SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:"

Transkript

1 SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu IČOIČ: DIČ: CZ se sídlem: Vinohradská 12, Praha 2 jednající: Mgr. art. Peter Duhan, generální ředitel (dále jen Budoucí prodávající ) a Obec Přerov nad Labem IČO: IČ: se sídlem obecního úřadu: Přerov nad Labem 38, Přerov nad Labem jednající: RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D, starostka obce (dále jen Budoucí kupující ) (Budoucí prodávající a Budoucí kupující každý také jako Smluvní strana a dohromady jako Smluvní strany ) Článek 1. Úvodní prohlášení 1.1. Budoucí prodávající je dle údajů v katastru nemovitostí výlučným vlastníkem následujících nemovitostí: pozemku parc. č. 128, ostatní plocha, o výměře dle katastru nemovitostí m 2 ; pozemku parc. č. 131, ostatní plocha, o výměře dle katastru nemovitostí m 2 ; pozemku parc. č. 1931, vodní plocha, o výměře dle katastru nemovitostí 561 m 2 ; vše v k. ú. Přerov nad Labem, obec Přerov nad Labem, zapsané Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 363, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy (dále jen Nemovitosti ) Budoucí prodávající prohlašuje, že výše uvedené Nemovitosti byly rozděleny geometrickým plánem č. [ ] ze dne [ ] vyhotoveného [ ] /2012 ze dne vyhotoveným Stavební geologií GEOMETRA spol. s r.o. (dále jen Geometrický plán ), který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy, a to tak, že: původní pozemek parc. č. 128 byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 128/7 o výměře dle Geometrického plánu 580 m 2 ; Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 1/12

2 původní pozemek parc. č. 131 byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 131/_/5 o výměře dle Geometrického plánu 22 m 2 ; původní pozemek parc. č byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 1931/_/5 o výměře dle Geometrického plánu 25 m 2 ; vše k.ú. Přerov nad Labem, obec Přerov nad Labem (dále jen Předmětné pozemky, každý samostatně pak jako Předmětný pozemek ) Budoucí kupující má zájem nabýt do svého vlastnictví výše uvedené Předmětné pozemky. Článek 2. Předmět Smlouvy 2.1. Smluvní strany se zavazují na výzvu druhé Smluvní strany do 45 kalendářních dnů po splnění poslední z podmínek uvedených v čl. 3 této Smlouvy, nejpozději však do , uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem bude závazek Budoucího prodávajícího prodat a převést své vlastnické právo k Předmětným pozemkům, a to se všemi součástmi a příslušenstvím vyjma zpevněných ploch, které nejsou vlastnictvím Budoucího prodávajícího, právy a povinnostmi, za podmínek stanovených touto Smlouvou a uvedenou kupní smlouvou a závazek Budoucího kupujícího za podmínek stanovených touto Smlouvou a kupní smlouvou Předmětné pozemky se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, převzít do svého vlastnictví a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu stanovenou(dále jen Kupní smlouva ). Kupní cena bude stanovena jako cenu cena administrativní znaleckým posudkem, a to v první fázi na základě znaleckého posudku, který v denbude vyhotoven podle oceňovacího předpisu platného ke dni podpisu kupníkupní smlouvy nebude starší šesti měsíců, a bude vyhotovený na náklady Budoucího prodávajícího soudním znalcem nebo znaleckým ústavem v oboru ekonomie, oceňování nemovitostí (popř. ceny a odhady nemovitostí) navrženým Budoucím prodávajícím (dále jen Kupní smlouva ).. Budoucí kupující si vyhrazuje právo nechat vypracovat na vlastní náklady revizní znalecký posudek, a to soudním znalcem nebo znaleckým ústavem v oboru ekonomie, oceňování nemovitostí (popř. ceny a odhady nemovitostí) dle vlastního výběru. V případě, že Budoucím kupujícím bude předložen znalecký posudek, v němž se zjištěná administrativní cena Předmětných pozemků bude lišit o více jak 20% od znaleckého posudku předloženého Budoucím prodávajícím, bude výsledná kupní cena stanovena aritmetickým průměrem obou zjištěných cen. Výzvu k uzavření Kupní smlouvy může podat kterákoli ze Smluvních stran do 30 kalendářních dnů po splnění poslední z podmínek uvedených v čl. 3 této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují Kupní smlouvu uzavřít ve znění, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy, s výhradou ustanovení odst. 2.2., 2.3., 2.4. a 2.5. této Smlouvy Pro případ, že v době uzavírání Kupní smlouvy nebude obsah Kupní smlouvy, jak je přiložena k této Smlouvě, odpovídat právním předpisům platným a účinným v dané době, Smluvní strany se zavazují Kupní smlouvu příslušně změnit tak, aby její obsah odpovídal platným a účinným právním předpisům (např. specifikaci Předmětných pozemků, způsob zápisu do příslušné evidence, apod.). Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 2/12

3 2.3. Pokud v době uzavírání Kupní smlouvy nebude jakékoli ustanovení/jakákoli ustanovení odpovídat skutečnosti, Smluvní strany se zavazují Kupní smlouvu změnit tak, aby veškerá její ustanovení odpovídala skutečnosti V případě chybějících údajů a jiných informací v Kupní smlouvě se Smluvní strany zavazují takové informace a údaje doplnit, a to podle stavu ke dni podpisu Kupní smlouvy Pokud v období mezi uzavřením této Smlouvy a Kupní smlouvy dojde ve smyslu příslušných katastrálních předpisů k přečíslování, rozdělení, sloučení, nebo jiné změně pozemkových parcel vymezujících příslušné Předmětné pozemky nebo kteréchkoli z nich, Smluvní strany se zavazují učinit veškeré potřebné kroky a uzavřít Kupní smlouvu tak, aby na jejím základě došlo k převodu vlastnického práva k takovým pozemkovým parcelám existujícím, tj. alespoň vyděleným geometrickým plánem, v době uzavření Kupní smlouvy, které budou odpovídat Předmětným pozemkům. Článek 3. Podmínky pro uzavření Kupní smlouvy 3.1. Předpokladem pro uzavření Kupní smlouvy dle odst je splnění všech následujících podmínek: Žaloba o vydání a vyklizení nemovitostí (žalobce v doplnění žaloby změnil petit a tedy žaloba na žalobu o určení vlastnictví k nemovitostem, o změně nebylo doposud formálně rozhodnuto), která založila řízení vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 15 C 10/2012 mezi Náboženskou obcí Církve československé husitské v Přerově nad Labem jako žalobcem a Budoucím prodávajícím jako žalovaným, jehož předmětem jsou mimo jiné Nemovitosti a tedy i Předmětné pozemky, bude pravomocně zamítnuta a ve věci nebude podáno dovolání ani ústavní stížnost a všechny lhůty pro podání dovolání a ústavní stížnosti marně uběhnou. V případě podání dovolání a/nebo ústavní stížnosti se tato podmínka považuje za splněnou až v okamžiku, kdy bude rozhodnuto o dovolání a/nebo ústavní stížnosti a tímto rozhodnutím nebude rozhodnutí o zamítnutí žaloby zrušeno. Budoucí prodávající se zavazuje Budoucího kupující o splnění této podmínky bez zbytečného odkladu po jejím splnění informovat. A ZÁROVEŇ Stran Předmětných pozemků ani Nemovitostí nebude vedeno žádné další soudní nebo správní řízení týkající se byť jen částečně vlastnického práva k Předmětným pozemkům nebo Nemovitostem. A ZÁROVEŇ Nabude účinnosti zákon, kterým bude zrušen 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a zároveň platné a účinné právní předpisy České republiky nebudou žádným Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 3/12

4 A ZÁROVEŇ způsobem zakazovat nebo omezovat převod Předmětných pozemků ani Nemovitostí ani obecně ani konkrétně z Budoucího prodávajícího na Budoucího kupujícího Bude platný a účinný zákon předpokládaný ustanovením 29 zákona 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a Předmětné pozemky ani Nemovitosti buď nebudou předmětem takového zákona, a/nebo žádost o vydání Předmětných pozemků nebo Nemovitostí oprávněnou osobou bude pravomocně zamítnuta příslušnými orgány nebo soudy, a/nebo marně uběhnou všechny lhůty pro podání žádosti o vydání Předmětných pozemků nebo Nemovitostí, a/nebo Předmětné pozemky ani Nemovitosti nebudou z jiného důvodu způsobilé být vydány na základě uvedeného zákona. A ZÁROVEŇ Česká republika k písemné výzvě Budoucího prodávajícího, která bude splňovat veškeré náležitosti pro takovou výzvu vyžadované právními předpisy České republiky platnými a účinnými v době učinění výzvy, nevyužije ve lhůtě stanovené ve výzvě svého předkupního práva k Předmětným pozemkům založeného smlouvou o převodu nemovitostí mezi Československým rozhlasem jako předávajícím a Českým rozhlasem jako nabyvatelem ze dne Budoucí prodávající se zavazuje nabídnout Předmětné pozemky České republice ke koupi do 10 pracovních dnů od splnění poslední z podmínek uvedených v bodech , , a této Smlouvy. Budoucí prodávající se dále zavazuje Budoucího prodávajícího bez zbytečného odkladu vyrozumět o tom, že Česká republika nevyužila ve stanovené lhůtě svého předkupního práva, nebo vydala potvrzení o tom, že se vzdává předkupního práva k Předmětným pozemkům, nebo vydala potvrzení o neexistenci uvedeného zástavníhopředkupního práva. A ZÁROVEŇ Uzavření Kupní smlouvy schválí Rada Českého rozhlasu dle 9 odst. 7 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. A ZÁROVEŇ Předmětné pozemky nebudou zatíženy žádnými zástavními právy, věcnými břemeny, právy nájmu ani žádnými jinými právy třetích osob, vyjma věcného břemene předpokládaného v odst.4.3., ani žádnými jinými závadami právní povahy, které by jakkoli omezovaly vlastnické právo k Předmětným pozemkům nebo znemožňovaly nabytí vlastnického práva k Předmětným pozemkům Bude-li pro potřeby vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí požadován kvalifikovaný souhlas příslušného správního orgánu (stavebního úřadu) s dělením a Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 4/12

5 scelováním pozemků, musí být tento souhlas zajištěn nejpozději ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Článek 4. Prohlášení 4.1. Budoucí prodávající uvádí, že v minulosti byla vlastníkem Nemovitostí a tedy i Předmětných pozemků Náboženská obec Církve československé husitské, která uvedené pozemky v dobách komunistického režimu zcizila na základě směnné smlouvy. Nemovitosti a tedy i Předmětné pozemky mohou být vzhledem k výše uvedenému předmětem majetkových restitucí či restitucí církevních, tj. majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi, dle příslušných právních předpisů Budoucí prodávající prohlašuje, že Nemovitosti, tj. i Předmětné pozemky jsou předmětem soudního řízení vedeného u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 15 C 10/2012 na základě žaloby o vydání a vyklizení nemovitostí (žalobce v doplnění žaloby změnil petit a tedy žaloba na žalobu o určení vlastnictví k nemovitostem, o změně nebylo doposud formálně rozhodnuto) mezi Náboženskou obcí Církve československé husitské v Přerově nad Labem jako žalobcem a Budoucím prodávajícím jako žalovaným Budoucí prodávající prohlašuje, že dne uzavřel se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 847/8, PSČ , smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. V souvislosti s touto smlouvou o smlouvě budoucí může přes Předmětný pozemek parc. č. 128/_,/7, jak je definován výše, v budoucnu vést část distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jak je soustava definována v uvedené smlouvě o smlouvě budoucí, a Předmětný pozemek parc. č. 128/_,/7, jak je definován výše, může být zatížen věcným břemenem umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakož i dalšími omezeními s tím souvisejícími, včetně zákonného ochranného pásma. Budoucí kupující podpisem této Smlouvy prohlašuje, že před jejím podpisem se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se všemi přílohami včetně přesného vedení distribuční sítě seznámil Budoucí prodávající prohlašuje, že k Nemovitostem, tedy i k Předmětným pozemkům existuje předkupní právo České republiky Budoucí prodávající prohlašuje, že s výjimkou výše uvedeného na Předmětných pozemcích, jak jsou vymezeny výše, neváznou žádná zástavní práva ani věcná břemena či práva třetích osob, ani žádná jiná práva, jako např. právo odpovídající věcnému břemenu, jakož ani žádné dluhy, závazky, souhlasy, přísliby ani jiné závady, na které by bylo nutné Budoucího kupujícího upozornit. Budoucí prodávající dále prohlašuje, že Předmětné pozemky nejsou předmětem smluv, jejichž účinnost ke dni podpisu této smlouvy ještě nenastala, jako i že Předmětné pozemky nejsou předmětem zejména žádného rozhodnutí příslušného soudu, správního úřadu, na základě kterého by Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 5/12

6 Budoucímu prodávajícímu vznikla povinnost Předmětné pozemky prodat, vydat nebo jim bylo zamezeno provádět jiné úkony (např. stavební uzávěra) Současně Budoucí prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy Předmětnými pozemky neručí ve prospěch třetích osob ani s nimi jinak nezajišťuje závazky své či závazky třetích osob, že nedošlo k přenechání užívání Předmětných pozemků třetím osobám a/nebo že nebyly učiněny žádné právní úkony, na základě kterých by Předmětné pozemky změnily vlastníka Budoucí prodávající seznámil Budoucího kupujícího se skutečným stavem Předmětných pozemků a Budoucí kupující prohlašuje, že si Předmětné pozemky prohlédl a neměl ke dni podpisu této Smlouvy ke skutečnému stavu Předmětných pozemků žádných námitek Budoucí kupující prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že každé zcizení nemovitosti ve vlastnictví Českého rozhlasu je dle 9 odst. 7 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, nutné předem schválit Radou Českého rozhlasu, jinak je právní úkon neplatný. Budoucí kupující bere na vědomí skutečnost, že Rada Českého rozhlasu je samostatný orgán, na jehož rozhodování nemá Budoucí prodávající vliv Tato Smlouva zaniká: Článek 5. Trvání Smlouvy marným uplynutím maximální lhůty pro uzavření Kupní smlouvy dle odst. 2.1., tj. ve lhůtě nedojde ke splnění všech podmínek podle čl. 3.; uzavřením Kupní smlouvy; kdykoli na základě dohody Smluvních stran; Předmětné pozemky nebo Nemovitosti přejdou na základě rozhodnutí soudu nebo správního orgánu do vlastnictví třetí osoby, nebo bude vlastnické právo třetích osob k Předmětným pozemkům nebo Nemovitostem určeno. Článek 6. Závěrečná ustanovení 6.1. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla dne [ ] schválena zastupitelstvem obce Přerov nad Labem dle ustanovení 41 odst. 2 ve spojení s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dne [ ] s ní udělila souhlas Rada Českého rozhlasu dle 9 odst. 7 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. Rozhodnutí zastupitelstva o schválení tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 6/12

7 Smlouvy, a souhlas Rady tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, za předpokladu, že podmínky odst byly splněny Smluvní strany se dohodly, že Budoucí kupující není oprávněn převést svá práva z této Smlouvy na třetí osobu Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, zejména, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek Tato Smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníkpříslušnými ustanoveními občanského zákoníku Nicotnost, neúčinnost, neplatnost, nevykonatelnost či neproveditelnost jednoho nebo více ustanovení této Smlouvy se nedotýkají platnosti a účinnosti této Smlouvy. Na místo nicotného, neúčinného, neplatného, nevykonatelného nebo neproveditelného ustanovení nastoupí takové ustanovení, které odpovídá hospodářskému a právnímu účelu této smlouvy a je v souladu se stávající právní úpravou Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to: 1. Výpis z katastru nemovitostí 2. Geometrický plán 3. Kupní smlouva 4. Schválení zastupitelstva 5. Souhlas Rady 6. Dokumenty zřízení věcného břemene se všemi přílohami včetně přesného vedení distribuční sítě V dne V dne Obec Přerov nad Labem RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D, starostka obce Český rozhlas Mgr. art. Peter Duhan, generální ředitel Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 7/12

8 Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Kupní smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu IČOIČ: DIČ: CZ se sídlem: Vinohradská 12, Praha 2 jednající: [ ] (dále jen Prodávající ) a Obec Přerov nad Labem IČO: IČ: se sídlem obecního úřadu: Přerov nad Labem 38, Přerov nad Labem jednající: [ ] (dále jen Kupující ) (Prodávající a Kupující každý také jako Smluvní strana a dohromady jako Smluvní strany ) Článek 1. Úvodní prohlášení 1.1. Prodávající je dle údajů v katastru nemovitostí výlučným vlastníkem následujících nemovitostí: pozemku parc. č. 128; pozemku parc. č. 131; pozemku parc. č. 1931; vše v k. ú. Přerov nad Labem, obec Přerov nad Labem, zapsané Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 363, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy V odst této Kupní smlouvy uvedené pozemky byly rozděleny geometrickým plánem č. [ ] ze dne [ ] vyhotoveného [ ] /2012 ze dne vyhotoveným Stavební geologií GEOMETRA spol. s r.o. ( (dále jen Geometrický plán ), který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy, a to tak, že: původní pozemek parc. č. 128 byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 128/_/7 o výměře dle Geometrického plánu m 2 ; původní pozemek parc. č. 131 byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 131/_/5 o výměře dle Geometrického plánu 22 m 2 ; Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 8/12

9 původní pozemek parc. č byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 1931/_/5 o výměře dle Geometrického plánu 25 m 2 ; vše k.ú. Přerov nad Labem, obec Přerov nad Labem (dále jen Nemovitosti ) Prodávající a Kupující uzavřeli dne smlouvu o smlouvě budoucí kupní, jejímž předmětem je uzavření kupní smlouvy na prodej/koupi Nemovitostí, jak jsou tyto vymezeny v Geometrickém plánu (dále jen SoSB ). Na základě SoSB vyzval [kdo] dne po splnění všech podmínek v SoSB [koho] k uzavření této Kupní smlouvy, což Smluvní strany v souladu s uvedenou SoSB tímto činí. Článek 2. Předmět Kupní smlouvy Prodávající touto Kupní smlouvou prodává a převádí své vlastnické právo k Nemovitostem, tj. pozemku parc. č. 128/7 o výměře dle Geometrického plánu 580 m 2, pozemku parc. č. 131/5 o výměře dle Geometrického plánu 22 m 2 a pozemku parc. č. 1931/5 o výměře dle Geometrického plánu 25 m 2, vše v k.ú. Přerov nad Labem, na Kupujícího, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, vyjma zpevněných ploch, které nejsou vlastnictvím Prodávajícího, právy a povinnostmi, za podmínek stanovených tototouto Kupní smlouvou a Kupující Nemovitosti za podmínek stanovených touto Kupní smlouvou od Prodávajícího kupuje a do svého výlučného vlastnictví nabývá a zavazuje se za to Prodávajícímu zaplatit kupní cenu uvedenou níže v článku 3. této Kupní smlouvy. Článek 3. Kupní cena 3.1. Kupní cena za Nemovitosti byla v souladu s SoSB a dohodou Smluvních stran stanovena jako cena administrativní zjištěná znaleckým posudkem vyhotoveným ze dne č. a činí celkem [ ],- Kč (slovy: [ ] korun českých) (dále jen Kupní cena ), když rozepsaně činí: pozemek parc. č. 128/ /7 - kupní cena..,- Kč pozemek parc. č. 131/ /5 - kupní cena..,- Kč pozemek parc. č. 1931/ /5 - kupní cena..,- Kč Takto sjednaná kupní cena v sobě nezahrnuje DPH, které bude ke Kupní ceně připočteno v zákonné výši Kupující se zavazuje uhradit 50% Kupní cenuceny na bankovní účet Prodávajícího č. vedený u, a to do 5 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy. Nebude-li Kupní cena uhrazena v plné výši ve lhůtě uvedené v předchozí větězbývajících 50% Kupní ceny se Kupující zavazuje uhradit rovněž na bankovní účet Prodávajícího č. vedený u, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení příslušného katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva k Nemovitostem ve prospěch Kupujícího. Nebude-li Kupní cena uhrazena v plné výši ve lhůtách uvedených v předchozích větách, má Prodávající právo Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 9/12

10 od Kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení je Prodávající povinen učinit písemně a adresovat jej Kupujícímu na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Kupní smlouvy. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení Kupujícímu. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže Kupující přijetí písemnosti odmítne, popř. pokud bude písemnost držitelem poštovní licence vrácena Prodávajícímu jako nedoručitelná. Článek 4. Prohlášení 4.1. Prodávající prohlašuje, že na pozemku parc. č. 128/_/7 v k.ú. Přerov nad Labem je umístěna část distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČOIČ: , se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 847/8, PSČ , a že na daném pozemku vázne věcné břemeno umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakož i další případná omezení s umístěním distribuční soustavy související, včetně zákonného ochranného pásma Prodávající prohlašuje, že s výjimkou výše v tomto čl. 4. uvedeného na Nemovitostech neváznou žádné dluhy, věcná břemena nebo zástavní práva ani jiné právní či věcné vady, že Nemovitosti nejsou přenechány třetí osobě k užívání či jakýmkoli způsobem zatíženy, ani ohledně nich nejsou uzavřeny žádné kupní, darovací či jiné smlouvy, které by jakkoli omezovaly či znemožňovaly nabytí nebo výkon vlastnického práva k Nemovitostem kupujícími, ani tyto Nemovitosti nebyla užity jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva. Prodávající dále prohlašuje, že ohledně Nemovitostí není vedeno žádné soudní či jiné řízení, týkající se Nemovitostí, způsobilé nabytí vlastnictví k Nemovitostem nebo výkon vlastnického práva k nim nepříznivě ovlivnit, ani že si není vědom žádného sporu týkajícího se Nemovitostí, způsobilého nepříznivě ovlivnit výkon vlastnického práva Kupujícího Prodávající seznámil Kupujícího se skutečným stavem Nemovitostí a Kupující prohlašuje, že si Nemovitosti prohlédl a neměl ke dni podpisu této Kupní smlouvy ke skutečnému stavu Nemovitostí žádných námitek Pokud by se projevilo nepravdivým některé z prohlášení Prodávajícího uvedené v odst.4.2., sjednává se právo Kupujícího odstoupit od této Kupní smlouvy. Odstoupení je Kupující povinen učinit písemně a adresovat jej Prodávajícímu na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Kupní smlouvy. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení Prodávajícímu. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže Prodávající přijetí písemnosti odmítne, popř. pokud bude písemnost držitelem poštovní licence vrácena Kupujícímu jako nedoručitelná. Zároveň se pro tento případ sjednává závazek Prodávajícího vrátit Kupujícímu zaplacenou kupní cenu a uhradit mu veškerou souvisejícně vzniklou škodu. Článek 5. Ostatní ujednání Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 10/12

11 5.1. Prodávající se zavazuje, že ode dne podpisu této Kupní smlouvy až do doby rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva k Nemovitostem ve prospěch Kupujícího nezatíží Nemovitosti zástavním právem smluvním či zákonným, nebude Nemovitostmi ručit ve prospěch třetích osob či jinak s nimi zajišťovat své závazky nebo závazky třetích osob, nepřenechá Nemovitosti k užívání třetím osobám bez ohledu na právní titul užívání nebo neučiní žádný právní úkon, na základě kterého by Nemovitosti do doby podpisu Kupní smlouvy změnily vlastníka Smluvní strany zároveň s touto Kupní smlouvou podepsali i návrh na vklad vlastnického práva Kupujícího k Nemovitostem. Smluvní strany se dohodly, že návrh podá Prodávající, a to bezodkladně poté, co bude Prodávajícímu zaplacenazaplaceno 50% Kupní cenaceny. Smluvní strany sjednávají, že správní poplatek spojený se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí Kupující. Daň z převodu Nemovitostí hradí Prodávající. Článek 6. Závěrečná ustanovení 6.1. Smluvní strany prohlašují, že Kupní smlouva byla dne [ ] schválena zastupitelstvem obce Přerov nad Labem dle ustanovení 41 odst. 2 ve spojení s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dne [ ] s ní udělila souhlas Rada Českého rozhlasu dle 9 odst. 7 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. Rozhodnutí zastupitelstva o schválení tvoří přílohu č. 2 Kupní smlouvy, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy, a souhlas Rady tvoří přílohu č. 3 této Kupní smlouvy, která je nedílnou součástí Kupní smlouvy Tato Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, za předpokladu, že podmínky odst byly splněny Smluvní strany se dohodly, že Kupující není oprávněn převést svá práva z této Kupní smlouvy na třetí osobu Smluvní strany prohlašují, že tato Kupní smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, zejména, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek Nicotnost, neúčinnost, neplatnost, nevykonatelnost či neproveditelnost jednoho nebo více ustanovení této Kupní smlouvy se nedotýkají platnosti a účinnosti této Kupní smlouvy. Na místo nicotného, neúčinného, neplatného, nevykonatelného nebo neproveditelného ustanovení nastoupí takové ustanovení, které odpovídá hospodářskému a právnímu účelu této smlouvy a je v souladu se stávající právní úpravou Tato Kupní smlouva se vyhotovuje v pětišesti stejnopisech, z nichž Kupující obdrží po dvou vyhotoveních, Prodávající po jednom vyhotovení a dvě vyhotovení. Čtyři vyhotovení Kupní smlouvy jsou určena pro potřeby katastru nemovitostí za účelem Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 11/12

12 vkladu vlastnického práva. do katastru nemovitostí, Prodávající a Kupující si ponechají po jednom vyhotovení pro informaci. Na jednom vyhotovení Kupní smlouvy určeném pro potřeby vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí musí být pravost podpisů účastníků legalizována Tato Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky Nedílnou součástí této Kupní smlouvy jsou její přílohy, a to: 1. Výpis z katastru nemovitostí 2. Geometrický plán 3. Schválení zastupitelstva 4. Souhlas Rady 5. Dokumenty zřízení věcného břemene se všemi přílohami včetně přesného vedení distribuční sítě 6. V dne V dne MěstoObec Přerov nad Labem [ ] Český rozhlas [ ] Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 12/12

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ Článek I. Budoucí prodávající: Statutární město Opava Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800,

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

Kupní smlouva. číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE

Kupní smlouva. číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE Kupní smlouva číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE-12-6005020 uzavřená podle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") I. SMLUVNÍ STRANY ČEZ Distribuce,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu:

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu: KUPNÍ SMLOUVA ATTS Galactic s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00, Praha 1 IČO: 035 85 018, C 234253 vedená u Městského soudu v Praze zastoupená jednatelem Tomášem Sobotkou, Myslbekova 1037, Příbor

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

K U P N Í S M L O U V U č.. Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U č.. Článek I Vymezení předmětu plnění 44204/A/2007-MUEM Č.j.: UZSVM/A/37060/2007-MUEM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: bankovní spojení

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva

Smlouva o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva Smluvní strany: Smlouva o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva TJ Lokomotiva Česká Lípa, IČ: 43560106 se sídlem Mánesova 1580,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smlouva č. 2013/ Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smlouva č. 2013/ Smluvní strany: Smlouva č. 2013/ KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1) Lázně Poděbrady, a.s., 1Č 45147833, se sídlem Poděbrady, Jiřího nám. 39, 290 01, zastoupené Ing. Jiřím Odcházelem, MBA, PhD. - předsedou představenstva

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Město Polná, IČ: 00286435, se sídlem Husovo náměstí 39, PSČ: 588 13, Polná, zastoupené panem Jindřichem Skočdopole, starostou města -dále též budoucí

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-16-010-17 ze dne 24.1.2017 Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. Modřany 1 6. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

Smluvní strany. 1. Prohlášení prodávajícího

Smluvní strany. 1. Prohlášení prodávajícího Kupní smlouva 5/2017/2015/ Nížčč.č.zor Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle 2128-2200 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Obec Zádveřice-Raková IČ: 00284718 adresa:

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Níže uvedeného dne uzavřeli

Níže uvedeného dne uzavřeli Níže uvedeného dne uzavřeli PMT INVEST s.r.o., IČ: 25298241 se sídlem Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, PSČ 68601, sp. zn. C 51017 vedená u Krajského soudu v Brně zastoupená Josefem Janíčkem, jednatelem

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 5 č. / /OM uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Vzor č. 29: Kupní smlouva o převodu vlastnic. práva k nemovitostem (1/5) KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany společnost, IČ: se

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 23.11.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 06.12.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy pan Konečný Projednáno a doporučeno: RM 22.11.2016

Více

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van 2818/UCL/2013-UCLM Č.j.: UZSVM/UCL/2745/2013-UCLM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, za kterou jedná Ing. Zdeňka

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) Městem Rychnov u Jablonce nad Nisou se sídlem Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-035-17 ze dne 23.1.2017 Darovací smlouva se společností Modřanský háj s.r.o. na převod pozemku parc. č. 3856/24 v k.ú. Modřany do svěřené správy

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

K U P N Í S M L O U V U UZSVM/A/36163/2007-MUEM. Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U UZSVM/A/36163/2007-MUEM. Článek I Vymezení předmětu plnění 42952/A/2007-MUEM Č.j.: UZSVM/A/36163/2007-MUEM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-23-006-13 ze dne 23.4.2013 Prodej pozemku parc. č. 1333/8 v k. ú. Modřany při ulici Lysinská 23. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012 uzavřená podle ustanovení 50a a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami:

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Kupní cena... 4 4. Převod vlastnictví... 4 5. Prohlášení Stran... 4 6. Závazky Prodávajícího...

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k bodu č. 39 Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: bude doplněno Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120

Více

K U P N Í S M L O U V U Č.j.: UZSVM/A/39724/2007-MUEM

K U P N Í S M L O U V U Č.j.: UZSVM/A/39724/2007-MUEM 47755/A/2007-MUEM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-32-011-14 ze dne 16.9.2014 Prodej části pozemku parc. č. 786/3 v k. ú. Komořany při ulici U Vlečky 3 2. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-12-014-16 ze dne 26.4.2016 Kupní smlouva na část pozemku parc. č. 2861/13 v k. ú. Modřany při ulici Na Havránce 1 2. z a s e d á n í Z a

Více

uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi těmito smluvními stranami: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi těmito smluvními stranami: (1) Obcí Lochousice, IČO: 00572918, se sídlem Lochousice

Více

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: Kupní smlouva Prodávající:., Kupující:., Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: I. Prodávající prohlašuje, že v jeho vlastnictví

Více

Darovací smlouva (dále jen smlouva ) SML-2015-10... SZ ÚMC P15:.../2015. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami:

Darovací smlouva (dále jen smlouva ) SML-2015-10... SZ ÚMC P15:.../2015. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami: Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami: Městská část Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 15 zastoupena Milanem Wenzlem, starostou Městské části Prahy 15 IČO: 00231355

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

uzavírají k níže uvedenému dni, měsíci a roku tuto smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitosti:

uzavírají k níže uvedenému dni, měsíci a roku tuto smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitosti: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI č. 59/1/2016 uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Statutární město Most IČO: 00266094

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 247 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 247 ze dne č.j.: 260/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 247 ze dne 03.05.2017 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2931/357 v k.ú. Žižkov, nově vzniklého na základě geometrického

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/250/03/00 KUJCP01AHG3R KUPNÍ s m l o u v a kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVX0J* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Prudilová Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka...... (dále jen budoucí prodávající")

Více

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část "ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní.

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní. I. Důvodová zpráva - Schválení kupní smlouvy s VSK Č.K. Rozhodnutí ve věci schválení vlastní kupní smlouvy navazující na již schválenou a podepsanou budoucí smlouvu kupní reg. č. 434/212/OSM ze dne 11.6.2012,

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-12-007-16 ze dne 26.4.2016 Darovací smlouva na převod pozemku parc. č. 3856/25 v k.ú. Modřany do svěřené správy MČ Praha 12 1 2. z a s e

Více

Kupní smlouva. (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku. (společně dále jen jako Smluvní strany ) takto:

Kupní smlouva. (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku. (společně dále jen jako Smluvní strany ) takto: V souladu s ust. 588 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) je sepsána následující Kupní smlouva (dále jen Smlouva ), kterou

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 2 k

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-13-007-16 ze dne 21.6.2016 Kupní smlouva na pozemek parc. č. 554/3 k. ú. Cholupice při ulici K Ladům 1 3. z a s e d á n í Z a s t u p i

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

SMLOUVA o PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA o PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA o PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI 'Niížxuvedeného dne, měsíce a roku uzavírají '; /. 'K\ vířií město Praha, řéiíá správa nemovitostí: \, 't f)/\\,./»městská část Praha-Běchovice se sídlem

Více

Město Deštná na základě 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr

Město Deštná na základě 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr MĚSTO DEŠTNÁ nám. Míru 65, 378 25 Deštná, okr. Jindřichův Hradec telefon: 384 384 291; tel./fax: 384 384 231; IČ: 00246506; DIČ: CZ00246506; email: podatelna@destna.cz Město Deštná na základě 39 odst.

Více