PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ. Typy, definice, základní pojmy LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ. Typy, definice, základní pojmy LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU"

Transkript

1 PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ Typy, definice, základní pojmy LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

2 Právní formy podnikání Fyzická osoba Právnická osoba na základě živnostenského Typy, oprávnění definice, základní lze provozovat pojmy živnost: ohlašovací koncesovanou obchodní zákoník vymezuje: společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciová společnost (a.s.), veřejná obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost (k.s.), družstvo.

3 Základní pojmy v oblasti podnikání (1/2) Podnikání = soustavnáčinnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikatelem je: osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, fyzická osoba, které provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Podnikem = soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží k provozování podniku. Obchodní majetek: FO = majetek (věci, práva, pohledávky a jiné penězi ocenitelné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k podnikání. PO = její veškerý majetek.

4 Základní pojmy v oblasti podnikání (2/2) Neoprávněné podnikání = provozování činnosti bez ohlášení nebo povolení Místo podnikání fyzické osoby = adresa zapsaná jako místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci Obchodní firma =název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Nevztahuje se na FO, které v obchodním rejstříku nejsou zapsány. Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení. Provozovna = prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost, označen obchodní firmou nebo jménem a příjmením anebo názvem podnikatele, k níž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení

5 Základní pojmy v oblasti podnikání (3/3) Zájezd = předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a jeli služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin, nebo když zahrnuje ubytování přes noc, a) doprava, b) ubytování, c) jiné služby cestovního ruchu,. Provozovatel cestovní kanceláře = podnikatel, který je na základě koncese oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy. Cestovní smlouva = speciální druh smlouvy o dílo, na jejímž základě vzniká právní vztah mezi provozovatelem cestovní kanceláře a zákazníkem, jehož předmětem je zájezd. Pozn.: Pro start podnikání v oblasti cestovního ruchu je kromě Živnostenského zákona a Obchodního zákoníku třeba respektovat Zákon číslo 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

6 Zájezd Zájezdem ve smyslu zákona je tedy pouze předem sestavená kombinace 2 a více služeb cestovního ruchu, z nichž alespoň jednou je buď doprava, nebo ubytování, a to jen tehdy, pokud tato kombinace trvá déle než 24 hodin nebo pokud zahrnuje ubytování přes noc je nabízena k prodeji za souhrnnou cenu: předem sestavená kombinace služeb, které tvoří zájezd za souhrnnou cenu

7 Lázeňské a wellness pobyty Tyto pobyty rozčleňují na dva druhy: léčebné a ty ostatní: Léčebný pobyt není zájezdem, podstatným a určujícím znakem léčebného pobytu je lékařská péče. Pobyt v léčebném zařízení, jehož součástí není léčebná péče pod lékařským dohledem, jehož nezbytnou součástí je vstupní a výstupní lékařská prohlídka, je zájezdem.

8 Příklady (1/2) Klient k zakoupenému ubytování později (kdekoliv) zakoupí jízdenku či letenku. Klient si zakoupí současně ubytování + dopravní ceninu, voucher na dopravu. Pobyt v ubytovacím zařízení zahrnující ubytování a další předem rezervované služby, např. stravování, použití wellnes, sportovního zařízení, gastronomického zařízení aj. Cestovní kancelář klientovi opatří lístky do Vídeňské opery a následné přenocování, i když klient pojede po vlastní ose. Klient na to samé představení pojede autobusem cestovní kanceláře, ale nepřespí tam a vrátí se domů dříve než za 24 hodin. Zajištění vstupenek a průvodcovských služeb (bez dopravy a bez ubytování). Zájezdem je lyžařský pobyt s permanentkou bez dopravy.

9 Příklady (2/2) Kombinace dopravy + vstupenek na významnou sportovní, společenskou či kulturní akci ( cena vstupenky nedosáhne 20% celkové ceny) celek přesáhne 24 hodin. Zákazník jede autobusem nebo vlakem s lehátkovou/lůžkovou úpravou déle než 24 hodin se zajištěnými prohlídkami v místě zastávek a návratem do výchozího místa. Zákazník jede vlakem s použitím lůžka/lehátka aniž si předem zakoupil jiné služby. Letecká společnost předem zajistí pro klienta kromě letenky přenocování, rent-a-car atp. Klient letecké společnosti dostane ubytování v místě mezipřistání, protože návazná doprava není technicky možná. Wellness hotel nabízí pobyt zahrnující použití bazénu, whirlpoolu + jednu či více wellness služeb (masáže, aromatherapy atp.) za souhrnnou cenu. Stejný hotel nabízí ubytování s tím, že (všichni) ubytovaní hosté mají automaticky vstup do bazénu (saunu, whirlpool atp.) zdarma a že si mohou na místě přikoupit wellness procedury.

10 ŽIVNOSTI živnosti ohlašovací živnostenské oprávnění vzniká dnem ohlášeni na živnostenském úřadě po splnění zákonem stanovených podmínek právní nárok koncesované živnosti živnostenské oprávnění vzniká dnem, kdy rozhodnutí o udělení koncese nabude právní moci bez právního nároku

11 Získání živnosti ohlašovací podáním ohlášení osobně nebo poštou u příslušného živnostenského úřadu živnostenský úřad je povinen vystavit živnostenský list do 15 dnů od doručení ohlášení, ohlášení je rovněž nutné např.: zrušení či přerušení živnosti; přemístění či zánik podniku; otevření i zavření provozovny; podmínky: dosažení minimální věkové hranice 18 let výpis z trestního rejstříku trestní bezúhonnost, potvrzení o neexistenci daňového nedoplatku, potvrzení o vlastnickém nebo jiném vztahu k nemovitosti, doklad o dosaženém nejvyšším vzdělání či praxi.

12 Živnosti ohlašovací řemeslné - odborná způsobilost NEBO praxe vázané - odborná kvalifikace A doklad o vykonání praxe; volné - pouze všeobecné podmínky stanovené Živnostenským zákonem (existuje jedna volná živnost a v jejím rámci pak 80 oborů činností)

13 Získání živnosti koncesované + žádost o koncesi udělí Ministerstvo pro místní rozvoj do 60 dní další obecné požadavky po získání živností: otevření běžného podnikatelského účtu v bance; přihlášení k registraci u místně příslušného správce daně přihlásit sebe a zaměstnance u místně příslušné správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny podat přihlášku k povinnému úrazovému pojištění za zaměstnance

14 Živnosti

15 Elektronické získání živnosti (1/2) je zavedena možnost ohlásit živnost, požádat o koncesi či ohlásit změny u provozovaných živností též elektronickou formou Na stránkách je volně ke stažení program, který umožňuje elektronicky vyplnit formulář zvaný Jednotný registrační formulář (JRF). Jednotný registrační formulář je k dispozici pro fyzické a právnické osoby.

16 Elektronické získání živnosti (2/2)

17 Ohlašovací živnosti s vazbou na CR (1/3) Řemeslné živnosti Hostinská činnost příprava a prodej pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány, provozována samostatně, nebo společně s poskytováním ubytování v zařízení, která poskytují stravovací služby (například hotel, motel, penzion)

18 Ohlašovací živnosti s vazbou na CR (2/3) Vázané živnosti Průvodcovská činnost horská - organizování a provádění jednotlivců nebo skupin v horském prostředí, tělovýchovná a sportovní - realizace programů pohybově rekreačních, programů na redukci tělesné váhy či extrémně sportovních (například rafting), včetně instruktáže v oblasti CR - doprovázení skupiny osob nebo jednotlivců, při němž je v jazyku dle jejich výběru poskytován výklad o kulturním a přírodním dědictví země Provozování cestovní agentury - nabízení, prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici Vodní záchranářská služba Masérské, rekondiční a regenerační služby Provozování solárií

19 Ohlašovací živnosti s vazbou na CR (3/3) Volné živnosti Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb Výroba potravinářských výrobků Výroba nápojů Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím Ubytovací služby Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy Pronájem a půjčování věcí movitých Překladatelská a tlumočnická činnost

20 Koncesované živnosti s vazbou na CR Provozování cestovní kanceláře nabízení a prodej zájezdů, jednotlivých služeb cestovního ruchu Směnárenská činnost nákup cizí měny Silniční motorová doprava osobní Taxislužba Vnitrozemská vodní doprava

21 Provozování cestovní kanceláře dle ŽZ koncesovaná činnost požadavky: vysokoškolské, vyšší odborné, střední vzdělání s maturitou v oblasti cestovního ruchu, vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v oboru, střední vzdělání s maturitou a 6 let praxe v oboru, doklad o rekvalifikaci a 6 let praxe v oboru. k žádosti o koncesi se vyjadřuje Ministerstvo pro místní rozvoj

22 Provozování cestovní agentury dle ŽZ ohlašovací živnost vázaná Požadavky: vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, střední vzdělání s maturitou a 3 roky praxe v oboru Povinnosti: v propagačních i jiných materiálech vždy informovat pro kterou CK je prodej zájezdu zprostředkován, před uzavřením cestovní smlouvy předložit k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku CK

23 Povinné pojištění CK (1/3) Zákon číslo 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Cestovní kancelář je povinna sjednat pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, na základě něhož vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku: neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti

24 Povinné pojištění CK (2/3) Pojistná smlouva musí být sjednána tak, aby se pojištění vztahovalo na veškeré zájezdy prodané v době platnosti pojistné smlouvy Pojišťovna předá cestovní kanceláři kromě pojistky rovněž doklady určené zákazníkům, které musí obsahovat informace o uzavřeném pojištění: zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění, způsob oznámení pojistné události. Cestovní kancelář je povinna předat tento doklad zákazníkovi současně s cestovní smlouvou.

25 Povinné pojištění CK (3/3) V současné době nabízí pojištění cestovních kanceláří proti úpadku pět pojišťoven: Česká podnikatelská pojišťovna Europäische Reiseversicherung AG Generali pojišťovna UNIQA pojišťovna Union pojišťovna V současné době je pojištěno přibližně 940 cestovních kanceláří. Seznam pojištěných cestovních kanceláří lze nalézt na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

26 Dotace a programy PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM (IOP) REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY (ROP) PROGRAMY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) Národní program podpory cestovního ruchu

27 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ (1/3) Programovací období je období, ve kterém EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky. Jednotlivé členské země pro které členské země zpracovávají vždy nové programové dokumenty: V těch je stanoven rozpočet a jsou definovány a nastaveny nové cíle a priority, jež se členské státy v daném období snaží dosahovat a naplňovat v souladu se základními strategickými dokumenty EU.

28 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ (2/3) INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM (IOP) REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY (ROP) Zaměřen na zefektivnění fungování veřejné správy a lepší využití potenciálu území prostřednictvím národních systémových intervencí Řídícím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Celkem je v IOP alokováno včetně národních zdrojů cca 77,5 mil EUR. Hlavní finanční zdroj v oblasti cestovního ruchu. Samostatně řízeny příslušnou Regionální radou daného regionu soudržnosti. Celkově je v ROP alokováno na cestovní ruch včetně národních a soukromých zdrojů cca 981,9 mil EUR

29 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ (3/3) PROGRAMY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) Programy na podporu přeshraniční spolupráce na všech hranicích ČR pro období s 85% finanční podporou EU jsou určeny pro neziskový sektor. Celkově bude v těchto programech na cestovní ruch společně využitelných cca 190 mil EUR finančních prostředků, které budou postupně využívány na jednotlivé projekty. Samostatně financováný program v rámci společné zemědělské politiky EU z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo zemědělství. 144,8 mil EUR, ze kterých budou podporovány projekty zaměřené zejména na budování rekreační infrastruktury a zajištění služeb pro pěší a vodní turistiku, lyžování, budování vinařských stezek a hippostezek.

30 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Program je zaměřený na tvorbu nových produktů domácího cestovního ruchu, včetně marketingové podpory nově vytvořených produktů a také na vytvoření podmínek pro realizaci nových produktů domácího cestovního ruchu ve vztahu k cestovnímu ruchu pro všechny Podpora je poskytována formou dotace, která může dosáhnout maximální výše 50 % celkových způsobilých výdajů akce.

31 Nejvýznamnější zákony a právní úpravy v oblasti č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon) č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník č. 159/1999 Sb., Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů č. 040/1964 Sb. Občanský zákoník č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele

32 Přehled významných zákonů a právních úprav v oblasti CR dle oblastí Podnikání a obchod Cestovní ruch Daně Práce,mzdy, pojištění Nemovitosti

33 Podnikání a obchod nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník č. 072/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách č. 189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování č. 328/1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách č. 526/1990 Sb. Zákon o cenách č. 500/2004 Sb. Správní řád č. 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích č. 143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže č. 047/2002 Sb. Zákon o podpoře malého a středního podnikání (MSP) č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví

34 Cestovní ruch č. 013/1993 Sb. č. 219/1995 Sb. č. 326/1999 Sb. Celní zákon Devizový zákon Zákon o pobytu cizinců na území České republiky č. 295/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 295/2001 Sb. o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu č. 137/2004 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 107/2001 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

35 Práce, mzdy a pojištění (1/2) č. 065/1965 Sb. Zákoník práce (od nabývá účinnosti nový Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb.) č. 108/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti č. 001/1992 Sb. Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku č. 333/1993 Sb. Nařízení vlády o stanovení minimálních mzdových tarifů č. 303/1995 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě č. 143/1992 Sb. Zákon o platu č. 100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení č. 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení č. 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení č. 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění č. 054/1956 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců č. 048/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

36 Práce, mzdy a pojištění (2/2) č. 125/1993 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání č. 475/2001 Sb. Zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců v dopravě č. 266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců účinný od

37 Nemovitosti č. 050/1976 Sb. (Stavební zákon) Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 344/1992 Sb. Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (Katastrální zákon) č. 116/1990 Sb. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor č. 137/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 265/1992 Sb. k nemovitostem Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv č. 137/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 369/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

38 POUŽITÉ ZDROJE On-line zdroje: BOHUTÍNSKÁ, Jana. Podnikání v cestovním ruchu: Ne vždy je třeba vzdělání a praxe [online] [cit ]. Dostupný z WWW: Průvodce podnikatele v cestovním ruchu [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: Právní formy podnikání [online] [cit ]. Dostupný z WWW: Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku ze zákona a povinnost vyplacení klientů [online] [cit ]. Dostupný z WWW: _upadku_ze_zakona_a_povinnost_vyplaceni_klientu.html

39 POUŽITÉ ZDROJE On-line zdroje: Pojištění cestovních kanceláří [online] [cit ]. Dostupný z WWW: Cestovní smlouva [online] [cit ]. Dostupný z WWW: m 159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu [online] [cit ]. Dostupný z WWW: 155/701?PC_8411_number1=159/1999&PC_8411_p=1&PC_8411_l=159/1999&PC_ 8411_ps=10# /1999 Sb. Zákon ze dne [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: new/podnikani_v_oblasti_cestovniho_ruchu.pdf

40 Děkuji za pozornost

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph. D. Mgr. Marek Ivičič Mgr. Lucie Jamborová KULHÁNEK Legal Consulting Praha 2006 2 LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Vydalo: Ministerstvo

Více

Úvod innosti v cestovním ruchu týkající se nabídky a prodeje služeb, které vytvá

Úvod innosti v cestovním ruchu týkající se nabídky a prodeje služeb, které vytvá Úvod Činnosti v cestovním ruchu týkající se nabídky a prodeje služeb, které vytvářejí dovolenou, cesty za poznáním nových krajin nebo naopak pobyty k poznávání svých kolegů nebo obchodních partnerů, poskytující

Více

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost

Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro živnost PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch.

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

Příručka pro podnikání v roce 2009

Příručka pro podnikání v roce 2009 Příručka pro podnikání v roce 2009 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY zapsaná v obchodním

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Fiktivní firma Ing. Anna Říhová, JUDr. František Čančík,

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

PRŮVODCE PRO CESTY S CESTOVNÍMI KANCELÁŘEMI, AGENTURAMI A DALŠÍMI ORGANIZÁTORY

PRŮVODCE PRO CESTY S CESTOVNÍMI KANCELÁŘEMI, AGENTURAMI A DALŠÍMI ORGANIZÁTORY PRŮVODCE PRO CESTY S CESTOVNÍMI KANCELÁŘEMI, AGENTURAMI A DALŠÍMI ORGANIZÁTORY OBSAH Úvod 3 Jak se vyznat v pojmech 3 Zájezd 3 Lázeňské a wellness pobyty.. 6 Prodej zájezdů 9 Cestovní kancelář 9 Cestovní

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Autorsky

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Management. kanceláří a agentur

Management. kanceláří a agentur M. Palatková, E. Mráčková, M. Kittner, O. Kašťák, J. Šesták Management kanceláří a agentur legislativní úprava činnosti cestovních kanceláří a agentur a ochrana spotřebitele funkční a procesní management

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více