TERRA HGL /BA NAVIGATOR 1.0. Technická dokumentace Návod k obsluze. s aplikací. Tepelná čerpadla s technologií teplé čerstvé vody.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERRA HGL /BA NAVIGATOR 1.0. Technická dokumentace Návod k obsluze. s aplikací. Tepelná čerpadla s technologií teplé čerstvé vody."

Transkript

1 Technická dokumentace Návod k obsluze TERRA HGL /BA s aplikací NAVIGATOR.0 Ausgabe 0/0/ 00 Rev. - Originální návod Tepelná čerpadla s technologií teplé čerstvé vody www. i dm- e n e rg i e.com

2 . Allgemeine Beschreibung Obsah 0 Pokyny k provozu. Popis.. Všeobecné informace.. Regulace HGL-Technologie přes Navigátor.. Složení systému regulace přes Navigátor. Obsluha.. Obsluha přes obslužnou jednotku.. Symboly v hlavním menu.. Symboly v statusové liště. Režimy 0.. Režimy v hlavním menu 0. Nastavení teploty.. Nastavení teploty v hlavním menu. Nastavení času 0.. Nastavení času v hlavním menu 0. MYIDM - nabídka služeb.. Zapojení tepelného čerpadla do sítě Internet.. Konfigurace tepelného čerpadla.. Registrace.. Obsluha přes Smartphone. INFORMACE.. Informace v hlavním menu. ZÁVADY 0.. Hlášení závad v hlavním menu 0 Inhalt Všeobecné pokyny pro provoz tepelného čerpadla Všeobecné pokyny pro instalaci (sestavení) tepelného čerpadla.. Důležité pokyny pro instalaci (sestavení) a provoz tepelného čerpadla. Tyto pokyny musí být bezpodmínečně dodrženy! Místo pro telefonní číslo zákaznického servisu Změny technologie a designu jsou vyhrazeny! P Pokyny k použití NAV.0

3 Tepelná čerpadla TERRA smí být instalována pouze kompetentními odborníky a uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze pracovníci zákaznického servisu, kteří jsou k tomu firmou IDM Energiesysteme GmbH vyškoleni. Servis a opravy smí být stejně tak prováděny pouze pracovníky zákaznického servisu, kteří jsou k tomu vyškoleni firmou IDM Energiesysteme GmbH. Zapnutí a vypnutí zařízení: Zapnutí a vypnutí zařízení se provádí - i v nouzovém případě - hlavním vypínačem nahoře na tepelném čerpadle popř. u tepelných čerpadel TERRA CL hlavním vypínačem na sundané řídící skříni. Bezpečný provoz není možný, pokud přístroj - vykazuje zjevné poškození - již nefunguje - opakovaně udává hlášení o závadě V tomto případě je nutno přístroj vyřadit z provozu, zajistit proti nezáměrnému uvedení do provozu a informovat zákaznický servis. V případě závady se tepelné čerpadlo automaticky vypne. Na displeji řízení Navigátor se objeví hlášení závady (viz. kapitola ). Hlavní vypínač TERRA SW Hlavní vypínač TERRA CL Chladivo: použité chladivol: návod k obsluze R0C Ra R0A Nikdy nesmí být, ani při případných nutných opravách, použito žádné jiné Chladivo! Chladivo - plnící hmotnost kg Maximální provozní tlak: // bar Bezpečnostní pokyny pro chladivo: Rychlé odpaření chladícího prostředku může způsobit omrzliny! Páry chladících prostředků jsou těžší než vzduch a mohou vytlačením vzdušného kyslíku vést k udušení, proto je v případě poruchy nutno zajistit dostatečné větrání místnotí, kde je zařízení vystaveno. Opatření první pomoci Všeobecné pokyny: Při stavu bezvědomí uvést do stabilizované polohy a vyhledat pomoc lékaře. Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte do úst! Při nepravidelném dýchaní nebo zástavě dechu zahájit umělé dýchání. Při přetrvávajících obtížích vyhledat lékaře. Vdechnutí: Vyjít na čerstvý vzduch. Postižené osobě zajistit teplo a klid. Může být nutné umělé dýchání a/nebo podání kyslíku. Kontakt s pokožkou: Smýt teplou vodou. Znečištěné, namočené obločení okamžitě svléct. Zasažení očí: Důkladně vypláchnout velkým množstvím vody, také pod očními víčky. Konsultovat s lékařem. Odstraněním částí konstrukce může vzniknout nebezpečí úrazu proudem a kontaktu s horkými povrchy! 0 Návod k obsluze (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH Pokyny k provozu NAV.0

4 . Allgemeine Beschreibung Návod k obsluze TERRA CL Pozor, nebezpečí zhomždění radiálním ventilátorem! Pozor, nebezpečí říznutí radiálním ventilátorem! Pozor velmi nízká teplota na některých součástech Pozor zařízení je pod tlakem! 0 Pozor horké povrchy, např. kompresor potrubí Pozor součásti s vysokou teplotou! (Např. potrubí, deskové tepelné výměníky)) Pozor vysoké napětí na elektronických součástech! Vypnout hlavní spínač před otevřením konstrukce! Návod k obsluze Upevňovací svorky na krycí panely pevně utáhnout imbusovým klíčem! Utáhnout svorky Pokyny k obsluze NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

5 .Popis.. Všeobecně informace Zakoupením tohoto zařízení jste se rozhodli pro moderní a hospodárné tepelné zařízení. Stále probíhající kontroly kvality a vylepšování stejně jako funkční zkoušky v dílně Vám zaručují technicky bezchybný přístroj. Pročtětě si prosím tyto podklady pozorně. Obsahují důležité pokyny pro bezpečný a šetrný provoz Vašeho zařízení... Hlučnost Tepelná čerpadla TERRA pracují na základě své konstrukce velice tiše. Přesto je důležité, aby místonost se zařízením byla umístěna pokud možno mimo obyvatelné prostory, kde by zvuk mohl obtěžovat a byla opatřena dveřmi, které mohou být dobře uzavřeny.... Vysoušení staveb/vyhřívání podlahy Tepelné čerpadlo není určeno pro zvýšenou potřebu tepla při vysoušení staveb popř. vytápění podlahy. Ta musí být v případě potřeby pokryta dalšími přístroji na stavbě.... Servis a údržba Pravidelná údržba stejně jako přezkoušení a péče všech důležitých součástí zařízení zaručuje dlouhodobě bezpečný a šetrný provoz zařízení. Doporučujeme k tomu uzavřít smlouvu o údržbě s příslušným zákaznickým servisem IDM. Dle Směrnice Evropské Unie /00 je pro tepelná čerpadla, která obsahují více než kg chladiva předepsána každoroční kontrola!... Čištění V případě potřeby může být tepelné čerpadlo TERRA čištěno vlhkým hadrem. Používání čistících prostředků se nedoporučuje. U vzduchových tepelných čerpadel musí být Lamely výparníku vzduchového tepelného výměníku v případě potřeby očíštěna od od nečistot (např. listí, ). Čištění pomocí vysokotlakového čističe je nepřípustné! Prosím dodržujte přesně tyto bezpečnostní pokyny, abyste zamezili nebezpečí škod pro lidi a cennosti!... Práce na přístroji Sestavení, první uvedení do provozu, inspekce, údržba a opravy smí být prováděny pouze autorizovaným odborným personálem! Tepelná čerpadla smí být instalována pouze kompetentními odborníky a smí být uvedena do provozu jen zákaznickým servisem vyškoleným k tomu firmou IDM Energiesysteme GmbH. Při práci na tepelném čerpadle je nutno čerpadlo vypojit od sítě napětí a zajistit proti opětovnému zapojení. Při práci na čerpadle je nutno dodržovat všechny bezpečnostní pokyny v odpovídající dokumentaci, nálepky na čerpadle samotném a všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.... Při nebezpečí Okamžitě vypojit zařízení z napěťové sítě, např. na samostatném jističi nebo na hlavním spínači. Při požáru použít vhodný hasící přístroj. 0 Všeobecné informace (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH Pokyny k provozu NAV.0

6 . Allgemeine Beschreibung Všeobecný popis... Únik chladiva Tepelné čerpadlo je naplněno nejedovatým a nehořlavým chladivem. V případě poškození ovšem může chladívo uniknout a tím může dojít k vytlačení kyslíku. Při kontaktu s otevřeným ohněm mohou navíc rozkladem vznikat škodlivé látky. Proto je při úniku chladíva (zápachu) nutno okamžitě opustit místnost a zavřít dveře a informovat zákaznický servis!... Vestavba přídavných součástí Vestavění přídavných součástí, které nebyly s přístrojem vyzkoušeny, může negativně ovlivnit funkci. Na škody vzniklé tímto způsobem se nevztahuje žádná záruka ani ručení... Schéma systému regulace Navigator Řízení přes Navigator se skládá z centrální jednotky a obslužného přístroje. Navíc mohou být dle potřeby připojeny interní modul pro rozšíření o dva směšované okruhy. Stejně jako externí modul rozšíření pro další tři směšované okruhy. Centrální jednotka disponuje dále rozhraním pro modul GSM, EIB/KNX-modul, přípojení k LAN, modul solárního řízení stejně jako modul krokového motoru. Přes slot pro SD kartu, přímo na centrální jednotce, existuje možnost provést vyhodnocení přes Logfile Podmínky místnosti na vystavení zařízení - dostatečné větrání - zajištění proti silnému prášení - zajištění proti trvalé vysoké vlhkosti vzduchu - zajištění proti mrazu.. Řízení HGL-Technologie pomocí systému Navigator Následující popis funkce platí pro tepelná čerpadla IDM typu TERRA HGL se zabudovaným tepelným výměníkem na bázi horkého plynu a s řízením Navigator. U zařízení s přídatnými elektrickými tepelnými prvky (např. trubicové kolektory, elektrická topná tyč, ) mohou v závislosti na způsobu provozu vznikat přídatné náklady na elektrickou energii. Jako spojující kabel mezi obslužným dílem a hlavní deskou smí být použit pouze kabel, který byl dodán společně s ostatními součástmi. Odstavení obslužné části není možné! Všeobecné informace Předpokladem pro správnou funkci řízení je správná práce pracovníků při výstavbě topení a elektrikáře, stejně jako uvedení řízení do provozu dle předpisů IDM-vyškoleným servisním technikem. Pokyny k provozu NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

7 . Obsluha.. Obsluha přes obslužnou jednotku Tepelné čerpadlo se uvádí do provozu hlavním spínačem. Po spuštění hlavního vypínače se regulace Navigátor automaticky nastartuje. F Pomocí tlačítka F může být zařízení vypnuto popř. opět zapnuto. U již nakonfigurovaných zařízení se objeví po zahájení Hlavní menu na LCD-displeji. Obsluha řídícím systémem Navigátor je možná přes obslužný přístroj. Obslužný přístroj umožňuje jednoduché ovládání přes menu pomocí tlačítek NAVIGATOR.0 Obě tlačítka s šipkami umožňují výběr mezi jednotlivými body menu. Aktuálně vybraný symbol je vyznačen černým pozadím. F Pomocí tlačítek výběru vlevo a vpravo od tlačítek se šipkami může být vykonán příkaz, který je zobrazený nahoře na LCDdispleji a je vyznačen černým pozadím. F 0 F Tlačítko F slouží k přepínání zobrazení statusu na pravém okraji displeje. Zobrazení statusu jsou podrobněji popsány dále... Symboly v hlavním menu V hlavním menu je symbolicky znázorněno dalších menu. Pomocí tlačítek s šipkami mohou být vybrány symboly jednotlivých menu. Tato menu jsou podrobněji popsána v dalším díle. Obsluha Na zobrazení statusu na pravém okraji displeje je znázorněn status tepelného čerpadla. Tlačítkem F můžeme přepínat mezi jednotlivými statusy HK (tepelný okruh), Info, Systém a Solar. (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH Pokyny k provozu NAV.0

8 . Allgemeine Beschreibung Obsluha.. Symboly v statusové liště Lišta Info aktuální venkovní teplota Průměrná venkovní teplota Na liště statusu Info je zobrazena aktuální teplota na venkovní čidle. Průměrná venkovní teplota je zjištěna za určitý čas (standartně h). Dále je zobrazen aktuální čas a datum. Aktuální čas Aktuální datum 0 Lišta System Teplota zásobníku topné vody teplota zásobníku chladné vody, teplota zásobníku Teplé vody, výstupní teplota tepelného čer. teplota zdroje tepla Tepelné čerpadlo v přednostním ohřevu kompresor (,,) v běhu Na liště statusu Systém jsou zobrazeny teploty zásobníku topné vody, zásobníku chladné vody, zásobníku teplé vody, vstupní teplota tepelného čerpadla a teplota zdroje tepla. Kompresor udává v případě kaskádově zapojených zařízení počet kompresorů v provozu. Lišta Topný okruh HK (Heizkreis) Požadovaní teplota v místnosti Aktuální teplota v místnosti nebo Status Místnostního termostatu Požadovaná vstupní teplota Aktuální vstupní teplota Topný okruh v provozu Na liště statusu: Topný okruh jsou uvedeny nejdůležitější údaje jednotlivých topných okruhů. Pro každý topný okruh se zobrazí vlastní lišta. V záhlaví lišty je uvedeno, v kterém topném okruhu se právě nacházíme. Údaje o teplotě jsou zobrazeny jenom pro ty přístroje, které jsou konfigurované na úrovni odborníků.) Lišta Solar Obsluha Teplota soláru Okamžitý výkon Solární status V případě integrovaného slunečního zařízení se zobrazí přídatná lišta statusu pro sluneční provoz. Na liště statusu Solar je zobrazena aktuální teplota panelů, aktuální výkon slunečního zařízení a aktuální stav provozu. Pokyny pro obsluhu NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

9 obsluha Popis symbolů q Provoz podle časového programu Termostat otevřen čerp.top.okruhu vypnuto Čerp.topného okruhu zapnuto Směšovač otvírá q Termostat uzavřen čerp.top.okruhu zapnuto Směšovač zavírá Zařízení/topný okruh/solární zařízení v provozu Zařízení/Solární systém v přednostním provozu Funkce Party - aktivována Funkce dovolená aktivní Topný okruh trvale v komfortním režimu Symbol chladícího režimu HDO aktivováno Topný okruh v ECO režimu Kompresor běží Externí požadavek na teplou vodu X externí požadavek aktivován natápění podlah aktivní odtávání Kompresor běží 0 souhrný signál zónových ventilů bez požada. Provoz - vypnuto Souhrný signál zónových ventilů, požadavek přítomen Vyhřívání bazénu solární systémem aktivní Regenerace zdroje tepla přes solární systém aktivní Ruční provoz obsluha (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

10 . Allgemeine Režimy provozu Beschreibung.. Režimy provozu v hlavním menu 0 Přes menu Režimy provozu mohou být zadány parametry pro jednotlivé topné okruhy. Pro dostání se do menu Režimy provozu musí být zvolen v hlavním menu pomocí tlačítek s šipkami symbol pro režimy provozu. Jakmile je symbol podbarven černě, může být pomocí pravého výběrového tlačítka vybrán příslušný program. V menu Režimy provozu mohou být vybrány režimy provozu zařízení nebo také jednotlivých topných okruhů. Tlačítka s šipkami umožňují výběr mezi jednotlivými body menu. Vpravo od funkce provozu je vždy zobrazen právě zvolený stav. (např. Režim provozu Systém - automatický). Aby bylo možné nastavení, musí být žádaný bod menu (např. Režim provozu Systém) podbarven černě. Pravým výběrovým tlačítkem lze proniknout do příslušného menu. Levým výběrovým tlačítkem se lze přes příkaz zpět vrátit do nadřezeného menu. Podle parametrů tepelného čerpadla jsou v menu režimů provozu znázorněny pouze používané topné okruhy. Režimy provozu 0 NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

11 ... Režim provozu Systém Režimprovozu provozupetriebsarten V menu pro provozní režim Systém lze volit mezi funkcemi Vypnuto, Automatický provoz, Teplá voda a jednorázové plnění teplé vody. Standartně je nastavena funkce: Automatický provoz. Mezi jednotlivými režimy lze volit prostřednictvím tlačítek s šipkami Parametry Režimu provozu Systém Čísl.para. Jméno Popis PROGO Vypnuto Tepelné čerpadlo není v provozu, s výjimkou ochrany proti mrazu a solární funkce, které jsou aktivní. PROGO Automatik Tepelné čerpadlo běží v topném provozu dle nastavených časů topení. PROGO Teplá voda Tepelné čerpadlo běží pro plnění zásobníku bez topného provozu. PROGO Jednorázové plnění teplé vody Tepelné čerpadlo provede jednorázové naplnění zásobníku. Po skončení plnění zásobníku pokračuje tepelné čerpadlo v předchozím režimu.... Program Dovolená V menu program Dovolená může být nastaven doba (datum), po kterou ohřevné a chladící okruhy fungují v ECOrežimu. Během této doby je probíhá normální plnění zásobníku. Po uběhnutí nastaveného programu Dovolená jsou všechny spotřebiče opět spravovány podle časovhé programu. 0 Prostřednictvím pravého výběrového tlačítka a tlačítek s šipkami může být nastaveno datum pro program Dovolená. PO ukončení nastavení se datum uloží do paměti popmocí pravého výběrového tlačítka.... Funkce Párty Až do zadaného konečného data/času jsou všechny spotřebiče řízeny v normálním provozu. Režim provozu Nastavení se provádí pomocí pravého výběrového tlačítka a tlačítek s šipkami. Po ukončení nastavení je datum a čas uložen do paměti pomocí pravého výběrového tlačítka. Funkce Párty je aktivní pouze tehdy, když jednotlivé topné a chladící okruhy jsou nastaveny na Automatický provoz (časový program).. (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

12 . Allgemeine Beschreibung Režimy provozu... Režim provozu Okruh vytápění Všechny okruhy vytápění s parametry jsou znázorněny v menu provozních režimů. Mezi režimy pro jednotlivé okruhy vytápění se přechází pomocí tlačítek s šipkami. Parametry provozu okruhu vytápění Par.čís. Jméno Popis HK..0 Vypnuto Okruh vytápění není aktivní s výjimkou funkce ochrany proti mrazu, která je aktivní. HK..0 Časový program Topný okruh běží v nastavených časech vyhřívání pro žádanou teplotu místnosti na den. Pro okruh vytápění mohou být nastaveny čtyři časy vytápění denně. HK..0 Normal Topný okruh je stále provozován pro nastavenou pokojovou teplotu Normální topení. HK..0 Eco Okruh vytápění je provozován s nastavenou pokojovou teplotou ECO. HK..0 Manuální vytápění Vnější teplota pro výpočet jednotlivých okruhů je nahrazen teplotou C. 0 HK..0 Manuální chlazení Jednotlivé okruhy topení jsou provozovány pro nastavenou chladící teplotu, nezávisle na hranici topení a chlazení. Při funkci ochrany proti mrazu jsou čerpadla okruhů vytápění při podkročení vnější teploty ochrany proti mrazu zapnuty a provozovány s teplotou vody vstupního okruhu.... Režim Solár Při solárním řízení přes regulaci Navigator se mezi provozními režimy objevuje režim Solar..... Solární režim s výměníkem tepla Režimy provozu U TERRA SW - BA/HGL C je standartně možná jednoduchá solární regulace (regulace diferenční teploty). Není zapotřebí dodatečná solární základní deska. Parametry provozního režimu Solár (pouze u TERRA SW - BA/HGL Complete) Par.číslo. Jméno Popis SC00 Automatický provoz Při nastavení Automatiky se automaticky provede solární ohřev. SC00 Hygienik Při nastavení Hygienik je solární plnění využito výhradně pro systémový zásobník. NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

13 Režimy provozu.... Solární provoz rozděleného napájení Prostřednictvím doplňkové solární základní desky je možné rozdělit solární plnění, které probíhá pomocí deskového tepelného výměníku. Doplňková základní deska musí být spojena s hlavní deskou regulace Navigator pomocí kabelu CAN- Bus. Parametry solárního provozu Par. čísl. Jméno Popis SC00 Automatický provoz Nastavením na Automatiku je prováděno automaticky prostřednictvím strojové konfigurace, která se řídí prioritou funkcí. SC00 Hygienik Při nastavení funkce Hygienik se solární plnění užívá výhradně pro Hygienik. SC00 Zásobník tepla Při nastavení Zásobník tepla je solární plnění používano pouze pro plnění zásobníku tepla. SC00 Hygienik + zásobník tepla Při nastavení Hygienik a Zásobník tepla je solární plnění používáno pro Hygienik a pro plnění zásobníku tepla. SC00 Zdroj tepla/bazén Při nastavení Zdroj tepla/bazén je solární čerpání používáno výlučně pro napájení solárního okruhu zdroje tepla nebo k vyhřívání bazénu. 0 Režimy provozu (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

14 . Allgemeine Nastavení teploty Beschreibung.. Natavení teploty přes hlavní menu Přes druhý bod v hlavním menu mohou být nastaveny teploty pro čerpání čerstvé vody, přednostní plnění, okruhy vytápění, solární řízení stejně jako pro bivalentní funkci.... Nastavení teploty pro čerstvou vodu 0 Parametery Čerstvé teplé vody Par. čísl. FW00 FW0 FW0 Jméno Požadovaná teplota čerstvé vody ( C) Čas běhu cirkulace (0min) Čas stání cirkulace (0min) Popis Teplota čerstvé vody udává požadovanou teplotu pro čerpání teplé vody. Je možné nastavení v rozsahu od.00 C až po 0.00 C. Požadovaná teplota může být nastavena pomocí tlačítek s šipkami. Nová hodnota teploty se zadává pravým tlačítkem. Při doběhu je nastavena chybová hodnota.00 C. Upozornění: Teploty 0 C je možno dosáhnout pouze u tepelných čerpadel s chladivem Ra. Tento parametr udává dobu činnosti cirkulačního čerpadla (0-0 min). Tento parametr udává dobu přestávky činnosti cirkulačního čerpadla (0-0 min).... Nastavení teploty - přednostního ohřevu teplé vody Tyto parametry udávají bod zapnutí a vypnutí pro přednostní ohřev teplé vody. Nastavení teploty Parametry přednostního plnění (pouze u TERRA SW - BA/HGL Complete) Par. čísl. FW0 FW0 Jméno Maximální teplota prioritního plnění (0 C) Minimální teplota prioritního plnění ( C) Popis Tento parametr udává požadovanou teplotu (0 - C), při které je přednostní plnění ukončeno. (podmínka vypnutí) Tento parametr udává požadovanou teplotu (0-0 C), při které je přednostní plnění zahájeno. (podmínka zapnutí) Bod menu Teploty/Přednostní plnění se zobrazí pouze u čerpadla TERRA SW - BA/HGL Complete. NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

15 Nastavení teploty... Nastavení teploty topných okruhů Nastavitelné parametry pro teploty topných okruhů jsou řízeny podle konfigurace přístroje. Zobrazovány jsou relevantní nastavitelné parametry odpovídající konfiguraci přístroje. Parametery teplot topných okruhů Par. čísl.. HKx0 Jméno Pokojová teplota, normální topení ( C) Popis Teplota místnosti Normální topení může být nastavena v rozmezí.00 C až 0.00 C. Doba, po kterou bude teplota udržována závisí na daném topném programu. HKx0 Pokojová teplota, topení ECO ( C) Teplota místnosti při funkci Topení ECO udává teplotu mimo zvolené topné časy. Teplota místnosti Topení ECO může být nastavena v rozmezí 0.00 C až.00 C. HKx0 Hranice topení ( C) Pro směšované a neřízené topné okruhy je v uživatelském menu nastavitelná hranice topení, nad touto se topný provoz zastaví. Je-li dosaženo této venkovní teploty (průměrně přes C) není vyžadována žádné topení od topných okruhů. Nastavením 0 se hranice topení deaktivuje. HKx0 Faktor vlivu místnosti (.0 C) faktor vlivu místnosti ( ) udává, jak silně reaguje řízení na teplotu místnosti. Pokud je pokojový přístroj instalován v místnosti s vlivem jiných topných zařízení (např. kachlová kamna), měl by být nastaven malý podíl. Teplota místnosti, v které je instalován pokojový přístroj, ovlivňuje také vytápění ostatních místností. Poznámka: Parametr je zobrazen pouze při konfigurovném pokojovém přístroji. 0 HKx0 Topná křivka (.0) Strmostí topné křivky ( ) je dán vztah venkovní teploty a požadované vstupní teploty vody.,,,,, 0,, [ C] Čím je křivka ukazatele topení nastavena strmější, tím vyšší je vstupní teplota vody pro topení v zváslosti na venkonví teplotě stejně jako topné a chladící hranice. (Obr. Topná křivka viz str. ) 0, 0, 0, [ C] Nastavení teploty (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

16 . Allgemeine Beschreibung Nastavení teploty Parametry teplot topných okruhů Číslo par. HKx0 HKx Název Teplota místnosti Normální chlazení ( ) Teplota místnosti Chlazení ECO ( ) Popis Teplota místnosti při Normální chlazení může být nastavena v rozmezí.00 C až 0.00 C. Teplota místnosti při Chlazení ECO může být nastavena v rozmezí.00 C až 0.00 C (snížená teplota). HKx Proud chlazení ( ) Vstupní teplota vody okruhu chlazení může být nastavena mezi.00 C a 0.00 C. HKx Odstup od rosného bodu ( ) Udává minimální teplotní rozdíl mezi rosným bodem (prostorý senzor vlhkosti) a požadovanou vstupní teplotou vody. HKx0 Limit chlazení ( ) Pod touto vnější teplotou (stanovenou přes h) není již generován žádný požadavek na chlazení ze strany okruhu chlazení. HKx Doba připojení ( minut) Doba připojení ( 0 minut) udává dobu, po níž musí být vstupní teplota vody pod požadovanou vstupní teplotou K dokud není zapojeno tepelné čerpadlo. HSx Start ohřívání mazaniny Při nakonfigurovaném ohřívání mazaniny (Service) se zobrazuje parametr Start Ohřívání mazaniny. Přes tento parametr může být spuštěn program mazaniny jednorázově. Po ukončení programu mazaniny je tento parametr znouv zobrazen Určení teploty pomocí pokojového přístroje Přes pokojový přístroj lze předat okamžitou teplotu místnosti na regulaci navigátor. Pomocí regulačního kolečka je možná korektura teploty místnosti. Na přepínači režimů může být provedeno přepnutí mezi druhy režimu Vypnuto, Normální režim, ECOprovoz, Automatický provoz. Toto přepnutí je možné jak při chlazení, tak při ohřívání. přepínač režimů nástavné kolečko Nastavení teploty Při režimu chlazení se provádí stanovení rosného bodu pomocí senzoru pokojové vlhkosti v kombinaci s pokojovým přístrojem (na základě pokojové vlhkosti a teploty). Stanovením rosného bodu se docílá přizpůsobení vstupní teploty vody, které tak zabraňuje podkročení rosného bodu a tím možných vlhkostních poškození v provozu ochlazování. Aby se teplota rosného bodu neurčila chybně, musí se při režimu chlazení nastavovací kolečko na pokojovém přístroji nacházet v prostřední poloze. Při odcchylce polohy na kolečku hlásí regulace chybnou hodnotu pokojové teploty, což se může projevit při kontrole rosného bodu Pro správnou kontrolu rosného bodu musí být nastaveno nastavovací kolečko na pokojovém přístroji v kombinaci s vlhkostním čidlem nastaveno do střední polohy a nesmmí být posunuto. NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

17 Nastavení teploty... Nastavení teploty Solární režim Při použití regulace Navigator pro solární řízení se v hlavním menu zobrazí přídatné menu Solární regulace. V menu Solární regulace mohou být provedeny následující nastavení: Parametry Solární regulace (pouze pokud je přítomna solární regulace přes přídatnou solární základní desku. Par. č. Nazev Popis SC0 Solární komfort Hygienik (0%) Přes tento parametr lze nastavit klesnutí teploty Hygieniku pod požadovanou teplotu aníž by bylo teplo čerpáno z jiného tepelného zdroje než solární energie. Tím je možno lepší využití solární energie. Možnost nastavení v rozmezí 0 00% Nastavení 00% - Není připuštěn žádný pokles. Nastavení 0% - Je dovolen pokles až o % požadované teploty. Současně má parametr Solární komfort vliv na čas, po který pokles trvá. Nastavení 00% - hodiny Nastavení 0% - hodin 0 SC0 Solární komfort zásobník tepla (0%) Přes tento parametr lze nastavit pokles teploty tepelného zásobníku pod požadovanou teplotu, aníž by bylo vyžadováno jiného zdroje tepla než solární energie. Tím je možno lepší využití solární energie. Možnost nastavení v rozmezí 0 00% Nastavení 00% - Není připuštěn žádný pokles. Nastavení 0% - Je dovolen pokles až o 0% požadované teploty. SC00 SC00 SC00 maximální teplota Hygieniku (0 C) maximální teplota tepelného zásobníku (0 ) Požadovaná teplota bazénu ( ) Současně má parametr Solární komfort vliv na čas, po který pokles trvá. Nastavení 00% - hodiny Nastavení 0% - hodin Parametr (0 0 ) k omezení maximální teploty v Hygieniku. Parametr (0 0 ) k omezení maximální teploty v tepelném zásobníku. Pokud je přítomno vytápění bazénu přes solární zaříezní, je přes tento parametr konfigurována požadovaná teplota bazénu ( - ). Tento parametr se zobrazí pouze při nakonfigurovaném vytápění bazénu. Nastavení teploty (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

18 Nastavení teploty... Nastavení teploty Bivalence Nastavitelné parametry se řídí podle konfigurace stroje. Při konfiguraci Bivalence paralelně a bivalence alternativně je u tohoto bodu menu zobrazen bod bivalence. Při konfiguraci bivalnce paralelně/alternativně jsou zobrazeny dva body bivalence. 0 Bivalence paralelně: Pod touto teplotou je připojen. zdroj tepla, pokud tepelné čerpadlo již nedokáže udržet požadovanou plnící teplotu vody v tepelném okruhu. Bivalence alternativně: Pod touto teplotou běží již jen. zdroj tepla. Tepelné čerpadlo již není aktivováno. Parametry Bivalence Par. číslo Název Popis BV00 Bod bivalence (0 C) Při nastavení strategi Bivalence paralelně se pod touto teplotou (-0 C až do +0 aktuální venkovní teplota) připojí druhý zdroj tepla, pokud tepelné čerpadlo požadovanou vsupní teplotu tepelného teplotu (po určitou dobu) nedosáhne. Při nastavené strategii Bivalence alternativní již tepelné čerpadlo pod touto hodnotou není aktivní, tedy funguje pouze druhý zdroj tepla. BV00 Bod bivalence (-0 C) Při nastavené strategii Bivalence paralelní/alternativní není pod touto teplotou (-0 C až do +0 aktuální venkovní teplota) čerpadlo aktivní. Funguje použe druhý zdroj tepla.... Nastavení teploty Smart Grid Nastavení teploty Vstup Smart Grid umožňuje využívat výhodný proud popř. bezplatný proud z fotovoltaické zařízení. Tento výhodný/bezplatný proud je použit k přípravě teplé vody popř. převýšit topné zařízení. Parametry Smart Grid Par. číslo Název Popis PV00 Příprava teplé vody Pokud je tento parametr nastaven na Ano, provede tepelné čerpadlo (i mimo časů plnění teplé vody) plnění teplé vody, pokud jsou podmínky zapojení splněny. PV00 PV00 Převýšení zásobníku tepla (0.0 K) Převýšení vytápění podlahy Tento parametr (0.0K.0K) udává převýšení zásobníku tepla. Tento parametr (0.0K.0K) udává převýšení vytápění podlahy. NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

19 Nastavení teploty Topná křivka plnící teplota [ C] ,,, 0, 0,,,,,, venkovní teplota [ C] 0 Nastavení teploty (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

20 ..ANastavení časůne Besch.. Nastavení časů v hlavním menu Přes třetí bod v menu může být provedeno veškeré nastavení časů, které se týkají řízení.... Datum a čas V menu Časy může být nastaveno datum a čas. Pro nastavení je třeba v menu Časy zvolit bod Datum/čas. Pravým výběrovým tlačítkem se lze dostat do příslušného menu. 0 Pro provedení nastavení musí být v menu Datum a čas pravým výběrovým tlačítkem zvolena funkce změnit. Následně je možno pomocí tlačítek s šipkami změnit příšlušnou podbarvenou hodnotu. Pravým výběrovým tlačítkem se lze dostat k další hodnotě, která má být nastavena. Poté co byly všechny hodnoty zvoleny, může být nové nastavení provedeno pravým výběrovým tlačítkem. Změna mezi letním a zimním časem je řízením prováděna automaticky. Nastavení času 0 NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

21 Nastavení časů... Nastavení přednostního programu Přes nastavení času Přednostní program lze stanovit časy, ve kterých bude provedeno přednostní plnění zásobníku. Plnění zásobníku se přitom děje přednostně před ohřátím okruhů vytápění. Během přednostního plnění není topení při provozu s Hygienikem zásobováno teplem. Při použití přídatného nárazníkového zásobníku je zásobení okruhů vytápění během přednostního plnění zajištěno pomocí přídatného nárazníkového zásobníku dokud je v zásobníku dostatek tepla. Počet otáček plnícího čerpadla a tím také průtok přes kondensátor a HGL-výměník je při přednostním plnění natolik redukován, že je zásobník plněn opět s žádanou teplotou HGL (např. C) 0 Postup při nastavení času: Pro přednostní plnění může být pro každý den v týdnu zvolen libolovný počet časů. V bodě menu Přednostní program lze procházet mezi jednotlivými funkcemi pomoci levého výběrového tlačítka. Pomocí pravého výběrového tlačítka je možno zvolit požadovanou funkci. Poté co byl vybrán požadovaný den, zvolí se levým výběrovým tlačítkem funkce Zpracovat. Nastavení časů Pravým výběrovým tlačítkem lze poté nastavit čas na Aktivní (přednostní plnění) a Inaktivní (přednostní plnění neprobíhá). (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

22 . Allgemeine Beschreibung Nastavení časů Nastavení časů pomocí kurzoru: Pomocí pravého výběrového tlačítka lze aktivovat funkci Kurzor. Aktuální stav kurzoru je zobrazen přímo nad pravým tlačítkem výběru. 0 Pozice kurzoru kurzor může být volně bez účinku posouván podél časové lišty. Aktivní kurzor kurzor označí časové rozmezí pro přednostní plnění. Posunem kurzoru pomocí tlačítek s šipkami se podbarví tmavě sloupec nahoře. Inaktivní kurzor kurzor označuje časové rozmezí, v kterém neprobíhá přednostní plnění. Posunem kurzoru pomocí tlačítek s šipkami se sloupec nahoře podbarví světle. Časy pro aktivní popř. inaktivní mohou být nastaveny libovolně. Kopírování nastavení pro jiný den: Nastavení časů Nastevní mohou být kopírována na jiný den. K tomu musí být aktivní den, který má být kopírován. Levým výběrovým tlačítkem lze vybrat funkci Kopírovat a pomocí pravého výběrového tlačítka je tato funkce provedena. Následně je vybrán požadovaný den, do kterého má být nastavení kopírováno. Pomocí levého tlačítka výběru leze vybrat funkci Vložit a pomocí pravého tlačítka výběru je tato funkce provedena. Příkazem Vložit všechny může být nastavení zvoleného dne převzato pro všechny dny. NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

23 Nastavení času... Nastavení programu topného okruhu V menu Program topného okruhu X mohou být nastaveny časy pro provoz topných okruhů s nastavenými parametry. Pro každý topný okruh může být zvoleno až topných časů na den. Nastavení pro topné časy probíhá jako při popsaném nastavení pro časy programu přednostní provoz. Normal sloupec tmavý topný provoz, topení normální ECO sloupec světlý topný provoz na teplotu místnosti. topení ECO 0... Nastavení omezení ze strany dodavatele energie Pokud je nutno dodržet časy, po které je ze strany dodavatele energie omezen provoz, mohou tyto časy být nastaveny v menu Omezení ze strany dodavatele energie. Zadané časy omezení platí pro všechny dny. Časy mohou být nastaveny až k minimálnímu časovému rozestupu 0, h. Nastavení času (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

24 . Allgemeine Beschreibung Nastavení času... Redukce počtu otáček ventilátoru u vzduchového tepelného čerpadla TERRA CL Redukce počtu otáček může být nastavena u tepelných čerpadel typu TERRA CL. Přes funkci REdukce počtu otáček mohou být nastavney časy, v kterých je snížen počet otážek ventilátoru u odparníku. Snížený počet otáček je nastavena ve výrobě a může být změněn pouze zákaznickým servisem Nastavení časy cirkulace Při přítomnosti cirkulace, může být, pokud je v konfiguraci uvolněna, zadán časový program pro cirkulaci. Nastavení času Cirkulace užitkové vody může být u všch přístrojů TERRA HGL řízena pomocí Navigátoru. U přístrojů TERRA BA není regulace cirkulace možná! Výjimka: TERRA SW - BA/HGL Complete! Zde je možné zapojení cirkulačního čerpadla u HGL- BA-přístrojů, pokud výstup na regulaci není používán jako výstup pro souhrného hlášení závad! NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

25 .. Zapojení tepelného čerpadla do Internetu. My IDM Nabídka služeb IDM tepelná čerpadla s řízení navigátorem mohou být obsluhovány a kontrolovány ze Smartphonu popř. Notebooku/PC. K tomu je zapotřebí zapojení tepelného čerpadla k Internetu a také stažení Aplikací (App s) (App Store popř. Play Store) a registrace u IDM Energiesysteme GmbH. Zapojení tepelného čerpadla do sítě se provádí přes zdířku LAN X základní desky Navigátoru prostřednictvím síťového kabelu, do místní přípojky. Aby byl umožněn přístup k tepelnému čerpadlu přes App s Navigátoru, musí na regulaci navigatoru tepelného čerpadla být zadány Local IP, Subnetmask a Standardgateway. Nastavení dat je popsáno dále. Aplikace pro Navigátor může být stažena z App Store (IOS) popř. Play Store (Android). Zdířka LAN X na základní desce Navigátoru Síťový kabel nesmí být v žádném případě zapojen do jiné zdířky, jinak hroží zničení základní desky Navigátoru Žluté světélko LED () na zdířce svítí, jakmile existuje spojení k síti, Switch, Hub nebo další. 0 Zelené světélko LED () na zdířce bliká, jakmile probíhá výměna dat.t. MyIDM (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH MyIDM - Servisní platforma

26 MyIDM - nabídka služeb.. Konfigurace tepelného čerpadla V hlavním menu zvolte pomocí tlačítek s šipkami bod menu Informace a potvrďte pravým tlačítkem výběru (enter). Tlačítky s šipkami vybrat bod síťové nastavení a potvrdit pravým tlačítkem výběru (enter). Vybrat bod menu Information/Informace (enter). 0 Zobrazí se my IDM not connected, to znamená, že neexistuje žádné spojení k webové stránce My IDM! Aby bylo vytvořeno spojení, je nutno provést nastavení popsaná na následujících stránkách. MyIDM K vybudování spojení s webovou stránkou My IDM buď parametr DHCP (pouze možné u regulace Navigátorem.) nastavit na Ja, čímž je tepelné čerpadlo automaticky přiřazena síťová adresa (pokud na Routeru DHCP-server aktivován byl) nebo zvolit bod menu síťové nastavení (/ Netzwerkeinstellung ) (enter) a provést síťové nastavení ručně. MyIDM - Servisní platforma (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

27 MyIDM - nabídka služeb V tomto bodě menu nyní zadat Local IP, Subnetmask a Standardgaeway. K tomu zmáčknout pravé funkční tlačítko (změnit). Kurzor se objeví na prvním trojmístném čísle Local IP. Tlačítkami s šipkami (nahoru/dolů) nastavit první trojmístné číslo Local IP. Pravým funkčním tlačítkem ( ) přejít na další trojmístné číslo a toto opět nastavit pomocí tlačítek s šipkami (nahoru/dolů). Tento postup opakovat, než budou všechna trojmístná čísla nastavena. Po dosažení posledního trojmístného čísla pro STandardgaeway obsahuje pravé funkční tlačítko funkci uložit/speichern). Stisknutím pravého funkčního tlačítka jsou zadané adresy uloženy do paměti. 0 V tomto příkladu udané hodnoty pro Local IP, Subnetmask a Standardgateway jsou pouze příklady hodnot a nemusí odpovídat se skutečně požadovaným hodnotám přítomné sítě! MyIDM (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH MyIDM - Servisní platforma

28 MyIDM - Nabídka služeb K vybudování spojení s webovou stránkou myidm vybrat bod menu my IDM (enter). Parametr myidm nastavit na Ano/Ja a uložit do paměti pomocí pravého tlačítka výběru. Nyní tlačítkem FS vypnout a následně opět zapnout regulaci Navigátoru. (reboot) 0 ID myidm se zobrazí pod Informace/síťové nastavení/informace. Nyní provést registraci na webové stránce K tomu je nutno poznamenat si ID my IDM, která je požadována přo registraci! MyIDM MyIDM - Servisní platforma (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

29 MyIDM - Nabídka služeb.. Registrace K přístupu k různým aplikacím registrace pod je vyžadována Po zadání adresy (např. v prohlížeči Internet Explorer) se zobrazí myidm-úvodní stránka. Zde zvolit vlevo dole Registrace/Registrierung pro registraci. 0 Nyní zadat platnou ovou adresu, helso (skládající se z písmen, čísel a zvláštních znaků jako #$! atd.), jméno a příjmení, adresu a telefonní číslo (všechna pole jsou povinná). Kliknutím na Registrovat/Registrieren potvrďte zadané údaje. MyIDM Pokud jste zapomněli heslo zvolte jednoduše bod menu Zapomenuté heslo/passwort vergessen a zadejte nové heslo! (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH MyIDM - Servisní platforma

30 MyIDM - nabídka služeb Aby bylo přidáno tepelné čerpadlo IDM (samostané zařízení) vyberte bod menu Eigene Anlage hinzufügen/přidat samostatné zařízení. 0 Zadejte ID my IDM (viz regulace Navigátorem Informace/síťové nastavení/informace Information/Netzwerkeinstellung/Information ), sériové číslo (viz štítek), poštovní směrovací číslo (kde je umstěno zařízení) a jméno zařízení (max. 0 znaků). Potvrďte zadané údaje stisknutím Speichern/Uložit Zařízení bylo přidáno a zobrazí se pod Eigene Anlagen/Samostatná zařízení. Aktivaci zajistí IDM Energisysteme. MyIDM Jakmile proběhne aktivace ze strany IDM Energiesysteme GmbH, zobrazí se u Aktiviert/ aktivováno příspěvek ja/ano. Zadané údaje mohou být pod Optionen/Možnosti kdykoliv zpracovány (k tomu vybrat u Optionen/ Možnosti ikonku psaní a čtení) S Optionen/ Možnosti [ ] může být zařízení smazáno. 0 MyIDM - Servisní platforma (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

31 MyIDM - nabídka služeb Vybráním ikonky psaní-čtení (pod Optionen/ Možnosti ) mohou být pod bodem menu Übersicht/ Přehled provedeny změny jména zařízení popř. změna poštovního směrovacího čísla. Pod bodem menu Einstellungen/Nastavení může být např. přejmenován topný okruh. myidmcomplete může být aktivována pouze s uzavřenou smlouvou o údržbě. Pod bodem menu Rechte/Práva mohou být majitelem zařízení udělena oprávnění a noví uživatelé (Servis, instalatér topení, host, atd.), kteří mohou manipulovat se zařízením. K tomu vybrat Neuen Besitzer hinzufügen/přidat nového majitele a následně zadat ovou adresu tohoto uživatele (ten musí být registrován u myidm) a typ uživatele a dále kliknout na Hinzufügen/Přidat. 0 oprávnění pro jednotlivé typy uživatele jsou stanovena ze strany IDM Energiesysteme GmbH. Majitel zařízení může některým typům uživatele např. typu uživatele Gast/Host udělit/vymezit oprávnění. MyIDM Pod bodem menu FileCenter mohou být nahrána data (Logfiles). (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH MyIDM - Servisní platforma

32 myidm - nabídka služeb Pod bodem menu SMART APP S může být stažena aplikace pro Smartphone popř. Smart Navigator (Remote control software/software dálkového ovládání). 0 Při výběru Android popř. ios jsme navagováni k stáhnutí aplikace pro Android popř. aplikace pro iphone. Výběrem Windows může být stažen Smart Navigator (Remote control software/software dálkového ovládání). MyIDM MyIDM - Servisní platforma (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

33 MyIDM - Nabídka služeb.. Obsluha přes Smartphone Po stažení aplikace pro Smartphony z App Store popř. Play Store může být aplikace otevřena ve Smartphonu. Vstup (Login) je možný pomocí přístupových dat ( ová adresa a heslo), které byly zadány při registraci myidm (muselo proběhnout zpřístupnění ze strany IDM Energiesysteme). U malých displejů Smartphonu se mohou vyskytnou problémy se zobrazením. Zvolit odpovídající zařízení. Může se zobrazit i více zařízení, v závislosti na tom, kolik zařízení určitý uživatel (Service) založil. 0 Na ploše obslhuy může být nyní vybrán podle konfigurace zařízení a zpřístupnění (ze strany IDM Energiesysteme) požadovaný bod menu (Systemübersicht/přehled systému, Hygienik (Hygienik) atd.) Bodem Menu Anlage wechseln/změnit zařízení lze přejít k jinému zaříezní, založenému uživatelem. MyIDM (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH MyIDM - Servisní platforma

34 MyIDM - nabídka služeb V bodě menu Systemübersicht/Přehled systému se zobrazí aktuální venkovní teplota, teplota zásobníku tepla, množství tepla stejně jako aktuální režim provozu (stav). Režim provozu systému (Auto znamená automatický provoz) může být změněn výběrem ikoncy se symbolem tužky. 0 V bodě menu Hygienik se zobrazí teplota Hygieniku (teplé vody) a teploty zásobníku tepla. MyIDM V bodě menu Heizkreisläufe/topné okruhy se zobrazí požadovaná pokojová teplota, aktuální pokojová teplota a plnící teplota vody daného topného okruhu stejně jako aktuální režim provozu (stav). Požadovaná pokojová teplota a režim systému mohou být změněny výběrem ikonky se symbolem tužky. MyIDM - Servisní platforma (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

35 MyIDM - Nabídka služeb V bodě menu Solaranlage/solární zařízení se zobrazí teplota sběrníku, čerpací solární teplota stejně jako aktuální modus provozu (stav). Režim provozu solárního zařízení může být změněn vybráním ikonky se symbolem tužky. V bodě menu Verlauf/Průběh se zobrazí teploty systému a jejich grafické znázornění. Časové rozmezí jejich záznamu je nastavitelné. h... hodiny T... Den T... Dny W... Týden 0 V bodě menu Verlauf jsou zobrazeny teploty topných okruhů a jejich grafické znázornění. Časové rozmezí jejich záznamu je nastavitelné. h... hodiny T... Den T... Dny W... Týden MyIDM (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH MyIDM - Servisní platforma

36 MyIDM - Nabídka služeb V bodě menu Verlauf jsou zobrazeny teploty Solar a jejich grafické znázornění. Časové rozmezí jejich záznamu je nastavitelné h... hodiny T... Den T... Dny W... Týden V bodě menu Navigátor je možná obsluha Navigátoru. (mohou být změněna nastavení). 0 Na úroveň servisu symbol nářadí může postoupit pouze zákaznický servis školený IDM- Energiesysteme. MyIDM Bodem menu Logout/odhlášení je opuštěna plocha aplikace a uživatel se dostane opět k Loginu/ přihlášení. MyIDM - Servisní platforma (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

37 . Informace.. Informace přes hlavní menu V čtvrtém bodě hlavního menu lze získat informace o stavu zařízení.... Vstupy/Výstupy Přes menu Eingänge/Ausgänge(Vstupy/Výstupy) lze získat informace o stavu veškerých vstupů (čidla, digitální vstupy) i výstupů (analogové výstupy, digitální výstupy). Zjištění informací o stavu může být užitečné při uvedení do provozu i při odstraňování závad. 0 Zjištění informací Vstupy/výstupy Par. č. Název Popis - čidla aktuální teplota daných čidel v C - digitální vstupy Stav digitálních vstupů (O open/offen/otevřeno, C closed/geschlossen/zavřeno) - analogové výstupy Ukazatel napětí na výstupech (0-0V), ukazatel Ansteuerung v % - digitální výstupy Stav (Aus/Vyp Ein/Zap) - spojení Bus zde se zobrazí aktuální stav součástí kaskád CAN-Bus.... Informace o systému V menu Informace o systému jsou zobrazeny aktuální sofware verze stejně jako celkové časy v hodinách pro jednotlivé režimy, časy topných stupňů a implusy jednotlivých topných stupňů, které byly tepelným čerpadlem provedeny. Informace (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

38 . Allgemeine Beschreibung Informace... Počítač množství tepla V bodě menu Počítač množství tepla může při instalovaném průtokovém měřiši být zjištěn topný a chladící výkon v [kw]. Dále je zobrazen momentální výkon WP-Vorlauf a HGL-Vorlauf ve [W]. U solárních zařízení (s instalovaným průtokovým měřičem), které jsou řízeny přes Navigátor, je zobrazeno také tepelné množství solárního zařízení. I U TERRA SW - BA/HGL Complete je množství tepla (založeno na založeném poli stroje) přes kalkulátor tepla integrovaný v Navigátoru! Zabudování průbotkových měřičů není u těchto zařízení nutné. U solárních zařízení musí být instalován průtokový měřič k určení množství tepla GSM-Modul Přes menu GSM-Modul je zobrazen aktuální stav a kvalita signálu antény GSM. U GSM-Modulu mohou být uložena tři čísla mobilních telefonů, které v případě poruchy obdrží zprávy prostřednictvím SMS (viz návod k použití GSM-Modul). Pokud není GSM-Modul instalován, je u SMS Modul Ready uvedeno Nein/Ne. Parametr SimCard State udává aktuální stav SimCard. Při správném provozu je zobrazen SimCard State. Informace 0... zahájení... SimCard není vložena... SimCard vložena... SimCard připravena... SimCard porucha... PIN OK - zahájení... vyžádání PINu není deaktivováno Než je SimCard použita, musí být přes mobilní telefon deaktivováno vyžádání PIN kodu. NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

39 Informace... Síťová nastavení Před menu Netzwerkeinstellungen/síťová nastavení mohou týt získány informace o síťových spojeních. Spojení se serverem myidm je zobrazeno v dalším menu Information/Informace.... Kaskádovité zařízení Přes menu Kaskadenanlage/kaskadovité zařízení může být zjištěn stav jednotlivých stupňů. Bod menu Kaskadenanlage/kaskádovité zřízení se zobrazí jenom při konfigurovné kaskádě. Počt procent udává, kolik procent pro je požadováno pro daný provoz Reset Přes menu Resetdaten/Reset lze vynulovat počítadlo množství tepla. Informace (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

40 .. Závadyne Beschreibung.. Zobrazení závad v hlavním menu Pokud dojde k závadě, zobrazí se na displeji hlášení o závadě. Pomocí levého talčítka výběru se dostaneme do menu Störung/Závady, kde se zobrazí podrobnější popis závady. 0 Závady Poruchy čídla závada č. Název 00 Venkovní čidlo (B) zkrat Beschreibung 0 přerušení 0 Čidlo vstupní teploty tepelného zkrat 0 čerpadla (B) přerušení 0 Čidlo vstupu HGL (B) zkrat 0 přerušení 0 Čidlo zdroje tepla (B) zkrat 0 přerušení 0 Čidlo zásobníku tepla (B) zkrat 0 přerušení 0 Čidlo zásobníku chladu (B0) zkrat přerušení Čidlo Hygieniku (B) zkrat přerušení Čidlo stanice čerstvé vody (B) zkrat přerušení Čidlo vstupu topného okruhu A (B) zkrat přerušení Čidlo vstupu topného okruhu B (B) zkrat přerušení 0 Čidlo místnosti topného okruhu A (B) zkrat přerušení Čidlo místnosti topného okruhu B (B) zkrat přerušení Čidlo horkého plynu (B) zkrat přerušení Čidlo vlhkosti v místnosti (B) zkrat přerušení 0 NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

41 Závady Poruchy čídla Závada č. Název popis Čidlo nízkého tlaku (B) zkrat přerušení 0 Čidlo plnící teploty zkrat topného okruhu C (B) přerušení Čidlo plnící teploty zkrat topného okruhu D (B) přerušení Čidlo teploty místnosti zkrat topného okruhu C (B) přerušení Čidlo teploty místnosti zkrat topného okruhu D (B) přerušení Čidlo vstupní teploty zkrat topného okruhu E (B) přerušení 0 Čidlo vstupní teploty zkrat topného okruhu F (B) přerušení Čidlo vstupní teploty zkrat topného okruhu G (B) přerušení Čidlo teploty místnosti zkrat topného okruhu E (B) přerušení Čidlo teploty místnosti zkrat topného okruhu F (B) přerušení Čidlo teploty místnosti zkrat topného okruhu G (B) přerušení 0 Čidlo výparníku (B) zkrat přerušení Kurzschluss přerušení Zprostředkovatel sacího tlaku (B) Čidlo solárního kolektoru (B) zkrat přerušení Čidlo solárního plnění (B) zkrat přerušení Čidlo výstupní teploty zkrat solárního kolektoru (B) přerušení 0 Čidlo solární reference zdroje zkrat tepla (B) přerušení Čidlo nasávání vzduchu (B) zkrat přerušení Čidlo výměníku vzduchu (B) zkrat přerušení Čidlo diferenční(b) zkrat přerušení Čidlo diferentní teploty (B) zkrat přerušení 0 Závady (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

42 . Allgemeine Beschreibung Závady 0 Závady zařízení Závada č. Název 00 Vstup tepelného čerpadla, maximální teplota 0 Vstup tepelného čerpadla, minimální teplota. popis Vstupní teplota tepelného čerpadla je nad nastavenou maximální teplotou. Vstupní teplota tepelného čerpadla je pod nastavenou minimální teplotou. 0 Porucha nízkého tlaku. Kontrola nízkého tlaku vypnula tepelné čerpadlo (méně než třikrát za hodin). 0 Zablokování poruchy nízkého tlaku. Kontrola nízkého tlaku vypnula tepelné čerpadlo (více než třikrát za hodin). Tepelné čerpadlo již není aktivní. Při výskytu poruchy 0 smí být odblokování provedenopouze jednou! 0 Porucha vysokého tlaku Kontrola vysokého tlaku vypnula tepelné čerpadlo (méně než třikrát za hodin). 0 Zabolokování poruchy vysokého tlaku. Kontrola vysokého tlaku vypnula tepelné čerpadlo (více než třikrát za hodin). Tepelné čerpadlo není aktivní. 0 Kontrola proudění. Vypínač proudění u zařízení s podzemní vodou vypnul tepelné čerpadlo (méně než třikrát za hodin). 0 Zablokování proudění. Vypínač proudění u zařízení s podzemní vodou vypnul tepelné čerpadlo (více než třikrát za hodin). Tepelné čerpadlo není aktivní. 0 Omezovač porucha softstarteru viz LED Porucha Omezovač přítoku proudu (<krát za hodin. Druh poruchy se zobrazí na Omezovač přítoku proudu. 0 Omezovač přítoku proudu - x in h Porucha Omezovač přítoku proudu (>/=-krát za hodin). Tepelné čerpadlo není aktivní. 00 Motorová ochrana Ochrana motoru pumpy tepelného zdroje byla spuštěna (<-krát během hodin). 0 Ochrana motoru pumpy tepelného zdroje během hodin. Ochrana motoru čerpadla tepelného zdroje byla spuštěna (>/=- krát během hodin.) Tepelné čerpadlo není aktivní 0 Maximální čas tání překročen. Maximální čas tání byl překročen. 0 Minimální teplota? (kondenzátoru) podkročena. Tepelné čerpadlo bylo vypnuto z důvodu podkorčení minimální teploty? (kondenzátoru). 0 Porucha ventilátoru. Řízení ventilátoru zjistilo funkční chybu. 0 Minimální zásobní teplota pro odtání překročena (jen u TERRA SL Při zásobní teplotě pod 0 C je odtání zablokováno. Při zásobní teplotě pod 0 C je odtání přesrušeno. Závady 0 Přehřátí topné tyče. Bezpečnostní termostat topné tyče byl aktivován. 0 Plnící čerpadlo. Bylo aktivováno čidlo hlášení závad plnícího čerpadlo. 00 Aktivován hlídač rosného bodu. Požadovaná plnící teplota v chladícím provozu bude zvednuta o K. 0 Hlídač rosného bodu permanentně aktivován. Funkce je hlídačem rosného bodu zablokována. 00 Teplota zdroje tepla. Naměřená teplota vycházející ze zdroje tepla je pod minimální teplotou zdroje tepla. 0 Varování teplota zdroje tepla. Teplota vycházející ze zdroje tepla dosahuje kritické hodnoty minimální teploty zdroje tepla + K. 0 Ochrana vinutí Ochrana vinutí kompresoru byla aktivována (<-krát během hodin ) 0 Zablokování ochrany vinutí Ochrana vinutí kompresoru byla aktivována (>/=-krát během hodin). Tepelné čerpadlo není aktivní. NAV.0 (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

43 Závady Porucha zařízení Závada č. Název Popis 00 Porucha modulu EIB/KNX Není napojen EIB-KNX modul na základní desku Navigátoru nebo není EIB-KNX modul programován. Toto hlášení o závadě se zobrazí 0 sekund po zvolení parametru EIB-KNX modulu. (Čas instalace) 0 Omezovač přítoku proudu viz LED Porucha Omezovač přítoku proudu druhého kompresoru (>/= krát během hodin). Druh závady se zobrazí na Omezovač přítoku prouduu. 0 Omezovač přítoku proudu - během hodin. 00/0 Maximální teplota kolektoru. (Jen u solární regulace) 0/ Maximální teplota Hygieniku. (jen u solární regulace) 0/ Maximální teplota tepelného zásobníku. (jen u solární regulace) 0/ Maximální teplota zdroje tepla. (jen u solární regulace) Porucha Omezovač přítoku proudu druhého kompresoru (>/= krát během hodin). Tepelné čerpadlo není aktivní. Maximáílní teplota kolektoru byla překročena. Závada bude při podkročení opět automaticky resetována. Maximáílní teplota Hygieniku byla překročena. Závada bude při podkročení opět automaticky resetována. Maximáílní teplota tepelného zásobníku byla překročena. Závada bude při podkročení opět automaticky resetována. Maximáílní teplota zdroje tepla byla překročena. Závada bude při podkročení opět automaticky resetována. 0/ Solární modul nepřítomen Není přítomna popř. je narušena komunikace mezi základní a solární deskou (přes CAN-Bus) při nakonfigurované solární regulaci. 00 Master nenalezen. Master-přístoj nebyl od Slave-přístroje nalezen. 0 Centrální jednotka není online Deska A (TERRA MAX) nebyla rozpoznána. 00 Hranice výkonu dosažena (jen u TERRA CL) U TERRA CL tepelných čerpadel je u proovzu mimo hranice výkonu tepelné čerpadlo vypnuto. Porucha nízkého tlaku. Kontrola nízkého tlaku (TERRA MAX druhý kompresor) vypnula tepelné čerpadlo (<-krát během hodin). Porucha nízkého tlaku, zablokování. Kontrola nízkého tlaku (TERRA MAX druhý kompresor) vypnula tepelné čerpadlo (>/=-krát během hodin). Tepelné čerpadlo není aktivní. Porucha vysokého tlaku. Kontrola vysokého tlaku (TERRA MAX druhý kompresor) vypnula tepelné čerpadlo (<-krát během hodin). Porucha vysokého tlaku, zablokování. Kontrola vysokého tlaku (TERRA MAX druhý kompresor) vypnula tepelné čerpadlo (>/=-krát během hodin). Tepelné čerpadlo není aktivní. 0 Maximální teplota kolektoru (jen u solární regulace) Maximální teplota Hygieniku (jen u solární regulace) Maximální teplota taktovacího zásobníku (jen u solární regulace) Maximální teplota zdroje tepla (jen u solární regulace) Maximální teplota kolektoru byla překročena. Závada bude při podkročení automaticky resetována. Maximální teplota Hygieniku byla překročena. Závada bude při podkročení automaticky resetována. Maximální teplota nárazníkubyla překročena. Závada bude při podkročení automaticky resetována. Maximální teplota zdroje tepla byla překročena. Závada bude při podkročení automaticky resetována. Není přítomen solární modul Žádná, popř. porušení komunikace mezi základní a solární deskou (přes CAN-Bus) při nakonfigurované solární regulaci. 0 Závady Pokud dojde k závadě tlakového vypínače nebo teplotního relé několikrát za sebou, zavolejte prosím Váš zákaznický servis! Abyste předešli škodám na tepelném čerpadle, smí být stroj po výskytu závady 0 (zablokování nízkého tlaku) maximálně odblokován! Telefon zákaznickéh servisu: (C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH NAV.0

44 Vždy zde pro Vás Centrála IDM v Matrei ve východním Tirolsku. IDM ENERGIESYSTEME GMBH Seblas A- Matrei in Ost tirol Telefon +(0). - 0 Telefax +(0). - Váš IDM partner NOS VPŘED* DIE ENERGI EFAM I L I E IDM-servisní technik IDM-Akademie uvedení do provozu údržba Servis na místě. Naši technici servisu rádi pomůžou na místě. Osobu, na kterou se můžete obrátit ve vašem regioně s kontaktními údaji se dozvíte na naší webové strnáce: Praktické znalosti pro prodej a techniku. Obsáhlá nabídka seminářů pro odborníky u IDM-ENERGIEFAMILIE je Vám k dispozici kdykoliv na naší webové stránce: Budeme rádi, pokud se přihlásíte. IDM ENERGIESYSTEME GMBH Matrei i. Osttirol 0.0. Změny a chyby jsou vyhrazeny.

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy OCHSNER ELW - ECO VZDUCH/VODA Tepelná čerpadla pro vytápění Ideální systém pro každé použití Tepelné čerpadlo OCHSNER ELW

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Přehled sortimentu Albatros 2

Přehled sortimentu Albatros 2 OEM Přehled sortimentu lbatros 2 Řada regulátorů lbatros 2 nabízí vyčerpávající možnosti řízení. V nabídce je řada možností od základních až po rozsáhle a komplikované systémy topení. Jednotná filozofie

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Solární systémy. Tepelné čerpadlo. Ovládání tepelného čerpadla. Návod k obsluze

Solární systémy. Tepelné čerpadlo. Ovládání tepelného čerpadla. Návod k obsluze Solární systémy Tepelné čerpadlo Ovládání tepelného čerpadla Návod k obsluze Stručný návod Výběr provozního režimu Několikerým stisknutím tlačítka modu navolíte požadovaný provozní režim (textové hlášení).

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Vydání 1.0 CE1U2359cz_8 10. Juli 2008 Siemens Switzerland Ltd HVAC Products 2/66 1 Zdroje tepla nebo chladu...8 1.1 Kotle...8 1.1.1 Olej /plyn,

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Tento stručný návod k obsluze obsahuje důležité kroky, které jsou nezbytné k montáži a uvedení solárního střídače do provozu. Kromě toho je zde uveden

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

Regulační systém xcc Co je xcc x Cascade Control (xcc) Proč xcc xcc Co je možné pomocí xcc regulovat xcc xcc Jak se xcc ovládá xcc xcc xcc

Regulační systém xcc Co je xcc x Cascade Control (xcc) Proč xcc xcc Co je možné pomocí xcc regulovat xcc xcc Jak se xcc ovládá xcc xcc xcc 1 Regulační systém xcc Co je xcc Systém x Cascade Control (xcc) je výkonná programovatelná regulace. Slouží k řízení jednotlivých prvků topné soustavy. Je velmi přesná a má komfortní ovládání. Jejím použitím

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA Vzduch - Voda 2010 www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie vysoké provozní úspory

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

calormatic 470 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Ekvitermní regulátor Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

calormatic 470 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Ekvitermní regulátor Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 470 Ekvitermní regulátor CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro vnitřní instalaci

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro vnitřní instalaci Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní instalaci 4 Wärme pumpen Natur bewahren Centrála domácí techniky KHZ LW KHZ-LW 60 vytápění chlazení vzduchový výměník připojení na solární systém Na první pohled:

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení PRODUKTOVÉ INFORMACE 20/2011 Tento katalog Mitsubishi Electric Europe B.V. se ustále snaží o další

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Návod k instalaci Danfoss SolarApp

Návod k instalaci Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Návod k instalaci Danfoss SolarApp DLX Série Střídače s integrovaným ConnectSmart www.danfoss.com/solar Obsah Obsah 1. Důležité pokyny 2 Úvod 2 Symboly 2 2.

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 67 Bezpečnostní pokyny Připojování a montáž elektrických přístrojů může provádět jen kvalifikovaný elektrikář. Zásahy a změny přístroje vedou ke

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více