- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě."

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1. ročník = 66 hodin/ročník (2 hodiny/týden) 2. ročník = 66 hodin/ročník (2 hodiny/týden) Celkem 132 hodin Datum platnosti ŠVP od: POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obecný cíl předmětu - vyučovací předmět fyzika je všeobecně vzdělávacím předmětem, který také plní funkci polytechnickou a průpravnou; - poskytuje žákům ucelený soubor vědomostí a dovedností, které jsou potřebné pro vyučování odborných předmětů; - učivo navazuje na poznatky fyzikálních znalostí, které žáci získali na ZŠ; - znalosti rozšiřuje pro potřeby oboru. Vyučovací předmět Základy přírodních věd, část Chemie zahrnuje komplexně požadavky přírodovědné složky všeobecného vzdělávání. Učivo tohoto předmětu poskytuje žákům základní teoretické vědomosti z obecné chemie, z chemie anorganických a organických látek a sloučenin. Cílem předmětu je poskytnout žákům základní soubor poznatků o chemických látkách, jevech, zákonitostech a vztazích mezi nimi, formovat logické myšlení a rozvíjet vědomosti a dovednosti vedoucí k pochopení a objasnění průběhu základních chemických jevů, jež budou využitelné jak v odborné praxi (stavebnictví), tak i v občanském životě. Vyučovací jazyk chemie tvoří základ pro případné další odborné vzdělávání. Předmět vzdělává žáka ve vztahu k životnímu prostředí, životním hodnotám a zdraví. Učí žáka zpracovávat a třídit základní informace a aplikovat je jak v praxi, tak v osobním životě. Vede jej k potřebě dalšího sebevzdělávání. Výuka ve vyučovacím předmětu chemie směřuje k tomu, aby žák: - pochopil a osvojil si základní pojmy, zákonitosti, terminologii a chemické názvosloví, - uměl pracovat se základními chemickými rovnicemi, veličinami a jednotkami, - získal přehled o systému chemických prvků a sloučenin, - osvojil si základní poznatky o charakteristice chemického děje a naučil se logicky vyvozovat závěry plynoucí ze základních chemických reakcí, - znal vlastnosti a využití běžných chemických látek v odborné praxi i v občanském životě a jejich vliv na zdraví člověka a životní prostředí, - dovedl pracovat s různými informačními zdroji,

2 - uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. Vyučovací předmět Základy přírodních věd, část Ekologie usiluje o pochopení zákonitostí živé přírody, ke které patří i člověk, a směřuje k pochopení a respektování přírody jako celku. Usiluje nejen o osvojení vědomostí a případně dovedností, ale i k formování vztahu k přírodě. Zabývá se zkoumáním živých organismů, jejich vlastností a vzájemných vztahů. Předmět společně především s chemií vytváří předpoklady pro úspěšné zvládnutí základů ekologie především ve vztahu ochrany přírody. Společně s předmětem tělesná výchova působí na osvojení zásad správného životního stylu. 2. Charakteristika učiva - učivo předmětu je rozděleno do šesti tematických celků: - mechanika, - molekulová fyzika a termika, - elektřina a magnetismus, - kmitání, vlnění a optika, - fyzika atomu a jaderná fyzika, - vesmír. - základem výuky je vysvětlit podstatu jevů na běžných příkladech z každodenního života a z praxe; - při řešení příkladů pracovat soustavně s matematickými a fyzikálními tabulkami - důsledně dbát na zápis úloh převádění jednotek na hlavní jednotky soustavy SI, po zápisu vztahu provést jeho úpravu; - při číselném výpočtu používat kalkulátor a všechny jeho funkce, na závěr provést logickou kontrolu výsledku a zapsat odpověď; - doplněním vyučovacích hodin by měly být alespoň čtyři laboratorní práce v rozsahu jedné vyuč. hodiny; - příprava na lab. práci a zpracování protokolu by měly vést k rozvoji samostatné práce žáků. Skladba učiva předmětu ZPV-část chemie obsahuje témata, která vedou žáky k orientaci a k porozumění základním vztahům v přírodních vědách. Uspořádání jednotlivých celků směřuje žáky k vyvozování souvislostí a využívání již dříve nabytých poznatků a zkušeností. Učí žáka pochopit základní principy chemických a fyzikálně-chemických, případně biochemických dějů a využít je v různých příbuzných odvětvích. Učivo obecné a anorganické chemie dává potřebné základy znalostí chemické terminologie a chemických zákonitostí. Tyto zákonitosti jsou dále aplikovány v části organická chemie. V učivu organické chemie je kladem důraz zejména na názvosloví, charakteristiku jednotlivých skupin sloučenin. Předmět ZPV-část Ekologie vychovává žáky k systematicky důslednému citlivému přístupu k životnímu prostředí. Výuka je zaměřena především tak, aby žák: - získal a prohloubil kladný vztah k přírodě - uměl správně používat základní pojmy, popsat a do souvislostí uvést biologické jevy, které se v přírodě vyskytují - orientoval se v základních pojmech ekologie

3 3. Pojetí učiva, metody a pomůcky - výuka ve všech tematických celcích by měla vést k rozvoji schopnosti aplikovat poznatky v odborné složce vzdělávání a v každodenní praxi; - ve výuce se kromě výkladu, práce s různými učebními texty a tabulkami, uplatňují i další vyučovací metody, např. samostatná a skupinová práce žáků, metody rozhovoru atd.; - žáci se učí pracovat s různými informačními zdroji; - učebnice a tabulky: k dispozici ve školní knihovně Předmět (část chemie i ekologie) je součástí všeobecné složky vzdělávání. Při výuce se kromě výkladu užívá i dalších forem výuky: diskuse, skupinová práce, samostatná práce a využití pracovních listů. K výuce jsou využívány didaktické pomůcky s odpovídající didaktickou technikou nástěnné obrazy, modely, DVD s patřičnou tématikou, schémata na foliích. v rámci mezipředmětových vztahů jsou vazby předmětu části chemie k předmětům matematika a fyzika, a části ekologie k člověku a prostředí a monitorování životního prostředí. Odpovídající didaktickou technikou nástěnné obrazy, vyhledávání a zpracovávání informací na Internetu je využíváno ke zpracování referátů, doplnění poznatků a k orientaci v tématu. Učebnice: k dispozici ve školní knihovně 4. Hodnocení výsledků žáků - vyučující posuzuje úroveň vědomostí a dovedností, používání správné terminologie, samostatnost a plynulost projevu žáka a jeho aktivitu; - ke kontrole vědomostí a dovedností slouží ústní a písemné zkoušení, zpracování referátů a protokolů z laboratorních prací Při hodnocení žáků se přihlíží nejenom k úrovni osvojených vědomostí a dovedností, ale také k jejich aktivitě při vyučování, dovednosti vyhledávat informace, třídit je, pracovat s odborným textem a aplikovat teoretické poznatky při řešení problémů praxe. Hodnocení výsledků vzdělávání souvisí i s jeho schopností prezentovat a obhajovat výsledky. Ke kontrole dosažených výsledků vzdělávání slouží ústní a písemné prověřování. Jednotlivé tematické celky jsou ověřovány písemnou prací. Ústní prověřování žák absolvuje alespoň 1x za pololetí. Průběžně jsou znalosti ověřovány orientačním zkoušením a frontálním ověřováním znalostí.

4 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 5.1 Klíčové kompetence Rozvojem klíčových kompetencí je žák připravován k tomu že: a) Kompetence k učení - mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání - umět si vytvořit vhodný studijní režim - uplatňovat různé způsoby práce s textem - umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace - s porozuměním poslouchat mluvené projevy - využívat ke studiu různé informační zdroje - sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení b) Kompetence k řešení problémů - porozumět zadání úkolu získat, informace potřebné k řešení úkolu, navrhnout postup řešení - při řešení problému uplatňovat různé metody myšlení - volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění úkolu - umět pracovat s jinými lidmi při řešení úkolu c) Komunikativní kompetence - vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - aktivně se účastnit diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje - dodržovat jazykové a stylistické normy a odbornou terminologii - chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní a pracovní uplatnění d) Personální a sociální kompetence - posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti - efektivně se učit a pracovat - vyhodnocovat dosažené výsledky - využívat zkušenosti jiných lidí a učit se na základě zprostředkovaných zkušeností - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, případně je pozitivně ovlivňovat - pracovat v týmu, podílet se na realizaci společných pracovních činností - přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly - přispívat k vytváření mezilidských vztahů a předcházet osobním konfliktům e) Občanské kompetence a kulturní povědomí - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně - dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých - vystupovat proti nesnášenlivosti a diskriminaci

5 f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, včetně dalšího vzdělávání - mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru - umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních a vzdělávacích příležitostech - umět komunikovat s potenciálními zaměstnavateli - znát obecná práva zaměstnavatelů i pracovníků g) Matematické kompetence - správně používat a převádět běžné jednotky - provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy - nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů - číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, schématy, diagramy apod ) - aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině a prostoru - efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných úlohách h) Kompetence využívat prostředky ICT: - pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií - pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - učit se poznávat nové aplikace - komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace - získávat informace z volně přístupných zdrojů zejména pak s využitím Internetu - pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými různými medii - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů 5.2 Odborné kompetence Odborné kompetence se v předmětu Základy přírodních věd nerozvíjí.

6 5.3 Průřezová témata a) Občan v demokratické společnosti - umět se orientovat ve sdělovacích médiích, využívat je a kriticky hodnotit; - efektivně pracovat s informacemi, tj. umět získávat a kriticky vyhodnocovat informace; b) Člověk a svět práce - vést žáky k tomu, aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře; - zorientovat žáky ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu, naučit je hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnávat tyto faktory se svými předpoklady, seznámit je s alternativami profesního uplatnění; c) Člověk a životní prostředí - efektivně pracovat s informacemi; Realizace průřezových téma je řešena v přílohové části ŠVP Rozpracování průřezových témat ve vztahu k ŠVP.

7 ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD 1. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - dokáže přiřadit fyzikální veličině Jednotku; - převádí fyzikální jednotky; - rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché úlohy na pohyb hmotného bodu; - vysvětlí obsah Newtonových zákonů a dokáže je aplikovat na přírodní děje; - určí síly, které působí na tělesa, a popíše jaký druh pohybu tyto síly vyvolají; - určí mechanickou práci, výkon a energii při pohybu tělesa působením stálé síly; - vysvětlí na příkladech platnost zákona zachování mechanické energie; - určí výslednici sil působících na těleso a jejich momenty; - určí těžiště tělesa jednoduchého tvaru; - aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh; - změří teplotu v Celsiově teplotní stupnici a vyjádří ji jako termodynamickou teplotu; - vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v přírodě a v technické praxi; - vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy (tělesa) a způsoby její změny; - řeší jednoduché případy tepelné výměny; - řeší úlohy na stavovou rovnici 1 MECHANIKA - soustava jednotek SI - kinematika (pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici, skládání pohybů - dynamika (Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitační pole, vrhy) - mechanická práce a energie (výkon, účinnost, zákon zachování energie) - mechanika tuhého tělesa (posuvný a otáčivý pohyb, moment síly, skládání sil, těžiště tělesa) - mechanika tekutin (tlaková síla a tlak v tekutinách) 20 Matematika Informační a komunikační technologie Ověřování: - písemné zkoušky na soustavu jednotek SI; - tematický test : - Newtonovy pohybové zákony, - výpočty sil, ; ; 2 Molekulová fyzika a termika - základní poznatky termiky (teplota, teplotní roztažnost látek) - vnitřní energie (teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa, tepelná kapacita, měření tepla) - tepelné motory (tepelné děje v ideálním plynu, první termodynamický zákon, práce plynu, účinnost) - pevné látky a kapaliny (struktura pevných látek a kapalin, přeměny skupenství látek) 14 - tematické testy na měření tepla a teplotní přeměnu; ; ;

8 ideálního plynu; - popíše principy tepelných motorů; - popíše přeměny skupenství látek a jejich význam v přírodě a v technické praxi; - popíše elektrické pole z hlediska jeho působení na bodový elektrický náboj; - vysvětlí princip a funkci kondenzátoru; - řeší úlohy s el. obvody s použitím Ohmova zákona, vypočítá výsledný odpor rezistorů zapojených sériově a paralelně; - zapojí el. obvod podle schématu a změří napětí a proud; - popíše princip a praktické použití polovodičových součástek (dioda, tranzistory); - určí sílu v mag. poli vodiče s proudem; - vysvětlí podstatu elmag. indukce a její praktický význam; - popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v energetice; 3 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj (náboj tělesa, elektrická síla, el. pole, kapacita vodiče) - el. proud v látkách (zákony el. proudu, el. obvody, vodivost polovodičů) - magneticképole (mag. pole el. proudu, elektromagnet, elektromagnetická indukce, indukčnost) - střídavý proud (vznik střídavého proudu, přenos el. energie střídavým proudem) 15 - písemná zkouška magnetické pole; - tematická písemná práce el. síla, el. pole; ; ; - laboratorní zkouška magnetismu; - vysvětlí rozdíl mezi pohybem periodickým a harmonickým; - popíše vlastní kmitání mechanického oscilátoru a zapíše rovnici kmitání oscilátoru; - popíše sílu, která způsobuje harmonické kmitání; -popíše nucené kmitání mech. oscilátoru, určí podmínky rezonance; - vysvětlí nepříznivé důsledky rezonance v tech. praxi a způsoby jejich potlačení; - rozliší základní druhy mech. vlnění a popíše jejich šíření; - charakterizuje zákl. vlastnosti zvukového vlnění; 4 Mechanické kmitání, vlnění a optika - mechanické kmitání a vlnění (kmitavý pohyb, rezonance, druhy mechanického vlnění a jeho šíření v prostoru) - zvukové vlnění (vlastnosti zvuku a jeho šíření v látkovém prostředí, ultrazvuk) - světlo a jeho šíření (vlnová délka světla, rychlost světla, zákon lomu, index lomu, rozklad světla) - zobrazování zrcadlem a čočkou (princip optického zobrazování, optické vlastnosti oka, optické přístroje) - elmag. záření (spektrum elmag. záření, rentgenové záření, vlnové vlastnosti světla 11 ; - orientační písemné zkoušky (např. rychlost světla, zákon lomu atp.) - testy ( např. vlastnosti zvuku, vlnové vlatnosti zvuku); ; - laboratorní zobrazování zrcadlem a čočkou - referát a diskuze šíření zvuku;

9 - chápe negativní vliv hluku a zná způsoby ochrany sluchu; - charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou a rychlostí v různých prostředích; - řeší úlohy na odraz a lom světla; - řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami a situaci graficky znázorní; - vysvětlí principy zákl. typů optických přístrojů; - vysvětlí optickou funkci oka a korekci jeho vad; - popíše význam různých druhů elmag. záření z hlediska působení na člověka a využití v praxi; - popíše strukturu elektronového obalu atomu z hlediska energie elektronu; - popíše stavbu atomového jádra a charakterizuje základní nukleony; - vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše způsoby ochrany před jaderným zářením; - popíše štěpnou reakci jader atomu a její praktické využití v energetice; - popíše jadernou syntézu jako perspektivní zdroj získávání energie; 5 Fyzika atomu a jaderná fyzika - elektronový obal atomu (model atomu, spektrum atomu vodíku, laser) - jádro atomu (nukleony, radioaktivita, jaderné záření, jaderná energie a její využití, biologické účinky záření) 4 - tematická písemná práce biologické účinky záření; ; - testy elektronový obal atomu, jádro atomu; ; - charakterizuje Slunce jako hvězdu; - popíše objekty ve sluneční soustavě; - zná příklady základní typů hvězd; - zná současné názory na vznik a vývoj vesmíru; 6 Vesmír - sluneční soustava (Slunce, planety a jejich pohyb, komety) - hvězdy a galaxie (vzdálenosti hvězd, charakteristiky hvězd, výzkum vesmíru) 2 - referáty a diskuze na téma současné názory na vznik a vývoj vesmíru; - tematická písemná práce objekty Ve sluneční soustavě; ;

10 ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD 2. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - zná rozdělení chemie - zná podstatu chemické výroby základních průmyslových oborů - rozlišuje pojmy hmota, chemická látka, směs, disperzní soustava, roztok - zná názvy a značky vybraných prvků - umí charakterizovat roztok a popsat jejich složení - vysvětlí podstatu chemických reakcí - pochopí pojem chemická rovnice - zapíše chemickou reakci a vyčíslí 1. Úvod do studia chemie - chemie a její disciplíny - chemie a chemická výroba - chemické látky (typy, stavební částice, složení, struktura a vlastnosti) - chemické názvosloví a symbolika - roztoky a jejich složení 2. Změny chemických látek - obecné vlastnosti chemických reakcí - chemické rovnice - výpočty z chemických rovnic zná periodický zákon - vysvětlí obecně platné zákonitosti vyplývající z periodické soustavy prvků - popíše výskyt, přípravu, fyzikální a chemické vlastnosti probíraných prvků a sloučenin - vysvětlí jejich výrobu, použití a význam - zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě - posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí - vysvětlí chemické složení živých organizmů - charakterizuje proteiny podle složení a významu - charakterizuje sacharidy po stránce chemické, rozdělení a názvosloví Významné skupiny chemických látek - chem. prvky a jejich třídění (periodická soustava prvků) - anorganické sloučeniny oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli - organická chemie a organické sloučeniny 3. Chemie a živá hmota - chemické složení živých organizmů - bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny - biokatalyzátory a biochemické děje 10 12

11 - charakterizuje nukleové kyseliny, Jejich rozdělení a funkce - charakterizuje biokatalyzátory, Jejich rozdělení a funkce - vysvětlí podstatu biochemických dějů - vyjmenuje podmínky vzniku života - vysvětlí vznik a vývoj života na naší planetě - rozliší a charakterizuje biotické a abiotické podmínky života - popíše stavbu buňky - vysvětlí rozdíly v matabolismu v návaznosti na stavbě buňky -charakterizuje základní pojmy (reprodukce, dědičnost, evoluce) - umí charakterizovat biologické rozmanitosti života - vysvětlí základní ekologické pojmy - zná jednotlivé ekologické obory - charakterizuje vztahy mezi organizmy a prostředím - popíše podstatu oběhu látek v přírodě z hlediska látkového a energetického - vysvětlí potravní vztahy v přírodě - uvede charakteristiku jedince, populace, společenstva, - vysvětlí pojem ekosystém, popíše Jeho stavbu a funkci, rozliší jednotlivé druhy ekosystému - orientuje se v problematice nebezpečí globálního ekosystému 4. Základní poznatky z biologie - vznik a podmínky života na Zemi - buňka zákl. stavební a funkční jednotka organizmů - organizmy zákl. organizace, reprodukce, dědičnost, evoluce - biologická rozmanitost života (růst a vývoj), biodiverzita 5. Obecná ekologie - základní ekologické pojmy a zákonitosti - vztahy mezi organizmy a prostředímživot v přírodě - zdroje energie a látek, koloběh látek - výživa a potravní vztahy - jedinec, populace, společenstva a ekosystémy - biosféra jako globální ekosystém a její zákonitosti zná a charakterizuje hlavní vývojové stupně - popíše základní anatomickou stavbu lidského těla a funkci orgánů v lidském těle - vysvětlí zpětnou vazbu mezi životním prostředím a člověkem - uvede způsoby ochrany přírody 6. Člověk a biosféra - vývoj člověka, růst populace, demografie - stavba a funkce lidského organizmu - vliv různých činností člověka na biosféru (těžba, energie ) - ohrožování zákl. složek životního prostředí (voda, půda, ) - přírodní zdroje (obnovitelné, neobnovitelné, odpady, recyklace) 8

12 - umí charakterizovat vliv prostředí působící na zdraví člověka - zná zásady správné výživy a zdravého stylu života 7. Člověk a zdraví - vlivy prostředí působící na zdraví člověka - účinky vlivů na prostředí člověka 6 - uvede způsoby ochrany přírody - orientuje se v nejdůležitějších zákonech na ochranu životního prostředí 8. Ochrana přírody a životního prostředí - ochrana živé přírody - ochrana neživé přírody - nástroje společnosti k ochraně přírody (legislativa a zásady) 8 - uvede výhody a nevýhody zdrojů Energie - popíše nevýhody ve vztahu K životnímu prostředí 9. Energie - životní prostředí doprava - výhody a nevýhody zdrojů energie (ve vztahu k životnímu prostředí) - hluk a vibrace, exhalace spalovacích motorům 6

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MONTÁŽNÍ PRÁCE oboru středního vzdělání s výučním listem ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. 9. 2009 36-67-H/01 Zedník 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Zedník Zedník Název školy Adresa Osvoboditelů 380, 440 58 Louny IČ 14451042 REDIZO Kontakty

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více