INDONÉSKÉ VELVYSLANECTVÍ Nad Buďánkami II/7, Praha 5 - Smíchov Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INDONÉSKÉ VELVYSLANECTVÍ Nad Buďánkami II/7, 150 21 Praha 5 - Smíchov Czech Republic e-mail: informace@indonesia.cz. www.indonesia."

Transkript

1 INDONÉSKÉ VELVYSLANECTVÍ Nad Buďánkami II/7, Praha 5 - Smíchov Czech Republic

2 INDONÉSIE ZEMĚ TISÍCŮ OSTROVŮ BATIKA JE INDONÉSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

3 THAJSKO MALAJSIE SINGAPUR SUMATRA KALIMANTAN Jakarta JÁVA BALI LOMBOK INDONÉSIE ZEMĚ TISÍCŮ OSTROVŮ, Indonésie znamená rozmanitost, barevnost a Ïivost a je zemí, která nemá co do velikosti, rozsahu a pestrosti sobû rovné. Je to nejvût í souostroví na svûtû, které tvofií tfiináct aï sedmnáct tisíc ostrovû. V echny vût í ostrovy v Indonésii jsou pfiíli velké na to, aby byly homogenní a jednotné, coï z nich ãiní jedineãné cestovatelské cíle. V ãem se ale dost v raznû li í, jsou lidé. Indonésané jsou milí, usmûvaví, pfiíjemní a nedotûrní. Nelze se ani divit neobyãejné rûznorodosti obyvatel, kultur a jazykû 200 milionû IndonésanÛ hovofií pfiibliïnû pûti sty jazyky a dialekty. Výhled z resortu na Togianských ostrovech, Sulawesi Tanečník z eposu Rámájána, město Ubud Bali Resort v Lovině, Bali

4 FILIPÍNY SULAWESI MOLUKY PAPUA FLORES N USA TENGGARA TIMOR AUSTRÁLIE DESÍTEK NÁRODŮ, NÁDHERNÉ PŘÍRODY Ostrovy, které vznikly pfieváïnû sopeãnou ãinností, jsou posety vysok mi horami s vrcholy ztrácejícími se v mracích a svahy pokryt mi zelen mi kaskádami terasov ch políãek nebo kobercem de tn ch pralesû. Dole pod horami lemují pobfieïí bílé pláïe a hluboká modfi oceánû. V této ãásti svûta se nacházejí nejvût í plochy divoké a neporu ené pfiírody a nejkrásnûj í pfiírodní rezervace Asie. Indonésie láká k dobrodruïn m v pravám, koupání a potápûní, nicménû spokojeni budou i nároãnûj í náv tûvníci, ktefií si potrpí na pûtihvûzdiãkové hotely. Naopak cestování napfiíã souostrovím v kfiehk ch letadlech, velk ch trajektech a místních autobusech pfiiná í fiadu nezapomenuteln ch záïitkû. Domorodec z oblasti zvané Tengger, Jáva Bohatý podmořský život na ostrově Flores

5 Chrám Pura Lempuyang Luhur, Bali VÍZUM Víza jsou udûlována na zastupitelsk ch úfiadech a konzulátech v zahraniãí. Indonéská ambasáda uï dnes vût inou nevyïaduje prohlá ení, Ïe máte na cestu dostatek penûz, b vá ale tfieba pfiedloïit zpáteãní letenku nebo alespoà potvrzení o její rezervaci. Zatímco dfiíve se bûïnû udûlovalo vízum jen na mûsíc, dnes je uï moïné dostat vízum na dva mûsíce. Pokud chcete zûstat v zemi déle, lze jej pak vût inou na kterémkoli imigraãním úfiadû v Indonésii prodlouïit minimálnû o ãtrnáct dní. Vyfiízení víza trvá tfii dny a potfiebujete jednu fotografii prûkazového formátu a pas platn nejménû 6 mûsícû pfii vstupu do Indonésie. V pasu musí b t alespoà dvû stránky volné. Turistické pobytové vízum na jeden vstup stojí 900 Kã, tranzitní vízum 400 Kã; oba dva druhy víz musíte pouïít do tfií mûsícû od data vystavení. O víza nemusíte Ïádat jen na ambasádû v Praze. Po pfiíletu na vybraná indonéská leti tû staãí víza vyfiídit u imigraãní pfiepáïky, kde vám je vydají. Vízum lze obdrïet v nûkter ch vybran ch mezinárodních pfiístavech Indonéské republiky tzv. vízum po pfiíjezdu (on arrival), tedy tranzitní vízum na 7 dnû, nebo pobytové vízum na 30 dnû. Je to rychlej í neï dosavadní kontrola víz, jeï si ãlovûk pfiiváïel v pasu z Prahy. T denní vízum vyjde na 10 dolarû, vízum na 30 dní stojí 25 dolarû. Chrám Pura Ulun Danu Bratan, Bali Čekající rikšové, Yogyakarta Sestřičky, Bali KDY SE VYDAT NA CESTU Klimatické podmínky Indonésie jsou velmi rozmanité. Celé souostroví leïí v tropické oblasti, kde se teplota pohybuje v rozmezí stupàû Celsia, na horách b vá samozfiejmû chladnûji. Rok se teoreticky dûlí na suché a vlhké období podle toho, jak zrovna vanou monzunové vûtry. Obecnû lze fiíci, Ïe od listopadu do dubna pfievládá na vût inû území vlhãí poãasí (nejvíce pr í v lednu a únoru), období od kvûtna do fiíjna lze oznaãit za období sucha. Hlavní turistická sezona je od poloviny ãervna do poloviny záfií a dále kolem Vánoc a Nového roku. MĚNA Indonéská rupie - 1 USD = IDR. Na v mûnu pfiímo na místû jsou nejlep í dolary. Kromû toho, Ïe je nutné mûnit vût í bankovky (50 ãi 100), záleïí i na datu v roby. Berou se pouze nové dolary tj. série vyrobené od roku Ov em v nûkter ch smûnárnách naleznete bankovky star ího data. Men í bankovky, eky a star í dolary vymûníte také, ale v nev hodném kurzu. V omezené mífie je moïné platit v USD, a to ve vybran ch hotelích, cestovních kanceláfiích, soukrom ch obchodech s elektronikou se smluvními cenami apod.

6 PROČ SI VYBRAT INDONÉSII? Indonésie nabízí nespoãet aktivit od dobroduïn ch v prav ke kráterûm sopek pfies exkurze do podmofiského svûta aï po relaxaci napfiíklad v podobû blahodárné masáïe. Toto souostroví je ideální pro vyznavaãe dobrodruïn ch sportû a tzv. outdoorov ch aktivit. Zdej í mofie je rájem korálû, ve vnitrozemí najdete nádherné hory a vulkány, mohutné fieky a pralesy. Potápûãi si v Indonésii opravdu pfiijdou na své: právû zde se nacházejí nejlep í potápûãské lokality na svûte. Kdo nerad chodí do vody s tûïkou v zbrojí, mûïe si pûjãit pouze norchl a má pestrobarevn podmofisk svût jako na dlani. Nûkteré z ostrovû jsou také rájem surfafiû, jeï lákají pfiedev ím dlouhé idylické pláïe s niãím neru en m vlnobitím. OBSAH 4, 5 JÁVA 6, 7 BALI 8, 9 SUMATRA 10 NUSA TENGGARA 11 LOMBOK 12 OSTROVY GILI 13 KOMODO, FLORES 14, 15 KALIMANTAN 16, 17 SULAWESI 18 MOLOKY 18 PAPUA

7 4 JÁVA JÁVA na severu sousedí s Borneem, na severozápadû se Sumatrou, na v chodû s Bali a na jihu s Vánoãními ostrovy. Je to 13. nejvût í ostrov svûta. Jáva je témûfi celá vulkanického pûvodu. Nachází se zde spousta vrcholû, které mají typick kónick tvar a prozrazují, Ïe buì byly, nebo budou sopeãnû aktivní. Je to také nejzalidnûnûj í ostrov Indonésie. Nachází se zde témûfi 60 % celé populace zemû. Ostrov se dûlí na 4 provincie Banten, Jawa Barat (Západní Jáva), Jawa Tengah (Stfiední Jáva), Jawa Timur (V chodní Jáva), jeden zvlá tní region Yogyakarta a region hlavního mûsta Jakarta. Největší budhistický chrám světa Borobudur Park s pohledem na mešitu a monument, Jakarta Chrámový komplex Prambanan Jakarta je jedno z nejrychleji se rozrûstajících mûst svûta. Jakmile si náv tûvník zvykne na horeãn ruch a zvládne systém mûstské dopravy, zaãne objevovat zajímavá místa a pûvabná zákoutí. Ve mûstû si na své pfiijdou fotografové i malífii: z holandské ãtvrti (nûkdej í Batavie) se zachovalo malebné pfiedmûstí Kota a pfiístav Sunda Kelapa z koloniální architekturou a pfiekrásn mi historick mi budovami. Ve starém pfiístavu je tû dnes mûïete vidût romantické dfievûné kunery, které se pouïívají pro dopravu nejrûznûj ího zboïí úplnû stejnû jako za star ch ãasû. V metropoli se rovnûï nacházejí vynikající muzea, napfi. muzeum námofinictví, muzeum loutek Wayang muzeum ve ãtvrti Kota. A skuteãn skvost: národní muzeum pfiímo v centru mûsta. Stojí za to nav tívit nejvût í me itu v jihov chodní Asii Mesjid Istiqlal, kam se vejde najednou aï ãtvrt milionu vûfiících. Nepfiehlédnutelnou dominantou je národní památník Monas pfiedstavující 137 metrû vysokou pochodeà z mramoru, bronzu a zlata. Yogyakarta (zkrácenû Yogya) toto vzkvétající mûsto s pûl milionem obyvatel se stalo centrem javánské kultury. Díky velkorysému mecená ství dvou královsk ch rodû se zde rozvíjí tradiãní javánské umûní batika, tanec, divadlo, hudba, poezie a loutkové divadlo. Mûsto patfií k nejkrásnûj ím a historicky nejlépe dochovan m mûstûm na Jávû. V centru najdete elegantní paláce, které tvofií cel komplex historického mûsta Kraton sídlo prvního královského rodu. Vedle historick ch památek zde naleznete moderní ãtvrti s ve ker mi vymoïenostmi 21. století. Z Yogya lze vyrazit na nedalekou svatyni Prambanan. Chrámov komplex z 8. a 9. století se skládá ze esti chrámû, které obklopuje dal ích 224 men ích chrámkû. Tfii nejvût í chrámy na tomto nádvofií jsou zasvûceny hlavním hinduistick m boïstvûm: ivovi, jehoï 47 metrû vysok chrám je nejvy í, Brahmovi a Vi nuovi. Naproti velk m chrámûm stojí pfiíbytky mytologick ch tvorû, na kter ch bohové jezdili.

8 5 Nejvût í buddhistick chrám svûta Borobudur z 8. století je dal ím turistick m lákadlem, které je vzdálené necelou hodinu cesty od Yogyakarty. Je to nejvût í jednolitá architektonická stavba celého souostroví. Jedná se o mnohastupàovou buddhistickou stúpu, která stojí na konci celého fietûzce chrámû dlouhého ãtyfii kilometry. Region Bromo je proslul pfiíznaãnou vulkanickou krajinou; jeho stfied tvofií ohromn kráter, jehoï stûny padají do hloubky 300 metrû. Kráter obepíná hradba vulkánû s dominantou Gunung Bromo (2 392 m) s vûãnû d majícím vrcholem, kter se zvedá uprostfied píseãné plánû naz vané Mofie písku. V oblasti je dnes vyhlá en národní park Bromo- Tengger-Semer, kter leïí v nadmofiské v ce od 750 aï do metrû. Najdete zde horsk de tn prales i horské luãiny, roste tu na 600 druhû rostlin, z toho 157 druhû orchidejí. Svítání u sopky Bromo

9 6 BALI BALI patfiící pod souostroví Malé Sundy kousek pod rovníkem je pro cestovatele známé a vyhledávané místo. V porovnání se svou popularitou je tento tfiímilionov ostrov relativnû mal. V nejdel ím místû nedosahuje ani 150 kilometrû. A co se dá o starousedlících fiíct? Jsou milí a nadev e kladou dobré mravy. Slu né chování a pfiísná spoleãenská etiketa jsou tu zákonem. Chování místních k náv tûvníkûm je velmi pfiátelské. Ostrov si zachoval bûlostné pláïe, posvátné chrámy zasazené do pohádkové krajiny plné zelenû, ale i nejkrásnûj í hotely v celé Indonésii. Nejvyhledávanûj ími místy jsou pobfieïní letoviska Kuta a Legian na jihu, na severu pak ãerné pláïe u Loviny, sk tající ideální podmínky pro potápûní ãi pozorování delfínû. Bali je v celé jihov chodní Asii jedin m regionem s pfieváïnû hinduistick m obyvatelstvem. Pro obyvatele Bali je náboïenství neoddûlitelnou souãástí kaïdodenního Ïivota. Hinduisté uctívají boïstva v posvátn ch stromech, horách, ale hlavnû v chrámech. Není bez zajímavosti, Ïe na ostrovû je více posvátn ch chrámû a svatyà neï obytn ch domû. KaÏd den je tak náv tûvník ostrova svûdkem mnoha rûzn ch rituálû, tzv. ceremonií, kter mi si lidé Ïádají pfiízeà bohû. Na mnoha místech tu snadno najdete rituální obûtiny. NáboÏenské dary zahrnují vonné tyãinky, kvûty a sladkosti. Dary se dávají jak zl m, tak i dobr m boïstvûm. Pfii nábo- Ïensk ch rituálech hraje v znamnou roli hudba, tzv. gamelan. Vnitrozemské mûsteãko Ubud a pfiilehlé okolí tvofií kulturní zázemí celého ostrova. Najdete zde ohromné mnoïství chrámû, muzeí a umûleck ch galerií, kaïd veãer mûïete shlédnout balijsk tanec, nav tûvovat umûlecké ateliéry a dílniãky s nejvût í nabídkou na celém ostrovû. Tradiãní tanec kecak, nûkdy zvan také opiãí tanec, dostal své balijské jméno podle monotónnû se opakujícího zpûvu. Navíc je Ubud obklopen nádhernou pfiírodou krajinou protékají stovky fiíãek a potokû, které zavlaïují v udypfiítomná terasová políãka pro Bali tolik typická. Slavnostní průvod během tzv. ceremonií Chrám Pura Lempuyang Luhur Nejvyhlá enûj í rekreaãní stfiedisko na Bali je pláï Kuta, estikilometrov pás zlatého písku. Její vûhlas sahá daleko a je oblíben m cílem turistû, ktefií si uïívají v zdej ích ãetn ch restauracích, barech, klubech a obchodech. Dal í idylickou lokalitou je Sanur, kde najdete dlouhé pûkné pláïe s bíl m pískem, spoustu atraktivních hot lkû s osobitou venkovskou atmosférou. Sanur je vhodné místo pro rodiny s dûtmi, milovníky vodních sportû a dobrá základna k v pravám do dal ích ãástí ostrova. Na v chodû se nachází dal í poklidné letovisko Candi Dasa, na severu láká turisty stfiedisko Lovina a úplnû na v chodû ostrova nelze opominout pláïe s ãern m vulkanick m pískem v osadách s názvem Amed. Zmínûné lokality jsou vhodné pro milovníky potápûní, neboè kousek od pobfie- Ïí leïí korálové útesy patfiící k tûm nejlep ím na Bali. Kromû toho mûïou potápûãi prozkoumávat i vraky lodí. Surfafii zase mífií za vyhlá en m jiïním pfiíbojem, zvlá tû v okolí Uluwatu nebo na ostrov Nusa Lembongan.

10 7 Dal ím velk m lákadlem ostrova je hojnost pûvabn ch hinduistick ch chrámû zejména impozantní ostrovní chrám Tanah Lot div pfiírody a lidsk ch rukou, obehnan mofiem. Okouzlí vás rozsáhl chrámov komplex Besakih na svazích sopky Gunung Agung a Pura Lempuyang Luhur úplnû na západû ostrova. Nádhern m záïitkem jsou i chrámové slavnosti, které se konají bûhem celého roku; turisté jsou vût inou zváni jako diváci. A to není v echno: na Bali jsou ideální podmínky pro pû í turistiku, zejména v stupy na sopky. Nejpopulárnûj í jsou vulkány Gunung Batur a Gunung Agung. Nachází se zde i národní park, Bali Barat, kde si pfiijdou na své milovníci ptactva, stejnû jako v okolí jezera Danau Bratan uprostfied ostrova. Rozsáhlá rýžová políčka

11 8 SUMATRA SUMATRA je rozlohou est m nejvût ím ostrovem svûta. Nachází se v západní ãásti souostroví Velké Sundy. Nejdete tu rozsáhlá velká horstva, malebná jezera, historické památky, fascinující ostrûvky i dramatické pobfieïí. Severní Sumatra se v poslední dobû tû í velké oblibû díky takov m atrakcím, jako je orangutaní rezervace u Bukit Lawangu, rekreaãní oblast u jezera Danau Toba, ráj surfafiû v Nias ãi pfiíjemné horské stfiedisko Berastagi. Orangutaní rezervace Severní Sumatra je rovnûï bránou do Národního parku Gunung Leuser nejvût ího parku v jihov chodní Asii, v nûmï Ïijí opravdu exotická zvífiata, napfi. levhart obláãkov, koãka mramorovaná a medvûd malajsk. MÛÏete zde tábofiit pfiímo v de tném pralese, pochodovat dïunglí za skfieku opic a zpûvu exotického ptactva. Je to záïitek, na kter se nezapomíná. Bukit Lawang je asi nejpfiístupnûj í místo na zemûkouli pro pozorování orangutanû ve volné pfiírodû. Okolní krajina nab vá romantické podoby: smaragdovû zelená rûïová políãka s obãasn mi domeãky a palmami, za nimiï se do v e zvedají kopce porostlé tmavû zelenou dïunglí. Orangutani ov em nejsou jedinou zdej í atrakcí. Samotná vesniãka, v níï centrum sídlí, je velmi idylická, nachází se na okraji národního parku. Leknínový ráj Tradiční architektura Jezero Toba leïí na záfiivû zeleném ostrovû Samosir, uprostfied nejvût ího sladkovodního jezera v jihov chodní Asii (jezero je dlouhé asi 100 kilometrû, na ífiku má asi 30 kilometrû a dosahuje hloubky 500 metrû), a je duchovním centrem Toba BatakÛ, etnické skupiny severní Sumatry. Jsou zruãn mi fiezbáfii, tkalci, zemûdûlci a rybáfii. Toba Batakové jsou také py ní na své muzikantské umûní: v ichni muïi dovedou hrát na kytaru a rádi pûjí serenády. Pro batacké vesnice jsou charakteristické nádherné hrobky, tradiãní domy s typick mi prohnut mi stfiechami a pûkn mi dfievûn mi kostelíky. Odlehl ostrov NIAS má v raznû polynésk ráz a najdete zde nejkrásnûj í sumaterské pláïe, vynikající vlny k surfování a prehistorické megalitické osady. Surfafisk ráj v zátoce Lagundri kaïdoroãnû zaïívá doslova invazi milovníkû slunce a pfiíboje. Ru né horské mûsteãko Bukittinggi leïí v Minangské vrchovinû na okraji kaàonu s v hledem na dvû sopky v centrální Sumatfie. AÏ kam oko dohlédne se rozkládají nepfietrïité scenérie obdûlávané pûdy poseté nespoãetn mi mûsty a vesnicemi stísnûn mi kokosov mi a dal ími stromy.

12 9 Krui je rázovité pobfieïní mûsteãko na jiïní Sumatfie, které je bájeãn m místem k leno ení na pláïi u mofie, kde mûïete sledovat práci místních rybáfiû vlekoucích sítû s úlovky. Hledáte-li více vzruchu, podívejte se do tradiãního pfiístavu Bandar Lampung, ve kterém se budete proplétat chaotickou zmûtí uliãek propojen ch schûdky a dfievûn mi chodníky. U pobfieïních krámkû s rybáfisk mi loìkami si jistû vyberete z hromady ãerstvû naloven ch ryb. Pokud poplujete k sopce Krakatau, uvidíte útesy, které ãní z mofie do závratné v ky 800 metrû. Vnûj í ostrûvky jsou jedin mi pozûstatky pûvodního kuïelu Krakatau a dnes uï jsou zalesnûné a ob vané ptáky a varany. Na západním pobfieïí jiïní Sumatry nemûïete opomenout mûsteãko Bengkul, jeï si zachovalo kouzlo star ch ãasû. Ve vnitrozemí najdete ru né trïní mûsteãko Curup, na jihov chodû prozkoumejte záhadné megality na planinû Pasemh. Na celém území Sumatry se rozvíjí turistick ruch, ale i tak mûïete putovat celé t dny, aniï byste narazili na jiného turistu. Batacká vesnice s typicky prohnutými střechami

13 10 NUSA TENGGARA NUSA TENGGARA Je skupina ostrovû, které se táhnou na v chod od Bali smûrem k Nové Guineji. Ostrovy opl vají pûsobivou exotickou rozmanitostí pfiírody, kultury, jazykû a obyvatel. Vût ina IndonésanÛ povaïuje ostrovy za bezv znamné, fiídce obydlené a nepfiíli civilizované, coï je charakteristika, která ve skuteãnosti lahodí mnoha turistûm. Prakticky upravené plavidlo Vût ina náv tûvníkû Nusa Tenggary se drïí lineární trasy pfies ostrovy a obvykle cestuje z Bali smûrem na v chod a z ostrova Flores letí zpût. Dramatickou krajinu Floresu doplàují doutnající vulkány, z nichï je nejv znamnûj í jedineãné a malebné Kelimutu se tfiemi rûznobarevn mi kráterov mi jezírky. V lap k tûmto jezírkûm stojí jistû za námahu. Pro dobrodruïnûj í povahy jsou v chodní ostrovy Alor a Solor, hlavním lákadlem je lov velryb místními lidmi z kfiehk ch dfievûn ch rybáfisk ch lodûk. U tûchto ostrovû je prakticky nemoïné strávit den na mofii, aniï byste spatfiili velryby ãi delfíny. Pod hladinou se skr vají v jimeãné korálové útesy, stûny a svahy. Ostrov Sumbawa se v poslední dobû stává lákadlem pro surfafie. Na ostrovû Sumba je moïné zhlédnout festival Pasola, rituální bitvu vedenou z koàského hfibetu, kdy vesniãané po sobû házejí o tûpy ve jménu náboïenství a pomsty. Jediný dopravní prostředek na ostrovech Gili Romantické ubytování v klasických bungalovech Nusa Tenggara je snem kaïdého nad eného antropologa a architekta. Je zde k vidûní mnoho tradiãních stavení od dómu kónického tvaru kmene ManggarajÛ aï po vzne ené stavby pfiipomínající kouzelnické klobouky. LOMBOK Nejkrat í vzdálenost mezi nejv chodnûj í ãástí Bali a ostrovem Lombok je pouh ch 35 km. PfiibliÏnû deset procent z 2,5 milionû obyvatel jsou Balijci, a tak lze velmi snadno nab t dojmu, Ïe Lombok je jen jak msi prodlouïením Bali, zejména kdyï pfiijedete na západ, kde sídlí nejvíce balijsk ch obãanû a kde najdete jejich typické svatynû a domácí architekturu. Nicménû vût inu obyvatel tvofií pûvodní muslim tí Sasakové. Lombok mûfií 80 krát 70 kilometrû a je pfiíhodnû rozdûlen do tfií zemûpisn ch celkû.

14 11 LOMBOK Hornatému severu dominuje masiv Gunung Rinjani, kter je se svou v kou m n. m. jedním z nejvy ích vrcholkû Indonésie. MoÏnost zdolat alespoà ãást cesty pfii v stupu na Gunung Rinjani je jedním z dûvodû, proã tolik turistû na Lombok pfiijíïdí. Pfii pohledu z dálky má pozorovatel pocit, a je to moïno pozorovat dokonce i z Bali, Ïe se Rinjani zvedá z roviny, ale ve skuteãnosti je celé území fietûz tyãících se vrcholkû ovûnãen ch hust mi lesy. V stup na vrcholek Rinjani je namáhav a díky velkoleposti krajiny patfií k nejzajímavûj ím záïitkûm na Lomboku. Celé jiïní pobfieïí Lomboku lemují zátoky skryté mezi skalnat mi mysy a díky mohutn m vlnám si zde pfiijdou na své surfafii. Ideální základnu pfiedstavuje malá rybáfiská vesniãka Kuta. Rychle se stává oblíben m cílem náv tûvníkû Lomboku, ktefií hledají moïnost strávit pár dní u mofie. Velká sopka Gunung Rinjani s tyrkysovým jezerem

15 12 OSTROVY GILI OSTROVY GILI Pfii pobfieïí Lomboku leïí také nûkolik skupin ostrovû. Nejznámûj ím turistick m místem je trojice ostrovû Gili Travangan, Meno, Air. KaÏd z tûchto ostrovû má svûj vlastní charakter, ale v echny jsou nádherné, s pfiekrásn mi pláïemi s bíl m pískem om van mi teplou, záfiivû modrou vodou. Jsou obklopené korálov mi útesy, u nichï se zdrïují nesãetné druhy ryb. Nový den na ostrovech Nejvût í z nich, Gili Travangan, nabízí velk ch poãet ubytovacích míst, irok v bûr restaurací a bûïn noãní Ïivot. Îije zde 700 místních obyvatel a ostrov pfiitahuje nejvût í poãet náv tûvníkû. Díky tomu zde také jako houby po de ti vyrûstají luxusní turistická zafiízení. Jihov chod ostrova tvofií prakticky jeden bungalov vedle druhého, restaurace a potápûãská centra, i kdyï si tato ãást stále je tû uchovala pfiíjemnou atmosféru. Klidnûj í místa najdete na odlehlém jihov chodû, severozápadû a jihozápadû ostrova. Dopravu na ostrovû zaji Èují droïky zvané cidomo. Pouze malá ãást silnice na jihov chodû je zpevnûná, takïe se pfiipravte na jízdu v písku. Procházka kolem ostrova, mûfiícího na délku necelé tfii kilometry a v nej ir ím místû dosahujícího pouh ch dvou kilometrû, trvá maximálnû ãtyfii hodiny. Jste-li na ostrovû, pak se prostû pfii v chodu slunce musíte dostat na stometrov kopec, jediné vyv ené místo na ostrovû, odkud uvidíte sopky na Bali a Lomboku. Chcete-li noãnímu ruchu uniknout, pak zvolte nejmen í z ostrovû, Gili Meno, kde není vûbec Ïádn noãní Ïivot a má zároveà ménû ubytovacích kapacit. Gili Air, kter je nejblíïe k pevninû, nabízí velk v bûr ubytovacích moïností na jihu ostrova. Pohoda a klid je tím vût í, ãím dál jedete po pobfieïí. Bezelstný úsměv malého Indonésana Komodský drak byl objeven až v roce 1912 KOMODO Ostrov Komodo pfiedstavuje vyprahlou divoãinu s útesy, které tvofií pfii pohledu od mofie impozantní panorama. Díky své strohé kráse, se kterou se pojí i nedostatek pitné vody, si ostrov uchoval nedotãenost a stal se domovem jednoho z nejobdivuhodnûj ích tvorû na svûtû. V ichni turisté, ktefií cestují na ostrov Komodo, vystoupí v malém kempu PHA v Loch Liangu na v chodû ostrova, kde je pravideln m náv tûvníkem alespoà jeden dospûl jedinec komodského varana. Kemp tvofií fiada pûkn ch a prostorn ch chatek podél pláïe, které slou- Ïí jako kanceláfie hlídaãû, kavárna a pokoje pro hosty. V hlavní sezónû, kdy je ostrov pln v letníkû, pfiipomíná toto místo monotematicky zamûfienou zoologickou zahradu. Ostrov varany opl vá, a tak vût ina náv tûvníkû alespoà jednoho tvora pfiece jen spatfií.

16 13 KOMODO FLORES Komodsk drak je nejvût ím Ïijícím je tûrem na svûtû. Zastupuje rod varanû a mûïe dosahovat délky aï tfií metrû. Vût ina dospûl ch jedincû dorûstá délky kolem dvou metrû a váhy pfiibliïnû 60 kilogramû. Îiví se pfiedev ím divok mi prasaty a jeleny timursk mi, ale nepohrdne ani mr inami, vejci ptákû a rûzn mi Ïivoãi n mi zbytky. BûÏnû nezaútoãí, jedinû kdyï cítí nebezpeãí, neváhají napadnout ani ãlovûka. RINCA Ostrov Rinca, kter se rozkládá na v chod od Komoda, byl po dlouhou dobu nejlépe uchovávan m tajemstvím. Jeho prehistorickou krajinu spatfiilo jen pár náv tûvníkû, a to i pfiesto, Ïe ostrov ob vá stejné mnoïství drakû jako na ostrovû sousedním. V souãasné dobû se tû í stejné náv tûvnosti jako Komodo. FLORES Savuské a Floreské mofie oddûluje úrodná, hornatá bariéra tvofiená ostrovem Flores. Ostrov láká pfiitaïlivou krajinou, která se fiadí mezi nejkrásnûj í pfiírodní scenérie v celém souostroví. KdyÏ sem poprvé pfiipluli portugal tí námofiníci na zaãátku 16. století a spatfiili tuto dramatickou krajinu, nazvali ostrov Cabo das Flores (Kvûtinov mys). Aãkoliv ostrov dnes jiï sv mi kvûty není proslul, je nepochybnû obdafien nádhernou a nespoutanou krásou. Jeho vulkanická pátefi se vypíná aï do v e metrû nad mofiem, zatímco silné a vydatné sráïky v období de ÈÛ zavlaïují níïiny, a dávají tak vyrûst bujné vegetaci, která Flores odli uje od jeho vyprahl ch sousedû. Na nejzápadnûj ím v bûïku ostrova se nachází Labuanbajo, které díky své poloze slouïí jako v chozí bod pro v lety na Komodo a stalo se kvetoucím pláïov m letoviskem. Zálivy ostrova jsou domovem korálov ch útesû. Krásn m horsk m mûstem je Bajawa nedaleko nejnovûj ího floreského vulkánu Wawo Muda. Bajawa má ve svém okolí fascinující vesniãky, proslulé tradiãním Ïivotním stylem a megality. Severnû od Bajawy a jen kousek od pobfieïí u tiché rybáfiské vesniãky nabízí mofie okolo ostrovû Tujuhbelas nejlep í norchlování a potápûní na Floresu, zatímco ostrovy samotné jsou domovem velk ch je tûrû pfiíbuzn ch s komodsk mi draky. Na v chodû ostrova se dodnes udrïela tradice tkaní velmi kvalitních látek zvan ch ikat. Barevná jezera sopky Kelimutu

17 14 KALIMANTAN KALIMANTAN Indonéská ãást Bornea se dnes naz vá Kalimantan. Dodnes zde najdete rozsáhlá území s neporu enou pfiírodou. To nejlep í z celého Kalimantanu se nachází v Národním parku Tanjung Puting v jihozápadní ãásti ostrova, kde takfika jistû potkáte orangutany. OdváÏnûj í cestovatele budou lákat obtíïnûji dostupné tradiãní dajácké vesnice v horách a dïunglích uprostfied ostrova. Kalimantan leïí jakoby v závûtfií oblouku tvofieného fiadou dal ích indonésk ch ostrovû táhnoucích se od malajského poloostrova aï po Sulawesi. Tanečnice v pestrém oděvu Orangutaní stfiedisko spolu s národním parkem Tanjung Puting je nádhern kraj nedotãené divoãiny protkan sítí fiek a fiíãek, s neporu en mi pralesy, pobfieïními baïinami a ra elini ti, kde se to pfiímo hemïí zvûfií. Ve zdej ím centru pro rehabilitaci orangutanû uvidíte kahaue nosaté, mûïete sledovat krmení orangutanû a moïná se setkáte i se stál m obyvatelem centra gibbonem Berrym. Cílem tohoto centra je nauãit zvífiata, která buì osifiela, nebo Ïila v zajetí, pfiirozen m dovednostem, aby se mohla vrátit do volné pfiírody. Do oblasti v okolí vesnice Mancong, která je postavená na vodû a propojená dfievûn mi chodníky a mûstky, se jezdí hlavnû za prohlídkou tradiãních obydlí, tzv. dlouh ch domû. Plavba za ãasného jitra pod baldach nem korun ovû en ch opicemi je moïná je tû vût ím záïitkem neï vesnice na vodû. V okolí vesnice najdete prales, do kterého mûïete jít na trek. Îije tu na 170 druhû ptákû, opice, malé elmy cibetky a asijsk jelenovit savec muntïak. Mladý rybář lovící mořský špenát Pozoruhodný podvodní svět Mûsto Banjarmasin leïí na jihov chodním cípu Kalimantanu blízko bfiehu Jávského mofie. Mûsto má osobitou a nezamûnitelnou atmosféru, pfies devadesát procent obyvatel tvofií muslimové a ulicemi se pravidelnû oz vá volání muezzinû k modlitbám. Hlavním dopravním prostfiedkem jsou zde i dnes lodû pendlující mezi dfievûn mi domy na kûlech, dost vysok mi, aby voda nezaplavila pfiíbytky ani za pfiílivu. RÛzné ãinnosti, napfiíklad praní prádla a podobnû, probíhají za druïné zábavy pfiímo na ulici Ïeny mají obvykle jen sarongy a muïi spodky. MÛÏete se rovnûï vydat na proslulé plovoucí trhy. Ten nejvût í je ve ãtvrti Kuin asi ãtyfii kilometry severov chodnû od centra Benjarmasinu. JiÏ od rozbfiesku tu hladina oïívá obchodním ruchem, kter vrcholí kolem deváté hodiny ranní. Cestou na trh se jednotlivé kanály spojují a vytváfiejí irok tok fieky Barito náhle se ocitnete mezi desítkami ãlunû a lodí s nejrûznûj ím nákladem, mezi nimiï pendlují dal í loìky s nakupujícími zákazníky a staré babky ve vydlaban ch kánoích, jejichï pfiídû jsou vyvaïovány trsy banánû.

18 15 Prodává se tu v echno moïné: rûzné byliny a medikamenty, veliké kostky pasty z garnátû, ryby ãerstvé i nasolené, kupy ananasû, hromady fazolí i vodní melouny. Dokonce se tu mûïete obãerstvit u plovoucího bistra nabízejícího kávu a buchty k snídani staãí se zaháknout na pfiíì a snídanû vám bude naservírována pomocí speciálního podávátka na tyãi. AÏ si uïijete barvitého trhu, mûïete se vydat po proudu fieky na Pulau Kembang (Kvûtinov ostrov). Mûlké mofie a útesy obklopující ostrovy Pulau Derawan se tû í zaslouïenému obdivu vyznavaãû potápûní. I kdyï nejste milovníci mofisk ch hlubin, urãitû neodoláte kráse zdej ích pláïí s nádhern m pískem a ztepil mi palmami. Na nejdel í indonéské fiece Sungai Kapuas se mûïete vydat na pûtidenní plavbu z pfiístavu z Pontianaku aï do divokého bornejského vnitrozemí. Tok fieky vede pozoruhodnou, mnohotvárnou krajinou podél dajáck ch vesnic s tradiãními dlouh mi domy. Plovoucí trhy na řece Barito

19 16 SULAWESI Dřevěné loutky tau-tau ve skalní stěně SULAWESI Sulawesi (Celebes) se rozkládá uprostfied indonéského souostroví a uï jeho zvlá tní tvar je pfiíslibem, Ïe na tomto ostrovû objevíte fascinující místa a nádhernou krajinu. Tvar ostrova b vá pfiipodobàován k chobotnici ãi písmenu K ostrov vznikl tektonick m pohybem dvou dlouh ch soubûïn ch pevnin aï do podoby ãtyfi samostatn ch protáhl ch poloostrovû. Îádné místo na Sulawesi není od mofie vzdáleno více neï sto kilometrû. Území tûchto poloostrovû je vyplnûno vysok mi pohofiími, které tvofií takfika neprostupnou hradbu. Ostrov se z geografického hlediska dûlí na tfii odli né ãásti. JiÏní ãást ostrova ob vají dvû pozoruhodné etnické skupiny: Bugijové, vyhlá ení mofieplavci a stavitelé lodí, ale i obávaní piráti a sebevûdomí obyvatelé hor Torajové. Na stfiedním Sulawesi lákají turisty ostrovy Togian s nádhernou tropickou pfiírodou. Sportovnûji zaloïení náv tûvníci se mohou vydat na v pravu do hor a pátrat zde po tajemn ch megalitick ch kulturách. V severní ãásti Sulawesi kokosové plantáïe postupnû pfiecházejí ve vysoãinu s vûãnû d majícími sopkami. Tuto ãást ostrova pokr vají nedotãené de tné pralesy a zdej í pobfieïí je ideální k potápûní, zejména v okolí Pulau Bunakenu kousek od pfiíjemného mûsta Manado. Bunakenská mofiská rezervace o rozloze 75 ãtvereãních kilometrû je obklopena korálov mi útesy, které vytváfiejí fantastické stûny, kypící podmofisk m Ïivotem. Nejvût í ryby, které se tu vyskytují, jsou majestátn modrozelen kanic pyskoun obecn (Napoleon fish), obãas se znenadání odkudsi vynofií zvûdavá barakuda, nebo vás budou provázet hejna tuàákû, dokonce i Ïralok. Vyskytují se zde i mofiské Ïelvy, rejnoci, manty, velryby a delfíni. Monstrózní obydlí v Tanah Toraja Malebná obdělaná krajina Vût inu náv tûvníkû v Tanah Toraji láká hlavnû moïnost vidût tradiãní domorodé obfiady, které vrcholí v hlavní sezónû od ãervna do záfií. Jedná se o nejvût í sulaweskou atrakci, kdy se nûkolik dní slavnostnû pohfibívají zesnulí, obfiady jsou doprovázené obûtováním zvífiat a bohat mi hostinami. V dobû slavnosti v ude vládne druïná atmosféra. Torajové povaïují za symbol síly a bohatství buvoly. MÛÏete zde zhlédnout ãetné buvolí zápasy, pfii kter ch domorodci uzavírají tajné sázky. Pokud jde o jídlo, na celém ostrovû si pfiijdou na své zejména milovníci mofiské kuchynû. Silnûj í povahy si mûïou pochutnat napfiíklad na polévce z buvolích drobû, grilovan ch netop rech, krysách a psech. Jinak bûïnû dostanete r Ïi s vydatnou porcí garnátû, kachního masa, olihní nebo ryb upeãen ch ãi usmaïen ch podle va eho pfiání. Mûsto Tomohon je hlavní centrum jak spoleãenské, tak obchodní.

20 17 Na trh pfiicházejí obyvatelé ze v ech koutû ostrova farmáfii z okolních kopcû, rybáfii z pobfieïí i od jezera, vesniãanky z nedalek ch osad, aby zde prodali své v robky ãi úlovky. Náv tûva ru ného a barvitého trhu je velk m záïitkem, kde objevíte netu ené lahûdky. Region Mamasa, znám jako Západní Toraja, leïí hluboko ve skrytu zapadlého údolí v horách. Kraj stupàovit ch svahû a terasov ch r Ïov ch políãek je ideální pro pû í v pravy, kdy mûïete putovat po úzk ch stezkách mezi nesãetn mi tradiãními vesnicemi s ojedinûlou architekturou a pozoruhodnû pfiátelsk mi obyvateli. Kromû nádherné krajiny jsou nejvût í turistickou atrakcí tradiãní domy zdobené fiezbami a buvolími rohy. Zdej í domy nemají tak piãaté títy a bambusové do ky na stfie e jako domy torajanské, ale najdete zde velké a skuteãnû velmi staré stavby, které dodávají místním vesnicím nenapodobiteln charakter. Na vodě postavená vesnice Malenge

STRUČNÝ PROGRAM A TECHNICKÉ INFORMACE

STRUČNÝ PROGRAM A TECHNICKÉ INFORMACE STRUČNÝ PROGRAM A TECHNICKÉ INFORMACE Duchovní mise na pomoc Matce Zemi Indonésie - Sumatra, Jáva, Bali Termín: 3. - 26.5.2013 Přihlaste se u M. Noskové, e-mail - demuza@seznam.cz, mobil: 777 214872 1.-2.

Více

Nabídka cestopisných besed a promítání

Nabídka cestopisných besed a promítání Nabídka cestopisných besed a promítání Cestovatelé 1 Irian Jaya Papua Nová Guinea život mezi kanibaly 2 Další besedy: 1. Sulawesi Celebes 3 2. Bali ostrov Bohů 4 3. Lombok větší bratr Bali 4 4. Borneo

Více

Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 14 dní / Duben 2015

Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 14 dní / Duben 2015 Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 14 dní / Duben 2015 Bali / Jimbaran / Ubud / Sidemen / Kimntamani / Lovina / Munduk / Canggu / / Bali Duben 2015 / minimální počet osob 4 (Dojde-li

Více

USA Francouzská Polynesie

USA Francouzská Polynesie USA Francouzská Polynesie 22./25.12.2012. 5./6.1.2013 41-50 hodin letu, 21 000 km Praha - Los Angeles Pape ete Zastávka v USA / San Francisko Los Angeles Las Vegas Národní park Joshua Tree Národní park

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Den 6-8: Sever Bali Amed, ubytování Bali Královské koupele Tirtagangga Kintamani

Den 6-8: Sever Bali Amed, ubytování Bali Královské koupele Tirtagangga Kintamani BALI A JÓGA BALI A HINDUISTICKÉ CHRÁMY I RELAX OSTROVY ZÁJEZD: Na ostrov Bali za jógou TERMÍN: 12. duben 22. duben (26. duben) 2014 VÝLET NA ULUWATU TANEC KECAK, DRAMATICKÉ ÚTESY, OPICE KULTURNÍ CENTRUM

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

MALEDIVY. 14.990,- Kã EXO - 270. 12/13 dní letecky - ostrovní ráj v Indickém oceánu EXO - 270

MALEDIVY. 14.990,- Kã EXO - 270. 12/13 dní letecky - ostrovní ráj v Indickém oceánu EXO - 270 KARIBIK INDOCEAN CHARTER2007:Sestava 1 26.7.2007 14:04 Stránka 54 Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 29 27 92 II. 29 28 58 III. 30 28 88 IV. 31 28 119 V. 31 27 165 VI. 30 27 217 VII. 29 27 97 VIII.

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ 9. ORLICKÁ P EHRADA Stfiední a horní Vltava 9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ Patfiíte-li mezi nad ené bruslafie a kachní rybníãek na návsi vám pfiipadá jednotvárn, vydejte se na nejvût

Více

CHARAKTERISTIKA POLYNÉSK CH OSTROVÒ

CHARAKTERISTIKA POLYNÉSK CH OSTROVÒ EXOTIKAkoupani-3-2007:EXOTIKAkoupani-3/2006 22.8.2007 22:47 Stránka 73 AUSTRÁLIE T i c h o c e á n TAHITI COOKOVY OSTROVY NOV ZÉLAND Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 28 27 300 II. 29 28 232 III.

Více

CHORVATSKO. jen s námi víte, kam jedete. Ostrov Pag. Ostrov Murter. Primo ten Biograd na moru

CHORVATSKO. jen s námi víte, kam jedete. Ostrov Pag. Ostrov Murter. Primo ten Biograd na moru CHORVATSKO 200 jen s námi víte, kam jedete Ostrov Pag 9 Mandre, Stará Novalja, Novalja, Caska, Potoãnica, Pag-mûsto, Pag-Vodice, Pag-Bo ana Ostrov Murter Murter Primo ten Biograd na moru ostrov PAG letovisko

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

RAY DIVING POŘÁDÁ EXOTICKOU CESTU SPOJENOU S POTÁPĚNÍM MIKRONÉSIE REPUBLIKA PALAU Termín: 1. 13. listopadu 2013

RAY DIVING POŘÁDÁ EXOTICKOU CESTU SPOJENOU S POTÁPĚNÍM MIKRONÉSIE REPUBLIKA PALAU Termín: 1. 13. listopadu 2013 RAY DIVING POŘÁDÁ EXOTICKOU CESTU SPOJENOU S POTÁPĚNÍM MIKRONÉSIE REPUBLIKA PALAU Termín: 1. 13. listopadu 2013 Souostroví Palau je místo, které je potápěčsky velmi vyhledávané a tvoří jej 26 ostrovů a

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

SRÍ LANKA POBYTOVÉ ZÁJEZDY

SRÍ LANKA POBYTOVÉ ZÁJEZDY Strana 1 Středozápadní pobřeží Nejznámější letovisko severně od Colomba, které je také centrem rybolovu vč. dražeb ryb na pláži. Waikkal Malé letovisko umístěné severně od Colomba je vhodné pro klidnou

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok

Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok 16 - denní zájezd Rušné letovisko a ostrov slonů. Resort je tvořen

Více

DÒLEÎITÉ INFORMACE. EXOTIKAkoupani-2-2007:EXOTIKAkoupani-2/2006 22.8.2007 21:14 Stránka 9. voda ( C)

DÒLEÎITÉ INFORMACE. EXOTIKAkoupani-2-2007:EXOTIKAkoupani-2/2006 22.8.2007 21:14 Stránka 9. voda ( C) EXOTIKAkoupani-2-2007:EXOTIKAkoupani-2/2006 22.8.2007 21:14 Stránka 9 Mûsíc I. 30 27 89 II. 31 27 69 III. 31 28 147 IV. 31 28 231 V. 30 29 371 VI. 30 29 224 VII. 29 28 135 VIII. 29 27 109 IX. 29 27 160

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Vlha pestrá (Merops apiaster)

Vlha pestrá (Merops apiaster) Vlha pestrá (Merops apiaster) NeÏije u nás asi krásnûj í pták neï je vlha. Je pfiedstavitelem skupiny, ob vající tropy a subtropy Afriky a Asie, které stfiedoevropské klima pfiíli nevyhovuje. Kdysi jsme

Více

POHÁDKOVÉ OSTROVY THAJSKA - 11 DNÍ

POHÁDKOVÉ OSTROVY THAJSKA - 11 DNÍ POHÁDKOVÉ OSTROVY THAJSKA - 11 DNÍ 11 - denní zájezd Poznávací zájezd, 11 dní, 2*/3* hotely, vlastní stravování PRIVÁTNÍ PROGRAM - žádné velké skupiny! Cenu garantujeme již při min. počtu 2 osob. Program

Více

Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 1.4. 14.4.2016 14 dní

Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 1.4. 14.4.2016 14 dní Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 1.4. 14.4.2016 14 dní Bali / Jimbaran / Ubud / Sidemen / Kimntamani / Lovina / Munduk / Canggu / / Bali Duben 2016 / minimální počet osob 4 (Dojde-li

Více

Jóga KARIBIK MEXIKO TULUM 20.2. - 6.3.2014

Jóga KARIBIK MEXIKO TULUM 20.2. - 6.3.2014 Jóga KARIBIK MEXIKO TULUM 20.2. - 6.3.2014 OBSAH Náplň programu... 3 Popis praxí... 4 Organizační detaily... 5 Ceny... 6 Strana 2 Jóga v Karibiku Náplň programu: Zveme Vás na jogový, meditační a relaxační

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands SIGNAPUR Hotel Marina Bay Sands Luxusní hotel Marina Bay Sands patří s nejatraktivnějším bazénem a nejšílenější terasou na světě mezi nejdražší hotely světa. Luxusní a hotel Marina Bay Sands leží trochu

Více

Brazílie - divočina v srdci Amazonie i památky UNESCO

Brazílie - divočina v srdci Amazonie i památky UNESCO Brazílie - divočina v srdci Amazonie i památky UNESCO 15 - denní zájezd Poznávací zájezd, 15 dní, 3*/4* hotely, snídaně, vč. všech vstupů! PRIVÁTNÍ PROGRAM s vlastním průvodcem CK - žádné velké skupiny!

Více

INDICKÝ OCEÁN (MAURICIUS) - RÉCIF ATTITUDE 3*+ - 10 DNÍ

INDICKÝ OCEÁN (MAURICIUS) - RÉCIF ATTITUDE 3*+ - 10 DNÍ INDICKÝ OCEÁN (MAURICIUS) - RÉCIF ATTITUDE 3*+ - 10 DNÍ 10 - denní zájezd Pobytový zájezd, 10 dní, 3+* hotel, polopenze Cenu garantujeme již při min. počtu 2 osob. Zájezd Vám dokážeme prodloužit, nakombinovat

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

POTÁPĚNÍ V INDONÉSII 2011

POTÁPĚNÍ V INDONÉSII 2011 POTÁPĚNÍ V INDONÉSII 2011 Indonésie je největší ostrovní říší planety země s více než 17.000 ostrovy. Tato úchvatná země však nenabízí pouze nádherné potápění, ale též fantastickou přírodu, exotickou kulturu

Více

Santa Maria Maior Resort

Santa Maria Maior Resort Santa Maria Maior Resort Developerský projekt Santa Maria Maior Resort Uprostřed okouzlující přírody, v exkluzivní lokalitě portugalského ostrova Madeira s jedinečným výhledem na Atlantik a hlavní město

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

8. Pseudokrasové jeskynû

8. Pseudokrasové jeskynû 8. Pseudokrasové jeskynû Úvod Pfiehled jeskyní Moravskoslezské Beskydy - Radho Èská hornatina Host nsko-vsetínská hornatina - Vsetínské vrchy Host nské vrchy Vizovická vrchovina - Komonecká hornatina Javorníky

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Aquapark v Primorsku AQUAPLANET pro všechny věkové kategorie a každý si zde najde to své. Čeká Vás den plný zábavy, příjemných zážitků, skluzavky,

Více

TREKKING V BARMĚ. Unikátní průzkumná výprava do hor nově otevřených oblastí, kde masová turistika ještě nepronikla.

TREKKING V BARMĚ. Unikátní průzkumná výprava do hor nově otevřených oblastí, kde masová turistika ještě nepronikla. TREKKING V BARMĚ Unikátní průzkumná výprava do hor nově otevřených oblastí, kde masová turistika ještě nepronikla. To nejlepší z Barmy pro aktivní a dobrodružněji založené cestovatele. Trekking v horách

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

Calypso Ladyboys Cabaret

Calypso Ladyboys Cabaret Kulturní fenomén, nákupní ráj a turistické poklady. Vítejte v Bangkoku, v jednom z nejvíce kosmopolitních, kontrastních a lákavých měst Asie. Přijeďte nalézt impozantní chrámy, hotely pro každou kapsu

Více

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo OBSAH Velikonoce 5 Pomlázky 6 Pomlázka z osmi proutkû 7 Pomlázka s ozdobn m drïadlem 8 Pomlázka z devíti proutkû 9 Klapaãe 10 Jednoduch klapaã 11 Klapaã koník 12 Kraslice 14 Techniky 15 Vajíãka 16 Barvení

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Jedna z nejhezčích potápěčských lokalit světa. Palau - Mikronésie. Exotika v nejzápadnějším cípu souostroví Karolíny

Jedna z nejhezčích potápěčských lokalit světa. Palau - Mikronésie. Exotika v nejzápadnějším cípu souostroví Karolíny Jedna z nejhezčích potápěčských lokalit světa Palau - Mikronésie Exotika v nejzápadnějším cípu souostroví Karolíny Termín 21. - 30. listopadu 2017 Cena potápění s ubytováním v hotelu 4**** 78 900,- Kč

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

SYDNEY EXO - 805 AUSTRÁLIE. 11 dní letecky - olympijské mûsto EXO - 805. CANBERRA Celodenní v let do metropole Austrálie nádhernou krajinou.

SYDNEY EXO - 805 AUSTRÁLIE. 11 dní letecky - olympijské mûsto EXO - 805. CANBERRA Celodenní v let do metropole Austrálie nádhernou krajinou. EXOTIKAkoupani-3/2006 10.9.2006 23:12 Stránka 61 Cairns - vût ina z Vás si pod tímto slovem vybaví dûm opery v Sydney, horu Ayers Rock a klokana. Tyto populární obrázky v ak daleko zaostávají za pfiírodním

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami Led_Cechy_def_178_257 12.8.2010 20:04 Stránka 220 Náledû Mnohokrát uï udûlaly radost nám, bruslafiûm. Jsou to pruhy hladkého, ãasto silného ledu podél bfiehû. Nûkdy mohou pokraãovat pfies standardní ledovou

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

KE A - TANZANIE - ZANZIBAR

KE A - TANZANIE - ZANZIBAR POZN22007a:POZN22006 23.7.2007 20:30 Stránka 6 Nakuru N.P. Maasai Mara Nairobi Mt. Kilimanjaro j. Manyara Arusha Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 32 27 88 II. 32 28 70 III. 33 28 96 IV. 31 28

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

Jak se žilo králům na Srí Lance

Jak se žilo králům na Srí Lance Strana 1 Jak se žilo králům na Srí Lance S pobytem u moře Na Srí Lance vzniklo první království už ve 4. století př. Kr. a poslední zaniklo r. 1815 předáním moci Britům. Procestujte města, kde pobývali

Více

Pro lidi, kteří mají KUBA - ÚVOD. rádi život! CK Exotica Travel Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1, Česká republika

Pro lidi, kteří mají KUBA - ÚVOD. rádi život! CK Exotica Travel Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1, Česká republika KUBA - ÚVOD Pro lidi, kteří mají rádi život! KUBA je fascinující ostrovní zemí a zájem o ní neustále roste. Kubu si každý spojí s pálícím sluncem, vysokými palmami, křišťálově modrým mořem nebo plantážemi

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

Bali / Indonesie - ZÁŘÍ 2014

Bali / Indonesie - ZÁŘÍ 2014 Termín: 17.9. - 30.9.2014 Prožitkový seminář pro ženy Bali / Indonesie - ZÁŘÍ 2014 Cena: 48 900 Kč/cena obsahuje ubytování, letenky, plná penze centrum Nirarta Lektorky: Jarmila Bhavatarini Bartošová a

Více

MAR DEL SUR 2** Letecká spol. Termín Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ

MAR DEL SUR 2** Letecká spol. Termín Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ MAR DEL SUR 2** Měna Kč Stravování ALL INCLUSIVE Země a lokalita Kuba, Varadero Letecká spol. Termín 23.02.2017-07.03.2017 51 700 Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ 23.02.2017-07.03.2017 51 700 Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ 23.02.2017-10.03.2017

Více

Malebný ostrov zapomenutých pláží.

Malebný ostrov zapomenutých pláží. Malebný ostrov zapomenutých pláží. Lefkada je jeden z Jónských ostrovů, má rozlohu cca 300 km 2 a s pevninou jej spojuje 50 m dlouhý plovoucí most. Žije zde 23.000 obyvatel, nejvíce cca 8.000 v hlavním

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby 16.4.2010 Josef Franc Hluboce zaříznuté sedm kilometrů dlouhé Račí údolí, jehož ústí leží zhruba dva kilometry jihozápadně

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

ZANZIBAR. vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) Mûsíc

ZANZIBAR. vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) Mûsíc TANZANIE - Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 32 27 71 II. 32 28 64 III. 33 28 120 IV. 31 28 280 V. 29 28 303 VI. 29 27 35 VII. 28 25 33 VIII. 28 25 25 IX. 29 27 29 X. 30 27 49 XI. 31 27 79 XII.

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Aquapark v Primorsku AQUAPLANET pro všechny věkové kategorie a každý si zde najde to své. Čeká Vás den plný zábavy, příjemných zážitků, skluzavky,

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ

PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ 23 - denní zájezd Poznávací zájezd, 23 dní, hotely 2-3*, polopenze PRIVÁTNÍ PROGRAM s vlastním průvodcem CK - žádné velké skupiny! Cenu garantujeme již při

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 SVATÝ KONSTANTIN

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 SVATÝ KONSTANTIN NABÍDKA VÝLETŮ 2017 SVATÝ KONSTANTIN Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Výlet do Nesebru Výlet autobusem do architektonické rezervace se starobylými kostely a chrámy, která je zahrnuta do seznamu UNESCO od

Více

SAIGON - NHA TRANG DÒLEÎITÉ INFORMACE. 10 dní letecky - pobyt u mofie ve Vietnamu EXO - 170

SAIGON - NHA TRANG DÒLEÎITÉ INFORMACE. 10 dní letecky - pobyt u mofie ve Vietnamu EXO - 170 EXOTIKAkoupani-2-2007:EXOTIKAkoupani-2/2006 22.8.2007 21:17 Stránka 41 Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 29 24 15 II. 30 25 3 III. 31 25 13 IV. 33 26 43 V. 34 27 221 VI. 33 27 330 VII. 32 27 315

Více

... se všemi jeho kouzly a půvaby nazývají obyvatelé Lefkady svůj domov. Ostrov nádherných, romantických pláží a jedinečných přírodních scenérií,

... se všemi jeho kouzly a půvaby nazývají obyvatelé Lefkady svůj domov. Ostrov nádherných, romantických pláží a jedinečných přírodních scenérií, Lefkada Řeckem v miniatuře...... se všemi jeho kouzly a půvaby nazývají obyvatelé Lefkady svůj domov. Ostrov nádherných, romantických pláží a jedinečných přírodních scenérií, místo, které uchvátí každého,

Více

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice***

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** ***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** Specializujeme se na investice do apartmánů v dobrých lokalitách na španělském pobřeží, v blízké vzdálenosti od pláže

Více

KRÁSY FRANCOUZSKÉ RIVIÉRY

KRÁSY FRANCOUZSKÉ RIVIÉRY LIBUŠE TRAVEL CESTOVNÍ AGENTURA www. LibuseTravel.cz KRÁSY FRANCOUZSKÉ RIVIÉRY Francouzská riviéra nabízí středomořské podnebí, zářící slunce, významná přímořská letoviska, historická městečka, ale hlavně

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

LILY BEACH RESORT AND SPA 5*****

LILY BEACH RESORT AND SPA 5***** Měna Kč Stravování ALL INCLUSIVE Země a lokalita Maledivy, ARI ATOL Letecká spol. Termín 19.12.2017-28.12.2017 141 600 Kč 26.12.2017-04.01.2018 183 800 Kč 05.01.2018-14.01.2018 147 500 Kč 13.01.2018-22.01.2018

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

KE SKÉ POB EÎÍ Severní pobfieïí pfii odlivu KE A DÒLEÎITÉ INFORMACE. Vstupní formality: vstupní vízum lze vyfiídit v Praze (prostfiednictvím

KE SKÉ POB EÎÍ Severní pobfieïí pfii odlivu KE A DÒLEÎITÉ INFORMACE. Vstupní formality: vstupní vízum lze vyfiídit v Praze (prostfiednictvím EXOTIKAkoupani-3-2007:EXOTIKAkoupani-3/2006 22.8.2007 22:43 Stránka 37 KEŇA Tsavo East Shanzu Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 32 27 33 II. 32 28 15 III. 33 28 56 IV. 31 27 108 V. 29 26 240 VI.

Více

Hanspaulka. Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK

Hanspaulka. Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK Hanspaulka Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK PROPERTIES ID 11242 Hanspaulka Jeden z klenotů pražských rezidenčních čtvrtí Kouzelná část šesté pražské čtvrti Dejvice,

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PROFI&HOBBY ZAKLÁDÁME ZAHRADU JIŘÍ FINGER GRADA PUBLISHING Jifií Finger Zakládáme zahradu Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

Vila Solta VILA SOLTA

Vila Solta VILA SOLTA Vila Solta VILA SOLTA 1 / 6 Typ ubytování: vila / hotel Místo: Šolta - CHORVATSKO Počet apartmánů: 6 Bazén: Ano Vzdálenost od moře: 10 m Cena: 1,148 až 26,383 / týden {gallery}vfr/solta{/gallery} Villa

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

CHARAKTERISTIKA EGYPTSK CH LETOVISEK

CHARAKTERISTIKA EGYPTSK CH LETOVISEK EXOTIKAkoupani-3/2006 10.9.2006 23:11 Stránka 55 Sharm El Sheikh Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 23 22 4 II. 26 22 5 III. 31 23 3 IV. 36 24 1 V. 39 26 1 VI. 42 27 0 VII. 41 28 0 VIII. 41 30

Více

Vytisknout PDF Zátoka Ladjena - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko

Vytisknout PDF Zátoka Ladjena - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko Robinzonáda Mirela Vytisknout PDF Zátoka Ladjena - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a konkretní ubytovací jednotce, kterou

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

âeleì: Baboãkovití (Nymphalidae) Baboãka osiková (Nymphalis antiopa L.) se vyznaãuje Ïlut m lemem na v ech kfiídlech, kter je dostateãnû odli uje od

âeleì: Baboãkovití (Nymphalidae) Baboãka osiková (Nymphalis antiopa L.) se vyznaãuje Ïlut m lemem na v ech kfiídlech, kter je dostateãnû odli uje od âeleì: Baboãkovití (Nymphalidae) Baboãka osiková (Nymphalis antiopa L.) se vyznaãuje Ïlut m lemem na v ech kfiídlech, kter je dostateãnû odli uje od ostatních mot lû. U mlad ch jedincû je lem svítivû Ïlut,

Více

Thajsko. 23 nejkrásnějších ostrovů

Thajsko. 23 nejkrásnějších ostrovů Thajsko 23 nejkrásnějších ostrovů Alef Pražský Praha 2017 2 Úvod Na území Thajského království se nachází stovky ostrovů na obou jeho pobřežích, v Thajském zálivu a na Andamanském pobřeží. Mnohé z těchto

Více

pobytové zájezdy FILIPÍNY DÒLEÎITÉ INFORMACE

pobytové zájezdy FILIPÍNY DÒLEÎITÉ INFORMACE EXOTIKAkoupani-2/2006 10.9.2006 22:12 Stránka 39 Coco Beach Mûsíc vzduch ( C) I. 30 25 23 II. 31 25 11 III. 33 26 17 IV. 34 28 32 V. 34 28 128 VI. 33 28 253 VII. 31 28 414 VIII. 31 27 437 IX. 31 27 353

Více

Název: Jihovýchodní Asie

Název: Jihovýchodní Asie Název: Jihovýchodní Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, historie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více