Chemické testy a jejich význam v kontrole účinnosti sterilizace. RNDr. Erich Pazdziora, CSc. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemické testy a jejich význam v kontrole účinnosti sterilizace. RNDr. Erich Pazdziora, CSc. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě"

Transkript

1 Chemické testy a jejich význam v kontrole účinnosti sterilizace RNDr. Erich Pazdziora, CSc. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

2 Chemické testy sterilizace Dobrý den, prosím o informaci, zdali je možné indikátorové proužky (chemické testy sterilizace) rozstřihnout před jejich vložením do sterilizátoru na půlku z důvodu snížení finančních nákladů? Bylo mi to i ze strany dealerky nabídnuto. Děkuji Pavlína Odpověď: Ano, je to možné. Týká se to však především jednoduchých procesových testů viz komentář!

3 Chemické testy sterilizace - odpověď Snad by se dala nalézt skupina indikátorů, kde by to bylo možné. Existují indikátory v podobě různých teploměrů či hodin, kde se příslušná informace o dosažení procesních parametrů objevuje postupně. Zde by pak odstřižení části indikátoru mohlo jeho věrohodnost snížit. Nevhodným přestřižením by se mohla narušit kalibrovaná citlivost indikátoru. Pára či jiné sterilizační médium by pak mohlo pronikat k chemikálii nedefinovaným způsobem přes střižnou hranu. Test by mohl být test znevěrohodněn např. i tím, že by se odstřižením mohlo odstranit část označení indikátoru. Na vyjádření distributora bych nespoléhal, rozhodující by mohlo být pouze stanovisko výrobce indikátoru. Rizika z této činnosti jsou mnohem vyšší, než případná úspora z titulu jejich 50 % spotřeby.

4 Chemické testy sterilizace Prosím o odpověď - je nutné do autoklávu, kdy po provedení BowieDick testu vyjede z tiskárny výtisk, který obsahuje přesné monitorování proběhlého testu /tlak, teplota, čas/ vkládat ještě test průniku páry? Na výtisku je zároveň informace, že test proběhl správně. Mám obavy, že pokud se zeptám výrobce, odpověď nebude dostačující. Děkuji Věra

5 Bowie Dick test - odpověď Výtisk ze zapisovače na sterilizátoru, který popisuje fyzikální parametry v průběhu zkoušky není dostatečným průkazem o průniku páry neboť žádný průnik páry nemůže hodnotit. Prokazuje pouze výchozí podmínky. Průnik páry se hodnotí na základě simulace vsázky - tj. vložením zkušebního balíku pro klasickou B-D zkoušku nebo tzv. alternativním testem (balíčkem). Všechny zkušební systémy pro zkoušky v provozu (pro velké PS) jsou popsány v normě ČSN EN ISO část 1,3 a 4. Požadavek na použití testovacího systému (nikoliv jen zápisu) je ve vyhlášce 195/2005.

6 Bowie Dick test - odpověď Provedením BD-testu se rozumí vložení testovacího balíčku nebo tělíska do vyhřáté komory sterilizátoru, spuštění programu označeného jako BD-test a nakonec vyhodnocení příslušného indikátoru. Prostým spuštěním programu označeného jako BDtest s prázdnou komorou nelze nic otestovat, byť by tiskárna přístroje o tom vydala protokol! BD-zkouška prováděná s balíkem textilu a popsaná v normě EN 285+A2 je závazná pro výrobce. Pro uživatele je vhodnější provádět tzv. alternativní BD-testy stanovené v normě EN ISO

7 Externí hodnocení kvality sterilizace (EHK) Po třináct let připravuje ZÚ se sídlem v Ostravě jako subdodavatel vzorky pro Externí hodnocení kvality sterilizace (EHK) Vedle dalších 35 odborných okruhů je organizuje Expertní skupina Státního zdravotního ústavu Praha jako organizátor programů zkoušení způsobilosti diagnostických mikrobiologických laboratoří.

8 Externí hodnocení kvality sterilizace (EHK) Příprava vzorků probíhá akreditovanými postupy podle zásad ČIA a má ověřit správné hodnocení účinnosti sterilizačních a předsterilizačních postupů. Cílem je dosáhnout shody při hodnocení procesů účastníky EHK a hodnotitelem. Vedle vlastního hodnocení testů a závěrů poskytuje EHK pohled na vzorek přístrojů provozovaných ve zdravotnických zařízeních, úroveň jejich vybavenosti a technického stavu.

9 Technická vybavenost a stav techniky Během uplynulých let došlo k náhradě amortizovaných přístrojů za moderní, takže parní sterilizátory staršího data výroby byly v roce 2010 zastoupeny jen v 7,7 %. Očekávali bychom, že zlepšujícímu se vybavení budou odpovídat i výsledky. Vybavenost nových sterilizátorů vakuovým testem umožňuje spolehlivě zjistit netěsnost sterilizační komory a zařízení pro Bowie-Dick test poskytuje kontrolu průniku páry do porézního materiálu a do dutin zdravotnických prostředků a laboratorních pomůcek.

10 Tabulka 1: Výsledky kontrol vakuovým testem a Bowie-Dick testem v letech Roky Vakuový test 42,7 16,5 11,4 9,8 7,1 7,6 6,3 6,7 4,4 6,0 0,0 0,0 1,5 Procenta nevyhovujících Bowie- Dick test 27,2 22,0 22,6 11,5 11,5 16,3 8,2 6,6 5,4 29,8 18,9 1,4 18,9

11 Netěsnost sterilizační komory Tabulka 1 ukazuje, jak se v průběhu let měnila závadovost při testech těsnosti sterilizační komory a průniku páry do materiálu. Z tabulky jednoznačně plyne, že netěsnost sterilizační komory zjištěná u 42,7 % sterilizátorů byla důsledkem nedostatečného technického vybavení přístrojů. Velká část testovaných přístrojů před rokem 2000 nebyla vybavena zařízením pro provedení těsnosti komory.

12 Netěsnost sterilizační komory Při opakovaných evakuacích může dojít v důsledku opotřebovaného těsnění dveří komory k nežádoucímu zavzdušnění. Víme, že přípustný obsah vzduchu je do 1 % objemu komory. Vakuový test předpokládá, že během desetiminutové zkoušky nedojde ke změně tlaku o více než 13 mbar. Procento zjištěných nevyhovujících hodnot vakuového testu svědčí o neplnění povinností provozovatelů a servisních techniků. V posledních třech letech jsou tyto hodnoty vyhovující.

13 Bowie-Dick test a průnik páry do materiálu Jiná je situace při provádění Bowie-Dick testu. K testování byly použity alternativní balíčkové Bowie-Dick testy různých výrobců. Vypovídací hodnota testů se liší. Zjišťujeme, že do roku 2000 ukázal každý pátý test nedokonalý průnik páry do materiálu. Vysoký podíl nevyhovujících výsledků však zaznamenáváme i v posledních čtyřech letech u moderních přístrojů. Výjimkou je rok 2009, kdy jsme do EHK použili testovací balíček Bowie-Dick Steri Pak TM LF firmy SteriTec. V letech 2007 a 2008 byl použit Bowie-Dick testovací balíček ISP Control Interster International, v minulém roce Bowie-Dick BAG GreenCard.

14 Tabulka 2: Výsledky kontrol vakuovým testem a Bowie-Dick testem v letech Roky Procenta nevyhovujících Vakuový test ,7 16,5 11,4 9,8 7,1 7,6 6,3 6,7 4,4 6,0 0,0 0,0 1,5 Bowie-Dick test 27,2 22,0 22,6 11,5 11,5 16,3 8,2 6,6 5,4 29,8 18,9 1,4 18,9

15 Podmínka účinné parní sterilizace Předpokladem účinné sterilizace vlhkým teplem je kvalitní sytá pára. Sytá pára pro sterilizaci musí splňovat pět kritérií: a) Suchost páry při sterilizaci textilu musí být 0,9, při sterilizaci kovových předmětů 0,95. Pára hmotnosti 1000 g musí tedy obsahovat maximálně 100 g vody, u chirurgických nástrojů 50 g vody.

16 b) Nekondenzovatelné plyny v páře jsou v limitu 3,5 objemových % kondenzátu. To znamená, že v 1000 ml kondenzátu je přípustných 35 ml nekondenzovatelných plynů vzniklých z přítomných chemických látek v napájecí vodě pro výrobu páry, např. z uhličitanů. c) Pára nesmí být přehřátá. Toleruje se teplota 25 C při atmosférickém tlaku. d) Tlak páry nesmí kolísat v rozpětí vyšším než ± 10 % jmenovitého tlaku od posledního redukčního ventilu

17 e) Napájecí voda pro výrobu páry musí být v limitech kontaminantů podle tabulky 2 ČSN EN 285:2006, Příloha B (informativní) Napájení párou; navrhované maximální hodnoty znečištění v napájecí vodě a kondenzátu

18 Kontrola účinnosti sterilizace Podle platné vyhlášky č. 195/2005 Sb. se kontrola účinnosti sterilizace provádí biologickými systémy, nebiologickými systémy nebo fyzikálními systémy. Na obrázku 1 je uveden příklad fyzikálních měřidel přímo určených k měření kvality páry. Podobně jako jiné fyzikální systémy vyžaduje vysokou technickou odbornost a pravidelné metrologické ověřování.

19 Souprava k měření kvality páry připravená k vyšetření

20 Kontrola účinnosti sterilizace ve zdravotnické praxi Zdravotnickým pracovníkům jsou jistě nejbližší biologickými systémy ve formě bioindikátorů nebo bioindikátorů doplněných zátěžovými pomůckami znesnadňujícími přístup sterilizačního média. Nevýhodou běžných bioindikátorů je dlouhá doba kultivace použitých sporulujících bakterií (24, 48 a více hodin). Enzymatické bioindikátory s možností odečítání výsledků kultivace po několika málo hodinách se v našich zdravotnických zařízeních nerozšířily.

21 Nejvyšší frekvenci kontrol pomocí bioindikátorů 1krát měsíčně upravuje vyhláška na centrálních sterilizacích, sterilizačních centrech a pracovištích, která sterilizují pro jiná pracoviště. Na novějších přístrojích do 10 let ode dne výroby po 200 cyklech, nejméně 1krát ročně a u ostatních přístrojů starších 10 let nejpozději po 100 sterilizačních cyklech, nejméně však 1krát za půl roku.

22 Je zřejmé, že i nejčastější kontrola bioindikátory 1krát měsíčně, se nemůže přirovnávat k průběžné kontrole, která se provádí měřením fyzikálních hodnot v každém cyklu ve farmaceutické výrobě. Přitom požadavek na sterilitu výrobků platí jak pro produkty z výroby, tak i pro opakovaně používané zdravotnické prostředky. Kontrola procesů se však zásadně liší. Validace procesů, o kterou zatím marně usilujeme alespoň na certifikovaných centrálních sterilizacích, je ve farmaceutické výrobě samozřejmostí.

23 Nejschůdnější je ve zdravotnických zařízeních zatím používání nebiologických systémů: Bowie-Dick testů, PCD zátěžových těles s chemickými testy, chemických testů sterilizace. Chemické testy sterilizace třídy 5 a 6 pro sterilizaci párou jsou vyrobeny tak, aby splňovaly podmínky normy ČSN EN ISO 15882:2009 (855265) Sterilizace prostředků zdravotnické péče Chemické indikátory Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků:

24 * Třída 5: změna indikátoru musí nastat při 20minutové expozici v 16,5. minutě před jejím ukončením při teplotě 121 C. * Třída 6: změna indikátoru musí nastat při 20minutové expozici v 18,8. minutě před jejím ukončením po dosažení 121 C. Suchost páry se musí pohybovat v rozmezí od 0,85 do 1,00.

25 PRINCIPY TERMICKÉ DESTRUKCE SPOR Čas v min Chemický test Geobacillus stearothermophilus ,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Patogenní spory 2,0 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Teplota ve C

26 Chemické testy sterilizace třídy 5 (integrátory) a třídy 6 (emulátory) musí reagovat podle uvedeného grafu (Principy termické destrukce spor): Graf ukazuje smysl používání chemických testů sterilizace při průběžné kontrole sterilizace. Patogenní spory v materiálu jsou při teplotě 121 C zničeny po 1 minutě expozice. Velmi odolné spory Geobacillus stearothermophilus při teplotě 121 C po 15 minutách působení syté páry. V té době integrátor nebo emulátor ještě barvu nezmění. K barevné změně integrátoru dojde až v 16,5. minutě, u emulátoru za 18,8 minut expozice. Chemické testy 5. a 6. třídy jsou přísně posuzované systémy, za jejichž kvalitu si výrobci ručí a v distribučních baleních dokládají hodnoty zjištěné při výstupní kontrole.

27 Na nedodržení kritérií kvality páry chemické testy reagují: a) Je-li pára mokrá, proniká pouze vrstvou papíru, foliované testy se na povrchu zkrabatí a nezbarví tak, jak výrobce požaduje. b) Nadměrné množství nekondenzovatelných plynů se projeví nevyhovujícími testy v jedné části komory a vyhovujícími testy v jiné části komory sterilizátoru. Protože tlak se šíří všemi směry, příčinou rozdílných výsledků je teplota. Plyny, které nekondenzují, nemohou přenést dostatečné množství tepelné energie mezi materiál a na povrch předmětů v komoře.

28 c) Přehřátá pára se chová jako horký vzduch a projeví se zhnědnutím testů i podkladového papíru. V místech, kam pronikne, pára přinese množství tepelné energie nepostačující k dosažení teplotních parametrů sterilizace. d) Nadměrné kolísání tlaku se projeví spolu s nekondenzovatelnými plyny a reziduálním vzduchem tak, že podle Daltonova zákona bude výsledný tlak součtem parciálních tlaků syté páry a přítomných plynů, tedy celkově nebude dosahovat tlaků požadovaných při sterilizaci, tj mbar nebo 3040 mbar. Pára těchto parametrů nebude mít vlastnosti syté páry. (tab. 3)

29 Tab. 3: Správné hodnoty teploty a tlaku při sterilizaci vlhkým teplem Vztah mezi teplotou a tlakem syté páry horní limity Teplota ve C Tlak v mbar Teplota ve C Tlak v mbar , , , , , , , , , ,0

30 e) Z napájecí vody pro výrobu páry, která překračuje limity kontaminantů, se nedá vyrobit čistá pára: bez přítomnosti nekondenzovatelných plynů, látek způsobujících korozi nástrojů, zbarvení kovových prostředků, tvorby hydroxidu železitého a uhličitanu železnatého, uhličitanu vápenatého a dalších znečišťujících sloučenin, z nichž mnohé mění celkové ph páry.

31 Napájecí voda pro výrobu páry Napájecí voda pro výrobu páry je každoročně při zapojení pracoviště do EHK analyzována v akreditovaných laboratořích. V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty zjištěné ve vodách zásobujících vyvíječe páry. Tabulka nezahrnuje vodu z kotelen. Přestože vodu ve vyvíječích lze pravidelně kontrolovat, provozovatelé zřejmě nekontrolují dostupnými fyzikálními měřidly ani vodivost.

32 Tabulka 2: Znečištění v napájecí vodě vyvíječe páry Rozhodující činitel Napájecí voda Rezidua po odpaření Křemičitany (SiO 2 ) Železo Kadmium Olovo Zbytky těžkých kovů, kromě Fe, Cd a Pb Chloridy (Clˉ) Fosforečnany (P 2 O 5 ) Vodivost (při ) 10 mg/l 1mg/l 0,2 mg/l 0,005 mg/l 0,05 mg/l 0,1 mg/l 2 mg/l 0,5 mg/l 5 S/cm Hodnota ph (stupeň kyselosti) 5 až 7,5 Vzhled Tvrdost ( iontů alkalických zemin) bezbarvá, čirá, bez usazenin 0,02 mmol/l

33 Kontaminanty v napájecí vodě z vyvíječů v letech Roky Voda z vyvíječů průměrné hodnoty Rezidua Chloridy Vodivost Tvrdost ,9 7,6 18,8 0, ,4 14,6 94,2 0, ,8 9,2 116,8 0, ,1 6,2 75,1 0, ,7 3,8 43,9 0, ,9 3,9 25,7 0, ,8 3,6 28,4 0, ,6 3,5 46,3 0, ,5 3,5 33,6 0, ,2 1,1 29,9 0, ,5 2,5 23,0 0, ,3 8,6 118,3 0,06

34 Chemické testy EMU-GRAPH (ISO EN 11140) třída 6

35 Chemické testy sterilizace včas informují Rozborem výsledků chemických testů za poslední tři roky se ukazuje, že chemické testy sterilizace včas informují o odchylkách probíhajících procesů. Mokrou nebo přehřátou páru signalizují buď přímo barevnou a materiálovou změnou testů (Steam Clox, Steam Chart, Emu Graph) nebo upozorňují na nedodržení požadovaných parametrů sterilizace (Steri Gage).

36 STEAM CHART (ISO EN 11140) třída 6 Mokrá pára Přehřátá pára

37 Tab. 5: Korelace výsledků chemických testů s nekvalitní párou Testy v % nevyhovujících Steam Clox 4. tř. Steri Gage 5 tř. Steam Chart 5. tř. Emu Graph 6. tř. mokrá 81,3 45,8 68,8 91,7 přehřátá 97,1 71,4 85,7 77,1

38 Srovnání kontrol prováděných ZÚ a kontrol při EHK sterilizace v % Chemické testy při kontrole ZÚ odhalily 0,6% nevyhovujících sterilizátorů V EHK 1,1% až 14,3% nevyhovujících sterilizátorů Bioindikátory při kontrole ZÚ odhalily 0,4% nevyhovujících sterilizátorů V EHK 1,1% až 4,5% nevyhovujících sterilizátorů

39 CERTIFIKOVANÝ KURZ Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně CERTIFIKOVANÝ KURZ Metody sterilizace, vyššího stupně dezinfekce a dezinfekce způsoby jejich kontroly Určení Pro zdravotnické pracovníky, v jejichž pracovní náplni jsou uvedeny činnosti spojené - se zajišťováním sterilizace, vyššího stupně dezinfekce, dezinfekce a metod jejich kontroly, - se zodpovědností za provoz a kvalitu na pracovištích centrální sterilizace (příloha č. 3 k vyhlášce č. 195/2005 Sb.

40 Vstupní požadavky CERTIFIKOVANÝ KURZ Jsou dány 62, odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. Žádost o zařazení do certifikovaného kurzu podává uchazeč akreditovanému zařízení, kterým je NCO NZO Brno. Součástí žádosti jsou úředně ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti, popřípadě o získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti a průkaz odbornosti. Celková délka certifikovaného kurzu 103 hodin z toho: - 63 hodin teoretická výuka (3 x 21 hodin) - 40 hodin odborné praxe (1 týden).

41 Certifikovaný kurz v roce 2011 Metody sterilizace, vyššího stupně dezinfekce a dezinfekce způsoby jejich kontroly Termíny: část část část

42 Na konferencích širšího nežli nemocničního dosahu opakovaně zaznívají odborně nepodložené nebo zcela nesprávné výroky a názory, které si pak účastníci (sestry z centrálních sterilizací, instrumentářky z operačních sálů, ústavní hygienici) odvážejí na svá pracoviště jako nové poznatky, které je třeba respektovat a formou školení dále šířit!

43 Uvedu několik z poslední doby: - zpochybňování významu chemických testů pro kontrolu kvality mytí v mycích a dezinfekčních zařízeních - zpochybňování významu chemických testů pro kontrolu účinnosti sterilizace - volba nestandardních kontrolních postupů sterilizace

44 Zpochybňování významu chemických testů pro kontrolu účinné sterilizace Jsou to jen orientační papírky Každý je může hodnotit jinak Barevná změna je jen subjektivní vjem

45 Neznalost nebo záměrně formální kontrola účinné sterilizace? Některé centrální sterilizace žádají zdravotní ústavy o vyšetření sterility zabalených zdravotnických prostředků, které mají dosvědčit účinnou sterilizaci. Upozorňuji, že při požadavku na úroveň bezpečné sterility SAL 10-6 by nález jednoho nesterilního předmětu bylo možné prokázat vyšetřením sterilizovaných předmětů!

46 Mají taková vyšetření význam? Sterilita ve zdravotnictví se prokazuje současným splněním fyzikálních parametrů, chemických testů a bioindikátorů při sterilizaci, nikoliv stěry z vysterilizovaných předmětů! Zdravotnický prostředek lze uvolnit k použití u pacienta jen tehdy, jsou-li dodrženy fyzikální parametry, chemické testy procesové a sterilizační svými výsledky vyhovují a spory v biologických indikátorech po sterilizaci nejsou schopné v živném médiu vegetativního růstu a množení.

47 Neznalost nebo záměrně formální kontrola účinné sterilizace? Při běžně odebíraných 10 zabalených předmětech není šance zachytit pozitivní nález. Pokud se přesto kontaminace při tak malém počtu prokáže, pak je to důkaz naprosto nevyhovující sterilizace. Stěry a otisky z vysterilizovaných předmětů mají význam pouze jako doklad porušení deklarované sterility sekundární kontaminací, nikoliv jako důkaz správné a účinné sterilizace.

48 Napadne vás: Nemůže být nekritické přejímání zjednodušujících, nepřesných nebo dokonce chybných informací příčinou vzniku neshod při předsterilizační přípravě a sterilizaci? Nesvědčí uvedené výsledky o přehlížených odchylkách a neshodách? Slyšeli jste na některé konferenci analýzu konkrétních výsledků Bowie-Dick testů a chemických testů sterilizace, která by dokládala starost o kvalitu sterilizace na daném pracovišti? Lze za tohoto stavu mluvit o bezpečí pacienta?

49 Musí být rozlišována odchylka od neshody Odchylka: hodnoty mimo stanovené limity zjištěné při monitorování sterilizačního cyklu - volat servisního technika, závadu na přístroji nebo při výrobě páry zjistit a odstranit - nepřipustit, aby přešla v neshodu Neshoda: nedostatečné fyzikální parametry (vakuový test, přetlak apod.), neodpovídající změny chemického testu, růst spor po expozici bioindikátoru ve sterilizátoru

50 Charakteristika Neshoda Jedná se o systémovou chybu, kdy: je hrubě porušen systém managementu kvality pracoviště nebo postupy činnosti není zabezpečena činnost pro celkovou funkčnost systému jakosti pravděpodobně došlo k ovlivnění výsledku procesů neshodu zpravidla nelze odstranit v jediném dni

51 Vyhláška 195/2005 Sb. oprávněně požaduje, aby při jakékoliv odchylce fyzikálních parametrů nebo testů, při jediném nevyhovujícím chemickém testu nebo při pozitivním bioindikátoru byl sterilizační cyklus prohlášen za neúčinný a sterilizované prostředky označeny za nesterilní.

52 Děkuji za pozornost

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 1/2014

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 1/2014 Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 1/2014 METODICKÝ NÁVOD K PROVÁDĚNÍ KONTROLY ÚČINNOSTI STERILIZAČNÍCH PŘÍSTROJŮ MUDr.Věra Melicherčíková, CSc., SZÚ, Praha RNDr. Jaroslava Zelenková,

Více

1. Změny kategorizace ZP 2. 10 let zkušeností AZL

1. Změny kategorizace ZP 2. 10 let zkušeností AZL . Změny kategorizace ZP 2. let zkušeností AZL přednášející: Ing. Lenka Žďárská spoluautoři Ing. Zdeněk Švéda, Ing. Zdeněk Horáček Novela MDD Podklady: platné znění MDD/AIMD 93/42/EEC (se zapracovanou novelou

Více

Dezinfekce a sterilizace

Dezinfekce a sterilizace Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 6 / 2013 Počet stran: 10 Počet příloh: 0 Verze: 2 Platnost od: 11. 1. 2013 Standardní pracovní postup

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Kontejnerový sterilizační systém Wagner. 22.3. 23.3. 2013 HOTEL TATRA - Poprad

Kontejnerový sterilizační systém Wagner. 22.3. 23.3. 2013 HOTEL TATRA - Poprad Kontejnerový sterilizační systém Wagner 22.3. 23.3. 2013 HOTEL TATRA - Poprad Kdo je společnost Hypokramed s.r.o.? Společnost podnikající ve zdravotnictví, na trhu v ČR již 20 let... Řešíme celé zdravotnické

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

Testy a indikátory. Vistex Medical s.r.o. www.vistex.cz. vistex@vistex.cz mobil: 731 516 694. tel.: 588 000 518 226 236 526

Testy a indikátory. Vistex Medical s.r.o. www.vistex.cz. vistex@vistex.cz mobil: 731 516 694. tel.: 588 000 518 226 236 526 3 10/2014 Správný výběr monitoringu sterilizačního procesu se jeví v souvislosti s vysokými požadavky na zajištění bezpečí pacienta jako klíčový. Různorodost zdravotnických technik a především potřeba

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

195/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. května 2005, ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

195/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. května 2005, ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 195/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. května 2005, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Doporučená péče a manipulace Chirurgické nástroje a pouzdra na nástroje Biomet Orthopedics a Biomet Sports Medicine

Doporučená péče a manipulace Chirurgické nástroje a pouzdra na nástroje Biomet Orthopedics a Biomet Sports Medicine Biomet Orthopedics Biomet Sports Medicine 56 East Bell Drive 56 East Bell Drive P.O. Box 587 P.O. Box 587 Warsaw, Indiana 46581 USA Warsaw, Indiana 46581 USA 01-50-1500 Datum: 2011-01 Doporučená péče a

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE

STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE DAVID ŠILHA IVETA BROŽKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT

Více

Ceník ubytování Grand Residence www.hotelgrandresidence.cz

Ceník ubytování Grand Residence www.hotelgrandresidence.cz AMBULATORIUM Terapie, ubytování, stravování a odpočinek na jednom místě Ceník ubytování Grand Residence www.hotelgrandresidence.cz Dvoulůžkové apartmá pro 1 osobu 1 070 Kč Dvoulůžkové apartmá pro 2 osoby

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

Protokol č. 010300115

Protokol č. 010300115 ČR-Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj Legerova 49, 120 00 Praha 2 Čj.: 010300115 Protokol č. 010300115 o výsledku kontroly podle 12 zákona č. 255/2012

Více

Registrace zdravotnických pracovníků

Registrace zdravotnických pracovníků Registrace zdravotnických pracovníků PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková vedoucí Registru NCO NZO Brno Email: hofstetrova@nconzo.cz Tel.č.: 543 559 353 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM Základy oboru 26-55/H004 Mechanik elektrotechnických zařízení údržba a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel Zkouška těsnosti všeobecně

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Výsledky analýz vzorků odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 5. 2013 v Zařízení na energetické využití odpadů Praha 10 Malešice, společnosti Pražské služby a.s. Úvod

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy)

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) Radim

Více

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě Ing. Milan Sliacky Ústav dopravní telematiky FD ČVUT v Praze

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE. Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno

VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE. Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno Legislativa k provozování sálů Zákon 123/2000 Sb. zákon o zdravotnických prostředcích

Více

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Citace Němcová V., Kožíšek F., Kantorová J., Vraspír P., Pomykačová I.: Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 373-378. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA. Praktické pro každý den. www.unipro-alpha.

KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA. Praktické pro každý den. www.unipro-alpha. » KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO «VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA www.unipro-alpha.com Praktické pro každý den. RYCHLÁ PŘÍPRAVA VE 3 KROCÍCH NAPLNĚNÍ Velký užitečný objem

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Základní škola a mateřská škola Horní Studénky,PO. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Č.j.: 2007/2008 Vypracoval: Schválil: J.Burkoňová, ředitel školy J.Burkoňová, ředitel školy

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

Nová legislativa a projektování zdrojů a rozvodů čisté páry v nemocnicích

Nová legislativa a projektování zdrojů a rozvodů čisté páry v nemocnicích Nová legislativa a projektování zdrojů a rozvodů čisté páry v nemocnicích Dr.Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. MSc. 1. ÚVOD V současné době usiluje ČR o vstup do EU. Podmínkou vstupu ČR do EU je splnění mnoha

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv.

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Program: Veronika Kanderová CLIP Cytometrie, 2. LF UK a FN Motol, Praha VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Anny, Brno

Více

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT ROZHRANÍ VÝSLEDKOVÉHO IS PRO SYSTÉM CZECH TRIATHLON SERIES Equica, a.s. Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Identifikace dokumentu... 3 1.2. Prohlášení certifikačního střediska

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE

VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE Při své práci se pravidelně setkávám s produkty společnosti HACH LANGE s.r.o. Mikrobiologické testy pro stanovení přítomnosti či nepřítomnosti

Více

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 6 Energie v prádelnách Kapitola 1 Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv

Více

STERIVAP. velký parní sterilizátor pro zdravotnictví s ideálním poměrem užitné hodnoty a ceny. chráníme zdraví lidí

STERIVAP. velký parní sterilizátor pro zdravotnictví s ideálním poměrem užitné hodnoty a ceny. chráníme zdraví lidí STERIVAP velký parní sterilizátor pro zdravotnictví s ideálním poměrem užitné hodnoty a ceny chráníme zdraví lidí MMM Group vedoucí dodavatel služeb pro zdravotnictví Výhodný poměr ceny a užitné hodnoty

Více

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který se vyplatí využít Celosvětovou roční potřebu

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA VÝSKYTU PLÍSNÍ V BYTECH ODBORNÉ STANOVISKO. Plísně a jejich výskyt

VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA VÝSKYTU PLÍSNÍ V BYTECH ODBORNÉ STANOVISKO. Plísně a jejich výskyt VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA VÝSKYTU PLÍSNÍ V BYTECH ODBORNÉ STANOVISKO Plísně a jejich výskyt Plísně jsou mikroskopické houby, které rostou všude tam, kde je dostatek vlhkosti. Při růstu vytvářejí reprodukční

Více

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 3/2004 Notifikovaná osoba 1020 Pobočka 0100 Praha PROTOKOL o zkoušce typu výrobku podle 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém posuzování

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Preparativní anorganická chemie

Preparativní anorganická chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Preparativní anorganická chemie Ing. Fišerová Seznam úloh 1. Reakce

Více

Standardní průtržné membrány STD

Standardní průtržné membrány STD Představení membrán STD Průtržné membrány STD, od společnosti CDC, jsou jednoduchá a spolehlivá pojišťovací zařízení z jednoho kusu kovu, a slouží především k zabezpečení tlakových nádob, potrubí a jiných

Více

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Krycí list Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Dodání automatického systému pro hemokultivaci bakterií včetně hemokultivačních nádobek VZ ev. č. 60024675 Zadavatel ÚSTAV

Více

Monitorovací systém teplot

Monitorovací systém teplot Odbor nákupu VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE NAŠE ZNAČKA 231-4/12-KN VYŘIZUJE / LINKA NOVÁK/588443184 DATUM 7/5/12 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci Monitorovacího systému teplot Fakultní nemocnice

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5)

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5) Metodický návod SH ČMS pro velitele, k zařazování žen do jednotek SDH obcí a do jednotek SDH obcí s rozšířeným počtem členů, kteří plní úkoly zařízení civilní ochrany. I. Úvod Na základě jednání a usnesení

Více

Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech

Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech Modul 6 Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení )

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace

Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace Č.j. 53618/08/08100/08000 Na základě četných dotazů od žadatelů přistoupilo Ministerstvo

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1541229 Datum vystavení : 3.7.215 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více