílovými kroky. V poslední době se výrazný pokrok objevoval v různých oblastech. Jedním z oborů, které zažily a zažívají velký rozvoj, je výroba a prodej počítačů, mobilních telefonů a jiných technologických zařízení. V souvislosti s tímto pokrokem se postupně oddělil i vývoj a prodej softwaru, bez kterého si dnes těžko dokážeme počítače a obdobná zařízení představit. Můžete mít skvělý nový počítač, můžete mít nejmodernější mobil, ale bez softwaru, který daný výkon, technologie a nové možnosti dokáže využít, se tato zařízení stávají prakticky nepoužitelná. Já jsem byl těmito technologiemi již od mala fascinován. Již samotný rozdíl mezi psacím strojem, kde se při zmáčknutí klávesy ihned objevilo písmeno, a mezi počítačem, kdy bylo možné text napsat, upravit a až poté tento text v libovolném počtu vytisknout, mě skutečně uchvátilo. S postupem času nebyl součásti běžného pc pouze software na úpravu textu, s přibývající dobou se začalo objevovat více a více softwaru. Od základních her, které dokázaly náramně dlouho člověka pohltit, přes různé malování, pouštění hudby, později i pouštění videí až např. ke specializovaným programům pro lékaře, stavebnictví, účetnictví a v neposlední řadě i pro právníky. Těžko si nejeden právník může dnes představit svou práci bez programů, jako jsou ASPI, Codexis či Lex Galaxy. V počítačové podobě lze nalézt všechno snáze a rychleji. Ještě na začátku tohoto tisíciletí bylo obvyklé, že se software prodával zejména na hmotných datových nosičích. Pokud pominu základní hardware, jako jsou pevné disky, tak se postupně velmi rozšířily diskety, CD a DVD. Toto nebyly jediné hmotné nosiče a ani ne poslední, nicméně se jednalo ve své době o nejrozšířenější datové nosiče a např. CD a DVD se ještě často používají dodnes. Zde se dostáváme také k jádru této bakalářské práce. Na těchto hmotných nosičích se obvykle software prodával a někteří jej takhle ještě prodávají dodnes. S postupem 7

9 času se samozřejmě software stal zastaralý a zákazníci si koupili opět nový. Zde pak vyvstala otázka. Co s neupotřebeným softwarem? Mám jej jen tak vyhodit? Možná by se dal ještě prodat. Zde se pak samozřejmě střetly zejména dva zájmy. Na jedné straně chtěl výrobce softwaru prodat co nejvíce rozmnoženin (kopií) svého softwaru a maximalizovat tak svůj zisk, na straně druhé zde máme zákazníka, který regulérně zakoupil daný software, respektive jeho rozmnoženinu, a chce takový software za určitých okolností pokud možno ještě zpeněžit. Pro účely této práce jej budeme nazývat jako použitý software. 1 Zde se nám pak otevírá nový trh, nová pravidla, samozřejmě nové spory, nové předpisy a s tím jsou spojená i zásadní rozhodnutí soudů. Koupit či prodat použitý software bylo možné pouze na hmotném nosiči, leda by vám dal autor svolení k jeho dalšímu prodeji i jinak. Tato práce se však bude zabývat zejména jiným způsobem prodeje použitého softwaru. Software nebyl samozřejmě jediným rychle se vyvíjejícím odvětvím. Jednou z velmi důležitých a také velmi rychle se rozvíjejících technologii je internet. A ačkoliv není tato práce o internetu, přeci jen s ním souvisí. Jak jsem již zmínil výše, tak se ustálila praxe, že použitý software na hmotném nosiči prodat lze. S rozšířením internetu však vyvstal nový problém. Co když si nový software zakoupím a stáhnu přes internet? Můžu jej i v takovém případě prodal další osobě, když už pro něj nebudu mít využití a učiním ho na svém zařízení nepoužitelným? Touto otázkou se v poslední době zabývaly zejména německé soudy a my se jí budeme v této práci zabývat také. Cílem této práce je tedy postihnout podmínky legálního prodeje použitého software ve světle aktuální judikatury se zaměřením se na jeho distribuci přes internet. V první kapitole si vysvětlíme některé základní pojmy, které nás budou provázet v průběhu této práce. V kapitole druhé probereme některá ustanovení právních předpisů, týkajících se dané problematiky. V 1 K samotnému vysvětlení tohoto pojmu se dostaneme později i v této práci. 8

10 další kapitole si shrneme několik podstatných rozhodnutí soudů, které se již tímto tématem zabývaly, včetně podrobné analýzy rozhodnutí SDEU, 2 které tvoří základ této práce. Na závěr této práce si také pro zajímavost uvedeme relativně čerstvý spor ohledně tzv. elektronických knížek, v souvislosti se zamyšlením, zda se dají přijaté závěry ohledně prodeje použitého softwaru použít i pro prodej jiných elektronických děl online. 2 Soudní dvůr Evropské unie (dříve Evropský soudní dvůr) 9

11 1 Pojmy k danému tématu Pro větší přehlednost tímto seznámím čtenáře s pojmy podstatnými pro tuto práci, se kterými se již někdy nejspíše setkali, ale neměli např. možnost zjistit přesnou definici. Stěžejním pojmem, který zde vysvětlím, je pojem software, ze kterého pak vychází i použitý software. 1.1 Hardware Abychom lépe pochopili pojem Software, tak pouze ve stručnosti definuji hardware. Pod tímto pojmem rozumíme všechna technická zařízení používaná zpravidla v oblasti informačních technologií jinými slovy tedy vše, na co si můžeme sáhnout. Převod práv a jejich ochrana má podobnou povahu jako u jiných hmotných věcí. Hardware může být například počítač, notebook, kabeláž, mobil, síťová karta nebo třeba i fotoaparát Hmotný datový nosič Zde se jedná o hardware, který je určen k uchování a uložení různých digitálních dat, mezi které řadíme i software. V této práci budeme spíše používat označení hmotný nosič. V Dnešní době se v obchodech nejčastěji setkáme s CD, DVD, dále i s flash disky a pevnými disky (tzv. Hard disk drive) a s jinými. 1.2 Software Existuje více názorů k definici pojmu software. Jedním z nich je často zažitý názor, že software je ta část technických zařízení, která není hardware. Tuto definici pojmu software považuji za příliš širokou, jelikož z ní vyplývá, že mezi software patří i data (jako audiovizuální díla, dokumenty a jiné), s čímž se osobně neztotožňuji. Pod pojmem software mám spíše představu tu, že se jedná o program (např. Word), programy (např. office obsahuje Word, Excel, 10

12 apod.) či hlavní program, kterým tyto programy dokážeme spustit (např. operační systém). Na základě tohoto postoje také budu psát tuto bakalářskou práci a užívat pojmy software a počítačový program jako zaměnitelné. Poměrně komplexní definici uvádí např. prof. Vladimír Smejkal, dle které se softwarem rozumí: sekvence instrukcí, která je prováděna prostřednictvím počítače. Tento termín se vztahuje na originální zdrojový kód nebo na proveditelnou verzi strojového jazyka. Termín program vyměřuje stupeň komplexnosti, tj. program ve zdrojovém kódu obsahuje všechny příkazy a soubory nezbytné pro kompletní interpretaci nebo kompilaci a tento proveditelný program lze vložit do daného prostředí a provést jej nezávisle na ostatních programech. 3 Software se postupem času stával komplexnější, kdy k jeho rozvoji dochází jak ve faktickém slova smyslu, tak i postupně z hlediska právního. Jak vyplývá z výše uvedeného, software je založen především na myšlenkách a jako takový je z právního hlediska nehmotným statkem, a tedy upravován právem duševního vlastnictví, konkrétně autorským právem Druhy software Postupem času se vytvořilo několik podmnožin softwaru, které se v některých znacích překrývají. Vznikly tak např. pojmy Freeware, Shareware a Open Source. Pro úvod do problematiky pouze ve stručnosti popíšu i tyto pojmy. 3 SMEJKAL, Vladimír. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2. aktualiz. vyd. Praha: C.H.BECK, Počítačový program, software, s

13 Proprietární software Proprietárním softwarem se zpravidla rozumí software získaný za úplatu a nejsou k němu k dispozici volné zdrojové kódy. 4 Tato práce se bude vztahovat zejména k tomuto druhu softwaru Freeware Jedná se zpravidla o software, který je distribuován bezplatně. Často může také zákazník zaslat tvůrci dobrovolný příspěvek. Mezi freeware někteří často řadí i software, který je pro soukromé zákazníky zdarma, ale pro firemní zákazníky je placený (např. antivirové systémy) Shareware Zde se jedná zpravidla o software, který je již plně funkční, ale po dobu, než si zákazník daný software zakoupí, tak bude omezena některá z funkcí např. časové omezení, funkční omezení (nefungují všechny části programu), např. nutnost při každém zapnutí zareagovat na otázku (vyřešit rovnici, zmáčknout číslo apod.) a jiné. Tímto si může zákazník daný software vyzkoušet, aniž by hned musel zaplatit kupní cenu Open source "Open source je počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem. Otevřenost zde znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost -licenci software, která umožňuje, při dodržení jistých podmínek, uživatelům zdrojový kód využívat, například prohlížet a upravovat (na rozdíl od proprietárního software)" Softwarová licence V souvislosti s pojmem software je pro účely této práce důležité definovat pojem softwarová licence. Licence v právním významu znamená svolení 4 Proprietární software. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. [cit ]. Dostupné z: 5 Otevřený software. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. [cit ]. Dostupné z: 12

14 s užíváním nehmotného statku, v případě softwarové licence tedy k užití softwaru. Softwarová licence tak zpravidla stanovuje konkrétní podmínky a způsoby užití daného softwaru. Dle ustanovení 12 Autorského zákona lze říci, že licence je oprávnění k výkonu práva dílo, kterým je rovněž software, užít. 6 Licence bývá udělená na základě tzv. licenční smlouvy. 1.4 Použitý software Nyní se tedy konečně dostáváme k pojmu použitý software. Použitý software je software již zakoupený od výrobce nebo distributora koncovým uživatelem. Tento koncový uživatel je v okamžiku koupě motivován zájmem software užívat, nikoliv dále prodávat, ačkoliv možnost jeho dalšího prodeje přináší bezpochyby ekonomické výhody. 7 Slovo použitý je však ze dvou důvodů mírně zavádějící. Může se totiž jednat jednak jak o software v minulosti používaný a aktivovaný, tak o software nadbytečný a neaktivovaný. A dále je daný pojem nepřesný v tom směru, že software se instalací a používáním nijak neopotřebovává jako např. automobil. Tato skutečnost však nic nemění na tom, že software rychle zastarává, a tím sám o sobě ztrácí na hodnotě. Pro pojem použitý software též bývá používán výraz software z druhé ruky autorský zákon 7 KUBEŠA, Tomáš. Právní aspekty prodeje software z druhé ruky. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 8 OTEVŘEL, Petr. Prodej software z druhé ruky. Je to legální? [online]. [cit ]. Dostupné z: 13

15 2. Nakládání s použitým softwarem Hlavní otázkou v této práci je nakládání s použitým softwarem. Nebudeme se však zabývat jeho užíváním, ale zejména jeho dalším prodejem či darováním třetímu subjektu. Na jedné straně zde existuje zájem výrobců a distributorů, kteří jsou často velkými hráči na trhu, aby použitý software, respektive konkrétní rozmnoženina softwaru, nesměla být prodána další straně, a na straně druhé je zde opodstatněný zájem zákazníků, kteří za rozmnoženinu softwaru často draze zaplatili a jsou výrobci, případně distributory, omezováni v dalším nakládání s jejich vlastnictvím. Výrobci či případně distributoři se v zájmu dosažení co největšího zisku snaží zabránit dalšímu prodeji, a to pomocí jak právních prostředků, zejména zakazováním dalšího prodeje v licenčních podmínkách, tak faktických prostředků, např. omezením počtu aktivací dané rozmnoženiny softwaru. Otázkou však zůstává, zda se vždy jedná o prostředky legitimní. Prodej či darování použitého softwaru můžeme rozlišit na 2 poddruhy, kdy se může jednat o software umístěný na fyzickém nosiči (např. CD), na který si můžeme hmatatelně sáhnout a tradičně tento software někomu předat. Použitý software nemusíme prodávat samozřejmě pouze samostatně, ale i současně s prodejem použitého hardwaru jako např. použitý funkční notebook se softwarem. Dalším druhem je poskytnutí licenčního kódu a přístupu na server či jiné místo, kde můžeme danou rozmnoženinu softwaru stáhnout a nainstalovat na svůj počítač či jiné zařízení (dále jako online verze). V poslední době se stalo diskutovanou problematikou především prodej způsobem online distribuce a jeho legalita. 14

16 . 11 Následně v roce 1996 byla přijata mezinárodní smlouva WIPO o 2.1 Právní rámec Jak bylo uvedeno výše, software spadá pod regulaci práva duševního vlastnictví, proto je nutné i kořeny jeho právní úpravy hledat v dokumentech upravující právo duševního vlastnictví. Nejstarší mezinárodní úmluvou, která upravuje duševní vlastnictví je Pařížská úmluva z roku 1883, 9 jedná se o obecnou úmluvu v oblasti průmyslového vlastnictví. Další významnou úmluvou je tzv. Bernská úmluva z roku 1886, 10 která se zabývá ochranou literárních a uměleckých děl. Tyto dvě úmluvy vzhledem ke svému stáří ochranu výslovně softwaru či počítačového programu samy o sobě nezmiňují, nicméně některé principy bylo možné později aplikovat i pro účely ochranu softwaru (respektive počítačového programu). Dále v roce 1994 vznikla Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví tzv. TRIPS. V této dohodě jsou již zařazeny počítačové programy: Počítačové programy, ať již ve zdrojovém nebo strojovém kódu, budou chráněny jako literární díla podle Bernské úmluvy právu autorském, která opět zpětně využívá Bernskou úmluvu: Počítačové programy jsou chráněny jako literární díla ve smyslu čl. 2 Bernské úmluvy. Tato ochrana se vztahuje na počítačové programy, bez ohledu na způsob nebo formu jejich vyjádření. 12 Dále v roce 2001 byla přijata na půdě Rady Evropy Úmluva o počítačové kriminalitě, která se zabývá i porušováním autorských práv. V rámci Evropské legislativy byla dne vydána směrnice týkající se počítačových programů č. 91/250/EHS, o právní ochraně počítačových programů, která opět stanovila, že programy jsou chráněny jako literární díla. 9 celým názvem Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z r celým názvem Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z r čl. 10 odst. 1 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) 12 čl. 4 Smlouva světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském 15

17 Dále do ochrany počítačových programů zasahuje směrnice č. 2001/29/ES, o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. 13 Směrnice 91/250/EHS byla později nahrazena směrnicí č. 2009/24/ES ze dne o právní ochraně počítačových programů Český právní řád V našem právním systému se s definicí pojmu software nesetkáme. Český právní řád zmiňuje pouze pojem počítačový program, a to zejména v zákoně č. 121/2000 Sb. autorský zákon, který však ani tento pojem nedefinuje, nicméně stanovuje, že dílem dle uvedeného zákona se rozumí rovněž počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. 15 Nadto pak autorský zákon uvádí, že Počítačový program, bez ohledu na formu jeho vyjádření, včetně přípravných koncepčních materiálů, je chráněn jako dílo literární. 16 Z uvedeného tak vyplývá, že ne každý počítačový program je nutně chráněn jako dílo dle autorského zákona, avšak i některé počítačové programy, které nesplňují znaky autorských děl, ale jsou ve výše uvedeném smyslu původní, jsou autorským dílem a požívají ochranu jako literární díla Vyčerpání práv Pro posouzení legální možnosti nakládání s použitým softwarem je významný především princip vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví. Tento princip byl vyvinut v 70. letech 20. století rozhodovací praxí 13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. 14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů autorský zákon tamtéž 16

18 Soudního dvora Evropské Unie (dříve Evropský soudní dvůr), 17 kdy jako prvotní rozhodnutí, ve kterém byla konstatována předmětná zásada, je uváděn rozsudek DeutscheGrammophon 18. V daném rozhodnutí se SDEU zabýval tím, zda může být volný pohyb zboží v rámci Společenství narušen ochranou duševního vlastnictví, poskytovanou národním právem jednotlivých členských států. V této souvislosti soud dospěl k závěrům, že práva autora díla jsou omezena zásadou vyčerpání práv, jelikož pokud dojde se souhlasem nositele práv k prvnímu prodeji rozmnoženiny díla na území Společenství, 19 není již nositel práv oprávněn regulovat další rozšiřování takové rozmnoženiny na tomto území. 20 Později byl tento princip zakotven jak v předpisech evropského práva, tak v právních řádech jednotlivých členských států. Zásada tedy neplatí pouze pro autorská díla, ale obdobně i pro průmyslové vlastnictví. V současné době princip vyčerpání práv k rozmnoženině počítačového programu je zakotven ve směrnici 2009/24/ES v jejím čl. 4 odst V českém právním řádu je princip vyčerpání práv promítnut v Autorském zákoně v 14 odst. 2, který stanoví: Prvním prodejem nebo jiným prvním převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla v hmotné podobě, který byl uskutečněn autorem nebo s jeho souhlasem na území členského státu Evropských společenství nebo jiné smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru, je ve vztahu k takovému originálu nebo rozmnoženině díla právo autora na rozšiřování pro území Evropských společenství a ostatních smluvních 17 dále bude používána jednotně jen zkratka SDEU 18 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku ze dne sp. zn. C-78/70 19 ŠMATERA, Jan. Vyčerpání práv z duševního vlastnictví v judikatuře Evropského soudního dvora s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Ivo Telec. s nabyvatel může dále zcizovat rozmnoženinu bez omezení majetkovými právy autora 21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů. 17

19 stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru vyčerpáno; právo na pronájem díla a právo na půjčování díla zůstává nedotčeno. 22 V německých předpisech je vyčerpání práv k počítačovému programu ukotveno v 69c odst. 3 UrhG:...Pokud se na území Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru uvede do oběhu rozmnoženina počítačového programu se souhlasem vlastníka práv, pak se tím vyčerpávají práva k této rozmnoženině Zpočátku byl přijat názor, že k vyčerpání práv na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu může dojít pouze u rozmnoženin distribuovaných na hmotných nosičích (avšak i zde nastávaly komplikace, např. u tzv. OEM verzí), následně vyvstala otázka, zda k vyčerpání práv dochází rovněž u online distribuce odst. 2 autorský zákon c odst. 3 UrhG (Urheberrechtsgesetz - autorský zákon v Německu) 18

20 3. Soudní rozhodnutí Odvětví informačních technologií je odvětvím, kde právní úprava často pokulhává za skutečným vývojem a pokrokem. Zákonodárci nejsou mnohdy schopni v této oblasti dostatečně rychle reagovat, z tohoto důvodu se musíme v některých zásadních otázkách spolehnout na rozhodovací praxi soudů Německé soudy Německé soudy jsou poměrně často nuceny se danými otázkami zabývat, proto u nich najdeme řadu pokrokových rozhodnutí. Byl to koneckonců německý soud, který inicioval předběžnou otázku u SDEU, čímž vzniklo rozhodnutí nejzásadnější, jak bude dále rozepsáno Rozhodnutí ohledně tzv. OEM verzí softwaru Již v roce 2000 vydal německý BGH 24 rozsudek, kterým rozhodl, že nelze omezit následný prodej software licenčními podmínkami výrobce. Tedy tzv. vyčerpání práv aplikoval také u tzv. OEM verzí softwaru. 25 Tehdy podal žalobu Microsoft, kterou se snažil zabránit následnému prodeji OEM-softwaru, který byl při koupi vázán na hardware, přesto však byl uváděn dále na trh samostatně. Tato žaloba byla německým BGH zamítnuta s tím, že soud mimo jiné sdělil, že již prvním prodejem jsou práva k dané rozmnoženině vyčerpána. Soud výslovně stanovil, že při prvním prodeji se tak vlastník práv...vzdává práva na tuto konkrétní rozmnoženinu Tato rozmnoženina je tak...pro další prodej volná Soud dospěl k závěrům, že obecný zájem zde převažuje nad zájmem vlastníka práv. V odůvodnění dále stojí: Pokud by mohl vlastník 24 BGH - Bundesgerichtshof překládáno jako Spolkový soudní dvůr (obdoba Nejvyššího soudu v České republice) 25 OEM verzí softwaru se rozumí software nabízený zpravidla za výrazně nižší ceny k zakoupenému hardware s upozorněním, že tento software lze dále prodávat pouze jako součást uvedeného hardware. 26 Rozsudek Spolkového soudního dvora v Karlsruhe ze dne sp. zn. I ZR 244/97 27 tamtéž 19

21 práv poté, co danou rozmnoženinu prodá nebo k jejímu uvedení dá svolení, do dalšího prodeje zasahovat, zakázat jej nebo určitým způsobem podmínit, pak by se tím neúnosně omezil volný pohyb zboží. 28 Německý soud tak rovněž stanovil, že smluvní ujednání společnosti Microsoft nemohou mít povahu absolutních práv závazných vůči všem. 29 S těmito závěry soudu musím plně souhlasit. Tímto se na první pohled vyřešila alespoň otázka prodeje použitého softwaru, pokud byl na hardwarovém nosiči usedsoft vs. Microsoft Dalším rozsudkem německého soudu, zabývajícím se tematikou prodeje použitého softwaru, je rozsudek Zemského soudu v Hamburku z 29. června ve věci usedsoft vs. Microsoft, kterým se soud zabýval, zda je možný následný prodej i u jednotlivých licencí, které byly zakoupeny v rámci tzv. volume licence. Hamburský soud dal v daném rozhodnutí za pravdu společnosti usedsoft a stanovil, že: Existuje-li byť jen jedna rozmnoženina softwaru, kterou nabyvatel spolu s právem užít software nabyl, vztahuje se princip vyčerpání ke každé jedné licenci. 31 Z uvedeného závěru soudu vyplývá, že Microsoft nemůže následný prodej zakázat či omezit, a pokud tak učiní, tak je tato část licenční smlouvy neplatná. Ani argument žalobce (Microsoftu), že prodává balíky licencí za levnější ceny a jeho odštěpení není možné, soud nepřijal a dále uvedl, že:...zájem Microsoftu na prodeji není brán v potaz. Pro otázku vyčerpání práv je toto irelevantní Rozsudek Spolkového soudního dvora v Karlsruhe ze dne sp. zn. I ZR 244/97 29 JANSA, Lukáš; OTEVŘEL, Pavel. Softwarové právo. Praktický průvodce právní problematikou v IT. 2. vyd. Brno: Computer Press s Rozsudek Zemského soudu v Hamburku ze dne , sp. zn. 315 O 343/06 31 JANSA, Lukáš; OTEVŘEL, Pavel. Softwarové právo. Praktický průvodce právní problematikou v IT. 2. vyd. Brno: Computer Press s Rozsudek Zemského soudu v Hamburku ze dne , sp. zn. 315 O 343/06 20

22 3.1.3 usedsoft vs. Oracle Tímto se konečně dostáváme k další otázce uplatnění principu vyčerpání práv, a to zda se uplatní i v případě dalšího prodeje softwaru již výše v textu zmiňovanou online distribucí. Dne 3. srpna 2006 Vrchní zemský soud v Mnichově vydal rozsudek, 33 kterým stanovil, že následný prodej licencí, aniž by výrobce převedl na kupujícího rozmnoženinu ve formě hmotného nosiče, není bez souhlasu výrobce přípustný. Soud se přiklonil k názoru, že vyčerpání práv na základě německého autorského zákona (UrhG) a směrnice 2001/29/ES v daném případě nenastane, jelikož při distribuci online není uvedena na trh žádná rozmnoženina softwaru. Soud zároveň nepopřel obecně právo prodávat použitý software. K dané problematice se ještě vrátíme v souvislosti s rozhodnutím SDEU Rozhodnutí českých soudů Ačkoliv jsem měl za to, že problematika použitého softwaru již byla před českými soudy rozhodována, nepodařilo se mi najít žádné takové rozhodnutí. Mám však za to, že pokud by byl takový spor řešen českými soudy paralelně s německými, tak by rozhodly spíše ve prospěch výrobců, zejména díky lobby mezinárodních společností. Je jen otázkou času, kdy otázka v českém prostředí vyvstane, a sám jsem zvědav, jak se k ní soudy postaví. Zejména v souvislosti s judikaturou SDEU, kterou blíže rozebírám v následujících kapitolách. 3.3 Rozhodnutí SDEU C-128/11 V roce 2011 se formou předběžné otázky, podané německým Spolkovým soudním dvorem, dostala otázka online zpřístupnění softwaru a vyčerpání práv před Soudní dvůr Evropské unie. Spolkový soudní dvůr vznesl 33 Rozsudek Vrchního zemského soudu v Mnichově ze dne , sp. zn. 6 U 1818/06 21

23 předběžnou otázku v rámci případu usedsoft GmbH vs. Oracle International Corp. 6 U 2759/ Skutkový stav Společnost Oracle je nositelem výlučných užívacích práv k počítačovým programům, které vyvíjí a rozšiřuje. Ve většině případů je rozšiřuje stahováním přes internet, kdy zákazník danou rozmnoženinu programu stáhne přímo do svého počítače, skrze online zpřístupnění softwaru na stránkách Oracle. Nabyvatel programu získal užívací právo licenční smlouvou, která zahrnuje právo mít rozmnoženinu tohoto programu trvale uloženou na serveru a oprávnění umožnit k ní přístup určitému počtu uživatelů tím, že bude nahrána do operační paměti jejich osobních počítačů. Licenční smlouva stanovila ve svých podmínkách: Platbou za služby získáváte, výhradně pro vnitřní obchodní účely, nevýlučné, nepřevoditelné a bezplatné užívací právo na dobu neurčitou ke všem produktům a službám, které Oracle vyvíjí a zpřístupňuje vám na základě této smlouvy. 34 Mimoto uživatel v rámci smlouvy o údržbě mohl stahovat aktualizace a opravy daného počítačového programu. Společnost usedsoft, která se zabývá prodejem použitého softwaru, nabývala od uživatelů použité licence mimo jiné od společnosti Oracle a nabízela je dále k prodeji, kdy nabyvatelé si měli stáhnout software sami přímo ze stránek Oraclu Průběh řízení před vnitrostátními soudy Před tím, než se uvedený spor dostal před SDEU, rozhodoval o žalobě společnosti Oracle Zemský soud v Mnichově, kterou se společnost Oracle dožadovala uložení společnosti usedsoft, aby se zdržela nabízení licencí k programům shora uvedeným způsobem. Zemský soud žalobě 34 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku ze dne sp. zn. C-128/11 bod 23 22

24 vyhověl. Následně rovněž odvolání k Vrchnímu zemskému soudu v Mnichově společností usedsoft bylo zamítnuto. Soudy obou instancí založily svá rozhodnutí na tom, že první nabyvatelé nebyli oprávněni stažené rozmnoženiny dále rozšiřovat a odmítly argumentaci společnosti usedsoft, dle které došlo k vyčerpání práva společnosti Oracle na rozšiřování Právní rámec SDEU se v posuzované otázce zabývá výkladem německého autorského zákona (UrhG) 36 konkrétně 69c a 69d, v kontextu směrnice 2001/29/ES o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti a dále směrnice 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů. V souladu ustanovení čl. 1 odst. 2 písmene a) směrnice 2001/29/ES nejsou touto směrnicí dotčeny a ovlivněny stávající předpisy Společenství, týkající se právní ochrany počítačových programů, tedy směrnice 2009/24/ES (která nahradila původní směrnici 91/250/EHS), a která je tímto lex specialis vůči směrnici 2001/29/ES. Směrnice 2009/24/ES mimo jiné uvádí, že pro její účely se...počítačovým programem rozumí programy v jakékoliv formě, včetně těch, které jsou součástí technického vybavení (hardware). 37 Tato směrnice dále v čl. 4 odst. 2 stanoví princip vyčerpání práv: První prodej rozmnoženiny počítačového programu ve Společenství provedený nositelem práv nebo s jeho svolením je vyčerpáním práva na šíření této rozmnoženiny v rámci Společenství s výjimkou práva na kontrolu dalšího pronájmu počítačového programu nebo jeho rozmnoženin. 38 Článek 5 35 JANSA, Lukáš; OTEVŘEL, Pavel. Softwarové právo. Praktický průvodce právní problematikou v IT. 2. vyd. Brno: Computer Press s Urheberrechtsgesetz - autorský zákon v Německu 37 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů. bod 7 odůvodnění 38 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů. čl. 4 odst

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie k softwarovým licencím

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie k softwarovým licencím Odborné vyjádření Rozsudek Soudního dvora Evropské unie k softwarovým licencím zásada vyčerpání platí pro všechny prvně prodané programy Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-128/11, UsedSoft

Více

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Software Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Co je to software Základní dělení software Počítačový program a autorský zákon Užitečné adresy a zdroje informací

Více

Věc: Vyčerpání autorského práva k rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu

Věc: Vyčerpání autorského práva k rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu Vážený pan Jakub Končinský Jaselská 1022 506 01 Jičín DŮVĚRNÉ V Praze dne 16. září 2009 Věc: Vyčerpání autorského práva k rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu Vážený pane Končinský, v návaznosti

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů. (kodifikované znění)

SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů. (kodifikované znění) L 111/16 Úřední věstník Evropské unie 5.5.2009 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů (kodifikované znění) (Text s významem

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 11 0:40 Legální a nelegální operační systém a software Počítačové

Více

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software VY_32_INOVACE_INF.18 Otevřený software Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Otevřený software (anglicky open-source

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Licence. J. Vrzal, verze 0.8

Licence. J. Vrzal, verze 0.8 Licence J. Vrzal, verze 0.8 Základní pojmy Public domain Svobodný software (Free software) Open Source software Freeware Shareware Proprietární software Public domain (volné dílo) Díla takto označená nepodléhají

Více

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 IKT AUTORSKÝ ZÁKON Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Historie počítačů, hardware a algoritmizace,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Článek 1 - Obecná ustanovení

Článek 1 - Obecná ustanovení Článek 1 - Obecná ustanovení 1.1. Provozovatele tohoto webu a poskytovatelem služeb na tomto webu je společnost All Day Digital s r.o., IČ 02276801, se sídlem Pod Strání 51, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

JURISDIKCE PŘI ZÁSAHU DO AUTORSKÝCH PRÁV

JURISDIKCE PŘI ZÁSAHU DO AUTORSKÝCH PRÁV ANOTACE JURISDIKCE PŘI ZÁSAHU DO AUTORSKÝCH PRÁV PAVEL LOUTOCKÝ Soud: Soudní dvůr Evropské unie Věc: C-441/13 Datum: 22. 1. 2015 Dostupnost: curia.europa.eu 1. SHRNUTÍ SKUTKOVÉHO STAVU Pez Hejduk je profesionální

Více

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam,

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, film, vysílání, databáze, ale také o programové vybavení.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

(dle rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne , čj. ČTÚ / ) Z odůvodnění:

(dle rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne , čj. ČTÚ / ) Z odůvodnění: Pokud poskytovatel služeb elektronických komunikací uzavírá se spotřebitelem smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací na dobu určitou, nesmí tato doba při prvním uzavření smlouvy pro danou

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Stavební úřad by měl za účastníky územního řízení vzít vlastníky nemovitostí, kteří mohou být přímo dotčení na svých právech významnou ztrátou výhledu. Námitku ztráty výhledu stavební úřad vždy posoudí,

Více

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů? Ne!!

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů?  Ne!! Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

Základy autorského práva

Základy autorského práva INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy autorského práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 19. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých

Více

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci alena.vondrakova@upol.cz AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII Tato prezentace byla podpořena v rámci projektu ESF reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0078

Více

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009)

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) (2005 ) 2009 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Nehmotný statek 2 základní vlastnosti: Efemerní materializace

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 3/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 48/2009-91 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 134/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Azs 212/2016-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Licenční smlouvy, licenční ujednání

Licenční smlouvy, licenční ujednání Licenční smlouvy, licenční ujednání Licenční smlouva je právní úkon, kterým autor poskytuje nabyvateli licenci (autorský zákon). Softwarová licence je právní nástroj, který umožňuje používat nebo redistribuovat

Více

Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14

Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14 Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14 V Lucemburku dne 13. května 2014 Tisk a informace Rozsudek ve věci C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos, Mario

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh Ustanovení (část,, odst., písm.,

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 30. června 2010 Sp. zn.: 4337/2009/VOP/DV Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci postupu Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov A. Závěry šetření

Více

Autorské právo & open data

Autorské právo & open data Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS 21. a 22. října 2014 Praha, hotel Olšanka Sekce Geoinformační systémy II Autorské právo & open data RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. Katedra geoinformatiky,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla

Více

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond Právní prostředky ochrany práv z průmyslového vlastnictví Prof. Ladislav Jakl ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007 Ochrany práv z průmyslového vlastnictví lze dosáhnout veřejnoprávními prostředky soukromoprávními

Více

Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského, práv souvisejících s právem autorským nebo práva k databázím

Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského, práv souvisejících s právem autorským nebo práva k databázím Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského, práv souvisejících s právem autorským nebo práva k databázím verze 1.1 Prohlášení shody Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského,

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Stahujeme software zdarma Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Stahujeme software zdarma Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Jednání právnických osob v občanském soudním řízení (1) V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle 21 odst. 2 o. s. ř., 70 odst. 3 a 72 obch.

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Mgr. Alena Kodrasová, právník KUDRLIČKA & SEDLÁK Advokátní, patentová a známková kancelář, České Budějovice Ochrana software PRÁVNÍ ÚPRAVA Národní úprava -Zákon č. 121/2000 Sb., AZ -Výrazná novela č. 216/2006

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 113/2013-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr.

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

Enterprise Agreement (EA) (úhrada během tří let licence jsou trvalé po skončení smlouvy a zaplacení)

Enterprise Agreement (EA) (úhrada během tří let licence jsou trvalé po skončení smlouvy a zaplacení) Enterprise Agreement (EA) (úhrada během tří let licence jsou trvalé po skončení smlouvy a zaplacení) Co si vyžádat od dodavatele Doklad o nabytí licence s následujícími náležitostmi: o odběratel/dodavatel,

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje Miloslava Výborného o ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 54/2011-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

Zpráva o šetření. Nesouhlas vlastníka komunikace se zvláštním užíváním komunikace spočívajícím ve zřízení vyhrazeného parkování. A.

Zpráva o šetření. Nesouhlas vlastníka komunikace se zvláštním užíváním komunikace spočívajícím ve zřízení vyhrazeného parkování. A. I. Vlastník komunikace by měl se zřízením vyhrazeného parkování souhlasit vždy, pokud tomu nebrání relevantní překážka. Pokud je důvodem pro regulaci počtu vyhrazených parkování nedostatečná kapacita parkovacích

Více

LICENČNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli. trvale bytem datum narození: (dále jen Autor, na straně jedné)

LICENČNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli. trvale bytem datum narození: (dále jen Autor, na straně jedné) LICENČNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli trvale bytem datum narození: (dále jen Autor, na straně jedné) a Kentico software s.r.o. se sídlem Brno, Úzká 488/8, PSČ 602 00, Česká republika

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-07

Identifikátor materiálu: ICT-3-07 Identifikátor materiálu: ICT-3-07 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Licencování, ochrana autorských práv Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 37/2005-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Majitel domu chce zrušit starou STA s tím, že v domě je TKR, nechce povolit ITA po rekonstrukci domu, protože by byla narušena fasáda nebo střecha.

Majitel domu chce zrušit starou STA s tím, že v domě je TKR, nechce povolit ITA po rekonstrukci domu, protože by byla narušena fasáda nebo střecha. Odpovědi na nejčastější dotazy k ustanovení 104 odst. 16 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve

Více

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA 1. Kupující je povinen a oprávněn sám nebo se svými pracovníky a společníky používat koupený SW JÍDELNA pro svoji osobní resp. firemní potřebu výhradně dle

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 47/2010-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2013 COM(2013) 926 final 2013/0444 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

René Příhoda. Odvolání proti rozhodnutím sdruženích v judikatuře českých soudů

René Příhoda. Odvolání proti rozhodnutím sdruženích v judikatuře českých soudů René Příhoda Odvolání proti rozhodnutím sdruženích v judikatuře českých soudů 1 Spolková autonomie Čl. 2 odst. 3 z. 83/90 Sb. Sdružení jsou právnickými osobami. Do jejich postavení a činnosti mohou státní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 189/2012-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

Autorský zákon a knihovny - možnosti pro budoucnost. Vít Richter vit.richter@nkp.cz Praha, UISK, FFUK 25.11.2013

Autorský zákon a knihovny - možnosti pro budoucnost. Vít Richter vit.richter@nkp.cz Praha, UISK, FFUK 25.11.2013 Autorský zákon a knihovny - možnosti pro budoucnost Vít Richter vit.richter@nkp.cz Praha, UISK, FFUK 25.11.2013 Hlavní témata Digitální svět hledání nové rovnováhy Co knihovny mohou v digitálním světě?

Více

Autorskoprávní ochrana designu

Autorskoprávní ochrana designu Autorskoprávní ochrana designu JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity únor 2012, Brno 1 Kde lze nalézt právní úpravu? zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Ca 96/2009-30 URAD RADY, 1 pro rozhlasové a televizní vysílání DOŠLO 1B-09-2009 Počet listů: Číslo lednací: /? U...~...~ JMX ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě

Více

5. ČÁST TECHNICKÉ PROSTŘEDKY OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV

5. ČÁST TECHNICKÉ PROSTŘEDKY OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV PRÁVNÍ OCHRANA DATABÁZÍ 5. ČÁST TECHNICKÉ PROSTŘEDKY OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV S rozvojem moderních digitálních technologií dochází nejen k zjednodušení šíření a rozmnožování autorských děl (a to často nezákonného),

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

CZ.1.07/2.3.00/

CZ.1.07/2.3.00/ VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Výzkum

Více

Ochrana počítačových programů

Ochrana počítačových programů Ochrana počítačových programů Dílo (2) Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Za dílo souborné se považuje databáze, která je

Více

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00 Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský Výtah z autorského zákona Zdeněk Žabokrtský Autorské právo ve smyslu objektivním: soubor právních norem upravujících vytvoření a užití díla ve smyslu subjektivním: autorova oprávnění ve vztahu k vytvoření

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 94/2004-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002 se zrušuje.

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002 se zrušuje. Nález Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 18. listopadu 2003 sp. zn. I. ÚS 137/03 ve věci ústavní stížnosti V. P. proti rozsudku Krajského soudu v Praze z 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002, kterým byl

Více

Advokátní kancelář. ul. Pražákova 1008/69. budova AZ TOWER. 639 00 Brno

Advokátní kancelář. ul. Pražákova 1008/69. budova AZ TOWER. 639 00 Brno Advokátní kancelář Telefon: + 420 511 189 510 Tel./Fax: + 420 511 189 511 ul. Pražákova 1008/69 E-mail: advokat.zh@usa.net budova AZ TOWER Zdeněk Hrouzek www.advokat-hrouzek.cz 639 00 Brno ČAK č. 4504,

Více

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm Odpovědi na nejčastější dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 130/2002-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana

Více

Článek 1. (2) Konkrétní podmínky, týkající se 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující:

Článek 1. (2) Konkrétní podmínky, týkající se 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující: Praha 3. září 2014 Čj. ČTÚ-38 773/2014-610/III. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá.

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá. Ministr vnitra Milan Chovanec V Praze dne 11. 4. 2014 Č.j.:MV-16239-6/VS-2014 R o z h o d n u t í Ministr vnitra, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 25 Právo informačních technologií 25 Softwarové právo 26 Internetové

Více

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní firma 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodní firmy 8 ObZ OBCHODNÍFIRMA(FIRMA) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel

Více

P r á vn í vý k l a d odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

P r á vn í vý k l a d odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra P r á vn í vý k l a d odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra K obecně závazným vyhláškám regulujícím provozování výherních hracích přístrojů na území obce V oblasti provozování loterií

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 2/2009-119 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 459 31996L0009 L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 95/2013-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

Z judikatury Ústavního soudu České republiky

Z judikatury Ústavního soudu České republiky Z judikatury Ústavního soudu České republiky 1) Imanentní součástí jakéhokoliv základního práva je také postulát, jenž soudům a jiným orgánům veřejné moci, které rozhodují o právech a povinnostech jednotlivce,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více