a rámcový návrh dalšího postupu projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a rámcový návrh dalšího postupu projektu"

Transkript

1 III. Informace o plnění první etapy cíle vlády č (Provést nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit) a rámcový návrh dalšího postupu projektu PROCESNÍ AUDITY AGEND VEŘEJNÉ SPRÁVY PODLE HEXAGONU VEŘEJNÉ SPRÁVY Duben 2008

2 OBSAH ÚVOD... 2 I. INFORMACE O PLNĚNÍ PRVNÍ ETAPY CÍLE VLÁDY Č I. 1. HEXAGON VEŘEJNÉ SPRÁVY... 3 I. 2. PILOTNÍ PROJEKT... 4 II. RÁMCOVÝ NÁVRH POSTUPU PROJEKTU... 7 III. ZÁVĚR IV. PŘÍLOHA - SLOVNÍČEK POJMŮ

3 ÚVOD Cíl vlády č Provést nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit byl částečně naplněn zpracováním pilotního projektu. Dokončení pilotního projektu představuje splnění první fáze projektu a završení 5. milníku. Na základě výsledků pilotního projektu se předkládá následující informace a návrh dalšího postupu projektu. Předložený materiál tvoří dílčí výstup projektu a soustředí se na popis procesního modelování, které představuje nástroj pro procesní a organizační analýzu agend ve veřejné správě podle tzv. hexagonu veřejné správy. Tento nástroj byl definován na základě pilotního projektu k vybraným agendám veřejné správy. Současně byla také formulována doporučení pro následnou analýzu procesních modelů a shromážděných dat. Získané informace vytvářejí zázemí pro přehodnocení stávajících agend a vytvoření kvalitnějšího, jednoduššího, přehlednějšího, pro občany přívětivějšího a méně nákladného systému veřejné správy efektivní veřejné správy. VIZE: Veřejná správa je synonymem pro poskytování kvalitní a efektivní veřejné služby. 2

4 I. INFORMACE O PLNĚNÍ PRVNÍ ETAPY CÍLE VLÁDY Č I. 1. HEXAGON VEŘEJNÉ SPRÁVY Nový pohled na veřejnou správu je založen na představě celého systému veřejné správy jako šestiúhelníku s následujícími vrcholy: občan, legislativa, organizace, úředník, technologie a finance. Vrcholy jsou vzájemně provázány a vzájemně se ovlivňují. Představují části agendy, která je složena ze soustavy procesů. Prostřednictvím správného nastavení všech vrcholů a aplikace procesního řízení lze zavést komplexní a systematické změny a vytvořit efektivní veřejnou správu, založenou na poskytování kvalitních veřejných služeb. Vrchol občan je bezpochyby klíčovým prvkem hexagonu a představuje nejenom fyzické, ale i právnické osoby, tj. klienty veřejné správy, včetně cizinců, kteří se obracejí na veřejnou správu České republiky. V jejich zájmu je třeba veřejnou správu v maximální možné míře zprůhlednit, učinit ji otevřenou, srozumitelnou a umožnit všem dotčeným subjektům participovat na rozhodnutích. Občan komunikuje se zástupci veřejné správy při řešení svých životních situací, přičemž postup při těchto situacích určuje legislativa. Kvalitní legislativa je základem kvalitní veřejné správy. Právní předpisy jsou hlavním nástrojem, který stát používá k ochraně hodnot jakými jsou např. zdraví, život, bezpečnost občanů a životní prostředí. V posledních letech roste jak složitost regulace, tak i její množství. Oblast práva se tak stává nepřehlednou, nesrozumitelnou, složitou a zbytečně byrokraticky zatěžující nejen pro ty skupiny, které musí plnit stanovené povinnosti, ale paradoxně i pro ty, které by měla chránit. Efektivní plnění povinností a realizace práv občana je stále více provázáno s využitím moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, protože umožňují minimalizovat celkovou zátěž klientů veřejné správy, ale i úředníků, protože každá administrativní zátěž občana na druhé straně působí administrativní zátěž úředníka, který předložené informace ověřuje, eviduje apod. Úředník je základním prvkem veřejné správy. Není podstatné, zda jde o úředníka ministerstva nebo úředníka působícího na krajském či obecním úřadě, protože od každého úředníka se očekává vysoká 3

5 kvalita práce, vysoká odbornost a s tím související průběžné vzdělávání. Kvalitní úředník je garantem výkonu veřejné správy, je to právě on, s nímž komunikuje občan a na jehož kvalifikované radě a pomoci je mnohdy závislý. Obzvlášť velký důraz je potom třeba klást na kvalitu řízení na všech úrovních. S tím souvisí další důležitý aspekt fungování veřejné správy systém organizace veřejné správy a místo jejího výkonu. V minulých letech se kladl velký důraz na decentralizaci státní správy a její přiblížení občanovi. Je důležité, aby bylo možné co největší množství agendy vyřídit na jednom kontaktním místě podle zásady obíhají informace, nikoliv občan. Nicméně neplatí, že čím blíže je státní správa občanovi, tím musí být také kvalitnější. Vždy je třeba hledat rovnováhu mezi maximálním přiblížením výkonu veřejné správy občanovi, garancí kvalitního výkonu veřejné správy zajišťovaného odborně vybavenými úředníky a efektivním vynakládáním veřejných prostředků. Poslední složkou jsou tak finance. Zvyšující se nároky na kvalitu veřejné správy nemusí nutně znamenat zvyšování nákladů. Právě hledání rezerv současného systému, odstraňování zbytečné byrokracie, zjednodušování procesních postupů, důraz na řízení, promyšlené rozdělování prostředků, sledování skutečných zájmů občanů a provázání rozpočtů se strategickými prioritami vlády / ministerstev / zastupitelstev může přinést úspory a zároveň zkvalitnit celou veřejnou správu. I. 2. PILOTNÍ PROJEKT V roce 2007 byla zahájena příprava rozsáhlého projektu zaměřeného na procesní a organizační audity agend ve veřejné správě. V první fázi projektu byly shromážděny zkušenosti orgánů státní správy i samosprávy s procesními i organizačními audity. Bylo zjištěno, že tyto zkušenosti jsou limitovány pouze na vertikální audity v rámci jednoho úřadu, a zkušenosti s průřezovými audity agend napříč úrovněmi veřejné správy nejsou k dispozici, s výjimkou Ministerstva obrany. Rozvojové a racionalizační projekty jsou zajišťovány většinou externími dodavateli, ale částečně i odbornými orgány ve strukturách orgánů veřejné správy, které používají různou metodiku i různé nástroje a technologie. Dosud nebyl ustanoven program, který by měl zajišťovat potřebnou koordinaci. Tím dochází k neefektivnímu využívání vynaložených prostředků a není zajištěno zprostředkování dobrých a špatných zkušeností s postupem, výsledky, dodavateli a s použitými nástroji. Přístup k provedení procesních auditů agend veřejné správy otestovalo proto Ministerstvo vnitra prostřednictvím pilotního projektu ukončeného v únoru Pilotní projekt se soustředil na zpracování procesních modelů čtyř vybraných agend státní správy, na definování obecného postupu pro provádění procesních auditů ostatních, již vykonávaných, agend veřejné správy a konkrétní formulaci potřeb a rozsahu projektu. Jako pilotní byly vybrány následující agendy: paměťové karty vozidla 1 ; občanské průkazy 2 ; 1 Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 2 Podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. 4

6 poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a územní rozhodnutí 3. Výsledkem projektu je popis zmíněných agend z hlediska jejich nákladnosti, nároků na zdroje a na zúčastněné strany včetně občanů a podrobné procesní mapy těchto agend. Zároveň byla formulována metodická doporučení pro způsob realizace procesních auditů, požadavků na vlastnosti nástrojů použitých pro modelování a pro následnou analýzu a další využívání dat. Zkušenosti z pilotního projektu ukázaly, že rozhodující a časově nejnáročnější fází zpracování procesních modelů je příprava. Příprava obnáší seznámení se s agendou jako celkem i s jejími jednotlivými částmi. Např. agenda občanských průkazů nepředstavuje pouze vydání občanského průkazu (OP), ale rovněž např. likvidaci znehodnocených OP, změnu adresy trvalé pobytu, situaci, kdy občan ohlašuje ztrátu či odcizení OP, řešení přestupků, zajištění osvědčení o státním občanství České republiky, řadu podpůrných vnitřních procesů mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností a Ministerstvem vnitra, které zajišťuje výrobu OP atd. Před tím než je možné začít agendu modelovat, musí tedy zpracovatel nastudovat právní předpisy, které upravují výkon agendy, rozdělit agendu do klíčových procesů, konzultovat své představy o jejím fungování s gestory právních předpisů a teprve poté začít kreslit procesní diagramy. Až poté je vhodné dále zjišťovat u zástupců územních samospráv, jak v praxi agendu vykonávají, a ověřit si správnost grafického popisu agendy. Tím se sníží zátěž, které jsou vystaveni konzultanti z obecních a dalších úřadů, protože se vyjadřují k již předloženému přehlednému schématu. Pro zjištění dalších dat o vznikajících nákladech, časové náročnosti, počtu úředníků, kteří se musí agendě věnovat, technickém vybavení nutném pro výkon agendy apod. je vhodná až druhá návštěva u konzultanta, který je již obeznámen s tím, jak vypadá procesní diagram, mnohem rychleji se v něm orientuje a předem si udělá představu o tom, jaká data by měla být doplněna, čímž opět dochází k minimalizaci času potřebného pro konzultaci. Výsledkem tohoto procesu je podrobný popis agendy, který obsahuje jak informace, které přímo vyplývají z právních předpisů, které její výkon upravují, tak informace, které lze zjistit pouze z praxe, pozorováním samotného výkonu agendy v různých variacích životních situací. Tím vzniká standardní popis výkonu agendy, který lze vhodně využít např. pro metodické účely. Pilotní projekt ukázal, že praxe se může odchýlit od představ zákonodárců a gesčně a metodicky odpovědných resortů a že se někdy odchyluje i od znění zákona. Tato disproporce musí být metodicky ošetřena, aby následně nedocházelo k oficiální publikaci špatných a protizákonných postupů. Pozitivní naopak je, že s pomocí modelování je na základě konzultací možné odhalit mezery v zákonech a nadbytečné úkony, které v praxi vznikají a které nelze ošetřit zákonem, ale zcela prostou změnou administrativního postupu, např. zavedením jednotného systému řazení žádostí o vydání OP a vydaných OP již při distribuci tak, aby žádosti a vydané OP nemuseli kompletovat úředníci příslušných úřadů. 3 Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 5

7 Pilotní projekt tvorby modelu vybraných agend potvrdil vhodnost zvoleného přístupu, neboť problematika modelování procesů veřejné správy se neliší od modelování procesů jiných odvětví a umožňuje plně využívat procesní analýzy a procesní řízení 4. Procesní model je v podstatě model reality a zároveň úložiště informací o procesech, postupech a strukturách veřejné správy. Umožňuje: dokumentovat procesy až do úrovně jednotlivých úkonů a k tomu přiřadit potřebné zdroje (finanční, časové, lidské, informační apod.) jak v názorném a snadno čitelném grafickém zpracování, tak v textové dokumentaci; sloužit jako nástroj k řízení složek státní správy a samosprávy; sloužit jako pracovní pomůcka (jednoznačný a názorný popis postupu) i pro další rozvoj (např. udržitelnost modelu při zákonných či organizačních změnách); definovat jasné vymezení odpovědností za činnosti; definovat výstupy a povinnosti; popsat IT infrastrukturu; publikovat model na Internetu, s připojením všech souvisejících aktuálních dokumentů (právních předpisů, formulářů apod.) a sloužit jako informační zdroj pro klienty veřejné správy a odhalit nepřesnosti a chyby procesu, kritické body procesu (finanční, časové atd.) a rezervy a příležitosti pro zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy. Na základě zkušeností získaných v průběhu zpracování pilotního projektu byly nejenom definovány zásadní požadavky pro zpracování procesních modelů a možnosti, které procesní analýzy pro veřejnou správu představují, ale zároveň byl i ověřen postup zvolený pro výpočet nákladů na výkon státní správy 5. Tento postup byl přijat v souvislosti se zavedením hodnocení dopadu regulace (RIA) do procesu přípravy právních předpisů, neboť součástí hodnocení je rovněž hodnocení ekonomické náročnosti navrhovaných právních předpisů z hlediska výkonu státní správy. Pro vyčíslení nákladů na výkon státní správy byla přijata metodika, která obsahuje postup pro stanovení nákladů na výkon státní správy, založený na zpracování procesních modelů navrhovaných agend státní správy. Na základě připravených procesních modelů je hodnocena finanční a personální náročnost navrhovaných agend a tyto údaje jsou využity pro vhodné zapojení navrhovaných agend do stávajícího systému veřejné správy, tzn. že mají pomoci odhalit duplicitní výkon činností, překrývání činností, určit optimální místo pro výkon navrhované státní správy, sloužit jako podněty k přezkoumání efektivnosti dosavadní právní úpravy apod. Zavádění procesních modelů do legislativního procesu je tak již částečně realizováno usnesením vlády ze dne 13. srpna 2007, kdy vláda schválila svým usnesením č. 877 Obecné zásady pro hodnocení dopadu regulace (RIA) a usnesením č. 878 s tím související a již zmíněnou Metodikou stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy. 4 Procesní řízení představuje vlastní řízení procesů veřejné správy na konkrétních místech veřejné správy. Vhodné procesní řízení je doplněno metodickým řízením, které zajišťuje soulad činností a legislativy, a řízení infrastruktury, tvořící infrastrukturu potřebnou k provádění procesů veřejné správy. 5 Schválen usnesením vlády ze dne 13. srpna 2007 č

8 II. RÁMCOVÝ NÁVRH POSTUPU PROJEKTU Agendy veřejné správy Vzhledem k tomu, že v současnosti neexistuje detailní přehled o veškerých agendách ve veřejné správě, tím méně pak bližší představa o jejich náročnosti na finanční a personální zdroje apod., bude úvodní fáze projektu zaměřena na vytvoření výčtu všech agend ve veřejné správě. Následovat bude výběr prioritních oblastí / agend, které by měly být zpracovány nejdříve, ať již z toho důvodu, že obvykle bývají označovány za problematické, nebo že se týkají široké skupiny nebo naopak specifické skupiny klientů veřejné správy, že jsou vysoce nákladné apod. Jejich popis, analýza a provedení změn přinesou rychlé a přitom významné výsledky v omezení byrokracie, zefektivnění a zkvalitnění veřejné správy. Předmětem procesních auditů by se měly stát postupně všechny agendy veřejné správy, nicméně v počáteční fázi projektu bude pozornost věnována agendám státní správy a následně bude na základě jednání se zástupci územních samospráv podle jejich zájmu analyzována i oblast samosprávy. Definování metodiky modelování a IT architektury Pro tvorbu procesních modelů bude cíleně pro potřeby státní správy a samosprávy schválena metodika, která bude zohledňovat zkušenosti z pilotního projektu i ostatních prováděných auditů a obsahovat postupy pro zjišťování dat potřebných pro vytvoření procesních modelů a různých pohledů na oblasti procesní, legislativní, organizační, finanční a technologickou (informační) v souladu s hexagonem veřejné správy. S volbou metodiky souvisí volba IT architektury, která zásadním způsobem ovlivní způsob zpracování procesních modelů a rozsah možností pro zpracování a využití zjištěných dat a následnou analýzu nebo optimalizaci procesu. Musí být vytvořeno prostředí pro efektivní práci velkého počtu uživatelů zároveň a zajištěna široká distribuce výstupu modelu. Při volbě IT architektury bude zohledněn aktuální stav nasazení SW nástrojů, které jsou orgány veřejné správy využívány pro tvorbu a administraci procesních modelů a provádění auditů. Realizace projektu Realizace projektu by měla probíhat ve dvou úrovních - základ realizace spočívá ve vytvoření komplexních procesních modelů ukazujících veřejnou správu z pohledu hexagonu. Zároveň se v této fázi již vytvoří vhodné podmínky a zásobárny dat pro racionalizaci administrativních procesů, odstraňování nadbytečné byrokracie, zjednodušování právního prostředí atd. Pro zpracování procesních modelů agend budou využity zkušenosti z pilotního projektu a zkušenosti získané u jednotlivých ústředních správních úřadů při tvorbě a správě procesních modelů a provádění auditů průřezových procesů. Jako velmi užitečné se ukázalo úvodní zjištění základních informací u gestora právních předpisů, upravujících agendu, dále vytvoření kostry modelu na základě platné 7

9 legislativy a až následné konzultace se zástupci územní samosprávy. Nastavení optimálního postupu zjišťování údajů důležitých pro přípravu procesních modelů a jejich ověřování, při kterém hrají nezastupitelnou roli zástupci územních samosprávných celků, je pro úspěch projektu zásadní. Komunikace procesních specialistů a analytiků s dotčenými experty veřejné správy je nezbytná pro vytvoření všestranně použitelného procesního modelu obsahujícího všechna potřebná data, ale při tom nesmí narušit běžnou činnost úřadů. Výstupy procesních auditů tvoří modely s detailním popisem procesu a další soubory dat, které je potřeba jak z důvodu následné analýzy, tak pro konzultace a metodické záměry prezentovat. Vhodnou formou prezentace je publikace na Internetu, kde lze diferencovat různé úrovně přístupu k datům. Druhou úroveň realizace projektu představuje re-engineering a re-design veřejné správy. Popis procesů je pouhým prostředkem pro zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy a pro uplatňování nejrůznějších opatření v rámci re-engineeringu stávajících struktur a agend a re-designu kompetencí a funkcí. Posouzením celkového průběhu procesu jsou odhalovány duplicity, nelogické a neefektivní činnosti, nutná propojení na ostatní procesy apod. Hodnocení přijatých opatření a aktualizace dat Vytvoření procesních modelů předpokládá soustředění velkého množství dat, která bude nutné dále spravovat a udržovat v aktuálním stavu. V oblasti legislativy bude aktualizace zajištěna prostřednictvím procesu hodnocení dopadu regulace (RIA), který předpokládá přípravu procesního modelu navrhované agendy pro účely hodnocení dopadů. Projekt bude vyžadovat zapojení velkého množství subjektů, a to jak ve fázi procesního modelování, tak následně jako uživatelů vytvořeného systému, což se promítá do nároků na udržení konzistence dat a vytvoření vhodné IT architektury řešení. Pro aktualizaci dat musí být zajištěno vyškolení uživatelů, kteří se na aktualizaci dat budou podílet. Účinnost zvolených opatření lze u tak složitého a proměnlivého systému, jakým je veřejná správa, před jejich zavedením pouze odhadovat. Z toho důvodu je nutné průběžně zjišťovat vliv přijatých opatření a realizovaných změn a na základě analýz zjištěných výsledků odhalit slabá místa, disproporce a rezervy a stále se věnovat plánování a soustavnému provádění změn systému. Organizační a finanční zajištění projektu Zpracování procesních auditů agend veřejné správy a následný re-engineering a re-design veřejné správy představuje tématicky i časově mimořádně rozsáhlý a náročný projekt a vzhledem k tomu se předpokládá: realizace projektu s využitím jednoho či více externích zpracovatelů, 8

10 financování prostřednictvím Strukturálních fondů EU 6 a trvání projektu minimálně 3 roky. Záměr projektu je v souladu se Strategií Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Strategie realizace Smart Administration ) 7 a reaguje na klíčové problémy územní veřejné správy uvedené v kapitole a naplňuje specifický cíl: Racionalizovat administrativní procedury s cílem zajistit jejich větší efektivitu a transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky uvnitř veřejné správy (organizační re-engineering zahrnující přezkoumání stávajících struktur a agend a re-designing kompetencí a funkcí). Koordinaci celého projektu bude zajišťovat Ministerstvo vnitra, které plní koordinační úlohu v oblasti výkonu veřejné správy svěřené orgánům územní samosprávy. Úspěšná realizace projektu však bude vyžadovat úzkou spolupráci všech ministerstev a ústředních správních úřadů, jakož i územních samosprávných celků a expertů v oblasti veřejné správy. Součinnost všech ministerstev bude na nejvyšší úrovni zajištěna prostřednictvím Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu. Grémium bude v souvislosti s tímto projektem koordinovat i další projekty zaměřené na zefektivnění veřejné správy a bude společným místem pro výměnu informací a sdílení výstupů z jednotlivých projektů. Vedle toho se plánuje pro zajištění plynulého řízení projektu vytvoření mezirezortní řídící skupiny, případně řady pracovních skupin zajišťujících řešení dílčích otázek. 6 Pro financování bude využit OP Lidské zdroje a zaměstnanost případně v kombinaci s Integrovaným operačním programem. Varianty financování, které budou záviset na dohodnutém organizačním zajištění projektu a rozsahu projektu, budou předmětem dalších jednání v rámci Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu. 7 Přijata usnesením vlády ze dne 11. července 2007 č

11 III. ZÁVĚR Cílem projektu je optimalizovat a standardizovat agendy státní správy a samosprávy, hodnotit je a pracovat s nimi z pohledu hexagonu veřejné správy, jasně formulovat práva a povinnosti pro občany i úředníky a využívat procesní modely pro potřeby hodnocení dopadů regulace (RIA). Od procesních modelů očekáváme konkrétní popis jednotlivých agend veřejné správy, jejich vzájemné provázanosti, popis nákladů, výnosů, rizik a potřebnosti agendy s důrazem na uspokojení občana jako klienta. Očekáváme vytvoření standardního postupu u jednotlivých agend, zásadního pro organizaci práce, personální zajištění, pokrytí nákladů jednotlivých agend tedy východisko pro zefektivnění výkonu veřejné správy. Výsledky procesní analýzy agend veřejné správy lze v praxi využít přinejmenším pro zpřehlednění zápisu agendy - jeden obrázek vydá za tisíc slov, a to v různých pohledech: celý hexagon, jeho vrchol, jediný úřad v pohledu hexagonu, proces atd., a to z pohledu pracovní náplně konkrétního úředníka, pro kterého může procesní model sloužit i jako metodická podpora k jeho práci, a zároveň pro definici požadavků na organizaci zajišťující výkon agendy; z pohledu občana - klienta veřejné správy který vidí přehledně jak má postupovat při řešení své životní situace, který úřad má navštívit, jaké doklady předložit, jak dlouho bude vyřízení jeho žádosti asi trvat, jak vysoký poplatek zaplatí atd. Očekávané cíle procesních analýz spočívají v: odhalení neefektivních a duplicitních činností; identifikování úzkých míst procesu (organizační, prostorová a informační přerušení); zajištění optimálního využívání zdrojů; posouzení obsahové náplně jednotlivých organizačních celků z hlediska zabezpečení celkového průběhu procesu; identifikování požadavků na nastavení informační podpory (funkcionalita SW nástrojů a informačních systémů, změny datových struktur apod.); vyčíslení a analýze rozdělení fondu pracovního času zaměstnanců na jednotlivé činnosti poskytované služby občanům; vytvoření základu systému pro zvýšení motivace zaměstnanců (klíčové ukazatele výkonnosti parametry motivace zaměstnanců, sledování výkonnosti probíhajících procesů v reálném čase); prověření dostupnosti potřebných informací; snížení počtu nezbytných dokumentů a redukce administrativních činností a ve vytvoření předpokladů pro uplatňování strategického plánování ve veřejné správě a pro sledování a řízení rizik. Spolu s provedením procesních auditů by se ve veřejné správě měl prosadit prvek procesního řízení, který s sebou nese zejména tyto změny: procesně orientovaná veřejná správa je zaměřena na výstupy (služby) ze svých klíčových procesů - tj. na uspokojení potřeby občana; 10

12 popis procesů umožní zjistit, kolik stojí jednotlivé procesy a tím vytváří předpoklady řídit náklady na veřejnou správu a zamezit nadměrnému a nehospodárnému vynakládání prostředků; jasný průběh procesu s jasným výstupem a jasnými náklady umožňuje některé procesy zajišťovat mimo veřejnou správu s využitím externích služeb a tím nabízet např. kvalitnější služby a případně i snižovat náklady; používá procesní model k zachycení změn a k jejich vizualizaci; nereaguje pouze na změny, ale sama změny iniciuje; integruje své procesy s okolím (s dodavateli i občany) a vytváří přátelskou veřejnou správu; zvyšuje neustále svůj výkon, sleduje prostřednictvím pravidelných průzkumů spokojenost občanů s nabízenými službami a využívá informační technologie pro optimální podporu svých procesů. 11

13 IV. Příloha - Slovníček pojmů Agenda je regulací uložený ucelený souhrn vzájemně souvisejících procesů vykonávaných úřadem jako výkon státní správy nebo samosprávy v souvislosti s poskytováním veřejné služby. Jde o souhrn prací, především administrativních, souvisejících s vykonáváním úřadu nebo funkce (pozice). Proces je zobecněný pohled na skupinu logicky provázaných činností vytvářejících výstup (produkt či službu), který přináší hodnotu internímu (pracovníci veřejné správy) nebo externímu zákazníkovi (občanovi, právnické osobě, instituci). Procesní model je v podstatě model reality a zároveň úložiště informací o procesech, postupech a strukturách veřejné správy. Poskytuje: komplexní pohled na organizaci, její segmenty a řešení všech vnitřních i vnějších vazeb; základ pro plánovité a soustavné provádění změn ve strukturách veřejné správy; prostředí pro analýzy, simulace a projektování struktur nových procesů veřejné správy. Re-design je rekonstrukce systémů, procesů a nový návrh kompetencí a funkcí. Re-engineering (reinženýring nebo re-inženýring) je proces přetvoření organizačních procesů. Spíše než organizování jednotlivých úseků organizace a dohlížení na činnosti, které vykonávají, se sledují všechny procesy a jejich souslednost. Reinženýring je pojem týkající se celé organizace, který zahrnuje změnu kultury myšlení a přetvoření procesu do podoby umožňující snížení nákladů, zvýšení kvality, zlepšení a zrychlení služeb poskytovaných zákazníkům. Reinženýring vyžaduje změnu organizační struktury, informačních toků, osobní odpovědnosti jednotlivých pracovníků a rozhodovacích procesů v organizaci. Moderní systém řízení musí umožnit svým uživatelům pružně reagovat na každou změnu, vyplývající ze změny organizace, rozhodovacího procesu, odpovědnosti za konkrétní činnost a podobně. Současně musí obsahovat takové nástroje, které umožní zpracovávat údaje tam, kde vznikají, definovat informační toky podle skutečné potřeby a poskytovat možnost výstupů podle nejrůznějších kritérií. Služba je ocenitelný produkt (výstup) veřejné správy s hodnotitelnou a kontrolovatelnou kvalitou a dostupností. Je realizována definovaným procesem a její parametry jsou určeny regulací. 12

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Bohdan Urban

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Bohdan Urban STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY 2014+ Mgr. Bohdan Urban Mikulov, 3.9.2013 Východiska Návrh koncepce reformy veřejné správy Usnesení vlády ČR ze dne 30. března 1999 č. 258 Koncepce

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7 Úvod a teoretický vstup do procesního řízení Procesy Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Bloky B2 B4 / B5 B7 Program 1. Základní zarámování projektu 2. Teoretický vstup do procesního řízení U1 Některé hlavní problémy,

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. února 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec Ministerstvo vnitra Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly e-mail: tomas.jirovec@mvcr.cz tel.:

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Východisko projektu Digitální mapa veřejné správy - Studie proveditelnosti

Východisko projektu Digitální mapa veřejné správy - Studie proveditelnosti Východisko projektu Digitální mapa veřejné správy - Studie proveditelnosti Tomáš Hrabík Nemoforum seminář Digitální mapa veřejné správy 20. 10. 2009 Cíle Studie proveditelnosti realizace sdílení, distribuce

Více

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 565 Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování 1.0 Úvod: strategické zakotvení a základní

Více

vyhlašuje: zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy

vyhlašuje: zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Veřejná správa veřejně a správně

Veřejná správa veřejně a správně Veřejná správa veřejně a správně Ministerstvo vnitra ČR Procesní modelování agend Josef Beneš Mikulov, 9/9/2014 Veřejná správa veřejně a správně OBSAH PREZENTACE Důvody realizace Program PMA Využití procesních

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

JAK SE TAM DOSTANEME?

JAK SE TAM DOSTANEME? egovernment na MV Kam putujeme a jak to uděláme? Mgr. Jiří Kárník vedoucí oddělení procesního řízení a standardizace agend veřejné správy Odbor egovernmentu Ministerstvo vnitra ČR Tel.: 974 816 623 e-mail:

Více

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) V sešitě Registr rizik jsou seřazena dle jejich významnosti (od nejvýznamnějšího po nejméně

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

Kvalita veřejné správy jako cesta k úspěchu

Kvalita veřejné správy jako cesta k úspěchu Company LOGO Kvalita veřejné správy jako cesta k úspěchu Obsah Úvod Zvyšování efektivity veřejné správy MV ČR a kvalita veřejné správy Spolupráce MV ČR a NSZM Různé Veřejná správa včr je primárně pojata

Více

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí CISAŽP Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Cíl budování systému Komplexně přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Úroveň výkonu agend státní správy není jasně definována a financování probíhá formou příspěvku bez zohlednění skutečného rozsahu výkonu.

Úroveň výkonu agend státní správy není jasně definována a financování probíhá formou příspěvku bez zohlednění skutečného rozsahu výkonu. Úroveň výkonu agend státní správy není jasně definována a financování probíhá formou příspěvku bez zohlednění skutečného rozsahu výkonu. Výkon, tj. způsob zajištění jednotlivých agend není jednotný! Standardizace

Více

Setkání se starosty. v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice,

Setkání se starosty. v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice, Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 Setkání se starosty v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice, 6. 9. 2016

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 9. prosince 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy Upřesnění výzvy v bodě 3.4 a specifikace podporovaných klíčových aktivit Cílem výzvy je v

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Celostátní finanční konference Praha, 9. 10. 12. 2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR Významné projekty Svazu měst

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 12. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Krajský úřad Karlovarského kraje Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Obsah školení Část 1 Vysvětlení pojmů a struktury

Více

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Verze 1.1 ze dne Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy 1 Koordinační mechanismus byl vytvořen pro oblast veřejné správy s cílem

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Postup realizace

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Postup realizace Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Postup realizace Strategické cíle Strategického rámce 1. Modernizace veřejné správy (rozpracováno do 4 specifických cílů) 2.

Více

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor veřejného investování, květen 2011 Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Obsah prezentace 1. Základní vymezení NIPEZ... 3-6

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Ing. Mgr. David Sláma Ředitel odboru Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Analýza stavu projektového řízení v krajích Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Agenda Úvod Analýza stavu projektového řízení v krajích Doporučení a možnosti řešení Závěr 2 ITEG a.s. Poradenská a konzultační

Více

NEWSLETTER EFEKTIVNÍ SPRÁVA

NEWSLETTER EFEKTIVNÍ SPRÁVA 1+2/2008 NEWSLETTER EFEKTIVNÍ SPRÁVA V TOMTO ČÍSLE NAJDETE Téma SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRO SMART ADMINISTRATION SCHVÁLEN PROCESNÍ AUDITY AGEND VEŘEJNÉ SPRÁVY PODLE HEXAGONU VEŘEJNÉ SPRÁVY

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST pro: Ministerstvo vnitra ČR Sekce veřejné správy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST pro: Ministerstvo vnitra ČR Sekce veřejné správy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011 Schválená koncepce požární prevence HZS ČR 2012-2016 Květoslava Skalská prosinec 2011 Koncepce má ukazovat naši budoucnost v následujících 5 letech Hlavní poslání požární prevence Vytvářet účinnou a společensky

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+

Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+ Statutární město KLADNO Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+ Ing. Simona Rákosová 5.12.2011 1 Návrh priorit pro další programové období březen 2010 - začátek prací (MMR) srpen 2011 - vláda schválila

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie

ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie Ing. Jan Novotný Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Proč RSCZ Jeden z hlavních úkolů vlády Petra Nečase >

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Příloha č. 3 zadávací dokumentace 1. Stávající stav 1.1. Východiska pro systém základních registrů Současný systém veřejné správy vychází a bude i nadále založen na principech hierarchického modelu v podobě,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU SRPEN

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Ministerstvo vnitra a veřejná správa. Marek Vetýška odbor územní veřejné správy

Ministerstvo vnitra a veřejná správa. Marek Vetýška odbor územní veřejné správy Ministerstvo vnitra a veřejná správa Marek Vetýška odbor územní veřejné správy Struktura přednášky 1. Představení MV 2. Role MV ve vztahu k územním samosprávám 3. Financování územní veřejné správy z pohledu

Více

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Strategie Smart Administration a strukturální fondy. Ing. Jan Havránek, MBA Ředitel odboru strukturálních fondů MV ČR

Strategie Smart Administration a strukturální fondy. Ing. Jan Havránek, MBA Ředitel odboru strukturálních fondů MV ČR Strategie Smart Administration a strukturální fondy Ing. Jan Havránek, MBA Ředitel odboru strukturálních fondů MV ČR Strategie Smart Administration Strategie přijata vládou v roce 2007 (Usnesení vlády

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Od životních situací ke kompetenčnímu modelu. Bc. František Aubrecht, MBA Ing. Miroslav Vlasák

Od životních situací ke kompetenčnímu modelu. Bc. František Aubrecht, MBA Ing. Miroslav Vlasák Od životních situací ke kompetenčnímu modelu Bc. František Aubrecht, MBA Ing. Miroslav Vlasák Obsah Životní situace Procesní model úřadu Případová studie Magistrát města Kladno Závěr Životní situace -

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

Globální a specifické cíle oblasti podpory: Globální cíl: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu státní správy.

Globální a specifické cíle oblasti podpory: Globální cíl: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu státní správy. Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje: VÝZVU k předkládání

Více

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu si dovoluje Vás pozvat na speciální praktický konzultační seminář Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu (Prodloužený seminář lze vzít s sebou smlouvy a jiné podklady

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období PŘÍLOHA 6 ANALÝZA RIZIK Řízení rizik představuje proces identifikace a vyhodnocování rizik, jejich následné sledování a přijímání opatření, které vedou k jejich omezování či naprosté eliminaci. Tento proces

Více

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity)

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Praha Listopad 2014 OBSAH 2. Rekapitulace stávajícího stavu a jeho nedostatků... 2 3. Cíle v oblasti ICT a navrhovaná opatření

Více

Zkušenosti se systémem minitendrů v oblasti služeb pro ohrožené rodiny a děti ZHODNOCENÍ

Zkušenosti se systémem minitendrů v oblasti služeb pro ohrožené rodiny a děti ZHODNOCENÍ Zkušenosti se systémem minitendrů v oblasti služeb pro ohrožené rodiny a děti ZHODNOCENÍ Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Závěrečné setkání k aktivitě 04 Praha,

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (stav k 19. 11. 2015) Monitorovací výbor OPZ Praha, 24.11.2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst

Více

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Ing. David Melichar, PhD., ČSSI Ing. Tomáš Hrabík, CORTIS Consulting 1.12.2008 Setkání informatiků, Kladno Trendy ve veřejné správě Smart Administration,

Více

Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar

Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar Procesy Procesy Procesní analýza Procesní mapa Modely procesů Optimalizace procesů Přínosy procesní analýzy Procesy a modely Procesy Abychom mohli úspěšně

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více