SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:"

Transkript

1 SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu IČOIČ: DIČ: CZ se sídlem: Vinohradská 12, Praha 2 jednající: Mgr. art. Peter Duhan, generální ředitel (dále jen Budoucí prodávající ) a Obec Přerov nad Labem IČO: IČ: se sídlem obecního úřadu: Přerov nad Labem 38, Přerov nad Labem jednající: RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D, starostka obce (dále jen Budoucí kupující ) (Budoucí prodávající a Budoucí kupující každý také jako Smluvní strana a dohromady jako Smluvní strany ) Článek 1. Úvodní prohlášení 1.1. Budoucí prodávající je dle údajů v katastru nemovitostí výlučným vlastníkem následujících nemovitostí: pozemku parc. č. 128, ostatní plocha, o výměře dle katastru nemovitostí m 2 ; pozemku parc. č. 131, ostatní plocha, o výměře dle katastru nemovitostí m 2 ; pozemku parc. č. 1931, vodní plocha, o výměře dle katastru nemovitostí 561 m 2 ; vše v k. ú. Přerov nad Labem, obec Přerov nad Labem, zapsané Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 363, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy (dále jen Nemovitosti ) Budoucí prodávající prohlašuje, že výše uvedené Nemovitosti byly rozděleny geometrickým plánem č. [ ] ze dne [ ] vyhotoveného [ ] /2012 ze dne vyhotoveným Stavební geologií GEOMETRA spol. s r.o. (dále jen Geometrický plán ), který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy, a to tak, že: původní pozemek parc. č. 128 byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 128/7 o výměře dle Geometrického plánu 580 m 2 ; Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 1/12

2 původní pozemek parc. č. 131 byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 131/_/5 o výměře dle Geometrického plánu 22 m 2 ; původní pozemek parc. č byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 1931/_/5 o výměře dle Geometrického plánu 25 m 2 ; vše k.ú. Přerov nad Labem, obec Přerov nad Labem (dále jen Předmětné pozemky, každý samostatně pak jako Předmětný pozemek ) Budoucí kupující má zájem nabýt do svého vlastnictví výše uvedené Předmětné pozemky. Článek 2. Předmět Smlouvy 2.1. Smluvní strany se zavazují na výzvu druhé Smluvní strany do 45 kalendářních dnů po splnění poslední z podmínek uvedených v čl. 3 této Smlouvy, nejpozději však do , uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem bude závazek Budoucího prodávajícího prodat a převést své vlastnické právo k Předmětným pozemkům, a to se všemi součástmi a příslušenstvím vyjma zpevněných ploch, které nejsou vlastnictvím Budoucího prodávajícího, právy a povinnostmi, za podmínek stanovených touto Smlouvou a uvedenou kupní smlouvou a závazek Budoucího kupujícího za podmínek stanovených touto Smlouvou a kupní smlouvou Předmětné pozemky se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, převzít do svého vlastnictví a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu stanovenou(dále jen Kupní smlouva ). Kupní cena bude stanovena jako cenu cena administrativní znaleckým posudkem, a to v první fázi na základě znaleckého posudku, který v denbude vyhotoven podle oceňovacího předpisu platného ke dni podpisu kupníkupní smlouvy nebude starší šesti měsíců, a bude vyhotovený na náklady Budoucího prodávajícího soudním znalcem nebo znaleckým ústavem v oboru ekonomie, oceňování nemovitostí (popř. ceny a odhady nemovitostí) navrženým Budoucím prodávajícím (dále jen Kupní smlouva ).. Budoucí kupující si vyhrazuje právo nechat vypracovat na vlastní náklady revizní znalecký posudek, a to soudním znalcem nebo znaleckým ústavem v oboru ekonomie, oceňování nemovitostí (popř. ceny a odhady nemovitostí) dle vlastního výběru. V případě, že Budoucím kupujícím bude předložen znalecký posudek, v němž se zjištěná administrativní cena Předmětných pozemků bude lišit o více jak 20% od znaleckého posudku předloženého Budoucím prodávajícím, bude výsledná kupní cena stanovena aritmetickým průměrem obou zjištěných cen. Výzvu k uzavření Kupní smlouvy může podat kterákoli ze Smluvních stran do 30 kalendářních dnů po splnění poslední z podmínek uvedených v čl. 3 této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují Kupní smlouvu uzavřít ve znění, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy, s výhradou ustanovení odst. 2.2., 2.3., 2.4. a 2.5. této Smlouvy Pro případ, že v době uzavírání Kupní smlouvy nebude obsah Kupní smlouvy, jak je přiložena k této Smlouvě, odpovídat právním předpisům platným a účinným v dané době, Smluvní strany se zavazují Kupní smlouvu příslušně změnit tak, aby její obsah odpovídal platným a účinným právním předpisům (např. specifikaci Předmětných pozemků, způsob zápisu do příslušné evidence, apod.). Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 2/12

3 2.3. Pokud v době uzavírání Kupní smlouvy nebude jakékoli ustanovení/jakákoli ustanovení odpovídat skutečnosti, Smluvní strany se zavazují Kupní smlouvu změnit tak, aby veškerá její ustanovení odpovídala skutečnosti V případě chybějících údajů a jiných informací v Kupní smlouvě se Smluvní strany zavazují takové informace a údaje doplnit, a to podle stavu ke dni podpisu Kupní smlouvy Pokud v období mezi uzavřením této Smlouvy a Kupní smlouvy dojde ve smyslu příslušných katastrálních předpisů k přečíslování, rozdělení, sloučení, nebo jiné změně pozemkových parcel vymezujících příslušné Předmětné pozemky nebo kteréchkoli z nich, Smluvní strany se zavazují učinit veškeré potřebné kroky a uzavřít Kupní smlouvu tak, aby na jejím základě došlo k převodu vlastnického práva k takovým pozemkovým parcelám existujícím, tj. alespoň vyděleným geometrickým plánem, v době uzavření Kupní smlouvy, které budou odpovídat Předmětným pozemkům. Článek 3. Podmínky pro uzavření Kupní smlouvy 3.1. Předpokladem pro uzavření Kupní smlouvy dle odst je splnění všech následujících podmínek: Žaloba o vydání a vyklizení nemovitostí (žalobce v doplnění žaloby změnil petit a tedy žaloba na žalobu o určení vlastnictví k nemovitostem, o změně nebylo doposud formálně rozhodnuto), která založila řízení vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 15 C 10/2012 mezi Náboženskou obcí Církve československé husitské v Přerově nad Labem jako žalobcem a Budoucím prodávajícím jako žalovaným, jehož předmětem jsou mimo jiné Nemovitosti a tedy i Předmětné pozemky, bude pravomocně zamítnuta a ve věci nebude podáno dovolání ani ústavní stížnost a všechny lhůty pro podání dovolání a ústavní stížnosti marně uběhnou. V případě podání dovolání a/nebo ústavní stížnosti se tato podmínka považuje za splněnou až v okamžiku, kdy bude rozhodnuto o dovolání a/nebo ústavní stížnosti a tímto rozhodnutím nebude rozhodnutí o zamítnutí žaloby zrušeno. Budoucí prodávající se zavazuje Budoucího kupující o splnění této podmínky bez zbytečného odkladu po jejím splnění informovat. A ZÁROVEŇ Stran Předmětných pozemků ani Nemovitostí nebude vedeno žádné další soudní nebo správní řízení týkající se byť jen částečně vlastnického práva k Předmětným pozemkům nebo Nemovitostem. A ZÁROVEŇ Nabude účinnosti zákon, kterým bude zrušen 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a zároveň platné a účinné právní předpisy České republiky nebudou žádným Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 3/12

4 A ZÁROVEŇ způsobem zakazovat nebo omezovat převod Předmětných pozemků ani Nemovitostí ani obecně ani konkrétně z Budoucího prodávajícího na Budoucího kupujícího Bude platný a účinný zákon předpokládaný ustanovením 29 zákona 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a Předmětné pozemky ani Nemovitosti buď nebudou předmětem takového zákona, a/nebo žádost o vydání Předmětných pozemků nebo Nemovitostí oprávněnou osobou bude pravomocně zamítnuta příslušnými orgány nebo soudy, a/nebo marně uběhnou všechny lhůty pro podání žádosti o vydání Předmětných pozemků nebo Nemovitostí, a/nebo Předmětné pozemky ani Nemovitosti nebudou z jiného důvodu způsobilé být vydány na základě uvedeného zákona. A ZÁROVEŇ Česká republika k písemné výzvě Budoucího prodávajícího, která bude splňovat veškeré náležitosti pro takovou výzvu vyžadované právními předpisy České republiky platnými a účinnými v době učinění výzvy, nevyužije ve lhůtě stanovené ve výzvě svého předkupního práva k Předmětným pozemkům založeného smlouvou o převodu nemovitostí mezi Československým rozhlasem jako předávajícím a Českým rozhlasem jako nabyvatelem ze dne Budoucí prodávající se zavazuje nabídnout Předmětné pozemky České republice ke koupi do 10 pracovních dnů od splnění poslední z podmínek uvedených v bodech , , a této Smlouvy. Budoucí prodávající se dále zavazuje Budoucího prodávajícího bez zbytečného odkladu vyrozumět o tom, že Česká republika nevyužila ve stanovené lhůtě svého předkupního práva, nebo vydala potvrzení o tom, že se vzdává předkupního práva k Předmětným pozemkům, nebo vydala potvrzení o neexistenci uvedeného zástavníhopředkupního práva. A ZÁROVEŇ Uzavření Kupní smlouvy schválí Rada Českého rozhlasu dle 9 odst. 7 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. A ZÁROVEŇ Předmětné pozemky nebudou zatíženy žádnými zástavními právy, věcnými břemeny, právy nájmu ani žádnými jinými právy třetích osob, vyjma věcného břemene předpokládaného v odst.4.3., ani žádnými jinými závadami právní povahy, které by jakkoli omezovaly vlastnické právo k Předmětným pozemkům nebo znemožňovaly nabytí vlastnického práva k Předmětným pozemkům Bude-li pro potřeby vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí požadován kvalifikovaný souhlas příslušného správního orgánu (stavebního úřadu) s dělením a Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 4/12

5 scelováním pozemků, musí být tento souhlas zajištěn nejpozději ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Článek 4. Prohlášení 4.1. Budoucí prodávající uvádí, že v minulosti byla vlastníkem Nemovitostí a tedy i Předmětných pozemků Náboženská obec Církve československé husitské, která uvedené pozemky v dobách komunistického režimu zcizila na základě směnné smlouvy. Nemovitosti a tedy i Předmětné pozemky mohou být vzhledem k výše uvedenému předmětem majetkových restitucí či restitucí církevních, tj. majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi, dle příslušných právních předpisů Budoucí prodávající prohlašuje, že Nemovitosti, tj. i Předmětné pozemky jsou předmětem soudního řízení vedeného u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 15 C 10/2012 na základě žaloby o vydání a vyklizení nemovitostí (žalobce v doplnění žaloby změnil petit a tedy žaloba na žalobu o určení vlastnictví k nemovitostem, o změně nebylo doposud formálně rozhodnuto) mezi Náboženskou obcí Církve československé husitské v Přerově nad Labem jako žalobcem a Budoucím prodávajícím jako žalovaným Budoucí prodávající prohlašuje, že dne uzavřel se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 847/8, PSČ , smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. V souvislosti s touto smlouvou o smlouvě budoucí může přes Předmětný pozemek parc. č. 128/_,/7, jak je definován výše, v budoucnu vést část distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jak je soustava definována v uvedené smlouvě o smlouvě budoucí, a Předmětný pozemek parc. č. 128/_,/7, jak je definován výše, může být zatížen věcným břemenem umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakož i dalšími omezeními s tím souvisejícími, včetně zákonného ochranného pásma. Budoucí kupující podpisem této Smlouvy prohlašuje, že před jejím podpisem se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se všemi přílohami včetně přesného vedení distribuční sítě seznámil Budoucí prodávající prohlašuje, že k Nemovitostem, tedy i k Předmětným pozemkům existuje předkupní právo České republiky Budoucí prodávající prohlašuje, že s výjimkou výše uvedeného na Předmětných pozemcích, jak jsou vymezeny výše, neváznou žádná zástavní práva ani věcná břemena či práva třetích osob, ani žádná jiná práva, jako např. právo odpovídající věcnému břemenu, jakož ani žádné dluhy, závazky, souhlasy, přísliby ani jiné závady, na které by bylo nutné Budoucího kupujícího upozornit. Budoucí prodávající dále prohlašuje, že Předmětné pozemky nejsou předmětem smluv, jejichž účinnost ke dni podpisu této smlouvy ještě nenastala, jako i že Předmětné pozemky nejsou předmětem zejména žádného rozhodnutí příslušného soudu, správního úřadu, na základě kterého by Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 5/12

6 Budoucímu prodávajícímu vznikla povinnost Předmětné pozemky prodat, vydat nebo jim bylo zamezeno provádět jiné úkony (např. stavební uzávěra) Současně Budoucí prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy Předmětnými pozemky neručí ve prospěch třetích osob ani s nimi jinak nezajišťuje závazky své či závazky třetích osob, že nedošlo k přenechání užívání Předmětných pozemků třetím osobám a/nebo že nebyly učiněny žádné právní úkony, na základě kterých by Předmětné pozemky změnily vlastníka Budoucí prodávající seznámil Budoucího kupujícího se skutečným stavem Předmětných pozemků a Budoucí kupující prohlašuje, že si Předmětné pozemky prohlédl a neměl ke dni podpisu této Smlouvy ke skutečnému stavu Předmětných pozemků žádných námitek Budoucí kupující prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že každé zcizení nemovitosti ve vlastnictví Českého rozhlasu je dle 9 odst. 7 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, nutné předem schválit Radou Českého rozhlasu, jinak je právní úkon neplatný. Budoucí kupující bere na vědomí skutečnost, že Rada Českého rozhlasu je samostatný orgán, na jehož rozhodování nemá Budoucí prodávající vliv Tato Smlouva zaniká: Článek 5. Trvání Smlouvy marným uplynutím maximální lhůty pro uzavření Kupní smlouvy dle odst. 2.1., tj. ve lhůtě nedojde ke splnění všech podmínek podle čl. 3.; uzavřením Kupní smlouvy; kdykoli na základě dohody Smluvních stran; Předmětné pozemky nebo Nemovitosti přejdou na základě rozhodnutí soudu nebo správního orgánu do vlastnictví třetí osoby, nebo bude vlastnické právo třetích osob k Předmětným pozemkům nebo Nemovitostem určeno. Článek 6. Závěrečná ustanovení 6.1. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla dne [ ] schválena zastupitelstvem obce Přerov nad Labem dle ustanovení 41 odst. 2 ve spojení s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dne [ ] s ní udělila souhlas Rada Českého rozhlasu dle 9 odst. 7 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. Rozhodnutí zastupitelstva o schválení tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 6/12

7 Smlouvy, a souhlas Rady tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, za předpokladu, že podmínky odst byly splněny Smluvní strany se dohodly, že Budoucí kupující není oprávněn převést svá práva z této Smlouvy na třetí osobu Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, zejména, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek Tato Smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníkpříslušnými ustanoveními občanského zákoníku Nicotnost, neúčinnost, neplatnost, nevykonatelnost či neproveditelnost jednoho nebo více ustanovení této Smlouvy se nedotýkají platnosti a účinnosti této Smlouvy. Na místo nicotného, neúčinného, neplatného, nevykonatelného nebo neproveditelného ustanovení nastoupí takové ustanovení, které odpovídá hospodářskému a právnímu účelu této smlouvy a je v souladu se stávající právní úpravou Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to: 1. Výpis z katastru nemovitostí 2. Geometrický plán 3. Kupní smlouva 4. Schválení zastupitelstva 5. Souhlas Rady 6. Dokumenty zřízení věcného břemene se všemi přílohami včetně přesného vedení distribuční sítě V dne V dne Obec Přerov nad Labem RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D, starostka obce Český rozhlas Mgr. art. Peter Duhan, generální ředitel Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 7/12

8 Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Kupní smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu IČOIČ: DIČ: CZ se sídlem: Vinohradská 12, Praha 2 jednající: [ ] (dále jen Prodávající ) a Obec Přerov nad Labem IČO: IČ: se sídlem obecního úřadu: Přerov nad Labem 38, Přerov nad Labem jednající: [ ] (dále jen Kupující ) (Prodávající a Kupující každý také jako Smluvní strana a dohromady jako Smluvní strany ) Článek 1. Úvodní prohlášení 1.1. Prodávající je dle údajů v katastru nemovitostí výlučným vlastníkem následujících nemovitostí: pozemku parc. č. 128; pozemku parc. č. 131; pozemku parc. č. 1931; vše v k. ú. Přerov nad Labem, obec Přerov nad Labem, zapsané Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 363, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy V odst této Kupní smlouvy uvedené pozemky byly rozděleny geometrickým plánem č. [ ] ze dne [ ] vyhotoveného [ ] /2012 ze dne vyhotoveným Stavební geologií GEOMETRA spol. s r.o. ( (dále jen Geometrický plán ), který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy, a to tak, že: původní pozemek parc. č. 128 byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 128/_/7 o výměře dle Geometrického plánu m 2 ; původní pozemek parc. č. 131 byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 131/_/5 o výměře dle Geometrického plánu 22 m 2 ; Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 8/12

9 původní pozemek parc. č byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 1931/_/5 o výměře dle Geometrického plánu 25 m 2 ; vše k.ú. Přerov nad Labem, obec Přerov nad Labem (dále jen Nemovitosti ) Prodávající a Kupující uzavřeli dne smlouvu o smlouvě budoucí kupní, jejímž předmětem je uzavření kupní smlouvy na prodej/koupi Nemovitostí, jak jsou tyto vymezeny v Geometrickém plánu (dále jen SoSB ). Na základě SoSB vyzval [kdo] dne po splnění všech podmínek v SoSB [koho] k uzavření této Kupní smlouvy, což Smluvní strany v souladu s uvedenou SoSB tímto činí. Článek 2. Předmět Kupní smlouvy Prodávající touto Kupní smlouvou prodává a převádí své vlastnické právo k Nemovitostem, tj. pozemku parc. č. 128/7 o výměře dle Geometrického plánu 580 m 2, pozemku parc. č. 131/5 o výměře dle Geometrického plánu 22 m 2 a pozemku parc. č. 1931/5 o výměře dle Geometrického plánu 25 m 2, vše v k.ú. Přerov nad Labem, na Kupujícího, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, vyjma zpevněných ploch, které nejsou vlastnictvím Prodávajícího, právy a povinnostmi, za podmínek stanovených tototouto Kupní smlouvou a Kupující Nemovitosti za podmínek stanovených touto Kupní smlouvou od Prodávajícího kupuje a do svého výlučného vlastnictví nabývá a zavazuje se za to Prodávajícímu zaplatit kupní cenu uvedenou níže v článku 3. této Kupní smlouvy. Článek 3. Kupní cena 3.1. Kupní cena za Nemovitosti byla v souladu s SoSB a dohodou Smluvních stran stanovena jako cena administrativní zjištěná znaleckým posudkem vyhotoveným ze dne č. a činí celkem [ ],- Kč (slovy: [ ] korun českých) (dále jen Kupní cena ), když rozepsaně činí: pozemek parc. č. 128/ /7 - kupní cena..,- Kč pozemek parc. č. 131/ /5 - kupní cena..,- Kč pozemek parc. č. 1931/ /5 - kupní cena..,- Kč Takto sjednaná kupní cena v sobě nezahrnuje DPH, které bude ke Kupní ceně připočteno v zákonné výši Kupující se zavazuje uhradit 50% Kupní cenuceny na bankovní účet Prodávajícího č. vedený u, a to do 5 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy. Nebude-li Kupní cena uhrazena v plné výši ve lhůtě uvedené v předchozí větězbývajících 50% Kupní ceny se Kupující zavazuje uhradit rovněž na bankovní účet Prodávajícího č. vedený u, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení příslušného katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva k Nemovitostem ve prospěch Kupujícího. Nebude-li Kupní cena uhrazena v plné výši ve lhůtách uvedených v předchozích větách, má Prodávající právo Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 9/12

10 od Kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení je Prodávající povinen učinit písemně a adresovat jej Kupujícímu na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Kupní smlouvy. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení Kupujícímu. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže Kupující přijetí písemnosti odmítne, popř. pokud bude písemnost držitelem poštovní licence vrácena Prodávajícímu jako nedoručitelná. Článek 4. Prohlášení 4.1. Prodávající prohlašuje, že na pozemku parc. č. 128/_/7 v k.ú. Přerov nad Labem je umístěna část distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČOIČ: , se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 847/8, PSČ , a že na daném pozemku vázne věcné břemeno umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakož i další případná omezení s umístěním distribuční soustavy související, včetně zákonného ochranného pásma Prodávající prohlašuje, že s výjimkou výše v tomto čl. 4. uvedeného na Nemovitostech neváznou žádné dluhy, věcná břemena nebo zástavní práva ani jiné právní či věcné vady, že Nemovitosti nejsou přenechány třetí osobě k užívání či jakýmkoli způsobem zatíženy, ani ohledně nich nejsou uzavřeny žádné kupní, darovací či jiné smlouvy, které by jakkoli omezovaly či znemožňovaly nabytí nebo výkon vlastnického práva k Nemovitostem kupujícími, ani tyto Nemovitosti nebyla užity jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva. Prodávající dále prohlašuje, že ohledně Nemovitostí není vedeno žádné soudní či jiné řízení, týkající se Nemovitostí, způsobilé nabytí vlastnictví k Nemovitostem nebo výkon vlastnického práva k nim nepříznivě ovlivnit, ani že si není vědom žádného sporu týkajícího se Nemovitostí, způsobilého nepříznivě ovlivnit výkon vlastnického práva Kupujícího Prodávající seznámil Kupujícího se skutečným stavem Nemovitostí a Kupující prohlašuje, že si Nemovitosti prohlédl a neměl ke dni podpisu této Kupní smlouvy ke skutečnému stavu Nemovitostí žádných námitek Pokud by se projevilo nepravdivým některé z prohlášení Prodávajícího uvedené v odst.4.2., sjednává se právo Kupujícího odstoupit od této Kupní smlouvy. Odstoupení je Kupující povinen učinit písemně a adresovat jej Prodávajícímu na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Kupní smlouvy. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení Prodávajícímu. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže Prodávající přijetí písemnosti odmítne, popř. pokud bude písemnost držitelem poštovní licence vrácena Kupujícímu jako nedoručitelná. Zároveň se pro tento případ sjednává závazek Prodávajícího vrátit Kupujícímu zaplacenou kupní cenu a uhradit mu veškerou souvisejícně vzniklou škodu. Článek 5. Ostatní ujednání Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 10/12

11 5.1. Prodávající se zavazuje, že ode dne podpisu této Kupní smlouvy až do doby rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva k Nemovitostem ve prospěch Kupujícího nezatíží Nemovitosti zástavním právem smluvním či zákonným, nebude Nemovitostmi ručit ve prospěch třetích osob či jinak s nimi zajišťovat své závazky nebo závazky třetích osob, nepřenechá Nemovitosti k užívání třetím osobám bez ohledu na právní titul užívání nebo neučiní žádný právní úkon, na základě kterého by Nemovitosti do doby podpisu Kupní smlouvy změnily vlastníka Smluvní strany zároveň s touto Kupní smlouvou podepsali i návrh na vklad vlastnického práva Kupujícího k Nemovitostem. Smluvní strany se dohodly, že návrh podá Prodávající, a to bezodkladně poté, co bude Prodávajícímu zaplacenazaplaceno 50% Kupní cenaceny. Smluvní strany sjednávají, že správní poplatek spojený se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí Kupující. Daň z převodu Nemovitostí hradí Prodávající. Článek 6. Závěrečná ustanovení 6.1. Smluvní strany prohlašují, že Kupní smlouva byla dne [ ] schválena zastupitelstvem obce Přerov nad Labem dle ustanovení 41 odst. 2 ve spojení s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dne [ ] s ní udělila souhlas Rada Českého rozhlasu dle 9 odst. 7 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. Rozhodnutí zastupitelstva o schválení tvoří přílohu č. 2 Kupní smlouvy, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy, a souhlas Rady tvoří přílohu č. 3 této Kupní smlouvy, která je nedílnou součástí Kupní smlouvy Tato Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, za předpokladu, že podmínky odst byly splněny Smluvní strany se dohodly, že Kupující není oprávněn převést svá práva z této Kupní smlouvy na třetí osobu Smluvní strany prohlašují, že tato Kupní smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, zejména, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek Nicotnost, neúčinnost, neplatnost, nevykonatelnost či neproveditelnost jednoho nebo více ustanovení této Kupní smlouvy se nedotýkají platnosti a účinnosti této Kupní smlouvy. Na místo nicotného, neúčinného, neplatného, nevykonatelného nebo neproveditelného ustanovení nastoupí takové ustanovení, které odpovídá hospodářskému a právnímu účelu této smlouvy a je v souladu se stávající právní úpravou Tato Kupní smlouva se vyhotovuje v pětišesti stejnopisech, z nichž Kupující obdrží po dvou vyhotoveních, Prodávající po jednom vyhotovení a dvě vyhotovení. Čtyři vyhotovení Kupní smlouvy jsou určena pro potřeby katastru nemovitostí za účelem Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 11/12

12 vkladu vlastnického práva. do katastru nemovitostí, Prodávající a Kupující si ponechají po jednom vyhotovení pro informaci. Na jednom vyhotovení Kupní smlouvy určeném pro potřeby vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí musí být pravost podpisů účastníků legalizována Tato Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky Nedílnou součástí této Kupní smlouvy jsou její přílohy, a to: 1. Výpis z katastru nemovitostí 2. Geometrický plán 3. Schválení zastupitelstva 4. Souhlas Rady 5. Dokumenty zřízení věcného břemene se všemi přílohami včetně přesného vedení distribuční sítě 6. V dne V dne MěstoObec Přerov nad Labem [ ] Český rozhlas [ ] Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 12/12

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená Příloha smlouvy č.3: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule Kupní smlouva o prodeji nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění změn a

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci Smluvní strany: TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČO: 28333012 DIČ: CZ28333012 zapsaná u Krajského soudu v Brně, odd.

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Příloha č. 2 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol jednající:... IČ:. 60460709, DIČ: CZ60460709

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana )

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana ) KUPNÍ SMLOUVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 44555601 se sídlem Pasteurova 1, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem č. ú. 260118822/0300

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/2. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/2. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/2 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Příloha E- vyhlášky č.2 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Příloha č. 1 návrh smlouvy Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2079 a 2128 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) Univerzita Hradec Králové se sídlem Rokitanského 62, Hradec Králové, 500 03, IČ: 62690094, DIČ: CZ62690094, zastupující doc.

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Smluvní strany: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále jen

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

Smlouva o prodeji koně

Smlouva o prodeji koně MAENTIVA GALOPP, S.R.O. Smlouva o prodeji koně valach, plemene A1/1 Dangerous Gleam (GER) Generous (IRE) - Dyveke (GER)(Lando) Narozen : 30.1.2009 Mgr. Jan Kužel XX.XX.XXXX [Předmětem této smlouvy je prodej

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.5. 2007 Bod pořadu jednání: Věc: Řešení soudního sporu : RS PLUS SYSTÉM, s.r.o. Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová,

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Příloha č. 3 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) I. Smluvní strany Nový Jenštejn a.s. se sídlem: Praha 1, Palackého 715 IČ: 27618277,

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Moravec Alexandr a Moravcová Helena Dlouhý Most 121,46312 (dále jen strana "Budoucí na straně jedné a povinná") Obec Dlouhý Most, IČO: 46744941, Se sídlem: č.p. 193,463 12 Dlouhý Most, zastoupená: Ing.

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. IMMOINVEST Development s.r.o. se sídlem Praha 2, Třebízského 1388/7, PSČ 120 00 IČ: 256 85 899, č.ú.../0100, Komerční banka a.s. zapsaná v obchodním rejstříku

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-L2-0XXX uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN THÉTA s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice Centrála: Masarykovo náměstí 193/20 405 01 Děčín I tel.: +420 412 514 521 fax: +420 412 514 520 Pobočka Podmokly: Zbrojnická ulice 77 (na ul. Prokopa Holého) 405 02 Děčín IV-Podmokly tel.: +420 413 034

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. ( zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících Zastupitelstvem

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 132/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 118 ze dne 02.03.2015 Návrh souhlasného prohlášení o neplatnosti kupní smlouvy č. 2012/00399/8.1, uzavřené dne 30.1.2013 mezi hl.

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:...

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... uzavřená podle ustanovení 59 odst. 2 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění a 1257 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Líbeznický dvur NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

Líbeznický dvur NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY Smlouva o budoucí kupní smlouvě Identifikační číslo: číslo pozemku bez lomítka KM Developers s.r.o. se sídlem: Dušní 112/16, 110 00 Praha 1 IČO: 26081300 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

IV-12-4012374/02. název stavby: LBC, DLOUHÝ MOST, 122/2, KNN BLAŽEK. Článek I. Prohlášení o právním a faktickém

IV-12-4012374/02. název stavby: LBC, DLOUHÝ MOST, 122/2, KNN BLAŽEK. Článek I. Prohlášení o právním a faktickém - Obec Dlouhý Most. IČO: 46744941. bytem: Dlouhý Most 193J63 41,/ zástupce: ~ "'#.-:-:.~f:.1!(f'!!..~.~ ~. funkce:?f.~~.f.!?-.-:f. telefonní číslo:!!ť.r..f.'i..r...~.(ř. :;;:;)",. email: ~ '!??!~.{!1I.:7~~I(Ý./l~(9"

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA Ing. Luboš Smrčka, CSc., Opatovická 17/159, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka SCHUSS

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: I. Smluvní strany JUDr. Petr Moravec se sídlem

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Právní rámec převodu družstevního podílu

Právní rámec převodu družstevního podílu Právní rámec převodu družstevního podílu Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích: Převod družstevního podílu 599 Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 0809201501

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 0809201501 AUKČNÍ VYHLÁŠKA 0809201501 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Aukce se řídí přiměřeně

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

K U P NÍ SM LOUVA. k u p n í s m l o u v u a. I. Specifikace nemovitostí ve vlastnictví prodávajícího

K U P NÍ SM LOUVA. k u p n í s m l o u v u a. I. Specifikace nemovitostí ve vlastnictví prodávajícího K U P NÍ SM LOUVA 1. Město Český Krumlov se sídlem: Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov Vnitřní Město IČ: 00245836 zastoupené Ing.Lubošem Jedličkou-starostou města Bankovní spojení:, č.ú. jako prodávající

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K

KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K uzavřená podle ust. ~ 588 až ~ 610 občanského zákoníku Účastníci smlouvy: Městská část Praha 11 se sídlem Ocelíkova 672, Praha 4, PSC 149 41 zastoupená zástupcem starostky Ing.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více