Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, Frýdlant / ředitelka Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy Školská rada schválila:

2 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, Frýdlant IČO Identifikátor školy příspěvková organizace b) zřizovatel školy Město Frýdlant, T.G.Masaryka 37, Frýdlant IČO c) vedení školy Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy Mgr. Helena Drechslerová, statutární zástupce ředitelky školy telefon: , www stránky: d) školská rada datum zřízení počet členů - 9 kontakt p. Mgr. Hana Kulhavá

3 Obsah 1. Charakteristika školy Základní údaje o součástech školy Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: Základní údaje o pracovnících školy Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Pedagogičtí pracovníci podle dosaženého vzdělání Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, údaje o přijímacím řízení na střední školy: Počty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle věku Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu žáků Přehled o chování žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných dětech Z činnosti školy v rámci školního vzdělávacího programu Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce školy a dalších subjektů Prezentace na veřejnosti Logopedická poradna Speciální pedagog, poradenské pracoviště školy Volnočasové aktivity Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Závěr Příloha - Výroční zpráva o hospodaření školy

4 1.Rejstřík škol a zařízení Druh školy: Základní škola Resortní identifikátor (IZO): Výuka v cizím jazyce: Ne Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 1200 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Kód druhu/typu: B00 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Purkyňova Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné Husova Frýdlant Platné Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: Kód oboru C/ C/01 Popis oboru Forma vzdělávání Cizí vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita oboru Platnost Dobíhající obor Základní škola denní 9 r. 0 měs Platné Ano Základní škola denní 9 r. 0 měs Platné Ne 4

5 Druh školy: Mateřská škola Resortní identifikátor (IZO): Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 305 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Jiráskova Frýdlant Platné Sídlištní Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné 5

6 Druh školy: Základní umělecká škola Resortní identifikátor (IZO): Výuka v cizím jazyce: Ne Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 380 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Kód druhu/typu: F10 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Nádražní Frýdlant Platné Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Cizí vyučovací jazyk Platnost 1Z hudební Platné 2Z literárně-dramatický Platné 4Z výtvarný Platné 6

7 Druh školy: Dům dětí a mládeže Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Mládeže 907, Frýdlant Výuka v cizím jazyce: Ne Kód druhu/typu: G11 Nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: neuvádí se Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Mládeže Frýdlant Platné 7

8 Druh školy: Školní družina Resortní identifikátor (IZO): Výuka v cizím jazyce: Ne Kód druhu/typu: G21 Nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 215 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Husova Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné Purkyňova Frýdlant Platné Mládeže Frýdlant Platné 8

9 Druh školy: Školní jídelna Resortní identifikátor (IZO): Kód druhu/typu: L11 Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 356 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Jiráskova Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné Sídlištní Frýdlant Platné 9

10 Druh školy: Školní jídelna - výdejna Resortní identifikátor (IZO): Kód druhu/typu: L13 Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 440 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Bělíkova Frýdlant Platné Purkyňova Frýdlant Platné 10

11 1. Charakteristika školy Základní škola se nachází ve třech budovách rovnoměrně rozmístěných ve středu města. Od tohoto školního roku došlo k částečné reorganizaci školy s ohledem na nenaplněnost kapacity jednotlivých budov a tím i ztížených podmínek při naplňování odbornosti výuky. Základní škola byla ve dvou budovách uspořádána jako plně organizovaná, tj ročník a v jedné budově byla naplněna pouze 1.stupněm, tj ročníkem. Z této budovy se pak žáci přesouvají na 2.stupeň do nejbližší budovy. Touto částečnou změnou byla podpořena výuka aprobovaných učitelů na 2.stupni. Při základní škole nadále pokračuje přípravná třída pro děti předškolní, která slouží dětem ze sociálně méně příznivého prostředí, školní vzdělávací program je zaměřen na přípravu vstupu do školy. Na podporu vzdělávání dětí a žáků se specifickými poruchami učení máme zřízené poradenské pracoviště školy a logopedickou poradnu (viz dále). Žáci se vzdělávali dle Školního vzdělávacího programu školy čj. 161/2007 z s pozdějšími doplňky. Základní škola je průběžně modernizovaná v rámci finančních možností. V letošním roce nebylo mnoho prostředků na pořízení učebnic, učebních pomůcek, počítačů či dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.. Škola se tento nedostatek finančních prostředků snaží řešit formou projektů z ESF, což přináší další pracovní zátěž nad běžné pracovní povinností s vysokým rizikem řízení těchto projektů ( o projektech bude uvedeno dále). Pedagogický sbor základní školy ale i dalších pracovišť je věkově zastoupené ve všech kategoriích a rovněž kvalifikovanost každým rokem stoupá, učitelé ukončují postupně potřebné vzdělání, v mateřských školách a ve školních družinách je kvalifikace stoprocentní.. V každé budově základní školy jsou oddělení školní družiny, další oddělení pro starší žáky je umístěno v domu dětí a mládeže, který je součástí školy. Žáci mají dále možnost navštěvovat základní uměleckou školu, která je rovněž jedním z pracovišť naší školy. Pro žáky školy je ve dvou budovách zřízená výdejna obědů, kam jídlo dováží Školní jídelna Frýdlant (samostatný právní subjekt, není součástí školy). Třetí budova bezprostředně sousedí s touto jídelnou a tak žáci na obědy přechází přímo tam. Součástí školy jsou ještě 3 mateřské školy v jednotlivých budovách, jejichž kapacita je plně vytížená. Požadavky rodičů pro tento rok, ale zejména pro rok příští, převyšují možnou kapacitu stávajících zařízeních, a proto byl dán podnět zřizovateli na zřízení dalšího oddělení MŠ. 11

12 2. Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola ,4 1. stupeň ZŠ ,88 2. stupeň ZŠ ,68 Školní družina Dům dětí a mládeže Neuvádí se 43 kroužků s 551 účastníky Z toho : 8 kroužků pro předškolní děti 1 kroužek pro mládež Základní umělecká škola hudební obor: 291 žáků výtvarný obor: 23 žáků dramatický obor: 22 žáků MŠ 1 třída speciální z počtu 14 žáků ZŠ 1 přípravná třída + 11 dětí Počet žáků je uveden ze zahajovacího týdne ve školním roce a není shodný s počtem žáků na konci školního roku uvedeného v hodnocení vzhledem k tomu, že dochází k migraci z nejrůznějších důvodů (přestup, stěhování ). 12

13 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 136 Počet učitelů ZŠ + ZUŠ Počet vychovatelů ŠD a SVČ 8 Počet učitelek MŠ 19 Počet správních zaměstnanců ZŠ,DDM,ZUŠ 20 Počet správních zaměstnanců MŠ 8 Počet správních zaměstnanců ŠJ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. Stupně Purkyňova Husova Bělíkova Učitelé 1. Stupně Purkyňova Husova Bělíkova Učitelé 2. Stupně Purkyňova Husova Učitelé 2. Stupně Purkyňova Husova Učitelé ZUŠ 81,25 Učitelé ZUŠ 81,25 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD

14 3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby let let let nad 51 let do důchodového věku v důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Pedagogičtí pracovníci podle dosaženého vzdělání Dosažené vzdělání muži ženy celkem % vyučen úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské Celkem

15 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, údaje o přijímacím řízení na střední školy: 4.1. Počty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle věku zapsaní na dané převedení na s žádostí o vzdělávaní podle neuzavřený zápis zapisovaní Číslo škole jinou školu odklad docházky 42 šk. zákona 5letých řádku z toho z toho z toho z toho z toho z toho celkem celkem celkem celkem celkem celkem dívky dívky dívky dívky dívky dívky a b a 5b Poprvé u zápisu Přicházejí po odkladu X X z toho po dodatečném 0102a X X a později 0102b z ř narození c X X X X 42 vzdělávání v zahraniční škole ŠZ 15

16 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) víceletá gymnázia: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia soukromá 0 0 gymnázia krajská 16 0 b) SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia Obchodní akademie zdravotní školy Průmyslové školy ostatní střední školy celkem c) soukromé školy : Ostatní střední školy Střední odborná učiliště Celkem:

17 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 44 8 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

18 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled o prospěchu žáků Ročník Prospěch s vyznamenáním Prospěch prospěl/a Prospěch neprospěl/a Nehodnocen/a Uvolněn/a 1.ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem

19 5.2. Přehled o chování žáků Počet žáků Pochvala třídního učitele Pochvala ředitelky školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy 2.stupeň 3.stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka školy Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1.stupeň , ,17 2.stupeň ,5 Celkem , ,3 Neomluvená absence byla ihned řešena se zákonnými zástupci a následně dle platné legislativy s OSPOD. Omluvená a opakující se absence byla předána rovněž informativně na OSPOD, případně bylo požadováno potvrzení od lékaře. Absence byla rovněž řešena v rámci smluv s rodiči. Počet neomluvených hodin je údaj, kde jde především o velkou absenci 3 žáků. 19

20 5.4. Údaje o integrovaných dětech Druh postižení Počet žáků a popis ročník Vady řeči 2 žáci, z toho 1 žák má k logopedické vadě ještě ADHD 4. Tělesné postižení 1 žák s dětskou mozkovou obrnou 4. Kombinované postižení 10 žáků s poruchami učeno v kombinaci s ADHD a ADD Vývojové poruchy učení 7 žáků 2.-3., 5., 7., Ostatní integrace 1 žák s Aspergerovým syndromem, 3 žáci jen s ADHD s ADD Celkem integrace: 24 žáků celkem individuálně integrovaných k Z činnosti školy v rámci školního vzdělávacího programu. V letošním roce opět proběhl plavecký výcvik pro žáky 3.tříd a po dvou letech se podařilo uspořádat i lyžařský výcvik na 2.stupni. Některé třídy 1.stupně absolvovaly i školu v přírodě. V letošním roce proběhla diagnostika stavu znalostí a dovednost žáků, žáci 5. a 9.ročníku se zúčastnili projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) v 5. a 9. ročnících, žáci 4.ročníku se zúčastnili testování PISA. Škola se zúčastnila evropského průzkumu na téma ICT a výuka,atd. 20

21 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. Ve škole jsou stanoveni 2 metodici prevence patologických jevů, kteří spolu spolupracují a jsou součástí poradenského pracoviště. Prevence sociálně patologických jevů je v naší škole realizována dle vypracovaného Minimálního preventivního programu. Důsledně je řešena problematika záškoláctví dle možností školy v rámci školního řádu. Školní rok jsme zahájili nastavením vhodného klimatu a vztahů v 6. ročnících uspořádáním harmonizačních pobytů s denní docházkou v našem zařízení v domě dětí a mládeže. Tyto harmonizační pobyty připravuje poradenské pracoviště školy pod vedením speciální pedagožky a za spolupráce s třídními učiteli. Na harmonizačních pobytech se osobní účastí podílí všichni pracovníci poradenského pracoviště včetně výchovné poradkyně a metodiků prevence. V rámci projektu EU peníze školám proběhly (dodavatelsky) programy primární prevence na 2.stupni občanským sdružením Maják, se kterým máme již velmi dobrou dlouholetou spolupráci. Programy byly z části realizované ve středisku Maják ( formování skupin žáci 6. a 7.ročníků) a zčásti byly připraveny přednášky s besedou přímo ve škole (témata: AIDS, antikoncepce, krása x poškozování, drogová závislost). Významnou pozornost jsme věnovali rovněž tématu šikana, kdy jsme pokračovali v realizaci preventivních opatření proškolování pracovníků, důkladné šetření nejrůznějších šarvátek mezi žáky za spolupráce s rodiči v rámci projektu MŠMT Smlouvy s rodiči. Velmi významným preventivním opatření se nám jeví kvalitní využívání volného času žáků. Každým rokem se jim proto snažíme nabídnou pestrou paletu zájmových kroužků prostřednictvím domu dětí a mládeže. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. V letošním roce dokončil studium jeden pracovník ke splnění kvalifikačních předpokladů v oboru 1.stupeň se specializací pro hudební výchovu. Studium k prohlubování odborné kvalifikace bylo zaměřeno zejména na proškolení celého sboru s tématy třídnické hodiny, standardy ve vzdělávání, kritické myšlení, poruchy čtenářských dovedností, kázeň přežitkem?, supervize a mnoho dalších. Individuálně se učitelé vzdělávali se zaměřením na svoji odbornost (matematika, aspergerův syndrom, sociometrické šetření, volba povolání,projekt Comenia Script, školení zadavatelů PISA, práce s předškolákem..) Vzdělávání proběhlo v rámci nabídek NIDV, CVLK a v různých projektech (Potřeby učitelů a žáků a inkluze, Moderní učitel, SEV Divizna, Experiment v ZŠ ). K samostudiu slouží učitelská knihovna, časopis Učitelské noviny, Rodina a škola, Moderní vyučování, Prevence, internet, apod. 21

22 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Spolupráce školy a dalších subjektů Spolupráce školy je založena na dlouhodobých vztazích s nejrůznějšími subjekty. Jedním ze subjektů je sám zřizovatel, který školu nejen zřizuje, financuje či kontroluje, ale mnohdy ji přizve ke společným aktivitám dětský den, výstava prací žáků, slavnostní ocenění učitelů a žáků za školní rok, týden mobility, atd. Dalšími partnery jsou: v rámci prevence se jedná zejména o OSPOD při MěÚ Frýdlant, Policie ČR, Maják o.s., občanská sdružení na pomoc práce s dětmi Domeček, Festivalový svět Frýdlant, Pedagogicko psychologická poradna v Liberci, Úřad práce nápomocen při kariérovým poradenství vycházejícím žákům, museum (besedy, workshopy), SŠHaL, Gymnázium Frýdlant,Školská rada, velmi významně přispívá k činnosti školy Sdružení rodičů a přátel školy, Čmelák o.s., Nadace Jizerských hor, Nadace škola hrou, Nadace Syner, Divizna, ZOO Liberec, a mnoho dalších. Spolupráce je převážně zaměřena na práci se žáky a obsahuje přednášky na nejrůznější témata, workshopy, ekopobyty, sportovní akce, výměnné pobyty, podporu volnočasových aktivit, apod. Škola má spolupráci i příhraniční s partnerskými školami v Polsku (Korfantow, Nowogrodziec, Zavidov). 22

23 8.2 Prezentace na veřejnosti Škola svoji prezentaci na veřejnosti zahajuje již tradiční akcí v rámci Týdne mobility, kdy na všech stupních školy probíhá projekt s dopravní tématikou. Pro předškoláky a 1.stupeň byly připraveny soutěže a hry v parku, na dopravním hřišti a pro 2.stupeň byl připraven projekt ve škole.tento projekt doprovázela výtvarná soutěž ve spolupráci s městem Frýdlant. V listopadu škola uspořádala 1.ročník veletrhu vzdělávání s názvem FEDUCA, který byl prezentací středních škol pro vycházející žáky.akce se velmi vydařila a v dalším školním roce ji rovněž uspořádáme. V rámci projektu Potřeby učitelů a žáků jsme uspořádali výstavu pro veřejnost s názvem Historie a život Romů v prostorách vstupní haly městské radnice. V prosinci škola uspořádala kulturní program v kině pro rodiče a veřejnost již tradičně pod názvem Zvoneček, který byl přehlídkou tance, zpěvu a recitace žáků. V předvánočním týdnu již tradičně připravila ZUŠ předvánoční koncerty žáků pro veřejnost ve škole, kostele či na radnici. Třída 2.a se zúčastnila reprezentační přehlídky pěveckých sborů v Novém Městě pod Smrkem. Na jaře pěvecký program Zlatá nota a koncerty ZUŠ měly opět velký úspěch u veřejnosti, návštěvnost téměř nestačila kapacitě kina či školy. V měsíci květnu pod záštitou domu dětí a mládeže jsme uspořádali tradiční turistický pochod se soutěžemi Frýdlantská ťapka. V průběhu roku pořádá pracoviště domu dětí a mládeže besedy pro veřejnost cestování po světě, zdravá výživa, zdravý životní styl apod. Společenskou akcí s účasti rodičů je pak kurz společenského tance a výchovy pro vycházející žáky, který je zakončen prezentací na malém školním plese pro žáky, rodiče a veřejnost. Škola se pak prezentuje i účastí žáků v nejrůznějších soutěžích, olympiádách a sportovních klání. Výtvarný obor ZUŠ se zúčastnil např.národní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ, kde byla oceněna kolekce prací s postupem na celostátní výstavu ve Šternbergu. Literárně dramatický obor ZUŠ se zúčastnil Evropy ve škole, kde žáci obsadili 1.-3.místa v krajském kole a v celostátním kole 2 žáci obdrželi čestné uznání.ldo se zúčastnilo i mnoha dalších soutěží a přehlídek jako např. Wolkerův Prostějov, Ortenova Kutná Hora Hudební obor dechové nástroje ZUŠ získal výborná umístění, v krajském kole žáci obsadili 1. a 2.místo, v celostátním kole pak 2 žákyně získaly 2.místo a zvláštní cenu poroty obdržel i pan učitel za klavírní doprovody. Žáci základní školy se zúčastnili úspěšně okresních kol s umístěním v dopravní soutěži (2.místo), ve florbalu (2.-4.místo), vybíjená (2.místo). 23

24 8.3 Logopedická poradna Logopedická poradna sídlí v suterénu Domu dětí a mládeže. Rovný přístup ke speciální péči je zajištěn zájemcům ze širokého okolí. Nevýhodou je přístup do budovy a do poradny, který není bezbariérový, což je komplikací pro tělesně postižené klienty. Problém s odborným kvalifikačním obsazením poradny se vyřešil nástupem zkušené učitelky s praxí ve speciální třídě mateřské školy, která nahradila zde krátce působící kvalifikovanou logopedickou asistentku. Činnost poradny probíhala dle stanovených termínů. Děti docházely na základě doporučení pediatrů, foniatrů, psychologů, speciálních pedagogů, učitelů a žádosti rodičů. Vyhověno bylo i požadavkům starších žadatelů, studentům byla umožněna logopedická praxe. Organizování poradenské logopedické péče: paní Dvorská pondělí, paní Paclíková pátek a dvakrát v měsíci v sobotu. Termíny a čas byly vždy vyvěšeny na nástěnce před vchodem do budovy. Poradenský poplatek se neměnil. Za prosté poruchy řeči činil 30,- Kč za jedno sezení, za těžké poruchy komunikace a pro klienty starší 15 let činil 50,-Kč. Logopedickou poradnou stále prochází kolem 200 klientů s rozdílnou diagnostikou (dyslalie, dysfázie, dětská mozková obrna, mentální postižení, opožděný vývoj řeči, poruchy plynulosti řeči, specifické poruchy učení). Výrazným nárůstem je opožděný vývoj řeči a mnohočetná patlavost u dětí. Logopedická práce je pak velmi náročná a vyžaduje dlouhodobou terapii za spoluúčasti rodičů a pedagogů. Ke konci července suterén budovy zasáhla havárie potrubí a došlo k vytopení poradny a dalších prostorů. Kromě pomůcek byl zasažen vodou i počítač.. Pozitiva: velmi dobrá spolupráce s ostatními subjekty (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centra, pediatr, foniatr, učitelé, zejména učitelky mateřských škol) zvýšil se zájem rodičů o poskytování odborné péče Negativa: někteří rodiče přicházejí s dětmi až před nástupem do základní školy, někteří až při potížích dítěte ve škole či školním neúspěchu. Špatné návyky jsou již fixovány a obtížně se odbourávají a napravují. Východiska pro rozvoj speciální péče: dále vyhledávat finanční zdroje na modernizaci pomůcek monitorovat děti s výrazným opožděním řeči a s nesrozumitelným vyjadřováním a jejich včasné zařazení do odborné péče 24

25 8.4 Speciální pedagog, poradenské pracoviště školy Shrnutí pracovní činnosti speciální pedagožky za škol.rok 2011/2012 Školní speciální pedagožka během školního roku vykonávala individuální i skupinovou činnost s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, vykonávala poradenskou i administrativní činnost a další činnost vztahující se k náplni práce. Během prvních měsíců školního roku zajišťovala vytvoření IVP a kontrolu Generálních souhlasů, v průběhu škol.roku průběžně doplňovala seznamy ped. odborné literatury a seznam reedukačních pomůcek, které má na starosti. Během měsíců října a listopadu se zúčastnila 3 harmonizačních pobytů s žáky 6.tých ročníků. S dětmi prováděla nápravnou činnost na OP ZŠ Purkyňova pracovala s 10 žáky s integrací a se 2 žáky bez integrace, na OP ZŠ Husova se 2 žáky s integrací. Podílela se na sociometrickém šetření na OP ZŠ Husova na 1. stupni a na 2.stupni provedla sociometrické šetření pomocí SORADu a také zpracovala výsledky, které byly dále konzultovány s TU i se třídami. Po celý školní rok probíhaly konzultace se žáky, pedagogy celého pracoviště, rodiči a spolupracovala s dalšími poradenskými pracovníky na škole. Podílela se na různých šetřeních a činnostech se třídami či jednotlivými dětmi při výskytu problematických situací. Účastnila se jednání TU s rodiči a žáky Spolupracovala s dalšími pracovišti PPP, SPC, OSPOD Účastnila se DVPP SORAD, Dotazník Braun B-3, 4, Management školní třídy, Hry s psychologickým obsahem a další vzdělávání probíhající na pracovišti. Shrnutí činnosti poradenského pracoviště za školní rok 2011/2012 Pracovníci porad.pracoviště: Ředitelka školy, 2 metodici prevence, 2 výchovné poradkyně, speciální pedagog. Hlavní náplní poradenského pracoviště bylo zajištění odborného přístupu ke všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, tzn. zajištění vytvoření IVP a zajištění nápravy dětí s integrací a také vhodných pedagogických přístupů. Pracovníci se zúčastnili harmonizačních pobytů se žáky 6.ročníků, které se uskutečnily během měsíců října až listopadu. Během tohoto školního roku poradenští pracovníci, zejména pak výchovné poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli, zpracovávaly tzv. Ivýpy(individuálně výchovné plány) s dětmi a příp.i s jejich rodiči, při různých výchovných problémech ve škole. V prvním čtvrtletí uspořádala výchovná poradkyně úspěšnou akci FEDUCA, která žákům 9.ročníků a jejich rodičům měla pomoci vybrat vhodné další vzdělávání po ukončení povinné školní docházky. Na pracovišti prezentovali zástupci škol nabídky studijních či učebních oborů. Akce byla úspěšná, navštívilo jí cca 128 zájemců a byla i kladně hodnocena ze strany zúčastněných škol. Během školního roku byly přijaty další nápravné pomůcky a také odborná pedagogická literatura. Bylo provedeno a zpracováno sociometrické šetření ve třídách na všech pracovištích a na obou stupních škol. 25

26 Někteří pracovníci poradenského pracoviště se dále vzdělávali absolvovali např. Kurz SORAD, Braun B-3, 4, kurzy týkající se vedení třídy a také her s psychosociálním obsahem. Byly zajišťovány besedy pro žáky s mnohými zajímavými tématy s odborníky z o.s. Maják. 8.5 Volnočasové aktivity Zajištění volnočasových aktivit probíhá v domě dětí a mládeže a na každé škole ještě ve školních družinách. Školní družina je na každém pracovišti základní školy a jedno oddělení je v domě dětí a mládeže. Zde probíhá činnost dle školního vzdělávacího programu stejně jako v domě dětí a mládeže. Školní družina připravuje pro žáky spontánní i pravidelnou rekreační činnost ( ze všech oblastí výchov, sběr chleba, celoroční soutěže, vycházky do přírody, poznávací aktivity,účast na tradičních akcích Vajíčkovník, v letošním roce uspořádala i týdenní letní tábor). Dům dětí a mládeže je především garantem organizací zájmových kroužků, které nabízí nejen pro žáky školy, ale i pro předškoláky, dospělé a veřejnost. V letošním roce běželo celkem 43 kroužků. O prázdninách jsou pak pořádány pobytové týdenní tábory a tábory s denní docházkou. Zájemci však každým rokem ubývají z finančních důvodů. 9. Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI V letošním roce proběhlo pod vedením ČŠI testování žáků v 5.aA 9.ročnících (viz aktivity). 26

27 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. V letošním roce v dubnu jsme ukončili projekt Učíme se interaktivně, který škole přinesl na platy a vybavení více než 5 milionů. Cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro využívání ICT pro žáky a učitele, což se podařilo zčásti. Dalším doplňujícím projektem ESF pro podporu vybavení, individualizaci výuky a vzdělávání realizujeme projekt EU peníze školám, kde bez spoluúčasti škola získala dotaci ve výši 3,5 milionu. Projekt bude pokračovat i v dalším školním roce. Dům dětí a mládeže začal v lednu 2012 realizovat projekt Zvyšování motivace žáků ZŠ Frýdlant ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech zkráceně nazvaný Od řemesla k řemeslu. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Projekt byl schválen krajskou výběrovou komisí v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a celková dotace přesahuje 4,5 mil. korun.projekt je určen hlavně pro žáky 2.stupně naší školy. Zajímavou formou by měl motivovat žáky ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech tak, aby mohli svůj zájem postupně prohlubovat. Přitom se zaměříme na spolupráci s řemeslníky a středními školami v našem regionu. Naši žáci by měli získat představu o tom, jaké vzdělání mohou po ukončení ZŠ absolvovat, v čem vzdělávání spočívá a co obnáší samotný výkon řemesla nebo technického oboru. V rámci projektu bude DDM organizovat různá setkání, festivaly řemesel, exkurze, workshopy či tvořivé dílny pořádané samotnými žáky. Součástí projektu je také zaměření na praktické vyučování a to rozšířením nabídky volitelných předmětů o 3 rukodělné předměty a na doplňkové vzdělávání pro učitele ve výuce dílenských předmětů. Ukončili jsem i partnerské projekty: Moderní učitel (TU Liberec) byl zaměřen zejména na další vzdělávání učitelů. Potřeby učitelů a žáků a inkluze byl zaměřen na další vzdělávání učitelů, podporu zájmových kroužků (ICT, knihovna, školní klub), vybavení pro děti s poruchami učení, doplnění žákovské i učitelské knihovny knížkami. Mateřské školy pokračují v příhraniční spolupráci v rámci partnerského projektu s městem Nowogrodziec kulturními a sportovními akcemi pro děti. 27

28 Závěr V tomto školním roce jsme zahájili školní rok s novým uspořádáním v budovách základní školy, ve dvou budovách byl zachován ročník, v budově Bělíkova ulice zůstal jen ročník. Uspořádání bylo nutné s ohledem na snižující se stav žáků ( kapacita 1200, žáků cca 780).Školní rok byl náročný vzhledem k přesunu nejen pedagogů, ale i žáků. Pedagogové toto zvládli bez problémů, vytvořily se nové fungující kolektivy s možnosti významnějšího využití aprobací jednotlivých pracovníků (viz tabulka). Žáci změnu rovněž dokázali zvládnout, pro další školní rok se plánuje přesun jen jednoho 5.ročníku na pracoviště Husova. Všem, kterých se změny dotkly učitelům, žákům, rodičům, vedení školy patří velké poděkování za pochopení a zvládnutí celé situace. Rovněž i poděkování zřizovateli, zastoupeného panem starostou, nelze opomenout, s trpělivostí pomáhal řešit nedostatky, nedorozumění, někdy i nepochopení veřejnosti. Nový školní rok pak bude rokem změn ve vedení základní školy, kdy s ohledem na úbytek žáků je nutné hledat rezervy. Věřím, že i v dalším roce se nám společně podaří zvládnout všechny změny, které situace přináší. 28

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více