Chemické testy a jejich význam v kontrole účinnosti sterilizace. RNDr. Erich Pazdziora, CSc. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemické testy a jejich význam v kontrole účinnosti sterilizace. RNDr. Erich Pazdziora, CSc. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě"

Transkript

1 Chemické testy a jejich význam v kontrole účinnosti sterilizace RNDr. Erich Pazdziora, CSc. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

2 Chemické testy sterilizace Dobrý den, prosím o informaci, zdali je možné indikátorové proužky (chemické testy sterilizace) rozstřihnout před jejich vložením do sterilizátoru na půlku z důvodu snížení finančních nákladů? Bylo mi to i ze strany dealerky nabídnuto. Děkuji Pavlína Odpověď: Ano, je to možné. Týká se to však především jednoduchých procesových testů viz komentář!

3 Chemické testy sterilizace - odpověď Snad by se dala nalézt skupina indikátorů, kde by to bylo možné. Existují indikátory v podobě různých teploměrů či hodin, kde se příslušná informace o dosažení procesních parametrů objevuje postupně. Zde by pak odstřižení části indikátoru mohlo jeho věrohodnost snížit. Nevhodným přestřižením by se mohla narušit kalibrovaná citlivost indikátoru. Pára či jiné sterilizační médium by pak mohlo pronikat k chemikálii nedefinovaným způsobem přes střižnou hranu. Test by mohl být test znevěrohodněn např. i tím, že by se odstřižením mohlo odstranit část označení indikátoru. Na vyjádření distributora bych nespoléhal, rozhodující by mohlo být pouze stanovisko výrobce indikátoru. Rizika z této činnosti jsou mnohem vyšší, než případná úspora z titulu jejich 50 % spotřeby.

4 Chemické testy sterilizace Prosím o odpověď - je nutné do autoklávu, kdy po provedení BowieDick testu vyjede z tiskárny výtisk, který obsahuje přesné monitorování proběhlého testu /tlak, teplota, čas/ vkládat ještě test průniku páry? Na výtisku je zároveň informace, že test proběhl správně. Mám obavy, že pokud se zeptám výrobce, odpověď nebude dostačující. Děkuji Věra

5 Bowie Dick test - odpověď Výtisk ze zapisovače na sterilizátoru, který popisuje fyzikální parametry v průběhu zkoušky není dostatečným průkazem o průniku páry neboť žádný průnik páry nemůže hodnotit. Prokazuje pouze výchozí podmínky. Průnik páry se hodnotí na základě simulace vsázky - tj. vložením zkušebního balíku pro klasickou B-D zkoušku nebo tzv. alternativním testem (balíčkem). Všechny zkušební systémy pro zkoušky v provozu (pro velké PS) jsou popsány v normě ČSN EN ISO část 1,3 a 4. Požadavek na použití testovacího systému (nikoliv jen zápisu) je ve vyhlášce 195/2005.

6 Bowie Dick test - odpověď Provedením BD-testu se rozumí vložení testovacího balíčku nebo tělíska do vyhřáté komory sterilizátoru, spuštění programu označeného jako BD-test a nakonec vyhodnocení příslušného indikátoru. Prostým spuštěním programu označeného jako BDtest s prázdnou komorou nelze nic otestovat, byť by tiskárna přístroje o tom vydala protokol! BD-zkouška prováděná s balíkem textilu a popsaná v normě EN 285+A2 je závazná pro výrobce. Pro uživatele je vhodnější provádět tzv. alternativní BD-testy stanovené v normě EN ISO

7 Externí hodnocení kvality sterilizace (EHK) Po třináct let připravuje ZÚ se sídlem v Ostravě jako subdodavatel vzorky pro Externí hodnocení kvality sterilizace (EHK) Vedle dalších 35 odborných okruhů je organizuje Expertní skupina Státního zdravotního ústavu Praha jako organizátor programů zkoušení způsobilosti diagnostických mikrobiologických laboratoří.

8 Externí hodnocení kvality sterilizace (EHK) Příprava vzorků probíhá akreditovanými postupy podle zásad ČIA a má ověřit správné hodnocení účinnosti sterilizačních a předsterilizačních postupů. Cílem je dosáhnout shody při hodnocení procesů účastníky EHK a hodnotitelem. Vedle vlastního hodnocení testů a závěrů poskytuje EHK pohled na vzorek přístrojů provozovaných ve zdravotnických zařízeních, úroveň jejich vybavenosti a technického stavu.

9 Technická vybavenost a stav techniky Během uplynulých let došlo k náhradě amortizovaných přístrojů za moderní, takže parní sterilizátory staršího data výroby byly v roce 2010 zastoupeny jen v 7,7 %. Očekávali bychom, že zlepšujícímu se vybavení budou odpovídat i výsledky. Vybavenost nových sterilizátorů vakuovým testem umožňuje spolehlivě zjistit netěsnost sterilizační komory a zařízení pro Bowie-Dick test poskytuje kontrolu průniku páry do porézního materiálu a do dutin zdravotnických prostředků a laboratorních pomůcek.

10 Tabulka 1: Výsledky kontrol vakuovým testem a Bowie-Dick testem v letech Roky Vakuový test 42,7 16,5 11,4 9,8 7,1 7,6 6,3 6,7 4,4 6,0 0,0 0,0 1,5 Procenta nevyhovujících Bowie- Dick test 27,2 22,0 22,6 11,5 11,5 16,3 8,2 6,6 5,4 29,8 18,9 1,4 18,9

11 Netěsnost sterilizační komory Tabulka 1 ukazuje, jak se v průběhu let měnila závadovost při testech těsnosti sterilizační komory a průniku páry do materiálu. Z tabulky jednoznačně plyne, že netěsnost sterilizační komory zjištěná u 42,7 % sterilizátorů byla důsledkem nedostatečného technického vybavení přístrojů. Velká část testovaných přístrojů před rokem 2000 nebyla vybavena zařízením pro provedení těsnosti komory.

12 Netěsnost sterilizační komory Při opakovaných evakuacích může dojít v důsledku opotřebovaného těsnění dveří komory k nežádoucímu zavzdušnění. Víme, že přípustný obsah vzduchu je do 1 % objemu komory. Vakuový test předpokládá, že během desetiminutové zkoušky nedojde ke změně tlaku o více než 13 mbar. Procento zjištěných nevyhovujících hodnot vakuového testu svědčí o neplnění povinností provozovatelů a servisních techniků. V posledních třech letech jsou tyto hodnoty vyhovující.

13 Bowie-Dick test a průnik páry do materiálu Jiná je situace při provádění Bowie-Dick testu. K testování byly použity alternativní balíčkové Bowie-Dick testy různých výrobců. Vypovídací hodnota testů se liší. Zjišťujeme, že do roku 2000 ukázal každý pátý test nedokonalý průnik páry do materiálu. Vysoký podíl nevyhovujících výsledků však zaznamenáváme i v posledních čtyřech letech u moderních přístrojů. Výjimkou je rok 2009, kdy jsme do EHK použili testovací balíček Bowie-Dick Steri Pak TM LF firmy SteriTec. V letech 2007 a 2008 byl použit Bowie-Dick testovací balíček ISP Control Interster International, v minulém roce Bowie-Dick BAG GreenCard.

14 Tabulka 2: Výsledky kontrol vakuovým testem a Bowie-Dick testem v letech Roky Procenta nevyhovujících Vakuový test ,7 16,5 11,4 9,8 7,1 7,6 6,3 6,7 4,4 6,0 0,0 0,0 1,5 Bowie-Dick test 27,2 22,0 22,6 11,5 11,5 16,3 8,2 6,6 5,4 29,8 18,9 1,4 18,9

15 Podmínka účinné parní sterilizace Předpokladem účinné sterilizace vlhkým teplem je kvalitní sytá pára. Sytá pára pro sterilizaci musí splňovat pět kritérií: a) Suchost páry při sterilizaci textilu musí být 0,9, při sterilizaci kovových předmětů 0,95. Pára hmotnosti 1000 g musí tedy obsahovat maximálně 100 g vody, u chirurgických nástrojů 50 g vody.

16 b) Nekondenzovatelné plyny v páře jsou v limitu 3,5 objemových % kondenzátu. To znamená, že v 1000 ml kondenzátu je přípustných 35 ml nekondenzovatelných plynů vzniklých z přítomných chemických látek v napájecí vodě pro výrobu páry, např. z uhličitanů. c) Pára nesmí být přehřátá. Toleruje se teplota 25 C při atmosférickém tlaku. d) Tlak páry nesmí kolísat v rozpětí vyšším než ± 10 % jmenovitého tlaku od posledního redukčního ventilu

17 e) Napájecí voda pro výrobu páry musí být v limitech kontaminantů podle tabulky 2 ČSN EN 285:2006, Příloha B (informativní) Napájení párou; navrhované maximální hodnoty znečištění v napájecí vodě a kondenzátu

18 Kontrola účinnosti sterilizace Podle platné vyhlášky č. 195/2005 Sb. se kontrola účinnosti sterilizace provádí biologickými systémy, nebiologickými systémy nebo fyzikálními systémy. Na obrázku 1 je uveden příklad fyzikálních měřidel přímo určených k měření kvality páry. Podobně jako jiné fyzikální systémy vyžaduje vysokou technickou odbornost a pravidelné metrologické ověřování.

19 Souprava k měření kvality páry připravená k vyšetření

20 Kontrola účinnosti sterilizace ve zdravotnické praxi Zdravotnickým pracovníkům jsou jistě nejbližší biologickými systémy ve formě bioindikátorů nebo bioindikátorů doplněných zátěžovými pomůckami znesnadňujícími přístup sterilizačního média. Nevýhodou běžných bioindikátorů je dlouhá doba kultivace použitých sporulujících bakterií (24, 48 a více hodin). Enzymatické bioindikátory s možností odečítání výsledků kultivace po několika málo hodinách se v našich zdravotnických zařízeních nerozšířily.

21 Nejvyšší frekvenci kontrol pomocí bioindikátorů 1krát měsíčně upravuje vyhláška na centrálních sterilizacích, sterilizačních centrech a pracovištích, která sterilizují pro jiná pracoviště. Na novějších přístrojích do 10 let ode dne výroby po 200 cyklech, nejméně 1krát ročně a u ostatních přístrojů starších 10 let nejpozději po 100 sterilizačních cyklech, nejméně však 1krát za půl roku.

22 Je zřejmé, že i nejčastější kontrola bioindikátory 1krát měsíčně, se nemůže přirovnávat k průběžné kontrole, která se provádí měřením fyzikálních hodnot v každém cyklu ve farmaceutické výrobě. Přitom požadavek na sterilitu výrobků platí jak pro produkty z výroby, tak i pro opakovaně používané zdravotnické prostředky. Kontrola procesů se však zásadně liší. Validace procesů, o kterou zatím marně usilujeme alespoň na certifikovaných centrálních sterilizacích, je ve farmaceutické výrobě samozřejmostí.

23 Nejschůdnější je ve zdravotnických zařízeních zatím používání nebiologických systémů: Bowie-Dick testů, PCD zátěžových těles s chemickými testy, chemických testů sterilizace. Chemické testy sterilizace třídy 5 a 6 pro sterilizaci párou jsou vyrobeny tak, aby splňovaly podmínky normy ČSN EN ISO 15882:2009 (855265) Sterilizace prostředků zdravotnické péče Chemické indikátory Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků:

24 * Třída 5: změna indikátoru musí nastat při 20minutové expozici v 16,5. minutě před jejím ukončením při teplotě 121 C. * Třída 6: změna indikátoru musí nastat při 20minutové expozici v 18,8. minutě před jejím ukončením po dosažení 121 C. Suchost páry se musí pohybovat v rozmezí od 0,85 do 1,00.

25 PRINCIPY TERMICKÉ DESTRUKCE SPOR Čas v min Chemický test Geobacillus stearothermophilus ,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Patogenní spory 2,0 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Teplota ve C

26 Chemické testy sterilizace třídy 5 (integrátory) a třídy 6 (emulátory) musí reagovat podle uvedeného grafu (Principy termické destrukce spor): Graf ukazuje smysl používání chemických testů sterilizace při průběžné kontrole sterilizace. Patogenní spory v materiálu jsou při teplotě 121 C zničeny po 1 minutě expozice. Velmi odolné spory Geobacillus stearothermophilus při teplotě 121 C po 15 minutách působení syté páry. V té době integrátor nebo emulátor ještě barvu nezmění. K barevné změně integrátoru dojde až v 16,5. minutě, u emulátoru za 18,8 minut expozice. Chemické testy 5. a 6. třídy jsou přísně posuzované systémy, za jejichž kvalitu si výrobci ručí a v distribučních baleních dokládají hodnoty zjištěné při výstupní kontrole.

27 Na nedodržení kritérií kvality páry chemické testy reagují: a) Je-li pára mokrá, proniká pouze vrstvou papíru, foliované testy se na povrchu zkrabatí a nezbarví tak, jak výrobce požaduje. b) Nadměrné množství nekondenzovatelných plynů se projeví nevyhovujícími testy v jedné části komory a vyhovujícími testy v jiné části komory sterilizátoru. Protože tlak se šíří všemi směry, příčinou rozdílných výsledků je teplota. Plyny, které nekondenzují, nemohou přenést dostatečné množství tepelné energie mezi materiál a na povrch předmětů v komoře.

28 c) Přehřátá pára se chová jako horký vzduch a projeví se zhnědnutím testů i podkladového papíru. V místech, kam pronikne, pára přinese množství tepelné energie nepostačující k dosažení teplotních parametrů sterilizace. d) Nadměrné kolísání tlaku se projeví spolu s nekondenzovatelnými plyny a reziduálním vzduchem tak, že podle Daltonova zákona bude výsledný tlak součtem parciálních tlaků syté páry a přítomných plynů, tedy celkově nebude dosahovat tlaků požadovaných při sterilizaci, tj mbar nebo 3040 mbar. Pára těchto parametrů nebude mít vlastnosti syté páry. (tab. 3)

29 Tab. 3: Správné hodnoty teploty a tlaku při sterilizaci vlhkým teplem Vztah mezi teplotou a tlakem syté páry horní limity Teplota ve C Tlak v mbar Teplota ve C Tlak v mbar , , , , , , , , , ,0

30 e) Z napájecí vody pro výrobu páry, která překračuje limity kontaminantů, se nedá vyrobit čistá pára: bez přítomnosti nekondenzovatelných plynů, látek způsobujících korozi nástrojů, zbarvení kovových prostředků, tvorby hydroxidu železitého a uhličitanu železnatého, uhličitanu vápenatého a dalších znečišťujících sloučenin, z nichž mnohé mění celkové ph páry.

31 Napájecí voda pro výrobu páry Napájecí voda pro výrobu páry je každoročně při zapojení pracoviště do EHK analyzována v akreditovaných laboratořích. V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty zjištěné ve vodách zásobujících vyvíječe páry. Tabulka nezahrnuje vodu z kotelen. Přestože vodu ve vyvíječích lze pravidelně kontrolovat, provozovatelé zřejmě nekontrolují dostupnými fyzikálními měřidly ani vodivost.

32 Tabulka 2: Znečištění v napájecí vodě vyvíječe páry Rozhodující činitel Napájecí voda Rezidua po odpaření Křemičitany (SiO 2 ) Železo Kadmium Olovo Zbytky těžkých kovů, kromě Fe, Cd a Pb Chloridy (Clˉ) Fosforečnany (P 2 O 5 ) Vodivost (při ) 10 mg/l 1mg/l 0,2 mg/l 0,005 mg/l 0,05 mg/l 0,1 mg/l 2 mg/l 0,5 mg/l 5 S/cm Hodnota ph (stupeň kyselosti) 5 až 7,5 Vzhled Tvrdost ( iontů alkalických zemin) bezbarvá, čirá, bez usazenin 0,02 mmol/l

33 Kontaminanty v napájecí vodě z vyvíječů v letech Roky Voda z vyvíječů průměrné hodnoty Rezidua Chloridy Vodivost Tvrdost ,9 7,6 18,8 0, ,4 14,6 94,2 0, ,8 9,2 116,8 0, ,1 6,2 75,1 0, ,7 3,8 43,9 0, ,9 3,9 25,7 0, ,8 3,6 28,4 0, ,6 3,5 46,3 0, ,5 3,5 33,6 0, ,2 1,1 29,9 0, ,5 2,5 23,0 0, ,3 8,6 118,3 0,06

34 Chemické testy EMU-GRAPH (ISO EN 11140) třída 6

35 Chemické testy sterilizace včas informují Rozborem výsledků chemických testů za poslední tři roky se ukazuje, že chemické testy sterilizace včas informují o odchylkách probíhajících procesů. Mokrou nebo přehřátou páru signalizují buď přímo barevnou a materiálovou změnou testů (Steam Clox, Steam Chart, Emu Graph) nebo upozorňují na nedodržení požadovaných parametrů sterilizace (Steri Gage).

36 STEAM CHART (ISO EN 11140) třída 6 Mokrá pára Přehřátá pára

37 Tab. 5: Korelace výsledků chemických testů s nekvalitní párou Testy v % nevyhovujících Steam Clox 4. tř. Steri Gage 5 tř. Steam Chart 5. tř. Emu Graph 6. tř. mokrá 81,3 45,8 68,8 91,7 přehřátá 97,1 71,4 85,7 77,1

38 Srovnání kontrol prováděných ZÚ a kontrol při EHK sterilizace v % Chemické testy při kontrole ZÚ odhalily 0,6% nevyhovujících sterilizátorů V EHK 1,1% až 14,3% nevyhovujících sterilizátorů Bioindikátory při kontrole ZÚ odhalily 0,4% nevyhovujících sterilizátorů V EHK 1,1% až 4,5% nevyhovujících sterilizátorů

39 CERTIFIKOVANÝ KURZ Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně CERTIFIKOVANÝ KURZ Metody sterilizace, vyššího stupně dezinfekce a dezinfekce způsoby jejich kontroly Určení Pro zdravotnické pracovníky, v jejichž pracovní náplni jsou uvedeny činnosti spojené - se zajišťováním sterilizace, vyššího stupně dezinfekce, dezinfekce a metod jejich kontroly, - se zodpovědností za provoz a kvalitu na pracovištích centrální sterilizace (příloha č. 3 k vyhlášce č. 195/2005 Sb.

40 Vstupní požadavky CERTIFIKOVANÝ KURZ Jsou dány 62, odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. Žádost o zařazení do certifikovaného kurzu podává uchazeč akreditovanému zařízení, kterým je NCO NZO Brno. Součástí žádosti jsou úředně ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti, popřípadě o získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti a průkaz odbornosti. Celková délka certifikovaného kurzu 103 hodin z toho: - 63 hodin teoretická výuka (3 x 21 hodin) - 40 hodin odborné praxe (1 týden).

41 Certifikovaný kurz v roce 2011 Metody sterilizace, vyššího stupně dezinfekce a dezinfekce způsoby jejich kontroly Termíny: část část část

42 Na konferencích širšího nežli nemocničního dosahu opakovaně zaznívají odborně nepodložené nebo zcela nesprávné výroky a názory, které si pak účastníci (sestry z centrálních sterilizací, instrumentářky z operačních sálů, ústavní hygienici) odvážejí na svá pracoviště jako nové poznatky, které je třeba respektovat a formou školení dále šířit!

43 Uvedu několik z poslední doby: - zpochybňování významu chemických testů pro kontrolu kvality mytí v mycích a dezinfekčních zařízeních - zpochybňování významu chemických testů pro kontrolu účinnosti sterilizace - volba nestandardních kontrolních postupů sterilizace

44 Zpochybňování významu chemických testů pro kontrolu účinné sterilizace Jsou to jen orientační papírky Každý je může hodnotit jinak Barevná změna je jen subjektivní vjem

45 Neznalost nebo záměrně formální kontrola účinné sterilizace? Některé centrální sterilizace žádají zdravotní ústavy o vyšetření sterility zabalených zdravotnických prostředků, které mají dosvědčit účinnou sterilizaci. Upozorňuji, že při požadavku na úroveň bezpečné sterility SAL 10-6 by nález jednoho nesterilního předmětu bylo možné prokázat vyšetřením sterilizovaných předmětů!

46 Mají taková vyšetření význam? Sterilita ve zdravotnictví se prokazuje současným splněním fyzikálních parametrů, chemických testů a bioindikátorů při sterilizaci, nikoliv stěry z vysterilizovaných předmětů! Zdravotnický prostředek lze uvolnit k použití u pacienta jen tehdy, jsou-li dodrženy fyzikální parametry, chemické testy procesové a sterilizační svými výsledky vyhovují a spory v biologických indikátorech po sterilizaci nejsou schopné v živném médiu vegetativního růstu a množení.

47 Neznalost nebo záměrně formální kontrola účinné sterilizace? Při běžně odebíraných 10 zabalených předmětech není šance zachytit pozitivní nález. Pokud se přesto kontaminace při tak malém počtu prokáže, pak je to důkaz naprosto nevyhovující sterilizace. Stěry a otisky z vysterilizovaných předmětů mají význam pouze jako doklad porušení deklarované sterility sekundární kontaminací, nikoliv jako důkaz správné a účinné sterilizace.

48 Napadne vás: Nemůže být nekritické přejímání zjednodušujících, nepřesných nebo dokonce chybných informací příčinou vzniku neshod při předsterilizační přípravě a sterilizaci? Nesvědčí uvedené výsledky o přehlížených odchylkách a neshodách? Slyšeli jste na některé konferenci analýzu konkrétních výsledků Bowie-Dick testů a chemických testů sterilizace, která by dokládala starost o kvalitu sterilizace na daném pracovišti? Lze za tohoto stavu mluvit o bezpečí pacienta?

49 Musí být rozlišována odchylka od neshody Odchylka: hodnoty mimo stanovené limity zjištěné při monitorování sterilizačního cyklu - volat servisního technika, závadu na přístroji nebo při výrobě páry zjistit a odstranit - nepřipustit, aby přešla v neshodu Neshoda: nedostatečné fyzikální parametry (vakuový test, přetlak apod.), neodpovídající změny chemického testu, růst spor po expozici bioindikátoru ve sterilizátoru

50 Charakteristika Neshoda Jedná se o systémovou chybu, kdy: je hrubě porušen systém managementu kvality pracoviště nebo postupy činnosti není zabezpečena činnost pro celkovou funkčnost systému jakosti pravděpodobně došlo k ovlivnění výsledku procesů neshodu zpravidla nelze odstranit v jediném dni

51 Vyhláška 195/2005 Sb. oprávněně požaduje, aby při jakékoliv odchylce fyzikálních parametrů nebo testů, při jediném nevyhovujícím chemickém testu nebo při pozitivním bioindikátoru byl sterilizační cyklus prohlášen za neúčinný a sterilizované prostředky označeny za nesterilní.

52 Děkuji za pozornost

Sterilizace ve vojenských zdravotnických zařízeních legislativa versus realita

Sterilizace ve vojenských zdravotnických zařízeních legislativa versus realita Sterilizace ve vojenských zdravotnických zařízeních legislativa versus realita mjr. MUDr. Martina Pokorná, Ph.D. Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha mjr. MUDr. Petr DÍTĚ Ústřední vojenský zdravotní

Více

VYBRANÉ KAPITOLY STERILIZACE. Testy a indikátory v běžné praxi, zaměření na diskutovaná témata, nové pojmy normy ČSN EN ISO 11140-1

VYBRANÉ KAPITOLY STERILIZACE. Testy a indikátory v běžné praxi, zaměření na diskutovaná témata, nové pojmy normy ČSN EN ISO 11140-1 VYBRANÉ KAPITOLY STERILIZACE Testy a indikátory v běžné praxi, zaměření na diskutovaná témata, nové pojmy normy ČSN EN ISO 11140-1 Obsah přednášky - Kapitola předsterilizační přípravy mechanická očista

Více

Výběr dutinových a BD testů

Výběr dutinových a BD testů Výběr dutinových a BD testů Jak vybrat správné těleso pro Bowie Dick test? Pokud obsluha sterilizátoru má ověřit jeho způsobilost pro sterilizaci dutinových předmětů musí k tomu použít dutinový test podle

Více

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 1/2014

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 1/2014 Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 1/2014 METODICKÝ NÁVOD K PROVÁDĚNÍ KONTROLY ÚČINNOSTI STERILIZAČNÍCH PŘÍSTROJŮ MUDr.Věra Melicherčíková, CSc., SZÚ, Praha RNDr. Jaroslava Zelenková,

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Představení pracoviště Centrální sterilizace. M. Šilhanová OCSS FN HK

Představení pracoviště Centrální sterilizace. M. Šilhanová OCSS FN HK Představení pracoviště Centrální sterilizace M. Šilhanová OCSS FN HK OCSS je samostatné oddělení v rámci FN HK Ve vedení jsou vedoucí lékař a vrchní sestra CS je rozdělena na 3 samostatná pracoviště: -

Více

Validace. Základní informace k validacím dle vyhlášky 306/2012 Sb

Validace. Základní informace k validacím dle vyhlášky 306/2012 Sb Validace Základní informace k validacím dle vyhlášky 306/2012 Sb Definice validace SPECIALISTA V OBORU STERILIZACE Validace je definovaný postup pro získání, zaznamenání a výklad výsledků požadovaných

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. Změny kategorizace ZP 2. 10 let zkušeností AZL

1. Změny kategorizace ZP 2. 10 let zkušeností AZL . Změny kategorizace ZP 2. let zkušeností AZL přednášející: Ing. Lenka Žďárská spoluautoři Ing. Zdeněk Švéda, Ing. Zdeněk Horáček Novela MDD Podklady: platné znění MDD/AIMD 93/42/EEC (se zapracovanou novelou

Více

NORMY TÝKAJÍCÍ SE STERILIZACE:

NORMY TÝKAJÍCÍ SE STERILIZACE: BMT a.s. Cejl 50, 656 60 Brno NORMY TÝKAJÍCÍ SE STERILIZACE: EN 285 Sterilizace Parní sterilizátory Velké sterilizátory Norma stanovuje požadavky a odpovídající zkoušky pro velké parní strilizátory, používané

Více

VÝROBA A DISTRIBUCE ČISTÉ PÁRY. vyvíječ čisté páry STEAMEX

VÝROBA A DISTRIBUCE ČISTÉ PÁRY. vyvíječ čisté páry STEAMEX VÝROBA A DISTRIBUCE ČISTÉ PÁRY vyvíječ čisté páry STEAMEX Co je čistá pára pro zdravotnická zařízení? Čistá pára je vyráběna z demineralizované vody v odparkách a vyvíječích vyrobených z ušlechtilých nerezových

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

NOVA. Plně automatické vysokorychlostní sterilizátory s fází počátečního a následného vysokého vakua. Nové a lepší!

NOVA. Plně automatické vysokorychlostní sterilizátory s fází počátečního a následného vysokého vakua. Nové a lepší! NOVA Plně automatické vysokorychlostní sterilizátory s fází počátečního a následného vysokého vakua Nové a lepší! Sterilizátor třídy B Vynikající výkon Bez nutnosti připojení externích médií s výjimkou

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Pracovně pedagogický koncept

Pracovně pedagogický koncept Pracovně pedagogický koncept Škola ZespółSzkółChemicznychWłocławek (PL) Druh studia Střední odborné vzdělání Obor studia Pracovník ochrany prostředí/technik v oblasti ochrany prostředí Oblast činnosti

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PRACOVIŠTĚ. PROVOZNÍ DOBA (dle nového Zákoníku práce) PO, ÚT, ST, ČT, PÁ ...

PROVOZNÍ ŘÁD PRACOVIŠTĚ. PROVOZNÍ DOBA (dle nového Zákoníku práce) PO, ÚT, ST, ČT, PÁ ... PROVOZNÍ ŘÁD Zpracovaný dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Řízení rizik v provozu CS NT. LASOTOVÁ Gabriela Vedoucí sestra Centrální sterilizace

Řízení rizik v provozu CS NT. LASOTOVÁ Gabriela Vedoucí sestra Centrální sterilizace Řízení rizik v provozu CS NT LASOTOVÁ Gabriela Vedoucí sestra Centrální sterilizace Nemocnice Třinec Nemocnice bez hranic Příspěvková organizace Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj Spadová oblast cca

Více

Nabídka firmy BAG-BiologischeAnalysensystemGmbH pro kontrolu sterilizace, strojového mytí a ochranných pomůcek Crosstex

Nabídka firmy BAG-BiologischeAnalysensystemGmbH pro kontrolu sterilizace, strojového mytí a ochranných pomůcek Crosstex Nabídka firmy BAG-BiologischeAnalysensystemGmbH pro kontrolu sterilizace, strojového mytí a ochranných pomůcek Crosstex Firma BAG (dříve BAG Med. AG ) již 11. rokem nabízí indikátory pro kontrolu sterilizace

Více

Povinnosti zdravotnických zařízení v roce 2012 vzhledem k platné legislativě

Povinnosti zdravotnických zařízení v roce 2012 vzhledem k platné legislativě Povinnosti zdravotnických zařízení v roce 2012 vzhledem k platné legislativě Jaroslava Zelenková HS hl. m. Praha SNEH ČLS JEP, 4.12.2012, FN Brno Bohunice Základní povinnosti Standardní postupy s jednoznačným

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich. Protokol o kontrole

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich. Protokol o kontrole '7 tjl/ld 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Protokol o kontrole PSe 338 Ob.'. í S/,c1tOJ ~ / c>, 1 ;/fl ft) IY'CU

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

A 3 520 20 3 520 20 B 3 520 29 352 000 2 900 C 352 000 2 900 3 520 000 29 000 D 3 520 000 29 000 nedefin. nedefin.

A 3 520 20 3 520 20 B 3 520 29 352 000 2 900 C 352 000 2 900 3 520 000 29 000 D 3 520 000 29 000 nedefin. nedefin. ČISTÉ PROSTORY Ing. Zuzana Mathauserová, Laboratoř pro fyzikální faktory Čistý prostor (ČP) je prostor s definovanou kvalitou vnitřního prostředí vyjádřenou počtem částic pevného aerosolu o daných velikostech

Více

BEZPEČNÁ PŘÍPRAVA POMŮCEK A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ UŢÍVANÝCH PRO DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÉ POSTUPY A OŠETŘOVATELSKOU PÉČI O PACIENTY

BEZPEČNÁ PŘÍPRAVA POMŮCEK A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ UŢÍVANÝCH PRO DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÉ POSTUPY A OŠETŘOVATELSKOU PÉČI O PACIENTY BEZPEČNÁ PŘÍPRAVA POMŮCEK A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ UŢÍVANÝCH PRO DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÉ POSTUPY A OŠETŘOVATELSKOU PÉČI O PACIENTY 1. NÁSTROJE A POMŮCKY K PARENTERÁLNÍM VÝKONŮM při kterých je: * porušována

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

Dezinfekce a sterilizace

Dezinfekce a sterilizace Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 6 / 2013 Počet stran: 10 Počet příloh: 0 Verze: 2 Platnost od: 11. 1. 2013 Standardní pracovní postup

Více

Doporučení. Německá společnost pro nemocniční hygienu (DGKH) stav: červenec 2009

Doporučení. Německá společnost pro nemocniční hygienu (DGKH) stav: červenec 2009 Doporučení Německé společnosti pro nemocniční hygienu (DGKH) pro validaci a průběžnou kontrolu sterilizačních postupů s použitím nízkoteplotní směsi páry a formaldehydu pro zdravotnické prostředky stav:

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................

Více

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu.

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu. Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Zpráva za rok 2009 Krabice jako ochrana proti

Více

Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích. přehled některých jeho ustanovení

Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích. přehled některých jeho ustanovení Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích přehled některých jeho ustanovení Definice ZP nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému

Více

Sterilizace vlhkým teplem Horkovzdušná sterilizace

Sterilizace vlhkým teplem Horkovzdušná sterilizace Sterilizace vlhkým teplem Horkovzdušná sterilizace Říjen 2015 Sterilizace Úvod STERILIZACE soubor činností směrujících k odstranění nebo usmrcení buněk v daném prostředí Činnosti musí být řízené dokumentované

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne Čj.: HEM- MZDR 7182/2004 Ministerstvo zdravotnictví hlavní hygienik České republiky vydává podle 80 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Formomat Inteligentní a hospodárný

Formomat Inteligentní a hospodárný Formomat Inteligentní a hospodárný Nízkoteplotní sterilizace formaldehydem při 55 C a 60 C, volitelně při 75 C. Reprodukovatelnost a validovatelnost sterilizačních cyklů. Dokonalá sterilizace pro termostabilní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj rekonstrukce centrální sterilizace"

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj rekonstrukce centrální sterilizace Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek VZ Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj rekonstrukce centrální sterilizace" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj rekonstrukce centrální sterilizace"

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení biodeteriogenů Biokoroze stavebních materiálů Vznik a

Více

Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová

Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová Mikrobiologické pracoviště Nepodkročitelná personální minima odborností 802, 804,805, 822 a) Mikrobiolog se specializovanou

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

PROVOZNÍ ŘÁD zdravotnického ambulantního zařízení

PROVOZNÍ ŘÁD zdravotnického ambulantního zařízení Návrh zásad provozního řádu zdravotnických zařízení dle 15 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a jeho prováděcí vyhlášky 195/2005 Sb., kterou se upravují

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II. Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth

Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II. Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth 23. červen 2010 Leština doškolovací seminář Vzorkování železničního svršku II Naformátováno: Podtržení

Více

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování MVDr. Milena Frühaufová Konzultační den HDM, SZÚ 17.3.2010 Rozdíl v pojetí národní a evropské legislativy Evropská legislativa

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Do r. 2006 národní legislativy (Vyhláška č. 294/1997 Sb. ve znění novely č. 132/2004 Sb.) dnes ČSN 56 9609 Dnes Nařízení komise o mikrobiologických

Více

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI Tato norma určuje požadavky na jakost pro ISOFUSION V700 zpracování sklovitých povlaků vrstvou skelného smaltování

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Modul 5 Management hygieny - RABC. Obsah. Situace v Evropě. RABC Normy pro operační textilie. Opatření v prádelnách Shrnutí

Modul 5 Management hygieny - RABC. Obsah. Situace v Evropě. RABC Normy pro operační textilie. Opatření v prádelnách Shrnutí Obsah Situace v Evropě RABC Normy pro operační textilie Opatření v prádelnách Shrnutí RABC v prádelnách Hygienické předpisy se v Evropě rychle mění Také se v různých zemích různě mění; např: Termální desinfekce

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

LEK-17 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních

LEK-17 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních LEK-17 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních Platnost od 15. 4. 2016. Pokyn je vypracován na základě požadavků Přílohy č. 1 k pokynu PE 010-4 PIC/S Pravidla správné

Více

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I Abstrakt Věra Jelínková 6, Ondřej Taufer 7, Dana Baudišová 8 Vývoj a hodnocení domovních čistíren odpadních vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském

Více

VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE. Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno

VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE. Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno Legislativa k provozování sálů Zákon 123/2000 Sb. zákon o zdravotnických prostředcích

Více

Registrace zdravotnických pracovníků

Registrace zdravotnických pracovníků Registrace zdravotnických pracovníků PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková vedoucí Registru NCO NZO Brno Email: hofstetrova@nconzo.cz Tel.č.: 543 559 353 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k

Více

kontrola sterilizace, mytí a dezinfekce ochranné pomůcky, kontejnery...

kontrola sterilizace, mytí a dezinfekce ochranné pomůcky, kontejnery... kontrola sterilizace, mytí a dezinfekce ochranné pomůcky, kontejnery... 2015/2016 KONTROLA ÚČINNOSTI MYTÍ A ČIŠTĚNÍ masky KONTAMINOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY obličejový štít RUČNÍ MYTÍ kartáčky kontejnery

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Stolní řada. Série Elara - sterilizátory s předběžným a následným vakuem

Stolní řada. Série Elara - sterilizátory s předběžným a následným vakuem Stolní řada Série Elara - sterilizátory s předběžným a následným vakuem Elara 11 - velký a účinný sterilizátor Sterilizátor Elara 11 je určený ke sterilizaci balených, porézních a dutých předmětů. Díky

Více

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D.

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D. Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť JUDr. Jakub Král, Ph.D. Brno 27. 11. 2015 Přehled právní úpravy zdravotnických prostředků a stručný výčet změn 2 Přehled

Více

STERILIZAČNÍ KONTEJNERY. ...kvalita provìøená medicínou

STERILIZAČNÍ KONTEJNERY. ...kvalita provìøená medicínou STERILIZAČNÍ KONTEJNERY...kvalita provìøená medicínou Sterilizační kontejnery Společnost Hypokramed s.r.o. nabízí ucelený systém pevných obalů pro sterilizaci Steriset německé firmy WAGNER, který byl oceněn

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Analýza vody pomocí kufříkové sady AQUANAL EKOTEST

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Analýza vody pomocí kufříkové sady AQUANAL EKOTEST Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Analýza vody pomocí kufříkové sady AQUANAL EKOTEST (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-02 Předmět: Biologická,

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU),

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem Jaroslava Jedličková Cíl prezentace Personál na operačním sále (OS) Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

požárně bezpečnostních zařízení, bezpečnostních zařízení nebo dalších zařízení se neobejde bez Může dojít k situaci, při které selže v případě požáru.

požárně bezpečnostních zařízení, bezpečnostních zařízení nebo dalších zařízení se neobejde bez Může dojít k situaci, při které selže v případě požáru. Kabely a kabelové systémy z pohledu vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Praha 30. 9. 2008 Novela zkušebního předpisu PAVUS, a.s. ZP 27/2008 Pro stanovení funkčnosti

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 118/2001 Z K U Š E B N Í Ř Á D Ministerstva prů myslu a obchodu P R O Z K O U Š K Y E N E R G E T I C K Ý C H A U D I T O R Ů 1 Tento zkušební řád upravuje podmínky pro složení

Více

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Zuzana Pašková zuzana.paskova@sujb.cz 1 Obsah sdělení Kompetence

Více

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013 Soňa Vytisková 1 ČIA Principy akreditace zdravotnických laboratoří Vybudování funkčního systému akreditace

Více

OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA

OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA Ing. Ondřej DOBISÍK Praha 12. 3. 2014 Ing. Ondřej DOBISÍK 2000-2008 Zdravotní ústav se sídlem v Praze oddělení měření a posuzování fyzikálních faktorů prostředí 2008-2011

Více

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM Základy oboru 26-55/H004 Mechanik elektrotechnických zařízení údržba a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel Zkouška těsnosti všeobecně

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01

Nemocnice České Budějovice, a.s. České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01 Nemocnice České Budějovice, a.s. České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dodávka pracích prostředků pro Prádelenské služby Nemocnice České Budějovice, a.s. Zadávací

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy)

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) Radim

Více

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů identifikace firmy (včetně tel., faxu popř. e-mail.adresy, IČO) PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů oprávněný pracovník: č.povolení SÚJB: platnost: Protokol

Více

Indikátory pro kontrolu účinnosti mycích procesů zkvalitnění předsterilizační přípravy 22.-23.3.201323.3.2013. Dr.Müller,Mgr.Pěničková,Dr.

Indikátory pro kontrolu účinnosti mycích procesů zkvalitnění předsterilizační přípravy 22.-23.3.201323.3.2013. Dr.Müller,Mgr.Pěničková,Dr. Indikátory pro kontrolu účinnosti mycích procesů zkvalitnění předsterilizační přípravy Konferencia sester pracujúcich na OCS 22.-23.3.201323.3.2013 Poprad Dr.Müller,Mgr.Pěničková,Dr.Bočkovská Mytí / Dezinfekce

Více

ČVUT v Praze Kloknerův ústav

ČVUT v Praze Kloknerův ústav ČVUT v Praze Kloknerův ústav Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích JIŘÍ KOLÍSKO jiri.kolisko@klok.cvut.cz 1 2 3 4 5 6 7 V případě problému se objeví jednoduché dotazy jako Jsou vlastnosti betonu

Více

Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností. značka schválení typu

Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností. značka schválení typu Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností značka schválení typu 0 TCM XXX/YY - ZZZZ 1 značka schválení typu značka se danému typu měřidla

Více

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě Ing. Milan Sliacky Ústav dopravní telematiky FD ČVUT v Praze

Více

KATALOG VÝROBKŮ gke Steri-Record

KATALOG VÝROBKŮ gke Steri-Record KATALOG VÝROBKŮ Testy a dokumentační systémy pro kontrolu mycích a sterilizačních procesů. BOWIE-DICK-SIMULAČNÍ TEST Test odstranění vzduchu a průniku páry Vhodný pro parní sterilizační procesy využívající

Více

Aktuální legislativa (ČSN,EN,ISO)ve vztahu k národnímu předpisu

Aktuální legislativa (ČSN,EN,ISO)ve vztahu k národnímu předpisu Aktuální legislativa (ČSN,EN,ISO)ve vztahu k národnímu předpisu Zelenková Jaroslava Hygienická stanice hl.m.praha Česko-Slovenský celostátní kongres Olomoucké dny, V. Ročník Olomouc 28 29. 4. 2011 Základní

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin SZPI Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin Petr Cuhra (VŠCHT, 1.2.2013) Státní zemědělská a potravinářská inspekce Za Opravnou 6, Praha 5, petr.cuhra@szpi.gov.cz www.szpi.gov.cz

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR145862 Datum vystavení : 23.1.214 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila

Více

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT Strana: 1/6 Obsah Seznam normativních dokumentů pro školení pracovníků NDT...2 Vizuální kontrola svařované výrobky...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 1...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 2...5 Nejbližší termín

Více

Výzkum sterilizačních (protiplísňových) metod Národní knihovna ČR mezinárodní grant s účastí p. Randy Silvermana

Výzkum sterilizačních (protiplísňových) metod Národní knihovna ČR mezinárodní grant s účastí p. Randy Silvermana Výzkum sterilizačních (protiplísňových) metod Národní knihovna ČR mezinárodní grant s účastí p. Randy Silvermana Materiály, pomůcky, zařízení, přístroje : Destilovaná voda Vatové tampóny Živná půda (CDA)

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTOLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHAS 10 tel. (02) 72185 111, fax (02) 7173 2377, e-mail: sukl@sukl.cz, www.sukl.

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTOLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHAS 10 tel. (02) 72185 111, fax (02) 7173 2377, e-mail: sukl@sukl.cz, www.sukl. STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTOLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHAS 10 tel. (02) 72185 111, fax (02) 7173 2377, e-mail: sukl@sukl.cz, www.sukl.cz VYR-7 Čisté prostory Věstník SÚKL č. 6/1997 Platnost: od 1.10.1997

Více

Testy a indikátory. Vistex Medical s.r.o. www.vistex.cz. vistex@vistex.cz mobil: 731 516 694. tel.: 588 000 518 226 236 526

Testy a indikátory. Vistex Medical s.r.o. www.vistex.cz. vistex@vistex.cz mobil: 731 516 694. tel.: 588 000 518 226 236 526 3 10/2014 Správný výběr monitoringu sterilizačního procesu se jeví v souvislosti s vysokými požadavky na zajištění bezpečí pacienta jako klíčový. Různorodost zdravotnických technik a především potřeba

Více