Listopad!!2014!!!!!!!!!!!BATUL!!inspirativní!časopis!pro!rodiče!s!dětmi!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Listopad!!2014!!!!!!!!!!!BATUL!!inspirativní!časopis!pro!rodiče!s!dětmi!"

Transkript

1 Listopad2014 BATUL inspirativníčasopisprorodičesdětmi

2 Alternativní+léčba+dětí+od+jednoho+do+tří+let+ 01+ Nemocneníněcošpatného,jetopouzesignál,ženeníněcovpořádku(nevhodnástrava, málopohybu,konfliktvrodině,vztazíchnebojdeoreakcinazměnupočasí,ročníhoobdobí apod.).napříkladrýmousedítěčistíajetovětšinounásledeknevhodnéstravy. Teplotaahorečkajsouznámkou,žetělobojuje.Ažpřiteplotě38 Cjetělodostatečně připravenopopratsesbakteriemiaviry,protožepřitétoteplotějsoubílékrvinky nejaktivnější.protojeprotělozátěž,pokudtutoteplotusnižujemeantipyretiky.snižovat teplotujevhodnéažkdyžpřesáhne38,5 C.Začínámezchlazovánímhlavy,abynedošlo kpřehřátímozku.hlavapouští65%tělesnéteploty.některédětijsounáchylnékfebrilním křečím těmtodětemvětšinounesedíaniprudkéochlazenízábalemneboléky,protože unichmůžemetímtoprudkýmzchlazenímtytokřečevyvolat.nejlépeanejjemnějiodvádí teplotukolečkacitrónunaploskynohou(doponožek),zhomeopatikzdevelmidobřezabírá Belladona5CH. Léčbuzačínámeconejdřívpoobjevenípříznakůavprvnífázijdeopodporupřirozené imunity.pokuddotřechdnůnedojdekezlepšení,jedobrénavštívitlékařeasáhnout poalopatickémléku(jdeoběžnéléčivonakonkrétnípříznaky). Přijakémkolinachlazenímaximálněomezitpříjemcukru.Nadbytečnýpříjemcukru umožňujemnoženíplísní,kterémajítendencipůsobitskrytěausazovatsenaorgánech.kdo přijímáhodněcukru,mávětšítendencikzánětům. Přiléčběhrajevýznamnourolipozitivnímyšlenínemocnéhoijehookolí.Malédětijsou velmivnímavéknašemupostojiknemoci,apokudvycítímálo víry vuzdravení, oslabujemetímjehoschopnostbojovatadítěsevnemociutápí/placeboefekt/. NEMOCI:( + RÝMA:+ Preventivně)a)na)začátku:Vincetkavespreji,nosníolejfirmaHadek(aromaterapie).( Vždyconejvícezvlhčitvzduchvbytě:rozvěšetmokréprádlo,zvlhčovačevzduchu, vlhkývzduchpomáhározpouštěthleny.( NapařovatVincentkounebomateřídouškou(dátvařitadýchatpáru).( PokračováníčlánkunawebuKenny.cz

3 Laktační(poradna(pro(Vás(0(kojení( 02( 4( Milémaminky, laktačníporadkyněsenesetkávájensmaminkami,kterémajípotížesrozběhnutímčipodpořenímlaktace azvýšenímtvorbymléka.kroměragád,kvasinek,retencí,zánětůadalšíchbolísteksesetkávámtaké smaminkami,kteréřešíopačnýproblém.jakpřestatkojit? WHOdoporučujevýlučnékojenído6měsícůadáledo2letidéledlepreferencídítěteamatky.Vpraxise setkávámsmaminkami,kteréodstavujíjižpo6.měsíci,aleismaminkamikojícítzv.dosamoodstavení dítěte. Samoodstavení( ((((((Samoodstavenímjemíněnovědoméodmítnutíkojení.Tedysituace,kdymlékoje,prsjenabídnutadítě užnechce.ktakovésituacinedocházídřívenežkolem2.rokuvěku,vpřírodníchnárodechjsouděti kojenyido4letvěku.divítese?zažilyjsteodstavenídříve?předdruhýmrokemobčasdocházíktomu, žedítějižnechcepít.tatosituacejevšakzpravidlazpůsobenavýraznýmsníženímlaktacevdůsledku máločastéhokojení.dítětedyví,žemlékonetečenebonedostatečně,aprotonechce.občassetakéobjeví odmítáníprsubezzjevnéhodůvodu.naviněmohoubýtrostoucízoubky,očkování,počáteknemoci,ale můžejíttakéotzv.bojkotkojení.itenmůžebýtzpůsobenslabýmtokemmléka,aledůvodemmohoubýt ipotížeskryté stres,psychickázátěžvrodiněapod.dětijsouvelmicitlivéavycítímnohemvíce,nežsi myslíme. Odstavení(ze(zdravotních(důvodů? Jejenmálosituací,kdynelzekojitzezdravotníchdůvodů.Přikojenílzebrátvalnouvětšinulékůči vybratpřikonkrétníchpotížíchléky,kteréjsouskojenímslučitelné.lzepodstoupitlékařskézákroky lokálníanestezii,celkovouanestezii,rentgenapod.idelšípobytvnemocnicinenínutnědůvodem kodstavení.pokudjetomožné,máteprávomítkojenédítěusebe.pokudtomožnénení,jetřeba pravidelněodsávatve3hodinovýchintervalech,abystesiudrželatvorbumlékaadítědokrmovatdoma. Ideálněcévkoučipohárkemnebostříkačkou,zkrátkanelahvičkou.Dětisinasánízláhvezvyknoua poslézeprsmohouodmítat. ( Kojení(je(spolupráce VČeskérepublicejezažitékojenído1rokuvěku.Tento názorpodporujíkulturníarodinnévzorceazvyklostiataké tradovanémýtyjakonapř.žemateřskémlékopoprvním rocejižnenínijakvýživověhodnotné,jetojenvoda.to samozřejměnenípravda.nebuduzdevypočítávatvšechny složkymateřskéhomléka,jenpodotknu,žejižnikdydítě nedostanetekutinouvytvořenounamírupodlesvých potřeb.maminkyčastopo1.roceodstavíadítětidají mléčnouvýživu,tedymlékoumělé.jetovlastněprvní náhražkovápotravina.pročdávatnáhražky,kdyžjeoriginál? Mateřskémlékojenenahraditelné. PokračováníčlánkunawebuStrolleringu mamakademie e(

4 Poradna'pro'Vás' 03' Maminkysmalýmidětmičastotrápípřetíženápředloktínebo přeskakující zápěstí,hlavněnapalcovéstraně.častojetozpůsobenopřetíženýmiextenzory (natahovači)zápěstíaprstů(nošenímdětí,drženímdětípřikojeníatd.),cožsi můžemeozřejmitpřebrnknutímsvalůnapředloktí,kterébývábolestivé. Prvnípomocímůžebýtuvolněnítěchtoextenzorů.Dálejepakvhodnédoplnit léčbunapř.okineziotaping. Pažiopřemeloktemostůlaohnemezápěstíaprstytak,žeprstysměřujído loketníjamky.druhourukupoložímeshoranahřbetruky. Nynízatlačímerukamaprotisoběnadobu10vteřin jednásevšakosílu minimální,jdenámpouzeoaktivacisvalůpopovoleníbyseohnutízápěstía prstůmělozvětšit,tj.prstysepřiblížípředloktí. Opakujeme3J5x Poradna'zdarma'

5 Praktický)život)a)jeho)propojení)s)realitou)v)každodenním)životě)s)malými)dětmi) 04) Vposledních6číslechnašichčlánkůjsemVámdalazákladnímanuála náhledproprácisaktivitamipronejmenšíodnalévánípitípopraníprádla.ale bezchápánírealityapropojenítoho,coskutečněvdanouchvílidítěpotřebuje, nelzemyšlenkumariemontessorinaplnit.mousnahoujenabídnoutvám reálnýnáhled,žeúčastníhlisedětiběžnéhoživotavrealitě,nenícvičných činnostínavícpotřeba.minulýtýdenjsemsedostalakzajímavémupoznání skutečnosti,žepochopenírealitynenípromaminkytakjednoznačné.nenítaké promnohéznásanijednoduchépřijmout,žepotřebybatolat(dětído3let) sezásadnělišíodpotřebdětívevěku3h6let.ažedřívějšíformamontessori unásneníprovšechnydětistejná.ipřesto,ževpraktickémživotěavoblasti samoobsluhyapéčeookolíjestáleconabízet,rádabychsvámivtomtočísle sdílelapoznánímaminky,kteráviděla,jaksemontessoripoužívávreálu, akterápochopila,coskutečnějezapropojenímsrealitou.jejíslovapřesně vystihujíto,ocosesmilipažickousnažímetakénanašichseminářích,které pořádámeprávěproosvětumontessoripedagogikyvkaždodennímživotě smalýmidětmidomaivkomunitěškolky. Pokračování článku na webu Strolleringu

6 Proč%Bachovy%esence%pro%děti?% 05% Bachovyesencejsoupřírodnípomocproharmonizacipsychikyaemocíudospělýchidětí.Bachovyesence pomohoudostatnasvětlopozitivníemocevašehodítěte,pomohoumužítsnepříjemnýmiemocemiasnadněji sesnimivypořádat.dítěbudeschopnévícesiuvědomovatvlastnímyšlenkyapocity.bachovyesencemu nebudoubránitvnovýchzkušenostechsemocemi,alemohounapříkladzkrátitobdobí,kdyjedítěpřílišbojácné, nešťastnéčipřílišintrovertní.mezinejčastějšíproblémy,kteréumalýchklientůřeším,patřínapříkladvýrazné chovánívobdobívzdoru,problémypřinástupudoškolky,malésebevědomí,nesoustředěnost,žárlivostčasto vevztahuksourozenci. Pomocíesencídítěsvéemocevícepochopíanebudetrávittolikčasurozebíránímsvýchproblémů.Také pomohouspocityareakceminaminuléudálosti,jakojenapříkladhospitalizacevnemocnici,rozvodrodičůči smrtněkohoblízkého,kterémohoudítěovlivňovativsoučasnosti. Bachovy%esence%mohou%dítěti%pomoci%cítit%se%lépe%psychicky% Zajakdlouhoseobjevíefektesencísenedápřesněříci.Někdytopomůževelmirychle,jindyjepotřebapočkat několiktýdnů.všezávisínatom,vjakéfázivývojejedítěajakdlouhoseunějstav,kterýsesnažímeřešit, projevuje.častosestane,žespoužívánímbachovýchesencísedostanounapovrchdalšívěci.esencese postupnědostávajídodalšíchadalšíchvrstevnašichemocí,ažvynesounapovrchvše,cojepotřebařešit. Esencevybírámepodleaktuálnínáladyapocitůdítěte.Pocitysemohouprojevovat vchovánídítětenebojakofyzickésymptomy.namíchanéesencepodávámedítěti4x denněvždypo4kapkáchpřímodoústnebosklenicesnějakoutekutinou. TadyjsouněkterézmnohazkušenostíklientůsBachovýmiesencemi. Synbylcelkověplachý,stydlivý,nedůvěřivý,netrpělivýashysterickýmizáchvaty vzteku.ihnedpoprvnílahvičceseupravilaspoustavěcí.jehohysterickéazuřivé chovánípřešlodotakovéhonormálníhovzdoruatrucovitosti.začalsisámhrátw nepotřebovaltakčastonašipřítomnost.užseodvážilpohladitkočku,naprocházcevzal dorukyšnekaanazahradě"honil"ještěrky.:w)začallípkomunikovatslidmi.užneutíká zhřiště,kdyžpřijdoujinéděti. Pokračováníčlánkunawww.bachovyesence.cz

7 Pláč%miminek%+%co%s%tím?% 06% Miminkapláčou,tovímevšichni.Cojinéhobytakyměladělat,kdyžneumímluvitachtějínámněcoříct. Pokudpláčoukvůlifyzickýmpotřebám,taktovětšinoumaminky,sladěnésesvýmdítětem,docelalehcepoznají. Třeba,žeužječaskjídlu,žeseprořezáváprvnízoubeknebo,žepotřebujepřebalit.Alecokdyžpláče anicmuneníatakyhonicvpláčinezastaví?tamsepříčinatakjednodušepoznatnedá.reakcerodičůbývají různé,častovšakpodlevzorce:nechámeho,aťsevyřve,alespoňsiposílíplíce.veskutečnostijetovšakúplně jinak. Běhemprvníchtříměsícůdětipropláčoubezzřejméhodůvoduprůměrnědvěhodinydenně,pozdějise tosnížínapolovinu.(jetoprůměr,toznamená,žemohoubýtodchylkyoběmasměry).přivýzkumech antropologovézjistili,žetytoopakujícísevzorcedětskéhopláčejsoustejnéjakudětízmaléhoindickéhoměsta, takudětízlondýnačiudětízdomorodéhokmenevafrice.uvšechbylonejvícepláčekolemšestéhotýdne ponarození.častosetakovýpláčvysvětlujepotížemisezažíváním(kolikou),alevýzkumyukázaly,žehodně plačícídětinetrpížádnýmiporuchamistřevažaludku,ikdyžtrávicísoustavaještěneníplněvyvinutá. Pročtedyzdravámiminkapláčou?Mnohorodičůjedětskýmpláčemzaskočeno, protožesimyslí,žedětskýpláčjevždyzpůsobennějakouokamžitoupotřebounebo nepohodlím.tentopředpokladneníúplný.pláčjetakédůležitýmechanismusna odreagování,způsob,jakuvolnitnapětízpůsobenéprožitýmitraumatynebo nahromaděnímstresu.dětičastodlouhouchvílipláčou,přestoženickroměmilující náručenepotřebují. BiochemikWilliamFreyzkoumalchemickésloženílidskýchslzazjistilvnich přítomnostlátek,kterésevyplavujívestresovýchsituacích.kdyžstresovásituacepomine, udržujítytolátkytělovezbytečnémvzrušeníanapětí.pláčemeproto,abychomslzami některéužnepotřebnéhormonyaneurotransmiteryztělavyloučili.žádnýze všechostatníchdruhůvylučovánílidskéhotělaneníbezdůvodný.vydechování,močení, vyprazdňovánístřevapocenísloužíkonkrétnímúčelům,pročbytonemohlabýtpravda iovylučováníslz?miliónyletevolucebyzbytečnéprocesynepodporovaly.přestože miminkapláčouodnarození,obvyklejimzačnoutéctslzyažponěkolikatýdnechvěku. Hodněsealepotí,majívelkýenergetickývýdejačastovypadajípovydatnémpláčivelmi uvolněněaspokojeně. Jaksetedyzachovat,kdyžzdravé,přebalené,nakrmenédítěpláče?Nenechávejtejejo samotě.dětiopravdupotřebují,abyjeněkdochovaladotýkalsejich. Pokračováníčlánkunawebuwww.miminkoplus.cz

8 Tygří&silou&s&prima&chutí&& 07& Mezidětskýmivitamínykralujípředevšímty,nakteréběží televizníreklamy,ideálněvdoběvečerníčka.mámenamaminky jednoduchouotázku:zkusilyjsteněkdyochutnat, covašedítěmlsázafigurkynebotabletkyprozdraví? Ažbudeteochutnávat,přidejtesidorepertoárumáloznámý potravinovýdoplněkimugamineffectiveprodětisbílýmtygremna obalu.tojsoudražovanécucavétabletysextraktemzhlívyústřičné, echinaceou,sušenoupomerančovoušťávouavitamínemc,který přispíváknormálnífunkciimunitníhosystémua,jakjevidětze složení,předevšímzpřírodníchsurovinanavícčeskévýroby.(tj.vše kroměvitamínucjepřírodní,vitamíncexistujevevšechdoplňcích pouzesyntetický.)tedyžádné vyrobenovčíně,přebalenovpolsku, žádnázátěžpřírodydlouhodopravou,výrobcemjefirmarapetoa.s. ubezdružic,kterávyrábíiznámýtradičnípangamin.nenítonováček natrhu,aletradičnígarantkvality,ikdyžjenmaláfirma.otovíc sesnažívšedohnatvýrobouzvynikajícíchpřírodníchsurovin. Tentoprodukt,ikdyžnemáTVreklamuanepatřítedymezinejznámějšídětskévitamíny, sestáváoblíbenýmudětí(idospělých),kteříobjevíjehopříjemnouchuťpomerančové šťávy,nedodanouformoulevnépříchutě,aleopravdusušenoušťávuobsahuje. Pronezávaznéochutnánínabízejívněkterýchlékárnáchaupediatrůvzorky. Imugaminprodětisimůžetezakoupitvetřechdruzíchbalení:60dražé(tj.na2měsíce) spřibalenýmplyšákemzdarma,nebo60dražésezubnípastousignaljunior(kterámátaké vizuálbíléhotygra)zdarmaanebolevnějšíbalenípouhých30dražéna1měsícbezpříbalu. Tajnýtippročtenářetohotočlánkujeextraakcenawww.pangamin.cz,kdemůžete zrovinkapoříditvelmivýhodněimugamin60dražé+zdarmaimugamin30dražénavíc +zdarmaještězubnípastusignaljunior(levnějšíužtonebude). Atoutoakcízískátehneddvaobalydosoutěže...protožezahajujemeMalovacísoutěž stygrem,kdymajídětinamalovatnasoutěžní&blanketobrázektygrajehosvět. Asamozřejměktomunalepitvystřiženéhotygrazkrabičky.Hlavnívýhrouje3xluxusní nocprocelourodinunazámkuberchtoldvčetněhodinygolfunebotenisu,dálepakvěcné cenyaprvních100obrázkůobdržínavícautomaticky"tygří"zubnípastu.soutěžíseve 3věkovýchkategoriích,tedykaždákategoriemásvůjjedenvýhernípoukazrodinnénoci nazámku.jsmezvědavínamalířsképočinyafantaziivašichdětí,protoževminulémkole došlysaméskvostyatěžkosevybíralo(naštěstínámsposuzovánímpomáháodbornice nadětskoukresbu,malířkaromanaandělová).

9 Soutěž'o'CD'plné'originálních'veselých'anglických'písniček'pro'nejmenší' 08' VyluštětesisdětmitajenkuDětisepokusípoznatzvířátka,vyseřadítepoházenápísmenkaazapíšetesprávnáanglickápojmenovánítěchtozvířatdotabulky. TřišťastlivcizískajíCDHappyHoppy písničkyproděti.podrobnostinawww.happyhoppy.cz.

10 Plánujte)čas)hezky)a)hravě) 09) Jednotémamámevšichnispolečné.Čas.Někdyklidněplyne,někdykvapí,někdysekuzoufánívleče. Alevšichnihomámestejně.Anatomto place platívícnežjinde,žekaždýjesámsobějedinečnýmrežisérem. Záležíhodněnatom,jaksisvůjčasnaplánujete,třebainatom,jakýsivyberetekalendář. TvůrčítýmkolemnakladatelstvíScrumageseuždevátýmrokemsnažíplánováníčasuzpříjemnita zútulnit takčas,kterýtrávímesesvýmiblízkýmiasesvourodinou.nakalendáříchsidávámezáležet:potrpímesina původníkvalitníautorskéilustrace,tisknemevčeskuatahleprácenásbaví. Letosopětvydávámejakklasickékalendáře,kteréseužosvědčily,takipárnovinekDotvůrčíhotýmujsme letoskroměilustrátorekandreytachezy,petrycífkové,grafikůmichalachodaničeabeatyšafkové,přibrali nověveronikudoutlíkovou.nacosetedymůžetetěšit? Domácí'rodinný'kalendář'2015 Osvědčenáklasika,kteránezklame.Kalendář,sekterýmšikovněnaplánujetečassvérodiny.Jepraktický. Jeoriginální.SlinorytyPetryCífkovéprocestujeteEvropu.Letosjižpodeváté. Kompletnínabídkastránkáchautorskekalendare.cz ''''Soutěžní'otázka'pro'Vás' ' Jaké'jsou'letošní'novinky'nakladatelství'Scrumage?' 1)''''''Domácí'rodinný'kalendář'' 2)''''''Dětský'kalendář'a'kočičí'kalendář' 3)''''''Krásný'kalendář' nápovědunajdetenawww.autorskekalendare.cz atodo Pětšťastlivcůbudeodměněnoprodukty nakladatelstvíscrumages.r.o.

11 Nápady'a'básničky'pro'malé'dětské'ručičky' 10'

12 Knižní&tipy&pro&Vás& 11& Angry&Birds&;&To&je&trefa& My,Reptáci,vyhlašujemeslavnostněsvatouválkuprasatům Vejménušunky,donichPomůžešnámzbavitsevšech odpornýchvepřisluhovačů?alepozornebudetosnadné. Tizeleníničemovéjsouschopniučunitcokoliv,abynám ukradlinaševejce.naprogramujsoubludiště,sudoku, šifrovanézprávy,postřehovéhryadalší. Takjendotoho,zaženemenudujakoprasatadoohrady Vesmírné&kameny& Kdobynechtělzažítdobrodružství,anavíco prázdnináchčtveřicehrdinůtohototajemného příběhumáovzrušenípostaráno,střežíjednovelké aprapodivnétajemství,kteréjimspadlodoslova znebe.covšechnozpůsobítajemnýkámenzvesmíru? obrázek. & Hravá&škola&hádání& Codětinikdyneomrzí?HádankyAletakévyprávění.Další knížkazřadyhraváškolapřinášídětemobojíavyprávění tetycecilkyarůzněobtížnéveršovanéhádanky,které doprovázejíneodolatelnéilustracedrahomíratrsťana. Nepřehlédnětepůvabnouazábavnouknihuoblíbenédětské autorky Nápady&a&básničky&pro&malé&dětské&ručičky& Knihajeurčenáprodětiodčtyřlet,respektivezejména projejichrodiče,azaměřujesenarozvíjeníjemnémotoriky. Jednáseoprocvičovánírůznýchpohybůrukama apředevšímprsty(napříkladnapodobovánízvířetena pevnépodložceanastole,navlastnínebocizíruce).cvičení doprovázejíkrátkérýmovanétextyarovněžobrázek,který silze(podlevěku,situaceanáladydítěte)sbásničkouspojit arozvíjettakmotivbásničky.

13 Proměna(s(Romanou(,(III.(díl( 12( VizážistkuRomanujsemnavštívilapoúžasnémasáži,takžepromne takovýtenryzerozmazlovacíden. Romanaměvyfotilatak,jakjsempřišla.Atojevlastněvždysamoosobě dostzajímavé,obzvláštěkdyžsefotkaopravdupřiblíží...asisitovšichni dokážemepředstavit.ukázalamizvětšeninuméhooka,respektivemého obočíatammipřesněukázala,jakobočídávávýrazcelétváři.byťmám obočípocelédélceoka,takmivlastněkončívpolovině.romananavrhla obočíprotrhat.zděšenémuvýrazuvmýchočíselehounceusmálaaujistila mě,žetoanineucítím.nakonecjsemtedysouhlasila.akmémupřekvapení tobyloopravdubezbolestnéavelmirychlé.hnednadalšífotografiise ukázalo,žeibezjakéhokolidalšíhozásahutužkounaobočínebořasenkyse méobočídoslovaproměnilo.projasnilo,ztenčiloaprodloužilo. Romanasevlíčenípřizpůsobilamésoučasnésituaci maminkapětileté holčičkyasoučasnětakétěhotnáqvycházelatedyzbarvymýchočíanikoli zoblečení,kterémámprávěnasobě.aprotožemámvíčkatzv.neviditelná, schovaná,takzvolilaproměvelicezajímavýstyllíčení,atoneodstředuoka ven,aleodokanahoru.použiladvaodstínystříbrnoqzelenébarvy.tystíny jsemsiodpaníromanyhnedodnesla. Dalšívěc,kteroujsemsenechalainspirovat,bylavolbařasenky.Celý životpoužívámčernouřasenku,alepaníromanapromězvolilamodrou. Jsemčlověk,kterýrádzkoušínovévěci,takjsemtutozměnupřivítala. Řasenkabylazářivěmodrá,alepozaschnutíztmavlaaočiseprojasnily. Musímříct,žetobudeprvnívěc,kterousivdrogeriikoupím. Moc$paní$Romaně$děkuji,$bylo$to$krásné$naplnění$dne,$a$můžu$všem$ jenom$doporučit.$$$ Romana(Beitlová,Izáková(,(vizážistka(a(stylistka(( NavrhnoutstyllíčeníproEditubyloproměvelmizajímavéQmázajímavětvarovanou (hranatou)tvářaúzkéoči,alekrásnětvarované,souměrnéaibezlíčenídostatečně barevnérty.takžeqchtělotomáloqzkrotitobočí,makeupemsjednotitbarvupletia zvýraznitbarvuočí.

14 13#

15 Světový'den'předčasně'narozených'dětí'' 14' Milémaminky, víte,kdojetopředčasňátko?takříkámenedonošeným,předčasně narozenýmdětem.dětem,kterýmnestačípouzedobrálékařskápéče, alepotřebujítakéláskyplnéprostředí.asamozřejměblízkost maminky,kterájepsychickyvpohoděanepřenášínamiminkostres anervozitu.maminkámchybíinformaceopředčasnémporoduapéči opředčasňátka,stejnějakopsychickápodporamamineksestejnou zkušeností,psychoterapeutůneboduchovních.natovšechno nemocnicenemajírozpočet,aprotojsmetumy,dobrotety.neziskové občanskésdruženímaminek,kterépomáhámaminkámadětemvcelé Českérepublice. BlížíseSvětovýdenpředčasněnarozenýchdětí(17.11.)akjeho příležitostiseuskutečnívpředcházejícímlistopadovémtýdnumnoho benefičníchakcívrůznýchměstechpoceléčeskérepublice.jejich cílemjeseznámitveřejnoststématempředčasnýchporodů, informovatopředčasňátkáchavrámcioslavsiužítbohatýprogram prorodinysdětmi Benefiční(akce(se(budou(konat(v(Praze,(Kladně,(Mladé(Boleslavi,(Mnichově(Hradišti,( Klatovech,(Hradci(Králové,(Jaroměři,(Chrudimi,(Havlíčkově(Brodě(a(Ostravě. Vtěchtoměstechsibudetemocizakoupitza20,Wkorunručněvyráběnouponožku,která jeletošnímsymbolemsvětovéhodnepředčasněnarozenýchdětínebopřispětdokasičky vrámcivyhlášenéveřejnésbírky. Ajakmůžetepomoctvy?Třebatím,ženavštívítenašepohodovésetkánísDobrotetami, maminkamiadětmi.vprůběhupořádanýchakcísedozvítevíceinformacíoproblematice předčasnýchporodů,můžetesezapojitdotvůrčíchdílenprodětiidospěléavytvořitpřáníčko čidárekpromaminkypředčasňátek,nakoupitsivbazárku,vyzkoušetcanisterapii,zacvičit strolleringnebosiužítkoncert.dětisemohoutěšitnabohatýprogramplnýsoutěžíazábavy. Podpořitpředčasňátkamůžetepřipnutímponožkynaklopuipokudseakcevevašemměstě nekoná.ponožkusimůžetevyrobitvlastnípodlenávodunanašichwebovýchstránkáchneboji tamzakoupit.finančněmůžetepřispívatnasbírkovýúčetčíslo /2010. Vybranéprostředkyvyužijemenanákuppelíškůdoinkubátorůčivýrobudalšíchužitečných pomůcekproneonatologickáoddělenínapříčrepublikou. KpříležitostiSvětovéhodnepředčasněnarozenýchdětípořádáakcetakérodičovská organizacenedoklubko,kterákroměkonferenceproodbornouveřejnostpořádátakésetkání rodinspředčasněnarozenýmidětmi.vbazilicepetraapavlanapražskémvyšehraděsebude sloužitmšesvatázapředčasněnarozenéděti14.11.od16hodin. Přijďte(a(podpořte(předčasňátka(myšlenkou,(modlitbou(nebo(skutkem (

16 15# Čekáte#miminko#nebo#už#se#Vám#narodilo?#Co#o#něm#vlastně#víte,##kromě#toho,#že#Vám# totálně#změní#nebo#už#změnilo#váš#život?# Kdyžsikliknetenatlačítko Oprogramu,dozvíteseněcoonovýchpohledechodborníkůnaschopnosti novorozencůotom,jakapročtentoprogramvznikl,uvidíteněkterévideoukázkyanáhledylekcívčetněinformací oprodejiagarancíchnákupu. PodtlačítkemBlogaeKnihynajdetespoustučlánkůnablogu,kterévásurčitěoslovíamůžetesizdarmastáhnout. NechybíanizajímavéeKnihy(některévolně,některéza ). PodtlačítkemMiminkoplusjsourozepsanévlastnílekcena4měsíce(17týdnůpo3lekcíchtýdně)plus videoukázky,dalšíinformaceabonusy(jakcvičitpoporoduaspočítejtesisvédítě).přístupknimzískáte poobjednáníazaplaceníprogramu. miminkoplus.cz#

17 Napište(Ježíškovi,(určitě(Vám(odpoví( 16( ProjektČeskýJežíšekodepisujedětemvzniklztouhyazpotřeby.Všichnilidé,zvláštěpakděti,touží popřátelství,laskavémslově,toužípoprožitípohádkovýchchvilekvšediastarostechvšedníhodne. Potřeboujepakudržovattakovétradice,kterétytotouhypodporují. Každýví,ževčeskémsvětětradicapohádekpatříprávěJežíšekkpostavámnejdůvěryhodnějším anejrespektovanějším.donedávnamělvšakprotijinépostavěvánoc,santaclausovi,jednu nevýhodu.byltotižabstraktní,nemělčitelnoupodobu,atakvousatýsanta,ikdyžjakopředevším postavakomerční,začalokupovatičeskérodiny.předdevítiletysivšakdíkycelonárodnísoutěžníhře českédětiurčilypodobusvéhoježíška,kterýjevtétopodoběprovázíjižšestýmrokemvunikátníhře ČeskýJežíšekodepisujedětem. Včemjetatohraunikátní?VždyťivjinýchzemíchpíšoudětiprosbyodárkyJežíškovi.Inu,naše hrajeojedinělávtom,žeježíšekkaždému,kdomunapíše,odpovíosobnímdopisem.anenítojen kartičkaspřáním,aleskutečnýdopis.vněmježíšekodpovínavše,nacosehovdopisebudeteptát. Navícporadí,kdyžmusvěřítesvéstarosti,možnáipomůžedobrýmnápadem,ocenívašeúspěchy, určitěalepotěšíadodákopecradosti.nicpodobnéhovesvětěnenajdete,anisantaneumíodpovědět navšechnyvašedopisy,otázky,problémy,jakočeskýježíšek.jetotím,žečeskýježíšeksleduje,jakse dětiidospělícelýrokchovají,znájejichstarostiiradosti,protojimmůžetakpřesněnajejichdopisy odpovídat. Iprotorokodrokurostepočetdopisů,kterédětiidospělíJežíškoviposílají.Vždyťkaždý netrpělivěčeká,comuježíšekporadínebovčemmudodásílu.vloňskémrocebylotakovýchdopisů téměř40tisícastejnýpočetodpovědínapsalježíšek.českápoštastímmělaopravdudostpráce,ale ijejípracovnícifandídopisovánísježíškem,takžesevšeskorobezchybičkyzvládlo. Užnynítedypřemýšlejte,sčímbysteserádiJežíškovipochlubilinebosvěřili.Onsenavašedopisy moctěšíaslibuje,žeodpovíkaždému.jehodopisbudepodvašímvánočnímstromečkemsvítit přátelstvímaradostí. AžbudetemítdopisJežíškovihotový,dejtejejdoobálky,vložtedoní17Kčznámkunaodpověď, dopiszalepteapošletenaadresuježíškovadílna,36262božídar. Český(Ježíšek( (

18 Hromádky)a)jiné)trampoty)1)VI.díl) 17) Vymýšlenítématuprolistopadovéčíslobyloznějakéhodůvoduneuvěřitelnětěžké.Alestačilojítnajednuprocházkuabylo jasno.dnestedytrochuzjinéhosoudkuanavážnounotu.tématemjenášpesanašespolečnésoužitísokolím. Českárepublikazaujímápřednímístavžebříčkuzemí,cosepočtupsůnaobyvateletýče.Proněkohodůkaz,žeČešimilují zvířataaaktivnětrávívolnýčas,projinéspíšenočnímůra.dokudžilipsipředevšímudomkůnavesnicích,řešilosenanejvýš chronickéútěkařenízafenaminebozakousnutéslepice.srostoucímpočtemchlupáčůnaměstskýchsídlištíchsepřidávajídalší problémy,které,zjednodušeněřečeno,rozdělujíveřejnostnaublíženépejskařeajejichzarputiléodpůrce.bohužel,zaspoustu problémůsimajitelépsůmohousamiakazíjménoitěmzodpovědným. Největšímproblémemjebezesporuúklidponašichčtvernožcích.Rukunasrdce,kdoznásněkdynezapomnělpytlík Naštěstívevětšiněměstjsoudneskdispozicistojanyspapírovýmineboigelitovýmisáčky.Nenítedyproblémsijichpár utrhnoutdozásobyamítjevšude.dodnessipamatuji,jakměvytáčelosbíráníminiaturníchhromádekpomémjorkšírovi, zatímcojsemsesnažilanešlápnoutdoněčehomnohemvětšího.dnessbírámpotřechpsechahlídámutohokočár.ajdeto Nelzesedivitnepejskařskéveřejnosti,žejíposetétrávníkyvadí.Vědomí,žebysivtommělohrátmojedítě,jevícnežhrozné. Dalšímzvěčnýchtématjevolnépobíhánípsů.Ačsitomnozíneuvědomují,jsoupředpisyvtomto unásještěvelmibenevolentní.vespoustěokolníchzemíjepesnavolnoveměstěnaprosto nemyslitelný,stejnějakopesbeznáhubkuveveřejnédopravě.většinasídlištníchpsůbývá bezproblémová,alejsouvýjimkypotvrzujícípravidlo.prouklidněníokolíčastouvětšíchpsů pomůžekošík.tenostatněmůžepsoviizachránitživot,protožeotrávenénástrahyjsoubohužel stálečastějšímjevem. Poslednízávažnoukapitoloujesoužitísesousedyvdomě.Tojetémahodněožehavéa problémůmjezdenejlépepředcházet.vyplatísezlikvidovatnanesenébahnonaspolečnéchodbě, nemluvěonehodě,kterásestanetřebavevýtahu.velkýmproblémemsemůžestátštěkánípsa vdoběnepřítomnostimajitele.natočastoupozornísousediažvechvíli,kdyjimopravdudojdou nervy.ideálníjesestěminejbližšímidomluvit,abydalivědět,jakmileseněcoděje.inácviksamoty sedářešit,ikdyžjdeoběhnadelšítrať.neštěstíjenasvětě,pokudsiněkdozačnestěžovatuž automaticky ikdyžvyanipesnejstedoma.pakužčastopomůžejenpřestěhování. Můžesezdát,žejevlastnictvípsavpodstatěsamýproblém.Veskutečnostijetospíšeonás,nežo psovi.opřístupu,zodpovědnostiaoohleduplnostikokolí.azatuporciláskyalegracetojistěstojí. Takpytlíkdokapsyavzhůrunaprocházku

19 Busy%mums,%busy%bags%% 18% Stakzvanýmipytlíkovýmivýměnami(busybags)sevposlednídobě roztrhlpytel.ocojde?busybagsjsouhračkyproděti,kterébymělymít nějakouvzdělávacíhodnotu,např.sejimiprocvičujepočítání,písmenka, jemnámotorika,atd.,akterébysemělyideálněvejítdopytlíčku,abyse dalybrátsseboutřebanacestyautobusem,dočekárnyudoktoraapod. Velicečastoseinspirujípomůckamivycházejícímizpedagogiky M.Montessori.Dětibysnimimělybýtschopnépracovatsamostatně amělybymítmožnostověřeníchyby. Jakvýměnyfungují?Jednaobětaváorganizátorkavyhlásí prostřednictvímsvéhoblogu,sociálnísítěnebodiskusníhofóravýměnu, dokterésemohouhlásitzájemci.předemjedobréstanovitsikonečný početúčastníků,obvyklebývajívýměnypro15až20tvořivýchmaminek. Azvlastnízkušenostimůžuříct,žemístabývajíčastoobsazenaužběhem prvníhodne takovýjeonězájem.každáúčastnicebymělapřijít sněkolikanávrhynato,cobymohlaproostatnívyrobit,onápadech sepakhlasuje.klíčovéjetakédohodnutídobyvýroby(pohybujese kolem1až2měsíců)aceny(nákladynajednuaktivitusevětšinou pohybujíkolem50kč,pokudnenídohodnutojinak).pakužzbývá jen vyrábět.je[liveskupince20účastnic,znamenáto,žekaždávyrábísvou hračku20krátkdyžmávšehotovo,pošlebalíksevšemihračkami organizátorce,kterávšechnybalíkyodvšechúčastnicpřebalíapošlejim jezpět,každýs20různýmididaktickýmihračkami. Sprvnímivýměnamiunás,pokudvím,začalapaníLuciezbloguwww.rustspolecne.cz vroce2012.nápadsepakzalíbilmnohadalšímarozjelyserychlevýměnynafacebooku, Modrémkoníkovi,Babycaféatd.Nadchlajsemsetakéahlavnězpočátkujsemseúčastnila všechvýměn,onichžjsemsedozvěděla,aněkolikjsemjichisamaorganizovala.časemse všakzačalyněkterénávrhynavýrobuopakovatapro staréharcovnice jakojápřestalybýt klasickévýměnyzajímavé,protožejsmejižvětšinunabízenýchaktivitdomaměly,to zákonitěvedlokespecializovanýmvýměnámnadanétéma(např.dopravníprostředky, kontinenty,ročníobdobí,abecedaapod.),kvýměnámpromenšípočetúčastnic,alesoto propracovanějšímianákladnějšímipomůckamiatd.postupněsetakézrodilamyšlenka využítvýměnktomu,abychomudělaliněcoiproostatní,např.vyrábětjedenkusnavícpro konkrétnírodinuspostiženýmdítětem,přeplatkyzpoštovnéhověnovatnacharitativní projektproděti,jednoujsmedražilicelýbalíčeksaktivitami,možnostíjecelářada. Kolem pytlíkovek sevytvořilacelákomunitanadšenců.většinaznásseshodujenatom, žesionásnašeokolímyslí,žejsmecvoci,kdyžsedoněčehotakovéhopouštíme(zpravidla našimanželéapartneři,kdyžnásvidívjednuránostříhatfilcovákolečka),alekdyžpak vidímetonadšenídítětezbalíčkuplnéhoúžasnýchaktivit,sekterýmisidaliostatnítolik práce,taksipokaždéříkáme,žetostojízato.apozor pytlíkovévýměnyjsousilně návykové;[) Zdroj:Tvořeníproděti

20 Když%ženy%tančí%% 19% Aťjižmámeblokyzdětství,kdynámvšichniříkali,ženemámetalent, čijsmesamysebezaškatulkovalymezity,kteréprostětančitneumí anáslednětytopředstavyosoběsamépřijaly,nebosiříkáme,ženaněco takovéhoprostěneníčas,taktímvšímsepravděpodobně zvelkéčástiodpojujemeodvýživnéhopramenesvéhoženství Užjakomaléholčičkyjsmesezačalyrůzněkroutitanatřásat,kdyžjsme uslyšelyhudbuftototižnašedušeucítila,žesemůžekonečněvyjádřit, odpoutatse,býtviděna Ano,býtviděna,neboťtělojenašeprodloužená dušeajaklépeviditelněvyjádřitto,coseuvnitřnásskrývá,nežskrzetělo skrzetanec TělojeBožímchrámemajakotakovéjepotřebajejbrát,jezázračné, dokážetotižtolikvěcí,aledokážeje,pouzekdyžnašemysltomuuvěří, kdyžsemyslisrdceodpoutajíodnašichomezujícíchpřesvědčení.nakolik jesvázanánašeduše,natolikjesvázanéinašetělokdyžsitedydovolíme uvěřitashodímetapouta,takzjistíme,žeinašetělonajednoudokáže mnohemvíce,nežjsmesikdydokázalypředstavitpostupnězvládáme tanečníkroky,kterénámdřívepřipadalynezvladatelné,méněaméně sestydímevyjádřitse,ukázatse,jsmevíceohebnéapružné,posouváme našehranice,objevujemenovésvětyastím,jakosvobozujemenašetělo, rosteisvobodanašehoducha neboťtytodvasvěty duchatělo budounavždynerozlučněsvázány. Jednaznejkrásnějšíchvěcíjepozorovatmaléděti,kteréobjevují,covšejejejichtělo schopné,cosnimiděláhudba,jakobjevujíadobývajíprostorkolemsebe,hrajísiskosmickou energií,anižsitouvědomují AdalšíkrásnávěcjepozorovatženypřitanciKdyžženytančí, něcoseděje,jetocítitvevzduchu,jetoažhmatatelné živelnáženskáenergie,aťjižněžná, dynamická,svůdnáčidivoká senajednoustáváviditelnouženypřitanciotevírajísvá srdce,jejichtělo,kterésimožnápoprvézačínajíopravduuvědomovat,ožíváazáří,jejichtvář serozjasňuje,zapalujesejiskravokuatakovýtanecsepakstáváoslavouživota,oslavou ženství,nebomožnámodlitbou Pozorovatženypřitancijejakopozorovatživotsám Můžemehopsatpovečerechvbarech,zajítsinanějakoutanečnílekci,čisijentakzablbnout domapředzrcadlem.pokudtodělámeproradostzpohybujakotakového,proradostzesebe samé,protenokamžiksvobodyanapojení,potomprospívámenejensobě,aleiostatníma vlastněcelémusvětu Tanecmůževženěprobuditdosuduzamknutékomnatyjejíhosrdce, prohloubitspojenísesebousamouataképrohloubitjejíprožíváníintimníchchvil Věřím,'že'ŽENA'JE'TANEC. Foto:

21 Doporučujeme* 20* InspirativníčasopisprorodičesdětmiBATULjevydávánobčanskýmsdruženíStrollering Životvpohybu. Batuljeinformačnímproduktem,nakterýsevztahujíautorskápráva.Jakékolivšířenínebo poskytovánítřetímosobámbezsouhlasuautorůaobčanskéhosdruženístrollering Život vpohybujezakázáno.děkujemezapochopeníarespektovánítohotosdělení. DistribuceprobíháelektronickynastránkáchStrolleringu ajeprovšechnykestažení zdarma.vpřípadězájmuospoluprácinásneváhejtekontaktovatna u Redakce'a'její'spolupracovníci:** EvaLabuťová,EditaBerková,LenkaFilipovská,LenkaŠtveráčková,PetraŠlencováBílská, MartinaMaňasová,JanaMarvanová,BlankaŠťastná,BáraČernická, fototitulnístranyterezaschneiderová Další*vydání*časopisu*Batul*již* *

Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE

Více

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BATUL!!inspirativní!časopis!pro!rodiče!s!dětmi!!!!!!!!!!Červen!2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BATUL!!inspirativní!časopis!pro!rodiče!s!dětmi!!!!!!!!!!Červen!2014! BATUL inspirativníčasopisprorodičesdětmi Červen2014 Co#nabízí#nesprávná#a#správná#manipulace#s#dítětem# 01# Metoda#zdravého#rozvoje#dítěte#v#souladu#s#psychomotorickým#vývojem#dle#Eva#Kiedroňové Špatná#manipulace:#

Více

Pro pokračování klikni ZDE Pro pokračování klikni ZDE Pro pokračování klikni ZDE Pro pokračování klikni ZDE Pro pokračování klikni ZDE Pro pokračování klikni ZDE 8 Občanské sdružení N a t u

Více

Pro pokračování klikni ZDE Pro pokračování klikni ZDE Pro pokračování klikni ZDE Pro pokračování klikni ZDE Pro pokračování klikni ZDE Občanské sdružení N a t u r a O p a v a - C z e c h

Více

Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Film si pustíte ZDE ZDEZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE

Více

Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů

Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů 19 zhodnotí i pro 19 zhodnotí i pro funkce funkce ZÁŘÍ ŘÍJEN 19 zhodnotí i pro Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních (orgánových soustav) rostlin i živočichů 20 určí

Více

Záznam slavnostního otevření školní zahrady shlédnete ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Záznam divadelního představení

Více

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj TABULKA 1 Celkové následky nehod Celkem nehod 84 398 18 593 11 266 3 557 3 121 8 230 4 164 6 701 8 288 4 432 3 314 3 696 3 622 3 788 1 626 Usmrceno 583 29 88 54 43 48 37 55 68 27 35 36 35 20 8 Zraněno

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

STAŇTE SE HRDÝM PARTNEREM

STAŇTE SE HRDÝM PARTNEREM STAŇTE SE HRDÝM PARTNEREM Krásný den, rádi bychom Vás oslovili s nabídkou stát se hrdým partnerem 8. ročníku CELOREPUBLIKOVÝCH ZÁVODŮ KOČÁRKŮ ve sportovní chůzi, který se uskuteční v neděli 14. 4. 2019

Více

J & Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol

J & Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol J & Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol dle protokolu č. 2442/2008 doporučujeme zařadit pomocný rostlinný přípravek Energen 3D smáčedlo i' Příloha: protokol č. 2442/2008 dle protokolu č. 2441/2008 doporučujeme

Více

Program Klubíčka Kroměříž,z.s.

Program Klubíčka Kroměříž,z.s. Program Klubíčka Kroměříž,z.s. listopad 2018 Aktivity projektu Mateřství není handicap 2018 jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV. Veškeré osobní údaje, které požadujeme o všech, kdo se účastní

Více

VÝROKY AUDITORA VÝROK AUDITORA O HOSPODAŘENÍ TEEN CHALLENGE PLZEŇ VÝROK AUDITORA O HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA KŘESŤANSKÉ POMOCI PLZEŇ 12 Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., Teen Challenge Plzeň

Více

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo ŠVP výstupy Domov prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa zná název školy, jméno učitelky, vychovatelky, ředitele školy bydliště žáka, bezpečná cesta do školy rozlišuje

Více

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost.

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý 10 diagnostických testů pro domácí použití Alergie/nesnášenlivost Akutní potíže Prevence Plánování rodičovství Berte své zdravotní potíže vážně! Kvůli každodennímu

Více

Očkování proti TETANU. Pro všechny osoby bez rozdílu věku. TETAVAX, kombinované (Tetanus, Černý kašel, Záškrt): BOOSTRIX, ADACEL.

Očkování proti TETANU. Pro všechny osoby bez rozdílu věku. TETAVAX, kombinované (Tetanus, Černý kašel, Záškrt): BOOSTRIX, ADACEL. Očkování V době očkování nesmíte být akutně nemocní, či mít akutní projevy alergie. Po aplikaci je nutné minimálně 20 minutový pobyt v čekárně ordinace pro možností eventuální nežádoucí reakce na očkovací

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - BOZP A PO ZAMĚSTNANCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - BOZP A PO ZAMĚSTNANCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - BOZP A PO ZAMĚSTNANCI Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu + Použité grafické symboly + Představení autorky kurzu Řízení rizik

Více

Technika psaní na klávesnici

Technika psaní na klávesnici Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 Technika psaní na klávesnici Mgr. Bc. Květoslava Bártlová Správné návyky a správná technika psaní Osvojení správných návyku a správné techniky psaní: Položte

Více

Seznam přílohy Níže uvedené fotografie a práce žáků jsou využity se souhlasem zákonných zástupců žáků.

Seznam přílohy Níže uvedené fotografie a práce žáků jsou využity se souhlasem zákonných zástupců žáků. Seznam přílohy Níže uvedené fotografie a práce žáků jsou využity se souhlasem zákonných zástupců žáků. Příloha č. 1 Centrum matematika, pracovní list (Projekt 1: Zvířata v zimě) Příloha č. 2 Centrum čtení,

Více

Výuka IVT pro MŠ. Autor: Mgr. Lenka Justrová. Datum (období) tvorby: 2. 5. 10. 5. 2013. Ročník: MATEŘSKÉ ŠKOLY. Vzdělávací oblast: NEMOC

Výuka IVT pro MŠ. Autor: Mgr. Lenka Justrová. Datum (období) tvorby: 2. 5. 10. 5. 2013. Ročník: MATEŘSKÉ ŠKOLY. Vzdělávací oblast: NEMOC Výuka IVT pro MŠ Autor: Mgr. Lenka Justrová Datum (období) tvorby: 2. 5. 10. 5. 2013 Ročník: MATEŘSKÉ ŠKOLY Vzdělávací oblast: NEMOC Anotace: Děti se seznámí s tím, co mají děti dělat když jim není dobře

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o lidské imunitě.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o lidské imunitě. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o lidské imunitě. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. imunita infekční

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu + Použité grafické symboly + Představení autorky kurzu v BOZP Řízení

Více

P.U.P. s.r.o. cukrářská výrobna Pickova 44, Ústí nad Orlicí, 562 01 Tel: 465 525 463, mobil: 777 261 384

P.U.P. s.r.o. cukrářská výrobna Pickova 44, Ústí nad Orlicí, 562 01 Tel: 465 525 463, mobil: 777 261 384 P.U.P. s.r.o. cukrářská výrobna Pickova 44, Ústí nad Orlicí, 562 01 Tel: 465 525 463, mobil: 777 261 384 U dortů s figurkami (tenis, fotbal, hokej, basketbal,medvídek PÚ,Tom a Jerry) je v ceně dortu započítána

Více

DOPORUČUJEME. Životní styl

DOPORUČUJEME. Životní styl DOPORUČUJEME Životní styl Karel Nešpor Jde to i s úsměvem Ke zlepšení nálady toho někdy opravdu stačí málo. Osvědčenou metodou je čtení zábavných, poučných, terapeutických krátkých příběhů ze života, ať

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Divoká Šárka - Černokostelecká. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9

Divoká Šárka - Černokostelecká. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9 PRACOVNÍ DEN (X) Tarifní pásmo P Sídl. Sídl. Sídl. Divoká Šárka - Černokostelecká 6:44 7:00 7:08 7:24 7:40 7:48 7:6 8:04 8:12 8:20 8:28 8:36 8:44 8:2 6:4 7:01 7:09 7:2 7:41 7:49 7:7 8:0 8:13 8:21 8:29

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 2 20.4.2004 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Moravskoslezském i v roce 2003

Více

Henoch-Schönleinova purpura

Henoch-Schönleinova purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Henoch-Schönleinova purpura Verze č 2016 1. CO JE HENOCH-SCHÖNLEINOVA PURPURA 1.1 Co je to? Henoch-Schönleinova purpura je onemocnění, při kterém dochází k

Více

Nemocnost dětí v Ostravě

Nemocnost dětí v Ostravě Nemocnost dětí v Ostravě M. Dostál, A. Pastorková, R.J. Šrám Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i. 1 Studie zdravotního stavu dětí z Ostravy - Radvanic a Bartovic Cíl porovnat zdravotní stav dětí

Více

Podolská vodárna - Budějovická

Podolská vodárna - Budějovická Podolská vodárna - Budějovická 0 1 2 5 6 7 8 10 12 Zelená liška 13 H H H H H H H H H H H H 4:40 5:00 5:20 5:39 5:54 6:09 6:22 6:31 6:39 6:47 6:55 7:03 7:11 7:19 7:27 7:35 7:43 7:51 8:00 8:10 8:20 8:40

Více

Co byste měli vědět o čištění zubů

Co byste měli vědět o čištění zubů Co byste měli vědět o čištění zubů Jaký je správný způsob čištění zubů? Čistěte si zuby nejméně 2 minuty, tzn. 30 vteřin každý kvadrant úst každé ráno a večer. Opřete kartáček o zuby tak, aby kónické štětinky

Více

Školní řád MŠ. Část první

Školní řád MŠ. Část první Školní řád MŠ Školní řád mateřské školy v Těchoníně vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), 30, odst. 1,

Více

Zrcadlo. domova Leden 2014

Zrcadlo. domova Leden 2014 Zrcadlo domova Leden 2014 Ohlédnutí za loňským rokem: Není to ani tak dávno, když jsme si přáli, ať je rok 2013 rokem dobrým, přinese zdraví, klid a pohodu. A už jsme zase o rok starší a v novém kalendáři

Více

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1 tel.: +420 224 972 321, e-mail: fin@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1 tel.: +420 224 972 321, e-mail: fin@mzcr.cz, www.mzcr.cz POKYNY k zajištění voleb do Evropského parlamentu, konaných na území České republiky dne 23. a 24. května 2014, v lůžkových zdravotnických zařízeních Ve dnech 23. a 24. května 2014 se uskuteční na území

Více

Školní řád. Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, 281 63 Sportovní 209, Vyžlovka, 281 63 IČ: 68871023

Školní řád. Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, 281 63 Sportovní 209, Vyžlovka, 281 63 IČ: 68871023 Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, 281 63 Sportovní 209, Vyžlovka, 281 63 IČ: 68871023 Obsah: ČL. 1. Provoz mateřské školy ČL. 2. Bezpečnost a zdraví dětí ČL. 3. Stravování

Více

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod INMED 19.11.2014 Základní údaje o PNHB státní příspěvková organizace zřizovatelem je ministerstvo

Více

1 SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Vzor žádosti o povolení výzkumu. Příloha č. 2 Dotazník použitý při šetření

1 SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Vzor žádosti o povolení výzkumu. Příloha č. 2 Dotazník použitý při šetření 1 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Vzor žádosti o povolení výzkumu Příloha č. 2 Dotazník použitý při šetření Příloha č. 1 Bc. Anna Fendrichová Dolní Třebonín 94 382 01 Dolní Třebonín SŠ OSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

Kondiční aktivity. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Kondiční aktivity. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Kondiční aktivity pro znovuobnovení síly PaedDr. Mgr. Hana Čechová Po 50 letech věku se silové schopnosti snižují každých deset let o 15%, po 70 letech věku dokonce o 30%. Udržení síly je nezbytně nutné

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Městský obvod Pardubice VI Rozpočet - příjmy Rozpočet Schválená I.RO Schválená II. RO Schválená III. RO Schválená IV. RO změna změna změna změna - POLOŽKA, AKCE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

Více

Povinnosti provozovatelů dětské letní rekreace

Povinnosti provozovatelů dětské letní rekreace Povinnosti provozovatelů dětské letní rekreace Povinnosti provozovatelů letní dětské rekreace vyplývají ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve

Více

Anonymní dotazník. Příloha 1 - Anonymní dotazník

Anonymní dotazník. Příloha 1 - Anonymní dotazník Příloha 1 - Anonymní dotazník Anonymní dotazník Vážení studenti, tento anonymní dotazník bude sloužit pro zpracování bakalářské práce Komparativní analýza úrovně znalostí v oblasti lidské sexuality mezi

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ E-SHOPU KAKTUSY.CZ

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ E-SHOPU KAKTUSY.CZ NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ E-SHOPU KAKTUSY.CZ VÝBĚR ZBOŽÍ, KTERÉ CHCETE KOUPIT Pokud nejste s počítačem dostatečně spřáteleni, doporučujeme pro první objednání pomoc mladší generace (syn, dcera, vnuk, vnučka)

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

Vmódu přežití si nejspíš budete potřebovat postavit dům,

Vmódu přežití si nejspíš budete potřebovat postavit dům, DŘEVĚNÝ DŮM Vmódu přežití si nejspíš budete potřebovat postavit dům, abyste chránili sebe a svůj majetek. V kreativním módu se třeba rozhodnete postavit pěknou vesničku. Ať už jsou vaše pohnutky jakékoli,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Hlavně aby bylo miminko zdravé. Varovné signály. Nakažlivé dětské nemoci

Hlavně aby bylo miminko zdravé. Varovné signály. Nakažlivé dětské nemoci Září 19., 2017 Hlavně aby bylo miminko zdravé Děti do jednoho roku se ještě nedokáží vyjadřovat, jak tedy poznáme, že jsou nemocné? Varovné signály dítě pláče více než obvykle křičí bolestí pláč zní jinak

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

5.6.9.1. Pracovnělékařské prohlídky

5.6.9.1. Pracovnělékařské prohlídky 5.6.9.1. Pracovnělékařské prohlídky http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/pracovnelekarskesluzby/pracovnelekarske-prohlidky Druhy a obsah lékařských prohlídek stanovuje Vyhláška č. 79/2013 Sb. Druhy

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

Téma prezentace: Vedení dítěte k hygienickým návykům

Téma prezentace: Vedení dítěte k hygienickým návykům EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Výukový kurz pro chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky je finančně podpořen Evropským sociálním fondem v rámci realizace projektu č. CZ.2.17/2.1.00/37094 s názvem Udržení

Více

LYMFOM HELP, o.s. / JARO 2016. letter

LYMFOM HELP, o.s. / JARO 2016. letter LYMFOM HELP, o.s. / JARO 2016 letter News l t lett er Obsah jarního vydání 2 Obsah 3 Úvodní slovo 4 Trénování paměti pro pacienty s lymfomem 5 Víkendová setkání 1. pololetí 2016 6 Možnost individuálních

Více

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků KLINICKÁ STUDIE Biopron 9 Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem Krátké shrnutí výsledků Typ studie Místo realizace randomizovaná, placebem kontrolovaná Klinika dětských infekčních

Více

Projekty MDP k 23. 5. 2013 2. kolo

Projekty MDP k 23. 5. 2013 2. kolo Projekty MDP k 23. 5. 2013 2. kolo Obecné vyjádření ke 2. kolu: Ve většině projektů ještě stále chybí pevné ukotvení cílů práce, často i hlubší znalost příslušného teoretického zázemí, častým problémem

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Ocenění funkcionáře při příležitosti vzniku nároku na starobní důchod a invalidní důchod pro invaliditu III. stupně

Ocenění funkcionáře při příležitosti vzniku nároku na starobní důchod a invalidní důchod pro invaliditu III. stupně Předseda (místopředseda) OS Ocenění funkcionáře při příležitosti vzniku nároku na starobní důchod a invalidní důchod pro invaliditu III. stupně důchod: přiznán od: délka členství v orgánu OS: zhodnocení

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743. Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo. Biologie 1 Nebuněční viry.

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743. Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo. Biologie 1 Nebuněční viry. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor Mgr. Martin Hnilo Tematická oblast Biologie 1 Nebuněční viry. Ročník 1. Datum tvorby 10.10.2012 Anotace Pracovní

Více

Rozměr zavřeného průkazu mm

Rozměr zavřeného průkazu mm Přední strana Str. 1 PRŮKAZ PACIENTA užívajícího přípravek Humira (určeno dospělým i dětským pacientům) Rozměr zavřeného průkazu 105 73 mm Je nutné předložit tuto kartičku každému lékaři či zdravotníkovi

Více

Model Marjory Gordon - Model funkčních vzorců zdraví -

Model Marjory Gordon - Model funkčních vzorců zdraví - Certifikovaný kurz: Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (2017) Repetitorium teorie ošetřovatelství Model Marjory Gordon - Model funkčních vzorců zdraví - Mgr. Martin Krause, DiS.

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Dýchací soustava Téma: Základy biologie orgánové soustavy člověka Autor: Mgr.

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal Informace pro klienty mladší 26 let s platným zdravotním průkazem k poskytnutí preventivní péče v České republice Motivujeme mladé k prevenci a

Více

Nemoci z povolání v České republice v roce 2009

Nemoci z povolání v České republice v roce 2009 Nemoci z povolání v České republice v roce 2009 1,2 Fenclová Z, 1,2 Urban P, 1 Havlová D, 1 Čerstvá M 1 Odbor hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ Praha 2 Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

RUMIŠTĚ A OKRAJE CEST; LIDSKÁ SÍDLA organismy provázející člověka

RUMIŠTĚ A OKRAJE CEST; LIDSKÁ SÍDLA organismy provázející člověka VY_32_INOVACE_PŘS_318 RUMIŠTĚ A OKRAJE CEST; LIDSKÁ SÍDLA organismy provázející člověka Autor: Karel Primas, Mgr. Použití: 7. třída Datum vypracování: 27. 1. 2013 Datum pilotáže: 28. 1. 2013 Metodika:

Více

Práva nemocných dětí. Práva nemocných dětí. Hana Pinkavová

Práva nemocných dětí. Práva nemocných dětí. Hana Pinkavová Práva nemocných dětí Práva nemocných dětí Hana Pinkavová Práva dítěte: etapy poznávání dítěte a dětství z hlediska historického nejdůležitější mezníky ve vývoji lidských a především dětských práv: 1924

Více

Katedra rehabilitačních oborů

Katedra rehabilitačních oborů Katedra rehabilitačních oborů Podmínky pro nástup na průběžnou a souvislou praxi 2017/2018 Tisk Deníku odborné praxe (dle studovaného oboru) verze 2017 formát A4, jednostranně, kroužková vazba. Vypsat

Více

ŠKOLENÍ KKCTN dle čl. 12 pohotovostního plánu SVS

ŠKOLENÍ KKCTN dle čl. 12 pohotovostního plánu SVS NEWCASTLESKÁ CHOROBA DRŮBEŽE 1 1. Příznaky onemocnění 2 Charakteristické změny na žlaznatém žaludku 3 Aktuální informace o výskytu nákazy ve světě viz stránky OIE: http://www.oie.int/wahis/public.php?page=disease&wahidphpsessid=7a381a228acc5e4b498d17ced53b759a

Více

Prvouka ve druhém ročníku základní školy s využitím ITC ve výuce

Prvouka ve druhém ročníku základní školy s využitím ITC ve výuce Prvouka ve druhém ročníku základní školy s využitím ITC ve výuce Téma: Nemoc, úraz. Péče o zdraví. Vyučující: Jana Kolčářová Výchovně-vzdělávací cíl: Osvojení základních vědomostí a návyků potřebných pro

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 1 Příbalová informace: informace pro uživatele CELVAPAN injekční suspenze Vakcína proti chřipce (H1N1)v (celý virion, namnožená na buňkách Vero, inaktivovaná) Přečtěte si pozorně

Více

Katedra fyzioterapie a ergoterapie

Katedra fyzioterapie a ergoterapie Katedra fyzioterapie a ergoterapie Podmínky pro nástup na průběžnou a souvislou praxi Tisk Deníku odborné praxe (dle studovaného oboru) formát A4, jednostranně, kroužková vazba. Vypsat druhou stranu, nalepit

Více

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OFICIÁLNÍ MINECRAFT

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OFICIÁLNÍ MINECRAFT ÚVOD VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OFICIÁLNÍ MINECRAFT STAVITELSKÉ PŘÍRUČKY, KTERÁ BY NEMĚLA CHYBĚT V KNIHOVNĚ ŽÁDNÉHO BUDOUCÍHO STAVITELE! Tato kniha obsahuje detailní návody od zkušených stavitelů z Youtube kanálu

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog psenickova.petra@centrum.cz

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

ZDRAVĚ MYSLET, ZDRAVĚ ŽÍT

ZDRAVĚ MYSLET, ZDRAVĚ ŽÍT ZDRAVĚ MYSLET, ZDRAVĚ ŽÍT Petra L. Krajčinovič Petr Havlíček Jitka Vlková Zdravě myslet, zdravě žít. Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby. Mark Twain Obsah přednášek - Zdravě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

SEZNAMTE SE SE SVÝM MIMINEM...12 Novorozeně: Grafické znázornění a seznam jednotlivých komponentů.. 16 Hlava... 16 Tělo... 17

SEZNAMTE SE SE SVÝM MIMINEM...12 Novorozeně: Grafické znázornění a seznam jednotlivých komponentů.. 16 Hlava... 16 Tělo... 17 Obsah SEZNAMTE SE SE SVÝM MIMINEM........................12 Novorozeně: Grafické znázornění a seznam jednotlivých komponentů.. 16 Hlava................................................. 16 Tělo..................................................

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více