SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:"

Transkript

1 SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu IČOIČ: DIČ: CZ se sídlem: Vinohradská 12, Praha 2 jednající: Mgr. art. Peter Duhan, generální ředitel (dále jen Budoucí prodávající ) a Obec Přerov nad Labem IČO: IČ: se sídlem obecního úřadu: Přerov nad Labem 38, Přerov nad Labem jednající: RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D, starostka obce (dále jen Budoucí kupující ) (Budoucí prodávající a Budoucí kupující každý také jako Smluvní strana a dohromady jako Smluvní strany ) Článek 1. Úvodní prohlášení 1.1. Budoucí prodávající je dle údajů v katastru nemovitostí výlučným vlastníkem následujících nemovitostí: pozemku parc. č. 128, ostatní plocha, o výměře dle katastru nemovitostí m 2 ; pozemku parc. č. 131, ostatní plocha, o výměře dle katastru nemovitostí m 2 ; pozemku parc. č. 1931, vodní plocha, o výměře dle katastru nemovitostí 561 m 2 ; vše v k. ú. Přerov nad Labem, obec Přerov nad Labem, zapsané Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 363, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy (dále jen Nemovitosti ) Budoucí prodávající prohlašuje, že výše uvedené Nemovitosti byly rozděleny geometrickým plánem č. [ ] ze dne [ ] vyhotoveného [ ] /2012 ze dne vyhotoveným Stavební geologií GEOMETRA spol. s r.o. (dále jen Geometrický plán ), který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy, a to tak, že: původní pozemek parc. č. 128 byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 128/7 o výměře dle Geometrického plánu 580 m 2 ; Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 1/12

2 původní pozemek parc. č. 131 byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 131/_/5 o výměře dle Geometrického plánu 22 m 2 ; původní pozemek parc. č byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 1931/_/5 o výměře dle Geometrického plánu 25 m 2 ; vše k.ú. Přerov nad Labem, obec Přerov nad Labem (dále jen Předmětné pozemky, každý samostatně pak jako Předmětný pozemek ) Budoucí kupující má zájem nabýt do svého vlastnictví výše uvedené Předmětné pozemky. Článek 2. Předmět Smlouvy 2.1. Smluvní strany se zavazují na výzvu druhé Smluvní strany do 45 kalendářních dnů po splnění poslední z podmínek uvedených v čl. 3 této Smlouvy, nejpozději však do , uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem bude závazek Budoucího prodávajícího prodat a převést své vlastnické právo k Předmětným pozemkům, a to se všemi součástmi a příslušenstvím vyjma zpevněných ploch, které nejsou vlastnictvím Budoucího prodávajícího, právy a povinnostmi, za podmínek stanovených touto Smlouvou a uvedenou kupní smlouvou a závazek Budoucího kupujícího za podmínek stanovených touto Smlouvou a kupní smlouvou Předmětné pozemky se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, převzít do svého vlastnictví a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu stanovenou(dále jen Kupní smlouva ). Kupní cena bude stanovena jako cenu cena administrativní znaleckým posudkem, a to v první fázi na základě znaleckého posudku, který v denbude vyhotoven podle oceňovacího předpisu platného ke dni podpisu kupníkupní smlouvy nebude starší šesti měsíců, a bude vyhotovený na náklady Budoucího prodávajícího soudním znalcem nebo znaleckým ústavem v oboru ekonomie, oceňování nemovitostí (popř. ceny a odhady nemovitostí) navrženým Budoucím prodávajícím (dále jen Kupní smlouva ).. Budoucí kupující si vyhrazuje právo nechat vypracovat na vlastní náklady revizní znalecký posudek, a to soudním znalcem nebo znaleckým ústavem v oboru ekonomie, oceňování nemovitostí (popř. ceny a odhady nemovitostí) dle vlastního výběru. V případě, že Budoucím kupujícím bude předložen znalecký posudek, v němž se zjištěná administrativní cena Předmětných pozemků bude lišit o více jak 20% od znaleckého posudku předloženého Budoucím prodávajícím, bude výsledná kupní cena stanovena aritmetickým průměrem obou zjištěných cen. Výzvu k uzavření Kupní smlouvy může podat kterákoli ze Smluvních stran do 30 kalendářních dnů po splnění poslední z podmínek uvedených v čl. 3 této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují Kupní smlouvu uzavřít ve znění, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy, s výhradou ustanovení odst. 2.2., 2.3., 2.4. a 2.5. této Smlouvy Pro případ, že v době uzavírání Kupní smlouvy nebude obsah Kupní smlouvy, jak je přiložena k této Smlouvě, odpovídat právním předpisům platným a účinným v dané době, Smluvní strany se zavazují Kupní smlouvu příslušně změnit tak, aby její obsah odpovídal platným a účinným právním předpisům (např. specifikaci Předmětných pozemků, způsob zápisu do příslušné evidence, apod.). Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 2/12

3 2.3. Pokud v době uzavírání Kupní smlouvy nebude jakékoli ustanovení/jakákoli ustanovení odpovídat skutečnosti, Smluvní strany se zavazují Kupní smlouvu změnit tak, aby veškerá její ustanovení odpovídala skutečnosti V případě chybějících údajů a jiných informací v Kupní smlouvě se Smluvní strany zavazují takové informace a údaje doplnit, a to podle stavu ke dni podpisu Kupní smlouvy Pokud v období mezi uzavřením této Smlouvy a Kupní smlouvy dojde ve smyslu příslušných katastrálních předpisů k přečíslování, rozdělení, sloučení, nebo jiné změně pozemkových parcel vymezujících příslušné Předmětné pozemky nebo kteréchkoli z nich, Smluvní strany se zavazují učinit veškeré potřebné kroky a uzavřít Kupní smlouvu tak, aby na jejím základě došlo k převodu vlastnického práva k takovým pozemkovým parcelám existujícím, tj. alespoň vyděleným geometrickým plánem, v době uzavření Kupní smlouvy, které budou odpovídat Předmětným pozemkům. Článek 3. Podmínky pro uzavření Kupní smlouvy 3.1. Předpokladem pro uzavření Kupní smlouvy dle odst je splnění všech následujících podmínek: Žaloba o vydání a vyklizení nemovitostí (žalobce v doplnění žaloby změnil petit a tedy žaloba na žalobu o určení vlastnictví k nemovitostem, o změně nebylo doposud formálně rozhodnuto), která založila řízení vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 15 C 10/2012 mezi Náboženskou obcí Církve československé husitské v Přerově nad Labem jako žalobcem a Budoucím prodávajícím jako žalovaným, jehož předmětem jsou mimo jiné Nemovitosti a tedy i Předmětné pozemky, bude pravomocně zamítnuta a ve věci nebude podáno dovolání ani ústavní stížnost a všechny lhůty pro podání dovolání a ústavní stížnosti marně uběhnou. V případě podání dovolání a/nebo ústavní stížnosti se tato podmínka považuje za splněnou až v okamžiku, kdy bude rozhodnuto o dovolání a/nebo ústavní stížnosti a tímto rozhodnutím nebude rozhodnutí o zamítnutí žaloby zrušeno. Budoucí prodávající se zavazuje Budoucího kupující o splnění této podmínky bez zbytečného odkladu po jejím splnění informovat. A ZÁROVEŇ Stran Předmětných pozemků ani Nemovitostí nebude vedeno žádné další soudní nebo správní řízení týkající se byť jen částečně vlastnického práva k Předmětným pozemkům nebo Nemovitostem. A ZÁROVEŇ Nabude účinnosti zákon, kterým bude zrušen 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a zároveň platné a účinné právní předpisy České republiky nebudou žádným Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 3/12

4 A ZÁROVEŇ způsobem zakazovat nebo omezovat převod Předmětných pozemků ani Nemovitostí ani obecně ani konkrétně z Budoucího prodávajícího na Budoucího kupujícího Bude platný a účinný zákon předpokládaný ustanovením 29 zákona 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a Předmětné pozemky ani Nemovitosti buď nebudou předmětem takového zákona, a/nebo žádost o vydání Předmětných pozemků nebo Nemovitostí oprávněnou osobou bude pravomocně zamítnuta příslušnými orgány nebo soudy, a/nebo marně uběhnou všechny lhůty pro podání žádosti o vydání Předmětných pozemků nebo Nemovitostí, a/nebo Předmětné pozemky ani Nemovitosti nebudou z jiného důvodu způsobilé být vydány na základě uvedeného zákona. A ZÁROVEŇ Česká republika k písemné výzvě Budoucího prodávajícího, která bude splňovat veškeré náležitosti pro takovou výzvu vyžadované právními předpisy České republiky platnými a účinnými v době učinění výzvy, nevyužije ve lhůtě stanovené ve výzvě svého předkupního práva k Předmětným pozemkům založeného smlouvou o převodu nemovitostí mezi Československým rozhlasem jako předávajícím a Českým rozhlasem jako nabyvatelem ze dne Budoucí prodávající se zavazuje nabídnout Předmětné pozemky České republice ke koupi do 10 pracovních dnů od splnění poslední z podmínek uvedených v bodech , , a této Smlouvy. Budoucí prodávající se dále zavazuje Budoucího prodávajícího bez zbytečného odkladu vyrozumět o tom, že Česká republika nevyužila ve stanovené lhůtě svého předkupního práva, nebo vydala potvrzení o tom, že se vzdává předkupního práva k Předmětným pozemkům, nebo vydala potvrzení o neexistenci uvedeného zástavníhopředkupního práva. A ZÁROVEŇ Uzavření Kupní smlouvy schválí Rada Českého rozhlasu dle 9 odst. 7 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. A ZÁROVEŇ Předmětné pozemky nebudou zatíženy žádnými zástavními právy, věcnými břemeny, právy nájmu ani žádnými jinými právy třetích osob, vyjma věcného břemene předpokládaného v odst.4.3., ani žádnými jinými závadami právní povahy, které by jakkoli omezovaly vlastnické právo k Předmětným pozemkům nebo znemožňovaly nabytí vlastnického práva k Předmětným pozemkům Bude-li pro potřeby vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí požadován kvalifikovaný souhlas příslušného správního orgánu (stavebního úřadu) s dělením a Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 4/12

5 scelováním pozemků, musí být tento souhlas zajištěn nejpozději ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Článek 4. Prohlášení 4.1. Budoucí prodávající uvádí, že v minulosti byla vlastníkem Nemovitostí a tedy i Předmětných pozemků Náboženská obec Církve československé husitské, která uvedené pozemky v dobách komunistického režimu zcizila na základě směnné smlouvy. Nemovitosti a tedy i Předmětné pozemky mohou být vzhledem k výše uvedenému předmětem majetkových restitucí či restitucí církevních, tj. majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi, dle příslušných právních předpisů Budoucí prodávající prohlašuje, že Nemovitosti, tj. i Předmětné pozemky jsou předmětem soudního řízení vedeného u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 15 C 10/2012 na základě žaloby o vydání a vyklizení nemovitostí (žalobce v doplnění žaloby změnil petit a tedy žaloba na žalobu o určení vlastnictví k nemovitostem, o změně nebylo doposud formálně rozhodnuto) mezi Náboženskou obcí Církve československé husitské v Přerově nad Labem jako žalobcem a Budoucím prodávajícím jako žalovaným Budoucí prodávající prohlašuje, že dne uzavřel se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 847/8, PSČ , smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. V souvislosti s touto smlouvou o smlouvě budoucí může přes Předmětný pozemek parc. č. 128/_,/7, jak je definován výše, v budoucnu vést část distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jak je soustava definována v uvedené smlouvě o smlouvě budoucí, a Předmětný pozemek parc. č. 128/_,/7, jak je definován výše, může být zatížen věcným břemenem umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakož i dalšími omezeními s tím souvisejícími, včetně zákonného ochranného pásma. Budoucí kupující podpisem této Smlouvy prohlašuje, že před jejím podpisem se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se všemi přílohami včetně přesného vedení distribuční sítě seznámil Budoucí prodávající prohlašuje, že k Nemovitostem, tedy i k Předmětným pozemkům existuje předkupní právo České republiky Budoucí prodávající prohlašuje, že s výjimkou výše uvedeného na Předmětných pozemcích, jak jsou vymezeny výše, neváznou žádná zástavní práva ani věcná břemena či práva třetích osob, ani žádná jiná práva, jako např. právo odpovídající věcnému břemenu, jakož ani žádné dluhy, závazky, souhlasy, přísliby ani jiné závady, na které by bylo nutné Budoucího kupujícího upozornit. Budoucí prodávající dále prohlašuje, že Předmětné pozemky nejsou předmětem smluv, jejichž účinnost ke dni podpisu této smlouvy ještě nenastala, jako i že Předmětné pozemky nejsou předmětem zejména žádného rozhodnutí příslušného soudu, správního úřadu, na základě kterého by Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 5/12

6 Budoucímu prodávajícímu vznikla povinnost Předmětné pozemky prodat, vydat nebo jim bylo zamezeno provádět jiné úkony (např. stavební uzávěra) Současně Budoucí prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy Předmětnými pozemky neručí ve prospěch třetích osob ani s nimi jinak nezajišťuje závazky své či závazky třetích osob, že nedošlo k přenechání užívání Předmětných pozemků třetím osobám a/nebo že nebyly učiněny žádné právní úkony, na základě kterých by Předmětné pozemky změnily vlastníka Budoucí prodávající seznámil Budoucího kupujícího se skutečným stavem Předmětných pozemků a Budoucí kupující prohlašuje, že si Předmětné pozemky prohlédl a neměl ke dni podpisu této Smlouvy ke skutečnému stavu Předmětných pozemků žádných námitek Budoucí kupující prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že každé zcizení nemovitosti ve vlastnictví Českého rozhlasu je dle 9 odst. 7 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, nutné předem schválit Radou Českého rozhlasu, jinak je právní úkon neplatný. Budoucí kupující bere na vědomí skutečnost, že Rada Českého rozhlasu je samostatný orgán, na jehož rozhodování nemá Budoucí prodávající vliv Tato Smlouva zaniká: Článek 5. Trvání Smlouvy marným uplynutím maximální lhůty pro uzavření Kupní smlouvy dle odst. 2.1., tj. ve lhůtě nedojde ke splnění všech podmínek podle čl. 3.; uzavřením Kupní smlouvy; kdykoli na základě dohody Smluvních stran; Předmětné pozemky nebo Nemovitosti přejdou na základě rozhodnutí soudu nebo správního orgánu do vlastnictví třetí osoby, nebo bude vlastnické právo třetích osob k Předmětným pozemkům nebo Nemovitostem určeno. Článek 6. Závěrečná ustanovení 6.1. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla dne [ ] schválena zastupitelstvem obce Přerov nad Labem dle ustanovení 41 odst. 2 ve spojení s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dne [ ] s ní udělila souhlas Rada Českého rozhlasu dle 9 odst. 7 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. Rozhodnutí zastupitelstva o schválení tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 6/12

7 Smlouvy, a souhlas Rady tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, za předpokladu, že podmínky odst byly splněny Smluvní strany se dohodly, že Budoucí kupující není oprávněn převést svá práva z této Smlouvy na třetí osobu Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, zejména, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek Tato Smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníkpříslušnými ustanoveními občanského zákoníku Nicotnost, neúčinnost, neplatnost, nevykonatelnost či neproveditelnost jednoho nebo více ustanovení této Smlouvy se nedotýkají platnosti a účinnosti této Smlouvy. Na místo nicotného, neúčinného, neplatného, nevykonatelného nebo neproveditelného ustanovení nastoupí takové ustanovení, které odpovídá hospodářskému a právnímu účelu této smlouvy a je v souladu se stávající právní úpravou Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to: 1. Výpis z katastru nemovitostí 2. Geometrický plán 3. Kupní smlouva 4. Schválení zastupitelstva 5. Souhlas Rady 6. Dokumenty zřízení věcného břemene se všemi přílohami včetně přesného vedení distribuční sítě V dne V dne Obec Přerov nad Labem RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D, starostka obce Český rozhlas Mgr. art. Peter Duhan, generální ředitel Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 7/12

8 Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Kupní smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu IČOIČ: DIČ: CZ se sídlem: Vinohradská 12, Praha 2 jednající: [ ] (dále jen Prodávající ) a Obec Přerov nad Labem IČO: IČ: se sídlem obecního úřadu: Přerov nad Labem 38, Přerov nad Labem jednající: [ ] (dále jen Kupující ) (Prodávající a Kupující každý také jako Smluvní strana a dohromady jako Smluvní strany ) Článek 1. Úvodní prohlášení 1.1. Prodávající je dle údajů v katastru nemovitostí výlučným vlastníkem následujících nemovitostí: pozemku parc. č. 128; pozemku parc. č. 131; pozemku parc. č. 1931; vše v k. ú. Přerov nad Labem, obec Přerov nad Labem, zapsané Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 363, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy V odst této Kupní smlouvy uvedené pozemky byly rozděleny geometrickým plánem č. [ ] ze dne [ ] vyhotoveného [ ] /2012 ze dne vyhotoveným Stavební geologií GEOMETRA spol. s r.o. ( (dále jen Geometrický plán ), který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy, a to tak, že: původní pozemek parc. č. 128 byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 128/_/7 o výměře dle Geometrického plánu m 2 ; původní pozemek parc. č. 131 byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 131/_/5 o výměře dle Geometrického plánu 22 m 2 ; Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 8/12

9 původní pozemek parc. č byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 1931/_/5 o výměře dle Geometrického plánu 25 m 2 ; vše k.ú. Přerov nad Labem, obec Přerov nad Labem (dále jen Nemovitosti ) Prodávající a Kupující uzavřeli dne smlouvu o smlouvě budoucí kupní, jejímž předmětem je uzavření kupní smlouvy na prodej/koupi Nemovitostí, jak jsou tyto vymezeny v Geometrickém plánu (dále jen SoSB ). Na základě SoSB vyzval [kdo] dne po splnění všech podmínek v SoSB [koho] k uzavření této Kupní smlouvy, což Smluvní strany v souladu s uvedenou SoSB tímto činí. Článek 2. Předmět Kupní smlouvy Prodávající touto Kupní smlouvou prodává a převádí své vlastnické právo k Nemovitostem, tj. pozemku parc. č. 128/7 o výměře dle Geometrického plánu 580 m 2, pozemku parc. č. 131/5 o výměře dle Geometrického plánu 22 m 2 a pozemku parc. č. 1931/5 o výměře dle Geometrického plánu 25 m 2, vše v k.ú. Přerov nad Labem, na Kupujícího, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, vyjma zpevněných ploch, které nejsou vlastnictvím Prodávajícího, právy a povinnostmi, za podmínek stanovených tototouto Kupní smlouvou a Kupující Nemovitosti za podmínek stanovených touto Kupní smlouvou od Prodávajícího kupuje a do svého výlučného vlastnictví nabývá a zavazuje se za to Prodávajícímu zaplatit kupní cenu uvedenou níže v článku 3. této Kupní smlouvy. Článek 3. Kupní cena 3.1. Kupní cena za Nemovitosti byla v souladu s SoSB a dohodou Smluvních stran stanovena jako cena administrativní zjištěná znaleckým posudkem vyhotoveným ze dne č. a činí celkem [ ],- Kč (slovy: [ ] korun českých) (dále jen Kupní cena ), když rozepsaně činí: pozemek parc. č. 128/ /7 - kupní cena..,- Kč pozemek parc. č. 131/ /5 - kupní cena..,- Kč pozemek parc. č. 1931/ /5 - kupní cena..,- Kč Takto sjednaná kupní cena v sobě nezahrnuje DPH, které bude ke Kupní ceně připočteno v zákonné výši Kupující se zavazuje uhradit 50% Kupní cenuceny na bankovní účet Prodávajícího č. vedený u, a to do 5 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy. Nebude-li Kupní cena uhrazena v plné výši ve lhůtě uvedené v předchozí větězbývajících 50% Kupní ceny se Kupující zavazuje uhradit rovněž na bankovní účet Prodávajícího č. vedený u, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení příslušného katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva k Nemovitostem ve prospěch Kupujícího. Nebude-li Kupní cena uhrazena v plné výši ve lhůtách uvedených v předchozích větách, má Prodávající právo Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 9/12

10 od Kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení je Prodávající povinen učinit písemně a adresovat jej Kupujícímu na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Kupní smlouvy. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení Kupujícímu. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže Kupující přijetí písemnosti odmítne, popř. pokud bude písemnost držitelem poštovní licence vrácena Prodávajícímu jako nedoručitelná. Článek 4. Prohlášení 4.1. Prodávající prohlašuje, že na pozemku parc. č. 128/_/7 v k.ú. Přerov nad Labem je umístěna část distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČOIČ: , se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 847/8, PSČ , a že na daném pozemku vázne věcné břemeno umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakož i další případná omezení s umístěním distribuční soustavy související, včetně zákonného ochranného pásma Prodávající prohlašuje, že s výjimkou výše v tomto čl. 4. uvedeného na Nemovitostech neváznou žádné dluhy, věcná břemena nebo zástavní práva ani jiné právní či věcné vady, že Nemovitosti nejsou přenechány třetí osobě k užívání či jakýmkoli způsobem zatíženy, ani ohledně nich nejsou uzavřeny žádné kupní, darovací či jiné smlouvy, které by jakkoli omezovaly či znemožňovaly nabytí nebo výkon vlastnického práva k Nemovitostem kupujícími, ani tyto Nemovitosti nebyla užity jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva. Prodávající dále prohlašuje, že ohledně Nemovitostí není vedeno žádné soudní či jiné řízení, týkající se Nemovitostí, způsobilé nabytí vlastnictví k Nemovitostem nebo výkon vlastnického práva k nim nepříznivě ovlivnit, ani že si není vědom žádného sporu týkajícího se Nemovitostí, způsobilého nepříznivě ovlivnit výkon vlastnického práva Kupujícího Prodávající seznámil Kupujícího se skutečným stavem Nemovitostí a Kupující prohlašuje, že si Nemovitosti prohlédl a neměl ke dni podpisu této Kupní smlouvy ke skutečnému stavu Nemovitostí žádných námitek Pokud by se projevilo nepravdivým některé z prohlášení Prodávajícího uvedené v odst.4.2., sjednává se právo Kupujícího odstoupit od této Kupní smlouvy. Odstoupení je Kupující povinen učinit písemně a adresovat jej Prodávajícímu na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Kupní smlouvy. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení Prodávajícímu. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže Prodávající přijetí písemnosti odmítne, popř. pokud bude písemnost držitelem poštovní licence vrácena Kupujícímu jako nedoručitelná. Zároveň se pro tento případ sjednává závazek Prodávajícího vrátit Kupujícímu zaplacenou kupní cenu a uhradit mu veškerou souvisejícně vzniklou škodu. Článek 5. Ostatní ujednání Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 10/12

11 5.1. Prodávající se zavazuje, že ode dne podpisu této Kupní smlouvy až do doby rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva k Nemovitostem ve prospěch Kupujícího nezatíží Nemovitosti zástavním právem smluvním či zákonným, nebude Nemovitostmi ručit ve prospěch třetích osob či jinak s nimi zajišťovat své závazky nebo závazky třetích osob, nepřenechá Nemovitosti k užívání třetím osobám bez ohledu na právní titul užívání nebo neučiní žádný právní úkon, na základě kterého by Nemovitosti do doby podpisu Kupní smlouvy změnily vlastníka Smluvní strany zároveň s touto Kupní smlouvou podepsali i návrh na vklad vlastnického práva Kupujícího k Nemovitostem. Smluvní strany se dohodly, že návrh podá Prodávající, a to bezodkladně poté, co bude Prodávajícímu zaplacenazaplaceno 50% Kupní cenaceny. Smluvní strany sjednávají, že správní poplatek spojený se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí Kupující. Daň z převodu Nemovitostí hradí Prodávající. Článek 6. Závěrečná ustanovení 6.1. Smluvní strany prohlašují, že Kupní smlouva byla dne [ ] schválena zastupitelstvem obce Přerov nad Labem dle ustanovení 41 odst. 2 ve spojení s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dne [ ] s ní udělila souhlas Rada Českého rozhlasu dle 9 odst. 7 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. Rozhodnutí zastupitelstva o schválení tvoří přílohu č. 2 Kupní smlouvy, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy, a souhlas Rady tvoří přílohu č. 3 této Kupní smlouvy, která je nedílnou součástí Kupní smlouvy Tato Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, za předpokladu, že podmínky odst byly splněny Smluvní strany se dohodly, že Kupující není oprávněn převést svá práva z této Kupní smlouvy na třetí osobu Smluvní strany prohlašují, že tato Kupní smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, zejména, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek Nicotnost, neúčinnost, neplatnost, nevykonatelnost či neproveditelnost jednoho nebo více ustanovení této Kupní smlouvy se nedotýkají platnosti a účinnosti této Kupní smlouvy. Na místo nicotného, neúčinného, neplatného, nevykonatelného nebo neproveditelného ustanovení nastoupí takové ustanovení, které odpovídá hospodářskému a právnímu účelu této smlouvy a je v souladu se stávající právní úpravou Tato Kupní smlouva se vyhotovuje v pětišesti stejnopisech, z nichž Kupující obdrží po dvou vyhotoveních, Prodávající po jednom vyhotovení a dvě vyhotovení. Čtyři vyhotovení Kupní smlouvy jsou určena pro potřeby katastru nemovitostí za účelem Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 11/12

12 vkladu vlastnického práva. do katastru nemovitostí, Prodávající a Kupující si ponechají po jednom vyhotovení pro informaci. Na jednom vyhotovení Kupní smlouvy určeném pro potřeby vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí musí být pravost podpisů účastníků legalizována Tato Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky Nedílnou součástí této Kupní smlouvy jsou její přílohy, a to: 1. Výpis z katastru nemovitostí 2. Geometrický plán 3. Schválení zastupitelstva 4. Souhlas Rady 5. Dokumenty zřízení věcného břemene se všemi přílohami včetně přesného vedení distribuční sítě 6. V dne V dne MěstoObec Přerov nad Labem [ ] Český rozhlas [ ] Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 12/12

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ]

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ] Zástavní smlouva k nemovitostem č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA Ing. Luboš Smrčka, CSc., Opatovická 17/159, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka SCHUSS

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad...2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv...5 Článek

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 PRODUKTOVÉ ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011 ÚČINNÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ OD 31. PROSINCE 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto základní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A obchodní společnost CPI BYTY, a.s. Číslo nájemní smlouvy: identifikační číslo 262 28 700 sídlo Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00 oddíl B, vložka 7990 obchodního rejstříku vedeného Městským

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů Obchodní podmínky pro poskytování hypotečních spotřebitelských úvěrů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb.

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. Smluvní strany : Real estate financial hospital s.r.o., IČO 28626389, společnost zapsaná do obchodního

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru a Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce společnosti ESSOX s.r.o. č. 400412US ze dne 10. 4. 2012

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru a Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce společnosti ESSOX s.r.o. č. 400412US ze dne 10. 4. 2012 Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru a Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce společnosti ESSOX s.r.o. č. 400412US ze dne 10. 4. 2012 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

Podmínky hypotečních úvěrů v mbank

Podmínky hypotečních úvěrů v mbank Podmínky hypotečních úvěrů v mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky hypotečních úvěrů v mbank (dále jen Podmínky ) spolu se Všeobecnými

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více