Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 23. dubna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 23. dubna 2012 2"

Transkript

1 Vážení a milí spoluobčané, jednou za čas připadne povinnost napsat úvodník do Fontány i na místostarosty a nyní je tedy řada na mně. Za měsíc duben, tedy od posledního vydání Fontány se událo v našem městě několik akcí. Tou první, kterou bych rád zmínil, byla akce nazvaná Velikonoční dělánky v prostorách Obchodní akademie. Za podpory vedení školy tuto akci zorganizovali zaměstnanci společně se studenty. Tato akce byla určena pro širokou veřejnost, nejen pro obyvatele našeho města. Byla také spojena se dnem otevřených dveří pro případné zájemce o studium. Této akce jsem se s rodinou zúčastnil a potkal jsem se i s mnohými z Vás. Jelikož byl předvelikonoční čas, tak se tvorba zaměřila na pletení pomlázek, malování kraslic a výtvarnou činnost s velikonočními motivy. Všichni jsme si to krásné odpoledne užili, a i když venku občas hustě sněžilo, tak u teplého čaje, kávy a vynikajícího pohoštění nám bylo fajn a návštěvníci tuto akci hodnotili velice kladně. Dne 24. dubna jsem byl přítomen také oficiálního otevření naší nové lékárny. Za přítomnosti ředitele Státních léčebných lázní MUDr. Romana Koudele, starosty města Ing. Jiřího Hradeckého spolu s paní tajemnicí Marcelou Vojtěchovou a pana MUDr. Pavla Petrů jsme popřáli MUDr. Róbertu Hromádkovi a zaměstnankyním lékárny mnoho úspěchů a spokojených návštěvníků. Letošní zima nám také tak trochu zamíchala kartami při jarním úklidu města. Sníh, kterého bylo tento rok mnoho, ještě nedávno místy komplikoval úklidové práce, a tak se na některá místa dostalo až se zpožděním. Avšak v době, kdy budete mít nové vydání Fontány ve svých rukou, již budou práce ukončeny a město bude zase čisté, bez posypového materiálu a nadmíry prachu. Přeji Vám, milí spoluobčané, krásné jaro plné slunce a pohody. Váš 1. místostarosta Michal Honzík Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 23. dubna

2 Zastupitelstvo města schválilo: zápis ze 17. zasedání zastupitelstva města včetně usnesení a vzalo na vědomí kontrolu plnění uzavření smlouvy (v upravené verzi) o partnerské spolupráci mezi městem Janské Lázně a společností UNITED SPORT PARTNERS s.r.o., včetně udělení souhlasu s užitím znaku města v rámci projektu zveřejnění záměru prodat části pozemku p.p.č. 123/26 v k.ú. J.L. v době úplné uzavírky silnice II/297 průjezd městem a otáčení u centrálního parkoviště pro linku cyklobusů společnosti BusLine a.s. Zastupitelstvo města jmenovalo: pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov tyto členy konkurzní komise: Mgr. Renatu Nehybovou, Mgr. Svatavu Odlovou, Ing. Jiřího France, Mgr. Hanu Vondrovou, Mgr. Milenu Blažkovou, Martina Košťála a Jindřicha Kalivodu Mgr. Svatavu Odlovou předsedkyní konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Zastupitelstvo města odložilo: rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na pečovatelskou službu Oblastní charitě Trutnov Zastupitelstvo města určilo: pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov za zřizovatele dva členy konkurzní komise, a to Martina Košťála a Jindřicha Kalivodu Zastupitelstvo města navrhlo: pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 za člena konkurzní komise Ing. Jiřího Hradeckého Zastupitelstvo města uložilo starostovi města: požádat žadatele o poskytnutí příspěvku na pečovatelskou službu o informace, zda je klientka v hmotné nouzi, jaké je její postižení a zda je péče oprávněná Zastupitelstvo města souhlasilo: s předloženým návrhem na vzájemné vypořádání pozemků mezi městem Janské Lázně a Státními léčebnými lázněmi Janské Lázně, s.p., vyjma pozemku p.p.č. 83/1 v k.ú. J.L., ze kterého bude oddělen pás o šířce 3 2 metry pro případný chodník s uzavřením smlouvy o věcném břemeni mezi městem Janské Lázně a ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek p.p.č. 281/128 v k.ú. Č.H. za 8 tis. Kč a zmocnilo starostu k podpisu smlouvy s předloženou studií stavby garáže a parkovacích ploch u čp. 326 na pozemku p.p.č. 35/8 v k.ú. J.L. s požárně nebezpečným prostorem zasahujícím na pozemek p.p.č. 163/5 v k.ú. Č.H. od vrat garáže v rámci stavby,,hotel Vyhlídka Janské Lázně čp. 151 nástavba, přístavba, garáž, parkování vozidel s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu,,zpevněné plochy na části p.p.č. 163/5 v k.ú. Č.H. pro účely příjezdu ke garáži v rámci stavby,,hotel Vyhlídka Janské Lázně čp. 151 nástavba, přístavba, garáž, parkování vozidel za podmínek: a) zřízení věcného břemene k části pozemku p.p.č. 163/5 v k.ú. Č.H. b) v té bude ustanovení pro budoucí umístění sítí na dotčeném pozemku tak, že si vlastník garáže na své náklady provede rozebrání a zpětné složení povrchu vjezdu c) dokumentace bude doplněna o vyjádření DI Policie ČR a Silničního správního úřadu v Trutnově zvláště ve vztahu k dopravnímu značení d) dokumentace bude řešit umístění nádob na komunální odpad do krytého prostoru. se zařazením pana Honzíka do seznamu uchazečů o pozemek na stavbu rodinného domu v Janských Lázních s umístěním rodinného domu manželů Vojtěchových na pozemcích p.p.č. 14/4, 14/15 a 14/16 v k.ú. J.L. dle předložené studie (MV) POZVÁNKA na 19. zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně, které se koná v pondělí 21. května 2012 od 18 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Janských Lázních. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. OZNÁMENÍ Informace o vydání prvního občanského průkazu v 15 letech Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl 4

3 věku 15 let, je mít občanský průkaz. Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku tak, aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku, a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan nedopustil přestupku. Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude vyroben před dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude pouze 5 let (občanům starším 15 let se vydává občanský průkaz s dobou platnosti 10 let). Občan by musel zaplatit správní poplatek ve výši 50 Kč, protože by se jednalo o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let. Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení 15 let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal. (VV) OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Ve dnech : v době od 8:00 do 11:00 hod. Hoffmanovy boudy a okolí v době od 11:00 do 15:00 hod. okolí Zátiší v době od 8:00 do 11:00 hod. Zrcadlovky v době od 11:00 do 15:00 hod. Ludvíkova bouda a okolí ČEZ Distribuce a.s. žádá své zákazníky v souladu s ustanovením 25, osdt.4, písm.d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučuje provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě. Bližší informace můžete získat na poruchové lince OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ YHLÁŠKA FÚ Trutnov správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne do je v budově Finančního úřadu v Trutnově, kancelář č. Dveří 316 patro III. ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj /12/ , jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně - DAŇ Z NEMOVITOSTI na rok OZNÁMENÍ Městský úřad Janské Lázně zveřejňuje záměr města pronajmout nebytový prostor v čp. 85 Quisisana (prostory doposud používané jako provozovna kadeřnictví a kosmetiky) o celkové výměře 54,43 m² v 1. PP. Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení prodejny, kanceláře, provozovny služeb. Minimální měsíční nájemné činí Kč. Zájemci mohou předložit své nabídky na podatelnu Městského úřadu v Janských Lázních do 18. května 2012 do 11 hodin. Bližší informace MěÚ Janské Lázně, lazne.cz OČKOVÁNÍ PSŮ proti vzteklině ve 14:00-14:20 h. Janské Lázně parkoviště Města u pošty. V této rubrice uveřejňujeme jména janskolázeňských občanů, kteří slaví svá životní jubilea. V měsíci KVĚTNU 2012 oslaví životní výročí: pan ŠTOUDEK Stanislav paní HAVLINOVÁ Anna pan MUDr. SCHAUHUBER Stanislav paní GUTTMANNOVÁ Eva paní KOUBOVÁ Zdeňka Všem oslavujícím srdečně blahopřejeme! Klub důchodců pořádá dne dvoudenní výlet pro důchodce z Janských Lázní do Beskyd a na Slovensko. Program: odjezd dne v 6.00 hod. od kolonády, 1.den: Loštice- muzeum tvarůžků, hrad Bouzov, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm- Valašské muzeum v přírodě nocleh se snídaní, 2.den: Pustevny - Jurkovičovy stavby, Slovensko- Poutní místo Turzovka, Kopřivnice - muzeum aut Tatra. Zájemci se mohou přihlásit do vždy ve středu v klubovně důchodců ve Zdeně čp.15, zároveň musí každý přihlášený zaplatit ubytování se snídaní v ceně 330,- Kč. Bližší informace p.hainiš tel.:

4 Dubnové zprávičky z naší školičky Od vždy v pondělí - pracují děti v keramickém kroužku Hliňák pod vedením Kláry z výtvarné dílny Bosorka a vytvářejí moc pěkné výrobky. V červnu bude uspořádána prodejní výstava. Den Země probíhal na škole již tradičným úklidem okolí školy (20.4). Na malou operu Červená Karkulka nás pozvali studenti obchodní akademie. Děkujeme jim i panu J.Kalivodovi, který zajišťoval hudební doprovod, za krásný zážitek. (23.4.) Divadelní představení Trojlístek pohádek v místním kině, se dětem také líbil. (25.4.) Poslední dubnový den patřil našim malým a milým školním čarodějkám. Nastal opravdu pravý čarodějnický rej. (ŘŠ) Mateřská škola V naší mateřské škole se snažíme dětem nabízet co nejbohatší program, proto každoročně k našim zimním aktivitám patří lyžařský výcvik. Letošní zima se svou bohatou sněhovou nadílkou nám velmi přála.lyžovali jsme od ledna do března celkem 7x. Lyžařská škola K+K a společnost Mega plus nám opět vyšly vstříc.díky jim se děti naučily základům na provázkovém vleku, ti zdatnější se zdokonalily na vleku Formánek. Z celkového počtu 28 dětí v MŠ se lyžování účastnilo 21 dětí. Vyvrcholením výcviku byly lyžařské závody na Černé hoře, kde si pokročilejší lyžaři mohli změřit své síly. Velké poděkování patří paní K.Kočí a její lyžařské škole a společnosti Mega plus za poskytnutí volných jízdenek na vleky i za pozvání na Černou horu.dík také patří i všem rodičům, kteří nám pomáhali. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají v dětech probouzet a utužovat kladný vztah ke sportu a těšíme se na další spolupráci. Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně vyhlašuje ve dnech ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Vyzvedávání přihlášek a informace v MŠ Telefon a záznamník : KVĚTEN e- mail : lazne.cz 4.pátek PERFECT DAYS - I ženy mají své dny ČR ŠÚ v 19:30 Režie: Alice Nellis Hrají: I. Chýlková, O. Sokol, Z. Bydžovská, V. Kotek, Čtyřicátnice Erika je atraktivní, vtipná, sebevědomá, ale osamělá. Má luxusní byt, vlastní kadeřnický salon a televizní pořad, ale čím dál víc touží po dítěti. Kupodivu však není schopná navázat známost. Komedie s Ivanou Chýlkovou, přesně charakterizující postavu emancipované a inteligentní ženy, pozdně objevující mateřský pud. Vstupné 60,- přístupný 9. středa HANNA USA, SRN tit. ŠÚ v 19:30 Režie: Joe Wright Hrají: S. Ronanová, E. Bana, C. Blanchettová, T. Hollander,... Thriller, v němž bývalý agent CIA Erik dlouhá léta připravuje v severské pustině titulní hrdinku na střet s jeho někdejší šéfovou, chladnokrevnou a cynickou Marissou. Šestnáctiletá Hanna uprchne ze zajetí a putuje přes Maroko, Španělsko a Francii až do Berlína, kde se má s Erikem opět setkat. V patách jsou jí Marissini zabijáci a ještě před vyvrcholením dramatu dívka o sobě zjistí nečekané skutečnosti. Vstupné 70,- do 12 let nevhodný 11. pátek TWILLIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. část USA tit. ŠÚ v 19:30 Režie: Bill Condon Hrají: K. Stewartová, R. Pattinson, T. Lautner, B. Burke,... První část závěrečného dílu romantického hororu pro příznivce dekadentně unylého upíra Edwarda, jeho temperamentního soka vlkodlaka Jacoba a obyčejné dívky Belly. Bella a Edward se po velkolepé svatbě dočkají líbánek. Mladá paní rázem otěhotní, což je nečekaná událost pro upírskou rodinu i pro jejich vlkodlačí sousedy, kteří ve zrození bytosti, pocházející ze spojení upíra a ženy tuší hrozbu a porušení křehkého příměří mezi oběma rody. Vstupné 60,- do 12 let nevhodný 16. středa KONEČNÁ UPROSTŘED CESTY SRN tit. v 19:30 Režie: Andreas Dresen Hrají: M.Peschel, S.Kühnertová, T.L.Lemkeová, M.N.Seidel,... Drama vypráví příběh ze života čtyřicátníků. Simone a Frank se dvěma dětmi se právě nastěhovali do nového domu a v tu chvíli se dozvídají tragickou zprávu: Frank má rakovinu a nezbývá mu mnoho času. Tato událost zcela změní praktický chod domácnosti, vztah členů rodiny k otci a pohled na to, co je umírání, láska a sebeobětování. Civilní snímek zachycuje obyčejné i dramatické situace, ve kterých nechybí optimistický náboj. Vstupné 70,- přístupný 8

5 18. pátek ROZCHOD NADERA A SIMIN Írán tit. V 19:30 Režie: Asghar Farhadi Hrají: L. Hatamiová, P.Moadi, S. Hosseini,... V civilně pojatém psychologickém dramatu se rozvíjí osud páru, procházejícího manželskou krizí. Simin se chce rozvést, aby mohla vycestovat do zahraničí. Nader odmítá opustit zemi hlavně kvůli nemocnému otci. Dvojice navíc musí vyřešit, s kým zůstane jejich jedenáctiletá dcera Terme. Těžké dilema je záhy zastíněno jinou událostí: Nader je obviněn z vraždy. Film přináší odlišný obraz současného Teheránu, než jaký si představujeme podle našich médií. Zaměřuje se na psychologii postav, sevřených tamními poměry i muslimskou vírou. Vstupné 60,- přístupný 23. středa MODRÝ TYGR ČR, SRN, SR v 18:00 Režie: Petr Oukropec Hrají: L. Votrubová, J. Wünsch, B. Hrzánová, J. Hartl,.. Malá Johanka žije ve staré chátrající a nostalgicky krásné botanické zahradě uprostřed města s optimisticky naladěnou maminkou Žofií, s kamarádem Matyášem a s jeho otcem, nevrlým správcem Kytkou. Když je jejich svět ohrožen plány bezskrupulózního starosty, chce dívenka zabránit připravovanému zbourání celé čtvrti. V tom jí pomůže modrý tygr, tajemná šelma, která se ve městě objevila. Rodinný film vtipně kombinuje hranou akci s animovanými pasážemi a zaujme především svou poetikou. Vstupné 70,- přístupný 25. pátek POUPATA ČR v 19:30 Režie: Zdeněk Jiráský Hrají: V. Javorský, M. Pikusová, M. Šoposká, J. Láska,... Příběh jedné chudé rodiny se odehrává v nevlídném zimním počasí v ještě nevlídnějším prostředí zpustošené průmyslové krajiny na západě Čech. Ušmudlaný hradlař Jarda je gambler. Jeho děti Agáta a Honza nemají práci; dívka navíc otěhotní s přítelem Matějem, který se kvůli opilosti stane mrzákem. Jardova důvěřivá a dobrácká manželka Kamila dělá uklízečku na nádraží a stále věří, že se jejich životní situace zlepší. Jeden z nejlepších titulů nejen roku 2011 zaznamenává drsnou skutečnost života značné části české populace, přičemž se naštěstí nebrání ani černému humoru. Vstupné 60,- do 12 let nevhodný 30. středa PŘÍLIŠ MLADÁ NOC ČR, Slovinsko v 19:30 Režie: Olmo Omerzu Hrají: M.Pechlát, J.Černý, N.Řehořková, 9 V.Machuta,... Dramatický příběh vypráví o dvou dvanáctiletých klucích, kteří se den po Silvestru náhodně ocitnou na zvláštní oslavě v bytě mladé dívky a ve společnosti dvou dospělých mužů. Děti se v bytě zapomenou, prožijí svoje první setkání s láskou a sexualitou, přestanou vnímat čas a neuvědomí si, že se po nich doma shánějí a pravděpodobně už je hledá policie. Intimní aktuální příběh syrově a autenticky nahlíží na současné partnerské vztahy, přičemž nekompromisně odkrývá jejich prázdnotu. Vstupné 70,- přístupný DĚTSKÝ DEN se bude konat v sobotu 9.června 2012 tradičně na Horní promenádě za Kolonádou. Město Janské Lázně pořádá JANSKOLÁZEŇSKOU SLAVNOST k zahájení letní sezóny promenádních koncertů v sobotu 23.června 2012 Evropským projektem za zkvalitnění výuky cizích jazyků na OAJL Již od se realizuje na Obchodní akademii, obchodní škole a praktické škole pro tělesně postižené v Janských Lázních (dále OAJL) projekt s názvem Zavedení nových metod a forem výuky cizích jazyků na Obchodní akademii v Janských Lázních, který je z 85 % financován z Evropského sociálního fondu Evropské unie a z 15 % z rozpočtu ČR, a jehož celkový 10

6 rozpočet je přibližně 1,3 mil. Kč. Tento projekt byl zařazen mezi deset úspěšných návrhů a jeho ukončení bylo stanoveno na Celý projekt vychází z priorit Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož hlavním smyslem je zvyšování kvality vzdělávání ve školských zařízeních různých stupňů a efektivní zapojení školních znalostí studentů do praxe. Realizací projektu dochází ve vzdělávacím procesu ke zkvalitnění výuky cizích jazyků, v tomto případě jazyka německého a anglického, a to především ve studijním oboru obchodní akademie, který klade na žáky vysoké jazykové požadavky i s ohledem na státní maturity. A jakých atraktivních změn a nových přístupů ve výuce se naši žáci v těchto předmětech realizací projektu dočkají? Moderními technologiemi byly vybaveny dvě učebny, kde je nově umístěn diaprojektor s interaktivní funkcí, vizualizér, ozvučení pro přehrávání zvukových záznamů a nezbytné počítačové vybavení. Nově zpracované digitalizované výukové materiály, ve spojení s novým vybavení, umožní žákům lépe vnímat a pochopit probíranou látku. Tento přístup zajistí žákům vícesmyslové vnímání učiva a dává příležitost k žádanému interaktivnímu pojetí výuky. Dochází k multimedializaci učebnic němčiny a angličtiny a maturitních témat, a tak vzniká interaktivní materiál, s kterým mohou žáci pracovat nejen ve školních lavicích, ale i ve svém volném čase, či v době své školní absence doma. Cílem je vytvářet možnosti pro zkvalitňování výuky zábavnější formou v souladu se zásadou škola hrou. Dalším praktickým výstupem našich aktivit je týdenní stáž rodilých mluvčích v Janských Lázních, kteří budou pracovat s žáky vyšších ročníků v jazykových hodinách i mimo ně a pokusí se překonat přirozený ostych našich studentů z konverzace v cizím jazyce. V závěru musíme poděkovat partnerovi tohoto projektu OA Kostelec nad Orlicí, který působí jako odborný poradce a konzultant při čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU a v neposlední řadě též našim učitelům cizích jazyků a celému realizačnímu týmu projektu, jehož hlavní snahou je, aby naši studenti obstáli i přes svůj zdravotní handicap na trhu práce, v ekonomické praxi či získali lepší možnosti studia na vysoké škole. M.K. Velikonoční dělánky Velmi úspěšná akce naší školy, na které se aktivně podílelo asi 46 organizátorů, z toho 32 žáků a 14 zaměstnanců, proběhla v sobotu od 14 do 18 hodin. Akce vznikla společným nápadem, nadšením a přáním, aby se naše škola otevřela veřejnosti a ukázala, že naši žáci, ač postižení a v mnoha směrech znevýhodnění, dokážou předat dětem i dospělým, zdravým i postiženým poselství udržování Velikonočních tradic. Organizátoři dokázali vytvořit nádhernou atmosféru a připravit tak velmi příjemné odpoledne. Děti si vyráběly v přeplněných dílničkách velikonoční výzdobu, odnášely si s nadšením malovaná vajíčka, zápichy do květináčů, pomlázky, perníčky, ubrousky, kuřátka a další. Maminky si vyráběly dekorace z kachlí, zatímco si ratolesti pohráli v pěkně zařízeném hracím koutku s ochotnými a milými dozory. V tělocvičně si děti vyzkoušely mnoho sportovních aktivit našich žáků, o kterých mnohdy jen slyšely. Řádily na vozících, hrály Bocciu, kuželky, floorball. Organizátoři nestíhali sundávat děti ze žebřin, ale i oni si odpoledne užili a z nadšení návštěvníků měli radost. Vyvrcholením celého odpoledne bylo očekávané divadelní představení. Aula doslova praskala ve švech a odměnou pro herce byla velká radost obecenstva, smích dětí a burácející potlesk. Představení se hrálo ještě jednou pro velkou účast a malou kapacitu auly. Výborné koláče, mazance, beránek, jidášky, linecké cukroví a chlebíčky z dílny našich žáků a jejich trpělivých pedagogů byly snědeny před koncem představení. Vyčerpané prodavačky musely smutně oznamovat: Bohužel, už nemáme. Ohlasy lidí byly hned velice kladné. Lidé odcházeli nadšeni. Někteří z nich oslovili organizátory, blahopřáli k úspěchu a zdůraznili význam této akce z hlediska integrace. Integrace zdravé populace, zejména dětí, mezi lidi s postižením. Cituji jednu návštěvnici: Kam se hrabou letáky, brožury, kurzy a přednášky, jedna taková akce přinese dětem mnohem víc. Akce se zúčastnilo mnoho přes 200 lidí, jen v návštěvní knize se objevilo 130 podpisů. Fotografie z této povedené akce naleznete v naší fotogalerii. Jana Honzíková web OA: ogalerie=211 web video na Youtube: 12

7 Břidlicový plyn příležitost pro solidaritu Do konce loňského roku byla v ČR problematika průzkumu a těžby plynu metodou hydraulického štěpení (HF) břidlicových hornin sotva námětem, který vzbuzoval nějakou pozornost. Právě v té době ale začalo kolem břidlicového plynu jiskřit. Královéhradecké pracoviště ministerstva životního prostředí přes nesouhlas devíti měst a obcí a všech pěti dotčených orgánů státní správy vydalo souhlas s vytyčením průzkumného území o ploše 777 km 2 na Broumovsku a Trutnovsku (hranice navrhovaného území končí zhruba 3 km od centra Janských Lázní). Ministerstvo tak nereagovalo z vlastní iniciativy motivované energetickou bezpečností země, nýbrž na žádost BasGas Energia Czech, dceřiné to společnosti nadnárodní firmy Hutton Energy. Přesto, že rozhodnutí bylo obcím doručeno těsně před Vánoci, kdy atmosféra blížících se svátků sama o sobě často otupuje bdělost a navozuje volnější pracovní tempo, vyzvedla většina z nich obsah datových schránek a ve stanovené 15denní odvolací lhůtě podala proti tomuto verdiktu rozklad rozhodnutí proto nenabylo právní moci a problém byl postoupen rozkladové komisi ministra životního prostředí. Ten nakonec dne zrušil souhlas s vymezením průzkumného území. Problém tím nezmizel, celá úřední mašinerie se pouze znovu přesunula na počátek. Zásadním momentem je objasnění důvodu, který zvedl spontánní vlnu odporu. Ten spočívá primárně v riziku kontaminace zdrojů podzemních vod vlivem chemických látek neznámého složení přidávaných do vody, která se čerpá do vrtů hlubokých až několik kilometrů a má z břidlicových vrstev narušených předtím podzemními výbuchy vyhánět zemní plyn k zemskému povrchu. Doprovodným argumentem je zvýšení hlučnosti, prašnosti a změna krajinného rázu v souvislosti s touto těžební technologií. V rozhodování mezi dvěma nesporně důležitými životními potřebami, zemním plynem a vodou dali odpůrci těžby, představitelé 60 měst a obcí regionu, nevládních organizací a občanů včetně hejtmana Bc. Lubomíra France jednoznačnou přednost čisté vodě. Osobně jsem v této věci jednoznačně proti, byť jen průzkumným aktivitám. V tomto smyslu jsem oslovil všechny poslance PČR zvolené v rámci Královéhradeckého kraje, přičemž většina z nich reagovala odmítnutím průzkumných i těžebních prací. Další drobný osobní příspěvek jsem do 13 kampaně vložil sběrem podpisů pod petici na svém pracovišti. I když se problematika bezprostředně netýká katastru našeho Města, domnívám se, že zastupitelstvo by případných schválením vstupu do Koalice STOP HF vyjádřilo bez jakýchkoli závazků či povinností sousedskou solidaritu s občany potenciálně dotčených lokalit. Pokud se o tématu chcete dovědět více, doporučuji například následující zdroje: ČT pořad Nedej se ( ) nedej- se/ /video/ Video ze setkání starostů v Náchodě ( ) Radiožurnál Speciál Martina Veselovského ( ) Ing. Jiří Franc zastupitel Omluva Ing. arch. Vladimíru Smilnickému upřesnění Dne uveřejnily janskolázeňské noviny Fontána můj příspěvek, ve kterém jsem seznámil čtenáře se svými zkušenostmi s tvorbou územního plánu a jeho projednáváním. Příspěvek stejného obsahu jsem pak zveřejnil rovněž na blogu idnes.cz dne V tomto příspěvku jsem použil tvrzení, spekulace, úvahy a přirovnání, která byla nepravdivá a nepatřičná a ve svém důsledku mohly vážně poškodit osobní a především profesní zájmy, postavení a důvěryhodnost práce i konání Ing. arch. Smilnického. Za toto mé jednání se mu hluboce omlouvám. Oddíl Lyžování Sportovního Klubu Janské Lázně Ing. Jiří Franc zastupitel Roční činnost oddílu (v sezóně ) Letošní lyžařská sezónu je u svého konce, se sněhem jsme se rozloučili posledním mazáním na Černé hoře 4. dubna. Končili jsme stylově při hrách a závodem dětí spolu s rodiči, vše samozřejmě na lyžích. V letošním roce rozšířil LO aktivně trénující základnu dětí o 12 nových členů. Celkem je v oddíle lyžování 71 pravidelně trénujících dětí ve věku 5 14 let z Janských Lázní, Svobody nad Úpou a Černého Dolu, kde působí Ski Resort Černá Hora. Během celého roku proběhlo pro tyto naše dětské členy celkem 14

8 605 tréninků po 1,5 hodině, které zajišťoval tým 10 profesionálně vzdělaných trenérů Svazem lyžařů ČR. S tak velkým objemem tréninků jsou spojeny vysoké náklady, které jsou kryty nejen příspěvky obcí a města ale i vlastní činností oddílu. Během jarní a letní přípravy v roce 2011 probíhali tréninky pravidelně 1-2x týdně pro každou skupinu trénujících dětí. Uskutečnili jsme 5 soustředění pro všechny věkové skupiny od nejmenších dětí po žactvo. Celkem se jich zúčastnilo 65 dětí. Na podzim jsme byli 3x na ledovci v Rakousku. V zimě proběhlo celkem 340 tréninků. Děti kategorie předžactva se zúčastnili celkem 13 závodů, v nejstarší kategorii žactvo absolvovalo 24 závodů. Z mladších dětí v kategorii předžáků se na celkově skvělém 4. místě v konkurenci nabitém poháru Amer Fun Cup umístil Dominik Kašpar. Všem závodícím žákům našeho oddílu se podařilo během zimy několikrát nominovat do republikové série Českého poháru. Dva z nich byli nominováni a bodovali stabilně na všech závodech. V krajském přeboru jsou největšími úspěchy konečné 3. místo Báry Bejdákové, 6. místo Viktorie slalomu i v obřím slalomu a umístila se vždy na 5. místě. V závodech místního charakteru okresní a místní přebory již tradičně obsazujeme všechna vítězná místa. Závěrem bychom chtěli jménem oddílu lyžování poděkovat všem trenérům, rodičům, zástupcům zmíněných měst a také partnerům, za podporu naší činnosti. Díky této podpoře se může lyžování věnovat velká skupina dětí. Další informace o činnosti, fotografie a také aktuální informace je možné sledovat na stránkách Za oddíl lyžování Sportovního klubu Janské Lázně Pavel Šedivý, trenér oddílu Dlouhodobě pronajmu byt se soc. zařízením a balkonem v Janských Lázních, 69,5 m2, jihovýchodní orientace. Společná TV anténa pro sat. příjem, možnost připojení k internetu. Tel.: oooo Vydrové, 7. místo Anety Fleischerové a 6. místo Tomáše Matase. V republikové soutěži se nejlépe umístila Bára Bejdáková na konečném 9. místě. Báře se také povedlo mistrovství republiky žáků, kde bodovala ve 15 Autor fotografií na titulní straně: Petr Alina, DiS 16

Vážení spoluobčané, číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč

Vážení spoluobčané, číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč Vážení spoluobčané, letošní, pro nás nezvyklá zima s téměř nulovým spadem sněhu a mírnými teplotami velmi brzy vzala za své. Umožnila nám tak v předstihu oproti

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 70. schůze rady města se konala 25. července Radní schválili: " žádost velitele PS Přelouč o povolení výcviku jednotky HZS PaK,

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva čtvrtletník číslo 1/2009 Letošní rok nebude lehký Vážení občané, vychází první číslo Karolinského zpravodaje v roce 2009. Jako již tradičně bych Vás rád seznámil s tím, co v letošním roce připravujeme

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 21 KVĚTEN 29.5.2013 Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více