PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory"

Transkript

1 Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403, Slavičín Školní vzdělávací program PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory 1. Etická výchova integrováno do předmětů Témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe. 3. Pozitivní hodnocení druhých. 4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí. 5. Komunikace citů. 6. Interpersonální a sociální empatie. 7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů. 8. Reálné a zobrazené vzory. 9. Prosociální chování v osobních vztazích a veřejném životě. Pomoc, darování, dělení se, spolu-práce, přátelství, solidarita a sociální problémy. 10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy. Aplikační témata Etické hodnoty Sexuální zdraví Rodinný život Duchovní rozměr člověka Ekonomické hodnoty Ochrana přírody a životního prostředí Hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka 1

2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 1. STUPEŇ 1. OBDOBÍ - osvojí si oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci - podílí se na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných pravidel - osvojí si základní (předpoklady) vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým - osvojí si základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých - zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky - vyjadřuje city v jednoduchých situacích - využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů - reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc 2. OBDOBÍ - reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku - si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení - se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách - identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí - jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy - iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI komunikace při vytváření výchovného kolektivu představení se, vytvoření základ-ní komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích - pozdrav, otázka, prosba, poděkování, omluva základy neverbální komunikace- seznámení se s možnostmi neverbální komunikace, postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky komunikace citů identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů, pocity spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH sebepojetí - sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání, podpora sebeoceňování pozitivní hodnocení druhých v běžných podmínkách projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu akceptace druhého - zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci druhých TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE tvořivost v mezilidských vztazích vytváření prožitků radosti pro druhé, společné plnění úkolů, zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a z tvořivého experimentování schopnost spolupráce radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní pravidla spolupráce elementární prosociálnost darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, přátelství ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ iniciativa ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině, ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými, zpracování neúspěchu asertivní chování rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost odmítnutí nabídky k podvodu, krádeži, pomlouvání, zneužívání návykových látek a sexuálnímu zne-užívání 2

3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 2. STUPEŇ - komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci - respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí - analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu - nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva - rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory - spolupracuje i v obtížných sociálních situacích - je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení - analyzuje etické aspekty různých životních situací - se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů - aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách aktivní naslouchání cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního naslouchání DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY úcta k lidské osobě lidská práva, zdroje lidských práv, svoboda, rovnost, potenciality člověka, pozitivní hodnocení druhých v obtížných situacích, občanská zralost jedinečnost a identita člověka rozvoj sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj sebeovládání a morálního úsudku, selfmanagement, úvahy nad mravními zásadami, radost a optimizmus v životě ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ asertivní chování přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, po-žádání o laskavost, stížnost, otázka po důvodu, realizace svých práv, řešení konfliktu obrana před manipulací - asertivní techniky manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých asertivních technik fair play zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, asertivita a prosociálnost v soutěživých situacích, prosociálnost a sport REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY pozitivní vzory versus pochybné idoly senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv reálných vzorů, prosociální vzory ve veřejném životě, vzory ve vlastní rodině, vliv zobrazených vzorů a vhodné literární prameny, smysl autority, vztah k autoritě podpora pozitivního působení televize a medií nabídka pozitivních vzorů v médiích, kritický přístup k působení médií, eliminace vlivu agrese, zvládání agrese, rozlišování mezi realitou a pseudorealitou, účinná obrana proti manipulaci médii, media a volný čas já potenciální vzor pro druhé smysl a cíl mého života, postoje, zodpovědný život, mé schopnosti a společnost, zdravý způsob života, autonomie a konformita INICIATIVA A KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST iniciativa a tvořivost renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním prostředí a v rodině, psychická a fyzická pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství iniciativa ve ztížených podmínkách pozitivní formulace problému, pomoc anonymnímu člověku, veřejná osobní angažovanost uplatnění komplexní prosociálnosti bída světa, informovanost o situaci zemí třetího světa, vztah k menšinám, využití prosociálnosti v multikulturní společnosti, pozitivní vztah k diverzitám APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA etické hodnoty zdroje etiky, osobní odpovědnost, smysl života, aplikace mravních zásad a hodnot, ctnosti, svědomí a jeho rozvoj sexuální zdraví zodpovědný vztah k sexualitě, mládí příprava na lásku, sexuální identita, nezralé rodičovství rodina poznání vlastní rodiny a jejích pravidel, práva a povinnosti v rodině, role v rodině, formulace nevyslovených pravidel a očekávání, hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině, komunikace v rodině, úcta k členům rodiny, úcta ke stáří duchovní rozměr člověka obrana proti sektám, tolerance k lidem s jiným světovým názorem, informace o různých světonázorech ekonomické hodnoty rozumné nakládání s penězi, zájem o otázky národního hospodářství, vztah mezi ekonomikou a etikou, rozvíjení ekonomických ctností šetrnost, podnikavost ochrana přírody a životního prostředí úcta k životu ve všech jeho formách, citový vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost za životní prostředí 3

4 2. Volitelné předměty I. STUPEŇ Mezi volitelné předměty jsou zařazeny: 4. a 5. ROČNÍK DOTACE 1 HODINA TÝDNĚ Hudební dílna Základy informatiky Výtvarné činnosti Cvičení z českého jazyka Zábavná matematika II. STUPEŇ Mezi volitelné předměty jsou zařazeny: 7. ROČNÍK DOTACE 2 HODINY TÝDNĚ Německý jazyk Ruský jazyk Technické činnosti Věda je hra 8. ROČNÍK DOTACE 2 HODINY TÝDNĚ Německý jazyk Ruský jazyk Technické činnosti Ekologické praktikum Domácnost šití 8. ROČNÍK DOTACE 1 HODINA TÝDNĚ Multimediální tvorba Tvorba grafických prezentací Počítačová grafika Digitální technologie Konverzace v anglickém jazyce Rýsování 9. ROČNÍK DOTACE 2 HODINY TÝDNĚ Německý jazyk Ruský jazyk Technické činnosti Domácnost 9. ROČNÍK DOTACE 1 HODINA TÝDNĚ Multimediální tvorba Digitální technologie I. Digitální technologie II. Tvorba grafických prezentací Konverzace v anglickém jazyce Rýsování Míčové hry Keramická dílna Seminář z matematiky Seminář z českého jazyka Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403, Slavičín Školní vzdělávací program 4

5 Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403, Slavičín Školní vzdělávací program Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Volitelné předměty: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Cvičení z českého jazyka je vyučován ve 4. a 5. ročníku po jedné hodině týdně. Vyučovací předmět je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace; klade důraz na minimalizaci projevů vývojových poruch žáků; pomáhá žákům zvládat základní učivo. Formy realizace předmětu Využívání výukových počítačových programů. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení vede žáky k užívání správné terminologie; zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků; sleduje při hodině pokrok všech žáků. Kompetence k řešení problémů vede žáky k plánování postupů; vede žáky k vyhledávání informací. Kompetence komunikativní žáci naslouchají promluvám druhých lidí a vhodné na ně reagují; využívají informačních a komunikačních prostředků. zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat; vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé; vede žáky k výstižné argumentaci; vede žáky k využití informačních a komunikačních prostředků. Kompetence sociální a personální vyžaduje dodržování pravidel slušného chování; dodává žákům sebedůvěru. Kompetence občanské vede žáky k tomu, aby brali ohled na jiné; umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérii hodnotili své výsledky. Kompetence pracovní žáci prohlubují své znalosti a umí je prakticky využít. vytváří příznivé klima třídy; učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi; vede k využívání výukových programů. 5

6 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 4. ROČNÍK, DOTACE: 1, VOLITELNÝ docvičuje a zdokonaluje plynulost a techniku čtení rozliší podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává určí slovní druhy plnovýznamových slov určí mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves tiché a hlasité čtení s porozuměním věcné čtení vyhledávání důležitých informací, výběr klíčových částí a slov slovní druhy, určování slovních druhů v textu přiměřené obtížnosti vzory podstatných jmen, skloňování podstatných jmen správné psaní i/y v koncovkách podstatných jmen zdokonalení učiva o mluvnických kategoriích sloves docvičení pravopisu vyjmenovaných slov V hodinách jsou uplatňovány především netradiční pomůcky, zábavné hry a kvízy a využívány specifické pomůcky pro děti s poruchami učení. CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 5. ROČNÍK, DOTACE: 1, VOLITELNÝ Jazyková výchova píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách vyhledá a odůvodní základní skladební dvojice určí mluvnické kategorie podstatných jmen vhodně změní větu jednoduchou v souvětí Komunikační a slohová výchova rozvíjí plynulé čtení s porozuměním využívá modulace souvislé řeči, používá různá zabarvení hlasu podle textu reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení Literární výchova vyjádří své dojmy z četby volně reprodukuje text na dané téma zábavnou formou upevňování pravopisu i/y po obojetných souhláskách mluvnické kategorie podstatných jmen-rod, číslo, pád, vzor druhy přídavných jmen-tvrdá, měkká, přivlastňovací rozlišit podmět vyjádřený, holý, několikanásobný, rozlišit v jednoduché větě přísudek holý, rozvitý, slovesný hra se slovy stavba slova a tvoření slov, předpony, výrazné čtení a práce s přiměřeným textem reprodukce textů, vyjádření pocitů, názorů, diskuse obohacování a rozvoj slovní zásoby rozvoj souvislého vyjadřování pokus o výrazné čtení dramatizace textů s užíváním vhodných verbálních i neverbálních prostředků V hodinách jsou uplatňovány především netradiční pomůcky, zábavné hry a kvízy a využívány specifické pomůcky pro děti s poruchami učení. 6

7 SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA 9. ROČNÍK, DOTACE: 1, VOLITELNÝ v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami, vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, zhlédnutého filmového představení dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci Pravopis shrnutí a procvičení pravidel českého pravopisu Nauka o tvoření slov stavba slova, odvozování, skládání, zkracování slov Tvarosloví slovní druhy, slova ohebná a neohebná Skladba stavba věty a souvětí, věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá, souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět, významové poměry, samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná, pořádek slov ve větě Slovní zásoba a význam slova slovo a sousloví, věcné významy slov, významové vztahy mezi slovy, synonyma, homonyma, antonyma, rozvrstvení slovní zásoby, slova domácí, mezinárodní Významná současná domácí i světová literární díla četba s porozuměním reprodukce díla rozbor díla filmové adaptace děl 7

8 Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403, Slavičín Školní vzdělávací program Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Volitelné předměty: NĚMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK, KONVERZACE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce je vyučován v 7. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Volitelný předmět Německý jazyk je vyučován v 7. až 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Volitelný předmět Ruský jazyk je vyučován v 7. až 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Vzdělávání ve volitelném předmětu Německý jazyk, Ruský jazyk, Konverzace v anglickém jazyce: přispívá k chápání a objevování skutečností; poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa; snižuje jazykové bariéry; umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice; prohlubuje mezinárodní porozumění. Formy realizace předmětu skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, ; reprodukce textu (písemná, ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty. Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků výklad, skupinová práce, samostatná práce, konverzace. Kompetence k učení vede žáky k ověřování výsledků; zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace. Kompetence k řešení problémů klade vhodné otázky; umožní volný přístup k informačním zdrojům. Kompetence komunikativní vede žáky k výstižnému a souvislému projevu; vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky; vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,. Kompetence sociální a personální hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok; vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti; podněcuje žáky k argumentaci. Kompetence občanské vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů; vede žáky k diskuzi; vede žáky ke vzájemnému naslouchání si. Kompetence pracovní napomáhá při cestě ke správnému řešení; zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků. 8

9 NĚMECKÝ JAZYK 7. ROČNÍK, DOTACE: 2, VOLITELNÝ rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci. poslouchá s porozuměním jednoduché projevy učitele. opakuje po učiteli jednoduché věty. sestaví jednoduché ústní sdělení týkající se situací probíraného učiva. stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu. čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu rozumí obsahu jednoduchých textů. základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích - pozdrav, poděkování, představování tematické okruhy: rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, barvy, číslovky, jednoduché fráze, reálie německy mluvících zemí. slovní zásoba a tvoření slov - význam slov kontextu, antonyma základní gramatické struktury a typy vět, princip pravopisu slov - věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě, první a čtvrtý pád podstatných jmen, časování pravidelných sloves. NĚMECKÝ JAZYK 8. ROČNÍK, DOTACE: 2, VOLITELNÝ Německý jazyk čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby rozumí základním frázím a jednoduchým větám rozumí obsahu jednoduchých textů, vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku používá abecední slovník v učebnici a dvojjazyčný slovník sdělí ústně i písemně základní údaje o sobě, své rodině, o škole, co má/nemá rád reprodukuje stručně obsah přiměřeně obtížného textu napíše jednoduché sdělení gramaticky správně rozumí jednoduché konverzaci a zapojí se do ní tematické okruhy: roční období, měsíce, číslovky, zvířata, základní časové údaje, byt a jeho popis, denní režim, jídlo a pití, nakupování, vyučovací předměty, město a vesnice, dopravní prostředky a státy, části těla a nemoci gramatika: 4. pád podstatných jmen, vazba ich möchte, předložky um, im, am, časování nepravidelných sloves, in ve 3. a 4. p., sloveso können, předložky mit, von, bis, nach, další fráze a vazby komunikace: pozvání, blahopřání, krátký vzkaz, jednoduché vyprávění, dialog a jeho obměna, dopis, jednoduchý popis, nakupování dialog, vyjádření bolesti, popis cesty 9

10 NĚMECKÝ JAZYK 9. ROČNÍK, DOTACE: 2, VOLITELNÝ vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby rozumí základním frázím a jednoduchým větám rozumí obsahu jednoduchých textů, vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku používá abecední slovník v učebnici a dvojjazyčný slovník sdělí ústně i písemně základní údaje o každodenních situacích reprodukuje stručně obsah přiměřeně obtížného textu napíše jednoduché sdělení gramaticky správně rozumí jednoduché konverzaci a zapojí se do ní - opakování učiva 8. ročníku (roční období, měsíce, číslovky, zvířata, základní časové údaje, byt a jeho popis, denní režim, jídlo a pití, nakupování, vyučovací předměty, město a vesnice, dopravní prostředky a státy, části těla a nemoci + gramatika) Téma: počasí, oblečení, roční období, škola, rozvrh hodin, volný čas, záliby, zvířata Gramatika: přivlastňovací zájmena, slovesa tragen a anhaben, Komunikativní dovednosti: jednoduchý popis obrázku či fotografie; obměny rozhovorů na známá témata; vyjádření vlastního názoru posouzení věci (hodnotící přídavná jména a příslovce) Téma: škola, rozvrh hodin Gramatika: minulý čas - préteritum sein a haben, způsobová slovesa Komunikativní dovednosti: vyjádření vlastního názoru posouzení: škola, vyučovací předměty; vyjádření v minulém čase u sloves být a mít, dialogy Téma: zvířata Gramatika: způsobová slovesa, množné číslo Komunikativní dovednosti: vyprávění o prázdninách; oblíbené/neoblíbené aktivity; co umím/neumím 10

11 RUSKÝ JAZYK 7. ROČNÍK, DOTACE: 2, VOLITELNÝ umí psát a číst azbukou. čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu. rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě, jednoduchým pokynům. písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty. umí představit sebe a jiné. rozumí nejdůležitějším výrazům a základním frázím souvisejících s probíranými tematickými okruhy dokáže se zapojit do jednoduchého dialogu situace Zvuková a grafická stránka jazyka: azbuka intonace tázacích, oznamovacích a rozkazovacích vět přízvuk Mluvnice: jednoduché věty oznamovací, tázací, rozkazovací se zřetelem ke strukturám odlišným od češtiny číslovky v 1. pádě 1. pád podstatných jmen v oslovení spojení číslovek 2, 3, pád j.č. podstatných jmen, číslovek 5, 6 a.d pád mn.č. podstatných jmen slovesný zápor budoucí čas osobní zájmena přivlastňovací zájmena Konverzační témata: představování pozdravy poděkování odkud kdo je, kde kdo bydlí, kolik je komu let, který jazyk zná rodina RUSKÝ JAZYK 8. ROČNÍK, DOTACE: 2, VOLITELNÝ čte nahlas plynule a foneticky správně přiměřené texty rozumí obsahu jednoduchých textů, vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně rozumí jednoduché konverzaci, sdělení, příběhu používá abecední slovník v učebnici sdělí ústně i písemně základní údaje o sobě, o škole, co má, nemá rád vyplní základní údaje do formuláře požádá o něco zapojí se do jednoduché konverzace Zvuková a grafická stránka jazyka pravidla výslovnosti intonace ruské věty Mluvnice: minulý čas některých sloves koncovky přídavných jmen mám, nemám rád 1. a 2. časování řadové číslovky, datum vykání 11

12 pádové otázky jednotlivé pády podst. jmen a os. zájmen Konverzační témata: blahopřání, poděkování rozvrh hodin město, kde bydlím RUSKÝ JAZYK 9. ROČNÍK, DOTACE: 2, VOLITELNÝ čte plynule a foneticky správně texty obsahující známou slovní zásobu rozumí obsahu přiměřeného textu, vyhledává informaci a odpověď na otázku rozumí základním frázím, pokynům, zareaguje na jednoduchou nabídku, návrh používá dvojjazyčný slovník sdělí ústně a písemně základní informace, vyjádří své přání, potřeby reprodukuje stručně obsah přiměřeného textu, vypráví jednoduchý příběh rozumí jednoduché konverzaci, zapojí se do ní, požádá o informaci opakování (dny, měsíce, číslovky, vyuč. předměty, pozdravy, části těla, naše město, zaměstnání) Mluvnice časování obtížnějších sloves státy Evropy, národnosti budoucí čas skloňování podstatných jmen zájmeno čí počítaný předmět po číslovkách 2, 3, 4 nesklonná podstatná jména skloňování přídavných jmen tvrdých podstatná jména v 1.p.č množ. číslovky je (bylo, bude) třeba, musí se, potřebuji, nemám zvratná slovesa podstatná jména v mn. čísle skloňování osobních zájmen Konverzační téma já, moje koníčky, naše rodina co budeme dělat? v obchodě 12

13 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 8. ROČNÍK, DOTACE: 1, VOLITELNÝ Konverzace v anglickém jazyce vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku rozumí známým každodenním výrazům, základním frázím a jednoduchým větám sdělí ústně i písemně základní údaje o běžných každodenních situacích, vyplní základní údaje do formulářů reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník, napíše jednoduchá sdělení procvičování čtení, vztah pravopisu a výslovnosti čtení textu s porozuměním, otázky poslechová cvičení, vyprávění v přítomném čase, popis obrázku, fotografie, otázky vyhledávání slov při práci s textem, vytváření vlastních textů Konverzační témata: English speaking countries, learning languages Great Britain Scotland, Wales, England, Northern Ireland My family and friends, relationship, greetings My dream / future home My town, surrounding The Czech Republic, Prague Leisure time, hobbies their importance for our lives Culture Weather and seasons weather forecast Festivals and holidays Food / Drinks healthy/unhealthy, diet, exercises Sports and games professional sports Clothes and fashion shopping, paying, clothes of the future My school, my future career Animals around the world, endangered animals Travelling, means of transport Environment, pollution KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 9. ROČNÍK, DOTACE: 1, VOLITELNÝ Konverzace v anglickém jazyce vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku rozumí známým každodenním výrazům, základním frázím a jednoduchým větám sdělí ústně i písemně základní údaje o běžných každodenních situacích, vyplní základní údaje do formulářů reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché procvičování čtení, vztah pravopisu a výslovnosti čtení textu s porozuměním, otázky poslechová cvičení, vyprávění v přítomném čase, popis obrázku, fotografie, otázky vyhledávání slov při práci s textem, vytváření vlastních textů Konverzační témata: English speaking countries, learning languages Great Britain Scotland, Wales, England, Northern Ireland My family and friends, relationship, greetings 13

14 konverzace zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník, napíše jednoduchá sdělení My dream / future home My town, surrounding The Czech Republic, Prague Leisure time, hobbies their importance for our lives Culture Weather and seasons weather forecast Festivals and holidays Food / Drinks healthy/unhealthy, diet, exercises Sports and games professional sports Clothes and fashion shopping, paying, clothes of the future My school, my future career Animals around the world, endangered animals Travelling, means of transport Environment, pollution 14

15 Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403, Slavičín Školní vzdělávací program Vzdělávací oblast: Umění a kultura Volitelné předměty: KERAMICKÁ DÍLNA, HUDEBNÍ DÍLNA, VÝTVARNÉ ČINNOSTI Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Keramická dílna je vyučován v 9. ročníku po jedné hodině týdně Volitelný předmět Hudební dílna je vyučován v 4. a 5. ročníku po jedné hodině týdně. Volitelný předmět Výtvarné činnosti je vyučován v 4. a 5. ročníku po jedné hodině týdně. Vzdělávání ve volitelném předmětu Hudební dílna směřuje k: vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit; pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností; rozvoji žákovy celkové hudebnosti. Vzdělávání ve volitelném předmětu Keramická dílna směřuje k: práci s vizuálně obraznými znakovými systémy a netradičními výtvarnými postupy zaměřenými na rukodělnou činnost; rozvíjení především tvůrčí činnosti a věnuje plno prostoru fantazii. Formy realizace Metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové vyučování, samostatná práce, kolektivní práce. Výuka probíhá v odborných učebnách. Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků výklad, samostatná práce, kolektivní práce, sebehodnocení. Klíčové kompetence Kompetence k učení hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok; zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost. Kompetence k řešení problémů zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů. Kompetence komunikativní dohlíží na dodržování etiky komunikace (naslouchání, respektování originálních, nezdařených názorů, ). Kompetence sociální a personální dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá; umožňuje každému žákovi zažít úspěch; učitel v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků. Kompetence občanské žák respektuje názor druhých; žák prezentuje výsledky své práce ve výstavních prostorách školy a odborné učebny. Kompetence pracovní vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení; požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů. 15

16 HUDEBNÍ DÍLNA ROČNÍK, DOTACE: 1, VOLITELNÝ Vokální činnosti zpívá dle svých dispozic čistě intonačně, dodržuje rytmus a přesnost v jednohlase a vícehlase orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Instrumentální činnosti vytváří jednoduché doprovody využívá své individuální schopnosti při hudebních aktivitách rozpozná durové a mollové stupnice zapíše tóny do notové osnovy Hudebně pohybové činnosti reaguje na hudbu pohybem, u vybraných písní pohybem ztvární jejich obsah sdělení Recepce a reflexe rozpozná rozdíly v druzích melodie, rytmu, tempa, dynamiky a barev hudby rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů, dovede je pojmenovat a popsat rozvoj správných pěveckých návyků, dýchání, tvorba tónu, hlasová hygiena, intonační cvičení píseň a její hudební forma lidová píseň jednohlasá a dvojhlasá jednoduchý doprovod lidových a umělých písní s použitím Orffových nástrojů improvizace jednoduché hudební formy noty, posuvky, takt, rytmus, dynamika, pomlky durová a mollová stupnice hra na dirigenta pantomima využívání řeči těla Písničky z pohádek, hudební pohádka a její dramatizace, relaxace Písničky o zvířatech, hra na obrazy, dvojhlas, rytmická deklamace, Vánoční písně My jsme malí muzikanti, hudební pohádka, hra na nástroje, lidová píseň Česká píseň versus slovenská, moderní písně, sólo / skupina, Hádej, hádej, copak to je práce s písní, netradiční pomůcky. Byl jednou jeden domeček takty, nácvik 3 písní Orffovův instrumentář A je tu podzim muzikoterapie 16

17 VÝTVARNÉ ČINNOSTI ROČNÍK, DOTACE: 1, VOLITELNÝ charakterizuje konkrétní barvu, tvar, objem, povrch, objekt a dovede je převést do vlastního vizuálně obrazného vyjádření využívá rozličné nabídnuté materiály, techniky a formáty vyjádří podle zadání vlastní zkušenost dovede vyjádřit situaci, změnu situace, děj, příběh vymodeluje z hlíny jednoduchou nádobu a figuru dokáže spojovat části, vymačkávat z celku, odebírat hmotu správným způsobem používá glazury malba na rozličná témata s využitím nejširší škály barev a odstínů, nástrojů a formátů, individuální i skupinové práce jak vidíme svět kolem nás; osobité vyjadřování na zadaná témata malba, kresba všemi dostupnými materiály a nástroji, jednoduché grafické techniky, plastické a skulptivní techniky, tvorba a instalace objektů modelování a tvarování z keramické hlíny vymačkávání a odebírání hmoty, spojování jednotlivých částí práce s glazurami KERAMICKÁ DÍLNA 9. ROČNÍK, DOTACE: 1, VOLITELNÝ správným způsobem používá nástroje pro práci s keramickou hlínou vymodeluje z hlíny nádobu, figuru, keramický kachel dokáže vymačkat z celku, odebírat hmotu, spojovat správným způsobem části správným způsobem používá glazury keramická hlína, její charakter a druhy, proces výroby keramických předmětů, vhodné nástroje, pomůcky nádoba vymačkaná z celku keramický kachel figura svícen, zvoneček dárky, které potěší užitková keramika miska, hrníček práce s glazurami, jejich funkce, použití, technika glazování 17

18 Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403, Slavičín Školní vzdělávací program Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Volitelné předměty: ZÁKLADY INFORMATIKY, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA, TVORBA GRAFICKÝCH PREZENTACÍ, DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE I., DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE II. Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Základy informatiky je vyučován v 4. a 5. ročníku po jedné hodině týdně. Předmět Počítačová grafika, Tvorba grafických prezentací, Digitální technologie je vyučován v 8. a 9. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami a k tvorbě jednoduchých webových stránek. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků výklad, vyhledávání, samostatná práce, sebehodnocení. Vzdělávání směřuje k: užití výpočetní techniky včetně SW v reálných situacích; osvojení pracovních postupů, k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti; k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, tabulkami, prezentacemi a webovými nástroji; všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu; hledání nejvhodnější varianty při volbě řešení problému; rozeznat rizikové a nepravdivé informace na Internetu; ovládat metody moderní komunikace elektronická pošta. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod.; tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou. Kompetence k řešení problémů žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více; vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce. Kompetence komunikativní žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty; při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.). Kompetence sociální a personální při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.; žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný. Kompetence občanské žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ). Kompetence pracovní žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou; žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst. 18

19 ZÁKLADY INFORMATIKY 4. ROČNÍK, DOTACE: 1, VOLITELNÝ bezpečně zapne a vypne počítač používá myš a klávesnici k ovládání didaktických aplikací používá jednoduchý textový editor používá jednoduchý grafický editor uloží/otevře soubor na/z předdefinovaného umístění ovládací prvky HW a zásady bezpečného zacházení s počítačem a příslušenstvím základy ovládání internetového prohlížeče seznámení s textovým editorem ovládání aplikace typu malování ovládání internetového prohlížeče výukové programy ZÁKLADY INFORMATIKY 5. ROČNÍK, DOTACE: 1, VOLITELNÝ respektuje pravidla práce s počítačem seznamuje se se souborovou strukturou počítače pozná rozdíl mezi souborem a složkou ovládá internetové prohlížeče využívá vyhledávače (google, seznam, atlas, centrum) je schopen kopírovat texty z internetu do textového editoru na základě znalostí práce s textem a grafikou dokáže zpracovat písemnou práci na zadané téma, která splňuje zadané požadavky základní pojmy informační činnosti zásady bezpečnosti práce Práce s informacemi vyhledávání informací zpracování výstupu na základě stanovených požadavků základní typografická pravidla , chat viry 19

20 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 8. ROČNÍK, DOTACE: 1, VOLITELNÝ TVORBA GRAFICKÝCH PREZENTACÍ 8. ROČNÍK, DOTACE: 1, VOLITELNÝ Tvorba grafických prezentací Počítačová prezentace ovládá zásady úspěšné prezentace, vytváří složitější prezentace, vytvoří vlastní počítačovou prezentaci prezentuje před třídou Vektorové a grafické editory dokáže vytvořit vlastní obrázek v rastrové i vektorové grafice a uložit. umí tvarovat objekty a písmo ve vektorové grafice. do dokumentu dokáže vložit jakýkoliv obrázek, upravit jeho vlastnosti a vhodně jej umístit do textu. Grafické programy žák se umí orientovat v programu řeší komplexní úlohy typu: tvorba - letáku, vizitek, apod. vytváření a publikování prezentací zásady úspěšné prezentace popis prostředí, kreslící nástroje, psaní textu výběr a editace objektu, tvarování objektu tvorba letáku, vizitky POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 9. ROČNÍK, DOTACE: 1, VOLITELNÝ TVORBA GRAFICKÝCH PREZENTACÍ 9. ROČNÍK, DOTACE: 1, VOLITELNÝ Tvorba webových stránek umí vysvětlit základní pojmy, které se váží k této oblasti dokáže vytvořit jednoduchý projekt (soustavu vzájemně propojených webových stránek na dané téma), který bude obsahovat strukturovaný text, URL odkazy, obrázky a tabulku. Celek bude logicky uspořádán a graficky sjednocen. Digitální fotografie seznámí se se základy fotografování, skenování, vyhledá vhodný obrázek na Internetu; ovládá základní úpravy fotografií, převzorkování změnu rozlišení a barevné hloubky pojmy klient (broker, prohlížeč), server, Html, tag a jeho hodnota (atribut), HTML editor, FTP text a písmo čeština, hlavička a tělo, odstavce, písmo strukturování a formátování textu nadpisy, zúžení a zarovnání textu, seznamy odkazy URL čili adresy, použití na stránce grafika www stránky grafické formáty, pořizování obrázků pro web, úprava obrázků, vkládání do stránek tabulky- konstrukce tabulky, design tabulek základní úpravy fotografií 20

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Etická výchova I. stupeň -1. ročník

Etická výchova I. stupeň -1. ročník I. stupeň -. ročník osvojí si oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova. 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova

3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova. 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova 3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova Ve výuce dle ŠVP Bedříšek akcentujeme etické aspekty napříč celkovým ţivotem

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 5 5.2 UČEBNÍ OSNOVY

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více