a rámcový návrh dalšího postupu projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a rámcový návrh dalšího postupu projektu"

Transkript

1 III. Informace o plnění první etapy cíle vlády č (Provést nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit) a rámcový návrh dalšího postupu projektu PROCESNÍ AUDITY AGEND VEŘEJNÉ SPRÁVY PODLE HEXAGONU VEŘEJNÉ SPRÁVY Duben 2008

2 OBSAH ÚVOD... 2 I. INFORMACE O PLNĚNÍ PRVNÍ ETAPY CÍLE VLÁDY Č I. 1. HEXAGON VEŘEJNÉ SPRÁVY... 3 I. 2. PILOTNÍ PROJEKT... 4 II. RÁMCOVÝ NÁVRH POSTUPU PROJEKTU... 7 III. ZÁVĚR IV. PŘÍLOHA - SLOVNÍČEK POJMŮ

3 ÚVOD Cíl vlády č Provést nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit byl částečně naplněn zpracováním pilotního projektu. Dokončení pilotního projektu představuje splnění první fáze projektu a završení 5. milníku. Na základě výsledků pilotního projektu se předkládá následující informace a návrh dalšího postupu projektu. Předložený materiál tvoří dílčí výstup projektu a soustředí se na popis procesního modelování, které představuje nástroj pro procesní a organizační analýzu agend ve veřejné správě podle tzv. hexagonu veřejné správy. Tento nástroj byl definován na základě pilotního projektu k vybraným agendám veřejné správy. Současně byla také formulována doporučení pro následnou analýzu procesních modelů a shromážděných dat. Získané informace vytvářejí zázemí pro přehodnocení stávajících agend a vytvoření kvalitnějšího, jednoduššího, přehlednějšího, pro občany přívětivějšího a méně nákladného systému veřejné správy efektivní veřejné správy. VIZE: Veřejná správa je synonymem pro poskytování kvalitní a efektivní veřejné služby. 2

4 I. INFORMACE O PLNĚNÍ PRVNÍ ETAPY CÍLE VLÁDY Č I. 1. HEXAGON VEŘEJNÉ SPRÁVY Nový pohled na veřejnou správu je založen na představě celého systému veřejné správy jako šestiúhelníku s následujícími vrcholy: občan, legislativa, organizace, úředník, technologie a finance. Vrcholy jsou vzájemně provázány a vzájemně se ovlivňují. Představují části agendy, která je složena ze soustavy procesů. Prostřednictvím správného nastavení všech vrcholů a aplikace procesního řízení lze zavést komplexní a systematické změny a vytvořit efektivní veřejnou správu, založenou na poskytování kvalitních veřejných služeb. Vrchol občan je bezpochyby klíčovým prvkem hexagonu a představuje nejenom fyzické, ale i právnické osoby, tj. klienty veřejné správy, včetně cizinců, kteří se obracejí na veřejnou správu České republiky. V jejich zájmu je třeba veřejnou správu v maximální možné míře zprůhlednit, učinit ji otevřenou, srozumitelnou a umožnit všem dotčeným subjektům participovat na rozhodnutích. Občan komunikuje se zástupci veřejné správy při řešení svých životních situací, přičemž postup při těchto situacích určuje legislativa. Kvalitní legislativa je základem kvalitní veřejné správy. Právní předpisy jsou hlavním nástrojem, který stát používá k ochraně hodnot jakými jsou např. zdraví, život, bezpečnost občanů a životní prostředí. V posledních letech roste jak složitost regulace, tak i její množství. Oblast práva se tak stává nepřehlednou, nesrozumitelnou, složitou a zbytečně byrokraticky zatěžující nejen pro ty skupiny, které musí plnit stanovené povinnosti, ale paradoxně i pro ty, které by měla chránit. Efektivní plnění povinností a realizace práv občana je stále více provázáno s využitím moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, protože umožňují minimalizovat celkovou zátěž klientů veřejné správy, ale i úředníků, protože každá administrativní zátěž občana na druhé straně působí administrativní zátěž úředníka, který předložené informace ověřuje, eviduje apod. Úředník je základním prvkem veřejné správy. Není podstatné, zda jde o úředníka ministerstva nebo úředníka působícího na krajském či obecním úřadě, protože od každého úředníka se očekává vysoká 3

5 kvalita práce, vysoká odbornost a s tím související průběžné vzdělávání. Kvalitní úředník je garantem výkonu veřejné správy, je to právě on, s nímž komunikuje občan a na jehož kvalifikované radě a pomoci je mnohdy závislý. Obzvlášť velký důraz je potom třeba klást na kvalitu řízení na všech úrovních. S tím souvisí další důležitý aspekt fungování veřejné správy systém organizace veřejné správy a místo jejího výkonu. V minulých letech se kladl velký důraz na decentralizaci státní správy a její přiblížení občanovi. Je důležité, aby bylo možné co největší množství agendy vyřídit na jednom kontaktním místě podle zásady obíhají informace, nikoliv občan. Nicméně neplatí, že čím blíže je státní správa občanovi, tím musí být také kvalitnější. Vždy je třeba hledat rovnováhu mezi maximálním přiblížením výkonu veřejné správy občanovi, garancí kvalitního výkonu veřejné správy zajišťovaného odborně vybavenými úředníky a efektivním vynakládáním veřejných prostředků. Poslední složkou jsou tak finance. Zvyšující se nároky na kvalitu veřejné správy nemusí nutně znamenat zvyšování nákladů. Právě hledání rezerv současného systému, odstraňování zbytečné byrokracie, zjednodušování procesních postupů, důraz na řízení, promyšlené rozdělování prostředků, sledování skutečných zájmů občanů a provázání rozpočtů se strategickými prioritami vlády / ministerstev / zastupitelstev může přinést úspory a zároveň zkvalitnit celou veřejnou správu. I. 2. PILOTNÍ PROJEKT V roce 2007 byla zahájena příprava rozsáhlého projektu zaměřeného na procesní a organizační audity agend ve veřejné správě. V první fázi projektu byly shromážděny zkušenosti orgánů státní správy i samosprávy s procesními i organizačními audity. Bylo zjištěno, že tyto zkušenosti jsou limitovány pouze na vertikální audity v rámci jednoho úřadu, a zkušenosti s průřezovými audity agend napříč úrovněmi veřejné správy nejsou k dispozici, s výjimkou Ministerstva obrany. Rozvojové a racionalizační projekty jsou zajišťovány většinou externími dodavateli, ale částečně i odbornými orgány ve strukturách orgánů veřejné správy, které používají různou metodiku i různé nástroje a technologie. Dosud nebyl ustanoven program, který by měl zajišťovat potřebnou koordinaci. Tím dochází k neefektivnímu využívání vynaložených prostředků a není zajištěno zprostředkování dobrých a špatných zkušeností s postupem, výsledky, dodavateli a s použitými nástroji. Přístup k provedení procesních auditů agend veřejné správy otestovalo proto Ministerstvo vnitra prostřednictvím pilotního projektu ukončeného v únoru Pilotní projekt se soustředil na zpracování procesních modelů čtyř vybraných agend státní správy, na definování obecného postupu pro provádění procesních auditů ostatních, již vykonávaných, agend veřejné správy a konkrétní formulaci potřeb a rozsahu projektu. Jako pilotní byly vybrány následující agendy: paměťové karty vozidla 1 ; občanské průkazy 2 ; 1 Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 2 Podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. 4

6 poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a územní rozhodnutí 3. Výsledkem projektu je popis zmíněných agend z hlediska jejich nákladnosti, nároků na zdroje a na zúčastněné strany včetně občanů a podrobné procesní mapy těchto agend. Zároveň byla formulována metodická doporučení pro způsob realizace procesních auditů, požadavků na vlastnosti nástrojů použitých pro modelování a pro následnou analýzu a další využívání dat. Zkušenosti z pilotního projektu ukázaly, že rozhodující a časově nejnáročnější fází zpracování procesních modelů je příprava. Příprava obnáší seznámení se s agendou jako celkem i s jejími jednotlivými částmi. Např. agenda občanských průkazů nepředstavuje pouze vydání občanského průkazu (OP), ale rovněž např. likvidaci znehodnocených OP, změnu adresy trvalé pobytu, situaci, kdy občan ohlašuje ztrátu či odcizení OP, řešení přestupků, zajištění osvědčení o státním občanství České republiky, řadu podpůrných vnitřních procesů mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností a Ministerstvem vnitra, které zajišťuje výrobu OP atd. Před tím než je možné začít agendu modelovat, musí tedy zpracovatel nastudovat právní předpisy, které upravují výkon agendy, rozdělit agendu do klíčových procesů, konzultovat své představy o jejím fungování s gestory právních předpisů a teprve poté začít kreslit procesní diagramy. Až poté je vhodné dále zjišťovat u zástupců územních samospráv, jak v praxi agendu vykonávají, a ověřit si správnost grafického popisu agendy. Tím se sníží zátěž, které jsou vystaveni konzultanti z obecních a dalších úřadů, protože se vyjadřují k již předloženému přehlednému schématu. Pro zjištění dalších dat o vznikajících nákladech, časové náročnosti, počtu úředníků, kteří se musí agendě věnovat, technickém vybavení nutném pro výkon agendy apod. je vhodná až druhá návštěva u konzultanta, který je již obeznámen s tím, jak vypadá procesní diagram, mnohem rychleji se v něm orientuje a předem si udělá představu o tom, jaká data by měla být doplněna, čímž opět dochází k minimalizaci času potřebného pro konzultaci. Výsledkem tohoto procesu je podrobný popis agendy, který obsahuje jak informace, které přímo vyplývají z právních předpisů, které její výkon upravují, tak informace, které lze zjistit pouze z praxe, pozorováním samotného výkonu agendy v různých variacích životních situací. Tím vzniká standardní popis výkonu agendy, který lze vhodně využít např. pro metodické účely. Pilotní projekt ukázal, že praxe se může odchýlit od představ zákonodárců a gesčně a metodicky odpovědných resortů a že se někdy odchyluje i od znění zákona. Tato disproporce musí být metodicky ošetřena, aby následně nedocházelo k oficiální publikaci špatných a protizákonných postupů. Pozitivní naopak je, že s pomocí modelování je na základě konzultací možné odhalit mezery v zákonech a nadbytečné úkony, které v praxi vznikají a které nelze ošetřit zákonem, ale zcela prostou změnou administrativního postupu, např. zavedením jednotného systému řazení žádostí o vydání OP a vydaných OP již při distribuci tak, aby žádosti a vydané OP nemuseli kompletovat úředníci příslušných úřadů. 3 Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 5

7 Pilotní projekt tvorby modelu vybraných agend potvrdil vhodnost zvoleného přístupu, neboť problematika modelování procesů veřejné správy se neliší od modelování procesů jiných odvětví a umožňuje plně využívat procesní analýzy a procesní řízení 4. Procesní model je v podstatě model reality a zároveň úložiště informací o procesech, postupech a strukturách veřejné správy. Umožňuje: dokumentovat procesy až do úrovně jednotlivých úkonů a k tomu přiřadit potřebné zdroje (finanční, časové, lidské, informační apod.) jak v názorném a snadno čitelném grafickém zpracování, tak v textové dokumentaci; sloužit jako nástroj k řízení složek státní správy a samosprávy; sloužit jako pracovní pomůcka (jednoznačný a názorný popis postupu) i pro další rozvoj (např. udržitelnost modelu při zákonných či organizačních změnách); definovat jasné vymezení odpovědností za činnosti; definovat výstupy a povinnosti; popsat IT infrastrukturu; publikovat model na Internetu, s připojením všech souvisejících aktuálních dokumentů (právních předpisů, formulářů apod.) a sloužit jako informační zdroj pro klienty veřejné správy a odhalit nepřesnosti a chyby procesu, kritické body procesu (finanční, časové atd.) a rezervy a příležitosti pro zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy. Na základě zkušeností získaných v průběhu zpracování pilotního projektu byly nejenom definovány zásadní požadavky pro zpracování procesních modelů a možnosti, které procesní analýzy pro veřejnou správu představují, ale zároveň byl i ověřen postup zvolený pro výpočet nákladů na výkon státní správy 5. Tento postup byl přijat v souvislosti se zavedením hodnocení dopadu regulace (RIA) do procesu přípravy právních předpisů, neboť součástí hodnocení je rovněž hodnocení ekonomické náročnosti navrhovaných právních předpisů z hlediska výkonu státní správy. Pro vyčíslení nákladů na výkon státní správy byla přijata metodika, která obsahuje postup pro stanovení nákladů na výkon státní správy, založený na zpracování procesních modelů navrhovaných agend státní správy. Na základě připravených procesních modelů je hodnocena finanční a personální náročnost navrhovaných agend a tyto údaje jsou využity pro vhodné zapojení navrhovaných agend do stávajícího systému veřejné správy, tzn. že mají pomoci odhalit duplicitní výkon činností, překrývání činností, určit optimální místo pro výkon navrhované státní správy, sloužit jako podněty k přezkoumání efektivnosti dosavadní právní úpravy apod. Zavádění procesních modelů do legislativního procesu je tak již částečně realizováno usnesením vlády ze dne 13. srpna 2007, kdy vláda schválila svým usnesením č. 877 Obecné zásady pro hodnocení dopadu regulace (RIA) a usnesením č. 878 s tím související a již zmíněnou Metodikou stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy. 4 Procesní řízení představuje vlastní řízení procesů veřejné správy na konkrétních místech veřejné správy. Vhodné procesní řízení je doplněno metodickým řízením, které zajišťuje soulad činností a legislativy, a řízení infrastruktury, tvořící infrastrukturu potřebnou k provádění procesů veřejné správy. 5 Schválen usnesením vlády ze dne 13. srpna 2007 č

8 II. RÁMCOVÝ NÁVRH POSTUPU PROJEKTU Agendy veřejné správy Vzhledem k tomu, že v současnosti neexistuje detailní přehled o veškerých agendách ve veřejné správě, tím méně pak bližší představa o jejich náročnosti na finanční a personální zdroje apod., bude úvodní fáze projektu zaměřena na vytvoření výčtu všech agend ve veřejné správě. Následovat bude výběr prioritních oblastí / agend, které by měly být zpracovány nejdříve, ať již z toho důvodu, že obvykle bývají označovány za problematické, nebo že se týkají široké skupiny nebo naopak specifické skupiny klientů veřejné správy, že jsou vysoce nákladné apod. Jejich popis, analýza a provedení změn přinesou rychlé a přitom významné výsledky v omezení byrokracie, zefektivnění a zkvalitnění veřejné správy. Předmětem procesních auditů by se měly stát postupně všechny agendy veřejné správy, nicméně v počáteční fázi projektu bude pozornost věnována agendám státní správy a následně bude na základě jednání se zástupci územních samospráv podle jejich zájmu analyzována i oblast samosprávy. Definování metodiky modelování a IT architektury Pro tvorbu procesních modelů bude cíleně pro potřeby státní správy a samosprávy schválena metodika, která bude zohledňovat zkušenosti z pilotního projektu i ostatních prováděných auditů a obsahovat postupy pro zjišťování dat potřebných pro vytvoření procesních modelů a různých pohledů na oblasti procesní, legislativní, organizační, finanční a technologickou (informační) v souladu s hexagonem veřejné správy. S volbou metodiky souvisí volba IT architektury, která zásadním způsobem ovlivní způsob zpracování procesních modelů a rozsah možností pro zpracování a využití zjištěných dat a následnou analýzu nebo optimalizaci procesu. Musí být vytvořeno prostředí pro efektivní práci velkého počtu uživatelů zároveň a zajištěna široká distribuce výstupu modelu. Při volbě IT architektury bude zohledněn aktuální stav nasazení SW nástrojů, které jsou orgány veřejné správy využívány pro tvorbu a administraci procesních modelů a provádění auditů. Realizace projektu Realizace projektu by měla probíhat ve dvou úrovních - základ realizace spočívá ve vytvoření komplexních procesních modelů ukazujících veřejnou správu z pohledu hexagonu. Zároveň se v této fázi již vytvoří vhodné podmínky a zásobárny dat pro racionalizaci administrativních procesů, odstraňování nadbytečné byrokracie, zjednodušování právního prostředí atd. Pro zpracování procesních modelů agend budou využity zkušenosti z pilotního projektu a zkušenosti získané u jednotlivých ústředních správních úřadů při tvorbě a správě procesních modelů a provádění auditů průřezových procesů. Jako velmi užitečné se ukázalo úvodní zjištění základních informací u gestora právních předpisů, upravujících agendu, dále vytvoření kostry modelu na základě platné 7

9 legislativy a až následné konzultace se zástupci územní samosprávy. Nastavení optimálního postupu zjišťování údajů důležitých pro přípravu procesních modelů a jejich ověřování, při kterém hrají nezastupitelnou roli zástupci územních samosprávných celků, je pro úspěch projektu zásadní. Komunikace procesních specialistů a analytiků s dotčenými experty veřejné správy je nezbytná pro vytvoření všestranně použitelného procesního modelu obsahujícího všechna potřebná data, ale při tom nesmí narušit běžnou činnost úřadů. Výstupy procesních auditů tvoří modely s detailním popisem procesu a další soubory dat, které je potřeba jak z důvodu následné analýzy, tak pro konzultace a metodické záměry prezentovat. Vhodnou formou prezentace je publikace na Internetu, kde lze diferencovat různé úrovně přístupu k datům. Druhou úroveň realizace projektu představuje re-engineering a re-design veřejné správy. Popis procesů je pouhým prostředkem pro zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy a pro uplatňování nejrůznějších opatření v rámci re-engineeringu stávajících struktur a agend a re-designu kompetencí a funkcí. Posouzením celkového průběhu procesu jsou odhalovány duplicity, nelogické a neefektivní činnosti, nutná propojení na ostatní procesy apod. Hodnocení přijatých opatření a aktualizace dat Vytvoření procesních modelů předpokládá soustředění velkého množství dat, která bude nutné dále spravovat a udržovat v aktuálním stavu. V oblasti legislativy bude aktualizace zajištěna prostřednictvím procesu hodnocení dopadu regulace (RIA), který předpokládá přípravu procesního modelu navrhované agendy pro účely hodnocení dopadů. Projekt bude vyžadovat zapojení velkého množství subjektů, a to jak ve fázi procesního modelování, tak následně jako uživatelů vytvořeného systému, což se promítá do nároků na udržení konzistence dat a vytvoření vhodné IT architektury řešení. Pro aktualizaci dat musí být zajištěno vyškolení uživatelů, kteří se na aktualizaci dat budou podílet. Účinnost zvolených opatření lze u tak složitého a proměnlivého systému, jakým je veřejná správa, před jejich zavedením pouze odhadovat. Z toho důvodu je nutné průběžně zjišťovat vliv přijatých opatření a realizovaných změn a na základě analýz zjištěných výsledků odhalit slabá místa, disproporce a rezervy a stále se věnovat plánování a soustavnému provádění změn systému. Organizační a finanční zajištění projektu Zpracování procesních auditů agend veřejné správy a následný re-engineering a re-design veřejné správy představuje tématicky i časově mimořádně rozsáhlý a náročný projekt a vzhledem k tomu se předpokládá: realizace projektu s využitím jednoho či více externích zpracovatelů, 8

10 financování prostřednictvím Strukturálních fondů EU 6 a trvání projektu minimálně 3 roky. Záměr projektu je v souladu se Strategií Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Strategie realizace Smart Administration ) 7 a reaguje na klíčové problémy územní veřejné správy uvedené v kapitole a naplňuje specifický cíl: Racionalizovat administrativní procedury s cílem zajistit jejich větší efektivitu a transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky uvnitř veřejné správy (organizační re-engineering zahrnující přezkoumání stávajících struktur a agend a re-designing kompetencí a funkcí). Koordinaci celého projektu bude zajišťovat Ministerstvo vnitra, které plní koordinační úlohu v oblasti výkonu veřejné správy svěřené orgánům územní samosprávy. Úspěšná realizace projektu však bude vyžadovat úzkou spolupráci všech ministerstev a ústředních správních úřadů, jakož i územních samosprávných celků a expertů v oblasti veřejné správy. Součinnost všech ministerstev bude na nejvyšší úrovni zajištěna prostřednictvím Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu. Grémium bude v souvislosti s tímto projektem koordinovat i další projekty zaměřené na zefektivnění veřejné správy a bude společným místem pro výměnu informací a sdílení výstupů z jednotlivých projektů. Vedle toho se plánuje pro zajištění plynulého řízení projektu vytvoření mezirezortní řídící skupiny, případně řady pracovních skupin zajišťujících řešení dílčích otázek. 6 Pro financování bude využit OP Lidské zdroje a zaměstnanost případně v kombinaci s Integrovaným operačním programem. Varianty financování, které budou záviset na dohodnutém organizačním zajištění projektu a rozsahu projektu, budou předmětem dalších jednání v rámci Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu. 7 Přijata usnesením vlády ze dne 11. července 2007 č

11 III. ZÁVĚR Cílem projektu je optimalizovat a standardizovat agendy státní správy a samosprávy, hodnotit je a pracovat s nimi z pohledu hexagonu veřejné správy, jasně formulovat práva a povinnosti pro občany i úředníky a využívat procesní modely pro potřeby hodnocení dopadů regulace (RIA). Od procesních modelů očekáváme konkrétní popis jednotlivých agend veřejné správy, jejich vzájemné provázanosti, popis nákladů, výnosů, rizik a potřebnosti agendy s důrazem na uspokojení občana jako klienta. Očekáváme vytvoření standardního postupu u jednotlivých agend, zásadního pro organizaci práce, personální zajištění, pokrytí nákladů jednotlivých agend tedy východisko pro zefektivnění výkonu veřejné správy. Výsledky procesní analýzy agend veřejné správy lze v praxi využít přinejmenším pro zpřehlednění zápisu agendy - jeden obrázek vydá za tisíc slov, a to v různých pohledech: celý hexagon, jeho vrchol, jediný úřad v pohledu hexagonu, proces atd., a to z pohledu pracovní náplně konkrétního úředníka, pro kterého může procesní model sloužit i jako metodická podpora k jeho práci, a zároveň pro definici požadavků na organizaci zajišťující výkon agendy; z pohledu občana - klienta veřejné správy který vidí přehledně jak má postupovat při řešení své životní situace, který úřad má navštívit, jaké doklady předložit, jak dlouho bude vyřízení jeho žádosti asi trvat, jak vysoký poplatek zaplatí atd. Očekávané cíle procesních analýz spočívají v: odhalení neefektivních a duplicitních činností; identifikování úzkých míst procesu (organizační, prostorová a informační přerušení); zajištění optimálního využívání zdrojů; posouzení obsahové náplně jednotlivých organizačních celků z hlediska zabezpečení celkového průběhu procesu; identifikování požadavků na nastavení informační podpory (funkcionalita SW nástrojů a informačních systémů, změny datových struktur apod.); vyčíslení a analýze rozdělení fondu pracovního času zaměstnanců na jednotlivé činnosti poskytované služby občanům; vytvoření základu systému pro zvýšení motivace zaměstnanců (klíčové ukazatele výkonnosti parametry motivace zaměstnanců, sledování výkonnosti probíhajících procesů v reálném čase); prověření dostupnosti potřebných informací; snížení počtu nezbytných dokumentů a redukce administrativních činností a ve vytvoření předpokladů pro uplatňování strategického plánování ve veřejné správě a pro sledování a řízení rizik. Spolu s provedením procesních auditů by se ve veřejné správě měl prosadit prvek procesního řízení, který s sebou nese zejména tyto změny: procesně orientovaná veřejná správa je zaměřena na výstupy (služby) ze svých klíčových procesů - tj. na uspokojení potřeby občana; 10

12 popis procesů umožní zjistit, kolik stojí jednotlivé procesy a tím vytváří předpoklady řídit náklady na veřejnou správu a zamezit nadměrnému a nehospodárnému vynakládání prostředků; jasný průběh procesu s jasným výstupem a jasnými náklady umožňuje některé procesy zajišťovat mimo veřejnou správu s využitím externích služeb a tím nabízet např. kvalitnější služby a případně i snižovat náklady; používá procesní model k zachycení změn a k jejich vizualizaci; nereaguje pouze na změny, ale sama změny iniciuje; integruje své procesy s okolím (s dodavateli i občany) a vytváří přátelskou veřejnou správu; zvyšuje neustále svůj výkon, sleduje prostřednictvím pravidelných průzkumů spokojenost občanů s nabízenými službami a využívá informační technologie pro optimální podporu svých procesů. 11

13 IV. Příloha - Slovníček pojmů Agenda je regulací uložený ucelený souhrn vzájemně souvisejících procesů vykonávaných úřadem jako výkon státní správy nebo samosprávy v souvislosti s poskytováním veřejné služby. Jde o souhrn prací, především administrativních, souvisejících s vykonáváním úřadu nebo funkce (pozice). Proces je zobecněný pohled na skupinu logicky provázaných činností vytvářejících výstup (produkt či službu), který přináší hodnotu internímu (pracovníci veřejné správy) nebo externímu zákazníkovi (občanovi, právnické osobě, instituci). Procesní model je v podstatě model reality a zároveň úložiště informací o procesech, postupech a strukturách veřejné správy. Poskytuje: komplexní pohled na organizaci, její segmenty a řešení všech vnitřních i vnějších vazeb; základ pro plánovité a soustavné provádění změn ve strukturách veřejné správy; prostředí pro analýzy, simulace a projektování struktur nových procesů veřejné správy. Re-design je rekonstrukce systémů, procesů a nový návrh kompetencí a funkcí. Re-engineering (reinženýring nebo re-inženýring) je proces přetvoření organizačních procesů. Spíše než organizování jednotlivých úseků organizace a dohlížení na činnosti, které vykonávají, se sledují všechny procesy a jejich souslednost. Reinženýring je pojem týkající se celé organizace, který zahrnuje změnu kultury myšlení a přetvoření procesu do podoby umožňující snížení nákladů, zvýšení kvality, zlepšení a zrychlení služeb poskytovaných zákazníkům. Reinženýring vyžaduje změnu organizační struktury, informačních toků, osobní odpovědnosti jednotlivých pracovníků a rozhodovacích procesů v organizaci. Moderní systém řízení musí umožnit svým uživatelům pružně reagovat na každou změnu, vyplývající ze změny organizace, rozhodovacího procesu, odpovědnosti za konkrétní činnost a podobně. Současně musí obsahovat takové nástroje, které umožní zpracovávat údaje tam, kde vznikají, definovat informační toky podle skutečné potřeby a poskytovat možnost výstupů podle nejrůznějších kritérií. Služba je ocenitelný produkt (výstup) veřejné správy s hodnotitelnou a kontrolovatelnou kvalitou a dostupností. Je realizována definovaným procesem a její parametry jsou určeny regulací. 12

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Projekt PMA. Procesní modelování agend veřejné správy

Projekt PMA. Procesní modelování agend veřejné správy Projekt PMA Procesní modelování agend veřejné správy Konference Měření nákladů, výkonnosti a kvality služeb veřejné správy Praha, 24. května 2013 Josef Beneš (josef.benes@mvcr.cz), Josef Basl (basl@vse.cz)

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Veřejná správa veřejně a správně

Veřejná správa veřejně a správně Veřejná správa veřejně a správně Ministerstvo vnitra ČR Procesní modelování agend Josef Beneš Mikulov, 9/9/2014 Veřejná správa veřejně a správně OBSAH PREZENTACE Důvody realizace Program PMA Využití procesních

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Procesní modelování agend (PMA)

Procesní modelování agend (PMA) Procesní modelování agend (PMA) 22. 01. 2015 Strana 1 Procesní modelování agend (PMA) Podklady pro konferenci Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Pořádané ČSSI a itsmf dne 22.-23.ledna 2015

Více

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor veřejného investování, květen 2011 Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Obsah prezentace 1. Základní vymezení NIPEZ... 3-6

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie

ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie Ing. Jan Novotný Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Proč RSCZ Jeden z hlavních úkolů vlády Petra Nečase >

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje

Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje Ing. Petr Vobejda vedoucí odboru informatiky Dotace a finanční dary poskytované Jihočeským

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012

Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012 Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Obsah prezentace I. O projektu CRAB II. Využití systému CRAB pro státní správu a veřejnost

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81 Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA Gesce kybernetické bezpečnosti Usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 o ustavení Národního bezpečnostního úřadu gestorem

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I.

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Předkladatel: HOPE E.S., v.o.s., divize EUservis.cz Sídlo, kancelář Brno: Palackého 10 612 00 Brno V Praze dne 21. 11. 2008 Strana: 1 Stručné shrnutí výsledků,

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha Převzetí gesce nad problematikou kybernetické bezpečnosti bezpečnosti, jako

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky Josef Beneš Ministerstvo vnitra Projekt PMA byl realizován v plné šíři zadání, od září 2012 do března 2014. Metodika PMA Školení PMA AIS RPP Modelovací

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Strategické řízení ve světle evropských fondů Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Současné problémy Absence kvalitních dlouhodobých i střednědobých plánovacích

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Návrh optimalizace procesů

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Jilemnice, 17. června 2015 www.zdravamesta.cz/ls2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Akční plán 2010. Akční plán města Říčany na rok 2010

Akční plán 2010. Akční plán města Říčany na rok 2010 Akční plán města Říčany na rok 2010 leden 2010 1 Úvod Zpracování Akčního plánu je krokem k realizaci Strategického plánu rozvoje města Říčany. Jedná se o dokument, který posouvá strategie a opatření identifikovaná

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration Obsah: 1. SA v roce 2010 a 2011... 3 2. Institucionální zabezpečení SA... 6 3. Vyhodnocení plnění cílů SA... 8 3.1. Strategický

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

VÝZVU k předkládání GRANTOVÝCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání GRANTOVÝCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV 25 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV Zahájení projektu 1.5.2011 Ukončení projektu 31.12.2013 Obsah, charakteristika projektu

Více

Informační strategie Zlínského kraje

Informační strategie Zlínského kraje Informační strategie Zlínského kraje Strategie užívání informací a nakládání s nimi Hynek Steska, radní Zlínského kraje (územní plánování a informatika) Josef Beneš, Soluziona s.r.o. 14.11.2006 1 2 Motto

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více