TERRA HGL /BA NAVIGATOR 1.0. Technická dokumentace Návod k obsluze. s aplikací. Tepelná čerpadla s technologií teplé čerstvé vody.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERRA HGL /BA NAVIGATOR 1.0. Technická dokumentace Návod k obsluze. s aplikací. Tepelná čerpadla s technologií teplé čerstvé vody."

Transkript

1 Technická dokumentace Návod k obsluze TERRA HGL /BA s aplikací NAVIGATOR.0 Ausgabe 0/0/ 00 Rev. - Originální návod Tepelná čerpadla s technologií teplé čerstvé vody www. i dm- e n e rg i e.com

2 . Allgemeine Beschreibung Obsah 0 Pokyny k provozu. Popis.. Všeobecné informace.. Regulace HGL-Technologie přes Navigátor.. Složení systému regulace přes Navigátor. Obsluha.. Obsluha přes obslužnou jednotku.. Symboly v hlavním menu.. Symboly v statusové liště. Režimy 0.. Režimy v hlavním menu 0. Nastavení teploty.. Nastavení teploty v hlavním menu. Nastavení času 0.. Nastavení času v hlavním menu 0. MYIDM - nabídka služeb.. Zapojení tepelného čerpadla do sítě Internet.. Konfigurace tepelného čerpadla.. Registrace.. Obsluha přes Smartphone. INFORMACE.. Informace v hlavním menu. ZÁVADY 0.. Hlášení závad v hlavním menu 0 Inhalt Všeobecné pokyny pro provoz tepelného čerpadla Všeobecné pokyny pro instalaci (sestavení) tepelného čerpadla.. Důležité pokyny pro instalaci (sestavení) a provoz tepelného čerpadla. Tyto pokyny musí být bezpodmínečně dodrženy! Místo pro telefonní číslo zákaznického servisu Změny technologie a designu jsou vyhrazeny! P Pokyny k použití NAV.0

3 Tepelná čerpadla TERRA smí být instalována pouze kompetentními odborníky a uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze pracovníci zákaznického servisu, kteří jsou k tomu firmou IDM Energiesysteme GmbH vyškoleni. Servis a opravy smí být stejně tak prováděny pouze pracovníky zákaznického servisu, kteří jsou k tomu vyškoleni firmou IDM Energiesysteme GmbH. Zapnutí a vypnutí zařízení: Zapnutí a vypnutí zařízení se provádí - i v nouzovém případě - hlavním vypínačem nahoře na tepelném čerpadle popř. u tepelných čerpadel TERRA CL hlavním vypínačem na sundané řídící skříni. Bezpečný provoz není možný, pokud přístroj - vykazuje zjevné poškození - již nefunguje - opakovaně udává hlášení o závadě V tomto případě je nutno přístroj vyřadit z provozu, zajistit proti nezáměrnému uvedení do provozu a informovat zákaznický servis. V případě závady se tepelné čerpadlo automaticky vypne. Na displeji řízení Navigátor se objeví hlášení závady (viz. kapitola ). Hlavní vypínač TERRA SW Hlavní vypínač TERRA CL Chladivo: použité chladivol: návod k obsluze R0C Ra R0A Nikdy nesmí být, ani při případných nutných opravách, použito žádné jiné Chladivo! Chladivo - plnící hmotnost kg Maximální provozní tlak: // bar Bezpečnostní pokyny pro chladivo: Rychlé odpaření chladícího prostředku může způsobit omrzliny! Páry chladících prostředků jsou těžší než vzduch a mohou vytlačením vzdušného kyslíku vést k udušení, proto je v případě poruchy nutno zajistit dostatečné větrání místnotí, kde je zařízení vystaveno. Opatření první pomoci Všeobecné pokyny: Při stavu bezvědomí uvést do stabilizované polohy a vyhledat pomoc lékaře. Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte do úst! Při nepravidelném dýchaní nebo zástavě dechu zahájit umělé dýchání. Při přetrvávajících obtížích vyhledat lékaře. Vdechnutí: Vyjít na čerstvý vzduch. Postižené osobě zajistit teplo a klid. Může být nutné umělé dýchání a/nebo podání kyslíku. Kontakt s pokožkou: Smýt teplou vodou. Znečištěné, namočené obločení okamžitě svléct. Zasažení očí: Důkladně vypláchnout velkým množstvím vody, také pod očními víčky. Konsultovat s lékařem. Odstraněním částí konstrukce může vzniknout nebezpečí úrazu proudem a kontaktu s horkými povrchy! 0 Návod k obsluze (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH Pokyny k provozu NAV.0

4 . Allgemeine Beschreibung Návod k obsluze TERRA CL Pozor, nebezpečí zhomždění radiálním ventilátorem! Pozor, nebezpečí říznutí radiálním ventilátorem! Pozor velmi nízká teplota na některých součástech Pozor zařízení je pod tlakem! 0 Pozor horké povrchy, např. kompresor potrubí Pozor součásti s vysokou teplotou! (Např. potrubí, deskové tepelné výměníky)) Pozor vysoké napětí na elektronických součástech! Vypnout hlavní spínač před otevřením konstrukce! Návod k obsluze Upevňovací svorky na krycí panely pevně utáhnout imbusovým klíčem! Utáhnout svorky Pokyny k obsluze NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

5 .Popis.. Všeobecně informace Zakoupením tohoto zařízení jste se rozhodli pro moderní a hospodárné tepelné zařízení. Stále probíhající kontroly kvality a vylepšování stejně jako funkční zkoušky v dílně Vám zaručují technicky bezchybný přístroj. Pročtětě si prosím tyto podklady pozorně. Obsahují důležité pokyny pro bezpečný a šetrný provoz Vašeho zařízení... Hlučnost Tepelná čerpadla TERRA pracují na základě své konstrukce velice tiše. Přesto je důležité, aby místonost se zařízením byla umístěna pokud možno mimo obyvatelné prostory, kde by zvuk mohl obtěžovat a byla opatřena dveřmi, které mohou být dobře uzavřeny.... Vysoušení staveb/vyhřívání podlahy Tepelné čerpadlo není určeno pro zvýšenou potřebu tepla při vysoušení staveb popř. vytápění podlahy. Ta musí být v případě potřeby pokryta dalšími přístroji na stavbě.... Servis a údržba Pravidelná údržba stejně jako přezkoušení a péče všech důležitých součástí zařízení zaručuje dlouhodobě bezpečný a šetrný provoz zařízení. Doporučujeme k tomu uzavřít smlouvu o údržbě s příslušným zákaznickým servisem IDM. Dle Směrnice Evropské Unie /00 je pro tepelná čerpadla, která obsahují více než kg chladiva předepsána každoroční kontrola!... Čištění V případě potřeby může být tepelné čerpadlo TERRA čištěno vlhkým hadrem. Používání čistících prostředků se nedoporučuje. U vzduchových tepelných čerpadel musí být Lamely výparníku vzduchového tepelného výměníku v případě potřeby očíštěna od od nečistot (např. listí, ). Čištění pomocí vysokotlakového čističe je nepřípustné! Prosím dodržujte přesně tyto bezpečnostní pokyny, abyste zamezili nebezpečí škod pro lidi a cennosti!... Práce na přístroji Sestavení, první uvedení do provozu, inspekce, údržba a opravy smí být prováděny pouze autorizovaným odborným personálem! Tepelná čerpadla smí být instalována pouze kompetentními odborníky a smí být uvedena do provozu jen zákaznickým servisem vyškoleným k tomu firmou IDM Energiesysteme GmbH. Při práci na tepelném čerpadle je nutno čerpadlo vypojit od sítě napětí a zajistit proti opětovnému zapojení. Při práci na čerpadle je nutno dodržovat všechny bezpečnostní pokyny v odpovídající dokumentaci, nálepky na čerpadle samotném a všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.... Při nebezpečí Okamžitě vypojit zařízení z napěťové sítě, např. na samostatném jističi nebo na hlavním spínači. Při požáru použít vhodný hasící přístroj. 0 Všeobecné informace (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH Pokyny k provozu NAV.0

6 . Allgemeine Beschreibung Všeobecný popis... Únik chladiva Tepelné čerpadlo je naplněno nejedovatým a nehořlavým chladivem. V případě poškození ovšem může chladívo uniknout a tím může dojít k vytlačení kyslíku. Při kontaktu s otevřeným ohněm mohou navíc rozkladem vznikat škodlivé látky. Proto je při úniku chladíva (zápachu) nutno okamžitě opustit místnost a zavřít dveře a informovat zákaznický servis!... Vestavba přídavných součástí Vestavění přídavných součástí, které nebyly s přístrojem vyzkoušeny, může negativně ovlivnit funkci. Na škody vzniklé tímto způsobem se nevztahuje žádná záruka ani ručení... Schéma systému regulace Navigator Řízení přes Navigator se skládá z centrální jednotky a obslužného přístroje. Navíc mohou být dle potřeby připojeny interní modul pro rozšíření o dva směšované okruhy. Stejně jako externí modul rozšíření pro další tři směšované okruhy. Centrální jednotka disponuje dále rozhraním pro modul GSM, EIB/KNX-modul, přípojení k LAN, modul solárního řízení stejně jako modul krokového motoru. Přes slot pro SD kartu, přímo na centrální jednotce, existuje možnost provést vyhodnocení přes Logfile Podmínky místnosti na vystavení zařízení - dostatečné větrání - zajištění proti silnému prášení - zajištění proti trvalé vysoké vlhkosti vzduchu - zajištění proti mrazu.. Řízení HGL-Technologie pomocí systému Navigator Následující popis funkce platí pro tepelná čerpadla IDM typu TERRA HGL se zabudovaným tepelným výměníkem na bázi horkého plynu a s řízením Navigator. U zařízení s přídatnými elektrickými tepelnými prvky (např. trubicové kolektory, elektrická topná tyč, ) mohou v závislosti na způsobu provozu vznikat přídatné náklady na elektrickou energii. Jako spojující kabel mezi obslužným dílem a hlavní deskou smí být použit pouze kabel, který byl dodán společně s ostatními součástmi. Odstavení obslužné části není možné! Všeobecné informace Předpokladem pro správnou funkci řízení je správná práce pracovníků při výstavbě topení a elektrikáře, stejně jako uvedení řízení do provozu dle předpisů IDM-vyškoleným servisním technikem. Pokyny k provozu NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

7 . Obsluha.. Obsluha přes obslužnou jednotku Tepelné čerpadlo se uvádí do provozu hlavním spínačem. Po spuštění hlavního vypínače se regulace Navigátor automaticky nastartuje. F Pomocí tlačítka F může být zařízení vypnuto popř. opět zapnuto. U již nakonfigurovaných zařízení se objeví po zahájení Hlavní menu na LCD-displeji. Obsluha řídícím systémem Navigátor je možná přes obslužný přístroj. Obslužný přístroj umožňuje jednoduché ovládání přes menu pomocí tlačítek NAVIGATOR.0 Obě tlačítka s šipkami umožňují výběr mezi jednotlivými body menu. Aktuálně vybraný symbol je vyznačen černým pozadím. F Pomocí tlačítek výběru vlevo a vpravo od tlačítek se šipkami může být vykonán příkaz, který je zobrazený nahoře na LCDdispleji a je vyznačen černým pozadím. F 0 F Tlačítko F slouží k přepínání zobrazení statusu na pravém okraji displeje. Zobrazení statusu jsou podrobněji popsány dále... Symboly v hlavním menu V hlavním menu je symbolicky znázorněno dalších menu. Pomocí tlačítek s šipkami mohou být vybrány symboly jednotlivých menu. Tato menu jsou podrobněji popsána v dalším díle. Obsluha Na zobrazení statusu na pravém okraji displeje je znázorněn status tepelného čerpadla. Tlačítkem F můžeme přepínat mezi jednotlivými statusy HK (tepelný okruh), Info, Systém a Solar. (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH Pokyny k provozu NAV.0

8 . Allgemeine Beschreibung Obsluha.. Symboly v statusové liště Lišta Info aktuální venkovní teplota Průměrná venkovní teplota Na liště statusu Info je zobrazena aktuální teplota na venkovní čidle. Průměrná venkovní teplota je zjištěna za určitý čas (standartně h). Dále je zobrazen aktuální čas a datum. Aktuální čas Aktuální datum 0 Lišta System Teplota zásobníku topné vody teplota zásobníku chladné vody, teplota zásobníku Teplé vody, výstupní teplota tepelného čer. teplota zdroje tepla Tepelné čerpadlo v přednostním ohřevu kompresor (,,) v běhu Na liště statusu Systém jsou zobrazeny teploty zásobníku topné vody, zásobníku chladné vody, zásobníku teplé vody, vstupní teplota tepelného čerpadla a teplota zdroje tepla. Kompresor udává v případě kaskádově zapojených zařízení počet kompresorů v provozu. Lišta Topný okruh HK (Heizkreis) Požadovaní teplota v místnosti Aktuální teplota v místnosti nebo Status Místnostního termostatu Požadovaná vstupní teplota Aktuální vstupní teplota Topný okruh v provozu Na liště statusu: Topný okruh jsou uvedeny nejdůležitější údaje jednotlivých topných okruhů. Pro každý topný okruh se zobrazí vlastní lišta. V záhlaví lišty je uvedeno, v kterém topném okruhu se právě nacházíme. Údaje o teplotě jsou zobrazeny jenom pro ty přístroje, které jsou konfigurované na úrovni odborníků.) Lišta Solar Obsluha Teplota soláru Okamžitý výkon Solární status V případě integrovaného slunečního zařízení se zobrazí přídatná lišta statusu pro sluneční provoz. Na liště statusu Solar je zobrazena aktuální teplota panelů, aktuální výkon slunečního zařízení a aktuální stav provozu. Pokyny pro obsluhu NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

9 obsluha Popis symbolů q Provoz podle časového programu Termostat otevřen čerp.top.okruhu vypnuto Čerp.topného okruhu zapnuto Směšovač otvírá q Termostat uzavřen čerp.top.okruhu zapnuto Směšovač zavírá Zařízení/topný okruh/solární zařízení v provozu Zařízení/Solární systém v přednostním provozu Funkce Party - aktivována Funkce dovolená aktivní Topný okruh trvale v komfortním režimu Symbol chladícího režimu HDO aktivováno Topný okruh v ECO režimu Kompresor běží Externí požadavek na teplou vodu X externí požadavek aktivován natápění podlah aktivní odtávání Kompresor běží 0 souhrný signál zónových ventilů bez požada. Provoz - vypnuto Souhrný signál zónových ventilů, požadavek přítomen Vyhřívání bazénu solární systémem aktivní Regenerace zdroje tepla přes solární systém aktivní Ruční provoz obsluha (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

10 . Allgemeine Režimy provozu Beschreibung.. Režimy provozu v hlavním menu 0 Přes menu Režimy provozu mohou být zadány parametry pro jednotlivé topné okruhy. Pro dostání se do menu Režimy provozu musí být zvolen v hlavním menu pomocí tlačítek s šipkami symbol pro režimy provozu. Jakmile je symbol podbarven černě, může být pomocí pravého výběrového tlačítka vybrán příslušný program. V menu Režimy provozu mohou být vybrány režimy provozu zařízení nebo také jednotlivých topných okruhů. Tlačítka s šipkami umožňují výběr mezi jednotlivými body menu. Vpravo od funkce provozu je vždy zobrazen právě zvolený stav. (např. Režim provozu Systém - automatický). Aby bylo možné nastavení, musí být žádaný bod menu (např. Režim provozu Systém) podbarven černě. Pravým výběrovým tlačítkem lze proniknout do příslušného menu. Levým výběrovým tlačítkem se lze přes příkaz zpět vrátit do nadřezeného menu. Podle parametrů tepelného čerpadla jsou v menu režimů provozu znázorněny pouze používané topné okruhy. Režimy provozu 0 NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

11 ... Režim provozu Systém Režimprovozu provozupetriebsarten V menu pro provozní režim Systém lze volit mezi funkcemi Vypnuto, Automatický provoz, Teplá voda a jednorázové plnění teplé vody. Standartně je nastavena funkce: Automatický provoz. Mezi jednotlivými režimy lze volit prostřednictvím tlačítek s šipkami Parametry Režimu provozu Systém Čísl.para. Jméno Popis PROGO Vypnuto Tepelné čerpadlo není v provozu, s výjimkou ochrany proti mrazu a solární funkce, které jsou aktivní. PROGO Automatik Tepelné čerpadlo běží v topném provozu dle nastavených časů topení. PROGO Teplá voda Tepelné čerpadlo běží pro plnění zásobníku bez topného provozu. PROGO Jednorázové plnění teplé vody Tepelné čerpadlo provede jednorázové naplnění zásobníku. Po skončení plnění zásobníku pokračuje tepelné čerpadlo v předchozím režimu.... Program Dovolená V menu program Dovolená může být nastaven doba (datum), po kterou ohřevné a chladící okruhy fungují v ECOrežimu. Během této doby je probíhá normální plnění zásobníku. Po uběhnutí nastaveného programu Dovolená jsou všechny spotřebiče opět spravovány podle časovhé programu. 0 Prostřednictvím pravého výběrového tlačítka a tlačítek s šipkami může být nastaveno datum pro program Dovolená. PO ukončení nastavení se datum uloží do paměti popmocí pravého výběrového tlačítka.... Funkce Párty Až do zadaného konečného data/času jsou všechny spotřebiče řízeny v normálním provozu. Režim provozu Nastavení se provádí pomocí pravého výběrového tlačítka a tlačítek s šipkami. Po ukončení nastavení je datum a čas uložen do paměti pomocí pravého výběrového tlačítka. Funkce Párty je aktivní pouze tehdy, když jednotlivé topné a chladící okruhy jsou nastaveny na Automatický provoz (časový program).. (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

12 . Allgemeine Beschreibung Režimy provozu... Režim provozu Okruh vytápění Všechny okruhy vytápění s parametry jsou znázorněny v menu provozních režimů. Mezi režimy pro jednotlivé okruhy vytápění se přechází pomocí tlačítek s šipkami. Parametry provozu okruhu vytápění Par.čís. Jméno Popis HK..0 Vypnuto Okruh vytápění není aktivní s výjimkou funkce ochrany proti mrazu, která je aktivní. HK..0 Časový program Topný okruh běží v nastavených časech vyhřívání pro žádanou teplotu místnosti na den. Pro okruh vytápění mohou být nastaveny čtyři časy vytápění denně. HK..0 Normal Topný okruh je stále provozován pro nastavenou pokojovou teplotu Normální topení. HK..0 Eco Okruh vytápění je provozován s nastavenou pokojovou teplotou ECO. HK..0 Manuální vytápění Vnější teplota pro výpočet jednotlivých okruhů je nahrazen teplotou C. 0 HK..0 Manuální chlazení Jednotlivé okruhy topení jsou provozovány pro nastavenou chladící teplotu, nezávisle na hranici topení a chlazení. Při funkci ochrany proti mrazu jsou čerpadla okruhů vytápění při podkročení vnější teploty ochrany proti mrazu zapnuty a provozovány s teplotou vody vstupního okruhu.... Režim Solár Při solárním řízení přes regulaci Navigator se mezi provozními režimy objevuje režim Solar..... Solární režim s výměníkem tepla Režimy provozu U TERRA SW - BA/HGL C je standartně možná jednoduchá solární regulace (regulace diferenční teploty). Není zapotřebí dodatečná solární základní deska. Parametry provozního režimu Solár (pouze u TERRA SW - BA/HGL Complete) Par.číslo. Jméno Popis SC00 Automatický provoz Při nastavení Automatiky se automaticky provede solární ohřev. SC00 Hygienik Při nastavení Hygienik je solární plnění využito výhradně pro systémový zásobník. NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

13 Režimy provozu.... Solární provoz rozděleného napájení Prostřednictvím doplňkové solární základní desky je možné rozdělit solární plnění, které probíhá pomocí deskového tepelného výměníku. Doplňková základní deska musí být spojena s hlavní deskou regulace Navigator pomocí kabelu CAN- Bus. Parametry solárního provozu Par. čísl. Jméno Popis SC00 Automatický provoz Nastavením na Automatiku je prováděno automaticky prostřednictvím strojové konfigurace, která se řídí prioritou funkcí. SC00 Hygienik Při nastavení funkce Hygienik se solární plnění užívá výhradně pro Hygienik. SC00 Zásobník tepla Při nastavení Zásobník tepla je solární plnění používano pouze pro plnění zásobníku tepla. SC00 Hygienik + zásobník tepla Při nastavení Hygienik a Zásobník tepla je solární plnění používáno pro Hygienik a pro plnění zásobníku tepla. SC00 Zdroj tepla/bazén Při nastavení Zdroj tepla/bazén je solární čerpání používáno výlučně pro napájení solárního okruhu zdroje tepla nebo k vyhřívání bazénu. 0 Režimy provozu (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

14 . Allgemeine Nastavení teploty Beschreibung.. Natavení teploty přes hlavní menu Přes druhý bod v hlavním menu mohou být nastaveny teploty pro čerpání čerstvé vody, přednostní plnění, okruhy vytápění, solární řízení stejně jako pro bivalentní funkci.... Nastavení teploty pro čerstvou vodu 0 Parametery Čerstvé teplé vody Par. čísl. FW00 FW0 FW0 Jméno Požadovaná teplota čerstvé vody ( C) Čas běhu cirkulace (0min) Čas stání cirkulace (0min) Popis Teplota čerstvé vody udává požadovanou teplotu pro čerpání teplé vody. Je možné nastavení v rozsahu od.00 C až po 0.00 C. Požadovaná teplota může být nastavena pomocí tlačítek s šipkami. Nová hodnota teploty se zadává pravým tlačítkem. Při doběhu je nastavena chybová hodnota.00 C. Upozornění: Teploty 0 C je možno dosáhnout pouze u tepelných čerpadel s chladivem Ra. Tento parametr udává dobu činnosti cirkulačního čerpadla (0-0 min). Tento parametr udává dobu přestávky činnosti cirkulačního čerpadla (0-0 min).... Nastavení teploty - přednostního ohřevu teplé vody Tyto parametry udávají bod zapnutí a vypnutí pro přednostní ohřev teplé vody. Nastavení teploty Parametry přednostního plnění (pouze u TERRA SW - BA/HGL Complete) Par. čísl. FW0 FW0 Jméno Maximální teplota prioritního plnění (0 C) Minimální teplota prioritního plnění ( C) Popis Tento parametr udává požadovanou teplotu (0 - C), při které je přednostní plnění ukončeno. (podmínka vypnutí) Tento parametr udává požadovanou teplotu (0-0 C), při které je přednostní plnění zahájeno. (podmínka zapnutí) Bod menu Teploty/Přednostní plnění se zobrazí pouze u čerpadla TERRA SW - BA/HGL Complete. NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

15 Nastavení teploty... Nastavení teploty topných okruhů Nastavitelné parametry pro teploty topných okruhů jsou řízeny podle konfigurace přístroje. Zobrazovány jsou relevantní nastavitelné parametry odpovídající konfiguraci přístroje. Parametery teplot topných okruhů Par. čísl.. HKx0 Jméno Pokojová teplota, normální topení ( C) Popis Teplota místnosti Normální topení může být nastavena v rozmezí.00 C až 0.00 C. Doba, po kterou bude teplota udržována závisí na daném topném programu. HKx0 Pokojová teplota, topení ECO ( C) Teplota místnosti při funkci Topení ECO udává teplotu mimo zvolené topné časy. Teplota místnosti Topení ECO může být nastavena v rozmezí 0.00 C až.00 C. HKx0 Hranice topení ( C) Pro směšované a neřízené topné okruhy je v uživatelském menu nastavitelná hranice topení, nad touto se topný provoz zastaví. Je-li dosaženo této venkovní teploty (průměrně přes C) není vyžadována žádné topení od topných okruhů. Nastavením 0 se hranice topení deaktivuje. HKx0 Faktor vlivu místnosti (.0 C) faktor vlivu místnosti ( ) udává, jak silně reaguje řízení na teplotu místnosti. Pokud je pokojový přístroj instalován v místnosti s vlivem jiných topných zařízení (např. kachlová kamna), měl by být nastaven malý podíl. Teplota místnosti, v které je instalován pokojový přístroj, ovlivňuje také vytápění ostatních místností. Poznámka: Parametr je zobrazen pouze při konfigurovném pokojovém přístroji. 0 HKx0 Topná křivka (.0) Strmostí topné křivky ( ) je dán vztah venkovní teploty a požadované vstupní teploty vody.,,,,, 0,, [ C] Čím je křivka ukazatele topení nastavena strmější, tím vyšší je vstupní teplota vody pro topení v zváslosti na venkonví teplotě stejně jako topné a chladící hranice. (Obr. Topná křivka viz str. ) 0, 0, 0, [ C] Nastavení teploty (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

16 . Allgemeine Beschreibung Nastavení teploty Parametry teplot topných okruhů Číslo par. HKx0 HKx Název Teplota místnosti Normální chlazení ( ) Teplota místnosti Chlazení ECO ( ) Popis Teplota místnosti při Normální chlazení může být nastavena v rozmezí.00 C až 0.00 C. Teplota místnosti při Chlazení ECO může být nastavena v rozmezí.00 C až 0.00 C (snížená teplota). HKx Proud chlazení ( ) Vstupní teplota vody okruhu chlazení může být nastavena mezi.00 C a 0.00 C. HKx Odstup od rosného bodu ( ) Udává minimální teplotní rozdíl mezi rosným bodem (prostorý senzor vlhkosti) a požadovanou vstupní teplotou vody. HKx0 Limit chlazení ( ) Pod touto vnější teplotou (stanovenou přes h) není již generován žádný požadavek na chlazení ze strany okruhu chlazení. HKx Doba připojení ( minut) Doba připojení ( 0 minut) udává dobu, po níž musí být vstupní teplota vody pod požadovanou vstupní teplotou K dokud není zapojeno tepelné čerpadlo. HSx Start ohřívání mazaniny Při nakonfigurovaném ohřívání mazaniny (Service) se zobrazuje parametr Start Ohřívání mazaniny. Přes tento parametr může být spuštěn program mazaniny jednorázově. Po ukončení programu mazaniny je tento parametr znouv zobrazen Určení teploty pomocí pokojového přístroje Přes pokojový přístroj lze předat okamžitou teplotu místnosti na regulaci navigátor. Pomocí regulačního kolečka je možná korektura teploty místnosti. Na přepínači režimů může být provedeno přepnutí mezi druhy režimu Vypnuto, Normální režim, ECOprovoz, Automatický provoz. Toto přepnutí je možné jak při chlazení, tak při ohřívání. přepínač režimů nástavné kolečko Nastavení teploty Při režimu chlazení se provádí stanovení rosného bodu pomocí senzoru pokojové vlhkosti v kombinaci s pokojovým přístrojem (na základě pokojové vlhkosti a teploty). Stanovením rosného bodu se docílá přizpůsobení vstupní teploty vody, které tak zabraňuje podkročení rosného bodu a tím možných vlhkostních poškození v provozu ochlazování. Aby se teplota rosného bodu neurčila chybně, musí se při režimu chlazení nastavovací kolečko na pokojovém přístroji nacházet v prostřední poloze. Při odcchylce polohy na kolečku hlásí regulace chybnou hodnotu pokojové teploty, což se může projevit při kontrole rosného bodu Pro správnou kontrolu rosného bodu musí být nastaveno nastavovací kolečko na pokojovém přístroji v kombinaci s vlhkostním čidlem nastaveno do střední polohy a nesmmí být posunuto. NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

17 Nastavení teploty... Nastavení teploty Solární režim Při použití regulace Navigator pro solární řízení se v hlavním menu zobrazí přídatné menu Solární regulace. V menu Solární regulace mohou být provedeny následující nastavení: Parametry Solární regulace (pouze pokud je přítomna solární regulace přes přídatnou solární základní desku. Par. č. Nazev Popis SC0 Solární komfort Hygienik (0%) Přes tento parametr lze nastavit klesnutí teploty Hygieniku pod požadovanou teplotu aníž by bylo teplo čerpáno z jiného tepelného zdroje než solární energie. Tím je možno lepší využití solární energie. Možnost nastavení v rozmezí 0 00% Nastavení 00% - Není připuštěn žádný pokles. Nastavení 0% - Je dovolen pokles až o % požadované teploty. Současně má parametr Solární komfort vliv na čas, po který pokles trvá. Nastavení 00% - hodiny Nastavení 0% - hodin 0 SC0 Solární komfort zásobník tepla (0%) Přes tento parametr lze nastavit pokles teploty tepelného zásobníku pod požadovanou teplotu, aníž by bylo vyžadováno jiného zdroje tepla než solární energie. Tím je možno lepší využití solární energie. Možnost nastavení v rozmezí 0 00% Nastavení 00% - Není připuštěn žádný pokles. Nastavení 0% - Je dovolen pokles až o 0% požadované teploty. SC00 SC00 SC00 maximální teplota Hygieniku (0 C) maximální teplota tepelného zásobníku (0 ) Požadovaná teplota bazénu ( ) Současně má parametr Solární komfort vliv na čas, po který pokles trvá. Nastavení 00% - hodiny Nastavení 0% - hodin Parametr (0 0 ) k omezení maximální teploty v Hygieniku. Parametr (0 0 ) k omezení maximální teploty v tepelném zásobníku. Pokud je přítomno vytápění bazénu přes solární zaříezní, je přes tento parametr konfigurována požadovaná teplota bazénu ( - ). Tento parametr se zobrazí pouze při nakonfigurovaném vytápění bazénu. Nastavení teploty (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

18 Nastavení teploty... Nastavení teploty Bivalence Nastavitelné parametry se řídí podle konfigurace stroje. Při konfiguraci Bivalence paralelně a bivalence alternativně je u tohoto bodu menu zobrazen bod bivalence. Při konfiguraci bivalnce paralelně/alternativně jsou zobrazeny dva body bivalence. 0 Bivalence paralelně: Pod touto teplotou je připojen. zdroj tepla, pokud tepelné čerpadlo již nedokáže udržet požadovanou plnící teplotu vody v tepelném okruhu. Bivalence alternativně: Pod touto teplotou běží již jen. zdroj tepla. Tepelné čerpadlo již není aktivováno. Parametry Bivalence Par. číslo Název Popis BV00 Bod bivalence (0 C) Při nastavení strategi Bivalence paralelně se pod touto teplotou (-0 C až do +0 aktuální venkovní teplota) připojí druhý zdroj tepla, pokud tepelné čerpadlo požadovanou vsupní teplotu tepelného teplotu (po určitou dobu) nedosáhne. Při nastavené strategii Bivalence alternativní již tepelné čerpadlo pod touto hodnotou není aktivní, tedy funguje pouze druhý zdroj tepla. BV00 Bod bivalence (-0 C) Při nastavené strategii Bivalence paralelní/alternativní není pod touto teplotou (-0 C až do +0 aktuální venkovní teplota) čerpadlo aktivní. Funguje použe druhý zdroj tepla.... Nastavení teploty Smart Grid Nastavení teploty Vstup Smart Grid umožňuje využívat výhodný proud popř. bezplatný proud z fotovoltaické zařízení. Tento výhodný/bezplatný proud je použit k přípravě teplé vody popř. převýšit topné zařízení. Parametry Smart Grid Par. číslo Název Popis PV00 Příprava teplé vody Pokud je tento parametr nastaven na Ano, provede tepelné čerpadlo (i mimo časů plnění teplé vody) plnění teplé vody, pokud jsou podmínky zapojení splněny. PV00 PV00 Převýšení zásobníku tepla (0.0 K) Převýšení vytápění podlahy Tento parametr (0.0K.0K) udává převýšení zásobníku tepla. Tento parametr (0.0K.0K) udává převýšení vytápění podlahy. NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

19 Nastavení teploty Topná křivka plnící teplota [ C] ,,, 0, 0,,,,,, venkovní teplota [ C] 0 Nastavení teploty (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

20 ..ANastavení časůne Besch.. Nastavení časů v hlavním menu Přes třetí bod v menu může být provedeno veškeré nastavení časů, které se týkají řízení.... Datum a čas V menu Časy může být nastaveno datum a čas. Pro nastavení je třeba v menu Časy zvolit bod Datum/čas. Pravým výběrovým tlačítkem se lze dostat do příslušného menu. 0 Pro provedení nastavení musí být v menu Datum a čas pravým výběrovým tlačítkem zvolena funkce změnit. Následně je možno pomocí tlačítek s šipkami změnit příšlušnou podbarvenou hodnotu. Pravým výběrovým tlačítkem se lze dostat k další hodnotě, která má být nastavena. Poté co byly všechny hodnoty zvoleny, může být nové nastavení provedeno pravým výběrovým tlačítkem. Změna mezi letním a zimním časem je řízením prováděna automaticky. Nastavení času 0 NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

21 Nastavení časů... Nastavení přednostního programu Přes nastavení času Přednostní program lze stanovit časy, ve kterých bude provedeno přednostní plnění zásobníku. Plnění zásobníku se přitom děje přednostně před ohřátím okruhů vytápění. Během přednostního plnění není topení při provozu s Hygienikem zásobováno teplem. Při použití přídatného nárazníkového zásobníku je zásobení okruhů vytápění během přednostního plnění zajištěno pomocí přídatného nárazníkového zásobníku dokud je v zásobníku dostatek tepla. Počet otáček plnícího čerpadla a tím také průtok přes kondensátor a HGL-výměník je při přednostním plnění natolik redukován, že je zásobník plněn opět s žádanou teplotou HGL (např. C) 0 Postup při nastavení času: Pro přednostní plnění může být pro každý den v týdnu zvolen libolovný počet časů. V bodě menu Přednostní program lze procházet mezi jednotlivými funkcemi pomoci levého výběrového tlačítka. Pomocí pravého výběrového tlačítka je možno zvolit požadovanou funkci. Poté co byl vybrán požadovaný den, zvolí se levým výběrovým tlačítkem funkce Zpracovat. Nastavení časů Pravým výběrovým tlačítkem lze poté nastavit čas na Aktivní (přednostní plnění) a Inaktivní (přednostní plnění neprobíhá). (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

22 . Allgemeine Beschreibung Nastavení časů Nastavení časů pomocí kurzoru: Pomocí pravého výběrového tlačítka lze aktivovat funkci Kurzor. Aktuální stav kurzoru je zobrazen přímo nad pravým tlačítkem výběru. 0 Pozice kurzoru kurzor může být volně bez účinku posouván podél časové lišty. Aktivní kurzor kurzor označí časové rozmezí pro přednostní plnění. Posunem kurzoru pomocí tlačítek s šipkami se podbarví tmavě sloupec nahoře. Inaktivní kurzor kurzor označuje časové rozmezí, v kterém neprobíhá přednostní plnění. Posunem kurzoru pomocí tlačítek s šipkami se sloupec nahoře podbarví světle. Časy pro aktivní popř. inaktivní mohou být nastaveny libovolně. Kopírování nastavení pro jiný den: Nastavení časů Nastevní mohou být kopírována na jiný den. K tomu musí být aktivní den, který má být kopírován. Levým výběrovým tlačítkem lze vybrat funkci Kopírovat a pomocí pravého výběrového tlačítka je tato funkce provedena. Následně je vybrán požadovaný den, do kterého má být nastavení kopírováno. Pomocí levého tlačítka výběru leze vybrat funkci Vložit a pomocí pravého tlačítka výběru je tato funkce provedena. Příkazem Vložit všechny může být nastavení zvoleného dne převzato pro všechny dny. NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

23 Nastavení času... Nastavení programu topného okruhu V menu Program topného okruhu X mohou být nastaveny časy pro provoz topných okruhů s nastavenými parametry. Pro každý topný okruh může být zvoleno až topných časů na den. Nastavení pro topné časy probíhá jako při popsaném nastavení pro časy programu přednostní provoz. Normal sloupec tmavý topný provoz, topení normální ECO sloupec světlý topný provoz na teplotu místnosti. topení ECO 0... Nastavení omezení ze strany dodavatele energie Pokud je nutno dodržet časy, po které je ze strany dodavatele energie omezen provoz, mohou tyto časy být nastaveny v menu Omezení ze strany dodavatele energie. Zadané časy omezení platí pro všechny dny. Časy mohou být nastaveny až k minimálnímu časovému rozestupu 0, h. Nastavení času (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

24 . Allgemeine Beschreibung Nastavení času... Redukce počtu otáček ventilátoru u vzduchového tepelného čerpadla TERRA CL Redukce počtu otáček může být nastavena u tepelných čerpadel typu TERRA CL. Přes funkci REdukce počtu otáček mohou být nastavney časy, v kterých je snížen počet otážek ventilátoru u odparníku. Snížený počet otáček je nastavena ve výrobě a může být změněn pouze zákaznickým servisem Nastavení časy cirkulace Při přítomnosti cirkulace, může být, pokud je v konfiguraci uvolněna, zadán časový program pro cirkulaci. Nastavení času Cirkulace užitkové vody může být u všch přístrojů TERRA HGL řízena pomocí Navigátoru. U přístrojů TERRA BA není regulace cirkulace možná! Výjimka: TERRA SW - BA/HGL Complete! Zde je možné zapojení cirkulačního čerpadla u HGL- BA-přístrojů, pokud výstup na regulaci není používán jako výstup pro souhrného hlášení závad! NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

25 .. Zapojení tepelného čerpadla do Internetu. My IDM Nabídka služeb IDM tepelná čerpadla s řízení navigátorem mohou být obsluhovány a kontrolovány ze Smartphonu popř. Notebooku/PC. K tomu je zapotřebí zapojení tepelného čerpadla k Internetu a také stažení Aplikací (App s) (App Store popř. Play Store) a registrace u IDM Energiesysteme GmbH. Zapojení tepelného čerpadla do sítě se provádí přes zdířku LAN X základní desky Navigátoru prostřednictvím síťového kabelu, do místní přípojky. Aby byl umožněn přístup k tepelnému čerpadlu přes App s Navigátoru, musí na regulaci navigatoru tepelného čerpadla být zadány Local IP, Subnetmask a Standardgateway. Nastavení dat je popsáno dále. Aplikace pro Navigátor může být stažena z App Store (IOS) popř. Play Store (Android). Zdířka LAN X na základní desce Navigátoru Síťový kabel nesmí být v žádném případě zapojen do jiné zdířky, jinak hroží zničení základní desky Navigátoru Žluté světélko LED () na zdířce svítí, jakmile existuje spojení k síti, Switch, Hub nebo další. 0 Zelené světélko LED () na zdířce bliká, jakmile probíhá výměna dat.t. MyIDM (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH MyIDM - Servisní platforma

26 MyIDM - nabídka služeb.. Konfigurace tepelného čerpadla V hlavním menu zvolte pomocí tlačítek s šipkami bod menu Informace a potvrďte pravým tlačítkem výběru (enter). Tlačítky s šipkami vybrat bod síťové nastavení a potvrdit pravým tlačítkem výběru (enter). Vybrat bod menu Information/Informace (enter). 0 Zobrazí se my IDM not connected, to znamená, že neexistuje žádné spojení k webové stránce My IDM! Aby bylo vytvořeno spojení, je nutno provést nastavení popsaná na následujících stránkách. MyIDM K vybudování spojení s webovou stránkou My IDM buď parametr DHCP (pouze možné u regulace Navigátorem.) nastavit na Ja, čímž je tepelné čerpadlo automaticky přiřazena síťová adresa (pokud na Routeru DHCP-server aktivován byl) nebo zvolit bod menu síťové nastavení (/ Netzwerkeinstellung ) (enter) a provést síťové nastavení ručně. MyIDM - Servisní platforma (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

27 MyIDM - nabídka služeb V tomto bodě menu nyní zadat Local IP, Subnetmask a Standardgaeway. K tomu zmáčknout pravé funkční tlačítko (změnit). Kurzor se objeví na prvním trojmístném čísle Local IP. Tlačítkami s šipkami (nahoru/dolů) nastavit první trojmístné číslo Local IP. Pravým funkčním tlačítkem ( ) přejít na další trojmístné číslo a toto opět nastavit pomocí tlačítek s šipkami (nahoru/dolů). Tento postup opakovat, než budou všechna trojmístná čísla nastavena. Po dosažení posledního trojmístného čísla pro STandardgaeway obsahuje pravé funkční tlačítko funkci uložit/speichern). Stisknutím pravého funkčního tlačítka jsou zadané adresy uloženy do paměti. 0 V tomto příkladu udané hodnoty pro Local IP, Subnetmask a Standardgateway jsou pouze příklady hodnot a nemusí odpovídat se skutečně požadovaným hodnotám přítomné sítě! MyIDM (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH MyIDM - Servisní platforma

28 MyIDM - Nabídka služeb K vybudování spojení s webovou stránkou myidm vybrat bod menu my IDM (enter). Parametr myidm nastavit na Ano/Ja a uložit do paměti pomocí pravého tlačítka výběru. Nyní tlačítkem FS vypnout a následně opět zapnout regulaci Navigátoru. (reboot) 0 ID myidm se zobrazí pod Informace/síťové nastavení/informace. Nyní provést registraci na webové stránce K tomu je nutno poznamenat si ID my IDM, která je požadována přo registraci! MyIDM MyIDM - Servisní platforma (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

29 MyIDM - Nabídka služeb.. Registrace K přístupu k různým aplikacím registrace pod je vyžadována Po zadání adresy (např. v prohlížeči Internet Explorer) se zobrazí myidm-úvodní stránka. Zde zvolit vlevo dole Registrace/Registrierung pro registraci. 0 Nyní zadat platnou ovou adresu, helso (skládající se z písmen, čísel a zvláštních znaků jako #$! atd.), jméno a příjmení, adresu a telefonní číslo (všechna pole jsou povinná). Kliknutím na Registrovat/Registrieren potvrďte zadané údaje. MyIDM Pokud jste zapomněli heslo zvolte jednoduše bod menu Zapomenuté heslo/passwort vergessen a zadejte nové heslo! (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH MyIDM - Servisní platforma

30 MyIDM - nabídka služeb Aby bylo přidáno tepelné čerpadlo IDM (samostané zařízení) vyberte bod menu Eigene Anlage hinzufügen/přidat samostatné zařízení. 0 Zadejte ID my IDM (viz regulace Navigátorem Informace/síťové nastavení/informace Information/Netzwerkeinstellung/Information ), sériové číslo (viz štítek), poštovní směrovací číslo (kde je umstěno zařízení) a jméno zařízení (max. 0 znaků). Potvrďte zadané údaje stisknutím Speichern/Uložit Zařízení bylo přidáno a zobrazí se pod Eigene Anlagen/Samostatná zařízení. Aktivaci zajistí IDM Energisysteme. MyIDM Jakmile proběhne aktivace ze strany IDM Energiesysteme GmbH, zobrazí se u Aktiviert/ aktivováno příspěvek ja/ano. Zadané údaje mohou být pod Optionen/Možnosti kdykoliv zpracovány (k tomu vybrat u Optionen/ Možnosti ikonku psaní a čtení) S Optionen/ Možnosti [ ] může být zařízení smazáno. 0 MyIDM - Servisní platforma (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

31 MyIDM - nabídka služeb Vybráním ikonky psaní-čtení (pod Optionen/ Možnosti ) mohou být pod bodem menu Übersicht/ Přehled provedeny změny jména zařízení popř. změna poštovního směrovacího čísla. Pod bodem menu Einstellungen/Nastavení může být např. přejmenován topný okruh. myidmcomplete může být aktivována pouze s uzavřenou smlouvou o údržbě. Pod bodem menu Rechte/Práva mohou být majitelem zařízení udělena oprávnění a noví uživatelé (Servis, instalatér topení, host, atd.), kteří mohou manipulovat se zařízením. K tomu vybrat Neuen Besitzer hinzufügen/přidat nového majitele a následně zadat ovou adresu tohoto uživatele (ten musí být registrován u myidm) a typ uživatele a dále kliknout na Hinzufügen/Přidat. 0 oprávnění pro jednotlivé typy uživatele jsou stanovena ze strany IDM Energiesysteme GmbH. Majitel zařízení může některým typům uživatele např. typu uživatele Gast/Host udělit/vymezit oprávnění. MyIDM Pod bodem menu FileCenter mohou být nahrána data (Logfiles). (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH MyIDM - Servisní platforma

32 myidm - nabídka služeb Pod bodem menu SMART APP S může být stažena aplikace pro Smartphone popř. Smart Navigator (Remote control software/software dálkového ovládání). 0 Při výběru Android popř. ios jsme navagováni k stáhnutí aplikace pro Android popř. aplikace pro iphone. Výběrem Windows může být stažen Smart Navigator (Remote control software/software dálkového ovládání). MyIDM MyIDM - Servisní platforma (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

33 MyIDM - Nabídka služeb.. Obsluha přes Smartphone Po stažení aplikace pro Smartphony z App Store popř. Play Store může být aplikace otevřena ve Smartphonu. Vstup (Login) je možný pomocí přístupových dat ( ová adresa a heslo), které byly zadány při registraci myidm (muselo proběhnout zpřístupnění ze strany IDM Energiesysteme). U malých displejů Smartphonu se mohou vyskytnou problémy se zobrazením. Zvolit odpovídající zařízení. Může se zobrazit i více zařízení, v závislosti na tom, kolik zařízení určitý uživatel (Service) založil. 0 Na ploše obslhuy může být nyní vybrán podle konfigurace zařízení a zpřístupnění (ze strany IDM Energiesysteme) požadovaný bod menu (Systemübersicht/přehled systému, Hygienik (Hygienik) atd.) Bodem Menu Anlage wechseln/změnit zařízení lze přejít k jinému zaříezní, založenému uživatelem. MyIDM (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH MyIDM - Servisní platforma

34 MyIDM - nabídka služeb V bodě menu Systemübersicht/Přehled systému se zobrazí aktuální venkovní teplota, teplota zásobníku tepla, množství tepla stejně jako aktuální režim provozu (stav). Režim provozu systému (Auto znamená automatický provoz) může být změněn výběrem ikoncy se symbolem tužky. 0 V bodě menu Hygienik se zobrazí teplota Hygieniku (teplé vody) a teploty zásobníku tepla. MyIDM V bodě menu Heizkreisläufe/topné okruhy se zobrazí požadovaná pokojová teplota, aktuální pokojová teplota a plnící teplota vody daného topného okruhu stejně jako aktuální režim provozu (stav). Požadovaná pokojová teplota a režim systému mohou být změněny výběrem ikonky se symbolem tužky. MyIDM - Servisní platforma (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

35 MyIDM - Nabídka služeb V bodě menu Solaranlage/solární zařízení se zobrazí teplota sběrníku, čerpací solární teplota stejně jako aktuální modus provozu (stav). Režim provozu solárního zařízení může být změněn vybráním ikonky se symbolem tužky. V bodě menu Verlauf/Průběh se zobrazí teploty systému a jejich grafické znázornění. Časové rozmezí jejich záznamu je nastavitelné. h... hodiny T... Den T... Dny W... Týden 0 V bodě menu Verlauf jsou zobrazeny teploty topných okruhů a jejich grafické znázornění. Časové rozmezí jejich záznamu je nastavitelné. h... hodiny T... Den T... Dny W... Týden MyIDM (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH MyIDM - Servisní platforma

36 MyIDM - Nabídka služeb V bodě menu Verlauf jsou zobrazeny teploty Solar a jejich grafické znázornění. Časové rozmezí jejich záznamu je nastavitelné h... hodiny T... Den T... Dny W... Týden V bodě menu Navigátor je možná obsluha Navigátoru. (mohou být změněna nastavení). 0 Na úroveň servisu symbol nářadí může postoupit pouze zákaznický servis školený IDM- Energiesysteme. MyIDM Bodem menu Logout/odhlášení je opuštěna plocha aplikace a uživatel se dostane opět k Loginu/ přihlášení. MyIDM - Servisní platforma (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

37 . Informace.. Informace přes hlavní menu V čtvrtém bodě hlavního menu lze získat informace o stavu zařízení.... Vstupy/Výstupy Přes menu Eingänge/Ausgänge(Vstupy/Výstupy) lze získat informace o stavu veškerých vstupů (čidla, digitální vstupy) i výstupů (analogové výstupy, digitální výstupy). Zjištění informací o stavu může být užitečné při uvedení do provozu i při odstraňování závad. 0 Zjištění informací Vstupy/výstupy Par. č. Název Popis - čidla aktuální teplota daných čidel v C - digitální vstupy Stav digitálních vstupů (O open/offen/otevřeno, C closed/geschlossen/zavřeno) - analogové výstupy Ukazatel napětí na výstupech (0-0V), ukazatel Ansteuerung v % - digitální výstupy Stav (Aus/Vyp Ein/Zap) - spojení Bus zde se zobrazí aktuální stav součástí kaskád CAN-Bus.... Informace o systému V menu Informace o systému jsou zobrazeny aktuální sofware verze stejně jako celkové časy v hodinách pro jednotlivé režimy, časy topných stupňů a implusy jednotlivých topných stupňů, které byly tepelným čerpadlem provedeny. Informace (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

38 . Allgemeine Beschreibung Informace... Počítač množství tepla V bodě menu Počítač množství tepla může při instalovaném průtokovém měřiši být zjištěn topný a chladící výkon v [kw]. Dále je zobrazen momentální výkon WP-Vorlauf a HGL-Vorlauf ve [W]. U solárních zařízení (s instalovaným průtokovým měřičem), které jsou řízeny přes Navigátor, je zobrazeno také tepelné množství solárního zařízení. I U TERRA SW - BA/HGL Complete je množství tepla (založeno na založeném poli stroje) přes kalkulátor tepla integrovaný v Navigátoru! Zabudování průbotkových měřičů není u těchto zařízení nutné. U solárních zařízení musí být instalován průtokový měřič k určení množství tepla GSM-Modul Přes menu GSM-Modul je zobrazen aktuální stav a kvalita signálu antény GSM. U GSM-Modulu mohou být uložena tři čísla mobilních telefonů, které v případě poruchy obdrží zprávy prostřednictvím SMS (viz návod k použití GSM-Modul). Pokud není GSM-Modul instalován, je u SMS Modul Ready uvedeno Nein/Ne. Parametr SimCard State udává aktuální stav SimCard. Při správném provozu je zobrazen SimCard State. Informace 0... zahájení... SimCard není vložena... SimCard vložena... SimCard připravena... SimCard porucha... PIN OK - zahájení... vyžádání PINu není deaktivováno Než je SimCard použita, musí být přes mobilní telefon deaktivováno vyžádání PIN kodu. NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

39 Informace... Síťová nastavení Před menu Netzwerkeinstellungen/síťová nastavení mohou týt získány informace o síťových spojeních. Spojení se serverem myidm je zobrazeno v dalším menu Information/Informace.... Kaskádovité zařízení Přes menu Kaskadenanlage/kaskadovité zařízení může být zjištěn stav jednotlivých stupňů. Bod menu Kaskadenanlage/kaskádovité zřízení se zobrazí jenom při konfigurovné kaskádě. Počt procent udává, kolik procent pro je požadováno pro daný provoz Reset Přes menu Resetdaten/Reset lze vynulovat počítadlo množství tepla. Informace (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

40 .. Závadyne Beschreibung.. Zobrazení závad v hlavním menu Pokud dojde k závadě, zobrazí se na displeji hlášení o závadě. Pomocí levého talčítka výběru se dostaneme do menu Störung/Závady, kde se zobrazí podrobnější popis závady. 0 Závady Poruchy čídla závada č. Název 00 Venkovní čidlo (B) zkrat Beschreibung 0 přerušení 0 Čidlo vstupní teploty tepelného zkrat 0 čerpadla (B) přerušení 0 Čidlo vstupu HGL (B) zkrat 0 přerušení 0 Čidlo zdroje tepla (B) zkrat 0 přerušení 0 Čidlo zásobníku tepla (B) zkrat 0 přerušení 0 Čidlo zásobníku chladu (B0) zkrat přerušení Čidlo Hygieniku (B) zkrat přerušení Čidlo stanice čerstvé vody (B) zkrat přerušení Čidlo vstupu topného okruhu A (B) zkrat přerušení Čidlo vstupu topného okruhu B (B) zkrat přerušení 0 Čidlo místnosti topného okruhu A (B) zkrat přerušení Čidlo místnosti topného okruhu B (B) zkrat přerušení Čidlo horkého plynu (B) zkrat přerušení Čidlo vlhkosti v místnosti (B) zkrat přerušení 0 NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

41 Závady Poruchy čídla Závada č. Název popis Čidlo nízkého tlaku (B) zkrat přerušení 0 Čidlo plnící teploty zkrat topného okruhu C (B) přerušení Čidlo plnící teploty zkrat topného okruhu D (B) přerušení Čidlo teploty místnosti zkrat topného okruhu C (B) přerušení Čidlo teploty místnosti zkrat topného okruhu D (B) přerušení Čidlo vstupní teploty zkrat topného okruhu E (B) přerušení 0 Čidlo vstupní teploty zkrat topného okruhu F (B) přerušení Čidlo vstupní teploty zkrat topného okruhu G (B) přerušení Čidlo teploty místnosti zkrat topného okruhu E (B) přerušení Čidlo teploty místnosti zkrat topného okruhu F (B) přerušení Čidlo teploty místnosti zkrat topného okruhu G (B) přerušení 0 Čidlo výparníku (B) zkrat přerušení Kurzschluss přerušení Zprostředkovatel sacího tlaku (B) Čidlo solárního kolektoru (B) zkrat přerušení Čidlo solárního plnění (B) zkrat přerušení Čidlo výstupní teploty zkrat solárního kolektoru (B) přerušení 0 Čidlo solární reference zdroje zkrat tepla (B) přerušení Čidlo nasávání vzduchu (B) zkrat přerušení Čidlo výměníku vzduchu (B) zkrat přerušení Čidlo diferenční(b) zkrat přerušení Čidlo diferentní teploty (B) zkrat přerušení 0 Závady (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

42 . Allgemeine Beschreibung Závady 0 Závady zařízení Závada č. Název 00 Vstup tepelného čerpadla, maximální teplota 0 Vstup tepelného čerpadla, minimální teplota. popis Vstupní teplota tepelného čerpadla je nad nastavenou maximální teplotou. Vstupní teplota tepelného čerpadla je pod nastavenou minimální teplotou. 0 Porucha nízkého tlaku. Kontrola nízkého tlaku vypnula tepelné čerpadlo (méně než třikrát za hodin). 0 Zablokování poruchy nízkého tlaku. Kontrola nízkého tlaku vypnula tepelné čerpadlo (více než třikrát za hodin). Tepelné čerpadlo již není aktivní. Při výskytu poruchy 0 smí být odblokování provedenopouze jednou! 0 Porucha vysokého tlaku Kontrola vysokého tlaku vypnula tepelné čerpadlo (méně než třikrát za hodin). 0 Zabolokování poruchy vysokého tlaku. Kontrola vysokého tlaku vypnula tepelné čerpadlo (více než třikrát za hodin). Tepelné čerpadlo není aktivní. 0 Kontrola proudění. Vypínač proudění u zařízení s podzemní vodou vypnul tepelné čerpadlo (méně než třikrát za hodin). 0 Zablokování proudění. Vypínač proudění u zařízení s podzemní vodou vypnul tepelné čerpadlo (více než třikrát za hodin). Tepelné čerpadlo není aktivní. 0 Omezovač porucha softstarteru viz LED Porucha Omezovač přítoku proudu (<krát za hodin. Druh poruchy se zobrazí na Omezovač přítoku proudu. 0 Omezovač přítoku proudu - x in h Porucha Omezovač přítoku proudu (>/=-krát za hodin). Tepelné čerpadlo není aktivní. 00 Motorová ochrana Ochrana motoru pumpy tepelného zdroje byla spuštěna (<-krát během hodin). 0 Ochrana motoru pumpy tepelného zdroje během hodin. Ochrana motoru čerpadla tepelného zdroje byla spuštěna (>/=- krát během hodin.) Tepelné čerpadlo není aktivní 0 Maximální čas tání překročen. Maximální čas tání byl překročen. 0 Minimální teplota? (kondenzátoru) podkročena. Tepelné čerpadlo bylo vypnuto z důvodu podkorčení minimální teploty? (kondenzátoru). 0 Porucha ventilátoru. Řízení ventilátoru zjistilo funkční chybu. 0 Minimální zásobní teplota pro odtání překročena (jen u TERRA SL Při zásobní teplotě pod 0 C je odtání zablokováno. Při zásobní teplotě pod 0 C je odtání přesrušeno. Závady 0 Přehřátí topné tyče. Bezpečnostní termostat topné tyče byl aktivován. 0 Plnící čerpadlo. Bylo aktivováno čidlo hlášení závad plnícího čerpadlo. 00 Aktivován hlídač rosného bodu. Požadovaná plnící teplota v chladícím provozu bude zvednuta o K. 0 Hlídač rosného bodu permanentně aktivován. Funkce je hlídačem rosného bodu zablokována. 00 Teplota zdroje tepla. Naměřená teplota vycházející ze zdroje tepla je pod minimální teplotou zdroje tepla. 0 Varování teplota zdroje tepla. Teplota vycházející ze zdroje tepla dosahuje kritické hodnoty minimální teploty zdroje tepla + K. 0 Ochrana vinutí Ochrana vinutí kompresoru byla aktivována (<-krát během hodin ) 0 Zablokování ochrany vinutí Ochrana vinutí kompresoru byla aktivována (>/=-krát během hodin). Tepelné čerpadlo není aktivní. NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

43 Závady Porucha zařízení Závada č. Název Popis 00 Porucha modulu EIB/KNX Není napojen EIB-KNX modul na základní desku Navigátoru nebo není EIB-KNX modul programován. Toto hlášení o závadě se zobrazí 0 sekund po zvolení parametru EIB-KNX modulu. (Čas instalace) 0 Omezovač přítoku proudu viz LED Porucha Omezovač přítoku proudu druhého kompresoru (>/= krát během hodin). Druh závady se zobrazí na Omezovač přítoku prouduu. 0 Omezovač přítoku proudu - během hodin. 00/0 Maximální teplota kolektoru. (Jen u solární regulace) 0/ Maximální teplota Hygieniku. (jen u solární regulace) 0/ Maximální teplota tepelného zásobníku. (jen u solární regulace) 0/ Maximální teplota zdroje tepla. (jen u solární regulace) Porucha Omezovač přítoku proudu druhého kompresoru (>/= krát během hodin). Tepelné čerpadlo není aktivní. Maximáílní teplota kolektoru byla překročena. Závada bude při podkročení opět automaticky resetována. Maximáílní teplota Hygieniku byla překročena. Závada bude při podkročení opět automaticky resetována. Maximáílní teplota tepelného zásobníku byla překročena. Závada bude při podkročení opět automaticky resetována. Maximáílní teplota zdroje tepla byla překročena. Závada bude při podkročení opět automaticky resetována. 0/ Solární modul nepřítomen Není přítomna popř. je narušena komunikace mezi základní a solární deskou (přes CAN-Bus) při nakonfigurované solární regulaci. 00 Master nenalezen. Master-přístoj nebyl od Slave-přístroje nalezen. 0 Centrální jednotka není online Deska A (TERRA MAX) nebyla rozpoznána. 00 Hranice výkonu dosažena (jen u TERRA CL) U TERRA CL tepelných čerpadel je u proovzu mimo hranice výkonu tepelné čerpadlo vypnuto. Porucha nízkého tlaku. Kontrola nízkého tlaku (TERRA MAX druhý kompresor) vypnula tepelné čerpadlo (<-krát během hodin). Porucha nízkého tlaku, zablokování. Kontrola nízkého tlaku (TERRA MAX druhý kompresor) vypnula tepelné čerpadlo (>/=-krát během hodin). Tepelné čerpadlo není aktivní. Porucha vysokého tlaku. Kontrola vysokého tlaku (TERRA MAX druhý kompresor) vypnula tepelné čerpadlo (<-krát během hodin). Porucha vysokého tlaku, zablokování. Kontrola vysokého tlaku (TERRA MAX druhý kompresor) vypnula tepelné čerpadlo (>/=-krát během hodin). Tepelné čerpadlo není aktivní. 0 Maximální teplota kolektoru (jen u solární regulace) Maximální teplota Hygieniku (jen u solární regulace) Maximální teplota taktovacího zásobníku (jen u solární regulace) Maximální teplota zdroje tepla (jen u solární regulace) Maximální teplota kolektoru byla překročena. Závada bude při podkročení automaticky resetována. Maximální teplota Hygieniku byla překročena. Závada bude při podkročení automaticky resetována. Maximální teplota nárazníkubyla překročena. Závada bude při podkročení automaticky resetována. Maximální teplota zdroje tepla byla překročena. Závada bude při podkročení automaticky resetována. Není přítomen solární modul Žádná, popř. porušení komunikace mezi základní a solární deskou (přes CAN-Bus) při nakonfigurované solární regulaci. 0 Závady Pokud dojde k závadě tlakového vypínače nebo teplotního relé několikrát za sebou, zavolejte prosím Váš zákaznický servis! Abyste předešli škodám na tepelném čerpadle, smí být stroj po výskytu závady 0 (zablokování nízkého tlaku) maximálně odblokován! Telefon zákaznickéh servisu: (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

44 Vždy zde pro Vás Centrála IDM v Matrei ve východním Tirolsku. IDM ENERGIESYSTEME GMBH Seblas A- Matrei in Ost tirol Telefon +(0). - 0 Telefax +(0). - Váš IDM partner NOS VPŘED* DIE ENERGI EFAM I L I E IDM-servisní technik IDM-Akademie uvedení do provozu údržba Servis na místě. Naši technici servisu rádi pomůžou na místě. Osobu, na kterou se můžete obrátit ve vašem regioně s kontaktními údaji se dozvíte na naší webové strnáce: Praktické znalosti pro prodej a techniku. Obsáhlá nabídka seminářů pro odborníky u IDM-ENERGIEFAMILIE je Vám k dispozici kdykoliv na naší webové stránce: Budeme rádi, pokud se přihlásíte. IDM ENERGIESYSTEME GMBH Matrei i. Osttirol 0.0. Změny a chyby jsou vyhrazeny.

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Funkční modul FM444 - napojení alternativního zdroje tepla

Funkční modul FM444 - napojení alternativního zdroje tepla Krátký popis Funkční modul FM444 - napojení alternativního zdroje tepla Možnosti použití: Funkční modul FM444 dovoluje napojení jednoho alternativního zdroje tepla a/nebo akumulačního zásobníku do managementu,

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více