SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:"

Transkript

1 SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu IČOIČ: DIČ: CZ se sídlem: Vinohradská 12, Praha 2 jednající: Mgr. art. Peter Duhan, generální ředitel (dále jen Budoucí prodávající ) a Obec Přerov nad Labem IČO: IČ: se sídlem obecního úřadu: Přerov nad Labem 38, Přerov nad Labem jednající: RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D, starostka obce (dále jen Budoucí kupující ) (Budoucí prodávající a Budoucí kupující každý také jako Smluvní strana a dohromady jako Smluvní strany ) Článek 1. Úvodní prohlášení 1.1. Budoucí prodávající je dle údajů v katastru nemovitostí výlučným vlastníkem následujících nemovitostí: pozemku parc. č. 128, ostatní plocha, o výměře dle katastru nemovitostí m 2 ; pozemku parc. č. 131, ostatní plocha, o výměře dle katastru nemovitostí m 2 ; pozemku parc. č. 1931, vodní plocha, o výměře dle katastru nemovitostí 561 m 2 ; vše v k. ú. Přerov nad Labem, obec Přerov nad Labem, zapsané Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 363, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy (dále jen Nemovitosti ) Budoucí prodávající prohlašuje, že výše uvedené Nemovitosti byly rozděleny geometrickým plánem č. [ ] ze dne [ ] vyhotoveného [ ] /2012 ze dne vyhotoveným Stavební geologií GEOMETRA spol. s r.o. (dále jen Geometrický plán ), který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy, a to tak, že: původní pozemek parc. č. 128 byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 128/7 o výměře dle Geometrického plánu 580 m 2 ; Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 1/12

2 původní pozemek parc. č. 131 byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 131/_/5 o výměře dle Geometrického plánu 22 m 2 ; původní pozemek parc. č byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 1931/_/5 o výměře dle Geometrického plánu 25 m 2 ; vše k.ú. Přerov nad Labem, obec Přerov nad Labem (dále jen Předmětné pozemky, každý samostatně pak jako Předmětný pozemek ) Budoucí kupující má zájem nabýt do svého vlastnictví výše uvedené Předmětné pozemky. Článek 2. Předmět Smlouvy 2.1. Smluvní strany se zavazují na výzvu druhé Smluvní strany do 45 kalendářních dnů po splnění poslední z podmínek uvedených v čl. 3 této Smlouvy, nejpozději však do , uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem bude závazek Budoucího prodávajícího prodat a převést své vlastnické právo k Předmětným pozemkům, a to se všemi součástmi a příslušenstvím vyjma zpevněných ploch, které nejsou vlastnictvím Budoucího prodávajícího, právy a povinnostmi, za podmínek stanovených touto Smlouvou a uvedenou kupní smlouvou a závazek Budoucího kupujícího za podmínek stanovených touto Smlouvou a kupní smlouvou Předmětné pozemky se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, převzít do svého vlastnictví a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu stanovenou(dále jen Kupní smlouva ). Kupní cena bude stanovena jako cenu cena administrativní znaleckým posudkem, a to v první fázi na základě znaleckého posudku, který v denbude vyhotoven podle oceňovacího předpisu platného ke dni podpisu kupníkupní smlouvy nebude starší šesti měsíců, a bude vyhotovený na náklady Budoucího prodávajícího soudním znalcem nebo znaleckým ústavem v oboru ekonomie, oceňování nemovitostí (popř. ceny a odhady nemovitostí) navrženým Budoucím prodávajícím (dále jen Kupní smlouva ).. Budoucí kupující si vyhrazuje právo nechat vypracovat na vlastní náklady revizní znalecký posudek, a to soudním znalcem nebo znaleckým ústavem v oboru ekonomie, oceňování nemovitostí (popř. ceny a odhady nemovitostí) dle vlastního výběru. V případě, že Budoucím kupujícím bude předložen znalecký posudek, v němž se zjištěná administrativní cena Předmětných pozemků bude lišit o více jak 20% od znaleckého posudku předloženého Budoucím prodávajícím, bude výsledná kupní cena stanovena aritmetickým průměrem obou zjištěných cen. Výzvu k uzavření Kupní smlouvy může podat kterákoli ze Smluvních stran do 30 kalendářních dnů po splnění poslední z podmínek uvedených v čl. 3 této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují Kupní smlouvu uzavřít ve znění, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy, s výhradou ustanovení odst. 2.2., 2.3., 2.4. a 2.5. této Smlouvy Pro případ, že v době uzavírání Kupní smlouvy nebude obsah Kupní smlouvy, jak je přiložena k této Smlouvě, odpovídat právním předpisům platným a účinným v dané době, Smluvní strany se zavazují Kupní smlouvu příslušně změnit tak, aby její obsah odpovídal platným a účinným právním předpisům (např. specifikaci Předmětných pozemků, způsob zápisu do příslušné evidence, apod.). Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 2/12

3 2.3. Pokud v době uzavírání Kupní smlouvy nebude jakékoli ustanovení/jakákoli ustanovení odpovídat skutečnosti, Smluvní strany se zavazují Kupní smlouvu změnit tak, aby veškerá její ustanovení odpovídala skutečnosti V případě chybějících údajů a jiných informací v Kupní smlouvě se Smluvní strany zavazují takové informace a údaje doplnit, a to podle stavu ke dni podpisu Kupní smlouvy Pokud v období mezi uzavřením této Smlouvy a Kupní smlouvy dojde ve smyslu příslušných katastrálních předpisů k přečíslování, rozdělení, sloučení, nebo jiné změně pozemkových parcel vymezujících příslušné Předmětné pozemky nebo kteréchkoli z nich, Smluvní strany se zavazují učinit veškeré potřebné kroky a uzavřít Kupní smlouvu tak, aby na jejím základě došlo k převodu vlastnického práva k takovým pozemkovým parcelám existujícím, tj. alespoň vyděleným geometrickým plánem, v době uzavření Kupní smlouvy, které budou odpovídat Předmětným pozemkům. Článek 3. Podmínky pro uzavření Kupní smlouvy 3.1. Předpokladem pro uzavření Kupní smlouvy dle odst je splnění všech následujících podmínek: Žaloba o vydání a vyklizení nemovitostí (žalobce v doplnění žaloby změnil petit a tedy žaloba na žalobu o určení vlastnictví k nemovitostem, o změně nebylo doposud formálně rozhodnuto), která založila řízení vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 15 C 10/2012 mezi Náboženskou obcí Církve československé husitské v Přerově nad Labem jako žalobcem a Budoucím prodávajícím jako žalovaným, jehož předmětem jsou mimo jiné Nemovitosti a tedy i Předmětné pozemky, bude pravomocně zamítnuta a ve věci nebude podáno dovolání ani ústavní stížnost a všechny lhůty pro podání dovolání a ústavní stížnosti marně uběhnou. V případě podání dovolání a/nebo ústavní stížnosti se tato podmínka považuje za splněnou až v okamžiku, kdy bude rozhodnuto o dovolání a/nebo ústavní stížnosti a tímto rozhodnutím nebude rozhodnutí o zamítnutí žaloby zrušeno. Budoucí prodávající se zavazuje Budoucího kupující o splnění této podmínky bez zbytečného odkladu po jejím splnění informovat. A ZÁROVEŇ Stran Předmětných pozemků ani Nemovitostí nebude vedeno žádné další soudní nebo správní řízení týkající se byť jen částečně vlastnického práva k Předmětným pozemkům nebo Nemovitostem. A ZÁROVEŇ Nabude účinnosti zákon, kterým bude zrušen 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a zároveň platné a účinné právní předpisy České republiky nebudou žádným Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 3/12

4 A ZÁROVEŇ způsobem zakazovat nebo omezovat převod Předmětných pozemků ani Nemovitostí ani obecně ani konkrétně z Budoucího prodávajícího na Budoucího kupujícího Bude platný a účinný zákon předpokládaný ustanovením 29 zákona 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a Předmětné pozemky ani Nemovitosti buď nebudou předmětem takového zákona, a/nebo žádost o vydání Předmětných pozemků nebo Nemovitostí oprávněnou osobou bude pravomocně zamítnuta příslušnými orgány nebo soudy, a/nebo marně uběhnou všechny lhůty pro podání žádosti o vydání Předmětných pozemků nebo Nemovitostí, a/nebo Předmětné pozemky ani Nemovitosti nebudou z jiného důvodu způsobilé být vydány na základě uvedeného zákona. A ZÁROVEŇ Česká republika k písemné výzvě Budoucího prodávajícího, která bude splňovat veškeré náležitosti pro takovou výzvu vyžadované právními předpisy České republiky platnými a účinnými v době učinění výzvy, nevyužije ve lhůtě stanovené ve výzvě svého předkupního práva k Předmětným pozemkům založeného smlouvou o převodu nemovitostí mezi Československým rozhlasem jako předávajícím a Českým rozhlasem jako nabyvatelem ze dne Budoucí prodávající se zavazuje nabídnout Předmětné pozemky České republice ke koupi do 10 pracovních dnů od splnění poslední z podmínek uvedených v bodech , , a této Smlouvy. Budoucí prodávající se dále zavazuje Budoucího prodávajícího bez zbytečného odkladu vyrozumět o tom, že Česká republika nevyužila ve stanovené lhůtě svého předkupního práva, nebo vydala potvrzení o tom, že se vzdává předkupního práva k Předmětným pozemkům, nebo vydala potvrzení o neexistenci uvedeného zástavníhopředkupního práva. A ZÁROVEŇ Uzavření Kupní smlouvy schválí Rada Českého rozhlasu dle 9 odst. 7 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. A ZÁROVEŇ Předmětné pozemky nebudou zatíženy žádnými zástavními právy, věcnými břemeny, právy nájmu ani žádnými jinými právy třetích osob, vyjma věcného břemene předpokládaného v odst.4.3., ani žádnými jinými závadami právní povahy, které by jakkoli omezovaly vlastnické právo k Předmětným pozemkům nebo znemožňovaly nabytí vlastnického práva k Předmětným pozemkům Bude-li pro potřeby vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí požadován kvalifikovaný souhlas příslušného správního orgánu (stavebního úřadu) s dělením a Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 4/12

5 scelováním pozemků, musí být tento souhlas zajištěn nejpozději ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Článek 4. Prohlášení 4.1. Budoucí prodávající uvádí, že v minulosti byla vlastníkem Nemovitostí a tedy i Předmětných pozemků Náboženská obec Církve československé husitské, která uvedené pozemky v dobách komunistického režimu zcizila na základě směnné smlouvy. Nemovitosti a tedy i Předmětné pozemky mohou být vzhledem k výše uvedenému předmětem majetkových restitucí či restitucí církevních, tj. majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi, dle příslušných právních předpisů Budoucí prodávající prohlašuje, že Nemovitosti, tj. i Předmětné pozemky jsou předmětem soudního řízení vedeného u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 15 C 10/2012 na základě žaloby o vydání a vyklizení nemovitostí (žalobce v doplnění žaloby změnil petit a tedy žaloba na žalobu o určení vlastnictví k nemovitostem, o změně nebylo doposud formálně rozhodnuto) mezi Náboženskou obcí Církve československé husitské v Přerově nad Labem jako žalobcem a Budoucím prodávajícím jako žalovaným Budoucí prodávající prohlašuje, že dne uzavřel se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 847/8, PSČ , smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. V souvislosti s touto smlouvou o smlouvě budoucí může přes Předmětný pozemek parc. č. 128/_,/7, jak je definován výše, v budoucnu vést část distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jak je soustava definována v uvedené smlouvě o smlouvě budoucí, a Předmětný pozemek parc. č. 128/_,/7, jak je definován výše, může být zatížen věcným břemenem umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakož i dalšími omezeními s tím souvisejícími, včetně zákonného ochranného pásma. Budoucí kupující podpisem této Smlouvy prohlašuje, že před jejím podpisem se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se všemi přílohami včetně přesného vedení distribuční sítě seznámil Budoucí prodávající prohlašuje, že k Nemovitostem, tedy i k Předmětným pozemkům existuje předkupní právo České republiky Budoucí prodávající prohlašuje, že s výjimkou výše uvedeného na Předmětných pozemcích, jak jsou vymezeny výše, neváznou žádná zástavní práva ani věcná břemena či práva třetích osob, ani žádná jiná práva, jako např. právo odpovídající věcnému břemenu, jakož ani žádné dluhy, závazky, souhlasy, přísliby ani jiné závady, na které by bylo nutné Budoucího kupujícího upozornit. Budoucí prodávající dále prohlašuje, že Předmětné pozemky nejsou předmětem smluv, jejichž účinnost ke dni podpisu této smlouvy ještě nenastala, jako i že Předmětné pozemky nejsou předmětem zejména žádného rozhodnutí příslušného soudu, správního úřadu, na základě kterého by Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 5/12

6 Budoucímu prodávajícímu vznikla povinnost Předmětné pozemky prodat, vydat nebo jim bylo zamezeno provádět jiné úkony (např. stavební uzávěra) Současně Budoucí prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy Předmětnými pozemky neručí ve prospěch třetích osob ani s nimi jinak nezajišťuje závazky své či závazky třetích osob, že nedošlo k přenechání užívání Předmětných pozemků třetím osobám a/nebo že nebyly učiněny žádné právní úkony, na základě kterých by Předmětné pozemky změnily vlastníka Budoucí prodávající seznámil Budoucího kupujícího se skutečným stavem Předmětných pozemků a Budoucí kupující prohlašuje, že si Předmětné pozemky prohlédl a neměl ke dni podpisu této Smlouvy ke skutečnému stavu Předmětných pozemků žádných námitek Budoucí kupující prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že každé zcizení nemovitosti ve vlastnictví Českého rozhlasu je dle 9 odst. 7 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, nutné předem schválit Radou Českého rozhlasu, jinak je právní úkon neplatný. Budoucí kupující bere na vědomí skutečnost, že Rada Českého rozhlasu je samostatný orgán, na jehož rozhodování nemá Budoucí prodávající vliv Tato Smlouva zaniká: Článek 5. Trvání Smlouvy marným uplynutím maximální lhůty pro uzavření Kupní smlouvy dle odst. 2.1., tj. ve lhůtě nedojde ke splnění všech podmínek podle čl. 3.; uzavřením Kupní smlouvy; kdykoli na základě dohody Smluvních stran; Předmětné pozemky nebo Nemovitosti přejdou na základě rozhodnutí soudu nebo správního orgánu do vlastnictví třetí osoby, nebo bude vlastnické právo třetích osob k Předmětným pozemkům nebo Nemovitostem určeno. Článek 6. Závěrečná ustanovení 6.1. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla dne [ ] schválena zastupitelstvem obce Přerov nad Labem dle ustanovení 41 odst. 2 ve spojení s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dne [ ] s ní udělila souhlas Rada Českého rozhlasu dle 9 odst. 7 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. Rozhodnutí zastupitelstva o schválení tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 6/12

7 Smlouvy, a souhlas Rady tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, za předpokladu, že podmínky odst byly splněny Smluvní strany se dohodly, že Budoucí kupující není oprávněn převést svá práva z této Smlouvy na třetí osobu Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, zejména, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek Tato Smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníkpříslušnými ustanoveními občanského zákoníku Nicotnost, neúčinnost, neplatnost, nevykonatelnost či neproveditelnost jednoho nebo více ustanovení této Smlouvy se nedotýkají platnosti a účinnosti této Smlouvy. Na místo nicotného, neúčinného, neplatného, nevykonatelného nebo neproveditelného ustanovení nastoupí takové ustanovení, které odpovídá hospodářskému a právnímu účelu této smlouvy a je v souladu se stávající právní úpravou Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to: 1. Výpis z katastru nemovitostí 2. Geometrický plán 3. Kupní smlouva 4. Schválení zastupitelstva 5. Souhlas Rady 6. Dokumenty zřízení věcného břemene se všemi přílohami včetně přesného vedení distribuční sítě V dne V dne Obec Přerov nad Labem RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D, starostka obce Český rozhlas Mgr. art. Peter Duhan, generální ředitel Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 7/12

8 Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Kupní smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu IČOIČ: DIČ: CZ se sídlem: Vinohradská 12, Praha 2 jednající: [ ] (dále jen Prodávající ) a Obec Přerov nad Labem IČO: IČ: se sídlem obecního úřadu: Přerov nad Labem 38, Přerov nad Labem jednající: [ ] (dále jen Kupující ) (Prodávající a Kupující každý také jako Smluvní strana a dohromady jako Smluvní strany ) Článek 1. Úvodní prohlášení 1.1. Prodávající je dle údajů v katastru nemovitostí výlučným vlastníkem následujících nemovitostí: pozemku parc. č. 128; pozemku parc. č. 131; pozemku parc. č. 1931; vše v k. ú. Přerov nad Labem, obec Přerov nad Labem, zapsané Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 363, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy V odst této Kupní smlouvy uvedené pozemky byly rozděleny geometrickým plánem č. [ ] ze dne [ ] vyhotoveného [ ] /2012 ze dne vyhotoveným Stavební geologií GEOMETRA spol. s r.o. ( (dále jen Geometrický plán ), který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy, a to tak, že: původní pozemek parc. č. 128 byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 128/_/7 o výměře dle Geometrického plánu m 2 ; původní pozemek parc. č. 131 byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 131/_/5 o výměře dle Geometrického plánu 22 m 2 ; Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 8/12

9 původní pozemek parc. č byl rozdělen na několik samostatných pozemků, mimo jiné pozemek parc. č. 1931/_/5 o výměře dle Geometrického plánu 25 m 2 ; vše k.ú. Přerov nad Labem, obec Přerov nad Labem (dále jen Nemovitosti ) Prodávající a Kupující uzavřeli dne smlouvu o smlouvě budoucí kupní, jejímž předmětem je uzavření kupní smlouvy na prodej/koupi Nemovitostí, jak jsou tyto vymezeny v Geometrickém plánu (dále jen SoSB ). Na základě SoSB vyzval [kdo] dne po splnění všech podmínek v SoSB [koho] k uzavření této Kupní smlouvy, což Smluvní strany v souladu s uvedenou SoSB tímto činí. Článek 2. Předmět Kupní smlouvy Prodávající touto Kupní smlouvou prodává a převádí své vlastnické právo k Nemovitostem, tj. pozemku parc. č. 128/7 o výměře dle Geometrického plánu 580 m 2, pozemku parc. č. 131/5 o výměře dle Geometrického plánu 22 m 2 a pozemku parc. č. 1931/5 o výměře dle Geometrického plánu 25 m 2, vše v k.ú. Přerov nad Labem, na Kupujícího, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, vyjma zpevněných ploch, které nejsou vlastnictvím Prodávajícího, právy a povinnostmi, za podmínek stanovených tototouto Kupní smlouvou a Kupující Nemovitosti za podmínek stanovených touto Kupní smlouvou od Prodávajícího kupuje a do svého výlučného vlastnictví nabývá a zavazuje se za to Prodávajícímu zaplatit kupní cenu uvedenou níže v článku 3. této Kupní smlouvy. Článek 3. Kupní cena 3.1. Kupní cena za Nemovitosti byla v souladu s SoSB a dohodou Smluvních stran stanovena jako cena administrativní zjištěná znaleckým posudkem vyhotoveným ze dne č. a činí celkem [ ],- Kč (slovy: [ ] korun českých) (dále jen Kupní cena ), když rozepsaně činí: pozemek parc. č. 128/ /7 - kupní cena..,- Kč pozemek parc. č. 131/ /5 - kupní cena..,- Kč pozemek parc. č. 1931/ /5 - kupní cena..,- Kč Takto sjednaná kupní cena v sobě nezahrnuje DPH, které bude ke Kupní ceně připočteno v zákonné výši Kupující se zavazuje uhradit 50% Kupní cenuceny na bankovní účet Prodávajícího č. vedený u, a to do 5 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy. Nebude-li Kupní cena uhrazena v plné výši ve lhůtě uvedené v předchozí větězbývajících 50% Kupní ceny se Kupující zavazuje uhradit rovněž na bankovní účet Prodávajícího č. vedený u, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení příslušného katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva k Nemovitostem ve prospěch Kupujícího. Nebude-li Kupní cena uhrazena v plné výši ve lhůtách uvedených v předchozích větách, má Prodávající právo Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 9/12

10 od Kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení je Prodávající povinen učinit písemně a adresovat jej Kupujícímu na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Kupní smlouvy. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení Kupujícímu. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže Kupující přijetí písemnosti odmítne, popř. pokud bude písemnost držitelem poštovní licence vrácena Prodávajícímu jako nedoručitelná. Článek 4. Prohlášení 4.1. Prodávající prohlašuje, že na pozemku parc. č. 128/_/7 v k.ú. Přerov nad Labem je umístěna část distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČOIČ: , se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 847/8, PSČ , a že na daném pozemku vázne věcné břemeno umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakož i další případná omezení s umístěním distribuční soustavy související, včetně zákonného ochranného pásma Prodávající prohlašuje, že s výjimkou výše v tomto čl. 4. uvedeného na Nemovitostech neváznou žádné dluhy, věcná břemena nebo zástavní práva ani jiné právní či věcné vady, že Nemovitosti nejsou přenechány třetí osobě k užívání či jakýmkoli způsobem zatíženy, ani ohledně nich nejsou uzavřeny žádné kupní, darovací či jiné smlouvy, které by jakkoli omezovaly či znemožňovaly nabytí nebo výkon vlastnického práva k Nemovitostem kupujícími, ani tyto Nemovitosti nebyla užity jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva. Prodávající dále prohlašuje, že ohledně Nemovitostí není vedeno žádné soudní či jiné řízení, týkající se Nemovitostí, způsobilé nabytí vlastnictví k Nemovitostem nebo výkon vlastnického práva k nim nepříznivě ovlivnit, ani že si není vědom žádného sporu týkajícího se Nemovitostí, způsobilého nepříznivě ovlivnit výkon vlastnického práva Kupujícího Prodávající seznámil Kupujícího se skutečným stavem Nemovitostí a Kupující prohlašuje, že si Nemovitosti prohlédl a neměl ke dni podpisu této Kupní smlouvy ke skutečnému stavu Nemovitostí žádných námitek Pokud by se projevilo nepravdivým některé z prohlášení Prodávajícího uvedené v odst.4.2., sjednává se právo Kupujícího odstoupit od této Kupní smlouvy. Odstoupení je Kupující povinen učinit písemně a adresovat jej Prodávajícímu na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Kupní smlouvy. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení Prodávajícímu. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže Prodávající přijetí písemnosti odmítne, popř. pokud bude písemnost držitelem poštovní licence vrácena Kupujícímu jako nedoručitelná. Zároveň se pro tento případ sjednává závazek Prodávajícího vrátit Kupujícímu zaplacenou kupní cenu a uhradit mu veškerou souvisejícně vzniklou škodu. Článek 5. Ostatní ujednání Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 10/12

11 5.1. Prodávající se zavazuje, že ode dne podpisu této Kupní smlouvy až do doby rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva k Nemovitostem ve prospěch Kupujícího nezatíží Nemovitosti zástavním právem smluvním či zákonným, nebude Nemovitostmi ručit ve prospěch třetích osob či jinak s nimi zajišťovat své závazky nebo závazky třetích osob, nepřenechá Nemovitosti k užívání třetím osobám bez ohledu na právní titul užívání nebo neučiní žádný právní úkon, na základě kterého by Nemovitosti do doby podpisu Kupní smlouvy změnily vlastníka Smluvní strany zároveň s touto Kupní smlouvou podepsali i návrh na vklad vlastnického práva Kupujícího k Nemovitostem. Smluvní strany se dohodly, že návrh podá Prodávající, a to bezodkladně poté, co bude Prodávajícímu zaplacenazaplaceno 50% Kupní cenaceny. Smluvní strany sjednávají, že správní poplatek spojený se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí Kupující. Daň z převodu Nemovitostí hradí Prodávající. Článek 6. Závěrečná ustanovení 6.1. Smluvní strany prohlašují, že Kupní smlouva byla dne [ ] schválena zastupitelstvem obce Přerov nad Labem dle ustanovení 41 odst. 2 ve spojení s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dne [ ] s ní udělila souhlas Rada Českého rozhlasu dle 9 odst. 7 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. Rozhodnutí zastupitelstva o schválení tvoří přílohu č. 2 Kupní smlouvy, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy, a souhlas Rady tvoří přílohu č. 3 této Kupní smlouvy, která je nedílnou součástí Kupní smlouvy Tato Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, za předpokladu, že podmínky odst byly splněny Smluvní strany se dohodly, že Kupující není oprávněn převést svá práva z této Kupní smlouvy na třetí osobu Smluvní strany prohlašují, že tato Kupní smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, zejména, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek Nicotnost, neúčinnost, neplatnost, nevykonatelnost či neproveditelnost jednoho nebo více ustanovení této Kupní smlouvy se nedotýkají platnosti a účinnosti této Kupní smlouvy. Na místo nicotného, neúčinného, neplatného, nevykonatelného nebo neproveditelného ustanovení nastoupí takové ustanovení, které odpovídá hospodářskému a právnímu účelu této smlouvy a je v souladu se stávající právní úpravou Tato Kupní smlouva se vyhotovuje v pětišesti stejnopisech, z nichž Kupující obdrží po dvou vyhotoveních, Prodávající po jednom vyhotovení a dvě vyhotovení. Čtyři vyhotovení Kupní smlouvy jsou určena pro potřeby katastru nemovitostí za účelem Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 11/12

12 vkladu vlastnického práva. do katastru nemovitostí, Prodávající a Kupující si ponechají po jednom vyhotovení pro informaci. Na jednom vyhotovení Kupní smlouvy určeném pro potřeby vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí musí být pravost podpisů účastníků legalizována Tato Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky Nedílnou součástí této Kupní smlouvy jsou její přílohy, a to: 1. Výpis z katastru nemovitostí 2. Geometrický plán 3. Schválení zastupitelstva 4. Souhlas Rady 5. Dokumenty zřízení věcného břemene se všemi přílohami včetně přesného vedení distribuční sítě 6. V dne V dne MěstoObec Přerov nad Labem [ ] Český rozhlas [ ] Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva - ČRo a PnL 12/12

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

Darovací smlouva (dále jen smlouva ) SML-2015-10... SZ ÚMC P15:.../2015. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami:

Darovací smlouva (dále jen smlouva ) SML-2015-10... SZ ÚMC P15:.../2015. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami: Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami: Městská část Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 15 zastoupena Milanem Wenzlem, starostou Městské části Prahy 15 IČO: 00231355

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) Městem Rychnov u Jablonce nad Nisou se sídlem Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

K U P N Í S M L O U V U UZSVM/A/36163/2007-MUEM. Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U UZSVM/A/36163/2007-MUEM. Článek I Vymezení předmětu plnění 42952/A/2007-MUEM Č.j.: UZSVM/A/36163/2007-MUEM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar,

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Vzor č. 29: Kupní smlouva o převodu vlastnic. práva k nemovitostem (1/5) KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany společnost, IČ: se

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-115-024-13 ze dne 14.5.2013 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 12 a společností Pontos Property,

Více

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka...... (dále jen budoucí

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Č. 91632l46JKp

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Č. 91632l46JKp SM 0800000185 KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLUVA Č. 91632l46JKp uzavřená podle ust. * 588 až 610 občanského zákoníku Účastníci smlouvy: Městská část Praha 11 se sídlem celíkova 672, PSC 149 41, Praha 4 zastoupená

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/ O s v ě d č e n í ve smyslu ust. 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od do. schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č... ze dne. Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový,

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

Smlouva o prodeji koně

Smlouva o prodeji koně MAENTIVA GALOPP, S.R.O. Smlouva o prodeji koně valach, plemene A1/1 Dangerous Gleam (GER) Generous (IRE) - Dyveke (GER)(Lando) Narozen : 30.1.2009 Mgr. Jan Kužel XX.XX.XXXX [Předmětem této smlouvy je prodej

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI uzavřená mezi Městskou částí Praha 10 jako prodávajícím a jako kupujícím SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI Městská část Praha 10, se sídlem na adrese Vršovická 68, 101 38 Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014 č.j.: 332/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 308 ze dne 07.05.2014 Smlouva o převodu akcií mezi akcionáři společnosti VIKTORIA ŽIŽKOV a. s. a Doprovodná dohoda k této smlouvě

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ 1. Smluvní strany budoucí prodávající: Firma/název: SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená dle 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku IČ: 022 21 390 se sídlem: v Olomouci, Nová Ulice,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem 1-6 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem dle ustanovení 50a občanského zákoníku Smluvní strany: budoucí prodávající: Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě IČ: 44937661

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 o prodeji nemovitostí, jež jsou v majetku Města Česká Skalice, uzavřená dnešního dne mezi Městem Česká Skalice, IČ 00272591, Třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice,

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí Příloha č. 3 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl.) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 867/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 799 ze dne 09.12.2013 Kupní smlouva, spojená s dohodou o započtení, o koupi halových garáží v ulici Lucemburská bez č.p. s pozemkem

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111 [ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111 3117/0VS/2011-0VSM Č.j.: UZSVM/OVS/3273/2011-0VSM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

Ing. Petr Chrudina nar. 23.10.1960 bytem Pod Lipami 603, Bohuňovice, PSČ: 783 14 na straně jedné jako a dále jen dárce

Ing. Petr Chrudina nar. 23.10.1960 bytem Pod Lipami 603, Bohuňovice, PSČ: 783 14 na straně jedné jako a dále jen dárce Ing. Petr Chrudina nar. 23.10.1960 bytem Pod Lipami 603, Bohuňovice, PSČ: 783 14 na straně jedné jako a dále jen dárce a Obec Bohuňovice IČ: 00298697 6. května 109, Bohuňovice, PSČ: 783 14 zastoupená starostou

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ název / jméno IČ / r.č. Sídlo / bydliště zápis v OR DIČ (dále jen Kupující ) a název / jméno IČ / r.č. Sídlo / bydliště zápis v OR DIČ spoluvlastnický podíl (dále jen Prodávající

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č.. v rezidenčním objektu Rezidence Hronovická

Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č.. v rezidenčním objektu Rezidence Hronovická Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č.. v rezidenčním objektu Rezidence Hronovická 1. Smluvní strany 1.1. Budoucí prodávající: Společnost: Pardubická developerská a.s. IČO: 288 16

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Kupní smlouvu se zřízením zástavního práva dle 2079 a násl., 1312 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouvu se zřízením zástavního práva dle 2079 a násl., 1312 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje IČ: 70889546, DIČ: CZ70889546 Hospodaření se svěřeným

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen prodávající a..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen kupující uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

Více

nebo manželé xy.., RČ, a.zy.., RČ.., oba trvale bytem na straně druhé jako budoucí kupující I. Prohlášení budoucího prodávajícího

nebo manželé xy.., RČ, a.zy.., RČ.., oba trvale bytem na straně druhé jako budoucí kupující I. Prohlášení budoucího prodávajícího Obec Břehy, IČ: 00273392, se sídlem Břehy, Bahníkova 8, 535 01 Přelouč, zastoupená Ing. Petrem Morávkem starostou obce na straně jedné jako budoucí prodávající a pan, paní, RČ, trvale bytem.. nebo manželé

Více

(Spolumajitelky, Petr Barták a GCCSH dále také jednotlivě Smluvní strana nebo společně Smluvní strany )

(Spolumajitelky, Petr Barták a GCCSH dále také jednotlivě Smluvní strana nebo společně Smluvní strany ) DOHODA O NAROVNÁNÍ A ÚPRAVĚ BUDOUCÍCH VZTAHŮ kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: a Ing. Kateřina Šperlová r. č.: bydliště: (společně dále

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1) Město Blovice, ič: 00256455 se sídlem Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice zastoupené starostou Janem Poduškou dále Jen prodávající a 2) Jakub Pergl trvale

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA NEMOVITÉ VĚCI. 26/2013-420-SML/15 evidenční č. smlouvy S-253-420/2013 výtisk č.

KUPNÍ SMLOUVA NA NEMOVITÉ VĚCI. 26/2013-420-SML/15 evidenční č. smlouvy S-253-420/2013 výtisk č. evidenční č. smlouvy S-253-420/2013 výtisk č. KUPNÍ SMLOUVA NA NEMOVITÉ VĚCI podle 2128 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník

Více

Směnná smlouva dle ~ 611 obč.

Směnná smlouva dle ~ 611 obč. Směnná smlouva dle ~ 611 obč. I. Smluvní strany Účastníci smlouvy: Obec Psáry, IC 00241580 se sídlem 25244 Psáry, Pražská 137 zastoupená starostou Milanem Váchou jako účastník I a. Ing. Jan Kodet r.č.

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená Příloha smlouvy č.3: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci Smluvní strany: TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČO: 28333012 DIČ: CZ28333012 zapsaná u Krajského soudu v Brně, odd.

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. IMMOINVEST Development s.r.o. se sídlem Praha 2, Třebízského 1388/7, PSČ 120 00 IČ: 256 85 899, č.ú.../0100, Komerční banka a.s. zapsaná v obchodním rejstříku

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 226/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 207 ze dne 25.03.2015 Návrh vzorové kupní smlouvy k prodeji spoluvlastnických podílů k zastavěnému pozemku parc.č. 2800 v k.ú.

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Moravec Alexandr a Moravcová Helena Dlouhý Most 121,46312 (dále jen strana "Budoucí na straně jedné a povinná") Obec Dlouhý Most, IČO: 46744941, Se sídlem: č.p. 193,463 12 Dlouhý Most, zastoupená: Ing.

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu: 43-5534090277/0100,

Více

Návrh Darovací smlouva. na finanční dar

Návrh Darovací smlouva. na finanční dar Návrh Darovací smlouva na finanční dar uzavřená ve smyslu ust. 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dne 2015 mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. jako dárce a Základní škola

Více

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní Smlouva o smlouvě budoucí kupní (uzavřená v souladu s ust. 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více