Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 23. dubna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 23. dubna 2012 2"

Transkript

1 Vážení a milí spoluobčané, jednou za čas připadne povinnost napsat úvodník do Fontány i na místostarosty a nyní je tedy řada na mně. Za měsíc duben, tedy od posledního vydání Fontány se událo v našem městě několik akcí. Tou první, kterou bych rád zmínil, byla akce nazvaná Velikonoční dělánky v prostorách Obchodní akademie. Za podpory vedení školy tuto akci zorganizovali zaměstnanci společně se studenty. Tato akce byla určena pro širokou veřejnost, nejen pro obyvatele našeho města. Byla také spojena se dnem otevřených dveří pro případné zájemce o studium. Této akce jsem se s rodinou zúčastnil a potkal jsem se i s mnohými z Vás. Jelikož byl předvelikonoční čas, tak se tvorba zaměřila na pletení pomlázek, malování kraslic a výtvarnou činnost s velikonočními motivy. Všichni jsme si to krásné odpoledne užili, a i když venku občas hustě sněžilo, tak u teplého čaje, kávy a vynikajícího pohoštění nám bylo fajn a návštěvníci tuto akci hodnotili velice kladně. Dne 24. dubna jsem byl přítomen také oficiálního otevření naší nové lékárny. Za přítomnosti ředitele Státních léčebných lázní MUDr. Romana Koudele, starosty města Ing. Jiřího Hradeckého spolu s paní tajemnicí Marcelou Vojtěchovou a pana MUDr. Pavla Petrů jsme popřáli MUDr. Róbertu Hromádkovi a zaměstnankyním lékárny mnoho úspěchů a spokojených návštěvníků. Letošní zima nám také tak trochu zamíchala kartami při jarním úklidu města. Sníh, kterého bylo tento rok mnoho, ještě nedávno místy komplikoval úklidové práce, a tak se na některá místa dostalo až se zpožděním. Avšak v době, kdy budete mít nové vydání Fontány ve svých rukou, již budou práce ukončeny a město bude zase čisté, bez posypového materiálu a nadmíry prachu. Přeji Vám, milí spoluobčané, krásné jaro plné slunce a pohody. Váš 1. místostarosta Michal Honzík Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 23. dubna

2 Zastupitelstvo města schválilo: zápis ze 17. zasedání zastupitelstva města včetně usnesení a vzalo na vědomí kontrolu plnění uzavření smlouvy (v upravené verzi) o partnerské spolupráci mezi městem Janské Lázně a společností UNITED SPORT PARTNERS s.r.o., včetně udělení souhlasu s užitím znaku města v rámci projektu zveřejnění záměru prodat části pozemku p.p.č. 123/26 v k.ú. J.L. v době úplné uzavírky silnice II/297 průjezd městem a otáčení u centrálního parkoviště pro linku cyklobusů společnosti BusLine a.s. Zastupitelstvo města jmenovalo: pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov tyto členy konkurzní komise: Mgr. Renatu Nehybovou, Mgr. Svatavu Odlovou, Ing. Jiřího France, Mgr. Hanu Vondrovou, Mgr. Milenu Blažkovou, Martina Košťála a Jindřicha Kalivodu Mgr. Svatavu Odlovou předsedkyní konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Zastupitelstvo města odložilo: rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na pečovatelskou službu Oblastní charitě Trutnov Zastupitelstvo města určilo: pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov za zřizovatele dva členy konkurzní komise, a to Martina Košťála a Jindřicha Kalivodu Zastupitelstvo města navrhlo: pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 za člena konkurzní komise Ing. Jiřího Hradeckého Zastupitelstvo města uložilo starostovi města: požádat žadatele o poskytnutí příspěvku na pečovatelskou službu o informace, zda je klientka v hmotné nouzi, jaké je její postižení a zda je péče oprávněná Zastupitelstvo města souhlasilo: s předloženým návrhem na vzájemné vypořádání pozemků mezi městem Janské Lázně a Státními léčebnými lázněmi Janské Lázně, s.p., vyjma pozemku p.p.č. 83/1 v k.ú. J.L., ze kterého bude oddělen pás o šířce 3 2 metry pro případný chodník s uzavřením smlouvy o věcném břemeni mezi městem Janské Lázně a ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek p.p.č. 281/128 v k.ú. Č.H. za 8 tis. Kč a zmocnilo starostu k podpisu smlouvy s předloženou studií stavby garáže a parkovacích ploch u čp. 326 na pozemku p.p.č. 35/8 v k.ú. J.L. s požárně nebezpečným prostorem zasahujícím na pozemek p.p.č. 163/5 v k.ú. Č.H. od vrat garáže v rámci stavby,,hotel Vyhlídka Janské Lázně čp. 151 nástavba, přístavba, garáž, parkování vozidel s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu,,zpevněné plochy na části p.p.č. 163/5 v k.ú. Č.H. pro účely příjezdu ke garáži v rámci stavby,,hotel Vyhlídka Janské Lázně čp. 151 nástavba, přístavba, garáž, parkování vozidel za podmínek: a) zřízení věcného břemene k části pozemku p.p.č. 163/5 v k.ú. Č.H. b) v té bude ustanovení pro budoucí umístění sítí na dotčeném pozemku tak, že si vlastník garáže na své náklady provede rozebrání a zpětné složení povrchu vjezdu c) dokumentace bude doplněna o vyjádření DI Policie ČR a Silničního správního úřadu v Trutnově zvláště ve vztahu k dopravnímu značení d) dokumentace bude řešit umístění nádob na komunální odpad do krytého prostoru. se zařazením pana Honzíka do seznamu uchazečů o pozemek na stavbu rodinného domu v Janských Lázních s umístěním rodinného domu manželů Vojtěchových na pozemcích p.p.č. 14/4, 14/15 a 14/16 v k.ú. J.L. dle předložené studie (MV) POZVÁNKA na 19. zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně, které se koná v pondělí 21. května 2012 od 18 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Janských Lázních. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. OZNÁMENÍ Informace o vydání prvního občanského průkazu v 15 letech Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl 4

3 věku 15 let, je mít občanský průkaz. Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku tak, aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku, a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan nedopustil přestupku. Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude vyroben před dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude pouze 5 let (občanům starším 15 let se vydává občanský průkaz s dobou platnosti 10 let). Občan by musel zaplatit správní poplatek ve výši 50 Kč, protože by se jednalo o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let. Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení 15 let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal. (VV) OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Ve dnech : v době od 8:00 do 11:00 hod. Hoffmanovy boudy a okolí v době od 11:00 do 15:00 hod. okolí Zátiší v době od 8:00 do 11:00 hod. Zrcadlovky v době od 11:00 do 15:00 hod. Ludvíkova bouda a okolí ČEZ Distribuce a.s. žádá své zákazníky v souladu s ustanovením 25, osdt.4, písm.d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučuje provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě. Bližší informace můžete získat na poruchové lince OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ YHLÁŠKA FÚ Trutnov správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne do je v budově Finančního úřadu v Trutnově, kancelář č. Dveří 316 patro III. ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj /12/ , jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně - DAŇ Z NEMOVITOSTI na rok OZNÁMENÍ Městský úřad Janské Lázně zveřejňuje záměr města pronajmout nebytový prostor v čp. 85 Quisisana (prostory doposud používané jako provozovna kadeřnictví a kosmetiky) o celkové výměře 54,43 m² v 1. PP. Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení prodejny, kanceláře, provozovny služeb. Minimální měsíční nájemné činí Kč. Zájemci mohou předložit své nabídky na podatelnu Městského úřadu v Janských Lázních do 18. května 2012 do 11 hodin. Bližší informace MěÚ Janské Lázně, lazne.cz OČKOVÁNÍ PSŮ proti vzteklině ve 14:00-14:20 h. Janské Lázně parkoviště Města u pošty. V této rubrice uveřejňujeme jména janskolázeňských občanů, kteří slaví svá životní jubilea. V měsíci KVĚTNU 2012 oslaví životní výročí: pan ŠTOUDEK Stanislav paní HAVLINOVÁ Anna pan MUDr. SCHAUHUBER Stanislav paní GUTTMANNOVÁ Eva paní KOUBOVÁ Zdeňka Všem oslavujícím srdečně blahopřejeme! Klub důchodců pořádá dne dvoudenní výlet pro důchodce z Janských Lázní do Beskyd a na Slovensko. Program: odjezd dne v 6.00 hod. od kolonády, 1.den: Loštice- muzeum tvarůžků, hrad Bouzov, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm- Valašské muzeum v přírodě nocleh se snídaní, 2.den: Pustevny - Jurkovičovy stavby, Slovensko- Poutní místo Turzovka, Kopřivnice - muzeum aut Tatra. Zájemci se mohou přihlásit do vždy ve středu v klubovně důchodců ve Zdeně čp.15, zároveň musí každý přihlášený zaplatit ubytování se snídaní v ceně 330,- Kč. Bližší informace p.hainiš tel.:

4 Dubnové zprávičky z naší školičky Od vždy v pondělí - pracují děti v keramickém kroužku Hliňák pod vedením Kláry z výtvarné dílny Bosorka a vytvářejí moc pěkné výrobky. V červnu bude uspořádána prodejní výstava. Den Země probíhal na škole již tradičným úklidem okolí školy (20.4). Na malou operu Červená Karkulka nás pozvali studenti obchodní akademie. Děkujeme jim i panu J.Kalivodovi, který zajišťoval hudební doprovod, za krásný zážitek. (23.4.) Divadelní představení Trojlístek pohádek v místním kině, se dětem také líbil. (25.4.) Poslední dubnový den patřil našim malým a milým školním čarodějkám. Nastal opravdu pravý čarodějnický rej. (ŘŠ) Mateřská škola V naší mateřské škole se snažíme dětem nabízet co nejbohatší program, proto každoročně k našim zimním aktivitám patří lyžařský výcvik. Letošní zima se svou bohatou sněhovou nadílkou nám velmi přála.lyžovali jsme od ledna do března celkem 7x. Lyžařská škola K+K a společnost Mega plus nám opět vyšly vstříc.díky jim se děti naučily základům na provázkovém vleku, ti zdatnější se zdokonalily na vleku Formánek. Z celkového počtu 28 dětí v MŠ se lyžování účastnilo 21 dětí. Vyvrcholením výcviku byly lyžařské závody na Černé hoře, kde si pokročilejší lyžaři mohli změřit své síly. Velké poděkování patří paní K.Kočí a její lyžařské škole a společnosti Mega plus za poskytnutí volných jízdenek na vleky i za pozvání na Černou horu.dík také patří i všem rodičům, kteří nám pomáhali. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají v dětech probouzet a utužovat kladný vztah ke sportu a těšíme se na další spolupráci. Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně vyhlašuje ve dnech ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Vyzvedávání přihlášek a informace v MŠ Telefon a záznamník : KVĚTEN e- mail : lazne.cz 4.pátek PERFECT DAYS - I ženy mají své dny ČR ŠÚ v 19:30 Režie: Alice Nellis Hrají: I. Chýlková, O. Sokol, Z. Bydžovská, V. Kotek, Čtyřicátnice Erika je atraktivní, vtipná, sebevědomá, ale osamělá. Má luxusní byt, vlastní kadeřnický salon a televizní pořad, ale čím dál víc touží po dítěti. Kupodivu však není schopná navázat známost. Komedie s Ivanou Chýlkovou, přesně charakterizující postavu emancipované a inteligentní ženy, pozdně objevující mateřský pud. Vstupné 60,- přístupný 9. středa HANNA USA, SRN tit. ŠÚ v 19:30 Režie: Joe Wright Hrají: S. Ronanová, E. Bana, C. Blanchettová, T. Hollander,... Thriller, v němž bývalý agent CIA Erik dlouhá léta připravuje v severské pustině titulní hrdinku na střet s jeho někdejší šéfovou, chladnokrevnou a cynickou Marissou. Šestnáctiletá Hanna uprchne ze zajetí a putuje přes Maroko, Španělsko a Francii až do Berlína, kde se má s Erikem opět setkat. V patách jsou jí Marissini zabijáci a ještě před vyvrcholením dramatu dívka o sobě zjistí nečekané skutečnosti. Vstupné 70,- do 12 let nevhodný 11. pátek TWILLIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. část USA tit. ŠÚ v 19:30 Režie: Bill Condon Hrají: K. Stewartová, R. Pattinson, T. Lautner, B. Burke,... První část závěrečného dílu romantického hororu pro příznivce dekadentně unylého upíra Edwarda, jeho temperamentního soka vlkodlaka Jacoba a obyčejné dívky Belly. Bella a Edward se po velkolepé svatbě dočkají líbánek. Mladá paní rázem otěhotní, což je nečekaná událost pro upírskou rodinu i pro jejich vlkodlačí sousedy, kteří ve zrození bytosti, pocházející ze spojení upíra a ženy tuší hrozbu a porušení křehkého příměří mezi oběma rody. Vstupné 60,- do 12 let nevhodný 16. středa KONEČNÁ UPROSTŘED CESTY SRN tit. v 19:30 Režie: Andreas Dresen Hrají: M.Peschel, S.Kühnertová, T.L.Lemkeová, M.N.Seidel,... Drama vypráví příběh ze života čtyřicátníků. Simone a Frank se dvěma dětmi se právě nastěhovali do nového domu a v tu chvíli se dozvídají tragickou zprávu: Frank má rakovinu a nezbývá mu mnoho času. Tato událost zcela změní praktický chod domácnosti, vztah členů rodiny k otci a pohled na to, co je umírání, láska a sebeobětování. Civilní snímek zachycuje obyčejné i dramatické situace, ve kterých nechybí optimistický náboj. Vstupné 70,- přístupný 8

5 18. pátek ROZCHOD NADERA A SIMIN Írán tit. V 19:30 Režie: Asghar Farhadi Hrají: L. Hatamiová, P.Moadi, S. Hosseini,... V civilně pojatém psychologickém dramatu se rozvíjí osud páru, procházejícího manželskou krizí. Simin se chce rozvést, aby mohla vycestovat do zahraničí. Nader odmítá opustit zemi hlavně kvůli nemocnému otci. Dvojice navíc musí vyřešit, s kým zůstane jejich jedenáctiletá dcera Terme. Těžké dilema je záhy zastíněno jinou událostí: Nader je obviněn z vraždy. Film přináší odlišný obraz současného Teheránu, než jaký si představujeme podle našich médií. Zaměřuje se na psychologii postav, sevřených tamními poměry i muslimskou vírou. Vstupné 60,- přístupný 23. středa MODRÝ TYGR ČR, SRN, SR v 18:00 Režie: Petr Oukropec Hrají: L. Votrubová, J. Wünsch, B. Hrzánová, J. Hartl,.. Malá Johanka žije ve staré chátrající a nostalgicky krásné botanické zahradě uprostřed města s optimisticky naladěnou maminkou Žofií, s kamarádem Matyášem a s jeho otcem, nevrlým správcem Kytkou. Když je jejich svět ohrožen plány bezskrupulózního starosty, chce dívenka zabránit připravovanému zbourání celé čtvrti. V tom jí pomůže modrý tygr, tajemná šelma, která se ve městě objevila. Rodinný film vtipně kombinuje hranou akci s animovanými pasážemi a zaujme především svou poetikou. Vstupné 70,- přístupný 25. pátek POUPATA ČR v 19:30 Režie: Zdeněk Jiráský Hrají: V. Javorský, M. Pikusová, M. Šoposká, J. Láska,... Příběh jedné chudé rodiny se odehrává v nevlídném zimním počasí v ještě nevlídnějším prostředí zpustošené průmyslové krajiny na západě Čech. Ušmudlaný hradlař Jarda je gambler. Jeho děti Agáta a Honza nemají práci; dívka navíc otěhotní s přítelem Matějem, který se kvůli opilosti stane mrzákem. Jardova důvěřivá a dobrácká manželka Kamila dělá uklízečku na nádraží a stále věří, že se jejich životní situace zlepší. Jeden z nejlepších titulů nejen roku 2011 zaznamenává drsnou skutečnost života značné části české populace, přičemž se naštěstí nebrání ani černému humoru. Vstupné 60,- do 12 let nevhodný 30. středa PŘÍLIŠ MLADÁ NOC ČR, Slovinsko v 19:30 Režie: Olmo Omerzu Hrají: M.Pechlát, J.Černý, N.Řehořková, 9 V.Machuta,... Dramatický příběh vypráví o dvou dvanáctiletých klucích, kteří se den po Silvestru náhodně ocitnou na zvláštní oslavě v bytě mladé dívky a ve společnosti dvou dospělých mužů. Děti se v bytě zapomenou, prožijí svoje první setkání s láskou a sexualitou, přestanou vnímat čas a neuvědomí si, že se po nich doma shánějí a pravděpodobně už je hledá policie. Intimní aktuální příběh syrově a autenticky nahlíží na současné partnerské vztahy, přičemž nekompromisně odkrývá jejich prázdnotu. Vstupné 70,- přístupný DĚTSKÝ DEN se bude konat v sobotu 9.června 2012 tradičně na Horní promenádě za Kolonádou. Město Janské Lázně pořádá JANSKOLÁZEŇSKOU SLAVNOST k zahájení letní sezóny promenádních koncertů v sobotu 23.června 2012 Evropským projektem za zkvalitnění výuky cizích jazyků na OAJL Již od se realizuje na Obchodní akademii, obchodní škole a praktické škole pro tělesně postižené v Janských Lázních (dále OAJL) projekt s názvem Zavedení nových metod a forem výuky cizích jazyků na Obchodní akademii v Janských Lázních, který je z 85 % financován z Evropského sociálního fondu Evropské unie a z 15 % z rozpočtu ČR, a jehož celkový 10

6 rozpočet je přibližně 1,3 mil. Kč. Tento projekt byl zařazen mezi deset úspěšných návrhů a jeho ukončení bylo stanoveno na Celý projekt vychází z priorit Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož hlavním smyslem je zvyšování kvality vzdělávání ve školských zařízeních různých stupňů a efektivní zapojení školních znalostí studentů do praxe. Realizací projektu dochází ve vzdělávacím procesu ke zkvalitnění výuky cizích jazyků, v tomto případě jazyka německého a anglického, a to především ve studijním oboru obchodní akademie, který klade na žáky vysoké jazykové požadavky i s ohledem na státní maturity. A jakých atraktivních změn a nových přístupů ve výuce se naši žáci v těchto předmětech realizací projektu dočkají? Moderními technologiemi byly vybaveny dvě učebny, kde je nově umístěn diaprojektor s interaktivní funkcí, vizualizér, ozvučení pro přehrávání zvukových záznamů a nezbytné počítačové vybavení. Nově zpracované digitalizované výukové materiály, ve spojení s novým vybavení, umožní žákům lépe vnímat a pochopit probíranou látku. Tento přístup zajistí žákům vícesmyslové vnímání učiva a dává příležitost k žádanému interaktivnímu pojetí výuky. Dochází k multimedializaci učebnic němčiny a angličtiny a maturitních témat, a tak vzniká interaktivní materiál, s kterým mohou žáci pracovat nejen ve školních lavicích, ale i ve svém volném čase, či v době své školní absence doma. Cílem je vytvářet možnosti pro zkvalitňování výuky zábavnější formou v souladu se zásadou škola hrou. Dalším praktickým výstupem našich aktivit je týdenní stáž rodilých mluvčích v Janských Lázních, kteří budou pracovat s žáky vyšších ročníků v jazykových hodinách i mimo ně a pokusí se překonat přirozený ostych našich studentů z konverzace v cizím jazyce. V závěru musíme poděkovat partnerovi tohoto projektu OA Kostelec nad Orlicí, který působí jako odborný poradce a konzultant při čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU a v neposlední řadě též našim učitelům cizích jazyků a celému realizačnímu týmu projektu, jehož hlavní snahou je, aby naši studenti obstáli i přes svůj zdravotní handicap na trhu práce, v ekonomické praxi či získali lepší možnosti studia na vysoké škole. M.K. Velikonoční dělánky Velmi úspěšná akce naší školy, na které se aktivně podílelo asi 46 organizátorů, z toho 32 žáků a 14 zaměstnanců, proběhla v sobotu od 14 do 18 hodin. Akce vznikla společným nápadem, nadšením a přáním, aby se naše škola otevřela veřejnosti a ukázala, že naši žáci, ač postižení a v mnoha směrech znevýhodnění, dokážou předat dětem i dospělým, zdravým i postiženým poselství udržování Velikonočních tradic. Organizátoři dokázali vytvořit nádhernou atmosféru a připravit tak velmi příjemné odpoledne. Děti si vyráběly v přeplněných dílničkách velikonoční výzdobu, odnášely si s nadšením malovaná vajíčka, zápichy do květináčů, pomlázky, perníčky, ubrousky, kuřátka a další. Maminky si vyráběly dekorace z kachlí, zatímco si ratolesti pohráli v pěkně zařízeném hracím koutku s ochotnými a milými dozory. V tělocvičně si děti vyzkoušely mnoho sportovních aktivit našich žáků, o kterých mnohdy jen slyšely. Řádily na vozících, hrály Bocciu, kuželky, floorball. Organizátoři nestíhali sundávat děti ze žebřin, ale i oni si odpoledne užili a z nadšení návštěvníků měli radost. Vyvrcholením celého odpoledne bylo očekávané divadelní představení. Aula doslova praskala ve švech a odměnou pro herce byla velká radost obecenstva, smích dětí a burácející potlesk. Představení se hrálo ještě jednou pro velkou účast a malou kapacitu auly. Výborné koláče, mazance, beránek, jidášky, linecké cukroví a chlebíčky z dílny našich žáků a jejich trpělivých pedagogů byly snědeny před koncem představení. Vyčerpané prodavačky musely smutně oznamovat: Bohužel, už nemáme. Ohlasy lidí byly hned velice kladné. Lidé odcházeli nadšeni. Někteří z nich oslovili organizátory, blahopřáli k úspěchu a zdůraznili význam této akce z hlediska integrace. Integrace zdravé populace, zejména dětí, mezi lidi s postižením. Cituji jednu návštěvnici: Kam se hrabou letáky, brožury, kurzy a přednášky, jedna taková akce přinese dětem mnohem víc. Akce se zúčastnilo mnoho přes 200 lidí, jen v návštěvní knize se objevilo 130 podpisů. Fotografie z této povedené akce naleznete v naší fotogalerii. Jana Honzíková web OA: ogalerie=211 web video na Youtube: 12

7 Břidlicový plyn příležitost pro solidaritu Do konce loňského roku byla v ČR problematika průzkumu a těžby plynu metodou hydraulického štěpení (HF) břidlicových hornin sotva námětem, který vzbuzoval nějakou pozornost. Právě v té době ale začalo kolem břidlicového plynu jiskřit. Královéhradecké pracoviště ministerstva životního prostředí přes nesouhlas devíti měst a obcí a všech pěti dotčených orgánů státní správy vydalo souhlas s vytyčením průzkumného území o ploše 777 km 2 na Broumovsku a Trutnovsku (hranice navrhovaného území končí zhruba 3 km od centra Janských Lázní). Ministerstvo tak nereagovalo z vlastní iniciativy motivované energetickou bezpečností země, nýbrž na žádost BasGas Energia Czech, dceřiné to společnosti nadnárodní firmy Hutton Energy. Přesto, že rozhodnutí bylo obcím doručeno těsně před Vánoci, kdy atmosféra blížících se svátků sama o sobě často otupuje bdělost a navozuje volnější pracovní tempo, vyzvedla většina z nich obsah datových schránek a ve stanovené 15denní odvolací lhůtě podala proti tomuto verdiktu rozklad rozhodnutí proto nenabylo právní moci a problém byl postoupen rozkladové komisi ministra životního prostředí. Ten nakonec dne zrušil souhlas s vymezením průzkumného území. Problém tím nezmizel, celá úřední mašinerie se pouze znovu přesunula na počátek. Zásadním momentem je objasnění důvodu, který zvedl spontánní vlnu odporu. Ten spočívá primárně v riziku kontaminace zdrojů podzemních vod vlivem chemických látek neznámého složení přidávaných do vody, která se čerpá do vrtů hlubokých až několik kilometrů a má z břidlicových vrstev narušených předtím podzemními výbuchy vyhánět zemní plyn k zemskému povrchu. Doprovodným argumentem je zvýšení hlučnosti, prašnosti a změna krajinného rázu v souvislosti s touto těžební technologií. V rozhodování mezi dvěma nesporně důležitými životními potřebami, zemním plynem a vodou dali odpůrci těžby, představitelé 60 měst a obcí regionu, nevládních organizací a občanů včetně hejtmana Bc. Lubomíra France jednoznačnou přednost čisté vodě. Osobně jsem v této věci jednoznačně proti, byť jen průzkumným aktivitám. V tomto smyslu jsem oslovil všechny poslance PČR zvolené v rámci Královéhradeckého kraje, přičemž většina z nich reagovala odmítnutím průzkumných i těžebních prací. Další drobný osobní příspěvek jsem do 13 kampaně vložil sběrem podpisů pod petici na svém pracovišti. I když se problematika bezprostředně netýká katastru našeho Města, domnívám se, že zastupitelstvo by případných schválením vstupu do Koalice STOP HF vyjádřilo bez jakýchkoli závazků či povinností sousedskou solidaritu s občany potenciálně dotčených lokalit. Pokud se o tématu chcete dovědět více, doporučuji například následující zdroje: ČT pořad Nedej se ( ) nedej- se/ /video/ Video ze setkání starostů v Náchodě ( ) Radiožurnál Speciál Martina Veselovského ( ) Ing. Jiří Franc zastupitel Omluva Ing. arch. Vladimíru Smilnickému upřesnění Dne uveřejnily janskolázeňské noviny Fontána můj příspěvek, ve kterém jsem seznámil čtenáře se svými zkušenostmi s tvorbou územního plánu a jeho projednáváním. Příspěvek stejného obsahu jsem pak zveřejnil rovněž na blogu idnes.cz dne V tomto příspěvku jsem použil tvrzení, spekulace, úvahy a přirovnání, která byla nepravdivá a nepatřičná a ve svém důsledku mohly vážně poškodit osobní a především profesní zájmy, postavení a důvěryhodnost práce i konání Ing. arch. Smilnického. Za toto mé jednání se mu hluboce omlouvám. Oddíl Lyžování Sportovního Klubu Janské Lázně Ing. Jiří Franc zastupitel Roční činnost oddílu (v sezóně ) Letošní lyžařská sezónu je u svého konce, se sněhem jsme se rozloučili posledním mazáním na Černé hoře 4. dubna. Končili jsme stylově při hrách a závodem dětí spolu s rodiči, vše samozřejmě na lyžích. V letošním roce rozšířil LO aktivně trénující základnu dětí o 12 nových členů. Celkem je v oddíle lyžování 71 pravidelně trénujících dětí ve věku 5 14 let z Janských Lázní, Svobody nad Úpou a Černého Dolu, kde působí Ski Resort Černá Hora. Během celého roku proběhlo pro tyto naše dětské členy celkem 14

8 605 tréninků po 1,5 hodině, které zajišťoval tým 10 profesionálně vzdělaných trenérů Svazem lyžařů ČR. S tak velkým objemem tréninků jsou spojeny vysoké náklady, které jsou kryty nejen příspěvky obcí a města ale i vlastní činností oddílu. Během jarní a letní přípravy v roce 2011 probíhali tréninky pravidelně 1-2x týdně pro každou skupinu trénujících dětí. Uskutečnili jsme 5 soustředění pro všechny věkové skupiny od nejmenších dětí po žactvo. Celkem se jich zúčastnilo 65 dětí. Na podzim jsme byli 3x na ledovci v Rakousku. V zimě proběhlo celkem 340 tréninků. Děti kategorie předžactva se zúčastnili celkem 13 závodů, v nejstarší kategorii žactvo absolvovalo 24 závodů. Z mladších dětí v kategorii předžáků se na celkově skvělém 4. místě v konkurenci nabitém poháru Amer Fun Cup umístil Dominik Kašpar. Všem závodícím žákům našeho oddílu se podařilo během zimy několikrát nominovat do republikové série Českého poháru. Dva z nich byli nominováni a bodovali stabilně na všech závodech. V krajském přeboru jsou největšími úspěchy konečné 3. místo Báry Bejdákové, 6. místo Viktorie slalomu i v obřím slalomu a umístila se vždy na 5. místě. V závodech místního charakteru okresní a místní přebory již tradičně obsazujeme všechna vítězná místa. Závěrem bychom chtěli jménem oddílu lyžování poděkovat všem trenérům, rodičům, zástupcům zmíněných měst a také partnerům, za podporu naší činnosti. Díky této podpoře se může lyžování věnovat velká skupina dětí. Další informace o činnosti, fotografie a také aktuální informace je možné sledovat na stránkách Za oddíl lyžování Sportovního klubu Janské Lázně Pavel Šedivý, trenér oddílu Dlouhodobě pronajmu byt se soc. zařízením a balkonem v Janských Lázních, 69,5 m2, jihovýchodní orientace. Společná TV anténa pro sat. příjem, možnost připojení k internetu. Tel.: oooo Vydrové, 7. místo Anety Fleischerové a 6. místo Tomáše Matase. V republikové soutěži se nejlépe umístila Bára Bejdáková na konečném 9. místě. Báře se také povedlo mistrovství republiky žáků, kde bodovala ve 15 Autor fotografií na titulní straně: Petr Alina, DiS 16

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 Usnesení RM 1/17/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 17. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:00 Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Jan Z 11 členů zastupitelstva

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 566/09/SÚ/Ran 2531/09/SÚ Ranglová 352 370 433, 352

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 ZM volí 2/1 Návrhovou komisi ve složení: paní Hana Židová, Ing. Radomír Roško, paní D.Nosková (zapisovatelka). 3/1 Bc.Lubomíra

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného. pozvaný host: p. Romana Duranová vedoucí sociálního zabezpečení MÚ Odolena Voda

Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného. pozvaný host: p. Romana Duranová vedoucí sociálního zabezpečení MÚ Odolena Voda Z á p i s č. 2/2009 Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 21. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 7 zapisovatel: Lenka Kučerová pozvaný host:

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o návrhu Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o návrhu Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 38 Valašské Meziříčí http://www.valasskemezirici.cz ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o. Pavelkova 222/2 779 00 Bystrovany

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

I. Smluvní strany. uzavírají tuto smlouvu o chráněném území. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. uzavírají tuto smlouvu o chráněném území. II. Předmět smlouvy Smlouva o chráněném území uzavřená podle ustanovení 39 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "zákon") a ustanovení 159 a následujících zákona

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001y9ir MUVRX001Y9IR Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2282/2009 Sp.Zn.: SPIS 138/2009/VAŽP40 13 Vyřizuje:

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 1/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 12.2.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 87.jRady MČ Praha Zličín Dne 31.3.2010 K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání. Zápis 12. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 8.12. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá anonymizovaná verze Přítomni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský( od 8. bodu programu),

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Chamber College ANGLIČTINA NA MALTĚ SLEVOVÁ AKCE NA STUDIUM V LEDNU A ÚNORU 2013

Chamber College ANGLIČTINA NA MALTĚ SLEVOVÁ AKCE NA STUDIUM V LEDNU A ÚNORU 2013 Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz ANGLIČTINA NA MALTĚ SLEVOVÁ

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více