Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA"

Transkript

1 Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku. V obou ročnících je časově dotován jednou vyučovací hodinou týdně. Výuka je organizována ve třídách, počítačové učebně, venku, exkurzemi, besedami, návštěvami výstav, galerií, kulturních a jiných akcí. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova na 2. stupni ZŠ zaměřuje na: rozvoj sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na vlastní prospěch, nýbrž také na prospěch jiných lidí a celé společnosti, na samostatné pozorování s následným kritickým posouzením a vyvozením závěrů pro praktický život samostatnost při hledání vhodných způsobů řešení problémů správné způsoby komunikace respekt k hodnotám, názorům a přesvědčením jiných lidí schopnost vcítit se do jiných lidí učit se navázat a udržovat uspokojivé vztahy schopnost účinné spolupráce Etická výchova systematicky rozvíjí mravní stránku osobnosti žáků. Umožňuje žákům dosáhnout specifického poznání v oblasti etiky, rozvíjí jejich komunikační dovednosti, schopnost řešit problémy, kreativitu, iniciativu, asertivní chování a podporuje jejich emancipaci, pokud se jedná o zapojení do sociální interakce.. Metody a formy práce:. Etická výchova umožňuje žákům pracovat s bohatou škálou prostředků a tradičních i méně obvyklých postupů. Vedle běžné formy komunikace, dialogů a práce s literárními zdroji využívá bohatě práce s internetem, počítači a produkty médií.

2 Komplexnější zapojení žáků je realizováno formou projektů, které mají významný motivační charakter a vyžadují větší míru zodpovědnosti a spolupráce. Průřezová témata Tématické okruhy, které jsou integrovány do vyučovacího předmětu Etická výchova: Environmentální výchova lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí Multikulturní výchova kulturní diference, lidské vztahy, multikulturalita, etnický původ Mediální výchova fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení, vnímání autora mediálního sdělení, kritické čtení a vnímání mediálního sdělení Osobnostní a sociální výchova rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznávání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, kreativita, psychohygiena. Poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice. Řešení problému, rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás Výchova demokratického občana občanská společnost a škola Klíčové kompetence a výchovně vzdělávací strategie Strategie směřující ke kompetenci k učení: - vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací (práce s texty, literárními a mediálními zdroji a internetem) - vedeme žáky postupně k samostatnosti při zpracovávání výpisků i prací rozsáhlejšího charakteru - umožňujeme žákům učení se z vlastního projevu - podporujeme tvůrčí využívání osvojených vědomostí a dovedností

3 - umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry - umožňujeme žákům v určitých případech realizovat vlastní náměty a nápady, podněcujeme jejich tvořivost - na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme dosažený cíl - využíváme informací z médií, internetu, umění a kultury jako způsobu poznávání světa - využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků - vedeme žáky k tomu, aby chápali a postupně dokázali vysvětlit smysl toho, proč si osvojují a zpracovávají různé druhy poznatků a dovedností a to, jakým způsobem by se daly využít v jejich dalším studiu, práci nebo v osobním životě Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů: - hledáme vhodné způsoby realizace a prezentace zadaných úkolů - vedeme žáky k tomu, aby hledali různá řešení problému a svá řešení si dokázali obhájit - navozujeme pro žáky praktické situace, při nichž je nutné řešit problémové úlohy z praktického života - motivujeme žáky k tomu, aby využívali informací ze všech možných zdrojů (ústních, tištěných, mediálních včetně internetu) - nabízíme žákům úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti - vedeme žáky k tomu, aby se podíleli na všech fázích činnosti na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení Strategie směřující ke kompetenci komunikativní: - vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními lidmi ve škole i mimo ni - klademe důraz na prožitkové vyučování - vedeme žáky k tomu, aby dokázali výstižně formulovat v ústní i písemné podobě své myšlenky - učíme žáky obhajovat vhodnou formou svůj vlastní názor a nacházet vhodné argumenty - rozvíjíme schopnost naslouchat druhým a empatii - rozvíjíme dovednosti důležité pro vedení dialogu a diskuze - vyžadujeme od žáků uplatňování komunikačních dovedností v rámci společenských akcí školy - zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou populací (spolupráce a společné akce starších a mladších žáků, akce pro rodiče a veřejnost)

4 - přibližujeme žákům média, internet, umění a kulturu jako způsob komunikace a vlastního vyjádření. Strategie vedoucí ke kompetenci sociální a personální - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv žáků jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu - usilujeme o to, aby si žáci osvojili schopnost střídat role ve skupině - vedeme žáky k ochotě pomoci druhým - žákům je poskytována možnost projevit své pocity a nálady - vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí - rozvíjíme u žáků schopnost spolupráce a týmové práce Strategie směřující ke kompetenci občanské: - vedeme žáky k seznámení se s životem a kulturou jiných národů - usilujeme o to, aby byl kladen důraz na Environmentální výchovu, aby žáci postupně dokázali posoudit své potřeby a nároky a snažili se je omezovat z hlediska trvale udržitelného života - nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům - vedeme žáky k tomu, aby se dokázali vyjádřit k jevům, procesům, událostem a problémům ve své vlasti i ve světě a uměli je přiměřeně věku posoudit Strategie směřující ke kompetenci pracovní: - výuku doplňujeme o exkurze - umožňujme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky, zlepšování estetického vzhledu tříd, školy i domova - vedeme žáky ke zhodnocení výsledků vlastní práce, práce spolužáků i ke schopnosti podat návrhy na zlepšení - vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných možností při určování profesní orientace

5 Vzdělávací obsah předmětu Etická výchova Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - Komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci - Respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí - Analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu Komunikace Otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog Aktivní naslouchání Cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního naslouchání Aplikovaná etická výchova Rodina - Komunikace v rodině Důstojnost a identita lidské osoby Úcta k lidské osobě - lidská práva, zdroje lidských práv, svoboda, rovnost, potenciality člověka Jedinečnost a identita člověka - rozvoj sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj sebeovládání a morálního úsudku, radost - OSV: komunikace, mezilidské vztahy, seberegulace a sebeorganizace - MDV: tvorba mediálního sdělení, kritické čtení a vnímání med. sdělení - ČJ, cizí jazyky, OV - OSV: rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznávání a sebepojetí, poznávání lidí, mezilidské vztahy, hodnoty, postoje, praktická etika - MKV: lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita - OV, VV, ČJ, Výchova Ročník 7. 7.

6 - Nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva - Rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory a optimizmus v životě Aplikovaná etická výchova Rodina - Úcta k členům rodiny, úcta ke stáří Asertivní chování Asertivní chování - přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání o laskavost, stížnost, otázka po důvodu, realizace svých práv, řešení konfliktu Obrana před manipulací asertivní techniky - manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých asertivních technik Fair play - zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, asertivita a prosociálnost v soutěživých situacích Reálné a zobrazené vzory Pozitivní vzory versus pochybné idoly - senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv reálných vzorů, ke zdraví - OSV: seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, komunikace, kooperace a kompetice, řešení problému, rozhodovací dovednosti - VDO: občanská společnost a škola - MKV: multikulturalita - OV, ČJ, TV, Výchova ke zdraví, VV - OSV: rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznávání a sebepojetí, poznávání lidí, hodnoty, postoje, praktická etika - VDO: občanská 7. 7.

7 - Spolupracuje i v obtížných sociálních situacích - Je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení - Analyzuje etické prosociální vzory ve veřejném životě, vzory ve vlastní rodině, vliv zobrazených vzorů a vhodné literární prameny Podpora pozitivního působení televize a médií - nabídka pozitivních vzorů v médiích, kritický přístup k působení médií, eliminace vlivu agrese, zvládání agrese, rozlišování mezi realitou a pseudorealitou, média a volný čas Já potenciální vzor pro druhé - smysl a cíl mého života, postoje, zodpovědný život, mé schopnosti a společnost, zdravý způsob života Iniciativa a komplexní prosociálnost Iniciativa a tvořivost - renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním prostředí a v rodině, psychická a fyzická pomoc, ochota společnost a škola - MKV: kulturní diference, etnický původ, multikulturalita - MDV: kritické čtení a vnímání med. sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba med. sdělení - ČJ, cizí jazyky, OV, Výchova ke zdraví, TV, PŘ, VV, Informatika, Z, D - OSV: seberegulace a sebeorganizace, kreativita, mezilidské vztahy, kooperace a kompetice, řešení problému, rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika - VDO: občanská společnost a škola 7.

8 aspekty různých životních situací - Rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů - Aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy ke spolupráci, přátelství Iniciativa ve ztížených podmínkách - pozitivní formulace problému, pomoc anonymnímu člověku, veřejná osobní angažovanost Uplatnění komplexní prosociálnosti - bída světa, vztah k menšinám Aplikovaná etická výchova Rodina - poznání vlastní rodiny a jejích pravidel, práva a povinnosti v rodině, role v rodině, formulace nevyslovených pravidel a očekávání, hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině Ochrana přírody a životního prostředí - úcta k životu ve všech jeho formách, citový vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost za životní prostředí Ekonomické hodnoty - MKV: Lidské vztahy, multikulturalita - EV: lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí - OV, ČJ, cizí jazyky, Z Výchova ke zdraví, PŘ, VV, Informatika

9 - Komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci - Respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí - Analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu - rozumné nakládání s penězi, rozvíjení ekonomických ctností šetrnost, podnikavost Etické hodnoty - osobní odpovědnost, aplikace mravních zásad a hodnot, ctnosti, svědomí a jeho rozvoj Komunikace Otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách Aktivní naslouchání Cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního naslouchání Důstojnost a identita lidské osoby Úcta k lidské osobě - lidská práva, zdroje lidských práv, svoboda, rovnost, potenciality člověka, pozitivní hodnocení druhých v obtížných situacích, občanská zralost Jedinečnost a identita člověka - OSV: komunikace, mezilidské vztahy, seberegulace a sebeorganizace - MDV: tvorba mediálního sdělení, kritické čtení a vnímání med. sdělení - ČJ, cizí jazyky, OV - OSV: rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznávání a sebepojetí, poznávání lidí, mezilidské vztahy, hodnoty, postoje, praktická etika - MKV: lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita 8. 8.

10 - Nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva - rozvoj sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj sebeovládání a morálního úsudku, radost a optimizmus v životě, selfmanagement, úvahy nad mravními zásadami Aplikovaná etická výchova Duchovní rozměr člověka - tolerance k lidem s jiným světovým názorem, informace o různých světonázorech Asertivní chování Asertivní chování - přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání o laskavost, stížnost, otázka po důvodu, realizace svých práv, řešení konfliktu Obrana před manipulací asertivní techniky - manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých asertivních technik Fair play - zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, - OV, VV, ČJ, Výchova ke zdraví - OSV: seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, komunikace, kooperace a kompetice, řešení problému, rozhodovací dovednosti - VDO: občanská společnost a škola - MKV: multikulturalita - OV, ČJ, TV, Výchova ke zdraví, VV 8.

11 - Rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory asertivita a prosociálnost v soutěživých situacích, prosociálnost a sport Reálné a zobrazené vzory Pozitivní vzory versus pochybné idoly - senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv reálných vzorů, prosociální vzory ve veřejném životě, vzory ve vlastní rodině, vliv zobrazených vzorů a vhodné literární prameny, smysl autority, vztah k autoritě Podpora pozitivního působení televize a médií - nabídka pozitivních vzorů v médiích, kritický přístup k působení médií, eliminace vlivu agrese, zvládání agrese, rozlišování mezi realitou a pseudorealitou, média a volný čas, účinná obrana proti manipulaci médii Já potenciální vzor pro druhé - smysl a cíl mého života, postoje, zodpovědný život, - OSV: rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznávání a sebepojetí, poznávání lidí, hodnoty, postoje, praktická etika - VDO: občanská společnost a škola - MKV: kulturní diference, etnický původ, multikulturalita - MDV: kritické čtení a vnímání med. sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba med. sdělení - ČJ, cizí jazyky, OV, Výchova ke zdraví, Informatika, TV, PŘ, VV, Z, D 8.

12 - Spolupracuje i v obtížných sociálních situacích - Je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení - Analyzuje etické aspekty různých životních situací - Rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů - Aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy mé schopnosti a společnost, zdravý způsob života, autonomie a konformita Iniciativa a komplexní prosociálnost Iniciativa a tvořivost - renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním prostředí a v rodině, psychická a fyzická pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství Iniciativa ve ztížených podmínkách - pozitivní formulace problému, pomoc anonymnímu člověku, veřejná osobní angažovanost Uplatnění komplexní prosociálnosti - bída světa, informovanost o situaci zemí třetího světa, vztah k menšinám, využití prosociálnosti v multikulturní společnosti, pozitivní vztah k diverzitám - OSV: seberegulace a sebeorganizace, kreativita, mezilidské vztahy, kooperace a kompetice, řešení problému, rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika - VDO: občanská společnost a škola - MKV: Lidské vztahy, multikulturalita - EV: lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí - OV, ČJ, cizí jazyky, Z Výchova ke zdraví, PŘ, VV, Informatika 8.

13 Aplikovaná etická výchova Sexuální zdraví - zodpovědný vztah k sexualitě, mládí příprava na lásku, sexuální identita, nezralé rodičovství Ekonomické hodnoty - zájem o otázky národního hospodářství, vztah mezi ekonomikou a etikou, rozvíjení ekonomických ctností šetrnost, podnikavost Etické hodnoty - zdroje etiky, osobní odpovědnost, smysl života, aplikace mravních zásad a hodnot, ctnosti, svědomí a jeho rozvoj Duchovní rozměr člověka - obrana proti sektám

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova. 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova

3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova. 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova 3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova Ve výuce dle ŠVP Bedříšek akcentujeme etické aspekty napříč celkovým ţivotem

Více

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 č.j. 81/2013 ŠVP ZV HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory

PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403, 763 21 Slavičín Školní vzdělávací program PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory 1. Etická výchova integrováno do předmětů Témata: 1. Mezilidské vztahy a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

Kapitola 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP

Kapitola 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP Kapitola 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP 11 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Základní filozofie programu Školní vzdělávací program (Španělština Angličtina Němčina) naplňuje výchovné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Základní škola Bohutín, okres Příbram 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více