Předmět: pracovní činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: pracovní činnosti"

Transkript

1 5.9 Oblast: Člověk a svět práce Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět práce se realizuje v předmětu pracovní činnosti. Postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Obsah učiva je rozdělen na tematické okruhy Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce a Příprava pokrmů. Vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností. Učí se používat různé materiály a konstrukční postupy, osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky při práci, učí se plánovat, organizovat a hodnotit svou práci samostatně i v kolektivu. Pracují s tradičními i netradičními materiály, poznávají vlastnosti látek a jejich možné využití v praktickém životě. Rozvíjejí si motorické schopnosti. Jsou vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V předmětu pracovní činnosti se uplatňují tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Environmentální výchova. Žáci mají možnost navštívit výstavy prací jiných tříd a škol, a také sami prezentovat své práce na školních výstavách a v různých soutěžích. Výuka předmětu je realizována v kmenových třídách a na školním dvoře s časovou dotací 1 hodina týdně a třídy se na 1. stupni nedělí. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu pracovní činnosti 1. Kompetence k učení Žák - se učí plánovat a organizovat svoji práci - vyhledává potřebné informace (z přírody, encyklopedie, internetu...) - třídí potřebné informace na základě jejich pochopení, propojení a využití v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě - se snaží postřehnout podstatu informací - je schopen samostatně pozorovat a experimentovat Učitel - zadá žákovi práci tak, aby byl schopen si ji plánovat a organizovat - poskytne materiály (encyklopedie, internet ), ve kterých ho učí hledat podle rejstříku, zadá adresu na internetu - navede ho k třídění pochopených informací - pomocí příkladu předvede, jak má porozumět podstatě informací - umožňuje samostatné pozorování a experimentování

2 2. Kompetence k řešení problémů Žák - si uvědomuje zodpovědnost za své jednání - promýšlí a plánuje způsob řešení zadané práce a využívá svůj úsudek a zkušenosti Učitel - ho upozorňuje na důsledky jeho jednání - klade problémové otázky, aby ho navedl na správný způsob řešení zadané práce 3. Kompetence komunikativní Žák - kriticky zhodnocuje výsledky své práce a je připraven o nich diskutovat - kreativně formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory - zvládá naslouchat spolužákům a vhodně reaguje a zapojuje se do diskuze Učitel - zařazuje metodu rozhovoru, ve které žák zhodnotí výsledky své práce - vhodnými otázkami mu pomáhá formulovat myšlenky a názory - vede žáky ke správné, slušné a bezpečné komunikaci, učí je dodržovat pravidla komunikace 4. Kompetence sociální a personální Žák - spolupracuje ve skupině a podílí se na výsledku týmové práce - se podílí svým přístupem na vytváření příjemné atmosféry ve třídě - v případě potřeby sám poskytne pomoc nebo o ni požádá Učitel - zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají, povzbuzují, oceňují se - ve třídě navozuje bezpečnou a přátelskou atmosféru - sleduje práci žáků a umožní vzájemnou dopomoc

3 5. Kompetence občanská Žák - respektuje druhé a váží si jejich hodnot - je připraven podílet se dle svých možností na reprezentaci školy - má povědomí o tradicích, svátcích, významných dnech... Učitel - vede ho vlastním příkladem k respektování druhých - zařazuje do života třídy aktivity žáků reprezentující školu, obec - v hodné míře využívá působení vzorů a příkladů, upozorňuje žáky na regionální akce, vzdělávací pořady, obstarává literaturu o tradicích, umožní jim využít internet 6. Kompetence pracovní Žák - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, pracuje s nimi šetrně - pracuje bezpečně z hlediska svého zdraví i zdraví druhých Učitel - vyžaduje šetrné a technicky správné zacházení se svěřenými nástroji a netrpí zbytečné plýtvání materiálem - dbá na bezpečnost práce, žáky poučí o bezpečném zacházení s nástroji

4 1. ročník Práce s drobným materiálem Vytvoří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů. Pracuje podle slovního návodu a předlohy. Konstrukční činnosti Užívá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi. Jednoduché pracovní operace, postupy a organizace práce. Pracovní pomůcky a nástroje. Vlastnosti materiálů a práce s nimi - papír a karton, modelovací hmota, textil, přírodniny apod. - stříhání, skládání, lepení, modelování, navlékání - šití, vyšívání přední steh, Lidové zvyky a tradice Plošné a prostorové stavebnice Kompletace jednodušších modelů M, Čj, V učivu, ve všech činnostech, dovednostech a návycích žák naplňuje a rozvíjí témata: Čj, Vv M Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopnosti poznávání Seberegulace a sebeorganizace Dobrá organizace času Kreativita Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů, vedení a organizování práce skupiny Pěstitelské práce Pozoruje přírodu, zhodnotí a zaznamená výsledky pozorování. Pečuje o nenáročné pokojové rostliny. Pozorování přírody vycházky Péče o pokojové rostliny ve třídě, velikonoční osení, klíčení semen Čj Multikulturní výchova Lidské vztahy Kulturní diference Multikulturalita

5 1. ročník Příprava pokrmů Připraví tabuli pro jednoduché stolování. Chová se vhodně při stolování. Základní vybavení kuchyně Jednoduchá úprava stolu Pravidla správného stolování Čj, Vv Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí

6 2. ročník Práce s drobným materiálem Vytvoří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů. Pracuje podle slovního návodu. Konstrukční činnosti Zvládne elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi. Pěstitelské práce Jednoduché pracovní postupy a operace. Pracovní pomůcky a nástroje, jejich funkce a využití. Vlastnosti materiálů - papír a karton, modelovací hmota, textil, přírodniny apod. - stříhání, skládání, lepení, modelování, navlékání - šití, vyšívání přední steh, Lidové zvyky a tradice Plošné a prostorové stavebnice, kompletace jednodušších modelů M, Čj, V učivu, ve všech činnostech, dovednostech a návycích žák naplňuje a rozvíjí témata: Vv, M Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopnosti poznávání Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů, vedení a organizování práce skupiny Pozoruje přírodu, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování. Pečuje o nenáročné pokojové rostliny. Pozorování přírody vycházky, jednoduché pokusy (velikonoční osení, klíčení semen). Péče o pokojové rostliny ve třídě. Čj Multikulturní výchova Lidské vztahy Kulturní diference Multikulturalita

7 2. ročník Příprava pokrmů Připraví tabuli pro jednoduché stolování. Chová se vhodně při stolování. Základní vybavení kuchyně Jednoduchá úprava stolu Pravidla správného stolování Čj, Vv Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí

8 Práce s drobným materiálem Vytvoří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů. Pracuje podle slovního návodu a předlohy. 3. ročník Výběr jednoduchých výrobků, postupů a operací s využitím různých pracovních pomůcek, nástrojů a vlastností materiálů (papír a karton, modelovací hmota, textil, přírodniny apod. stříhání, skládání, lepení, modelování, navlékání šití, vyšívání přední, zadní, křížkový, smykovací steh papírové tkaní, jednoduché drhání ) Lidové zvyky, tradice a řemesla (vánoční, velikonoční výzdoba) Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopnosti poznávání Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů, vedení a organizování práce skupiny Konstrukční činnosti Zvládne elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi. Plošné, prostorové a konstrukční stavebnice Kompletace jednodušších modelů podle předlohy nebo návodu. Vv, Multikulturní výchova Lidské vztahy Kulturní diference Multikulturalita Pěstitelské práce Pozoruje přírodu, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování. Pozorování přírody vycházky klíčení semen Péče o pokojové rostliny ve třídě Čj Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Pečuje o nenáročné rostliny. Velikonoční osení, květina pro maminku (ze semene, cibulky, řízku)

9 3. ročník Příprava pokrmů Připraví tabuli pro jednoduché stolování. Dodržuje pravidla chování při stolování. Základní vybavení kuchyně. Jednoduchá úprava stolu Pravidla správného stolování Čj, Vv

10 4. ročník Práce s drobným materiálem Vytvoří přiměřenými pracovními operacemi a postupy různé výrobky z daných materiálů. Zvolí vhodné pracovní pomůcky a nástroje vzhledem k materiálu. Jednoduché pracovní postupy a operace (stříhání, lepení, skládání ) Vlastnosti materiálů (papír, karton, textilie, přírodniny.) Čj, V učivu, ve všech činnostech, dovednostech a návycích žák naplňuje a rozvíjí témata: Využije při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic. Udrží pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. Konstruktivní činnosti Provede jednoduchou montáž a demontáž při práci se stavebnicí. Pracuje podle slovního návodu, předlohy. Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, dokáže poskytnout první pomoc při úrazu Pracovní pomůcky a nástroje jejich funkce a využití. Lidové zvyky, tradice a řemesla Plošné, prostorové a konstrukční stavebnice Kompletace a konstrukce modelu podle návodu, předlohy Vv, Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopnosti poznávání Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů, vedení a organizování práce skupiny

11 4. ročník Pěstitelské práce Provede jednoduché pěstitelské činnosti. Samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování. Pěstuje a ošetří podle daných zásad pokojové i jiné rostliny. Zvolí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní. Pozorování přírody vycházky Péče o pokojové rostliny ve třídě Klíčení semen Koření Jedovaté rostliny Čj Multikulturní výchova Lidské vztahy Kulturní diference Multikulturalita Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. Poskytne při úrazu první pomoc. Příprava pokrmů Orientuje se v základním vybavení kuchyně. Připraví samostatně jednoduchý pokrm. Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování. Základní vybavení kuchyně Výběr, skladování a uchovávání potravin Jednoduchá úprava stolu Pravidla správného stolování Čj, Vj Udrží pořádek a čistotu pracovních ploch. Dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce. Při úrazu v kuchyni poskytne první pomoc.

12 Práce s drobným materiálem Vytvoří přiměřenými pracovními postupy a na základě vlastní představivosti výrobky z tradičních i netradičních materiálů. Zvolí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k materiálu. Využije při tvořivých činnostech prvky lidových tradic. Udrží pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce a poskytne první pomoc při úrazu. Konstruktivní činnosti Provede jednoduchou montáž a demontáž při práci se stavebnicí. Uplatňuje tvořivost, představivost. Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu. Spolupracuje s vrstevníky. Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu. 5. ročník Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Pracovní pomůcky a nástroje funkce a využití (stříhání, lepení, skládání ) Vlastnosti materiálů (papír, karton, textilie, přírodniny.) Lidové zvyky, tradice a řemesla Plošné, prostorové a konstrukční stavebnice Kompletace a konstrukce modelu podle návodu, náčrt plánku První pomoc základy při konstruktivních činnostech Čj, Vv, V učivu, ve všech činnostech, dovednostech a návycích žák naplňuje a rozvíjí témata: Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopnosti poznávání Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů, vedení a organizování práce skupiny Multikulturní výchova Lidské vztahy Kulturní diference Multikulturalita Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí

13 5. ročník Pěstitelské práce Provede jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování. Pozorování přírody vycházky Péče o pokojové rostliny ve třídě Čj Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny. Množení rostlin (vegetativní) Volí správné pomůcky a náčiní podle druhu pěstitelských činností. Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu. Klíčení semen, byliny, koření, zelenina, Rostliny jedovaté, alergie, rostliny jako drogy První pomoc při úrazech v přírodě, při pěst. pracích Příprava pokrmů Popíše základní vybavení kuchyně. Připraví samostatně jednoduchý pokrm Základní vybavení kuchyně Výběr, nákup a skladování potravin Pohoštění pro přátele studená kuchyně Pravidla správného stolování Čj, Vv Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování. Udržuje čistotu a pořádek pracovních ploch, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. Technika v kuchyni historie a význam Poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni. První pomoc při úrazech v kuchyni (opaření, popálení, pořezání)

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získávání

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP)

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje

Více

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a svět práce HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a svět práce 2

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

Volitelný vyučovací předmět Domácnost je zařazen v 9. ročníku. Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků. Cílem je poskytnout žákům prostor pro získání praktických pracovních dovedností

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více