Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Luboš Souček Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy Bakalářská práce 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy vypracoval samostatně pod vedením Ing. Jiřího Suchánka s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury na konci práce. V Praze dne 20. prosince 2012 vlast no ruč ní podpis aut o ra

3 PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych především poděkovat svému vedoucímu práce Ing. Jiřímu Suchánkovi za velmi trpělivý a obětavý přístup při vedení mé bakalářské práce, dále také Ing. Marku Hanyšovi za pomoc s EPM_EDGE prostředím. Také bych chtěl poděkovat firmě Mibcon a.s. za zpřístupnění všech potřebných materiálů a propůjčení hardwarových kapacit, které mi pomohly s prací na bakalářské práci. A nakonec také Bc. Janě Kříženecké za její pomoc týkající se češtinářské stránky.

4 ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Cílem bakalářské práce Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy je přehledně popsat a sepsat historii a vývoj podnikových informačních systémů, dále má tato práce ukázat postup jak nainstalovat, konfigurovat a provozovat EPM prostředí od firmy SAP. Toto prostředí je sice v Čechách v některých firmách známé, ale všechny manuály a informace jsou v anglickém a německém jazyce, a proto tato bakalářská práce má sloužit jako jakýsi návod a souhrn rad ohledně tohoto řešení. Klíčová slova: SAP BPC, EPM, instalace, konfigurace ABSTRAKT V ANGLICKÉM JAZYCE The objective of the bachelor thesis called Installation and operation of EPM for small and medium businesses is clearly describe and write the history and evolution of enterprise information systems, also has this work show the procedure of how to install, configure and run EPM environment from SAP. This environment is indeed in Czech in some firms known, but all the manuals and the information is in English and German language and therefore this thesis is mainly a guide and a summary of advice on this solution. Keywords: SAP BPC, EPM, install, configure

5 OBSAH OBSAH... 5 POUŽITÉ TERMÍNY A ZKRATKY... 7 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST POJEM INFORMAČNÍ SYSTÉM VÝVOJ PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ SEZNÁMENÍ SE SPOLEČNOSTÍ SAP POJEM EPM Typické požadavky na EPM řešení SEZNÁMENÍ SE SAP BUSINESS PLANNING AND CONSOLIDATION TECHNICKÁ ARCHITEKTURA SAP BPC SAP BPC pro MS SQL SAP BPC pro SAP NetWeaver Databázový server Aplikační server Klientská vrstva Administrační vrstva Souhrn vlastností SAP BPC a výběr verze HARDWAROVÉ A SOFTWAROVÉ POŽADAVKY Hardwarové požadavky Softwarové požadavky EMPIRICKÁ ČÁST PRÁCE S WEBOVÝMI STRÁNKAMI FIRMY SAP Popis stránek service.sap.com Manuály k SAP BPC na service.sap.com Stažení instalačních balíčků SAP BPC ze service.sap.com Stažení Support Packages a patch pro SAP BPC Licence SAP BPC Rady na závěr podkapitoly INSTALACE A KONFIGURACE SERVEROVÉ ČÁSTI SAP BPC Instalace Windows Server Konfigurace Windows Server 2008 R Instalace důležitých softwarových komponent na Windows Server Instalace a konfigurace databáze INSTALACE SAP BPC PRODUKTU

6 2.3.1 Instalace SP balíčků na SAP BPC Post instalační kroky Rady týkající se serverové části SAP BPC INSTALACE KLIENTSKÝCH ČÁSTÍ SAP BPC Instalace EPM Add-in pro MS Office Instalace Administračního klienta PŘIPOJENÍ K SAP BPC Webové rozhraní SAP BPC Připojení do Administračního klienta SAP BPC Připojení do EPM Add-in PRÁCE SE SAP BPC Založení uživatele a přidání oprávnění Úprava oprávnění a profilů v SAP BPC Práce s prostředím v administračním klientu Práce v prostředí EPM_EDGE ZÁVĚR...71 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...73 SEZNAM INTERNETOVÝCH ZDROJŮ...75 SEZNAM OBRÁZKŮ...77 SEZNAM PŘÍLOH...79 PŘÍLOHY

7 POUŽITÉ TERMÍNY A ZKRATKY ASŘ Automatizovaný systém řízení BI Bussines Intelligence BPC Business Planning and consolidation BPM Business Performance Management CAD Computer Aided Design podpora konstruování CAM Computer Aided Manufacturing podpora řízení strojů CAPP Computer Aided Process Planning podpora tvorby výrobního postupu CIM Computer integrated Manucacturing počítačově integrovaná výroba CPM Corporate Performance Monitor CPU Central Procesor Unit CRM Customer Resource Management DVD Digital Versatile Disc EPM Enterprise Performance Management ERP Enterprise Resource Planning podnikové plánování zdrojů GB GigaByte HDD Hard Disk Drive HTTP HyperText Transfer Protokol IFRS International Financials Reporting Standarts Mezinárodní standarty účetního výkaznictví IP Internet Protocol MRP Material Requirements Planning MRP II Manufacturing Resource Planning plánování kapacit výrobních zdrojů MSDN Microsoft Download Network MSPD Microsoft Partner Downlod MS SQL Microsoft Structured Query Language NW Netweaver OLAP Online Analytical Processing PIS Podnikové informační systémy ROI Return On Investment SAP Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung; Systems Applications Products in data processing SAP BPC SAP Business Planning and consolidation FI/CO Finnancials / Consolidation 7

8 SBOP SAP BusinessObject Platform SCM Supply Chain Management SP Support Pack SQL Structured Query Language UAC User Accounts Control 8

9 ÚVOD Téma bakalářské práce Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy jsem si vybral, protože mám k tomuto tématu velmi blízký vztah. Už přes 5 let se pohybuji v prostředí, kde se toto prostředí, ale i jiné instalují, provozují a vyvíjí. Díky tomu jsem získal patřičné zkušenosti a znalosti ohledně těchto prostředí a především o EPM od firmy SAP. Díky tomu a také díky dobré marketingové propagaci firmy Mibcon a.s. je v České Republice několik úspěšných instalací tohoto prostředí např. ve firmách Skanska, ČEZ, RWE aj. Výběr tématu byl pro mě tedy jasný. Pokusím se v této práci ukázat jak instalovat, spravovat a provozovat EPM prostředí od firmy SAP, jak využívat jeho schopnosti, ale také shrnout zkušenosti se zacházením s tímto produktem. Instalace proběhne na absolutně minimálních hardwarových požadavcích, kde se pokusím ukázat jak nastavit jednotlivé části, aby server i při minimálních požadavcích zvládl o trochu více, než je psáno v manuálech od firmy SAP. V teoretické části se pokusím sepsat, co to je informační systém a jaký je jeho vývoj. Dále se pokusím sepsat nějaké informace o firmě SAP. Přesněji historii a vývoj firmy, současnost, čísla týkající se firmy SAP, ale také blízkou budoucnost produktů SAP. V další kapitole by měl být popis EPM a produktu SAP BPC, konkrétně jak fungují jednotlivé části, jaké jsou verze, schémata fungování, ale také jaké jsou požadavky na instalaci z pohledu hardwaru a softwaru. V praktické části se pokusím popsat a ukázat komunikační kanály s firmou SAP a to hlavně proto, abych ukázal, jak a kde najdeme manuály, instalační soubory a licence. V další části se objeví instalace Windows server 2008 a jeho následná konfigurace, dále instalace SQL serveru 2008 a jeho konfigurace. Po instalaci a nakonfigurování serveru a databáze se pokusím popsat, kde stáhnout a jak nainstalovat a nakonfigurovat programy třetích stran potřebné k instalaci EPM řešení SAP BPC. Poté se pokusím popsat instalaci SAP BPC a dále bych chtěl ukázat, jak nakonfigurovat různé vlastnosti SAP BPC například připojení k doméně, nastavení logování a trasování chyb, zálohování prostředí aj. Poté bude následovat seznam, jak a kde najít řešení případných chyb spojených s provozem SAP BPC tzn. kde najít záznamy, jak dělat základní úpravy v DB. Na závěr bych chtěl popisovat instalaci klientské části, tzn. co je potřeba pro instalaci, jaký SW a HW. Také se pokusím popsat způsob, jak se k EPM prostředí 9

10 z klientské části připojit. Nakonec se pokusím ukázat nějaké základní akce a funkce v EPM prostředí. Tuto práci chci koncipovat jako průvodce, souhrn rad a informací týkající se EPM prostředí, anebo jako návod pro ostatní, kteří si chtějí toto prostředí vyzkoušet, popřípadě dále provozovat a efektivně využívat. Důvodem je fakt, že se ještě nikdo nepokusil popsat tuto problematiku a také všechny návody jsou uzavřené a nedostupné, navíc také v anglickém či německém jazyce a dost často se mi stalo, že i obsahovaly nepřesné informace a některé dokonce i chybí. 10

11 1. TEORETICKÁ ČÁST 1.1 POJEM INFORMAČNÍ SYSTÉM Pojem informační systém vznikl s potřebou řešit složitější problémy a to jak s vedením firmy, tak i s růstem složitosti řešení problémů na poli technickém a ekonomickém. Systém je charakterizován s akcentem na určité pojmy a vlastnosti podle pohledu a praktického využití jednotlivých vědeckých disciplín. 1 Může to být množina komponent, prvků a myšlenek, ale také soubor principů různých řešení. První, kdo podrobněji popsal, co znamená pojem systém, byl Norbert Wiener ( ), zakladatel kybernetiky a matematik. 2 Pojem informace je ve společnosti používaný již mnoho let, ale samostatným oborem zkoumání se stal až od 50. let našeho století s příchodem rozvoje signálů, teorie telekomunikací, kybernetiky a elektronických počítačů. 3 Tento termín má v dnešní době mnoho různých podob vyjádření, ale základní pohled na něj by se dal vyjádřit tímto schématem: 4 Schéma č. 1 Schéma PIS [s.19 Na schématu je vidět, že pokud uživatel hledá informace, tak nalézá data reality a naopak ukládá reálné informace do dat, které se dají využít při dalším dotazování a prezentaci. Pomocí těchto znalostí můžeme říct, že informační systém je systém, 1 Hronek, J. Informační systémy. Olomouc, s. dostupné z: [cit. 29. října 2012] 2 Ibid. 3 Králová, V. Metodická pomůcka pro ERP systém ABRA Gx. Praha, s. dostupné z: [cit. 29. října 2012] 4 Hronek, J. Informační systémy. Olomouc, s. dostupné z: [cit. 29. října 2012] 11

12 umožňující účelné uspořádání sběru, uchovávání, zpracování a poskytování informací. 5 A informace jsou jednou z hlavních součástí. 1.2 VÝVOJ PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V letech 20. století se začal vyvíjet první počítač, se kterým vznikaly i první podnikové informační systémy. Firmy totiž chtěly efektivně plánovat výrobu, aby byla správně propočítaná a automatizovaná. Úplně první PIS vznikal v letech 20. století a byl zaměřen hlavně na plánování materiálových zdrojů a potřeb výroby tzv. MRP (Material Requirements Planning ), tehdy celý systém běžel na sálových počítačích. Od 80. let zaznamenal hlavní vývoj ASŘ (Automatizovaný systém řízení), je to: CAD (Computer Aided Design podpora konstruování), CAPP (Computer Aided Process Planning podpora tvorby výrobního postupu), CAM (Computer Aided Manufacturing podpora řízení strojů), CIM (Computer integrated Manucacturing počítačově integrovaná výroba) a MRP II (Manufacturing Resource Planning plánování kapacit výrobních zdrojů) Tyto systémy začaly být v podnicích zaváděny na přelomu 80. a 90. let 20. století. V 90. letech se MRP II navíc rozšířila o finanční moduly a vytvořila novou kategorii nazvanou ERP (Enterprise Resource Planning podnikové plánování zdrojů). Nástup ERP systému byl zlomovým krokem ve vývoji podnikových informačních systémů. Díky němu došlo k postupnému převedení a automatizování firemních procesů, které doté doby vykonávali lidé. Firmy již nevyvíjí informační systémy jen pro vlastní využití, ale začínají ho nabízet jako zboží, službu nebo servis pro ostatní firmy. Informační systémy jsou tvořeny přímo na míru konkrétní firmě, nebo jsou velmi snadno upravitelné podle konkrétních požadavků firmy. Analýza firemních procesů a zavedení ERP systému přinášely podnikům zefektivnění chodu organizace a konkurenční výhodu, a tak trh s ERP systémy spolu se stále klesajícími cenami IT technologií rostl až o desítky procent ročně. 6 Po příchodu internetu a jeho začlenění do firemních standardů mohl tento systém začít komunikovat i s jinými ERP systémy v dalších pobočkách firmy, a tak centralizovat data a podnikový informační systém. 5 Tamtéž. 6 [cit. 14. listopadu 2012] 12

13 S rozvojem technologií docházelo ke zkvalitňování uživatelského rozhraní a systém se stává snadno ovladatelným pro čím dál větší počet lidí. Dnes největší dodavatelé ERP systémů jsou společnosti SAP, Oracle Applications, The Sage Group a Microsoft Dynamic SEZNÁMENÍ SE SPOLEČNOSTÍ SAP Společnost SAP sídlí v německém Walldorfu. Ve světě má již 40. letou historii. Byla založena v roce 1972 pěti bývalými zaměstnanci německé pobočky IBM (Klaus Wellenreuther, Hans-Werner Hector, Klaus Tschira, Dietmar Hopp a Hasso Plattner) pod jménem SAP Systemanalyse und Programmentwicklung. 8 Samotná zkratka SAP vznikla z německého názvu Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung a do anglického jazyka se označení překládá jako Systems - Applications - Products in data processing. Tato společnost za 40 let svého působení získala zákazníků ve více jak 120 zemích a v dnešní době zaměstnává skoro zaměstnanců ze 130 zemí světa. V roce 2011 dosáhl SAP ročního obratu 14,23 miliard euro. 9 Pokud se v současnosti vysloví pojem SAP, vybaví se zasvěceným lidem další termíny např. ERP, CRM, SCM, nebo NetWeaver. V 70. letech se firma SAP snažila o podnikový software, který by zpracovával data v reálném čase, a tím vznikl absolutně ojedinělý podnikový informační systém SAP R/2, který koncem 70. let běžel na prvních 50 počítačích IBM/ V 80. letech firma získává prvních 250 zákazníků a to hlavně v Německu a Švýcarsku. Na konci tohoto období se rozroste až na zaměstnanců a pracuje se zákazníky. Dále přichází na trh s produktem SAP R/3, který se v následujících letech stane jedním z nejpoužívanějších podnikových informačních systémů. 11 V 90. letech dosahuje až na počet instalací SAP R/3, pohlcuje několik společností a začíná vyvíjet další podnikové aplikace jako CRM, SCM apod. Získává tím více jak 17 % celosvětový podíl v běžících podnikových informačních systémech. V roce 1999 přichází s myšlenkou mysap.com, která je zaměřovaná na kombinaci e-komerce a SAP technologií. Na konci 90. let přesahuje výdělek SAPu 5 miliard euro 7 [cit. 14. listopadu 2012]. 8 [cit. 22. října 2012]

14 za rok, zaměstnává přes zaměstnanců ve více jak 50 zemích světa. Počet stálých zákazníků a partnerů se pohybuje kolem Do roku 1995 měla firma SAP pouze tyto tři řešení podnikových informačních systémů: ERP, CRM a SCM, a protože chtěla rozšířit obzor svého působení, začala kupovat firmy, které měly již nějaký produkt týkající se podnikových informačních systémů (například BI). Toto řešení buď vyvíjela dále pod svým jménem, anebo ho přímo zakomponovala do svého ERP systému. Před tímto stavem, to fungovalo tak, že když se nainstalovalo ERP od firmy SAP, bylo potřeba ještě doinstalovat další balíčky do tohoto řešení, aby firma docílila plánované funkcionality. Nyní již není potřeba instalovat něco navíc, ale stačí přímo v systému aktivovat příslušnou funkcionalitu, kterou již má v sobě ERP systém připravenou. V roce 2000 se společnost zaměřila hlavně na rozvoj produktu Business Intelligence a Business Objects které patří do kategorie EPM. Proto v roce 2004 přišla s řešením podnikového Business Intelligence datového skladu, který pojmenovala SAP NetWeaver Business Intelligence. Roku 2007 SAP pohltil firmu BusinessObjects a její EPM řešení a nazval ho SAP BPC. Za čtyři roky přichází s myšlenkou: Zpracování a analýza velkých objemů dat v několika sekundách a ne několika hodin. Základní tezí tohoto konceptu je, že se celá databáze bude provozovat pod operační pamětí serveru, tento systém SAP nazval SAP HANA. Díky tomuto nápadu opět SAP získává velkou převahu na trhu s podnikovými informačními systémy. 13 V současnosti společnost SAP spolupracuje s největšími dodavateli softwaru a hardwaru, např. Oracle, IBM, nebo Microsoft. 1.4 POJEM EPM EPM neboli Enterprise Performance Management je procesně orientovaný systém, který má za úkol zvýšit kvalitu rozhodovacích procesů. Jeho cílem je vytvořit jednotné manažerské prostředí, které bude podporovat všechny aspekty řízení výkonnosti na všech úrovních firmy. EPM představuje jakýsi deštník, který zastřešuje všechny procesy, metodiky, metriky a systémy potřebné k měření a řízení výkonnosti organizace. 14 Pracuje například se strategií, plánováním, reportingem a modelováním (optimalizací). Dále podporuje rozhodování, tím přispívá ke zvýšení efektivity 12 Tamtéž [cit. 24. října 2012] 14

15 stávajících nebo budoucích procesů. EPM neslouží jen vrcholovému managementu, ale může se využít i na úrovni středního a nižšího managementu řízení Typické požadavky na EPM řešení 15 - vytvoření jednotného sdíleného pohledu na skutečnou situaci společnosti/skupiny - vytvoření systému pro podporu procesů plánování, finanční konsolidace a reportingu v rámci organizace - řízení přístupu k podnikovým finančním datům - modelování a jednoduchá tvorba variant plánů a ad hoc analýz - analýzy citlivosti na změny v prostředí - využití existujících znalostí uživatelů se stávajícím uživatelským softwarem, např. MS Excel - intuitivní a jednoduché ovládání a správa systému - nízké náklady na nákup a používání - možnost rozvíjet systém v rámci finančního útvaru bez nutnosti technologických znalostí 1.5 SEZNÁMENÍ SE SAP BUSINESS PLANNING AND CONSOLIDATION Firma SAP se od roku 1999 snažila vyvinout vlastní EPM prostředí, ale žádné navrhované či nabízené řešení nebylo dostatečně efektivní nebo přijatelné pro použití ve firemním prostředí. Proto se v roce 2007společnost SAP rozhodla, že koupí firmu BusinessObjects (ta v roce 2006 koupila firmu OutlookSoft), která měla plně funkční a velmi efektivní řešení EPM s názvem Osoft a patřila v té době k nejsilnějším firmám na trhu. 16 Vzniklo tak spojení specialistů z ERP a EPM segmentu, kteří vytvořili zcela nové EPM prostředí a nazvali ho SAP Business Planning and consolidation, 17 kde první dva názvy značí spojení obou firem. SAP BPC nabízí managementu firmy funkční podporu procesů plánování, agregovaného reportingu a finanční konsolidace v požadovaném rozsahu. Je spíše otevřeným prostředím pro uživatelskou tvorbu modelů než hotovou aplikací předepisující způsoby jejího použití. Poskytuje prostředí pro projektový vývoj specifických modelů a řadu předpřipravených logických konceptů a vazeb, které tento 15 Štefaňák, Vladislav. Plánování jako konkurenční výhoda. Praha s. Interní prezentační materiál firmy Mibcon a.s.[cit. 29. října 2012] Pozn. Velmi často zkracované na SAP BPC. 15

16 vývoj modelů urychluje např. předpřipravené logické koncepty eliminace vzájemných vazeb, výpočty kapitálových podílů a minorit, aplikace konsolidačních metod, dále koncepty alokací od shora dolů s rozpadem plánovaných hodnot podle klíče (minulosti, rozložení v čase, apod.), alokací dle historie, řízení plánovacích procesů, selektivní uzamykání dat atd. Vývoj modelů je plně v rukou vyškolených a odpovědných uživatelů, tzn. nejedná se o vývoj, nebo customizing (= nastavení) v IT slova smyslu, jak je chápán např. v oblasti ERP, a to jak po dobu vývoje, tak i následném provozu a úpravách modelů pro další roky. Řešení komplexně pokrývá tvorbu agregovaných finančních i nefinančních reportů, vstupních formulářů pro plány a jejich předpovědi či konsolidovaných finančních výkazů a přílohových tabulek v rámci skupiny s unikátním propojením do prostředí MS Excel. Dále obsahuje předdefinovaný model pro finanční konsolidaci podle standardů IFRS, 18 jež lze použít jako základ pro požadované odsouhlasení vzájemných vztahů a konsolidaci na úrovni skupiny. Zajímavá je možnost finanční konsolidace vstupních dat v několika různých strukturách skupiny, např. legální nebo manažerská struktura, výběr pouze několika společností apod. V rámci finanční konsolidace je automaticky vytvořena verze konsolidovaných finančních výkazů jak za hlavní skupinu společností, tak za všechny podskupiny v případě komplikovanější víceúrovňové vlastnické struktury. SAP BPC obsahuje detailní podporu konsolidačních, procesních a plánovacích procesů s využitím workflow. Systém s jeho využitím vede uživatele konsolidačním procesem a automaticky upozorňuje na nutné kroky. Konsolidační krok může představovat automatické získání skutečných hodnot nebo manuální zadání nastaveních, současně je, ale možné od uživatele vyžadovat komentář k hodnotám či splnění specifických, uživatelsky definovaných kontrol. V rámci procesu konsolidace je možné připravená data zamykat a přístup k uzamčeným datům řídit například pomocí organizační struktury (jen manažeři dané jednotky mohou data měnit/komentovat, aj.). Důležitým prvkem řešení je jeho integrace do prostředí SAP NetWeaver Business Inteligence, který umožňuje automatické použití dimenzí a dat z tohoto prostředí např. účetní osnova, seznam středisek nebo seznam produktů - která může být automaticky aktualizován na základě změn v ERP systému. Administrace SAP BPC přináší významnou změnu přístupu, uživatel už totiž nepotřebuje technickou znalost EPM pro 18 International Financials Reporting Standarts Mezinárodní standarty účetního výkaznictví 16

17 změnu plánovacího modelu. Celé administrační rozhraní je již integrované do MS Excel. Uživatel tak může jednoduše změnit logiku plánovacího modelu použitých výpočtů a alokací. To všechno pohodlně z prostředí známé uživatelské aplikace. SAP BPC je k dispozici ve dvou variantách varianta pro datový sklad SAP NetWeaver a varianta pro Microsoft SQL. V rámci uživatelského rozhraní jsou obě verze shodné, rozdíly nejsou z pohledu běžného uživatele nijak viditelné. Vlastní technické rozdíly obou variant jsou patrné až na úrovni technické architektury. Varianta SAP BPC, která bude v daném podniku, se vybírá na základě technických a finančních možností firmy. Pokud již firma vlastní datový sklad od firmy SAP nazývaný SAP NetWeaver, potom je lepší vybrat variantu pro SAP NetWeaver. Nemusí se totiž instalovat úplně nový server, ale pouze se aktivuje balíček na SAP NetWeaveru a nainstaluje klient na počítači uživatele. Varianta SAP BPC pro MS SQL je založena na softwaru od Microsoftu, tedy jak operační systém, tak i databáze. Vše tedy běží bez nutnosti přítomnosti SAP technologií. Výhodou této varianty je že, když podnik nevlastní datový sklad SAP NetWeaver, nechce si ji pořizovat z důvodu nevyužití této technologie. 1.6 TECHNICKÁ ARCHITEKTURA SAP BPC Z předchozí kapitoly vyplývá, že SAP BPC je k dispozici ve dvou variantách a to pro SAP NetWeaver a pro MS SQL. Obě varianty mají své opodstatnění, využití ve specifických podmínkách, ale také výhody a nevýhody, navíc každá má jinou architekturu SAP BPC pro MS SQL Tato varianta je založená na konceptu, že SAP BPC běží na operačním systému a databázi od Microsoftu. Od firmy SAP je to krok k firmám, které ještě nemají její produkty nebo nevlastní datový sklad jménem SAP NetWeaver. Tyto firmy mají možnost bez velkých nákladů si pořídit jejich EPM řešení, aniž by si musely kupovat nákladný software. Z koncepčního pohledu může použití architektury založené na MS SQL mít tyto výhody: pro malé firmy, které nevlastní SAP technologie pro malé a středně malé firmy ( uživatelů) - databáze a operační systém od Microsoftu je méně výkonný než alternativní databáze a operační systémy na stejném hardwaru 17

18 v rámci reportingu je možné částečně využít existujících datových struktur firmy, tedy pokud již firma používá k reportingu MS SQL nástroje, pak tyto data lze napojit k SAP BPC rychlejší instalace oproti instalaci ve verzi pro SAP NW ve verzi single server má levnější náklady na operační systém jednoduchá a známá administrace operačního systému A nevýhody: méně výkonné oproti verzi pro SAP NW nerobustní a méně stabilní prostření operačního systému horší škálovatelnost výkonu nutnost instalace administračního klienta na uživatelský počítač Architektura SAP BPC založená na Microsoft technologiích, může mít ještě další dvě varianty: 1) vše běží na jednom hardwaru tzv. single server instance, na něm běží společně aplikační i databázový server (tato varianta je pro firmy do cca 15 uživatelů nejvhodnější ohledně nákladů na architekturu hardwaru a softwaru ale také i cenu řešení), 2) běží na tzv. Multi-server instanci, kde aplikační i databázový server mají vlastní hardware. 19 Tato možnost je hlavně pro firmy s počtem uživatelů větších jak 15, ale také pro ty, které potřebují, aby systém zvládal větší objemy dat, velké reporty a plánování. Je to varianta sice dražší, ale je výkonnější na rozdíl od single serveru, kde vše běží na jednom hardwaru 20 Schéma architektury SAP BPC pro MS single serveru : Klientská vrstva BPC Web BPC Office add-in Aplikační + databázový server Administrační vrstva 19 SAP AG. Instalation Guide - SAP BusinessObjects Planning and Consolidation Verze [elektronická verze]. 24s. Dostupné z: https://websmp209.sapag.de/~sapidb/ e (nutná registrace) 20 Ibid. 18

19 Schéma architektury SAP BPC pro MS Multi serveru Klientská vrstva BPC Web BPC Office Add-in Aplikační server Administrační vrstva Databázový server SAP BPC pro SAP NetWeaver Verze pro SAP NetWeaver je zaměřená hlavně na segment trhu firem, které již mají technologické řešení od firmy SAP a to hlavně datový sklad SAP NetWeaver. Důvodem toho je, že v tomto případě (pokud má již firma datový sklad SAP NetWeaver) stačí pouze na systému SAP aktivovat balíčky s funkcionalitami SAP BPC a nakonfigurovat je. Oproti verzi pro MS je toto mnohonásobně rychlejší a jedná se o aktivitu v řádu hodin. Pokud ale firma nemá datový sklad SAP NetWeaver a chce tuto variantu, pak se instalace může protáhnout až na více jak den. Výhody tohoto řešení jsou: stabilní operační systém robustní prostředí vyšší výkon na stejném hardwaru oproti verzi pro MS (jedná se o cca %) 21 velmi dobře škálovatelný výkon v případě pouze aktivace balíčků funkcionalit je tato varianta ze všech nejlevnější možnost výběru databáze např. Oracle, MySQL, MaxDB, DB2 v určitých případech levnější licence za databázi možnost využití i pro velké firmy

20 QL QL S S v případě růstu firmy a uživatelů lze velmi jednoduše a v průběhu několika hodin celé prostředí přesunout na výkonnější hardware v případě výměny nebo závady hardwaru lze během několika hodin celé prostředí přenést na nový hardware administrační klient je zabudován přímo do BPC webu možnost instalace na více platforem operačních systému např. UNIX, AIX, Linux a jeho odnože, Microsoft aj. Nevýhodami jsou: velmi pracná instalace SAP NW serveru v případě, že ho firma nevlastní pro neznalé operačního systému Linux, UNIX, AIX těžší administrace systému dražší licence dvojí technologie SAP (za SAP NW a SAP BPC) kromě údržby SAP BPC musí firma počítat i s údržbou SAP NW Schéma architektury SAP BPC pro NW Klientská vrstva BPC Web BPC Office add-in SAP NW Administrační vrstva Webové služby aplikační vrstva DXMDX M NetWeaver OLAP vrstva databázová vrstva Databázový server Obsahuje strukturovaná a nestrukturovaná data. Ta jsou uložená buď ve formě faktových tabulek - většinou se jedná o data použitá v plánovacích a konsolidačních aplikacích - anebo ve formě separátních tabulek jako jsou komentáře, statusy apod. 20

21 V rámci přístupu k datům plánu jsou soubory přiložené k plánu, ukládány do vyhrazené složky na databázovém serveru. Další klíčovou komponentou databázového serveru jsou OLAP kostky Aplikační server Server zajišťující zpracování jednotlivých volání SAP BPC a překlad dotazů na databázový server a OLAP kostky. Ve verzi SAP BPC pro Microsoft v Multi-Server instanci jde o separátní aplikační server se separátním hardwarem. Ve verzi pro BI datový sklad SAP NetWeaver je vše na jednom hardwaru Klientská vrstva 22 BPC for Microsoft Office integrace SAP BPC do kancelářského balíku Microsoft Office je využíváno primárně prostředí Microsoft Excel, integrován je také Microsoft Word a Microsoft Powerpoint BPC WEB - uživatelské prostředí SAP BPC - vstupní formuláře a reporty ve webovém rozhraní (Live Input and Live Reporting) - web aplikace pro kompletní nastavení konsolidační logiky, systému oprávnění, workflow atd Administrační vrstva Vlastní správa OLAP kostek, tvorba aplikací a správa dimenzí a hierarchií pro řešení je uživateli zprostředkovaná pomocí administračního rozhraní SAP BPC, které je výrazně integrované s Microsoft Excelem. Z tohoto rozhraní může uživatel například zadat/změnit hierarchii, zprocesovat kostku nebo vytvořit nový prvek dimenze a to bez nutností znát technickou realizaci uvedených kroků a umět programovací jazyk. Při správě aplikací tak uživatel nemusí umět administrační postupy databáze ani práci s Analysis serverem. Datová integrace ve verzi pro Microsoft je v rámci řešení realizována pomocí MS Integration services. Řešení SAP BPC obsahuje řadu předdefinovaných balíčků např. 22 SAP AG. Master Guide SAP BusinessObjects Planning and Consolidation Verze 1.2 [elektronická verze]. 15s. Dostupné z https://websmp209.sapag.de/~sapidb/ e.pdf (nutná registrace) 21

22 kopírování dat, načtení dat z CSV souborů, data ze standardních SAP FI/CO 23 exportů, včetně možnosti napojení na libovolný externí zdroj pomocí MS Integration services. Balíčky jsou uživateli dostupné z uživatelského rozhraní v MS Excel, uživatel přitom reálně pracuje s DTSX balíčky v rámci MS Integration services. Architektura SAP BPC umožňuje dále použití existujících struktur SAP ERP (kmenová data, hierarchie aj.) např. pro iniciální import účetní osnovy, profit center a jiných dimenzí užívaných pro finanční konsolidaci a reporting Souhrn vlastností SAP BPC a výběr verze Z předchozích kapitol vyplývá, že SAP BPC je plánovací software, který umožňuje: konsolidaci dle české legislativy i konsolidace podle IFRS přístup založený na pohybech v rámci období Business Validace komplexní FX přepočet postupnou konsolidaci (výstupy pro každou sub-skupinu) plánování IC eliminace, předprodeje, faktoring, dividendy, opravné položky, rezervy výpočet a aplikaci minorit časově závislou strukturu skupiny integraci MS Excel (využití existujících plánů nebo tabulek) neomezený počet verzí plánů nebo předpovědí za jedno období hromadné zpracování a zadávání hodnot modelovaní vstup do dat na různé úrovni detailů pro různé organizační skupiny evidenci komentářů a jejich historie zajištění bezpečnosti, detailní řízení přístupu k datům plánu, předpovědí a skutečností konsolidovaný nepřímý Cash-flow založený na pohybech možnost současného reportingu dle české legislativy a dle IFRS a na základě jednoho zdroje účetních dat Z dosud uvedených informací a pro splnění cíle mé bakalářské práce jsem vybral verzi SAP BPC pro MS SQL v instalaci single server. Důvodem tohoto výběru je 23 Štefaňák, Vladislav. Corporate performance management systém. Praha, s. Interní nabídkový materiál firmy Mibcon a.s. 22

23 ukázat, že instalace SAP produktu nemusí vyžadovat velké náklady a ani velké hardwarové požadavky. Proto je možné tuto instalaci například zpřístupnit školám, kde jsou předměty zabývající se plánování nebo podnikovými informačními systémy. Instalace bude dimenzovaná pro cca uživatelů se základním používáním SAP BPC. 1.7 HARDWAROVÉ A SOFTWAROVÉ POŽADAVKY Hardwarové požadavky 24 Minimální HW požadavky pro server: Procesor: 2x CPU (min. 2 GHz) RAM: 4GB DISK: 70 GB HDD Optimální požadavky pro server: Procesor: 4x CPU (min. 2 GHz) RAM: 8GB DISK: 120 GB HDD Hardwarové požadavky klientskou stanicí: Procesor: 1x CPU RAM: 1 GB DISK: 50 GB HDD Softwarové požadavky 25 Softwarové požadavky pro server: Operační systém: Minimální: Microsoft Windows Server 2008 Standard 64 - bit Optimální: Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 SP bit Relační databáze: Minimální: Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Edition Optimální: Microsoft SQL Server 2008 R2 (Gemini) Enterprise Edition 24 SAP AG. Instalation Guide - SAP BusinessObjects Planning and Consolidation Verze [elektronická verze]. 12s. Dostupné z: https://websmp209.sapag.de/~sapidb/ e (nutná registrace) 25 Ibid. 23

24 OLAP databáze: Minimální: Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Edition Analysis Server Optimální: Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition Analysis Server Datová integrace: Minimální: Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Edition SQL Service IntegrationServices Optimální: Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition SQL Service Integration Services Softwarové komponenty: MSXML 4.0 SP3 ADOMD.NET 10.0 SQL Server software komponenty (součást instalace DB) Microsoft. NET Framework 3.5 (součást konfigurace Windows Serveru) Microsoft. NET Framework 4.0 Microsoft IIS 7.5 nebo IIS 7.0 (součást konfigurace Windows Serveru) Anti-Cross Site Scripting Library 3.1 a Microsoft Visual C Runtime Libraries SP1 Microsoft Visual C Runtime Libraries SP1 Microsoft Visual C Runtime Libraries SP1 Microsoft Access Database Engine 2010 SP1 64bit Dundas Chart Microsoft Visual Basic 6 Runtimes SP6 Softwarové požadavky pro klientskou stanici: OS Windows XP/Vista/7/8-32 / 64 bit MS Office 2007 a vyšší - 32 / 64 bit Microsoft IE 7.0 a vyšší Microsoft Windows Skript pro použitý operační systém Microsoft. NET Framework 3.5 SP1 Microsoft. NET Framework 4.0 MSXML 4.0 SP 3 Microsoft Visual C Runtime Libraries SP1 Microsoft Visual C Runtime Libraries SP1 Microsoft Visual C Runtime Libraries SP1 Microsoft Visual Basic 6 SP6 24

25 MSWINSCK.OCX v adresáři <disk>:\windows\system32 (součást instalace Windows) XCeedZip.dll verze vyšší než (součást instalace klienta SAP BPC) Microsoft Web Services Enhancements 3.0 Microsoft XML Parser Version 6.0 SP1 25

26 2. EMPIRICKÁ ČÁST 2.1 PRÁCE S WEBOVÝMI STRÁNKAMI FIRMY SAP Ještě než začneme instalovat a konfigurovat server a SAP BPC, rád bych ukázal, jak pracovat a pohybovat se na webových stránkách firmy SAP. Firma SAP má dostupné několik webových stránek, tyto webové stránky slouží jako komunikační nástroj s firmou SAP a každá webová stránka má jistý účel: marketingové materiály a ostatní informace. help.sap.com návody; SAP notes - tzv. poznámky, které obsahují hlášené a vyřešené problémy a poznámky k vydaným verzím k daným produktům scn.sap.com SAP Community Network stránky komunity SAP; na těchto stránkách se setkávají všichni, co pracují se SAP technologiemi a vyměňují si názory, zkušenosti a navzájem si pomáhají s řešením problémů training.sap.com stránky obsahující kurzy; certifikace pořádané firmou SAP všude na světě, ale najdeme zde i tzv. democentra místa, kde si můžeme vyzkoušet technologii SAP partneredge.sap.com stránky obsahující primární komunikační kanál pro partnery firmy SAP, např. vývoj, prodej, implementace a pomoc s řešením problémů v SAPu service.sap.com stránky obsahující všechno potřebné pro instalaci; konfiguraci a potřebnou pomoc; tedy obsahují instalační návody, SAP notes, licence, instalační média ale také i správu uživatelů pro přístup do účtu firmy Pro účely naší instalace a konfigurace budeme potřebovat pouze stránky service.sap.com Popis stránek service.sap.com Přístup na stránky je podmíněný přes vlastnictví licence sap a heslo nebo přes osobní certifikát vygenerovaný firmou SAP. Z důvodu licenčních podmínek nelze tento přístup bez souhlasu firmy SAP nijak poskytovat, budu se tedy snažit, co nejlépe popsat pohyby a práci na těchto stránkách. Při přístupu na stránky máme možnost výběru přístupu hned podle několika oblastí - pro zákazníky, partnery a návštěvníky. Kvůli našim účelům se budu držet v sekci pro zákazníky (viz obrázek č. 1), kde najdeme všechny potřebné materiály a informace k naší instalaci SAP BPC. Po kliknutí na SAP Support Portal se dostaneme na portál, kde najdeme licence, návody a úložiště s instalačními balíčky. 26

27 Obrázek č. 1 Výběr sekce přístupu [service.sap.com] Manuály k SAP BPC na service.sap.com Návody k SAP BPC najdeme na service.sap.com v sekci Relase & Upgrade info a v podsekci Installation & Upgrade Guides. Zde je uvedeno několik způsobů, jak přesně najít to, co hledáme. Ze své zkušenosti vím, že nejrychlejší možností nalezení požadovaného produktu je kliknutím v dolní sekci na Alphabetical Index na určité písmeno abecedy (jak je na obrázku č. 2), které znázorňuje počáteční písmeno daných produktů (v našem případě je to písmeno B), tím získáme omezený počet produktů a snadněji se tak můžeme orientovat a dohledat požadované manuály. Obrázek č. 2 Postup nalezení návodu k SAP BPC [service.sap.com] 27

28 Po kliknutí na odkaz SAP Business Planning and Consolidation se dostaneme na stránky SAP Service Marketplace, kde po zvolení verze SAP BPC nalezneme všechny aktuálně dostupné manuály. Obrázek č. 3 Seznam manuálů k SAP BPC na SAP [service.sap.com] Stažení instalačních balíčků SAP BPC ze service.sap.com Po stažení manuálů k SAP BPC je potřeba si stáhnout instalační balíčky. Ty najdeme také na service.sap.com a to v sekci Software downloads, tady klikneme v levém sloupci na položku Installation and Upgrades a dostaneme několik možností hledání požadovaného produktu. Buď můžeme hledat pomocí A-Z indexu, kde si pomocí abecedy zvolíme počáteční písmeno produktu, anebo můžeme hledat pomocí celého jména nebo částečného jména produktu, ale nabízí se i možnost hledání v katalogu produktů, ba dokonce v seznamu aplikací vlastněných naší firmou. Z vlastní zkušenosti vím (a z důvodu anglického názvu produktu), že je lepší opět hledat pomocí A-Z indexu. Vyvarujeme se totiž tomu, že když budeme hledat pomocí částečného nebo celého jména ve vyhledávači, že nám vyhledávač na stránkách nedá žádné výsledky, protože má velmi přísně nastavené parametry hledání a občas se stává, že i pomocí správného částečného jména nedostaneme přesné výsledky hledání. Hledání v katalogu aplikací osobně nedoporučuji těm, co nevědí, co přesně hledají, protože např. SAP BPC bychom museli hledat pod kategorií Analytics Solutions a v podkategorii SBOP Edge Planning & Consolidation, poté je ještě potřeba se proklikat dalšími dvěma kategoriemi. Po rozkliknutí možnosti A-Z Index se dostaneme do podobné nabídky, jako byla při hledání návodů, tedy stačí opět kliknout na počáteční písmeno produktu (v našem případě je to písmeno B) a dostaneme seznam produktů začínající právě na 28

29 toto písmeno. Pro lepší přehled v pohybu na stránkách přikládám příklad v podobě obrázku č. 4. Obrázek č. 4 Postup v nalezení instalačních balíčků na [service.sap.com] Po výběru verze SAP BPC, dostaneme nabídku, kde pojednotlivými odkazy nalezneme: Product Availability, Maintenance Dates & Supported Platforms tímto odkazem se dostaneme k informacím o dostupnosti produktu, kdy byl vytvořen, odkdy dokdy je zajištěná podpora a vývoj produktu ale hlavně podporované platformy, kde přesně nalezneme, jaký operační systém a ostatní aplikace podporuje. Application Help (SAP Library) obsahuje základní informace o produktu a jeho vlastnosti Technical Documentation obsahuje technickou dokumentaci, např. jak přesně probíhá komunikace mezi klientem a serverem aj. Installation zde najdeme instalační balíčky pro SAP BPC; tady je potřeba vybrat správnou verzi, protože existuje i verze SAP BPC pro SAP Finnancial Mgnt 10.0; tuto verzi, ale my nevyužijeme a to z důvodu nedostupnosti demo licence této verze 29

30 Pro naše potřeby budeme potřebovat instalační balíček s názvem SBPC Bus.Plann.&Cons for MS 10.0 SP4. Jak lze vidět na obrázku č. 5, tak kromě názvu instalačního balíčku je zde i položka Download Object, která obsahuje unikátní číslo pro každý instalační balíček daného produktu, ale také odkaz na stažení. Dále tu najdeme sloupec s typem souboru, velikostí a datem vydání, ještě je tu sloupec s položkou Info, který obsahuje odkaz na tzv. centrální note, který obsahuje základní pokyny k instalaci, např. jak udělat z instalačního balíčku DVD a také co přesně balíček obsahuje. Obrázek č. 5 Stažení instalačních balíčků pro SAP BPC [service.sap.com] Stažení Support Packages a patch pro SAP BPC Nyní si ukážeme, jak stáhnout SP a patch pro naši verzi SAP BPC. Toto je důležité z toho důvodu, že SP a patch přináší velké množství oprav a vylepšení pro naše prostředí. Jelikož každý software není dokonalý a je potřeba ho stále vylepšovat a opravovat, abychom si udrželi jak funkční prostředí, tak i data a popřípadě abychom získali novou funkcionalitu, který přinese SP. Tyto opravy lze získat jen tehdy, když si firma platí tzv. Licenci údržby (Maintenace licence), která zajistí, že firma vždy dostane nejnovější opravy a aktualizace daného produktu. Ve verzi SAP BPC pro MS je stažení SP velmi jednoduché, protože stačí stáhnout nejvyšší verzi SP, aniž bychom museli stahovat ostatní. Tedy každý nový SP obsahuje již opravy dřívějšího SP, jsou tzv. kumulativní. Ve verzi SAP BPC pro NW je potřeba stáhnout všechny vydané SP a patch, což je v jisté míře nevýhoda a i zdržení, pokud je oprav více. SP a patch 30

31 najdeme opět na SAP Support Portále v sekci Software downloads, poté v levém sloupci klikneme na Support Packages and Patches a dále máme zase na výběr z několika možností. Já osobně opět preferuji možnost hledání pomocí A-Z Index, kde klikneme na požadované písmeno našeho produktu (v našem případě je to písmeno B) a poté klikneme na požadovanou verzi námi hledaného produktu. Obrázek č. 6 Postup nalezení SP a patch [service.sap.com] Po zvolení verze se dostaneme do nabídky, kde se nám objeví odkazy Product Availability, Maintenance Dates & Supported Platforms a Comprised Software Component Versions. Pro naše účely nám postačí druhý odkaz, protože v prvním nalezme to samé, co jsem popisoval v předešlé kapitole. Po kliknutí na druhou možnost dostaneme nabídku dalších 9 odkazů, opět pro naše účely nám postačí: SAP CPM BPC 10.0 M a SBOP EPM EXCEL CLIENT 10.0, ostatními se není potřeba zabývat, protože se týkají dalších různých modifikací SAP BPC, které se v této práci neobjeví z důvodu obsáhlosti jejich řešení. V odkazu SAP CPM BPC 10.0 M najdeme SP a patch pro serverovou část instalace SAP BPC. V odkazu SBOP EPM EXCEL CLIENT 10.0 najdeme SP a patch pro klientskou část. 31

32 Obrázek č. 7 Postup nalezení SP a patch [service.sap.com] Obrázek č. 8 Výběr SP pro serverovou část SAP BPC [service.sap.com] Na obrázku č. 8 je vidět, že aktuálně (listopad 2012) je nejvyšší dostupný SP pro serverovou část, je SP verze 8. Sloupce mají stejné funkce, jako v předešlé kapitole akorát tu máme navíc sloupec Patch level. Tento sloupec ukazuje verzi patch daného souboru k danému SP, toto se týká pouze a jen patch souborů. Soubory obsahující SP mají v tomto sloupci hodnotu 0 a je potřeba hledat v sloupci Title, kde je přesný popis daného souboru. Soubor opět stáhneme kliknutím na odkaz ve sloupci Download Object. 32

33 Obrázek č. 9 Výběr SP a patch pro klientskou část SAP BPC [service.sap.com] Na obrázku č. 9 je vidět částečný seznam SP a patchů, aktuálně nejvyšší (listopad 2012) je SP verze 12 a patch 9. SP jsou opět kumulativní - obsahují opravy i z dřívějších verzí SP a to samé platí i u patchů Licence SAP BPC Instalace SAP BPC jako taková nevyžaduje při instalaci žádný instalační ani licenční klíč. Licence se pořizuje na základě počtu uživatelů pracujících na serveru. Jedna licence obsahuje 10 uživatelů, tedy pokud si firma koupí 5 licencí pro SAP BPC potom má možnost 50 pracujících uživatelů. Zvláštností je, že licence se nijak neinstaluje ani nezadává do již aktivního systému. Zde dochází na speciální dodatek v podmínkách instalace SAP BPC, kde je psáno, že firma SAP na základě licenční politiky má právo na kontrolu (audit) všech instalovaných produktů od firmy SAP a dle toho tzv. vyměřovat licenci na daný produkt. 26 Z vlastní zkušenosti vím, že toto je velmi striktně ze strany firmy SAP dodržováno a v případě nějakých nesrovnalostí, nebo dokonce porušování licenčních podmínek, dochází k dodatečnému vyměření licencí a také k pokutám. Pokud si nejsme jistí, jakou licenci firma vlastní, je možné ji najít také na SAP Support Portále. A to přesně v sekci Key & Requests, kde po kliknutí vidíme dole odkaz select it from a list, tady nalezneme všechny licence vlastněné naší firmou. Pokud ale firma vlastní velké množství systémů a tím pádem i licencí, je tu 26 Licenční podmínky, které jsou potřeba před instalací SAP BPC akceptovat. 33

34 druhá možnost: jít přes odkaz Search an installation, kde máme možnost filtrovat pomocí dalších kritérií. Dále tady můžeme zadat požadavek o licenci, poté pomocí průvodce zadáme údaje o námi instalovaném produktu a naší firmě. Také si tu můžeme zkontrolovat stav žádosti o licenci anebo si stáhnout 90ti denní zkušební licenci. Obrázek č. 10 Postup při hledání licence k SAP BPC [service.sap.com] Obrázek č. 11 Hledání a výběr licence k SAP BPC [service.sap.com] Na obrázku č. 10 je vidět seznam licencí přes odkaz select it from a list, nachází se zde i mnoho sloupců. Pro jednoduchou orientaci jsou pro nás nejdůležitější sloupce Product of Installation a Installation. V prvním nalezneme jméno produktu a v druhém číslo instalace, pod kterým je odkaz na detaily naší licence. 34

35 Obrázek č. 12 Druhý způsob hledání a výběru licence [service.sap.com] Na obrázku č. 12 je vidět další obrazovka, na kterou se dostaneme přes odkaz Search an installation. V levé části je několik výběrových polí, ve kterých si můžeme vybrat jméno firmy, produkt a druh instalace. Toto je dobré hlavně v případě více licencí ale také pokud máme několik licencí stejného druhu. Po výběru se dostaneme na stránku, kde můžeme licence spravovat nebo žádat o ně Rady na závěr podkapitoly 2.1 Do sekce Software downloads se můžeme dostat přímo přes odkaz - https://service.sap.com/swdc, který nás přímo dostane do sekce. Do sekce návodů se můžeme dostat přímo přes odkaz - https://service.sap.com/instguides, který nás dostane přímo do sekce. Přímý odkaz na návody SAP BPC je https://service.sap.com/instguidesepm-bpc. Při stahování instalačních balíčků, SP a patch lze využít tzv. Stahovací koš (Download basket). Tento stahovací koš se naplňuje pomocí zaškrtávacích polí vedle daného instalačního balíčku a tlačítkem Add to Dowload Basket, tímto způsobem lze najednou vše přidat do tohoto koše a poté pomocí utility od firmy SAP vše najednou stáhnout. V centrálních note se dost často objevují dodatečné informace k instalaci např. SP, kde před instalací opravy je ještě potřeba doinstalovat další podpůrný software nebo udělat změnu v nastavení. Dále tam také nalezneme přesný seznam oprav, úprav, změn a modifikací daného produktu. Při stahování instalačních balíčků si lze všimnout, že v názvu balíčku je zkratka CPM. Tato zkratka Corporate Performance Monitor má stejný význam jako EPM a zastřešuje stejné produkty. Dříve totiž byly produkty EPM zastřešeny zkratkou CPM. Tím, že se to nyní schovává pod EPM není nic jiného než marketingový tah firmy ke svým zákazníkům. Lze například tyto produkty najít i pod zkratkami BPM, ROI aj. 35

36 2.2 INSTALACE A KONFIGURACE SERVEROVÉ ČÁSTI SAP BPC V této části kapitoly si ukážeme, jak instalovat serverovou část SAP BPC. Pro naše účely jsem zvolil tuto serverovou konfiguraci: Procesor: 2x CPU (min. 2 GHz) RAM: 4GB DISK: 70 GB HDD Tedy minimální možnou konfiguraci a to proto, abych ukázal jak nejlépe zoptimalizovat prostředí, databázi a operační systém na této konfiguraci. Celá instalace bude probíhat na virtuálním prostředí XEN. Virtualizaci se v této práci nebudu věnovat z důvodu obsáhlosti a složitosti řešení Instalace Windows Server 2008 Pro instalaci operačního systému je potřeba mít instalační médium Windows Server 2008 R2 64 bit (verze Windows Server je nezávislá a je možné použít jakékoliv verze, jen je potřeba myslet na omezení každé z nich) 28. Toto médium buď máme v podobě DVD nebo elektronické (ve formátu ISO) z portálu MSDN nebo MSPD. Médium buď vložíme do mechaniky, nebo připojíme ve správci virtualizace k danému serveru a nastavíme startování z tohoto média. 29 Po nastartování serveru a načtení systému z instalačního média se nám zobrazí obrazovku s výběrem jazyka instalace. Zde je potřeba vybrat nebo nechat v kolonce Language to install volbu English, protože instalace SAP BPC podporuje pouze operační systém, který je nainstalovaný kompletně v anglickém jazyce. 30 Důvodem je naprogramování a vazby programového kódu na různé funkcionality v IIS a.net. Kolonky Time and currency format si můžeme zvolit dle vlastní potřeby, v našem případě jsem zvolil hodnotu Czech (Czech Republic). V poslední kolonce Keyboard or input method je také volnost výběru, ale osobně doporučuji zvolit hodnotu US, protože když už instalujeme server v anglickém jazyce, tak je vhodné mít rozložení klávesnice také v anglickém jazyce. Po zvolení všech parametrů 31 postoupíme přes tlačítko Next k další obrazovce, kde rovnou klikneme na možnost Install now. Na další obrazovce 27 Více informací lze nalézt na: 28 Omezení verzí lze najít in: Stanek, William. Mistrovství v Microsoft Windows Server Brno, str Náhled zobrazení v příloze přílohas č. 1 a 2 30 SAP AG. Instalation Guide - SAP BusinessObjects Planning and Consolidation Verze [elektronická verze]. 19s. Dostupné z: https://websmp209.sapag.de/~sapidb/ e (nutná registrace) 31 Náhled zobrazení v příloze příloha č. 3 36

37 máme na výběr několik verzí operačního systému. Já jsem vybral možnost Window Server 2008 R2 Standard (Full Installation). Důvod výběru je, že tato verze pro naše účely svými funkcionalitami postačí. 32 Po zvolení verze dáme opět Next, kde si pročteme licenční podmínky, které potvrdíme, a opět dáme Next. Dostaneme se na obrazovku, kde máme na výběr mezi Upgrade a Custom. Upgrade dělat nebudeme, proto tedy zvolíme možnost Custom. Tato možnost nás dostane na obrazovku výběru a práci s diskem. Pokud máme pouze jeden disk o velikosti 70 GB, tak doporučuji disk nerozdělovat a nechat místo pohromadě. Pokud ale máme více místa nebo více disků můžeme se řídit následovně: v případě, že máme k dispozici více disku je vhodné pro operační systém vybrat disk s minimální kapacitou okolo 30 GB; důvodem toho je, že i když instalace zabere cca 10 GB místa, 33 je potřeba myslet na místo pro jeho následný rozvoj a aktualizace. Pokud máme jeden velký disk, můžeme ho rozdělit na několik částí, kde je opět potřeba myslet na minimální místo pro operační systém. Po nakonfigurování místa se posuneme dále pomocí tlačítka Next, nyní se začnou rozbalovat a instalovat soubory potřebné pro systém. Po skončení instalace se server restartuje. Tehdy máme možnost vysunout naše instalační médium operačního systému, protože ho již nebudeme nadále potřebovat. Jakmile opět server nastartujeme a načte se nám operační systém, tak se nám zobrazí informace The user's password must be changed before logging on the first time (Uživatelské heslo musí být změněno před prvním přihlášením). Kliknutím na tlačítko OK potvrdíme toto upozornění a zadáme heslo, které musí obsahovat minimálně jedno velké písmo a jeden speciální znak (např. číslici), po zadání hesla, které se musí napsat dvakrát (z důvodu ověření správnosti), klikneme na šipku a přihlásíme se k nově nainstalovanému Windows Serveru Konfigurace Windows Server 2008 R2 Nyní když máme nainstalovaný server, je potřeba ho také nakonfigurovat. Za prvé musíme zkontrolovat, jestli máme správné datum a čas, důvod této kontroly je že pokud budeme mít nesprávně nastavený čas časové pásmo, může (a dochází) k chybám v databázi a poté i poškození dat. Ten zkontrolujeme tak, že klikneme pravým tlačítkem myši na hodiny, které se nacházejí v pravém dolním rohu obrazovky a klikneme na možnost Adjust date/time, pokud je vše v pořádku, tak okno zavřeme, pokud není tak, 32 Stanek, William. Mistrovství v Microsoft Windows Server Brno, str Stanek, William. Mistrovství v Microsoft Windows Server Brno, str

38 kliknutím na tlačítko Change date and time... se dostaneme na okno, kde je možné datum a čas upravit. Jako další doporučuji zkontrolovat, zda máme ovladače na všechny části hardwaru nainstalované. To zjistíme tak, že ve Start nabídce klikneme na Control Panel. V okně, které se nám zobrazilo, si změníme vpravo nahoře pomocí rozklikávací nabídky View by: pohled na malé ikony tím, že zvolíme možnost Small Icons. Tím získáme přehlednější nabídku možností ovládacích panelů a nyní klikneme na odkaz Device Manager, tak se nám otevře další nové okno, kde již máme seznam hardwaru a ovladačů k nim. Pokud zde najdeme nějaký hardware, který má u sebe žlutý otazník, tak to znamená, že systém Windows nemá ovladače na daný hardware a je potřeba tyto ovladače doinstalovat. Pro lepší kontrolu můžeme zapnout i tzv. Skrytá zařízení. To uděláme tím, že v položce View zaklikneme možnost Show hoden devices. Obrázek č. 13 Nalezení seznamu ovladačů Jako další krok je potřeba povolit vzdálené připojení na plochu serveru. Klikneme v Control Panel na odkaz Systém a v novém okně klikneme v jeho levé části na Advanced systém settings. V novém okně klikneme na záložku Remote a v dolní části na druhou možnost povolení připojení Vzdálené plochy. V tomto okně můžeme 38

39 rovnou i změnit jméno serveru v záložce Computer name a v záložce Advanced zkontrolovat přiřazení virtuální paměti, která by měla být stejně velká, jako máme RAM paměť. Dále je potřeba vypnout nástroj UAC, protože tento nástroj blokuje při instalaci SAP BPC některé instalační procesy. Proto ho vypneme v User Accounts a odkazu Change User Accounts Control settings, 34 kde v novém okně snížíme úroveň UAC na minimum. 35 Nakonec tohoto základního nastavení ještě doporučuji vypnout bránu firewall pokud se server nachází ve vnitřní síti firmy a nelze se na něj z internetu připojit. Není to krok, který by byl povinný a záleží na nastavení bezpečnostní politiky každé firmy, ale minimálně ulehčuje správu serveru a pokud ale bránu nevypneme je alespoň potřeba povolit na firewallu odchozí a příchozí komunikaci na portu 80, 1433 z lokální IP adresy a z ostatních IP adres. Po těchto úpravách server restartujeme, aby se zaaplikovalo nastavení. Po restartování serveru přidáme nové funkcionality potřebné pro instalaci SAP BPC. Ve start nabídce klikneme pravým tlačítkem myši na Computer a dáme možnost Manage. V novém okně klikneme v levé horní části na záložku Features a poté v pravé části na Add Features. Zde zatrhneme tyto položky:.net Framework Features zatrhnout všechny dostupné funkční moduly (po zatrhnutí vyžaduje povolení dodatečných funkcí) Message Queuing Message Queuing Services Message Queuing Server Multicasting Support Windows Server Backup Features Po zatrhnutí všech potřebných funkčních modulů se pomocí tlačítka Next dostaneme dále k výběru dodatečných rolí k našim funkčním modulům, zde je potřeba zatrhnout: Web Server Common HTTP Features zatrhnutím této role se automaticky zatrhnou další (Static Content, Default Document, Directory Browsing a HTTP Errors) Application Development ASP.NET 34 SAP AG. Security Guide - SAP BusinessObjects Planning and Consolidation Verze 1.0. [elektronická verze]. 19s. Dostupné z: https://websmp110.sapag.de/~sapidb/ e.pdf (nutná registrace) 35 Náhled zobrazení v příloze příloha č. 4 39

40 ASP Health and Diagnostics zatrhnutím této role se automaticky označí další (HTTP Logging a Request Monitor) Security Basic Authentication Windows Authentication Performance - zatrhnutím této role se automaticky zatrhnou další (Static Content Compression) Management Tools - zatrhnutím této role se automaticky zatrhnou další (IIS Management Console) ISS 6 Management Compatibility - zatrhnutím této role se automaticky zatrhnou všechny podrole FTP Server - zatrhnutím této role se automaticky zatrhnou všechny podrole Po zatrhnutí všech výše vyjmenovaných rolí a podrolí klikneme na tlačítko Next, zde máme možnost zkontrolovat, zda máme vše správně vybrané a klikneme na tlačítko Install, kterým spustíme instalaci daných funkčních modulů a rolí. Po dokončení instalace ještě v Server Manageru vypneme rozšířené zabezpečí Internet Exploreru. To uděláme tak, že klikneme v levé části na Server Manager, dále v pravé části okna na Configure IE ESC a nakonec v novém okně dáme všechny hodnoty na Off. Potom všech těchto úkonech server opět restartujeme. 40

41 Obrázek č. 14 Vypnutí rozšířeného zabezpečení Internet Exploreru Po restartu serveru uděláme úplně poslední krok v nastavení - nainstalujeme všechny dostupné aktualizace ve Windows Update, který najdeme v Control Panel Instalace důležitých softwarových komponent na Windows Server 2008 V kapitole jsem vypsal seznam důležitých softwarových komponent, na některé z nich se v této kapitole zaměřím. Zbylé softwarové komponenty není třeba řešit, protože se buď instalují s instalací SAP BPC nebo s instalací databáze. Instalaci softwarových komponent musíme provést dle níže uvedeného seznamu a každý balíček ihned po stažení spustíme a nainstalujeme. V průběhu instalace balíčků se stačí držet vždy daných instrukcí v instalátoru. V instalaci softwarových komponent musíme postupovat: 1) Microsoft. NET Framework 4.0 adresa ke stažení balíčku: 2) Anti-Cross Site Scripting Library

42 adresa ke stažení balíčku: 3) Anti-Cross Site Scripting Library adresa ke stažení balíčku: 4) Microsoft Visual C Service Pack 1 Redistributable Package ATL Security Update adresa ke stažení balíčku: 5) Microsoft Visual C Runtime Libraries SP1 adresa ke stažení balíčku: 6) Microsoft Visual C Runtime Libraries SP1 adresa ke stažení balíčku: 7) Microsoft Visual Basic 6 Runtimes SP6 adresa ke stažení balíčku: 8) MSXML 4.0 SP3 adresa ke stažení balíčku: 9) Microsoft Access Database Engine 2010 SP 1-64bit Dundas Chart adresa ke stažení balíčku: adresa ke stažení SP1: 10) ADOMD.NET 10.0 tuto softwarovou komponentu najdeme na instalačním médiu SAP BPC, který jsme stáhli a rozbalili, ve složce: \ \DATA_UNITS\BPC_100M_SRV\EPM10M_SP4( )\BPC Setup\Server\ Zde najdeme a spustíme instalační balíček s názvem: SQLSERVER2008_ASADOMD10_x64.msi Po instalaci všech softwarových komponent je potřeba server restartovat, aby se všechny korektně zakomponovaly do systému. 42

43 Po všech těchto krocích a nastavení máme kompletní základní nastavení operačního systému pro instalaci databáze a poté i SAP BPC. Na konci těchto instalací a konfigurací má systém velikost 20.2 GB (včetně stránkovacího souboru). Obrázek č. 15 Celkové využité místo po instalaci všech softwarových komponent, aktualizací a nastavení Instalace a konfigurace databáze Instalaci databáze provedeme z instalačního média, které opět buď vlastníme, nebo stáhneme z MSDN nebo MSPD. Důležité je dodržet verzi MS SQL, kde minimální verze pro nainstalování SAP BPC je potřeba pro MS SQL 2008 Enterprise Edition. Důvodem je, že verzi Standard chybí funkcionality potřebné pro SAP BPC. Instalaci spustíme pomocí setup.exe, který nám otevře nové okno, kde v levé části klikneme na Installation a poté v pravé části na první možnost New instalation or add features to an existing installation. 43

44 Obrázek č. 16 Spuštění průvodce instalace MS SQL 2008 R2 Před spuštěním průvodce instalace MS 2008 se nám spustí krátký průvodce instalace Setup Support Rules - tzv. pravidla pro instalaci. V průvodci instalací těchto pravidel určíme jaký typ instalace a klíč použijeme. Zde máme možnost buď zadat vlastní licenční klíč, nebo využít možnosti 180 denní zkušební verze. 36 Po nainstalování tohoto balíčku se spustí diagnostika nastavení serveru, kde se po dokončení diagnostiky zobrazí seznam kontrolovaných nastavení a funkcí. Pokud v nastavení serveru bude chyba, objeví se v seznamu žlutá nebo červená ikona u daného nastavení. 37 Kliknutím na tlačítko Next postoupíme na nastavení Setup Role, kde zvolíme možnost SQL Server Feature Installation a opět dáme Next. Na další stránce nastavení (sekce Feature Selection ) zatrhneme tyto vlastnosti: Database Engine Services (SQL databáze) Full-Text Search Analysis Services (OLAP databáze) Reporting Services Business Intelligence Development Studio Client Tools Connectivity Integration Services Client Tools Backwards Compatibility Client Tools SDK Management Tools Basic Management Tools - Complete 36 Náhled zobrazení v příloze příloha č Náhled zobrazení v příloze příloha č. 7 44

45 Obrázek č. 17 Výběr vlastností při instalaci SQL serveru Po výběru všech výše uvedených vlastností pokračujeme na další obrazovku skrz tlačítko Next a dostaneme se až k obrazovce Instance Configuration 38. Zde si můžeme pojmenovat naši instanci databáze nebo nechat standardní pojmenování instance. Pokud máme více disků, jak jsem psal v kapitole 2.2.1, tak můžeme změnit cestu k souborům databáze. Dále opět pomocí tlačítka Next se dostaneme k obrazovce Server Configuration. Tady je potřeba nastavit, jak poběží služby databáze. Tyto služby nastavíme v případě Single-serveru takto: SQL Server Agent: NT AUTHORITY\System SQL Server Database Engine: NT AUTHORITY\System SQL Server Analysis Services: NT AUTHORITY\Local Service SQL Server Reporting Services: NT AUTHORITY\Local Service SQL Server Integration Services 10.0: NT AUTHORITY\Local Service Dále ještě u SQL Server Agent změníme hodnotu u Startup Type z Manual na Automatic. V případě Multi-Serveru nastavíme všechny tyto hodnoty na NT AUTHORITY\Network Service. 38 Náhled zobrazení v příloze příloha č. 8 45

46 Obrázek č. 18 Nastavení služeb databázového serveru Než postoupíme k dalšímu nastavení, je nutné nastavit verifikaci databáze. To uděláme kliknutím na záložku Collation. V novém okně v dolní části zatrhneme SQL collation, used for backwards compatibility, tady najdeme verifikaci: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS. Potvrdíme a pomocí Next se posuneme k dalšímu oknu. 46

47 Obrázek č. 19 Výběr verifikace databáze Na další obrazovce (Database Engine Configuration) zatrhneme možnost Mixed mode a zadáme heslo pro super administrátora databáze. Toto heslo doporučuji si poznamenat v případě různých problémů databáze. Dále pomocí tlačítka Add v dolní části přidáme do skupiny administrátorů databáze skupinu Administrators. Tím si zařídíme případný servisní přístup i pro jiného uživatele než je sa. Toto přidání uděláme i na další obrazovce (Analysis Services Configuration). 39 Nyní se pomocí tlačítka Next proklikáme až na obrazovku Ready to Install. Kroky mezi touto obrazovkou není třeba nijak nastavovat ani popisovat, protože stačí jejich základní nastavení. Na obrazovce Ready to Install dostaneme souhrn všech parametrů nastavení, které jsme v průběhu udělali. Pokud je vše správně nastavené můžeme začít instalaci databáze pomocí tlačítka Install. 40 Po dokončení instalace server restartujeme, aby se všechny nainstalované prvky zaaplikovaly. 39 Náhled zobrazení v příloze příloha č Náhled zobrazení v příloze příloha č

48 Obrázek č. 20 Změna autentizace databáze a přidání skupiny administrátorů 2.3 INSTALACE SAP BPC PRODUKTU V kapitole jsme stáhli instalační a opravné balíčky pro SAP BPC, tyto balíčky rozbalíme. Každý balíček se rozbaluje do zvláštního adresáře. Po rozbalení všech stažených balíčků najdeme adresář s názvem (zmiňované unikátní ID každého balíčku), v tomto balíčku najdeme hlavní instalační soubory. - V adresáři s názvem BPC100M08_ (BPC typ produktu 100 verze, M- verze pro MS, 08 SP verze 8, unikátní ID balíčku) se nachází SP. - V adresáři EPMEXCLCLNT12P_ (EPMEXCLCLNT Excel klient, 12 SP verze 12, P_9 Patch verze 9) Nyní započneme instalaci, spustíme aplikaci Startup.exe instalace najdeme zde: \DATA_UNITS\BPC_100M_SRV\EPM10M_SP4( )\BPC Setup. Spuštěním aplikace se nám zobrazí okno, kde máme několik možností. Kliknutím na možnost Install Server on SQL Server 2008 (or R2) spustíme průvodce instalací SAP BPC. 48

49 Obrázek č. 21 Spuštění instalace SAP BPC V průvodci na prvním okně pokračujeme na další obrazovku pomocí tlačítka Next, kde se nachází licenční ujednání, které si pročteme a poté potvrdíme a opět pomocí tlačítka Next pokračujeme na další obrazovku. Na této obrazovce je volba typu instalace mezi Single-server a Multi-server (Network Load Balancing enviroment instalace dodatečných funkcionalit ohledně sdílení adresářů mezi aplikačním a databázovým serverem), protože instalujeme Single-server, vybereme první možnost (Single-server). 41 Kliknutím na tlačítko Next se posuneme na další obrazovku s výběrem ověřovací metody, 42 zde vybereme Microsoft Windows a postoupíme na další obrazovku přes tlačítko Next. Zde je potřeba vyplnit tři základní uživatele pro SAP BPC. První je Systémový Administrátor (System Admin ID), tento uživatel se nedá nijak změnit, protože se týká instalačního uživatele. 41 Náhled zobrazení v příloze příloha č Náhled zobrazení v příloze příloha č

50 Další je administrátor (Admin ID) a poslední uživatel (User ID). 43 Tyto dva uživatele musíme založit, to uděláme tak že klikneme pravým tlačítkem na Computer (nachází se ve start nabídce) a vybereme možnost Manage. V nově otevřeném okně rozklikneme v levé části položku Local Users and Groups a poté klikneme na položku Users. Nyní v pravé části okna klikneme pravým tlačítkem a vybereme New User. V novém okně vyplníme údaje pro nového uživatele. Například pro Admin ID můžeme zvolit jméno uživatele BPC_ADMIN a pro User ID jméno uživatele BPC_USER, ale samozřejmě záleží na fantazii každého. Doporučuji pro lepší konvenci uživatele pojmenovávat pod nějakým pravidlem, abychom potom věděli, proč a jakého uživatele máme založeného. Uživatelům stačí základní práva a není potřeba je nijak přidávat či upravovat. Založené uživatele vyplníme v okně průvodce instalace SAP BPC. Obrázek č. 22 Založení uživatele na Windows Server 2008 R2 Kliknutím na tlačítko Next se dostaneme na další obrazovku, na té se nachází seznam základních požadavků pro instalaci SAP BPC, jako je SQL server, OLAP 43 Náhled zobrazení v příloze příloha č

51 server, cesta instalace souborů aplikace. Toto nastavení se v případě Single-Serveru vyplňuje automaticky. 44 Pokud zde není nějaká nesrovnalost, pokročíme pomocí Next na další obrazovku. Na následující obrazovce je potřeba vyplnit cestu ke knihovně softwaru Anti-Cross Site Scripting Library 3.1, tu najdeme na lokálním disku a to přesně zde: C:\Program Files (x86)\microsoft Information Security\Microsoft Anti- Cross Site Scripting Library v3.1\library\antixsslibrary.dll. Nyní pomocí tlačítka Next se dostaneme na obrazovku s přehledem nastavení a pomocí tlačítka Install spustíme instalaci. 45 Při instalaci se vytváří logování a jejich výstup najdeme ve složce C:\ v souborech: BPCInstallation.log Záznam průběhu instalace BPCSetupDetail.log Detailní záznam provedených akcí při instalaci managementconsoleinstall.log Záznam instalace management konzole OSoftSetupHelper.log Záznam instalace Webové složky v IIS Instalace SP balíčků na SAP BPC Po úspěšné instalaci SAP BPC spustíme instalaci SP pro SAP BPC. Instalátor se nachází ve složce: \BPC100M08_ \BPC Setup\, kde spustíme Startup.exe, který spustí průvodce instalací SP balíčků. Obrázek č. 23 Spuštění instalace SP balíčků pro SAP BPC 44 Náhled zobrazení v příloze příloha č Náhled zobrazení v příloze příloha č

52 V průvodci instalace SP balíčků je skoro stejný postup jako v instalaci SAP BPC, ale s tím rozdílem, že se v této instalaci dostaneme hned na obrazovku se třemi základními uživateli pro SAP BPC. Tyto uživatele již nelze měnit, ale jediné co lze a je potřeba, je vyplnit heslo pro každého uživatele a pokračovat na další obrazovku pomocí Next. Na další obrazovce je potřeba vyplnit cestu ke knihovně softwaru Anti-Cross Site Scripting Library 4.2, tu najdeme zde: C:\Program Files (x86)\microsoft Information Security\AntiXSS Library v4.2\net40\antixsslibrary.dll, po vyplnění cesty pokračujeme na další obrazovku. 46 Na další obrazovce máme díky úpravám obsažených v SP, možnost nastavit jazyk, časové pásmo, formát data a číselný formát pro naše SAP BPC. 47 Nastavení těchto hodnot záleží na podmínkách dané instalace, ale pro české prostředí doporučuji tyto parametry: Language: Czech Czech Time format: Central Europe + 1 h Date format: DD.MM.YYYY Numer format: , 89 Po zvolení parametrů pomocí tlačítka Next započneme instalaci SP balíčku. 48 Při instalaci se opět vytváří záznam o instalaci, který najdeme na stejném místě jako při instalaci SAP BPC. Po skončení instalace server restartujeme, aby správně nastartovaly služby a nastavení v IIS Post instalační kroky Po instalaci všech balíčků týkajících se serverové části SAP BPC, je potřeba udělat pár úprav a kontrol ohledně SAP BPC. Jako první je potřeba zvýšit hodnotu Pool size v COM + Aplikacích pro aplikaci BPCDM. Toto je potřeba, aby aplikace mohla uchovávat více hodnot pro SAP BPC. Uděláme to následujícím způsobem. Ve Start nabídce klikneme na All programs, poté na Administative Tools a dále na Component services. V novém okně rozklikneme Component services a pak COM + Application, zde klikneme pravým tlačítkem na aplikace BPCDM a zvolíme možnost Properties. V novém okně klikneme na záložku Pooling & Recycling, kde v kolonce Pool Size změníme hodnotu z 1 na 4 a potvrdíme pomocí tlačítka OK. 46 Náhled zobrazení v příloze příloha č Náhled zobrazení v příloze příloha č Náhled zobrazení v příloze příloha č

53 Obrázek č. 24 Zvětšení hodnoty Pool Size COM + Aplikace BPCDM Dále zkontrolujeme, zda máme virtuální adresáře v IIS. Toto zkontrolujeme pomocí Internet Information Services (IIS) Manager, který opět najdeme v Administrative Tools. Po spuštění se otevře nové okno, kde se v pravé části proklikáme až k Default Web Site, ta by měla po rozkliknutí obsahovat složku SAP, která by měla obsahovat podsložky BPC a POA. 49 Jako další krok zkontrolujeme v BPC Server manageru skrz diagnostiku, zda je vše v pořádku. Toto je velmi užitečná pomůcka, která velmi usnadňuje hledání problémů v nastavení SAP BPC. Tuto pomůcku najdeme ve Start nabídce, kde klikneme na All programs, poté na SAP BusinessObjects a Planning and Consolidation a spustíme program Planning and Consolidation Server Manager - tento program nám otevře nové okno, kde v horní části kliknutím na nabídku Server a poté Diagnostic 50 spustíme diagnostiku, 49 Náhled zobrazení v příloze příloha č Náhled zobrazení v příloze příloha č

54 z které po jejím skončení dostaneme seznam nastavení. V případě, že je nastavení daného úseku v pořádku, objeví se zelená fajfka, pokud ne, tak se objeví červený křížek. Obrázek č. 25 Diagnostika SAP BPC v Server manager aplikaci Většinou pokud dodržíme dříve uvedený postup instalace, tak je velmi malá pravděpodobnost, že zde dostaneme chybnou hlášku nějakého nastavení. Toto okno budeme ještě potřebovat, ale prozatím ho můžeme zavřít. Nyní bych chtěl ukázat, jak jednoduše importujeme do serverové části instalační balíčky pro klientskou část SAP BPC, které si pak budeme moci stáhnout přes webové rozhraní SAP BPC. Za prvé je potřeba je otevřít složku, která obsahuje instalační balíčky klientské části (EPMEXCLCLNT12P_ ), v ní najdeme tři soubory (EPM Add-in.exe, EPM Addin Patch 29.xml, EPM Addin Patch 29.msp), které zkopírujeme do složky C:\PC_MS\Websrvr\Web\BPC\Installation. Po zkopírování opět pustíme Planning and Consolidation Server Manager kde v horní části klikneme na nabídku Options a poté na Client options. V nové obrazovce se nám ukáže aktuálně dostupný patch. Tento patch je nyní potřeba aktivovat a nastavit aby se klientským stanicím automaticky aktualizoval. Toto uděláme tak že v rozklikávacím menu Policy vybereme Auto Update a v Enable vybereme Yes a v dolní části 54

55 klikneme na Update. Tímto potvrdíme změny, které se nám potvrdí ještě hláškou o změně Rady týkající se serverové části SAP BPC Nyní bych uvedl pár rad týkajících se serverové části SAP BPC. 1) Zazálohovat primární prostředí: Zálohování prostředí obsažené v SAP BPC uděláme pomocí pomůcky Planning and Consolidation Server Manager, kde v horní části v nabídce Environment klikneme na Backup Environment. 52 To otevře nové okno, ve kterém zatrhneme EnvironmentShell a v dolní části vyplníme cestu, kam se odzálohuje dané prostředí. Tlačítkem Next spustíme zálohování. Obrázek č. 26 Zálohování prostředí v SAP BPC. 2) Záznamy z instalace a provozu prostředí: Doporučuji podpobně projít záznamy z instalace, které lze najít C:\ dále také v C:\PC_MS, ale také ho najdeme v databázi AppServer v tabulce dbo.tbllog, která obsahuje nejenom záznam z instalace, ale také záznamy z vývoje a práce na SAP BPC, alternativu tohoto záznamu najdeme v C:\PC_MS\Logging. 51 Náhled zobrazení v příloze příloha č Náhled zobrazení v příloze příloha č

56 Úroveň záznamů se nastavuje v SAP BPC Server manageru. Přes nabídku Options a možnost Set Logging Flag 3) V případě, že firma vlastní doménový řadič můžeme SAP BPC na tento doménový řadič připojit. Jediná podmínka tohoto připojení je, aby uživatel, který je nastaven v SAP BPC jako Systémový administrátor, měl možnost číst v doméně. Připojení uděláme přes menu Options a v něm klikneme na možnost Define System Users Groups. 4) V případě změny hesla základních uživatelů SAP BPC musíme změnit v BPC Server Manageru nastavení. Toto lze jednoduše udělat přes nabídku Server a poté Reset Login Credentials, kde změníme heslo každého uživatele. 5) Kompletní instalace Single-serveru zabrala něco málo přes 24 GB místa. 6) Nedoporučuji instalaci Antivirového programu. Důvodem je, že i když dnes již existují různé mutace antivirových programů, které jsou přímo uzpůsobeny pro Serverové prostředí, není vždy 100 % spolehlivý a z vlastní zkušenosti vím, že SAP BPC pracuje i se systémovými knihovnami, proto z toho důvodu byl zablokován a potom se poškodila celá instalace. Dále ani sama společnost SAP nedoporučuje instalaci antivirového programu a dokonce toto doporučení je přímo napsané v bezpečnostním manuálu SAP BPC. 53 7) Nedoporučuji zapínat funkci UAC, kterou jsme vypínali v kapitole ze stejného důvodu jako v bodě č.6 8) Při instalaci aktualizací je potřeba dávat pozor na aktualizace týkající se.net a Microsoft Visual C++. Občas se stane, že nová aktualizace těchto softwarových komponent nemusí být podporované SAP BPC, proto je vždy lepší počkat a sledovat scn.sap.com kde se v případě problémů objeví nějaké řešení. 9) Na konec bych ještě rád poukázal, že je možnost změnit jazyk SAP BPC Server manageru a to přes nabídku Options a poté Language, kde je 30 jazykových mutací a to včetně češtiny. 53 SAP AG. Security Guide - SAP BusinessObjects Planning and Consolidation Verze 1.0. [elektronická verze]. 19s. Dostupná z: https://websmp110.sapag.de/~sapidb/ e.pdf (nutná registrace) 56

57 2.4 INSTALACE KLIENTSKÝCH ČÁSTÍ SAP BPC Instalace klientských částí probíhá v několika krocích a než se nainstalují klienti pro SAP BPC je potřeba nejdříve klientskou stanici na tuto instalaci připravit. Nejdříve je potřeba nainstalovat tyto softwarové komponenty: Microsoft XML Parser Version 6.0 SP1 Microsoft Web Services Enhancements 3.0 Microsoft. NET Framework 3.5 SP1 Ty najdeme v instalačním balíčku serverové části SAP BCP a to ve složce: \DATA_UNITS\BPC_100_EPMADDIN\Redistributables, kde jsou jednotlivé složky s jednotlivými instalátory. 54 Dále je ještě potřeba nainstalovat tyto softwarové komponenty: MSXML 4.0 SP 3 Microsoft Visual C Runtime Libraries SP1 Microsoft Visual C Runtime Libraries SP1 Microsoft Visual C Runtime Libraries SP1 Microsoft. NET Framework 4.0 Microsoft Visual Basic 6 SP6 Ty byly staženy při instalaci serverové části SAP BPC. 55 Tyto instalátory můžeme využít při instalaci na klientské stanici. V instalaci softwarových komponent postupujeme stejně, jako při instalaci na Windows Serveru. Na klientské stanici se také musí nacházet Microsoft Office 2007 nebo vyšší verze (2010, 2013), kde musí být nainstalovány alespoň tyto součásti: Word, Excel a Powerpoint Instalace EPM Add-in pro MS Office Instalátor EPM Add-inu můžeme, na klientskou stanici dostat dvěma způsoby. První je, že přeneseme stažené balíčky na serverové části na jakékoliv přenosné médium (USB Flash paměť, CD, DVD, síťový disk) a poté přeneseme na klientskou stanici. Druhým způsobem je, že si stáhneme instalační balíček přímo z webového rozhraní SAP BPC, které popíšu v následujících kapitolách. Instalaci EPM Add-inu zahájíme spuštěním programu EPM Add-in.exe. Tento program spustí průvodce instalací tzv. EPM Add-in for MS Office. V průvodci je potřeba pouze potvrdit licenční podmínky, vybrat cestu kam se má klient nainstalovat a jako poslední také vybrat verzi SAP BPC 54 Náhled zobrazení v příloze příloha č Kapitola

58 a jazyk klienta, proto tedy zde vybere možnost SAP BusinessObject Planning and Consolidation, version for the Microsoft a jazyk zvolíme na Czech. Obrázek č. 27 Výběr verze klientské části SAP BPC Instalace Administračního klienta Instalační balíček k administrační části SAP BPC opět můžeme nainstalovat dvěma způsoby. Za prvé, si stáhneme na přenosné medium instalátor administrační části, který se nachází na serverové části na disku: C:\PC_MS\Websrvr\Web\BPC\Installation\BPCAdmin.exe nebo ho opět najdeme na webovém rozhraní SAP BPC. Po spuštění instalátoru dostaneme pouze k potvrzení licenční podmínky a cestu, kam se má administrační klient nainstalovat. Pokud tedy nemáme speciální složku na různé aplikace, tak pouze potvrdíme daní licenční podmínky a nainstalujeme administračního klienta. 2.5 PŘIPOJENÍ K SAP BPC Nyní, když už máme na klientské i na serverové části vše nainstalované a připravené, připojíme se k SAP BPC. Již z výše uvedených kapitol je jasné, že k SAP 58

59 BPC je možné se připojit třemi různými rozhraními. Tedy pomocí webových stránek, administračního klienta a pomocí MS Excel EPM Add-inu Webové rozhraní SAP BPC Na webové rozhraní se dostaneme přes internetový prohlížeč, aktuálně podporované prohlížeče jsou zatím Internet Explorer a v poslední době i Mozilla Firefox. 56 Na webové rozhraní se dostaneme přes tento odkaz adresa / jméno serveru]/sap/bpc/web, pokud má server jméno BPC potom adresa bude pokud máme jen IP adresu (např ) pak bude adresa Po zadání adresy a potvrzení se dostaneme k přihlašovacímu oknu, kde zadáme údaje a potvrdíme. Webové rozhraní vyžaduje pro svůj běh Adobe Flash Player a povolené ActiveX prvky. Obrázek č. 28 Náhled webového rozhraní SAP BPC Webové rozhraní je taková domovská stránka každého uživatele, která se mění na základě jeho oprávnění. Využívá se hlavně k přístupu do klientů, ale také lze na ní sledovat aktuální workprocesy, knihovnu dokumentů, sestavy a formuláře daného 56 SAP AG. Master Guide SAP BusinessObjects Planning and Consolidation Verze 1.2 [elektronická verze]. 13s. Dostupné z https://websmp209.sapag.de/~sapidb/ e.pdf (nutná registrace) 59

60 uživatele nebo skupiny. Dále lze zde dělat základní reporting a konsolidaci, která sice není tak sofistikovaná jako je EPM Add-in, ale na tzv. základní úpravy tyto funkce stačí Připojení do Administračního klienta SAP BPC Ještě než ukážu jak se připojit k administračnímu klientu SAP BPC, rád bych napsal pár vět ohledně nevýhody tohoto klienta oproti verzi SAP BPC pro NW. Administrační klient SAP BPC ve verzi pro MS je na rozdíl od verze pro NW samostatný tzv. tlustý klient neboli program. Ve verzi pro NW je administrační klient přímo zakomponován do webového rozhraní, což je v každém případě rozhodně lepší varianta, než ta, co je u verze pro MS. Dalším problém je, že administrační klient ve verzi pro MS je v jistých situacích nedodělaný a také není tak sofistikovaný jako je ve verzi pro NW. Důvodem je že firma SAP se primárně zaměřuje na SAP BPC pro NW a verze pro MS je až druhá, ale poslední dobou se začíná pracovat na úpravách této verze a již je k dispozici pro partnery SAPu beta test nového webového prostředí ve verzi pro MS. Obrázek č. 29 Předvyplněné údaje v administračním klientu SAP BPC 60

61 Administračního klienta pustíme buď odkazem vytvořeným na ploše, nebo pomocí odkazu na webovém rozhraní. Doporučuji pustit administračního klienta přímo z webové stránky, protože v průvodci připojením dostaneme předvyplněnou adresu serveru 57 autorizační položky a není již potřeba nic vyplňovat. Na další obrazovce vybereme, do jakého prostředí se chceme připojit a potvrdíme tlačítkem Next. Nyní se dostaneme k základnímu oknu, které je již připojené k SAP BPC a je již potřeba jen vybrat jazyk a popřípadě jiné prostředí v SAP BPC a dát OK 58 a připojíme se do administrace SAP BPC Připojení do EPM Add-in Připojení do EPM Add-inu lze opět udělat dvěma způsoby a to buď přes webové rozhraní, kde opět dostaneme už předvyplněné údaje a stačí jen zadat uživatele a jeho heslo. Obrázek č. 30 Přihlášení do EPM Add-in přes webové rozhraní V druhém případě je potřeba otevřít MS Excel, kde v horní části klikneme na záložku na EPM a poté v pravé části klikneme na Přihlásit, které nám zobrazí nové okno, kde kliknutím na 59 se dostaneme do správce připojení, a protože ještě nemáme vytvořené žádné připojení, klikneme na Vytvořit (v případě, že bychom tam již měli připojení, tak bychom ho vybrali a klikli na tlačítko OK ). V novém okně v horní části vybereme typ verze SAP BPC (zde lze vypozorovat, že SAP se snaží 57 Náhled zobrazení v příloze příloha č Náhled zobrazení v příloze příloha č Náhled zobrazení v příloze příloha č

62 sjednotit klienty pro SAP BPC, protože zde máme jak NW, tak i MS). Poté napíšeme název připojení např. test a zadáme adresu serveru. Jak lze vidět tak opět SAP se zde snažil zjednodušit připojení a to v podobně předvyplněné cesty k SAP BPC, 60 kde je akorát potřeba vyplnit IP adresu nebo jméno serveru a port (číslo portu se vyplňuje jen u zabezpečeného spojené kdy je port 8443). Po zadání všech náležitostí klikneme na Připojit pod adresou serveru a zadáme uživatelské údaje. Po autorizaci už jen vybereme Prostředí a typ Modelu a klikneme na OK. To nás vrátí do správce připojení, kde již budeme mít vytvořené připojení, na které klikneme a dáme opět OK, tím se připojíme k SAP BPC. 61 Obrázek č. 31 Vyplněné údaje ve Vytváření připojení pro EPM Add-in 60 Náhled zobrazení v příloze příloha č Náhled zobrazení v příloze příloha č

63 2.6 PRÁCE SE SAP BPC V této kapitole ukážu jak založit uživatele a jak mu přiřadit oprávnění v SAP BPC, dále jak vytvořit nové prostředí, dimenzi a model. A nakonec ukážu pár grafů, tabulek a obrázků z práce na SAP BPC v EPM_EDGE prostředí vyvinuté firmou Mibcon a.s Založení uživatele a přidání oprávnění Uživatele založíme v Administračním klientu a to tak, že rozklikneme v levé části záložku Security a poté Users. Tím dostaneme seznam uživatelů daného prostředí. Pokud chceme uživatele přidat, klikneme v pravé části na Add User, 62 které nám otevře průvodce přidáním uživatele. Nyní je důležité vědět, zda máme server připojený k doménovému řadiči nebo ne. Pokud ano můžeme vybrat uživatele přímo z doménového řadiče, pokud ne je potřeba nejdříve uživatele na serveru založit a pak je možné je přidat do BPC. Pokud tedy máme uživatele, tak je vybereme a pomocí šipky doprava je přesuneme do druhého okénka, a pak pomocí tlačítka Next se posuneme k další obrazovce. Obrázek č. 32 Přidání uživatele v administračním klientu 62 Náhled zobrazení v příloze příloha č

64 Na další obrazovce máme možnost jednotlivé uživatele popsat. 63 Poté můžeme pokračovat k další obrazovce pomocí Next, kde nyní můžeme přidat role a oprávnění v SAP BPC. 64 Po přidání příslušných rolí a oprávnění pokračujeme na další obrazovku, kde dostaneme shrnutí a pomocí tlačítka Finish potvrdíme a tím přidáme uživatele Úprava oprávnění a profilů v SAP BPC Úprava oprávnění probíhá podobným způsobem jako přidávání uživatelů. Role najdeme přes záložku Security a poté Task Profiles. Zde můžeme pomocí odkazů v pravé části profily přidávat ( Add New Task Profile ) nebo je upravovat ( Modify Task Profile ). Důležité je, že tři základní profily (Default_Primary_Admin, Default_Secondary_Admin a Default_System_Admin ) nelze nijak upravovat a to z čistě pochopitelného a logického důvodu, abychom si nepoškodili instalaci a prostředí SAP BPC Práce s prostředím v administračním klientu Základní instalace SAP BPC obsahuje základní prostředí s názvem EnvironmentShell, toto prostředí obsahuje základní funkcionality, které lze dále rozvíjet a na jejich základě programovat různé další funkcionality. Každé prostředí lze pomocí administračního klienta kopírovat, vypínat ale také přidávat do něj různé dimenze a modely. Kopii prostředí provedeme tak, že v Administračním klientu klikneme v levé části na název prostředí a v pravé části na Add a New Environment. 66 V pravé části se pak zobrazí malá verze průvodce, kde zadáme jméno a popis nového prostředí a zvolíme, z jakého prostředí budeme kopírovat. V dalším kroku poté, co přesně se bude kopírovat a potom pomocí Add a New Enviroment přidáme nové prostředí. 67 Dále jsou zde další funkcionality jako například statistky daného prostředí, výmaz prostředí, zjištění kdo je připojen k danému prostředí ale i také status tzv. vypnutí prostředí při údržbě, nastavení parametrů prostředí jako jsou typy a podtypy dokumentu, logování aj. Přidávání nebo úprava dimenzí a modelů probíhá úplně stejně jako přidání či úprava prostředí. 63 Náhled zobrazení v příloze příloha č Náhled zobrazení v příloze příloha č Náhled zobrazení v příloze příloha č Náhled zobrazení v příloze příloha č Náhled zobrazení v příloze příloha č. 42, 43 a 44 64

65 Změnu spravovaného prostředí lze udělat buď před připojením k administračnímu klientu anebo pomocí odkazu v pravé horní části administračního klientu Práce v prostředí EPM_EDGE Prostředí EPM_EDGE je řešení vyvinuté zaměstnanci z divize BPC firmy Mibcon a.s. Toto řešení obsahuje základní balíček sady nástrojů (sestavy, formuláře, a BPF) pro české firmy, pro podporu plánovacích a reportingových procesů v typické společnosti. Tyto nástroje jsou například jednicové náklady, výpočet cash flow, různé rozvahy, plán marže, prodejní plány, nákladové plány, plánování procesů a další. Obrázek č. 33 Práce v SAP BPC: Hlavní menu prostředí v EPM Add-in Obrázek č. 34 Práce v SAP BPC: Ukázka vytvoření plánu ceníkových cen 65

66 Obrázek č. 35 Práce v SAP BPC: Ukázka vytvoření plánu objemu prodeje Obrázek č. 36 Práce v SAP BPC: Ukázka vytvoření plánu slev 66

67 Obrázek č. 37 Práce v SAP BPC: Ukázka vytvoření ABC analýzy Obrázek č. 38 Práce v SAP BPC: Ukázka vytvoření plánu tržeb Obrázek č. 39 Práce v SAP BPC: Ukázka vytvoření plánu zásob a výroby 67

68 Obrázek č. 40 Práce v SAP BPC: Částečná ukázka vytvoření cash flow Obrázek č. 41 Práce v SAP BPC: Ukázka vytvoření grafu vývoje cash flow Obrázek č. 42 Práce v SAP BPC: Ukázka vytvoření analýzy odchylek 68

69 Obrázek č. 43 Práce v SAP BPC: Ukázka náhledu plnění plánu i s grafem Obrázek č. 44 Práce v SAP BPC: Ukázka finanční analýzy 69

70 Obrázek č. 45 Práce v SAP BPC: Ukázka sledování procesů 70

71 ZÁVĚR Cílem této práce bylo popsat instalaci a provoz EPM pro malé a střední firmy. Vedle toho popsat také co je to informační systém a jeho vývoj, dále popsat pojem EPM a jeho vlastnosti. Hlavní prostor v bakalářské práci měl být věnován instalaci a konfiguraci EPM řešení od firmy SAP. Poslední podmínkou bylo ukázat práci na EPM prostředí a také vypsat souhrn rad ohledně tohoto prostředí. Myslím si, že se mi podařilo celkem přehledně sepsat informace o tom, co je to informační systém a jaký byl jeho vývoj v posledních 50 letech; zdroje těchto informací, jsou velmi lehce dostupné. Poté jsem popsal, co přesně znamená pojem EPM, tedy co obsahuje a jak se týká firemních procesů, ale také typické požadavky EPM řešení. Bohužel zde nejsou úplně ucelené informace a zdroje na toto téma, a proto jsem musel využít interní informace firmy Mibcon a.s. Dále jsem se zaměřil na popis společnosti, na její historii a vývoj jejich produktů, zde jsem se snažil sepsat podrobně, jak firma SAP vznikla, jaké byly její první produkty a jak se postupně stal celosvětově uznávaným dodavatelem PIS. V další kapitole jsem popsal technickou architekturu SAP BPC, které je jedním ze stěžejních EPM řešení firmy SAP. Zde jsem se hlavně zaměřil na popis dvou různých verzí, poté jsem pomocí schémat ukázal, jak přesně funguje SAP BPC a nakonec také výběr instalované verze. Poté jsem ještě sepsal hardwarové a softwarové požadavky. V praktické části bakalářské práce jsem hned na začátku popsal, jak se s firmou SAP komunikuje. Snažil jsem se popsat všechny webové stránky a jejich účel, kde přesně najdeme instalační a opravné balíčky, ale také manuály daného produktu. Na konci této kapitoly jsem se zmínil, jak přesně se licencují produkty SAP BPC a možné postihy. Potom co jsem nastínil komunikaci se SAP, jsem se snažil podrobně a přehledně popsat instalaci Windows Serveru a SQL serveru a v neposlední řadě konfiguraci obojího, kde jsem poznamenal i některé záležitosti, na které je potřeba si dát pozor. Po přípravě serveru jsem ještě přidal i návod, kde nalezneme potřebné softwarové komponenty pro instalaci SAP BPC. Po kompletní přípravě serveru jsem konečně mohl popsat instalaci a konfiguraci serverové a klientské části SAP BPC, zaznamenal jsem různé typy nastavení a možnosti nastavení tohoto prostředí. V závěru bakalářské práce jsem se snažil sepsat postup, jak se připojit k prostředí SAP BPC a poté jsem ukázal práci v prostředí, kde jsem se snažil poukázat na široké možnosti SAP BPC. 71

72 Informační zdroje ohledně instalace a konfigurace je velmi obtížné sehnat, protože se jedná o produkt nadnárodní společnosti, kde jsou všechny zdroje informací uzavřené a velmi špatně dostupné. 72

73 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 1) Aspinwall, Jim. Osobní počítač na maximum. Brno: Computer Press, ISBN: ) Bott, Ed. Siechert, Carl. Stinson, Craig. Mistrovství v Microsoft Windows 7. 3) Henrickson, Hethe. Hofmann, Scott. Microsoft IIS6: Kompletní průvodce. Brno: Computer Press, ISBN: ) Hlavenka, Jiří. Samšuk, Petr. První kroky s počítačem. Praha: Computer Press, ISBN: ) Hronek, J. Informační systémy. Olomouc: dostupné z: 6) Kelbley, John. Sterling, Mike. Windows Server 2008 R2 Hyper-V. Podrobný průvodce administrátora. Brno: Computer Press, ISBN: ) Klatovský, Karel. 333tipů a triků pro Microsoft Office Kralice na Hané: Computer Media, ISBN: ) Kolektiv autorů. Microsoft office Podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, ISBN: ) Kompletní průvodce do posledního detailu. Brno: Computer Press, ISBN: ) Králová, V. Metodická pomůcka pro ERP systém ABRA Gx. Praha, dostupné z: 11) Machačka, Ivo. Úvod do CPM. Praha: Tesla Eltos, ) Microsoft SQL Server 2005: Základy databází Krok za krokem. Brno: Computer Press, ISBN: ) Patel, Manish. Sap ERP Financials. Podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, ISBN: ) Schneider, Thomas. SAP Performance Optimization Guide. Bonn Boston: Galileo Press, ISBN: ) Stanek, William R. Mistrovství v Microsoft Windows Server Brno: Computer Press, ISBN: ) SAP AG. Administrator s Guide - SAP BusinessObjects Planning and Consolidation Verze 1.2. [elektronická verze] dostupná z: https://websmp204.sap-ag.de/~sapidb/ e.pdf (nutná registrace) 73

74 17) SAP AG. Instalation Guide - SAP BusinessObjects Planning and Consolidation Verze [elektronická verze] dostupná z: https://websmp209.sap-ag.de/~sapidb/ e (nutná registrace) 18) SAP AG. Master Guide SAP BusinessObjects Planning and Consolidation Verze 1.2. [elektronická verze] dostupná z https://websmp209.sap-ag.de/~sapidb/ e.pdf (nutná registrace) 19) SAP AG. Security Guide - SAP BusinessObjects Planning and Consolidation Verze 1.0. [elektronická verze] dostupná z: https://websmp110.sap-ag.de/~sapidb/ e.pdf (nutná registrace) 20) SAP AG. Upgrade Guide - SAP BusinessObjects Planning and Consolidation Verze [elektronická verze] dostupná z: https://websmp103.sap-ag.de/~sapidb/ e.pdf (nutná registrace) 21) Štefaňák, Vladislav. Corporate performance management systém. Praha, Interní nabídkový materiál firmy Mibcon a.s. 22) Štefaňák, Vladislav. Plánování jako konkurenční výhoda. Praha, 2010 Interní prezentační materiál firmy Mibcon a.s 74

75 SEZNAM INTERNETOVÝCH ZDROJŮ 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) onsultant/ 20) 21) 22) 23) ) 25) 26) 27) 75

76 28) 29) https://blogs.oracle.com/epm/entry/questions_to_ask_sap_about 30) 31) 32) 76

77 SEZNAM OBRÁZKŮ Schéma č. 1 Schéma PIS [s.19 Obrázek č. 1 Výběr sekce přístupu [service.sap.com] Obrázek č. 2 Postup nalezení návodu k SAP BPC [service.sap.com] Obrázek č. 3 Seznam manuálů k SAP BPC na SAP [service.sap.com] Obrázek č. 4 Postup v nalezení instalačních balíčků na [service.sap.com] Obrázek č. 5 Stažení instalačních balíčků pro SAP BPC [service.sap.com] Obrázek č. 6 Postup nalezení SP a patch [service.sap.com] Obrázek č. 7 Postup nalezení SP a patch [service.sap.com] Obrázek č. 8 Výběr SP pro serverovou část SAP BPC [service.sap.com] Obrázek č. 9 Výběr SP a patch pro klientskou část SAP BPC [service.sap.com] Obrázek č. 10 Postup při hledání licence k SAP BPC [service.sap.com] Obrázek č. 11 Hledání a výběr licence k SAP BPC [service.sap.com] Obrázek č. 12 Druhý způsob hledání a výběru licence [service.sap.com] Obrázek č. 13 Nalezení seznamu ovladačů Obrázek č. 14 Vypnutí rozšířeného zabezpečení Internet Exploreru Obrázek č. 15 Celkové využité místo po instalaci všech softwarových komponent, aktualizací a nastavení Obrázek č. 16 Spuštění průvodce instalace MS SQL 2008 R2 Obrázek č. 17 Výběr vlastností při instalaci SQL serveru Obrázek č. 18 Nastavení služeb databázového serveru Obrázek č. 19 Výběr verifikace databáze Obrázek č. 20 Změna autentizace databáze a přidání skupiny administrátorů Obrázek č. 21 Spuštění instalace SAP BPC Obrázek č. 22 Založení uživatele na Windows Server 2008 R2 Obrázek č. 23 Spuštění instalace SP balíčků pro SAP BPC Obrázek č. 24 zvětšení hodnoty Pool Size COM + Aplikace BPCDM Obrázek č. 25 Diagnostika SAP BPC v Server manager aplikaci Obrázek č. 26 Zálohování prostředí v SAP BPC. Obrázek č. 27 Výběr verze klientské části SAP BPC Obrázek č. 28 Náhled webového rozhraní SAP BPC Obrázek č. 29 Předvyplněné údaje v administračním klientu SAP BPC Obrázek č. 30 Přihlášení do EPM Add-in přes webové rozhraní Obrázek č. 31 Vyplněné údaje ve Vytváření připojení pro EPM Add-in 77

78 Obrázek č. 32 Přidání uživatele v administračním klientu Obrázek č. 33 Práce v SAP BPC: Hlavní menu prostředí v EPM Add-in Obrázek č. 34 Práce v SAP BPC: Ukázka vytvoření plánu ceníkových cen Obrázek č. 35 Práce v SAP BPC: Ukázka vytvoření plánu objemu prodeje Obrázek č. 36 Práce v SAP BPC: Ukázka vytvoření plánu slev Obrázek č. 37 Práce v SAP BPC: Ukázka vytvoření ABC analýzy Obrázek č. 38 Práce v SAP BPC: Ukázka vytvoření plánu tržeb Obrázek č. 39 Práce v SAP BPC: Ukázka vytvoření plánu zásob a výroby Obrázek č. 40 Práce v SAP BPC: Částečná ukázka vytvoření cash flow Obrázek č. 41 Práce v SAP BPC: Ukázka vytvoření grafu vývoje cash flow Obrázek č. 42 Práce v SAP BPC: Ukázka vytvoření analýzy odchylek Obrázek č. 43 Práce v SAP BPC: Ukázka náhledu plnění plánu i s grafem Obrázek č. 44 Práce v SAP BPC: Ukázka finanční analýzy Obrázek č. 45 Práce v SAP BPC: Ukázka sledování procesů 78

79 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Připojení instalačního média ve virtualizačním prostředí Příloha č. 2 Nastavení startování z instalačního média ve virtualizačním prostředí Příloha č. 3 Zvolení parametrů instalace Windows Serveru 2008 R2 Příloha č. 4 Změna nastavení UAC Příloha č. 5 Seznam nainstalovaných softwarových komponent Příloha č. 6 Výběr typu SQL Serveru Příloha č. 7 Diagnostika nastavení systému pro SQL Server Příloha č. 8 Základní nastavení SQL Serveru Příloha č. 9 Nastavení autentizace SQL Serveru Příloha č. 10 Přidání skupiny pro Analysis Services Příloha č. 11 Výběr typu instalace Reporting Services Příloha č. 12 Přehled připraveného nastavení instalace SQL serveru Příloha č. 13 Výběr verze serverové části SAP BPC Příloha č. 14 Výběr typu autentizace serverové části SAP BPC Příloha č. 15 Přiřazení základních uživatelů v průvodci instalace serverové části SAP BPC Příloha č. 16 Nastavení serverové části v průvodci instalace SAP BPC Příloha č. 17 Průběh instalace serverové části SAP BPC Příloha č. 18 Vyplněná cesta k Anti-Cross Site Scripting Library Příloha č. 19 Nastavení SAP BPC v průvodci instalace SP pro SAP BPC Příloha č. 20 Průběh instalace serverové části SAP BPC Příloha č. 21 Nastavení IIS a virtuální cesty k SAP BPC Příloha č. 22 Složka s instalátory klientské části SAP BPC Příloha č. 23 SAP BPC Server manager nastavení automatické aktualizace klientů Příloha č. 24 SAP BPC Server manager Diagnostika nastavení Příloha č. 25 Potvrzení nastavení distribuce klienta na webovém rozhraní SAP BPC Příloha č. 26 Menu zálohování a obnovy v SAP BPC Server manageru Příloha č. 27 Soubory s povinnými softwarovými komponentami pro klientskou část SAP BPC Příloha č. 28 Spuštění instalace klientské části SAP BPC Příloha č. 29 Nabídka instalací klientu na webovém rozhraní SAP BPC Příloha č. 30 Průvodce připojením klientské části k SAP BPC adresa serveru Příloha č. 31 Průvodce připojením klientské části k SAP BPC výběr prostředí 79

80 Příloha č. 32 Administrační klient SAP BPC připravený k připojení Příloha č. 33 Náhled administračního klienta SAP BPC Příloha č. 34 Připojení EPM Add-inu k SAP BPC Příloha č. 35 Připojení EPM Add-inu k SAP BPC Příloha č. 36 Připojený EPM Add-in k SAP BPC Příloha č. 37 Administrační klient přidání uživatele Příloha č. 38 Administrační klient přidání uživatele Příloha č. 39 Administrační klient přidání uživatele Příloha č. 40 Administrační klient úprava oprávnění Příloha č. 41 Administrační klient úprava prostředí Příloha č. 42 Administrační klient přidání nového prostředí Příloha č. 43 Administrační klient přidání nového prostředí Příloha č. 44 Administrační klient přidání nového prostředí 80

81 PŘÍLOHY Příloha č. 1 Připojení instalačního média ve virtualizačním prostředí Příloha č. 2 Nastavení startování z instalačního média ve virtualizačním prostředí 81

82 Příloha č. 3 Zvolení parametrů instalace Windows Serveru 2008 R2 Příloha č. 4 Změna nastavení UAC 82

83 Příloha č. 5 Seznam nainstalovaných softwarových komponent Příloha č. 6 Výběr typu SQL Serveru 83

84 Příloha č. 7 Diagnostika nastavení systému pro SQL Server Příloha č. 8 Základní nastavení SQL Serveru 84

85 Příloha č. 9 Nastavení autentizace SQL Serveru Příloha č. 10 Přidání skupiny pro Analysis Services 85

86 Příloha č. 11 Výběr typu instalace Reporting Services Příloha č. 12 Přehled připraveného nastavení instalace SQL serveru 86

87 Příloha č. 13 Výběr verze serverové části SAP BPC Příloha č. 14 Výběr typu autentizace serverové části SAP BPC 87

88 Příloha č. 15 Přiřazení základních uživatelů v průvodci instalace serverové části SAP BPC Příloha č. 16 Nastavení serverové části v průvodci instalace SAP BPC 88

89 Příloha č. 17 Průběh instalace serverové části SAP BPC Příloha č. 18 Vyplněná cesta k Anti-Cross Site Scripting Library 89

90 Příloha č. 19 Nastavení SAP BPC v průvodci instalace SP pro SAP BPC Příloha č. 20 Průběh instalace serverové části SAP BPC 90

91 Příloha č. 21 Nastavení IIS a virtuální cesty k SAP BPC Příloha č. 22 Složka s instalátory klientské části SAP BPC 91

92 Příloha č. 23 SAP BPC Server manager nastavení automatické aktualizace klientů 92

93 Příloha č. 24 SAP BPC Server manager Diagnostika nastavení Příloha č. 25 Potvrzení nastavení distribuce klienta na webovém rozhraní SAP BPC 93

94 Příloha č. 26 Menu zálohování a obnovy v SAP BPC Server manageru Příloha č. 27 Soubory s povinnými softwarovými komponentami pro klientskou část SAP BPC 94

95 Příloha č. 28 Spuštění instalace klientské části SAP BPC Příloha č. 29 Nabídka instalací klientu na webovém rozhraní SAP BPC 95

96 Příloha č. 30 Průvodce připojením klientské částky k SAP BPC adresa serveru Příloha č. 31 Průvodce připojením klientské částky k SAP BPC výběr prostředí 96

97 Příloha č. 32 Administrační klient SAP BPC připravený k připojení Příloha č. 33 Náhled administračního klienta SAP BPC 97

98 Příloha č. 34 Připojení EPM Add-inu k SAP BPC Příloha č. 35 Připojení EPM Add-inu k SAP BPC 98

99 Příloha č. 36 Připojený EPM Add-in k SAP BPC Příloha č. 37 Administrační klient přidání uživatele 99

100 Příloha č. 38 Administrační klient přidání uživatele Příloha č. 39 Administrační klient přidání uživatele 100

101 Příloha č. 40 Administrační klient úprava oprávnění Příloha č. 41 Administrační klient úprava prostředí 101

102 Příloha č. 42 Administrační klient přidání nového prostředí Příloha č. 43 Administrační klient přidání nového prostředí 102

103 Příloha č. 44 Administrační klient přidání nového prostředí 103

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování Kamil Juřík SharePoint MVP Lead Consultant & Platform Architect Kamil.Jurik@ProSharePoint.cz Systémové požadavky software Aneb co potřebujeme? 64-bit

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

a instalace programu COMSOL Multiphysics

a instalace programu COMSOL Multiphysics a instalace programu COMSOL Multiphysics Síťová licence (FNL) Stažení instalace Po úspěšném vytvoření Access Accountu (Uživatelského účtu), návod naleznete na odkazu níže: www.humusoft.cz/link/comsol-access

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1 What's New Verze dokumentu: 1.0 2014-05-09 Verze dokumentu Následující tabulka poskytuje přehled nejdůležitějších změn dokumentu. Verze Datum Popis 1.0 2014-05-09 První verze 2 All rights reserved. Verze

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Srovnání SQL serverů. Škálovatelnost a výkon. Express Workgroup Standard Enterprise Poznámky. Počet CPU 1 2 4 bez limitu Obsahuje podporu

Srovnání SQL serverů. Škálovatelnost a výkon. Express Workgroup Standard Enterprise Poznámky. Počet CPU 1 2 4 bez limitu Obsahuje podporu Srovnání SQL serverů Škálovatelnost a výkon Počet CPU 1 2 4 bez limitu Obsahuje podporu RAM 1 GB 3 GB bez limitu bez limitu vícejádrových (multicore) procesorů 64-bit podpora Windows on Windows (WOW) WOW

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.1 Datum: 11. listopadu 2010 Autor: Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Seznámení s proxy serverem 5 2 Návod k nastavení

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green 1 Úvod Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green Informační systém HELIOS Green používá víceúrovňovou architekturu, pro kterou je typické, že různé části systému pracují na různých počítačích s různými

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem Výchozí stav Virtualizace je na Vysoké škole polytechnické Jihlava intenzivně využívána při výuce předmětu Počítačové sítě I. (dále jen PS1), Počítačové sítě II. (dále jen PS2) a Operační systémy. Předměty

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 1. Instalace na straně serveru Instalace aplikace BB24 24x7 vyžaduje základní znalosti z administrace SQL serveru. Při dodržení následujícího

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Služba VPN umožňuje vstoupit do počítačové sítě UP téměř z každého místa na světě stejně plnohodnotně, jako by se uživatel nacházel v prostorách UP. Je tím umožněn

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA. Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0

POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA. Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0 POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Postup instalace JAVA pluginu... 4 2.1.1 Test instalace Java pluginu v prohlížeči...

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Nová dimenze rozhodovacího procesu

Nová dimenze rozhodovacího procesu Nová dimenze rozhodovacího procesu Marek Matoušek Pavel Mašek Data, nebo INFORMACE Využití dostupných firemních dat Několik systémů, mnoho různých dat Různé divize, různé potřeby Potřeba integrace dat

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

Průvodce instalací aplikace MIPS

Průvodce instalací aplikace MIPS Průvodce instalací aplikace MIPS Stažení souboru s aplikací MIPS Z internetových stránek Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. (http://www.vubp.cz) je ke stažení aplikace v komprimované podobě s

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

1. Přihlášení do systému CS OTE

1. Přihlášení do systému CS OTE 1. Přihlášení do systému CS OTE Po úspěšném provedení registrace získá výrobce přístup do centrálního informačního systému CS OTE, kde může spravovat své základní údaje. V první fázi budou k dispozici

Více

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Novell Open Enterprise Server Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Řízení sítí na těch nejstabilnějších základech Novell Open Enterprise Server Open Enterprise Server (OES) nabízí jedinečnou možnost

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System)

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System) Solution Center funguje jako jednotné centrum, které sleduje stav počítače, hlásí případné problémy a pomůže s jejich řešením (proto Solution Center centrum řešení). Aplikace je mnohem přívětivější pro

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Instalace na pobočky Manuál Vydání 1.1b Verze SW 1.4 Instalace na pobočky Aktualizace 17.3.2010 1 1. Instalace SW Kronos

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC ZE-NC526 pomocí Toolbox

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC ZE-NC526 pomocí Toolbox Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC ZE-NC526 pomocí Toolbox V 1.1 UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup k internetu. Chcete-li použít Toolbox, musíte

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Jak připravit IBM System x server pro zákazníka

Jak připravit IBM System x server pro zákazníka Martin Chalupnik Advisory Product Specialist 10 May 2011 Jak připravit IBM System x server pro zákazníka IBM Presentation Template Full Version Agenda: IBM Support Portal IBM Bootable Media Creator IBM

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Správa dat v podniku MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Důležité oblasti pro správu, uchovávání a využívání dat v podniku Něco z historie Řízení dat na úrovni podniku Data

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Vítáme Vás Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Pavel Moulis 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Co je IPAM definice, výzvy 2. VitalQIP

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více