Je mateřství hlavním posláním ženy?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je mateřství hlavním posláním ženy?"

Transkript

1 Je mateřství hlavním posláním ženy? V myslích drtivé většiny lidstva je zakořeněna představa, že ano. Žena, která zůstane svobodná a bezdětná, se jaksi automaticky považuje za méněcennou a lidé ji za jejími zády nazývají starou pannou. Pojem stará panna je všeobecně vnímán pejorativně. Co je to vlastně mateřství? Nic víc než zplození pozemského těla, jež má sloužit lidské duši jako hrubohmotná schrána při jejím pozemském životě. To je samozřejmě velmi důležité, neboť bez toho by se lidské duše nemohly na zem vtělovat a lidský duch by tak nemohl uzrávat. Ale pořád je to jenom hrubohmotný akt, jehož nejvyšší výběžky zasahují nejvýše do Bytostné sféry. Bytostní pomocníci se podílejí na vývoji hrubohmotného tělíčka v matčině lůně, než dojde ke vtělení duše. Formují toto tělíčko až k takovému stupni zralosti, jaký je ke vtělení duše nutně zapotřebí. V polovině těhotenství potřebný stupeň zralosti tělíčka nastává a duše pohybující se do té doby v blízkosti nastávající matky se vtěluje. Tehdy matka zaznamenává první pohyby dítěte. Potom už se tělíčko vyvíjí působením vtěleného lidského ducha. Zde je možno zmínit paralelu svědčící o tom, jak důsledně se velké děje odrážejí v malých. Sluneční soustava, jejíž součástí je Země, obíhá v obrovském koloběhu zrání, zralosti, přezrálosti, rozpadu a opětného formování. Je to koloběh trvající miliardy let. Po zformování se na Zemi začala vyvíjet nejrůznější zvířata a když nejdokonalejší z nich dosáhlo vrcholu svého vývoje, poprvé se vtělil do jeho těla namísto zvířecí duše zárodek lidského ducha, čekající do té doby na hranici jemnohmotnosti a hrubohmotnosti. Pak se ono nejdokonalejší zvířecí tělo dále vyvíjelo působením lidského ducha až k dnešní lidské podobě. K prvnímu vtělení lidského duchovního zárodku do nejvýše vyvinutého zvířecího těla došlo v polovině obrovského koloběhu naší sluneční soustavy. Tak se malý pozemský děj odráží v tom vůbec největším, jaký v hrubohmotné úrovni probíhá. Do matčina lůna se tedy v polovině těhotenství vtěluje lidská duše do té doby prodlévající v její blízkosti. Zpravidla v matčině blízkosti čeká více duší, které pro vtělení přicházejí v úvahu. Vtělit se jich však může pouze tolik, kolik tělíček je připraveno v matčině lůně. Zde je rozhodující zákon přitažlivosti stejnorodého. Vtělí se ta duše, která je s matkou nejstejnorodější. V úvahu zde připadá také matčino nejbližší okolí, jehož stejnorodost s některou z duší čekajících na vtělení může také přispět k tomu, že se nakonec vtělí jiná než ta, která k tomu měla původně nejblíže. Nastávající matka by proto měla pečlivě dbát, v jaké společnosti se v době svého těhotenství pohybuje. Je mnoho případů, kdy slušní, spořádaní rodiče mají dítě, ze kterého přes veškerou výchovu vyroste grázl, který evidentně zraje pro kriminál. Jejich okolí i oni sami to nedokážou pochopit. Kde se v tak slušné rodině vzal takový syčák? Vždyť ve výchově nebylo nic zanedbáno. Všechny snahy uvést nezvedeného potomka na lepší cestu se míjely účinkem. Potomek potom v dospělosti skutečně skončil jako kriminální živel. Zdá se to nepochopitelné, neboť zde skutečně nešla vypozorovat žádná stejnorodost mezi rodiči a jejich dítětem. Rodiče, kteří ve výchově skutečně nic nezanedbali, přesto na tom nejsou bez viny. Příčinu je nutno ovšem hledat v době, kdy byla matka těhotná. Tehdy před dovršením první poloviny těhotenství se v matčině blízkosti zdržovalo několik duší čekajících na vtělení, které všechny byly přitaženy stejnorodostí. Všechny tyto duše byly asi tak stejně čisté jako duše nastávající matky. V polovině těhotenství po dosažení zcela určité zralosti tělíčka v matčině lůně by se vtělila ta, která je s matkou nejstejnorodější. Avšak situace se může poněkud změnit, když se matka v době těhotenství pohybuje často mezi lidmi, kteří nejsou duševně tak čistí jako ona. Ať už se tak děje v rámci pracovních povinností nebo je to společnost scházející se za účelem zábavy, dopad toho může být pro oba rodiče fatální. Tito duševně nečistí lidé umožní přiblížení se matce nečistým duším z onoho světa, pro které by to jinak nebylo možné. Takto je jim však na základě zákona přitažlivosti stejnorodého podána ruka, jíž se zachytí a přiblíží se matce, kam by jinak neměly přístup. Nutno podotknout, že temné duše, které pro svou tíži

2 nemohou na onom světě vystoupat do světlých oblastí a jsou drženy v temnějších úrovních v blízkosti země, mají v této oblasti větší sílu než duše světlé, které sem byly přitaženy z vyšších, světlejších úrovní onoho světa pouze za účelem vtělení. Nachází-li se matka v době poloviny svého těhotenství ve společnosti duševně nečistých lidí, může se snadno stát, že temná duše z onoho světa v okamžiku možnosti vtělení doslova silou odstrčí světlé duše čekající v blízkosti matky a vtělí se sama. Světlé duše v takovém případě musí ustoupit těm temným neboť v těsné blízkosti hrubohmotnosti nemají takovou sílu. Je to pro ně cizorodé prostředí, kam byly přitaženy jen stejnorodostí s matčinou duší. Naproti tomu temné duše jsou v této těžší, hutnější oblasti jako doma. Tak se tedy do matčina lůna vtělí temná duše namísto světlé, přestože matka sama je světlá. Nebylo by to nikdy možné, kdyby matka více dbala na to, v jaké společnosti se v době svého těhotenství pohybuje. Když by její nejbližší okolí tvořili lidé, kteří sami by s ní byli stejnorodí, nedostala by žádná temná duše z onoho světa vůbec šanci se k ní přiblížit. Jednoduše by se neměla čeho zachytit. Taková zdánlivá maličkost může fatálně změnit život rodičů žijících více méně ve světle. Matka v době těhotenství se má stýkat jenom s lidmi, kteří jsou jí bezvýhradně sympatičtí, v jejichž společnosti se cítí dobře, neboť to je neklamná známka duševní stejnorodosti. Pak vtělená duše po svém pozemském narození bude mít možnost duchovně růst a totéž umožní i svým rodičům! Chceme-li dostat pravdivou odpověď na otázku, zda je mateřství hlavním posláním ženy zde na zemi, musíme si ujasnit jednu věc. Člověk jako takový je duch! Jednotlivá těla, která na své pouti hmotnými úrovněmi přijímá, mu slouží jako ochrana v té které úrovni a zároveň mu umožňují být v této úrovni činným. Tělo, ať už jemnohmotné, tedy duše, nebo hrubohmotné, tedy pozemské tělo, však není člověk sám. Tělo je pouze dočasnou schránou ducha! Pravé poslání jakéhokoliv lidského ducha tkví vždy jedině v duchovnu. Cokoli, co na zemi dělá, má vždy směřovat k duchovním cílům. Mateřství, jak ho známe, je a vždy zůstane pouze hrubohmotným aktem, majícím za úkol reprodukci pozemských těl. Tkví provždy jenom v hrubohmotnosti. Jako takové nikdy nemůže být hlavním posláním ženy. Je pouze jedním z vedlejších úkolů ženy. Hlavní poslání ženy je mnohem vyšší a ušlechtilejší. Zatímco muž je svým hrubším a aktivnějším zaměřením obrácen spíše k zemi, na níž činně působí, žena svým jemnějším a pasivnějším uzpůsobením je obrácena vzhůru ke světlým výšinám, odkud přijímá jemné, světlé záchvěvy a zprostředkovává je muži. Muž sám by tyto záchvěvy nemohl přijmout kvůli své hrubší podstatě. Žena tak zprostředkováním těchto jemných, světlých, duchovních záchvěvů zušlechťuje muže a veškeré své hrubohmotné okolí. Žena je touto svoji schopností jakousi spojnicí mezi zemí a Rájem. Tak působí čisté ženství. Svou jemností je ženství více zakotveno v duchovnu, odtud přijímá záchvěvy a předává je muži, který je pak svou aktivní činností přenáší do hrubohmotnosti. Tak vypadá ideální stav pokud pokud je ženství čisté. Stačí však letmý pohled na dnešní pozemskou ženu a hned vidíme, že s čistotou ženství není něco v pořádku. Žena svým oblékáním a módními výstřelky klesla na úroveň nevěstky, emancipací, feminismem a podobnými zlořády zhrubla ve snaze přiblížit se muži. Ano, drtivá většina dnešních žen se na hony vzdálila svému hlavnímu poslání, neboť se svými nízkými sklony od jemných záchvěvů ze světla zcela odřízla a už je nemůže přijímat a zprostředkovávat muži a tím zušlechťovat hrubohmotnost. Tím pochopitelně trpí i muž, který tím ještě více zhrubl a zpozemštěl. Jelikož žena v sobě zazdila tento nejvyšší dar, zbylo jí už jenom to mateřství, které se nyní jeví jako její hlavní poslání. To však provždy zůstane připoutáno k zemi a s ním i žena, pokud se rázně nevymaní ze své pokleslosti a neobnoví svou schopnost spojení se Světlem! Mateřství jako takové je vůbec špatně pojímáno. Žena, která porodí dítě, které si třeba se svým životním druhem dlouho přáli, zaměří veškerou svou pozornost na to dítě, k čemuž nutí i svého druha, jestliže to nezačne dělat sám od sebe. Tak se toto dítě stane středobodem jejich

3 života. Vše dělají pro něj, aby mu ulehčili jeho pozemskou cestu. Muž pracuje, aby potomkovi našetřili nějaké peníze. Zkrátka oba jsou tátou i mámou na plný úvazek. Když se jich někdo zeptá, co je hlavním smyslem jejich života, odpoví mu: Naše dítě. Abychom mu zabezpečili šťastný život. Dítě roste, dostává se do fáze dospívání, ale přístup rodičů se nemění. Dává jim to pocit naplnění. Kdyby od nich dospívající potomek odešel a oni ho už znenadání nemohli zahrnovat svou péčí, náhle by zjistili, že jejich životy zůstaly prázdné. Usilují o to, ochraňovat svoji ratolest před vším, co by podle nich mohlo být pro ni škodlivé a zrazují ji od toho, aby se s nástupem plnoletosti osamostatnila. A pochopitelně jí vštěpují, aby i ona ke svým budoucím potomkům měla stejný přístup, jakého se dostává jí samotné od jejích vlastních rodičů. Rodiče si ve většině případů osobují na dítě vlastnická práva, na něž nemají nárok. Vždyť dítě je pro ně vlastně cizí duší, která je jim svěřena na základě zákona přitažlivosti stejnorodého, aby ji pomohli nastoupit její vlastní pozemskou cestu. Veškeré povinnosti vůči dítěti pro rodiče končí dosažením jeho plnoletosti. Pak už dospělý potomek musí kráčet sám svou vlastní životní cestou na základě svých vlastních rozhodnutí. Kdyby se i nadále nechal řídit svými rodiči, bylo by to pro něj škodlivé. Je tedy velkým omylem, když se rodiče vzdají vlastního osobního života a vše dělají jenom pro své dítě. Přece to postrádá veškerou logiku. Dítě po dosažení plnoletosti vyletí z hnízda a co dál. Tím by pro rodiče měl snad život skončit, pokud by si nepořídili další dítě? A pokud by i děti přejímaly tento postoj od svých rodičů a i ony po založení vlastních rodin žily jen pro své děti a tak se to šířilo stále dále z generace na generaci, kdo by potom žil svůj vlastní osobní život? Z toho jasně plyne, jak zcestný je tento přístup. Vždyť právě prožíváním vlastního osobního života duchovně zrajeme! Součástí toho může být i rodičovství a pokud ho správně chápeme, pak může být velkým přínosem. Správně ho chápat znamená, pomoci dítěti nastoupit jeho vlastní pozemskou cestu, pečovat o jeho pozemské tělo v době dětství a dospívání a od začátku ho nesobecky vést k samostatnosti. Láska nespočívá ve změkčilosti, ale v přísnosti! Rodiče nemají dítěti nic uměle ulehčovat, ale nechat ho, aby samo překonávalo překážky. Jen tak ho správně připraví na jeho budoucí samostatný život. Při takovém přístupu rodičům zbývá dost prostoru pro vlastní osobní život, pro plnění vlastních cílů, které s dítětem nemusí nijak souviset. To je zdravý stav! Když si rodiče uvědomují, že dítě je pro ně cizím hostem, o něhož se početím jeho pozemského těla uvolili starat a dali mu možnost na cestě pozemským životem duchovně uzrávat. Zpětně potom správnou, láskyplnou péčí o dítě duchovně zrají i oni. Snaha některých rodičů řídit svému dítěti život a určovat mu cestu, jakou má jít, není ničím jiným než sobectvím. Rodiče tak dítě vlastně využívají k plnění vlastních ambicí. Pokud se pár dospělých lidí rozhodne dítě nemít a své úsilí směřovat k nějakému jinému, vznešenému cíli i tak může každý z nich prožít plnohodnotný život. Mít dítě není povinnost, ale dobrovolné rozhodnutí. Žádná žena není méněcenná jen proto, že se nestala matkou. Hlavní úkol ženství tkví úplně v něčem jiném. Mateřství může být jeho součástí, ale korunu pravého ženství je nutno hledat mnohem výše! Čisté ženství má přijímat a šířit světlé záchvěvy z vyšších, světlejších oblastí Stvoření a tím zde na zemi povznášet a zušlechťovat své okolí! Čisté ženství! Podívejme se střízlivýma očima na dnešní ženu a zkusme na ni vztáhnout tento pojem. V drtivé většině případů to bude značně skřípat. Dnešní žena zaměnila přirozený půvab, jež zdobí čisté ženství, za sexuální vyzývavost. Cílem dnešní ženy je fyzicky se líbit, být sexy. Vznešený půvab, jež pochází z ducha dnešní žena zazdila hrubou, přízemní smyslností. Tím se stala pravým opakem toho, čím měla být. Místo aby povznášela a zušlechťovala své okolí, stahuje ho dolů do temnot. Ne nadarmo se říká: Když se žena zkazí, je horší než muž. Vezměme si například jakoukoli společenskou akci, jako je třeba ples,

4 předávání nějakých cen apod. Přirozeně se zde vyžaduje, aby účastníci byli společensky oděni. Podívejme se na muže. Smokingy, košile upnuté ke krku, motýlky, kravaty. Obvyklé oblečení pro takové příležitosti. A nyní se podívejme na ženy. Šaty na tenká ramínka s hlubokým dekoltem odhalující celá záda a končící těsně pod klínem. Ještě před několika desítkami let by podobné oblečení bylo označeno za obnažování na veřejnosti a stíháno policií. Dnes je to obvyklý ženský společenský oděv. Je to podobné, jako kdyby muž přišel na takovou akci v trenýrkách a v tílku. Pochopitelně by nebyl ani vpuštěn. U ženy je to však společensky únosné. Ba dokonce by se divně pohlíželo na takovou ženu, která by přišla v dlouhých šatech, které by více skrývaly než odhalovaly a podtrhovaly by její přirozený půvab. Muž se pochopitelně při pohledu na spoře oděnou ženu těžko může ubránit intimním myšlenkám. Tyto myšlenky jsou většinou hrubě, pozemsky smyslné, jako takové se ihned jemnohmotně formují v živé myšlenkové útvary, které směřují k objektu, jež je u muže vyvolal, tedy k dotyčné ženě a ulpívají na ní. To je možno chápat jako poskvrnění, znečištění. K takové ženě jsou potom zákonem přitažlivosti stejnorodého přitahovány jiné stejnorodé myšlenkové formy putující jemnohmotností a rovněž na ní ulpívají. Žena posléze následkem takového jemnohmotného poskvrnění může skutečně pozemsky viditelně klesnout, neboť na ní ulpívající myšlenkové formy mají přirozeně vliv na její psychiku. Tak se jemnohmotný děj rozuzluje v hrubohmotnosti. To se děje dnes a denně po celém světě v gigantickém měřítku! Kdo si to zkusí představit, ten se nemůže divit, že země je dnes jemnohmotně obetkána hustou, dusivou vrstvou temnot, které ihned útočí na každého, kdo jim svým myšlením jen trochu podá ruku. Výsledkem je všeobecná mnohonásobně vystupňovaná sexuální předrážděnost, která je už na hony vzdálená od přirozenosti a působí zhoubně na každého, kdo se stává jejím otrokem. Tato předrážděnost je denně živena novým přísunem jemnohmotných myšlenkových forem téhož druhu a jejími otroky už se stala převážná většina lidstva. Kdo by jen na okamžik mohl spatřit toto jemnohmotné tkaní, musel by se zhrozit. Jeví se to beznadějně a také by to beznadějné bylo, kdyby nyní v Posledním soudu nebyly tyto husté, neprodyšné temnoty rozťaty mečem ze světlých výšin, který přinesl Syn Člověka! Už to pozemsky viditelně působí a sice tak, že sexuální chtíč těch, kdo mu otročí, je vybičován až ke zvrácenosti, až vyhnije sám v sobě, po čemž bude následovat velká očista! Pak se všechno v Tisícileté říši vrátí do zdravého stavu, jak to mělo být od samého počátku, kdyby byl lidský duch neselhal! To, že se dnešní žena omezila pouze na tělesnou přitažlivost a uzavřela se vlivům ze světlých výšin, má za následek, že je přikládána pozemskému plození mnohonásobně vyšší důležitost, než jakou skutečně má. Je postaveno na piedestal jako součást hlavního poslání ženy, kam zdaleka nenáleží. Jelikož mateřství je považováno za nejvyšší úkol ženy na této zemi, potom pochopitelně je stejná důležitost přisuzována i pozemskému plození. Z toho potom přirozeně plyne všeobecná sexuální předrážděnost, jež se dnes na lidi valí ze všech stran. Je to všechno dáno tím, že drtivá většina lidí považuje hrubohmotný pozemský svět za to jediné, co existuje. Přepěstěný rozum jim uzavřel výhled na cokoli vyššího. Nevěří dokonce ani na jemnohmotný svět, který pořád ještě spadá do hmotné oblasti. O duchovních úrovních, které leží ještě mnohem výše, potom pochopitelně nemohou mít ani potuchu. A přitom je posvátnou povinností každého člověka udělat si v průběhu pozemských životů o těchto věcech jasno. Člověk má vědět, proč zde na zemi je, odkud přichází a kam po pozemské smrti půjde. Prvním krokem je udělat si jasno o posmrtném životě. Bez toho nikdo nemůže směřovat ke světlým výšinám. Kdyby lidé měli alespoň v tomhle jasno, pak by byli nuceni ze zamyslet, zda mateřství je opravdu hlavním posláním ženy. Ženství existuje ve všech oblastech Stvoření, dokonce i v Božském, které leží nad Stvořením, ale mateřství existuje pouze na hrubohmotné zemi za účelem reprodukce pozemských těl. V žádné jiné z vyšších částí Stvoření mateřství neexistuje! Náleží pouze sem do nejnižší oblasti Stvoření, tedy do

5 hrubohmotnosti. V jemnohmotné oblasti se může stát, že duše, která byla při posledním pozemském vtělení ženou, se z pasivního, přijímajícího ženského uzpůsobení přeorientuje na pozitivní, aktivní, vpřed působící mužské uzpůsobení a v dalším pozemském životě se vtělí do mužského těla. Stejně tak duše, jež byla při posledním pozemském vtělení mužem, se změnou své orientace, svého směřování pro další pozemský život může vtělit jako žena. Je to ovšem nepřirozený stav. Každá duše zůstává tím, čím byla od počátku svého putování hmotnými úrovněmi, muž mužem a žena ženou. Tak se tedy stává, že se žena vtělí do mužského těla nebo muž do ženského těla. To potom jenom přispívá ke zmatku, který tady na zemi už beztak vládne. I ženské tělo, v němž je vtělena mužská duše, může plnit mateřskou funkci. Z toho vidíme, že mateřství je ryze hrubohmotnou záležitostí, s níž duše nemá nic společného do té doby, než se vtělí. A jelikož člověk je duch, nemůže být pozemské, hrubohmotné mateřství hlavním posláním ženy! Martin Brázda

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si 1 Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je sice možné, ale vyžaduje to od adepta duchovního rozletu

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Rudolf Steiner O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Jiným druhem duchovních bytostí, jejichž působení lze z duchovní oblasti pozorovat ve smyslovém světě (a také ve světě

Více

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních.

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. 0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. Nultá čakra - meditace 15. 19. 9. 2005 Dobronice Poselství bytosti nulté čakry Je známa je n málo lidem na planetě, propojuje

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Jak sladit rodinný a pracovní život 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Vaše témata Nejčastější problémy: Mám hodně práce, kterou nestíhám ve vymezeném čase Nemám volný čas pro sebe a na odpočinek

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Tři příčky žebříku. Intuice

Tři příčky žebříku. Intuice Tři příčky žebříku Intuice Intuice je nejvyšší příčkou žebříku, žebříku vědomí. Lze jej rozdělit na tři části: první a nejnižší je instinkt; druhou, tedy prostřední, je intelekt; a třetí, tou nejvyšší,

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2009 Vznik nového NNH v průběhu procesu denominalizace NNH nové náboženské hnutí stupeň napětí denominace čas Vznik nového NNH v průběhu procesu denominalizace NNH nové náboženské

Více

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 KNIHA PRVNÍ...45 PRVOTNÍ PŘÍČINY...45 BŮH...46 Bůh a nekonečno...46 Důkazy o existenci boha...46 Vlastnosti božstva...48 Panteismus...49

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Koloběh ve stvoření.

Koloběh ve stvoření. 162 Koloběh ve stvoření. od Augusta Manze. V nedosažitelné, nepředstavitelné vzdálenosti trůní Bůh Pán nad dílem stvoření ve Své Bezbytostnosti. A nikdy není lidský duch schopen pochopit toto božské mystérium

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací 20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací Žijeme ve světě informací. Komunikujeme s různými lidmi. Nejsou ani dobří, ani zlí, jsou jednoduše různí. Mají různé myšlenky

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Co vás čeká? Představení knihy Krize kultury a kapitoly Krize výchovy a vzdělání Krize výchovy a vzdělání Diskuse Krize kultury Kniha/

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Jak vyhledávat Už víme, jak zacházet s programem Microsoft Internet Explorer, a můžeme se pustit do surfování. Ostatně, stejně jsme to při seznamování s funkcemi programu chtíce nechtíce dělali.

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený.

srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený. FORUM 2000 (zahájení 10.10.2010) Dámy a pánové, vážení přátelé, srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený. Vím sice

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Základní provize v systému MLM ZetClub

Základní provize v systému MLM ZetClub Základní provize v systému MLM ZetClub Každý prodejce může pod sebou zaregistrovat dalšího prodejce, ten zas dalšího atd. Každý prodejce, tedy může být buď zaregistrován přímo pod firmou, nebo má nad sebou

Více

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00 Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 20.9., 12:00- běhy 16:00 20.9., Kurzy Adaptace Kurz Worklife balance 10.10.,

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

FC KYJOV 1919 s.r.o. Sportovní koncepce Je neoddiskutovatelným faktem, že kopaná již není pouze sportovní záležitostí, ale tento fenomén se stal nedílnou součástí společenského i obchodního života. Na

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.11.17 Od narození do smrti - pro jednotlivá období charakteristické změny - proměna biologická tělesný růst, vývoj - psychická duševní vývoj, učení - společenská vliv prostředí a rodiny - novorozenecké

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO

NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO DOC DR. IVAN TOMEK AGENTURA MARKET RESEARCH THINK = MR. THINK HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Tři čtvrtiny obyvatel ČR mají zkušenost se spory o majetek při

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 Šablona: III/2 2. č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_132 Jméno

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Sociá lní psychologie Blok 1 Rodina (primární sociální skupina)

Sociá lní psychologie Blok 1 Rodina (primární sociální skupina) Sociá lní psychologie Blok 1 Rodina (primární sociální skupina) 1. Rodina (primární sociální skupina) Rodina je první sociální skupinou, ve které se ocitáme po narození. Je to uzavřené sociální prostředí,

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23 Obsah Předmluva Tajemství kosmu 11 14 KNIHA PRVNÍ Prvopočátek 19 Slovo jako Absolutní Božství tvůrčí síla trojice duch, síla, hmota univerzální zákony princip prasvětla a prainteligence Princip života

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Psychologie a sociologie Úvod

Psychologie a sociologie Úvod Psychologie a sociologie Úvod Vlastnosti vrozené a získané. Osobnost, její biologické kořeny. Fyzický a psychický vývoj. Primární socializace. PaS1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

Grafické výstupy dotazníkového šetření recidivistů, realizovaného o. s. Za branou,

Grafické výstupy dotazníkového šetření recidivistů, realizovaného o. s. Za branou, Váš zdravotní stav: Váš aktuální rodinný stav: bez problémů s neřešenými zdravotními potížemi invalidita částečná invalidita navrhocvaná invalidita svobodný ženatý rozvedený žiji s družkou Vaše nejvyšší

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Informace o pojištění a novém zdanění v Rakousku Stav k: Červenec 2014

Informace o pojištění a novém zdanění v Rakousku Stav k: Červenec 2014 Daně v Rakousku: Z daňového hlediska je provoz úředně povolených veřejných domů regulován dvěma způsoby: 1) NESAMOSTATNÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST sexuálních pracovnic a pracovníků: v tomto případě musí jejich

Více

PROBLÉM. Auta rostou, parkovací místa ne. // ŽÁDNÉ PROBLÉMY SE NEVYŘEŠÍ ULOŽENÍM K LEDU. // WINSTON CHURCHILL

PROBLÉM. Auta rostou, parkovací místa ne. // ŽÁDNÉ PROBLÉMY SE NEVYŘEŠÍ ULOŽENÍM K LEDU. // WINSTON CHURCHILL PROBLÉM. Auta rostou, parkovací místa ne. // ŽÁDNÉ PROBLÉMY SE NEVYŘEŠÍ ULOŽENÍM K LEDU. // WINSTON CHURCHILL ŽÁDNÉ MÍSTO K VYSTOUPENÍ. Nelogické, ale fakt: přes stále větší rozměry aut zůstala parkovací

Více

Úplná pravidla propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo Vám vrátíme peníze

Úplná pravidla propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo Vám vrátíme peníze Úplná pravidla propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo Vám vrátíme peníze Účelem tohoto dokumentu je úplné a jasné vymezení pravidel propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu.

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu. Motto: TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu a hledají vlastní cestu. TA1/1.část str. 35 Září 2013 Stránka 1 I. Úvod Milí přátelé, prázdniny nám utekly jako voda, pro

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Vztahy v rodině Žák: popíše ideální rodinu, domov uvědomuje si roli matky a otce v rodině podílí se na vytváření pozitivních vztahů v rodině - role v rodině, mužský (otcovský) vzor, ženský

Více

proces utváření a sdělování významů mezi dvěma a více lidmi základ sociální interakce

proces utváření a sdělování významů mezi dvěma a více lidmi základ sociální interakce Otázka: Sociální komunikace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Tomáš Novák proces utváření a sdělování významů mezi dvěma a více lidmi základ sociální interakce interpersonální komunikace -

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum.

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum. BÝT RODIČEM? Jaká je odpověď na tuto otázku v dnešní době? Rodina se mění. Dnes už dítě není pro člověka ani existenční ani společenskou nutností; metody asistované reprodukce mažou hranici mezi rodičovstvím

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 8. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Posoudí význam ochrany

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

Výtah ze standardů určený pro veřejnost

Výtah ze standardů určený pro veřejnost Výtah ze standardů určený pro veřejnost Záměr vytvořit Standardy kvality sociální práce pro oddělení koncepcí a sociální péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví coby nástroj pro posuzování, vyhodnocování

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

A. CIVILNÍ ČÁST. I. Obecně. 1. Ústavní zásada ochrany rodiny. tzv. vyživovací povinnosti rodičů. vůči dětem. Obecně

A. CIVILNÍ ČÁST. I. Obecně. 1. Ústavní zásada ochrany rodiny. tzv. vyživovací povinnosti rodičů. vůči dětem. Obecně A. CIVILNÍ ČÁST I. Obecně 1. Ústavní zásada ochrany rodiny a vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem čl. 32 Listiny a rodičovství je obsažen v čl. 32 Listiny základních práv a svobod. Konkrétně pak čl.

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více