Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )"

Transkript

1 Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: Fax: Název soutěže o návrh: Plánování a nákup prostoru v médiích k dotačním programům SFŽP ČR OPŽP a Zelená úsporám (ZÚ) Identifikační údaje zadavatele: Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: Adresa sídla: Kaplanova 1931, Praha 11 - Chodov, PSČ: Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Petr Štěpánek, ředitel

2 1. PŘEDMĚT SOUTĚŽE O NÁVRH 1.1 Účelem soutěže o návrh je nalézt nejvhodnější koncepci provádění informační kampaně v kalendářním roce 2009 v tištěných a vybraných elektronických médiích a nákup prostoru v těchto médiích (dále jen mediální servis ), jejímž cílem bude: Poskytovat veřejnosti a potenciálním žadatelům informace o plánovaných výzvách k podávání žádostí v jednotlivých prioritách OPŽP a upoutat pozornost potenciálních žadatelů ke konkrétním možnostem financování Zvyšovat povědomí o konkrétních přínosech fondů EU v oblasti životního prostředí a pozitivní vnímání role Společenství pro udržitelný hospodářský a sociální rozvoj České republiky Poskytovat veřejnosti a potenciálním žadatelům informace o podmínkách programu Zelená úsporám a možnostech realizace jednotlivých podporovaných opatření Zvyšovat povědomí o konkrétních přínosech programu ZÚ v oblasti životního prostředí Informovat o pravidlech a transparentnosti administrace projektů Podporovat koordinovanou komunikaci o SFŽP a MŽP související s prezentací OPŽP a ZÚ a dalšími činnostmi. 1.2 Mediální servis obsahuje tyto konkrétní činnosti: Strategické činnosti: Strategické poradenství v otázkách marketingové komunikace zaměřené na výše uvedené cíle (zejména návrhy na optimalizaci mediálních výdajů a negociace s médii) Nákup reklamního prostoru a času v tištěných a elektronických médiích Taktické a operativní činnosti: Sběr a analýza údajů z veřejně dostupných podkladů od médií, z nezávislých výzkumů a na tom založené poradenství při volbě médií Doporučení media mixu s cílem naplnit stanovené komunikační cíle Vypracování plánu propagace ZÚ a OPŽP v médiích (včetně údajů o čase, prostoru a intenzitě) a následné zpracovaní detailních plánů včetně odpovídajících cenových kalkulací. 1.3 Soutěž o návrh řešení je soutěží otevřenou. 1.4 Na soutěž o návrh bude navazovat veřejná zakázka na služby zadaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle 23 odst. 6 ZVZ. Veřejná zakázka bude zadána vybranému účastníkovi soutěže o návrh. 1.5 Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž o návrh kdykoliv do doby rozhodnutí poroty o nejvhodnějším návrhu zrušit. Zadavatel je v takovém případě povinen vrátit účastníkům soutěže o návrh jejich návrhy. Oznámení o zrušení soutěže o návrh uveřejnění zadavatel v informačním systému a na své internetové adrese uvedené v oznámení soutěže o návrh. 1.6 Předpokládaná hodnota soutěže o návrh dle 103 odst. 4 písm. a) ZVZ je ,- Kč (dvacet čtyři milionů korun českých). 1.7 Předmět soutěže o návrh je financován částečně z TA OPŽP a TA ZÚ. 2. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 2.1 Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) ZVZ způsobem dle 53 odst. 2 písm. a) až d) ZVZ, popř. dle 125 a násl. ZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř. dle 133 a násl. ZVZ certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu údajů v něm uvedených. Dle 53 odst. 2 ZVZ dodavatel prokazuje: splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů,

3 2.1.2 splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. f) ZVZ předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení, splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. h) ZVZ předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce, splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. c) až e) a g) a i) ZVZ formou čestného prohlášení. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatelé předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii. 2.2 Zadavatel požaduje prokázání následujících profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu dle ustanovení 54 ZVZ: splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. a) ZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence (je-li v ní dodavatel zapsán), splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. b) ZVZ předložením dokladu o oprávnění k podnikání (zejména živnostenského oprávnění) pokrývající celý předmět soutěže o návrh. Dodavatelé mohou profesní kvalifikační předpoklady splnit dle 127 odst. 1 písm. b) ZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř. dle 133 a násl. ZVZ certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu údajů v něm uvedených. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatelé předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii. 2.3 Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 55 odst. 1 písm. c) ZVZ. Za tímto účelem dodavatel doloží údaj o svém obratu za poslední tři účetní období, a to v oblasti mediálního nákupu a internetového online nákupu; jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Rozsah požadovaných informací: Dodavatel doloží údaj o svém obratu dosaženém v oblasti mediálního nákupu a internetového online nákupu za poslední 3 účetní období. Dodavatel doloží údaj o svém obratu formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: dodavatel doloží údaj o svém obratu dosaženém v oblasti mediálního nákupu ve výši min ,- Kč za každé účetní období a v oblasti online internetového nákupu ve výši min ,- Kč za každé účetní období. 2.4 Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 56 odst. 2 ZVZ. Dodavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží podle ustanovení 56 odst. 2 písm. a) ZVZ seznam srovnatelných významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

4 c) čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Rozsah požadovaných informací: Dodavatel doloží seznam poskytovaných služeb a osvědčení objednatelů (osvědčení objednatele musí být vždy podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za objednatele), popř. čestné prohlášení dodavatele o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb. Dodavatel doloží seznam poskytnutých služeb formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a osvědčení objednatelů (reference) v originále nebo úředně ověřených kopií, popř. čestné prohlášení dodavatele v originále podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží min. 2 reference o poskytnutých významných službách v posledních třech letech - min. 1 referenci v oblasti mediálního nákupu v hodnotě min ,- Kč bez DPH, - min. 1 referenci v oblasti online nákupu v hodnotě min ,- Kč bez DPH. V předloženém seznamu poskytovaných služeb musí být rovněž uveden kontakt na odpovědnou osobu objednatele, která může potvrdit údaj o tom, zda byly služby provedeny řádně, odborně a v požadovaném rozsahu podle ustanovení 56 odst. 2 písm. e) ZVZ osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Dodavatel předloží čestné prohlášení, z něhož bude vyplývat, že dodavatel nebo vedoucí zaměstnanci dodavatele nebo osoby v obdobném postavení a osoby odpovědné za poskytování příslušných služeb dosáhli vysokoškolského vzdělání. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou prokazující dosažené vysokoškolské vzdělání a předloženo v originále či úředně ověřené kopii. Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží čestná prohlášení o dosaženém vysokoškolském vzdělání min. 10 svých zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb podle ustanovení 56 odst. 2 písm. g) ZVZ informaci o průměrném ročním počtu zaměstnanců dodavatele podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení dodavatele v originále podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele či úředně ověřené kopii. Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Dodavatel prokáže splnění kvalifikačního předpokladu, pokud za poslední 3 roky v průměru zaměstnává min. 15 zaměstnanců podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a min. 3 vedoucí zaměstnance složení a kvalifikační předpoklady pracovního týmu, který se bude podílet na plnění zakázky. Součástí realizačního týmu musí být: a) min. 1 člen, který má dostatečnou pracovní zkušenost v oblasti mediálního nákupu (min. 6 let praxe)

5 b) min. 1 člen, který má dostatečnou pracovní zkušenost v oblasti online nákupu (min. 5 let praxe) c) min. 1 člen, který má dostatečnou pracovní zkušenost v oblasti strategického plánování médií (min. 6 let praxe) d) min. 1 člen, který má dostatečnou pracovní zkušenost v oblasti detailního plánování médií (min. 6 let praxe) 2.5 V případě, že návrh podá více osob společně, musí být součástí návrhu řádně uzavřená smlouva mezi těmito osobami podávajícími společný návrh, ve které je obsažen závazek, že všechny tyto osoby budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s návrhem zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění předmětu soutěže o návrh i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze soutěže o návrh. 3. ZPŮSOB HODNOCENÍ NÁVRHŮ 3.1 Soutěžní návrhy budou hodnoceny dle 81 odst. 1 písm. a) ZVZ, tj. dle ekonomické výhodnosti nabídky, a to v souladu s následujícími dílčími kritérii hodnocení: Předpokládaná cena navrhovaného řešení za období 12 měsíců vč. DPH 50 % Předpokládaná cena navrhovaného řešení je dílčím hodnotícím kritériem č. 1. Každý ze zájemců uvede ve svém návrhu celkovou výši předpokládané ceny budoucího plnění za 12 měsíců v členění bez DPH, DPH a včetně DPH Kvalita mediálního servisu 50 % Kvalita mediálního servisu je dílčím hodnotícím kritériem č. 2. Zájemce ve své nabídce slovně popíše, jakým způsobem dosáhne naplnění cílů mediální kampaně definovaných v odstavci 1.2 těchto soutěžních podmínek. V rámci tohoto kritéria bude hodnocena: - kvalita návrhu mediálního plánu, - kreativita návrhu mediálního plánu, Největší důraz bude kladen na plán propagace OPŽP a ZÚ v médiích a doporučení media mixu z hlediska výhodnosti pro zadavatele, spočívající v efektivní schopnosti oslovit příslušnou cílovou skupinu. Cíle mediální kampaně jsou definovány v odstavci 1.2 těchto soutěžních podmínek. 3.2 Hodnocení nabídek bude hodnotící porotou provedeno následujícím způsobem: Hodnocení nabídek bude provedeno podle 79 odst. 1 ZVZ V rámci hodnotícího kritéria č. 1 bude hodnocena celková nabídnutá cena návrhu. Jednotlivý hodnocený soutěžní návrh získá takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k nabídce hodnocené V rámci hodnotícího kritéria č. 2 budou členové hodnotící poroty jednotlivým soutěžním návrhům přiřazovat body od 1 do 100 dle míry úspěšnosti splnění tohoto dílčího kritéria, přičemž vyšší kvalita mediálního servisu bude ohodnocena vyšším počtem bodů. Celkový počet bodů přiřazený všemi členy hodnotící poroty každému soutěžnímu návrhu bude následně vydělen počtem členů hodnotící poroty (zprůměrňován). Jednotlivá bodová ohodnocení soutěžních návrhů dle dílčích kritérií hodnotící porota vynásobí příslušnou váhou daného kritéria. Nejvýhodnějším soutěžním návrhem bude návrh dle nejvyššího dosaženého počtu bodů, a to vynásobením váhy jednotlivých kritérií s dosaženým počtem bodů v rámci těchto jednotlivých kritérií. Při shodném počtu bodů u dvou či více zájemců je nejvhodnější návrh ten s nejlepší úrovní mediálního servisu dle dosaženého počtu bodů v rámci 2. hodnotícího kritéria.

6 4. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ CENY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 4.1 Zájemce uvede předpokládanou cenu navrhovaného řešení jako nejvýše přípustnou. Cena zájemce se bude skládat ze tří částí, a to: Cena za strategické poradenství v otázkách marketingové komunikace zaměřené na výše uvedené cíle (zejména návrhy na optimalizaci mediálních výdajů a negociace s médii), Cena za nákup reklamního prostoru a času v tištěných a elektronických médiích a Cena za taktické a operativní činnosti dle bodu těchto soutěžních podmínek. 4.2 Celková cena zakázky bude výše uvedených dílčích cen a bude uvedena za období 12 měsíců v členění celková cena v Kč bez DPH, sazba DPH a celková cena včetně DPH. 4.3 Cena bude uvedena v následující struktuře: předpokládaná cena navrhovaného řešení - nabídková cena bez DPH ,- Kč - DPH ,- Kč - nabídková cena včetně DPH ,- Kč 5. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 5.1 Zájemci jsou povinni strukturovat svůj návrh podle členění a specifikace uvedené v části 1.3 těchto soutěžních podmínek: Strategické činnosti: Strategické poradenství v otázkách marketingové komunikace zaměřené na výše uvedené cíle (zejména návrhy na optimalizaci mediálních výdajů a negociace s médii) Nákup reklamního prostoru a času v tištěných a elektronických médiích Taktické a operativní činnosti: Sběr a analýza údajů z veřejně dostupných podkladů od médií, z nezávislých výzkumů a na tom založené poradenství při volbě médií Doporučení media mixu s cílem naplnit stanovené komunikační cíle Vypracování plánu propagace OPŽP a ZÚ v médiích (včetně údajů o čase, prostoru a intenzitě) a následné zpracovaní detailních plánů včetně odpovídajících cenových kalkulací. 6. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA OZNAČENÍ NÁVRHU 6.1 Návrhy budou prezentovány anonymně. Žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami uvedenými v odstavci 6.4 těchto soutěžních podmínek) nesmí obsahovat podpis, razítko či jakýkoliv identifikační znak účastníka soutěže o návrh. Své identifikační údaje, včetně podpisu osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka soutěže, uvede zájemce na krycím listu návrhu, který zůstane oddělen od návrhu samotného. 6.2 Soutěžní návrh bude předložen v českém jazyce. Návrh bude rozdělen do dvou oddělených, nadepsaných, zalepených obálek, které budou na místě přelepu opatřeny anonymní parafou. Na těchto obálkách nesmí být z důvodu anonymity při hodnocení návrhu uvedeny žádné identifikační údaje účastníka soutěže. 6.3 Obálka nadepsaná Anonymní návrh bude obsahovat nepodepsaný soutěžní návrh, přičemž žádný list nesmí obsahovat identifikační údaje soutěžícího. Anonymní návrh podá účastník soutěže o návrh v jednom originále a v jedné prosté kopii. Všechny listy anonymního návrhu musí být číslovány vzestupnou číselnou řadou a musí být zajištěny proti manipulaci (svázány a na místě svázání přelepeny). Soutěžní návrh bude zpracován samostatně následujícím způsobem: A) Titulní list návrhu s označením názvu soutěže o návrh B) Druhý list návrhu obsah návrhu s uvedením názvů kapitol, stran a počet příloh

7 C) Vlastní návrh zájemce D) Nabídková cena návrhu Pokud soutěžní návrh bude obsahovat přílohy, pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastním návrhem zájemce v části E, a jednotlivé stránky příloh budou očíslovány v návaznosti na číselnou řadu vlastního návrhu. Taktéž přílohy soutěžního návrhu musí splňovat požadavky zadavatele na zajištění anonymity návrhu, nesmí proto obsahovat podpis, razítko či jakýkoliv identifikační znak účastníka soutěže o návrh. 6.4 Obálka nadepsaná Kvalifikace bude obsahovat: A) Krycí list návrhu s označením názvu soutěže o návrh a identifikačními údaji zájemce včetně podpisu osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka soutěže B) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. 2.1 Soutěžních podmínek C) Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. 2.1 těchto Soutěžních podmínek D) Originál či úředně ověřená kopie smlouvy mezi osobami dle čl. 2.5 těchto Soutěžních podmínek Jednotlivé obálky vloží účastník do centrální obálky. Tato bude v levém horním rohu obsahovat zpáteční adresu zájemce a bude označena heslem SOUTĚŽNÍ NÁVRH Plánování a nákup prostoru v médiích k dotačním programům SFŽP ČR OPŽP a Zelená úsporám (ZÚ) NEOTEVÍRAT. 6.5 Nebude-li zadavatel schopen z důvodů na straně účastníka soutěže o návrh (např. tisk návrhu na hlavičkový papír apod.) zajistit anonymitu návrhů účastníků soutěže, návrh účastníka bude ze soutěže vyloučen. Takový návrh nebude hodnotící porotě předkládán. O vyloučení návrhu ze soutěže bude zájemce zadavatelem informován. 6.6 Zadavatel nepřipouští variantní návrhy. 6.7 Soutěžní návrhy lze podat osobně nebo prostřednictvím kurýrní služby do podatelny zadavatele, která je v kanceláři č ve čtvrtém patře budovy na adrese Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: (v době po, st, čt 8:00 16:00, v út 8:00 16:30 a v pátek 8:00 14:00) nebo zaslat doporučeně poštou, popř. kurýrní službou na tutéž adresu. V případě doručení soutěžního návrhu poštou je za okamžik předání považováno převzetí návrhu zadavatelem. 6.8 Účastníkům soutěže o návrh nebudou poskytovány žádné ceny ani platby. 7. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ANONYMITY NÁVRHŮ ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE 7.1 Po uplynutí lhůty k podání soutěžních návrhů bude každý originál soutěžního návrhu spolu s jeho prostou kopií náhodně očíslován pověřeným zaměstnancem zadavatele, který nebude členem hodnotící poroty. Pořadové číslo bude též vyznačeno na krycím listu návrhu. Po vyhodnocení splnění kvalifikačních předpokladů zájemců pověřeným zaměstnancem zadavatele budou pořadovým číslem označené originály soutěžních návrhů bez identifikace účastníka soutěže předloženy hodnotící porotě. Krycí list návrhu a dokumenty obsažené v obálce nadepsané Kvalifikace budou uschovány do rozhodnutí hodnotící poroty o výběru nejvhodnějšího účastníka soutěže o návrh u pověřeného zaměstnance. 7.2 Doba určená pro seznámení se členů poroty s obsahem návrhů trvá 1-2 kalendářní dny, návrhy budou porotě předloženy 1 den po uplynutí lhůty k podání návrhů. 8. ČASOVÉ LIMITY 8.1 Lhůta pro podání návrhů končí dne ve 12:00 hodin 9. DODATEČNÉ INFORMACE K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM 9.1 Zadavatel poskytne dodatečné informace k soutěžním podmínkám pouze na základě písemné žádosti podané nejpozději 10 kalendářních dnů před uplynutím lhůty k podání návrhů.

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více