Chemické testy a jejich význam v kontrole účinnosti sterilizace. RNDr. Erich Pazdziora, CSc. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemické testy a jejich význam v kontrole účinnosti sterilizace. RNDr. Erich Pazdziora, CSc. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě"

Transkript

1 Chemické testy a jejich význam v kontrole účinnosti sterilizace RNDr. Erich Pazdziora, CSc. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

2 Chemické testy sterilizace Dobrý den, prosím o informaci, zdali je možné indikátorové proužky (chemické testy sterilizace) rozstřihnout před jejich vložením do sterilizátoru na půlku z důvodu snížení finančních nákladů? Bylo mi to i ze strany dealerky nabídnuto. Děkuji Pavlína Odpověď: Ano, je to možné. Týká se to však především jednoduchých procesových testů viz komentář!

3 Chemické testy sterilizace - odpověď Snad by se dala nalézt skupina indikátorů, kde by to bylo možné. Existují indikátory v podobě různých teploměrů či hodin, kde se příslušná informace o dosažení procesních parametrů objevuje postupně. Zde by pak odstřižení části indikátoru mohlo jeho věrohodnost snížit. Nevhodným přestřižením by se mohla narušit kalibrovaná citlivost indikátoru. Pára či jiné sterilizační médium by pak mohlo pronikat k chemikálii nedefinovaným způsobem přes střižnou hranu. Test by mohl být test znevěrohodněn např. i tím, že by se odstřižením mohlo odstranit část označení indikátoru. Na vyjádření distributora bych nespoléhal, rozhodující by mohlo být pouze stanovisko výrobce indikátoru. Rizika z této činnosti jsou mnohem vyšší, než případná úspora z titulu jejich 50 % spotřeby.

4 Chemické testy sterilizace Prosím o odpověď - je nutné do autoklávu, kdy po provedení BowieDick testu vyjede z tiskárny výtisk, který obsahuje přesné monitorování proběhlého testu /tlak, teplota, čas/ vkládat ještě test průniku páry? Na výtisku je zároveň informace, že test proběhl správně. Mám obavy, že pokud se zeptám výrobce, odpověď nebude dostačující. Děkuji Věra

5 Bowie Dick test - odpověď Výtisk ze zapisovače na sterilizátoru, který popisuje fyzikální parametry v průběhu zkoušky není dostatečným průkazem o průniku páry neboť žádný průnik páry nemůže hodnotit. Prokazuje pouze výchozí podmínky. Průnik páry se hodnotí na základě simulace vsázky - tj. vložením zkušebního balíku pro klasickou B-D zkoušku nebo tzv. alternativním testem (balíčkem). Všechny zkušební systémy pro zkoušky v provozu (pro velké PS) jsou popsány v normě ČSN EN ISO část 1,3 a 4. Požadavek na použití testovacího systému (nikoliv jen zápisu) je ve vyhlášce 195/2005.

6 Bowie Dick test - odpověď Provedením BD-testu se rozumí vložení testovacího balíčku nebo tělíska do vyhřáté komory sterilizátoru, spuštění programu označeného jako BD-test a nakonec vyhodnocení příslušného indikátoru. Prostým spuštěním programu označeného jako BDtest s prázdnou komorou nelze nic otestovat, byť by tiskárna přístroje o tom vydala protokol! BD-zkouška prováděná s balíkem textilu a popsaná v normě EN 285+A2 je závazná pro výrobce. Pro uživatele je vhodnější provádět tzv. alternativní BD-testy stanovené v normě EN ISO

7 Externí hodnocení kvality sterilizace (EHK) Po třináct let připravuje ZÚ se sídlem v Ostravě jako subdodavatel vzorky pro Externí hodnocení kvality sterilizace (EHK) Vedle dalších 35 odborných okruhů je organizuje Expertní skupina Státního zdravotního ústavu Praha jako organizátor programů zkoušení způsobilosti diagnostických mikrobiologických laboratoří.

8 Externí hodnocení kvality sterilizace (EHK) Příprava vzorků probíhá akreditovanými postupy podle zásad ČIA a má ověřit správné hodnocení účinnosti sterilizačních a předsterilizačních postupů. Cílem je dosáhnout shody při hodnocení procesů účastníky EHK a hodnotitelem. Vedle vlastního hodnocení testů a závěrů poskytuje EHK pohled na vzorek přístrojů provozovaných ve zdravotnických zařízeních, úroveň jejich vybavenosti a technického stavu.

9 Technická vybavenost a stav techniky Během uplynulých let došlo k náhradě amortizovaných přístrojů za moderní, takže parní sterilizátory staršího data výroby byly v roce 2010 zastoupeny jen v 7,7 %. Očekávali bychom, že zlepšujícímu se vybavení budou odpovídat i výsledky. Vybavenost nových sterilizátorů vakuovým testem umožňuje spolehlivě zjistit netěsnost sterilizační komory a zařízení pro Bowie-Dick test poskytuje kontrolu průniku páry do porézního materiálu a do dutin zdravotnických prostředků a laboratorních pomůcek.

10 Tabulka 1: Výsledky kontrol vakuovým testem a Bowie-Dick testem v letech Roky Vakuový test 42,7 16,5 11,4 9,8 7,1 7,6 6,3 6,7 4,4 6,0 0,0 0,0 1,5 Procenta nevyhovujících Bowie- Dick test 27,2 22,0 22,6 11,5 11,5 16,3 8,2 6,6 5,4 29,8 18,9 1,4 18,9

11 Netěsnost sterilizační komory Tabulka 1 ukazuje, jak se v průběhu let měnila závadovost při testech těsnosti sterilizační komory a průniku páry do materiálu. Z tabulky jednoznačně plyne, že netěsnost sterilizační komory zjištěná u 42,7 % sterilizátorů byla důsledkem nedostatečného technického vybavení přístrojů. Velká část testovaných přístrojů před rokem 2000 nebyla vybavena zařízením pro provedení těsnosti komory.

12 Netěsnost sterilizační komory Při opakovaných evakuacích může dojít v důsledku opotřebovaného těsnění dveří komory k nežádoucímu zavzdušnění. Víme, že přípustný obsah vzduchu je do 1 % objemu komory. Vakuový test předpokládá, že během desetiminutové zkoušky nedojde ke změně tlaku o více než 13 mbar. Procento zjištěných nevyhovujících hodnot vakuového testu svědčí o neplnění povinností provozovatelů a servisních techniků. V posledních třech letech jsou tyto hodnoty vyhovující.

13 Bowie-Dick test a průnik páry do materiálu Jiná je situace při provádění Bowie-Dick testu. K testování byly použity alternativní balíčkové Bowie-Dick testy různých výrobců. Vypovídací hodnota testů se liší. Zjišťujeme, že do roku 2000 ukázal každý pátý test nedokonalý průnik páry do materiálu. Vysoký podíl nevyhovujících výsledků však zaznamenáváme i v posledních čtyřech letech u moderních přístrojů. Výjimkou je rok 2009, kdy jsme do EHK použili testovací balíček Bowie-Dick Steri Pak TM LF firmy SteriTec. V letech 2007 a 2008 byl použit Bowie-Dick testovací balíček ISP Control Interster International, v minulém roce Bowie-Dick BAG GreenCard.

14 Tabulka 2: Výsledky kontrol vakuovým testem a Bowie-Dick testem v letech Roky Procenta nevyhovujících Vakuový test ,7 16,5 11,4 9,8 7,1 7,6 6,3 6,7 4,4 6,0 0,0 0,0 1,5 Bowie-Dick test 27,2 22,0 22,6 11,5 11,5 16,3 8,2 6,6 5,4 29,8 18,9 1,4 18,9

15 Podmínka účinné parní sterilizace Předpokladem účinné sterilizace vlhkým teplem je kvalitní sytá pára. Sytá pára pro sterilizaci musí splňovat pět kritérií: a) Suchost páry při sterilizaci textilu musí být 0,9, při sterilizaci kovových předmětů 0,95. Pára hmotnosti 1000 g musí tedy obsahovat maximálně 100 g vody, u chirurgických nástrojů 50 g vody.

16 b) Nekondenzovatelné plyny v páře jsou v limitu 3,5 objemových % kondenzátu. To znamená, že v 1000 ml kondenzátu je přípustných 35 ml nekondenzovatelných plynů vzniklých z přítomných chemických látek v napájecí vodě pro výrobu páry, např. z uhličitanů. c) Pára nesmí být přehřátá. Toleruje se teplota 25 C při atmosférickém tlaku. d) Tlak páry nesmí kolísat v rozpětí vyšším než ± 10 % jmenovitého tlaku od posledního redukčního ventilu

17 e) Napájecí voda pro výrobu páry musí být v limitech kontaminantů podle tabulky 2 ČSN EN 285:2006, Příloha B (informativní) Napájení párou; navrhované maximální hodnoty znečištění v napájecí vodě a kondenzátu

18 Kontrola účinnosti sterilizace Podle platné vyhlášky č. 195/2005 Sb. se kontrola účinnosti sterilizace provádí biologickými systémy, nebiologickými systémy nebo fyzikálními systémy. Na obrázku 1 je uveden příklad fyzikálních měřidel přímo určených k měření kvality páry. Podobně jako jiné fyzikální systémy vyžaduje vysokou technickou odbornost a pravidelné metrologické ověřování.

19 Souprava k měření kvality páry připravená k vyšetření

20 Kontrola účinnosti sterilizace ve zdravotnické praxi Zdravotnickým pracovníkům jsou jistě nejbližší biologickými systémy ve formě bioindikátorů nebo bioindikátorů doplněných zátěžovými pomůckami znesnadňujícími přístup sterilizačního média. Nevýhodou běžných bioindikátorů je dlouhá doba kultivace použitých sporulujících bakterií (24, 48 a více hodin). Enzymatické bioindikátory s možností odečítání výsledků kultivace po několika málo hodinách se v našich zdravotnických zařízeních nerozšířily.

21 Nejvyšší frekvenci kontrol pomocí bioindikátorů 1krát měsíčně upravuje vyhláška na centrálních sterilizacích, sterilizačních centrech a pracovištích, která sterilizují pro jiná pracoviště. Na novějších přístrojích do 10 let ode dne výroby po 200 cyklech, nejméně 1krát ročně a u ostatních přístrojů starších 10 let nejpozději po 100 sterilizačních cyklech, nejméně však 1krát za půl roku.

22 Je zřejmé, že i nejčastější kontrola bioindikátory 1krát měsíčně, se nemůže přirovnávat k průběžné kontrole, která se provádí měřením fyzikálních hodnot v každém cyklu ve farmaceutické výrobě. Přitom požadavek na sterilitu výrobků platí jak pro produkty z výroby, tak i pro opakovaně používané zdravotnické prostředky. Kontrola procesů se však zásadně liší. Validace procesů, o kterou zatím marně usilujeme alespoň na certifikovaných centrálních sterilizacích, je ve farmaceutické výrobě samozřejmostí.

23 Nejschůdnější je ve zdravotnických zařízeních zatím používání nebiologických systémů: Bowie-Dick testů, PCD zátěžových těles s chemickými testy, chemických testů sterilizace. Chemické testy sterilizace třídy 5 a 6 pro sterilizaci párou jsou vyrobeny tak, aby splňovaly podmínky normy ČSN EN ISO 15882:2009 (855265) Sterilizace prostředků zdravotnické péče Chemické indikátory Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků:

24 * Třída 5: změna indikátoru musí nastat při 20minutové expozici v 16,5. minutě před jejím ukončením při teplotě 121 C. * Třída 6: změna indikátoru musí nastat při 20minutové expozici v 18,8. minutě před jejím ukončením po dosažení 121 C. Suchost páry se musí pohybovat v rozmezí od 0,85 do 1,00.

25 PRINCIPY TERMICKÉ DESTRUKCE SPOR Čas v min Chemický test Geobacillus stearothermophilus ,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Patogenní spory 2,0 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Teplota ve C

26 Chemické testy sterilizace třídy 5 (integrátory) a třídy 6 (emulátory) musí reagovat podle uvedeného grafu (Principy termické destrukce spor): Graf ukazuje smysl používání chemických testů sterilizace při průběžné kontrole sterilizace. Patogenní spory v materiálu jsou při teplotě 121 C zničeny po 1 minutě expozice. Velmi odolné spory Geobacillus stearothermophilus při teplotě 121 C po 15 minutách působení syté páry. V té době integrátor nebo emulátor ještě barvu nezmění. K barevné změně integrátoru dojde až v 16,5. minutě, u emulátoru za 18,8 minut expozice. Chemické testy 5. a 6. třídy jsou přísně posuzované systémy, za jejichž kvalitu si výrobci ručí a v distribučních baleních dokládají hodnoty zjištěné při výstupní kontrole.

27 Na nedodržení kritérií kvality páry chemické testy reagují: a) Je-li pára mokrá, proniká pouze vrstvou papíru, foliované testy se na povrchu zkrabatí a nezbarví tak, jak výrobce požaduje. b) Nadměrné množství nekondenzovatelných plynů se projeví nevyhovujícími testy v jedné části komory a vyhovujícími testy v jiné části komory sterilizátoru. Protože tlak se šíří všemi směry, příčinou rozdílných výsledků je teplota. Plyny, které nekondenzují, nemohou přenést dostatečné množství tepelné energie mezi materiál a na povrch předmětů v komoře.

28 c) Přehřátá pára se chová jako horký vzduch a projeví se zhnědnutím testů i podkladového papíru. V místech, kam pronikne, pára přinese množství tepelné energie nepostačující k dosažení teplotních parametrů sterilizace. d) Nadměrné kolísání tlaku se projeví spolu s nekondenzovatelnými plyny a reziduálním vzduchem tak, že podle Daltonova zákona bude výsledný tlak součtem parciálních tlaků syté páry a přítomných plynů, tedy celkově nebude dosahovat tlaků požadovaných při sterilizaci, tj mbar nebo 3040 mbar. Pára těchto parametrů nebude mít vlastnosti syté páry. (tab. 3)

29 Tab. 3: Správné hodnoty teploty a tlaku při sterilizaci vlhkým teplem Vztah mezi teplotou a tlakem syté páry horní limity Teplota ve C Tlak v mbar Teplota ve C Tlak v mbar , , , , , , , , , ,0

30 e) Z napájecí vody pro výrobu páry, která překračuje limity kontaminantů, se nedá vyrobit čistá pára: bez přítomnosti nekondenzovatelných plynů, látek způsobujících korozi nástrojů, zbarvení kovových prostředků, tvorby hydroxidu železitého a uhličitanu železnatého, uhličitanu vápenatého a dalších znečišťujících sloučenin, z nichž mnohé mění celkové ph páry.

31 Napájecí voda pro výrobu páry Napájecí voda pro výrobu páry je každoročně při zapojení pracoviště do EHK analyzována v akreditovaných laboratořích. V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty zjištěné ve vodách zásobujících vyvíječe páry. Tabulka nezahrnuje vodu z kotelen. Přestože vodu ve vyvíječích lze pravidelně kontrolovat, provozovatelé zřejmě nekontrolují dostupnými fyzikálními měřidly ani vodivost.

32 Tabulka 2: Znečištění v napájecí vodě vyvíječe páry Rozhodující činitel Napájecí voda Rezidua po odpaření Křemičitany (SiO 2 ) Železo Kadmium Olovo Zbytky těžkých kovů, kromě Fe, Cd a Pb Chloridy (Clˉ) Fosforečnany (P 2 O 5 ) Vodivost (při ) 10 mg/l 1mg/l 0,2 mg/l 0,005 mg/l 0,05 mg/l 0,1 mg/l 2 mg/l 0,5 mg/l 5 S/cm Hodnota ph (stupeň kyselosti) 5 až 7,5 Vzhled Tvrdost ( iontů alkalických zemin) bezbarvá, čirá, bez usazenin 0,02 mmol/l

33 Kontaminanty v napájecí vodě z vyvíječů v letech Roky Voda z vyvíječů průměrné hodnoty Rezidua Chloridy Vodivost Tvrdost ,9 7,6 18,8 0, ,4 14,6 94,2 0, ,8 9,2 116,8 0, ,1 6,2 75,1 0, ,7 3,8 43,9 0, ,9 3,9 25,7 0, ,8 3,6 28,4 0, ,6 3,5 46,3 0, ,5 3,5 33,6 0, ,2 1,1 29,9 0, ,5 2,5 23,0 0, ,3 8,6 118,3 0,06

34 Chemické testy EMU-GRAPH (ISO EN 11140) třída 6

35 Chemické testy sterilizace včas informují Rozborem výsledků chemických testů za poslední tři roky se ukazuje, že chemické testy sterilizace včas informují o odchylkách probíhajících procesů. Mokrou nebo přehřátou páru signalizují buď přímo barevnou a materiálovou změnou testů (Steam Clox, Steam Chart, Emu Graph) nebo upozorňují na nedodržení požadovaných parametrů sterilizace (Steri Gage).

36 STEAM CHART (ISO EN 11140) třída 6 Mokrá pára Přehřátá pára

37 Tab. 5: Korelace výsledků chemických testů s nekvalitní párou Testy v % nevyhovujících Steam Clox 4. tř. Steri Gage 5 tř. Steam Chart 5. tř. Emu Graph 6. tř. mokrá 81,3 45,8 68,8 91,7 přehřátá 97,1 71,4 85,7 77,1

38 Srovnání kontrol prováděných ZÚ a kontrol při EHK sterilizace v % Chemické testy při kontrole ZÚ odhalily 0,6% nevyhovujících sterilizátorů V EHK 1,1% až 14,3% nevyhovujících sterilizátorů Bioindikátory při kontrole ZÚ odhalily 0,4% nevyhovujících sterilizátorů V EHK 1,1% až 4,5% nevyhovujících sterilizátorů

39 CERTIFIKOVANÝ KURZ Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně CERTIFIKOVANÝ KURZ Metody sterilizace, vyššího stupně dezinfekce a dezinfekce způsoby jejich kontroly Určení Pro zdravotnické pracovníky, v jejichž pracovní náplni jsou uvedeny činnosti spojené - se zajišťováním sterilizace, vyššího stupně dezinfekce, dezinfekce a metod jejich kontroly, - se zodpovědností za provoz a kvalitu na pracovištích centrální sterilizace (příloha č. 3 k vyhlášce č. 195/2005 Sb.

40 Vstupní požadavky CERTIFIKOVANÝ KURZ Jsou dány 62, odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. Žádost o zařazení do certifikovaného kurzu podává uchazeč akreditovanému zařízení, kterým je NCO NZO Brno. Součástí žádosti jsou úředně ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti, popřípadě o získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti a průkaz odbornosti. Celková délka certifikovaného kurzu 103 hodin z toho: - 63 hodin teoretická výuka (3 x 21 hodin) - 40 hodin odborné praxe (1 týden).

41 Certifikovaný kurz v roce 2011 Metody sterilizace, vyššího stupně dezinfekce a dezinfekce způsoby jejich kontroly Termíny: část část část

42 Na konferencích širšího nežli nemocničního dosahu opakovaně zaznívají odborně nepodložené nebo zcela nesprávné výroky a názory, které si pak účastníci (sestry z centrálních sterilizací, instrumentářky z operačních sálů, ústavní hygienici) odvážejí na svá pracoviště jako nové poznatky, které je třeba respektovat a formou školení dále šířit!

43 Uvedu několik z poslední doby: - zpochybňování významu chemických testů pro kontrolu kvality mytí v mycích a dezinfekčních zařízeních - zpochybňování významu chemických testů pro kontrolu účinnosti sterilizace - volba nestandardních kontrolních postupů sterilizace

44 Zpochybňování významu chemických testů pro kontrolu účinné sterilizace Jsou to jen orientační papírky Každý je může hodnotit jinak Barevná změna je jen subjektivní vjem

45 Neznalost nebo záměrně formální kontrola účinné sterilizace? Některé centrální sterilizace žádají zdravotní ústavy o vyšetření sterility zabalených zdravotnických prostředků, které mají dosvědčit účinnou sterilizaci. Upozorňuji, že při požadavku na úroveň bezpečné sterility SAL 10-6 by nález jednoho nesterilního předmětu bylo možné prokázat vyšetřením sterilizovaných předmětů!

46 Mají taková vyšetření význam? Sterilita ve zdravotnictví se prokazuje současným splněním fyzikálních parametrů, chemických testů a bioindikátorů při sterilizaci, nikoliv stěry z vysterilizovaných předmětů! Zdravotnický prostředek lze uvolnit k použití u pacienta jen tehdy, jsou-li dodrženy fyzikální parametry, chemické testy procesové a sterilizační svými výsledky vyhovují a spory v biologických indikátorech po sterilizaci nejsou schopné v živném médiu vegetativního růstu a množení.

47 Neznalost nebo záměrně formální kontrola účinné sterilizace? Při běžně odebíraných 10 zabalených předmětech není šance zachytit pozitivní nález. Pokud se přesto kontaminace při tak malém počtu prokáže, pak je to důkaz naprosto nevyhovující sterilizace. Stěry a otisky z vysterilizovaných předmětů mají význam pouze jako doklad porušení deklarované sterility sekundární kontaminací, nikoliv jako důkaz správné a účinné sterilizace.

48 Napadne vás: Nemůže být nekritické přejímání zjednodušujících, nepřesných nebo dokonce chybných informací příčinou vzniku neshod při předsterilizační přípravě a sterilizaci? Nesvědčí uvedené výsledky o přehlížených odchylkách a neshodách? Slyšeli jste na některé konferenci analýzu konkrétních výsledků Bowie-Dick testů a chemických testů sterilizace, která by dokládala starost o kvalitu sterilizace na daném pracovišti? Lze za tohoto stavu mluvit o bezpečí pacienta?

49 Musí být rozlišována odchylka od neshody Odchylka: hodnoty mimo stanovené limity zjištěné při monitorování sterilizačního cyklu - volat servisního technika, závadu na přístroji nebo při výrobě páry zjistit a odstranit - nepřipustit, aby přešla v neshodu Neshoda: nedostatečné fyzikální parametry (vakuový test, přetlak apod.), neodpovídající změny chemického testu, růst spor po expozici bioindikátoru ve sterilizátoru

50 Charakteristika Neshoda Jedná se o systémovou chybu, kdy: je hrubě porušen systém managementu kvality pracoviště nebo postupy činnosti není zabezpečena činnost pro celkovou funkčnost systému jakosti pravděpodobně došlo k ovlivnění výsledku procesů neshodu zpravidla nelze odstranit v jediném dni

51 Vyhláška 195/2005 Sb. oprávněně požaduje, aby při jakékoliv odchylce fyzikálních parametrů nebo testů, při jediném nevyhovujícím chemickém testu nebo při pozitivním bioindikátoru byl sterilizační cyklus prohlášen za neúčinný a sterilizované prostředky označeny za nesterilní.

52 Děkuji za pozornost

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor odpadů, červenec

Více

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ MUDr. František Kožíšek, CSc. 1 Ing. Jiří Kos 2 Mgr. Petr Pumann 1 1 Státní zdravotní ústav, Praha 2 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SZÚ-1679/2014

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SZÚ-1679/2014 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Naše čís. jednací: SZÚ-1679/2014 Datum: 9.5.2014 Metodické doporučení Národního referenčního centra pro pitnou vodu Zásady správné praxe při výstavbě a opravách vodovodní sítě z

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. zevní ozáření SÚJB říjen 2007 Zabezpečení osobního monitorování

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH HALLAN, s.r.o. HALLAN s.r.o. www..hallan.cz Praha 2008 Stravovací úsek pro cestovní ruch Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005 s

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Materiály z XX. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září 2005 OBSAH NÁSTROJE PRO

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více