Chemické testy a jejich význam v kontrole účinnosti sterilizace. RNDr. Erich Pazdziora, CSc. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemické testy a jejich význam v kontrole účinnosti sterilizace. RNDr. Erich Pazdziora, CSc. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě"

Transkript

1 Chemické testy a jejich význam v kontrole účinnosti sterilizace RNDr. Erich Pazdziora, CSc. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

2 Chemické testy sterilizace Dobrý den, prosím o informaci, zdali je možné indikátorové proužky (chemické testy sterilizace) rozstřihnout před jejich vložením do sterilizátoru na půlku z důvodu snížení finančních nákladů? Bylo mi to i ze strany dealerky nabídnuto. Děkuji Pavlína Odpověď: Ano, je to možné. Týká se to však především jednoduchých procesových testů viz komentář!

3 Chemické testy sterilizace - odpověď Snad by se dala nalézt skupina indikátorů, kde by to bylo možné. Existují indikátory v podobě různých teploměrů či hodin, kde se příslušná informace o dosažení procesních parametrů objevuje postupně. Zde by pak odstřižení části indikátoru mohlo jeho věrohodnost snížit. Nevhodným přestřižením by se mohla narušit kalibrovaná citlivost indikátoru. Pára či jiné sterilizační médium by pak mohlo pronikat k chemikálii nedefinovaným způsobem přes střižnou hranu. Test by mohl být test znevěrohodněn např. i tím, že by se odstřižením mohlo odstranit část označení indikátoru. Na vyjádření distributora bych nespoléhal, rozhodující by mohlo být pouze stanovisko výrobce indikátoru. Rizika z této činnosti jsou mnohem vyšší, než případná úspora z titulu jejich 50 % spotřeby.

4 Chemické testy sterilizace Prosím o odpověď - je nutné do autoklávu, kdy po provedení BowieDick testu vyjede z tiskárny výtisk, který obsahuje přesné monitorování proběhlého testu /tlak, teplota, čas/ vkládat ještě test průniku páry? Na výtisku je zároveň informace, že test proběhl správně. Mám obavy, že pokud se zeptám výrobce, odpověď nebude dostačující. Děkuji Věra

5 Bowie Dick test - odpověď Výtisk ze zapisovače na sterilizátoru, který popisuje fyzikální parametry v průběhu zkoušky není dostatečným průkazem o průniku páry neboť žádný průnik páry nemůže hodnotit. Prokazuje pouze výchozí podmínky. Průnik páry se hodnotí na základě simulace vsázky - tj. vložením zkušebního balíku pro klasickou B-D zkoušku nebo tzv. alternativním testem (balíčkem). Všechny zkušební systémy pro zkoušky v provozu (pro velké PS) jsou popsány v normě ČSN EN ISO část 1,3 a 4. Požadavek na použití testovacího systému (nikoliv jen zápisu) je ve vyhlášce 195/2005.

6 Bowie Dick test - odpověď Provedením BD-testu se rozumí vložení testovacího balíčku nebo tělíska do vyhřáté komory sterilizátoru, spuštění programu označeného jako BD-test a nakonec vyhodnocení příslušného indikátoru. Prostým spuštěním programu označeného jako BDtest s prázdnou komorou nelze nic otestovat, byť by tiskárna přístroje o tom vydala protokol! BD-zkouška prováděná s balíkem textilu a popsaná v normě EN 285+A2 je závazná pro výrobce. Pro uživatele je vhodnější provádět tzv. alternativní BD-testy stanovené v normě EN ISO

7 Externí hodnocení kvality sterilizace (EHK) Po třináct let připravuje ZÚ se sídlem v Ostravě jako subdodavatel vzorky pro Externí hodnocení kvality sterilizace (EHK) Vedle dalších 35 odborných okruhů je organizuje Expertní skupina Státního zdravotního ústavu Praha jako organizátor programů zkoušení způsobilosti diagnostických mikrobiologických laboratoří.

8 Externí hodnocení kvality sterilizace (EHK) Příprava vzorků probíhá akreditovanými postupy podle zásad ČIA a má ověřit správné hodnocení účinnosti sterilizačních a předsterilizačních postupů. Cílem je dosáhnout shody při hodnocení procesů účastníky EHK a hodnotitelem. Vedle vlastního hodnocení testů a závěrů poskytuje EHK pohled na vzorek přístrojů provozovaných ve zdravotnických zařízeních, úroveň jejich vybavenosti a technického stavu.

9 Technická vybavenost a stav techniky Během uplynulých let došlo k náhradě amortizovaných přístrojů za moderní, takže parní sterilizátory staršího data výroby byly v roce 2010 zastoupeny jen v 7,7 %. Očekávali bychom, že zlepšujícímu se vybavení budou odpovídat i výsledky. Vybavenost nových sterilizátorů vakuovým testem umožňuje spolehlivě zjistit netěsnost sterilizační komory a zařízení pro Bowie-Dick test poskytuje kontrolu průniku páry do porézního materiálu a do dutin zdravotnických prostředků a laboratorních pomůcek.

10 Tabulka 1: Výsledky kontrol vakuovým testem a Bowie-Dick testem v letech Roky Vakuový test 42,7 16,5 11,4 9,8 7,1 7,6 6,3 6,7 4,4 6,0 0,0 0,0 1,5 Procenta nevyhovujících Bowie- Dick test 27,2 22,0 22,6 11,5 11,5 16,3 8,2 6,6 5,4 29,8 18,9 1,4 18,9

11 Netěsnost sterilizační komory Tabulka 1 ukazuje, jak se v průběhu let měnila závadovost při testech těsnosti sterilizační komory a průniku páry do materiálu. Z tabulky jednoznačně plyne, že netěsnost sterilizační komory zjištěná u 42,7 % sterilizátorů byla důsledkem nedostatečného technického vybavení přístrojů. Velká část testovaných přístrojů před rokem 2000 nebyla vybavena zařízením pro provedení těsnosti komory.

12 Netěsnost sterilizační komory Při opakovaných evakuacích může dojít v důsledku opotřebovaného těsnění dveří komory k nežádoucímu zavzdušnění. Víme, že přípustný obsah vzduchu je do 1 % objemu komory. Vakuový test předpokládá, že během desetiminutové zkoušky nedojde ke změně tlaku o více než 13 mbar. Procento zjištěných nevyhovujících hodnot vakuového testu svědčí o neplnění povinností provozovatelů a servisních techniků. V posledních třech letech jsou tyto hodnoty vyhovující.

13 Bowie-Dick test a průnik páry do materiálu Jiná je situace při provádění Bowie-Dick testu. K testování byly použity alternativní balíčkové Bowie-Dick testy různých výrobců. Vypovídací hodnota testů se liší. Zjišťujeme, že do roku 2000 ukázal každý pátý test nedokonalý průnik páry do materiálu. Vysoký podíl nevyhovujících výsledků však zaznamenáváme i v posledních čtyřech letech u moderních přístrojů. Výjimkou je rok 2009, kdy jsme do EHK použili testovací balíček Bowie-Dick Steri Pak TM LF firmy SteriTec. V letech 2007 a 2008 byl použit Bowie-Dick testovací balíček ISP Control Interster International, v minulém roce Bowie-Dick BAG GreenCard.

14 Tabulka 2: Výsledky kontrol vakuovým testem a Bowie-Dick testem v letech Roky Procenta nevyhovujících Vakuový test ,7 16,5 11,4 9,8 7,1 7,6 6,3 6,7 4,4 6,0 0,0 0,0 1,5 Bowie-Dick test 27,2 22,0 22,6 11,5 11,5 16,3 8,2 6,6 5,4 29,8 18,9 1,4 18,9

15 Podmínka účinné parní sterilizace Předpokladem účinné sterilizace vlhkým teplem je kvalitní sytá pára. Sytá pára pro sterilizaci musí splňovat pět kritérií: a) Suchost páry při sterilizaci textilu musí být 0,9, při sterilizaci kovových předmětů 0,95. Pára hmotnosti 1000 g musí tedy obsahovat maximálně 100 g vody, u chirurgických nástrojů 50 g vody.

16 b) Nekondenzovatelné plyny v páře jsou v limitu 3,5 objemových % kondenzátu. To znamená, že v 1000 ml kondenzátu je přípustných 35 ml nekondenzovatelných plynů vzniklých z přítomných chemických látek v napájecí vodě pro výrobu páry, např. z uhličitanů. c) Pára nesmí být přehřátá. Toleruje se teplota 25 C při atmosférickém tlaku. d) Tlak páry nesmí kolísat v rozpětí vyšším než ± 10 % jmenovitého tlaku od posledního redukčního ventilu

17 e) Napájecí voda pro výrobu páry musí být v limitech kontaminantů podle tabulky 2 ČSN EN 285:2006, Příloha B (informativní) Napájení párou; navrhované maximální hodnoty znečištění v napájecí vodě a kondenzátu

18 Kontrola účinnosti sterilizace Podle platné vyhlášky č. 195/2005 Sb. se kontrola účinnosti sterilizace provádí biologickými systémy, nebiologickými systémy nebo fyzikálními systémy. Na obrázku 1 je uveden příklad fyzikálních měřidel přímo určených k měření kvality páry. Podobně jako jiné fyzikální systémy vyžaduje vysokou technickou odbornost a pravidelné metrologické ověřování.

19 Souprava k měření kvality páry připravená k vyšetření

20 Kontrola účinnosti sterilizace ve zdravotnické praxi Zdravotnickým pracovníkům jsou jistě nejbližší biologickými systémy ve formě bioindikátorů nebo bioindikátorů doplněných zátěžovými pomůckami znesnadňujícími přístup sterilizačního média. Nevýhodou běžných bioindikátorů je dlouhá doba kultivace použitých sporulujících bakterií (24, 48 a více hodin). Enzymatické bioindikátory s možností odečítání výsledků kultivace po několika málo hodinách se v našich zdravotnických zařízeních nerozšířily.

21 Nejvyšší frekvenci kontrol pomocí bioindikátorů 1krát měsíčně upravuje vyhláška na centrálních sterilizacích, sterilizačních centrech a pracovištích, která sterilizují pro jiná pracoviště. Na novějších přístrojích do 10 let ode dne výroby po 200 cyklech, nejméně 1krát ročně a u ostatních přístrojů starších 10 let nejpozději po 100 sterilizačních cyklech, nejméně však 1krát za půl roku.

22 Je zřejmé, že i nejčastější kontrola bioindikátory 1krát měsíčně, se nemůže přirovnávat k průběžné kontrole, která se provádí měřením fyzikálních hodnot v každém cyklu ve farmaceutické výrobě. Přitom požadavek na sterilitu výrobků platí jak pro produkty z výroby, tak i pro opakovaně používané zdravotnické prostředky. Kontrola procesů se však zásadně liší. Validace procesů, o kterou zatím marně usilujeme alespoň na certifikovaných centrálních sterilizacích, je ve farmaceutické výrobě samozřejmostí.

23 Nejschůdnější je ve zdravotnických zařízeních zatím používání nebiologických systémů: Bowie-Dick testů, PCD zátěžových těles s chemickými testy, chemických testů sterilizace. Chemické testy sterilizace třídy 5 a 6 pro sterilizaci párou jsou vyrobeny tak, aby splňovaly podmínky normy ČSN EN ISO 15882:2009 (855265) Sterilizace prostředků zdravotnické péče Chemické indikátory Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků:

24 * Třída 5: změna indikátoru musí nastat při 20minutové expozici v 16,5. minutě před jejím ukončením při teplotě 121 C. * Třída 6: změna indikátoru musí nastat při 20minutové expozici v 18,8. minutě před jejím ukončením po dosažení 121 C. Suchost páry se musí pohybovat v rozmezí od 0,85 do 1,00.

25 PRINCIPY TERMICKÉ DESTRUKCE SPOR Čas v min Chemický test Geobacillus stearothermophilus ,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Patogenní spory 2,0 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Teplota ve C

26 Chemické testy sterilizace třídy 5 (integrátory) a třídy 6 (emulátory) musí reagovat podle uvedeného grafu (Principy termické destrukce spor): Graf ukazuje smysl používání chemických testů sterilizace při průběžné kontrole sterilizace. Patogenní spory v materiálu jsou při teplotě 121 C zničeny po 1 minutě expozice. Velmi odolné spory Geobacillus stearothermophilus při teplotě 121 C po 15 minutách působení syté páry. V té době integrátor nebo emulátor ještě barvu nezmění. K barevné změně integrátoru dojde až v 16,5. minutě, u emulátoru za 18,8 minut expozice. Chemické testy 5. a 6. třídy jsou přísně posuzované systémy, za jejichž kvalitu si výrobci ručí a v distribučních baleních dokládají hodnoty zjištěné při výstupní kontrole.

27 Na nedodržení kritérií kvality páry chemické testy reagují: a) Je-li pára mokrá, proniká pouze vrstvou papíru, foliované testy se na povrchu zkrabatí a nezbarví tak, jak výrobce požaduje. b) Nadměrné množství nekondenzovatelných plynů se projeví nevyhovujícími testy v jedné části komory a vyhovujícími testy v jiné části komory sterilizátoru. Protože tlak se šíří všemi směry, příčinou rozdílných výsledků je teplota. Plyny, které nekondenzují, nemohou přenést dostatečné množství tepelné energie mezi materiál a na povrch předmětů v komoře.

28 c) Přehřátá pára se chová jako horký vzduch a projeví se zhnědnutím testů i podkladového papíru. V místech, kam pronikne, pára přinese množství tepelné energie nepostačující k dosažení teplotních parametrů sterilizace. d) Nadměrné kolísání tlaku se projeví spolu s nekondenzovatelnými plyny a reziduálním vzduchem tak, že podle Daltonova zákona bude výsledný tlak součtem parciálních tlaků syté páry a přítomných plynů, tedy celkově nebude dosahovat tlaků požadovaných při sterilizaci, tj mbar nebo 3040 mbar. Pára těchto parametrů nebude mít vlastnosti syté páry. (tab. 3)

29 Tab. 3: Správné hodnoty teploty a tlaku při sterilizaci vlhkým teplem Vztah mezi teplotou a tlakem syté páry horní limity Teplota ve C Tlak v mbar Teplota ve C Tlak v mbar , , , , , , , , , ,0

30 e) Z napájecí vody pro výrobu páry, která překračuje limity kontaminantů, se nedá vyrobit čistá pára: bez přítomnosti nekondenzovatelných plynů, látek způsobujících korozi nástrojů, zbarvení kovových prostředků, tvorby hydroxidu železitého a uhličitanu železnatého, uhličitanu vápenatého a dalších znečišťujících sloučenin, z nichž mnohé mění celkové ph páry.

31 Napájecí voda pro výrobu páry Napájecí voda pro výrobu páry je každoročně při zapojení pracoviště do EHK analyzována v akreditovaných laboratořích. V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty zjištěné ve vodách zásobujících vyvíječe páry. Tabulka nezahrnuje vodu z kotelen. Přestože vodu ve vyvíječích lze pravidelně kontrolovat, provozovatelé zřejmě nekontrolují dostupnými fyzikálními měřidly ani vodivost.

32 Tabulka 2: Znečištění v napájecí vodě vyvíječe páry Rozhodující činitel Napájecí voda Rezidua po odpaření Křemičitany (SiO 2 ) Železo Kadmium Olovo Zbytky těžkých kovů, kromě Fe, Cd a Pb Chloridy (Clˉ) Fosforečnany (P 2 O 5 ) Vodivost (při ) 10 mg/l 1mg/l 0,2 mg/l 0,005 mg/l 0,05 mg/l 0,1 mg/l 2 mg/l 0,5 mg/l 5 S/cm Hodnota ph (stupeň kyselosti) 5 až 7,5 Vzhled Tvrdost ( iontů alkalických zemin) bezbarvá, čirá, bez usazenin 0,02 mmol/l

33 Kontaminanty v napájecí vodě z vyvíječů v letech Roky Voda z vyvíječů průměrné hodnoty Rezidua Chloridy Vodivost Tvrdost ,9 7,6 18,8 0, ,4 14,6 94,2 0, ,8 9,2 116,8 0, ,1 6,2 75,1 0, ,7 3,8 43,9 0, ,9 3,9 25,7 0, ,8 3,6 28,4 0, ,6 3,5 46,3 0, ,5 3,5 33,6 0, ,2 1,1 29,9 0, ,5 2,5 23,0 0, ,3 8,6 118,3 0,06

34 Chemické testy EMU-GRAPH (ISO EN 11140) třída 6

35 Chemické testy sterilizace včas informují Rozborem výsledků chemických testů za poslední tři roky se ukazuje, že chemické testy sterilizace včas informují o odchylkách probíhajících procesů. Mokrou nebo přehřátou páru signalizují buď přímo barevnou a materiálovou změnou testů (Steam Clox, Steam Chart, Emu Graph) nebo upozorňují na nedodržení požadovaných parametrů sterilizace (Steri Gage).

36 STEAM CHART (ISO EN 11140) třída 6 Mokrá pára Přehřátá pára

37 Tab. 5: Korelace výsledků chemických testů s nekvalitní párou Testy v % nevyhovujících Steam Clox 4. tř. Steri Gage 5 tř. Steam Chart 5. tř. Emu Graph 6. tř. mokrá 81,3 45,8 68,8 91,7 přehřátá 97,1 71,4 85,7 77,1

38 Srovnání kontrol prováděných ZÚ a kontrol při EHK sterilizace v % Chemické testy při kontrole ZÚ odhalily 0,6% nevyhovujících sterilizátorů V EHK 1,1% až 14,3% nevyhovujících sterilizátorů Bioindikátory při kontrole ZÚ odhalily 0,4% nevyhovujících sterilizátorů V EHK 1,1% až 4,5% nevyhovujících sterilizátorů

39 CERTIFIKOVANÝ KURZ Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně CERTIFIKOVANÝ KURZ Metody sterilizace, vyššího stupně dezinfekce a dezinfekce způsoby jejich kontroly Určení Pro zdravotnické pracovníky, v jejichž pracovní náplni jsou uvedeny činnosti spojené - se zajišťováním sterilizace, vyššího stupně dezinfekce, dezinfekce a metod jejich kontroly, - se zodpovědností za provoz a kvalitu na pracovištích centrální sterilizace (příloha č. 3 k vyhlášce č. 195/2005 Sb.

40 Vstupní požadavky CERTIFIKOVANÝ KURZ Jsou dány 62, odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. Žádost o zařazení do certifikovaného kurzu podává uchazeč akreditovanému zařízení, kterým je NCO NZO Brno. Součástí žádosti jsou úředně ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti, popřípadě o získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti a průkaz odbornosti. Celková délka certifikovaného kurzu 103 hodin z toho: - 63 hodin teoretická výuka (3 x 21 hodin) - 40 hodin odborné praxe (1 týden).

41 Certifikovaný kurz v roce 2011 Metody sterilizace, vyššího stupně dezinfekce a dezinfekce způsoby jejich kontroly Termíny: část část část

42 Na konferencích širšího nežli nemocničního dosahu opakovaně zaznívají odborně nepodložené nebo zcela nesprávné výroky a názory, které si pak účastníci (sestry z centrálních sterilizací, instrumentářky z operačních sálů, ústavní hygienici) odvážejí na svá pracoviště jako nové poznatky, které je třeba respektovat a formou školení dále šířit!

43 Uvedu několik z poslední doby: - zpochybňování významu chemických testů pro kontrolu kvality mytí v mycích a dezinfekčních zařízeních - zpochybňování významu chemických testů pro kontrolu účinnosti sterilizace - volba nestandardních kontrolních postupů sterilizace

44 Zpochybňování významu chemických testů pro kontrolu účinné sterilizace Jsou to jen orientační papírky Každý je může hodnotit jinak Barevná změna je jen subjektivní vjem

45 Neznalost nebo záměrně formální kontrola účinné sterilizace? Některé centrální sterilizace žádají zdravotní ústavy o vyšetření sterility zabalených zdravotnických prostředků, které mají dosvědčit účinnou sterilizaci. Upozorňuji, že při požadavku na úroveň bezpečné sterility SAL 10-6 by nález jednoho nesterilního předmětu bylo možné prokázat vyšetřením sterilizovaných předmětů!

46 Mají taková vyšetření význam? Sterilita ve zdravotnictví se prokazuje současným splněním fyzikálních parametrů, chemických testů a bioindikátorů při sterilizaci, nikoliv stěry z vysterilizovaných předmětů! Zdravotnický prostředek lze uvolnit k použití u pacienta jen tehdy, jsou-li dodrženy fyzikální parametry, chemické testy procesové a sterilizační svými výsledky vyhovují a spory v biologických indikátorech po sterilizaci nejsou schopné v živném médiu vegetativního růstu a množení.

47 Neznalost nebo záměrně formální kontrola účinné sterilizace? Při běžně odebíraných 10 zabalených předmětech není šance zachytit pozitivní nález. Pokud se přesto kontaminace při tak malém počtu prokáže, pak je to důkaz naprosto nevyhovující sterilizace. Stěry a otisky z vysterilizovaných předmětů mají význam pouze jako doklad porušení deklarované sterility sekundární kontaminací, nikoliv jako důkaz správné a účinné sterilizace.

48 Napadne vás: Nemůže být nekritické přejímání zjednodušujících, nepřesných nebo dokonce chybných informací příčinou vzniku neshod při předsterilizační přípravě a sterilizaci? Nesvědčí uvedené výsledky o přehlížených odchylkách a neshodách? Slyšeli jste na některé konferenci analýzu konkrétních výsledků Bowie-Dick testů a chemických testů sterilizace, která by dokládala starost o kvalitu sterilizace na daném pracovišti? Lze za tohoto stavu mluvit o bezpečí pacienta?

49 Musí být rozlišována odchylka od neshody Odchylka: hodnoty mimo stanovené limity zjištěné při monitorování sterilizačního cyklu - volat servisního technika, závadu na přístroji nebo při výrobě páry zjistit a odstranit - nepřipustit, aby přešla v neshodu Neshoda: nedostatečné fyzikální parametry (vakuový test, přetlak apod.), neodpovídající změny chemického testu, růst spor po expozici bioindikátoru ve sterilizátoru

50 Charakteristika Neshoda Jedná se o systémovou chybu, kdy: je hrubě porušen systém managementu kvality pracoviště nebo postupy činnosti není zabezpečena činnost pro celkovou funkčnost systému jakosti pravděpodobně došlo k ovlivnění výsledku procesů neshodu zpravidla nelze odstranit v jediném dni

51 Vyhláška 195/2005 Sb. oprávněně požaduje, aby při jakékoliv odchylce fyzikálních parametrů nebo testů, při jediném nevyhovujícím chemickém testu nebo při pozitivním bioindikátoru byl sterilizační cyklus prohlášen za neúčinný a sterilizované prostředky označeny za nesterilní.

52 Děkuji za pozornost

Závěrečná zpráva. PT#M/29/2016 (č. 939) Sterilizace. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. PT#M/29/2016 (č. 939) Sterilizace. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná

Více

Mýty a fakta o dutinových testech sterilizace, realita a návrhy řešení. Pavel Filouš & kol

Mýty a fakta o dutinových testech sterilizace, realita a návrhy řešení. Pavel Filouš & kol Mýty a fakta o dutinových testech sterilizace, realita a návrhy řešení Pavel Filouš & kol. 20.10.2015 Obsah Bowie Dick test Požadavky EN 285 na zkoušky Porézní versus dutinový BD test Porovnání čitelnosti

Více

Sterilizace ve vojenských zdravotnických zařízeních legislativa versus realita

Sterilizace ve vojenských zdravotnických zařízeních legislativa versus realita Sterilizace ve vojenských zdravotnických zařízeních legislativa versus realita mjr. MUDr. Martina Pokorná, Ph.D. Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha mjr. MUDr. Petr DÍTĚ Ústřední vojenský zdravotní

Více

VYBRANÉ KAPITOLY STERILIZACE. Testy a indikátory v běžné praxi, zaměření na diskutovaná témata, nové pojmy normy ČSN EN ISO 11140-1

VYBRANÉ KAPITOLY STERILIZACE. Testy a indikátory v běžné praxi, zaměření na diskutovaná témata, nové pojmy normy ČSN EN ISO 11140-1 VYBRANÉ KAPITOLY STERILIZACE Testy a indikátory v běžné praxi, zaměření na diskutovaná témata, nové pojmy normy ČSN EN ISO 11140-1 Obsah přednášky - Kapitola předsterilizační přípravy mechanická očista

Více

Výběr dutinových a BD testů

Výběr dutinových a BD testů Výběr dutinových a BD testů Jak vybrat správné těleso pro Bowie Dick test? Pokud obsluha sterilizátoru má ověřit jeho způsobilost pro sterilizaci dutinových předmětů musí k tomu použít dutinový test podle

Více

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 1/2014

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 1/2014 Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 1/2014 METODICKÝ NÁVOD K PROVÁDĚNÍ KONTROLY ÚČINNOSTI STERILIZAČNÍCH PŘÍSTROJŮ MUDr.Věra Melicherčíková, CSc., SZÚ, Praha RNDr. Jaroslava Zelenková,

Více

Představuje. Sterilizace. bez obav. tel.:

Představuje. Sterilizace. bez obav. tel.: Představuje Sterilizace bez obav tel.: +420 266 007 111 info@dentamed.cz www.dentamed.cz Sterilizační minimum Víte, že horkovzdušný sterilizátor nemusí vždy zaručit 100% sterilitu nástrojů? Správný postup:

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Centrální sterilizace a zavádění systému řízení kvality

Centrální sterilizace a zavádění systému řízení kvality Centrální sterilizace a zavádění systému řízení kvality V. Kongres perioperačních sester Plzeň 10. 6. 2016 Drahomíra LOUŽECKÁ Centrální sterilizace Zřizování CS ve světě od 40. let 20.století V ČR od 70.

Více

Představení pracoviště Centrální sterilizace. M. Šilhanová OCSS FN HK

Představení pracoviště Centrální sterilizace. M. Šilhanová OCSS FN HK Představení pracoviště Centrální sterilizace M. Šilhanová OCSS FN HK OCSS je samostatné oddělení v rámci FN HK Ve vedení jsou vedoucí lékař a vrchní sestra CS je rozdělena na 3 samostatná pracoviště: -

Více

Validace. Základní informace k validacím dle vyhlášky 306/2012 Sb

Validace. Základní informace k validacím dle vyhlášky 306/2012 Sb Validace Základní informace k validacím dle vyhlášky 306/2012 Sb Definice validace SPECIALISTA V OBORU STERILIZACE Validace je definovaný postup pro získání, zaznamenání a výklad výsledků požadovaných

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. Změny kategorizace ZP 2. 10 let zkušeností AZL

1. Změny kategorizace ZP 2. 10 let zkušeností AZL . Změny kategorizace ZP 2. let zkušeností AZL přednášející: Ing. Lenka Žďárská spoluautoři Ing. Zdeněk Švéda, Ing. Zdeněk Horáček Novela MDD Podklady: platné znění MDD/AIMD 93/42/EEC (se zapracovanou novelou

Více

NORMY TÝKAJÍCÍ SE STERILIZACE:

NORMY TÝKAJÍCÍ SE STERILIZACE: BMT a.s. Cejl 50, 656 60 Brno NORMY TÝKAJÍCÍ SE STERILIZACE: EN 285 Sterilizace Parní sterilizátory Velké sterilizátory Norma stanovuje požadavky a odpovídající zkoušky pro velké parní strilizátory, používané

Více

VÝROBA A DISTRIBUCE ČISTÉ PÁRY. vyvíječ čisté páry STEAMEX

VÝROBA A DISTRIBUCE ČISTÉ PÁRY. vyvíječ čisté páry STEAMEX VÝROBA A DISTRIBUCE ČISTÉ PÁRY vyvíječ čisté páry STEAMEX Co je čistá pára pro zdravotnická zařízení? Čistá pára je vyráběna z demineralizované vody v odparkách a vyvíječích vyrobených z ušlechtilých nerezových

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/20-2/2016 (č. 952)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/20-2/2016 (č. 952) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

NOVA. Plně automatické vysokorychlostní sterilizátory s fází počátečního a následného vysokého vakua. Nové a lepší!

NOVA. Plně automatické vysokorychlostní sterilizátory s fází počátečního a následného vysokého vakua. Nové a lepší! NOVA Plně automatické vysokorychlostní sterilizátory s fází počátečního a následného vysokého vakua Nové a lepší! Sterilizátor třídy B Vynikající výkon Bez nutnosti připojení externích médií s výjimkou

Více

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda:

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda: Monitoring vod Monitoring podzemní voda:...1 Předprovozní monitoring:...1 Monitoring v rámci provozu...2 Vyhodnocení monitoringu podzemních vod...3 Monitoring povrchová voda:...5 Profil Dubenecký potok

Více

VYR-34-Procesy sterilizace teplem

VYR-34-Procesy sterilizace teplem VYR-34-Procesy sterilizace teplem Tento pokyn nahrazuje pokyn VYR-12 s platností od 1.8.2005. Cílem tohoto revidovaného pokynu je seznámit výrobce léčiv s interpretací současných požadavků SVP na tepelné

Více

Pracovně pedagogický koncept

Pracovně pedagogický koncept Pracovně pedagogický koncept Škola ZespółSzkółChemicznychWłocławek (PL) Druh studia Střední odborné vzdělání Obor studia Pracovník ochrany prostředí/technik v oblasti ochrany prostředí Oblast činnosti

Více

Řízení rizik v provozu CS NT. LASOTOVÁ Gabriela Vedoucí sestra Centrální sterilizace

Řízení rizik v provozu CS NT. LASOTOVÁ Gabriela Vedoucí sestra Centrální sterilizace Řízení rizik v provozu CS NT LASOTOVÁ Gabriela Vedoucí sestra Centrální sterilizace Nemocnice Třinec Nemocnice bez hranic Příspěvková organizace Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj Spadová oblast cca

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich. Protokol o kontrole

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich. Protokol o kontrole '7 tjl/ld 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Protokol o kontrole PSe 338 Ob.'. í S/,c1tOJ ~ / c>, 1 ;/fl ft) IY'CU

Více

Nabídka firmy BAG-BiologischeAnalysensystemGmbH pro kontrolu sterilizace, strojového mytí a ochranných pomůcek Crosstex

Nabídka firmy BAG-BiologischeAnalysensystemGmbH pro kontrolu sterilizace, strojového mytí a ochranných pomůcek Crosstex Nabídka firmy BAG-BiologischeAnalysensystemGmbH pro kontrolu sterilizace, strojového mytí a ochranných pomůcek Crosstex Firma BAG (dříve BAG Med. AG ) již 11. rokem nabízí indikátory pro kontrolu sterilizace

Více

Zkušenosti s provozem kalibračních tratí. Ing. Vladislav Šmarda ENBRA, a. s.

Zkušenosti s provozem kalibračních tratí. Ing. Vladislav Šmarda ENBRA, a. s. Zkušenosti s provozem kalibračních tratí Ing. Vladislav Šmarda ENBRA, a. s. Zkušební zařízení v AMS a kalibračních laboratořích zkušební zařízení pro zkoušky a ověřování měřidel proteklého množství vody

Více

Povinnosti zdravotnických zařízení v roce 2012 vzhledem k platné legislativě

Povinnosti zdravotnických zařízení v roce 2012 vzhledem k platné legislativě Povinnosti zdravotnických zařízení v roce 2012 vzhledem k platné legislativě Jaroslava Zelenková HS hl. m. Praha SNEH ČLS JEP, 4.12.2012, FN Brno Bohunice Základní povinnosti Standardní postupy s jednoznačným

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne Čj.: HEM- MZDR 7182/2004 Ministerstvo zdravotnictví hlavní hygienik České republiky vydává podle 80 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PRACOVIŠTĚ. PROVOZNÍ DOBA (dle nového Zákoníku práce) PO, ÚT, ST, ČT, PÁ ...

PROVOZNÍ ŘÁD PRACOVIŠTĚ. PROVOZNÍ DOBA (dle nového Zákoníku práce) PO, ÚT, ST, ČT, PÁ ... PROVOZNÍ ŘÁD Zpracovaný dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

BEZPEČNÁ PŘÍPRAVA POMŮCEK A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ UŢÍVANÝCH PRO DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÉ POSTUPY A OŠETŘOVATELSKOU PÉČI O PACIENTY

BEZPEČNÁ PŘÍPRAVA POMŮCEK A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ UŢÍVANÝCH PRO DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÉ POSTUPY A OŠETŘOVATELSKOU PÉČI O PACIENTY BEZPEČNÁ PŘÍPRAVA POMŮCEK A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ UŢÍVANÝCH PRO DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÉ POSTUPY A OŠETŘOVATELSKOU PÉČI O PACIENTY 1. NÁSTROJE A POMŮCKY K PARENTERÁLNÍM VÝKONŮM při kterých je: * porušována

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 KONTROLA JAKOSTI A AKTUALIZACE POKYNU VYR-32, KAPITOLA 6 Jan Tille, 03.02.2015 SÚKL 3 Legislativní vymezení Legislativní zdroje a zkratky: zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících

Více

Doplňuje vnitřní kontrolu kvality. Principem je provádění mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (srovnatelnost výsledků)

Doplňuje vnitřní kontrolu kvality. Principem je provádění mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (srovnatelnost výsledků) Externí hodnocení kvality (EHK) Petr Breinek BC_EHK_N2011 1 Externí hodnocení kvality (EHK) také: Zkoušení způsobilosti nepoužívat: Externí kontrola kvality (od 07/2011) norma ISO 17043 Doplňuje vnitřní

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................

Více

Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II. Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth

Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II. Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth 23. červen 2010 Leština doškolovací seminář Vzorkování železničního svršku II Naformátováno: Podtržení

Více

Dezinfekce, sterilizace. ZDRL Jaro 2016

Dezinfekce, sterilizace. ZDRL Jaro 2016 Dezinfekce, sterilizace ZDRL Jaro 2016 DEKONTAMINACE dezinfekční postupy odstraňující kontaminaci, tj. znečištění prostředí látkami vykazujícími infekciozitu, radioaktivitu apod. Předchází mechanickou

Více

Doporučení. Německá společnost pro nemocniční hygienu (DGKH) stav: červenec 2009

Doporučení. Německá společnost pro nemocniční hygienu (DGKH) stav: červenec 2009 Doporučení Německé společnosti pro nemocniční hygienu (DGKH) pro validaci a průběžnou kontrolu sterilizačních postupů s použitím nízkoteplotní směsi páry a formaldehydu pro zdravotnické prostředky stav:

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Technické zadání: Předmětem prací je realizace hydrodynamických

Více

Textil ve zdravotnických zařízeních

Textil ve zdravotnických zařízeních Textil ve zdravotnických zařízeních Stav evropské normalizace CSK Poprad 24. 5. 2013 Textilní zkušební ústav, s. p. Brno Představení TZÚ Centrum technické normalizace Akreditace zkušební laboratoře č.1

Více

Sterilizace vlhkým teplem Horkovzdušná sterilizace

Sterilizace vlhkým teplem Horkovzdušná sterilizace Sterilizace vlhkým teplem Horkovzdušná sterilizace Říjen 2015 Sterilizace Úvod STERILIZACE soubor činností směrujících k odstranění nebo usmrcení buněk v daném prostředí Činnosti musí být řízené dokumentované

Více

Téma projektu. ,, Klienti nás nevidí, nevnímají a přitom jsme jeden z důležitých článků v celém řetězci poskytující bezpečnou péči.

Téma projektu. ,, Klienti nás nevidí, nevnímají a přitom jsme jeden z důležitých článků v celém řetězci poskytující bezpečnou péči. Téma projektu Datum zpracování projektu: 2015 Téma projektu,, Klienti nás nevidí, nevnímají a přitom jsme jeden z důležitých článků v celém řetězci poskytující bezpečnou péči. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův

Více

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele:

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele: VZ lab ROZBOR VODY Jindřicha Plachty 535/16 150 00 Praha 5 Protokol č.: 61953 tel.: 266 779 115, www.vzlab.cz Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1402 Název zakázměchenice Číslo zakázk203005

Více

Formomat Inteligentní a hospodárný

Formomat Inteligentní a hospodárný Formomat Inteligentní a hospodárný Nízkoteplotní sterilizace formaldehydem při 55 C a 60 C, volitelně při 75 C. Reprodukovatelnost a validovatelnost sterilizačních cyklů. Dokonalá sterilizace pro termostabilní

Více

Stavební materiály. Zkušební laboratoře. Ing. Alexander Trinner

Stavební materiály. Zkušební laboratoře. Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Zkušební laboratoře Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Program Příručka jakosti

Více

Hodnoticí standard. Chemicko-farmaceutický analytik (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chemicko-farmaceutický analytik (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chemicko-farmaceutický analytik (kód: 28-094-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemickofarmaceutický technik

Více

Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích. přehled některých jeho ustanovení

Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích. přehled některých jeho ustanovení Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích přehled některých jeho ustanovení Definice ZP nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému

Více

SEZNAM KOORDINÁTORŮ PRO LABORATORNÍ AUTORIZAČNÍ SETY

SEZNAM KOORDINÁTORŮ PRO LABORATORNÍ AUTORIZAČNÍ SETY SEZNAM KOORDINÁTORŮ PRO LABORATORNÍ AUTORIZAČNÍ SETY Koordinátoři - vedoucí pracovníci příslušných referenčních laboratoří SZÚ, kteří byli k provádění činnosti v rámci autorizace pověřeni ředitelem SZÚ:

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 30-02 - 13 Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření datum vydání: 1.12.2013 1 MPA 30-02-13 Obsah 1 ÚČEL... 2 2 TERMÍNY A DEFINICE... 2 3 ÚVOD... 2 4

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD zdravotnického ambulantního zařízení

PROVOZNÍ ŘÁD zdravotnického ambulantního zařízení Návrh zásad provozního řádu zdravotnických zařízení dle 15 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a jeho prováděcí vyhlášky 195/2005 Sb., kterou se upravují

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj rekonstrukce centrální sterilizace"

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj rekonstrukce centrální sterilizace Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek VZ Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj rekonstrukce centrální sterilizace" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj rekonstrukce centrální sterilizace"

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje. Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje. Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje (kód: 26-027-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Více

Dezinfekce a sterilizace

Dezinfekce a sterilizace Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 6 / 2013 Počet stran: 10 Počet příloh: 0 Verze: 2 Platnost od: 11. 1. 2013 Standardní pracovní postup

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4. přednáška Validace a kvalifikace Doc. RNDr. Jiří Šimek,

Více

Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o.

Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o. Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o. Student: Bc. Lukáš Szkandera 2014 Společnost Český svářečský ústav s.r.o. Český svářečský ústav je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. a ing. Jana Kohoutková,

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁDELENSKO ČISTÍRENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TZÚ

KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁDELENSKO ČISTÍRENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TZÚ KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁDELENSKO ČISTÍRENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TZÚ Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Čistírenská technologie... 4 2. Čistírenská chemie... 5 3.

Více

Závěrečná zpráva. PT#M/9-1/2017 (č.963) Sérologie lymeské borreliózy. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. PT#M/9-1/2017 (č.963) Sérologie lymeské borreliózy. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory veřejného zdraví) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 18 01 Praha tel.: + 40 4 971

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Validace a kvalifikace Doc. RNDr. Jiří Šimek, CSc. Validace

Více

LEK-17 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních

LEK-17 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních LEK-17 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních Platnost od 15. 4. 2016. Pokyn je vypracován na základě požadavků Přílohy č. 1 k pokynu PE 010-4 PIC/S Pravidla správné

Více

Hodnoticí standard. Mlékař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29)

Hodnoticí standard. Mlékař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Mlékař (kód: 29-036-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby mléčných produktů Kvalifikační úroveň

Více

A 3 520 20 3 520 20 B 3 520 29 352 000 2 900 C 352 000 2 900 3 520 000 29 000 D 3 520 000 29 000 nedefin. nedefin.

A 3 520 20 3 520 20 B 3 520 29 352 000 2 900 C 352 000 2 900 3 520 000 29 000 D 3 520 000 29 000 nedefin. nedefin. ČISTÉ PROSTORY Ing. Zuzana Mathauserová, Laboratoř pro fyzikální faktory Čistý prostor (ČP) je prostor s definovanou kvalitou vnitřního prostředí vyjádřenou počtem částic pevného aerosolu o daných velikostech

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI Tato norma určuje požadavky na jakost pro ISOFUSION V700 zpracování sklovitých povlaků vrstvou skelného smaltování

Více

Stolní řada. Série Elara - sterilizátory s předběžným a následným vakuem

Stolní řada. Série Elara - sterilizátory s předběžným a následným vakuem Stolní řada Série Elara - sterilizátory s předběžným a následným vakuem Elara 11 - velký a účinný sterilizátor Sterilizátor Elara 11 je určený ke sterilizaci balených, porézních a dutých předmětů. Díky

Více

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D.

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D. Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť JUDr. Jakub Král, Ph.D. Brno 27. 11. 2015 Přehled právní úpravy zdravotnických prostředků a stručný výčet změn 2 Přehled

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

Revize vyhrazených elektrických technických zařízení. Pavel Kraják (ČENES)

Revize vyhrazených elektrických technických zařízení. Pavel Kraják (ČENES) Revize vyhrazených elektrických technických zařízení Pavel Kraják (ČENES) Sytém (energetické) legislativy zákony vyhlášky ústředních orgánů (MPO, ERÚ) (PPPS + PPDS) technické normy Vyhrazená technická

Více

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant Studijní program Specializace ve zdravotnictví Základní údaje o zvoleném studijním oboru Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant

Více

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem Jaroslava Jedličková Cíl prezentace Personál na operačním sále (OS) Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 30.8.2012 Úřední věstník Evropské unie C 262/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/385/EHS ze dne

Více

STERILIZAČNÍ KONTEJNERY. ...kvalita provìøená medicínou

STERILIZAČNÍ KONTEJNERY. ...kvalita provìøená medicínou STERILIZAČNÍ KONTEJNERY...kvalita provìøená medicínou Sterilizační kontejnery Společnost Hypokramed s.r.o. nabízí ucelený systém pevných obalů pro sterilizaci Steriset německé firmy WAGNER, který byl oceněn

Více

Modul 5 Management hygieny - RABC. Obsah. Situace v Evropě. RABC Normy pro operační textilie. Opatření v prádelnách Shrnutí

Modul 5 Management hygieny - RABC. Obsah. Situace v Evropě. RABC Normy pro operační textilie. Opatření v prádelnách Shrnutí Obsah Situace v Evropě RABC Normy pro operační textilie Opatření v prádelnách Shrnutí RABC v prádelnách Hygienické předpisy se v Evropě rychle mění Také se v různých zemích různě mění; např: Termální desinfekce

Více

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení biodeteriogenů Biokoroze stavebních materiálů Vznik a

Více

P r a c o v n í n á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly. Předmět úpravy

P r a c o v n í n á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly. Předmět úpravy y p r o v á děcí c h p r á v n í c h před p i sů ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o

Více

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu.

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu. Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Zpráva za rok 2009 Krabice jako ochrana proti

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu

Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ( ČSN EN 60974-4-platnost od září 2007) Ing. Karel Lokajíček- Solid Team s.r.o. Olomouc www.solidteam.cz Splněním požadavků této normy se považuje za

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Protokol o srovnání POCT Quo-Test s akreditovanou metodou stanovení HbA1c vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií - Variant II TURBO BioRad

Protokol o srovnání POCT Quo-Test s akreditovanou metodou stanovení HbA1c vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií - Variant II TURBO BioRad Protokol o zkoušce č.j. 2/2016, počet stran 7, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2, tel.:

Více

ZÁKON 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o. A. Grošpic. A. Grošpic, pro SV KI, ZS 2015, IPVZ 1

ZÁKON 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o. A. Grošpic. A. Grošpic, pro SV KI, ZS 2015, IPVZ 1 ZÁKON 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o A. Grošpic A. Grošpic, pro SV KI, ZS 2015, IPVZ 1 TENTO ZÁKON UPRAVUJE (1) způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OCHRANA A PODPORA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého

Více

Hodnoticí standard. Dělník v chemické výrobě (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dělník v chemické výrobě (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dělník v chemické výrobě (kód: 8-059-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 8) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Odborná

Více

Hodnoticí standard. Sýrař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29)

Hodnoticí standard. Sýrař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Sýrař (kód: 29-037-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby mléčných produktů Kvalifikační úroveň

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více