UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU MATEMATIKA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Zedník H/01 Zedník 1. ročník = 66 hodin/ročník (2 hodiny/týden) 2. ročník = 33 hodin/ročník (1 hodiny/týden) 3. ročník = 33 hodin/ročník (1 hodina/týden) celkem 132 hodin Datum platnosti ŠVP od: POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obecný cíl předmětu Cílem předmětu Matematika je výchova přemýšlivého a tvořivého člověka, který využívá matematické poznatky jak v průběhu studia, tak v reálných životních situacích. Předmět rozvíjí logické myšlení, podporuje schopnost abstraktního myšlení a představivost. 2. Charakteristika učiva Učivo předmětu je rozděleno tak, aby probíraná témata umožnila žákům plynule navázat na znalosti získané na základní škole a následně docházelo k dalšímu upevnění získaných poznatků. V průběhu studia žáci získají nové poznatky a osvojí si znalosti o rovnicích a nerovnicích, funkcích (kvadratické, exponenciální, logaritmické), rozšíří své poznatky v planimetrii, stereometrii a statistice. 3. Pojetí učiva, metody a pomůcky Výuka je založena nejen na teoretickém výkladu učiva, ale také na samostatném řešení příkladů z praxe. Při výkladu učiva je používán zápis na tabuli, projekce prostřednictvím zpětného projektoru či data projektoru. Ve výuce žáci používají rýsovací potřeby kalkulátor a učebnice. 4. Hodnocení výsledků žáků Při hodnocení žáků se přihlíží nejen k úrovni osvojených vědomostí a dovedností, ale také k jejich aktivitě při vyučování, dovednosti vyhledávat informace, třídit je, pracovat s odborným textem a aplikovat teoretické poznatky při řešení problémů praxe. Hodnocení výsledků vzdělávání souvisí se schopností žáka prezentovat a obhajovat výsledky své činnosti. Ke kontrole dosažených výsledků vzdělávání slouží ústní a písemné prověřování. Jednotlivé tematické celky jsou ověřovány písemnou prací. Ústní prověřování absolvuje žák alespoň 1krát za pololetí. Průběžně jsou znalosti ověřovány orientačním zkoušením a frontálním ověřováním znalostí.

2 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 5.1 Klíčové kompetence Rozvojem klíčových kompetencí je žák připravován k tomu že: a) Kompetence k učení: - má pozitivní vztah k učení a vzdělávání a dokáže si vytvořit vhodný studijní režim. - využívá ke studiu různé informační zdroje. - uplatňuje různé způsoby práce s textem. - dokáže vyhledávat a zpracovávat informace. - rozlišuje náročnost jednotlivých příkladů. - poslouchá s porozuměním mluvený projev. - sleduje a hodnotí svůj pokrok při dosahování cílů učení. - zná možnosti dalšího vzdělávání. b) Kompetence k řešení problémů: - je schopen porozumět zadání úkolu. - získává informace potřebné k řešení úkolu. - navrhne postup řešení a při řešení problému. - uplatňuje různé metody myšlení při řešení problému. - volí prostředky a způsoby vhodné pro splnění zadaného úkolu. - dokáže při řešení úkolu spolupracovat. c) Komunikativní kompetence: - se vyjadřuje přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci. - formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně. - aktivně se účastní diskuzí, formuluje a obhajuje své názory a postoje. - dodržuje jazykové a stylistické normy a odbornou terminologii. - dokáže přiměřeným způsoben reagovat, v případě, že nerozumí zadání úkolu d) Personální a sociální kompetence: - posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti. - je schopen využívat zkušenosti jiných lidí a učit se na základě zprostředkovaných zkušeností. - vyhodnocuje své dosažené výsledky. - dokáže pracovat v týmu, podílet se na realizaci společných pracovních činností. - přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly. - přispívá k vytváření mezilidských vztahů a předchází osobním konfliktům. e) Občanské kompetence a kulturní povědomí: - jedná odpovědně, samostatně a iniciativně. - dodržuje zákony, respektuje právo a osobnost druhých. - jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování. - vystupuje proti nesnášenlivosti a diskriminaci. - Zajímá se aktivně o politické a společenské dění doma i v zahraničí.

3 - Uznává tradice a hodnoty svého národa jak minulost, tak i současnost v evropském a světovém kontextu a globálních souvislostech. f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: - má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, včetně dalšího vzdělávání. - má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru. - dokáže získávat a vyhodnocovat informace o pracovních a vzdělávacích příležitostech. - je schopen obhájit svůj názor a komunikovat s potenciálními zaměstnavateli. - zná obecná práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele. g) Matematické kompetence: - dokáže správně používat a převádět běžné jednotky. - dokáže provádět před zahájením výpočtů reálný odhad výsledku řešení dané úlohy a efektivně aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů i v běžných úlohách. - je schopen nacházet vztahy mezi jevy a předměty, číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, schémata, diagramy apod.) - dokáže aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině a prostoru a efektivně používat kalkulátor. - dokáže se orientovat v M-F-CH tabulkách. h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s nimi. - je schopen pracovat s informacemi z různých zdrojů a vhodně je uplatňovat pro rozšíření svých matematických znalostí. - je schopen získávat informace z volně přístupných zdrojů zejména pak s využitím Internetu a uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů. - pracuje s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií při zpracování referátů a při řešení problémových příkladů. - komunikuje v případě potřeby s vyučujícím či se spolužáky elektronickou poštou a využívá další prostředky online komunikace. 5.2 Odborné kompetence Žák dodržuje zásady bezpečnosti práce, hygienické předpisy a zásady ochrany zdraví. Žák je veden ke schopnosti efektivního hospodaření s finančními prostředky. 5.3 Průřezová témata V předmětu Matematika jsou rozvíjena jednotlivá témata průběžně při výuce. V jednotlivých hodinách matematiky se průřezová témata Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí, uplatňují jako motivační úvod k probírané látce. Tato témata jsou vhodně koncipována do zadání slovních úloh. a) Občan v demokratické společnosti Žák se orientuje v nabídce sdělovacích médií, využívá je a kriticky hodnotí. Efektivně pracuje s informacemi, je schopen získávat a kriticky vyhodnocovat informace.

4 b) Člověk a svět práce Žák si uvědomuje zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání pro život, je motivován k aktivnímu pracovnímu životu, je seznámen s alternativami profesního uplatnění. Orientuje se ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu. c) Člověk a životní prostředí Žák je seznámen s problematikou potřeby chovat se ohleduplně k životnímu prostředí i svému okolí a s jevy, které nastávají v důsledku klimatických změn. d) Informační a komunikační technologie Předmět Matematika má úzký mezipředmětový vztah s předmětem Informační a komunikační technologie. Žák je schopen posoudit, které programy a aplikace jsou schopné zjednodušit probírané výpočetní operace a je si vědom výrazné časové úspory při jejich využití. Realizace průřezových témat je řešena v přílohové části ŠVP Rozpracování průřezových témat ve vztahu k ŠVP.

5 MATEMATIKA 1. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - si utřídí a doplní znalosti ze ZŠ; - provádí aritmetické operace v množině reálných čísel; - používá různé zápisy reálného čísla; -vysvětlí geom. význam absolutní hodnoty; - umí vyjádřit neznámou ze vzorce; - řeší praktické slovní úlohy s využitím procentového počtu, trojčlenky; - vyjádří goniometrické funkce daného trojúhelníku; - provádí rozbor konstrukční úlohy, náčrtek, navrhuje postupy, provádí konstrukci a diskuzi o počtu řešení; 1 Opakování učiva ZŠ: - číselné obory reálná čísla a jejich vlastnosti - operace s reálnými čísly - absolutní hodnota reálného čísla - dekadický zápis reálného čísla - vyjádření neznámé ze vzorce - poměr, úměra, trojčlenka - praktické příklady na poměr, úměru a trojčlenku - práce s kalkulátorem, - odhady a zaokrouhlování, - procentový a úrokový počet - goniometrické funkce ostrého úhlu, trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku - konstrukční úlohy 16 -vstupní prověrka na znalosti ze ZŠ -ústní ověřování znalostí; -orientační písemné práce; -domácí samostatné práce; -1. čtvrtletní písemná práce, rozbor, oprava; - provádí aritmetické operace v množině reálných čísel; - používá různé zápisy reálného čísla; - používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí operace s intervaly (sjednocení, průnik); - řeší praktické úlohy s využitím procentového počtu; - provádí operace s mocninami a odmocninami; - provádí operace s mnohočleny, lomenými výrazy, výrazy obsahující mocniny a odmocniny; 2 Operace s čísly - číselné obory reálná čísla a jejich vlastnosti - absolutní hodnota reálného čísla - intervaly jako číselné množiny - užití procentového počtu - mocniny s exponentem přirozeným, celým a racionálním, odmocniny - výrazy s proměnnými čtvrtletní písemná práce, rozbor, oprava;

6 - při řešení příkladu používá pravidel pro operace s výrazy obsahujícími mocniny a odmocniny a dokáže je interpretovat; - analyzuje výrazy, určuje pořadí úprav, rozhoduje o výhodě změn pořadí početních operací; 3 Mocniny a odmocniny: - mocniny s celočíselným mocnitelem - zápis čísla ve tvaru a 10 k, a <1 ; 10) - výrazy s odmocninou a operace s nimi čtvrtletní písemná práce, rozbor, oprava; - zavádí souřadnicový systém, dokáže sestrojit body pomocí jejich souřadnic; - umí sestrojit graf funkce; - z parametrů funkce určí její vlastnosti; - rozlišuje lineární rovnice a nerovnice; - třídí úpravy rovnic a nerovnic na ekvivalentní a neekvivalentní; - posuzuje vhodnost pořadí matematických operací, diskutuje o počtu řešení a kontroluje výsledky zkouškou - u nerovnic vyznačí řešení na číselné ose a řešení zapíše intervalem; - užívá definici absolutní hodnoty při řešení rovnic a nerovnic; - posoudí výběr vhodné metody řešení soustavy rovnic a soustavu vyřeší, určí počet řešení; 4 Funkce a její průběh. Řešení rovnic a nerovnic - základní pojmy pojem funkce, definiční obor a obor hodnot, graf funkce, vlastnosti funkcí; - lineární rovnice a nerovnice; - racionální funkce; - kvadratická rovnice a nerovnice; - exponenciální a logaritmické funkce, Logaritmus; - goniometrie a trigonometrie orientovaný úhel, goniometrické funkce ostrého a obecného úhlu, řešení pravoúhlého trojúhelníku, věta sinová a kosinová, řešení obecného trojúhelníku; - goniometrické rovnice; 22 Informační a komunikační technologie - 4. čtvrtletní písemná práce, rozbor, oprava

7 MATEMATIKA 2. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - uplatní znalosti o funkcích k řešení praktických příkladů 1 Opakování 1. ročníku - lineární funkce a rovnice; - kvadratická funkce a rovnice; 6 - řeší úlohy na polohové i metrické vlastnosti rovinných útvarů; - užívá věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků v početních i konstrukčních úlohách; - rozlišuje základní druhy rovinných obrazců, určí jejich obvod a obsah; 2 Planimetrie - základní planimetrické pojmy, polohové a metrické vztahy mezi nimi; - shodnost a podobnost trojúhelníků; - Euklidovy věty; - množiny bodů dané vlastnosti; - shodná a podobná zobrazení; - rovinné obrazce; 18 Informační a komunikační technologie - 3. čtvrtletní písemná práce, rozbor, oprava; - určuje vzájemnou polohu dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin, odchylku dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin, vzdálenost bodu od roviny; - určuje povrch a objem základních těles s využitím funkčních vztahů a trigonometrie; 3 Stereometrie - základní polohové a metrické vlastnosti; v prostoru; - tělesa; čtvrtletní písemná práce, rozbor, oprava;

8 MATEMATIKA 3. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - uplatní znalosti z planimetrie a stereometrie při řešení praktických příkladů; 1 Opakování 2. ročníku 8-1. čtvrtletní písemná práce, rozbor, oprava; - provádí operace s vektory (součet vektorů, násobení vektorů reálným číslem, skalární součin vektorů) - řeší analyticky polohové a metrické vztahy bodů a přímek; - užívá různá analytická vyjádření přímky 2 Analytická geometrie v rovině - vektory; - přímka a její analytické vyjádření; čtvrtletní písemná práce, rozbor, oprava; - vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ funkce; - určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen, výčtem prvků, graficky; - rozliší aritmetickou a geometrickou posloupnost; 3 Posloupnosti a jejich využití - aritmetická a geometrická posloupnost; - finanční matematika; čtvrtletní písemná práce (posloupnosti), rozbor, oprava - 4. čtvrtletní písemná práce (finanční matematika), rozbor, oprava

6.06. Matematika - MAT

6.06. Matematika - MAT 6.06. Matematika - MAT Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího

Více

Matematika Ekonomické lyceum. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem

Matematika Ekonomické lyceum. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem 7.15 Pojetí vyučovacího předmětu matematika Název vyučovacího předmětu: Matematika Obor vzdělání: Ekonomické lyceum Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) Platnost: od

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec

Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156,

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem 6.15 Pojetí vyučovacího předmětu matematika Název vyučovacího předmětu: Matematika Obor vzdělání Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) Platnost: od 1.9.2009

Více

5. 6 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. 6 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 6 Matematika Výuka matematiky na gymnáziu rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa, utváří kvantitativní gramotnost žáků

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení

Více

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání a certifikace

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 187/2009/Chl. Tímto dodatkem se od školního roku 2011/2012 mění učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium,

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMŮM

DODATEK KE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMŮM Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace DODATEK KE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMŮM Daně a finance oboru 63 41 M/02 Obchodní akademie Informatika v ekonomice oboru 18 20 M/01 Informační

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY EKONOMIKY Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Truhlář 33-56-H/01 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 2. ročník = 49,5 hodin/ročník

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnov předmětu Matematika koordinoval Mgr. Petr Spisar Časová dotace : Nižší gymnázium:

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P O D N I K A T E L S K Á P R O F I T, S P O L. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (CJL) Obor vzdělání: 3-1-M/0 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. O., ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA

Více

Matematika pro matematické skupiny

Matematika pro matematické skupiny Matematika pro matematické skupiny Vyučovací předmět navazuje na matematické poznatky, které děti získaly v 1. 5. ročníku. Časová dotace předmětu je v 6. ročníku 6 hodin, v 7. ročníku 4 hodiny, v 8. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více