Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, Frýdlant / ředitelka Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy Školská rada schválila:

2 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, Frýdlant IČO Identifikátor školy příspěvková organizace b) zřizovatel školy Město Frýdlant, T.G.Masaryka 37, Frýdlant IČO c) vedení školy Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy Mgr. Helena Drechslerová, statutární zástupce ředitelky školy telefon: , www stránky: d) školská rada datum zřízení počet členů - 9 kontakt p. Mgr. Hana Kulhavá

3 Obsah 1. Charakteristika školy Základní údaje o součástech školy Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: Základní údaje o pracovnících školy Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Pedagogičtí pracovníci podle dosaženého vzdělání Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, údaje o přijímacím řízení na střední školy: Počty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle věku Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu žáků Přehled o chování žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných dětech Z činnosti školy v rámci školního vzdělávacího programu Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce školy a dalších subjektů Prezentace na veřejnosti Logopedická poradna Speciální pedagog, poradenské pracoviště školy Volnočasové aktivity Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Závěr Příloha - Výroční zpráva o hospodaření školy

4 1.Rejstřík škol a zařízení Druh školy: Základní škola Resortní identifikátor (IZO): Výuka v cizím jazyce: Ne Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 1200 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Kód druhu/typu: B00 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Purkyňova Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné Husova Frýdlant Platné Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: Kód oboru C/ C/01 Popis oboru Forma vzdělávání Cizí vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita oboru Platnost Dobíhající obor Základní škola denní 9 r. 0 měs Platné Ano Základní škola denní 9 r. 0 měs Platné Ne 4

5 Druh školy: Mateřská škola Resortní identifikátor (IZO): Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 305 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Jiráskova Frýdlant Platné Sídlištní Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné 5

6 Druh školy: Základní umělecká škola Resortní identifikátor (IZO): Výuka v cizím jazyce: Ne Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 380 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Kód druhu/typu: F10 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Nádražní Frýdlant Platné Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Cizí vyučovací jazyk Platnost 1Z hudební Platné 2Z literárně-dramatický Platné 4Z výtvarný Platné 6

7 Druh školy: Dům dětí a mládeže Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Mládeže 907, Frýdlant Výuka v cizím jazyce: Ne Kód druhu/typu: G11 Nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: neuvádí se Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Mládeže Frýdlant Platné 7

8 Druh školy: Školní družina Resortní identifikátor (IZO): Výuka v cizím jazyce: Ne Kód druhu/typu: G21 Nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 215 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Husova Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné Purkyňova Frýdlant Platné Mládeže Frýdlant Platné 8

9 Druh školy: Školní jídelna Resortní identifikátor (IZO): Kód druhu/typu: L11 Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 356 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Jiráskova Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné Sídlištní Frýdlant Platné 9

10 Druh školy: Školní jídelna - výdejna Resortní identifikátor (IZO): Kód druhu/typu: L13 Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 440 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Bělíkova Frýdlant Platné Purkyňova Frýdlant Platné 10

11 1. Charakteristika školy Základní škola se nachází ve třech budovách rovnoměrně rozmístěných ve středu města. Od tohoto školního roku došlo k částečné reorganizaci školy s ohledem na nenaplněnost kapacity jednotlivých budov a tím i ztížených podmínek při naplňování odbornosti výuky. Základní škola byla ve dvou budovách uspořádána jako plně organizovaná, tj ročník a v jedné budově byla naplněna pouze 1.stupněm, tj ročníkem. Z této budovy se pak žáci přesouvají na 2.stupeň do nejbližší budovy. Touto částečnou změnou byla podpořena výuka aprobovaných učitelů na 2.stupni. Při základní škole nadále pokračuje přípravná třída pro děti předškolní, která slouží dětem ze sociálně méně příznivého prostředí, školní vzdělávací program je zaměřen na přípravu vstupu do školy. Na podporu vzdělávání dětí a žáků se specifickými poruchami učení máme zřízené poradenské pracoviště školy a logopedickou poradnu (viz dále). Žáci se vzdělávali dle Školního vzdělávacího programu školy čj. 161/2007 z s pozdějšími doplňky. Základní škola je průběžně modernizovaná v rámci finančních možností. V letošním roce nebylo mnoho prostředků na pořízení učebnic, učebních pomůcek, počítačů či dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.. Škola se tento nedostatek finančních prostředků snaží řešit formou projektů z ESF, což přináší další pracovní zátěž nad běžné pracovní povinností s vysokým rizikem řízení těchto projektů ( o projektech bude uvedeno dále). Pedagogický sbor základní školy ale i dalších pracovišť je věkově zastoupené ve všech kategoriích a rovněž kvalifikovanost každým rokem stoupá, učitelé ukončují postupně potřebné vzdělání, v mateřských školách a ve školních družinách je kvalifikace stoprocentní.. V každé budově základní školy jsou oddělení školní družiny, další oddělení pro starší žáky je umístěno v domu dětí a mládeže, který je součástí školy. Žáci mají dále možnost navštěvovat základní uměleckou školu, která je rovněž jedním z pracovišť naší školy. Pro žáky školy je ve dvou budovách zřízená výdejna obědů, kam jídlo dováží Školní jídelna Frýdlant (samostatný právní subjekt, není součástí školy). Třetí budova bezprostředně sousedí s touto jídelnou a tak žáci na obědy přechází přímo tam. Součástí školy jsou ještě 3 mateřské školy v jednotlivých budovách, jejichž kapacita je plně vytížená. Požadavky rodičů pro tento rok, ale zejména pro rok příští, převyšují možnou kapacitu stávajících zařízeních, a proto byl dán podnět zřizovateli na zřízení dalšího oddělení MŠ. 11

12 2. Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola ,4 1. stupeň ZŠ ,88 2. stupeň ZŠ ,68 Školní družina Dům dětí a mládeže Neuvádí se 43 kroužků s 551 účastníky Z toho : 8 kroužků pro předškolní děti 1 kroužek pro mládež Základní umělecká škola hudební obor: 291 žáků výtvarný obor: 23 žáků dramatický obor: 22 žáků MŠ 1 třída speciální z počtu 14 žáků ZŠ 1 přípravná třída + 11 dětí Počet žáků je uveden ze zahajovacího týdne ve školním roce a není shodný s počtem žáků na konci školního roku uvedeného v hodnocení vzhledem k tomu, že dochází k migraci z nejrůznějších důvodů (přestup, stěhování ). 12

13 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 136 Počet učitelů ZŠ + ZUŠ Počet vychovatelů ŠD a SVČ 8 Počet učitelek MŠ 19 Počet správních zaměstnanců ZŠ,DDM,ZUŠ 20 Počet správních zaměstnanců MŠ 8 Počet správních zaměstnanců ŠJ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. Stupně Purkyňova Husova Bělíkova Učitelé 1. Stupně Purkyňova Husova Bělíkova Učitelé 2. Stupně Purkyňova Husova Učitelé 2. Stupně Purkyňova Husova Učitelé ZUŠ 81,25 Učitelé ZUŠ 81,25 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD

14 3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby let let let nad 51 let do důchodového věku v důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Pedagogičtí pracovníci podle dosaženého vzdělání Dosažené vzdělání muži ženy celkem % vyučen úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské Celkem

15 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, údaje o přijímacím řízení na střední školy: 4.1. Počty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle věku zapsaní na dané převedení na s žádostí o vzdělávaní podle neuzavřený zápis zapisovaní Číslo škole jinou školu odklad docházky 42 šk. zákona 5letých řádku z toho z toho z toho z toho z toho z toho celkem celkem celkem celkem celkem celkem dívky dívky dívky dívky dívky dívky a b a 5b Poprvé u zápisu Přicházejí po odkladu X X z toho po dodatečném 0102a X X a později 0102b z ř narození c X X X X 42 vzdělávání v zahraniční škole ŠZ 15

16 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) víceletá gymnázia: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia soukromá 0 0 gymnázia krajská 16 0 b) SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia Obchodní akademie zdravotní školy Průmyslové školy ostatní střední školy celkem c) soukromé školy : Ostatní střední školy Střední odborná učiliště Celkem:

17 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 44 8 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

18 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled o prospěchu žáků Ročník Prospěch s vyznamenáním Prospěch prospěl/a Prospěch neprospěl/a Nehodnocen/a Uvolněn/a 1.ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem

19 5.2. Přehled o chování žáků Počet žáků Pochvala třídního učitele Pochvala ředitelky školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy 2.stupeň 3.stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka školy Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1.stupeň , ,17 2.stupeň ,5 Celkem , ,3 Neomluvená absence byla ihned řešena se zákonnými zástupci a následně dle platné legislativy s OSPOD. Omluvená a opakující se absence byla předána rovněž informativně na OSPOD, případně bylo požadováno potvrzení od lékaře. Absence byla rovněž řešena v rámci smluv s rodiči. Počet neomluvených hodin je údaj, kde jde především o velkou absenci 3 žáků. 19

20 5.4. Údaje o integrovaných dětech Druh postižení Počet žáků a popis ročník Vady řeči 2 žáci, z toho 1 žák má k logopedické vadě ještě ADHD 4. Tělesné postižení 1 žák s dětskou mozkovou obrnou 4. Kombinované postižení 10 žáků s poruchami učeno v kombinaci s ADHD a ADD Vývojové poruchy učení 7 žáků 2.-3., 5., 7., Ostatní integrace 1 žák s Aspergerovým syndromem, 3 žáci jen s ADHD s ADD Celkem integrace: 24 žáků celkem individuálně integrovaných k Z činnosti školy v rámci školního vzdělávacího programu. V letošním roce opět proběhl plavecký výcvik pro žáky 3.tříd a po dvou letech se podařilo uspořádat i lyžařský výcvik na 2.stupni. Některé třídy 1.stupně absolvovaly i školu v přírodě. V letošním roce proběhla diagnostika stavu znalostí a dovednost žáků, žáci 5. a 9.ročníku se zúčastnili projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) v 5. a 9. ročnících, žáci 4.ročníku se zúčastnili testování PISA. Škola se zúčastnila evropského průzkumu na téma ICT a výuka,atd. 20

21 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. Ve škole jsou stanoveni 2 metodici prevence patologických jevů, kteří spolu spolupracují a jsou součástí poradenského pracoviště. Prevence sociálně patologických jevů je v naší škole realizována dle vypracovaného Minimálního preventivního programu. Důsledně je řešena problematika záškoláctví dle možností školy v rámci školního řádu. Školní rok jsme zahájili nastavením vhodného klimatu a vztahů v 6. ročnících uspořádáním harmonizačních pobytů s denní docházkou v našem zařízení v domě dětí a mládeže. Tyto harmonizační pobyty připravuje poradenské pracoviště školy pod vedením speciální pedagožky a za spolupráce s třídními učiteli. Na harmonizačních pobytech se osobní účastí podílí všichni pracovníci poradenského pracoviště včetně výchovné poradkyně a metodiků prevence. V rámci projektu EU peníze školám proběhly (dodavatelsky) programy primární prevence na 2.stupni občanským sdružením Maják, se kterým máme již velmi dobrou dlouholetou spolupráci. Programy byly z části realizované ve středisku Maják ( formování skupin žáci 6. a 7.ročníků) a zčásti byly připraveny přednášky s besedou přímo ve škole (témata: AIDS, antikoncepce, krása x poškozování, drogová závislost). Významnou pozornost jsme věnovali rovněž tématu šikana, kdy jsme pokračovali v realizaci preventivních opatření proškolování pracovníků, důkladné šetření nejrůznějších šarvátek mezi žáky za spolupráce s rodiči v rámci projektu MŠMT Smlouvy s rodiči. Velmi významným preventivním opatření se nám jeví kvalitní využívání volného času žáků. Každým rokem se jim proto snažíme nabídnou pestrou paletu zájmových kroužků prostřednictvím domu dětí a mládeže. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. V letošním roce dokončil studium jeden pracovník ke splnění kvalifikačních předpokladů v oboru 1.stupeň se specializací pro hudební výchovu. Studium k prohlubování odborné kvalifikace bylo zaměřeno zejména na proškolení celého sboru s tématy třídnické hodiny, standardy ve vzdělávání, kritické myšlení, poruchy čtenářských dovedností, kázeň přežitkem?, supervize a mnoho dalších. Individuálně se učitelé vzdělávali se zaměřením na svoji odbornost (matematika, aspergerův syndrom, sociometrické šetření, volba povolání,projekt Comenia Script, školení zadavatelů PISA, práce s předškolákem..) Vzdělávání proběhlo v rámci nabídek NIDV, CVLK a v různých projektech (Potřeby učitelů a žáků a inkluze, Moderní učitel, SEV Divizna, Experiment v ZŠ ). K samostudiu slouží učitelská knihovna, časopis Učitelské noviny, Rodina a škola, Moderní vyučování, Prevence, internet, apod. 21

22 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Spolupráce školy a dalších subjektů Spolupráce školy je založena na dlouhodobých vztazích s nejrůznějšími subjekty. Jedním ze subjektů je sám zřizovatel, který školu nejen zřizuje, financuje či kontroluje, ale mnohdy ji přizve ke společným aktivitám dětský den, výstava prací žáků, slavnostní ocenění učitelů a žáků za školní rok, týden mobility, atd. Dalšími partnery jsou: v rámci prevence se jedná zejména o OSPOD při MěÚ Frýdlant, Policie ČR, Maják o.s., občanská sdružení na pomoc práce s dětmi Domeček, Festivalový svět Frýdlant, Pedagogicko psychologická poradna v Liberci, Úřad práce nápomocen při kariérovým poradenství vycházejícím žákům, museum (besedy, workshopy), SŠHaL, Gymnázium Frýdlant,Školská rada, velmi významně přispívá k činnosti školy Sdružení rodičů a přátel školy, Čmelák o.s., Nadace Jizerských hor, Nadace škola hrou, Nadace Syner, Divizna, ZOO Liberec, a mnoho dalších. Spolupráce je převážně zaměřena na práci se žáky a obsahuje přednášky na nejrůznější témata, workshopy, ekopobyty, sportovní akce, výměnné pobyty, podporu volnočasových aktivit, apod. Škola má spolupráci i příhraniční s partnerskými školami v Polsku (Korfantow, Nowogrodziec, Zavidov). 22

23 8.2 Prezentace na veřejnosti Škola svoji prezentaci na veřejnosti zahajuje již tradiční akcí v rámci Týdne mobility, kdy na všech stupních školy probíhá projekt s dopravní tématikou. Pro předškoláky a 1.stupeň byly připraveny soutěže a hry v parku, na dopravním hřišti a pro 2.stupeň byl připraven projekt ve škole.tento projekt doprovázela výtvarná soutěž ve spolupráci s městem Frýdlant. V listopadu škola uspořádala 1.ročník veletrhu vzdělávání s názvem FEDUCA, který byl prezentací středních škol pro vycházející žáky.akce se velmi vydařila a v dalším školním roce ji rovněž uspořádáme. V rámci projektu Potřeby učitelů a žáků jsme uspořádali výstavu pro veřejnost s názvem Historie a život Romů v prostorách vstupní haly městské radnice. V prosinci škola uspořádala kulturní program v kině pro rodiče a veřejnost již tradičně pod názvem Zvoneček, který byl přehlídkou tance, zpěvu a recitace žáků. V předvánočním týdnu již tradičně připravila ZUŠ předvánoční koncerty žáků pro veřejnost ve škole, kostele či na radnici. Třída 2.a se zúčastnila reprezentační přehlídky pěveckých sborů v Novém Městě pod Smrkem. Na jaře pěvecký program Zlatá nota a koncerty ZUŠ měly opět velký úspěch u veřejnosti, návštěvnost téměř nestačila kapacitě kina či školy. V měsíci květnu pod záštitou domu dětí a mládeže jsme uspořádali tradiční turistický pochod se soutěžemi Frýdlantská ťapka. V průběhu roku pořádá pracoviště domu dětí a mládeže besedy pro veřejnost cestování po světě, zdravá výživa, zdravý životní styl apod. Společenskou akcí s účasti rodičů je pak kurz společenského tance a výchovy pro vycházející žáky, který je zakončen prezentací na malém školním plese pro žáky, rodiče a veřejnost. Škola se pak prezentuje i účastí žáků v nejrůznějších soutěžích, olympiádách a sportovních klání. Výtvarný obor ZUŠ se zúčastnil např.národní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ, kde byla oceněna kolekce prací s postupem na celostátní výstavu ve Šternbergu. Literárně dramatický obor ZUŠ se zúčastnil Evropy ve škole, kde žáci obsadili 1.-3.místa v krajském kole a v celostátním kole 2 žáci obdrželi čestné uznání.ldo se zúčastnilo i mnoha dalších soutěží a přehlídek jako např. Wolkerův Prostějov, Ortenova Kutná Hora Hudební obor dechové nástroje ZUŠ získal výborná umístění, v krajském kole žáci obsadili 1. a 2.místo, v celostátním kole pak 2 žákyně získaly 2.místo a zvláštní cenu poroty obdržel i pan učitel za klavírní doprovody. Žáci základní školy se zúčastnili úspěšně okresních kol s umístěním v dopravní soutěži (2.místo), ve florbalu (2.-4.místo), vybíjená (2.místo). 23

24 8.3 Logopedická poradna Logopedická poradna sídlí v suterénu Domu dětí a mládeže. Rovný přístup ke speciální péči je zajištěn zájemcům ze širokého okolí. Nevýhodou je přístup do budovy a do poradny, který není bezbariérový, což je komplikací pro tělesně postižené klienty. Problém s odborným kvalifikačním obsazením poradny se vyřešil nástupem zkušené učitelky s praxí ve speciální třídě mateřské školy, která nahradila zde krátce působící kvalifikovanou logopedickou asistentku. Činnost poradny probíhala dle stanovených termínů. Děti docházely na základě doporučení pediatrů, foniatrů, psychologů, speciálních pedagogů, učitelů a žádosti rodičů. Vyhověno bylo i požadavkům starších žadatelů, studentům byla umožněna logopedická praxe. Organizování poradenské logopedické péče: paní Dvorská pondělí, paní Paclíková pátek a dvakrát v měsíci v sobotu. Termíny a čas byly vždy vyvěšeny na nástěnce před vchodem do budovy. Poradenský poplatek se neměnil. Za prosté poruchy řeči činil 30,- Kč za jedno sezení, za těžké poruchy komunikace a pro klienty starší 15 let činil 50,-Kč. Logopedickou poradnou stále prochází kolem 200 klientů s rozdílnou diagnostikou (dyslalie, dysfázie, dětská mozková obrna, mentální postižení, opožděný vývoj řeči, poruchy plynulosti řeči, specifické poruchy učení). Výrazným nárůstem je opožděný vývoj řeči a mnohočetná patlavost u dětí. Logopedická práce je pak velmi náročná a vyžaduje dlouhodobou terapii za spoluúčasti rodičů a pedagogů. Ke konci července suterén budovy zasáhla havárie potrubí a došlo k vytopení poradny a dalších prostorů. Kromě pomůcek byl zasažen vodou i počítač.. Pozitiva: velmi dobrá spolupráce s ostatními subjekty (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centra, pediatr, foniatr, učitelé, zejména učitelky mateřských škol) zvýšil se zájem rodičů o poskytování odborné péče Negativa: někteří rodiče přicházejí s dětmi až před nástupem do základní školy, někteří až při potížích dítěte ve škole či školním neúspěchu. Špatné návyky jsou již fixovány a obtížně se odbourávají a napravují. Východiska pro rozvoj speciální péče: dále vyhledávat finanční zdroje na modernizaci pomůcek monitorovat děti s výrazným opožděním řeči a s nesrozumitelným vyjadřováním a jejich včasné zařazení do odborné péče 24

25 8.4 Speciální pedagog, poradenské pracoviště školy Shrnutí pracovní činnosti speciální pedagožky za škol.rok 2011/2012 Školní speciální pedagožka během školního roku vykonávala individuální i skupinovou činnost s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, vykonávala poradenskou i administrativní činnost a další činnost vztahující se k náplni práce. Během prvních měsíců školního roku zajišťovala vytvoření IVP a kontrolu Generálních souhlasů, v průběhu škol.roku průběžně doplňovala seznamy ped. odborné literatury a seznam reedukačních pomůcek, které má na starosti. Během měsíců října a listopadu se zúčastnila 3 harmonizačních pobytů s žáky 6.tých ročníků. S dětmi prováděla nápravnou činnost na OP ZŠ Purkyňova pracovala s 10 žáky s integrací a se 2 žáky bez integrace, na OP ZŠ Husova se 2 žáky s integrací. Podílela se na sociometrickém šetření na OP ZŠ Husova na 1. stupni a na 2.stupni provedla sociometrické šetření pomocí SORADu a také zpracovala výsledky, které byly dále konzultovány s TU i se třídami. Po celý školní rok probíhaly konzultace se žáky, pedagogy celého pracoviště, rodiči a spolupracovala s dalšími poradenskými pracovníky na škole. Podílela se na různých šetřeních a činnostech se třídami či jednotlivými dětmi při výskytu problematických situací. Účastnila se jednání TU s rodiči a žáky Spolupracovala s dalšími pracovišti PPP, SPC, OSPOD Účastnila se DVPP SORAD, Dotazník Braun B-3, 4, Management školní třídy, Hry s psychologickým obsahem a další vzdělávání probíhající na pracovišti. Shrnutí činnosti poradenského pracoviště za školní rok 2011/2012 Pracovníci porad.pracoviště: Ředitelka školy, 2 metodici prevence, 2 výchovné poradkyně, speciální pedagog. Hlavní náplní poradenského pracoviště bylo zajištění odborného přístupu ke všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, tzn. zajištění vytvoření IVP a zajištění nápravy dětí s integrací a také vhodných pedagogických přístupů. Pracovníci se zúčastnili harmonizačních pobytů se žáky 6.ročníků, které se uskutečnily během měsíců října až listopadu. Během tohoto školního roku poradenští pracovníci, zejména pak výchovné poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli, zpracovávaly tzv. Ivýpy(individuálně výchovné plány) s dětmi a příp.i s jejich rodiči, při různých výchovných problémech ve škole. V prvním čtvrtletí uspořádala výchovná poradkyně úspěšnou akci FEDUCA, která žákům 9.ročníků a jejich rodičům měla pomoci vybrat vhodné další vzdělávání po ukončení povinné školní docházky. Na pracovišti prezentovali zástupci škol nabídky studijních či učebních oborů. Akce byla úspěšná, navštívilo jí cca 128 zájemců a byla i kladně hodnocena ze strany zúčastněných škol. Během školního roku byly přijaty další nápravné pomůcky a také odborná pedagogická literatura. Bylo provedeno a zpracováno sociometrické šetření ve třídách na všech pracovištích a na obou stupních škol. 25

26 Někteří pracovníci poradenského pracoviště se dále vzdělávali absolvovali např. Kurz SORAD, Braun B-3, 4, kurzy týkající se vedení třídy a také her s psychosociálním obsahem. Byly zajišťovány besedy pro žáky s mnohými zajímavými tématy s odborníky z o.s. Maják. 8.5 Volnočasové aktivity Zajištění volnočasových aktivit probíhá v domě dětí a mládeže a na každé škole ještě ve školních družinách. Školní družina je na každém pracovišti základní školy a jedno oddělení je v domě dětí a mládeže. Zde probíhá činnost dle školního vzdělávacího programu stejně jako v domě dětí a mládeže. Školní družina připravuje pro žáky spontánní i pravidelnou rekreační činnost ( ze všech oblastí výchov, sběr chleba, celoroční soutěže, vycházky do přírody, poznávací aktivity,účast na tradičních akcích Vajíčkovník, v letošním roce uspořádala i týdenní letní tábor). Dům dětí a mládeže je především garantem organizací zájmových kroužků, které nabízí nejen pro žáky školy, ale i pro předškoláky, dospělé a veřejnost. V letošním roce běželo celkem 43 kroužků. O prázdninách jsou pak pořádány pobytové týdenní tábory a tábory s denní docházkou. Zájemci však každým rokem ubývají z finančních důvodů. 9. Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI V letošním roce proběhlo pod vedením ČŠI testování žáků v 5.aA 9.ročnících (viz aktivity). 26

27 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. V letošním roce v dubnu jsme ukončili projekt Učíme se interaktivně, který škole přinesl na platy a vybavení více než 5 milionů. Cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro využívání ICT pro žáky a učitele, což se podařilo zčásti. Dalším doplňujícím projektem ESF pro podporu vybavení, individualizaci výuky a vzdělávání realizujeme projekt EU peníze školám, kde bez spoluúčasti škola získala dotaci ve výši 3,5 milionu. Projekt bude pokračovat i v dalším školním roce. Dům dětí a mládeže začal v lednu 2012 realizovat projekt Zvyšování motivace žáků ZŠ Frýdlant ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech zkráceně nazvaný Od řemesla k řemeslu. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Projekt byl schválen krajskou výběrovou komisí v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a celková dotace přesahuje 4,5 mil. korun.projekt je určen hlavně pro žáky 2.stupně naší školy. Zajímavou formou by měl motivovat žáky ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech tak, aby mohli svůj zájem postupně prohlubovat. Přitom se zaměříme na spolupráci s řemeslníky a středními školami v našem regionu. Naši žáci by měli získat představu o tom, jaké vzdělání mohou po ukončení ZŠ absolvovat, v čem vzdělávání spočívá a co obnáší samotný výkon řemesla nebo technického oboru. V rámci projektu bude DDM organizovat různá setkání, festivaly řemesel, exkurze, workshopy či tvořivé dílny pořádané samotnými žáky. Součástí projektu je také zaměření na praktické vyučování a to rozšířením nabídky volitelných předmětů o 3 rukodělné předměty a na doplňkové vzdělávání pro učitele ve výuce dílenských předmětů. Ukončili jsem i partnerské projekty: Moderní učitel (TU Liberec) byl zaměřen zejména na další vzdělávání učitelů. Potřeby učitelů a žáků a inkluze byl zaměřen na další vzdělávání učitelů, podporu zájmových kroužků (ICT, knihovna, školní klub), vybavení pro děti s poruchami učení, doplnění žákovské i učitelské knihovny knížkami. Mateřské školy pokračují v příhraniční spolupráci v rámci partnerského projektu s městem Nowogrodziec kulturními a sportovními akcemi pro děti. 27

28 Závěr V tomto školním roce jsme zahájili školní rok s novým uspořádáním v budovách základní školy, ve dvou budovách byl zachován ročník, v budově Bělíkova ulice zůstal jen ročník. Uspořádání bylo nutné s ohledem na snižující se stav žáků ( kapacita 1200, žáků cca 780).Školní rok byl náročný vzhledem k přesunu nejen pedagogů, ale i žáků. Pedagogové toto zvládli bez problémů, vytvořily se nové fungující kolektivy s možnosti významnějšího využití aprobací jednotlivých pracovníků (viz tabulka). Žáci změnu rovněž dokázali zvládnout, pro další školní rok se plánuje přesun jen jednoho 5.ročníku na pracoviště Husova. Všem, kterých se změny dotkly učitelům, žákům, rodičům, vedení školy patří velké poděkování za pochopení a zvládnutí celé situace. Rovněž i poděkování zřizovateli, zastoupeného panem starostou, nelze opomenout, s trpělivostí pomáhal řešit nedostatky, nedorozumění, někdy i nepochopení veřejnosti. Nový školní rok pak bude rokem změn ve vedení základní školy, kdy s ohledem na úbytek žáků je nutné hledat rezervy. Věřím, že i v dalším roce se nám společně podaří zvládnout všechny změny, které situace přináší. 28

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více