Školní řád. Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, Sportovní 209, Vyžlovka, IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, 281 63 Sportovní 209, Vyžlovka, 281 63 IČ: 68871023"

Transkript

1 Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, Sportovní 209, Vyžlovka, IČ: Obsah: ČL. 1. Provoz mateřské školy ČL. 2. Bezpečnost a zdraví dětí ČL. 3. Stravování dětí ČL. 4. Úhrada úplaty ČL. 5. Uzavření mateřské školy ČL. 6. Zájmová činnost ČL. 7. Práva a povinnosti rodičů ČL. 8. Závěrečná ustanovení Školní řád Účinnost: od Vydal: Tomáš Lux - soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, Sportovní 209, Zpracoval: Miroslava Luxová Schválil: Miroslava Luxová Počet stran: 4 I. Provoz mateřské školy Školka je čistě soukromým zařízením, které vzniklo na základě Živnostenského oprávnění, nepodléháme síti Ministerstva školství ČR a tudíž nemáme nárok na žádné dotace ani příspěvky. I přes to, má školka vypracovaný svůj vlastní vzdělávací program, který vychází z rámcového programu pro předškolní vzdělávání MŠ ČR. Koncepce školky čerpá ze všech vzdělávacích oblastí RPV PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání), ze kterých se snaží maximalizovat úspěch vzdělávacích záměrů pedagogů, ale přitom klade důraz na zdravé životní návyky a návrat k přirozenosti dítěte, tedy k pohybu, což zajistí dítěti nejen fyzickou, ale také psychickou odolnost a zdravé myšlení. (odkaz vzdělávací program školky) Cílem našeho programu je zajistit dětem všestranný rozvoj a díky individuálnímu přístupu se snažit rozvíjet dovednosti a znalosti, které děti zaujmou více nežli jiné a jednoznačně podpořit za spoluúčasti rodičů projevující se talenty a mimořádně nadané děti. Všechny děti jsou vychovávány společně bez rozdílu věku, což zajistí přirozené sociální prostředí a naučí děti toleranci, sebeúctě, respektu a pomoci druhým. Aktivity, především sportovní, absolvují děti podle věkových skupin. Přijímání dětí 1) Do mateřské školy se dle vyhlášky č.14/2005 Sb., 1 MŠMT o předškolním vzdělávání a zákona č.561/2004 Sb. se přijímají děti ve věku od 3 let. 2) Zápisy a přijímání dětí se provádějí v průběhu celého roku až do naplnění kapacity. Předpokladem k úspěšnému zapsání dítěte je řádně vyplněná přihláška do MŠ. k 3) Po přijetí dítěte stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte délku jeho denní docházky do mateřské školy. 4) Před nástupem dítěte do kolektivu může být dle dohody s rodiči určená adaptační doba, kdy si dítě postupně zvyká na kolektiv dětí. Tato doba může být různě dlouhá podle dohody rodičů s učitelkami na třídě, nejdéle však pět dní. 5) Do jedné třídy mateřské školy jsou zařazovány děti různého věku, děti jsou rozdělené podle věkových skupin pouze na aktivity, které oddělení vyžadují.

2 Nástup dítěte do mateřské školy 1) Při nástupu dítěte může ředitelka vydat rozhodnutí o zkušebním pobytu dítěte podle 34, odst. 3 zákona Č.561/2004 Sb. k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy. Tato zkušební doba může být až 3 měsíční. 2) Rodiče jsou povinni při nástupu dítěte poskytnout veškeré informace, nutné k řádné evidenci dítěte (zdravotní pojišťovna, zaměstnání rodičů a telefonní spojení na ně). Veškeré změny je nutné hlásit ve třídě u učitelek. Vnitřní režim mateřské školy 1) Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin do hodin. I když se naše mateřská škola snaží vytvářet dětem co nejlepší podmínky, hlavní těžiště výchovy zůstává v rodině. Děti se scházejí od 6.30 hodin v přízemních třídě a v této třídě jsou děti také odpoledne pro vyzvedávání dětí nebo na zahradě. 2) Předávání dětí: Rodiče jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce do 9.00 hodin nebo dle dohody v jiném čase. Učitelky odpovídají za děti od doby převzetí dítěte od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům či jimi pověřeným zástupcům předají. 3) Omlouvání dětí: rodiče omlouvají děti na týž den do 8.00 hodin telefonicky nebo osobně osobně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne. Dlouhodobé omluvenky delší než 14 ti denní nepřítomnost odevzdávají rodiče na jednotlivých třídách písemně. Ukončení docházky dítěte do mateřské školy 1) Rodiče oznámí škole předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud dítě nedochází bez omluvy nejméně 14 dní, může ředitelka po předchozím písemném upozornění rodičů dle 35, odst. 1 a výše uvedeného zákona ukončit docházku dítěte do mateřské školy. 2) Ředitelka může ukončit docházku dítěte také v případě, kdy zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ. 3) K ukončení docházky může dojít v průběhu zkušebního pobytu, pokud jej doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení. 4) Pokud zákonný zástupce neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ. ČL. 2. Bezpečnost a zdraví dětí 1) Podle 5, odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, vykonává dohled nad dítětem provozovatelem školy pověřený pedagogický pracovník, a to od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy pedagogický pracovník předá dítě zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Žádáme rodiče, aby neposílali děti do mateřské školy samotné! 2) V souladu s 5 odst.1 a vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání jsou pedagogické pracovnice pověřeny předat dítě jen zákonným zástupcům a osobám

3 jmenovaným v dokumentu Pověření, který vyplní zákonní zástupci dítěte. Bez tohoto pověření nesmí učitelky předat dítě jiné osobě, než zákonným zástupcům. 3) Do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé, bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, hnisavá rýma, silný dráždivý kašel, průjmy, zvracení, tělesný handicap sádra a jinak omezený pohyb) Rodiče jsou povinni vždy při předávání dítěte učitelce oznámit jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte či jeho chování. Onemocní-li dítě v průběhu dne v mateřské škole, učitelka oznámí tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti. Pokud jsou rodiče vyzváni k předložení lékařského nálezu, je nutné, aby tak učinili. Je to v zájmu a pro bezpečnost všech dětí naší mateřské školy. Stane-li se úraz v mateřské škole, škola je povinna zajistit podle závažnosti zranění ošetření dítěte a neprodleně oznámit úraz rodičům. Při vážném úrazu je volána rychlá záchranná služba. Rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v mateřské škole i při pobytu venku. (pro pobyt v MŠ doporučujeme bačkory, ne pantofle, oblečení pohodlné, náhradní oblečení včetně spodního prádla, další po dohodě s učitelkami na třídě). Rodiče nesou zodpovědnost za věci a předměty, které si dítě přinese do mateřské školy. Pedagogické pracovnice odpovídají za dítě od doby předání dítěte rodičům do doby, než dítě předají rodiči nebo jinému zástupci, který má písemné pověření od rodičů podepsané Cenné věci a hračky Mateřská škola nezodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou. Doporučujeme, aby děti do MŠ nenosily zlaté řetízky, náušnice či jiné šperky, protože při hře dětí může dojít k poškození či ztrátě. MŠ nezodpovídá ani za předměty a hračky, které si děti donesou z domova ke hraní. Rovněž nepatří do MŠ - ani na žádné akce MŠ mobily! ČL. 3. Stravování dětí 1) Podle uvedené vyhlášky č.14/2005 Sb. - se dítě, které je přítomno v době podávání jídla, stravuje vždy. 2) Stravné se platí převodem na účet školy, vždy v běžném měsíci tak, aby platba na následující měsíc byla na účtu nejpozději do 20 dne měsíce předcházejícího. Výše platby jsou vyvěšeny ve škole a na internetových stránkách. Stravné: děti 3-7 let = 80,- Kč Cena stravného je závislá na výši cen potravin a je možná změna jeho výše v průběhu školního roku. V případě pozdějšího nebo dřívějšího odchodu z MŠ je vždy svačinka dětí zajištěna. V případě omluvené nepřítomnosti dítěte se stravné vyúčtuje. 3) Pitný režim Dětem je v průběhu celého dne umožněn volný příjem tekutin, především čerstvé pramenité přírodní vody a dále ovocného nebo bylinkového čaje, které si mohou kdykoliv nalít. ČL. 4. Úhrada úplaty

4 V souladu s vyhláškou č. 43/2006 kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb. se stanovuje výše úplaty za vzdělávání vždy v konkrétním školním roce směrnicí, kterou vydává ředitelka školy. Zde se stanoví výše, úhrada, doba, osvobození (při zkušebním týdnu) prominutí či snížení úplaty (nemoc, či nepřítomnost po úrazu delší než dva měsíce) a sankce za neplacení. Úplatu je nutno uhradit vždy v běžném měsíci tak, aby byla prokazatelně na účtu mateřské školy nejpozději do 20 dne měsíce předcházejícího na měsíc následující. Rodiče na tuto skutečnost byli upozorněni již v přihlášce při registraci dítěte a jsou přijímány s touto podmínkou. ČL. 5. Uzavření mateřské školy Mateřská škola se uzavírá v červenci.dále se uzavírá o vánočních prázdninách. Uzavření MŠ je vždy oznámeno 3 měsíce předem. ČL. 6. Zájmová činnost Děti se mohou zúčastnit zájmové činnosti, která probíhá nad rámec běžné výchovné činnosti v mateřské škole. ČL. 7. Práva a povinnosti Rodiče mají právo * kdykoli přivést nebo vyzvednout své dítě z mateřské školy (po dohodě) * na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života, po dohodě s učitelkou mohou být přítomni činnostem ve třídě * přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy * požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu * možnost pověřit učitelku, aby předávala jejich dítě písemně pověřeným osobám * možnost zúčastňovat se akcí pořádaných mateřskou školou * možnost projevit svá přání, nápady, připomínky (přes internetové stránky nebo na schůzkách) * přímé zapojení do výchovného procesu a akcí školy, konzultovat výchovné, vzdělávací a jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou Rodiče mají povinnost * omlouvat nepřítomnost dítěte * hradit úplatu za vzdělávání a stravování ve stanoveném termínu a to na účet školy

5 * nahlásit učitelkám změny v adrese, zaměstnání, telefonu apod. * onemocní-li dítě během dne, urychleně jej vyzvednout z MŠ a zařídit lékařské ošetření * předávat své dítě výhradně zaměstnancům MŠ do třídy neposílat samotné Pedagogické pracovnice odpovídají za dítě od doby předání dítěte rodičům do doby, než dítě předají rodiči nebo jinému zástupci, který má písemné pověření od rodičů podepsané * pokud rodiče předškolních dětí žádají odklad školní docházky, jsou povinni toto oznámit ředitelce MŠ s předáním vyjádření pedagogicko psychologické poradny a pediatra (nejpozději do konce zápisu v MŠ) jinak nebudou počítány do docházky na příští školní rok a ze zákona odcházejí do základní školy. Dítě má právo * být respektováno jako individualita, která tvoří vlastní život (Úmluva o právech dítěte) * na poskytování ochrany * na uplatnění jedince ve společnosti * na kladné prostředí * být respektováno jako jedinec s možností rozvoje ČL. 8. Závěrečná ustanovení Účinnost: od Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance mateřské školy a rodičovskou veřejnost Ve Vyžlovce, dne Miroslava Luxová, ředitelka Mateřské školy Jitřenka, Vyžlovka, Sportovní 209 soukromé zařízení

6

Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30, Jihlava Školní řád mateřské školy Č.j.: 2/2013

Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30, Jihlava Školní řád mateřské školy Č.j.: 2/2013 Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30, Jihlava mateřské školy Č.j.: 2/2013 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala: 1.9.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚVČÁTKA MOMO Vrchlického 168, 538 21 Slatiňany

MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚVČÁTKA MOMO Vrchlického 168, 538 21 Slatiňany Č. j.: 02/10/DM MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚVČÁTKA MOMO Vrchlického 168, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 01.09.2010 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1.10.2011 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Je zpracován v souladu se Zákonem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHÝNĚ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHÝNĚ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHÝNĚ Školní řád mateřské školy vydala ředitelka školy a je závazný pro rodiče (zákonné zástupce), děti a zaměstnance mateřské školy. Byl vypracován s níže uvedenými, právními

Více

Mateřská škola, Staroměstská 16, České Budějovice

Mateřská škola, Staroměstská 16, České Budějovice Mateřská škola, Staroměstská 16, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, 370 01 České Budějovice Školní řád mateřské školy Č.j.: 31/2012 Účinnost od: 1. 1. 2012 ÚVODNÍ

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 1. Přijímací

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace, okres Olomouc, Komenského 31, 784 01 tel. 585 341 641 IČO: 708 82 398

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace, okres Olomouc, Komenského 31, 784 01 tel. 585 341 641 IČO: 708 82 398 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace, okres Olomouc, Komenského 31, 784 01 tel. 585 341 641 IČO: 708 82 398 Nabývá platnost dne : 1.9.2012 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je vypracovaný

Více

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace Školní řád MŠ Zpracovaný v souladu se zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Úprkova 1, Hradec Králové Mateřská škola Holubova 792, Hradec Králové odloučené pracoviště Č.j.: zsuprk_153/2015 Vydáno: 1.2.2015 Účinnost: od 1. 2. 2015 Platnost: školní

Více

Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace. Školní řád Mateřské školy Chomutov

Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace. Školní řád Mateřské školy Chomutov Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Chomutov Obsah: Čl. 1. Základní ustanovení... 2 Čl. 2. Přijímací řízení... 2 Čl. 3 Evidence dítěte... 2 Čl. 4

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod 549 21 Česká Čermná 65 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Obsah: Čl. 1. Základní ustanovení Čl. 2. Provoz mateřské školy Čl. 3. Organizace

Více

Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace

Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní řád Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní řád byl zpracovaný v souladu se zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou 14/2005 a 43/2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D Č.j. 3/2009 Platnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 2.1 Skartační

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD pro třídy v Nemocniční 107

ŠKOLNÍ ŘÁD pro třídy v Nemocniční 107 Mateřská škola Motýlek, Mělník, příspěvková organizace Nemocniční 107, 27601 Mělník ŠKOLNÍ ŘÁD pro třídy v Nemocniční 107 Obsah: 1. provoz mateřské školy a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 2.

Více

Školní řád MŠ. I. Organizace provozu mateřské školy. Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10

Školní řád MŠ. I. Organizace provozu mateřské školy. Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10 Školní řád MŠ Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitel Základní a Mateřské školy v Křinci ( dále jen mateřská škola) na základě zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Pěnčín okres Liberec 463 45 Pěnčín 109 1.Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČIPERKA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČIPERKA ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČIPERKA Článek 1 Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace, Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov

Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace, Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace, Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, odloučené pracoviště, Na Drahách 169, 739 25 Sviadnov ŠKOLNÍ

Více

Mateřská škola Jiříkov,Filipovská 686,okres Děčín,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. č.j.šř 1/2009. Ředitelka MŠ

Mateřská škola Jiříkov,Filipovská 686,okres Děčín,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. č.j.šř 1/2009. Ředitelka MŠ Mateřská škola Jiříkov,Filipovská 686,okres Děčín,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD č.j.šř 1/2009 S účinností od: 1.9.2009 vypracovala: Majáková Lenka Ředitelka MŠ Obsah: Mateřská škola Jiříkov, Filipovská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE Škola : Mateřská škola Choltice Školní řád Mateřské školy Choltice Č.j.: 253 / 2010 Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Školní

Více

Směrnice č. 3/2014 Školní řád mateřské školy

Směrnice č. 3/2014 Školní řád mateřské školy Mateřská škola Centrum Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43 příspěvková organizace IČO : 702 259 23 Směrnice č. 3/2014 Školní řád mateřské školy Obsah: ČL. l Všeobecná ustanovení ČL. 2 Zásady, úkoly a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

Více