NORMY TÝKAJÍCÍ SE STERILIZACE:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NORMY TÝKAJÍCÍ SE STERILIZACE:"

Transkript

1 BMT a.s. Cejl 50, Brno NORMY TÝKAJÍCÍ SE STERILIZACE: EN 285 Sterilizace Parní sterilizátory Velké sterilizátory Norma stanovuje požadavky a odpovídající zkoušky pro velké parní strilizátory, používané převážně ve zdravotnictví pro sterilizaci jedné nebo více sterilizačních jednotek baleného i nebaleného materiálu. EN Malé parní sterilizátory Norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro malé parní sterilizátory a sterilizační cykly používané ve zdravotnictví nebo pro materiály, které mohou přijít do kontaktu s lidskou krví nebo tělními tekutinami. EN Sterilizátory pro zdravotnické účely Sterilizátory s nízkoteplotní směsí páry a formaldehydu Požadavky a zkoušení Norma stanovuje požadavky a zkušební metody ke kontrole fyzikálních parametrů a sterilizační účinnosti sterilizátorů pracujících za okolního atmosférického tlaku, které používají ke sterilizaci nízkoteplotní směs páry a formaldehydu (LTSF proces). EN 1422 Sterilizátory pro zdravotnické účely Ethylenoxidové sterilizátory Požadavky a zkušební postupy Norma stanovuje minimální výkonové požadavky a zkušební postupy pro dva typy sterilizátorů, používajících jako sterilizační prostředek plynný ethylenoxid, buď jako čistý plyn nebo ve směsi s jinými plyny (přitom může být dodávána již hotová směs, nebo se plyny mohou smíchat na místě užití) v dočasně hermetizované komoře. EN ISO Sterilizace zdravotnických prostředků Informace, které mají být poskytnuty výrobcem pro zpracování opakovaně sterilizovatelných zdravotnických prostředků Norma stanovuje požadavky na informace, které mají být poskytnuty výrobcem zdravotnického prostředku, aby zdravotnický prostředek mohl být bezpečně zpracován a aby dále splňoval uvedené funkční parametry. V této normě jsou specifikovány požadavky na zpracování, které zahrnují všechny nebo některé z těchto činností: příprava na místě použití; příprava, čištění, dezinfekce; sušení; kontrola, údržba a zkoušení; balení; sterilizace; skladování.

2 EN ISO Sterilizace prostředků zdravotnické péče Obecné požadavky na charakterizaci sterilizačního činidla a vývoj, validaci a průběžnou kontrolu postupu sterilizace zdravotnických prostředků Norma specifikuje obecné požadavky na charakterizaci sterilizačního činidla a na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky. Tato norma se vztahuje na sterilizační postupy, které inaktivují mikroorganizmy fyzikálními a/nebo chemickými prostředky a nevztahuje se na postupy, které jsou založeny pouze na fyzickém odstranění mikroorganizmů (např. filtrací). Norma je určena pro použití pracovníky zabývajícími se vývojem sterilizačních postupů, pro výrobce sterilizačních zařízení, výrobce zdravotnických prostředků, které mají být sterilizovány a pro organizace zodpovědné za sterilizování zdravotnických prostředků. EN ISO Sterilizace produktů pro zdravotní péči Vlhké teplo Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačních procesů pro zdravotnické prostředky Norma stanovuje požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu postupu sterilizace vlhkým teplem pro zdravotnické prostředky. EN Sterilizace zdravotnických prostředků Vývoj, validace a průběžná kontrola sterilizačních procesů Nízkoteplotní pára-formaldehyd (verze ČSN zatím není) EN 550 Sterilizace zdravotnických prostředků Validace a průběžná kontrola sterilizace ethylenoxidem Norma stanovuje požadavky na návrh, validaci, řízení a kontrolu sterilizace zdravotnických prostředků ethylenoxidem. EN Sterilizace zdravotnických prostředků Požadavky na zdravotnické prostředky označované jako STERILNÍ Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu Norma stanovuje požadavky na zdravotnický prostředek sterilizovaný v konečném obalu, který má být po sterilizaci označen jako STERILNÍ. Norma je určena pro výrobce zdravotnických prostředků, které mají být sterilizovány a pro organizace zodpovědné za sterilizování zdravotnických prostředků. EN Sterilizace zdravotnických prostředků Požadavky na zdravotnické prostředky označované jako STERILNÍ Část 2: Požadavky na zdravotnické prostředky vyrobené za aseptických podmínek Norma stanovuje požadavky na zdravotnické prostředky vyrobené za aseptických podmínek označované jako sterilní. EN ISO Sterilizace výrobků pro zdravotní péči Sterilizace zářením Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky Norma stanovuje požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu postupu sterilizace zářením pro zdravotnické prostředky. Předmětem této části jsou postupy sterilizace zářením využívající zářiče, ve kterých jsou použity: a) radionuklidy 60Co nebo 137Cs; b) svazek z elektronového generátoru; c) svazek z generátoru rentgenového záření.

3 EN ISO Sterilizace výrobků pro zdravotní péči Sterilizace zářením Část 2: Určení sterilizační dávky Norma stanovuje metody stanovení nejnižší dávky potřebné pro dosažení stanoveného požadavku na sterilitu a metody k potvrzení použití dávky 25 kgy nebo 15 kgy jako sterilizační dávky pro dosažení hladiny sterilizační jistoty, SAL, 10-6, dále metody provádění auditu dávky k prokázání pokračující účinnosti sterilizační dávky a definuje skupiny výrobku pro určení dávky a audit dávky. EN ISO Sterilizace produktů pro zdravotní péči Biologické indikátory Část 1: Všeobecné požadavky (pouze v EN verzi) EN ISO Sterilizace výrobků pro zdravotní péči Biologické indikátory Část 3: Biologické indikátory pro sterilizaci etylenoxidem Norma stanovuje požadavky na výrobu, značení, zkušební metody a požadavky na funkčnost pro výrobce biologických indikátorů, včetně naočkovaných nosičů a suspenzí, určených k použití při validaci a monitorování procesů sterilizace etylenoxidem. EN ISO Sterilizace výrobků pro zdravotní péči Biologické indikátory Část 3: Biologické indikátory pro sterilizaci vlhkým teplem Norma stanovuje specifické požadavky na zkušební organizmy, suspenze, naočkované nosiče, biologické indikátory a zkušební metody určené pro použití při hodnocení funkčnosti sterilizačních procesů, využívajících vlhké teplo jako sterilizační činidlo. EN ISO Sterilizace produktů pro zdravotní péči Biologické indikátory Část 4: Biologické indikátory pro sterilizaci suchým teplem (pouze v EN verzi) EN ISO Sterilizace produktů pro zdravotní péči Biologické indikátory Část 5: Biologické indikátory pro sterilizaci nízkoteplotní parou a formaldehydem (pouze v EN verzi) EN ISO Sterilizace produktů pro zdravotní péči Chemické indikátory Část 1: Všeobecné požadavky Norma stanuje všeobecné požadavky a zkušební metody pro chemické indikátory, které indikují pomocí fyzikální nebo chemické změny, že byl daný předmět vystaven sterilizačním procesům. Tyto indikátory se používají k monitorování dosažení jednoho nebo více proměnných parametrů, vyžadovaných pro sterilizační proces. Jejich funkce není závislá na přítomnosti nebo nepřítomnosti živých organizmů. EN ISO Sterilizace produktů pro zdravotní péči Chemické indikátory Část 3: Indikátory systémů třídy 2 pro použití při Bowie-Dickově zkoušce pro detekci průniku páry (pouze v EN verzi) EN ISO Sterilizace produktů pro zdravotní péči Chemické indikátory Část 4: Indikátory třídy 2 jako alternativa k Bowie-Dickově zkoušce pro detekci průniku páry (pouze v EN verzi) EN Nebiologické systémy pro použití ve sterilizátorech Část 5: Specifikace indikátorů a zkušebních těles pro zkoušku výkonu malých sterilizátorů typu B a typu S (pouze v EN verzi)

4 EN ISO Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky Část 1: Požadavky na materiály, systémy sterilní bariéry a systémy balení Norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro materiály, předem připravené systémy sterilní bariéry, systémy bariéry a systémy balení, které jsou určeny pro udržení sterility závěrečně sterilizovaných zdravotnických prostředků, až do okamžiku jejich použití. Norma je použitelná v průmyslu, ve zdravotnických zařízeních a všude, kde jsou zdravotnické prostředky uloženy v systémech sterilní bariéry a sterilizovány. EN Obalové materiály a systémy balení zdravotnických prostředků určených ke sterilizaci Část 2: Sterilní obaly Požadavky a zkušební metody Norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro veškeré obalové materiály a systémy balení určené pro použití jako obaly zdravotnických prostředků, které mají být sterilizovány ve svých obalech. EN Obalové materiály a systémy balení zdravotnických prostředků určených ke sterilizaci Část 3: Papír pro výrobu papírových sáčků (uvedených v EN 868-4) a pro výrobu průhledných sáčků a hadic (uvedených v EN 868-5) Požadavky a zkušební metody Norma uvádí příklady zvláštních požadavků a zkušebních metod pro papír používaný pro výrobu papírových sáčků a průhledných sáčků a hadic, užívaných jako obaly zdravotnických prostředků. Papír specifikovaný v EN je vhodný pro balení zdravotnických prostředků, které mají být sterilizovány ve svém obalu. Norma uvádí metodu pro stanovení odolnosti papíru proti vodě a metodu stanovení velikosti pórů v papíru. Jako informativní přílohu uvádí pokyny ke stanovení rozměrů a tolerancí. EN Obalové materiály a systémy balení zdravotnických prostředků určených ke sterilizaci Část 4: Papírové sáčky Požadavky a zkušební metody Norma uvádí příklady zvláštních požadavků a zkušebních metod pro papírové sáčky, vyráběné z papíru, specifikovaného v EN Papírové sáčky, specifikované v EN jsou vhodné pro balení zdravotnických prostředků, které mají být srerilizovány ve svém obalu. Norma uvádí: Metodu pro stanovení ph a koncentrace chloridů a síranů v papírových sáčcích Metodu stanovení meze pevnosti v tahu zadního švu papírových sáčků Metodu stanovení pevnosti v tahu za mokra zadního švu papírových sáčků Metodu stanovení odolnosti proti sterilizačnímu postupu. Jako informativní přílohu uvádí pokyny ke stanovení rozměrů a tolerancí. EN Obalové materiály a systémy balení zdravotnických prostředků určených ke sterilizaci Část 5: Teplem uzavíratelné a samolepicí průhledné sáčky a hadice z laminovaných folií papír plast Požadavky a zkušební metody Norma uvádí příklady zvláštních požadavků a zkušebních metod pro teplem uzavíratelné a samolepicí průhledné sáčky a hadice, vyráběné z papíru podle EN a plastových folií, podle článku 4 EN Sáčky a hadice, specifikované v EN 868-5, se používají pro balení zdravotnických prostředků, které mají být sterilizovány ve svém obalu. Norma uvádí: Metodu stanovení odolnosti proti sterilizačnímu postupu. Metodu stanovení jemných otvorů v laminovaných foliích papír plast. Metodu stanovení znaků odloupnutí na laminované folii papír plast. Metodu stanovení pevnosti teplem spojeného švu průhledných sáčků a hadic. Metodu stanovení směru vláken. Jako informativní přílohu uvádí pokyny ke stanovení rozměrů a tolerancí.

5 EN Obalové materiály a systémy balení zdravotnických prostředků určených ke sterilizaci Část 6: Papír pro výrobu obalů pro zdravotnické účely určených ke sterilizaci ethylenoxidem nebo zářením Požadavky a zkušební metody Norma uvádí příklady zvláštních požadavků a zkušebních metod pro papír používaný pro výrobu obalů pro balení zdravotnických prostředků, které mají být v těchto obalech stzerilizovány ethylenoxidem nebo zářením. Papír specifikovaný v této části normy lze použít k výrobě sáčků, obalů a krycích materiálů pro obaly. Jsou uvedeny požadavky na materiály a jsou uvedeny metody stanovení odolnosti proti vodě a stanovení velikosti pórů. EN Obalové materiály a systémy balení zdravotnických prostředků určených ke sterilizaci Část 7: Papír s nánosem lepidla pro výrobu teplem uzavíratelných obalů pro zdravotnické účely určených ke sterilizaci ethylenoxidem nebo zářením Požadavky a zkušební metody Norma uvádí příklady zvláštních požadavků a zkušebních metod pro teplem svařitelný papír s nánosem lepidla používaný pro výrobu obalů pro balení zdravotnických prostředků, které mají být v těchto obalech sterilizovány ethylenoxidem nebo zářením. Jsou uvedeny požadavky na materiály a jsou uvedeny metody stanovení odolnosti proti vodě a stanovení velikosti pórů, dále stanovení rovnoměrnosti vrstev lepidla na papíru, stanovení hmotnosti jednotky plochy papíru a vrstvy lepidla a stanovení pevnosti zátavu vrstvy lepidla. EN Obalové materiály a systémy balení zdravotnických prostředků určených ke sterilizaci Část 8: Opakovaně použivatelné kontejnery pro sterilizaci parními sterilizátory podle EN 285 Požadavky a zkušební metody Norma stanoví požadavky a zkušební metody pro veškeré obalové materiály a systémy balení, určené pro použití jako obaly zdravotnických prostředků, které mají být sterilizovány ve svých obalech. Část 8 uvádí příklady zvláštních požadavků a zkušebních metod pro opakovaně použitelné kontejnery pro parní sterilizaci. Kontejnery specifikované v této části normy jsou určeny k použití pro systémy balení použité v průběhu sterilizace zdravotnických prostředků v parních sterilizátorech podle EN 285 a pro následnou dopravu a skladování těchto prostředků. Zvláštní požadavky uvedené v EN mohou být využity k prokázání shody s jedním nebo více požadavky uvedenými v EN EN Obalové materiály a systémy balení zdravotnických prostředků určených ke sterilizaci Část 9: Nepovlakované netkané polyolefinové materiály pro výrobu teplem uzavíratelných průhledných sáčků, hadic a víček Požadavky a zkušební metody Norma uvádí příklady zvláštních požadavků a zkušebních metod pro nepovlakované netkané polyolefinové materiály, vhodné pro použití jako obaly zdravotnických prostředků, které mají být v těchto obalech sterilizovány. Jsou uvedeny požadavky na materiály a jsou uvedeny normy ve kterých jsou popsány jednotlivé zkušební metody.

6 EN Obalové materiály a systémy balení zdravotnických prostředků určených ke sterilizaci Část 10: Netkané polyolefinové materiály povlakované lepicí vrstvou pro výrobu teplem uzavíratelných průhledných sáčků, hadic a víček Požadavky a zkušební metody Norma uvádí příklady zvláštních požadavků a zkušebních metod pro teplem uzaviratelné průhledné sáčky, hadice a víčka, povlakované (laminované) lepicí vrstvou. Uvedené sáčky, hadice a víčka se používají pro balení zdravotnických prostředků, které mají být srerilizovány ve svém obalu. Norma uvádí požadavky na materiály, jejich kondicionování a uvádí požadavky na provedení a předepsané zkušební metody. V příloze A je uvedena metoda stanovení plošné hmotnosti nepovlakovaných netkaných polyolefinových materiálů a plošné hmotnosti vrstvy lepidla. V příloze B je uvedena metoda stanovení pevnosti svařeného spoje a vizuální kontrola vrstvy lepidla. Jako informativní přílohu C uvádí norma pokyny ke stanovení rozměrů, hmotnosti a tolerancí. EN Sterilizace zdravotnických prostředků Odhad populace mikroorganismů na předmětu Část 1: Požadavky Norma stanovuje všeobecná kritéria k použití odhadu populace životaschopných mikroorganismů na zdravotnickém prostředku nebo jeho části, surovině nebo obalu. Tento odhad zahrnuje nejen výčet nýbrž i popis populace. EN Sterilizace zdravotnických prostředků Odhad populace mikroorganismů na předmětu Část 2: Návod Norma obsahuje návod k uplatňování požadavků specifikovaných v EN Je zaměřena tak, aby umožnila lepší porozumění EN a současně, aby napomohla uplatňování jejích požadavků. Tento návod není určen jako plně vyčerpávající, ale je zaměřen na nejvýznamnější aspekty, jimž je třeba věnovat pozornost. Tato část normy není určena jako ověřovací seznam pro prokázání shody s EN Norma v podstatě neobsahuje ustanovení na ochranu zdraví při práci s infekčním materiálem. EN Sterilizace zdravotnických prostředků Odhad populace mikroorganismů na předmětu Část 3: Pokyny pro postupy validace mikrobiologických technik Norma uvádí pokyny, v nichž jsou popsány postupy, které mohou být použity k validaci odhadu bioburden. Tyto pokyny nejsou určeny jako plně vyčerpávající, ale jsou zaměřeny na nejvýznamnější aspekty, jimž je třeba věnovat pozornost. Tento dokument je informativní a neobsahuje požadavky. Norma v podstatě neobsahuje ustanovení na ochranu zdraví při práci s infekčním materiálem.

7 SOUVISEJÍCÍ NORMY: EN ISO Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely Část 1: Všeobecné požadavky Tato část normy definuje postupy pro řízení a provádění klinických zkoušek zdravotnických prostředků. Specifikuje všeobecné požadavky určené pro ochranu lidských subjektů, zajištění vědeckého řízení klinických zkoušek a poskytuje pomoc zadavatelům, asistentům zadavatele, hodnotitelům, etickým komisím, zplnomocněným osobám a zákonným orgánům, zabývajícím se posuzováním shody zdravotnických prostředků. Platí pro všechny klinické zkoušky zdravotnických prostředků, jejichž klinické vlastnosti a bezpečnost jsou na lidských subjektech hodnoceny. Norma je určena pro celosvětovou aplikaci klinických zkoušek zdravotnických prostředků za účelem splnění technických hledisek, vycházejících z různých národních, regionálních a mezinárodních regulačních požadavků, které lze v národních předmluvách uvádět formou národních nebo regionálních legislativních textů. Tato část normy neplatí pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Norma je terminologicky i věcně harmonizována s úplným zněním zákona č. 123/2000 Sb. (zákon č. 346/2003 Sb.). EN ISO Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely Část 2: Plány klinických zkoušek Tato část normy specifikuje požadavky na přípravu plánu klinických zkoušek (CIP) pro klinické zkoušky zdravotnických prostředků. Sestavení plánu klinických zkoušek v souladu s požadavky této normy a jeho dodržování napomůže optimalizaci vědecké validity a opakovatelnosti výsledků klinických zkoušek. Tato norma je určena výrobcům, zadavatelům, asistentům zadavatele a zkoušejícím k umožnění navrhování a provádění klinických zkoušek. Je rovněž určena zákonným orgánům a etickým komisím k uskutečňování jejich činností při analýze plánů klinických zkoušek, jež jsou sestaveny na základě příslušných zkušeností, porozumění, s určitým názorem, kvalifikací a vzděláním. Tato část normy neplatí pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Norma je terminologicky i věcně harmonizována s úplným zněním zákona č. 123/2000 Sb. (zákon č. 346/2003 Sb.).

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 30.8.2012 Úřední věstník Evropské unie C 262/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/385/EHS ze dne

Více

STANDARDY A NORMY U OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO STERILIZACI. Piia Helminen, Wipak Tomáš Klíčník, STERIPAK

STANDARDY A NORMY U OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO STERILIZACI. Piia Helminen, Wipak Tomáš Klíčník, STERIPAK STANDARDY A NORMY U OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO STERILIZACI Piia Helminen, Wipak Tomáš Klíčník, STERIPAK Sterilizační obal v praxi Podélně rozpůlený materiál v roli (šířka 250 mm) Svépomocí zhotovené užší

Více

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (Text s významem pro EHP) (2015/C 014/04)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (Text s významem pro EHP) (2015/C 014/04) C 14/36 CS Úřední věstník Evropské unie 16.1.2015 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních

Více

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (Text s významem pro EHP) (2017/C 389/02)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (Text s významem pro EHP) (2017/C 389/02) C 389/22 CS Úřední věstník Evropské unie 17.11.2017 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických

Více

(Text s významem pro EHP) (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) (2009/C 293/02) První zveřejnění v Úředním věstníku

(Text s významem pro EHP) (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) (2009/C 293/02) První zveřejnění v Úředním věstníku C 293/34 Úřední věstník Evropské unie 2.12.2009 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních

Více

Sterilizace ve vojenských zdravotnických zařízeních legislativa versus realita

Sterilizace ve vojenských zdravotnických zařízeních legislativa versus realita Sterilizace ve vojenských zdravotnických zařízeních legislativa versus realita mjr. MUDr. Martina Pokorná, Ph.D. Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha mjr. MUDr. Petr DÍTĚ Ústřední vojenský zdravotní

Více

(Text s významem pro EHP) (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) (2013/C 22/03) První zveřejněnív Úředním věstníku

(Text s významem pro EHP) (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) (2013/C 22/03) První zveřejněnív Úředním věstníku C 22/30 Úřední věstník Evropské unie 24.1.2013 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Více

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro C 173/136 CS Úřední věstník Evropské unie 13.5.2016 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (Zveřejnění názvů

Více

FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ STRANA 1 Z 5 FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ STRANA 2 Z 5 Název výrobce: Adresa výrobce: Název zástupce: ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 USA MediTech Strategic Consultants

Více

sterilizace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

sterilizace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje sterilizace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2009 Tondrová Irena Bc. Sterilizace Proces zabezpečující usmrcení všech životaschopných

Více

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro C 389/62 CS Úřední věstník Evropské unie 17.11.2017 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (Zveřejnění názvů

Více

Dezinfekce. Sterilizace. Sbírka zákonů č. 306/2012

Dezinfekce. Sterilizace. Sbírka zákonů č. 306/2012 Dezinfekce Sterilizace Sbírka zákonů č. 306/2012 Antisepse, asepse Antisepse postup sloužící k co největšímu omezení choroboplodných zárodků přežívají spóry bakterií dosahuje se jí dezinfekcí Asepse postup

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Doporučení. Německá společnost pro nemocniční hygienu (DGKH) stav: červenec 2009

Doporučení. Německá společnost pro nemocniční hygienu (DGKH) stav: červenec 2009 Doporučení Německé společnosti pro nemocniční hygienu (DGKH) pro validaci a průběžnou kontrolu sterilizačních postupů s použitím nízkoteplotní směsi páry a formaldehydu pro zdravotnické prostředky stav:

Více

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ POŽADAVKY A VÝKONOVÉ PARAMETRY POLNÍCH PARNÍCH VYSOKOTLAKÝCH STERILIZÁTORŮ

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ POŽADAVKY A VÝKONOVÉ PARAMETRY POLNÍCH PARNÍCH VYSOKOTLAKÝCH STERILIZÁTORŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ POŽADAVKY A VÝKONOVÉ PARAMETRY POLNÍCH PARNÍCH VYSOKOTLAKÝCH STERILIZÁTORŮ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ POŽADAVKY A VÝKONOVÉ PARAMETRY

Více

Ing. Petr Mičík STERIPAK s.r.o.

Ing. Petr Mičík STERIPAK s.r.o. Ing. Petr Mičík STERIPAK s.r.o. Na začátek něco málo z historie firmy Albert Browne Firma Albert Browne vznikla v roce 1870 V roce 1931 vyrobili první indikátor sterilizace, Browne Tube, první indikátor

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 633/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 633/2017 ze dne: Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021-1:2016: 1 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba ostatních chemických výrobků j. n. - Výroba chemických materiálů pro fotografické účely

Více

OSVĚDČENI O AKREDITACI

OSVĚDČENI O AKREDITACI národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s, Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona C 22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších

Více

VYBRANÉ KAPITOLY STERILIZACE. Testy a indikátory v běžné praxi, zaměření na diskutovaná témata, nové pojmy normy ČSN EN ISO 11140-1

VYBRANÉ KAPITOLY STERILIZACE. Testy a indikátory v běžné praxi, zaměření na diskutovaná témata, nové pojmy normy ČSN EN ISO 11140-1 VYBRANÉ KAPITOLY STERILIZACE Testy a indikátory v běžné praxi, zaměření na diskutovaná témata, nové pojmy normy ČSN EN ISO 11140-1 Obsah přednášky - Kapitola předsterilizační přípravy mechanická očista

Více

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích C 173/100 CS Úřední věstník Evropské unie 13.5.2016 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Validace. Základní informace k validacím dle vyhlášky 306/2012 Sb

Validace. Základní informace k validacím dle vyhlášky 306/2012 Sb Validace Základní informace k validacím dle vyhlášky 306/2012 Sb Definice validace SPECIALISTA V OBORU STERILIZACE Validace je definovaný postup pro získání, zaznamenání a výklad výsledků požadovaných

Více

www.gmproject.cz 04/2012

www.gmproject.cz 04/2012 www.gmproject.cz 04/2012 Obecné požadavky na sterilizaci, mikrobiologické metody, biologické a chemické indikátory Říjen 2015 Úvod - Legislativa pro sterilizaci EudraLex - Volume 4 Good manufacturing practice

Více

Zopakování základních informací o výběru vhodného materiálu. Zásady manipulace a balení do přířezů

Zopakování základních informací o výběru vhodného materiálu. Zásady manipulace a balení do přířezů Tomáš Klíčník, STERIPAK s.r.o. Zopakování základních informací o výběru vhodného materiálu Zásady manipulace a balení do přířezů Nejedná se o komerční prezentaci, ale o připomenutí obecně platných a občas

Více

Obaly pro zdravotnictví

Obaly pro zdravotnictví Obaly pro zdravotnictví Obaly pro zdravotnictví Obalové materiály nejvyšší kvality, vhodné i pro ty nejnáročnější sterilizační procesy. Určeno pro použití v nemocnicích, klinikách, sterilizačních centrech,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.080.10 2006 Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory ČSN EN 285 84 7108 Listopad Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers Stérilisation - Stérilisateurs

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

CENTRÁLNÍ STERILIZACE. FNB Brno

CENTRÁLNÍ STERILIZACE. FNB Brno CENTRÁLNÍ STERILIZACE FNB Brno Toto specializované oddělení zajišťuje sterilizaci a kompletní přípravu opakovaně sterilizovatelných zdravotnických prostředků pro COS a všechna klinická pracoviště a oddělení

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

V tomto čísle: Představujeme CS Nemocnice Třinec ČSN EN 868-5 Obalové materiály a systémy balení. zdravotnických prostředků určených ke sterilizaci

V tomto čísle: Představujeme CS Nemocnice Třinec ČSN EN 868-5 Obalové materiály a systémy balení. zdravotnických prostředků určených ke sterilizaci V tomto čísle: Představujeme CS Nemocnice Třinec ČSN EN 868-5 Obalové materiály a systémy balení zdravotnických prostředků určených ke sterilizaci V tomto čísle najdete: Představujeme CS Nemocnice Třinec

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 Novinky a změny v mikrobiologických textech, moderní mikrobiologické metody a trochu matematiky Ing. Ivana Kohoutová 3 Nové a revidované texty v ČL 2017 Doplněk 2018 5.1.1 Metody přípravy sterilních

Více

PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky

PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky PODNIKOVÁ NORMA srpen 2005 Textilní zkušební ústav, Brno PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky PNJ 600-80-2005 Předmluva Tato norma je vydávána pro potřeby výroby a nákupu textilií pro zdravotnictví.

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 1/2014

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 1/2014 Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 1/2014 METODICKÝ NÁVOD K PROVÁDĚNÍ KONTROLY ÚČINNOSTI STERILIZAČNÍCH PŘÍSTROJŮ MUDr.Věra Melicherčíková, CSc., SZÚ, Praha RNDr. Jaroslava Zelenková,

Více

Mýty a fakta o dutinových testech sterilizace, realita a návrhy řešení. Pavel Filouš & kol

Mýty a fakta o dutinových testech sterilizace, realita a návrhy řešení. Pavel Filouš & kol Mýty a fakta o dutinových testech sterilizace, realita a návrhy řešení Pavel Filouš & kol. 20.10.2015 Obsah Bowie Dick test Požadavky EN 285 na zkoušky Porézní versus dutinový BD test Porovnání čitelnosti

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání izolačních pásů EKOflex a výrobků z těchto pásů. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku Pás EKOflex je izolační pás z lehčeného extrudovaného

Více

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání izolačních pásů EKOflex a výrobků z těchto pásů. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku Pás EKOflex je izolační pás z lehčeného extrudovaného

Více

JAK MOHOU VÝROBCI IVD POMÁHAT LABORATOŘÍM PŘI AKREDITACI

JAK MOHOU VÝROBCI IVD POMÁHAT LABORATOŘÍM PŘI AKREDITACI Referenční laboratoř MZ ČR pro klinickou biochemii při Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK JAK MOHOU VÝROBCI IVD POMÁHAT LABORATOŘÍM PŘI AKREDITACI IVD MD A INFORMACE POSKYTOVANÉ

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku LITHOPLAST INSTAL. LITHOPLAST INSTAL je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 736/2016 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 736/2016 ze dne: oboru 1) Název oboru 1) Omezeno na (kódy CZ-NACE) 2) 1 1 Zemědělství myslivost, lesnictví, rybolov a lov ryb 01, 02, 03 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 Výroba potravinářských výrobků

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, Zlín Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021-1:2016: 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 EN 9001:2016 EN 9001:2009 EN 9001:2016 EN 9001:2009 Strana 1 z celkového

Více

Kontejnerový sterilizační systém Wagner. 22.3. 23.3. 2013 HOTEL TATRA - Poprad

Kontejnerový sterilizační systém Wagner. 22.3. 23.3. 2013 HOTEL TATRA - Poprad Kontejnerový sterilizační systém Wagner 22.3. 23.3. 2013 HOTEL TATRA - Poprad Kdo je společnost Hypokramed s.r.o.? Společnost podnikající ve zdravotnictví, na trhu v ČR již 20 let... Řešíme celé zdravotnické

Více

STERILIZAČNÍ KONTEJNERY. ...kvalita provìøená medicínou

STERILIZAČNÍ KONTEJNERY. ...kvalita provìøená medicínou STERILIZAČNÍ KONTEJNERY...kvalita provìøená medicínou Sterilizační kontejnery Společnost Hypokramed s.r.o. nabízí ucelený systém pevných obalů pro sterilizaci Steriset německé firmy WAGNER, který byl oceněn

Více

1. Změny kategorizace ZP 2. 10 let zkušeností AZL

1. Změny kategorizace ZP 2. 10 let zkušeností AZL . Změny kategorizace ZP 2. let zkušeností AZL přednášející: Ing. Lenka Žďárská spoluautoři Ing. Zdeněk Švéda, Ing. Zdeněk Horáček Novela MDD Podklady: platné znění MDD/AIMD 93/42/EEC (se zapracovanou novelou

Více

Kvalifikační a validační postupy v CS s využitím setu teplotních dataloggerů. MUDr. Ivan Kareš, Zlín

Kvalifikační a validační postupy v CS s využitím setu teplotních dataloggerů. MUDr. Ivan Kareš, Zlín Kvalifikační a validační postupy v CS s využitím setu teplotních dataloggerů MUDr. Ivan Kareš, Zlín Lucemburská deklarace k bezpečí pacienta Přijata na summitu členských států EU v dubnu 2005 popisuje,

Více

VYR-33 Sterilizace ethylenoxidem, radiační sterilizace a odhad populace mikroorganismů

VYR-33 Sterilizace ethylenoxidem, radiační sterilizace a odhad populace mikroorganismů VYR-33 Sterilizace ethylenoxidem, radiační sterilizace a odhad populace mikroorganismů Tento pokyn doplňuje pokyn VYR-12 s platností od 1.1.2005. Cílem tohoto pokynu je seznámit výrobce léčiv s interpretací

Více

O b a l y p r o s t e r i l i z a c i

O b a l y p r o s t e r i l i z a c i Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: O b a l y

Více

S účinností od se nahrazuje ČSN EN A2 ( ) ze září 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

S účinností od se nahrazuje ČSN EN A2 ( ) ze září 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.080.10 Červenec 2015 Malé parní sterilizátory ČSN EN 13060 84 7112 Small steam sterilizers Petits stérilisateurs a la vapeur d,eau Dampf-Klein-Sterilisatoren Tato norma je

Více

Povinnosti zdravotnických zařízení v roce 2012 vzhledem k platné legislativě

Povinnosti zdravotnických zařízení v roce 2012 vzhledem k platné legislativě Povinnosti zdravotnických zařízení v roce 2012 vzhledem k platné legislativě Jaroslava Zelenková HS hl. m. Praha SNEH ČLS JEP, 4.12.2012, FN Brno Bohunice Základní povinnosti Standardní postupy s jednoznačným

Více

Podniková norma Segment skruže. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

Podniková norma Segment skruže. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě IMG Bohemia, s.r.o. Vypracoval: Ing. Vlastimil Hruška Verze: 2/15 Průmyslová 798 Podpis: Vydáno: 12. 3. 2015 391 02 Planá nad Lužnicí Schválil: Ing. František Kůrka Účinnost: 12. 3. 2015 Divize vstřikování

Více

Technické přejímací podmínky BELT-3/06 PNG

Technické přejímací podmínky BELT-3/06 PNG Řízený dokument Strana 1 (celkem 5) CERTIFICATE NO.: ZC-09-046/C01 BY EN ISO 9001:2001 A ZC-09-046/C02 BY EN ISO 14001:2005 Technické přejímací podmínky BELT-3/06 1. Všeobecně... 1 2. Technické požadavky...

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.080.01 Leden 2012 Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči Část 5: Sterilizace na místě ČSN EN ISO 13408-5 85 5264 idt ISO 13408-5:2006 Aseptic processing of health

Více

ULTRA bariéra budoucnosti pro uchování sterility

ULTRA bariéra budoucnosti pro uchování sterility ULTRA bariéra budoucnosti pro uchování sterility Úskalí při balení Sterilizační přířezy - krepový papír, netkaná textilie OBÁLKOVÁ METODA Cílem by mělo být zajistit opakovaný předem definovaný postup balení,

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina):

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina): 01.05 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Beton pevnostních tříd C 12/15 (B15) a vyšší. Vlákno

Více

Opakovaně použitelné textilie do čistých prostor dle normy ČSN EN společnosti CLINITEX s.r.o.

Opakovaně použitelné textilie do čistých prostor dle normy ČSN EN společnosti CLINITEX s.r.o. Opakovaně použitelné textilie do čistých prostor dle normy ČSN EN 13975 společnosti CLINITEX s.r.o. www.clinitex.cz Čisté prostory operační sály Antiseptická sterilní oblast s přísnými hygienickými požadavky

Více

Představuje. Sterilizace. bez obav. tel.:

Představuje. Sterilizace. bez obav. tel.: Představuje Sterilizace bez obav tel.: +420 266 007 111 info@dentamed.cz www.dentamed.cz Sterilizační minimum Víte, že horkovzdušný sterilizátor nemusí vždy zaručit 100% sterilitu nástrojů? Správný postup:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PRACOVIŠTĚ. PROVOZNÍ DOBA (dle nového Zákoníku práce) PO, ÚT, ST, ČT, PÁ ...

PROVOZNÍ ŘÁD PRACOVIŠTĚ. PROVOZNÍ DOBA (dle nového Zákoníku práce) PO, ÚT, ST, ČT, PÁ ... PROVOZNÍ ŘÁD Zpracovaný dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých

Více

Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, Beroun

Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, Beroun Technická norma Září 2017 Cementopísková směs MC Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Technická norma ČB MC 01-2010 Platnost : od 09/2017 Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, 266 01 Beroun Tato technická

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Co si obléct na operační sál?

Co si obléct na operační sál? Co si obléct na operační sál? Norma ČSN EN 13795 z pohledu mikrobiologa Hana Polášková, Markéta Hrubanová mikrobiologie ---------------------------- Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6, 658 41 Brno

Více

Kontejnerový systém Wagner - váš pomocník Hotel Sorea Regia BRATISLAVA

Kontejnerový systém Wagner - váš pomocník Hotel Sorea Regia BRATISLAVA Kontejnerový systém Wagner - váš pomocník 19.5. - 20.5. Hotel Sorea Regia BRATISLAVA Kdo je společnost Hypokramed s.r.o.? Na trhu v ČR již 20 let... Řešíme celé zdravotnické technologie včetně vestaveb

Více

Téma projektu. ,, Klienti nás nevidí, nevnímají a přitom jsme jeden z důležitých článků v celém řetězci poskytující bezpečnou péči.

Téma projektu. ,, Klienti nás nevidí, nevnímají a přitom jsme jeden z důležitých článků v celém řetězci poskytující bezpečnou péči. Téma projektu Datum zpracování projektu: 2015 Téma projektu,, Klienti nás nevidí, nevnímají a přitom jsme jeden z důležitých článků v celém řetězci poskytující bezpečnou péči. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.080.10 Prosinec 2009 Sterilizace Parní sterilizátory Velké sterilizátory ČSN EN 285+A2 84 7108 Sterilization Steam sterilizers Large sterilizers Stérilisation Stérilisateurs

Více

2. Bariérové ošetřovatelské režimy. IPK MIKHY

2. Bariérové ošetřovatelské režimy. IPK MIKHY 2. Bariérové ošetřovatelské režimy IPK MIKHY011 mkolar@med.muni.cz 4.12.2014 PROCES ŠÍŘENÍ NÁKAZY Protiepidemická opatření ZDROJ NÁKAZY PŘENOS VNÍMAVÝ JEDINEC MYTÍ, (DEZINFEKCE) RUKOU, Praní prádla, větrání,

Více

Dezinfekce a sterilizace

Dezinfekce a sterilizace Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 6 / 2013 Počet stran: 10 Počet příloh: 0 Verze: 2 Platnost od: 11. 1. 2013 Standardní pracovní postup

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

Podniková norma. Tato podniková norma platí pro plastové skruže DN 1000 a DN 1200 (dále jen skruže).

Podniková norma. Tato podniková norma platí pro plastové skruže DN 1000 a DN 1200 (dále jen skruže). IMG BOHEMIA s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Zdeněk Funda, DiS Ing. František Kůrka Verze: 01/10 Vydáno dne: 01.07.2010 Účinnost

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 DOKUMENTACE KLINICKÉ ZKOUŠKY Státní ústav pro kontrolu léčiv Mgr. Martina Rejnková odborný hodnotitel, odd. klinického hodnocení zdravotnických prostředků 3 Obsah: legislativa součásti dokumentace KZZP

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 248/2016 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 248/2016 ze dne: Pracoviště zkušební laboratoře: 3. Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci (NRL/DS) 4. Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci (NRL/DD) 13. Národní referenční laboratoř

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 Zdravotnické prostředky - platná legislativa a požadavky SÚKL při jeho kontrolní činnosti se zaměřením na výrobce Ing. Jakub Krátký Inspektor oddělení kontroly Sekce zdravotnických prostředků Státní

Více

Textil ve zdravotnických zařízeních

Textil ve zdravotnických zařízeních Textil ve zdravotnických zařízeních Stav evropské normalizace CSK Poprad 24. 5. 2013 Textilní zkušební ústav, s. p. Brno Představení TZÚ Centrum technické normalizace Akreditace zkušební laboratoře č.1

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Více

Skladování, balení a expedice mlýnských výrobků (kód: H)

Skladování, balení a expedice mlýnských výrobků (kód: H) Skladování, balení a expedice mlýnských výrobků (kód: 29-040- H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Mlynář Kvalifikační

Více

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 1.1 Úvod 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Výrobek byl certifikovaný podle ustanovení 10 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.080.01 Leden 2008 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro

Více

Příprava operačního prádla k opakovanému použití ve FN Brno. Dagmar Ježková FN Brno

Příprava operačního prádla k opakovanému použití ve FN Brno. Dagmar Ježková FN Brno Příprava operačního prádla k opakovanému použití ve FN Brno Dagmar Ježková FN Brno Legislativa ČSN EN 13 795 Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor používané jako zdravotnické prostředky

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312 /2005Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312 /2005Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) Technický návod se vztahuje na výrobky, které nejsou předmětem uvedených harmonizovaných norem: Od 1.

Více

číslo technického návodu

číslo technického návodu 05.06.b.c Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 5a odst. 2 nebo 10) TN se nevztahuje na výrobky s ověřováním stálosti vlastností podle nařízení

Více

Hodnoticí standard. Sýrař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29)

Hodnoticí standard. Sýrař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Sýrař (kód: 29-037-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby mléčných produktů Kvalifikační úroveň

Více

Formomat Inteligentní a hospodárný

Formomat Inteligentní a hospodárný Formomat Inteligentní a hospodárný Nízkoteplotní sterilizace formaldehydem při 55 C a 60 C, volitelně při 75 C. Reprodukovatelnost a validovatelnost sterilizačních cyklů. Dokonalá sterilizace pro termostabilní

Více

NOVA. Plně automatické vysokorychlostní sterilizátory s fází počátečního a následného vysokého vakua. Nové a lepší!

NOVA. Plně automatické vysokorychlostní sterilizátory s fází počátečního a následného vysokého vakua. Nové a lepší! NOVA Plně automatické vysokorychlostní sterilizátory s fází počátečního a následného vysokého vakua Nové a lepší! Sterilizátor třídy B Vynikající výkon Bez nutnosti připojení externích médií s výjimkou

Více

Představení pracoviště Centrální sterilizace. M. Šilhanová OCSS FN HK

Představení pracoviště Centrální sterilizace. M. Šilhanová OCSS FN HK Představení pracoviště Centrální sterilizace M. Šilhanová OCSS FN HK OCSS je samostatné oddělení v rámci FN HK Ve vedení jsou vedoucí lékař a vrchní sestra CS je rozdělena na 3 samostatná pracoviště: -

Více

Pokyny k programu Loaner (Zapůjčený produkt)

Pokyny k programu Loaner (Zapůjčený produkt) Pokyny k programu Loaner (Zapůjčený produkt) Tento dokument je platný pouze v den vytištění. Pokud si nejste jisti datem tisku, zopakujte prosím tisk, abyste zajistili použití poslední revize tohoto dokumentu

Více

2. 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 BS OHSAS 18001:2007 ČSN OHSAS 18001:2008

2. 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 BS OHSAS 18001:2007 ČSN OHSAS 18001:2008 Kód oboru 1) Název oboru 1) Omezeno na (kódy CZ-NACE) 2) 1. 1 Zemědělství myslivost, lesnictví, rybolov a lov ryb 01, 02, 03 2. 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3. 3 Výroba potravinářských

Více

Hodnoticí standard. Operátor přípravy zákysů (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Operátor přípravy zákysů (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Operátor přípravy zákysů (kód: 29-052-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Operátor přípravy zákysů Kvalifikační

Více

Fólie z PVC-P druh 842

Fólie z PVC-P druh 842 PODNIKOVÁ NORMA PND 5-052-96 ML 2 Fólie z PVC-P druh 842 Účinnost od: 05.04.2014 Vydání č.: 8 1 Všeobecně Tato podniková norma platí pro dodávání fólie z PVC-P (měkčeného polyvinylchloridu) druh 842. Fólie

Více

PODNIKOVÁ NORMA Fólie POLYPO

PODNIKOVÁ NORMA Fólie POLYPO Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání folií POLYPO. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku jsou izolační fólie složená z PETM folie, LDPE nánosu specifické tloušťky a volitelně mřížky

Více

SINTEX, a. s. Zkušební laboratoř textilních materiálů Moravská 1078, Česká Třebová ČSN EN ISO 1973 ZP-LM/3 (ČSN :1986) ČSN EN ISO 5079

SINTEX, a. s. Zkušební laboratoř textilních materiálů Moravská 1078, Česká Třebová ČSN EN ISO 1973 ZP-LM/3 (ČSN :1986) ČSN EN ISO 5079 Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1 Zjišťování hmotné nestejnoměrnosti pramenů,

Více

Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy

Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy Ing. Lenka Fremrová Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1 Normy

Více

PRACOVNÍ STEJNOKROJ II NOMEX / VISKÓZA FR

PRACOVNÍ STEJNOKROJ II NOMEX / VISKÓZA FR 8/2016 Ochranný oděv pro hasiče PRACOVNÍ STEJNOKROJ II NOMEX / VISKÓZA FR Typové číslo: 130-1772 OOP III. Kategorie 1 Vyobrazení produktu: Popis použitých materiálů a jejich technických parametrů: 1772

Více

Vydané normy 3. čtvrtletí 2018

Vydané normy 3. čtvrtletí 2018 Vydané normy 3. čtvrtletí 2018 VYDANÉ ČSN ve vztahu ke spotřebitelským zájmům Bezpečnost výrobků pro děti 39. ČSN EN 1176-1 ed. 2 (94 0515) kat.č. 505284 Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Obecné

Více

77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA

77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA 77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA 7700 Názvosloví obalové techniky, předpisy a směrnice pro balení ČSN 77 0000 (77 0000), kat. č. 73938 Obaly - Základní termíny Vydána: 2005-09 ČSN 77 0001 (77 0001), kat. č.

Více

Centrální sterilizace a zavádění systému řízení kvality

Centrální sterilizace a zavádění systému řízení kvality Centrální sterilizace a zavádění systému řízení kvality V. Kongres perioperačních sester Plzeň 10. 6. 2016 Drahomíra LOUŽECKÁ Centrální sterilizace Zřizování CS ve světě od 40. let 20.století V ČR od 70.

Více

VÝVOJ STERILIZAČNÍCH KONTEJNERŮ AESCULAP

VÝVOJ STERILIZAČNÍCH KONTEJNERŮ AESCULAP VÝVOJ STERILIZAČNÍCH KONTEJNERŮ AESCULAP DEFINICE STERILIZAČNÍHO KONTEJNERU Sterilizační kontejner je uzavřená nádoba, sloužící k parní sterilizaci materiálu, umožňující aseptický způsob balení, opařená

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.080.01 Únor 2015 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči Sterilizace ethylenoxidem Požadavky na vývoj, validaci a průběžné řízení sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky

Více