Kdo se může do projektu zapojit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo se může do projektu zapojit"

Transkript

1 O projektu Projekt REGION Číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/ se zaměřuje na další vzdělávání obyvatel žijících v malých obcích (do 2 tis. obyvatel) v Ústeckém a Středočeském kraji. Cílem projektu je proškolit zájemce ve vybraných lokalitách v oblasti obecných a odborných kompetencí. Realizace projektu byla zahájena v srpnu 2014 a za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky bude probíhat do června Kdo se může do projektu zapojit Vzdělávacích aktivit projektu REGION se mohou zúčastnit občané s trvalým pobytem v ČR, za předpokladu, že splňují níže vyjmenované podmínky: 1 trvale žijí v obcích do 2 tis. obyvatel v Ústeckém nebo Středočeském kraji 2 jsou ekonomicky aktivní, tzn.,: zaměstnaní jednotlivci, kteří již vstoupili na trh práce (mají placené zaměstnání nebo sebezaměstnání, včetně osob dočasně v práci nepřítomných na mateřské nebo rodičovské dovolené, ale s formální vazbou k zaměstnání) nezaměstnaní v evidenci úřadu práce. Nabízené vzdělávací moduly Vzdělávací program projektu REGION je složen ze šesti samostatných modulů. Tři moduly jsou zaměřeny na zvýšení občanských kompetencí v rámci zásadních změn v novém Občanském zákoníku, zbývající tři moduly jsou zvoleny pro posílení znalostí a dovedností v oblasti digitálních technologií, finanční gramotnosti a podnikání. Jednotlivé vzdělávací moduly mají rozsah 8 vyučovacích hodin po 45 minutách(3 hodiny teoretická přednáška, 3 hodiny praktická aplikace, 1 hodina diskusní blok, 1 hodina shrnutí a závěr). Vlastní realizace je připravena pro osmičlenné skupiny, které vytvoří místní koordinátor (pokud splňuje podmínky je jedním z uvedených osmi). Na zajištění každého semináře jsou prostředky na občerstvení účastníků ( 300Kč/účastník/seminář), pronájem prostor pro jeho realizaci ( 8*200 Kč/seminář) a je možno uhradit dopravu účastníků, kteří splňují výše uvedené podmínky v sousední obci.

2 1 Občanský zákoník soukromé právo odlišení soukromého a veřejného práva, hmotného a procesního práva příklady nicotných, neplatných a relativně neúčinných právních jednání právní osobnost a svéprávnost podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti a omezení svéprávnosti druhy právnických osob korporace, fundace, ústavy obchodní korporace společnosti a družstvo práva slabší smluvní strany zejména spotřebitele podoba a soukromí člověka právo na duševní a tělesnou integritu člověka právo člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu ochrana lidského těla po smrti člověka 2 Rodinné a dědické právo vznik manželství (uzavření předmanželské smlouvy) zánik manželství, podmínky tzv. sporného a nesporného rozvodu (návrh na rozvod) pojem a obsah společného jmění manželů (SJM) určení mateřství, určení otcovství řízení o určení a popření otcovství osvojení souhlas s osvojením, následky osvojení, osvojení zletilého výživné (alimenty), pomocné tabulky pro určení výživného poručenství, opatrovnictví dítěte, svěření dítěte do péče jiné osoby, pěstounství, ústavní výchova (uzavření smlouvy o náhradním mateřství)

3 dědická smlouva, závěť a zákon, který počítá se šesti dědickými třídami (vydědění potomka, sepis závěti) odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele možnost dědice vyhradit si soupis pozůstalosti 3 Sousedské právo, ochrana člověka a majetku přímé a nepřímé imise vnikající na pozemek souseda (voda, kouř, pach atd.) problematika věci nebo zvířete na cizím pozemku převisy, podrosty a spadlé plody na sousedův pozemek sázení stromů v blízkosti hranic mezi pozemky zřizování staveb v těsné blízkosti společné hranice pozemků problematika rozhraní mezi sousedními pozemky ploty, zdi, meze

4 objasnění základu věcného břemene, které tkví v tom, že osoba získává právo k cizí věci rozlišení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena nabytí věci do vlastnictví vydržením běh času a právo promlčení, prekluze a vydržení podmínky pro výkon svépomoci (možnost pomoci si ke svému právu sám) vyloučení povinnosti k náhradě újmy způsobené nutnou obranou nebo v krajní nouzi náhrada majetkové a nemajetkové újmy 4 Finanční a spotřebitelská gramotnost rodinný rozpočet co ho ovlivňuje nový pohled na práci s penězi pokud chci, aby se něco změnilo, musím začít věci dělat jinak příjmová strana a výdajová strana co tam všechno patří finanční časová osa jak se na ní projevují životní etapy zásady práce s finančními produkty (nejdříve si říci, co chci následně si k tomu přiřadit příslušné produkty) Nekupovat něco jen pro to, že si myslím, že je to výhodné aktivní produkty spořící a investiční produkty práva v případě uložení peněz, rizika spojená s uložením peněz pasivní produkty hypotéky, úvěry práva při sjednávání a rušení finančních produktů zákonitosti finančního trhu

5 jak poznat dluhovou past jak řešit dluhovou past důsledky neřešení dluhové pasti exekuce jak se jí vyhnout 5 Digitální technologie výběr zařízení a programového vybavení (pevný PC, note- book, tablet, chytrý telefon výhody, nevýhody, cenové relace; operační systémy srovnání; programové vybavení zdarma) Internet (možnosti připojení technologie, provider, strán- ky státních organizací, registry) Webhosting (návrh jednoduché webové stránky na Google nebo pomocí rozhraní webu jiné společnosti, např. redakč- ní systém webnode) Google dokumenty (vytvoření dokumentu návrh formu- láře dotazník/objednávka; sdílení dokumentu zveřej- nění dotazníku/objednávky; vyplnění dotazníku/objednáv- ky; prohlídka odpovědí a jejich vyhodnocení) Google kalendář (sdílený kalendář, pozvánka na akci, úkoly, využití chytrého telefonu) cloudová úložiště (vysvětlení pojmu, nabízené možnosti, poplatky) 6 Základy podnikání základní pojmy z obchodního podnikání, typologie podniků organizační struktura společnosti (forma podnikání, způsob zajištění potřebných povolení a oprávnění)

6 význam plánování pro úspěch podnikání, plánovací proces a proč plánovat (porozumění, kde jsme; rozhodnutí, kam chceme jít; plánování, jak se tam dostaneme), schéma plánovacího procesu podnikatelský plán jako součást procesu plánování, struk- tura podnikatelského plánu tvorba podnikatelského plánu a jeho osnova Regionální program celoživotního vzdělávání v regionu okresů Rakovník a Most (REGION) Kontakt: Regionální manažer: Ing. Václav Kohout, CSc., MBA Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Grantové oddělení odboru vědy, výzkumu a operačních programů pracoviště Most, Pionýrů 2806 tel: mobil 1: mobil 2: Registrace účastníka vzdělávacího modulu realizovaného v rámci projektu REGION

7 a) b) Nebo tištěný dotazník Název vzdělávacího modulu Datum a místo konání: Lektor/ lektorka: Příjmení, jméno, titul Datum narození Trvalé bydliště - dopište Nejvyšší ukončené vzdělání (označte X) Kraj Obec Ulice Číslo popisné Základní (ISCED 1 a 2) Střední (ISCED 3) Nástavbové studium (ISCED 4) VOŠ Vysokoškolské (ISCED 5 a 6) Bc., Ing, Mgr Váš pracovní status ke dni semináře 1 (označte X) Zaměstnanec Podnikatel (OSVČ) Uchazeč o zaměstnání v evidenci ÚP Mateřská nebo rodičovská dovolená Upřesněte pracovní status Občanský a sociální status (označte X) Zaměstnavatel IČO Úřad práce (zaměstnavatel) Menšina 2 Migrant 3 Zdravotní znevýhodnění 4 Jiné 5 Datum: Podpis: Údaje z tohoto dotazníku budou použity pro účely statistického vyhodnocení účastníků podporovaných v rámci projektu Regionální program celoživotního vzdělávání v regionu okresů Rakovník a Most, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky. Vyplněním a podpisem tohoto dotazníku dáváte souhlas s poskytnutím uvedených údajů pro potřeby příjemce dotace, kterým je Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola, a.s. a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které je poskytovatelem dotace. Zároveň stvrzujete pravdivost uvedených údajů a fakt, že splňujete podmínky ekonomicky aktivní osoby trvale bydlící v obci do 2 tis. obyvatel. 1 EKONOMICKY AKTIVNÍ jsou osoby, mají placené zaměstnání, nebo sebezaměstnání včetně osob dočasně v práci nepřítomných, ale s formální vazbou na zaměstnání. Dále pak nezaměstnaní, kteří práci aktivně hledají a jsou ochotni během určité doby nastoupit. EKONOMICKY NEAKTIVNÍ jsou studenti, osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod a ženy v domácnosti pokud nesplňují podmínky předchozích skupin. 2 Menšiny skupiny osob, které se určitým znakem (národností, náboženstvím, jazykem, kulturními zvyky apod.) odlišují od ostatních občanů státu, což je znevýhodňuje v přístupu ke zdrojům na trhu práce 3 Migranti skupina přistěhovalců do ČR, která zahrnuje nelegální imigranty, žadatele o azyl, uznané azylanty, cizince s uděleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR. 4 Do kategorie zdravotně znevýhodněných patří, v souladu s par. 67 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, fyzické osoby, které jsou a) orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni, b) orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním nebo druhém stupni, c) rozhodnutím Úřadu práce vydaným krajskou pobočkou ÚP uznány zdravotně znevýhodněnými 5 Osoby s jiným znevýhodněním při vstupu na trh práce, než zahrnují výše uvedené kategorie.

8 Hodnotící dotazník účastníka vzdělávacího modulu Název projektu Registrační číslo Regionální program celoživotního vzdělávání v regionu okresů Rakovník a Most (REGION) CZ.1.07/3.1.00/ Název modulu Datum a místo konání Jméno lektora Jméno účastníka 1. Jaký je Váš obecný dojem z právě skončeného semináře? (Své hodnocení zaznamenejte na následující úsečce.) Nejhorší v mém životě Zaškrtněte příslušné políčko v rozsahu od 0 do 10 Nejlepší v mém životě Jak byste oznámkoval/-a (obdobně jako při hodnocení ve škole 1 pro nejlepší výsledek a 5 pro nejhorší) kvalitu semináře a schopnosti lektora v uvedených oblastech? 2.1 Logická struktura a návaznost jednotlivých částí modulu. 2.2 Odborné kvality lektora modulu (vzhledem k tématu). 2.3 Srozumitelnost lektora vhodnost slovních výrazových prostředků. 2.4 Dojem z prezentujícího zápal pro věc, zaujetí tématem. 2.5 Použité formy prezentace (kombinace technik, interaktivnost atp.). 2.6 Přínos semináře pro Vás. Pokud chcete, uveďte prosím konkrétní postřehy ze vzdělávacího modulu: Podpis účastníka

9 Základní informace pro zapojení lektora nebo organizačního pracovníka formou DPP Jméno, příjmení, titul: Datum narození: Trvalé bydliště: Bankovní účet: a) Předmět činnosti: Lektor semináře (rozp. položka ) lektorská činnost v rámci projektu Regionální program celoživotního vzdělávání v regionu okresů Rakovník a Most (REGION), registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/ (ČOP 7430). Rozsah činnosti: Lektorská činnost v rámci modulu NÁZEV MODULU : a) příprava přednášky s PWP doprovodem (12 hod) b) realizace přednášky formou přímé výuky s PWP doprovodem (8 hod) c) vyhodnocení evaluačního dotzaníku (4 hod). Hrubá mzda: 200 Kč/hod. ; počet hodin:24 hodin/ jeden seminář, Celková cena: 4.800,- b) Předmět činnosti: Místní koordinátor (rozp. Položka ) pro přípravu, organizační zajištění a evaluaci seminářů v rámci projektu Regionální program celoživotního vzdělávání v regionu okresů Rakovník a Most (REGION), registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/ (ČOP 7430). Činnost bude vázána na realizaci konkrétního modulu NÁZEV MODULU v rozsahu aktivit: a) lokální průzkum zájmu a zajištění účastníků semináře (3 hod) b) organizační příprava realizace semináře (6 hod) c) zajištění evaluačního procesu semináře (1 hod). Hrubá mzda: 150 Kč/hod. ; počet hodin: 10 hodin/ jeden seminář, Celková cena: 1.500,- Poznámky: 1.Výplata bude probíhat na základě odevzdání a schválení měsíčního výkazu práce regionálním garantem na definovaném formuláři. 2. Proplacení náhrad prokázaných cestovních výdajů, včetně všech ostatních výdajů (stravného, ubytování) spojených s výkonem práce mimo Prahu.

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PUBLIC SERVICE. Bakalářská diplomová práce

VEŘEJNÁ SLUŽBA. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PUBLIC SERVICE. Bakalářská diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VEŘEJNÁ SLUŽBA PUBLIC SERVICE Bakalářská diplomová práce Blanka Zahradníková Vedoucí bakalářské diplomové práce: PhDr.

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY APLIKACE BENEFIT7 Bezproblémové fungování aplikace Benefit7 je garantované

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 324 s. KATALOGIZACE V

Více

Role veřejné služby ve společnosti

Role veřejné služby ve společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Role veřejné služby ve společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

1. Okruh základní počítačové dovednosti

1. Okruh základní počítačové dovednosti 1. Okruh základní počítačové dovednosti 1. Základy práce na PC Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří nikdy na počítači nepracovali, nebo pracovali jen minimálně. Výklad kurzu bude zaměřen na obecné

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA -------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA Systém sociálního zabezpečení Studijní opora Ing. Věra Nečadová

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dotační a grantové příležitosti verze 5/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více