Je mateřství hlavním posláním ženy?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je mateřství hlavním posláním ženy?"

Transkript

1 Je mateřství hlavním posláním ženy? V myslích drtivé většiny lidstva je zakořeněna představa, že ano. Žena, která zůstane svobodná a bezdětná, se jaksi automaticky považuje za méněcennou a lidé ji za jejími zády nazývají starou pannou. Pojem stará panna je všeobecně vnímán pejorativně. Co je to vlastně mateřství? Nic víc než zplození pozemského těla, jež má sloužit lidské duši jako hrubohmotná schrána při jejím pozemském životě. To je samozřejmě velmi důležité, neboť bez toho by se lidské duše nemohly na zem vtělovat a lidský duch by tak nemohl uzrávat. Ale pořád je to jenom hrubohmotný akt, jehož nejvyšší výběžky zasahují nejvýše do Bytostné sféry. Bytostní pomocníci se podílejí na vývoji hrubohmotného tělíčka v matčině lůně, než dojde ke vtělení duše. Formují toto tělíčko až k takovému stupni zralosti, jaký je ke vtělení duše nutně zapotřebí. V polovině těhotenství potřebný stupeň zralosti tělíčka nastává a duše pohybující se do té doby v blízkosti nastávající matky se vtěluje. Tehdy matka zaznamenává první pohyby dítěte. Potom už se tělíčko vyvíjí působením vtěleného lidského ducha. Zde je možno zmínit paralelu svědčící o tom, jak důsledně se velké děje odrážejí v malých. Sluneční soustava, jejíž součástí je Země, obíhá v obrovském koloběhu zrání, zralosti, přezrálosti, rozpadu a opětného formování. Je to koloběh trvající miliardy let. Po zformování se na Zemi začala vyvíjet nejrůznější zvířata a když nejdokonalejší z nich dosáhlo vrcholu svého vývoje, poprvé se vtělil do jeho těla namísto zvířecí duše zárodek lidského ducha, čekající do té doby na hranici jemnohmotnosti a hrubohmotnosti. Pak se ono nejdokonalejší zvířecí tělo dále vyvíjelo působením lidského ducha až k dnešní lidské podobě. K prvnímu vtělení lidského duchovního zárodku do nejvýše vyvinutého zvířecího těla došlo v polovině obrovského koloběhu naší sluneční soustavy. Tak se malý pozemský děj odráží v tom vůbec největším, jaký v hrubohmotné úrovni probíhá. Do matčina lůna se tedy v polovině těhotenství vtěluje lidská duše do té doby prodlévající v její blízkosti. Zpravidla v matčině blízkosti čeká více duší, které pro vtělení přicházejí v úvahu. Vtělit se jich však může pouze tolik, kolik tělíček je připraveno v matčině lůně. Zde je rozhodující zákon přitažlivosti stejnorodého. Vtělí se ta duše, která je s matkou nejstejnorodější. V úvahu zde připadá také matčino nejbližší okolí, jehož stejnorodost s některou z duší čekajících na vtělení může také přispět k tomu, že se nakonec vtělí jiná než ta, která k tomu měla původně nejblíže. Nastávající matka by proto měla pečlivě dbát, v jaké společnosti se v době svého těhotenství pohybuje. Je mnoho případů, kdy slušní, spořádaní rodiče mají dítě, ze kterého přes veškerou výchovu vyroste grázl, který evidentně zraje pro kriminál. Jejich okolí i oni sami to nedokážou pochopit. Kde se v tak slušné rodině vzal takový syčák? Vždyť ve výchově nebylo nic zanedbáno. Všechny snahy uvést nezvedeného potomka na lepší cestu se míjely účinkem. Potomek potom v dospělosti skutečně skončil jako kriminální živel. Zdá se to nepochopitelné, neboť zde skutečně nešla vypozorovat žádná stejnorodost mezi rodiči a jejich dítětem. Rodiče, kteří ve výchově skutečně nic nezanedbali, přesto na tom nejsou bez viny. Příčinu je nutno ovšem hledat v době, kdy byla matka těhotná. Tehdy před dovršením první poloviny těhotenství se v matčině blízkosti zdržovalo několik duší čekajících na vtělení, které všechny byly přitaženy stejnorodostí. Všechny tyto duše byly asi tak stejně čisté jako duše nastávající matky. V polovině těhotenství po dosažení zcela určité zralosti tělíčka v matčině lůně by se vtělila ta, která je s matkou nejstejnorodější. Avšak situace se může poněkud změnit, když se matka v době těhotenství pohybuje často mezi lidmi, kteří nejsou duševně tak čistí jako ona. Ať už se tak děje v rámci pracovních povinností nebo je to společnost scházející se za účelem zábavy, dopad toho může být pro oba rodiče fatální. Tito duševně nečistí lidé umožní přiblížení se matce nečistým duším z onoho světa, pro které by to jinak nebylo možné. Takto je jim však na základě zákona přitažlivosti stejnorodého podána ruka, jíž se zachytí a přiblíží se matce, kam by jinak neměly přístup. Nutno podotknout, že temné duše, které pro svou tíži

2 nemohou na onom světě vystoupat do světlých oblastí a jsou drženy v temnějších úrovních v blízkosti země, mají v této oblasti větší sílu než duše světlé, které sem byly přitaženy z vyšších, světlejších úrovní onoho světa pouze za účelem vtělení. Nachází-li se matka v době poloviny svého těhotenství ve společnosti duševně nečistých lidí, může se snadno stát, že temná duše z onoho světa v okamžiku možnosti vtělení doslova silou odstrčí světlé duše čekající v blízkosti matky a vtělí se sama. Světlé duše v takovém případě musí ustoupit těm temným neboť v těsné blízkosti hrubohmotnosti nemají takovou sílu. Je to pro ně cizorodé prostředí, kam byly přitaženy jen stejnorodostí s matčinou duší. Naproti tomu temné duše jsou v této těžší, hutnější oblasti jako doma. Tak se tedy do matčina lůna vtělí temná duše namísto světlé, přestože matka sama je světlá. Nebylo by to nikdy možné, kdyby matka více dbala na to, v jaké společnosti se v době svého těhotenství pohybuje. Když by její nejbližší okolí tvořili lidé, kteří sami by s ní byli stejnorodí, nedostala by žádná temná duše z onoho světa vůbec šanci se k ní přiblížit. Jednoduše by se neměla čeho zachytit. Taková zdánlivá maličkost může fatálně změnit život rodičů žijících více méně ve světle. Matka v době těhotenství se má stýkat jenom s lidmi, kteří jsou jí bezvýhradně sympatičtí, v jejichž společnosti se cítí dobře, neboť to je neklamná známka duševní stejnorodosti. Pak vtělená duše po svém pozemském narození bude mít možnost duchovně růst a totéž umožní i svým rodičům! Chceme-li dostat pravdivou odpověď na otázku, zda je mateřství hlavním posláním ženy zde na zemi, musíme si ujasnit jednu věc. Člověk jako takový je duch! Jednotlivá těla, která na své pouti hmotnými úrovněmi přijímá, mu slouží jako ochrana v té které úrovni a zároveň mu umožňují být v této úrovni činným. Tělo, ať už jemnohmotné, tedy duše, nebo hrubohmotné, tedy pozemské tělo, však není člověk sám. Tělo je pouze dočasnou schránou ducha! Pravé poslání jakéhokoliv lidského ducha tkví vždy jedině v duchovnu. Cokoli, co na zemi dělá, má vždy směřovat k duchovním cílům. Mateřství, jak ho známe, je a vždy zůstane pouze hrubohmotným aktem, majícím za úkol reprodukci pozemských těl. Tkví provždy jenom v hrubohmotnosti. Jako takové nikdy nemůže být hlavním posláním ženy. Je pouze jedním z vedlejších úkolů ženy. Hlavní poslání ženy je mnohem vyšší a ušlechtilejší. Zatímco muž je svým hrubším a aktivnějším zaměřením obrácen spíše k zemi, na níž činně působí, žena svým jemnějším a pasivnějším uzpůsobením je obrácena vzhůru ke světlým výšinám, odkud přijímá jemné, světlé záchvěvy a zprostředkovává je muži. Muž sám by tyto záchvěvy nemohl přijmout kvůli své hrubší podstatě. Žena tak zprostředkováním těchto jemných, světlých, duchovních záchvěvů zušlechťuje muže a veškeré své hrubohmotné okolí. Žena je touto svoji schopností jakousi spojnicí mezi zemí a Rájem. Tak působí čisté ženství. Svou jemností je ženství více zakotveno v duchovnu, odtud přijímá záchvěvy a předává je muži, který je pak svou aktivní činností přenáší do hrubohmotnosti. Tak vypadá ideální stav pokud pokud je ženství čisté. Stačí však letmý pohled na dnešní pozemskou ženu a hned vidíme, že s čistotou ženství není něco v pořádku. Žena svým oblékáním a módními výstřelky klesla na úroveň nevěstky, emancipací, feminismem a podobnými zlořády zhrubla ve snaze přiblížit se muži. Ano, drtivá většina dnešních žen se na hony vzdálila svému hlavnímu poslání, neboť se svými nízkými sklony od jemných záchvěvů ze světla zcela odřízla a už je nemůže přijímat a zprostředkovávat muži a tím zušlechťovat hrubohmotnost. Tím pochopitelně trpí i muž, který tím ještě více zhrubl a zpozemštěl. Jelikož žena v sobě zazdila tento nejvyšší dar, zbylo jí už jenom to mateřství, které se nyní jeví jako její hlavní poslání. To však provždy zůstane připoutáno k zemi a s ním i žena, pokud se rázně nevymaní ze své pokleslosti a neobnoví svou schopnost spojení se Světlem! Mateřství jako takové je vůbec špatně pojímáno. Žena, která porodí dítě, které si třeba se svým životním druhem dlouho přáli, zaměří veškerou svou pozornost na to dítě, k čemuž nutí i svého druha, jestliže to nezačne dělat sám od sebe. Tak se toto dítě stane středobodem jejich

3 života. Vše dělají pro něj, aby mu ulehčili jeho pozemskou cestu. Muž pracuje, aby potomkovi našetřili nějaké peníze. Zkrátka oba jsou tátou i mámou na plný úvazek. Když se jich někdo zeptá, co je hlavním smyslem jejich života, odpoví mu: Naše dítě. Abychom mu zabezpečili šťastný život. Dítě roste, dostává se do fáze dospívání, ale přístup rodičů se nemění. Dává jim to pocit naplnění. Kdyby od nich dospívající potomek odešel a oni ho už znenadání nemohli zahrnovat svou péčí, náhle by zjistili, že jejich životy zůstaly prázdné. Usilují o to, ochraňovat svoji ratolest před vším, co by podle nich mohlo být pro ni škodlivé a zrazují ji od toho, aby se s nástupem plnoletosti osamostatnila. A pochopitelně jí vštěpují, aby i ona ke svým budoucím potomkům měla stejný přístup, jakého se dostává jí samotné od jejích vlastních rodičů. Rodiče si ve většině případů osobují na dítě vlastnická práva, na něž nemají nárok. Vždyť dítě je pro ně vlastně cizí duší, která je jim svěřena na základě zákona přitažlivosti stejnorodého, aby ji pomohli nastoupit její vlastní pozemskou cestu. Veškeré povinnosti vůči dítěti pro rodiče končí dosažením jeho plnoletosti. Pak už dospělý potomek musí kráčet sám svou vlastní životní cestou na základě svých vlastních rozhodnutí. Kdyby se i nadále nechal řídit svými rodiči, bylo by to pro něj škodlivé. Je tedy velkým omylem, když se rodiče vzdají vlastního osobního života a vše dělají jenom pro své dítě. Přece to postrádá veškerou logiku. Dítě po dosažení plnoletosti vyletí z hnízda a co dál. Tím by pro rodiče měl snad život skončit, pokud by si nepořídili další dítě? A pokud by i děti přejímaly tento postoj od svých rodičů a i ony po založení vlastních rodin žily jen pro své děti a tak se to šířilo stále dále z generace na generaci, kdo by potom žil svůj vlastní osobní život? Z toho jasně plyne, jak zcestný je tento přístup. Vždyť právě prožíváním vlastního osobního života duchovně zrajeme! Součástí toho může být i rodičovství a pokud ho správně chápeme, pak může být velkým přínosem. Správně ho chápat znamená, pomoci dítěti nastoupit jeho vlastní pozemskou cestu, pečovat o jeho pozemské tělo v době dětství a dospívání a od začátku ho nesobecky vést k samostatnosti. Láska nespočívá ve změkčilosti, ale v přísnosti! Rodiče nemají dítěti nic uměle ulehčovat, ale nechat ho, aby samo překonávalo překážky. Jen tak ho správně připraví na jeho budoucí samostatný život. Při takovém přístupu rodičům zbývá dost prostoru pro vlastní osobní život, pro plnění vlastních cílů, které s dítětem nemusí nijak souviset. To je zdravý stav! Když si rodiče uvědomují, že dítě je pro ně cizím hostem, o něhož se početím jeho pozemského těla uvolili starat a dali mu možnost na cestě pozemským životem duchovně uzrávat. Zpětně potom správnou, láskyplnou péčí o dítě duchovně zrají i oni. Snaha některých rodičů řídit svému dítěti život a určovat mu cestu, jakou má jít, není ničím jiným než sobectvím. Rodiče tak dítě vlastně využívají k plnění vlastních ambicí. Pokud se pár dospělých lidí rozhodne dítě nemít a své úsilí směřovat k nějakému jinému, vznešenému cíli i tak může každý z nich prožít plnohodnotný život. Mít dítě není povinnost, ale dobrovolné rozhodnutí. Žádná žena není méněcenná jen proto, že se nestala matkou. Hlavní úkol ženství tkví úplně v něčem jiném. Mateřství může být jeho součástí, ale korunu pravého ženství je nutno hledat mnohem výše! Čisté ženství má přijímat a šířit světlé záchvěvy z vyšších, světlejších oblastí Stvoření a tím zde na zemi povznášet a zušlechťovat své okolí! Čisté ženství! Podívejme se střízlivýma očima na dnešní ženu a zkusme na ni vztáhnout tento pojem. V drtivé většině případů to bude značně skřípat. Dnešní žena zaměnila přirozený půvab, jež zdobí čisté ženství, za sexuální vyzývavost. Cílem dnešní ženy je fyzicky se líbit, být sexy. Vznešený půvab, jež pochází z ducha dnešní žena zazdila hrubou, přízemní smyslností. Tím se stala pravým opakem toho, čím měla být. Místo aby povznášela a zušlechťovala své okolí, stahuje ho dolů do temnot. Ne nadarmo se říká: Když se žena zkazí, je horší než muž. Vezměme si například jakoukoli společenskou akci, jako je třeba ples,

4 předávání nějakých cen apod. Přirozeně se zde vyžaduje, aby účastníci byli společensky oděni. Podívejme se na muže. Smokingy, košile upnuté ke krku, motýlky, kravaty. Obvyklé oblečení pro takové příležitosti. A nyní se podívejme na ženy. Šaty na tenká ramínka s hlubokým dekoltem odhalující celá záda a končící těsně pod klínem. Ještě před několika desítkami let by podobné oblečení bylo označeno za obnažování na veřejnosti a stíháno policií. Dnes je to obvyklý ženský společenský oděv. Je to podobné, jako kdyby muž přišel na takovou akci v trenýrkách a v tílku. Pochopitelně by nebyl ani vpuštěn. U ženy je to však společensky únosné. Ba dokonce by se divně pohlíželo na takovou ženu, která by přišla v dlouhých šatech, které by více skrývaly než odhalovaly a podtrhovaly by její přirozený půvab. Muž se pochopitelně při pohledu na spoře oděnou ženu těžko může ubránit intimním myšlenkám. Tyto myšlenky jsou většinou hrubě, pozemsky smyslné, jako takové se ihned jemnohmotně formují v živé myšlenkové útvary, které směřují k objektu, jež je u muže vyvolal, tedy k dotyčné ženě a ulpívají na ní. To je možno chápat jako poskvrnění, znečištění. K takové ženě jsou potom zákonem přitažlivosti stejnorodého přitahovány jiné stejnorodé myšlenkové formy putující jemnohmotností a rovněž na ní ulpívají. Žena posléze následkem takového jemnohmotného poskvrnění může skutečně pozemsky viditelně klesnout, neboť na ní ulpívající myšlenkové formy mají přirozeně vliv na její psychiku. Tak se jemnohmotný děj rozuzluje v hrubohmotnosti. To se děje dnes a denně po celém světě v gigantickém měřítku! Kdo si to zkusí představit, ten se nemůže divit, že země je dnes jemnohmotně obetkána hustou, dusivou vrstvou temnot, které ihned útočí na každého, kdo jim svým myšlením jen trochu podá ruku. Výsledkem je všeobecná mnohonásobně vystupňovaná sexuální předrážděnost, která je už na hony vzdálená od přirozenosti a působí zhoubně na každého, kdo se stává jejím otrokem. Tato předrážděnost je denně živena novým přísunem jemnohmotných myšlenkových forem téhož druhu a jejími otroky už se stala převážná většina lidstva. Kdo by jen na okamžik mohl spatřit toto jemnohmotné tkaní, musel by se zhrozit. Jeví se to beznadějně a také by to beznadějné bylo, kdyby nyní v Posledním soudu nebyly tyto husté, neprodyšné temnoty rozťaty mečem ze světlých výšin, který přinesl Syn Člověka! Už to pozemsky viditelně působí a sice tak, že sexuální chtíč těch, kdo mu otročí, je vybičován až ke zvrácenosti, až vyhnije sám v sobě, po čemž bude následovat velká očista! Pak se všechno v Tisícileté říši vrátí do zdravého stavu, jak to mělo být od samého počátku, kdyby byl lidský duch neselhal! To, že se dnešní žena omezila pouze na tělesnou přitažlivost a uzavřela se vlivům ze světlých výšin, má za následek, že je přikládána pozemskému plození mnohonásobně vyšší důležitost, než jakou skutečně má. Je postaveno na piedestal jako součást hlavního poslání ženy, kam zdaleka nenáleží. Jelikož mateřství je považováno za nejvyšší úkol ženy na této zemi, potom pochopitelně je stejná důležitost přisuzována i pozemskému plození. Z toho potom přirozeně plyne všeobecná sexuální předrážděnost, jež se dnes na lidi valí ze všech stran. Je to všechno dáno tím, že drtivá většina lidí považuje hrubohmotný pozemský svět za to jediné, co existuje. Přepěstěný rozum jim uzavřel výhled na cokoli vyššího. Nevěří dokonce ani na jemnohmotný svět, který pořád ještě spadá do hmotné oblasti. O duchovních úrovních, které leží ještě mnohem výše, potom pochopitelně nemohou mít ani potuchu. A přitom je posvátnou povinností každého člověka udělat si v průběhu pozemských životů o těchto věcech jasno. Člověk má vědět, proč zde na zemi je, odkud přichází a kam po pozemské smrti půjde. Prvním krokem je udělat si jasno o posmrtném životě. Bez toho nikdo nemůže směřovat ke světlým výšinám. Kdyby lidé měli alespoň v tomhle jasno, pak by byli nuceni ze zamyslet, zda mateřství je opravdu hlavním posláním ženy. Ženství existuje ve všech oblastech Stvoření, dokonce i v Božském, které leží nad Stvořením, ale mateřství existuje pouze na hrubohmotné zemi za účelem reprodukce pozemských těl. V žádné jiné z vyšších částí Stvoření mateřství neexistuje! Náleží pouze sem do nejnižší oblasti Stvoření, tedy do

5 hrubohmotnosti. V jemnohmotné oblasti se může stát, že duše, která byla při posledním pozemském vtělení ženou, se z pasivního, přijímajícího ženského uzpůsobení přeorientuje na pozitivní, aktivní, vpřed působící mužské uzpůsobení a v dalším pozemském životě se vtělí do mužského těla. Stejně tak duše, jež byla při posledním pozemském vtělení mužem, se změnou své orientace, svého směřování pro další pozemský život může vtělit jako žena. Je to ovšem nepřirozený stav. Každá duše zůstává tím, čím byla od počátku svého putování hmotnými úrovněmi, muž mužem a žena ženou. Tak se tedy stává, že se žena vtělí do mužského těla nebo muž do ženského těla. To potom jenom přispívá ke zmatku, který tady na zemi už beztak vládne. I ženské tělo, v němž je vtělena mužská duše, může plnit mateřskou funkci. Z toho vidíme, že mateřství je ryze hrubohmotnou záležitostí, s níž duše nemá nic společného do té doby, než se vtělí. A jelikož člověk je duch, nemůže být pozemské, hrubohmotné mateřství hlavním posláním ženy! Martin Brázda

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Pohled do onoho světa.

Pohled do onoho světa. 163 Pohled do onoho světa. (I. část) od Augusta Manze. Se vzrůstajícím vývojem dění, které vyvolává Boží Vůle a která přišla na zemi v Imanueli, se množí počet lidí stávající se jasnovidnými, takže jsou

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;)

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) Prezentace o pusobeni značky v socialních mediích, přínos a jak se to děla.. STRUČNĚ V JEDNOM TWEETU Význam značek se za poslední dekády

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Výchova k manželství a rodičovství, sexuální výchova na ZŠ. Doc. PhDr. Lenka Šulová,CSc. katedra psychologie FF UK

Výchova k manželství a rodičovství, sexuální výchova na ZŠ. Doc. PhDr. Lenka Šulová,CSc. katedra psychologie FF UK Výchova k manželství a rodičovství, sexuální výchova na ZŠ Doc. PhDr. Lenka Šulová,CSc. katedra psychologie FF UK Význam této výchovy spočívá v několika rovinách: prevence rozsáhlé sociální patologie instituce

Více

Kodex zaměstnance. Etický kodex zaměstnance společnosti EXAKT spol. s r.o.

Kodex zaměstnance. Etický kodex zaměstnance společnosti EXAKT spol. s r.o. Etický kodex zaměstnance společnosti EXAKT spol. s r.o. Obsah Úvod...2 Standardy chování a jednání, základní hodnoty a principy...3 Základní ustanovení...3 Prosazování zájmů společnosti...3 Plnění pracovních

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Cíle (výsledky vzdělávání): Žák: - žák vyjmenuje biologické podmínky psychiky - na příkladu vyjádří vliv biologických faktorů na osobnost člověka

Cíle (výsledky vzdělávání): Žák: - žák vyjmenuje biologické podmínky psychiky - na příkladu vyjádří vliv biologických faktorů na osobnost člověka Manuál č. 12 NÁZEV HODINY/TÉMA: BIOLOGICKÁ DETERMINACE PSYCHIKY Časová jednotka (vyuč.hod.): 1h (45min.) Vyučovací předmět: Aplikovaná psychologie Ročník: třetí Obor vzdělání: 4letý Použité metody: Pětilístek,

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Informace o pojištění a novém zdanění v Rakousku Stav k: Červenec 2014

Informace o pojištění a novém zdanění v Rakousku Stav k: Červenec 2014 Daně v Rakousku: Z daňového hlediska je provoz úředně povolených veřejných domů regulován dvěma způsoby: 1) NESAMOSTATNÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST sexuálních pracovnic a pracovníků: v tomto případě musí jejich

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz REALIZACE PRVKŮ ÚSES A CO DÁL Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Územní systém ekologické stability byl do praxe uveden zákonem č. 114/1992 Sb. o

Více

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat I. Předmluva II. Vize občanského sdružení, aneb co má sdružení v plánu? III. Členské příspěvky a rozvoj sdružení. Členské příspěvky

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014 ŘÍJNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Počet zadlužených seniorů stoupá. Osobní bankrot vyhlašují jen mimořádně PRAHA, 7.

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Příspěvek k diskusi o příčinách jeho nárůstu Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 29.9.2008 Reprodukce nebo intimita? 1 Obsah příspěvku

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Regulační neurony k prožívání slasti, (blaha,souladu,štěstí) a jejich opaku. Výchovné styly. Pestrost stimulů. Synaptický přenos (dopaminový efekt)

Regulační neurony k prožívání slasti, (blaha,souladu,štěstí) a jejich opaku. Výchovné styly. Pestrost stimulů. Synaptický přenos (dopaminový efekt) Dispozice k závislostem poselství předškolních dětí Nový pohled na kořeny a vývoj závislosti Obecně mozek Neurobiologický korelát Regulační neurony k prožívání slasti, (blaha,souladu,štěstí) a jejich opaku

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předběžná a tepelná úprava potravin

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas Otázka: Vývojová psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas -etapy vývoje jedince -měníme se po stránce psychologické, biologické a sociologické -dělíme život z hlediska věku 1. Období=Prenatální

Více